NätSpeS III. - en modell för samverkan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, 60 hp 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NätSpeS III. - en modell för samverkan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, 60 hp 2007/2008"

Transkript

1 1 NätSpeS III - en modell för samverkan Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, 60 hp 2007/2008 Delrapport 2 (slutrapport) Ewa Englund, Sophiahemmet Högskola, projektledare/koordinator Kontaktuppgifter:

2 2 Bakgrund (från Rapport NätSpeS III, del 1) NätSpeS 1 en modell för samverkan (NätSpeS III) NätSpeS III del 1 startade i december 2005 och har pågått under Projektet är en fortsättning på tidigare NätSpeS-projekt 1, vilka genomförts i syfte att undersöka möjligheterna för en nationell samverkan vid genomförandet av nätburna specialistsjuksköterskeprogram. Samverkan skulle vara ett försök att inom vissa program komma tillrätta med obalansen mellan lärosätenas outnyttjade utbildningsplatser och behovet av utbildade specialistsjuksköterskor. Grunden för en nationell samverkan omkring specialistsjuksköterskeprogrammen har på olika sätt lagts genom NätSpeS ,3. Det framkom klart att involverade lärosäten var beredda att satsa gemensamt genom nationella nätburna utbildningsprogram i syfte att kunna genomföra program som tidigare av olika anledningar varit svåra att starta. Detta skulle även kunna medföra ett mer optimalt nyttjande av både nationell ämnesmässig och distanspedagogisk kompetens som av de verksamhetsförlagda utbildningsplatserna. NätSpeS III (från Rapport NätSpeS III, del 1) Syftet med projektet NätSpeS III var att genom samverkan om nationella nätburna specialist-sjuksköterskeprogram ge en ökad tillgänglighet för sökande till programmen samt en ökad kvalitet och effektivitet. Målet var att med utgångspunkt från NätSpeS 2004/2005 och genom samverkan mellan lärosäten utveckla, testa samt utvärdera en nationell modell för ett nätburet specialistsjuksköterskeprogram inom inriktningen Vård av äldre. Dessutom skulle analys och utvärdering ske dels om samverkan och dels om hur olika hinder skulle kunna överbryggas avseende organisation, pedagogik, innehåll och teknik. Den huvudsakliga innebörden i den föreslagna samverkansmodellen var - samtliga fem lärosäten annonserar programmet, - studenter finns inskrivna på samtliga lärosäten, - antal utbildningsplatser är 60, fördelade på fem lärosäten, - samtliga lärosäten är involverade och bär ansvar för att ge en obligatorisk kurs för samtliga studenter som finns inskrivna på programmet samt att ge kursen individuellt arbete till de studenter som är inskrivna på det egna lärosätet. Att erbjuda ett valbart kursalternativ är frivilligt för de lärosäten som önskar det, - vid genomförandet av de obligatoriska kurserna kan i mån av behov kompetens köpas från övriga lärosäten, - samtliga kurser är nätburna Nätburna specialistsjuksköterskeprogram 2 Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 3 NätSpeS 2004, rapport nr 4, 2005, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet.

3 3 Projektrapport NätSpeS III, del 2 (slutrapport) Projektets benämning: Specialistsjuksköterskeprogrammet Vård av äldre, 60 hp Projektets kodnummer vid NSHU är: Projekttid: Slutredovisning senast: Projektledare: Ewa Englund Projekthandläggare på NSHU: Britt-Mari Oja Inledning Projektet bygger på den samverkansmodell som tagits fram för utveckling och genomförande av ett mellan fem lärosäten gemensamt nationellt nätburet specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 hp, avancerad nivå, halvfart, och som redovisats i Rapport NätSpeS III, del 1 (2005/2006). Projektet beviljades medel för tiden1 april 2007 till 31 mars, Projektverksamheten under denna period och inom beslut med dnr redovisas i nedanstående rapport. Projektet NätSpeS III, del 1, avslutades den 31 december 2006, då Lisbeth Domfors avgick som projektledare. Projektledarskapet överfördes då till Ewa Englund, Sophiahemmet Högskola från , varför även tidsperioden redovisas i denna rapport. Projektgruppens medlemmar Ewa Englund, projektledare/koordinator, Sophiahemmet Högskola, Stockholm Barbro Dahlbäck (ersatte K-G Norbergh fom september 2007), Mittuniversitetet, Sundsvall Elisabeth Häggström (ersatte Barbro Wadensten fom september 2007), Högskolan i Gävle Björn Nygren, Umeå universitet PO Sandman, Umeå universitet Karin Johansson, Luleå tekniska universitet Adjungerade: Birgitta Söderström och Glenn Kullman, Sophiahemmet Högskola, Stockholm

4 4 Fortsatt utveckling och genomförande av samverkansmodellen Information och marknadsföring Under våren 2007 arbetade projektgruppen intensivt med informationsspridning och marknadsföring nationellt, regionalt och lokalt. Arbetet samordnades huvudsakligen via koordinator i projektgruppen och genomfördes i form av gemensam annonsering i tidskrifter samt utskick via mail och brev till verksamhetschefer och sjuksköterskor inom kommunal, landstingsdriven och privat äldrevård på nationell basis. Dessutom arbetade projektgruppens medlemmar med informationsspridning genom personliga möten med kontaktpersoner inom geriatriska enheter och med politiker på regional och kommunal nivå samt genom deltagande vid nationella och regionala nätverksmöten för sjuksköterskor inom äldrevård. Vid samtal i samband med dessa möten kunde konstateras att utbildningens innehåll ansågs inneha hög relevans ur ett verksamhetsperspektiv. Samtalen visade också att intresset för utbildningen var stort både från verksamhetsansvariga och från enskilda sjuksköterskor, och att det troligen skulle bli många sökande. Projektgruppen tog även fram en gemensam logotype för utbildningen som presenterades tillsammans med de fem lärosätenas logotyper i annonser och informationsblad. Projektgruppen upplevde att information om det nationella utbildningsprogrammet mottogs med stort intresse av verksamhetsansvariga inom äldrevård, och av sjuksköterskor som arbetar inom detta område. En viktig aspekt som lyftes fram som något mycket positivt av både verksamhetsföreträdare och sjuksköterskor var det unika med att få tillgång till fem lärosätens samlade resurser, och att utbildningen inte krävde några obligatoriska träffar i fysisk miljö. Avtal mellan lärosätena för reglerad organisation och samverkan Projektgruppen har under 2007 tagit fram ett avtal som reglerar det ansvar som respektive lärosäte har för planering, genomförande och utvärdering av utbildningen. Här beskrivs även det ansvar lärosätena har för studenterna i programmet, att varje lärosäte har skyldighet att genomföra en obligatorisk nätbaserad kurs via den virtuella utbildningsmiljön, att varje lärosäte måste erbjuda minst en valbar nätburen kurs och att varje lärosäte måste genomföra kursen Självständigt arbete (Examensarbete) för de studenter som är registrerade vid det egna lärosätet. Ytterligare ett avtal utarbetades för att reglera de ekonomiska transaktionerna mellan lärosätena samt för att underlätta Ladok-registrering vid respektive lärosäte. Båda avtalen har reviderats av jurister vid deltagande lärosäten samt av extern expertis innan de antagits av prefekt/rektor vid respektive lärosäte. Genom att upprätta avtal som reglerar det gemensamma ansvaret för utbildningens innehåll och ekonomi skapades tydliga ramar för samarbetet. Därigenom ges goda förutsättningar för ett hållbart och långvarigt samarbete mellan lärosätena, och för att utbildningen fortsättningsvis ska kunna erbjudas till landets sjuksköterskor.

5 5 Gemensam virtuell utbildningsmiljö Som tidigare redovisats i projektrapport 1 godkändes Ping Pong av NSHU som lärplattform för utveckling av en gemensam virtuell utbildningsmiljö. Utbildningsmiljön tilldelades en egen URL-adress, och egen ingångssida. En viktig utgångspunkt var att den nätburna utbildningsmiljön skulle vara unik och erbjuda ett socialt sammanhang där alla de fem ingående lärosätena fanns representerade med respektive kurser på ett för studenten enhetligt och lättillgängligt sätt. Namnet på den nationella virtuella utbildningsmiljön bestämdes till National Nurse Online (NANO). Den logotype som tagits fram och använts vid marknadsföringen användes även på NANO s ingångssida för att skapa en sammanhållen och unik upplevelse av den gemensamma virtuella studentmiljön. Vid Sophiahemmet Högskola utsågs ett webbteam som tillsammans med koordinator tog fram ett gemensamt utbildningskoncept samt tillhandahöll support för deltagande lärare vid de ingående lärosätena. Eftersom inga fysiska träffar skulle vara obligatoriska var en viktig förutsättning att det nätbaserade utbildningsmaterialet skulle vara tillräckligt omfattande. Under perioden januari-juni arbetade projektgruppen med att utveckla riktlinjer för nätbaserad studiehandledning i respektive kurs i NANO. Det ansågs viktigt att studieinformationen blev enhetlig, så att studenterna skulle känna igen sig och lätt hitta information, oberoende av vilket lärosäte som utvecklat kursen. Projektgruppen tog också fram riktlinjer för kommunikation mellan lärare och studenter, bland annat bestämdes att alla lärare skulle arbeta utifrån regeln att ha en svarstid på studenternas frågor på maximalt 24 timmar under vardagar. I NANO skapades flera kommunikationsfora för att stimulera till olika former av samtal och dialog, både i mindre och större grupper. För att erbjuda studenterna möten med varandra och med lärare i realtid inrättades också särskilda Marratech-rum i NANO. En välfungerande virtuell utbildningsmiljö, som innehåller hela utbildningsmaterialet (med undantag för kurslitteratur) och där studenterna även kan genomföra sitt självständiga arbete (examensarbetet) har utvecklats. Därigenom kan studenterna erbjudas att genomgå hela specialistsjuksköterskeutbildningen på distans och samtidigt få tillgång till de fem lärosätenas samlade kompetens. Utbildningsproduktion och samverkan i NANO Som beskrivits i den första projektrapporten för NätSpeS III utvecklade projektgruppen en gemensam utbildningsplan i enlighet med Bolognaprocessens riktlinjer. Utifrån detta dokument formaliserades därefter en för varje lärosäte gällande utbildningsplan efter godkännande och fastställande i respektive nämnder, kommittéer och styrelser. Här deltog även studentrepresentanter, som därmed gavs möjlighet att ge synpunkter på utbildningen, och detta sågs som betydelsefullt av projektgruppen. Utbildningen utformades så att varje deltagande lärosäte genomför en obligatorisk kurs à hp samt en valbar kurs. Det självständiga arbetet (examensarbetet) à 15 hp genomförs därefter vid det lärosäte där studenten är registrerad. Diskussioner har förts i projektgruppen huruvida studenter och lärare/handledare från olika lärosäten skulle kunna samverka vid det självständiga arbetet men dessa diskussioner har ännu inte avslutats.

6 6 Den valbara kursen kan studenten genomföra vid valfritt lärosäte, både nationellt och internationellt. Kursen måste ingå inom specialistområdet vård av äldre för att kunna tillgodoräknas inom utbildningen. Utbildningen består av följande kurser: Omvårdnad med fokus på det goda åldrandet (ges av HiG) Specifik omvårdnad med inriktning mot äldre (ges av UmU) Värdighet och välbefinnande i åldrandet (ges av Ltu) Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbetet (ges av Miun) Palliativ omvårdnad (ges av SHH) Högskolepoäng Valbar kurs Självständigt arbete (ges av samtliga lärosäten) 15,0 Utbildningsproduktionen har genomförts utifrån en gemensam pedagogisk grundsyn, som finns beskriven i respektive utbildningsplan samt i kursplanerna. Studieguider för de olika kursavsnitten utformades utifrån ett gemensamt koncept för att studenterna lätt skulle kunna hitta information om mål, innehåll, studieuppgifter, examinationer och progression. Vid produktionen av utbildningsmaterial uppstod många pedagogiska och ämnesmässiga frågor. Här kunde projektgruppen fungera som förmedlare av kunskaper och erfarenheter mellan lärosätena. I projektgruppen genomfördes också en kritisk granskning av de olika kursernas lärandemål, innehåll, studieuppgifter och examinationsformer. Detta upplevdes av alla i gruppen som givande och det bidrog till en kvalitetsmässig utveckling av utbildningen. En viktig del i arbetet utifrån en gemensam utbildningsmodell är att alla deltagande lärare vid lärosätena är motiverade och har förmåga att arbeta utifrån en gemensam pedagogisk grundsyn och att det föreligger positiva och överbryggande relationer mellan lärosätena. Verksamhetsförlagd/verksamhetsanknuten utbildning Bristen på kliniska utbildningsplatser har anförts som ett allvarligt hinder när det gäller specialistsjuksköterskeutbildning. Projektgruppen anser att utformningen av denna del bör utgå från ett kvalitets- snarare än ett kvantitetstänkande. Vid utvecklingen av den verksamhetsförlagda/verksamhetsanknutna utbildningen har projektgruppen utgått från att studenterna är erfarna sjuksköterskor. Den verksamhetsförlagda/verksamhetsanknutna delen av utbildningen har integrerats i varje kurs utifrån tydliga lärandemål. Studierna har genomförts utifrån målbeskrivningarna med handledning från ansvarigt lärosäte. Med utgångspunkt i dessa lärandemål har studenterna genom teoretisk problematisering utifrån aktuell forskning genomfört fältstudier inom olika områden som är relevanta för

7 7 specialistsjuksköterskor inom äldrevård. Fältstudierna har även bedrivits med integrering av datainsamlingsmetoder och inhämtade data har bearbetats, analyserats och värderats utifrån relevant forskning och teori. Ansökningar och behörighetskrav Ansökan till utbildningen genomförs via Inför den första utbildningsstarten hösten 2007 varierade behörighetskraven mellan de fem lärosätena. Två lärosäten angav kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap som särskilt behörighetskrav medan 60 högskolepoäng i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap angavs vid övriga lärosäten. Till den första utbildningsomgången inkom det över 300 ansökningar från sjuksköterskor från olika delar av landet. Projektgruppen hade sedan tidigare tagit ett beslut om att varje lärosäte skulle anta 15 studenter, vilket skulle ge sammanlagt 75 studenter i utbildningsprogrammet. Det kunde således konstateras att utbildningen hade ett högt sökandetryck, och att alla lärosäten utan problem kunde anta 15 behöriga studenter vardera till utbildningen. Det stod också klart att detta nya nätburna specialistsjuksköterskeprogram redan vid första tillfället hade fått betydligt fler sökande än de traditionellt campusförlagda utbildningarna som de deltagande lärosätena erbjudit tidigare år. Därmed kunde utbildningen starta vid samtliga lärosäten, vilket tidigare inte hade varit fallet. Till den andra antagningsomgången inför start hösten 2008 anger samtliga fem lärosäten kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap som särskilt behörighetskrav. Sökandetrycket var lägre till hösten 2008 (152 behöriga sökande jämfört med 302 behöriga sökande år 2007), vilket kan ha ett samband med det högre behörighetskravet. Till hösten 2008 startar 75 nya specialistsjuksköterskestudenter med 15 studenter vid varje lärosäte. Flera faktorer bidrar förmodligen till det höga sökandetrycket. En viktig faktor är att nätbaseringen ger bättre möjlighet för sjuksköterskor att kombinera arbete och studier och att utbildningen kan genomföras oberoende av tid, rum och geografisk ort. Till detta kommer att innehållet har utformats i nära samverkan med verksamhetsföreträdare för att säkerställa en hög klinisk relevans. En ytterligare faktor kan vara att sjuksköterskorna ser att de kan få tillgång till flera lärosätens samlade kompetens och därigenom en förväntad hög kvalitet på utbildningens innehåll och genomförande. Det höga sökandetrycket till utbildningen visar att det föreligger ett stort behov bland landets sjuksköterskor att vidareutbilda sig. Den nätbaserade utbildningsformen underlättar sjuksköterskornas möjligheter att kombinera studierna med fortsatt yrkesarbete. Detta kan vara en av flera orsaker till det höga sökandetrycket. Det första utbildningsåret En gemensam fysisk introduktionsdag genomfördes den första dagen i utbildningen. De 15 studenter som antagits till utbildningen vid respektive lärosäte inbjöds och dagen genomfördes vid vart och ett av det ingående lärosätena utifrån ett gemensamt schema. Under dagen fick studenterna bland annat en noggrann introduktion av navigeringen i NANO. Vidare deltog studenter och lärare samt projektgrupp i en gemensam videosändning, som koordinades från Sophiahemmet Högskola. Under videosändningen, där lärare och

8 8 studenter från de olika lärosätena kunde kommunicera med varandra, höll professor Astrid Norberg, Umeå Universitet en introduktionsföreläsning. Sändningen avslutades med en Quiz, som bidrog till munter dialog mellan lärosätenas studenter. Den förestående introduktionsdagen i början av september kommer att genomföras på ett liknande sätt för de 75 nya specialistsjuksköterskestudenterna. Utvärderingarna av det första utbildningsåret visar att studenterna är mycket nöjda. Den studiemotivation de visade initialt i utbildningen har bibehållits, vilket bland annat har visat sig genom de tusentals diskussionsinläggen i de virtuella grupprummen. Studenterna har också visat stort intresse och god förmåga i att ge synpunkter och feedback på varandras inskickade arbeten, som publicerats i NANO efter godkännande av ansvariga lärare. Ett flertal olika digitala medier har använts; bland annat har virtuella möten mellan studenter/studenter och lärare/studenter via Marratech ägt rum både vid examinationer, seminarier och vid möten som studenterna själva bokat in vid grupparbeten och för diskussioner. Interaktionen mellan studenterna har varit mycket intressant att följa. De allra flesta har utvecklat god studie- och datavana och den virtuella utbildningsmiljön har fungerat väl. TV- och radioprogram från UR Access har ingått i utbildningsmaterialet i NANO. Här kunde projektgruppen se att dessa stimulerade till givande diskussioner bland studenterna. Projektgruppen har konstaterat att det gemensamma förhållningssättet gentemot studenterna har varit av betydelse. Här har den virtuella utbildningsmiljön varit till stor hjälp, eftersom all kommunikation är synlig för ansvariga lärare. Efter det första utbildningsåret är projektgruppen överens om att det gemensamma, intensiva och många gånger tidskrävande förarbetet har varit en viktig framgångsfaktor och en förutsättning för genomförandet av utbildningen. Det har under det första studieåret visat sig i utvärderingarna att NANO-miljön har fungerat tillfredsställande för studenternas lärande och i interaktionen mellan studenter/studenter och studenter/lärare. Erfarenheterna från det första utbildningsåret visar att det är möjligt för fem lärosäten att gemensamt genomföra ett helt nätbaserat utbildningsprogram på avancerad nivå med gott resultat. Några reflektioner Marknadsanpassad utbildning en viktig aspekt på utbildningens innehåll Utbildningen har innehållsmässigt utvecklats i nära samråd med olika verksamhetsföreträdare för att åstadkomma en anpassning till de krav/önskemål som fanns utifrån ett verksamhetsperspektiv. Till exempel var många kommunala företrädare kritiska till att tidigare specialistutbildningar ofta haft ett sjukhus- och sjukdomsperspektiv och menade att problem och frågeställningar med specifik relevans för den kommunala hälso- och sjukvården också måste beröras i utbildningen. Eftersom den volymmässigt största delen av äldrevården bedrivs utanför sjukhuset, i det egna hemmet eller i särskilda boenden, blev

9 9 detta en viktig utgångspunkt i marknadsanpassningen. En annan utgångspunkt var sjuksköterskans förändrade arbetsförhållanden. Från att ha varit en i arbetslaget med stort inslag av direkt omvårdnadsarbete har arbetsuppgifterna förskjutits mot ett mer konsultativt arbetssätt. Detta ställer krav på en förändrad utbildning. Det fanns också önskemål om att utbildningen skulle ge goda medicinska kunskaper för att tillgodose kravet att specialistsjuksköterskan ska kunna samla och förmedla relevant medicinsk information vad gäller diagnostik och uppföljning av insatt behandling. Problem och/eller möjligheter i en samverkansmodell Det har funnits perioder under projekttiden då problem har upplevts som svårlösta. Oftast har dock problemidentifieringen lett till ett intensivt utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan lärosätena. Detta har resulterat i nya perspektiv som har kunnat tas med hem till det egna lärosätet. Samtidigt har frågor och tankar från det egna lärosätet kunnat diskuteras på ett fruktbart sätt i projektgruppen. Härigenom har de allra flesta frågor kunna lösas i samstämmighet. För projektgruppens medlemmar är det uppenbart att brobryggande samarbeten mellan lärosäten inte bara är resurssparande, utan också leder till nya möjligheter och en utveckling som troligen inte hade ägt rum utan den livaktiga dialogen inom gruppen. Spin-off effekter som också tydligt kan ses som ett resultat av samverkansmodellen är att kreativa nätverk bildats mellan administratörer, bibliotekarier och IT-personal vid de deltagande lärosätena. Här har kunskaps- och erfarenhetsutbyten skett både virtuellt och vid fysiska möten. Projektet har från den 1 april 2008 övergått till en etablerad samverkansform enligt upprättade avtal mellan lärosätena. Målet är att fortsätta det goda samarbetet för en gemensam nationell nätburen specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre i Sverige. Projektgruppen för NätSpeS III, del 2, tackar NSHU för ekonomiskt stöd för utveckling av samverkansmodellen och projektets genomförande. Ewa Englund Bilaga 1: Projektgruppens möten Bilaga 2: Budget

SVÄP13, Geriatrisk omvårdnad, 7,5 högskolepoäng Geriatric Nursing, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SVÄP13, Geriatrisk omvårdnad, 7,5 högskolepoäng Geriatric Nursing, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten SVÄP13, Geriatrisk omvårdnad, 7,5 högskolepoäng Geriatric Nursing, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning

Läs mer

Specialistutbildning, Vård av äldre, 60 hp

Specialistutbildning, Vård av äldre, 60 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Vård av äldre, 60 hp Elderly Care Specialist Nursing Programme, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT VÅRD AV ÄLDRE Programkod: VASVM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Vers. 001 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Följande VFU-platser kan erbjudas efter inventering inom de berörda verksamheterna inom Vindelns kommun.

Följande VFU-platser kan erbjudas efter inventering inom de berörda verksamheterna inom Vindelns kommun. Sid 1 (8) Bilaga 1 Volym Reviderad 160202 Följande VFU-platser kan erbjudas efter inventering inom de berörda verksamheterna inom Vindelns kommun. Arbetsterapeuter (per termin) Termin 4 Termin 6 1 studenter/termin

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120hp

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120hp 1 (5) Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120hp Master Programme in Social Work Research and Development in Civil Society, 120 Credits 1.

Läs mer

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning - Arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammen (beslut i PRAST )

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning - Arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammen (beslut i PRAST ) Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning - Arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammen (beslut i PRAST 2013-12-13) Huvudhandledare med följande kompetens tillhandhålls: Magisterexamen

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen 2015-05-07 KVALITETSKRITERIER för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning..

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

13 studenter, 2 veckor/student

13 studenter, 2 veckor/student Sid 1 (9) Bilaga 1 Volym Följande maxtak VFU-platser kan erbjudas inom Umeå kommun. Praktiksamordnare Umeå kommun meddelar utbildningarna fördelningen av platserna enligt datumstruktur 3. Fördelningen

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom 2BU11, 2B111 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-12-17 Reviderad av Styrelsen

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Mall för samverkansavtal mellan xx

Mall för samverkansavtal mellan xx Mall samverkansavtal 2016-06-16 Mall för samverkansavtal mellan xx högskola 1 och xx kommun/stadsdelsförvaltning/annan part 1 Bakgrund Kommunerna i Storstockholm och lärosäten med vårdutbildning är överrens

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Följande VFU-platser kan erbjudas efter inventering inom de berörda verksamheterna inom Lycksele kommun.

Följande VFU-platser kan erbjudas efter inventering inom de berörda verksamheterna inom Lycksele kommun. Sid 1 (9) Bilaga 1 volym Följande VFU-platser kan erbjudas efter inventering inom de berörda verksamheterna inom Lycksele kommun. Förklaringar förkortningar: Särskilt boende äldre (SÄBO), Hemsjukvård (HS),

Läs mer

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska Uppdragsutbildning, 60 hp

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska Uppdragsutbildning, 60 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska Uppdragsutbildning, 60 hp Emergency Care Specialist Nursing with focus on Prehospital Nursing, 60 Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

2. Föregående protokoll *Alla kursplaner som avhandlades är i ordning.

2. Föregående protokoll *Alla kursplaner som avhandlades är i ordning. Sid 1 (6) Närvarande Bilaga 0:1 Ärende 1 Fastställande av föredragningslistan, Val av viceordförande under mandatperioden, Beslut/Åtgärd Ordförande hälsade alla nya rådsmedlemmar välkommen samt berättade

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning.

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning. Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Norrbottens läns landsting Dnr: UmU 243-662-13 Dnr: NLL 719-13 AVTAL mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Norrbottens läns landsting om verksamhetsförlagd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-759-10 Datum 2012-05-02 Sid 1 (6) Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Master of Science Programme

Läs mer

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot infektionssjukdomar, 60 högskolepoäng

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot infektionssjukdomar, 60 högskolepoäng Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot infektionssjukdomar, 60 högskolepoäng Postgraduate Diploma in Specialist Nursing Infectious Diseases, 60 Credits Programkod: VAIN1

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(5) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 1 Parter Mellan Institutionen för Socialt arbete, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. 2 Syfte och mål Syftet med avtalet är att klarlägga åtaganden

Läs mer

Specialistutbildning, Distriktssköterska, 75 hp

Specialistutbildning, Distriktssköterska, 75 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Distriktssköterska, 75 hp Primary Health Care Specialist Nursing, 75 ECTS Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VDISA Avancerad

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care 120 ECTS credits 1 (8) Masterprogram i vårdvetenskap palliativ

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER S PROGRAMME FOR ADVANCED SPECIALIST NURSING IN SURGICAL CARE 120 CREDITS

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng (hp) Specialist Nursing Programme Elderly Care 60 higher education

Specialistsjuksköterskeprogram inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng (hp) Specialist Nursing Programme Elderly Care 60 higher education 1 Specialistsjuksköterskeprogram inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng (hp) Specialist Nursing Programme Elderly Care 60 higher education credits VASPC VAAL Examen Specialistsjuksköterskeexamen med

Läs mer

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-06-18 Dnr: UmU 100-818-13 Typ av dokument: Handläggningsordning Beslutad av: Rektor Giltighetstid:

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom 2BU13, 2B113 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Sid 2 (7) 1. Basdata

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens läns landsting - Arbetsterapeut- och

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens läns landsting - Arbetsterapeut- och 2010-11-23 Bilaga till 2 i avtalet mellan Umeå universitet och Västerbottensläns landsting rörande verksamhetsförlag utbildning Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom

Läs mer

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp Study Programme of Health and Rehabilitation in Working Life, 180 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-1444-12

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2010-01-25 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Utbildningsplan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård. 60 högskolepoäng

Utbildningsplan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård. 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialist Nursing Education Program - Psychiatric Care 60 Higher Education Credits *) Fastställd

Läs mer

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR)

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: Grundnivå, examen på avancerad nivå Fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem

Rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem Sveriges Universitets- REK 2011:1 & Högskoleförbund Dnr 10/118 Rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem Fastställda av SUHF:s styrelse den 25 februari 2011 Förändringarna i Högskoleförordningen

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASBS Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet anestesisjukvård 2AN13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet anestesisjukvård 2AN13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet anestesisjukvård 2AN13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för

Läs mer

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: anna.andersson@adm.umu.se www.umu.se Dnr 512-1954-10 2010-09-15 Sid 1 (6) Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Läs mer

Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp Pediatric Care Specialist Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Nätverksdrift, 120 hp

Nätverksdrift, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Nätverksdrift, 120 hp Network Management, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TNÄTG Grundnivå MIUN 2008/1387 Högskolepoäng

Läs mer

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet distriktssköterska

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet distriktssköterska Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet distriktssköterska 2DS13, 2D113 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1) Graduate Diploma in General Health

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng. Programme for Master of Social Science with a Major in Social Work

Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng. Programme for Master of Social Science with a Major in Social Work 1 GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten Institutionen för socialt arbete Utbildningsplan Masterprogram i socialt arbete 120 Avancerad nivå Programme for Master of Social Science with a

Läs mer

Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet Uppsala universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Annika Vänje 08-563 08587 Annika.vanje@hsv.se

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp

Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp Intercultural and International Social Work Education - Bachelor of Science programme Allmänna data om programmet

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap 4KL09, 4K109 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-01-14 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1.

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

Master i turism, 120 hp

Master i turism, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Master i turism, 120 hp Master in Tourism, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer STUAA Avancerad Miun 2006/1873 Högskolepoäng

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN57, Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work in Health Care and Welfare Services, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

- Vad ligger i TIDEN?

- Vad ligger i TIDEN? Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) - Vad ligger i TIDEN? CKU en för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, PSYKIATRISK VÅRD, 60hp Graduate Diploma in Specialist Nursing

Läs mer

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 1 (6) Utbildningsplan för: Datateknik, 180 hp Computer Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TDATG Grundnivå 2007/127 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp

Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp Eco Entrepreneur for Sustainable Development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer NEKEG

Läs mer

Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng

Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng Utbildningsplan för Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng Socionomprogrammet bygger på socialt arbete som vetenskap. Ämnesstudierna har genomgående forskningsanknytning

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Speciallärarprogrammet Specialisering: utvecklingsstörning (Ingår i lärarlyftet)

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Speciallärarprogrammet Specialisering: utvecklingsstörning (Ingår i lärarlyftet) Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Speciallärarprogrammet Specialisering: utvecklingsstörning (Ingår i lärarlyftet) Programkod: Programmets benämning: LASPU Speciallärarprogrammet Högskolepoäng/ECTS:

Läs mer

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Sid 1 (6) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning International Business Program Omfattning: 240 högskolepoäng Examen: Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer