Version 1.2. Uppdaterad PROJEKTHANDBOK FÖR PROJEKTSÖKANDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version 1.2. Uppdaterad 5.2.2009 PROJEKTHANDBOK FÖR PROJEKTSÖKANDE"

Transkript

1 1 PROJEKTHANDBOK FÖR PROJEKTSÖKANDE

2 2 TILL LÄSAREN FRÅN IDÉ TILL PROJEKT ANSÖKAN OM FINANSIERING OCH FINANSIERINGSBESLUT HUR MAN FYLLER I FINANSIERINGSANSÖKAN HUR FINANSIERINGSANSÖKAN BEHANDLAS VERKSTÄLLIGHETSBESLUT ANSÖKAN OM FÖRLÄNGD TID OCH FORTSATT FINANSIERING FÖRÄNDRINGAR I PROJEKTPLANEN, FINANSIERINGSPLANEN OCH KOSTNADSKALKYLEN ALLMÄNT OM PROJEKTADMINISTRATION VEM HAR ANSVARET I ETT PROJEKT? PROJEKTCHEF PROJEKTPERSONAL STYRGRUPP FÖRVARING AV PROJEKTDOKUMENT DE MINIMIS-REGELN (DEN S.K. REGELN FÖR STÖD AV MINDRE BETYDELSE) KONKURRENSUTSÄTTNING I PROJEKT UTBETALNING PROJEKTBOKFÖRING ANSÖKAN OM UTBETALNING REVISORSUTLÅTANDE SLUTBETALNING GODTAGBARA KOSTNADER PERSONALKOSTNADER, D.V.S. LÖNE- OCH BIKOSTNADER KÖP AV TJÄNSTER RESEKOSTNADER ANSKAFFNING AV MASKINER OCH ANORDNINGAR AVSKRIVNINGAR HYRESKOSTNADER KONTORSKOSTNADER ÖVRIGA UTGIFTER (KOSTNADER SOM INTE BOKFÖRS PÅ ANDRA KOSTNADSSLAG) NATURAPRESTATIONER INKOMSTER MOMS ICKE-GODTAGBARA KOSTNADER PROJEKTENS VARAKTIGHET INFORMATION UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING KONTROLLER AVBRYTANDE AV UTBETALNING OCH ÅTERKRAV STRAFFRÄTTSLIGA PÅFÖLJDER LAGSTIFTNING OCH ÖVRIGA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTET... 23

3 3 TILL LÄSAREN Denna projekthandbok är avsedd för projekt som via Österbottens förbund stöds av EU:s strukturfonder eller med landskapsutvecklingspengar under programperioden Avsikten med projektguiden är att hjälpa dem som ansöker om projekt att förstå ansökningsprocessen som helhet samt den lagstiftning och de regler som styr den. Projekthandboken grundar sig på EG-lagstiftningen, den nationella lagstiftningen och myndighetsföreskrifter. Den är en generell handbok med information till den sökande och därför bör projektsökande alltid i första hand följa gällande lagstiftning, myndigheternas föreskrifter och föreskrifterna i projektets verkställighetsbeslut. Projekthandboken är alltså en guide, som inte innehåller bindande föreskrifter. Projekthandboken uppdateras när lagstiftning och föreskrifter ändras. Kom därför ihåg att följa med våra uppdateringar. Senast uppdaterade version finns på Österbottens förbunds webbsidor på adressen under fliken projektfinansiering. På Österbottens förbunds projektfinansieringssidor finns också mycket information om EUfinansiering och nationell projektfinansiering. Framgångsrikt projektarbete önskar projektpersonalen vid Österbottens förbund

4 4 1. Från idé till projekt Har du en ny projektidé, som du tror kan få stöd från EU-program eller nationella program? En ansökan om projektfinansiering kan du göra stegvis enligt följande: Sammankalla en grupp som är intresserad av idén och som är villig att utveckla den vidare. Ta också med sådana som kan ha nytta av att idén utvecklas. Försäkra dig om att din egen organisation och viktiga samarbetsparter stöder din idé. När du har hittat samarbetsparter som kan hjälpa till med att genomföra din idé kan du kontakta en finansiär för att diskutera projektet. För att få finansiering från EU-program eller nationella program behöver du också andra finansiärer, privata eller offentliga. De flesta finansiärer erbjuder också sakkunnig hjälp med att starta upp projekt. Bekanta dig omsorgsfullt med Österbottens landskapsprogram, EU-program och nationella program samt med målen för de olika prioriterade insatsområdena samt med ansökningstiderna och övriga villkor för finansieringen. Om ditt projekt överensstämmer med utvecklingsmålen i Österbottens landskapsprogram, målen och de regionala prioriteringarna i EU-program och de nationella programmen, gör då upp en projektplan med uppgifter om målen för projektet, förväntade konkreta resultat, målgrupp, verksamhetsområde, praktiska åtgärder, samarbetsparter och arbetsfördelning samt kostnadskalkyl och finansieringsplan. Projektpersonalen vid Österbottens förbund ger vid behov tilläggsinformation om Österbottens förbunds finansieringsmöjligheter samt råd och anvisningar gällande ansökningsprocessen: Projektberedning: Niklas Ulfvens utvecklings- och näringslivschef, telefon: (06) , mobiltelefon: Stefan Rannanpää specialplanerare, telefon: (06) , mobiltelefon: Karita Beijar projektsekreterare, telefon: (06) Marja-Riitta Vest planeringschef, telefon (06) , mobiltelefon: Botnia-Atlantica-programmet: Hans Beijar programdirektör, telefon (06) , mobiltelefon: Jerker Johnson utvecklingsplanerare, telefon (06) , mobiltelefon: Utbetalningsärenden: Siv Lundberg ekonomiassistent, telefon (06) Johanna Leppänen projektsekreterare, telefon: (06) Personalens e-postadresser: Postadress: Österbottens förbund, PB 174, VASA Besöksadress: Sandögatan 6, VASA

5 5 2. Ansökan om finansiering och finansieringsbeslut 2.1 Hur man fyller i finansieringsansökan Ansökningsblanketter för finansiering från olika program finns på Österbottens förbunds webbsidor under Projektfinansiering. Där finns också instruktioner om ansökningsprocessen inom de olika programmen. Diskutera din projektidé med projektpersonalen vid Österbottens förbund innan du skickar in finansieringsansökningsblanketten till förbundet. Observera följande när du ansöker om finansiering: Läs anvisningarna noggrant innan du börjar fylla i finansieringsansökan. Fyll tydligt och omsorgsfullt i alla punkter på ansökningsblanketten. Kom ihåg att bifoga alla erforderliga bilagor (bl.a. handelsregisterutdrag, intyg om skatteskulder). Utan de erforderliga bilagorna kan ansökan tyvärr inte godkännas. Om du genast bifogar alla bilagor kan ansökningen behandlas snabbare. Personalen på Österbottens förbund tar kontakt med sökanden om någon bilaga saknas. Gör en noggrann kostnadskalkyl och finansieringsplan. Försäkra dig om att projektet får kommunal, annan offentlig eller privat finansiering och sänd avtalen som bilagor till finansieringsansökan. Kom ihåg att underteckna ansökningen. Den som undertecknar finansieringsansökan ska ha namnteckningsrätt för den sökande organisationen. Bifoga ett intyg över namnteckningsrätten. Glöm inte att datera ansökningen. Observera att behandlingstiden för finansieringsansökan är minst tre månader. Förbered dig också på att ditt projekt inte nödvändigtvis får finansiering. För en ansökan om ERUF-finansiering (INTE Landskapsutvecklingspengar och Interreg) ska finansieringsansökan alltid fyllas i och skickas in elektroniskt via EURA2007-systemet ( Finansieringsansökan bör dessutom sändas per post till Österbottens förbund, undertecknad och med alla bilagor. Sökanden beställer koder till systemet via -sidorna. Koderna sänds automatiskt inom några minuter till den angivna e-postadressen. Med hjälp av koderna kan sökanden logga in i eura2007-systemet för att fylla i finansieringsansökan. Ta kontakt med Österbottens förbunds projektpersonal innan du skickar in finansieringsansökan elektroniskt. 2.2 Hur finansieringsansökan behandlas 1. Finansieringsansökan med bilagor sänds till Österbottens förbund. 2. Sekretariatet vid landskapets samarbetsgrupp behandlar finansieringsansökan och beslutar om finansiering av projektet förordas eller inte. 3. Landskapets samarbetsgrupp tar upp projektet till behandling: - om den offentliga finansiering som ansökts för projektet (EU, stat, kommun, annan offentlig) under hela projekttiden är minst , - om projektet ingår i en omfattande projekthelhet, som man ansöker om finansiering för från flera myndigheter, - också i andra fall, om finansiärer, ordföranden för samarbetsgruppens sekretariat eller någon av samarbetsgruppens ordförande föreslår det för att dra upp linjerna för genomförandet av programmet.

6 6 4. Landskapsstyrelsen beslutar om projektet godkänns eller avslås. 5. Österbottens förbunds verkställighetsbeslut (finansieringsbeslut) sänds till den sökande. Observera inom projektet att kostnader kan godkännas tidigast från den dag ansökan anländer till myndigheten. 2.3 Verkställighetsbeslut Verkställighetsbeslutet sänds till sökanden ungefär en månad efter att landskapsstyrelsen har fattat sitt beslut. Du kan ändå fråga efter landskapsstyrelsens beslut dagen efter landskapsstyrelsens möte. När verkställighetsbeslutet kommer, beakta då speciellt följande: - Ta omedelbart kontakt med den kontaktperson vid Österbottens förbund som nämns i beslutet. - Meddela övriga projektpartner om Österbottens förbunds finansieringsbeslut. - Projektet bör startas inom fyra månader efter att stödet beviljats. Informera genast Österbottens förbund ifall projektet inte kommer igång och vad det beror på. - Bilda en styrgrupp för projektet. Åtminstone alla finansiärer bör vara representerade i styrgruppen. Sammankalla styrgruppen genast när projektverksamheten inleds. - Läs verkställighetsbeslutet mycket omsorgsfullt sida för sida. Beslutet innehåller viktig information om bl.a. godkänd projekttid, maximalt beviljat stöd och stödprocent, projektets kostnadskalkyl och finansieringsplan, vilka kostnader som godkänns och vilken lagstiftning som gäller. - Om du i verkställighetsbeslutet upptäcker felaktigheter/brister, ta då genast kontakt med projektets kontaktperson. - Den som är missnöjd med landskapsstyrelsens beslut kan göra en skriftlig rättelseyrkan. Rättelseyrkan bör göras inom 14 dagar efter att landskapsstyrelsens beslut har delgivits. Anvisningar för rättelseyrkan bifogas med landskapsstyrelsens beslut. 3. Ansökan om förlängd tid och fortsatt finansiering Förlängd tid (ansökan om förlängd tid för projektverksamheten) Projektet kan ansöka om förlängd tid för sin verksamhet om projektet inte genomförs under den egentliga projekttiden. (Den tid som projektet godkänts för anges i verkställighetsbeslutet). Projektet bör ansöka om förlängd tid innan projekttiden går ut. En skriftlig, fritt formulerad ansökan med motiveringar till behovet av förlängd tid för projektet bör tillställas Österbottens förbund. För att försäkra sig om att kostnaderna för projektets avslutande åtgärder är stödberättigade lönar det sig att i projektansökan ange att projektet pågår 1 2 månader efter att de egentliga åtgärderna är genomförda. Kostnader som uppstår efter den tid som är godkänd för projektet är inte stödberättigade även om de hänför sig till projektets genomförande eller avslutande åtgärder. Noggrannare föreskrifter anges i verkställighetsbeslutet, som bör följas. Fortsatt finansiering (årlig ansökan om den finansiering som reserverats för projektet) Ansökan om fortsatt finansiering ska lämnas senast när verkställighetsbeslutet håller på att gå ut. Finansieringsbeslutet fattas vanligen fördelat på ett (kalender)år i taget trots att projektplanen oftast sträcker sig över flera år. Av verkställighetsbeslutet framgår för vilken tid projektet har beviljats finansiering.

7 7 Exempelvis om det i verkställighetsbeslutet har beviljats finansiering för tiden , bör man ansöka om fortsatt finansiering senast En ansökan om fortsatt finansiering som anländer eller senare kan inte godkännas. 4. Förändringar i projektplanen, finansieringsplanen och kostnadskalkylen Om projektet eller en del av det inte kan genomföras enligt verkställighetsbeslutet, kostnadskalkylen, finansieringsplanen eller projektplanen, ska stödmottagaren omedelbart meddela detta till den myndighet som har beviljat stödet. Ändringsansökan görs på blanketten för finansieringsansökan, som kompletteras med en kort skriftlig utredning över de ändringar man ansöker om och motiveringar till dem. Stödmottagaren bör i ansökan ange vilka konsekvenser ändringen medför för verksamheten och i kostnader samt ge korrekt och tillräcklig information som behövs som grund för beslutsfattandet. Om finansieringsplanen eller kostnadskalkylen har förändrats eller kommer att förändras, bör sökanden genast ta kontakt med projektets kontaktperson. Kontaktpersonen kan ge råd om vilka åtgärder som behöver vidtas. Man kan ansöka om ändring enbart gällande ett beslut som för tillfället är i kraft/tillämpas. Det är bra att kontrollera saken med projektets kontaktperson innan ändringsansökan lämnas in. Ändringsbeslut kan inte fattas efter att projektet är avslutat, om sökanden inte har lämnat in ändringsansökan till myndigheten under projekttiden. Ansök om ändring i finansieringsplanen om: finansieringsandelarna, t.ex. kommunal finansiering, övrig offentlig finansiering, privat finansiering eller naturaprestationer inte verkställs enligt verkställighetsbeslutet. projektet har fått annan extra finansiering eller inkomst än den som nämns i verkställighetsbeslutets finansieringsplan (i sådana fall kan ifrågavarande finansieringsandel dras av från de stödberättigande kostnaderna, vilket samtidigt minskar det stödbelopp som utbetalas), en del av projektets medfinansiering inte förverkligas (minskar då andelen EU-finansiering och finska statens finansieringsandel i motsvarande grad gäller projekt inom det gränsöverskridande samarbetet). Ansök om ändring i kostnadskalkylen om: kostnadsslaget inte kommer att förverkligas enligt verkställighetsbeslutet, t.ex. lönekostnaderna blir högre än planerat och anskaffningarna mindre än planerat. 5. Allmänt om projektadministration 5.1 Vem har ansvaret i ett projekt? Den sökande är alltid den som har det slutgiltiga ansvaret för projektets resultat och ekonomi. Sökanden ansvarar också för den delverksamhet som eventuellt genomförs av andra (även underleverantörer). Projektpersonalen står i arbets- eller tjänsteförhållande till den sökande och bör vara medveten om sitt eget ansvar i projektet och inför projektorganisationens ledning. Sökanden ska också sörja för projektets likviditet för att projektåtgärderna ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Officiella papper som berör projektet kan undertecknas enbart av en person med namnteckningsrätt för den sökande organisationen. 5.2 Projektchef Varje projekt ska ha en projektchef/ansvarsperson, vars uppgifter också kan klargöras skriftligen.

8 8 Projektchefen: är insatt i principerna för projektarbete, är insatt i de ekonomiska frågorna, ansvarar för att planerade insatser genomförs samt för en ändamålsenlig arbetsfördelning och övrig organisering. 5.3 Projektpersonal Utöver projektchefen kan projektet ha även annan personal, vars arbetsuppgifter det är bra att ingå skriftliga avtal om. De som är deltidsanställda i projektet ska bokföra sina arbetstimmar med pris per timme, datum, antal arbetstimmar och arbetsuppgifter. Timbokföringen ska undertecknas av både arbetstagaren och hans förman/projektchefen. Om bara en del av personens arbetsinsats görs för projektet är löneutgifterna stödberättigade endast om allt arbete som utförts för projektet samt hur mycket övrigt arbete personen utfört under projekttiden framgår av arbetstidsbokföringen. Exempelvis om personen samtidigt arbetar för flera projekt bör man i timbokföringen för varje dag redogöra för hur många timmar personen har arbetat för respektive projekt och dessutom bör man redogöra för hur mycket annat arbete personen har utfört (arbete inom organisationens normala verksamhet). 5.4 Styrgrupp Projektet ska ha en styrgrupp med representanter åtminstone för finansiärerna. Den sökande parten ska sammankalla styrgruppen genast när projektverksamheten inleds. Styrgruppens sammansättning kan ändras vid behov. Styrgruppen ska sammanträda minst två gånger per år och till möteskallelsen ska bifogas en föredragningslista och det material som ska behandlas under mötet. Styrgruppens uppgift är att styra projektgenomförandet och se till att projektet framskrider enligt projektplanen. Eventuella behov av förändringar i projektets genomförande, innehåll eller finansiering ska också behandlas i styrgruppen innan ansökan om ändringar lämnas till den myndighet som har beviljat stödet. Styrgruppen har inte juridisk beslutsmakt. Den sökande ansvarar juridiskt för projektets avtal och räkenskaper och kan inte överföra ansvaret för projektets genomförande eller användning av stödet på styrgruppen. Styrgruppen verkar som ett viktigt samarbetsforum. 5.5 Förvaring av projektdokument Det bokföringsmaterial som hör till projektets genomförande samt alla dokument och originalverifikat som är relevanta för revision av kostnader, intäkter och verksamhet samt konkurrensutsättningsdokument, uppgifter om verksamheten samt styrgruppens mötesprotokoll ska förvaras så att de finns till revisorernas förfogande åtminstone till slutet av år 2020 och minst tre år efter att slutbetalningen i det operativa program som godkänts av Europeiska kommissionen har erlagts. Om Finlands lagstiftning kräver längre förvaringstid ska den följas. Om stödet har beviljats med de minimis-villkor, ska stödmottagaren förutom ovannämnda tidsfrister också följa regeln om 10 års förvaring räknat från den dag stödet beviljats. Stödmottagaren ska vid projektets slut meddela finansiären om var originaldokumenten förvaras. Detta ska meddelas också under projekttiden om förvaringsplatsen är en annan än stödmottagarens verksamhetsställe (kommissionens förordning 1828/2006 bilaga III, punkt B.24).

9 9 6. De minimis-regeln (den s.k. regeln för stöd av mindre betydelse) När offentligt stöd (landskapsutvecklingspengar, stöd från EU:s strukturfonder eller statlig medfinansiering till EU-stöd) beviljas ett företag eller motsvarande för att genomföra ett projekt tillämpas regeln för stöd av mindre betydelse, d.v.s. de minimis-regeln. Stöd som beviljats enligt de minimis-regeln kan uppgå till högst euro under det pågående skatteåret och de två föregående skatteåren. Tidsperioden räknas från och med att stödmottagaren för första gången beviljas de minimisstöd. I summan räknas alla till stödmottagaren beviljade offentliga de minimis-stöd oberoende av stödets form eller objekt. Också stöd som mottagaren fått för olika projekt räknas ihop. Stödmottagaren är skyldig att redan i ansökningsskedet meddela myndigheten om tidigare beviljade offentliga stöd. Stödmottagaren ansvarar också för att de sammanlagda de minimis-stöden från olika myndigheter (t.ex. ministerier, myndigheter under ministerierna, Tekes, Finnvera Oyj, kommuner och landskapsförbund) inte överskrider euro. 7. Konkurrensutsättning i projekt Upphandling som överskrider det nationella tröskelvärdet I upphandling (av varor, experttjänster och andra tjänster) ska man följa bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (348/2007) och därtill hörande förordningar och instruktioner. De nationella upphandlingar av varor och tjänster som överskrider euro ska konkurrensutsättas enligt ovan nämnda lag och förordning. Den sökande är skyldig att annonsera om upphandling som överskrider euro i den elektroniska annonsportalen (HILMA) Upphandling som understiger det nationella tröskelvärdet Också anskaffningar som underskrider det nationella tröskelvärdet, s.k. små anskaffningar, ska konkurrensutsättas och ett tillräckligt antal offerter bör begäras för att man ska kunna avgöra om anskaffningspriset är skäligt. Med små anskaffningar avses anskaffning av varor och tjänster som understiger det nationella tröskelvärdet (under euro exkl. moms). Små anskaffningar omfattas inte av upphandlingslagen och därför behöver man inte heller annonsera ut dem i HILMA. Vid små anskaffningar bör man observera kravet på god förvaltningssed, som garanterar anbudsgivarna ett likvärdigt och icke-diskriminerande bemötande. Om anskaffningen är ringa till storleken kan man nöja sig med att jämföra priserna och på basen av det använda sig av direktupphandling.

10 10 En anskaffning anses ringa om dess värde exklusive mervärdesskatt understiger 500 euro. Om en anskaffning är större än ringa (över 500 euro) ska förfarandet grunda sig på skriftlig anbudsbegäran, som det ska finnas tillräckligt många av (minst tre offerter). Vid anskaffningar som överstiger euro bör både offert- och valförfarandet vara skriftligt. När projekten gör små anskaffningar gäller följande gränsvärden och föreskrifter: 1) Om värdet på en liten anskaffning understiger 500, räcker det att man försäkrar sig om att kostnaderna är skäliga (telefonförfrågan, e-postförfrågan etc.) 2) Om värdet på en liten anskaffning är , begär man in offerter av 3 5 leverantörer per e-post eller brev för att säkerställa pålitligheten. I prisjämförelsen kan man också använda sig av t.ex. dagspriser i näthandeln. En upphandling kan avgöras och dokumenteras t.ex. i offertdokumenten eller i ett särskilt PM eller så kan man enligt prövning fatta ett officiellt beslut. Till avgörandet eller beslutet bifogas upphandlingsförfarandet, motiveringarna, priset och beslutet. Avgörandet eller beslutet skickas för kännedom till dem som lämnat offert. 3) Om värdet på en mindre anskaffning är , ska upphandlingen konkurrensutsättas. Offerterna inbegärs skriftligen av 3 5 leverantörer. Valkriterierna meddelas. Om upphandlingen fattas ett officiellt beslut, där upphandlingsförfarande, motiveringar, pris och beslut framgår. Avgörande eller beslut sänds för kännedom till dem som lämnat offert. Dokumentation är mycket viktigt vid konkurrensutsättning av upphandling. Också i efterhand bör man kunna motivera varför man kommit fram till ett visst beslut. Även vid direktupphandling bör man dokumentera grunderna för direktupphandlingen. Upphandlingsdokumenten ska bevaras (anbudsbegäran, anbudssvar, upphandlingsbeslut osv.). I samband med utbetalningsansökningar ska konkurrensutsättningsdokumenten bifogas. Om ett projekt inte har konkurrensutsatt upphandling kan finansiären: - låta bli att ersätta en del av upphandlingens pris, - låta bli att ersätta upphandlingen i sin helhet, - avbryta utbetalningen. 8. Utbetalning 8.1 Projektbokföring Projektet bör ha en särskild bokföring som ska uppgöras enligt bokföringslagen (1336/1997). Särskild bokföringsplikt förekommer inte om projektets utgifter och inkomster kan presenteras i projektverkställarens och finansieringsmottagarens bokföring på sin egen utgiftspost eller på egna konton så att projektets bokföring och verifikatrevision kan föregå utan svårighet. Verifikat i original över genomförande av projektet ska förvaras så att de kan granskas utan svårighet (verifikat kan bevaras också i elektroniska system).

11 11 Bokföringsmaterialet bör bevaras till slutet av år 2020 eller längre om Finlands lagstifning så påbjuder. 8.2 Ansökan om utbetalning Man kan ansöka om utbetalning av Österbottens förbund 2 4 gånger per år. Ansökan om utbetalning görs genom särskild utbetalningsansökan. Följande dokument ska bifogas till utbetalningsansökan: 1. Bestyrkt utdrag ur huvudboken eller motsvarande, ur vilken alla projektets transaktioner (inkomster och utgifter) kan verifieras. Därutöver kan utbetalningsgranskarna vid behov begära kopior av kostnads- och inkomstverifikaten. 2. Huvudboksnyckeln dvs. specifikation över kostnaderna, Bilaga C. ( välj först Österbottens förbund, sedan Projektfinansiering). 3. Mellanrapport (en kort, fritt formulerad utredning över hur projektet framskridit inom utbetalningsperioden). ERUF-projekt: Därutöver skall projektägaren skicka in en mera omfattande mellanrapport om projektets framskridande via EURA 2007-systemet. Mellanrapporten ska skickas in samtidigt som rapporten över indikatoruppföljningen för den senare hälften av året lämnas in. 4. Timbokföring över deltidsanställda, ur vilken framgår datum, utförda arbetstimmar och uppgifter, samt lön inklusive lönebikostnader som hänför sig till projektet. Timbokföringen bör undertecknas av både arbetstagaren och arbetstagarens förman. Om en person samtidigt arbetar för flera projekt eller inom organisationen, skall man för varje dag bokföra hur många timmar personen har arbetat för de olika projekten eller organisationerna. (Blankett för uppföljning av total arbetstid finns på nätet, välj först Österbottens förbund, sedan Projektfinansiering). 5. Projektpersonalens arbetsavtal eller motsvarande övrig utredning, ur vilken framgår lön. Denna information behövs för att kunna konstatera lönens riktighet vid behandling av utbetalningsansökningar. 6. Dokumentation över konkurrensutsättningen. 7. Utredning över resekostnader (vem som rest, datum för resan, reserutten, ändamålet med resan och resekostnader specificerade). 8. Utredning över naturaprestationer, om naturaprestationer som godkänts i kostnadskalkylen, Bilaga B ( välj först Österbottens förbund, sedan Projektfinansiering). 9. Beräkningsgrunderna för allmänna kostnader (hyror, kopiering, ekonomiförvaltning osv.). OBS! om projektpersonen arbetar som deltidsanställd och för flera projekt, skall de allmänna kostnaderna riktas till respektive projekt enligt antal arbetstimmar för projektet. 10. Utredning om var projektdokumenten förvaras under projekttiden och efter dess slut. 11. Kopior på tidningsreklam/annonser och annat material som producerats inom ramen för projektet (tidningar, handböcker etc). 12. Deltagarförteckningar från seminarier och liknande evenemang, om sådana arrangerats inom ramen för projektet. 13. Intyg över att den som undertecknat utbetalningsansökan har namnteckningsrätt. 14. En slutrapport skall fogas till projektets sista ansökan om utbetalning. ERUF-projekt: Slutrapporten fylls i elektroniskt i EURA 2007-systemet, där en färdig modell för slutrapport finns. 15. Revisorsutlåtande bifogas projektets sista ansökan om utbetalning. (Ett revisorsutlåtande behöver inte längre fogas till årets sista utbetalningsansökan). För att ansökan om utbetalning ska kunna behandlas, ska den sökande lämna in alla erforderliga bilagor. Följ med projektets kostnader och kostnadskalkylen i beslutet när ni ansöker om utbetalning för att se till att projektets ekonomi håller sig till planen.

12 Revisorsutlåtande Revisorns utlåtande ska levereras senast i samband med slutbetalningen. Åtminstone följande bör framgå av revisorsutlåtandet: - Projektets namn och ansökningsnummer. - Revisionssätt. - Förverkligade kostnader och intäkter för hela projekttiden. - Om de utgifter som har presenterats i ansökan om utbetalning är utgifter för projektet, om de har betalts och bokförts. - Om finansieringsspecifikationen grundar sig på bokföringen. - Hur momsen har hanterats i projektet. - Om projektet har följt villkoren i verkställighetsbeslutet. - Datering och revisorns underskrift. Revisionskostnaderna är stödberättigande även om revisionen skulle utföras efter att projekttiden gått ut. Till ansökan om utbetalning ska man då bifoga revisorns faktura och intyg över att fakturan är betald. 8.4 Slutbetalning Projektets sista ansökan om utbetalning ska tillställas den finansierande myndigheten inom fyra månader efter att den tid för genomförande som bekräftats för projektet har gått ut. Försenade ansökningar behandlas inte. Till den sista ansökningen om utbetalning bifogas utöver de sedvanliga bilagorna också en slutrapport för projektet. Revisorsutlåtandet ska medfölja åtminstone projektets sista ansökan om utbetalning. Av utlåtandet bör utgifter och inkomster för hela projekttiden framgå. I samband med sluutbetalningen fyller den sökande i Bilaga A i alla inbetalda finansieringsandelar och intäkter under projekttiden. Även finansieringsandelar som inte är inbetalda vid tidpunkten för ansökan om slutbetalning bör meddelas till Österbottens förbund i Bilaga A. Till ansökan om slutbetalning bifogas en slutrapport med åtminstone följande information: - Bakgrunden till projektet - Beskrivning av projektets mål och centrala funktioner - Projektpersonalen, -organisationen och viktiga samarbetsparter - Utredning över förverkligad finansiering och kostnader - Projektets resultat och effekter - Hur projektet kan utnyttjas i framtiden - Hur man informerat om projektet Observera i samband med slutbetalningen att finansiären godkänner kostnader endast upp till den summa som uppges i kostnadskalkylen i verkställighetsbeslutet. Om kostnaderna överskrids, står den sökande för den återstående delen. Exempel på en överskridning av kostnader: Kostnadskalkylen i beslutet uppgår till euro. Projektet har tidigare ansökt om utbetalning av kostnader för sammanlagt euro. Nu ansöker projektet om utbetalning av euro. Finansiären kan endast godkänna kostnader upp till den summa som finns kvar enligt kostnadskalkylen och räkna ut sin finansieringsandel av den. Finansiären godkänner alltså euro och räknar utgående från den summan ut sin finansieringsandel till projektet. Resterande euro av kostnaderna ska projektet täcka själv.

13 13 9. Godtagbara kostnader Kostnaderna berättigar till stöd om de har föranletts av genomförandet av ett projekt enligt det finansierande programmet och verkställighetsbeslutet under den tid som anges i verkställighetsbeslutet och faktiskt har betalats av stödmottagaren. Kostnaderna ska vara nödvändiga för genomförandet av projektet och till beloppet rimliga. För varje kostnad bör man kunna motivera varför kostnaden hör till projektet. De kostnader som stödmottagaren har betalat ska styrkas med kvitto eller motsvarande bokföringsverifikat. Alla kostnader ska ha uppstått under projekttiden. Kostnader som föranleds av stödmottagarens normala verksamhet är inte stödberättigande kostnader för projektet (se närmare kap. 9). Som normal verksamhet räknas ändå inte forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som genomförs som separata projekt. Om stödmottagaren, d.v.s. den sökande, har fått eller har rätt att få ersättning för en kostnad inom projektet från annat håll, är kostnaden inte stödberättigande (t.ex. ersättningar från Folkpensionsanstalten och ersättningar genom olycksfallsförsäkringar samt FPAåterbäringar som hör till lönebikostnader). Bidrag som beviljats projektet kan användas till godtagbara kostnader enligt kostnadskalkylen i enlighet med statsrådets förordning 1079/2007 (om stödberättigande utgifter som medfinansieras av strukturfonderna). Observera inom projektet att kostnader kan godkännas tidigast från den dag ansökan anländer till myndigheten. Godtagbara kostnader är direkta kostnader, alltså sådana av projektet föranledda utgifter som direkt kan anvisas till projektet: - personalkostnader, alltså löne- och bikostnader - i ansökan nämnda köp av tjänster och utgifter för anskaffning av sakkunniga - resekostnader - utgifter för anskaffning av i ansökan nämnda, med tanke på utvecklingsverksamheten nödvändiga maskiner och anordningar (datorer, telefoner osv.) - övriga motsvarande och av projektet direkt föranledda kostnader. 9.1 Personalkostnader, d.v.s. löne- och bikostnader Verkliga utgifter för projektpersonalens löne- och bikostnader som har föranletts av genomförandet av projektet är godtagbara kostnader. I personalbikostnaderna får ingå endast lagstadgade lönebikostnader (socialskyddsavgift, arbetspensionsavgift, olycksfallsförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, reserverad semesterlön och semesterpenning för heltidsanställd, reserverad semesterlön och semesterpenning för deltidsanställd i relation till arbetsinsatsen för projektet). Löner och bikostnader består av verkliga kostnader för det arbete som utförts av projektchefen, projektpersonalen och projektägarens övriga personal. Deltidsanställd personal ska föra timbokföring över det arbete som utförts för projektet och endast det arbete som utförts för projektet föranleder godtagbara kostnader. Villkoret för att kostnaderna ska vara stödberättigande är alltså att över arbetet har förts sådan arbetstidsbokföring av vilken framgår det arbete som utförts till förmån för projektet och den totala mängden annat arbete som personen har utfört under tiden för projektets genomförande. Timbokföringen ska undertecknas av både arbetstagaren och hans förman. Övertid kan vara stödberättigande endast i undantagsfall och den ska basera sig på ett övertidsförordnande som getts i enlighet med organisationens praxis. Vid bedömning av stödberättigandet grundar finansiären sitt beslut på att övertidsförordnandet har gjorts på ett korrekt och noggrant sätt.

14 Köp av tjänster Med köp av tjänster avses tjänster som projektet köper av utomstående. Köp av tjänster ska alltid konkurrensutsättas enligt lagen om offentlig upphandling (348/2007) eller enligt föreskrifterna gällande små anskaffningar (se kap. 7 om konkurrensutsättning). Köp av tjänster är t.ex: - anskaffning av experttjänster - planeringsarbete som köpts av utomstående (marknadsföring, broschyrer osv.) - revisorsutlåtanden - anskaffning av administrations/bokföringstjänster av utomstående Köp av tjänster innebär alltså att den projektansvariga kan låta någon utomstående utföra uppgifter för projektet. Projektet svarar då för tjänsteproducentens arbete, som också omfattas av samma regler som det egentliga EU-projekt eller nationella projektet. Köp av tjänster är inte stödberättigande d.v.s. godtagbara kostnader om dessa inte ger projektet motsvarande mervärde. Stödberättigande kostnader är inte heller avtal med konsulter om man har bestämt ersättningen i procent av projektets totala kostnader. 9.3 Resekostnader Resekostnader ersätts i regel enligt statens/kommunens resereglemente enligt förmånligaste tillgängliga färdmedel. Av resekostnaderna godkänns bara de allra nödvändigaste kostnaderna för genomförande av projektet. Resekostnaderna ska vara rimliga. Resekostnader är t.ex: - kilometerersättningar - tåg-, buss-, båt- och flygbiljetter - parkeringsavgifter - dagtraktamenten - inkvarteringskostnader Över resor ska föras resedagbok, varav framgår datum för resan, resmål och resans längd, avsikten med resan och vem som har rest. Utredningen ska undertecknas av både resenären och hans chef. Om det i projektet ingår utlandsresor ska de godkännas av finansiären och föreslås i projektplanen med goda motiveringar och dessutom ska en reserapport levereras som bilaga till ansökan om utbetalning. Om resplanerna under projekttiden ändras/utökas, ska frågan först behandlas i styrgruppen och sedan ska man ta kontakt även med finansiären för att diskutera om vilka resor som är godtagbara. 9.4 Anskaffning av maskiner och anordningar De anskaffningar som till kostnaderna och med tanke på projektets genomförande är betydande ska antecknas redan i projektplanen. Maskin- och anordningsanskaffningarnas andel får i ett projekt med regionalt utvecklingsstöd vara högst hälften av projektets totala godtagbara utgifter. Anskaffningarna ska alltid konkurrensutsättas eller så ska man på annat sätt visa att kostnaderna är rimliga (se kap. 7 om konkurrensutsättning). Till maskin- och anordningsanskaffningar räknas t.ex.: - datautrustning

15 15 - andra kontorsmaskiner och -möbler - lätta konstruktioner, t.ex. för utställningar och mässor Av maskin- och anordningsanskaffningarna godkänns som utgifter för projektet antingen inköpspriset eller en årlig avskrivning. Om maskinernas och anordningarnas livslängd är längre än projekttiden rekommenderas att projektet hyr dem i stället för att köpa dem. Begagnade maskiner och anordningar kan skaffas under följande förutsättningar: - försäljaren bevisar maskinernas och anordningarnas ursprung och intygar att man inte tidigare har fått offentligt stöd för anskaffning av dem, - anskaffningspriset på begagnade maskiner och apparater får inte överskrida maskinens eller anordningens gängse värde, - en maskin eller en anordning som har skaffats som begagnad ska till sina tekniska egenskaper och till sin livslängd vara tillräcklig för projektets behov. Egendom som skaffats med bidrag eller användningsrätt till sådan egendom får inte överlåtas utan bidragsgivarens samtycke förrän fem år efter att bidraget har betalts (räknat från den sista utbetalningsraten). Kom i förväg överens med finansiären om anskaffningar och vem som kommer att äga maskiner och anordningar efter att projektet har avslutats. 9.5 Avskrivningar Ett alternativt sätt är att skaffa maskiner och anordningar men i stället för anskaffningspriset bokföra avskrivningar på dem som utgifter för projektet. Avskrivningar under projekttiden är stödberättigande om man inte har fått offentligt stöd för anskaffning av den egendom som avskrivningen hänför sig till. Avskrivningarna ska räknas enligt gällande nationella bokförings- och andra bestämmelser (avskrivningsplan). Om projekttiden är kortare än avskrivningstiden godkänns avskrivningarna bara för projekttiden. Avskrivningarna antecknas i kostnadskalkylen under punkten övriga kostnader, inte under anskaffning av maskiner och anordningar. 9.6 hyreskostnader Hyres- eller leasingkostnader för verksamhetslokaler, maskiner och anordningar Det ska finnas klara beräkningsgrunder för hur hyreskostnader anvisas till projektet. I bokföringen av kostnader får man inte använda sig av procentandelar eller koefficienter Till finansieringsansökan eller till den första utbetalningsansökan bifogas en kostnadskalkyl, varav framgår projektets verkliga, betalda hyreskostnader och vilken beräkningsgrund som använts för hur kostnaden anvisas till projektet. Exempel 1. projektets beräkningsgrund för hyra: Våningsytan på rum som hyrts för projektet x hyran per kvadrat Om projektpersonalen samtidigt arbetar för flera projekt ska kostnaderna för t.ex. hyran riktas på respektive projekt enligt antal arbetstimmar för projektet. På basis av timbokföringen fördelas hyran under en månad på de olika projekten enligt följande: Exempel 2. beräkning av hyran på basis av en deltidsanställds arbetsinsats/månad:

16 16 Hyran för arbetsrummet är 500 /mån. Den projektanställda använder samma arbetsrum i sitt arbete för ett annat projekt. Personens totala arbetstid är 160 timmar/mån och han arbetar 50 % för vartdera projektet (alltså 80 timmar/projekt). Hyran blir då 500 /160x80 = 250 /projekt. Om personen däremot i april månad arbetar bara 40 timmar för projekt 1 och 120 timmar för projekt 2, bestäms hyran så att 40 timmar, alltså 25 % (125 ), anvisas till projekt 1 och 120 timmar, alltså 75 % (375 ) på projekt 2. Hyran ska alltså beräknas på basis av den arbetsinsats/antal arbetstimmar som gjorts för projektet. 9.7 Kontorskostnader Till kontorskostnader räknas bl.a.: - kopieringskostnader - postförsändelser - telefonkostnader - städning - elektricitet - belysning - vatten - lokaluppvärmning Det ska finnas klara beräkningsgrunder för hur kontorskostnader anvisas till projektet. I bokföringen av kostnader får man inte använda sig av procentandelar eller koefficienter. Till finansieringsansökan eller till den första utbetalningsansökan bifogas en kostnadskalkyl, varav framgår projektets verkliga, betalda kontorskostnader och vilken beräkningsgrund som använts för hur kostnaden anvisas till projektet. Exempel 3. beräkning av kopieringskostnader för projektet: Om projektet använder en kopieringsapparat tillsammans med andra projekt eller organisationens egen kopieringsapparat ska kopieringskostnaderna beräknas enligt de verkliga kostnaderna. Använd gärna en räknare i kopieringsmaskinen, då är det lätt att se projektets verkliga kopieringskostnader, som räknas direkt som utgifter för projektet. 9.8 Övriga utgifter (kostnader som inte bokförs på andra kostnadsslag) I projektplanen ska kostnaderna specificeras. Övriga utgifter är bl.a.: - kostnader som hänför sig till styrgruppens verksamhet - avskrivningar (se punkt 9.5 om avskrivningar) - serveringskostnader - tidningsannonser - allmänt administrativt arbete - åtgärder inom personaladministrationen - arbete inom ekonomiförvaltningen - stödfunktioner inom data-administration - kostnader för företagshälsovård Av styrgruppens kostnader godkänns inrikes resekostnader och mötesarvoden för deltagarna och sakkunniga samt skäliga kostnader för mötesarrangemangen. Mötesarvode godkänns inte för tjänstemän. Kostnader för utlandsresor är stödberättigande bara i

17 17 specialfall. Om detta bör den finansierande myndighetens beslut och godkännande erhållas på förhand före resan. En rimlig servering i samband med möten är godtagbara kostnader för projektet. 9.9 Naturaprestationer Av projektets självfinansieringsandel kan en del utgöras av arbete som med avseende på projektet utan ersättning har utförts för stödmottagaren eller av produktionsinsatser som med avseende på projektet utan ersättning har överlämnats till stödmottagaren (naturaprestation). Naturaprestationens värde kan vara högst hälften av projektets självfinansieringsandel. Den andra hälften av självfinansieringen ska alltså utgöras av pengar. För kommuners och samkommuners del kan naturaprestation godkännas endast av särskilda skäl. För statliga myndigheters del kan användningen av naturaprestationer inte komma i fråga. (bl.a. universitet). Naturaprestationerna ska godkännas i finansieringsbeslutet och de får användas endast enligt den beräkning som godkänts i samband med beslutet. Naturaprestationer som är nödvändiga för genomförande av projektet kan i verkställighetsbeslutet godkännas som stödberättigande kostnader om deras samband med projektets utgifter och finansiering har utretts på ett tillförlitligt sätt innan stödet beviljas. Naturaprestationerna ska vara motiverade med avseende på projektets innehåll eller de mål som har uppställts för projektet. I samband med ansökan om utbetalning ska bokföring över det arbete som räknas som naturaprestation och överlåtelse av andra nyttigheter presenteras. Av utredningen ska framgå hurdant arbete de frivilliga har utfört, vilka de är och deras yrken, när arbetet har utförts och hur många timmar det tagit att utföra arbetet. Glöm inte underskriften av frivilligarbetaren och den som godkänt arbetet. Såsom värde på en naturaprestation beaktas högst de kostnader som naturaprestationen orsakat den som överlåter naturaprestationen, den lön som normalt betalas för motsvarande arbete eller marknadspriset på en produktionsvara som utan ersättning överlåtits till projektet. Naturaprestationens värde i pengar eller dess beräkningsgrunder fastställs i stödbeslutet. Såsom värde på yrkesarbete beaktas de kostnader som orsakats den som överlåter naturaprestationen eller den lön som normalt betalas för motsvarande arbete. I fråga om talkoarbete kan värdet på arbetet beräknas enligt det arbete som utförts eller den yrkeskunskap som arbetet kräver. För andra produktionsinsatser (olika slag av anläggningstillgångsföremål, markområden och fastigheter) ska ett skriftligt bevis förevisas över den överlåtna mängden eller kostnaden. Vid behov ska en opartisk värdering av naturaprestationen presenteras. Följande priser är exempel på vilket värde man i allmänhet kan räkna för talkoarbete: - personer under 18 år (14 17 år) 5,50 /h - vanligt talkoarbete 8,50 /h - yrkesarbete 13,50 /h - sakkunnigarbete, traktor etc 25,00 /h - grävmaskin el. motsv. 34,00 /h Som naturaprestation räknas inte projektplanering, mötesdeltagande eller kostnader för arbete i styrgruppen.

18 Inkomster Från projektets godtagbara kostnader ska avdras de inkomster som projektet har under den godkända projekttiden: - försäljning - uthyrning - tjänster - avgifter - eller andra motsvarande inkomster. I finansieringsansökan ska den sökande visa upp en uppskattning över inkomsterna och uppge projektets inkomster i varje ansökan om utbetalning. Inkomsterna ska framgå av projektbokföringen. Såsom inkomst räknas all finansiering som projektet har fått och som den har fått ersättning för, t.ex. reklamplats. Om projektet inom fem år efter det att projektet har avslutats genererar inkomster genom försäljning av varor eller tjänster som producerats under projekttiden eller från andra motsvarande inkomstkällor, ska den medfinansiering som erhålls för dessa inkomster dras av från projektets godkända stödberättigande utgifter. Om produkter som producerats inom projektet med stödpengar blir över efter att projektet är avslutat, utgörs produkternas försäljningspris av endast de faktiska kostnader som har uppstått efter att projektet avslutats, t.ex. lager- och marknadsföringskostnader MOMS Mervärdesskatten är en stödberättigande kostnad om stödmottagaren visar upp en utredning av skattemyndigheten eller någon annan tillräcklig utredning om att han inte har möjlighet att få återbäring av mervärdesskatten i sin egen beskattning och mervärdesskatten då blir en slutlig kostnad för den sökande. En avdragbar mervärdesskatt kan inte i någon form vara en stödberättigande utgift ens när stödmottagaren eller den slutgiltiga användaren inte gör avdraget. Även kommunernas och statens verksamhet kan vara mervärdesskattepliktig. I sådana fall bör man kontrollera med statskontoret eller skatteförvaltningen hur man ska beakta mervärdesskatten i projektets kostnadskalkyl. 10. Icke-godtagbara kostnader Icke-godtagbara kostnader är bl.a. - Utgifter som uppstått innan ansökan lämnas in eller efter att projekttiden har gått ut (med undantag av revisorsutlåtandet för slutbetalningen) - representationskostnader (t.ex. affärsgåvor, medlemsavgifter, donationer, sponsorering osv.) - momsåterbäring - icke-konkurrensutsatt anskaffning av anordning eller köptjänst - omkostnader som inte direkt hänför sig till projektet - uppskattade utgifter - kalkylerade reserveringar (med undantag av lagstadgad avsättning för semesterlön ) - räntekostnader - serviceavgifter för kontoöverföringar - avgifter för valutaväxling - kursförluster - andra rent finansiella kostnader - böter - andra ekonomiska påföljder

19 19 - förseningsräntor - rättegångskostnader Listan är inte uttömmande. Ta alltid kontakt med finansiären när ni är osäkra på om en kostnad kan godkännas som kostnad för projektet eller inte. 11. Projektens varaktighet Om den verksamhet som genomförts i projektet inom fem år efter att projektet har avslutats blir föremål för sådana betydande ändringar som beror på förändrade ägandeförhållanden för en infrastruktur eller på att en produktionsverksamhet har upphört och om detta påverkar insatsens karaktär eller förutsättningarna för genomförandet eller innebär att ett företag eller ett offentligt organ får en otillbörlig förmån, kan utbetalt stöd återkrävas. Stödmottagaren är skyldig att till den myndighet som har beviljat stödet meddela om projektets godkända innehåll eller verksamhetsförutsättningar utsätts för ovannämnda betydande ändringar under de 5 år som följer efter den avslutningsdag som anges i stödbeslutet. Om projektens varaktighet stadgas i 9 i statsrådets förordning (1079/2007) samt utförligare i Allmänna förordningens artikel 57. (Rådets förordning 1083/2006). Regeln gäller både privata och samfund. Regeln tillämpas på projekt, som har som mål att utarbeta t.ex. en ny verksamhetsmodell, som ska utnyttjas i stödmottagarens verksamhet. Om stödmottagarens verksamhet upphör tidigare än fem år efter att projektet har avslutats, ska det beviljade stödet återkrävas. Regeln tillämpas alltså på projekt, som inom projektverksamheten har utvecklat en tjänst som lämpar sig för den egna verksamheten. Regeln tillämpas inte på projekt som har för avsikt att göra en utredning och utvärdering och som resulterar i en publikation om detta. Publikationen ska vara avsedd för allmän distribution och inte utnyttjas i projektgenomförarens verksamhet. När publikationen är klar och har kommit till allmän kännedom, har den inte längre någon koppling till genomförarens verksamhet. Då tillämpas alltså varaktighetsregeln inte. Om stödmottagaren däremot gör utredningsarbetet enbart för att utveckla sin egen verksamhet och det blir ett utvecklingsprojekt för den egna verksamheten, kommer varaktighetsregeln att tillämpas. 12. Information I genomförandet av projektet ska i Europeiska kommissionens förordning (EG) Nr 1828/2006 givna bestämmelser om informations- och offentlighetsåtgärder följas. Projektet har ansvar för att informera om det EU-stöd som har beviljats projektet. När man informerar om projektet ska EU:s delaktighet alltid meddelas om det är ett projekt som får medfinansiering från Europeiska unionen. I kommunikationen från ett projekt som har fått EU-stöd ska man se till att EU:s deltagande i finansieringen nämns alltid när man informerar om projektet eller i övrigt ger uppgifter om projektet i offentligheten. Den som beviljat stödet bör också nämnas. Alla som deltar i projektet ska vara underrättade om EU:s deltagande. Man ska också fästa uppmärksamhet på att alla personer och samfund som deltar i projektet känner till att EU deltar i finansieringen av projektet. EU:s flagga och en text om EU:s deltagande ska finnas synligt på allt elektroniskt och skriftligt material om projektet. Även Hävkraft från EU-emblemet är obligatoriskt i allt elektroniskt och skriftligt material som produceras.

20 20 Användningen av de grafiska emblemen ska beaktas i allt material som publiceras inom projektet, t.ex. i av-material, på webbsidor och i övrig elektronisk kommunikation, i informations-, marknadsförings- och reklammaterial, publikationer, rapporter, undersökningar, kurs- och seminariematerial, tidningsannonser etc. I materialet ska EU:s flagga, texten Europeiska unionen samt Europeiska regionala utvecklingsfonden vara synliga. Det rekommenderas även att beviljarens grafiska emblem är synligt. På sidan finns de elektroniska versionerna av de grafiska emblemen. Informationsmaterialet ska arkiveras med det övriga projektmaterialet för att det senare ska kunna verifieras att ovannämnda förpliktelser har uppfyllts. Ett villkor för att kostnaderna för ifrågavarande insatser ska vara stödberättigande är att dessa informationsanvisningar följs. Särskilda bestämmelser för projekt som får ett sammanlagt offentligt stöd på mer än euro: Projekt med materiella investeringar ska ställa fram en permanent informationsplakett om EU:s deltagande. I närheten av objektet ska det på synlig plats sättas upp en informationsplakett, som delas ut till alla i projektet i samband med finansieringsbeslutet. Informationsplaketten ska ställas fram senast sex månader efter slutförandet av projektet och den ska stå framme permanent. I byggnads- och infrastrukturprojekt ska en reklamskylt om EU:s och den nationella finansiärens deltagande sättas upp under projekttiden. Stödmottagaren har ansvar för att reklamskylten görs. När arbetet har slutförts ersätts reklamskylten med en permanent informationsplakett, se ovan. 13. Uppföljning och rapportering Genomförandet av projektplanen ska följas upp och verksamhetens kvalitet och resultat ska bestyrkas. Om det i projektets kostnadskalkyl och finansieringsplan under punkten för kostnader som särskilt ska rapporteras ingår kostnader, ska uppgifter om dessa samlas och bevaras så att de senare kan verifieras vid behov. Uppgifterna om projektuppföljningen ska levereras till den finansierande myndigheten senast 31.8 (för tiden ) och 31.1 (för tiden ) och mellanrapporten om projektets verksamhet och resultat levereras halvårsvis i samband med uppföljningen. Mellanrapporten ska omfatta en översikt över projektplanens genomförandeläge (verksamhet, kostnader och finansiering). Slutrapporten ska levereras genast efter att tiden för projektets genomförande gått ut och senast i samband med projektets sista ansökan om utbetalning. Av slutrapporten ska framgå vilka resultat verksamheten har haft, hur målen har uppnåtts och vilka erfarenheter man fått av projektet. En sammanfattning av uppföljningsdata samt förverkligade kostnader och finansiering ska finnas med som bilaga till slutrapporten. Slutrapporten ska vara levererad innan den sista finansieringsraten betalas ut. 14. Kontroller Europeiska kommissionen och revisionsdomstolen, statens revisionsmyndighet, förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten, revisionsmyndigheten samt ministerierna inom sitt förvaltningsområde eller en av dem befullmäktigad kontrollant har rätt att övervaka genomförandet av projektet och granska stödmottagarens redovisning. Som en del av uppföljningen av projektverksamheten har representanter för den finansierande myndigheten rätt att förrätta kontroller hos stödmottagaren för att försäkra sig

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan 1(5) LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Anvisningar för ifyllande av blanketten för finansieringsansökan 0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan Ny ansökan är den första

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV UTBETALNINGSANSÖKAN I ERUF- OCH ESF-PROJEKT

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV UTBETALNINGSANSÖKAN I ERUF- OCH ESF-PROJEKT ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV UTBETALNINGSANSÖKAN I ERUF- OCH ESF-PROJEKT Anvisningen gäller ESF-projekt som fått finansieringsbeslut av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten fr.o.m.

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna Utfärdad i Helsingfors den 12 maj 2011 I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets-

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Tillämpningsområde och status Vid finansiering av projekt inom ramen för Ålands operativa program

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett 1 (6) Projektet är ett Regionalt utvecklingsprojekt Projekt som förbereder för ett EU-finansierat projekt Gäller En ny ansökan Ansökan om fortsatt

Läs mer

Bokföringsfrågor. Statsbidragsutbildning Redovisningschef Juha Kekkonen

Bokföringsfrågor. Statsbidragsutbildning Redovisningschef Juha Kekkonen Bokföringsfrågor Statsbidragsutbildning 11.10.2016 Redovisningschef Juha Kekkonen 1 Separat projektbokföring Den bokföring som gäller projektet ska vara tillräckligt klart separerad från understödstagarens

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Tempo-projektets rapportering. Anvisningar för inledande möte: Så här rapporterar du om ett projekt och följer upp uppnåendet av målen 15.4.

Tempo-projektets rapportering. Anvisningar för inledande möte: Så här rapporterar du om ett projekt och följer upp uppnåendet av målen 15.4. Tempo-projektets rapportering Anvisningar för inledande möte: Så här rapporterar du om ett projekt och följer upp uppnåendet av målen 15.4.2019 Inledningsvis Läs finansieringsbeslutet samt finansieringsvillkoren

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 april 2015 351/2015 Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor Utfärdad i Helsingfors den 2 april 2015 I enlighet med statsrådets

Läs mer

Produktionsincitament för den audiovisuella branschen

Produktionsincitament för den audiovisuella branschen Produktionsincitament för den audiovisuella branschen Godtagbara kostnader och projektuppföljning Finansieringsvillkoren: Produktionsincitament för den audiovisuella branschen 5.5.2017 Copyright Tekes

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Kontrollerad projektavslutning. ESF-koordinator Sanna Laiho EU-inspektör Mikael Posti

Kontrollerad projektavslutning. ESF-koordinator Sanna Laiho EU-inspektör Mikael Posti Kontrollerad projektavslutning ESF-koordinator Sanna Laiho EU-inspektör Mikael Posti Kontrollerad projektavslutning 6.5.2013 Att avsluta ett projekt Att avsluta projektet är en av de kritiska faserna i

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

Tempo-projektets rapportering. Anvisningar för inledande möte: Så här rapporterar du om ett projekt och följer upp uppnåendet av målen

Tempo-projektets rapportering. Anvisningar för inledande möte: Så här rapporterar du om ett projekt och följer upp uppnåendet av målen Tempo-projektets rapportering Anvisningar för inledande möte: Så här rapporterar du om ett projekt och följer upp uppnåendet av målen 15.10.2018 Inledningsvis Läs finansieringsbeslutet samt finansieringsvillkoren

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER UNDER PROGRAMPERIODEN 2007 2013

STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER UNDER PROGRAMPERIODEN 2007 2013 1 Bilaga A.1 STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER UNDER PROGRAMPERIODEN 2007 2013 UTGIFTERS STÖDBERÄTTIGANDE I 3 i statsrådets förordning om stödberättigande utgifter som medfinansieras av strukturfonderna (1079/2007)

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Stödberättigande kostnader

Stödberättigande kostnader Västra Götalandsregionen Koncernstab regional utveckling 2018-03-08 Stödberättigande kostnader Syftet med regelverket är att förtydliga Västra Götalandsregionens bedömningsgrunder för sökande och projektägare/stödmottagare

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT

STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT 1 Blankett 3306A Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Ny ansökan Rättelse/komplettering till föregående

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 Giltighetstid 11.4.2008-31.12.2015 Bemyndigande Lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 35, 37 och 38 Motsvarande EG-rättsakter Rådets förordning (EG)

Läs mer

ANVISNINGAR OM ANVÄNDNINGEN AV LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Ansökan om och beviljande av landskapsutvecklingspengar Genomförande och uppföljning av

ANVISNINGAR OM ANVÄNDNINGEN AV LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Ansökan om och beviljande av landskapsutvecklingspengar Genomförande och uppföljning av ANVISNINGAR OM ANVÄNDNINGEN AV LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Ansökan om och beviljande av landskapsutvecklingspengar Genomförande och uppföljning av projektet Villkor gällande utbetalning och användning av

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

Statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik, projektunderstöd 2017 Anvisningar

Statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik, projektunderstöd 2017 Anvisningar Ansökningsanvisningar 1(5) 19.6.2017 Statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik, projektunderstöd 2017 Anvisningar I statsrådets förordning (1207/2016) finns bestämmelser om statsunderstöd

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

TeamFinland Explorer-finansiering Godtagbara kostnader och projektuppföljning

TeamFinland Explorer-finansiering Godtagbara kostnader och projektuppföljning TeamFinland Explorer-finansiering Godtagbara kostnader och projektuppföljning Finansieringsvillkoren: De minimis-stöd för företag 30.8.2017 DM 1910984 Copyright Tekes Ansvarig projektledare: Läs noggrant

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget: Kostnadsförslag och finansieringsplan Sökandes namn: Projektets namn: Projekttid: Moms ingår i beloppen, ja/nej: Kostnadsförslag per år Lönekostnader Xbefattning anställd på xx % av heltid: Bruttolön/månad

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001):

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD Inledning Denna anvisning är avsedd att vara till hjälp vid uppgörandet av ansökan om utbetalning av företagsstöd (Landsbygdsverkets

Läs mer

Mässtöd Godtagbara kostnader och projektuppföljning

Mässtöd Godtagbara kostnader och projektuppföljning Mässtöd Godtagbara kostnader och projektuppföljning Finansieringsvillkoren: De minimis-stöd för företag 30.8.2017 DM 1911033 Copyright Tekes Beakta följande direkt i projektets inledning Inled uppföljningen

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Stödberättigande kostnader

Stödberättigande kostnader Västra Götalandsregionen Koncernstab regional utveckling 2016-05-18 Stödberättigande kostnader Syftet med regelverket är att förtydliga Västra Götalandsregionens bedömningsgrunder för sökande och projektägare/stödmottagare

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

Mässtöd Godtagbara kostnader och projektuppföljning

Mässtöd Godtagbara kostnader och projektuppföljning Mässtöd Godtagbara kostnader och projektuppföljning Finansieringsvillkoren De minimis-stöd för företag 5.5.2017 DM 1817791 v.2 Copyright Tekes Beakta följande direkt i projektets inledning Inled uppföljningen

Läs mer

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET 1(5) ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT 3317 ANSÖKAN OM UTBETALNING AV VERKSAMHETSPENNING TILL AKTIONSGRUPP Blnr 3316A EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Vinnovas allmänna villkor för bidrag 2019 EN PROJEKTPART Dnr:

Vinnovas allmänna villkor för bidrag 2019 EN PROJEKTPART Dnr: 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext och gäller för bidrag till projekt med en ensam part. I Vinnovas beslut och system m.m. använder

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

ANSÖKNINGSINFO MAJ Katso-autentisering, EURA2014-systemet och nya kostnadsmodeller. NTM-centralen i Tavastland

ANSÖKNINGSINFO MAJ Katso-autentisering, EURA2014-systemet och nya kostnadsmodeller. NTM-centralen i Tavastland ANSÖKNINGSINFO MAJ 2014 Katso-autentisering, EURA2014-systemet och nya kostnadsmodeller EURA2014 Katso-kod Katso-koden används för att logga in i det nya EURA 2014-systemet Då man ansöker om finansiering

Läs mer

Samverkansprojekt inom nationella stöd

Samverkansprojekt inom nationella stöd Samverkansprojekt inom nationella stöd Ett samverkansprojekt genomförs av flera parter gemensamt och ska skapa förutsättningar för nya nätverk och samarbeten. En av parterna, stödmottagaren, har huvudansvaret

Läs mer

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum.

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum. Innovativa Åtgärder VILLKORSHANDLING Denna handling skall efter undertecknande sändas till huvudsekretariatet för Innovativa Åtgärder, Industriell Dynamik, : Åke Lindén Box 1091 405 23 GÖTEBORG Villkorshandlingen

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Villkor i beslut beträffande ESF-medfinansierade projekt som finansieras inom ramarna för EURA 2014-systemet

Villkor i beslut beträffande ESF-medfinansierade projekt som finansieras inom ramarna för EURA 2014-systemet Villkor i beslut beträffande ESF-medfinansierade projekt som finansieras inom ramarna för EURA 2014-systemet Beslutets författningsgrund Lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANSÖKNINGSBLANKETTEN ANDRA RELEVANTA DOKUMENT SOM SKALL BIFOGAS ANSÖKAN OM STÖD

ANVISNINGAR TILL ANSÖKNINGSBLANKETTEN ANDRA RELEVANTA DOKUMENT SOM SKALL BIFOGAS ANSÖKAN OM STÖD ANVISNINGAR TILL ANSÖKNINGSBLANKETTEN Kriterier och villkor för inlämnandet av en ansökan till ansökningsomgång VP/1999/002 bör läsas igenom noggrant innan blanketten fylls i. De villkor som anges där

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Villkor i beslut beträffande ERUF-medfinansierade projekt som finansieras inom ramarna för EURA 2014-systemet

Villkor i beslut beträffande ERUF-medfinansierade projekt som finansieras inom ramarna för EURA 2014-systemet Villkor i beslut beträffande ERUF-medfinansierade projekt som finansieras inom ramarna för EURA 2014-systemet Beslutets författningsgrund Lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Allmänna principer för beviljande av understöd och stipendier

Allmänna principer för beviljande av understöd och stipendier beviljande av understöd och stipendier Träder i kraft 1.1.2018 Godkänt av Stadsstyrelsen 11.12.2017 VD/10147/02.03.01.03/2017 2/8 INNEHÅLL ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV STADENS UNDERSTÖD... 3 Tillämpningsområde

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Ansökan om utbetalning 1(8)

Ansökan om utbetalning 1(8) Ansökan om utbetalning 1(8) Ärendenr Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om utbetalning av stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder

Läs mer

Villkor och begränsningar för specialunderstöd

Villkor och begränsningar för specialunderstöd ANVISNING 1 (5) Villkor och begränsningar för specialunderstöd Allmänt Utbildningsstyrelsen beviljar statsunderstöd som finansieras med såväl nationella som internationella medel. Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Villkor och begränsningar för allmänt understöd

Villkor och begränsningar för allmänt understöd ANVISNING 1 (5) Villkor och begränsningar för allmänt understöd Allmänt Statsunderstöd kan beviljas som allmänt understöd eller som specialunderstöd. Allmänt understöd kan beviljas för mottagarens verksamhet

Läs mer

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 1 Vem kan få startstöd? Sökanden minst 18 år och högst 40 år Första etableringen som ansvarig jordbruksföretagare Tillräcklig yrkeskunskap Företagarinkomsten från

Läs mer

Utlysning av statsunderstöd till organisationer för projekt som främjar integrationsarbetet

Utlysning av statsunderstöd till organisationer för projekt som främjar integrationsarbetet ANM/1112/02.03.01/2018 1/5 Utlysning av statsunderstöd till organisationer för projekt som främjar integrationsarbetet 17.9. 17.10.2018 Stödjande av barn, unga och unga vuxna som har kommit till Finland

Läs mer

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx.

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx. Bilaga 1 Villkor för Beslutet 2014-06-10 Dnr: Lär 201x/xxx Projekt Nummer Villkor för beslutet Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel

Läs mer

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET Kommunikationsverket Promemoria 1 (6) ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET 1 SYFTE OCH INNEHÅLL I ansökningar om stöd och utbetalning för kommunikationsnät

Läs mer

Ansökan om erkännande av producentorganisation eller sammanslutning av producentorganisationer

Ansökan om erkännande av producentorganisation eller sammanslutning av producentorganisationer Bilaga 1 Ansökan om erkännande av producentorganisation eller sammanslutning av producentorganisationer Ansökan om erkännande av producentorganisation eller sammanslutning av producentorganisationer ska

Läs mer

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Från den dag vi har din kompletta ansökan vill vi ge dig besked inom tre månader om vi kan bevilja dig medel. Som sökande

Läs mer

STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER. för Leader-finansierade projekt på Åland

STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER. för Leader-finansierade projekt på Åland STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER för Leader-finansierade projekt på Åland 2015-2020 Tillämpningsområde Följande regler kommer att tillämpas för projektfinansiering inom ramen för finansiering ur Ålands landsbygdsutvecklingsprogram

Läs mer

Instruktion för fylla i en ansökan inom Forska&Väx. vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan

Instruktion för fylla i en ansökan inom Forska&Väx. vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan 1 Dokumentet visar på: sidan 1 sid 2-11 Sid 12 vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan steg för steg för de uppgifter som ska fyllas i intressentportalen

Läs mer

Asien-programmet Utbildningssamarbete

Asien-programmet Utbildningssamarbete 1 Asien-programmet Utbildningssamarbete Utlysning 2012 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt viktiga för Finland,

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 18 9.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, chefsjurist ISSN 2000-4494 Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för nationellt

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

9 april 2008 Bilaga 8 STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER I STRUKTURFONDSPROJEKT UNDER PROGRAMPERIODEN 2007 2013

9 april 2008 Bilaga 8 STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER I STRUKTURFONDSPROJEKT UNDER PROGRAMPERIODEN 2007 2013 9 april 2008 Bilaga 8 STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER I STRUKTURFONDSPROJEKT UNDER PROGRAMPERIODEN 2007 2013 ALLMÄNT EU-bestämmelserna om stödberättigande utgifter som medfinansieras ur strukturfonderna under

Läs mer

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad.

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Bilaga 1 - Allmänna villkor Affärsutvecklingscheckar 2014 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för Affärsutvecklingscheckar

Läs mer

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ).

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ). ANBUDSFÖRFRÅGAN 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ). Anbudsförfrågans namn: Städning av Vikingaåsens skola Anbudsförfrågans

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN

TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN Statsunderstödets belopp Stödbeloppet som beviljats av utrikesministeriet kan årligen uppgå till högst 90 procent av de totala kostnaderna

Läs mer

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 Bilaga Kostnadsspecifikation Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 X 2015 X 2017 Beloppen anges i EURO Beloppen anges: Exkl. moms Inkl. moms Utgifter

Läs mer

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen tullen.fi Kundanvisning 8.12.2016 Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska

Läs mer

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader Indirekta kostnader Definition Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner i stödmottagarens organisation, som projektet har behov av och som inte är direkt hänförliga till

Läs mer

BILAGA XI (gäller från Årsprogram 2011) REGLER FÖR VILKA UTGIFTER SOM BERÄTTIGAR TILL STÖD INTEGRATIONSFONDEN I. ALLMÄNNA PRINCIPER

BILAGA XI (gäller från Årsprogram 2011) REGLER FÖR VILKA UTGIFTER SOM BERÄTTIGAR TILL STÖD INTEGRATIONSFONDEN I. ALLMÄNNA PRINCIPER BILAGA XI (gäller från Årsprogram 2011) REGLER FÖR VILKA UTGIFTER SOM BERÄTTIGAR TILL STÖD INTEGRATIONSFONDEN I. ALLMÄNNA PRINCIPER I.1. Grundläggande principer 1. I enlighet med den grundläggande rättsakten

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand)

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Del A A 1 Projektansökan ESF Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Uppgifter om sökande

Läs mer

EU-stödet medför informationsskyldighet

EU-stödet medför informationsskyldighet Grafiska riktlinjer EU-stödet medför informationsskyldighet Denna anvisning gäller projekt som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) genom programmet Interreg IV A Nord under

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen Anbudsförfrågan 25.2.2014 Dnr 16/331/2014 Till serviceproducenterna MULTIDISCIPLINÄR INDIVIDUELL REHABILITERING FÖR VUXNA MED SVÅR FUNKTIONS-

Läs mer