Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng"

Transkript

1 Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika definitioner av konst och kultur, inklusive skillnaderna dem emellan), Historiskt (konstarternas och kulturpolitikens framväxt), Sociologiskt (konstens funktioner och konstnärernas sociala villkor), Estetiskt (Olika uppfattningar om konstens värde), och Diskursivt (att tala och skriva om konst). Kursen relateras till kulturprojektledarens praktiska arbetssituation. Kursen är uppdelad i två moment, förlagda till termin 1 och 3. kunna redogöra för olika definitioner av konst och kultur ha en inblick i konstarternas och kulturpolitikens historia ha kännedom om konstens och kulturens sociala villkor och centrala aktörer: konstnärer, politiker, administratörer, kuratorer kunna diskutera konstens roll och funktion, dess nytta och värde kunna självständigt reflektera över konst och kultur Undervisning och examination Kursen varvar föreläsningar med praktiska skrivövningar och arbete i workshop. Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar.

2 Betygskriterier Godkänt Den studerande förmår redogöra för olika sätt att se på konst och kultur, samt att diskutera konstens och kulturens historiskt skiftande sociala funktioner och villkor. Väl godkänt Den studerande förmår att på ett självständigt sätt analysera och diskutera frågor som rör konstens och kulturens kvalitet, nytta, funktion liksom dess konstens och kulturens inbördes relation.

3 Projektmetodik i kulturlivet, 40 poäng Projekt är idag en etablerad arbetsform såväl inom näringsliv, föreningsliv och offentlig förvaltning. Förespråkare lyfter fram den som lösningen på alla organisatoriska problem. Kritiker menar istället att projektformen ger en fiktiv handlingsfrihet och urholkar självständigheten för framförallt mindre aktörer. Projekt är effektivt begränsade av tidsramar och rapporteringsprocedurer men ofta kortsiktiga, optimistiskt planerade och beroende av externa finansiärer. Det finns både förtjänster och fallgropar. Projektsamhället är helt enkelt den verklighet vi måste lära oss att leva och arbeta i. Väl använt kan vi genom projekt bryta ny mark och förverkliga våra idéer. Kursen är uppdelad i tre moment, förlagda till termin 1, 2 och 3. Termin 1, 30 poäng Kursen Projektkunskap fokuserar projekt som organisations- och arbetsform. Kursen innehåller en introduktion till projektledningsläran, en praktisk tillämpning av den och en mer problematiserande diskussion av densamma. Grundläggande kunskaper i projektarbete introduceras och omsätts i praktik. Detta sker genom genomförande av ett projekt med projektcykelns alla komponenter: idégenerering, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. Projektgruppen är central för projektet och därför ägnas en del av kursen åt kommunikation, gruppdynamik och konflikthantering. Vi diskuterar även de olika aktörer som ingår i projektet och deras roller. Projektledning är snarare en lära än en vetenskap. Genom praktik och reflektion utvecklas vår kunskap om projekt. Kursen erbjuder därför verktyg för reflektion och möjlighet att ta del av ett antal erfarna projektledares erfarenheter. ha kännedom om projektledningslärans historia och centrala begrepp

4 kunna redogöra för projektets cykel med idé, planering, styrning, genomförande, uppföljning och utvärdering samt tillämpa arbetsmetoder inom dessa områden kunna identifiera och sätta upp mål för ett projekt kunna tillämpa olika metoder för analys och kunskapsinhämtande som en del av projektarbetet kunna planera, genomföra och utvärdera ett projekt kunna utforma en projektbeskrivning och projektrapport kunna redogöra för arbetsgruppers processer och kunna tillämpa metoder för grupparbete och konflikthantering Termin 2, 5 poäng Nästa del av projektkursen tittar på internationella projekt. Vad motiverar dem och vilka svårigheter och möjligheter innebär de? kunna reflektera över vari den internationella dimensionen av ett projekt kan bestå och vad som motiverar den. kunna redogöra för vad den internationella dimensionen i ett projekt får för konsekvenser för det operationella arbetet och projektets kontext. Termin 3, 5 poäng Under termin tre behandlas projektledarrollen. Då projekt ser olika ut och innehåller olika faser, får det konsekvenser för vilket ledarskap som är relevant för projektet i fråga. Att arbeta som projektledare är en utsatt position. Det innebär att arbeta under både operativ och kontextuell osäkerhet och ofta under stress. Kursen behandlar därför stress och stressförebyggande åtgärder för att utveckla ett hållbart arbetssätt. ha kännedom om projektledarrollens specifika förutsättningar och villkor kunna tillämpa redskap för reflektion som en del av det livslånga lärandet ha kännedom om arbetsrelaterad stress och hur du som projektledare kan förebygga det

5 Undervisning och examination Under kursen varvas föreläsningar med workshops, litteraturstudier och praktiska övningar. Under kursen genomför deltagarna ett projekt på uppdrag av Kulturverkstan. Deltagarna planerar och genomför projektet i projektgrupper. Planeringsverktyg introduceras efter hand och projektgrupperna får kontinuerlig handledning. Kursens moment examineras genom projektbeskrivning, projektrapport, deltagande i workshops och aktivt deltagande i seminarier. Betygskriterier Godkänt Den studerande medverkar i planeringen, genomförandet och utvärderingen av ett projekt, och visar härvid förmåga att tillämpa metoder för grupparbete och konflikthantering. Den studerande uppvisar förmåga att reflektera över de speciella förutsättningar som är förknippade med internationella projekt, samt förmåga att analysera projektledarens roll i projektet. Väl godkänt Den studerande förmår att, utöver planering, genomförande och utvärdering av ett projekt, också självständigt analysera detsamma och föreslå förbättringar.

6 Kulturlivets omvärld och arkitektur, 60 poäng Kulturverkstan är en projektledarutbildning. Det handlar både om hur man gör ett kulturprojekt men även varför. Hur hänger mitt projekt ihop med omvärlden och den samtid vi befinner oss i? För att förstå sin samtid behöver man orientering i idé- och kulturhistoria samt en god förståelse för hur vårt samhälle är uppbyggt. Kursen syftar till att ge en grundläggande orientering i centrala begrepp som globalisering, demokrati och nätverkssamhälle med utgångspunkt i kulturlivets förvaltningsstrukturer och offentlig verksamhet i Sverige och Europeiska Unionen. Projektarbetets utbredande och arbetslivets omdaning påverkar både hur vi arbetar och vår förståelse kring hur det är att jobba. För att kunna vara en framgångsrik projektledare krävs det både teoretisk reflektion och praktisk handlingskompetens för att möta arbetslivets förändrade krav. Kursen är uppdelad i tre moment och sträcker sig över termin 1, 2 och 3. Termin 1. Staden och kulturen, staten och demokratin, 30 poäng Demokratin är utgångspunkten och livsnerven för vårt samhälle. Av en eller annan anledning så befinner vi oss i Göteborg. Med staden som startpunkt försöker vi förstå den stad, region och nation vi lever i och hur dess kulturliv ser ut. Kursen handlar om att ge ökad förståelse om kulturlivets arkitektur samt att känna till dess centrala aktörer. kunna redogöra för viktiga aspekter av demokratins historiska framväxt samt hur det demokratiska styrelseskicket kan stärkas och utvecklas. ha kunskaper om vilken roll några kulturinstitutioner i Göteborg och västra Sverige spelar och under vilka villkor de arbetar, samt utifrån denna kunskap dra några generella slutsatser om kulturens roll som rättighet, nyttighet i sin egen rätt och/ eller som medel för tillväxt och välfärd. ha kunskap om hur Sverige styrs på lokal, regional och nationell nivå. ha kunskap om svensk kulturpolitik på lokal, regional och nationell nivå. känna till och kunna redogöra för kulturlivets arkitektur och de viktigaste aktörerna på lokal, regional och nationell nivå.

7 förstå begreppet offentlighet samt att ha deltagit i en offentlig debatt. ha kunskap om begreppen genus, intersektionalitet och interkulturalitet samt förstå hur de praktiskt kan tillämpas i en grupp och ett projekt. Termin 2. Europa & den övriga världen, 20 poäng Både politiken och kulturlivet har delvis lämnat nationalstatens trygga famn. Fram träder ett nätverkssamhälle där politiken rör sig inom, mellan och bortom nationerna. Detta samtidigt som samarbetet mellan olika kulturella aktörer ses som ett viktigt inslag i formandet av ett nytt Europa. ha kunskap om EU och det europeiska projektets bakgrund, EU: s politiska organisation och administrativa ordning. kunna söka sig information och kunskap om EU relevant för kulturarbetare. ha kunskap om och kunna redogöra för olika teorier om fenomenet globalisering och dess historia. kunna diskutera och relatera till vad globaliseringen innebär för möjligheterna till ökat internationellt samarbete och internationella projekt inom kulturlivet kunna tillämpa de kunskaper som kursen givit och förstå arbetsprocessen bakom en projektansökan på EU-nivå. kunna skapa idéer och formulera visioner som är centrala för att kunna knyta kontakter och motivera ett samarbetsprojekt på europeisk och/ eller global nivå. kunna reflektera över hur vår värld hänger ihop och delas upp beroende på bakgrund, ursprung eller nationalitet. Termin 3. Arbetsmarknadskunskap för kulturprojektledare, 10 poäng Projektarbetets utbredande och arbetslivets omdaning påverkar både hur vi arbetar och vår förståelse kring hur det är att jobba. För att kunna vara en framgångsrik projektledare krävs det både teoretisk reflektion och praktisk handlingskompetens för att möta arbetslivets förändrade krav.

8 kunna reflektera över de specifika villkor som råder i en projektbaserad organisation ha kunskap om och kunna problematisera arbetets betydelse för individen. ha kunskap om viktiga konfliktområden på dagens arbetsmarknad. känna till olika teorier om genus och mångfald inom arbetslivet. kunna reflektera över arbetsorganiseringens betydelse för ett framgångsrikt projektarbete. Undervisning och examination Kursen varvar teoretiska och historiska föreläsningar med praktiska skrivövningar och arbete i workshop. Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar och aktivt deltagande i seminarier. Betygskriterier Godkänt Den studerande ska kunna redogöra för olika uppfattningar om demokrati, offentlighet och globalisering samt ha kunskap om hur Sverige och EU styrs på olika nivåer. Vidare ska den studerande ha kunskap om kulturlivets arkitektur samt vilka krav arbetsmarknaden ställer på en projektbaserad organisation. Väl godkänt Den studerande ska på ett självständigt sätt förmå omsätta sina såväl teoretiska som praktiska kunskaper om olika omvärldsfaktorer i planeringen och genomförandet av kulturprojekt.

9 Kultur och kommunikation - 60 poäng Som kulturprojektledare kommunicerar vi ständigt med andra människor via olika medier och inom olika genrer. Vi använder oss av penna och papper eller av digitala medier - vi kommunicerar via bild och text, muntligt eller skriftligt - vi läser och skriver rapporter, essäer och debattartiklar - vi samtalar i grupp eller med en person, med unga och gamla, men alltid med människor som har andra erfarenheter och referensramar än vi själva. Som kulturprojektledare behöver vi därför utveckla vår sociala och narrativa kompetens och vår förmåga att kommunicera vårt projekt på ett tydligt och intresseväckande sätt. Detta innefattar att vara en uppmärksam lyssnare och att ha interkulturell kompetens, bortom den enbart etniska innebörden av ordet. Datorn är idag ett av kulturprojektledarens viktigaste arbetsverktyg. Vi behöver därför behärska Internets alla möjligheter för informationshantering men också vara uppmärksamma på dess begränsningar. Kursen i kommunikation tar upp alla dessa aspekter av kommunikation och ger deltagarna möjligheter att utveckla sina färdigheter att kommunicera via olika medier och inom olika genrer. Kursen är uppdelad i 3 moment och sträcker sig över termin 1, 2 och 3. Termin 1. Att skriva, tala och läsa, 30 poäng Under termin 1 ger kursen en orientering och träning i olika former av kommunikation. Den är främst praktiskt inriktad med övningar individuellt och i grupp, vilket ger deltagaren träning inom olika sätt att kommunicera i tal och skrift. I kursen ingår flera moment där deltagaren ges möjlighet att träna skriftlig kommunikation inom olika genrer och för olika målgrupper. Kreativa skrivövningar ger plats för friare former. I den muntliga delen ingår presentation, övning i muntligt framträdande samt övning i att kommentera såväl muntliga framföranden som skriven text. Kursen innehåller möjlighet att läsa, analysera och sammanfatta text. Grunderna i ett källkritiskt förhållningssätt presenteras. Kursen ger också möjlighet att lära om och reflektera över processer som styr skriftlig och muntlig kommunikation.

10 Datorn som redskap för kommunikation, dess möjligheter och begränsningar, studeras och prövas. Kunskaperna fördjupas senare genom att datorn används flitigt under hela utbildningen. kunna skriva och formulera sig i text inom olika genrer och för olika målgrupper kunna analysera och ge feedback på andras texter kunna läsa text, analysera innehållet och sammanfatta text i ett kortare referat känna till innebörden i ett källkritiskt förhållningssätt kunna presentera sitt arbete, muntligt, för olika personer och grupper. kunna analysera och ge feedback på andras muntliga framträdande känna till grundläggande moment i muntligt framträdande Termin 2. Projektet i text och bild, 15 poäng Kursen tar upp olika moment som kan ingå i produktion eller beställning av trycksaker. I kursen diskuteras och analyseras olika formspråk utifrån frågan: Hur kommunicerar man med hjälp av bild och form? ha grundläggande kunskap om användning av datorprogram för bildhantering ha grundläggande kunskap om användning av datorprogram för layout ha grundläggande kunskap om hur man strukturerar, illustrerar och formger bild och text kunna skapa en enkel trycksak ha beställarkompetens för en mer avancerad trycksak ha grundläggande kunskap om hur olika bild- och formspråk kan analyseras och vilka budskap dessa kommunicerar

11 Termin 3. Projektet och nätet, 15 poäng Internet är idag ett viktigt verktyg för kommunikation över hela världen. Den sociala webben, som Facebook och bloggar, erbjuder stora möjligheter både för kommunikationen inom projektgruppen och för att marknadsföra projekt. Under kursen studerar deltagarna kommunikation på Internet. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment om webbpublicering och hur man skapar en webbplats för sitt kulturprojekt eller sin verksamhet och hur man beställer en webbsida för sitt projekt. kunna välja relevant information, layout och omfång för en webbplats känna till verktyg eller plattformar för administration av webbplatser kunna skapa en enklare webbplats ha beställarkompetens för en mer avancerad webbplats förstå hur formspråket påverkar läsarens förståelse av budskapet ha grundläggande förståelse för Internets roll som medium för kommunikation i en global värld känna till olika digitala medier och plattformar och förstå möjligheter och begränsningar med dessa Undervisnings och examinationsformer I kursen blandas föreläsningar och litteraturstudier med skrivuppgifter och muntliga presentationer. Även workshops, seminarier och studiebesök ingår. De former för kunskapskontroll som tillämpas inom kursen är skriftliga och muntliga prov. Ibland är tentamen i seminarieform där gruppen diskuterar ett kursavsnitt eller litteratur. Grupparbeten kan redovisas både skriftligt och muntligt. I en del moment är aktivt deltagande ett krav för godkänt betyg. Betygskriterier Godkänt Den studerande visar förmåga att för olika målgrupper kommunicera sitt projektarbete muntligt, skriftligt och visuellt, via trycksaker, webbsidor och sociala medier.

12 Den studerande visar förmåga att analysera innehållet i olika medier samt att förhålla sig källkritiskt till dessa. Väl godkänt Den studerande visar förmåga att självständigt utforma och genomföra kommunikation inom samtliga tillgängliga medier, samt förmåga att analysera formspråk och föreslå förbättringar av muntlig och skriftlig kommunikation. Den studerande visar förmåga att självständigt reflektera över Internet och den digitala kommunikations betydelse för samhällsutvecklingen.

13 Kulturföretagande och entreprenörskap, 60 poäng Kursen spänner över flera fält där entreprenörskap, kulturföretagande, ekonomi och marknadskommunikation av relevans för kulturarbetare belyses, både utifrån ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Med utgångspunkt i de idéer som deltagarna själva för med sig in i utbildningen studeras vilka organisationsformer som kan vara lämpliga för att förverkliga olika ideér och konsekvenserna av detta för ekonomi, juridik och marknadskommunikation. Dessutom behandlas begreppet kreativa näringar och förutsättningar för konstnärer och kulturarbetare att försörja sig på sitt arbete. Kursen fokuserar också på etik, konstnärlig integritet, kommersiell kontra ideell konst/drivkraft och kommersialismens negativa verkningar. Utifrån de olika momenten i kursen, och parallellt med dessa, utvecklar och konkretiserar deltagarna sina egna idéer, sitt egna kulturföretagande och sina egna projekt. Termin 1. Projektekonomins praktik, 5 poäng Denna kurs är en första introduktion till ett projekts ekonomi och ekonomistyrning. Hur identifieras kostnader för dess genomförande? Vad är syftet med budget och budgetering och hur kan en enkel budget se ut? Vad innebär begreppsparen intäkter/kostnader, inkomster/utgifter och inbetalning/utbetalning? Efter genomgången kurs skall deltagare kunna identifiera kostnader i ett projekt utifrån en projektbeskrivning kunna upprätta en enkel projektbudget Termin 2. Kulturekonomi och kulturföretagare, 25 poäng Kursen spänner över flera fält där ekonomi diskuteras utifrån två utgångspunkter; kulturens ekonomi i ett samhällsekonomiskt perspektiv samt ekonomi sett ur ett budgethanteringsperspektiv. Hur hänger kultursektorn ihop med den övriga ekonomin? Vilka

14 kulturföretag och kulturprojekt behövs och efterfrågas i samhället? Skiljer sig kreativa näringar och kulturföretagande från annat företagande? Hur ser processen för start av eget företagande ut? Kursen diskuterar frågor som dessa med ett reflekterande perspektiv. Kursen tar också upp ett mer budgethanteringsperspektiv som omfattar en genomgång av hur man finansierar ett projekt eller ett företag och ekonomiskt realiserar en projektplan eller en affärsidé. Moment som budget, resultatplanering samt juridik för företagande ingår. kunna redogöra för hur kultursektorn hänger samman med den övriga ekonomin kunna redogöra för relevanta aspekter av begreppen ekonomi, marknadsekonomi, entreprenörskap, kulturföretagande och kreativa näringar kunna redogöra för ekonomiska och juridiska konsekvenser av olika företagsformer i förhållande till en given idé ha kunskap om och färdigheter i projektfinansiering, budgetering och rapportering kunna beskriva ett projekt eller en företagsidé i ord och siffror Termin 3. Marknadskommunikation för kulturfältet, 30 poäng Kursen fokuserar på marknadskommunikation utifrån både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Kursen ger grundläggande förståelse för markandsföringens begrepp och terminologi samt en genomgång av metoder inom marknadskommunikation. Deltagaren genomför en marknadsplan i grupp samt en individuell analys av en kulturorganisations marknadskommunikation. Kursen innehåller även moment kring förutsättningarna för egen företagande inom kulturen och frilansarens specifika utmaningar inom marknadskommunikation så som att bygga nätverk och försäljning. kunna redogöra för marknadskommunikationens grundläggande komponenter och terminologi identifiera vägar för marknadskommunikation av ett projekt utifrån frågorna: Vem ska

15 jag nå? Vad ska jag göra? Hur når jag ut/in? kunna genomföra en enkel varumärkesanalys i ett projekt kunna genomföra en enklare analys av marknadskommunikation på ett företag eller en organisation inom kulturområdet kunna redogöra för förutsättningar för eget företagande inom kultur ha grundläggande kunskaper kring försäljning och byggandet av nätverk. Undervisnings och examinationsformer I kursen blandas föreläsningar och litteraturstudier med workshops, seminarier och studiebesök. Flera uppgifter genomförs i grupp. De former för kunskapskontroll som tillämpas är skriftliga, muntliga och praktiska prov. Ibland är tentamen i seminarieform där gruppen diskuterar ett kursavsnitt eller litteratur. Grupparbeten kan redovisas både skriftligen och muntligen. I en del moment är aktivt deltagande ett krav för godkänt betyg. Betygskriterier Godkänt Den studerande visar förmåga att upprätta en projektbudget. Den studerande visar förmåga att redogöra för relevanta aspekter av ekonomi och juridik, samt att redogöra för hur kultursektorn hänger samman med den övriga ekonomin. Den studerande visar förmåga att planera marknadskommunikation för ett projekt eller verksamhet. Väl godkänt Den studerande visar god förmåga att självständigt upprätta en projektbudget, att kunna redogöra för relevanta aspekter av ekonomi och juridik, samt ha en god förståelse för hur kultursektorn hänger samman med den övriga ekonomin. Den studerande förmår att självständigt omsätta teoretiska kunskaper i praktisk planering av marknadskommunikation för ett projekt eller verksamhet.

16 Examensarbete - 30 poäng Avsikten med kursen är att deltagaren skall få en möjlighet att fördjupa sig inom ett av de ämnen som tagits upp under utbildningens gång. Ett annat syfte är att lära sig hur man arrangerar en kurs. Under handledning planerar, genomför, redovisar och utvärderar deltagarna en egen kurs. et med kursen kan vara att utveckla mer praktiska färdigheter, som exempelvis hur man genomför ett konstnärligt projekt. Kursens mål kan också vara att få en djupare teoretisk förståelse om exempelvis intersektionalitet. Allra helst har kursen moment såväl praktiska som teoretiska inlärningsmål. Kurser leder fram till en redovisning inför övriga kursdeltagare. Redovisningsformen, som tas fram i samråd med handledaren, varierar beroende på de inlärningsmål som formulerats för kursen. Kvaliteten på den individuella fördjupningen säkras genom god handledning. Handledare rekryteras internt och externt till denna kurs, bland lärare, forskare, konstnärer, författare, översättare, filmare m.m. i utbildningens närhet. Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna nå upp till de egna fastställda kursmålen kunna avgränsa, strukturera och analysera ett inlärningsmål för en projektledare inom kulturområdet kunna förbereda, genomföra, redovisa och utvärdera en kurs kunna motivera val av kursinnehåll och undervisningsformer Undervisning och examination Deltagarna utformar själva under handledning sin egen kurs. Kursen examineras genom att deltagarna presenterar en kursguide och genom muntlig och skriftlig redovisning av det ämne som studeras. Betygskriterier Godkänt Den studerande visar förmåga att planera, genomföra och utvärdera en teoretisk eller praktisk fördjupningskurs samt redovisa denna i form av en rapport.

17 Väl godkänt Den studerande förmår att analysera erfarenheten från fördjupningskursen, att redovisa denna på ett självständigt sätt samt att föreslå förbättringar i linje med det valda perspektivet.

18 Lärande i arbete 1-35 poäng och Lärande i arbete poäng Kursernas innehåll Projekt inom konst- och kulturområdet genomförs ofta med ett stort mått av engagemang. Kulturverkstan har kommit till för att detta engagemang skall få större möjlighet att resultera i projekt av högre kvalité och med rimligare arbetsförhållanden för projektgrupp och projektledare. Lärande i arbete, LIA, ger deltagaren möjlighet att utveckla grundläggande kompetens och professionalitet inom kulturprojektledning. Under de två LIA-kurserna som ingår i utbildningen LIA I i termin 2 och LIA II i termin 4 - får deltagaren möjlighet att integrera tidigare kunskaper och erfarenheter, både från tiden före utbildningen och från kurserna på Kulturverkstan. Under den praktiska delen av LIA arbetar deltagaren inom en kulturorganisation. Arbetet föregås av en planeringsprocess som genomförs i grupp och individuellt, där studenterna tillämpar metoder för process- och projektledning. Under den praktiska delen av LIA n arbetar deltagaren aktivt inom en organisation, ett företag eller ett projekt. Parallellt med det praktiska arbetet sker en systematisk dokumentation, reflektion och utvärdering av arbetet. Allt reflekteras i slutet av LIA-kursen i en rapport, som senare diskuteras och utvecklas tillsammans med lärare och kursdeltagare. Varje LIA ger deltagaren ett utvecklat kontaktnät som grund för goda kontakter inom det arbetsliv man utbildar sig för. LIA I kunna planera, genomföra och utvärdera sitt arbete med hjälp av metoder för process- och projektledning kunna utveckla sin kunskap kontinuerligt genom systematisk reflektion över arbetet

19 Betygskriterier Godkänt Den studerande medverkar i planering, genomförande och utvärdering av kulturprojekt eller verksamhet. Väl Godkänt Den studerande analyserar och drar slutsatser kring arbetets olika faser. LIA II ha kännedom om vad det innebär och förmåga att arbeta som professionell kulturprojektledare Undervisning och examination Kulturverkstan erbjuder deltagarna stöd och undervisning i processen att formulera inlärningsmål inför LIA, välja en LIA-organisation, skriva en LIA-plan och en LIA-rapport. Kursen examineras genom att deltagarna presenterar en LIA-plan, en LIA-rapport och genomför ett öppet seminarium. Betygskriterier Godkänt Den studerande planerar, genomför och utvärderar kulturprojekt eller löpande verksamhet. Den studerande diskuterar och reflekterar över centrala frågor för verksamheten. Väl Godkänt Den studerande diskuterar och drar slutsatser över centrala frågor för verksamheten samt föreslår förbättringar och motiverar sina ställningstaganden. KD, OU, LS 2009, revidering KD 2010

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p Kurser Fjäll- och friluftsteknik Ledarskap och projektledning Lärande i arbete Aktivitetsturism 1 Lärande i arbete Aktivitetsturism 2 Natur och miljö Sjukvård

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kulturverkstan, Internationell kulturprojektledare Ansvarig utbildningsanordnare: Nätverkstan Kultur i Väst Omfattning, poäng: 400 Studieort: Göteborg Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör.

efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör. Kursplan EPU TERMIN 1 1. Introduktion - Teambuilding - Gruppdynamik och processer efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: Kursmomentets mål är att leda till ökad självkännedom och gruppens

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola Utbildningsplan Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna höstterminen 2015 eller senare 1 Dramapedagogutbildning på Västerbergs folkhögskola

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen

Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen Gymnasiearbete - introduktionstext september 2012 Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen Syftet med den här texten är att ge övergripande information om och kommentarer till gymnasiearbetet för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. MÅLTIDSGESTALTNING, 80 POÄNG Meal Design Programme, 80 points

UTBILDNINGSPLAN. MÅLTIDSGESTALTNING, 80 POÄNG Meal Design Programme, 80 points UTBILDNINGSPLAN MÅLTIDSGESTALTNING, 80 POÄNG Meal Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 16 december 2003. 1. ALLMÄNT Utbildningen

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) 216 gymnasieskola 2011 (EK) Examensmål för ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Kurser för intag 2016 och 2017

Kurser för intag 2016 och 2017 Kurser för intag 2016 och 2017 Administration och juridik i vården 30yhp Kursens mål är ge kunskaper utifrån gällande lagstiftning för att kunna utföra vårdrelaterad administration och dokumentation. Kurser

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten LSMA12, Verksamheters karaktär och förutsättningar ur ett logistikperspektiv, 15 högskolepoäng Business Processes from a Logistics Perspective, 15 credits Grundnivå / First

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme)

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1(8) Växjö universitet Dnr: 908/2002-510 Ekonomihögskolan Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1.1 Beslut om inrättande av

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut KURSPLAN REDOVISNINGSKONSULTUTBILDNING REDOVISNING 1 (ca 7,5 hp) Syfte Kursen ger fördjupad kunskap och färdighet i löpande redovisning och bokslut. Den utvecklar förmågan att använda ändamålsenlig redovisning

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Kursplan DV04 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. Diplomutbildning 40 veckor

Kursplan DV04 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. Diplomutbildning 40 veckor Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL DV04 VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor DV04 Innehåll INNEHÅLL Övergripande 3 Undervisning och examensformer 3

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik Drift- och Underhållsteknik Bakgrund Anläggningar för produktion av biogas är övervakade och reglerade av datoriserade system. Det är mycket viktigt att personalen som driver anläggningar för produktion

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Golfbanemanagement 55-60 hp

Golfbanemanagement 55-60 hp 55-60 hp Varför denna utbildnings förändring? Golfsektor ställer högre krav på anläggningarna Som CM ska man kunna vara med och utveckla golfen vilket kräver bättre teoretiska kunskaper Myndigheterna ställer

Läs mer

Varför? För att ge och få återkoppling på arbete i kursen För att rekapitulera vad vi gjort och lärt oss Formell examination

Varför? För att ge och få återkoppling på arbete i kursen För att rekapitulera vad vi gjort och lärt oss Formell examination Kursmål Att göra Hålltider Portföljer beskrivna i narrativ + exempel Att ge feedback = kritik = återkoppling Betygsättning Att få feedback Format Blandade kommentarer Övrigt Regler Far & flyg 1 Efter genomgången

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer