NätSpeS III. - en modell för samverkan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, 60 hp 2007/2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NätSpeS III. - en modell för samverkan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, 60 hp 2007/2008"

Transkript

1 1 NätSpeS III - en modell för samverkan Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, 60 hp 2007/2008 Delrapport 2 (slutrapport) Ewa Englund, Sophiahemmet Högskola, projektledare/koordinator Kontaktuppgifter:

2 2 Bakgrund (från Rapport NätSpeS III, del 1) NätSpeS 1 en modell för samverkan (NätSpeS III) NätSpeS III del 1 startade i december 2005 och har pågått under Projektet är en fortsättning på tidigare NätSpeS-projekt 1, vilka genomförts i syfte att undersöka möjligheterna för en nationell samverkan vid genomförandet av nätburna specialistsjuksköterskeprogram. Samverkan skulle vara ett försök att inom vissa program komma tillrätta med obalansen mellan lärosätenas outnyttjade utbildningsplatser och behovet av utbildade specialistsjuksköterskor. Grunden för en nationell samverkan omkring specialistsjuksköterskeprogrammen har på olika sätt lagts genom NätSpeS ,3. Det framkom klart att involverade lärosäten var beredda att satsa gemensamt genom nationella nätburna utbildningsprogram i syfte att kunna genomföra program som tidigare av olika anledningar varit svåra att starta. Detta skulle även kunna medföra ett mer optimalt nyttjande av både nationell ämnesmässig och distanspedagogisk kompetens som av de verksamhetsförlagda utbildningsplatserna. NätSpeS III (från Rapport NätSpeS III, del 1) Syftet med projektet NätSpeS III var att genom samverkan om nationella nätburna specialist-sjuksköterskeprogram ge en ökad tillgänglighet för sökande till programmen samt en ökad kvalitet och effektivitet. Målet var att med utgångspunkt från NätSpeS 2004/2005 och genom samverkan mellan lärosäten utveckla, testa samt utvärdera en nationell modell för ett nätburet specialistsjuksköterskeprogram inom inriktningen Vård av äldre. Dessutom skulle analys och utvärdering ske dels om samverkan och dels om hur olika hinder skulle kunna överbryggas avseende organisation, pedagogik, innehåll och teknik. Den huvudsakliga innebörden i den föreslagna samverkansmodellen var - samtliga fem lärosäten annonserar programmet, - studenter finns inskrivna på samtliga lärosäten, - antal utbildningsplatser är 60, fördelade på fem lärosäten, - samtliga lärosäten är involverade och bär ansvar för att ge en obligatorisk kurs för samtliga studenter som finns inskrivna på programmet samt att ge kursen individuellt arbete till de studenter som är inskrivna på det egna lärosätet. Att erbjuda ett valbart kursalternativ är frivilligt för de lärosäten som önskar det, - vid genomförandet av de obligatoriska kurserna kan i mån av behov kompetens köpas från övriga lärosäten, - samtliga kurser är nätburna Nätburna specialistsjuksköterskeprogram 2 Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 3 NätSpeS 2004, rapport nr 4, 2005, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet.

3 3 Projektrapport NätSpeS III, del 2 (slutrapport) Projektets benämning: Specialistsjuksköterskeprogrammet Vård av äldre, 60 hp Projektets kodnummer vid NSHU är: Projekttid: Slutredovisning senast: Projektledare: Ewa Englund Projekthandläggare på NSHU: Britt-Mari Oja Inledning Projektet bygger på den samverkansmodell som tagits fram för utveckling och genomförande av ett mellan fem lärosäten gemensamt nationellt nätburet specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 hp, avancerad nivå, halvfart, och som redovisats i Rapport NätSpeS III, del 1 (2005/2006). Projektet beviljades medel för tiden1 april 2007 till 31 mars, Projektverksamheten under denna period och inom beslut med dnr redovisas i nedanstående rapport. Projektet NätSpeS III, del 1, avslutades den 31 december 2006, då Lisbeth Domfors avgick som projektledare. Projektledarskapet överfördes då till Ewa Englund, Sophiahemmet Högskola från , varför även tidsperioden redovisas i denna rapport. Projektgruppens medlemmar Ewa Englund, projektledare/koordinator, Sophiahemmet Högskola, Stockholm Barbro Dahlbäck (ersatte K-G Norbergh fom september 2007), Mittuniversitetet, Sundsvall Elisabeth Häggström (ersatte Barbro Wadensten fom september 2007), Högskolan i Gävle Björn Nygren, Umeå universitet PO Sandman, Umeå universitet Karin Johansson, Luleå tekniska universitet Adjungerade: Birgitta Söderström och Glenn Kullman, Sophiahemmet Högskola, Stockholm

4 4 Fortsatt utveckling och genomförande av samverkansmodellen Information och marknadsföring Under våren 2007 arbetade projektgruppen intensivt med informationsspridning och marknadsföring nationellt, regionalt och lokalt. Arbetet samordnades huvudsakligen via koordinator i projektgruppen och genomfördes i form av gemensam annonsering i tidskrifter samt utskick via mail och brev till verksamhetschefer och sjuksköterskor inom kommunal, landstingsdriven och privat äldrevård på nationell basis. Dessutom arbetade projektgruppens medlemmar med informationsspridning genom personliga möten med kontaktpersoner inom geriatriska enheter och med politiker på regional och kommunal nivå samt genom deltagande vid nationella och regionala nätverksmöten för sjuksköterskor inom äldrevård. Vid samtal i samband med dessa möten kunde konstateras att utbildningens innehåll ansågs inneha hög relevans ur ett verksamhetsperspektiv. Samtalen visade också att intresset för utbildningen var stort både från verksamhetsansvariga och från enskilda sjuksköterskor, och att det troligen skulle bli många sökande. Projektgruppen tog även fram en gemensam logotype för utbildningen som presenterades tillsammans med de fem lärosätenas logotyper i annonser och informationsblad. Projektgruppen upplevde att information om det nationella utbildningsprogrammet mottogs med stort intresse av verksamhetsansvariga inom äldrevård, och av sjuksköterskor som arbetar inom detta område. En viktig aspekt som lyftes fram som något mycket positivt av både verksamhetsföreträdare och sjuksköterskor var det unika med att få tillgång till fem lärosätens samlade resurser, och att utbildningen inte krävde några obligatoriska träffar i fysisk miljö. Avtal mellan lärosätena för reglerad organisation och samverkan Projektgruppen har under 2007 tagit fram ett avtal som reglerar det ansvar som respektive lärosäte har för planering, genomförande och utvärdering av utbildningen. Här beskrivs även det ansvar lärosätena har för studenterna i programmet, att varje lärosäte har skyldighet att genomföra en obligatorisk nätbaserad kurs via den virtuella utbildningsmiljön, att varje lärosäte måste erbjuda minst en valbar nätburen kurs och att varje lärosäte måste genomföra kursen Självständigt arbete (Examensarbete) för de studenter som är registrerade vid det egna lärosätet. Ytterligare ett avtal utarbetades för att reglera de ekonomiska transaktionerna mellan lärosätena samt för att underlätta Ladok-registrering vid respektive lärosäte. Båda avtalen har reviderats av jurister vid deltagande lärosäten samt av extern expertis innan de antagits av prefekt/rektor vid respektive lärosäte. Genom att upprätta avtal som reglerar det gemensamma ansvaret för utbildningens innehåll och ekonomi skapades tydliga ramar för samarbetet. Därigenom ges goda förutsättningar för ett hållbart och långvarigt samarbete mellan lärosätena, och för att utbildningen fortsättningsvis ska kunna erbjudas till landets sjuksköterskor.

5 5 Gemensam virtuell utbildningsmiljö Som tidigare redovisats i projektrapport 1 godkändes Ping Pong av NSHU som lärplattform för utveckling av en gemensam virtuell utbildningsmiljö. Utbildningsmiljön tilldelades en egen URL-adress, och egen ingångssida. En viktig utgångspunkt var att den nätburna utbildningsmiljön skulle vara unik och erbjuda ett socialt sammanhang där alla de fem ingående lärosätena fanns representerade med respektive kurser på ett för studenten enhetligt och lättillgängligt sätt. Namnet på den nationella virtuella utbildningsmiljön bestämdes till National Nurse Online (NANO). Den logotype som tagits fram och använts vid marknadsföringen användes även på NANO s ingångssida för att skapa en sammanhållen och unik upplevelse av den gemensamma virtuella studentmiljön. Vid Sophiahemmet Högskola utsågs ett webbteam som tillsammans med koordinator tog fram ett gemensamt utbildningskoncept samt tillhandahöll support för deltagande lärare vid de ingående lärosätena. Eftersom inga fysiska träffar skulle vara obligatoriska var en viktig förutsättning att det nätbaserade utbildningsmaterialet skulle vara tillräckligt omfattande. Under perioden januari-juni arbetade projektgruppen med att utveckla riktlinjer för nätbaserad studiehandledning i respektive kurs i NANO. Det ansågs viktigt att studieinformationen blev enhetlig, så att studenterna skulle känna igen sig och lätt hitta information, oberoende av vilket lärosäte som utvecklat kursen. Projektgruppen tog också fram riktlinjer för kommunikation mellan lärare och studenter, bland annat bestämdes att alla lärare skulle arbeta utifrån regeln att ha en svarstid på studenternas frågor på maximalt 24 timmar under vardagar. I NANO skapades flera kommunikationsfora för att stimulera till olika former av samtal och dialog, både i mindre och större grupper. För att erbjuda studenterna möten med varandra och med lärare i realtid inrättades också särskilda Marratech-rum i NANO. En välfungerande virtuell utbildningsmiljö, som innehåller hela utbildningsmaterialet (med undantag för kurslitteratur) och där studenterna även kan genomföra sitt självständiga arbete (examensarbetet) har utvecklats. Därigenom kan studenterna erbjudas att genomgå hela specialistsjuksköterskeutbildningen på distans och samtidigt få tillgång till de fem lärosätenas samlade kompetens. Utbildningsproduktion och samverkan i NANO Som beskrivits i den första projektrapporten för NätSpeS III utvecklade projektgruppen en gemensam utbildningsplan i enlighet med Bolognaprocessens riktlinjer. Utifrån detta dokument formaliserades därefter en för varje lärosäte gällande utbildningsplan efter godkännande och fastställande i respektive nämnder, kommittéer och styrelser. Här deltog även studentrepresentanter, som därmed gavs möjlighet att ge synpunkter på utbildningen, och detta sågs som betydelsefullt av projektgruppen. Utbildningen utformades så att varje deltagande lärosäte genomför en obligatorisk kurs à hp samt en valbar kurs. Det självständiga arbetet (examensarbetet) à 15 hp genomförs därefter vid det lärosäte där studenten är registrerad. Diskussioner har förts i projektgruppen huruvida studenter och lärare/handledare från olika lärosäten skulle kunna samverka vid det självständiga arbetet men dessa diskussioner har ännu inte avslutats.

6 6 Den valbara kursen kan studenten genomföra vid valfritt lärosäte, både nationellt och internationellt. Kursen måste ingå inom specialistområdet vård av äldre för att kunna tillgodoräknas inom utbildningen. Utbildningen består av följande kurser: Omvårdnad med fokus på det goda åldrandet (ges av HiG) Specifik omvårdnad med inriktning mot äldre (ges av UmU) Värdighet och välbefinnande i åldrandet (ges av Ltu) Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbetet (ges av Miun) Palliativ omvårdnad (ges av SHH) Högskolepoäng Valbar kurs Självständigt arbete (ges av samtliga lärosäten) 15,0 Utbildningsproduktionen har genomförts utifrån en gemensam pedagogisk grundsyn, som finns beskriven i respektive utbildningsplan samt i kursplanerna. Studieguider för de olika kursavsnitten utformades utifrån ett gemensamt koncept för att studenterna lätt skulle kunna hitta information om mål, innehåll, studieuppgifter, examinationer och progression. Vid produktionen av utbildningsmaterial uppstod många pedagogiska och ämnesmässiga frågor. Här kunde projektgruppen fungera som förmedlare av kunskaper och erfarenheter mellan lärosätena. I projektgruppen genomfördes också en kritisk granskning av de olika kursernas lärandemål, innehåll, studieuppgifter och examinationsformer. Detta upplevdes av alla i gruppen som givande och det bidrog till en kvalitetsmässig utveckling av utbildningen. En viktig del i arbetet utifrån en gemensam utbildningsmodell är att alla deltagande lärare vid lärosätena är motiverade och har förmåga att arbeta utifrån en gemensam pedagogisk grundsyn och att det föreligger positiva och överbryggande relationer mellan lärosätena. Verksamhetsförlagd/verksamhetsanknuten utbildning Bristen på kliniska utbildningsplatser har anförts som ett allvarligt hinder när det gäller specialistsjuksköterskeutbildning. Projektgruppen anser att utformningen av denna del bör utgå från ett kvalitets- snarare än ett kvantitetstänkande. Vid utvecklingen av den verksamhetsförlagda/verksamhetsanknutna utbildningen har projektgruppen utgått från att studenterna är erfarna sjuksköterskor. Den verksamhetsförlagda/verksamhetsanknutna delen av utbildningen har integrerats i varje kurs utifrån tydliga lärandemål. Studierna har genomförts utifrån målbeskrivningarna med handledning från ansvarigt lärosäte. Med utgångspunkt i dessa lärandemål har studenterna genom teoretisk problematisering utifrån aktuell forskning genomfört fältstudier inom olika områden som är relevanta för

7 7 specialistsjuksköterskor inom äldrevård. Fältstudierna har även bedrivits med integrering av datainsamlingsmetoder och inhämtade data har bearbetats, analyserats och värderats utifrån relevant forskning och teori. Ansökningar och behörighetskrav Ansökan till utbildningen genomförs via Inför den första utbildningsstarten hösten 2007 varierade behörighetskraven mellan de fem lärosätena. Två lärosäten angav kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap som särskilt behörighetskrav medan 60 högskolepoäng i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap angavs vid övriga lärosäten. Till den första utbildningsomgången inkom det över 300 ansökningar från sjuksköterskor från olika delar av landet. Projektgruppen hade sedan tidigare tagit ett beslut om att varje lärosäte skulle anta 15 studenter, vilket skulle ge sammanlagt 75 studenter i utbildningsprogrammet. Det kunde således konstateras att utbildningen hade ett högt sökandetryck, och att alla lärosäten utan problem kunde anta 15 behöriga studenter vardera till utbildningen. Det stod också klart att detta nya nätburna specialistsjuksköterskeprogram redan vid första tillfället hade fått betydligt fler sökande än de traditionellt campusförlagda utbildningarna som de deltagande lärosätena erbjudit tidigare år. Därmed kunde utbildningen starta vid samtliga lärosäten, vilket tidigare inte hade varit fallet. Till den andra antagningsomgången inför start hösten 2008 anger samtliga fem lärosäten kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap som särskilt behörighetskrav. Sökandetrycket var lägre till hösten 2008 (152 behöriga sökande jämfört med 302 behöriga sökande år 2007), vilket kan ha ett samband med det högre behörighetskravet. Till hösten 2008 startar 75 nya specialistsjuksköterskestudenter med 15 studenter vid varje lärosäte. Flera faktorer bidrar förmodligen till det höga sökandetrycket. En viktig faktor är att nätbaseringen ger bättre möjlighet för sjuksköterskor att kombinera arbete och studier och att utbildningen kan genomföras oberoende av tid, rum och geografisk ort. Till detta kommer att innehållet har utformats i nära samverkan med verksamhetsföreträdare för att säkerställa en hög klinisk relevans. En ytterligare faktor kan vara att sjuksköterskorna ser att de kan få tillgång till flera lärosätens samlade kompetens och därigenom en förväntad hög kvalitet på utbildningens innehåll och genomförande. Det höga sökandetrycket till utbildningen visar att det föreligger ett stort behov bland landets sjuksköterskor att vidareutbilda sig. Den nätbaserade utbildningsformen underlättar sjuksköterskornas möjligheter att kombinera studierna med fortsatt yrkesarbete. Detta kan vara en av flera orsaker till det höga sökandetrycket. Det första utbildningsåret En gemensam fysisk introduktionsdag genomfördes den första dagen i utbildningen. De 15 studenter som antagits till utbildningen vid respektive lärosäte inbjöds och dagen genomfördes vid vart och ett av det ingående lärosätena utifrån ett gemensamt schema. Under dagen fick studenterna bland annat en noggrann introduktion av navigeringen i NANO. Vidare deltog studenter och lärare samt projektgrupp i en gemensam videosändning, som koordinades från Sophiahemmet Högskola. Under videosändningen, där lärare och

8 8 studenter från de olika lärosätena kunde kommunicera med varandra, höll professor Astrid Norberg, Umeå Universitet en introduktionsföreläsning. Sändningen avslutades med en Quiz, som bidrog till munter dialog mellan lärosätenas studenter. Den förestående introduktionsdagen i början av september kommer att genomföras på ett liknande sätt för de 75 nya specialistsjuksköterskestudenterna. Utvärderingarna av det första utbildningsåret visar att studenterna är mycket nöjda. Den studiemotivation de visade initialt i utbildningen har bibehållits, vilket bland annat har visat sig genom de tusentals diskussionsinläggen i de virtuella grupprummen. Studenterna har också visat stort intresse och god förmåga i att ge synpunkter och feedback på varandras inskickade arbeten, som publicerats i NANO efter godkännande av ansvariga lärare. Ett flertal olika digitala medier har använts; bland annat har virtuella möten mellan studenter/studenter och lärare/studenter via Marratech ägt rum både vid examinationer, seminarier och vid möten som studenterna själva bokat in vid grupparbeten och för diskussioner. Interaktionen mellan studenterna har varit mycket intressant att följa. De allra flesta har utvecklat god studie- och datavana och den virtuella utbildningsmiljön har fungerat väl. TV- och radioprogram från UR Access har ingått i utbildningsmaterialet i NANO. Här kunde projektgruppen se att dessa stimulerade till givande diskussioner bland studenterna. Projektgruppen har konstaterat att det gemensamma förhållningssättet gentemot studenterna har varit av betydelse. Här har den virtuella utbildningsmiljön varit till stor hjälp, eftersom all kommunikation är synlig för ansvariga lärare. Efter det första utbildningsåret är projektgruppen överens om att det gemensamma, intensiva och många gånger tidskrävande förarbetet har varit en viktig framgångsfaktor och en förutsättning för genomförandet av utbildningen. Det har under det första studieåret visat sig i utvärderingarna att NANO-miljön har fungerat tillfredsställande för studenternas lärande och i interaktionen mellan studenter/studenter och studenter/lärare. Erfarenheterna från det första utbildningsåret visar att det är möjligt för fem lärosäten att gemensamt genomföra ett helt nätbaserat utbildningsprogram på avancerad nivå med gott resultat. Några reflektioner Marknadsanpassad utbildning en viktig aspekt på utbildningens innehåll Utbildningen har innehållsmässigt utvecklats i nära samråd med olika verksamhetsföreträdare för att åstadkomma en anpassning till de krav/önskemål som fanns utifrån ett verksamhetsperspektiv. Till exempel var många kommunala företrädare kritiska till att tidigare specialistutbildningar ofta haft ett sjukhus- och sjukdomsperspektiv och menade att problem och frågeställningar med specifik relevans för den kommunala hälso- och sjukvården också måste beröras i utbildningen. Eftersom den volymmässigt största delen av äldrevården bedrivs utanför sjukhuset, i det egna hemmet eller i särskilda boenden, blev

9 9 detta en viktig utgångspunkt i marknadsanpassningen. En annan utgångspunkt var sjuksköterskans förändrade arbetsförhållanden. Från att ha varit en i arbetslaget med stort inslag av direkt omvårdnadsarbete har arbetsuppgifterna förskjutits mot ett mer konsultativt arbetssätt. Detta ställer krav på en förändrad utbildning. Det fanns också önskemål om att utbildningen skulle ge goda medicinska kunskaper för att tillgodose kravet att specialistsjuksköterskan ska kunna samla och förmedla relevant medicinsk information vad gäller diagnostik och uppföljning av insatt behandling. Problem och/eller möjligheter i en samverkansmodell Det har funnits perioder under projekttiden då problem har upplevts som svårlösta. Oftast har dock problemidentifieringen lett till ett intensivt utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan lärosätena. Detta har resulterat i nya perspektiv som har kunnat tas med hem till det egna lärosätet. Samtidigt har frågor och tankar från det egna lärosätet kunnat diskuteras på ett fruktbart sätt i projektgruppen. Härigenom har de allra flesta frågor kunna lösas i samstämmighet. För projektgruppens medlemmar är det uppenbart att brobryggande samarbeten mellan lärosäten inte bara är resurssparande, utan också leder till nya möjligheter och en utveckling som troligen inte hade ägt rum utan den livaktiga dialogen inom gruppen. Spin-off effekter som också tydligt kan ses som ett resultat av samverkansmodellen är att kreativa nätverk bildats mellan administratörer, bibliotekarier och IT-personal vid de deltagande lärosätena. Här har kunskaps- och erfarenhetsutbyten skett både virtuellt och vid fysiska möten. Projektet har från den 1 april 2008 övergått till en etablerad samverkansform enligt upprättade avtal mellan lärosätena. Målet är att fortsätta det goda samarbetet för en gemensam nationell nätburen specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre i Sverige. Projektgruppen för NätSpeS III, del 2, tackar NSHU för ekonomiskt stöd för utveckling av samverkansmodellen och projektets genomförande. Ewa Englund Bilaga 1: Projektgruppens möten Bilaga 2: Budget

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care 120 ECTS credits 1 (8) Masterprogram i vårdvetenskap palliativ

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK 1(6) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing Filosofie

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG, Bachelor of Science in Nursing Beslut om inrättande

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120 POÄNG internetbaserat Computer Engineering Programme, 120 points, Internet-based

UTBILDNINGSPLAN. DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120 POÄNG internetbaserat Computer Engineering Programme, 120 points, Internet-based INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK UTBILDNINGSPLN DTINGENJÖRSPROGRMMET, 120 POÄNG internetbaserat Computer Engineering Programme, 120 points, Internet-based Utbildningsprogrammet inrättades den 28 april 200 av fakultetsnämnden

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet Göteborgs universitet Handelshögskolan Box 601 405 30 GÖTEBORG Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-03-25 Reg. Nr. 411-02497-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy Online, 60 hp

Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy Online, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ MAGISTERPROGRAM I ENERGISYSTEM ENERGY ONLINE Programkod: TAETM Fastställd av NT-nämnden 2006-11-30 Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för programmet Professionellt idrottsutövande, inriktning golf vid Högskolan i Halmstad

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för programmet Professionellt idrottsutövande, inriktning golf vid Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010 4700365 BESLUT 2014 03 27 Reg. Nr. 411 637 14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

2009-12-03. Bästa kursdeltagare!

2009-12-03. Bästa kursdeltagare! Kursledare: helsjo@ki.se 08-616 50 66 Bästa kursdeltagare! Välkommen att börja din specialistutbildning hos oss. Utbildningen bedrivs av Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 98/2010 (122) (1) 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i oral hälsovetenskap och Masterprogram i oral hälsovetenskap/master Programme in Oral Health

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 3 Inom vilka områden kan man göra VFU? 3 Avtalsplatser 3 VFU-handledare på fältet 3 VFU-portal Blackboard

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande. SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth

MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande. SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth UKÄs utredning om MOOCs Uppdraget fick UKÄ våren 2015 (överfördes från Lars Haikolas förkortade utredning

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects Programkod: SSJPG Utbildningsplanen gäller från: Höstterminen 2011 Utbildningsnivå: Grundnivå Datum för fastställande:

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Luleå studentkårs åsiktsdokument

Luleå studentkårs åsiktsdokument s åsiktsdokument Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: xx@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/8 Innehållsförteckning Grundsyn... 3 Mångfald... 3 Utbildning och dess kvalitet... 3 Personal

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN 2. UTBILDNINGENS MÅL

UTBILDNINGSPLAN 2. UTBILDNINGENS MÅL UTBILDNINGSPLAN SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAM INOM AKUTSJUKVÅRD MED INRIKTNING MOT ANESTESISJUKVÅRD, 40 POÄNG Emergency Care Specialist Nursing Programme Anaesthetic Nursing, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

För dig som gått Rektorsutbildningen

För dig som gått Rektorsutbildningen För dig som gått Rektorsutbildningen Om du gått rektorsutbildningen och vill fortsätta till en magister- eller masterexamen, kan du söka dig till huvudområdet Pedagogiskt ledarskap som formellt sett utgör

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Karolinska Institutet Umeå 2015-05-07 Karin Burén och Lena Rolfhamre Namn Efternamn 19 maj 2015 2 Namn Efternamn

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

SHH20070523, rev 20080115, rev 20081209, rev 20090907

SHH20070523, rev 20080115, rev 20081209, rev 20090907 Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Nursing Degree Programme, 180 higher education credits Utbildningsplan Programme Syllabus Kursplaner Course Syllabi Grundnivå First cycle SHH20070523, rev 20080115,

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem Dnr HS 2013/118 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT, projektledning och affärssystem Programkod: Beslut om fastställande: SGIPA Föreliggande utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan Universitetsledningens kansli Anders Granberg 031/ 786 1038 PROJEKTREDOVISNING 1 / 6 2011-03-28 dnr B9 4220/09 Rektor Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00405 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter tidigare Dnr

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Göteborgs universitet 2006-10-05 Sahlgrenska akademin Hållbar utveckling i grundutbildningen

Göteborgs universitet 2006-10-05 Sahlgrenska akademin Hållbar utveckling i grundutbildningen Plan för integrering av hållbar utveckling i grundutbildningen Bakgrund Med anledning av förändringen i Högskolelagen har Rådet för grundutbildningsfrågor den 28 mars 2006 utsett en arbetsgrupp som fått

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies Institutionen för Globala Studier Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier 180 högskolepoäng Grundnivå BA-program in Global Studies 2(5) 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer