NätSpeS III. - en modell för samverkan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, 60 hp 2007/2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NätSpeS III. - en modell för samverkan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, 60 hp 2007/2008"

Transkript

1 1 NätSpeS III - en modell för samverkan Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, 60 hp 2007/2008 Delrapport 2 (slutrapport) Ewa Englund, Sophiahemmet Högskola, projektledare/koordinator Kontaktuppgifter:

2 2 Bakgrund (från Rapport NätSpeS III, del 1) NätSpeS 1 en modell för samverkan (NätSpeS III) NätSpeS III del 1 startade i december 2005 och har pågått under Projektet är en fortsättning på tidigare NätSpeS-projekt 1, vilka genomförts i syfte att undersöka möjligheterna för en nationell samverkan vid genomförandet av nätburna specialistsjuksköterskeprogram. Samverkan skulle vara ett försök att inom vissa program komma tillrätta med obalansen mellan lärosätenas outnyttjade utbildningsplatser och behovet av utbildade specialistsjuksköterskor. Grunden för en nationell samverkan omkring specialistsjuksköterskeprogrammen har på olika sätt lagts genom NätSpeS ,3. Det framkom klart att involverade lärosäten var beredda att satsa gemensamt genom nationella nätburna utbildningsprogram i syfte att kunna genomföra program som tidigare av olika anledningar varit svåra att starta. Detta skulle även kunna medföra ett mer optimalt nyttjande av både nationell ämnesmässig och distanspedagogisk kompetens som av de verksamhetsförlagda utbildningsplatserna. NätSpeS III (från Rapport NätSpeS III, del 1) Syftet med projektet NätSpeS III var att genom samverkan om nationella nätburna specialist-sjuksköterskeprogram ge en ökad tillgänglighet för sökande till programmen samt en ökad kvalitet och effektivitet. Målet var att med utgångspunkt från NätSpeS 2004/2005 och genom samverkan mellan lärosäten utveckla, testa samt utvärdera en nationell modell för ett nätburet specialistsjuksköterskeprogram inom inriktningen Vård av äldre. Dessutom skulle analys och utvärdering ske dels om samverkan och dels om hur olika hinder skulle kunna överbryggas avseende organisation, pedagogik, innehåll och teknik. Den huvudsakliga innebörden i den föreslagna samverkansmodellen var - samtliga fem lärosäten annonserar programmet, - studenter finns inskrivna på samtliga lärosäten, - antal utbildningsplatser är 60, fördelade på fem lärosäten, - samtliga lärosäten är involverade och bär ansvar för att ge en obligatorisk kurs för samtliga studenter som finns inskrivna på programmet samt att ge kursen individuellt arbete till de studenter som är inskrivna på det egna lärosätet. Att erbjuda ett valbart kursalternativ är frivilligt för de lärosäten som önskar det, - vid genomförandet av de obligatoriska kurserna kan i mån av behov kompetens köpas från övriga lärosäten, - samtliga kurser är nätburna Nätburna specialistsjuksköterskeprogram 2 Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 3 NätSpeS 2004, rapport nr 4, 2005, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet.

3 3 Projektrapport NätSpeS III, del 2 (slutrapport) Projektets benämning: Specialistsjuksköterskeprogrammet Vård av äldre, 60 hp Projektets kodnummer vid NSHU är: Projekttid: Slutredovisning senast: Projektledare: Ewa Englund Projekthandläggare på NSHU: Britt-Mari Oja Inledning Projektet bygger på den samverkansmodell som tagits fram för utveckling och genomförande av ett mellan fem lärosäten gemensamt nationellt nätburet specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 hp, avancerad nivå, halvfart, och som redovisats i Rapport NätSpeS III, del 1 (2005/2006). Projektet beviljades medel för tiden1 april 2007 till 31 mars, Projektverksamheten under denna period och inom beslut med dnr redovisas i nedanstående rapport. Projektet NätSpeS III, del 1, avslutades den 31 december 2006, då Lisbeth Domfors avgick som projektledare. Projektledarskapet överfördes då till Ewa Englund, Sophiahemmet Högskola från , varför även tidsperioden redovisas i denna rapport. Projektgruppens medlemmar Ewa Englund, projektledare/koordinator, Sophiahemmet Högskola, Stockholm Barbro Dahlbäck (ersatte K-G Norbergh fom september 2007), Mittuniversitetet, Sundsvall Elisabeth Häggström (ersatte Barbro Wadensten fom september 2007), Högskolan i Gävle Björn Nygren, Umeå universitet PO Sandman, Umeå universitet Karin Johansson, Luleå tekniska universitet Adjungerade: Birgitta Söderström och Glenn Kullman, Sophiahemmet Högskola, Stockholm

4 4 Fortsatt utveckling och genomförande av samverkansmodellen Information och marknadsföring Under våren 2007 arbetade projektgruppen intensivt med informationsspridning och marknadsföring nationellt, regionalt och lokalt. Arbetet samordnades huvudsakligen via koordinator i projektgruppen och genomfördes i form av gemensam annonsering i tidskrifter samt utskick via mail och brev till verksamhetschefer och sjuksköterskor inom kommunal, landstingsdriven och privat äldrevård på nationell basis. Dessutom arbetade projektgruppens medlemmar med informationsspridning genom personliga möten med kontaktpersoner inom geriatriska enheter och med politiker på regional och kommunal nivå samt genom deltagande vid nationella och regionala nätverksmöten för sjuksköterskor inom äldrevård. Vid samtal i samband med dessa möten kunde konstateras att utbildningens innehåll ansågs inneha hög relevans ur ett verksamhetsperspektiv. Samtalen visade också att intresset för utbildningen var stort både från verksamhetsansvariga och från enskilda sjuksköterskor, och att det troligen skulle bli många sökande. Projektgruppen tog även fram en gemensam logotype för utbildningen som presenterades tillsammans med de fem lärosätenas logotyper i annonser och informationsblad. Projektgruppen upplevde att information om det nationella utbildningsprogrammet mottogs med stort intresse av verksamhetsansvariga inom äldrevård, och av sjuksköterskor som arbetar inom detta område. En viktig aspekt som lyftes fram som något mycket positivt av både verksamhetsföreträdare och sjuksköterskor var det unika med att få tillgång till fem lärosätens samlade resurser, och att utbildningen inte krävde några obligatoriska träffar i fysisk miljö. Avtal mellan lärosätena för reglerad organisation och samverkan Projektgruppen har under 2007 tagit fram ett avtal som reglerar det ansvar som respektive lärosäte har för planering, genomförande och utvärdering av utbildningen. Här beskrivs även det ansvar lärosätena har för studenterna i programmet, att varje lärosäte har skyldighet att genomföra en obligatorisk nätbaserad kurs via den virtuella utbildningsmiljön, att varje lärosäte måste erbjuda minst en valbar nätburen kurs och att varje lärosäte måste genomföra kursen Självständigt arbete (Examensarbete) för de studenter som är registrerade vid det egna lärosätet. Ytterligare ett avtal utarbetades för att reglera de ekonomiska transaktionerna mellan lärosätena samt för att underlätta Ladok-registrering vid respektive lärosäte. Båda avtalen har reviderats av jurister vid deltagande lärosäten samt av extern expertis innan de antagits av prefekt/rektor vid respektive lärosäte. Genom att upprätta avtal som reglerar det gemensamma ansvaret för utbildningens innehåll och ekonomi skapades tydliga ramar för samarbetet. Därigenom ges goda förutsättningar för ett hållbart och långvarigt samarbete mellan lärosätena, och för att utbildningen fortsättningsvis ska kunna erbjudas till landets sjuksköterskor.

5 5 Gemensam virtuell utbildningsmiljö Som tidigare redovisats i projektrapport 1 godkändes Ping Pong av NSHU som lärplattform för utveckling av en gemensam virtuell utbildningsmiljö. Utbildningsmiljön tilldelades en egen URL-adress, och egen ingångssida. En viktig utgångspunkt var att den nätburna utbildningsmiljön skulle vara unik och erbjuda ett socialt sammanhang där alla de fem ingående lärosätena fanns representerade med respektive kurser på ett för studenten enhetligt och lättillgängligt sätt. Namnet på den nationella virtuella utbildningsmiljön bestämdes till National Nurse Online (NANO). Den logotype som tagits fram och använts vid marknadsföringen användes även på NANO s ingångssida för att skapa en sammanhållen och unik upplevelse av den gemensamma virtuella studentmiljön. Vid Sophiahemmet Högskola utsågs ett webbteam som tillsammans med koordinator tog fram ett gemensamt utbildningskoncept samt tillhandahöll support för deltagande lärare vid de ingående lärosätena. Eftersom inga fysiska träffar skulle vara obligatoriska var en viktig förutsättning att det nätbaserade utbildningsmaterialet skulle vara tillräckligt omfattande. Under perioden januari-juni arbetade projektgruppen med att utveckla riktlinjer för nätbaserad studiehandledning i respektive kurs i NANO. Det ansågs viktigt att studieinformationen blev enhetlig, så att studenterna skulle känna igen sig och lätt hitta information, oberoende av vilket lärosäte som utvecklat kursen. Projektgruppen tog också fram riktlinjer för kommunikation mellan lärare och studenter, bland annat bestämdes att alla lärare skulle arbeta utifrån regeln att ha en svarstid på studenternas frågor på maximalt 24 timmar under vardagar. I NANO skapades flera kommunikationsfora för att stimulera till olika former av samtal och dialog, både i mindre och större grupper. För att erbjuda studenterna möten med varandra och med lärare i realtid inrättades också särskilda Marratech-rum i NANO. En välfungerande virtuell utbildningsmiljö, som innehåller hela utbildningsmaterialet (med undantag för kurslitteratur) och där studenterna även kan genomföra sitt självständiga arbete (examensarbetet) har utvecklats. Därigenom kan studenterna erbjudas att genomgå hela specialistsjuksköterskeutbildningen på distans och samtidigt få tillgång till de fem lärosätenas samlade kompetens. Utbildningsproduktion och samverkan i NANO Som beskrivits i den första projektrapporten för NätSpeS III utvecklade projektgruppen en gemensam utbildningsplan i enlighet med Bolognaprocessens riktlinjer. Utifrån detta dokument formaliserades därefter en för varje lärosäte gällande utbildningsplan efter godkännande och fastställande i respektive nämnder, kommittéer och styrelser. Här deltog även studentrepresentanter, som därmed gavs möjlighet att ge synpunkter på utbildningen, och detta sågs som betydelsefullt av projektgruppen. Utbildningen utformades så att varje deltagande lärosäte genomför en obligatorisk kurs à hp samt en valbar kurs. Det självständiga arbetet (examensarbetet) à 15 hp genomförs därefter vid det lärosäte där studenten är registrerad. Diskussioner har förts i projektgruppen huruvida studenter och lärare/handledare från olika lärosäten skulle kunna samverka vid det självständiga arbetet men dessa diskussioner har ännu inte avslutats.

6 6 Den valbara kursen kan studenten genomföra vid valfritt lärosäte, både nationellt och internationellt. Kursen måste ingå inom specialistområdet vård av äldre för att kunna tillgodoräknas inom utbildningen. Utbildningen består av följande kurser: Omvårdnad med fokus på det goda åldrandet (ges av HiG) Specifik omvårdnad med inriktning mot äldre (ges av UmU) Värdighet och välbefinnande i åldrandet (ges av Ltu) Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbetet (ges av Miun) Palliativ omvårdnad (ges av SHH) Högskolepoäng Valbar kurs Självständigt arbete (ges av samtliga lärosäten) 15,0 Utbildningsproduktionen har genomförts utifrån en gemensam pedagogisk grundsyn, som finns beskriven i respektive utbildningsplan samt i kursplanerna. Studieguider för de olika kursavsnitten utformades utifrån ett gemensamt koncept för att studenterna lätt skulle kunna hitta information om mål, innehåll, studieuppgifter, examinationer och progression. Vid produktionen av utbildningsmaterial uppstod många pedagogiska och ämnesmässiga frågor. Här kunde projektgruppen fungera som förmedlare av kunskaper och erfarenheter mellan lärosätena. I projektgruppen genomfördes också en kritisk granskning av de olika kursernas lärandemål, innehåll, studieuppgifter och examinationsformer. Detta upplevdes av alla i gruppen som givande och det bidrog till en kvalitetsmässig utveckling av utbildningen. En viktig del i arbetet utifrån en gemensam utbildningsmodell är att alla deltagande lärare vid lärosätena är motiverade och har förmåga att arbeta utifrån en gemensam pedagogisk grundsyn och att det föreligger positiva och överbryggande relationer mellan lärosätena. Verksamhetsförlagd/verksamhetsanknuten utbildning Bristen på kliniska utbildningsplatser har anförts som ett allvarligt hinder när det gäller specialistsjuksköterskeutbildning. Projektgruppen anser att utformningen av denna del bör utgå från ett kvalitets- snarare än ett kvantitetstänkande. Vid utvecklingen av den verksamhetsförlagda/verksamhetsanknutna utbildningen har projektgruppen utgått från att studenterna är erfarna sjuksköterskor. Den verksamhetsförlagda/verksamhetsanknutna delen av utbildningen har integrerats i varje kurs utifrån tydliga lärandemål. Studierna har genomförts utifrån målbeskrivningarna med handledning från ansvarigt lärosäte. Med utgångspunkt i dessa lärandemål har studenterna genom teoretisk problematisering utifrån aktuell forskning genomfört fältstudier inom olika områden som är relevanta för

7 7 specialistsjuksköterskor inom äldrevård. Fältstudierna har även bedrivits med integrering av datainsamlingsmetoder och inhämtade data har bearbetats, analyserats och värderats utifrån relevant forskning och teori. Ansökningar och behörighetskrav Ansökan till utbildningen genomförs via Inför den första utbildningsstarten hösten 2007 varierade behörighetskraven mellan de fem lärosätena. Två lärosäten angav kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap som särskilt behörighetskrav medan 60 högskolepoäng i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap angavs vid övriga lärosäten. Till den första utbildningsomgången inkom det över 300 ansökningar från sjuksköterskor från olika delar av landet. Projektgruppen hade sedan tidigare tagit ett beslut om att varje lärosäte skulle anta 15 studenter, vilket skulle ge sammanlagt 75 studenter i utbildningsprogrammet. Det kunde således konstateras att utbildningen hade ett högt sökandetryck, och att alla lärosäten utan problem kunde anta 15 behöriga studenter vardera till utbildningen. Det stod också klart att detta nya nätburna specialistsjuksköterskeprogram redan vid första tillfället hade fått betydligt fler sökande än de traditionellt campusförlagda utbildningarna som de deltagande lärosätena erbjudit tidigare år. Därmed kunde utbildningen starta vid samtliga lärosäten, vilket tidigare inte hade varit fallet. Till den andra antagningsomgången inför start hösten 2008 anger samtliga fem lärosäten kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap som särskilt behörighetskrav. Sökandetrycket var lägre till hösten 2008 (152 behöriga sökande jämfört med 302 behöriga sökande år 2007), vilket kan ha ett samband med det högre behörighetskravet. Till hösten 2008 startar 75 nya specialistsjuksköterskestudenter med 15 studenter vid varje lärosäte. Flera faktorer bidrar förmodligen till det höga sökandetrycket. En viktig faktor är att nätbaseringen ger bättre möjlighet för sjuksköterskor att kombinera arbete och studier och att utbildningen kan genomföras oberoende av tid, rum och geografisk ort. Till detta kommer att innehållet har utformats i nära samverkan med verksamhetsföreträdare för att säkerställa en hög klinisk relevans. En ytterligare faktor kan vara att sjuksköterskorna ser att de kan få tillgång till flera lärosätens samlade kompetens och därigenom en förväntad hög kvalitet på utbildningens innehåll och genomförande. Det höga sökandetrycket till utbildningen visar att det föreligger ett stort behov bland landets sjuksköterskor att vidareutbilda sig. Den nätbaserade utbildningsformen underlättar sjuksköterskornas möjligheter att kombinera studierna med fortsatt yrkesarbete. Detta kan vara en av flera orsaker till det höga sökandetrycket. Det första utbildningsåret En gemensam fysisk introduktionsdag genomfördes den första dagen i utbildningen. De 15 studenter som antagits till utbildningen vid respektive lärosäte inbjöds och dagen genomfördes vid vart och ett av det ingående lärosätena utifrån ett gemensamt schema. Under dagen fick studenterna bland annat en noggrann introduktion av navigeringen i NANO. Vidare deltog studenter och lärare samt projektgrupp i en gemensam videosändning, som koordinades från Sophiahemmet Högskola. Under videosändningen, där lärare och

8 8 studenter från de olika lärosätena kunde kommunicera med varandra, höll professor Astrid Norberg, Umeå Universitet en introduktionsföreläsning. Sändningen avslutades med en Quiz, som bidrog till munter dialog mellan lärosätenas studenter. Den förestående introduktionsdagen i början av september kommer att genomföras på ett liknande sätt för de 75 nya specialistsjuksköterskestudenterna. Utvärderingarna av det första utbildningsåret visar att studenterna är mycket nöjda. Den studiemotivation de visade initialt i utbildningen har bibehållits, vilket bland annat har visat sig genom de tusentals diskussionsinläggen i de virtuella grupprummen. Studenterna har också visat stort intresse och god förmåga i att ge synpunkter och feedback på varandras inskickade arbeten, som publicerats i NANO efter godkännande av ansvariga lärare. Ett flertal olika digitala medier har använts; bland annat har virtuella möten mellan studenter/studenter och lärare/studenter via Marratech ägt rum både vid examinationer, seminarier och vid möten som studenterna själva bokat in vid grupparbeten och för diskussioner. Interaktionen mellan studenterna har varit mycket intressant att följa. De allra flesta har utvecklat god studie- och datavana och den virtuella utbildningsmiljön har fungerat väl. TV- och radioprogram från UR Access har ingått i utbildningsmaterialet i NANO. Här kunde projektgruppen se att dessa stimulerade till givande diskussioner bland studenterna. Projektgruppen har konstaterat att det gemensamma förhållningssättet gentemot studenterna har varit av betydelse. Här har den virtuella utbildningsmiljön varit till stor hjälp, eftersom all kommunikation är synlig för ansvariga lärare. Efter det första utbildningsåret är projektgruppen överens om att det gemensamma, intensiva och många gånger tidskrävande förarbetet har varit en viktig framgångsfaktor och en förutsättning för genomförandet av utbildningen. Det har under det första studieåret visat sig i utvärderingarna att NANO-miljön har fungerat tillfredsställande för studenternas lärande och i interaktionen mellan studenter/studenter och studenter/lärare. Erfarenheterna från det första utbildningsåret visar att det är möjligt för fem lärosäten att gemensamt genomföra ett helt nätbaserat utbildningsprogram på avancerad nivå med gott resultat. Några reflektioner Marknadsanpassad utbildning en viktig aspekt på utbildningens innehåll Utbildningen har innehållsmässigt utvecklats i nära samråd med olika verksamhetsföreträdare för att åstadkomma en anpassning till de krav/önskemål som fanns utifrån ett verksamhetsperspektiv. Till exempel var många kommunala företrädare kritiska till att tidigare specialistutbildningar ofta haft ett sjukhus- och sjukdomsperspektiv och menade att problem och frågeställningar med specifik relevans för den kommunala hälso- och sjukvården också måste beröras i utbildningen. Eftersom den volymmässigt största delen av äldrevården bedrivs utanför sjukhuset, i det egna hemmet eller i särskilda boenden, blev

9 9 detta en viktig utgångspunkt i marknadsanpassningen. En annan utgångspunkt var sjuksköterskans förändrade arbetsförhållanden. Från att ha varit en i arbetslaget med stort inslag av direkt omvårdnadsarbete har arbetsuppgifterna förskjutits mot ett mer konsultativt arbetssätt. Detta ställer krav på en förändrad utbildning. Det fanns också önskemål om att utbildningen skulle ge goda medicinska kunskaper för att tillgodose kravet att specialistsjuksköterskan ska kunna samla och förmedla relevant medicinsk information vad gäller diagnostik och uppföljning av insatt behandling. Problem och/eller möjligheter i en samverkansmodell Det har funnits perioder under projekttiden då problem har upplevts som svårlösta. Oftast har dock problemidentifieringen lett till ett intensivt utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan lärosätena. Detta har resulterat i nya perspektiv som har kunnat tas med hem till det egna lärosätet. Samtidigt har frågor och tankar från det egna lärosätet kunnat diskuteras på ett fruktbart sätt i projektgruppen. Härigenom har de allra flesta frågor kunna lösas i samstämmighet. För projektgruppens medlemmar är det uppenbart att brobryggande samarbeten mellan lärosäten inte bara är resurssparande, utan också leder till nya möjligheter och en utveckling som troligen inte hade ägt rum utan den livaktiga dialogen inom gruppen. Spin-off effekter som också tydligt kan ses som ett resultat av samverkansmodellen är att kreativa nätverk bildats mellan administratörer, bibliotekarier och IT-personal vid de deltagande lärosätena. Här har kunskaps- och erfarenhetsutbyten skett både virtuellt och vid fysiska möten. Projektet har från den 1 april 2008 övergått till en etablerad samverkansform enligt upprättade avtal mellan lärosätena. Målet är att fortsätta det goda samarbetet för en gemensam nationell nätburen specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre i Sverige. Projektgruppen för NätSpeS III, del 2, tackar NSHU för ekonomiskt stöd för utveckling av samverkansmodellen och projektets genomförande. Ewa Englund Bilaga 1: Projektgruppens möten Bilaga 2: Budget

Vad är kvalitet i distansutbildning?

Vad är kvalitet i distansutbildning? Rapport 2007:41 R Vad är kvalitet i distansutbildning? Utvärdering av lärarutbildning på distans Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Mia Lindberg Vägar till vägledning

Mia Lindberg Vägar till vägledning Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning rapport 08 2008 Mia Lindberg Vägar till vägledning En historia om en oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst Titel Vägar till vägledning

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Hedemora kommun Rehabiliterande syn- och arbetssätt i vård- och omsorgsarbetet Etik och bemötande frågor inom vård och omsorg Utveckla system för

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

st r at eg i för utbildningsfrågor

st r at eg i för utbildningsfrågor Svensk sjuksköterskeförenings st r at eg i för utbildningsfrågor Innehåll 3 Förord 5 En sjuksköterskeutbildning för vårdens utveckling 6 OMVÅRDNAD 8 utbildningssystemet och de sex kärnkompetenserna 14

Läs mer