BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika Engelbrektsson (S) Yvonne Karlsson (S) Franz Maretta (S) Timo Laaksonen (S) Peter Pedersen (V) Ingvar Eriksson (V) Marianne Högberg (S) Anna Warnqvist (S) Gisela Lindh (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf Örtegren (FP), vice ordf. Cathrine Pedersen (V) Birgitta Höijer (C) Harri Brunke (S) Anita Bohlin-Neuman (V) Christina Larsson (C) Jeannette Rasko (S), ordförande Björn Nordenhaag (MP) Mauri Sukuvaara (V) Bernt Vitans (V) Annica Blomgren (S) Jan Johansson (KD) Marion Moberg-Bakker (M) Åsa Högberg (S) Nils Fröberg (S) Eje Johansson (V) Anne Lindberg (V) Per-Olow Linder (V) Anita Birath (S) Torbjörn Holm (V) Siv Karlsson (KD) Lenny Karlsson (M) Gunnel Carlsson (FP) Tjänstgörande ersättare: Margareta Aronsson (M) Mary-Anne Landberg (S) Bjarne Rasmussen (S) Rurik Norrman (S) ÖVRIGA DELTAGANDE Revisorer: Tjänstemän: Elmer Borg (S) Maria Eriksson, kommunsekreterare Jan-Ove Beckman, kommunchef Utses att justera: Roland Halvarsson Anita Birath Justeringens tid och plats: Kommunkansliet, Underskrifter Paragrafer: 7-16 Sekreterare:. Maria Eriksson Ordförande:.. Jeannette Rasko.. Justerande: Roland Halvarsson Anita Birath

2 Kommunfullmäktige Sida 2 av 21 ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunfullmäktige : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet Underskrift:

3 Kommunfullmäktige Sida 3 av 21 Dnr ÄRENDEN Sid 7 Fastställande av föredragningslista Kommunal borgen Kommunal borgensavgift Folkomröstning Avveckling av bostäder genom rivning Svar på motion: fast kulturråd Svar på motion: musikkonsulenttjänst Svar på medborgarförslag: parken i Strömtorp Svar på medborgarförslag: tempererad utomhuspool Entledigande och nyval av stämmoombud till Kommuninvests årsstämma 21 Bilagor:

4 Kommunfullmäktige Sida 4 av 21 KF 7 Dnr: Fastställande av föredragningslista Kommunfullmäktiges beslut Föredragningslistan fastställdes med tillägg av ärende 9 Entledigande och nyval av stämmoombud till Kommuninvests årsstämma.

5 Kommunfullmäktige Sida 5 av 21 KF 8 Dnr: KS Kommunal borgen 2009 Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen under 2009 har rätt att ingå borgen såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader enligt nedanstående: Ärendet Degerforsbolagen AB kr Degerforsbyggen AB kr Degerfors Industrihus AB kr Degerfors Energi AB kr kr Under 2005 beslutade Kommunfullmäktige att ändra principerna för borgensåtaganden gentemot de egna bolagen. Med anledning av detta skall ramarna omräknas inför De nya ramarna innehåller även en justering som innebär att borgenssumman utökas istället för pantförskrivning, vilket leder till en lägre räntekostnad för bolaget. Från och med årsskiftet är det inte tillåtet för Degerforsbolagen AB att dra av räntekostnaden för de lån bolaget använde för att förvärva aktier i Dotterbolag. De utlämnade lån som genererar en ränteintäkt för kommunen uppgår till kr. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att dessa utlämnade lån skall återbetalas till kommunen samtidigt som Degerforsbolagen AB lånar upp detta belopp på den externa marknaden. Förutsättningen för denna upplåning är att kommunen, i stället för ett utlämnat lån, ingår borgen för detta lån. Degerfors kommun har inget tidigare borgensåtagande mot Degerforsbolagen AB. Osäkerhet råder vad gäller byggnation av industrilokaler i Degerfors Industrihus AB:s regi framöver. I dagsläget synes inget ökat upplåningsbehov finnas. Vänder konjunkturen kan bolagets behov av att iordningställa nya lokaler förändras och ett lånebehov uppstå. Detta får då prövas i separat ärende av kommunfullmäktige.

6 Kommunfullmäktige Sida 6 av 21 KF 8 (forts.) Dnr: KS D e föreslagna borgensnivåerna för Degerforsbyggen AB och Degerfors Energi AB är oförändrade jämfört med tidigare beslut från Degerforsbyggen AB har ett ej utnyttjat utrymme om 1,7 mkr jämfört med tidigare beslut och Degerfors Energi AB har 6,2 mkr i outnyttjat utrymme. Ekonomi- och personalavdelningen föreslår att ett borgenstak för Degerforsbolagen AB beslutas om kr. Utökningen med denna borgenssumma innebär att Degerfors kommuns utlämnade lån minskar med motsvarande belopp. Degerfors kommuns risk gentemot Degerforsbolagen AB är därmed oförändrad. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 19/ Delges Ekonomichefen Degerforsbolagen AB Degerforsbyggen AB Degerfors Industrihus AB Degerfors Energi AB

7 Kommunfullmäktige Sida 7 av 21 KF 9 Dnr: KS Kommunal borgensavgift 2009 Kommunfullmäktiges beslut 1. Borgensavgift om 0,15 %, av den verkställda upplåningen med kommunal borgen, tas ut från Från och med 2010 ska borgensavgiften uppgå till 0,25 % av den verkställda upplåningen med kommunal borgen. Borgensavgiften avräknas och faktureras två gånger per år. En gång inför upprättande av delårsrapport och en gång inför upprättande av årsredovisning. 2. Avsnitt 6 i kommunens finanspolicy kompletteras med att kommunen har rätt att ta ut en borgensavgift av respektive bolag som grundas på den verkställda upplåningen med kommunal borgen. 3. Från och med 2010 ska borgensavgiften justeras så att den hamnar i nivå med tidigare avkastningskrav. Ärendet I enlighet med kommunens Finanspolicy lämnas kommunal borgen normalt endast till företag ingående i kommunkoncernen. I undantagsfall kan borgen beviljas för andra låntagare. Kommunfullmäktige fastställer årligen borgensramen för respektive bolag. Frågan om kommuners rätt/skyldighet att utta borgensavgift har diskuterats de senaste åren. Sedan domstol under 2004 gav kommuner rätt att ta ut borgensavgift har många kommuner beslutat om detta. Den främsta anledningen är ett beaktande av EU:s konkurrens- och stadsstödsregler. Tar inte kommunen ut marknadsmässig ersättning för sina borgensåtaganden torde detta strida mot dessa regler. Lånevillkoren blir alltid bättre för bolaget när kommunen går i borgen. Detta beror på att andra och förmånligare kapitaltäckningsregler gäller för bankerna i dessa fall. Dessutom bortfaller kostnaderna för pantbrev för låntagaren.

8 Kommunfullmäktige Sida 8 av 21 KF 9 (forts.) Dnr: KS Storleken på borgensavgiften som då ska neutralisera ovan nämnda skillnad varierar över tid. De kommuner som idag använder denna princip har avgifter på mellan 0,15 och 0,50 % av den totala borgenssumman. Tar man ut för hög avgift kan detta uppfattas som en förtäckt utdelning från bolaget till ägaren. Degerfors kommun har en föreslagen borgensram som uppgår totalt till ca 414 mkr för Degerforsbolagen AB och dess dotterbolag. Per uppgår verkställda upplåningen till 376 mkr. Till denna summa tillkommer det externa lån om 25,6 mkr som Degerforsbolagen AB har behov av. Totalt beräknas skulden för Degerfors kommuns kommunkoncern med kommunal borgen uppgå till ca 400 mkr under december Ekonomi- och personalavdelningen har under ärendets beredning haft kontakter med tjänstemän inom bolagskoncernen och diskuterat lämplig nivå på borgensavgifter. I dagsläget bedömer ekonomi- och personalavdelningen att en lämplig nivå på borgensavgiften är 0,25 % av verkställd upplåning med kommunal borgen. Införandet av borgensavgiften bör dock ske i två steg med avgift om 0,15 % från och med 2009 och 0,25 % från och med 2010 till dess nytt beslut fattas. Avräkning och fakturering sker två gånger per år, dels inför upprättande av delårsrapport och dels inför upprättande av årsredovisning. Kostnaden för borgensavgiften för respektive bolag som ingår i kommunkoncernen uppgår med den nuvarande låneskulden till: Degerforsbolagen AB Degerforsbyggen AB Degerfors Industrihus AB Degerfors Energi AB TOTALT Borgensavgift 0,15% 38 tkr 365 tkr 87 tkr 112 tkr 602 tkr Borgensavgift 0,25 % 63 tkr 608 tkr 145 tkr 187 tkr tkr Ägarkrav och ägartillskott inom Degerforsbolagens AB:s koncern hanteras av moderbolagets styrelse. Borgensavgiftens storlek totalt sett understiger nuvarande ränteintäkt på det utlämnade lånet till Degerforsbolagen AB med ca 660 tkr samtidigt som kommunens externa räntekostnad minskar med ca 1 mkr vid en räntesats om 4 %. Degerfors kommuns finanspolicy, avsnitt 6, om borgen bör även justeras med anledning att kommunen har rätt att fakturera borgensavgifter enligt ovanstående förslag.

9 Kommunfullmäktige Sida 9 av 21 KF 9 (forts.) Dnr: KS Ärendets beredning Kommunstyrelsen 20/ Delges Ekonomichefen Degerforsbolagen AB Degerforsbyggen AB Degerfors Industrihus AB Degerfors Energi AB

10 Kommunfullmäktige Sida 10 av 21 KF 10 Dnr: KS Folkomröstning Kommunfullmäktiges beslut 1. Folkomröstningen ska hållas på samma dag som valet till Europaparlamentet, 7 juni De ska finnas tre röstselar till folkomröstningen. Frågeställningen på röstsedlarna ska utformas enligt följande: Tågstoppet ska ligga kvar på Bruket i nuvarande läge Tågstoppet ska flyttas till centrum Blank 3. Röstsedlarna ska vara gula och tryckas i A6-format på 80 g offsetpapper. 4. Valnämnden får i uppdrag att besluta om antal röstsedlar som tryckas och av vilket tryckeri. 5. Valresultatet ska vara klart senast onsdag 10 juni I övrigt skall samma regler gälla som för valet till Europaparlamentet rörande förtidsröstning, institutionsröstning, öppethållande av vallokaler etc. 7. Kansliavdelningen får i uppdrag att ta fram ett objektivt informationsmaterial till kommunmedlemmarna om genomförandet av folkomröstningen. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade i juni 2008, KF 57/ , att folkomröstning ska hållas i Degerfors kommun rörande flytt av tågstopp. I september 2008 beslutade kommunfullmäktige, KF 63/ , att kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samråd med valnämnden, bereda fråga om när och hur en folkomröstning om tågstopp ska genomföras.

11 Kommunfullmäktige Sida 11 av 21 KF 10 (forts.) Dnr: KS Ärendets beredning Kommunstyrelsen 26/ Delges Valnämnden Kommunsekreteraren

12 Kommunfullmäktige Sida 12 av 21 KF 11 Dnr: KS Dnr: KS Avveckling av bostäder genom rivning Kommunfullmäktiges beslut 1. Avveckling av bostäder ska ske enligt alternativ 1b: Klensmedsvägen 20 i Svartå, 4 lägenheter. Rivning av hela huset Stationsvägen 5, 7, 9 och 11 i Degerfors. 48 lägenheter. Två våningsplan rivs. Stationsvägen 24 i Svartå. 7 lägenheter. Hela huset rivs. Slingan 5 i Degerfors. 24 lägenheter. Hela huset rivs. Totalt 83 lägenheter. 2. Till kommunstyrelsen delegeras att fatta slutgiltigt beslut i frågan om Stationsvägen 24 i Svartå, innan sommaren Kostnaderna för avveckling genom rivning finansieras genom minskning av kommunens egna kapital. Om kommunens likvida situation så kräver får lån upptas för avvecklingskostnaderna. 4. Avställning av lägenheter i fastigheterna Svartå 3:1, Svartviken1:50, Agen 23:3 samt del av fastigheten Bruket 5:1 sker i kommunens regi. 5. Degerfors kommun köper fastigheterna Svartå 3:1, Svartviken1:50, Agen 23:3 samt del av fastigheten Bruket 5:1 av Degerforsbyggen AB. Köpeskillingen utgör en krona per fastighet. Köpeavtalet för respektive fastighet styr tidpunkten för övertagandet av fastigheterna. 6. Byggnation av tak hanteras genom att Degerfors kommun finansierar detta genom investeringsbidrag till Degerforsbyggen AB. Detta investeringsbidrag inryms inom den kalkylerade totalkostnaden för Degerfors kommun som respektive rivningsalternativ innebär. 7. Samtliga kostnader som uppstår i samband med avveckling av bostäderna skall hanteras som synnerliga skäl och därmed avräknas vid balanskravsavstämning enligt kommunallagen, kapitel 8.

13 Kommunfullmäktige Sida 13 av 21 KF 11 (forts.) Dnr: KS Dnr: KS Ärendet Degerfors kommun tecknade i oktober 2000 ett avtal med dåvarande Bostadsdelegationen om åtgärder för att omstrukturera kommunens bostadsförvaltning som drivs genom det kommunalägda Degerforsbyggen AB. Genom tilläggsavtal 2 förlängde Degerfors kommun och dåvarande Statens Bostadsnämnd (numera Statens Bostadskreditnämnd) avtalet till och med den 1 december Detta avtal har sedan förlängts två gånger och löper nu till Enligt tilläggsavtalet skall ett statligt bidrag om kronor utgå per lägenhet som genom rivning eller annan varaktig åtgärd tas bort ur det tillgängliga lägenhetsbeståndet. Det sammantagna bidraget kan uppgå till högst kronor, vilket innebär att bidrag kan utgå för högst 157 lägenheter. Principen för bidrag är att de aktuella fastigheterna inom Degerforsbyggen skrivs ned till noll och att de sedan säljs till kommunen för en krona. Alla merkostnader för rivning, omflyttning av hyresgäster, ersättning till hyresgäster, upprustningar mm utöver kronor per lägenhet ersätts av kommunen. Under de senaste åren har kraven på sortering av rivningsavfall ökat mycket vilket innebär att bidraget per lägenhet inte längre räcker för att täcka alla kostnader. I enlighet med tilläggsavtal 2 har 62 lägenheter avvecklats under perioden vilket innebär att 95 lägenheter återstår att avveckla inom en totalram på kronor. Därefter har beslut tagits under 2008 om avveckling av fyra lägenheter vid Klensmedsvägen 20 i Svartå vilket innebär att 91 lägenheter återstår. Nuläge På kommunfullmäktiges sammanträde behandlades två olika förslag till rivningar avseende Klensmedsvägen 20 och stationsvägen 24 i Svartå och Stationsvägen (7, 9, 11) och Slingan 5 i Degerfors. Kommunfullmäktige beslöt på sammanträdet att återremittera ärendet för en fördjupad analys ur social och estetisk synvinkel. Degerforsbyggen AB:s styrelse sammanträde där ärendet åter behandlades. Styrelsen fattade då beslut om ett nytt alternativ som skall komplettera de två andra alternativen som behandlades på fullmäktigesammanträdet i januari. Enligt bolagets VD är det detta alternativ styrelsen förordar.

14 Kommunfullmäktige Sida 14 av 21 KF 11 (forts.) Dnr: KS Dnr: KS Förslag till avveckling Vid Degerforsbyggens styrelsemöte den 9 december 2008 beslutades om två alternativa avvecklingsplaner att underställas Kommunstyrelsen för beslut. Alternativ 1 Stationsvägen 7 i Degerfors. Rivning av två våningsplan. Behåller bottenvåningarna och renoverar dessa. 12 lägenheter rivs. Stationsvägen 9 i Degerfors. Rivning av två våningsplanplan. Behåller bottenvåningarna och renoverar dessa. 12 lägenheter rivs. Stationsvägen 11 i Degerfors. Rivning av två våningsplan. Behåller bottenvåningarna och renoverar dessa. 12 lägenheter rivs. Stationsvägen 24 i Svartå. Rivning av hela huset. 7 lägenheter rivs. Klensmedsvägen 20 i Svartå. Rivning av hela huset. 4 lägenheter rivs Slingan 5 i Degerfors. Rivning av hela huset. 24 lägenheter rivs. Totalt 71 lägenheter. Nettokostnaden för rivning mm för Alternativ 1 beräknas till ca tkr. Det nya förslaget Alternativ 1 b Klensmedsvägen 20 i Svartå, 4 lägenheter. Rivning av hela huset Stationsvägen 5, 7, 9 och 11 i Degerfors. 48 lägenheter. Två våningsplan rivs. Stationsvägen 24 i Svartå. 7 lägenheter. Hela huset rivs. Slingan 5 i Degerfors. 24 lägenheter. Hela huset rivs. Totalt 83 lägenheter. Alternativ 2 Stationsvägen 7 i Degerfors. Rivning av två våningsplan. Behåller bottenvåningarna och renoverar dessa. 12 lägenheter rivs. Stationsvägen 9 i Degerfors. Rivning av hela huset. 18 lägenheter rivs. Stationsvägen 11 i Degerfors. Rivning av två våningsplan. Behåller bottenvåningarna och renoverar dessa. 12 lägenheter rivs. Stationsvägen 24 i Svartå. Rivning av hela huset. 7 lägenheter rivs. Klensmedsvägen 20 i Svartå. Rivning av hela huset. 4 lägenheter rivs. Slingan 5 i Degerfors. Rivning av hela huset. 24 lägenheter rivs. Totalt 77 lägenheter. Nettokostnaden för rivning mm för Alternativ 2 beräknas till ca tkr.

15 Kommunfullmäktige Sida 15 av 21 Alternativ Avställda lägenheter KF 11 (forts.) Dnr: KS Dnr: KS Ekonomiska effekter av de tre alternativen (tkr) Nedskrivningsbehov /Degerforsbyggen Avställningskostnad Degerfors kommun Total kostnad per lägenhet Alt Alt 1 b Alt I ovanstående summor ingår rivningsersättning med 70 tkr / lägenhet. Alternativ Resultatpåverkan/år för pay-off tid Degerforsbyggen AB Alt ,2 år Alt 1 b ,0 år Alt ,4 år Yrkanden Robert Mörk (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. Roland Halvarsson (V) yrkar på bifall till alternativ 1. Birgitta Höijer (C) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. Björn Nordenhaag (MP) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. Ulf Örtegren (FP) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden meddelar sin avsikt att ställa kommunstyrelsens förslag mot alternativ 1. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 35/ Delges Degerforsbyggen AB Ekonomichefen

16 Kommunfullmäktige Sida 16 av 21 KF 12 Dnr: KS Svar på motion: fast kulturråd Kommunfullmäktiges beslut Motionen bifalls i de delar som inte innehåller budgeterade medel. Ärendet Vänsterpartiet har i en motion formulerat krav på inrättande av ett kulturråd. Till kulturrådet skulle, enligt motionen, fem ledamöter väljas och resurser avsättas för att stimulera företrädesvis konst från lokala konstnärer. Kultur- och utbildningsnämnden såg positivt på motionen och beslutade att, enligt modell som tillämpas för föräldra-, elev- och föreningsråd, inrätta ett kulturråd (KUN 88/ ). Därmed anser nämnden att motionen är besvarad. Yrkanden Ingvar Eriksson (V) yrkar bifall motionen. Annika Engelbrektsson (S) yrkar att motionen ska bifallas i de delar som inte innehåller budgeterade medel. Propositionsordning Ordföranden meddelar sin avsikt att ställa Annika Engelbrektssons yrkande mot Ingvar Erikssons yrkande. Ordföranden finner att Annika Engelbrektssons yrkande bifallits och att motionen ska bifallas i de delar som inte innehåller budgeterade medel. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 28/ Delges Kultur- och utbildningsnämnden

17 Kommunfullmäktige Sida 17 av 21 KF 13 Dnr: Svar på motion: musikkonsulenttjänst Kommunfullmäktiges beslut Motionen avslås. Ärendet En motion från Ingvar Eriksson m. fl. (V) inkom med önskemål om inrättande av en musikkonsulenttjänst. Socialnämnden behandlade ärendet , 55, och beslöt att tillstyrka att motionen bifalles om erforderliga medel tillförs socialnämnden. Av socialnämndens protokoll framgår att den beräknade kostnaden för en sådan verksamhet uppgår till ca 450 tkr/år. Nämnden framför att det direkta vårdarbetet måste prioriteras. I samband med ramtilldelningen tillfördes socialnämnden inte några extra medel för inrättande av en musikkonsulenttjänst. Socialnämnden antog på sammanträde sitt budgetäskande för I äskandet ingår inte utökning med någon musikkonsulenttjänst. Varken budgetberedningskommittén, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige har under budgetprocessen inför 2009 års budget föreslagit någon extra ramtilldelning till socialnämnden med anledning av inrättande av musikkonsulenttjänst. Yrkanden Ingvar Eriksson (V) yrkar bifall motionen. Bjarne Rasmussen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden meddelar sin avsikt att ställa Bjarne Rasmussens yrkande mot Ingvar Erikssons yrkande.

18 Kommunfullmäktige Sida 18 av 21 KF 13 (forts.) Dnr: Ordföranden finner att Bjarne Rasmussens yrkande bifallits och att motionen ska avslås. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 29/ Delges Socialnämnden

19 Kommunfullmäktige Sida 19 av 21 KF 14 Dnr: KS Svar på medborgarförslag: parken i Strömtorp Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget avslås. Ärendet Ett medborgarförslag har inkommit om att rusta upp parken i Strömtorp. Förslaget till upprustning av området söder om station i Strötorp innebär ökade driftskostnader och i budget för 2009 har servicenämnden fått minskade resurser. Chefen för driftenheten inom serviceförvaltningen anser att man därför inte kan bifalla medborgarförslaget. Yrkanden Ingvar Eriksson (V) yrkar bifall motionen. Marianne Högberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden meddelar sin avsikt att ställa Marianne Högbergs yrkande mot Ingvar Erikssons yrkande. Ordföranden finner att Marianne Högbergs yrkande bifallits och att medborgarförslaget ska avslås. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 30/ Delges Göran Björndal Servicenämnden

20 Kommunfullmäktige Sida 20 av 21 KF 15 Dnr: KS Svar på medborgarförslag: tempererad utomhuspool Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget avslås. Ärendet Ett medborgarförslag inkom om uppförande av en tempererad utomhuspool i Degerfors kommun. I samband med att budgetberedningskommittén behandlade nämndernas äskande om investeringar för på sammanträde diskuterade även budgetberedningskommittén medborgarförslaget om en tempererad utomhuspool i Degerfors kommun. Budgetberedningskommitténs bedömning är att en tempererad utomhuspool inte är något av de investeringsprojekt som ska prioriteras Budgetberedningskommittén tänker med andra ord inte föreslå fullmäktige att investera medel i en tempererad utomhuspool. Även under senare del av budgetprocessen inför 2009 års budget har inte något yrkande om tempererad utomhuspool gjorts, varken i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 31/ Delges Britt-Marie Rohm-Östberg

21 Kommunfullmäktige Sida 21 av 21 KF 16 Dnr: KS Entledigande och nyval av stämmoombud till Kommuninvests årsstämma Kommunfullmäktiges beslut 1. Robert Mörk entledigas från sitt uppdrag som stämmoombud till Kommuninvests årsstämma. 2. Annika Engelbrektsson väljs som nytt stämmoombud till Kommuninvests årsstämma. Ärendet Robert Mörk har begärt att få bli entledigat från sitt uppdrag som Degerfors kommuns stämmoombud vid Kommuninvests årsstämma, då han blivit invald i Kommuninvests styrelse. Kommunfullmäktiges valberedning har föreslagit att Annika Engelbrektsson väljs som nytt stämmoombud. Delges Robert Mörk Annika Engelbrektsson Kommuninvest

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2009-01-12 1 (1-16) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Olle Borg, Brottsofferjouren Västra Gästrikland,

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Borgensåtaganden Botkyrka kommun Augusti 2013 Jan Nilsson

www.pwc.se Revisionsrapport Borgensåtaganden Botkyrka kommun Augusti 2013 Jan Nilsson www.pwc.se Revisionsrapport Borgensåtaganden Botkyrka kommun Jan Nilsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer