Anvisningar om arbetslöshetsförsäkringspremier år 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar om arbetslöshetsförsäkringspremier år 2012"

Transkript

1 Arbetslöshetsförsäkringsfonden Anvisningar om arbetslöshetsförsäkringspremier år 2012 Denna anvisning tillämpas på premier som gäller år För premier som gäller de föregående åren tillämpas den anvisning som fastställts för respektive år.

2 2 ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER 2012 ARBETSGIVARES ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIE Arbetstagare Förfallodag Premieprocenttal Arbetsgivares ar och årliga av lönesumman betalningsraternas andel av lönesumman lönesumma 2) upp till euro (17 64-åringar) 0,80 % 0,80 % för den del som överstiger 1) euro 3,20 % 3) 0,80 % 1,20 % 1,20 % Delägare (se punkt 6 i anvisningen) --- 0,80 % 0,80 % Förklaringar: 1) Arbetslöshetsförsäkringspremier uppbärs inte för arbetstagare som är under 17 år eller som har fyllt 65 år. Gäller räknat från början av den kalendermånad som följer på födelsedagen. 2) Sammanlagd lönesumma per kalenderår betalad av arbetsgivaren (FO-nummernivå), utan delägarnas löner. 3) 0,80 % av lönesumman upp till euro och därefter 3,20 % för den del som överstiger denna summa. LÖNTAGARES ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIE Arbetstagare Premieprocenttal av lönesumman Förfallodag och betalningsrater (17 64-åringar) 0,60 % 0,60 % Delägare 0,20 % 0,20 % Arbetsgivaren uppbär arbetslöshetsförsäkringspremien från arbetstagarens/delägarens lön i samband med varje lönebetalning. ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER BEHÖVER INTE BETALAS FÖR FÖLJANDE PERSONER - Företagare som för sin huvudsyssla är skyldig att teckna FöPL- och LFöPLförsäkring. (Definitionen av företagare i lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare har utvidgats i början av år Se närmare under punkt 4.1 FöPL- och LFöPL-skyldiga i huvudsyssla.) - Bolagsman i öppet bolag - Ansvarig bolagsman i kommanditbolag - Arbetstagare som är under 17 år eller över 65 år - Arbetstagare som omfattas av en olycksfallsförsäkring med s.k. fast premie - Arbetstagare som tjänstgör på ett finskt fartyg som inskrivits i handelsfartygsförteckningen

3 3 och inte bor i Finland - Familjevårdare som avses i familjevårdslagen (löntagaren är inte skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie, men arbetsgivaren är skyldig att betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie) - Arbetstagare som inte omfattas av obligatorisk lagstadgad olycksfallsförsäkring GRÄNS FÖR LÖNESUMMAN VID BERÄKNING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER Om arbetsgivarens årliga lönebelopp är mindre än beloppen i nedanstående tabell, fakturerar/uppbär försäkringsanstalten inte arbetsgivares eller löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier. Arbetsgivarens betalningsskyldighet granskas i samband med beräkning av den slutliga premien. Arbetsgivaren innehåller alltid löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetsgivaren betalar inte tillbaka till arbetstagaren arbetslöshetsförsäkringspremier som innehållits från arbetstagarens lön, även om försäkringsbolaget inte skulle fakturera löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremier. Arbetstagare Gräns för lönesumma som faktureras av försäkringsbolaget *) Arbetsgivares Löntagares arbetslöshetsför- arbetslöshetsförsäkringspremie säkringspremie (17 64-åringar) euro euro Delägare euro euro *) Med gräns för lönesumma menas den sammanlagda lönesumma som arbetsgivaren betalat (inte den enskilde arbetstagarens lönesumma).

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 4 SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA ALLMÄNT ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIERNAS BELOPP LÖNTAGARES ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIE ARBETSGIVARES ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIE ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER FÖR DELÄGARE I FÖRETAG EXEMPEL PÅ FÖRSKOTT PÅ ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING BETALNINGSSKYLDIGHET ARBETSGIVARENS BETALNINGSSKYLDIGHET LÖNTAGARENS BETALNINGSSKYLDIGHET TERRITORIELL TILLÄMPNING AV DEN LAGSTADGADE OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGEN Arbetstagare som kommer till Finland Arbetstagare som flyttar från Finland utomlands INGEN BETALNINGSSKYLDIGHET FÖRETAGARE SOM FÖR SIN HUVUDSYSSLA ÄR SKYLDIGA ATT TECKNA FÖPL- OCH LFÖPL-FÖRSÄKRING BOLAGSMÄN I ÖPPNA BOLAG OCH ANSVARIGA BOLAGSMÄN I KOMMANDITBOLAG PERSONER SOM ÄR UNDER 17 ÅR ELLER ÖVER 65 ÅR HEMHJÄLPAR OCH HEMSTÄDARE PERSONER SOM TJÄNSTGÖR PÅ FINSKA HANDELSFARTYG PENSION MEDFÖR INTE BEFRIELSE FRÅN SKYLDIGHETEN ATT BETALA ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER LÖNEBEGREPPET INOM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN LÖN SOM UTGÖR GRUND FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIEN LÖN SOM UTGÖR GRUND FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIEN ÄR INTE BLAND ANNAT EXCEPTIONELLA SITUATIONER Försäkringslön i utlandsarbete Lön i form av naturaförmåner Praktiserande veterinärs lön Lön till barnvårdare, vilken betalas helt eller delvis från Folkpensionsanstalten Minimiårsarbetsförtjänst för olycksfallsförsäkring och arbetslöshetsförsäkringspremie DELÄGARE I FÖRETAG ALLMÄNT OM DELÄGANDE DEFINITION AV DELÄGARE I FÖRETAG Ledande ställning Familjemedlem Familjemedlems delägande i öppna bolag och kommanditbolag Aktier som bolaget innehar och hur de inverkar på delägarnas bestämmanderätt INDIREKT ÄGANDE; DET RÖSTETAL SOM AKTIERNA MEDFÖR Exempel på delägarskap i företag till följd av ägande i mellanbolag BETALNINGS- OCH UPPBÖRDSPRAXIS ARBETSGIVAREN INNEHÅLLER LÖNTAGARES ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIE FRÅN LÖNEN FÖRSÄKRINGSANSTALTEN UPPBÄR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIEN AV ARBETSGIVAREN Förfallodagar för arbetslöshetsförsäkringspremien Gränser för lönesumman vid uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremien Uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier i försäkringar som upphör, när försäkringsperioden löper ut vid kalenderårets slut

5 7.3 HUR FÖRÄNDRINGAR I ÄGANDEFÖRHÅLLANDEN INVERKAR PÅ INNEHÅLLANDE OCH UPPBÖRD AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIE DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH UTSÖKNING ÖVERFÖRING AV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGEN TILL EN ANNAN ANSTALT MITT UNDER KALENDERÅRET ARBETSGIVARENS INFORMATIONSSKYLDIGHET FÖRSUMMELSE AV SKYLDIGHET ATT TECKNA OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OCH SKYLDIGHET ATT BETALA ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIE ÄNDRINGSSÖKANDE FÖRSÄKRINGSANSTALTENS SJÄLVRÄTTELSE ÄNDRINGSSÖKANDE BETALNINGSÖVERVAKNING FÖLJDER AV LÄMNANDE AV FELAKTIGA UPPGIFTER ELLER FÖRSUMMELSE AV INFORMATIONSSKYLDIGHETEN Premiehöjning Bötesstraff RÄTT TILL INSYN I ANSLUTNING TILL UPPBÖRD AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER INFORMATION OCH HANDLEDNING INFORMATION OCH HANDLEDNING TILL ARBETSGIVARNA Beräkning och uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier Utkomstskydd för arbetslösa Arbetsgivarens självriskpremie Olycksfallsförsäkring BILAGOR BEREDNING AV ANVISNINGEN

6 6 SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA Anvisningen har uppdaterats med de nya premieprocenterna samt lönesummagränserna. Det har gjorts ändringar i avsnittet som behandlar arbetslöshetsförsäkringspremiens lönebegrepp (se punkt 5.2 Som lön som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremien betraktas inte bland annat).

7 7 1 ALLMÄNT Skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremier grundar sig på lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998, nedan finansieringslagen). Arbetslöshetsförsäkringspremierna består av två delar arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställs enligt de löner som utbetalas av arbetsgivaren. Uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremierna sköts i anslutning till den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, vilket innebär att samma försäkringsanstalt i vilket arbetsgivaren har tecknat den lagstadgade olycksfallsförsäkringen uppbär av arbetsgivaren såväl arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie som löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetsgivaren innehåller arbetstagarnas arbetslöshetsförsäkringspremier i samband med varje lönebetalning. Försäkringsantalten har rätt att för en försäkring som börjar i början av året eller under året uppbära förskott på arbetslöshetsförsäkringspremien. Försäkringspremien fastställs slutgiltigt per kalenderår efter att försäkringsperioden löpt ut. Försäkringsanstalten redovisar de av arbetsgivaren uppburna avgifterna vidare till Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

8 8 2 ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIERNAS BELOPP 2012 Beloppen av arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier år 2012 regleras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (87/2011). 2.1 LÖNTAGARES ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIE Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,60 % av lönen. Premieprocenten gäller omedelbart från årets början. Arbetsgivaren innehåller löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie i samband med varje lönebetalning. 2.2 ARBETSGIVARES ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIE Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie har graderats enligt den lönesumma som arbetsgivaren betalat på så sätt att premien är 0,80 procent av lönen upp till en lönesumma på euro, och för den andel som överstiger nämnda belopp 3,20 procent av lönen. Gränsen för lönesumman justeras årligen med den lönekoefficient som motsvarar arbetstagares pensionslag. I den nämnda gränsen, euro, har delägarnas lönesummor inte medräknats. Gränsen beräknas per kalenderår enligt FO-nummer, inte enligt försäkringsavtal. Om den sammanlagda lönesumma som arbetsgivaren betalar överstiger euro och företaget har haft lagstadgade olycksfallsförsäkringar i flera olika försäkringsantalter under ett och samma kalenderår, måste arbetsgivaren meddela om fördelningen till var och en av försäkringsanstalterna. Meddelandet skall göras både då försäkring tecknas och då de årliga löneuppgifterna uppges. 2.3 ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER FÖR DELÄGARE I FÖRETAG Arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier som uppbärs för sådana delägare i företag som avses i 1 kap. 6 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa fastställs så, att de motsvarar finansieringen av de förmåner som delägare är berättigade till. Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie som uppbärs för delägare i företag är 0,80 % och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,20 % av beloppet av de arbetslöner som betalats till delägaren. (Se närmare punkt 6 om delägare i företaget).

9 9 2.4 EXEMPEL PÅ FÖRSKOTT PÅ ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING 2012 Förskott på arbetslöshetsförsäkringspremier: företagets lönebelopp är euro i företaget arbetar inga delägare Arbetsgivarpremie: rat 1.1. rat 1.3. rat ,80 % x euro = euro 1,2 % x ,00 euro = 762 euro 1,2 % x ,00 euro = 762 euro sammanlagt euro. Kontrollkalkyl: 0,80 % x euro = euro + 3,20 % x euro = euro sammanlagt euro. Löntagarpremie: Utöver arbetsgivarpremien innehåller arbetsgivaren löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i samband med varje löneutbetalning och betalar löntagarpremierna för hela året till olycksfallsförsäkringsanstalten som ett engångsbelopp 1.5. rat ,60 % x euro = euro

10 10 3 BETALNINGSSKYLDIGHET Skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie beror i första hand på om arbetsgivaren är skyldig att teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring för sina arbetstagare och om arbetstagaren omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkring som arbetsgivaren tecknat. Om arbetsgivaren är skyldig att teckna en olycksfallsförsäkring, är arbetsgivaren i regel även skyldig att betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier. Om en arbetstagare omfattas av arbetsgivarens olycksfallsförsäkring är eller hon likaså i regel skyldig att betala löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. (Se även bilagan: Sammandrag om tecknande av lagstadgad olycksfallsförsäkring.) Personen är försäkrad med en frivillig olycksfallsförsäkring för arbetstid. En företagare eller självständig yrkesutövare, som inte omfattas av det obligatoriska olycksfallsskyddet och som har tecknat en frivillig försäkring för arbetstid enligt 57 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring, är inte skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremier. Professionella idrottare Olycksfallsskyddet för professionella idrottare har ordnats genom speciallagstiftning (lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottare 276/2009). För dem gäller alltså inte den lagstadgade olycksfallsförsäkringen enligt lagen om olycksfallsförsäkring. Därför uppbärs heller ingen arbetslöshetsförsäkringspremie. Allmänt om arbetslöshetsförsäkringspremien Arbetslöshetsförsäkringspremien är en avgift av skattenatur. Samtidigt bygger arbetslöshetsförsäkringen också delvis på försäkringsprincipen. Denna princip tar sig främst uttryck i befrielse från betalningsskyldighet i vissa situationer. Om arbetsgivarens betalningsskyldighet stadgas i 12 i finansieringslagen och om löntagarens betalningsskyldighet i 15 i lagen. Om arbetsgivaren har gett felaktiga uppgifter eller försummat att ge sådana uppgifter som behövs för fastställandet av försäkringspremien, har försäkringsanstalten rätt att utifrån ett uppskattat ansvar påföra arbetsgivaren en skälig försäkringspremie till högst det fyrfaldiga beloppet för den tid som försummelsen eller de felaktiga uppgifterna gäller. Arbetslöshetsförsäkringsfonden och försäkringsanstalterna övervakar tillsammans att arbetsgivaren har gett riktiga uppgifter och inte försummat att ge uppgifter. (Se även punkt 8 Arbetsgivarens informationsskyldighet och punkt 11 Betalningsövervakning.)

11 ARBETSGIVARENS BETALNINGSSKYLDIGHET En arbetsgivare som enligt lagen om olycksfallsförsäkring är skyldig att försäkra sina anställda är skyldig att betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie. Skyldighet att teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring har arbetsgivare som under ett kalenderår har anställda i arbets- eller tjänsteförhållande under sammanlagt mer än 12 arbetsdagar. Med arbetsdagar avses kalenderdagar och till exempel inte en arbetsmängd på 8 timmar. Om sex personer arbetar två hela dagar blir detta sammanlagt redan 12 arbetsdagar. Om arbetsgivaren har tecknat en obligatorisk försäkring som grundar sig på lagen om olycksfallsförsäkring, trots att kravet på 12 arbetsdagar inte uppfylls, uppbärs dock både arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. (Se även bilagan: Sammandrag om tecknande av lagstadgad olycksfallsförsäkring.) Arbetsgivarens betalningsskyldighet gäller också delägare (se närmare punkt 6 Delägare i företag). Skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremier gäller inte staten. 3.2 LÖNTAGARENS BETALNINGSSKYLDIGHET Skyldiga att betala löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är personer i arbets- eller tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande, vilka omfattas av det obligatoriska olycksfallsskydd som arbetsgivaren ordnat eller det i lagen om olycksfallsförsäkring avsedda olycksfallsskydd som fastställs med stöd av lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän. (Se även bilagan: Sammandrag om tecknande av lagstadgad olycksfallsförsäkring.) Betalningsskyldiga är även företagets delägare (se närmare punkt 6 Delägare i företag). 3.3 TERRITORIELL TILLÄMPNING AV DEN LAGSTADGADE OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGEN Arbetstagare som kommer till Finland Huvudregel: principen om sysselsättningsland Huvudregeln är att personer som arbetar i Finland försäkras i händelse av arbetsolycksfall och yrkessjukdom i Finland med en försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring. Följaktligen betalas också arbetslöshetsförsäkringspremierna till Finland.

12 12 Undantag Utsända arbetstagare från EU-länderna Bestämmelserna om försäkrandet av personer som rör sig inom EU ingår i Europaparlamentets och rådets förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen, vilken trädde i kraft (EG nr 883/2004 och EG nr 987/2009).Tillsvidare tillämpas de nya förordningarna om social trygghet endast på EU:s medlemsstater. Genom de nya förordningarna upphävdes de tidigare förordningarna om samordning av systemen för social trygghet 1408/71 och 574/72. De nya förordningarna innehåller övergångsbestämmelser som gäller utlandsplaceringar som börjat före Arbetstagare från EU-länderna som tillfälligt sänts ut för att arbeta i Finland försäkras ofta fortfarande av det utsändande landet. En arbetstagare som tillfälligt sänts ut att arbeta inom EU-området kan omfattas av den sociala tryggheten i det utsändande landet i 24 månader. I sådana fall behövs ett intyg över utsänd arbetstagare A1. En arbetstagare som sänts utomlands för att arbeta kan med dispens omfattas av den sociala tryggheten i den utsändande staten även längre än två år. I förordningen om social trygghet inom EU regleras om dispensförfarandet. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna kan bevilja dispens i fråga om de bestämmelser som gäller valet av lag. Dispens kan beviljas om arbetet i den andra medlemsstaten räcker högst fem år. Till exempel utsända arbetstagare från Estland ska ha ett intyg av den behöriga estniska myndigheten som bevisar att arbetstagaren omfattas av den sociala tryggheten i Estland. I detta fall tecknas ingen försäkring i Finland och inga arbetslöshetsförsäkringspremier ska heller betalas. Om inget sådant intyg för utsänd arbetstagare kan uppvisas, ska det utsändande företaget teckna en försäkring i Finland och arbetslöshetsförsäkringspremier ska betalas. Arbetstagare, tjänstemän och därmed jämförbara personer som arbetar i ett offentligt samfund och som sänts ut från ett EU-land till Finland omfattas utan tidsbegränsning av den sociala tryggheten i arbetsgivarens hemstat under arbete i en annan medlemsstat. De är inte skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. För en person som normalt arbetar i två eller flera medlemsstater gäller antingen lagstiftningen i bosättningslandet eller lagstiftningen på arbetsgivarens hemort. Lagstiftningen i bosättningslandet tillämpas om personen bedriver en betydlig del av sin verksamhet i bosättningslandet eller om han eller hon arbetar för flera företag eller flera arbetsgivare som har sin hemort i olika medlemsstater. Lagstiftningen i arbetsgivarens hemort tillämpas om personen inte

13 13 bedriver en betydande del av sin verksamhet i den medlemsstat där han eller hon är bosatt. Utsända arbetstagare som kommer från EES-länder och länder med vilka Finland har ett avtal om social trygghet Förordningarna 883/2004 och 987/2009 om social trygghet inom EU tillämpas tillsvidare endast på EU:s medlemsstater. På personer som rör sig mellan EU- och EES-länderna samt mellan EU och Schweiz tillämpas fortsättningsvis den gamla förordningen 1408/71. Förordningen tillämpas också på tredjelandsmedborgare som har sin lagenliga bosättningsort i en medlemsstat inom EU. En arbetstagare som tillfälligt sänts ut från EES-området eller Schweiz för att arbeta i Finland kan omfattas av den sociala tryggheten i det utsändande landet i 12 månader. I sådana fall behövs ett intyg över utsänd arbetstagare E101. Den tillfälliga utlandsplaceringen kan genom dispens förlängas med ytterligare 12 månader, om arbetet av oförutsedda skäl pågår en längre tid än 12 månader. Arbetstagare, tjänstemän och därmed jämförbara personer som arbetar i ett offentligt samfund och som blir utsända från ett EESland eller Schweiz omfattas utan tidsbegränsning av den sociala tryggheten i arbetsgivarens hemstat. De är inte skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. För en person som normalt arbetar inom två eller flera staters territorium gäller antingen lagstiftningen i bosättningslandet eller lagstiftningen på arbetsgivarens hemort. Lagstiftningen i bosättningslandet tillämpas om personen bedriver sin verksamhet delvis i det land där han eller hon bor eller om personen arbetar för flera företag eller flera arbetsgivare som har sin hemort i olika medlemsstater. Lagstiftningen på arbetsgivarens hemort tillämpas, om personen inte bor i någon av de medlemsstater där han eller hon bedriver sin verksamhet. Även avtalen om social trygghet innehåller bestämmelser om utsända arbetstagare. Bestämmelser om lagstadgad olycksfallsförsäkring finns i de avtal som ingåtts med Israel och Quebec. Arbetstagare från icke-avtalsländer Icke-avtalsländer eller s.k. tredje länder är andra än EU- eller EESländer, Schweiz och de länder med vilka Finland ingått avtal om social trygghet. För arbetstagare som kommer från dessa länder tillämpas huvudregeln, dvs. principen om sysselsättningsland. En arbetstagare från ett icke-avtalsland som kommer till Finland för att arbeta ska alltså försäkras i Finland, oavsett arbetets tidslängd,

14 14 bosättningsland, arbetsgivarens nationalitet och andra liknande omständigheter. Exempel: Till exempel en arbetstagare från Ryssland omfattas för sitt arbete i Finland av den finländska olycksfallsförsäkringen, även om han eller hon arbetar bara en del av året i Finland och en större del i icke-avtalslandet Ryssland. Således ska arbetstagaren betala löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och på motsvarande sätt är också arbetsgivaren skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremier för det arbete som arbetstagaren utför i Finland. Arbetspensionslagstiftningen i Finland tillämpas inte på arbetstagare som en utländsk arbetsgivare sänder till Finland för att arbeta i högst två år. En motsvarande bestämmelse finns inte i lagen om olycksfallsförsäkring. Även om arbetspensionslagstiftningen i Finland inte skulle tillämpas på en arbetstagare som tillfälligt arbetar i Finland, ska arbetstagaren försäkras med en lagstadgad olycksfallsförsäkring i fråga om det arbete som han eller hon utför i Finland och således ska också arbetslöshetsförsäkringspremier betalas Arbetstagare som flyttar från Finland utomlands Personer som arbetar i ett EU- eller EES-land eller ett land med avtal om social trygghet I fråga om arbetstagare som flyttar från Finland till ett EU- eller EES-land eller ett land med avtal om social trygghet för att arbeta tillämpas huvudregeln, dvs. principen om sysselsättningsland, såvida det inte är fråga om en utsänd arbetstagare. Utsända arbetstagare kan fortsättningsvis försäkras i det utsändande landet, dvs. Finland. I så fall betalas också arbetslöshetsförsäkringspremierna till Finland. (Se närmare i fråga om utsända arbetstagare ovan under punkterna utsända arbetstagare från EU-länderna och utsända arbetstagare från EES-länder och länder med vilka Finland har avtal om social trygghet.) Arbetstagare som arbetar i ett icke-avtalsland En arbetstagare som blir tillfälligt utsänd av en finländsk arbetsgivare omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen i Finland även under arbetet utomlands. Om en arbetstagare utsänds från Finland till ett finländskt moder-, systereller dotterbolag som hör till samma ekonomiska helhet som det finländska utsändande bolaget och anställningsförhållandet till den utsändande arbetsgivaren fortsätter under hela utsändningstiden, omfattas arbetstagaren av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen i Finland. Även en sådan arbetstagare som i Finland har anställts direkt för utlandsarbete, omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. För att arbetstagaren ska omfattas av den obligatoriska försäkringen förutsätts dock att arbetstagaren har hört till det finländska systemet för social trygghet omedelbart innan han eller hon blivit utsänd.

15 15 Till exempel när ett finländskt företag ingår ett arbetsavtal för utlandsarbete som ska utföras i Ryssland med en sådan rysk medborgare som har bott och arbetat i Finland, omfattas denna person under tiden för utlandsarbetet av det finländska företagets arbetsolycksfallsförsäkring och arbetslöshetsförsäkringspremierna betalas till Finland. Arbetsgivaren kan också på basis av lagstiftningen i sysselsättningslandet vara skyldig att teckna en försäkring i händelse av arbetsolycksfall, varvid dubbel försäkringsskyldighet uppstår. Så länge arbetstagaren omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen i Finland ska också arbetslöshetsförsäkringspremierna betalas till Finland. Arbetsgivaren kan ansöka om befrielse från skyldigheten att försäkra arbetstagaren, om arbetet utomlands har fortsatt minst två år och det inte kan anses som tillfälligt. Om arbetsgivaren befrias från försäkringsskyldigheten upphör samtidigt också skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie.

16 16 4 INGEN BETALNINGSSKYLDIGHET Lagen befriar vissa personer och deras arbetsgivare från skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Förutom ett undantag är principerna för befrielse från betalningsskyldighet samma för arbetsgivare och löntagare. En arbetsgivare och en löntagare är inte skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremien, då personen är företagare som för sin huvudsyssla är skyldig att teckna FöPL- och LFöPL-försäkring bolagsman i öppet bolag ansvarig bolagsman i kommanditbolag person som är under 17 år eller över 65 år arbetstagare för vilken gäller en olycksfallsförsäkring med fast premie (hemhjälpar och hemstädare) arbetstagare som tjänstgör på ett sådant finskt fartyg som inskrivits i handelsfartygsförteckningen och som inte bor i Finland Förutom de ovannämnda är sådana familjevårdare som avses i familjevårdslagen inte skyldiga att betala löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetsgivaren är emellertid skyldig att betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för familjevårdaren. 4.1 FÖRETAGARE SOM FÖR SIN HUVUDSYSSLA ÄR SKYLDIGA ATT TECKNA FÖPL- OCH LFÖPL-FÖRSÄKRING Företagare som för sin huvudsyssla är skyldiga att teckna FöPL- och LFöPL-försäkring är inte skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Företagare som är skyldig att teckna en FöPL-försäkring En företagare som är skyldig att teckna en FöPL-försäkring är skyldig att teckna en försäkring enligt lagen om pension för företagare. Med företagare som är skyldig att teckna en FöPL-försäkring avses en person som utför förvärvsarbete utan att stå i arbetsavtalsförhållande eller i tjänsteförhållande eller annat offentligrättsligt anställningsförhållande. Företagaren ska alltså arbeta i sitt företag. I allmänhet räcker företagarens egen anmälan som redogörelse för arbete i företaget. Enligt lagen om pension för företagare försäkras följande personer:

17 17 yrkesutövare eller näringsidkare maka/make eller annan familjemedlem till yrkesutövare eller näringsidkare, som arbetar i företaget utan lön bolagsman i öppet bolag ansvarig bolagsman i kommanditbolag delägare i konsortium, förening eller stiftelse, som är personligen ansvarig för enhetens förbindelser en person som arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag och som ensam äger över 30 procent eller tillsammans med sina familjmedlemmar äger över 50 procent av aktierna i ett aktiebolag eller det röstetal som aktierna medför (även sambo betraktas som familjemedlem) en person som arbetar i ledanden ställning i ett annat samfund och som ensam innehar över 30 procent eller tillsammans med sina familjemedlemmar innehar over 50 procent av bestämmanderätten. Vid beräkning av ägarandelen beaktas även indirekt ägande via andra företag eller sammanslutningar, om personen ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger över hälften av det andra företaget eller den andra sammanslutningen eller de innehar motsvarande bestämmanderätt. För att företagaren ska vara skyldig att teckna en FöPL-försäkring, måste han eller hon bo antingen i Finland eller i ett annat EU- eller EES-land och arbeta som företagare i Finland. Företagardefinitionen i lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare har utvidgats genom en lagändring som trädde i kraft Enligt den utvidgade företagardefinitionen i lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare blir en del av delägarna FöPL- eller LFöPL-skyldiga företagare, varefter de inte längre är skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Lagens ikraftträdelsebestämmelser innehåller emellertid övergångsbestämmelser som när lagen träder i kraft gäller personer som jämställs med arbetstagare i lagen om pension för arbetstagare eller lagen om sjömanspension då de övergår till att omfattas av tillämpningsområdet för lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare. Detta sker enligt övergångsbestämmelserna beroende på fall senast Personer som omfattas av övergångsbestämmelserna är skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremie tills de övergår till att omfattas av tillämpningsområdet för lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare i enlighet med övergångsbestämmelserna. Huvudsyssla Den obligatoriska företagarpensionsförsäkringen är tillräcklig för att personen ska anses som företagare enligt lagen om utkomstskydd för

18 18 arbetslösa, men enbart på grundval av den obligatoriska försäkringen kan man inte sluta sig till huruvida personen har företagandet som huvudsyssla. Bedömningen av om företagarverksamheten ska betraktas som huvudsyssla grundar sig på tidsanvändningen Företagsverksamhet eller eget arbete anses sysselsätta en person på heltid, om den arbetsinsats som verksamheten kräver är så stor att den hindrar honom eller henne att ta emot heltidsarbete. Företagsverksamheten betraktas som en bisyssla, om man på grundval av tiden i arbete eller annars kan anta att den arbetsinsats som företagsverksamheten kräver är så ringa att den inte utgör något hinder för att ta emot heltidsarbete (se RP 115/2002). När en person har bedrivit företagsverksamhet vid sidan av ett heltidsarbete en tillräckligt lång tid, är det fråga om ett typiskt fall av företagsverksamhet som bisyssla. Personen har då genom sin tid i arbete bevisat att företagsverksamheten bedrivs som bisyssla. Som tillräckligt lång tid kan för detta syfte betraktas tio månader i heltidsarbete. En annan motsvarande vägande grund för att företagsverksamheten ska kunna betraktas som bisyssla är att personen studerat på heltid vid sidan av företagsverksamheten. Företagsverksamhetens resultat har ingen direkt betydelse då det gäller att bedöma en persons sysselsättningsgrad, eftersom också en mindre lönsam eller t.o.m. förlustbringande verksamhet kan kräva en så stor arbetsinsats att det inte är möjligt för personen att ta emot heltidsarbete. Begynnande företagsverksamhet betraktas i regel som huvudsyssla. I vissa fall kan verksamheten dock kräva en så liten arbetsinsats att den kan betraktas som bisyssla vid tillämpning av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Säsongsbetonad företagsverksamhet Företagsverksamheten kan också vara säsongsbetonad. Eftersom en säsongsbetonad företagsverksamhet idkas som huvudsyssla endast en del av året, ska arbetslöshetsförsäkringspremier undantagsvis uppbäras, även om personen en del av året är sysselsatt i sin företagsverksamhet till den grad att det inte är möjligt för honom eller henne att ta emot heltidsarbete. Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa anses företagsverksamheten vara säsongsbetonad om det på grund av naturförhållanden i genomsnitt är möjligt att idka den under sammanlagt högst sex månader om året och inkomsten av den säsongsbetonade företagsverksamheten inte tryggar eller är avsedd att trygga försörjningen året om (t.ex. bärodlare, insjöfiskare). En person som idkar denna typ av företagsverksamhet är undantagsvis berättigad till arbetslöshetsförmåner under den tid företagsverksamheten på grund av sin säsongsbetonade karaktär inte idkas, om personen uppfyller de övriga förutsättningarna för att få dagpenning. Huruvida en person som blivit arbetslös ska betraktas som företagare i systemet med utkomstskydd för arbetslösa avgörs av

19 19 arbetskraftsmyndigheten. De ovan angivna riktlinjerna baserar sig på en anvisning från arbetsministeriet. Företagare som är skyldig att teckna en LFöPL-försäkring Enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) försäkras självständigt arbetande företagare som idkar jord- och skogsbruk, fiske och renskötsel samt pensionärer som fortsätter sin verksamhet som lantbruksföretagare. Försäkringen omfattar även företagarens maka/make eller sambo samt företagarnas familjemedlemmar. Försäkringen är obligatorisk, om försäkringsvillkoren uppfylls. Övriga personer som är skyldiga att teckna en LFöPL-försäkring Enligt lagen om pension för lantbruksföretagare försäkras även delägarna i ett dödsbo och personer som idkar lantbruk i form av en sammanslutning. Dessutom försäkras även understödsmottagare enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Försäkringen är obligatorisk, om försäkringsvillkoren uppfylls. (Se närmare uppgifter t. ex. Frivillig FöPL- eller LFöPL-försäkring Frivillig FöPL- eller LFöPL-försäkring befriar inte företagaren från skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremier. Exempel: Betalningsskyldigheten gäller personer som är heltidsanställda i företaget i fråga även om han eller hon i annan verksamhet uppger sig vara företagare. Betalningsskyldigheten gäller inte heller sådana deltidsanställda som i sin egen huvudsyssla är skyldiga att teckna en FöPL- eller LFöPL-försäkring. Betalningsskyldigheten gäller inte sådan delägare i aktiebolag som arbetar på heltid i sitt bolag och som är skyldig att teckna en egen FöPL-försäkring. En delägare som tecknat en FöPLförsäkring kan dock omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, om han eller hon till exempel äger över 50 % av aktierna tillsammans med sin sambo. 4.2 BOLAGSMÄN I ÖPPNA BOLAG OCH ANSVARIGA BOLAGSMÄN I KOMMANDITBOLAG Bolagsmän i öppna bolag och ansvariga bolagsmän i kommanditbolag är inte skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremier. Betalningsskyldighet uppstår inte ens fastän de skulle omfattas av det obligatoriska lagstadgade olycksfallsskyddet. Betalningsskyldigheten gäller dock för tysta bolagsmän i kommanditbolag, om de arbetar i företaget och omfattas av det obligatoriska olycksfallsskydd som arbetsgivaren ordnat.

20 20 Till exempel kan en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag omfattas av den obligatoriska lagstadgade olycksfallsförsäkringen, om han eller hon ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar i företaget har en bestämmanderätt som motsvarar högst hälften. Bolagsmannen är dock inte skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremier enligt ett uttryckligt stadgande i finansieringslagen. Näringssammanslutning Näringssammanslutningar, som t.ex. maskinsammanslutningar och rederibolag, jämställs med öppna bolag och kommanditbolag. Som näringssammanslutning betraktas sådana konsortier som bildats för idkande av näringsverksamhet och som är avsedda att verka för delägarnas gemensamma räkning. Delägare i näringssammanslutningar är inte skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremier. (Se även punkten Företagare som är skyldiga att teckna en FöPLförsäkring.) 4.3 PERSONER SOM ÄR UNDER 17 ÅR ELLER ÖVER 65 ÅR 4.4 HEMHJÄLPAR OCH HEMSTÄDARE Arbetsgivaren är inte skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie för en arbetstagare som är under 17 år eller över 65 år. I praktiken börjar åldersgränsen tillämpas från den första löneutbetalningsdagen under den kalendermånad som följer efter att åldersgränsen uppnåtts. Inte heller arbetstagaren behöver betala premien. Arbetslöshetsförsäkringspremier uppbärs inte, om en fast årspremie har uppburits som premie för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, dvs. i de fall där försäkringspremien inte grundar sig på ett lönebelopp. Dylika lagstadgade olycksfallsförsäkringar med så kallad fast premie kan i praktiken tecknas för hemhjälpar och hemstädare. Hemhjälpens arbetsuppgifter kan utöver hemvård i barnfamiljer omfatta också barnavård. Arbetsgivaren kan be försäkringsanstalten erbjuda även i dessa fall en olycksfallsförsäkring baserad på lönesumman. Om arbetsgivaren tecknar en olycksfallsförsäkring baserad på lönesumman för hemhjälp eller hemstädare, är arbetsgivaren och löntagaren skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Hur olycksfallsförsäkring med fast premie påverkar löntagarens arbetslöshetsdagpenning Om ingen arbetslöshetsförsäkringspremie betalas för löntagaren, tillämpar arbetskraftsmyndigheten inte lagen om utkomstskydd för arbetslösa på anställningen i fråga. Med andra ord beaktas inte anställningen vid utredningen av den sökandes rätt till arbetslöshetsförmåner. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie betalas inte, om den lagstadgade olycksfallsförsäkringen grundar sig på något annat än lönesumman (dvs. en olycksfallsförsäkring med fast premie).

21 21 Detta innebär dock inte nödvändigtvis att den sökande förvägras arbetslöshetsdagpenning. Dagpenning kan beviljas om den sökande har haft andra anställningar och om förutsättningarna för utbetalning av dagpenning uppfylls. 4.5 PERSONER SOM TJÄNSTGÖR PÅ FINSKA HANDELSFARTYG Arbetstagare som tjänstgör på ett sådant finskt fartyg som inskrivits i handelsfartygsförteckningen och som inte bor i Finland är befriade från arbetslöshetsförsäkringspremier. Deras arbetsgivare är inte heller skyldiga att betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för dessa personer. Som arbetstagare som inte bor i Finland betraktas: personer som inte har en egentlig bostad och ett egentligt hem i Finland personer som inte ständigt huvudsakligen vistas i Finland. Utgångspunkten är personens faktiska fysiska vistelse i Finland. Personer som årligen vistas över halva tiden utomlands kan anses bo annanstans än i Finland trots att de har en bostad i landet. I oklara fall där personen har personlig eller yrkesmässig anknytning till två länder, ska boendet avgöras på basis av helhetssituationen: vistelsens längd och karaktär familjens hemort var barnen går i skola om anställningen är fast eller tillfällig var den yrkesmässiga verksamheten utövas samt kontakterna med myndigheterna. I fråga om bedömningen av bosättning betraktas således anteckningar som införts i befolkningsdatasystemet eller beskattningen som sådana faktorer som jämsides med andra omständigheter ska beaktas i helhetsbedömningen. (lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993) 3 och RP 76/2004) 4.6 PENSION MEDFÖR INTE BEFRIELSE FRÅN SKYLDIGHETEN ATT BETALA ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER En person under 65 år i anställningsförhållande, som förutom sin lön även lyfter pension, är skyldig att från sin lön betala löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Även arbetsgivaren är skyldig att för

22 personen betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie, om inte annat föranleds av ovan nämnda undantagsbestämmelser. 22

23 23 5 LÖNEBEGREPPET INOM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 5.1 LÖN SOM UTGÖR GRUND FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIEN Som lön som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie anses lön eller något annat vederlag som erhållits i ett anställnings- eller tjänsteförhållande och som har betalats eller avtalats att betalas som ersättning för arbete. Ett sådant vederlag betraktas som lön också då det i stället för av arbetsgivaren betalas till arbetstagaren av ett konkursbo, en myndighet som sköter sådant lönegarantiärende som avses i lönegarantilagen eller någon annan betalare (ställföreträdande betalare). Till lönen räknas också sådant vederlag för arbete som enligt avtal delvis eller helt ska gottgöras i form av: 1) betjäningsavgifter eller gåvor av allmänheten Med betjäningsavgifter och gåvor av allmänheten avses både frivilliga betjäningsavgifter och på förhand prissatta betjäningsavgifter. 2) dagpenning som betalas av en sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor och som arbetstagaren får i stället för lön som betalas med stöd av lag, kollektivavtal eller något annat avtal; eller 3) stöd för privat vård enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn eller något annat motsvarande stöd som betalas av staten eller kommunen. Situationer där vårdaren står i anställningsförhållande till barnets föräldrar, trots att stödet tekniskt sett betalas via Folkpensionsanstalten. Arbetsgivaren ansvarar för både löntagarens och arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie, såvida ingen annan lön betalas till vårdaren utöver stöden. Om vårdaren också får annan lön, innehåller arbetsgivaren löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie från lönen i fråga, beräknad utifrån summan av stödet och lönen. Också arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie betalas på motsvarande sätt utifrån summan av stödet och lönen. 5.2 LÖN SOM UTGÖR GRUND FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIEN ÄR INTE BLAND ANNAT 1) personalförmåner som tillhandahållits av arbetsgivaren 2) ränteförmån för lån som erhållits på grundval av ett anställningsförhållande

24 24 3) förmån som innefattar rätt att på grundval av ett anställningsförhållande teckna aktier eller andelar i ett samfund till lägre pris än gängse pris, om förmånen kan utnyttjas av en majoritet av de anställda 4) förmån som avses i 66 i inkomstskattelagen och som uppkommer genom användning av en anställningsoption, eller prestation som är baserad på ett anställningsförhållande och som fastställs enligt förändringen av värdet på ett bolags aktier 5) premie som ges i form av sådana aktier i arbetsgivarbolaget eller ett annat bolag inom samma koncern eller inom en annan motsvarande ekonomisk sammanslutning som noteras på en värdepappersbörs som är underställd myndighetstillsyn, i form av en placeringsdeposition eller på annat motsvarande sätt, eller helt eller delvis i form av pengar i stället för aktier, förutsatt att värdet av den behållning premien ger beror på hur värdet av aktierna utvecklas under en period på minst ett år efter att premien utlovats 6) skattefritt dagtraktamente för arbetsresa eller annan skattefri ersättning för kostnader som föranletts av arbetets utförande 7) sådan lön för väntetid som avses i 2 kap mom. i arbetsavtalslagen 8) olika ersättningar som betalas med anledning av att en anställning upphör ersättning som betalas i samband med att en anställning upphör, till exempel s.k. fallskärmsavtal ersättning eller något annat skadestånd som betalas med anledning av att ett arbetsavtal eller ett tjänsteförhållande upphävts till exempel ersättning för att anställning upphävts utan orsak eller ersättning för förlorad uppsägningstid lön för uppsägningstid som betalas till en arbetstagare som har sagts upp eller som har sagt upp sig under permittering eftersom en arbetstagare inte har någon arbetsförpliktelse under permitteringen, betraktas inte lön för uppsägningstid som med stöd av 5 kap. 7 i lagen om arbetsavtal betalas till arbetstagaren vid permittering som vederlag för arbetet, utan som en betalning av skadeståndsnatur 9) i personalfondslagen avsedda personalfondsavsättningar till en personalfond och deras tilläggsdelar eller en fondandel som har lyfts ur personalfonden 10) sådana i personalfondslagen avsedda personalfondsavsättningar och deras tilläggsdelar som med stöd av 37 i personalfondslagen har lyfts kontant i form av en premie som beräknas enligt fondens stadgar, förutsatt att det avsatta beloppet har beräknats på grundval av företagets lönsamhet och andra faktorer som mäter

25 EXCEPTIONELLA SITUATIONER Försäkringslön i utlandsarbete verksamhetens effektivitet eller i enlighet med det resultatpremiesystem som ämbetsverket eller kommunen tillämpar 11) poster som med stöd av bolagsstämmans beslut betalas till en anställd i form av vinstutdelning eller som kontant vinstpremie, förutsatt att den kontanta vinstpremien betalas till hela personalen och att syftet inte är att med hjälp av den ersätta det lönesystem som fastställts i ett kollektivavtal eller arbetsavtal, och att grunderna för beräkning av den kontanta premien överensstämmer med 10 punkten och med 2 2 och 3 punkten i personalfondslagen och att bolagets fria kapital är större än det sammanlagda beloppet av den kontanta vinstpremie och den utdelning som ska betalas till aktieägarna och vilka fastställs vid bolagsstämman I situationen i fråga förutsätts dessutom att ett avtal som är bindande för arbetsgivaren inte har ingåtts beträffande betalningen av vinstpremie, att ägarna vid bolagsstämman fattar ett bindande beslut om utbetalning av kontant vinstpremie efter räkenskapsperiodens slut och att vinstpremien betalas därefter. En tilläggsförutsättning är att ärendet behandlas i enlighet med lagen om samarbete inom företag eller på något annat motsvarande sätt. 12) vinstandelar eller utdelningar som delägare i ett bolag har lyft. Lönebegreppet överensstämmer med lönebeloppet inom olycksfallsförsäkringen. Som förvärvsinkomst för utlandsarbete anses den lön som skulle betalas för motsvarande arbete i Finland. Om motsvarande arbete inte finns i Finland, anses en sådan lön som förvärvsinkomst som annars kunde bedömas motsvara sagda arbete. o Arbetslöshetsförsäkringspremien grundar sig på en fastställd försäkringslön för utlandsarbete, som kan avvika från den faktiska lön som betalats till arbetstagaren Lön i form av naturaförmåner Arbetstagarens lön består uteslutande av naturaförmåner och inte av penninglön. o Grunden för både arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie utgörs av naturaförmånernas beskattningsvärde. o Arbetslöshetsförsäkringspremie innehålls inte från löntagarens lön, utan arbetsgivaren svarar för erläggandet av bägge arbetslöshetsförsäkringspremierna, eftersom arbetstagarens lön består uteslutande av naturaförmåner och inte av penninglön Praktiserande veterinärs lön Praktiserande veterinärer, vilkas lön utgörs av en grundlön som kommunen betalar samt av jourersättningar och inkomster av praktik o Både arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie grundar sig på det sammanlagda beloppet av den lön som kommunen betalar och de

26 26 arvoden (s.k. praktikinkomster) som fastställs som grund för veterinärens pension Lön till barnvårdare, vilken betalas helt eller delvis från Folkpensionsanstalten Barnvårdare, vilka står i anställningsförhållande till barnets föräldrar men vilkas lön helt eller delvis betalas från Folkpensionsanstalten i form av stöd för privat vård eller annat statligt eller kommunalt stöd. o Arbetsgivaren ansvarar för både löntagarens och arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie, såvida ingen annan lön betalas till vårdaren utöver stöden. o Om vårdaren också får annan lön, innehåller arbetsgivaren löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie från lönen i fråga, beräknad utifrån summan av stödet och lönen. Också arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie betalas på motsvarande sätt utifrån summan av stödet och lönen Minimiårsarbetsförtjänst för olycksfallsförsäkring och arbetslöshetsförsäkringspremie Olycksfallsförsäkringspremien fastställs inte alltid enligt den faktiska lönesumman, utan som lönebelopp kan användas minimiårsarbetsförtjänsten enligt lagen om olycksfallsförsäkring. Arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställs dock i dessa fall enligt den faktiska förvärvsinkomsten. o Exempel: Lönebeloppet för en delägare år 2012 är euro. Om delägaren skulle råka ut för ett olycksfall i arbetet, beräknas ersättningen utifrån minimiårsarbetsförtjänsten enligt lagen om olycksfallsförsäkring, dvs euro (år 2012). I detta exempel antas dessutom att företaget har flera delägare och att lönebeloppsgränserna för uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremie inte inverkar på fallet i fråga, dvs. att företagets lönebelopp överstiger gränserna. Olycksfallsförsäkringspremien fastställs för delägaren i fråga enligt lönebeloppet euro, vilket innebär att arbetsgivaren för delägaren ska betala en försäkringspremie som beräknats utifrån lönebeloppet i fråga, även om detta inte skulle motsvara det faktiska lönebeloppet. I situationer som dessa beräknas de arbetslöshetsförsäkringspremier som uppbärs för delägare på basis av det faktiska lönebeloppet, dvs euro.

27 27 6 DELÄGARE I FÖRETAG 6.1 ALLMÄNT OM DELÄGANDE 6.2 DEFINITION AV DELÄGARE I FÖRETAG I finansieringslagen används begreppet delägare i företag. Detta begrepp förekommer inte inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Skyldigheten att betala arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie gäller delägare i företag som omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. I finansieringslagen finns en hänvisning till lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som ger en definition på begreppet delägare i ett företag. Delägare i företag kan finnas i aktiebolag och i andra företag eller sammanslutningar. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är lägre för delägare, eftersom de inte är berättigade till de förmåner som finansieras med arbetslöshetsförsäkringspremier i lika omfattande grad som löntagare. Delägarna finansierar till största delen själva förtjänstdelen av sitt utkomstskydd genom medlemsavgifterna till företagarkassan. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier som uppbärs för delägare i företag och arbetslöshetsförsäkringspremier för delägare i företag fastställs så att de motsvarar finansieringen av de förmåner som delägare är berättigade till. En skillnad i förhållande till de förmåner som beviljas företagare är att delägare också har rätt till vuxenutbildningsstödets förtjänstdel (företagare är endast berättigade till grunddelen) och till lönegaranti. 1) en person som arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag där eller hon själv har minst 15 % eller hans familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med honom har minst 30 % av aktiekapitalet eller av den rösträtt som aktierna medför eller annars har motsvarande bestämmanderätt, eller 2) en person som arbetar i ett aktiebolag där han själv eller hans familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med honom har minst 50 % av aktiekapitalet eller den rösträtt som aktierna medför eller annars har motsvarande bestämmanderätt, eller 3) en person som på ett ovan i punkt 1 eller 2 angivet sätt arbetar i ett annat företag eller en annan sammanslutning där han eller hans familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med honom anses ha en sådan bestämmanderätt som avses i de nämnda punkterna. De andra företag eller sammanslutningar som avses i punkt 3 kan vara öppna bolag, kommanditbolag, andelslag, bostadsaktiebolag eller privata näringsidkare (självständig företagare, yrkesutövare).

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN 1 (16) 3.12.2004

ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN 1 (16) 3.12.2004 ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN 1 (16) 3.12.2004 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2005 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 2 BETALNINGSSKYLDIGA 4 Huvudregel 4 Avvikelser från betalningsskyldigheten

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 14 och rubriken för 5 kap., ändras

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare Arbetslöshetsförsäkringspremier anvisning till arbetsgivare INNEHÅLL Allmänt om arbetslöshetsförsäkringspremier. 1 Uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier. 2 Förskott på arbetslöshetsförsäkringspremie.

Läs mer

RP 213/2005 rd. samband med arbetsgivares olycksfallsförsäkringspremie. användas som grund för arbetslöshetsförsäkringspremierna

RP 213/2005 rd. samband med arbetsgivares olycksfallsförsäkringspremie. användas som grund för arbetslöshetsförsäkringspremierna Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om finansiering

Läs mer

RP 94/2015 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras.

RP 94/2015 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen RIKSDAGENS SVAR 179/2006 rd Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat

Läs mer

RP 135/2010 rd. bolagets aktier eller ensam har motsvarande bestämmanderätt i bolaget inte längre jämställas. och i lagen om sjömanspensioner.

RP 135/2010 rd. bolagets aktier eller ensam har motsvarande bestämmanderätt i bolaget inte längre jämställas. och i lagen om sjömanspensioner. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till bestämmelser om definitionen av företagare i arbetspensionslagarna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om

Läs mer

TILL ARBETSGIVARE. Försäkring av. utländska arbetstagare. Hur försäkrar jag. i Finland?

TILL ARBETSGIVARE. Försäkring av. utländska arbetstagare. Hur försäkrar jag. i Finland? TILL ARBETSGIVARE Försäkring av utländska arbetstagare Hur försäkrar jag utländska arbetstagare i Finland? Arbeta i Finland få pension från Finland Då arbete utförs i Finland ska arbetstagaren försäkras

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och en lag om ändring och temporär ändring

Läs mer

l. Nuläge och föreslagna ändringar

l. Nuläge och föreslagna ändringar 1993 rd - RP 87 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om arbetslöshetskassor

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomstskydd

Läs mer

RP 108/1996 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING

RP 108/1996 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING RP 108/1996 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av l lagen om sjömanspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att tillämpningsområdet

Läs mer

till den del det är fråga om en aktiveringsplan,

till den del det är fråga om en aktiveringsplan, Landskapslag (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 2003:071 Landskapslag (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8 20. Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet.

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension RIKSDAGENS SVAR 42/2011 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa 20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

Lag. om ändring av inkomstskattelagen

Lag. om ändring av inkomstskattelagen Lag om ändring av inkomstskattelagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 54 d 2 mom., 80 9 punkten, 92 26 punkten, 95 1 mom. 1 punkten, 96 a 1 mom., 100 2 och 3 mom.,

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

1993 rd - RP 287 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1993 rd - RP 287 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1993 rd - RP 287 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet samt lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

RP 153/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 153/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd, lagen om Utbildningsfonden och 1 i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 214/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

RP 214/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 a i sjukförsäkringslagen, 62 i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 6 kap. 4 i lagen om utkomstskydd

Läs mer

i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer Innehåll Allmänt...1 Flaggregeln...1 Lönebetalning från sjömannens bosättningsland..1 Utsända sjömän...2 Arbete samtidigt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Innehåll Allmänt om självriskpremien... 4 1 Betalningsskyldighet... 4 1.1 Lönesumma...4 1.2 Självriskpremieprocent...4 1.3 Självriskpremie

Läs mer

Skattestyrelsens beslut

Skattestyrelsens beslut 1 Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 2006 Skattestyrelsen har med stöd av 15 7 mom., 16 12 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande

Läs mer

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Närmare information om grunderna för rehabiliteringspenningen får du via länken Rehabilitering och på FPAbyråerna. Rehabiliteringspenningbeloppet

Läs mer

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen Lag om ändring av arbetsavtalslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 1 kap. 4, 2 kap. 4, 11 och 17, 4 kap. 2, 6 kap. 6, 12 kap. 3 och 13 kap. 5, av dem 1 kap. 4 sådan

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd Regeringens proposition med förslag till revidering av stadgandena gällande inkomstbeskattningen av frivilliga pensionsförsäkringar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 63/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2004 Nr 635 649 INNEHÅLL Nr Sidan 635 om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet 1799

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet 1 (5) UTBILDNING I ANSÖKAN OM JORDBRUKARSTÖD HÖSTEN 2014 STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) Tankesmedja 9: Unga jordbrukare och Tvärvillkoren 1. Allmänt Stödet till unga jordbrukare är ett av EU:s direktstöd.

Läs mer

RP 42/2012 rd. anmäla lönesumman till arbetslöshetsförsäkringsfonden.

RP 42/2012 rd. anmäla lönesumman till arbetslöshetsförsäkringsfonden. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PRPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om finansiering

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 22. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 18.02.2016 Sida 1 / 1 522/2016 02.05.00 22 Ändringar av lagstiftningen om stöd för privat vård av barn samt ändringarnas påverkan på arrangemangen för stöd för privat vård av barn och

Läs mer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt........................................1 Flaggregeln..................................1 EU-lagstiftning som tillämpas

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT 1 Avtalets tillämpningsområde Den i detta

Läs mer

RP 152/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 152/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare och av 4 i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden

Läs mer

RP 78/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 i lagen om Utbildningsfonden

RP 78/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 i lagen om Utbildningsfonden Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 i lagen om Utbildningsfonden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om Utbildningsfonden

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om finansieringen av den sociala tryggheten för personer som vistas utomlands och för vissa andra personer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Beräkning av barnavårdsstöd

Beräkning av barnavårdsstöd Beräkning av barnavårdsstöd Med beräkningsprogrammet kan du räkna ut en uppskattning av storleken på hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. Om du bor på Åland ska du kontrollera barnavårdsstödets belopp

Läs mer

RP 42/2009 rd. för lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2009.

RP 42/2009 rd. för lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2009. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och i lagen om Utbildningsfonden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om Utbildningsfonden ska ändras

Läs mer

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare 9.5.2012 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (Mela) Har hand om den lagstadgade

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2015 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på RP 156/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om underhållsstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om underhållsstöd

Läs mer

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( )

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( ) Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, allmän anvisning 21.12.2016 SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL (21.12.2016) Beaktande av jämkad arbetslöshetsförmån

Läs mer

Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Lagstadgad olycksfallsförsäkring PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.8.2008 Lagstadgad olycksfallsförsäkring Försäkringsskyldighet I Finland är arbetsgivaren skyldig att med en lagstadgad olycksfallsförsäkring försäkra

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 18.11.2008 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 Den anställdes språk Uppgift om språket har lagts till den anställdes och arbetsersättningsmottagarens uppgifter. Löneuträkningen och ersättningsmottagarens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Lagstadgad olycksfallsförsäkring PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.8.2008 Lagstadgad olycksfallsförsäkring Försäkringsskyldighet I Finland är arbetsgivaren skyldig att med en lagstadgad olycksfallsförsäkring försäkra sina arbetstagare

Läs mer

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit KEVAS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd med stöd av 8 i lagen om kommunala pensioner av delegationen för kommunala pensionsanstalten den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari

Läs mer

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om försök med basinkomst 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att genomföra ett försök med basinkomst 2017 och 2018. Syftet med försöket med basinkomst

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING MEDLEMSKAP Se till att du inte har några obetalda medlemsavgifter. Om du har betalat din medlemsavgift själv ber vi dig bifoga en kopia av det senaste betalningsverifikatet.

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB 31.12.2014 1(7) ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM Den här överlåtelsehandlingen för apportegendom (nedan "Överlåtelsehandling")

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

Lag. om ändring av folkpensionslagen

Lag. om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av folkpensionslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 105, och ändras 6, 10 och 11, 12 1 mom., 15 4 mom., 22 3 och 4 mom., 23, 33 2 mom., 35 1 mom.

Läs mer

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring lagen om statens pensioner och samt 9 och 14 i lagen om införande av lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 24, 26 och 55 i lagen om beskattningsförfarandet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet

Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet Alterneringsledighet www.mol.fi Alterneringsledighet Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med det alterneringsavtal som han ingått med sin arbetsgivare för en viss tid befrias

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 9 och 2 a kap. 6 a, sådana de lyder, 1 kap. 9 i

Läs mer