Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng"

Transkript

1 Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika definitioner av konst och kultur, inklusive skillnaderna dem emellan), Historiskt (konstarternas och kulturpolitikens framväxt), Sociologiskt (konstens funktioner och konstnärernas sociala villkor), Estetiskt (Olika uppfattningar om konstens värde), och Diskursivt (att tala och skriva om konst). Kursen relateras till kulturprojektledarens praktiska arbetssituation. Kursen är uppdelad i två moment, förlagda till termin 1 och 3. kunna redogöra för olika definitioner av konst och kultur ha en inblick i konstarternas och kulturpolitikens historia ha kännedom om konstens och kulturens sociala villkor och centrala aktörer: konstnärer, politiker, administratörer, kuratorer kunna diskutera konstens roll och funktion, dess nytta och värde kunna självständigt reflektera över konst och kultur Undervisning och examination Kursen varvar föreläsningar med praktiska skrivövningar och arbete i workshop. Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar.

2 Betygskriterier Godkänt Den studerande förmår redogöra för olika sätt att se på konst och kultur, samt att diskutera konstens och kulturens historiskt skiftande sociala funktioner och villkor. Väl godkänt Den studerande förmår att på ett självständigt sätt analysera och diskutera frågor som rör konstens och kulturens kvalitet, nytta, funktion liksom dess konstens och kulturens inbördes relation.

3 Projektmetodik i kulturlivet, 40 poäng Projekt är idag en etablerad arbetsform såväl inom näringsliv, föreningsliv och offentlig förvaltning. Förespråkare lyfter fram den som lösningen på alla organisatoriska problem. Kritiker menar istället att projektformen ger en fiktiv handlingsfrihet och urholkar självständigheten för framförallt mindre aktörer. Projekt är effektivt begränsade av tidsramar och rapporteringsprocedurer men ofta kortsiktiga, optimistiskt planerade och beroende av externa finansiärer. Det finns både förtjänster och fallgropar. Projektsamhället är helt enkelt den verklighet vi måste lära oss att leva och arbeta i. Väl använt kan vi genom projekt bryta ny mark och förverkliga våra idéer. Kursen är uppdelad i tre moment, förlagda till termin 1, 2 och 3. Termin 1, 30 poäng Kursen Projektkunskap fokuserar projekt som organisations- och arbetsform. Kursen innehåller en introduktion till projektledningsläran, en praktisk tillämpning av den och en mer problematiserande diskussion av densamma. Grundläggande kunskaper i projektarbete introduceras och omsätts i praktik. Detta sker genom genomförande av ett projekt med projektcykelns alla komponenter: idégenerering, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. Projektgruppen är central för projektet och därför ägnas en del av kursen åt kommunikation, gruppdynamik och konflikthantering. Vi diskuterar även de olika aktörer som ingår i projektet och deras roller. Projektledning är snarare en lära än en vetenskap. Genom praktik och reflektion utvecklas vår kunskap om projekt. Kursen erbjuder därför verktyg för reflektion och möjlighet att ta del av ett antal erfarna projektledares erfarenheter. ha kännedom om projektledningslärans historia och centrala begrepp

4 kunna redogöra för projektets cykel med idé, planering, styrning, genomförande, uppföljning och utvärdering samt tillämpa arbetsmetoder inom dessa områden kunna identifiera och sätta upp mål för ett projekt kunna tillämpa olika metoder för analys och kunskapsinhämtande som en del av projektarbetet kunna planera, genomföra och utvärdera ett projekt kunna utforma en projektbeskrivning och projektrapport kunna redogöra för arbetsgruppers processer och kunna tillämpa metoder för grupparbete och konflikthantering Termin 2, 5 poäng Nästa del av projektkursen tittar på internationella projekt. Vad motiverar dem och vilka svårigheter och möjligheter innebär de? kunna reflektera över vari den internationella dimensionen av ett projekt kan bestå och vad som motiverar den. kunna redogöra för vad den internationella dimensionen i ett projekt får för konsekvenser för det operationella arbetet och projektets kontext. Termin 3, 5 poäng Under termin tre behandlas projektledarrollen. Då projekt ser olika ut och innehåller olika faser, får det konsekvenser för vilket ledarskap som är relevant för projektet i fråga. Att arbeta som projektledare är en utsatt position. Det innebär att arbeta under både operativ och kontextuell osäkerhet och ofta under stress. Kursen behandlar därför stress och stressförebyggande åtgärder för att utveckla ett hållbart arbetssätt. ha kännedom om projektledarrollens specifika förutsättningar och villkor kunna tillämpa redskap för reflektion som en del av det livslånga lärandet ha kännedom om arbetsrelaterad stress och hur du som projektledare kan förebygga det

5 Undervisning och examination Under kursen varvas föreläsningar med workshops, litteraturstudier och praktiska övningar. Under kursen genomför deltagarna ett projekt på uppdrag av Kulturverkstan. Deltagarna planerar och genomför projektet i projektgrupper. Planeringsverktyg introduceras efter hand och projektgrupperna får kontinuerlig handledning. Kursens moment examineras genom projektbeskrivning, projektrapport, deltagande i workshops och aktivt deltagande i seminarier. Betygskriterier Godkänt Den studerande medverkar i planeringen, genomförandet och utvärderingen av ett projekt, och visar härvid förmåga att tillämpa metoder för grupparbete och konflikthantering. Den studerande uppvisar förmåga att reflektera över de speciella förutsättningar som är förknippade med internationella projekt, samt förmåga att analysera projektledarens roll i projektet. Väl godkänt Den studerande förmår att, utöver planering, genomförande och utvärdering av ett projekt, också självständigt analysera detsamma och föreslå förbättringar.

6 Kulturlivets omvärld och arkitektur, 60 poäng Kulturverkstan är en projektledarutbildning. Det handlar både om hur man gör ett kulturprojekt men även varför. Hur hänger mitt projekt ihop med omvärlden och den samtid vi befinner oss i? För att förstå sin samtid behöver man orientering i idé- och kulturhistoria samt en god förståelse för hur vårt samhälle är uppbyggt. Kursen syftar till att ge en grundläggande orientering i centrala begrepp som globalisering, demokrati och nätverkssamhälle med utgångspunkt i kulturlivets förvaltningsstrukturer och offentlig verksamhet i Sverige och Europeiska Unionen. Projektarbetets utbredande och arbetslivets omdaning påverkar både hur vi arbetar och vår förståelse kring hur det är att jobba. För att kunna vara en framgångsrik projektledare krävs det både teoretisk reflektion och praktisk handlingskompetens för att möta arbetslivets förändrade krav. Kursen är uppdelad i tre moment och sträcker sig över termin 1, 2 och 3. Termin 1. Staden och kulturen, staten och demokratin, 30 poäng Demokratin är utgångspunkten och livsnerven för vårt samhälle. Av en eller annan anledning så befinner vi oss i Göteborg. Med staden som startpunkt försöker vi förstå den stad, region och nation vi lever i och hur dess kulturliv ser ut. Kursen handlar om att ge ökad förståelse om kulturlivets arkitektur samt att känna till dess centrala aktörer. kunna redogöra för viktiga aspekter av demokratins historiska framväxt samt hur det demokratiska styrelseskicket kan stärkas och utvecklas. ha kunskaper om vilken roll några kulturinstitutioner i Göteborg och västra Sverige spelar och under vilka villkor de arbetar, samt utifrån denna kunskap dra några generella slutsatser om kulturens roll som rättighet, nyttighet i sin egen rätt och/ eller som medel för tillväxt och välfärd. ha kunskap om hur Sverige styrs på lokal, regional och nationell nivå. ha kunskap om svensk kulturpolitik på lokal, regional och nationell nivå. känna till och kunna redogöra för kulturlivets arkitektur och de viktigaste aktörerna på lokal, regional och nationell nivå.

7 förstå begreppet offentlighet samt att ha deltagit i en offentlig debatt. ha kunskap om begreppen genus, intersektionalitet och interkulturalitet samt förstå hur de praktiskt kan tillämpas i en grupp och ett projekt. Termin 2. Europa & den övriga världen, 20 poäng Både politiken och kulturlivet har delvis lämnat nationalstatens trygga famn. Fram träder ett nätverkssamhälle där politiken rör sig inom, mellan och bortom nationerna. Detta samtidigt som samarbetet mellan olika kulturella aktörer ses som ett viktigt inslag i formandet av ett nytt Europa. ha kunskap om EU och det europeiska projektets bakgrund, EU: s politiska organisation och administrativa ordning. kunna söka sig information och kunskap om EU relevant för kulturarbetare. ha kunskap om och kunna redogöra för olika teorier om fenomenet globalisering och dess historia. kunna diskutera och relatera till vad globaliseringen innebär för möjligheterna till ökat internationellt samarbete och internationella projekt inom kulturlivet kunna tillämpa de kunskaper som kursen givit och förstå arbetsprocessen bakom en projektansökan på EU-nivå. kunna skapa idéer och formulera visioner som är centrala för att kunna knyta kontakter och motivera ett samarbetsprojekt på europeisk och/ eller global nivå. kunna reflektera över hur vår värld hänger ihop och delas upp beroende på bakgrund, ursprung eller nationalitet. Termin 3. Arbetsmarknadskunskap för kulturprojektledare, 10 poäng Projektarbetets utbredande och arbetslivets omdaning påverkar både hur vi arbetar och vår förståelse kring hur det är att jobba. För att kunna vara en framgångsrik projektledare krävs det både teoretisk reflektion och praktisk handlingskompetens för att möta arbetslivets förändrade krav.

8 kunna reflektera över de specifika villkor som råder i en projektbaserad organisation ha kunskap om och kunna problematisera arbetets betydelse för individen. ha kunskap om viktiga konfliktområden på dagens arbetsmarknad. känna till olika teorier om genus och mångfald inom arbetslivet. kunna reflektera över arbetsorganiseringens betydelse för ett framgångsrikt projektarbete. Undervisning och examination Kursen varvar teoretiska och historiska föreläsningar med praktiska skrivövningar och arbete i workshop. Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar och aktivt deltagande i seminarier. Betygskriterier Godkänt Den studerande ska kunna redogöra för olika uppfattningar om demokrati, offentlighet och globalisering samt ha kunskap om hur Sverige och EU styrs på olika nivåer. Vidare ska den studerande ha kunskap om kulturlivets arkitektur samt vilka krav arbetsmarknaden ställer på en projektbaserad organisation. Väl godkänt Den studerande ska på ett självständigt sätt förmå omsätta sina såväl teoretiska som praktiska kunskaper om olika omvärldsfaktorer i planeringen och genomförandet av kulturprojekt.

9 Kultur och kommunikation - 60 poäng Som kulturprojektledare kommunicerar vi ständigt med andra människor via olika medier och inom olika genrer. Vi använder oss av penna och papper eller av digitala medier - vi kommunicerar via bild och text, muntligt eller skriftligt - vi läser och skriver rapporter, essäer och debattartiklar - vi samtalar i grupp eller med en person, med unga och gamla, men alltid med människor som har andra erfarenheter och referensramar än vi själva. Som kulturprojektledare behöver vi därför utveckla vår sociala och narrativa kompetens och vår förmåga att kommunicera vårt projekt på ett tydligt och intresseväckande sätt. Detta innefattar att vara en uppmärksam lyssnare och att ha interkulturell kompetens, bortom den enbart etniska innebörden av ordet. Datorn är idag ett av kulturprojektledarens viktigaste arbetsverktyg. Vi behöver därför behärska Internets alla möjligheter för informationshantering men också vara uppmärksamma på dess begränsningar. Kursen i kommunikation tar upp alla dessa aspekter av kommunikation och ger deltagarna möjligheter att utveckla sina färdigheter att kommunicera via olika medier och inom olika genrer. Kursen är uppdelad i 3 moment och sträcker sig över termin 1, 2 och 3. Termin 1. Att skriva, tala och läsa, 30 poäng Under termin 1 ger kursen en orientering och träning i olika former av kommunikation. Den är främst praktiskt inriktad med övningar individuellt och i grupp, vilket ger deltagaren träning inom olika sätt att kommunicera i tal och skrift. I kursen ingår flera moment där deltagaren ges möjlighet att träna skriftlig kommunikation inom olika genrer och för olika målgrupper. Kreativa skrivövningar ger plats för friare former. I den muntliga delen ingår presentation, övning i muntligt framträdande samt övning i att kommentera såväl muntliga framföranden som skriven text. Kursen innehåller möjlighet att läsa, analysera och sammanfatta text. Grunderna i ett källkritiskt förhållningssätt presenteras. Kursen ger också möjlighet att lära om och reflektera över processer som styr skriftlig och muntlig kommunikation.

10 Datorn som redskap för kommunikation, dess möjligheter och begränsningar, studeras och prövas. Kunskaperna fördjupas senare genom att datorn används flitigt under hela utbildningen. kunna skriva och formulera sig i text inom olika genrer och för olika målgrupper kunna analysera och ge feedback på andras texter kunna läsa text, analysera innehållet och sammanfatta text i ett kortare referat känna till innebörden i ett källkritiskt förhållningssätt kunna presentera sitt arbete, muntligt, för olika personer och grupper. kunna analysera och ge feedback på andras muntliga framträdande känna till grundläggande moment i muntligt framträdande Termin 2. Projektet i text och bild, 15 poäng Kursen tar upp olika moment som kan ingå i produktion eller beställning av trycksaker. I kursen diskuteras och analyseras olika formspråk utifrån frågan: Hur kommunicerar man med hjälp av bild och form? ha grundläggande kunskap om användning av datorprogram för bildhantering ha grundläggande kunskap om användning av datorprogram för layout ha grundläggande kunskap om hur man strukturerar, illustrerar och formger bild och text kunna skapa en enkel trycksak ha beställarkompetens för en mer avancerad trycksak ha grundläggande kunskap om hur olika bild- och formspråk kan analyseras och vilka budskap dessa kommunicerar

11 Termin 3. Projektet och nätet, 15 poäng Internet är idag ett viktigt verktyg för kommunikation över hela världen. Den sociala webben, som Facebook och bloggar, erbjuder stora möjligheter både för kommunikationen inom projektgruppen och för att marknadsföra projekt. Under kursen studerar deltagarna kommunikation på Internet. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment om webbpublicering och hur man skapar en webbplats för sitt kulturprojekt eller sin verksamhet och hur man beställer en webbsida för sitt projekt. kunna välja relevant information, layout och omfång för en webbplats känna till verktyg eller plattformar för administration av webbplatser kunna skapa en enklare webbplats ha beställarkompetens för en mer avancerad webbplats förstå hur formspråket påverkar läsarens förståelse av budskapet ha grundläggande förståelse för Internets roll som medium för kommunikation i en global värld känna till olika digitala medier och plattformar och förstå möjligheter och begränsningar med dessa Undervisnings och examinationsformer I kursen blandas föreläsningar och litteraturstudier med skrivuppgifter och muntliga presentationer. Även workshops, seminarier och studiebesök ingår. De former för kunskapskontroll som tillämpas inom kursen är skriftliga och muntliga prov. Ibland är tentamen i seminarieform där gruppen diskuterar ett kursavsnitt eller litteratur. Grupparbeten kan redovisas både skriftligt och muntligt. I en del moment är aktivt deltagande ett krav för godkänt betyg. Betygskriterier Godkänt Den studerande visar förmåga att för olika målgrupper kommunicera sitt projektarbete muntligt, skriftligt och visuellt, via trycksaker, webbsidor och sociala medier.

12 Den studerande visar förmåga att analysera innehållet i olika medier samt att förhålla sig källkritiskt till dessa. Väl godkänt Den studerande visar förmåga att självständigt utforma och genomföra kommunikation inom samtliga tillgängliga medier, samt förmåga att analysera formspråk och föreslå förbättringar av muntlig och skriftlig kommunikation. Den studerande visar förmåga att självständigt reflektera över Internet och den digitala kommunikations betydelse för samhällsutvecklingen.

13 Kulturföretagande och entreprenörskap, 60 poäng Kursen spänner över flera fält där entreprenörskap, kulturföretagande, ekonomi och marknadskommunikation av relevans för kulturarbetare belyses, både utifrån ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Med utgångspunkt i de idéer som deltagarna själva för med sig in i utbildningen studeras vilka organisationsformer som kan vara lämpliga för att förverkliga olika ideér och konsekvenserna av detta för ekonomi, juridik och marknadskommunikation. Dessutom behandlas begreppet kreativa näringar och förutsättningar för konstnärer och kulturarbetare att försörja sig på sitt arbete. Kursen fokuserar också på etik, konstnärlig integritet, kommersiell kontra ideell konst/drivkraft och kommersialismens negativa verkningar. Utifrån de olika momenten i kursen, och parallellt med dessa, utvecklar och konkretiserar deltagarna sina egna idéer, sitt egna kulturföretagande och sina egna projekt. Termin 1. Projektekonomins praktik, 5 poäng Denna kurs är en första introduktion till ett projekts ekonomi och ekonomistyrning. Hur identifieras kostnader för dess genomförande? Vad är syftet med budget och budgetering och hur kan en enkel budget se ut? Vad innebär begreppsparen intäkter/kostnader, inkomster/utgifter och inbetalning/utbetalning? Efter genomgången kurs skall deltagare kunna identifiera kostnader i ett projekt utifrån en projektbeskrivning kunna upprätta en enkel projektbudget Termin 2. Kulturekonomi och kulturföretagare, 25 poäng Kursen spänner över flera fält där ekonomi diskuteras utifrån två utgångspunkter; kulturens ekonomi i ett samhällsekonomiskt perspektiv samt ekonomi sett ur ett budgethanteringsperspektiv. Hur hänger kultursektorn ihop med den övriga ekonomin? Vilka

14 kulturföretag och kulturprojekt behövs och efterfrågas i samhället? Skiljer sig kreativa näringar och kulturföretagande från annat företagande? Hur ser processen för start av eget företagande ut? Kursen diskuterar frågor som dessa med ett reflekterande perspektiv. Kursen tar också upp ett mer budgethanteringsperspektiv som omfattar en genomgång av hur man finansierar ett projekt eller ett företag och ekonomiskt realiserar en projektplan eller en affärsidé. Moment som budget, resultatplanering samt juridik för företagande ingår. kunna redogöra för hur kultursektorn hänger samman med den övriga ekonomin kunna redogöra för relevanta aspekter av begreppen ekonomi, marknadsekonomi, entreprenörskap, kulturföretagande och kreativa näringar kunna redogöra för ekonomiska och juridiska konsekvenser av olika företagsformer i förhållande till en given idé ha kunskap om och färdigheter i projektfinansiering, budgetering och rapportering kunna beskriva ett projekt eller en företagsidé i ord och siffror Termin 3. Marknadskommunikation för kulturfältet, 30 poäng Kursen fokuserar på marknadskommunikation utifrån både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Kursen ger grundläggande förståelse för markandsföringens begrepp och terminologi samt en genomgång av metoder inom marknadskommunikation. Deltagaren genomför en marknadsplan i grupp samt en individuell analys av en kulturorganisations marknadskommunikation. Kursen innehåller även moment kring förutsättningarna för egen företagande inom kulturen och frilansarens specifika utmaningar inom marknadskommunikation så som att bygga nätverk och försäljning. kunna redogöra för marknadskommunikationens grundläggande komponenter och terminologi identifiera vägar för marknadskommunikation av ett projekt utifrån frågorna: Vem ska

15 jag nå? Vad ska jag göra? Hur når jag ut/in? kunna genomföra en enkel varumärkesanalys i ett projekt kunna genomföra en enklare analys av marknadskommunikation på ett företag eller en organisation inom kulturområdet kunna redogöra för förutsättningar för eget företagande inom kultur ha grundläggande kunskaper kring försäljning och byggandet av nätverk. Undervisnings och examinationsformer I kursen blandas föreläsningar och litteraturstudier med workshops, seminarier och studiebesök. Flera uppgifter genomförs i grupp. De former för kunskapskontroll som tillämpas är skriftliga, muntliga och praktiska prov. Ibland är tentamen i seminarieform där gruppen diskuterar ett kursavsnitt eller litteratur. Grupparbeten kan redovisas både skriftligen och muntligen. I en del moment är aktivt deltagande ett krav för godkänt betyg. Betygskriterier Godkänt Den studerande visar förmåga att upprätta en projektbudget. Den studerande visar förmåga att redogöra för relevanta aspekter av ekonomi och juridik, samt att redogöra för hur kultursektorn hänger samman med den övriga ekonomin. Den studerande visar förmåga att planera marknadskommunikation för ett projekt eller verksamhet. Väl godkänt Den studerande visar god förmåga att självständigt upprätta en projektbudget, att kunna redogöra för relevanta aspekter av ekonomi och juridik, samt ha en god förståelse för hur kultursektorn hänger samman med den övriga ekonomin. Den studerande förmår att självständigt omsätta teoretiska kunskaper i praktisk planering av marknadskommunikation för ett projekt eller verksamhet.

16 Examensarbete - 30 poäng Avsikten med kursen är att deltagaren skall få en möjlighet att fördjupa sig inom ett av de ämnen som tagits upp under utbildningens gång. Ett annat syfte är att lära sig hur man arrangerar en kurs. Under handledning planerar, genomför, redovisar och utvärderar deltagarna en egen kurs. et med kursen kan vara att utveckla mer praktiska färdigheter, som exempelvis hur man genomför ett konstnärligt projekt. Kursens mål kan också vara att få en djupare teoretisk förståelse om exempelvis intersektionalitet. Allra helst har kursen moment såväl praktiska som teoretiska inlärningsmål. Kurser leder fram till en redovisning inför övriga kursdeltagare. Redovisningsformen, som tas fram i samråd med handledaren, varierar beroende på de inlärningsmål som formulerats för kursen. Kvaliteten på den individuella fördjupningen säkras genom god handledning. Handledare rekryteras internt och externt till denna kurs, bland lärare, forskare, konstnärer, författare, översättare, filmare m.m. i utbildningens närhet. Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna nå upp till de egna fastställda kursmålen kunna avgränsa, strukturera och analysera ett inlärningsmål för en projektledare inom kulturområdet kunna förbereda, genomföra, redovisa och utvärdera en kurs kunna motivera val av kursinnehåll och undervisningsformer Undervisning och examination Deltagarna utformar själva under handledning sin egen kurs. Kursen examineras genom att deltagarna presenterar en kursguide och genom muntlig och skriftlig redovisning av det ämne som studeras. Betygskriterier Godkänt Den studerande visar förmåga att planera, genomföra och utvärdera en teoretisk eller praktisk fördjupningskurs samt redovisa denna i form av en rapport.

17 Väl godkänt Den studerande förmår att analysera erfarenheten från fördjupningskursen, att redovisa denna på ett självständigt sätt samt att föreslå förbättringar i linje med det valda perspektivet.

18 Lärande i arbete 1-35 poäng och Lärande i arbete poäng Kursernas innehåll Projekt inom konst- och kulturområdet genomförs ofta med ett stort mått av engagemang. Kulturverkstan har kommit till för att detta engagemang skall få större möjlighet att resultera i projekt av högre kvalité och med rimligare arbetsförhållanden för projektgrupp och projektledare. Lärande i arbete, LIA, ger deltagaren möjlighet att utveckla grundläggande kompetens och professionalitet inom kulturprojektledning. Under de två LIA-kurserna som ingår i utbildningen LIA I i termin 2 och LIA II i termin 4 - får deltagaren möjlighet att integrera tidigare kunskaper och erfarenheter, både från tiden före utbildningen och från kurserna på Kulturverkstan. Under den praktiska delen av LIA arbetar deltagaren inom en kulturorganisation. Arbetet föregås av en planeringsprocess som genomförs i grupp och individuellt, där studenterna tillämpar metoder för process- och projektledning. Under den praktiska delen av LIA n arbetar deltagaren aktivt inom en organisation, ett företag eller ett projekt. Parallellt med det praktiska arbetet sker en systematisk dokumentation, reflektion och utvärdering av arbetet. Allt reflekteras i slutet av LIA-kursen i en rapport, som senare diskuteras och utvecklas tillsammans med lärare och kursdeltagare. Varje LIA ger deltagaren ett utvecklat kontaktnät som grund för goda kontakter inom det arbetsliv man utbildar sig för. LIA I kunna planera, genomföra och utvärdera sitt arbete med hjälp av metoder för process- och projektledning kunna utveckla sin kunskap kontinuerligt genom systematisk reflektion över arbetet

19 Betygskriterier Godkänt Den studerande medverkar i planering, genomförande och utvärdering av kulturprojekt eller verksamhet. Väl Godkänt Den studerande analyserar och drar slutsatser kring arbetets olika faser. LIA II ha kännedom om vad det innebär och förmåga att arbeta som professionell kulturprojektledare Undervisning och examination Kulturverkstan erbjuder deltagarna stöd och undervisning i processen att formulera inlärningsmål inför LIA, välja en LIA-organisation, skriva en LIA-plan och en LIA-rapport. Kursen examineras genom att deltagarna presenterar en LIA-plan, en LIA-rapport och genomför ett öppet seminarium. Betygskriterier Godkänt Den studerande planerar, genomför och utvärderar kulturprojekt eller löpande verksamhet. Den studerande diskuterar och reflekterar över centrala frågor för verksamheten. Väl Godkänt Den studerande diskuterar och drar slutsatser över centrala frågor för verksamheten samt föreslår förbättringar och motiverar sina ställningstaganden. KD, OU, LS 2009, revidering KD 2010

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för kulturledare, 180 högskolepoäng. Cultural Leadership Programme, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för kulturledare, 180 högskolepoäng. Cultural Leadership Programme, 180 ECTS Credits Dnr: 500/2004-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för kulturledare, 180 högskolepoäng Cultural Leadership Programme, 180 ECTS Credits Ansvarig institution

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från 2009-08-31. Fastställd av KU-nämnden 2009-06-10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de inledande

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Juridiska fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Juridiska fakulteten Juridiska fakulteten LAGA01, Introduktion till juridiken, allmän rättslära och konstitutionell rätt, 30 högskolepoäng Introduction to Law, Legal Theory and Constitutional Law, 30 credits Grundnivå / First

Läs mer

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng Project Management, 30 credits Kurskod: TPRG10 Fastställd av: VD 2011-06-17 Reviderad av: Utbildningschef 2014-06-09 Gäller fr.o.m.: 2014-08-01 Version: 3

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Kursguide. Kursnamn. Telefon. Termin HT2015

Kursguide. Kursnamn. Telefon. Termin HT2015 AKADEMIN VALAND Kursguide Kurskod KFIG31 Kursansvarig TOMMY SPAANHEDEN E-mail tommy.spaanheden@akademinvaland.gu.se Kursnamn FILMSKAPARENS HANTVERK OCH VERKTYG III 7,5HP Telefon 0766-184345 Termin HT2015

Läs mer

Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande

Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande Teaterhögskolans Institutionsstyrelse Fastställd 2012-10-10 Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp

Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp Intercultural and International Social Work Education - Bachelor of Science programme Allmänna data om programmet

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016. Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA61, Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 högskolepoäng Gender Studies: Law in Theory and Practice - a Gender Perspective, 30 credits

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation. Medier och kommunikation Media and Communication

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation. Medier och kommunikation Media and Communication Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Medier och Kommunikation Programkod: SGMKV Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut om inrättande: Medier och kommunikation Media

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin.

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin. Juridiska fakulteten LAGD01, Offentlig rätt - Förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt, 30 högskolepoäng Public Law - Adm. Law, Municipal Law, Adm.

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3.

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3. Samhällsvetenskapliga fakulteten EDMB34, Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 Law in Theory and Practice - A Gender Perspective, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51 Sidan 1 av 6 2005-05-11 Dnr: 152/334-05 Institutionen för beteendevetenskap Kursplan, Pedagogik (1-20), 20 poäng Utbildningsområde: SA Ämneskod: PEA Engelsk titel: Education ECTS-poäng 30 Kursen ges som

Läs mer

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK LLSL45 Slöjd för lärare åk 7-9, ingår i lärarlyftet, 45 högskolepoäng Sloyd for teachers year 7-9, within Fastställande Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage

Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage Utbildningsplan för Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage 180 högskolepoäng Det treåriga turismprogrammet

Läs mer

LSA110, Samhällskunskap för lärare 1: Idéer och opinion 15 högskolepoäng

LSA110, Samhällskunskap för lärare 1: Idéer och opinion 15 högskolepoäng LSA110, Samhällskunskap för lärare 1: Idéer och opinion 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary School, Unit 1: Ideas and Opinion, 15 higher education credits Grundnivå/First cycle 1. Fastställande

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda professionella

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

ENTA70, Entreprenörskap och projektledning, 15 högskolepoäng Entrepreneurship and Project Management, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ENTA70, Entreprenörskap och projektledning, 15 högskolepoäng Entrepreneurship and Project Management, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan ENTA70, Entreprenörskap och projektledning, 15 högskolepoäng Entrepreneurship and Project Management, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser:

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser: Entreprenörskapande och läroplanen Skolår: Gymnasiet Tidsåtgång: Filmvisning ca 2 x 10 min, workshop på museet 90 minuter, efterarbete av varierande tidsåtgång Antal: Max 32 elever Ämne: Historia, Samhällskunskap,

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Juridiska fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Juridiska fakulteten Juridiska fakulteten Fastställande JUZN12, Hur forskning går till - rättsvetenskapens utmaningar i teori och praktik, 15 högskolepoäng Preparations for Legal Research, 15 credits Avancerad nivå / Second

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp Furniture Making and Building Crafts, 120 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMBHG Grundnivå MIUN

Läs mer

Kursplaner SAMHÄLLSKUNSKAP

Kursplaner SAMHÄLLSKUNSKAP Kursplaner SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnets syfte Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika

Läs mer

SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans

Läs mer

SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2016 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Beteendevetenskap, 15 hp

Beteendevetenskap, 15 hp Sociologiska institutionen Beteendevetenskap, moment 1, 7,5 hp Ht 2013 Josefin Eman Sofia Norlund 2013-10-15 Studiehandbok för kursen: Beteendevetenskap, 15 hp Moment 1: Psykosocial arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning KURSPLAN 1 år Umeå Konstskola 1 Utbildningen är ettårig med syfte att utveckla den studerandes förmåga att utarbeta, fördjupa och genomföra en konstnärlig idé. Den ger kompetens att söka till högre studier

Läs mer

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Mål Masterprogrammet i policyanalys fokuserar hur offentlig politik formas, implementeras

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Industridesign Reviderad och fastställd av KU-nämnden 2011-02-16 Gäller studenter antagna från och med HT 2011. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning

Läs mer

Arbetsvetarprogrammet. - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad

Arbetsvetarprogrammet. - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Grundnivå, 180 högskolepoäng Programme for Analysis and Evaluation of Work and labour Markets,

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Gäller för studenter antagna from höstterminen 2013. 1.1 Behörighet

Läs mer

LHK160, Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 15 högskolepoäng

LHK160, Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. ht 07 LHK160, Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 15 högskolepoäng Food and Meals in a Sustainable Society, 15 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp Tourism Studies BA (B) E-tourism: digital distribution and e-marketing, 15 Credits Allmänna

Läs mer

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project

Läs mer

BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle

BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under Alla filer och länkar i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till kursstart av läraren.

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under Alla filer och länkar i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till kursstart av läraren. Ämnesfördjupning Kursens syfte är att förstärka och fördjupa den studerandes kunskaper om konstnärliga tekniker och den kreativa processen. Efter slutförd kurs ska den studerande: - förstå samspelet mellan

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod FFS M02 2. Kursens namn Författarskolan: Magisterkurs 3. Nivå och kod för A1F Avancerad nivå, har kurser från avancerad nivå som fördjupning i förhållande

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan EKHA70, Ekonomisk historia: Arbetsmarknad och arbetsliv, 15 högskolepoäng Economic History: Labour Market and Working Life, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN 30030 Industridesign, individuell fördjupning Industrial, individual proficency 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod: IDK320,

Läs mer

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p Kurser Fjäll- och friluftsteknik Ledarskap och projektledning Lärande i arbete Aktivitetsturism 1 Lärande i arbete Aktivitetsturism 2 Natur och miljö Sjukvård

Läs mer

Kursintroduktion. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016

Kursintroduktion. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Kursintroduktion Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Kontakt Peter Almerud peter.almerud@gmail.com 0733-561223 Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten kunna q redogöra för

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN

GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN Ämnet gymnasieingenjören i praktiken behandlar ingenjörsmässiga arbetsmetoder, färdigheter och förhållningssätt. Det omfattar också ledarskap, projektledning, grupprocesser,

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet gymnasieingenjören i praktiken inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet gymnasieingenjören i praktiken inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet gymnasieingenjören i praktiken inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SW2250 Handledning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng Supervision in Psychosocial Work, 45 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary Schools, Unit 2: Society and Economy, 15 higher education credits Grundnivå

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet. Cultural Studies

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet. Cultural Studies Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori:

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER FR1111 Franska: Grundkurs, 30 högskolepoäng French: Introductory Level, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

JUBN14, Kollektiv arbetsrätt, 15 högskolepoäng Collective Labour Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JUBN14, Kollektiv arbetsrätt, 15 högskolepoäng Collective Labour Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JUBN14, Kollektiv arbetsrätt, 15 högskolepoäng Collective Labour Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens nämnd

Läs mer

Kursguide till. Fördjupningskurs del I i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

Kursguide till. Fördjupningskurs del I i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide till Fördjupningskurs del I i ryska, 30 hp Institutionen för språk och litteraturer 1 (6) Renströmsgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.sprak.gu.se

Läs mer

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg.

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg. Samhällsvetenskapliga fakulteten KOMN01, Strategisk Kommunikation: Kvalificerad yrkespraktik inom strategisk kommunikation, 30 högskolepoäng Strategic Communication: Qualified Internship in Strategic Communication,

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Social omsorgsexamen, 140 poäng, inriktning äldre och handikappade

UTBILDNINGSPLAN. Social omsorgsexamen, 140 poäng, inriktning äldre och handikappade UTBILDNINGSPLAN Social omsorgsexamen, 140 poäng, inriktning äldre och handikappade (University Diploma in Social Care Focusing Elderly and Handicapped) Filosofie kandidatexamen i socialt arbete (Bachelor

Läs mer

Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi I, 15 hp

Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi I, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi I, 15 hp Criminology BA (A), Applied Criminology I, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN Industridesigns grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 ECTS credits Kurskod: IDK112, termin 2 Kursens indelning

Läs mer

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda studenter som studerar till psykoterapeuter samt

Läs mer

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8.

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPR10, Kurs 10: Psykologens arbete med och i grupper och organisationer, 34,5 högskolepoäng Course 10: Organizational and Workplace Psychology, 34.5 credits Avancerad

Läs mer