BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika Engelbrektsson (S) Yvonne Karlsson (S) Franz Maretta (S) Timo Laaksonen (S) Peter Pedersen (V) Ingvar Eriksson (V) Marianne Högberg (S) Anna Warnqvist (S) Gisela Lindh (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf Örtegren (FP), vice ordf. Cathrine Pedersen (V) Birgitta Höijer (C) Harri Brunke (S) Anita Bohlin-Neuman (V) Christina Larsson (C) Jeannette Rasko (S), ordförande Björn Nordenhaag (MP) Mauri Sukuvaara (V) Bernt Vitans (V) Annica Blomgren (S) Jan Johansson (KD) Marion Moberg-Bakker (M) Åsa Högberg (S) Nils Fröberg (S) Eje Johansson (V) Anne Lindberg (V) Per-Olow Linder (V) Anita Birath (S) Torbjörn Holm (V) Siv Karlsson (KD) Lenny Karlsson (M) Gunnel Carlsson (FP) Tjänstgörande ersättare: Margareta Aronsson (M) Mary-Anne Landberg (S) Bjarne Rasmussen (S) Rurik Norrman (S) ÖVRIGA DELTAGANDE Revisorer: Tjänstemän: Elmer Borg (S) Maria Eriksson, kommunsekreterare Jan-Ove Beckman, kommunchef Utses att justera: Roland Halvarsson Anita Birath Justeringens tid och plats: Kommunkansliet, Underskrifter Paragrafer: 7-16 Sekreterare:. Maria Eriksson Ordförande:.. Jeannette Rasko.. Justerande: Roland Halvarsson Anita Birath

2 Kommunfullmäktige Sida 2 av 21 ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunfullmäktige : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet Underskrift:

3 Kommunfullmäktige Sida 3 av 21 Dnr ÄRENDEN Sid 7 Fastställande av föredragningslista Kommunal borgen Kommunal borgensavgift Folkomröstning Avveckling av bostäder genom rivning Svar på motion: fast kulturråd Svar på motion: musikkonsulenttjänst Svar på medborgarförslag: parken i Strömtorp Svar på medborgarförslag: tempererad utomhuspool Entledigande och nyval av stämmoombud till Kommuninvests årsstämma 21 Bilagor:

4 Kommunfullmäktige Sida 4 av 21 KF 7 Dnr: Fastställande av föredragningslista Kommunfullmäktiges beslut Föredragningslistan fastställdes med tillägg av ärende 9 Entledigande och nyval av stämmoombud till Kommuninvests årsstämma.

5 Kommunfullmäktige Sida 5 av 21 KF 8 Dnr: KS Kommunal borgen 2009 Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen under 2009 har rätt att ingå borgen såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader enligt nedanstående: Ärendet Degerforsbolagen AB kr Degerforsbyggen AB kr Degerfors Industrihus AB kr Degerfors Energi AB kr kr Under 2005 beslutade Kommunfullmäktige att ändra principerna för borgensåtaganden gentemot de egna bolagen. Med anledning av detta skall ramarna omräknas inför De nya ramarna innehåller även en justering som innebär att borgenssumman utökas istället för pantförskrivning, vilket leder till en lägre räntekostnad för bolaget. Från och med årsskiftet är det inte tillåtet för Degerforsbolagen AB att dra av räntekostnaden för de lån bolaget använde för att förvärva aktier i Dotterbolag. De utlämnade lån som genererar en ränteintäkt för kommunen uppgår till kr. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att dessa utlämnade lån skall återbetalas till kommunen samtidigt som Degerforsbolagen AB lånar upp detta belopp på den externa marknaden. Förutsättningen för denna upplåning är att kommunen, i stället för ett utlämnat lån, ingår borgen för detta lån. Degerfors kommun har inget tidigare borgensåtagande mot Degerforsbolagen AB. Osäkerhet råder vad gäller byggnation av industrilokaler i Degerfors Industrihus AB:s regi framöver. I dagsläget synes inget ökat upplåningsbehov finnas. Vänder konjunkturen kan bolagets behov av att iordningställa nya lokaler förändras och ett lånebehov uppstå. Detta får då prövas i separat ärende av kommunfullmäktige.

6 Kommunfullmäktige Sida 6 av 21 KF 8 (forts.) Dnr: KS D e föreslagna borgensnivåerna för Degerforsbyggen AB och Degerfors Energi AB är oförändrade jämfört med tidigare beslut från Degerforsbyggen AB har ett ej utnyttjat utrymme om 1,7 mkr jämfört med tidigare beslut och Degerfors Energi AB har 6,2 mkr i outnyttjat utrymme. Ekonomi- och personalavdelningen föreslår att ett borgenstak för Degerforsbolagen AB beslutas om kr. Utökningen med denna borgenssumma innebär att Degerfors kommuns utlämnade lån minskar med motsvarande belopp. Degerfors kommuns risk gentemot Degerforsbolagen AB är därmed oförändrad. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 19/ Delges Ekonomichefen Degerforsbolagen AB Degerforsbyggen AB Degerfors Industrihus AB Degerfors Energi AB

7 Kommunfullmäktige Sida 7 av 21 KF 9 Dnr: KS Kommunal borgensavgift 2009 Kommunfullmäktiges beslut 1. Borgensavgift om 0,15 %, av den verkställda upplåningen med kommunal borgen, tas ut från Från och med 2010 ska borgensavgiften uppgå till 0,25 % av den verkställda upplåningen med kommunal borgen. Borgensavgiften avräknas och faktureras två gånger per år. En gång inför upprättande av delårsrapport och en gång inför upprättande av årsredovisning. 2. Avsnitt 6 i kommunens finanspolicy kompletteras med att kommunen har rätt att ta ut en borgensavgift av respektive bolag som grundas på den verkställda upplåningen med kommunal borgen. 3. Från och med 2010 ska borgensavgiften justeras så att den hamnar i nivå med tidigare avkastningskrav. Ärendet I enlighet med kommunens Finanspolicy lämnas kommunal borgen normalt endast till företag ingående i kommunkoncernen. I undantagsfall kan borgen beviljas för andra låntagare. Kommunfullmäktige fastställer årligen borgensramen för respektive bolag. Frågan om kommuners rätt/skyldighet att utta borgensavgift har diskuterats de senaste åren. Sedan domstol under 2004 gav kommuner rätt att ta ut borgensavgift har många kommuner beslutat om detta. Den främsta anledningen är ett beaktande av EU:s konkurrens- och stadsstödsregler. Tar inte kommunen ut marknadsmässig ersättning för sina borgensåtaganden torde detta strida mot dessa regler. Lånevillkoren blir alltid bättre för bolaget när kommunen går i borgen. Detta beror på att andra och förmånligare kapitaltäckningsregler gäller för bankerna i dessa fall. Dessutom bortfaller kostnaderna för pantbrev för låntagaren.

8 Kommunfullmäktige Sida 8 av 21 KF 9 (forts.) Dnr: KS Storleken på borgensavgiften som då ska neutralisera ovan nämnda skillnad varierar över tid. De kommuner som idag använder denna princip har avgifter på mellan 0,15 och 0,50 % av den totala borgenssumman. Tar man ut för hög avgift kan detta uppfattas som en förtäckt utdelning från bolaget till ägaren. Degerfors kommun har en föreslagen borgensram som uppgår totalt till ca 414 mkr för Degerforsbolagen AB och dess dotterbolag. Per uppgår verkställda upplåningen till 376 mkr. Till denna summa tillkommer det externa lån om 25,6 mkr som Degerforsbolagen AB har behov av. Totalt beräknas skulden för Degerfors kommuns kommunkoncern med kommunal borgen uppgå till ca 400 mkr under december Ekonomi- och personalavdelningen har under ärendets beredning haft kontakter med tjänstemän inom bolagskoncernen och diskuterat lämplig nivå på borgensavgifter. I dagsläget bedömer ekonomi- och personalavdelningen att en lämplig nivå på borgensavgiften är 0,25 % av verkställd upplåning med kommunal borgen. Införandet av borgensavgiften bör dock ske i två steg med avgift om 0,15 % från och med 2009 och 0,25 % från och med 2010 till dess nytt beslut fattas. Avräkning och fakturering sker två gånger per år, dels inför upprättande av delårsrapport och dels inför upprättande av årsredovisning. Kostnaden för borgensavgiften för respektive bolag som ingår i kommunkoncernen uppgår med den nuvarande låneskulden till: Degerforsbolagen AB Degerforsbyggen AB Degerfors Industrihus AB Degerfors Energi AB TOTALT Borgensavgift 0,15% 38 tkr 365 tkr 87 tkr 112 tkr 602 tkr Borgensavgift 0,25 % 63 tkr 608 tkr 145 tkr 187 tkr tkr Ägarkrav och ägartillskott inom Degerforsbolagens AB:s koncern hanteras av moderbolagets styrelse. Borgensavgiftens storlek totalt sett understiger nuvarande ränteintäkt på det utlämnade lånet till Degerforsbolagen AB med ca 660 tkr samtidigt som kommunens externa räntekostnad minskar med ca 1 mkr vid en räntesats om 4 %. Degerfors kommuns finanspolicy, avsnitt 6, om borgen bör även justeras med anledning att kommunen har rätt att fakturera borgensavgifter enligt ovanstående förslag.

9 Kommunfullmäktige Sida 9 av 21 KF 9 (forts.) Dnr: KS Ärendets beredning Kommunstyrelsen 20/ Delges Ekonomichefen Degerforsbolagen AB Degerforsbyggen AB Degerfors Industrihus AB Degerfors Energi AB

10 Kommunfullmäktige Sida 10 av 21 KF 10 Dnr: KS Folkomröstning Kommunfullmäktiges beslut 1. Folkomröstningen ska hållas på samma dag som valet till Europaparlamentet, 7 juni De ska finnas tre röstselar till folkomröstningen. Frågeställningen på röstsedlarna ska utformas enligt följande: Tågstoppet ska ligga kvar på Bruket i nuvarande läge Tågstoppet ska flyttas till centrum Blank 3. Röstsedlarna ska vara gula och tryckas i A6-format på 80 g offsetpapper. 4. Valnämnden får i uppdrag att besluta om antal röstsedlar som tryckas och av vilket tryckeri. 5. Valresultatet ska vara klart senast onsdag 10 juni I övrigt skall samma regler gälla som för valet till Europaparlamentet rörande förtidsröstning, institutionsröstning, öppethållande av vallokaler etc. 7. Kansliavdelningen får i uppdrag att ta fram ett objektivt informationsmaterial till kommunmedlemmarna om genomförandet av folkomröstningen. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade i juni 2008, KF 57/ , att folkomröstning ska hållas i Degerfors kommun rörande flytt av tågstopp. I september 2008 beslutade kommunfullmäktige, KF 63/ , att kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samråd med valnämnden, bereda fråga om när och hur en folkomröstning om tågstopp ska genomföras.

11 Kommunfullmäktige Sida 11 av 21 KF 10 (forts.) Dnr: KS Ärendets beredning Kommunstyrelsen 26/ Delges Valnämnden Kommunsekreteraren

12 Kommunfullmäktige Sida 12 av 21 KF 11 Dnr: KS Dnr: KS Avveckling av bostäder genom rivning Kommunfullmäktiges beslut 1. Avveckling av bostäder ska ske enligt alternativ 1b: Klensmedsvägen 20 i Svartå, 4 lägenheter. Rivning av hela huset Stationsvägen 5, 7, 9 och 11 i Degerfors. 48 lägenheter. Två våningsplan rivs. Stationsvägen 24 i Svartå. 7 lägenheter. Hela huset rivs. Slingan 5 i Degerfors. 24 lägenheter. Hela huset rivs. Totalt 83 lägenheter. 2. Till kommunstyrelsen delegeras att fatta slutgiltigt beslut i frågan om Stationsvägen 24 i Svartå, innan sommaren Kostnaderna för avveckling genom rivning finansieras genom minskning av kommunens egna kapital. Om kommunens likvida situation så kräver får lån upptas för avvecklingskostnaderna. 4. Avställning av lägenheter i fastigheterna Svartå 3:1, Svartviken1:50, Agen 23:3 samt del av fastigheten Bruket 5:1 sker i kommunens regi. 5. Degerfors kommun köper fastigheterna Svartå 3:1, Svartviken1:50, Agen 23:3 samt del av fastigheten Bruket 5:1 av Degerforsbyggen AB. Köpeskillingen utgör en krona per fastighet. Köpeavtalet för respektive fastighet styr tidpunkten för övertagandet av fastigheterna. 6. Byggnation av tak hanteras genom att Degerfors kommun finansierar detta genom investeringsbidrag till Degerforsbyggen AB. Detta investeringsbidrag inryms inom den kalkylerade totalkostnaden för Degerfors kommun som respektive rivningsalternativ innebär. 7. Samtliga kostnader som uppstår i samband med avveckling av bostäderna skall hanteras som synnerliga skäl och därmed avräknas vid balanskravsavstämning enligt kommunallagen, kapitel 8.

13 Kommunfullmäktige Sida 13 av 21 KF 11 (forts.) Dnr: KS Dnr: KS Ärendet Degerfors kommun tecknade i oktober 2000 ett avtal med dåvarande Bostadsdelegationen om åtgärder för att omstrukturera kommunens bostadsförvaltning som drivs genom det kommunalägda Degerforsbyggen AB. Genom tilläggsavtal 2 förlängde Degerfors kommun och dåvarande Statens Bostadsnämnd (numera Statens Bostadskreditnämnd) avtalet till och med den 1 december Detta avtal har sedan förlängts två gånger och löper nu till Enligt tilläggsavtalet skall ett statligt bidrag om kronor utgå per lägenhet som genom rivning eller annan varaktig åtgärd tas bort ur det tillgängliga lägenhetsbeståndet. Det sammantagna bidraget kan uppgå till högst kronor, vilket innebär att bidrag kan utgå för högst 157 lägenheter. Principen för bidrag är att de aktuella fastigheterna inom Degerforsbyggen skrivs ned till noll och att de sedan säljs till kommunen för en krona. Alla merkostnader för rivning, omflyttning av hyresgäster, ersättning till hyresgäster, upprustningar mm utöver kronor per lägenhet ersätts av kommunen. Under de senaste åren har kraven på sortering av rivningsavfall ökat mycket vilket innebär att bidraget per lägenhet inte längre räcker för att täcka alla kostnader. I enlighet med tilläggsavtal 2 har 62 lägenheter avvecklats under perioden vilket innebär att 95 lägenheter återstår att avveckla inom en totalram på kronor. Därefter har beslut tagits under 2008 om avveckling av fyra lägenheter vid Klensmedsvägen 20 i Svartå vilket innebär att 91 lägenheter återstår. Nuläge På kommunfullmäktiges sammanträde behandlades två olika förslag till rivningar avseende Klensmedsvägen 20 och stationsvägen 24 i Svartå och Stationsvägen (7, 9, 11) och Slingan 5 i Degerfors. Kommunfullmäktige beslöt på sammanträdet att återremittera ärendet för en fördjupad analys ur social och estetisk synvinkel. Degerforsbyggen AB:s styrelse sammanträde där ärendet åter behandlades. Styrelsen fattade då beslut om ett nytt alternativ som skall komplettera de två andra alternativen som behandlades på fullmäktigesammanträdet i januari. Enligt bolagets VD är det detta alternativ styrelsen förordar.

14 Kommunfullmäktige Sida 14 av 21 KF 11 (forts.) Dnr: KS Dnr: KS Förslag till avveckling Vid Degerforsbyggens styrelsemöte den 9 december 2008 beslutades om två alternativa avvecklingsplaner att underställas Kommunstyrelsen för beslut. Alternativ 1 Stationsvägen 7 i Degerfors. Rivning av två våningsplan. Behåller bottenvåningarna och renoverar dessa. 12 lägenheter rivs. Stationsvägen 9 i Degerfors. Rivning av två våningsplanplan. Behåller bottenvåningarna och renoverar dessa. 12 lägenheter rivs. Stationsvägen 11 i Degerfors. Rivning av två våningsplan. Behåller bottenvåningarna och renoverar dessa. 12 lägenheter rivs. Stationsvägen 24 i Svartå. Rivning av hela huset. 7 lägenheter rivs. Klensmedsvägen 20 i Svartå. Rivning av hela huset. 4 lägenheter rivs Slingan 5 i Degerfors. Rivning av hela huset. 24 lägenheter rivs. Totalt 71 lägenheter. Nettokostnaden för rivning mm för Alternativ 1 beräknas till ca tkr. Det nya förslaget Alternativ 1 b Klensmedsvägen 20 i Svartå, 4 lägenheter. Rivning av hela huset Stationsvägen 5, 7, 9 och 11 i Degerfors. 48 lägenheter. Två våningsplan rivs. Stationsvägen 24 i Svartå. 7 lägenheter. Hela huset rivs. Slingan 5 i Degerfors. 24 lägenheter. Hela huset rivs. Totalt 83 lägenheter. Alternativ 2 Stationsvägen 7 i Degerfors. Rivning av två våningsplan. Behåller bottenvåningarna och renoverar dessa. 12 lägenheter rivs. Stationsvägen 9 i Degerfors. Rivning av hela huset. 18 lägenheter rivs. Stationsvägen 11 i Degerfors. Rivning av två våningsplan. Behåller bottenvåningarna och renoverar dessa. 12 lägenheter rivs. Stationsvägen 24 i Svartå. Rivning av hela huset. 7 lägenheter rivs. Klensmedsvägen 20 i Svartå. Rivning av hela huset. 4 lägenheter rivs. Slingan 5 i Degerfors. Rivning av hela huset. 24 lägenheter rivs. Totalt 77 lägenheter. Nettokostnaden för rivning mm för Alternativ 2 beräknas till ca tkr.

15 Kommunfullmäktige Sida 15 av 21 Alternativ Avställda lägenheter KF 11 (forts.) Dnr: KS Dnr: KS Ekonomiska effekter av de tre alternativen (tkr) Nedskrivningsbehov /Degerforsbyggen Avställningskostnad Degerfors kommun Total kostnad per lägenhet Alt Alt 1 b Alt I ovanstående summor ingår rivningsersättning med 70 tkr / lägenhet. Alternativ Resultatpåverkan/år för pay-off tid Degerforsbyggen AB Alt ,2 år Alt 1 b ,0 år Alt ,4 år Yrkanden Robert Mörk (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. Roland Halvarsson (V) yrkar på bifall till alternativ 1. Birgitta Höijer (C) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. Björn Nordenhaag (MP) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. Ulf Örtegren (FP) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden meddelar sin avsikt att ställa kommunstyrelsens förslag mot alternativ 1. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 35/ Delges Degerforsbyggen AB Ekonomichefen

16 Kommunfullmäktige Sida 16 av 21 KF 12 Dnr: KS Svar på motion: fast kulturråd Kommunfullmäktiges beslut Motionen bifalls i de delar som inte innehåller budgeterade medel. Ärendet Vänsterpartiet har i en motion formulerat krav på inrättande av ett kulturråd. Till kulturrådet skulle, enligt motionen, fem ledamöter väljas och resurser avsättas för att stimulera företrädesvis konst från lokala konstnärer. Kultur- och utbildningsnämnden såg positivt på motionen och beslutade att, enligt modell som tillämpas för föräldra-, elev- och föreningsråd, inrätta ett kulturråd (KUN 88/ ). Därmed anser nämnden att motionen är besvarad. Yrkanden Ingvar Eriksson (V) yrkar bifall motionen. Annika Engelbrektsson (S) yrkar att motionen ska bifallas i de delar som inte innehåller budgeterade medel. Propositionsordning Ordföranden meddelar sin avsikt att ställa Annika Engelbrektssons yrkande mot Ingvar Erikssons yrkande. Ordföranden finner att Annika Engelbrektssons yrkande bifallits och att motionen ska bifallas i de delar som inte innehåller budgeterade medel. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 28/ Delges Kultur- och utbildningsnämnden

17 Kommunfullmäktige Sida 17 av 21 KF 13 Dnr: Svar på motion: musikkonsulenttjänst Kommunfullmäktiges beslut Motionen avslås. Ärendet En motion från Ingvar Eriksson m. fl. (V) inkom med önskemål om inrättande av en musikkonsulenttjänst. Socialnämnden behandlade ärendet , 55, och beslöt att tillstyrka att motionen bifalles om erforderliga medel tillförs socialnämnden. Av socialnämndens protokoll framgår att den beräknade kostnaden för en sådan verksamhet uppgår till ca 450 tkr/år. Nämnden framför att det direkta vårdarbetet måste prioriteras. I samband med ramtilldelningen tillfördes socialnämnden inte några extra medel för inrättande av en musikkonsulenttjänst. Socialnämnden antog på sammanträde sitt budgetäskande för I äskandet ingår inte utökning med någon musikkonsulenttjänst. Varken budgetberedningskommittén, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige har under budgetprocessen inför 2009 års budget föreslagit någon extra ramtilldelning till socialnämnden med anledning av inrättande av musikkonsulenttjänst. Yrkanden Ingvar Eriksson (V) yrkar bifall motionen. Bjarne Rasmussen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden meddelar sin avsikt att ställa Bjarne Rasmussens yrkande mot Ingvar Erikssons yrkande.

18 Kommunfullmäktige Sida 18 av 21 KF 13 (forts.) Dnr: Ordföranden finner att Bjarne Rasmussens yrkande bifallits och att motionen ska avslås. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 29/ Delges Socialnämnden

19 Kommunfullmäktige Sida 19 av 21 KF 14 Dnr: KS Svar på medborgarförslag: parken i Strömtorp Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget avslås. Ärendet Ett medborgarförslag har inkommit om att rusta upp parken i Strömtorp. Förslaget till upprustning av området söder om station i Strötorp innebär ökade driftskostnader och i budget för 2009 har servicenämnden fått minskade resurser. Chefen för driftenheten inom serviceförvaltningen anser att man därför inte kan bifalla medborgarförslaget. Yrkanden Ingvar Eriksson (V) yrkar bifall motionen. Marianne Högberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden meddelar sin avsikt att ställa Marianne Högbergs yrkande mot Ingvar Erikssons yrkande. Ordföranden finner att Marianne Högbergs yrkande bifallits och att medborgarförslaget ska avslås. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 30/ Delges Göran Björndal Servicenämnden

20 Kommunfullmäktige Sida 20 av 21 KF 15 Dnr: KS Svar på medborgarförslag: tempererad utomhuspool Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget avslås. Ärendet Ett medborgarförslag inkom om uppförande av en tempererad utomhuspool i Degerfors kommun. I samband med att budgetberedningskommittén behandlade nämndernas äskande om investeringar för på sammanträde diskuterade även budgetberedningskommittén medborgarförslaget om en tempererad utomhuspool i Degerfors kommun. Budgetberedningskommitténs bedömning är att en tempererad utomhuspool inte är något av de investeringsprojekt som ska prioriteras Budgetberedningskommittén tänker med andra ord inte föreslå fullmäktige att investera medel i en tempererad utomhuspool. Även under senare del av budgetprocessen inför 2009 års budget har inte något yrkande om tempererad utomhuspool gjorts, varken i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 31/ Delges Britt-Marie Rohm-Östberg

21 Kommunfullmäktige Sida 21 av 21 KF 16 Dnr: KS Entledigande och nyval av stämmoombud till Kommuninvests årsstämma Kommunfullmäktiges beslut 1. Robert Mörk entledigas från sitt uppdrag som stämmoombud till Kommuninvests årsstämma. 2. Annika Engelbrektsson väljs som nytt stämmoombud till Kommuninvests årsstämma. Ärendet Robert Mörk har begärt att få bli entledigat från sitt uppdrag som Degerfors kommuns stämmoombud vid Kommuninvests årsstämma, då han blivit invald i Kommuninvests styrelse. Kommunfullmäktiges valberedning har föreslagit att Annika Engelbrektsson väljs som nytt stämmoombud. Delges Robert Mörk Annika Engelbrektsson Kommuninvest

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter:

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-16 Sida 1 av 14 Blad Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s), ordförande Birgitta Höijer (c) Annika Engelbrektsson (s) Bjarne

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.45 15.35. BESLUTANDE Ledamöter:

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.45 15.35. BESLUTANDE Ledamöter: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-10 Sida 1 av 16 Blad Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.45 15.35 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s), ordförande Annica Engelbrektsson (s) Bjarne Rasmussen (s) Birgitta

Läs mer

Kristina Sandberg, förvaltningschef Marianne Andersson, sekreterare. Siv Karlsson. Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson

Kristina Sandberg, förvaltningschef Marianne Andersson, sekreterare. Siv Karlsson. Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson Socialnämnden 2007-01-11 1. (7) Plats och tid: Letälvsgårdens samlingssal, kl. 13.15 14.00. Beslutande: Bjarne Rasmussen, (s), ordförande Siv Karlsson, (kd) Mary-Anne Landberg, (s) Ingvar Näsman, (s) Anna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-12-14 1(27) Tid och plats: kl. 17.30 21.00 (ajournering 19.05 19.35), Tunet, Folkets Hus BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Roland Halvarsson (V) Annika Engebrektsson (S) Franz Maretta (S) Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Enligt bifogad förteckning. Ajournering 20.45 20.55. Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare. Roland Halvarsson och Yvonne Karlsson

Enligt bifogad förteckning. Ajournering 20.45 20.55. Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare. Roland Halvarsson och Yvonne Karlsson Kommunfullmäktige 2004-01-26 (16) Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 215 Beslutande: Enligt bifogad förteckning. Ajournering 20.45 20.55. Övriga deltagande: Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-10.15 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-05-16 1. ( 21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Servicenämnden 1 (10) kl 14.00-14.50. Göran Persson

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Servicenämnden 1 (10) kl 14.00-14.50. Göran Persson Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 14.00-14.50 Börje Jansson ordf. (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Marianne Högberg

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens näringsutskott 2008-12-15 1 (7)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens näringsutskott 2008-12-15 1 (7) Kommunstyrelsens näringsutskott 2008-12-15 1 (7) Plats och tid: Degerfors Laboratorium kl 13.15-15.30 Sven-Erik Bäckman Vd för Degerfors Laboratorium visade och berättade om företaget. Beslutande: Robert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-09 Sida 1 av 24

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-09 Sida 1 av 24 Kommunstyrelsen 2009-03-09 Sida 1 av 24 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 13.00 16.05 BESLUTANDE Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Robert Mörk (S), ordf. Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson (V) Marianne

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Servicenämnden 1 (12) kl 14.00-16.30

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Servicenämnden 1 (12) kl 14.00-16.30 Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Folkets Hus D-salen kl 14.00-16.30 Börje Jansson ordf. (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Marianne Högberg (s) Barbro Vindahl (c) Mauri Sukuvaara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer