Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011"

Transkript

1 Bilaga 1 Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Författare: Alastair Creelman

2 Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Metod 3 3 Resultat och diskussion Fråga 1, Varför valde du att inte börja kursen? Fråga 2, Fanns det tydlig och bra information om kursen? Fråga 3, Fick du en tillräckligt bra bild av vad som förväntades av dig som student på kursen? Fråga 4, Hade du tekniska problem i samband med kursen? Något att lägga till? 6 4. Slutsatser 7 5. Referenser 7 6. Redovisning av enkätsvar 8 2 (18)

3 Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Alastair Creelman (UPE) 1. Bakgrund Ett känt problem med många fristående distanskurser är inaktiva studenter. Dessa är studenter som registrerar sig på en kurs men sedan inte deltar eller tar några poäng. Högskoleverket (2011:2 R) bedömer att 38% av alla distansstudenter i Sverige 2009 tillhör denna kategori och detta leder till att så många fristående distanskurser har en dålig genomströmning. Idag får universitetet ersättning (HST) för alla registrerade studenter, även dem som inte sedan deltar i kursen. Detta problem tas upp i Regeringens budgetproposition för 2012 (Utbildning och universitetsforskning, Prop. 2011/12:1) med förslag att inte längre acceptera inaktiva studenter i inräkningen av anslagsmedel: - I regleringsbrevet för universitet och högskolor anges att de studenter som inom tre veckor efter påbörjad kurs har anmält avbrott på kurs och som under den tiden inte har blivit godkända på något prov inte ska ingå I beräkningen av anslagsmedel. Enligt regeringens uppfattning bör avräkningen av helårsstudenter mot takbeloppet göras för personer som aktivt deltar i studier. En student som endast är registrerad på en kurs utan att bedriva studier, bör inte ingå i avräkningen mot takbeloppet. Det är mot denna bakgrund viktigt att lärosätena har interna rutiner för kontrollen av att studenter som inte deltar i utbildningen inte heller ingår i avräkningen mot takbelopp. Som en del av ett rektorsuppdrag, Genomlysning av distansutbildningar vid Linnéuniversitetet (Dnr 2011/326), verkade det relevant att ta kontakt med denna studentgrupp för att undersöka varför de inte hade påbörjat sina kurser och om det fanns brister i Lnus kursinformation eller kursverktyg. Denna undersökning ingår därför i uppdraget som ska redovisas som helhet vid årsskiftet Metod Undersökningen genomfördes i samarbete med studieadministratörer vid fem institutioner som i sin tur representerade de fyra fakulteterna vid Lnu: Gunilla Carlsson (Ekonomihögskolan), Eva Persson (Institutionen för Samhällsvetenskaper), Kerstin Wahlin (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap), Ymke Mulder (Institutionen för naturvetenskap), Christine Nordborg (Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap). Undersökningen togs fram utifrån följande antaganden: Målgruppen skulle vara svår att nå eftersom de hade hoppat av utbildningen och därför ovilliga att svara på frågor över huvud taget. De som ändå var villiga att svara skulle inte ägna mer än fem minuter år en undersökning. Därför bestämde vi att undersökningen skulle vara så kortfattad som möjligt med ambitionen att hellre få flera korta svar än ett fåtal längre svar. Vi tog fram följande frågor som skulle skickas via e-post till studenter från ett antal fristående distanskurser från varje institution: 1. Varför valde du att inte börja kursen? (Fritext svar) 2. Fanns det tydlig och bra information om kursen? (Ja/nej plus möjlighet till fritext svar) 3. Fick du en tillräckligt bra bild av kursens krav på dig som student? (Ja/nej plus möjlighet till fritext svar) 4. Hade du tekniska problem i samband med kursen? (Ja/nej plus möjlighet till fritext svar) 5. Något som du vill tillägga? (Fritext svar) Frågorna skickades via e-post till studenternas privata e-postadresser eftersom vi antog att de inte skulle använda sina studentadresser längre. Dessutom tog vi fram en webbenkät i verktyget QuickSearch med samma frågor. Studenterna kunde antingen svara med vändande e-post eller om de ville vara anonyma kunde de i stället fylla i webbenkäten. Undersökningen varade från 24 oktober till 7 november

4 3. Resultat och diskussion Vi tog kontakt med totalt 445 studenter och fick svar från 140. Detta gav en svarsfrekvens på 31,5%. 102 personer svarade via webbenkäten medan 38 valde att svar direkt via e-post. Svarsfrekvensen var mycket bättre än väntat och visade att studenterna var ändå intresserade av utbildningen även om de inte kunde delta denna gång. 3.1 Fråga 1, Varför valde du att inte börja kursen? De vanligaste anledningarna att inte starta kursen var: 1. Arbetssituation (39) 2. Prioriterade annan utbildning (30) 3. Familjesituation, flytt, sjukdom, föräldraledighet, personliga orsaker osv (25) 4. Tidsbrist (15) 5. Problem med teknik, bristande information och/eller support från LNU:s sida (10) 6. Kursens innehåll motsvarade inte förväntningarna (6) 7. Hade inte tillgång till Internet/teknisk utrustning/studiematerial (3) 8. Missade kursstarten (3) 9. Orkade inte med träffen (2) 10. Annat (4) Fritextsvaren finns i bilagan. En tydlig trend i studenternas svar var att de var i stort fortfarande positiva till kursen och många lovade återkomma när deras egen situation (jobb eller familj) blev lugnare. De flesta hade helt enkelt insett att de inte skulle hinna med kursen och valde att hoppa av direkt och det här är ganska typiskt för de flesta som läser fristående distanskurser. Enligt flera studier (Högskoleverket 2011:2 R och 2007:41 R) är distansstudenter oftast över 25 år, har familj och arbetar heltid och därför har en helt annan inställning till sin utbildning än traditionella campusstudenter. För vissa distansstudenten är kursen en nödvändig del av sin professionella utveckling och för andra är kursen en frivillig insats som är bra för CV:n. Oftast är det väldigt svårt att bedöma i förväg hur arbetsbelastningen eller familjesituationen kommer att se ut. Eftersom få distansstudenter läser på heltid eller tar studiemedel är det relativt lätt att hoppa av en kurs om andra saker i livet måste prioriteras. Ju mer information som finns om kursen i förväg desto lättare är det för studenten att bedöma om de klarar av den eller inte. Många universitet lägger ut alla föreläsningar via egna medieportaler eller kanaler som Apples itunes U eller egen kanal på YouTube EDU. Detta betyder att studenterna kan prova på kursen i förväg. Med en tydlig bild av kraven och om innehållet på kursen kan vi kanske få en del tidsoptimister att fundera om de verkligen klarar kursen innan de registrerar sig. 3.2 Fråga 2, Fanns det tydlig och bra information om kursen? 4

5 20 studenter valde att inte svara på denna fråga. Fritextsvaren finns i bilagan. Väldigt få tyckte att universitetets kursinformation var bristfällig men vi kan inte veta hur de andra 305 studenter som inte svarade på enkäten såg på frågan. Flera svarade i fritext att de hade velat ha mer detaljerad information om upplägget och om examination. Till exempel: - En närmare beskrivning av ämnet och kursens delmoment. - Konkret fakta om examination. - Eventuellt kunde de olika momenten göras tydligare i kursspecifikationen så att man exakt vet hur mycket som måste hinnas med innan kursen börjar. - en introduktionsvideo för sin kurs skulle sitta utmärkt - Detaljinfon kom för sent. Kommentaren om en introduktionsvideo känns väldigt relevant idag där film används allt mer för att informera i stället för långa texter. Att möta läraren i en video skapar kontakt med studenten och ger en personlig prägel till kursen. 3.3 Fråga 3, Fick du en tillräckligt bra bild av vad som förväntades av dig som student på kursen? (t ex arbetsinsats, tidskrav, studiemetoder) 26 studenter valde att inte svara på denna fråga. Fritextsvaren finns i bilagan. En tendens bland svaren är att de som redan var studievana var nöjda med information om kraven men för de som inte var vana vid universitetsstudier var det däremot svårt att veta vad som krävdes. - Rörigt med hur det skulle gå till att läsa på distans. - skulle gärna fått mer info om förväntningar, översikt med alla ämnen/områden som skulle gås igenom samt ett dokument med alla deadlines för inlämningar - Egentligen fick jag det, men först sent, i anslutning till kursstart. hade kanske varit bra med mer sådan info ännu tidigare - Vid kursstart fick jag bra information, men jag saknade en tydlig bild av kursen innan det. 5

6 - Lite luddigt med förkunskaper Även om svaren var mest positiva kan Lnu säkert bli betydligt bättre på att informera om vad som krävs av dig som distansstudent. Vi vet ju inget om vad de som inte svarade på enkäten tyckte. 3.4 Fråga 4, Hade du tekniska problem i samband med kursen? (t ex inloggning, tillgång till webbplats) 24 studenter valde att inte svara på denna fråga. Fritextsvaren finns i bilagan. De tekniska problemen som togs upp handlade mest om inloggningen i studentkontot och i lärplattformen. De flesta som svarade hade inte upplevt några problem men vi vet inte hur resterande 329 som inte svarade på frågan såg det. Det finns säkert många rutiner som kunde bli tydligare och mer support i form av informationsfilmer om inloggning mm kunde finnas på Lnu-webben. 3.5 Något att lägga till? Det som framgår av kommentarerna här är att många studenter vill gärna återkomma till kursen när arbets- eller familjesituationen tillåter. Viljan finns hos många och vi ska inte se avhopp som något negativt. Distansstudenter kan inte jämföras med campusstudenter eftersom de kan inte koncentrera sig endast på sina studier och måste balansera arbete, familj, föreningsliv och andra uppgifter med studier. - Kommer att återuppta studierna vid ett senare tillfälle. - Jag vill verkligen gå kursen i spädbarnspsykologi men vill inte göra det halvhjärtat - Jag hade gärna börjat och slutfört kurserna, tråkigt men jag kan kunde tyvärr inte styra över mitt jobb. - Jag kommer söka kursen nästa år igen - Jag hoppas på att kunna gå kursen vid senare tillfälle. - Jag funderar på att läsa kursen när jag har avslutat min föräldraledighet istället. - Jag hoppas kunna gå nästa termin! Distanskurs är bra för oss småbarnsföräldrar.. - Jag kan tänka mig att söka fler gånger till Linneuniversitetet. 6

7 4. Slutsatser En begränsad undersökning som denna kan inte ge mer än indikationer på varför många distansstudenter hoppar av sina kurser. Eftersom 38% av alla distansstudenter i landet hoppar av utan att ta en enda poäng är detta den största anledningen bakom den dåliga genomströmningen på fristående distanskurser. Om dessa nollpoängare kunde avregistreras vid andra uppropet skulle genomströmningen förbättras avsevärt, i många fall upp till 80%. Eftersom vi inte kan avregistrera studenter utan medgivande är det viktigt att informera i förväg att om de inte är aktiva under de första 3 veckorna har universitetet rätten att avregistrera dem. Mycket pekar på att detta blir lag inom kort och det är därför bra att vi planerar en anpassning redan nu. Slutsatserna från denna undersökning är följande: Undersök möjligheten att avregistrera inaktiva studenter efter 3 veckor (enligt förslag i budgetproposition för 2012) Lägg in en poänggivande uppgift alldeles i början av kursen för att se direkt vilka studenter som verkligen deltar Bättre och mer enhetlig information till studenterna om kursens innehåll, upplägg, krav så långt i förväg som möjligt för att ge studenten möjlighet att bedöma om kursen är rätt. Mer användning av, till exempel, introduktionsfilmer från läraren för att skapa personlig kontakt från början. Övergripande kvalitetskriterier för Lnus distansutbildningar 18 november 2011 Alastair Creelman (UPE) Gunilla Carlsson (Ekonomihögskolan), Eva Persson (Institutionen för Samhällsvetenskaper), Kerstin Wahlin (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap), Ymke Mulder (Institutionen för naturvetenskap), Christine Nordborg (Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap) Referenser Högskoleverket, Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor, Rapportserie 2011:2 R Regeringens budgetproposition för 2012 (Utbildning och universitetsforskning, Prop. 2011/12:1) 7

8 Bilaga Redovisning av enkätsvar 1. Varför valde du att inte börja kursen? jag började men avslutade inte för att jag hade en annan viktigare kurs som var jobbig Jag hade sökt till flera kurser och kom in på de jag helst ville studera, så jag tackade aldrig ja till ert erbjudande, men ni listade er kurs på studera.nu som om jag hade tackat ja och börjat kursen och nu ser det ut som om jag har en oavklarad kurs. Kan ni vara goda att ta bort er kurs från min kurslista? På grund av att min kollega skulle vara tjänstledig kunde inte jag vara det också For att jag bor utomlands och inte har tillgang till studiematerial eller bra internet. Blev senare antagen till ett annat program om det är sommarkursen det gäller så började jag inte för jag vart sjuk. Jag startade kursen men insåg efter ett par lektioner att den inte levde upp till vad jag förväntade mig, innehållet var helt annorlunda mot vad jag hade förstått genom information på studera.nu och lnu.se. Pga att vi fick barn Min far blev sjuk För jag insåg att jag inte hade tid. har ett heltidsjobb och det blev mer övertid än tänkt och därav gick det inte. Vilket jag tycker är tråkigt. vid kursstarten bodde jag i berlin men bestämde mig för att flytta tillbaka till sverige, det blev för mycket att ordna. det fanns inte tid eller ro till att plugga. Men jag vill omregistrar mig i vår och genomföra kurserna då, när jag kommit till rätta i sverige. intressant Jag började på ett nytt arbete och hade inte tid med kursen jag var antagen till. Jag insåg att jag inte skulle hinna eftersom jag jobbar samtidigt men även att det inte fanns möjlighet att få ut föreläsningarna på fil utan att man var tvungen att ha bästa möjliga intenetuppkoppling och det har jag inte möjlighet till då jag jobbar på båt. Kom in på en annan kurs som jag hellre ville gå och har inte tid att läsa båda kurserna samtidigt när jag jobbar. Fick arbete av personliga skäl. Jag fick förändrade arbetsuppgifter vilket innebär att jag inte förnärvarande har tid för studier Vad jag vet går jag på kursen. Jag fick en fast tjänst dvs det fanns inte tid för att studera. Privata skäl som inte hade med utbildningen att göra. Valde att fortsätta min påbörjade utbildning istället Jag blev reservantagen på en annan utbildning Tidsbrist. Krockade med mitt jobb som gick in i en intensivare fas än tidigare. För jag fick mitt besked om att jag kommit in på den kursen redan när kursen satt igång (gjorde en sen anmälan), och då hade jag redan tackat ja till två andra kurser. Läste redan på heltid och insåg att det skulle blir för mycket När jag försökte logga in i början så var det något fel på systemet, sedan behövde man beställa någon kod som aldrig kom, så helt enkelt för att de tekniska momenten var omständiga. Sen föll det hela ut i sanden och sedan när jag gjorde ett tredje försök så var det för sent. 8

9 Jag är föräldraledig och jobbar just nu 80%. Jag kände att jag blev för splittrad. Det har inget med er utbildning att göra Mina förkunskaps krav var inte tillräckliga och så kände jag att jag behövde en liten paus. för att jag inte ville läsa kursen. Jag fick förlängt heltidsjobb och läste redan en kurs på halvfart. Att jobba heltid och läsa på heltid samtidigt kändes inte aktuellt just nu. Av privata och arbetstekniska skäl. jag kunde inte sätta av den tid som krävdes. Tid- och motivationsbrist. Jag valde att påbörja en annan kurs. Pga jobb Jag jobbade 100 % och hade helt enkelt inte tiden jag trodde jag skulle ha. Flera skäl. Ingen specifiserad kursplan fanns att tillgå förrän kursstart. Tydligen en miss för just denna kurs, då det fanns betydligt tidigare för andra. Jobbar som timanställd vilket gör det svårt att planera min tid jobb/tentadatum. Kom in på ett program Fick nytt jobb - o hade inte möjlighet att hitta tid Av tidsbrist, fick inte ihop det med resten av mitt liv :-) Jag har börjat utbildningen och går fortfarande utbildningen. Jag hade när jag började utbildningen i augusti redan läst FEKI vilket innebar att jag började läsa FEKII direkt när terminen började. Jag kommer att ta examen tidigare än mina klasskamrater. Hade hoppats att kursen innefattade webföreläsningar eftersom programmet jag redan går innefattar mycket självstudier Svårt att förstå var och när jag skulle anmäla mig och skaffa användarkonto osv. När jag väl fått någorlunda ordning på användarkonto så kändes informationen om uppgifter, tidsplanering och föreläsningar väldigt odefinierat och det kändes som att jag redan låg back eftersom man tydligen kunde ha börjat med materialet ett par veckor tidigare. Gjorde att jag tappade motivationen tyvärr.. Kanske nästa gång.. hade inte de tekniska utrustningen som behövdes, kursen verkade krånglig. Samt att jag gick upp i tjänst på jobbet missade kursstarten, trodde det var period två jag har delvis fått nya arbetsuppgifter vilket har tagit mer energi än vad jag trodde. Kände att jag inte skulle orka med att plugga också på avancerad nivå. Jag kom in på en annan kurs samtidigt och valde den istället. Av personliga orsaker kände jag inte att jag hade orken eller ekonomin till att pendla, även om det inte var så många träffar. Linneuniversitetet kräver att man läser ett visst antal poäng vid Linneuniversitetet för att få ut examen, därför blev det inte aktuellt för min del. Kom in på annan utbildning jag hellre ville gå. Utbildningen motiverades av mitt arbete och skulle ske på arbetstid, men jag bytte arbete och därmed saknades motivationen. Jag blev antagen på andra kurser och tvingades att välja bort denna kurs. Jag läser bla projektledning 1 15hp hos lnu och jag tyckte dessa kurser liknade varandra. Övervägde mina prioriteringar och ansåg inte att kursmålen hörde till dem. fick jobb och valde att satsa på det På grund av tidsbrist trodde jag endast skulle jobba 50%, men pga oplanerad flytt Jag hade en hektisk period och missade startdatumet 9

10 spännande ämne Jag blev antagen också till en annan utbildning som jag sökte och jag valde den. Jobbar i det närmaste heltid och läser kurser på distans. Tyvärr hann jag inte med mina kurser på Lnu under hösten. Jag studerar redan heltid vid programmet för internationella affärer och samtidigt fick jag ett bra deltidsjobb som jag prioriterade istället. Jag blev antagen till en annan kurs som passade mig bättre. Familjesituationen Vi flyttade till Singapore med kort varsel, där min man skall arbeta i två år. För att jag flyttade utomlands tyvärr pga tidisbrist. Planeringen blev inte som tänkt. Jag insåg strax efter kursstart att jag redan gått en kurs som hade liknande upplägg. Fick ändrade arbetsförhållanden, så jag bedömde att det skulle bli tidsmässigt för tufft att kombinera med studier Insåg att kursen tar mer tid i anspråk än vad jag vill och har möjlighet att lägga ner. Valde därför att inte börja utan söker om kursen vid annat tillfälle när jag frigjort tid ifrån mitt ordinare jobb för att kunna plugga. Jag fick ingen bra information ifrån er. Glömde helt bort kursen i början då jag fick ett jobb istället. Kände att jag inte hade tid att läsa mycket arbete för 7,5 p Blev för mycket tillsammans med sommarjobbet. Min jobbsituation ändrades och jag insåg att jag inte skulle hinna med studierna som planerat. Kursinnehållet visade sig ha ett helhetsupplägg som var för brett, för styrt och därmed för ambitiöst för mitt vidkommande. Jag ville jobba mer koncentrerat på själva programvaran ocn mindre med kringtillämpningar i tänkta sammanhang. Det senare är säkert bra för unga studenter utan erfarenhet som vill lära sig för arbetsmarknaden och har möjlighet att koncentrera sig på att gå kursen och inte så mycket eget att tillämpa programmet på. Fick en anställning på gymnasiet. Undervisade på grundskolan innan Jag hade inte tid. Jag kom in på andra väl som jag hade som högre prioritet just då. Eftersom jag kommit in på 4 andra kurser som var intressantare och tyckte att det blev för tungt att plugga 150% Jag sökte två olika kurser (distans, kvartsfart), kom in på båda och valde den andra framför er. Jag har ett heltidsjobb utöver detta och att gå båda var inte rimligt. Ångrade Jag sökte ett antal kurser och kom in på den jag ville så påbörjade ej nån annan kurs. Kursbeskrivningen och mina förväntningar på vad kursen skulle innehålla och hur den skulle se ut stämde illa med den faktiska kursplanen som jag fick efter kursstart. Jag är också upptagen med andra åtaganden. Verkliga livet krävde lite mer tid än jag beräknat. Fick ett jobb och hade inte tid. Sidan var även för kompliscerad och det var svårt att få en överblick som även gjorde att jag inte kom igång med utbildningen Bor i göteborg och var svårt att komma till Vänesrborg vid obligatoriska träff. önskat att det var enbart via nätet och inget besök. Ville lägga mer tid på ett så pass intressant ämne än jag hade att tillgå. påbörjade andra studier som jag sedan hoppade av pga för höga ambitioner från min sida. insåg att det är svårt att jobba heltid och studera samtidigt. Visste inte att den börjat. 10

11 Insåg att jag redan hade läst kursen då den gick på kalmars högskola, men blev antagen igen på något konstigt vis då jag inte visste att det var samma kurs. Kursen var ett andrahandsval och när jag var säker på att jag blivit antagen till förstahandsvalet prioriterade jag detta jag började men fick strax efter reda på att jag skulle förlora mitt jobb, all energi försvann provade att starta, köpte litteratur men det varv för svårt för mig samt tidsbrist. För det första, jag går redan kursen, jag har aldrig hoppat av den, och är för övrigt inskriven i deltagarlistan för det andra, ni har en extremt dålig hemsida, så det skulle iof kunna vara en anledning att hoppa av. Jag sökte flera distansutbildningar på deltid för att läsa utöver det program jag läser på heltid. Jag valde sedan bort en av dem eftersom jag kände att jag inte skulle hinna med båda. Det är svårt att veta så långt innan vad man vill läsa. Hade inte tid att läsa den och dessutom så missade jag att registrera mig. Jag har börjat. Då har det blivit något fel i registreringen. Jag började kursen. För att jag valde två andra kurser istället. Jag valde att börja kursen men att skjuta upp startdatumet på grund av att andra kurser jag valt behövde min tid under första perioden. Jag har därför enligt min mening startat kursen genom att skicka in min planering till kursföreståndare. Jag fick jobb Kom in på en annan kurs, och kände att tiden inte skulle räcka till. Jag har inte trott att jag fick plats! Jag fick besked om att vara reservplacerad och antagningsbesked nr2 skulle komma. Jag antar att jag har väntat på bekräftelse på detta och så minns jag inte att jag har fått det. det har m.a.o. blviit tokigt fr ån början. Det andra var att min nära släkting dog oväntat under denna tid, så fmitt fokus har sedan varit på annat. Finns det någon möjlighet att "ta igen" kursen?? PS. Vad trevligt och bra att se att ni jobbar så bra med kvalitet. Just nu jobbar jag med ISO kvalitetsssystem själv... Anledningen var mer av personliga skäl då det uppstod allvarlig sjukdom i familjen. Anledningen till att jag inte gick kursen var Följande. Jag läste 22,5 hp förra terminen och arbetade heltid samtidigt.. Min intention var att även kunna fullfölja er kurs, men när jag såg hur mycket arbete det var så insåg jag att jag tagit mig lite vatten över huvudet. Anledningen är att jag fick en summa pengar i ersättning retroaktivt från försäkringskassan. Tyvärr var regelsystemet sådant att jag om jag hade studerat då hade jag förlorat min sjukpenninggrundande inkomst. Jag var därmed inte berättigad till studiemedel och utan studiemedel hade jag förlorat min sjukpenninggrundenade inkomst. Tiden fanns inte till arbetsuppgiften som skulle göras vid aktuellt tillfälle på grund av heltidsjobb, tonårsbarn med massa aktiviteter och skilsmässa. Nu är skilsmässan klar och det finns mer fritid så jag kommer troligen söka till utbildningen igen. Jag sökte kursen för jag tyckte den verkade intressant. Min plan var att läsa när jag var mammaledig. Men tyvärr fanns aldrig tid, vår son var ganska sjuk lång tid efter förlossningen o fokus låg därför på annat. Jag ringde o försökte avregistrera mig men det gick inte. Meningen var att jag skulle börja kursen och jag läste på till en början. Men en annan kurs jag gick samtidigt tog tyvärr mer tid än förväntat. Under terminen jag läste 'kost, näring och hälsa' separerade jag också och hade en besvärlig flytt. Detta gick ut över kursen så den påbörjades aldrig helt. Har nu sökt in till vt 2011 och hoppas på att jag kommer in igen... Visst jag påbörjade denna kursen om kost och hälsa på 7,5 poäng på Lineéuniversitetet, januari Men då eftersom jag var med i en fruktansvärd bilolycka kort tid efteråt, så bestämde jag mig för att avsluta denna kursen då. Det vart tillräckligt mycket med mina vanliga studier kring programmet jag läser vid en annan universitet... Nu vet ni det, så ni behöver inte skickar till mig enkäter och andra förfrågningar, jag har inte alls tid att lägga på det och 11

12 min tid är väldigt djurbar!! Anledningen till att jag inte kom igång med studierna hos er vt 2011 var helt enkelt att information om när/hur kursen startade var allt för bristfällig. Jag valde att inte börja på kursen för att jag fick erbjudande om ett arbete istället. Jag arbetar heltid och hade svårt att få tiden att räcka till just vid kursstart. Tyvärr! Mitt schema strulade, kom in på ytterligare 2 kurser som jag prioriterade högre Arbete kom i vägen för studier Jag ringde och meddelade att jag inte kunde komma. Jag partade med min chef som sa att jag ev. skulle gå en utbildning i hematologi, som nu tyvärrinte blir av förrän till våren. Eftersom jag är ganska nyutbildad och känner att arbetet kräver mycket kunskap och energi av mig kände jag att det kanske blev förmycket att läsa två utbildningar och arbeta 80% samtidigt. Men jag vet att jag kommer att börja läsa på Linneuniversitetet igen (om jag kommer in på det jag önskar) jag hade tre mycket lärorika och trevliga år där. Jag är föräldraledig och hade tänkt läsa kursen parallellt men fick inte riktigt ihop det med tid och ork. Jag började inte kursen därför att jag dels kom in på psykologi 100% och dels för jag samtidigt fick jobb på 25% så det hade blivit för mycket. Jag är fortfarande intresserad av att gå kursen men för tillfället har jag inte den tid jag känner jag behöver för att genomföra den på bästa sätt. Ja hoppade av redan från början så jag har ingen uppfattning om de övriga frågorna. Jag är arbetslös och blev rädd att a-kassan skulle få reda på det och börja krångla med utbetalningar. OM det är så eller inte vet jag ej. Det är ingenting med skolan göra, allt var perfekt. Jag mådde inte bra därför slutade jag. Anledningen till att jag inte påbörjade kursen är att jag inte lyckades kombinera studierna med mitt heltidsarbete Jag skulle gärna gått men det blev oerhört mycket att göra på jobbet. JAg kom aldrig igång för jag trodde att jag skulle orka vara föräldraledig samtidigt som jag pluggade, men min son har inte sovit så mycket på dagarna som jag trodde, därför började jag aldrig! Sjukskriven tyvärr. Efter att ha läst psykologi 1, blev jag helt övertygad om att det verkligen är psykologprogrammet jag vill in på. Så nu pluggar jag för ett toppresultat på högskoleprovet. Därför började jag inte på kursen. Info, upplägg och teknik var utmärkt. För första gången i mitt liv blev det så att jag bara uteblev från en kursstart, men det berodde uteslutande på en familjekris och allt bara föll bort. Annars hade jag verkligen sett fram emot att få läsa den. Fick ingen info om er kurs. ingen info alls. ingen aning om när den skulle börja ens. OM jag trots allt fick ngt så minns jag det inte och infon var otillräcklig och opersonlig. Kom in på 4 kurser denna termin. Minns ej exakt vad jag fick från vem. valde den där läraren skickade mail, hälsade oss välkomna och förklarade kursen, bad oss ringa om vi hade frågor o ville ha svar på vilken grupp jag ville gå i. det var GIH. de verkade mest engagerade. och det har visat sig vara en av de bästa kurser jag någonsin gått. har själv ställt mig frågan varför jag denna termin valde som jag valde. svaret är: visat engagemang från lärarens sida. Jag hade problem med inloggning och med att registrera kursen. Jag kom in på en kurs som jag hellre ville gå på. Jag sökte in på flera kurser då jag inte visste om jag kom in, anledningen till att jag tackade nej till kursen på Linneuniversitetet var att jag kom in på en annan kurs som jag prioriterade högre. Jag fick jobb. Tack för hjälpen med registreringen. Nu ska jag sätta igång. Angående den kurs som jag inte påbörjade var anledningen att jag sökte många kurser i april för jag visste inte om jag skulle jobba heltid till hösten, vilket jag nu gör. Men ska försöka hinna med de två kurser som jag är registrerad på. Hade gjort ett misstag när jag uppskattade den tid jag hade till förfogande. Jag flyttade till Thailand strax före mina tänkta studier. Hade problem med inloggningen på Studera försökte förtvivlat komma tillrätta med de problemen men det löste sig inte. Hoppas reda ut detta då jag flyttar hem igen efter nyår. Anledningen är att jag fick jobb. I början trodde jag att jag skulle få tid över till att plugga lite vid sidan om, men den tiden har inte visats sig sedan dess... För att jag valde många kurser men insåg att jag inte kunde genomföra dem alla så jag var tvungen att välja bort några 12

13 Jag kom in på en distanskurs och har mailat för att kunna hitta till informationen. jag vill forfarande komma igång om det går. Vore tacksam för svar och mer information. Anledningen till att jag inte påbörjade kursen var att jag fick jobb. Jag hade planerat att vara mammaledig lite längre och läsa samtidigt under hösten men fick erbjudande om ett intressant arbete snabbt. Jag har dock valt att läsa vidare med två kursen båda på kvartsfart men kände att läsa heltid samtidigt som att jobba inte fungerar. Då valde jag att hoppa av denna kurs. Informationen har varit bra. Det har gett en bra bild om arbetsomfattningen. Jag har inte haft några större tekniska missöden. Jag läser två enstaka kurser vid Linneuniversitetet. Jag kom in på en tredje men valde på ett mycket tidigt stadium att tacka nej till kursen med ett sk tidigt avhopp. Jag hoppas att detta registrerades. Jag fick i alla fall en elektronisk bekräftelse på att jag avböjt kursen redan före terminsstart. Jag vill gärna gå kursen men det har kommit både sjukdom och jobb emellan. Är det möjligt att få fortsätta trots sena inlämningsuppgifter? Om du svarade NEJ på fråga 2, vad var det som saknades? En närmare beskrivning av ämnet och kursens delmoment. Det jag inte hade förstått var att den behandlade västerländska, konventionella mediciner som har en grund i naturen på det sätt att de härmar en del av vissa växters egenskaper. Konkret fakta om examination. Detaljinfon kom för sent. Fick bra hjälp, men det va ingen enkel procedure. Det är svårt web program. kan jag inte riktigt minnas, men jag minns att det inte fanns tillräcklig information om hur kursen skulle utföras praktiskt iom att det är en distanskurs. Det hade varit bra med info om startdatum direkt med antagningsbeskedet Eventuellt kunde de olika momenten göras tydligare i kursspecifikationen så att man exakt vet hur mycket som måste hinnas med innan kursen börjar. 13

14 Det var väldigt mycket information samt att jag upplevde att det blev väldigt många olika inlogngingar...studentmail en inloggning, kurssidan en annan samt att all info gick via studentmailen. Vore bättre att använda den mail man anmält i sambande med kursanmälan som är den kommunicerande mailen. har använt moddle tidigare på ett annant universitet men upplevde inte det lika krångligt som nu. Sedan känns det som att Linneunoiversitetet har lite att jobba med med hemsidan (tex att länkar blirt överstrukna med övertsykningspenna.. tycker även att det är svårt att hitta på hemsidan. länkar är lite otydliga. Det jag saknade i förväg var just den fulltutvecklade detaljbeskrivningen av det upplägg som mitt intresse kom att snubbla på (se svaret på första frågan). Annars var informationen helt ok i och för sig. Se tidigare fråga. Den faktiska kursen motsvarade inte mina behov. en bättre sammanställning av vad man ska göra för att registrera sig på kursen och hur man hittar allt. en introduktionsvideo för sin kurs skulle sitta utmärkt Kom inte in, var tvungen att skapa inloggningsid.. Info om att det var samma kurs som jag läst! ;) jag tyckte det var svårt att veta vad jag skulle gå in och få reda på aktuella arbetsuppgifter men när jag väl hittade rätt var det oeky Det mesta saknades.. mestadels hur man navigerade på sidan. Ni har en rörig hemsida informationen var tydligt när man väl förstod hur allt fungerade. Tog dock ett tag innan man förstod det Tyckte att jag fick bra med information, allt är relativt, Linnéuniversitetet var på en helt okey nivå Vet ej. Det var inte pga informationsbrist som jag avstod kursen Det tycker jag nog Jag tog mig inte tid att ta reda på det. 14

15 Fråga 3 Fick du en tillräckligt bra bild av vad som förväntades av dig som student på kursen? (t ex arbetsinsats, tidskrav, studiemetoder) Lämna gärna kommentar till fråga 3 Det mesta gällande vad som skulle förväntas av mig som student var klart. Under kursens gång däremot var det endast i efterhand eller bara någon dag innan inlämning som jag förstod att vi hade en uppgift att lämna in; detta genom att titta på kommentarer från andra elever. Till viss del kan detta också ha berott på mig själv då jag inte hade lärt mig läroplattformen än, och min internetuppkoppling inte var den bästa vilket gjorde att vissa meddelanden kanske bara laddades till hälften. Informationen känndes utspridt Jag tyckte det var lite svårt att förstå erat datasystem. Då jag endast kunde ta del av info via nätet så var de lite klurigt. Jag hoppas att kunna studera kursen vid senare tillfälle Då kursen innefattade en salstenta (om jag förstod det rätt), trots att den var på distans gjorde att det kändes omöjligt för mig att slutföra kursen samtidigt som heltidsjobb och andra studier, därav valde jag att inte börja alls. Informationen var bra. Jag hade önskat litteratur lista tidigare för att underlätta inköpet av litteratur Har studerad på distans för ut - o viste vad blev förväntad Jag satte mig inte in i kursen tillräckligt mycket jag tycker att universitetet verkar jättetrevligt! Rörigt med hur det skulle gå till att läsa på distans. Tror kanske att jag inte var tillräckligt insatt för att ta reda på det heller, hade jag varit mer insatt hade jag förmodligen letat mig fram till rätt information skulle gärna fått mer info om förväntningar, översikt med alla ämnen/områden som skulle gås igenom samt ett dokument med alla deadlines för inlämningar Egentligen fick jag det, men först sent, i anslutning till kursstart. hade kanske varit bra med mer sådan info ännu tidigare Vid kursstart fick jag bra information, men jag saknade en tydlig bild av kursen innan det. 15

16 Kommentar enligt vad jag anmärkt i samband med de tidigare frågorna. Inget nytt här! Vid kursstart fick jag bra information, men jag saknade en tydlig bild av kursen innan det. Är tyvärr en obotlig tidsoptimist, insåg att jag inte skulle hinna läsa i tillräcklig omfattning... det skulle varit ok Lite luddigt med förkunskaper, stod att man behövde ha datavana, det tycker jag att jag har, har europeiskt körkort på dator samt sitter mycket framför datorn, kanske skulle man haft med(tydligare info) Jag hade bestämt mig för att inte läsa kursen redan innan den startade men missade att avregistrera mig så jag har inte tagit del av informationen angående kursen. Jag förstod det så att kursen i fråga hade ett öppet startdatum för studenterna och det enda som kursföreståndaren ville ha in var ens egen planering och schema över kursens tid, vilket skickades in av mig i tid. jag personligen valde många kurser under ht 2011 och har haft fullt upp under första läsperioden. Därför kände jag en frihet, som jag läste av från skolan, att lämna in de uppgifter som skulle göras enligt det schema som vi som studenter skickat in. Bra att läraren skrivit om kursen, samt valmöjl att välja studietakt Nej, jag påbörjade aldrig kursen Vet ej. Det var inte pga informationsbrist som jag avstod kursen Nej men kursen krävde tillgång till webbkamera vilket jag inte har så det gjorde att det kändes komplicerat Fråga 4 Hade du tekniska problem i samband med kursen? (t ex inloggning, tillgång till webbplats) Lämna gärna kommentar till fråga 4 kunde inte plugga in sladden jag blev ju sjuk så jag testade aldrig att logga in på webben. men den funkar ju nu när jag går en annan kurs på hösten. så det var säkert inget problem i somras heller Inga tekniska problem från universitetets sida, det var bara under en period av några timmar det inte gick att logga in. Men detta var på grund av underhåll och uppdateringar av webbsidor etc. och jag hade blivit underrättad i god tid och 16

17 flera gånger. Jag hade svårt att logga in i början Tog några gånger innan jag fick inlogget att fungera men de kunde berott på mig likaväl Min egen internetuppkoppling var inte bra nog Det gick inte att logga in på mina sidor, var tvungen att kontakta IT-support flera gånger Omständiga tekniska strukturer för att övh bli registrerad. Jag tolkade koden fekl Inte riktigt, men det va inte enkelt att få det att fungera först Inte aktuellt eftersom jag aldrig startade. Fick inte tillgång till Blackboard och kursen visades inte på mina sidor, detta trots att jag var antagen och registrerad på kursen. Men fick mycket god hjälp utav kursansvarig så det löste sig tillslut. Kanske inte problem men jag upplevde det som mycket rörigt! Hade problem med min utrustning. Normalt brukar allting fungera alldeles utmärkt. Osmidigt system. allt var tydligt Krångligt att förstå hur man gör. Var tvungen att hämta ut nytt lösenord till varje inloggningstillfälle Ni har en krånglig hemsida Jag har varit i kontakt med administrationsavdelningen och trodde där efter att jag var registrerad. det fanns inga större svårigheter - svårt att hitta till kursuppgifterna dock. Länken var otydligt utformad för att man skulle förstå vart man hamnade. Provade aldrig att logga in, etc. Ja, inloggning Finns det något du vill lägga till? jag tänker inte söka någon mer kurs för jag är alldeles för dum ni har trevliga kurser och jag har aldrig haft problem med något än så länge. trevliga lärare och så. Kommer att återuppta studierna vid ett senare tillfälle. Jag vill verkligen gå kursen i spädbarnspsykologi men vill inte göra det halvhjärtat- Jag hade gärna börjat och slutfört kurserna, tråkigt men jag kan kunde tyvärr inte styra över mitt jobb. Jag kommer söka kursen nästa år igen, och förhoppningsvis lyckas bättre med tekniken så att jag övh kommer igång. Jag hoppas på att kunna gå kursen vid senare tillfälle. Jag han ej anmäla mig till våren Känns konstigt att ni inte ser att jag redan läst kurserna som ni pratar om att jag inte kommit igång med. Det gör ju därmed att denna undersökning inte riktigt blir korrekt. hoppas att kursen finns kvar kommande terminen då jag är intresserad av den på sikt Jag trodde jag skulle jobba 50% endast under hösten men fick 100% tjänst och kände att det inte fanns utrymme till att 17

18 studera tyvärr. Gör om och gör rätt. ta bort fysiska möte på campus och gör utbildningen enbart nätbaserad. Återkommer gärna ett annat år... ja, jag går som sagt på kursen, så vet inte varför ni har skrivit att jag inte går där Den lärare jag har på den kurs som jag valde att fortsätta med svarar otroligt bra och utförligt på de frågor vi ställer i forumet. Jag är mycket nöjd med den kurs jag läser. Jag har påbörjat kursen och förstod det som att jag har två år på mig att bli klar. Därför har jag inte lämnat in någon uppgift än. Jag arbetar heltid samt håller på att starta ett företag och vill gärna få mer kunskap om Flash. Det jag fastnade för var att man kan läsa kursen under en längre period för att jag annars inte skulle hinna. Vet inte om jag missförstått detta. En annan orsak kan vara att jag inte blivit registrerad utan att uppfatta det. Jag går kursen Mulitmedia för Webben, har gjort delmoment 1 av 3. Vet inte varför jag fått denna undersökning? Om lärare vill ha ett personligt schema från eleverna så borde han/hon kolla på dessa för att förstå när uppgifterna kommer in osv. Därför känner jag att denna undersökning var onödig för mig personligen. Jag funderar på att läsa kursen när jag har avslutat min föräldraledighet istället. Jag hoppas kunna gå nästa termin! Distanskurs är bra för oss småbarnsföräldrar.. Jag kan tänka mig att söka fler gånger till Linneuniversitetet. 18

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Dnr HS 214/42 Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Figur C1 Hur administrationen har fungerat... 1 Figur C2 Hur studievägledningen har fungerat... 1 Figur C3 Om de studerande har använt

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

RESULTAT - MÅLUPPFYLLELSE

RESULTAT - MÅLUPPFYLLELSE Som absolut nybörjare i programmering och utan att ha några handledarpass: Mycket tufft, låg bokstavligen talat i fosterställning varannan vecka... Den gav en bra grund till fortsatta egenstudier i C++.

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Att söka kurser Via webbansökan

Att söka kurser Via webbansökan Att söka kurser Via webbansökan Samt att bifoga betyg, läsa meddelanden och antagningsbesked från Komvux och hur du gör för att bekräfta (tacka ja) till en kurs. Så här gör du för att söka kurser! Gå in

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2)

Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2) Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm

Läs mer

ja ja nej Ja 11 st NEJ / 13 st VET EJ Nej nej nej Nej Nej

ja ja nej Ja 11 st NEJ / 13 st VET EJ Nej nej nej Nej Nej PROCESSUTVÄRDERING 1 FEB 2010 Har det hänt att någon kollega inte kunnat delta i en viss kompetensutvecklingsinsats eller inte kunnat delta fullt ut på grund av bristande tillgänglighet (obs, inte enbart

Läs mer

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi KURSNAMN Examensarbete i företagsekonomi KURSKOD FEG300 ANMÄLNINGSKOD 11119 och 11118 KURSVECKOR 36-03 KURSPLAN alt. Se Blackboard

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen 1. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Översikt hur du gör en ansökan Behörighet Obligatoriska uppgifter i en ansökan

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Doktoranders arbetsmiljö - enkät december 2009 57 st svar Fråga Är du nöjd med din arbetstid? Nej jag jobbar för mycket 4 25% Ja det är lagom 40 70% Nej jag jobbar för lite 3 5% Fråga 2 Håller du i någon

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs kalkylering i MS Excel 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan.

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan. Göteborgs universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta]

Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta] Bild 1 Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta] Enkäten genomförd 12-16 mars 2010 Webbenkät genomförd av PTK 370 anmälda betatestare Svarsfrekvens 52,7% (195 personer) Bild 2 Vilket av följande passar

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform?

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Annika Åström, Malin Seeger Linköpings universitet, 2004 En distanskurs i trafiksäkerhet I detta dokument beskrivs ett exempel på hur man kan utforma en

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0)

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0) Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering öppen Datum: 2011-08-09 10:50:31 Grupp: Besvarad av: 16(22) (72%) Aktiverade deltagare (Projektledning och management (1FH009) VT11) 1. Hur upplever du din

Läs mer

https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11781 Projektnamn: Digital examination Safe Exam Browser

https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11781 Projektnamn: Digital examination Safe Exam Browser Slutrapport Digital examination Pilotprojekt i kursen Skogsnäringens marknader, 2TS033, VT15 som ingår i programkurs i Skogsoch träprogrammet samt Ingenjörsprogrammet i Skog och träteknik webbadress https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11781

Läs mer

TATA65-Diskret matematik

TATA65-Diskret matematik 1 (6) TATA65-Diskret matematik Sändlista Inger Erlander Klein Tea Nygren Siv Söderlund Fredrik Wiklund Carl Johan Casselgren Göran Forsling Kurskod TATA65 Examinator Carl Johan Casselgren Kursen gavs Årskurs

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Kopparberg IT 2012-06-18. Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2007, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier två

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

UTVÄRDERING AV KURSEN 1SJ012 LEDARSKAP, PEDAGOGIK OCH SAMVERKAN I SJUKSKÖTERSKANS YRKESUTÖVNING

UTVÄRDERING AV KURSEN 1SJ012 LEDARSKAP, PEDAGOGIK OCH SAMVERKAN I SJUKSKÖTERSKANS YRKESUTÖVNING UTVÄRDERING AV KURSEN 1SJ012 LEDARSKAP, PEDAGOGIK OCH SAMVERKAN I SJUKSKÖTERSKANS YRKESUTÖVNING OMGÅNG 1 & 2 HT -12 OM UTVÄRDERINGEN Antal svar omgång 1: 30 Campus (av 37=81,1%), 8 Distans (av 8=100%)

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Kurs i Dokumenthantering. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier en halvdag. Studietid:

Läs mer

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt.

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt. Stimulus utbildningsbevakning Protokoll från möte 2008-10-21 Dagordning: 1. Val av sekreterare 2. Förra mötet 3. Från möte med programansvarige Per-Olof 4. Från möte med StuFF 5. Från Stimulus styrelse

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Kort om Moodle baskurs 1

Kort om Moodle baskurs 1 Kort om Moodle baskurs 1 Adress: https://moodle.hanken.fi/ Moodle instruktioner för Hanken lärare sommaren 2014 1 Inloggning: Shibboleth Du kan välja kurs och sedan logga in, eller logga in först och sedan

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundäggande webbdesign HT6 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 6 Medel:,6

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor Agenda Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor 2 Vem gör vad? Utlandsstudier - studieplan och tillgodoräkning Karin Karltorp, utbildningsledare karin.karltorp@liu.se tillgodorakning-il@liu.se +46

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

KURSVÄRDERING FÖR KURSEN: CT3620 Vetenskapsmetodik inom teknikområdet HT1 2003 Västerås

KURSVÄRDERING FÖR KURSEN: CT3620 Vetenskapsmetodik inom teknikområdet HT1 2003 Västerås KURSVÄRDERING FÖR KURSEN: CT3620 Vetenskapsmetodik inom teknikområdet HT 2003 Västerås Kursansvarig: Gordana Dodig-Crnkovic Lärarstaben: Jan Gustafsson, Kimmo Eriksson, Sten Lindstam, Lennart Harnefors,

Läs mer

Datateknik A, Datornätverk, 7,5 högskolepoäng

Datateknik A, Datornätverk, 7,5 högskolepoäng Till dig som är antagen till kursen Datateknik A, Datornätverk, 7,5 högskolepoäng Kurskod: DT024G. Anmälningskod: MIU 24806 (Distans halvfart). Välkommen som deltagare i ovan nämnda distanskurs under våren

Läs mer

Att söka kurser Via Webbansökan. Samt att bifoga betyg och läsa meddelanden från Komvux

Att söka kurser Via Webbansökan. Samt att bifoga betyg och läsa meddelanden från Komvux Att söka kurser Via Webbansökan Samt att bifoga betyg och läsa meddelanden från Komvux Så här gör du för att söka kurser! Gå in på Eskilstunas hemsida: http://www.eskilstuna.se/ Klicka på Utbildning och

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling HT11 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Välkommen till Kriminologi 1 på distans!

Välkommen till Kriminologi 1 på distans! 1 Introduktionsuppgift (1 hp) HT 2014 Välkommen till Kriminologi 1 på distans! Om du är registrerad på kursen har du förhoppningsvis redan fått dina inloggningsuppgifter för kursen. Kursen bedrivs i Mondo

Läs mer

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2 CEQ-kommentarer Kurser år 2 Innehåll LP1... 2 Introduktion till mikroekonomisk teori, EXTA40... 2 Logistik, MTTF01... 2 LP2... 3 Matematisk statistik, allmän kurs, FMS012... 3 LP3... 3 Programmeringsteknik,

Läs mer

Uppföljning av deltagare i projekt SAM

Uppföljning av deltagare i projekt SAM Uppföljning av deltagare i projekt SAM Anna Holmgren Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Hur gjordes uppföljningen? 4

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram

Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2014-06-18 Dnr: DUC 2011/2093/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare

Läs mer

GIT L0006B. C# och Windowsbaserad applikationsutveckling. Information inför kursstart

GIT L0006B. C# och Windowsbaserad applikationsutveckling. Information inför kursstart GIT L0006B C# och Windowsbaserad applikationsutveckling Information inför kursstart Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Föreläsningar 2 Laborationer 2 Examination 2 Litteratur 3 Referenslitteratur

Läs mer

Evaluation Summary - CD5390 Programkonstruktion med C HT-02 Dan Levin

Evaluation Summary - CD5390 Programkonstruktion med C HT-02 Dan Levin Evaluation Summary CD9 Programkonstruktion med C HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Utskrift: PDFkopia. Hur tycker du informationen kring kursen har varit? (=dålig... =bra) 8 Medel:.7 All information

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Skapad: 2011-08-01 Innehåll Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina studier?... 5

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson.

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson. Kursanalys av SF1624 för CINTE, vårtermin 2015 1 Kvantitativa data Moment TEN1 Poäng på moment 7.5hp Antal registrerade 83 Antal godkända på moment 33 Prestationsgrad 40% Antal med slutbetyg 33 Examinationsgrad

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Varför läsa på högskolan? En utvecklande tid med nya vänner Man lär sig att lära Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre lön? Arbetslöshet

Läs mer

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning Inledning Uppdragsgivaren efterfrågar ett program som ska fungera som underlag för undervisning av distansstudenter. I programmet ska man kunna genomföra föreläsningar, och elever och lärare ska kunna

Läs mer

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21 SLUTRAPPORT Sebastianlund.com Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430 Abstrakt Denna rapporten handlar om mitt arbete jag gjort i kursen Individuellt Mjukvaruprojekt under våren 2012. I rapporten

Läs mer

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 BIMA11 (PU 1) HT 2009 Summary Total number of answers 18 Filter no Group by question no Professional development Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 Lunds Universitet, Höstterminen 2009

Läs mer

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014 Suomi Svenska English Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp

Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp 2014-01-02 Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp Kurskod VPG04F Kursen startar torsdagen den 30 januari, kl. 16.00 i sal. Den följande undervisningen kommer att ske i ett antal olika

Läs mer

Resultat, användningstester. 2010, v37

Resultat, användningstester. 2010, v37 Resultat, användningstester 2010, v37 Om testet 6 testpersoner 19-21 år, 1 kvinna & 5 män 4 tp i åk 1 och 2 tp i åk2 2 tp gick Fysik del 2, materialfysik och Algebra och geometri Rekrytering skedde genom

Läs mer

När skrivs de första proven i studentexamen på dator?

När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Enkäten skickades till en lärare/skola i Vi7 (olika ämnen), som bad en grupp ettor fylla i. Enkäten är alltså ett stickprov. Kicki Häggblom 2015 När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Hösten

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

PDK - Utvärdering KVOOC

PDK - Utvärdering KVOOC PDK - Utvärdering KVOOC Utvärdering UPL Results of survey Startade: March, 0 Avslutad: March 8, 0 Svarsfrekvens: 9 / -- Elektroniskt utvärderingssystem PDK - Utvärdering KVOOC KVOOC:en är nu slut och vi

Läs mer