Slutrapport av Projektet regional samverkan för distansstudier i Entreprenörsregionen Framtagen av Giltig från Dokumentnamn / Reg. Nr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport av Projektet regional samverkan för distansstudier i Entreprenörsregionen Framtagen av Giltig från Dokumentnamn / Reg. Nr."

Transkript

1 1 (5) Distansprojektets syfte Projektet skall utveckla organisationen för livslångt flexibelt lärande i regionen i samverkan med lärcentra, gymnasieskolor, näringsliv och andra aktörer som har ett intresse av att utveckla ett utbud av kurser som motsvarar behovet. Projektet är ett av CFL:s kunskapsprojekt och skall fullföljas som det utformats ( inte justeras under gång ) och överleva genom att permanentas i ordinarie verksamhet. Fördjupad ansökan till CFL våren 2003 Koordinatorn Krister Lindkvist skrev i vår ansökan att mål och medel för distansprojektet var - att effektivt tillgodogöra sig inom och utom regionen befintliga erfarenheter samt allmän kunskap om utbildningsupplägg, pedagogik och organisation - att gemensamt och organiserat planera, marknadsföra, handla upp och genomföra utbildningar i ambitiös omfattning som ett medel att säkerställa regionens behov av kvalificerad utbildning - att profilera kurser och utbildningar med entreprenörs- och ledarskapsinriktning samt bevaka att jämställdhetsperspektivet aktualiseras i hela planeringen. Projektorganisation Styrgrupp för distansprojektet har varit s 10 kommunchefer, som fått skriftlig och muntlig information kontinuerligt av projektledaren och koordinatorn. Projektgruppen har under hela projektet bestått av - förvaltningschefen i Markaryd, Eva Albihn - förvaltningschefen i Ljungby, Eva-Gun Berglund - samordnaren för Hph, Pelle Ekfeldt - enhetschefen i Laholm, Pia Svensson - utvecklingsledaren i Halmstad, Christina Thomsen - koordinatorn Krister Lindkvist, projektledaren Bernt Ralfnert och projektmentorn ifrån CFL Monica Mohlin-Sjödin. Projektgruppen har avhållit tio sammanträden: , , , , , , , , , Projektstart Projektet fick en flygande start med seminariet Lärcentra i samverkan den 11 juni 2003 i Ljungby och med anställning av en projektledare på heltid från och med den 16 augusti ( halvtid fr.o.m ) Vid det första sammanträdet med projektgruppen beslöts, att projektledaren skulle fortsätta implementera projektet i kommunerna och ävenledes fortsätta bistå dessa med ansökningar till CFL ( de 20 millionerna 2003 för lärcentrautveckling ).

2 2 (5) Kommunernas beredskap för distansprojektet Projektledaren fick snabbt anvisning av de 10 kommuncheferna på kontaktpersoner för projektet i deras kommuner, men det stod snart klart, att dessa huvudsakligen skolledare för komvux i betydande grad saknade kännedom om projektet och om som sådan. Samtidigt som projektet förankrades i kommunerna under hösten, presenterade projektledaren i korta sammanställningar kommunerna för projektgruppen: lärcentra, komvux, distansutbildningar och nämndorganisation. Två huvudspår: gymnasiala distansutbildningar för vuxna och högskolekurser på distans För att uppnå projektmålen följde projektet två huvudspår: - det ena borde leda fram till en organiserad samverkan kring gymnasiekurser på distans - det andra till en organiserad samverkan kring högskolekurser på distans. Distanscentrum det första huvudspåret Vid den första nätverksträffen för komvuxledare i Ljungby i december 2003, beslöts att utveckla samarbetet mellan vuxenutbildningarna i s 10 kommuner och att skapa en organisation för att bereda komvuxelever tillgång till ett omfattande kursutbud på distans, likvärdigt för alla studerande inom hela. Den 2 januari 2004 startade Distanscentrum med säte i Värnamo. Alla komvuxelever som vill studera på distans anmäler sig till sitt eget komvux, som vidarebefordrar anmälan till Distanscentrum, vars personal ombesörjer anmälan och registrering för statsbidrag, studiemedel och studietakt, läromedel och betygsättning. Under våren upphandlade Värnamo kommun för alla s kommuners räkning distansutbildningen av NTI för en ettårsperiod med möjlighet till en ettårig förlängning ( ). Flera av kommunerna utnyttjade redan ifrån början den nya distansmöjligheten ( och några kommuner utanför ansökte förgäves om medlemskap ) och idag studerar drygt 380 elever ifrån Laholm, Älmhult, Ljungby, Markaryd, Hylte, Halmstad, Gislaved och Värnamo någon av de 80 gymnasiekurser som erbjuds med start varje måndag. Kvaliteten är hög, avhoppen få och kostnaderna låga.. Laholm, som planerade utträda ur, fick ett skäl att kvarstanna, sedan man räknat på utfallet av distansutbildningarna. Distanscentrum, landets största i sitt slag, kommer att överleva projektet: när projektledaren slutar den 15 mars kommer komvuxrektor Stefan Valmin i Värnamo att övergå till tjänst inom NTI för att driva verksamheten vidare. Högskolekurser på distans det andra huvudspåret. Distansprojektet utredde under hösten 2003 möjligheten att samordna regionens högskolekurser på distans genom samordnaren på Högskolan på hemmaplan ( GGVV-kommunernas kommunalförbund ) men till jul sade Hph nej till en sådan lösning, varför projektgruppen den uppdrog åt projektledaren att bygga ett nätverk med representanter för Hph och de övriga sex kommunerna.

3 3 (5) Nätverket träffades första gången den 8 juni för en överläggning med Halmstads högskola och projektet och nätverket arbetar på två sätt för att uppnå målen som vi angivit i den fördjupade ansökan: - att gemensamt och organiserat få till stånd sådana högskolekurser som har behov av - att ordna möten mellan våra högskolor för att förmå dessa att samordna sitt distansutbud i regionen Med universitetet i Växjö har projektet inte lyckats få till stånd en samverkan värd namnet, men med högskolorna i Jönköping och Halmstad har ett nära samarbete utformats ( på sistone har Kristianstads högskola visat intresse av att vara med ). Hittills har vuxna i erbjudits bl.a. följande distanskurser med entreprenörs- eller ledarskapsprofil: - projektledning - juridik inriktning småföretag - ledarskap - marknadsföring inriktning småföretag - affärsredovisning - säkerhetsinformatik - etik och ledarskap - Technical Writing. Det är, trots avsevärda ansträngningar att få reda på vad näringslivet i har för utbildningsbehov, oklart i vilken utsträckning det utbud som våra lärcentra erbjuder motsvarar dessa behov. Det är emellertid klart, att högskolekurserna på distans attraherar andra studenter än de traditionella: många av våra lärcentra får elever som knappast hade börjat läsa direkt på högskolan ( därför har man också startat ett lärcentrum mitt i universitetsstaden Uppsala )! Samordningen av högskolekurser på distans överlever projektet och koordinatorn Sara Palm kommer att driva dessa diskussioner vidare med högskolorna och entreprenörskommunerna. Tre andra spår komvuxsamverkan, KY och Markaryds folkhögskola Jämte de två huvudspåren, och det på ett sätt övergripande spåret att informera om projektet och, har distansprojektet verkat för - att få till stånd en organiserad samverkan mellan de kommunala vuxenutbildningarna: fem arbetsmöten har avhållits på lika många komvux, en överläggning har genomförts med Skolutvecklingsmyndigheten och en telebildöverläggning med CFL om validering och så har skolledningar och SYV:are mötts vid fyra tillfällen för att diskutera Distanscentrum Projektledaren har fortlöpande informerat komvuxledningarna om utvecklingsnyheter, men det nätverk som skapats för denna samverkan är till stora delar uppbrutet: sju av tio kommuner har bytt komvuxrektor under projekttiden, två kommuner mer än en gång ( den ena fem gånger ) - att kartlägga s KY-utbildningar. Den 20 oktober 2004 genomförde projektet en halvdag med deltagande av 13 av våra KY-utbildningar tillsammans med Birgitta Lindkvist ifrån KY-myndigheten och Torbjörn Matsson ifrån ING i Jönköping. - distansprojektet deltar slutligen i diskussionerna om att ge Markaryds folkhögskola en entreprenörs- eller småföretagareprofil och utbildningskoordinatorn Sara Palm övertar det spåret.

4 4 (5) Projektekonomi UTFALL Bokförda Projektkostnader Avsättn kostn. slutförande Externa Projektanslag CFL PROGNOS Bokförda kostnader hela projektet inkl avsättning 2005 Totalt nerlagda projektresurser Icke inkl ej transfererat transfererade prognos kostnader TOTAL projektbudget Andel projektmedel CFL: 45% 42% Projektet är förlängt till utan kompletterande projektanslag. Medel har avsatts med 125 kkr till slutförande av projektet inkl kostnader för projektledare, vars anställning pågår till Kostnaderna fram till överstiger budgeterat belopp med 2 % men med 8 % när förväntade kostnader under 2005 är inräknade. Extern tillförda medel av CFL uppgår därmed till 42 % då kostnader för slutförande av projektet under 2005 ingår. Slutrapport sammanställd av projektledaren, granskad och gillad av projektgruppen i mars 2005 Utvärdering Projektet utvärderas av högskolan i Halmstad, som räknar med att vara klar senast den 15 april 2005.

5 5 (5) Etappredovisning Ursprunglig benämning Etapp 1 Definition och uppstart Temadag : Informations- och erfarenhetsutbyte 2 Insamling och sammanställning av nuläge för lokala förhållanden Beskrivn. av planerad lokal basorganisation 3 Etablering av regional stödorganisation förankrad i var kommun Engagerande av regional projektledare Utarbetning rutiner för urval o upphandling Planerad tid Samverkan för optimering av kursutbud Gemensam marknadsföring Stöd för införande av fasta rutiner i nätverk Kontinuerliga behovsanalyser: Anpassat utbud i var kommun i lokal infrastruktur Kontakt med samhällsfunktioner och näringsliv God kännedom om marknaden 5 Initiativ och urval av distanspedagogik kurser med entreprenörs- intraprenörsprofil Marknadsföring med företagarnätverk Program f. entreprenörsprofil i distansutbildn 6 Övergång till fast organisation Fastställande och analys av bestående organisation med fullgoda förutsättningar på lokalplan för personlig utveckling och kompetenstillskott för arbetslivet. Utvärdering och slutrapport Status Klar Förslag aktiviteter/ kommentar Klar Kartläggning med intervjuer samt dokumentation: 1 dokument per kommun.bernts utredningsförslag Hph Klar Bernts kontaktpersoner och nya nätverk. Komvuxledarnas träffar och nytt nätverk för högskolestudier Projektledare fr.o.m Officiella överl med högskolor, överl högskolor emellan samt överl med Region Halland om högskoleutbud Pågår Planeringsmöten med bl.a. NTI, de 7 modellkommunerna, KY i Hph och på Träcentrum i Nässjö samt med högskolorna Samverkan m hög-skolan i Halmstad har gett nya utbildningar ht-04 och vt -05 Överläggningar med Nitus, SVERD m.fl. Överläggning med Hph, nej till vårt förslag om samordning Överl med fackliga organisationer. Sammanställning av alla KY i E-regionen. KYmöte i Värnamo 20 okt 04, möten m Kulturrådets projektled f att stödja vuxnas lärande i Halmstad Pågår Distanscentrum för komvux Överl med högskolor och företag om utb med entreprenörsinslag, samv.möten mellan våra högskolor. Möten m TEK och högskolan i Halmstad om företagsintervjuer Klar Distanscentrum för komvux. Nätverk för komvux och nätverk för högskoleutbildningar. Ansökan om mer projekttid beviljad av CFL Högskolan i Halmstad utvärderar

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Slutrapport Samverk Nordost. Projektperiod: 2009-10-01 2012-01-31 Diarienummer: 2009-3010067. Lena Nordqvist Sjöborg, projektledare

Slutrapport Samverk Nordost. Projektperiod: 2009-10-01 2012-01-31 Diarienummer: 2009-3010067. Lena Nordqvist Sjöborg, projektledare Slutrapport Samverk Nordost Projektperiod: 2009--01 2012-01-31 Diarienummer: 2009-30067 Lena Nordqvist Sjöborg, projektledare Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Projektets resultat...3 Syfte och mål

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-3 Resultatredovisning Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Vuxenutbildningen i kommunerna, en översikt. Redovisning av enkätsvar per 15 april 2010. Av Jonatan Messeter & Henrik Larkander

Vuxenutbildningen i kommunerna, en översikt. Redovisning av enkätsvar per 15 april 2010. Av Jonatan Messeter & Henrik Larkander Vuxenutbildningen i kommunerna, en översikt. Redovisning av enkätsvar per 15 april 2010 Av Jonatan Messeter & Henrik Larkander Sammanfattning Syften med rapporten är att försöka beskriva en bild av vuxenutbildningen

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling Lindesberg juni 2009 SRY En Infrastruktur för Kompetensutveckling Projekt 1 januari - 30 juni 2009 En hållbar infrastruktur för lärande och karriärvägar för morgondagens servicemedarbetare Bengt Storbacka

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer