Kan mangan påverka hjärnan via lukten?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kan mangan påverka hjärnan via lukten?"

Transkript

1 MARTIN BOGRAN/BILDHUSET Nr 3 September 2004 sid. 3 Alkoholpolitik och attityder till alkohol Ett projekt vid Stockholms universitet undersökte alkoholpolitik, dryckesvanor och inställning till drickande sid. 5 Lägre halter kemiska ämnen i golvpolish I ett projekt om inverkan från rengöringsmedel på luftvägarna deltog städpersonal sid. 6 Rökning skyddar inte mot demens Demens uppstår genom samverkan av genetiska förutsättningar och faktorer i omgivningen. Ett samspel som pågår kanske hela livet. sid. 8 Födelseviktens betydelse för hälsan Tvillingstudier gör det möjligt att studera vilken betydelse som fostermiljön kan ha för hälsan som vuxen. Enligt en hypotes kan fostertillväxten Kan mangan påverka hjärnan via lukten? Mangan förekommer vid svetsning och glastillverkning i stålverk och gjuterier. Personer som yrkesmässigt exponeras för mangan kan drabbas av mentala och neurologiska störningar. I allvarliga fall kan symptomen likna Parkinsons sjukdom. Mangan har en unik förmåga att tas upp i luktslemhinnan. Via luktnerverna når metallen centrala nervsystemet och transporteras till olika delar av hjärnan, till och med ner i ryggmärgen. Undersökningar på råttor visar att mangan som har kommit in i hjärnan denna väg gav effekter på beteendet hos försöksdjuren. Motoriken förändrades. Effekterna fanns kvar ett dygn efter tillförseln av mangan via luktorganen, men inte en vecka efter avslutad behandling. Råttor som hade fått upprepade behandlingar påverkades mer än dem som bara behandlats en gång. Hur betydelsefull är denna transportväg hos människor? Kan manganet nå människohjärnan via luktsinnet? De frågorna återstår att besvara. De delar av hjärnan där luktsinnet finns är ofta skadade på ett tidigt stadium av neurodegenerativa sjukdomar som alzheimers och parkinson. Kan det till och med vara så att metaller eller andra neurotoxiner som når hjärnan via luktsinnet bidrar till uppkomsten av dessa sjukdomar? Projektledare: Hans Tjälve Institutionen för farmakologi och toxikologi, Sveriges lantbruksuniversitet Tel: E-post: Könsroller befästs vid distansarbete Att jobba hemma har både för- och nackdelar. Det menar trettio personer hälften män, hälften kvinnor som deltog i en intervjuserie. Alla hade barn i förskoleeller skolåldern. För kvinnorna i studien var yrkesarbetet och omsorgen om barnen lika viktigt. De prioriterade ömsom det ena, ömsom det andra. Arbetsdagarna planerades noga så att kvinnorna på ett bra sätt kunde växla mellan de båda uppgifterna. Avigsidorna med att jobba hemma ansåg kvinnorna vara att de utförde det mesta av hemarbetet; det var svårt att ställa krav på den övriga familjen eftersom de ju ändå var hemma. Men ingen av dem ville ha tillbaka den tidigare ordningen med yrkesarbetet förlagt utanför hemmet. Ändå upplevde de sig ha hamnat i en kvinnofälla, eftersom de i så stor utsträckning tog hand om barn och hushållsarbete. För männen var det positivt att vara hemma och kunna vara tillsammans med barnen. Men inkomsterna och det avlönade arbetet var ändå viktigast. Barnen kunde inte få komma i första rummet. Det föreligger alltså könsskillnader vid distansarbete i hemmet. Den traditionella arbetsfördelningen grundad på kön befästs av sådant arbete. Projektledare: Kerstin Hultén Teknik och samhälle, Malmö Högskola Tel: , E-post:

2 2 Forskning och Resultat Minska trötthet med ljusbehandling Människans sömn- och vakenhetsrytm, ämnesomsättning men också prestationsförmåga är anpassad för ett aktivt och vaket beteende under dagtid och en deaktivering under dygnets mörka timmar. Skiftarbete och arbete på udda tider är exempel på när arbete och återhämtning infaller vid fel tidpunkt under dygnet i förhållande till den fysiologiskt optimala. Senare forskning har demonstrerat i laboratoriemiljö att ljuset har stor betydelse för regleringen av dygnsrytmen. Tyvärr finns fortfarande få fältstudier där man påvisat användbarheten inom arbetslivet och när man beaktar de skandinaviska ljus/mörkerförhållandena. Att kunna utnyttja artificiellt ljus skulle kunna förbättra möjligheterna för dem som idag har svårt med anpassningen till tidigt morgonarbete eller dagtidsaktivitet. Syftet med ett projekt vid IPM Institutet för psykosocial medicin är att inom tre vitt skilda arbetsmiljöer, där den dygnsrytmiska anpassningen är otillräcklig, med artificiellt ljus påskynda möjligheterna till återanpassning till dagtid. Som mått på förändringarna ses förbättrad sömn, sömnlängd, vakenhet och en dagtidsorienterad dygnsrytm. Delstudie 1 studerar om ljusbehandling under natten vid nattarbete är negativ för dagtidsorienteringen vintertid jämfört med på våren. Delstudie 2 studerar om dagtidsorienteringen kan förbättras med ljusbehandling efter en period med nattarbete. I delstudie 3 ges vintertid extraljus i klassrummet på förmiddagen i en högstadieklass. Hypotesen är att morgonljuset ger en förbättrad dagtidsanpassning och därmed en bättre skolprestation. Vid en sammanvägning av de tre studierna bedömer forskarna om det finns ett linjärt samband mellan omfattningen av naturlig ljusexponering under dagtid och graden av återanpassningsbesvär. Projektledare: Torbjörn Åkerstedt IPM Institutet för psykosocial medicin Tel: E-post: Snedvriden bild av samband mellan klass och hälsa Klasskillnader när det gäller hälsa är ofta mindre tydliga för kvinnor än för män. Vad beror det på? När man klassificerar individer används yrkestiteln som indikator på social ställning. Det är en mansdominerad arbetsmarknad som ligger till grund, och därför riskerar bilden av kvinnornas arbetsuppgifter att bli mer onyanserad. I ett projekt vid Statens folkhälsoinstitut undersöktes sambandet mellan social position och hälsa. Studien omfattar över individer, varav drygt 50 procent kvinnor. Den socioekonomiska indelningen som tillämpas i studien är densamma som SCB använder i sina officiella publikationer. En viktig slutsats av studien är att avvikelse mellan faktisk utbildning och den utbildning som krävs för ett yrke starkt påverkar sambandet mellan yrkesbaserad socioekonomisk ställning och hälsa. Om man inte tar hänsyn till detta finns det en risk att sambandet underskattas. Studier som visar att klasskillnaderna i ohälsa bland kvinnor är mindre än bland män bör alltså ifrågasättas. Såvida dessa studier inte har kontrollerat avvikelsen mellan faktisk utbildning och utbildningen för yrket i fråga i olika socioekonomiska grupper. Projektledare: Piroska Östlin Statens folkhälsoinstitut Tel: E-post: Oförändrade uppfattningar om löner I mitten av 1980-talet fick anställda vid en västsvensk verkstadsindustri besvara en enkät om rättvisa löner. Samma frågor ställdes 20 år senare till personer i åldern år. Under åren som gått har stora förändringar skett vad gäller lönesättning. Bland annat är det numera vanligare med individuell lönesättning. Ändå tycks värderingarna i huvudsak oförändrade. Individuell lön uppfattas som rättvist om den beror på att den anställda bidrar till Vad betyder omgivningen för de äldres hälsa? Samtidigt som de äldres antal blir allt större i västvärlden pågår radikala förändringar i hälsooch sjukvårdens organisation. Detta är den generella bakgrunden till ett forskningsprogram som leds från Lunds universitet. En central fråga är omgivningens betydelse för hälsa och rehabilitering bland äldre. Tillgängligheten i den byggda miljön när det gäller bostäder och allmänna kommunikationer studeras särskilt. Ett annat viktigt inslag är hur tekniska hjälpmedel påverkar det dagliga livet för de gamla och för hur de upplever sin hälsa. Skåne län utgör det geografiska området för flertalet delprojekt, men ett genomförs på Island och ett annat i Danmark. Ett EU-projekt har också knutits till programmet med sex universitet i fem europeiska länder och den svenska projektledaren som samordnare. Kunskaperna från det omfattande programmet kommer att få betydelse för hjälpmedelsförsörjning och bostadsanpassningar när bostäder och närmiljöer för äldre ska planeras, såväl i Sverige som internationellt. Studierna bidrar också till teoriutvecklingen inom området människa-miljö. Projektledare: Susanne Iwarsson Institutionen för klinisk neurovetenskap, arbetsterapi, Lunds universitet Tel: E-post: verksamheten med kompetens, ansträngning och arbetsresultat. Jämförelser i ett tidsperspektiv och med andra påverkar hur rättvist man anser sig behandlad när det gäller lönen. Känslan av att vara orättvist behandlad i lönehänseende är starkare i offentlig sektor än i privat. Projektledare: Dan Jonsson Sociologiska institutionen, Tel: E-post:

3 Forskning och Resultat 3 ROBERT EKEGREN. EKEGREN.SE Yrkesinriktad gymnasieutbildning eller inte? I en studie vid Lärarhögskolan i Stockholm jämfördes läget på arbetsmarknaden för ungdomar med yrkesinriktad utbildning och ungdomar som saknade gymnasieutbildning. Uppgifterna gäller åren Första året efter grundskolan förvärvsarbetade hälften av ungdomarna som var födda 1974 och saknade gymnasieutbildning. Därefter sjönk siffran. Först fem år efter grundskolan började den stiga igen. Trots att det rådde hög arbetslöshet fick ungdomarna med yrkesinriktad gymnasieutbildning arbete i snabb takt när de lämnade skolan. Redan ett år efter gymnasiet hade de högre förvärvsfrekvens än ungdomarna utan gymnasium, trots att dessa då varit ute på arbetsmarknaden under några år. Men också utan yrkesinriktat gymnasium skulle de här ungdomarna ha haft bättre förutsättningar. De var i större utsträckning födda i Sverige och hade högre betyg från grundskolan. Effekterna av kön, etnisk bakgrund respektive betyg var av samma storleksordning som att ha eller inte ha yrkesinriktad utbildning. Arbetslösheten i bostadskommunen påverkade också sysselsättning och löner, männens mer än kvinnornas. Sannolikt är det en effekt av att kvinnorna i större utsträckning är offentligt anställda. Projektledare: Åsa Murray Institutionen för individ, omvärld och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm Tel: E-post: Alkoholpolitik och attityder till alkohol Ett projekt vid Stockholms universitet undersökte alkoholpolitik, dryckesvanor och inställning till drickande. Forskarna studerade också hur internationella system för drogkontroll har utvecklats och fungerar, bl.a. när det gäller doping i sportsammanhang. Drygt tusen unga människor, år, deltog i en utfrågning om attityder till alkoholberusning. Till skillnad från kanadensiska ungdomar, som tidigare fått sådana frågor, tycker de svenska att berusning kan accepteras som förklaring och ursäkt för dåligt uppförande och våldsamt beteende. Samtidigt tycker de att det inte borde vara så. Här skulle ett program om uppförande i samband med berusning kunna ligga till grund för etiska diskussioner i skolan, anser forskarna. Projektledare: Robin Room Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SORAD, Stockholms universitet Tel: E-post: Besök FAS projektkatalog på webben: projekt/ De anställda inom vården blir allt färre och äldre På ett stort regionsjukhus lades 1995 ett sparbeting som medförde att personalen två år senare minskat med i snitt 22 procent. Därtill omplacerades 10 procent till andra kliniker. Nedskärningarna i det aktuella landstinget var en av de mer omfattande i svensk sjukvårdshistoria. Förloppet bedömdes vara representativt genom att nedskärningarna i huvudsak berörde omvårdnadspersonal och yngre anställda. Med hjälp av bl.a. enkätstudier och intervjuundersökningar vill IPM Institutet för psykosocial miljömedicin ta reda på vilka arbetsmiljöfaktorer som bidragit till att vissa arbetsenheter klarat sin arbetsmiljö och de anställdas hälsa bra trots de stora omställningarna. Resultaten av en genomgång av sjukhusets arbetsmiljökartläggningar visade att personalen fick jobba allt hårdare med alltmer motstridiga krav och allt större brist på tid att planera arbetet. Det framkom även att hälsan utvecklades negativt med tydliga trender i ökande oro, trötthet, rastlöshet och koncentrationssvårigheter. Långtidssjukfrånvaron ökade stadigt från 1996 och accelererade från Minskande tid att planera arbetet hade starkast samband med ökande långtidssjukskrivningar. Bland sjukhusklinikerna fanns det inte någon som gått igenom 90-talet med positiv hälsotrend. Däremot uppvisade fyra kliniker ett oförändrat hälsoläge. I en pågående intervjustudie undersöks vad som utmärker dessa hälsostabila kliniker. Preliminära resultat visar att man utvecklat medvetna strategier för att lösa problem och skapa en laganda genom yrkesöverskridande kommunikation och lärande team. Man är stolt över den vård personalen bedriver tillsammans och det gemensamma kunnande man besitter. Dessutom betonade man vikten av att ge medarbetarna stöd till att prioritera i arbetet. Projektledare: Töres Theorell IPM Institutet för psykosocial miljömedicin Tel: E-post:

4 4 Forskning och Resultat Kvinnor med kroniska nackbesvär Vid Yrkesmedicinska kliniken i Göteborg undersöker man om patienter med kronisk nacksmärta kan förbättras genom interventioner (åtgärdsprogram) som är inriktade på att ändra muskelspänningsmönster i trapeziusmuskeln. Man vill bl.a. ta reda på om intensiv styrketräning kan ändra muskulärt spänningsmönster i trapezius, och om en ändring av muskulärt spänningsmönster kan öka arbetsförmågan hos långtidssjukskrivna kvinnor. Två interventionsgrupper av långtidssjukskrivna kvinnor kommer att studeras. Den ena gruppen bär en väst, som registrerar muskelelektrisk aktivitet från trapeziusmuskeln. Vibration och ljud signalerar till försökspersonen när det är otillräckligt antal korta pauser i muskelaktiviteten. Den andra interventionen innebär intensiv dynamisk styrketräning i hemmet och eventuellt på arbetsplatsen. Den intensiva styrketräningen ska ske varje dag av patienten själv men i likhet med den första interventionen kommer patienten att under minst tio dagar få träning under handledning av företagssjukgymnast eller företagssjuksköterska. Interventionen kommer att pågå under en månads tid. Utvärdering sker i slutet på den månatliga interventionen och därefter efter sex och 12 månader. Projektledare: Mats Hagberg Inst. för invärtesmedicin, Yrkesmedicin, Tel: E-post: Läs våra forskarintervjuer på webben under Fokus på.... Under september: professor Ulf Landström om sömnbristen i samhället. UTBAN JÖRÉN/TIOFOTO Vanlig familj bästa hjälpen Hur ska en kontaktfamilj vara för att samarbetet med klientfamiljen ska fungera? Hur utformar socialsekreterarna insatserna för klientfamiljerna? Det är spörsmål i en studie där nitton klientfamiljer och lika många kontaktfamiljer ingick. Bara en klientfamilj bestod av två föräldrar. Kontaktfamilj är en vanlig form av bistånd inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Biståndsformen bygger på en föreställning om att hjälp till utsatta familjer, framför allt barnen, bäst sker genom kontakter med en vanlig, normal familj. Vanligheten ses som bärare av goda och läkande egenskaper. Men för att mötet ska fungera får olikheten mellan de båda familjerna inte vara alltför stor, påpekar forskarna. Den ekonomiska situationen utgör ett stort problem för klientfamiljerna. Deras knappa ekonomiska ramar skiljer sig avsevärt från kontaktfamiljernas. Trots detta resonerar socialsekreterarna sällan eller aldrig om i vilken utsträckning som denna resursbrist är ett grundläggande problem för klientfamiljerna som de måste hjälpa till att lösa. Behovet av avlastning är en viktig anledning till att den ensamma föräldern ansöker om att få en kontaktfamilj. Ofta är det sociala nätverket mycket glest. När en klientfamiljs problem ska utredas och bedömas måste också familjens sociala nätverk kartläggas, menar forskarna. Projektledare: Lisbeth Johnsson Institutionen för socialt arbete, Tel E-post: Olika lösningar för småbarnsmammor Det kan vara svårt för småbarnsföräldrar att få vardagen att fungera, att hitta lösningar så att arbete och familj går att kombinera. I ett projekt vid Lunds universitet studerades hur svenska förvärvsarbetande kvinnor försöker komma till rätta med problemen. Jämförelser gjordes också med Tyskland och Nederländerna. Skillnaderna mellan småbarnsmammor i Sverige, Tyskland och Nederländerna är tydliga när det gäller förvärvsfrekvens, samhälleligt stöd och kulturella värderingar. Det är dock mindre skillnader mellan högutbildade än mellan lågutbildade kvinnor. I Sverige har föräldraförsäkringen sedan 1970-talet gjort det möjligt för bägge föräldrarna att göra avbrott i arbetet för att ta hand om sina barn. Försäkringen ingår i den familjepolitik som syftar till att förändra arbetsfördelningen mellan män och kvinnor i familjen och på arbetsmarknaden. En dryg tredjedel av papporna tar ut ledighet. Det är en hög siffra i jämförelse med Nederländernas 11 procent och Tysklands 2 procent. I dessa bägge länder är synen på mödraskapet mer traditionell: mamman anses vara den som bäst lämpar sig att sköta åtminstone de små barnen. I Tyskland har föräldrarna rätt att vara lediga under de första tre åren men måste ordna barntillsyn på informell väg. Man kan bara göra anspråk på stöd och eventuellt få hjälp efter förhandling. När barnet är tre år erbjuds det plats i kindergarten. I Nederländerna är möjligheterna till föräldraledighet begränsade, och både omfattning och ekonomisk ersättning under föräldraledigheten måste förhandlas fram med arbetsgivaren. Projektledare: Ingrid Jönsson Sociologiska institutionen, Lunds universitet Tel: E-post:

5 Forskning och Resultat 5 Lägre halter kemiska ämnen i golvpolish Jobbet betyder mycket för förståndshandikappade Servicerobotar i framtidens arbetsliv I ett projekt om inverkan från rengöringsmedel på luftvägarna deltog städpersonal vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Två studier genomfördes med fem års mellanrum, den senare under De bestod av enkäter om och skattningar av irritation i luftvägarna och ögonen, samt fysiologiska mätningar vid städarbete med rengöringsmedel och golvpolish. Mätningarna gjordes måndagar efter arbetsfri helg och de två följande dagarna. Exponeringen var påtaglig. Polishundersökningen 2003 visade dock avsevärt mindre påverkan på hälsan, och skattningsskalorna för symtomen var klart mindre omfattande än tidigare. Samma polish innehöll också mycket riktigt lägre halter av vissa kemiska ämnen En produktutveckling hade alltså skett, med åtföljande mindre subjektiv och objektiv påverkan på hälsan. Någon påverkan från de vanliga rengöringsmedlen kunde inte ses. God ventilation är viktigt, särskilt vid polisharbete, påpekar forskarna. Projektledare: Gunilla Wieslander Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet Tel: E-post: Det finns för få arbetstillfällen för personer med intellektuellt arbetshandikapp. Det konstaterar forskare vid. De har beskrivit och analyserat arbetssituationen för personer med detta handikapp som är anställda på lönebidrag på integrerade arbetsplatser. Den största gruppen förståndshandikappade i daglig verksamhet är sysselsatta med tillverkning, monteringsarbete. En stor del sysslar med konstnärligt arbete, hantverk, eller kommersiellt arbete, försäljning. Fastighetsskötare och lagerbiträde är yrken som också förekommer. Arbetet har stor positiv betydelse för intellektuellt funktionshindrade människor, kanske främst socialt men också materiellt. Det är frigörande, skapar social identitet och ger möjligheter att få kontakt med arbetskamrater och kunder som inte har funktionshinder. Men det finns också problem. Det kan vara svårt att fullgöra arbetsuppgifterna, och hjälp och stöd kan behövas från andra anställda. Dessutom medför lönebidraget att man inte riktigt räknas som fullvärdig arbetskraft. Det fanns inslag av distans och avståndstagande från arbetskamraterna på de undersökta arbetsplatserna. Projektledare: Per-Åke Karlsson Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås Tel: E-post: Projektet vid syftar till att bättre förstå arbetsoch interaktionsformer mellan människor och servicerobotar. Det syftar också till att utveckla förståelsen för hur servicerobotar designas, testas och utvecklas för att kunna uppfylla sociala mål. Servicerobotar brukar definieras som intelligenta och till viss del självstyrande maskiner, vilka utför olika former av arbetsuppgifter i samspel med människor och sociala system. De utför service till nytta för både människor och utrustning. Ett antal centrala frågeställningar, som är aktuella och betydelsefulla för framtidens arbetsliv, kommer att beröras i forskningen: skönjbara aspekter inom interaktionsformer mellan människa och robot; servicerobotars inverkan på arbetets innehåll, organisering och utformning; samt hur psykologiska, organisatoriska och sociala aspekter kan beaktas i utvecklingsprocesser. I projektet studeras även hur servicerobotar fungerar i faktisk användning på arbetsplatser. Projektledare: Torbjörn Stjernberg Företagsekonomiska institutionen, Tel: E-post: STAUSS/IMS BILDBYRÅ Trying to make a living Studies in the economic life of women in interwar Sweden Linda Lane 230 s., Ekonomisk-historiska institutionen vid ISBN , ISSN En studie av vilken roll demografiska förhållanden som ökande antal vigslar och minskande födelsetal spelade för den svenska kvinnans utveckling och frigörelse i ekonomiskt hänseende och hennes allt större andel av arbetsmarknaden.

6 6 Forskning och Resultat Hörselbesvär trots normal hörsel ett växande folkhälsoproblem Antalet patienter som söker behandling för hörselproblem, med trolig koppling till bullerexponering, har ökat dramatiskt på senare år. Det gäller tinnitus, ljudöverkänslighet och svårigheter att uppfatta tal i bullerbakgrund trots normala eller näst intill normala hörtrösklar. Ökningen gäller särskilt kvinnor och yrkesgrupper som lärare. Stora problem föreligger vad gäller diagnostik, sambandsbedömningar mellan exponering för buller och symptom, och behandling och rehabilitering av dessa patienter. I ett projekt vid Karolinska Institutet genomför forskare en analys av innerörefunktionen och dess reglersystem genom att tillämpa de senaste hörselfysiologiska testmetoderna. Avsikten är att identifiera tidigare ej påvisbara inneröreskador i fall med normala hörtrösklar eller med för bullerskador atypiska audiogramutseenden för att se om dessa kan tänkas förklara hörselproblemen. Projektet bygger på forskarnas arbete med kvalitetshörsel och bullerkänslighet samt försöksverksamhet med mätning av patienter med tinnitus eller ljudöverkänslighet eller med en kombination av båda diagnoserna, i vilket de bl.a. utvecklat och utvecklar egna mätmetoder. Klinisk erfarenhet finns på Karolinska sjukhusets hörselklinik. Patienter med olika bullerrelaterade hörselproblem ska ingå i undersökningen, liksom patienter med verifierade bullerskador och personer utan hörselproblem. Genom att studera olika bakgrund som yrke, fritidssysselsättning eller olycksfall, försöker man finna kopplingar mellan orsak, symptom och påvisbar inneröreskada. Projektet avses resultera i ett diagnostikprogram, som kan tjäna som underlag för bl.a. rehabilitering. Projektledare: Björn Hagerman Teknisk och klinisk audiologi, Centrum för hörsel och kommunikation, Karolinska Institutet Tel: E-post: Rökning skyddar inte mot demens Demens uppstår genom samverkan av genetiska förutsättningar och faktorer i omgivningen. Ett samspel som pågår kanske hela livet. Det är forskningens nuvarande ståndpunkt. Hypoteserna är många, bl.a. om den sociala miljöns inverkan på den kognitiva förmågan och på risken för att drabbas av demenssjukdom. Den sociala omgivningens betydelse för uppkomsten av och dödligheten i demens undersöktes i ett projekt vid Karolinska institutet. Forskarna var särskilt intresserade av sambandet med utbildning, yrke, socioekonomisk ställning, levnadsvanor som rökning och alkoholbruk, sociala nätverk och fritidsaktiviteter. Syftet var att identifiera beteenden och situationer, där det skulle kunna vara möjligt att förebygga risken både för att drabbas av demenssjukdom och att dö av den. Hos personer med två till sju års skolgång förelåg en ökad förekomst av alzheimers sjukdom och annan demens, men dödligheten i sådana sjukdomar var inte förhöjd. Förklaringen till detta kan ligga i att personer med låg utbildning får diagnosen på ett tidigare stadium än högre utbildade. Det samband som tidigare har rapporterats kan alltså bero på en skevhet i diagnosen. Att ha arbetat i industriell produktion medförde enligt undersökningen en tydligt förhöjd risk för alzheimers. Arbetsmiljön under mitten av 1900-talet pekas ut som en bidragande orsak. Likaså ökar risken för demens om det sociala nätverket är begränsat. Att vara mentalt, socialt och yrkesverksamt aktiv tycks däremot vara ett skydd mot att drabbas. I motsats till tidigare antaganden visar undersökningen att rökning inte utgör något skydd mot demenssjukdom. Projektledare: Laura Fratiglioni Neuroteknologiska institutionen, Karolinska institutet Tel: E-post: CHAD EHLER/TIOFOTO Sänkt ersättning och karensdag påverkar sjukfrånvaron Under 1990-talet ändrades ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen. Då infördes också en karensdag och en sjuklöneperiod. Förändringarna motiverades av det statsfinansiella läget, men också av oro för en ökande ohälsa i befolkningen. Vilka effekter fick besparingarna och vad inverkade på vad? Påverkade åtstramningarna människors beteende? Detta är frågor som några nationalekonomiska forskare ställde. När karensdagen infördes minskade sjukfrånvaron även om man tar hänsyn till den ökande arbetslösheten. Effekterna blev större i vissa grupper än i andra. Industriella yrken påverkades t.ex. mer än tjänsteyrken, som i sin tur påverkades mer än andra yrken. Lägre tjänstemän påverkades mer än högre tjänstemän och arbetare. Kompensationsledighet, flextid och semester på andra tider än de vanliga tycks ha ökat i och med att karensdagen infördes. Däremot inverkade karensdagen inte på uttaget av tillfällig föräldrapenning. Att sänka ersättningsnivåerna och införa en karensdag medförde att antalet tillfällen med sjukfrånvaro minskade, liksom också antalet dagar som människor är borta från jobbet. Äldre personer påverkades mer än yngre och kvinnor mer än män. Projektledare: David Edgerton Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet Tel: E-post:

7 Forskning och Resultat 7 Kvinnor som barnavårdsmän I Sverige infördes 1917/18 en lag om barn födda utom äktenskapet. Därmed blev det obligatoriskt med faderskapsutredningar för utomäktenskapliga barn. De socialarbetare som höll i utredningen kallades barnavårdsmän. De hade också till uppgift att övervaka dessa barns välfärd och bevaka deras rättigheter. Dessutom skulle barnavårdsmännen driva in underhållet från fäderna och kontrollera att mödrarna gav barnen god omvårdnad. Många barnavårdsmän var kvinnor. I ett projekt vid Stockholms universitet har barnavårdsmannaskapet och dess historia granskats ur många perspektiv. Här diskuteras den svenska kvinnorörelsens roll när den statliga politiken i frågan utformades. Vidare Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet som verkade för professionellt utformad barnavård och för att det sociala arbetet inom barnavårdsmannainstitutionen skulle bli rationellt och enhetligt över hela landet. Barnavårdsmännen själva lyfts också fram, framför allt de som var verksamma i Stockholm. Projektledare: Christina Florin Historiska institutionen, Stockholms universitet Tel: E-post: Biologisk monitoring via utandningsluft Analys av utandningsluft kan informera om kroppens normala processer och avvikelser förorsakade av yttre exponering eller sjukdomsförlopp. Mätning i utandningsluft underlättas av den snabba utvecklingen av datorstödda analytiska instrument och metoder. Provtagning av utandningsluft har flera stora fördelar jämfört med andra biologiska medier: 1) snabb och enkel provtagning, 2) lätt att acceptera för arbetstagaren eller patienten, 3) enkel provmatris, 4) många ämnen kan provtas och analyseras med samma utrustning, 5) ett utifrån kommande, ometaboliserat ämne är alltid en specifik markör för exponering (till skillnad från många nedbrytningsprodukter i blod eller urin). Övergripande syften är dels att utveckla grundläggande, generella kunskaper om biomonitoring via utandningsluft, och dels att pröva biomonitoring i utandningsluft på ett antal relevanta ämnen från olika klasser. Projektledare: Gunnar Johanson Institutet för miljömedicin IMM, Karolinska Institutet Tel: E-post: Förnyelse inom socialtjänsten Allt fler aktiviteter i dagens samhälle organiseras som projekt. Denna trend har inte undsluppit så stabila och tidlösa organisationer såsom kommunernas socialtjänst. Många myndigheter och andra organisationer bedriver försöksverksamhet och utvecklingsarbete som projekt. Vissa myndigheter har tillsammans bildat samverkansprojekt kring gemensamma problem och målgrupper, t.ex. missbruk, arbetslöshet, långtidssjukskrivning. Numera finns även organisationer inom välfärdssektorn (t.ex. stiftelser, kooperativ och vårdföretag) vars verksamhet till övervägande del består av olika projekt. Forskare vid undersöker hur olika slags projekt inom socialtjänsten organiseras i praktiken (i förhållande till de förebilder som förhärskar) samt vilka effekter denna organisationsform har på verksamheten. Särkilt vill man studera vilka möjligheter projekten har att få till stånd förnyelse och förändring av verksamheten. Projektledare: Staffan Johansson Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Tel: E-post: BESÖK VÅR BOKHANDEL PÅ WEBBEN Små barn stora bekymmer? ISBN sidor Vilka barn är det som socialtjänsten och barnpsykiatrin möter? Tas barnens egen förmåga tillvara av samhällets institutioner? Hur påverkar socialarbetarnas värderingar socialtjänstens arbete med barn som har det svårt? Det var några av de frågor som diskuterades vid Socialtjänstforum Konferensens uppsatser är samlade i denna bok. Pris: 100 kr exkl. moms och porto Om trötthet ISBN X 124 sidor Normal trötthet försvinner efter en stunds vila, medan mental trötthet innebär att man inte orkar ta emot eller bearbeta fler intryck eller impulser. Den här boken tar upp trötthet utifrån flera olika aspekter: sjukdomstillstånd, utmattningssyndrom, sömnens roll, stress... Pris: 100 kr exkl. moms och porto Var står svensk arbetslivsforskning? Lägesbild och framtidsanalys Red: Kenneth Abrahamsson och Thomas Heldmark Best.nr , 154 sidor Rapporten innehåller dels bakgrundsmaterial till konferensen Var står svensk arbetslivsforskning?, bl.a. redogörelser från ett femtiotal forskare, dels en sammanställning av konferensens innehåll. Rapporten är gratis. Beställningsadress: eller via FAS bokhandel på webben.

8 Att bedöma äldres behov av omsorg Att kartlägga, bedöma och besluta om social omsorg för äldre människor är en del av äldreomsorgen. De äldre blir allt fler i vårt samhälle, och kunskaper om deras vårdbehov blir allt viktigare. Tolv timmars inspelningar av 16 olika möten mellan handläggare och äldre ligger till grund för en studie i vårdpedagogik, som också resulterat i en avhandling. Den institutionella, ideologiska normen för äldreomsorg som handläggarens arbete grundar sig på, bygger på uppfattningen att äldres omsorgsbehov består av praktisk hjälp. Behoven anses inte existentiella eller psykologiska. Trots att äldre människor ofta vill samtala om livsfrågor. Det är inte bara hjälpbehovet som ska bedömas av handläggaren, de institutionella förutsättningarna för hjälpinsatserna ska också göras begripliga för den äldre. För detta krävs kunskaper om hur kommunikationen mellan människor fungerar, en viktig dimension av arbetet med äldre människor som ju ofta relateras till känslor, relationer, närhet och osjälviskhet. Samtalen är informella men samtidigt styrda av en fastlagd agenda. Handläggaren namnger och beskriver lagreglerade åtgärder med begrepp hämtade från det vardagliga, privata livet. Detta informella upplägg har konsekvenser för den äldres rättssäkerhet. Att han eller hon har möjlighet att överklaga beslut informeras t.ex. inte om. Projektledare: Elvi Walldal Institutionen för vårdpedagogik, Tel: E-post: JOHAN BERGMARK/TIOFOTO Födelseviktens betydelse för hälsan Tvillingstudier gör det möjligt att studera vilken betydelse som fostermiljön kan ha för hälsan som vuxen. Enligt en hypotes kan fostertillväxten ha betydelse för kroppsmasseindex (BMI), övervikt, blodtryck och diabetes under vuxenlivet. I ett projekt vid Karolinska Institutet testades denna hypotes i förhållande till BMI och blodtryck. Inget samband kunde ses. Däremot fanns det ett samband mellan barnets födelsevikt och föräldrarnas dödlighet i diabetes senare i livet. Övervikt bland internationellt adopterade barn studerades också. Internationella adoptioner gör det möjligt att studera effekterna av att flytta barn med olika genetiska förutsättningar till en helt ny miljö. Bland de svenska utlandsadopterade barnen blev de som kommit från Latinamerika oftare överviktiga som vuxna jämfört med barn som adopterats från andra delar av världen. Projektledare: Finn Rasmussen Institutionen för folkhälsovetenskap, Norrbacka, Karolinska Institutet Tel: E-post: Social fostran och elitidrott, går det ihop? Idrotten ses som en folkrörelse som engagerar barn och ungdomar på ett meningsfullt sätt och medverkar till deras sociala fostran. Därav samhällets stöd av idrott bland unga människor. Men idrotten är också inriktad på tävling, och det svenska samhället har förändrats, särskilt det senaste årtiondet. Vad betyder det för socialiseringsprocessen och hur fungerar avvägningen mellan social fostran i en förening som också fostrar till elitidrottare? I sju år följdes över tusen fotbollsspelande pojkar och flickor, födda De var 13 år när studien inleddes och medlemmar i 30 föreningar. Över 750 ungdomar från Svenska Fotbollförbundets elitpojkoch elitflickläger ingick också. Spelare, tränare, föräldrar och klubbar deltog. I den här studien granskas fotbollens roll i ett socialt sammanhang. Vad gör idrotten med ungdomarna och vad gör ungdomarna av idrotten? Vilka ungdomar slutar träna? Vilka fortsätter? Vilka blir bättre än de andra? Särskilt uppmärksammas upptagningsområde, typ av förening och ekonomiska förutsättningar. Frågor om genus och etnicitet ges stort utrymme. Den fysiska mognaden är mer än något annat avgörande för vilka spelare som får klättra på fotbollsförbundets elitstege. Att ungdomar hoppar av från idrotten har både yttre och inre förklaringar. Det kan bero på ledare, föräldrar och kompisar likaväl som spelarnas självuppfattning och mognad. Men olika faktorer är olika viktiga vid olika tidpunkter. Projektledare: Tomas Peterson Lärarutbildningen, Malmö högskola Tel: E-post: FAS Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Postadress: Box 2220, Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 5, Riddarholmen Telefon: Telefax: E-post: Forskning och Resultat utkommer med fyra nummer per år. Den är kostnadsfri och kan beställas från FAS. Redaktör: Jan Jerring. E-post: Ansvarig utgivare: Solweig Rönström Grafisk form: Lena Eliasson Produktion: Prospect Communication AB Tryck: Alfa Print AB, Stockholm ISSN: Detta nummer är distribuerat i september 2004

INFORMATION FRÅN TRESTADSSTUDIEN UNGDOMAR OCH SÖMN

INFORMATION FRÅN TRESTADSSTUDIEN UNGDOMAR OCH SÖMN INFORMATION FRÅN TRESTADSSTUDIEN UNGDOMAR OCH SÖMN OM UNGDOMAR OCH SÖMN Syftet med Trestadsstudien är att nå en fördjupad förståelse för varför vissa ungdomar på kort tid utvecklar flera olika problem

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Fyra tips till arbetsgivare för att hjälpa sina medarbetare till mindre stress och bättre sömn

Fyra tips till arbetsgivare för att hjälpa sina medarbetare till mindre stress och bättre sömn Pressmeddelande 2011-08-10 Kvinnor sover sämre än män i Stockholms län Kvinnliga anställda har generellt sett svårare att sova än sina manliga kollegor. Hela 29 procent av kvinnorna i Stockholms län sover

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

Den specialistkompetenta läkaren ska vidare ha kunskaper och färdigheter i

Den specialistkompetenta läkaren ska vidare ha kunskaper och färdigheter i BIL 1. REVISION C1C12 FÖR ARBETS OCH MILJÖMEDICIN Delmål c ha kunskap om sambandet mellan hälsa och organisatoriska och psykosociala faktorer, ergonomiska, fysikaliska och kemiska risker i arbetsmiljön

Läs mer

Hellre rik och frisk - om familjebakgrund och barns hälsa

Hellre rik och frisk - om familjebakgrund och barns hälsa Hellre rik och frisk - om familjebakgrund och barns hälsa Eva Mörk*, Anna Sjögren** & Helena Svaleryd* * Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet ** Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Sammanfattning 2015:5

Sammanfattning 2015:5 Sammanfattning Syftet med denna rapport är att ge ett samlat kunskapsunderlag om föräldraförsäkringens utveckling i Sverige och andra länder, samt att utvärdera på vilket sätt ett mer jämställt föräldraledighetsuttag

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke 1 Arbetsterapeut ett framtidsyrke, 2016 Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Gelinda Jonasson Foto: Peter Holgersson Tryck: Exakta Print ISBN: 978-91-87837-25-8 www.arbetsterapeuterna.se

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 19 april 2012 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna Ingemar Åkerlind, Camilla Eriksson, Cecilia Ljungblad, Robert Larsson Akademin för

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare Lättläst svenska 1 Pontus Johansson Bild: Magnus Pehrsson 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Pontus Johansson

Läs mer

Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p

Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p 1. Introduktion, (2 poäng) - redogöra för utbildningens uppläggning, innehåll, genomförande, - kunna tillämpa problembaserat lärande

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Tips från forskaren Arbete

Tips från forskaren Arbete Tips från forskaren Arbete Stressforskningsinstitutet Arbete Här listas forskarnas tips kring förbättrad arbetsmiljö och hur man kan handskas med ovanliga arbetstider. Att tänka på vid skiftarbete Forskare

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Utmaningar i att upptäcka och integrera Stefan Falkenstad och Lina Kärnestam Kompetensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten för

Läs mer

Ohälsa vad är påverkbart?

Ohälsa vad är påverkbart? Ohälsa vad är påverkbart? Dialogkonferens i Lund 14 oktober 2009 Ylva Arnhof, projektledare Magnus Wimmercranz, utredare www.fhi.se\funktionsnedsattning Viktiga resultat Att så många har en funktionsnedsättning

Läs mer

Redovisning av modell för uppföljning av skolsituationen för barn placerade i familjehem

Redovisning av modell för uppföljning av skolsituationen för barn placerade i familjehem SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-12-29 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Redovisning av modell för uppföljning av skolsituationen för barn placerade i familjehem

Läs mer

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar Rapport Hälsan i Luleå Statistik från befolkningsundersökningar 2014 1 Sammanfattning Folkhälsan i Luleå har en positiv utveckling inom de flesta indikatorer som finns i Öppna jämförelser folkhälsa 2014.

Läs mer

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB Stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller

Läs mer

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Organisera för en jämställd arbetsmiljö från ord till handling En vitbok från Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag Kvinnors arbetsmiljö 2011-2016. Innehåll

Läs mer

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet 8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet Nästan alla barn idag har föräldrar som förvärvsarbetar. Under barnets första levnadsår är vanligtvis mamman föräldraledig. Därefter går mamman ofta

Läs mer

SCB: Sveriges framtida befolkning 2014-2016

SCB: Sveriges framtida befolkning 2014-2016 SCB: Sveriges framtida befolkning 2014-2016 10 miljoner invånare år 2017 Det är i de äldre åldrarna som den största ökningen är att vänta. År 2060 beräknas 18 procent eller drygt två miljoner vara födda

Läs mer

Stress det nya arbetsmiljö hotet

Stress det nya arbetsmiljö hotet Stress det nya arbetsmiljö hotet I Sverige har belastningsskadorna varit den största anledningen till anmälan om arbetsskada, men nu börjar stress skadorna att gå om. Kunskapen om stress För att bedriva

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Omvårdnad. Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och

Omvårdnad. Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle 2012 Omvårdnad Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och forskningsområde. Inom forskningsområdet omvårdnad

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

12. Behov av framtida forskning

12. Behov av framtida forskning 12. Behov av framtida forskning Som framgår av denna rapport är forskningen om sjukfrånvaro både vad gäller orsaker till sjukfrånvaro, vad som påverkar hur snabbt en sjukskriven person återgår i arbete,

Läs mer

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Jag arbetar på Stockholms universitet och på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Mitt område på Nka är Förvärvsarbete,

Läs mer

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Få ihop text och bild Regeringens åtgärdsprogram Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Försäkringskassans uppdrag och roll Information arbetsgivarverket 1 hösten 2016 Att förebygga sjukfrånvaro Sjukpenningtalet

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

Stress hos barn. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se

Stress hos barn. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Stress hos barn Temablad Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutets temablad är en serie broschyrer som ger en fördjupad kunskap om institutets aktuella forskningsteman:

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen 5.17 Hälsokunskap Hälsokunskap är ett läroämne som vilar på tvärvetenskaplig grund och har som mål att främja kunskap som stödjer hälsa, välbefinnande och trygghet. Utgångspunkten för läroämnet är respekt

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget

Läs mer

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/1584 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) Jämställd föräldraförsäkring 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 En jämställd

Läs mer

Stressforskningsinstitutetets temablad Stress hos barn. Stressforskningsinstitutet

Stressforskningsinstitutetets temablad Stress hos barn. Stressforskningsinstitutet Stressforskningsinstitutetets temablad Stress hos barn Stressforskningsinstitutet Stress hos barn Stressbegreppet kan användas på samma sätt för barn som för vuxna. Barn reagerar också på liknande sätt

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Burnout in parents of chronically ill children

Burnout in parents of chronically ill children Burnout in parents of chronically ill children Caisa Lindström Kurator, med.lic. Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro 2013-04-25 Publicerade artiklar Att vara förälder till ett barn

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer?

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Presentation vid SWESIAQs höstmöte på Högskolan i Gävle den oktober Robert Wålinder Arbets- och miljömedicin Akademiska

Läs mer

Balans i arbetslivet. Vad betyder arbetstiderna? Docent Göran Kecklund

Balans i arbetslivet. Vad betyder arbetstiderna? Docent Göran Kecklund Balans i arbetslivet Vad betyder arbetstiderna? Docent Göran Kecklund goran.kecklund@su.se Arbetstider i Sverige* Kvinnor Män Har arbetstider som avviker från dagtid (motsvarande kl. 07-18) 39 % 40 % Kan

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version)

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version) Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019 (kort version) I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska

Läs mer

Hälsokonsekvenser av arbetslöshet, personalneddragningar och arbetsbelastning relaterade till ekonomisk nedgång

Hälsokonsekvenser av arbetslöshet, personalneddragningar och arbetsbelastning relaterade till ekonomisk nedgång Hälsokonsekvenser av arbetslöshet, personalneddragningar och arbetsbelastning relaterade till ekonomisk nedgång Daniel Falkstedt Tomas Hemmingsson Institutionen för folkhälsovetenskap Karolinska institutet

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 5

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 5 Sid 1 av 6 Det finns ingen enhetlig definition av vad frisk betyder. Begreppet frisk (och hälsa) brukar för det mesta avse avsaknad av symptom på sjukdom. Men man kan må bra trots att man har en fysisk

Läs mer

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Fysiska effekter av ett stillasittande yrke. Karlstads Teknikcenter Tel

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Fysiska effekter av ett stillasittande yrke. Karlstads Teknikcenter Tel Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA15 2017-09-18

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Arbetsförmåga En definition av ett centralt begrepp i sjukförsäkringen

Arbetsförmåga En definition av ett centralt begrepp i sjukförsäkringen Arbetsförmåga En definition av ett centralt begrepp i sjukförsäkringen Per-Anders Tengland Hälsa och samhälle Malmö högskola Problem Sjukdom och arbets(o)förmåga är de två grundläggande begrepp som bygger

Läs mer

Samband mellan arbete och hälsa

Samband mellan arbete och hälsa Samband mellan arbete och hälsa Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå

Läs mer

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 Hälsobarometern 008.06 009.05 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 1 (7) Utgiven av Alecta juni 009 Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Frukostseminarium Äldrecentrum 16 maj 2017 Marta Szebehely, Anneli Stranz & Rebecka Strandell Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Vem ska arbeta

Läs mer

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR men kvinnorna gör fortfarande mest hemma I Sverige arbetar vi drygt en tredjedel av dygnet och sover åtta timmar. Vi sitter mer vid dator och framför tv än för 2 år sedan och använder

Läs mer

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Vad är Kupol? Skolan är en viktig miljö för lärande och socialisering under ungdomstiden. Vad som påverkar elevers studieresultat och

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog stina.jarvholm@vgregion.se Koncentrationssvårigheter, Vem/vad menar vi? Stora varaktiga

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Äldreforskardagen 22 mars 2017 Marta Szebehely Professor Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

Bilaga. Skolsatsning avseende familjehemsplacerade barn projektbeskrivning. Bakgrund

Bilaga. Skolsatsning avseende familjehemsplacerade barn projektbeskrivning. Bakgrund Bilaga Skolsatsning avseende familjehemsplacerade barn projektbeskrivning Bakgrund Socialnämnden och Bildningsnämnden har ett gemensamt ansvar rörande familjehemsplacerade barn och ungdomar. Behov finns

Läs mer

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Vem som helst kan få ekonomiska bekymmer. I den här broschyren får du inblick i vilka konsekvenser en skuld sättning får både för enskilda människor och för

Läs mer

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 2011 1 (5) HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON 0522-69 6148 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Bakgrund

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

INFORMATION OM INVEGA

INFORMATION OM INVEGA INFORMATION OM INVEGA Du är inte ensam Psykiska sjukdomar är vanliga. Ungefär var femte svensk drabbas varje år av någon slags psykisk ohälsa. Några procent av dessa har en svårare form av psykisk sjukdom

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 243 Gäller från och med 2013-01-01 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet Med alkohol avses i denna policy drycker med

Läs mer

Läroplan för grundskolan,förskoleklassen ochfritidshemmet 2011

Läroplan för grundskolan,förskoleklassen ochfritidshemmet 2011 Läroplan för grundskolan,förskoleklassen ochfritidshemmet 2011 Den samlade läroplanen innehåller tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 3. Kursplaner

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Vila Sjukskrivning tills tillfrisknande påbörjats Lättare anpassade insatser Samordningsmöten med FH,FK,A-giv, fack.

Vila Sjukskrivning tills tillfrisknande påbörjats Lättare anpassade insatser Samordningsmöten med FH,FK,A-giv, fack. Vila Sjukskrivning tills tillfrisknande påbörjats Lättare anpassade insatser Samordningsmöten med FH,FK,A-giv, fack. Anpassat arbete Flera diagnoser, multiproblem Kvinnor mer sjukskrivna De flesta med

Läs mer

Stressforskningsinstitutets temablad Stress hos barn

Stressforskningsinstitutets temablad Stress hos barn Stressforskningsinstitutets temablad Stress hos barn Stressforskningsinstitutet 1 Stress hos barn Stressbegreppet kan användas på samma sätt för barn som för vuxna. Barn reagerar också på liknande sätt

Läs mer

Vård- och Omsorgsutbildning - Kursbeskrivningar

Vård- och Omsorgsutbildning - Kursbeskrivningar Vård- och Omsorgsutbildning - Kursbeskrivningar Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng, Kurskod: VÅRVÅR01 Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete. Hygien, till exempel

Läs mer

Funktionshindrade i välfärdssamhället

Funktionshindrade i välfärdssamhället Funktionshindrade i välfärdssamhället Traditionellt sett har frågor om funktionsnedsättning hanterats inom socialpolitisk kontext -vård, stöd, försörjningshjälp mm Funktionshinder Konsekvens av det samhälle

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Kondition hos barn & ungdomar

Kondition hos barn & ungdomar Kondition hos barn & ungdomar Under 2000-talet har många larmrapporter publicerats som varnat för en ökad förekomst av övervikt & fetma hos barn och ungdomar. Orsaken är precis som hos vuxna ett för högt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Lund. Biologisk övervakning av exponering för personal inom marksanering en pilotstudie. Rapport nr 17/2014

Lund. Biologisk övervakning av exponering för personal inom marksanering en pilotstudie. Rapport nr 17/2014 Rapport nr 17/2014 Arbets- och miljömedicin Lund Biologisk övervakning av exponering för personal inom marksanering en pilotstudie Håkan Tinnerberg Yrkes- och miljöhygieniker Thomas Lundh Kemist Christian

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Anhörigomsorgens pris Vad innebär det att hjälpa en gammal förälder?

Anhörigomsorgens pris Vad innebär det att hjälpa en gammal förälder? Anhörigomsorgens pris Vad innebär det att hjälpa en gammal förälder? Petra Ulmanen, fil.dr, forskare Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet De etablerade omsorgsfrågorna i svensk forskning,

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

sambandet mellan hälsa och organisatoriska och psykosociala faktorer, ergonomiska, fysikaliska och kemiska risker i arbetsmiljön

sambandet mellan hälsa och organisatoriska och psykosociala faktorer, ergonomiska, fysikaliska och kemiska risker i arbetsmiljön BIL 2. REVISION DELMÅL C1C12 FÖR ARBETSMEDICIN Delmål c ha kunskap om sambandet mellan hälsa och organisatoriska och psykosociala faktorer, ergonomiska, fysikaliska och kemiska risker i arbetsmiljön vidare

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Social inequity in health how do we close the gap? Nordisk folkhälsokonferens, Ålborg

Social inequity in health how do we close the gap? Nordisk folkhälsokonferens, Ålborg Social inequity in health how do we close the gap? Nordisk folkhälsokonferens, Ålborg Professor Olle Lundberg, ordförande Hur sluter vi hälsoklyftorna? Frågan som alla vill ha svar på och som den svenska

Läs mer

Finns det ett optimalt win/win - schema som passar alla skiftarbetare?

Finns det ett optimalt win/win - schema som passar alla skiftarbetare? Finns det ett optimalt win/win - schema som passar alla skiftarbetare? Göran Kecklund, forskare, Stressforskningsinstitutet Effekter av skiftarbete 25-50% ökning av risken att drabbas av hjärt-/ kärlsjukdom,

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa Vart tredje barn med särlevande föräldrar bor växelvis hos sina föräldrar. Om separationen mellan föräldrarna skett under de senaste åren bor hälften av barnen

Läs mer

Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet

Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet Hur ska man förhålla sig till bestämmelserna om dygnsvila och arbetstidens längd? Göran Kecklund, Fil Dr Syfte med arbetstidslagen Att ge ett skydd mot alltför stora

Läs mer