KÖPEBREV PÅ BOSTADSLÄGENHET I BYGGNADSSKEDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÖPEBREV PÅ BOSTADSLÄGENHET I BYGGNADSSKEDET"

Transkript

1 Rekvirering av blanketter: tlf (09) Avtalsparter Säljarens namn KÖPEBREV PÅ BOSTADSLÄGENHET I BYGGNADSSKEDET FO-nummer Telefon E-postadress ns namn Ägoandel av aktierna 1 ns namn Ägoandel av aktierna 1 ns namn Ägoandel av aktierna 1 ns namn Ägoandel av aktierna 1 2 Föremål för köpet Bolagets firma (härefter bolaget) Bolagets adress FO-nummer Fastighetsbeteckning Grund, på vilken bolaget besitter fastigheten innehav hyra Aktiernas nummer Aktierna berättigar till besittning av bostad nr i den byggnad, som ägs av bolaget Bostadens adress (om annan än bolagets adress) Typ av lägenhet (antal rum) Bostadslägenheternas yta m Övriga utrymmen 2 2 Våningsplan De övriga utrymmens yta m 2 Begränsningar i användningen av bostaden eller rätten att överlåta dess aktier samt bolagets, aktieägarens eller kommunens inlösningsrätt har inte har, se i bolagsordningen. n skall senare ge detaljerade uppgifter om sitt val av de material och den utrustning som ingår i köpesumman (kryssa för) nej Till vilka delar ja Detaljerade uppgifter skall lämnas, datum 3 Köpesumma (med bokstäver och i siffror) och betalning av densamma Om köparen inte ger detaljerade uppgifter vid den utsatta tidpunkten, preciseras de ifråga varande egenskaperna av säljaren. Köpesumma ( ) euro Andel av bolagslån som avser de sålda aktierna (Se Bestämmelser i bolagsordningen om betalning av låneandel) ( ) euro Köpesumma och andel av bolagslån sammanlagt (skuldfritt pris) (Se punkt 11. Ändring av ekonomiplanen) ( ) euro 1 Ifall ägoandelen inte antecknas, antas köparnas ägoandelar vara lika stora. 2 Avser inte utrymmen i bolagets besittning. 1 (6)

2 3 Köpesumma (med bokstäver och i siffror) och betalning av densamma (fortsätter) Förfallodag och eller byggnadsfas 3 % euro Rat 1 Rat 2 Rat 3 Rat 4 Rat 5 Rat 6 Näst sista raten (den större skall väljas) 4 0,08 x köpesumman 0,056 x det skuldfria priset Sista raten (den större skall väljas) 4 Av köpesumman skall raterna nr 1 - har öppnat för byggnadsprojektet Bank och kontor 0,02 x köpesumman 0,014 x det skuldfria priset (den näst sista raten skall antecknas) skall betalas på det bankkonto som säljaren Kontonummer Köpesummans sista rat skall betalas genom deponering av beloppet på säljarens konto Bank och kontor Kontonummer Handpenning reserveringsavgift, euro, som har betalats av köparen, ingår i köpesummans första rat, och köparen kan dra av den vid betalning av köpesummans första rat. Raterna skall motsvara värdet av säljarens betalning så att en uppenbar eller ständig obalans i betalningarna till förfång för köparen inte kan uppstå. Den näst sista och sista raten kan emellertid förfalla till betalning först när köparen haft skäliga möjligheter att granska bostaden, och det blivit möjligt att överlåta bostaden i köparens ägo. Om köparen har för avsikt att betala köpeskillingens sista rat före dess förfallodag, skall köparen skriftligt fråga säljaren, om denna tar emot betalningen. Säljaren har rätt att vägra att ta emot den sista raten före dess förfallodag. Säljaren får på banken lyfta köpeskillingens sista rat och eventuell upplupen depositionsränta på denna tidigast om en månad efter det att äganderätten av bostaden överlåtits till köparen, ifall köparen med stöd av 29 4 kap, lagen om bostadsköp, inte har rätt att förbjuda att den sista raten frigörs och dessförinnan skriftligt på grund av detta förbjuder banken att överlåta depositionen eller en del av denna till säljaren. n skall också underrätta säljaren om förbudet samt motiveringarna till detta. 4 Dröjsmålsränta och krediteringsränta 5 Tidpunkt då bostaden beräknas stå färdig (anteckna tydligt vilket alternativ ni väljer) Om en rat inte betalas senast på förfallodagen, är köparen skyldig att betala årlig dröjsmålsränta på det försenade beloppet, räknat från förfallodagen till betalningsdagen, i enlighet med den räntesats, som nämns i 4 3 mom. räntelagen ( ). En rat anses vara betald inom utsatt tid, om den senast på förfallodagen betalats in på ovan i punkt 3 nämnda konto i en depositionsbank med verksamhet i Finland. Om en rat betalas tidigare än 7 dagar före förfallodagen, har köparen rätt att få % årlig krediteringsränta för tiden mellan betalningsdagen och förfallodagen. Se även vad som sagts i punkterna 3 och 7 om betalning av den sista raten och överföring av äganderätten. Alternativ 1 Alternativ 2 Beräknad tidpunkt då bostaden står färdig Bostaden blir färdig tidigast och senast (högst 2 månader mellan datumen) Säljaren skall minst en månad på förhand sända köparen ett skriftligt meddelande om den tidpunkt då bostaden blir färdig, ifall köpet har slutförts före ifråga varande tidpunkt. Härefter i punkt 13 avsedda bestämmelser gällande dröjsmål på grund av säljaren, tillämpas, med undantag av köparens rätt att hålla inne betalningen, för den uppskattade tidpunktens del då bostaden beräknas stå färdig först, ifall överlåtelsen av besittningen till bostaden försenas över 30 dagar. Säljaren skall omedelbart skriftligt underrätta köparen om framflyttning av tidpunkten då bostaden beräknas stå färdig. Alternativ 3 Bostaden är färdig. Besittningen till bostaden överlåtes till köparen. I enlighet med 4 kapitlet 5 lagen om bostadsköp svarar köparen från och med överlåtelsen av besittningen för bolagsvederlagen och övriga kostnader på grund av bostaden. 3 Om endast byggnadsfasen antecknas i köpebrevet skall säljaren skriftligt meddela köparen när varje enskild byggnadsfas är färdig. Raten av köpesumman förfaller därmed till betalning om 14 dagar efter att meddelandet postats för vidarebefordran. Om förfallodagen antecknas i köpebrevet och om byggnadsarbetet eller en arbetsfas i detsamma blir en månad eller över en månad försenad, skall säljaren ändra den förfallodag som antecknats i köpebrevet så att den överensstämmer med dröjsmålet samt skriftligt underrätta köparen om den nya förfallodagen genast när säljaren vet hur långvarigt dröjsmålet blir. 4 Räkneregeln grundar sig på 4 kap 29 lagen om bostadsköp, enligt vilken den näst sista raten utgör ett belopp om minst 8 % av köpesumman och den sista raten minst 2 % på köpesumman. Om köpesumman utgör mindre än 70 % av det skuldfria priset, betraktas som köpesumma vid beräkningen av raterna ett penningbelopp, som motsvarar 70 % av det skuldfria priset. Räkneregeln inverkar inte på beloppet på bostadens köpesumma, utan inverkar endast på, hur stor del av köpesumman förfaller till betalning vid den tidpunkt då bostaden står färdig. 2 (6)

3 6 Överlåtelse av besittning till bostad, som har sålts innan den blev färdig och tidpunkt då betalningsskyldigheten träder i kraft 7 Överföring av äganderätten och överlåtelse av aktiebreven 8 Överlåtelseskatt 9 Skyddsdokument n får bostaden i sin besittning omedelbart då byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt den för användning, mottagningsgranskningen har utförts och köpesumman på aktierna samt de med säljaren överenskomna, färdiga extra arbetena och ändringsarbetena i enlighet med 4 kap 4 lagen om köp av bostad, som förfallit till betalning, har betalats. Under förutsättning att säljaren har underrättat köparen om framflyttning av tidpunkten besittningsöverlåtelsen svarar köparen i enlighet med 4 kapitlet 5 lagen om bostadsköp från och med överlåtelsen för bolagsvederlagen och övriga kostnader på grund av bostaden. Om besittningsöverlåtelsen försenas på grund av en omständighet på köparens sida, svarar köparen för de kostnader som nämns ovan från det överlåtelsen enligt detta köpeavtal borde ha skett. n är emellertid inte skyldig att ta emot besittningen till bostaden tidigare än om en månad räknat från den dag då säljaren skickade meddelandet om dagen för besittningsöverlåtelsen. Äganderätten till aktierna överförs när köpesumman på aktierna jämte eventuella dröjsmålsräntor är till fullo betald. Om köparen utan säljarens samtycke betalar köpesummans sista rat före förfallodagen, överförs äganderätten dock först på den sista ratens förfallodag. Före äganderätten har köparen panträtt till aktierna som säkerhet för återbetalning av köpesummans rater samt eventuell ränta och skadeståndsersättning. Om aktierna har pantsatts på det sätt som krävs i punkt 10, har denna panträtt högre prioritet än köparens panträtt. Aktiebrevet är i förvar hos den som förvarar skyddsdokumenten. Förvararen får inte utan säljarens samtycke överlåta aktiebrevet till köparen förrän det blivit klarlagt att köparen har betalat köpesumman samt fullgjort övriga avtalsenliga förpliktelser, som kan jämföras med detta, samt att de med säljaren avtalade, färdiga extra arbetena och ändringsarbetena i enlighet med 2 kap 6 lagen om köp av bostad, som förfallit till betalning, och som förvararen av skyddsdokumenten blivit underrättad om, har betalats. Om aktien är pantsatt skall aktiebrevet överlåtas till panthavaren i stället för köparen, eller om det finns flera panthavare, till den som har högsta prioritet. Det som i denna punkt har sagts om aktiebreven gäller till tillämpliga delar interimsbevis, om bolaget ger ut av dessa innan aktiebreven är färdiga. Överlåtelseskatten på detta aktieköp skall betalas av köparen. Överlåtelseskatten skall betalas två månader efter det att äganderätten har överförts. Huset skall byggas i enlighet med de i 1 förordningen 5 om bostadsköp avsedda skyddsdokumenten jämte bilagor, som säljaren företett köparen och som har överlåtits till den som förvarar skyddsdokumenten. Byggandet skall finansieras i enlighet med en ekonomiplan, som följer som bilaga till detta köpebrev (ändring av ekonomiplan, se punkt 11). Förvarare av skyddsdokument och aktiebrev Förvaringsställets adress, där skyddsdokumenten finns till köparens påseende 10 Överlåtelse och pantsättning av rättigheter och skyldigheter på grund av köpebrevet 11 Ändring av ekonomiplan och bolagsordning 12 Aktieköparstämma, val av revisor och observatör för byggnadsarbetet Innan äganderätten till aktierna övergått till köparen, har denna rätt att vidare överlåta de rättigheter, som köpeavtalet medför. Ifall säljaren inte skriftligen samtycker till överlåtelsen, svarar köparen trots överlåtelsen gentemot säljaren för köparens skyldigheter på grund av detta köpebrev. Om överlåtelsen skall köparen utan dröjsmål underrätta den ovan i punkt 9 nämnda förvararen av skyddsdokumenten och säljaren samt ge förvararen och säljaren ett exemplar av överlåtelseavtalet eller en verifierad kopia av detta. n har utan säljarens samtycke, på grund av detta köpebrev, rätt att pantsätta sin rätt till aktierna, besittning av bostaden samt om köpet eventuellt hävs, till de betalningar, som återgår till köparen. n skall omedelbart skriftligen underrätta skyddsdokumentens förvarare om pantsättningen. I byggnadsfasen kan bolaget uppta lån, ställa sin förmögenhet som säkerhet eller ingå övriga förbindelser endast i enlighet med ekonomiplanen. Det skuldbelopp, som uppgetts i ekonomiplanen kan höjas eller de övriga ansvarsförbindelserna ökas endast i följande fall: 1) Samtliga köpare ger sitt skriftliga samtycke till ändringen. 2) Utan köparnas samtycke, om ökningen grundar sig på a) ökade byggnadskostnader till följd av lagändring, beslut från myndighetens sida eller till följd av att byggnadsarbetet har drabbats av ett oväntat eller övermäktigt hinder, på vars grund bolaget enligt byggavtal eller avtal om reparationsbyggande är skyldig att betala det förhöjda priset; b) en i lag tillåten ändring av penningvärdet tas i beaktande, på vars grund bolaget enligt byggavtal eller avtal om reparationsbyggande är skyldig att betala det höjda priset; eller c) en ökning av bolagets övriga förpliktelser på grund av lagändring eller beslut från myndighetens sida, som inte har kunnat beaktas vid utarbetningen av ekonomiplanen. 3) Utan samtycke av köparna kan till bolagets utgifter läggas arvoden till en observatör och en revisor, som köparna utsett till sina egna representanter för byggnadsarbetet, samt övriga kostnader, som uppstått på grund av observatörens och revisorns arbete, även om kostnaderna inte skulle ha kalkylerats eller nämnts i ekonomiplanen. (Se punkt 12) Skyddsdokumentens förvarare och aktieägarna skall utan dröjsmål underrättas om ändring av ekonomiplanen och grunderna till ändringen. Ifall ändringen kräver samtycke skall underrättelsen ske innan de åtgärder som krävs för ändringen av ekonomiplanen vidtas. En ändring av ekonomiplanen inverkar inte på den köpesumma som skall betalas. Om beloppet på bolagets skulder höjs, ökar emellertid i motsvarande grad den i punkt 3 avtalade låneandelen, som avser de aktier som är föremål för köpet. Bolagsordningen kan ändras i byggnadsfasen utan köparens och panthavarens samtycke endast, om ändringen inte kränker deras rättigheter eller medför ändringar i grunderna för bolagets ekonomiska verksamhet. Ett aktiebolags styrelse skall utan dröjsmål sammankalla en aktieköparstämma sedan överlåtelseavtal slutits för minst en fjärdedel av bolagets bostäder. Aktieköparna har utan hinder av bolagsordningen rätt att för bolaget välja en revisor, vars mandatperiod varar till utgången av den räkenskapsperiod, då byggnadsfasen blir färdig. Likaså har aktieköparna rätt att välja en observatör för byggnadsarbetet, vars mandatperiod varar till byggnadsfasens slut. Observatören skall ha den yrkesskicklighet som uppdraget kräver, och han får inte stå i beroendeförhållande till den som utför byggnadsarbetet eller till säljaren. Aktiebolaget skall svara för revisorns och observatörens arvoden, och arvodena samt övriga kostnader på grund av deras arbete får oberoende av ekonomiplanen läggas till bolagets utgifter. 5 Statsrådets förordning om skyddsdokument vid bostadsköp ( ) 3 (6)

4 13 Dröjsmål i överlåtande av bostad Ifall köparen har grundad anledning att anta att besittningen till bostaden kommer att försenas, har köparen rätt att hålla inne rater av köpesumman, tills säljaren gör sannolikt att han förmår fullgöra avtalet i tid eller att den säkerhet som ställts för fullgörelsen förslår för att säkerställa köparens rättigheter. n har rätt att hålla inne betalningen på grund av dröjsmål, som beror på säljaren även i andra situationer, som fastställts i 4 kap 7 lagen om bostadsköp. n har rätt att häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är väsentligt. Har köparen förelagt säljaren en bestämd tilläggstid för fullgörelsen och den inte är oskäligt kort, får köparen häva köpet endast om säljaren meddelar att han inte kommer att fullgöra köpet inom tilläggstiden. Om säljaren visar att dröjsmålet beror på att byggnadsarbetet har drabbats av ett hinder, som ligger utanför säljarens, deltagande entreprenörernas och av dem anlitade varuleverantörers kontroll och som inte skäligen har kunnat beaktas vid köpslutet och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits, får köparen inte häva köpet, om inte dröjsmålet överskrider 60 dagar. Om köparen råkar i en oskälig situation ifall han måste hålla fast vid avtalet, kan han dock häva köpet utan hinder av ovansagda. n får inte häva köpet på grund av säljarens dröjsmål efter det att bostaden och aktiebrevet har överlåtits till köparen eller panthavaren. Om köparen visar att det på förhand finns vägande skäl att anta att ett dröjsmål som ger rätt till hävning kommer att inträffa, får köparen häva köpet redan innan den avtalade tiden för fullgörelsen är inne. Frågar säljaren, om köparen trots dröjsmålet godtar fullgörelse av köpet inom en viss tid och svarar köparen inte inom skälig tid efter det han fick förfrågan, får köparen inte häva köpet, om säljaren fullgör avtalet inom den tid han har angett. n har enligt 4 kap 11 lagen om bostadsköp rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål. 14 Årsgranskning, felanmälningar och påföljder av fel Säljaren skall ordna en årsgranskning tidigast 12 och senast om 15 månader efter det att byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt byggnaden för användning. Säljaren skall skriftligt underrätta köparen om tiden för årsgranskningen minst en månad i förväg. n skall i samband med årsgranskningen eller senast om tre veckor efter att ha fått ta del av protokollet fört vid årsgranskningen, uppge de fel, som han upptäckt eller borde ha upptäckt senast vid årsgranskningen. I annat fall förlorar köparen sin rättighet att åberopa dylik fel. Visar det sig att bostaden är behäftad med fel som köparen inte kan förutsättas ha upptäckt genast vid årsgranskningen, förlorar köparen sin rätt att åberopa felet, om han inte anmäler felet och sina krav inom skälig tid efter det han upptäckte felet eller borde ha upptäckt det. n kan inte som fel åberopa en omständighet, som han måste antas ha känt till vid köpslutet. Om bostaden är färdig när den säljs, skall om verkningarna av bostadens förhandsgranskning tillämpas, vad som stadgas i 6 kap 12 och 19 lagen om bostadsköp. n har på grund av fel i bostaden rätt att hålla inne betalningen av den återstående delen av köpesumman. n får dock inte hålla inne ett penningbelopp, som uppenbarligen överskrider de krav han på grund av felet är berättigad till. n kan inom skälig tid efter att ha upptäckt ett fel kräva att felet avhjälps eller rättas till, ifall kostnaderna för att rätta till olägenheten inte är oskäligt höga i förhållande till felets betydelse för köparen. Om det inte kommer i fråga att rätta till felet eller om det inte rättas till inom skälig tid, kan köparen be om en i förhållande till felet skälig prissänkning eller, om avtalsbrottet är väsentligt, häva köpet. Säljaren har rätt, även om köparen inte skulle ha krävt det, att på egen bekostnad avhjälpa ett fel inom skälig tid, ifall det inte orsakar väsentligt förfång för köparen, nedgång i bostadens värde eller risk för att hans kostnader inte blir ersatta. Om rätt till skadestånd på grund av fel stadgas i 4 kap 26 lagen om bostadsköp. Om fördelningen av rätten mellan köparen och bolagen att föra talan i felsituationer stadgas i 4 kapitlet 18 a lagen om bostadsköp. 15 ns avtalsbrott och deras påföljder Säljaren får häva köpet på grund av köparens betalningsdröjsmål, om avtalsbrottet är väsentligt. Om säljaren häver köpet på grund av detta (märk tydligt ut vilket alternativ ni väljer): Alternativ 1: har säljaren rätt till skadestånd enligt 4 kap 35 1 mom. lagen om bostadsköp. Alternativ 2: skall köparen till säljaren betala de kostnader som orsakas av hävningen av avtalet samt som ersättning för annan skada som åsamkats säljaren 2 % på det ovan i punkt 3. överenskomna skuldfria priset, ifall någondera parten inte särskilt visar, att den skada som åsamkats på grund av hävningen väsentligt avviker från denna. I så fall skall köparen ersätta den åsamkade skadan enligt 4 kap 35 1 mom. lagen om bostadsköp. Säljaren har rätt till ovan nämnda skadestånd även ifall köparen bryter mot avtalet genom frånträdande av köpet. Säljaren har dock inte rätt till skadestånd, om köparens dröjsmål med betalning eller frånträdande av köpet beror på stadganden i lag, avbrott i den allmänna samfärdseln eller betalningsrörelsen eller andra liknande hinder som köparen inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beloppet på skadeståndet kan jämkas, om dröjsmålet i betalningen eller hävningen av köpet beror på betalningssvårigheter som köparen huvudsakligen utan egen förskyllan har råkat i på grund av sjukdom, arbetslöshet eller någon annan särskild omständighet. 16 Förfarande vid hävning av köp Om köpet hävs eller köparen bryter mot avtalet genom att frånträda köpet skall säljaren återbetala den del av köpesumman som köparen har betalat till den som förvarar skyddsdokumenten för köparens och eventuella panthavares räkning. Om köpet hävs skall säljaren betala ränta på den köpesumma som skall återbetalas enligt den räntesats som anges i 3 2 mom. räntelagen ( ) från den dag då säljaren tog emot betalningen. Om köpet hävs efter det att köparen har fått bostaden i sin besittning, och han kan anses ha haft väsentlig avkastning på och nytta av den, skall köparen betala en skälig ersättning till säljaren. Om köparen har lagt ned nödvändiga eller nyttiga kostnader på bostaden, skall säljaren vid hävning av köpet betala köparen en skälig ersättning för dem. Om bostadens skick under den tid som köparen har haft den i sin besittning har försämrats mera än vad som kan anses vara normalt slitage eller om bostaden under denna tid har skadats på grund av vårdslöshet från köparens sida, får köparen inte häva köpet, om han inte ersätter säljaren för den värdeminskning som detta medför. Säljaren skall meddela förvararen av skyddsdokumenten om hävning och frånträde av köp. 4 (6)

5 17 Säkerheter Säljaren har till den som förvarar skyddsdokumenten ställt följande säkerheter bolaget och aktieägarna till godo. A) Säkerhet för byggnadsfasen i enlighet med 2 kap 17 lagen om bostadsköp Slag av säkerhet skall antecknas: en bankdeposition, bankgaranti eller en för ändamålet lämplig försäkring, vars belopp skall uppgå till minst fem procent av de byggnadskostnader, som antecknats i bolagets ekonomiplan och minst tio procent vid varje enskild tidpunkt av det sammanlagda beloppet på köpesummorna för de sålda bostadsaktierna. Säkerheten skall gälla minst tre månader efter det att byggnadstillsynsmyndigheterna har godkänt byggnaden för användning. När säkerheten för byggnadsfasen upphör skall den ersättas av säljaren med en säkerhet för tiden efter byggnadsfasen som skall motsvara minst två procent av de sammanlagda köpesummorna för de sålda bostadsaktierna. Denna säkerhet skall gälla minst 15 månader efter det att byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt byggnaden för användning. Skyldigheten att ställa säkerhet upphör när 15 månader har förflutit sedan byggnadstillsynsmyndigheten godkände byggnaden för användning. Om bostadsaktiernas köpesumma utgör mindre än 70 % av det skuldfria priset, betraktas vid beräkningen av säkerheten för byggnadsfasen och tiden efter byggnadsfasen som köpesumma ett belopp som motsvarar 70 % av de sålda aktiernas skuldfria pris. Bolaget och aktieägarna skall ge sitt skriftliga samtycke till att säkerheterna frigörs, när den stiftande delägaren har fullgjort avtalet om byggande och sina förpliktelser i enlighet med avtalen om köp av bostadsaktier. Ett bolag eller en aktieköpare som utan fog eller i strid mot konsumentklagonämndens 6 rekommendation har vägrat att ge sitt samtycke till att säkerheten frigörs kan åläggas att med ett skäligt belopp ersätta en stiftande delägare den skada som han har vållats. Säkerheterna frigörs också utan köparnas och bolagets samtycke senast om 12 månader efter det att bolagets samtliga årsgranskningar utförts, om för bolaget har valts en styrelse enligt 2 kap 23 1 lagen om bostadsköp. Säkerheterna frigörs dock inte, om bolaget eller bostadsaktiens köpare motsätter sig att säkerheterna frigörs och genom ansökan befordrar ärendet till konsumentklagonämndens eller domstolens avgörande. Den som motsätter sig frigörelse skall meddela sitt motstånd till den som ställt säkerhet eller till den depositionsbank, som mottagit en bankdeposition som säkerhet samt lämna denna ett intyg av konsumentklagonämnden eller tingsrätten om anhängiggörande av ärendet innan den ovan fastställda utsatta tiden går ut, vid äventyr att säkerheterna i annat fall frigörs. Den som ställer säkerhet eller den depositionsbank, som har mottagit en bankdeposition som säkerhet, skall antecknas, och till vilken i detta avsnitt avsedda meddelande och intyg skall sändas. B) Säkerhet för den händelse att en stiftande delägare inte kan fullgöra sin prestationsskyldighet enligt 2 kap 19 lagen om bostadsköp Den som ställer säkerheten och säkerhetens slag skall antecknas: försäkring, bankgaranti eller annan säkerhet, som uppfyller de av Konsumentverket fastställda villkoren. Säkerheten skall utgöra 25 % av byggnadskostnaderna enligt bolagets ekonomiplan. Säkerheten är i kraft 10 år efter det att byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt byggnaden för användning. 18 Delfående av säljarens meddelanden 19 Ändring av stadganden och bestämmelser om byggande Ett skriftligt meddelande som säljaren skickat till köparen skall anses ha kommit fram till köparen senast den sjunde dagen efter att meddelandet har postats, om det har skickats till den adress som köparen senast har uppgivit till säljaren. För bolaget har sökts byggnadstillstånd... Bolaget skall byggas i enlighet med de stadganden och bestämmelser, som är i kraft vid ansökan om byggnadstillstånd eller i enlighet med de undantagstillstånd, som eventuellt beviljats för dessa. 20 Om en leverantör av utrustning eller material har beviljat garanti för utrustning eller material, som ingår i lägenheten, ansvarar säljaren inte för denna garanti. 21 Behandling av tvister 22 Övriga villkor Om en tvist inte kan avgöras genom förhandlingar mellan parterna, kan ärendet befordras till konsumentklagonämndens behandling i enlighet med lagen om konsumentklagonämnden. Ifall meningsskiljaktigheterna befordras till domstolens avgörande, skall talan väckas vid den allmänna underrätt inom vars domkrets svararens hemort är belägen eller bostaden är belägen. Konsumenten kan också väcka talan vid den allmänna underrätt inom vars domkrets han är bosatt i Finland. 6 I enlighet med 1 lagen om konsumentklagonämnden (421978) kan konsumentklagonämnden ge rekommendationer till avgöranden i enskilda tvistemål om användning och frigörande av säkerhet oberoende av vilkendera av parterna i tvisten befordrar målet till nämndens behandling. 5 (6)

6 ns försäkran samt handlingar, som har överlåtits vid köpslutet n har fått se de skyddsdokument, som avses i punkt 9 i köpebrevet. Genom att underteckna detta köpebrev försäkrar köparen att hanhon grundligt satt sig in i skyddsdokumenten samt att hanhon godkänner villkoren för detta köp. På köpet tillämpas i tillägg till dessa avtalsvillkor lagen om bostadsköp ( ) samt statsrådets förordning om skyddsdokument vid bostadsköp ( ). Genom att underteckna denna handling kvitterar köparen samtidigt mottagandet av nedanstående handlingar, som har överlåtits i samband med köpslutet: Underskrifter Detta köpebrev har upprättats i tre likalydande exemplar, ett för bägge avtalsparter och ett för förvararen av skyddsdokumenten. Säljaren skall omedelbart överlämna ett exemplar till förvararen av skyddsdokumenten. Ort och tid Säljare Säkerheter som krävs i lagen om bostadsköp har ställts i enlighet med punkt 17. Ort och tid Förvarare av skyddsdokument 6 (6)

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 30.4.2003. Typ av publikation Arbetsgruppsbetänkande

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 30.4.2003. Typ av publikation Arbetsgruppsbetänkande PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för bostadsköp Ordförande Marjo Lahelma Sekreterare Katri

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Konsumentköplag (1990:932)

Konsumentköplag (1990:932) Konsumentköplag (1990:932) Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Vederlag Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Åland 1.11.2012 Kristel Pynnönen Jurist Finland Fastighetsförbund Suomen Kiinteistöliitto ry Vederlag Vederlag Betalning av vederlag är den viktigaste

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Nuvarande adress. Personnr Tel nr dagtid Personnr Tel nr dagtid. Personnr Tel nr dagtid Personnr Tel nr dagtid. Kr: Kr: Kr: Kr: Kr:

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Nuvarande adress. Personnr Tel nr dagtid Personnr Tel nr dagtid. Personnr Tel nr dagtid Personnr Tel nr dagtid. Kr: Kr: Kr: Kr: Kr: ÖVERLÅTELSEAVTAL AVTALSPARTER: ÖVERLÅTARE: Överlåten andel i %: Överlåten andel i %: FÖRVÄRVARE: Förvärvad andel i %: Förvärvad andel i %: OBJEKTET AVSER: Bostadsrättsförening: Lägenhetsnr: MED ADRESS:

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Kenzan Tours AB s resevillkor

Kenzan Tours AB s resevillkor Kenzan Tours AB s resevillkor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 Innehåll FÖRKORTNINGAR 19 FÖRORD 23 1 KÖPRÄTTEN 25 1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 1.2 Lagstiftningen inom köprätten 29 1.2.1 Allmänt 29 1.2.2 1990 års köplag 30 1.2.3 Nyare kontraktsrättslig

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Köp av ny bostad. guide för köparen

Köp av ny bostad. guide för köparen Köp av ny bostad guide för köparen RT 2006 Uppdaterad i juni, 2012 (ändrad punkt Betalning av överföringskatt och korrigerat konsumenttvistenämnden) Utgivare: Byggnadsindustrin RT rf Förläggare: Suomen

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Elanslutningsvillkor AV 05

Elanslutningsvillkor AV 05 Elanslutningsvillkor AV 05 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1. Dessa villkor skall bifogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbrukningsplats till ett eldistributionsnät

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Allmänna villkor för paketresor

Allmänna villkor för paketresor Allmänna villkor för paketresor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

Juridik, grundkurs OH nr 1. Svenska Kennelklubbens organisation

Juridik, grundkurs OH nr 1. Svenska Kennelklubbens organisation OH nr 1 Svenska Kennelklubbens organisation Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70 Telefon: 08-795 30 00 Webbplats: www.skk.se Köpeavtal för hund sid 1 (2) A SKK J5 12 000

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget 1 Mellan 1. Norrlands Etanolkraft AB, 556303-6986, nedan benämnd NEAB 2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO 3. Övik Energi AB, 556019-1750, nedan benämnd ÖEAB 4. Skellefteå

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dn r 2012-12-07 2011/103 : 3 80 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/16 om

Läs mer

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården.

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Bokningsavgift. Depositionen / bokningsavgift på 3.000,- betalas senast 3 dagar efter bokning av husbilen. Betalning av hyresbeloppet. Hyresbelopp

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET B 11 ALLMÄNNA TILLSTÅNDSVILLKOR FÖR ATT BEDRIVA ADVOKATVERKSAMHET I AKTIEBOLAG (15.4.2005, ändrade 7.4.2006 26.1.2007 och senast 29.10.2010) Allmänna villkor 1 I enlighet med 5 2 momentet i lagen om advokater

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNINGAR AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER ( AV 05 )

VILLKOR FÖR ANSLUTNINGAR AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER ( AV 05 ) NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS VILLKOR FÖR ANSLUTNINGAR AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER ( AV 05 ) Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER (Elanslutningsvillkor,

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

2012/91. Efter uppdragets färdigställande

2012/91. Efter uppdragets färdigställande Allmänna villkor för reparation och däckförvaring 2013 Villkor i enlighet med överenskommelsen 2012/18 mellan Konsumentverket och Däckspecialisternas Riksförbund 1. Definitioner A. Med konsument menas

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Uppdaterat 1.4.2011 1 FIRMA OCH HEMORT Bolagets firma är Ab Eke Golf Oy och dess hemort är Raseborg. 2 FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET Bolagets verksamhetsområde är: 1. Att

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Hyresavtalets bilaga 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Fastighets Ab Majstranden, Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors Fastighets Ab Majparken, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors 1. Premisser Studentbostäderna

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (8) Nämnden för mäklarprov

CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (8) Nämnden för mäklarprov CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (8) Uppgift 1 a) Släktingarna menade att det mellan parcellen och vattenbrynet eventuellt finns tillandningsmark, som uppkommit till följd

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) FRÅGA 1 a) Enligt lagen om förmyndarverksamhet är vårdnadshavarna intressebevakare för en minderårig person, om domstolen inte har skiljt vårdnadshavaren

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer

Villkor för användning av Visa-kreditkort

Villkor för användning av Visa-kreditkort Villkor för användning av Visa-kreditkort från och med 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort (kort) och kreditkonton

Läs mer

Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor.

Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor. Resevillkor Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor. Konsumentverket/KOoch Svenska Bussbranschens Riksförbund/BR har träffat följande överenskommelse om Allmänna villkor

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd.

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd. Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAÅSENS SKOLA 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Vardagsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I AVDELNINGEN. golvyta enligt bolagsordningen upptas av bostadslägenheter

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I AVDELNINGEN. golvyta enligt bolagsordningen upptas av bostadslägenheter I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 I AVDELNINGEN ALLMÄNNA PRINCIPER, AKTIER OCH BOLAGSVEDERLAG 1 kap. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR Konsumentverket, å ena sidan, och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation, å andra sidan, har träffat följande överenskommelse att gälla fr.o.m. 1993-02-02. Punkten 5.5 har ändrats och

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer