För dig som vill avancera i karriären. KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För dig som vill avancera i karriären. KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter"

Transkript

1 För dig som vill avancera i karriären KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter

2 Utveckla ditt fastighetsoch humankapital tillsammans med KTH! KTH har sedan slutet av 1980-talet bedrivit kursverksamhet direkt anpassad för fastighets branschen. De senaste forskningsrönen inom fastighetsekonomi och fastighetsjuridik anpassas för att belysa viktiga fastighetsrelaterade frågor. I kurserna behandlas också miljö- och hållbarhetsfrågor. Kurserna, som ges på KTH:s campus, ger högskolepoäng och går att kombinera med heltidsarbete. Ny kurs för 2014 är Fastighetsinvesteringar, 7,5 hp. Allmänt om kurserna Kurserna är av fortbildningskaraktär och öppna för alla verksamma i bygg- och fastighets branschen. De läses koncentrerat, oftast med två utbildningstillfällen. Förutom före läsningar ingår självstudier, projektuppgift och tentamen. De som har godkänt på samtliga kursmoment erhåller, om de har grundläggande behörighet, betyg med högskolepoäng. Övriga erhåller intyg på fullföljd kurs. Kurserna ges på KTH i ljusa moderna lokaler och marknadsförs av Fastighetsnytt Förlags AB. Kursavgifter Avgiften för 7,5-poängskurserna är kr exkl moms Avgiften för 6-poängskurserna är kr exkl moms I kursavgiften ingår litteratur, kursdokumentation, lunch och kaffe Vid eventuella frågor, maila till Att låta sina medarbetare gå en fortbildningskurs på KTH är ett sätt för företaget att kvalitetssäkra sitt humankapital Stellan Lundström Professor i fastighetsekonomi Skolchef Arkitektur och samhällsbyggnad

3 Kursdeltagare i kursen fastighetsvärdering och analys 2013.

4 Fastighetsvärdering och analys 7,5 hp Del 1: maj Del 2: augusti Målgrupp Arbetar du till exempel på bank eller i ett fastighetsbolag? Kommer du ofta i kontakt med fastighetsvärderingar? Kanske har du som mål att själv kunna utföra eller granska värderingar av fastigheter? Då är Fastighetsvärdering och analys en kurs för dig! Lär dig verktygen för att värdera en fastighet! Mål och syfte Syftet med kursen är att ge grundläggande förståelse för fastighetsvärdering vilken teoretisk bas värdering är baserad på och vilka metoder som används vid värdering samt insikt i att värdering är en bedömning och således förenad med osäkerhet. Målet med kursen är att kursdeltagaren ska få praktiskt tillämpbara verktyg att kunna utföra värderingar med. Efter genomgången kurs förväntas deltagarna: Kunna utföra en värdering med ortspris- och kassaflödesmetoden Kunna utföra en marknadsanalys med avsikt att ha som grund för en värdering Förklara vilka parametrar som skapar ekonomiskt värde och analysera hur förändringar av dessa parametrar påverkar värdet i en fastighet Samt kunna redogöra för: Den exakthet och osäkerhet som enligt studier historiskt har funnits i svenska värderingar Svårigheter och eventuella lösningar vid värdering i samband med miljöskada Specifika förhållanden i samband med lantbruks- och jordbruksvärdering Vad fastighetsmarknaden menar med god värderarsed innehåll och upplägg Ett av huvudmomenten i kursen är att själv utföra en fastighetsvärdering. Fastigheten, belägen i Stockholm, kommer att besökas. En analys av fastig hetens läge, ekonomiska, juridiska och tekniska förutsättningar behöver därmed göras. För att kunna utföra värderingen kommer kunskaper att inhämtas genom lektioner där föreläsningar och övningar varvas. Kursen avslutas med en tentamen för att säkerställa att deltagarna uppnått kursens mål. Kursansvarig Kursansvarig är Fredrik Brunes; Övriga föreläsare består av företrädare från branschen.

5 Kursdeltagare i kursen fastighetsvärdering och analys 2013.

6 Fastighetsföretagets ekonomi 7,5 hp Del 1: maj Del 2: augusti Målgrupp Arbetar du med fastighetsfrågor? Kanske på en bank, som ekonom på en revisionsbyrå, eller som jurist på ett företag? Den här kursen vänder sig till dig som på något sätt i din yrkesverksamma roll kommer i kontakt med frågor rörande fastighetsföretag. Lär dig att analysera en årsredovisning! Mål och syfte Syftet med kursen är att ge kursdeltagaren kunskap om vilka metoder som används för att analysera ett fastighetsföretags ekonomi. Detta innefattar generella redovisningsprinciper, resultat- och balansräkning, samt specifika frågor som värdering av tillgångar och långsiktig bedömning av lönsamhet. Målet med kursen är att kursdeltagaren ska få verktygen att själv kunna utföra en analys av räkenskaper och investeringar. Efter genomgången kurs förväntas deltagarna: Kunna kritiskt tolka och justera finansiella rapporter som underlag för analys av svenska fastighetsföretag Förstå tillämpning och effekter av de regelverk som styr externredovisningen. Förklara och praktiskt hantera effekter av redovisningslösningar Bedöma och jämföra fastighetsföretag genom att beräkna, värdera och identifiera relevanta nyckeltal Hantera viktiga parametrar som använts i kalkyler för investeringsbedömningar Samt kunna redogöra för: Grundläggande redovisningsbegrepp Årsredovisningens delar. Vad som styr innehållet i årsredovisningen, med fokus på resultat- och balansräkning, och hur innehållet kan analyseras och tolkas Frågor som är av värde för fastighetsföretag, såsom värdering av tillgångar, aktivering av utgifter, branschnyckeltal och grundläggande investeringsbedömning Frågor som rör tillämpning av den nationella och internationella redovisningsnormgivning som omgärdar svenska fastighetsföretag Innehåll och upplägg: Kursens första del varar under fem dagar. Kursens andra del under två. I del I varvas teoretiska föreläsningar med praktiska övningar. Del II formas av uppföljningsdagar. Föreläsningarna hålls av lärare från KTH och av branschrepresentanter. Vidare ingår ett projektarbete i grupp, där deltagarna får arbeta med ett verkligt case. Examination sker i form av projektarbete, tentamen och en individuell uppgift. Kursansvarig Kursansvarig är Carl-William Åström; Examinator för kursen är Stellan Lundström. Även Bo Nordlund från KTH undervisar på kursen.

7 Kursdeltagare i kursen fastighetsvärdering och analys 2013.

8 Offentliga spelregler och fastighetsutveckling 6 hp Del 1: maj Del 2: 22 augusti Kan du utföra en detaljplan? Målgrupp Kursen vänder sig till projektledare och andra, både inom den privata och offentliga sektorn, som arbetar med markexploatering och plan- och byggprocessens tidiga skeden. Mål och syfte Kursens syfte är att ge en djupare förståelse för de lagar som påverkar utformningen av och processerna kring nyexploateringsprojekt. Detta berör i stor utsträckning den nya plan- och bygglagen, regler om markförvärv, samt regelsystemet för finansiering av infrastruktur som grönområden, vägar, va-system och gemensamhetsanläggningar. Lagstiftningen lägger grunden för de frivilliga exploateringsavtal som ingås mellan kommun och byggherre/fastighetsutvecklare. Målet är att kursdeltagaren ska kunna använda kunskapen för att själv genomföra exempelvis en detaljplan. Innehåll och upplägg I kursens första delmoment varvas teoretiska föreläsningar med praktiska övningar, bland annat med fokus på förutsättningar och restriktioner för exploateringsavtal. Under kursen får kursdeltagarna utföra en rättslig analys av en detaljplan med kompletterande exploateringsavtal, som även lämnas in i form av en skriftlig rapport. I kursens andra delmoment presenteras och diskuteras rapporten tillsammans med kursansvarig och övriga kursdeltagare. För att bli godkänd på kursen krävs en godkänd rapport. Kursansvarig Kursansvarig är Thomas Kalbro; Eidar Lindgren, står för merparten av undervisningen. I kursen deltar också branschföreträdare.

9 Marknadsanalys och fastighetsutveckling 6 hp Del 1: 1-3 oktober Del 2: 3 december Målgrupp Kommer du ofta i kontakt med marknads- och fastighetsrelaterade frågor i din yrkesverksamma roll? Är du exempelvis projekt- och fastighetsutvecklare, projektledare, fastighetschef, fastighetsvärderare, affärsområdeschef, planerare, byggentreprenör? Jobbar du kanske på ett ett byggföretag eller en kommun? Den här kursen vänder sig till dig! Kan du bedöma marknadsförutsättningar för en fastighet? Mål och syfte Kursen syftar till att hjälpa deltagarna att förstå vilka teoretiska moment som måste hanteras när marknadsförutsättningar ska bestämmas för ett fastighetsprojekt. Kursen ger deltagaren en tankemodell som stödjer dialog med aktörer i den tidiga planeringen av ett fastighetsprojekt. Efter genomgången kurs förväntas deltagarna: Kunna bedöma marknadsområdens storlek Veta vilka metoder som används för att utföra bedömningar av fastighetens kvaliteter Ha kunskap om vilka metoder som används för att bedöma efterfrågan och konkurrerande anbud för projekt Kunna använda statistisk data för efterfrågestudier Kunna bedöma marknads GAP och absorptionsberäkningar Innehåll och upplägg Kursen varvas med teoretiska föreläsningar och praktiska övningar. Du kan, om du vill, arbeta med ett eget praktikfall. Har du inget aktuellt projekt får du ett av examinatorn. Efter den första delen av kursen diskuterar vi ett miniprojekt där vi tillsammans kommer fram till en lämplig tillämpning av kursens innehåll; resultatet presenteras vid ett seminarium. Kursen avslutas med en tentamen. För godkänt betyg på kursen krävs en godkänd tentamen och hemuppgift. Kursansvarig Kursansvarig är Berndt Lundgren; Övriga föreläsare är såväl branschföreträdare som från akademin.

10 Fastighetsinvesteringar 7,5 hp Del 1: 3-7 november Del 2: 4-5 december MÅL OCH SYFTE Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper om och färdigheter i lönsamhetsbedömningar av olika investeringsalternativ via kassaflödeskalkyler och nyckeltal, med särskild inriktning på fastighetsinvesteringar. Kan du genomföra en kassaflödesanalys? EFTER GENOMGÅNGEN KURS FÖRVÄNTAS DELTAGARNA: Kunna bedöma en investerings lönsamhet Kunna genomföra kassaflödesanalyser på totalt och eget kapital SAMT KUNNA REDOGÖRA FÖR: Vilka kvantitativa metoder och redskap som används i kassaflödeskalkyler INNEHÅLL OCH UPPLÄGG Kursen inleds med en genomgång av de teorier och grundläggande kvantitativa metoder som används i kassaflödeskalkyler. Detta följs av en genomgång av olika sätt att bedöma en investerings lönsamhet. Praktiska färdigheter i detta tränas och vinns sedan genom ett projektarbete avseende en verklig fastighetsinvestering. Beräkningar sker i första hand på totalt kapital, men även effekter av olika finansieringsalternativ behandlas. Även sambandet mellan risk och avkastning, samt känslighetsanalyser för att pröva analysens robusthet kommer att belysas. KURSANSVARIG OCH HUVUDFÖRELÄSARE Kursansvarig är Carl-William Åström. som tillsammans med Åke Gunnelin och Han-Suck Song är huvudföreläsare på kursen.

11 Kursansvariga och medverkande föreläsare rosane hungria gunnelin Forskningsingenjör Thomas Kalbro Professor i fastighetsvetenskap Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Fredrik Brunes Universitetsadjunkt, tekn. lic. Carl-william åström Forskningsingenjör Berndt Lundgren Lektor, tekn. dr. Eidar Lindgren Adjunkt, tekn. lic. bo nordlund Adjunkt, tekn. dr. åke gunnelin Lektor, docent Sigrid Katzler Universitetsadjunkt, tekn. lic.

12 för kursanmälan, se fastighetsnytt.se/kurser övriga frågor:

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET KAPITELNAMN EKONOMICHEFS- PROGRAMMET ETT GEDIGET KURSPAKET Företagsekonomi för ekonomer Affärsjuridik för ekonomer Koncernredovisning I grunder i enlighet med K3 Koncernredovisning II fördjupning i enlighet

Läs mer

Karriärvägar inom redovisning

Karriärvägar inom redovisning Karriärvägar inom redovisning Grundläggande yrkesutbildning redovisning... 12 Karriärsteg 1 Redovisningskonsult företagarens högra hand... 4 Karriärsteg 2 Auktoriserad Redovisningskonsult branschens starkaste

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK ROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKA MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION E Bokföring I, II & III E Ekonomistyrning I, II

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI ANNONS HELA DENNA BLAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FE FÖRETAGSEKONOMSKA NSTTUTET ANNONS»FE är en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag, offentlig verksamhet och frivilligorganisationer«magnus Rolf,

Läs mer

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Redovisningskonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Kompetensutveckling för arbetslivet

Kompetensutveckling för arbetslivet Kompetensutveckling för arbetslivet Ett urval av kurser inom språk, ekonomi och teknik utvalda tillsammans med näringslivet - för näringslivet 1 Höj kompetensen hos medarbetarna I Linnéuniversitetets kursutbud

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer