KÖPEBREV PÅ BOSTADSLÄGENHET I BYGGNADSSKEDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÖPEBREV PÅ BOSTADSLÄGENHET I BYGGNADSSKEDET"

Transkript

1 Rekvirering av blanketter: tlf (09) Avtalsparter Säljarens namn KÖPEBREV PÅ BOSTADSLÄGENHET I BYGGNADSSKEDET FO-nummer Telefon E-postadress ns namn Ägoandel av aktierna 1 ns namn Ägoandel av aktierna 1 ns namn Ägoandel av aktierna 1 ns namn Ägoandel av aktierna 1 2 Föremål för köpet Bolagets firma (härefter bolaget) Bolagets adress FO-nummer Fastighetsbeteckning Grund, på vilken bolaget besitter fastigheten innehav hyra Aktiernas nummer Aktierna berättigar till besittning av bostad nr i den byggnad, som ägs av bolaget Bostadens adress (om annan än bolagets adress) Typ av lägenhet (antal rum) Bostadslägenheternas yta m Övriga utrymmen 2 2 Våningsplan De övriga utrymmens yta m 2 Begränsningar i användningen av bostaden eller rätten att överlåta dess aktier samt bolagets, aktieägarens eller kommunens inlösningsrätt har inte har, se i bolagsordningen. n skall senare ge detaljerade uppgifter om sitt val av de material och den utrustning som ingår i köpesumman (kryssa för) nej Till vilka delar ja Detaljerade uppgifter skall lämnas, datum 3 Köpesumma (med bokstäver och i siffror) och betalning av densamma Om köparen inte ger detaljerade uppgifter vid den utsatta tidpunkten, preciseras de ifråga varande egenskaperna av säljaren. Köpesumma ( ) euro Andel av bolagslån som avser de sålda aktierna (Se Bestämmelser i bolagsordningen om betalning av låneandel) ( ) euro Köpesumma och andel av bolagslån sammanlagt (skuldfritt pris) (Se punkt 11. Ändring av ekonomiplanen) ( ) euro 1 Ifall ägoandelen inte antecknas, antas köparnas ägoandelar vara lika stora. 2 Avser inte utrymmen i bolagets besittning. 1 (6)

2 3 Köpesumma (med bokstäver och i siffror) och betalning av densamma (fortsätter) Förfallodag och eller byggnadsfas 3 % euro Rat 1 Rat 2 Rat 3 Rat 4 Rat 5 Rat 6 Näst sista raten (den större skall väljas) 4 0,08 x köpesumman 0,056 x det skuldfria priset Sista raten (den större skall väljas) 4 Av köpesumman skall raterna nr 1 - har öppnat för byggnadsprojektet Bank och kontor 0,02 x köpesumman 0,014 x det skuldfria priset (den näst sista raten skall antecknas) skall betalas på det bankkonto som säljaren Kontonummer Köpesummans sista rat skall betalas genom deponering av beloppet på säljarens konto Bank och kontor Kontonummer Handpenning reserveringsavgift, euro, som har betalats av köparen, ingår i köpesummans första rat, och köparen kan dra av den vid betalning av köpesummans första rat. Raterna skall motsvara värdet av säljarens betalning så att en uppenbar eller ständig obalans i betalningarna till förfång för köparen inte kan uppstå. Den näst sista och sista raten kan emellertid förfalla till betalning först när köparen haft skäliga möjligheter att granska bostaden, och det blivit möjligt att överlåta bostaden i köparens ägo. Om köparen har för avsikt att betala köpeskillingens sista rat före dess förfallodag, skall köparen skriftligt fråga säljaren, om denna tar emot betalningen. Säljaren har rätt att vägra att ta emot den sista raten före dess förfallodag. Säljaren får på banken lyfta köpeskillingens sista rat och eventuell upplupen depositionsränta på denna tidigast om en månad efter det att äganderätten av bostaden överlåtits till köparen, ifall köparen med stöd av 29 4 kap, lagen om bostadsköp, inte har rätt att förbjuda att den sista raten frigörs och dessförinnan skriftligt på grund av detta förbjuder banken att överlåta depositionen eller en del av denna till säljaren. n skall också underrätta säljaren om förbudet samt motiveringarna till detta. 4 Dröjsmålsränta och krediteringsränta 5 Tidpunkt då bostaden beräknas stå färdig (anteckna tydligt vilket alternativ ni väljer) Om en rat inte betalas senast på förfallodagen, är köparen skyldig att betala årlig dröjsmålsränta på det försenade beloppet, räknat från förfallodagen till betalningsdagen, i enlighet med den räntesats, som nämns i 4 3 mom. räntelagen ( ). En rat anses vara betald inom utsatt tid, om den senast på förfallodagen betalats in på ovan i punkt 3 nämnda konto i en depositionsbank med verksamhet i Finland. Om en rat betalas tidigare än 7 dagar före förfallodagen, har köparen rätt att få % årlig krediteringsränta för tiden mellan betalningsdagen och förfallodagen. Se även vad som sagts i punkterna 3 och 7 om betalning av den sista raten och överföring av äganderätten. Alternativ 1 Alternativ 2 Beräknad tidpunkt då bostaden står färdig Bostaden blir färdig tidigast och senast (högst 2 månader mellan datumen) Säljaren skall minst en månad på förhand sända köparen ett skriftligt meddelande om den tidpunkt då bostaden blir färdig, ifall köpet har slutförts före ifråga varande tidpunkt. Härefter i punkt 13 avsedda bestämmelser gällande dröjsmål på grund av säljaren, tillämpas, med undantag av köparens rätt att hålla inne betalningen, för den uppskattade tidpunktens del då bostaden beräknas stå färdig först, ifall överlåtelsen av besittningen till bostaden försenas över 30 dagar. Säljaren skall omedelbart skriftligt underrätta köparen om framflyttning av tidpunkten då bostaden beräknas stå färdig. Alternativ 3 Bostaden är färdig. Besittningen till bostaden överlåtes till köparen. I enlighet med 4 kapitlet 5 lagen om bostadsköp svarar köparen från och med överlåtelsen av besittningen för bolagsvederlagen och övriga kostnader på grund av bostaden. 3 Om endast byggnadsfasen antecknas i köpebrevet skall säljaren skriftligt meddela köparen när varje enskild byggnadsfas är färdig. Raten av köpesumman förfaller därmed till betalning om 14 dagar efter att meddelandet postats för vidarebefordran. Om förfallodagen antecknas i köpebrevet och om byggnadsarbetet eller en arbetsfas i detsamma blir en månad eller över en månad försenad, skall säljaren ändra den förfallodag som antecknats i köpebrevet så att den överensstämmer med dröjsmålet samt skriftligt underrätta köparen om den nya förfallodagen genast när säljaren vet hur långvarigt dröjsmålet blir. 4 Räkneregeln grundar sig på 4 kap 29 lagen om bostadsköp, enligt vilken den näst sista raten utgör ett belopp om minst 8 % av köpesumman och den sista raten minst 2 % på köpesumman. Om köpesumman utgör mindre än 70 % av det skuldfria priset, betraktas som köpesumma vid beräkningen av raterna ett penningbelopp, som motsvarar 70 % av det skuldfria priset. Räkneregeln inverkar inte på beloppet på bostadens köpesumma, utan inverkar endast på, hur stor del av köpesumman förfaller till betalning vid den tidpunkt då bostaden står färdig. 2 (6)

3 6 Överlåtelse av besittning till bostad, som har sålts innan den blev färdig och tidpunkt då betalningsskyldigheten träder i kraft 7 Överföring av äganderätten och överlåtelse av aktiebreven 8 Överlåtelseskatt 9 Skyddsdokument n får bostaden i sin besittning omedelbart då byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt den för användning, mottagningsgranskningen har utförts och köpesumman på aktierna samt de med säljaren överenskomna, färdiga extra arbetena och ändringsarbetena i enlighet med 4 kap 4 lagen om köp av bostad, som förfallit till betalning, har betalats. Under förutsättning att säljaren har underrättat köparen om framflyttning av tidpunkten besittningsöverlåtelsen svarar köparen i enlighet med 4 kapitlet 5 lagen om bostadsköp från och med överlåtelsen för bolagsvederlagen och övriga kostnader på grund av bostaden. Om besittningsöverlåtelsen försenas på grund av en omständighet på köparens sida, svarar köparen för de kostnader som nämns ovan från det överlåtelsen enligt detta köpeavtal borde ha skett. n är emellertid inte skyldig att ta emot besittningen till bostaden tidigare än om en månad räknat från den dag då säljaren skickade meddelandet om dagen för besittningsöverlåtelsen. Äganderätten till aktierna överförs när köpesumman på aktierna jämte eventuella dröjsmålsräntor är till fullo betald. Om köparen utan säljarens samtycke betalar köpesummans sista rat före förfallodagen, överförs äganderätten dock först på den sista ratens förfallodag. Före äganderätten har köparen panträtt till aktierna som säkerhet för återbetalning av köpesummans rater samt eventuell ränta och skadeståndsersättning. Om aktierna har pantsatts på det sätt som krävs i punkt 10, har denna panträtt högre prioritet än köparens panträtt. Aktiebrevet är i förvar hos den som förvarar skyddsdokumenten. Förvararen får inte utan säljarens samtycke överlåta aktiebrevet till köparen förrän det blivit klarlagt att köparen har betalat köpesumman samt fullgjort övriga avtalsenliga förpliktelser, som kan jämföras med detta, samt att de med säljaren avtalade, färdiga extra arbetena och ändringsarbetena i enlighet med 2 kap 6 lagen om köp av bostad, som förfallit till betalning, och som förvararen av skyddsdokumenten blivit underrättad om, har betalats. Om aktien är pantsatt skall aktiebrevet överlåtas till panthavaren i stället för köparen, eller om det finns flera panthavare, till den som har högsta prioritet. Det som i denna punkt har sagts om aktiebreven gäller till tillämpliga delar interimsbevis, om bolaget ger ut av dessa innan aktiebreven är färdiga. Överlåtelseskatten på detta aktieköp skall betalas av köparen. Överlåtelseskatten skall betalas två månader efter det att äganderätten har överförts. Huset skall byggas i enlighet med de i 1 förordningen 5 om bostadsköp avsedda skyddsdokumenten jämte bilagor, som säljaren företett köparen och som har överlåtits till den som förvarar skyddsdokumenten. Byggandet skall finansieras i enlighet med en ekonomiplan, som följer som bilaga till detta köpebrev (ändring av ekonomiplan, se punkt 11). Förvarare av skyddsdokument och aktiebrev Förvaringsställets adress, där skyddsdokumenten finns till köparens påseende 10 Överlåtelse och pantsättning av rättigheter och skyldigheter på grund av köpebrevet 11 Ändring av ekonomiplan och bolagsordning 12 Aktieköparstämma, val av revisor och observatör för byggnadsarbetet Innan äganderätten till aktierna övergått till köparen, har denna rätt att vidare överlåta de rättigheter, som köpeavtalet medför. Ifall säljaren inte skriftligen samtycker till överlåtelsen, svarar köparen trots överlåtelsen gentemot säljaren för köparens skyldigheter på grund av detta köpebrev. Om överlåtelsen skall köparen utan dröjsmål underrätta den ovan i punkt 9 nämnda förvararen av skyddsdokumenten och säljaren samt ge förvararen och säljaren ett exemplar av överlåtelseavtalet eller en verifierad kopia av detta. n har utan säljarens samtycke, på grund av detta köpebrev, rätt att pantsätta sin rätt till aktierna, besittning av bostaden samt om köpet eventuellt hävs, till de betalningar, som återgår till köparen. n skall omedelbart skriftligen underrätta skyddsdokumentens förvarare om pantsättningen. I byggnadsfasen kan bolaget uppta lån, ställa sin förmögenhet som säkerhet eller ingå övriga förbindelser endast i enlighet med ekonomiplanen. Det skuldbelopp, som uppgetts i ekonomiplanen kan höjas eller de övriga ansvarsförbindelserna ökas endast i följande fall: 1) Samtliga köpare ger sitt skriftliga samtycke till ändringen. 2) Utan köparnas samtycke, om ökningen grundar sig på a) ökade byggnadskostnader till följd av lagändring, beslut från myndighetens sida eller till följd av att byggnadsarbetet har drabbats av ett oväntat eller övermäktigt hinder, på vars grund bolaget enligt byggavtal eller avtal om reparationsbyggande är skyldig att betala det förhöjda priset; b) en i lag tillåten ändring av penningvärdet tas i beaktande, på vars grund bolaget enligt byggavtal eller avtal om reparationsbyggande är skyldig att betala det höjda priset; eller c) en ökning av bolagets övriga förpliktelser på grund av lagändring eller beslut från myndighetens sida, som inte har kunnat beaktas vid utarbetningen av ekonomiplanen. 3) Utan samtycke av köparna kan till bolagets utgifter läggas arvoden till en observatör och en revisor, som köparna utsett till sina egna representanter för byggnadsarbetet, samt övriga kostnader, som uppstått på grund av observatörens och revisorns arbete, även om kostnaderna inte skulle ha kalkylerats eller nämnts i ekonomiplanen. (Se punkt 12) Skyddsdokumentens förvarare och aktieägarna skall utan dröjsmål underrättas om ändring av ekonomiplanen och grunderna till ändringen. Ifall ändringen kräver samtycke skall underrättelsen ske innan de åtgärder som krävs för ändringen av ekonomiplanen vidtas. En ändring av ekonomiplanen inverkar inte på den köpesumma som skall betalas. Om beloppet på bolagets skulder höjs, ökar emellertid i motsvarande grad den i punkt 3 avtalade låneandelen, som avser de aktier som är föremål för köpet. Bolagsordningen kan ändras i byggnadsfasen utan köparens och panthavarens samtycke endast, om ändringen inte kränker deras rättigheter eller medför ändringar i grunderna för bolagets ekonomiska verksamhet. Ett aktiebolags styrelse skall utan dröjsmål sammankalla en aktieköparstämma sedan överlåtelseavtal slutits för minst en fjärdedel av bolagets bostäder. Aktieköparna har utan hinder av bolagsordningen rätt att för bolaget välja en revisor, vars mandatperiod varar till utgången av den räkenskapsperiod, då byggnadsfasen blir färdig. Likaså har aktieköparna rätt att välja en observatör för byggnadsarbetet, vars mandatperiod varar till byggnadsfasens slut. Observatören skall ha den yrkesskicklighet som uppdraget kräver, och han får inte stå i beroendeförhållande till den som utför byggnadsarbetet eller till säljaren. Aktiebolaget skall svara för revisorns och observatörens arvoden, och arvodena samt övriga kostnader på grund av deras arbete får oberoende av ekonomiplanen läggas till bolagets utgifter. 5 Statsrådets förordning om skyddsdokument vid bostadsköp ( ) 3 (6)

4 13 Dröjsmål i överlåtande av bostad Ifall köparen har grundad anledning att anta att besittningen till bostaden kommer att försenas, har köparen rätt att hålla inne rater av köpesumman, tills säljaren gör sannolikt att han förmår fullgöra avtalet i tid eller att den säkerhet som ställts för fullgörelsen förslår för att säkerställa köparens rättigheter. n har rätt att hålla inne betalningen på grund av dröjsmål, som beror på säljaren även i andra situationer, som fastställts i 4 kap 7 lagen om bostadsköp. n har rätt att häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är väsentligt. Har köparen förelagt säljaren en bestämd tilläggstid för fullgörelsen och den inte är oskäligt kort, får köparen häva köpet endast om säljaren meddelar att han inte kommer att fullgöra köpet inom tilläggstiden. Om säljaren visar att dröjsmålet beror på att byggnadsarbetet har drabbats av ett hinder, som ligger utanför säljarens, deltagande entreprenörernas och av dem anlitade varuleverantörers kontroll och som inte skäligen har kunnat beaktas vid köpslutet och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits, får köparen inte häva köpet, om inte dröjsmålet överskrider 60 dagar. Om köparen råkar i en oskälig situation ifall han måste hålla fast vid avtalet, kan han dock häva köpet utan hinder av ovansagda. n får inte häva köpet på grund av säljarens dröjsmål efter det att bostaden och aktiebrevet har överlåtits till köparen eller panthavaren. Om köparen visar att det på förhand finns vägande skäl att anta att ett dröjsmål som ger rätt till hävning kommer att inträffa, får köparen häva köpet redan innan den avtalade tiden för fullgörelsen är inne. Frågar säljaren, om köparen trots dröjsmålet godtar fullgörelse av köpet inom en viss tid och svarar köparen inte inom skälig tid efter det han fick förfrågan, får köparen inte häva köpet, om säljaren fullgör avtalet inom den tid han har angett. n har enligt 4 kap 11 lagen om bostadsköp rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål. 14 Årsgranskning, felanmälningar och påföljder av fel Säljaren skall ordna en årsgranskning tidigast 12 och senast om 15 månader efter det att byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt byggnaden för användning. Säljaren skall skriftligt underrätta köparen om tiden för årsgranskningen minst en månad i förväg. n skall i samband med årsgranskningen eller senast om tre veckor efter att ha fått ta del av protokollet fört vid årsgranskningen, uppge de fel, som han upptäckt eller borde ha upptäckt senast vid årsgranskningen. I annat fall förlorar köparen sin rättighet att åberopa dylik fel. Visar det sig att bostaden är behäftad med fel som köparen inte kan förutsättas ha upptäckt genast vid årsgranskningen, förlorar köparen sin rätt att åberopa felet, om han inte anmäler felet och sina krav inom skälig tid efter det han upptäckte felet eller borde ha upptäckt det. n kan inte som fel åberopa en omständighet, som han måste antas ha känt till vid köpslutet. Om bostaden är färdig när den säljs, skall om verkningarna av bostadens förhandsgranskning tillämpas, vad som stadgas i 6 kap 12 och 19 lagen om bostadsköp. n har på grund av fel i bostaden rätt att hålla inne betalningen av den återstående delen av köpesumman. n får dock inte hålla inne ett penningbelopp, som uppenbarligen överskrider de krav han på grund av felet är berättigad till. n kan inom skälig tid efter att ha upptäckt ett fel kräva att felet avhjälps eller rättas till, ifall kostnaderna för att rätta till olägenheten inte är oskäligt höga i förhållande till felets betydelse för köparen. Om det inte kommer i fråga att rätta till felet eller om det inte rättas till inom skälig tid, kan köparen be om en i förhållande till felet skälig prissänkning eller, om avtalsbrottet är väsentligt, häva köpet. Säljaren har rätt, även om köparen inte skulle ha krävt det, att på egen bekostnad avhjälpa ett fel inom skälig tid, ifall det inte orsakar väsentligt förfång för köparen, nedgång i bostadens värde eller risk för att hans kostnader inte blir ersatta. Om rätt till skadestånd på grund av fel stadgas i 4 kap 26 lagen om bostadsköp. Om fördelningen av rätten mellan köparen och bolagen att föra talan i felsituationer stadgas i 4 kapitlet 18 a lagen om bostadsköp. 15 ns avtalsbrott och deras påföljder Säljaren får häva köpet på grund av köparens betalningsdröjsmål, om avtalsbrottet är väsentligt. Om säljaren häver köpet på grund av detta (märk tydligt ut vilket alternativ ni väljer): Alternativ 1: har säljaren rätt till skadestånd enligt 4 kap 35 1 mom. lagen om bostadsköp. Alternativ 2: skall köparen till säljaren betala de kostnader som orsakas av hävningen av avtalet samt som ersättning för annan skada som åsamkats säljaren 2 % på det ovan i punkt 3. överenskomna skuldfria priset, ifall någondera parten inte särskilt visar, att den skada som åsamkats på grund av hävningen väsentligt avviker från denna. I så fall skall köparen ersätta den åsamkade skadan enligt 4 kap 35 1 mom. lagen om bostadsköp. Säljaren har rätt till ovan nämnda skadestånd även ifall köparen bryter mot avtalet genom frånträdande av köpet. Säljaren har dock inte rätt till skadestånd, om köparens dröjsmål med betalning eller frånträdande av köpet beror på stadganden i lag, avbrott i den allmänna samfärdseln eller betalningsrörelsen eller andra liknande hinder som köparen inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beloppet på skadeståndet kan jämkas, om dröjsmålet i betalningen eller hävningen av köpet beror på betalningssvårigheter som köparen huvudsakligen utan egen förskyllan har råkat i på grund av sjukdom, arbetslöshet eller någon annan särskild omständighet. 16 Förfarande vid hävning av köp Om köpet hävs eller köparen bryter mot avtalet genom att frånträda köpet skall säljaren återbetala den del av köpesumman som köparen har betalat till den som förvarar skyddsdokumenten för köparens och eventuella panthavares räkning. Om köpet hävs skall säljaren betala ränta på den köpesumma som skall återbetalas enligt den räntesats som anges i 3 2 mom. räntelagen ( ) från den dag då säljaren tog emot betalningen. Om köpet hävs efter det att köparen har fått bostaden i sin besittning, och han kan anses ha haft väsentlig avkastning på och nytta av den, skall köparen betala en skälig ersättning till säljaren. Om köparen har lagt ned nödvändiga eller nyttiga kostnader på bostaden, skall säljaren vid hävning av köpet betala köparen en skälig ersättning för dem. Om bostadens skick under den tid som köparen har haft den i sin besittning har försämrats mera än vad som kan anses vara normalt slitage eller om bostaden under denna tid har skadats på grund av vårdslöshet från köparens sida, får köparen inte häva köpet, om han inte ersätter säljaren för den värdeminskning som detta medför. Säljaren skall meddela förvararen av skyddsdokumenten om hävning och frånträde av köp. 4 (6)

5 17 Säkerheter Säljaren har till den som förvarar skyddsdokumenten ställt följande säkerheter bolaget och aktieägarna till godo. A) Säkerhet för byggnadsfasen i enlighet med 2 kap 17 lagen om bostadsköp Slag av säkerhet skall antecknas: en bankdeposition, bankgaranti eller en för ändamålet lämplig försäkring, vars belopp skall uppgå till minst fem procent av de byggnadskostnader, som antecknats i bolagets ekonomiplan och minst tio procent vid varje enskild tidpunkt av det sammanlagda beloppet på köpesummorna för de sålda bostadsaktierna. Säkerheten skall gälla minst tre månader efter det att byggnadstillsynsmyndigheterna har godkänt byggnaden för användning. När säkerheten för byggnadsfasen upphör skall den ersättas av säljaren med en säkerhet för tiden efter byggnadsfasen som skall motsvara minst två procent av de sammanlagda köpesummorna för de sålda bostadsaktierna. Denna säkerhet skall gälla minst 15 månader efter det att byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt byggnaden för användning. Skyldigheten att ställa säkerhet upphör när 15 månader har förflutit sedan byggnadstillsynsmyndigheten godkände byggnaden för användning. Om bostadsaktiernas köpesumma utgör mindre än 70 % av det skuldfria priset, betraktas vid beräkningen av säkerheten för byggnadsfasen och tiden efter byggnadsfasen som köpesumma ett belopp som motsvarar 70 % av de sålda aktiernas skuldfria pris. Bolaget och aktieägarna skall ge sitt skriftliga samtycke till att säkerheterna frigörs, när den stiftande delägaren har fullgjort avtalet om byggande och sina förpliktelser i enlighet med avtalen om köp av bostadsaktier. Ett bolag eller en aktieköpare som utan fog eller i strid mot konsumentklagonämndens 6 rekommendation har vägrat att ge sitt samtycke till att säkerheten frigörs kan åläggas att med ett skäligt belopp ersätta en stiftande delägare den skada som han har vållats. Säkerheterna frigörs också utan köparnas och bolagets samtycke senast om 12 månader efter det att bolagets samtliga årsgranskningar utförts, om för bolaget har valts en styrelse enligt 2 kap 23 1 lagen om bostadsköp. Säkerheterna frigörs dock inte, om bolaget eller bostadsaktiens köpare motsätter sig att säkerheterna frigörs och genom ansökan befordrar ärendet till konsumentklagonämndens eller domstolens avgörande. Den som motsätter sig frigörelse skall meddela sitt motstånd till den som ställt säkerhet eller till den depositionsbank, som mottagit en bankdeposition som säkerhet samt lämna denna ett intyg av konsumentklagonämnden eller tingsrätten om anhängiggörande av ärendet innan den ovan fastställda utsatta tiden går ut, vid äventyr att säkerheterna i annat fall frigörs. Den som ställer säkerhet eller den depositionsbank, som har mottagit en bankdeposition som säkerhet, skall antecknas, och till vilken i detta avsnitt avsedda meddelande och intyg skall sändas. B) Säkerhet för den händelse att en stiftande delägare inte kan fullgöra sin prestationsskyldighet enligt 2 kap 19 lagen om bostadsköp Den som ställer säkerheten och säkerhetens slag skall antecknas: försäkring, bankgaranti eller annan säkerhet, som uppfyller de av Konsumentverket fastställda villkoren. Säkerheten skall utgöra 25 % av byggnadskostnaderna enligt bolagets ekonomiplan. Säkerheten är i kraft 10 år efter det att byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt byggnaden för användning. 18 Delfående av säljarens meddelanden 19 Ändring av stadganden och bestämmelser om byggande Ett skriftligt meddelande som säljaren skickat till köparen skall anses ha kommit fram till köparen senast den sjunde dagen efter att meddelandet har postats, om det har skickats till den adress som köparen senast har uppgivit till säljaren. För bolaget har sökts byggnadstillstånd... Bolaget skall byggas i enlighet med de stadganden och bestämmelser, som är i kraft vid ansökan om byggnadstillstånd eller i enlighet med de undantagstillstånd, som eventuellt beviljats för dessa. 20 Om en leverantör av utrustning eller material har beviljat garanti för utrustning eller material, som ingår i lägenheten, ansvarar säljaren inte för denna garanti. 21 Behandling av tvister 22 Övriga villkor Om en tvist inte kan avgöras genom förhandlingar mellan parterna, kan ärendet befordras till konsumentklagonämndens behandling i enlighet med lagen om konsumentklagonämnden. Ifall meningsskiljaktigheterna befordras till domstolens avgörande, skall talan väckas vid den allmänna underrätt inom vars domkrets svararens hemort är belägen eller bostaden är belägen. Konsumenten kan också väcka talan vid den allmänna underrätt inom vars domkrets han är bosatt i Finland. 6 I enlighet med 1 lagen om konsumentklagonämnden (421978) kan konsumentklagonämnden ge rekommendationer till avgöranden i enskilda tvistemål om användning och frigörande av säkerhet oberoende av vilkendera av parterna i tvisten befordrar målet till nämndens behandling. 5 (6)

6 ns försäkran samt handlingar, som har överlåtits vid köpslutet n har fått se de skyddsdokument, som avses i punkt 9 i köpebrevet. Genom att underteckna detta köpebrev försäkrar köparen att hanhon grundligt satt sig in i skyddsdokumenten samt att hanhon godkänner villkoren för detta köp. På köpet tillämpas i tillägg till dessa avtalsvillkor lagen om bostadsköp ( ) samt statsrådets förordning om skyddsdokument vid bostadsköp ( ). Genom att underteckna denna handling kvitterar köparen samtidigt mottagandet av nedanstående handlingar, som har överlåtits i samband med köpslutet: Underskrifter Detta köpebrev har upprättats i tre likalydande exemplar, ett för bägge avtalsparter och ett för förvararen av skyddsdokumenten. Säljaren skall omedelbart överlämna ett exemplar till förvararen av skyddsdokumenten. Ort och tid Säljare Säkerheter som krävs i lagen om bostadsköp har ställts i enlighet med punkt 17. Ort och tid Förvarare av skyddsdokument 6 (6)

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten,

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer

Elanslutningsvillkor AV 05

Elanslutningsvillkor AV 05 Elanslutningsvillkor AV 05 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1. Dessa villkor skall bifogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbrukningsplats till ett eldistributionsnät

Läs mer

Villkor för kreditkonto St1 Visa

Villkor för kreditkonto St1 Visa Villkor för kreditkonto St1 Visa 1. DEFINITIONER Kreditgivare: IKANO Banken AB, IKANO Card (IKANO Card). Ikano Rahoitus: IKANO Card kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Nr 794. Fastställt genom miljöministeriet förordning om formulär för bostadsrättsavtal (794/2003).

Nr 794. Fastställt genom miljöministeriet förordning om formulär för bostadsrättsavtal (794/2003). 3052 Nr 794 Bilaga Fastställt genom miljöministeriet förordning om formulär för bostadsrättsavtal (794/2003). Avtal Bostadsrättsavtal Genom detta avtal grundas bostadsrätt till nedan nämnda lägenhet och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konsumentkreditlag; utfärdad den 9 december 2010. SFS 2010:1846 Utkom från trycket den 17 december 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits.

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller kredit som är avsedd

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng.

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng. Bruksvillkor för Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold - kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Finnair Plus Visa - och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort tillämpas

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 9 1.1 Förslag till konsumentkreditlag...9 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)...38 1.3 Förslag

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Checklista för dig som anlitar hantverkare

Checklista för dig som anlitar hantverkare Checklista för dig som anlitar hantverkare Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:242

Regeringens proposition 2009/10:242 Regeringens proposition 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag Prop. 2009/10:242 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström (Justitiedepartementet)

Läs mer

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007).

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna v illkor för Kundavtalet Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna kontovillkor... 3 Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet... 12 Allmänna

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

AA VVS 09. Begreppsbestämningar Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

AA VVS 09. Begreppsbestämningar Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. AA VVS 09 AA VVS 09 är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige. Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

BETALNING OCH FAKTUROR

BETALNING OCH FAKTUROR BETALNING OCH FAKTUROR Spelreglerna i den här linjedragningen är allmänna och berör ursprungligen all betalningstrafik, där konsumenten betalar ett företag eller ett företag debiterar konsumenten. Vi rekommenderar

Läs mer