Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Hendrik Burgering Ivar Fernemo Lars-Erik Larsson Kent Nilsson Ulf Wilder Monica Sundberg (suppi)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Hendrik Burgering Ivar Fernemo Lars-Erik Larsson Kent Nilsson Ulf Wilder Monica Sundberg (suppi)"

Transkript

1 Protokoll nr tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: Tisdag 7 oktober 2014 kl Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande: Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Hendrik Burgering Ivar Fernemo Lars-Erik Larsson Kent Nilsson Ulf Wilder Monica Sundberg (suppi) Jeanetle Berggren. VD Staffan Kloth. inkommande tf VD Jan Knutsson. Personal representant Lars Winell, Ekonomiansvarig ( 100 Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 101 Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning godkändes. 102 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Lars Winell. 103 Val av justerare Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Jan Forslund. 104 VD-rekrytering Bror-Erik Israelsson presenterade Staffan Kloth som kommer att inneha tjänsten som tf VD tills ny ordinarie VD börjar sin tjänst. Staffan Kloth börjar den 8 oktober med avgående VD Jeanetle Berggren som back-up fram till den 20 november. Bror-Erik informerade om att de två slutliga kandidaterna presenterats för personalen och för Nora Rådhus styrelse. Vidare informerades att MBL-förhandling har hållits. Styrelsen förde en diskussion kring de båda kandidaterna. att ge Bror-Erik Israelsson och Jan Forslund i uppdrag att kontakta huvudkandidaten för att erbjuda VD-tjänsten och slutföra förhandling om anställningsvillkor. 105 Föregående sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll nr 11, 30 september gicks igenom.

2 att lägga ovanstående protokoll till handlingarna. 106 Ekonomi Uthyrningsläget. lokaler och bostäder Jeanette Berggren rapporterade att det per den 29 september fanns fem vakanta lägenheter. Det fanns nya kontrakt tecknade på samtliga fem lägenheter. Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade att lägga rapporten om uthyrningsläget till handlingarna Tertialbokslut med prognos Lars Winell föredrog tertialbokslutet för januari-augusti. I tertialbokslutet ingår resultatrapport med prognos, kassaflödesanalys, balansräkning samt sammanfattning av projekt och reparationer. Enligt prognosen kommer bolagets årsresultat att bli positivt, i storleksordningen 900 tkr. Det poängterades att redovisningen ännu inte ändrats till K3- regelverket, men att det arbetet fortskrider. Det noterades att den största avvikelsen mot budgeten i resultatrapporten är lägre driftskostnader, vilket beror på att perioden varit varmare än normalt. Vidare noterades att kassaflödet har varit negativt för perioden med anledning av gjorda investeringar. Företagsledningen bedömer att ett rensat års resultat exklusive årets engångshändelser ligger nära årets budget, dvs ett svagt positivt resultat. Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade att lägga tertialbokslutet med prognos till handlingarna. Finansiering, omsättning hösten 2014, delegationsbeslut Lars Winell informerade om vilka lån som är möjliga att omsätta under hösten och vilka lån som har slutförfallodag under hösten. Lånen förfaller på ett sådant sätt att det krävs extra styrelsesammanträden om styrelsen ska fatta beslut om villkor för respektive lån. Följande lån är möjliga att omsätta fram till årsskiftet: 24 Mkr, Bergslagens sparbank, nästa ränteomsättningsdag 30/10, nuvarande villkor: Stibor + bankens intern ränta Följande lån har slutförfallodag innan årsskiftet: NBAB 65 Mkr Kommuninvest, slutförfallodag 12/11 nuvarande villkor: Stibor3Mån + marginal 0,42% Förs/ag på hantering Ungefär en månad före förfallodag skickas offerter ut till minst tre kreditgivare. I de fall uppsägning av lån behöver göras skickas skriftlig uppsägning lånen. Bedömning är att tillräcklig hög andel av lånen är bundet till fast ränta (via fasträntelån eller via swapar). I offerterna önskas svar avseende lån mot tre månaders Stibor med kapitalbindning på 1, 2, 3, 4 respektive 5 år. Styrelsen diskuterade förslaget. att ge Lars Winell i behörighet att vid omsättning av ovanstående lån, efter samråd med ordförande och/eller tf VD och bedömning av om räntan har ändrats väsentligt, anta offert med förmånligast ränta samt fördela kapitalbindning så att lånen förfaller jämnt under kommande år.

3 att uppdra till ekonomiansvarig, Lars Winell, att från och med den 7 oktober 2014 till och med den 30 juni 2015 för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period. 107 Nybyggnation Smedgården Fasadförslag Jeanette Berggren informerade om de olika fasadförslagen. Styrelsen diskuterade fasadförslagen. att bordlägga frågan. Gemensamhetslokalen Jeanette Berggren informerade att kommunen inte kommer att hyra gemensamhetslokalen. Två ritningsförslag presenterades där gemensamhetslokalen gjorts om till 2 lägenheter (2 rok respektive 1 rok) alternativt 1 lägenhet (2 rok) och 1 lokal. Styrelsen diskuterade de olika förslagen. att ge VD i uppdrag att beställa varianten med 1 lägenhet och en lokal, men att lokalens utrustning i wc och kök hålls flexibel fram till dess att slutligt val av användningsområdet är gjort, och att kostnaderna för detta förhandlas klart i samband med tecknande av entreprenadavtalet. Parkeringsfrågan Jeanette Berggren informerade om att det krävs fler parkeringsplatser än de som ryms inom fastigheten för att få bygglov. Norabostäder har erbjudits möjlighet att förvärva fastigheten Lärkan 5 för 500 tkr vilket bedöms som intressant om den kan användas för parkeringsändamål. Styrelsen diskuterade ärendet och framförde vikten att grusning av tomten måste vara väl underbyggd om den ska fungera för parkeringsändamål, det räcker inte med att bara lägga ett lager grus på en tidigare gräsmatta. att ge VD i uppdrag att köpa fastigheten för 500 tkr under förutsättning att marken blir ordentligt grusad. Nyproduktionshyror, fastställande Jeanette Berggren presenterade det förslag till avtal som träffats med Hyresgästföreningen efter genomförda förhandlingar avseende nyproduktionshyror med presumtionshyra. Styrelsen diskuterade förslaget. att godta framförhandlad presumtionshyra för Smedgården på i snitt kr/månad för 2 r o k samt kr/mån i snitt i 2016 års nivå, och att hyresutvecklingen år 1-3 är full hyreshöjning och år 4-15 hyreshöjning med 0,5% lägre hyreshöjning än normalhöjningen. Hyra för varje enskild lägenhet beslutas i samråd med HGF i ett senare skede.

4 Intresseanmälningar. investeringsbeslut Jeanette Berggren informerade att det per fanns 134 intresseanmälningar från 109 fysiska personer. 54 intresseanmälningar på enbart för 2 Rok och 30 intresseanmälningar för enbart 3 Rok. Styrelsen noterade i protokoll ?1 företagsskattekommittens betänkande avseende slopande av avdragsrätt för negativa finansnetto. Om detta förslag går igenom i sin nuvarande form skulle nybyggnation inte vara möjlig. Information har kommit från Sabo att det finns kompletterande förslag att bostadsbolag ska kunna dra av räntekostnaderna för nyproducerade hyresrätter i tio år. Diskussion fördes avseende intresseanmälningar, investeringskalkyl och företagsskattekommitten förslag. Styrelsen bedömde att justering av företagsskattekommittens förslag avseende nyproduktion av bostäder kommer att göras, för att inte stoppa bostadsbyggandet i Sverige. Vidare ansåg styrelsen att antalet kvalificerade intresseanmälningar är tillräckligt och att hyresnivån hamnar på en affärsmässig nivå. enhälligt att fullfölja investeringen i Kv Smedgården och göra en beställning av byggnation enligt upphandlat entreprenad. Tidplan Jeanette Berggren rapporterade att Norabostäder snarast kommer att informera de som har ställt sig i kö samt och att gå ut med en pressinformation. Vidare kommer förhandling om tillkommande delar göras med entreprenören för att sedan teckna avtal. Även finansieringsfrågan bör lösas snarast. att ge VD och ekonomiansvarige i uppdrag att snarast handla upp finansieringen. Karusellen Jeanette Berggren föredrog svar från BMB angående förslag på hantering av markföroreningar. Styrelsen diskuterade ärendet. att ge VD i uppdrag att hitta referensobjekt där man inför bostadsbyggnation behandlat mark enligt på liknande sätt som Norabostäder önskar göra på den aktuella tomten och ha en fortsatt dialog med BMB om detta. 10B Aktuella projekt och processer, rapport Jeanette Berggren gick igenom utsänd lista avseende aktuella projekt och processer. Styrelsen tackade för redovisningen. 109 Övriga frågor Attestinstruktion Jeanette Berggren informerade att attestinstruktion måste förändras för att ge tf VD attestbehörigheter samt att kommande övergång till K3-regler medför omklassificering av åtgärder och att dessa också medför behov av ändringar i behörigheterna. Attestinstruktionen diskuterades av styrelsen.

5 att uppdatera attestinstruktionen enligt förslaget. 110 Kommande möten Tisdag den 11 november, Onsdag den 10 december, , budget Mötets avslut Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet. Vid protokollet Justeras k /' C'. /J 6fc/ c/i;;,'~n Lars Winell Bror-Erik Israelsson Jan Forslund

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson Protokoll nr 252012 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: 14 september 2012 kl. 08.30-15.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Adjungerad:

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 78 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Fredrik Lindquist (FL) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-11-28 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-11-28 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid Fredensborgs herrgård 28 november 2014 kl. 13.00 14.45 Sammanträde nr 6 ande Bo Andersson, ordf. Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Verksamhetsberättelse 2013 Boplats Göteborg AB 1 Uppföljning av bolagets uppdrag - sammanfattning Medborgare Antalet

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2014-04-07

Servicenämnden handlingar 2014-04-07 Servicenämnden handlingar 2014-04-07 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2014-03-31 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Torsgatan 1 Sammanträdesdatum

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik Mattsson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.00

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.00 Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 1 [18] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Thorsson (M), ordförande Jan-Åke Axelsson (KD) ers för

Läs mer

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2 1 (10) Protokoll nr 1 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 23 januari 2012 Beslutande: Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Kaj Göransson, styrelseledamot (s)

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Eric Tegnander Linn Heiel Ekeborg Linda Tjälldén Nicole Steegmans Thomas Ahlström Lina Jacobsson Lucas Nilsson Anneli Bylund

Eric Tegnander Linn Heiel Ekeborg Linda Tjälldén Nicole Steegmans Thomas Ahlström Lina Jacobsson Lucas Nilsson Anneli Bylund PROTOKOLL fört vid extramöte med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 27 augusti 2014 sida 1 av 3 Plats: Datum: Tid: Närvarande ledamöter: Närvarande tjänstemän: Skype Paragrafer: 1-5

Läs mer

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad ÅRSREDOVISNING 2012 innehåll ehb:s ledord 3 vd har ordet 4 förvaltningsberättelse 6 vi arbetar på ehb 9 mål och utfall 10 kunder och marknad 12 samhälle 13 nyproduktion 14 tillgänglighet, trivsel och trygghet

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 35 Dnr 2012/108-700 SN Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel Christian Pärnering informerar om psykiatriteamets arbete i Borgholms kommun samt ger en redovisning av

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer