KÖPEBREV PÅ BOSTADSLÄGENHET I BYGGNADSSKEDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÖPEBREV PÅ BOSTADSLÄGENHET I BYGGNADSSKEDET"

Transkript

1 Rekvirering av blanketter: tlf (09) Avtalsparter Säljarens namn KÖPEBREV PÅ BOSTADSLÄGENHET I BYGGNADSSKEDET FO-nummer Telefon E-postadress ns namn Ägoandel av aktierna 1 ns namn Ägoandel av aktierna 1 ns namn Ägoandel av aktierna 1 ns namn Ägoandel av aktierna 1 2 Föremål för köpet Bolagets firma (härefter bolaget) Bolagets adress FO-nummer Fastighetsbeteckning Grund, på vilken bolaget besitter fastigheten innehav hyra Aktiernas nummer Aktierna berättigar till besittning av bostad nr i den byggnad, som ägs av bolaget Bostadens adress (om annan än bolagets adress) Typ av lägenhet (antal rum) Bostadslägenheternas yta m Övriga utrymmen 2 2 Våningsplan De övriga utrymmens yta m 2 Begränsningar i användningen av bostaden eller rätten att överlåta dess aktier samt bolagets, aktieägarens eller kommunens inlösningsrätt har inte har, se i bolagsordningen. n skall senare ge detaljerade uppgifter om sitt val av de material och den utrustning som ingår i köpesumman (kryssa för) nej Till vilka delar ja Detaljerade uppgifter skall lämnas, datum 3 Köpesumma (med bokstäver och i siffror) och betalning av densamma Om köparen inte ger detaljerade uppgifter vid den utsatta tidpunkten, preciseras de ifråga varande egenskaperna av säljaren. Köpesumma ( ) euro Andel av bolagslån som avser de sålda aktierna (Se Bestämmelser i bolagsordningen om betalning av låneandel) ( ) euro Köpesumma och andel av bolagslån sammanlagt (skuldfritt pris) (Se punkt 11. Ändring av ekonomiplanen) ( ) euro 1 Ifall ägoandelen inte antecknas, antas köparnas ägoandelar vara lika stora. 2 Avser inte utrymmen i bolagets besittning. 1 (6)

2 3 Köpesumma (med bokstäver och i siffror) och betalning av densamma (fortsätter) Förfallodag och eller byggnadsfas 3 % euro Rat 1 Rat 2 Rat 3 Rat 4 Rat 5 Rat 6 Näst sista raten (den större skall väljas) 4 0,08 x köpesumman 0,056 x det skuldfria priset Sista raten (den större skall väljas) 4 Av köpesumman skall raterna nr 1 - har öppnat för byggnadsprojektet Bank och kontor 0,02 x köpesumman 0,014 x det skuldfria priset (den näst sista raten skall antecknas) skall betalas på det bankkonto som säljaren Kontonummer Köpesummans sista rat skall betalas genom deponering av beloppet på säljarens konto Bank och kontor Kontonummer Handpenning reserveringsavgift, euro, som har betalats av köparen, ingår i köpesummans första rat, och köparen kan dra av den vid betalning av köpesummans första rat. Raterna skall motsvara värdet av säljarens betalning så att en uppenbar eller ständig obalans i betalningarna till förfång för köparen inte kan uppstå. Den näst sista och sista raten kan emellertid förfalla till betalning först när köparen haft skäliga möjligheter att granska bostaden, och det blivit möjligt att överlåta bostaden i köparens ägo. Om köparen har för avsikt att betala köpeskillingens sista rat före dess förfallodag, skall köparen skriftligt fråga säljaren, om denna tar emot betalningen. Säljaren har rätt att vägra att ta emot den sista raten före dess förfallodag. Säljaren får på banken lyfta köpeskillingens sista rat och eventuell upplupen depositionsränta på denna tidigast om en månad efter det att äganderätten av bostaden överlåtits till köparen, ifall köparen med stöd av 29 4 kap, lagen om bostadsköp, inte har rätt att förbjuda att den sista raten frigörs och dessförinnan skriftligt på grund av detta förbjuder banken att överlåta depositionen eller en del av denna till säljaren. n skall också underrätta säljaren om förbudet samt motiveringarna till detta. 4 Dröjsmålsränta och krediteringsränta 5 Tidpunkt då bostaden beräknas stå färdig (anteckna tydligt vilket alternativ ni väljer) Om en rat inte betalas senast på förfallodagen, är köparen skyldig att betala årlig dröjsmålsränta på det försenade beloppet, räknat från förfallodagen till betalningsdagen, i enlighet med den räntesats, som nämns i 4 3 mom. räntelagen ( ). En rat anses vara betald inom utsatt tid, om den senast på förfallodagen betalats in på ovan i punkt 3 nämnda konto i en depositionsbank med verksamhet i Finland. Om en rat betalas tidigare än 7 dagar före förfallodagen, har köparen rätt att få % årlig krediteringsränta för tiden mellan betalningsdagen och förfallodagen. Se även vad som sagts i punkterna 3 och 7 om betalning av den sista raten och överföring av äganderätten. Alternativ 1 Alternativ 2 Beräknad tidpunkt då bostaden står färdig Bostaden blir färdig tidigast och senast (högst 2 månader mellan datumen) Säljaren skall minst en månad på förhand sända köparen ett skriftligt meddelande om den tidpunkt då bostaden blir färdig, ifall köpet har slutförts före ifråga varande tidpunkt. Härefter i punkt 13 avsedda bestämmelser gällande dröjsmål på grund av säljaren, tillämpas, med undantag av köparens rätt att hålla inne betalningen, för den uppskattade tidpunktens del då bostaden beräknas stå färdig först, ifall överlåtelsen av besittningen till bostaden försenas över 30 dagar. Säljaren skall omedelbart skriftligt underrätta köparen om framflyttning av tidpunkten då bostaden beräknas stå färdig. Alternativ 3 Bostaden är färdig. Besittningen till bostaden överlåtes till köparen. I enlighet med 4 kapitlet 5 lagen om bostadsköp svarar köparen från och med överlåtelsen av besittningen för bolagsvederlagen och övriga kostnader på grund av bostaden. 3 Om endast byggnadsfasen antecknas i köpebrevet skall säljaren skriftligt meddela köparen när varje enskild byggnadsfas är färdig. Raten av köpesumman förfaller därmed till betalning om 14 dagar efter att meddelandet postats för vidarebefordran. Om förfallodagen antecknas i köpebrevet och om byggnadsarbetet eller en arbetsfas i detsamma blir en månad eller över en månad försenad, skall säljaren ändra den förfallodag som antecknats i köpebrevet så att den överensstämmer med dröjsmålet samt skriftligt underrätta köparen om den nya förfallodagen genast när säljaren vet hur långvarigt dröjsmålet blir. 4 Räkneregeln grundar sig på 4 kap 29 lagen om bostadsköp, enligt vilken den näst sista raten utgör ett belopp om minst 8 % av köpesumman och den sista raten minst 2 % på köpesumman. Om köpesumman utgör mindre än 70 % av det skuldfria priset, betraktas som köpesumma vid beräkningen av raterna ett penningbelopp, som motsvarar 70 % av det skuldfria priset. Räkneregeln inverkar inte på beloppet på bostadens köpesumma, utan inverkar endast på, hur stor del av köpesumman förfaller till betalning vid den tidpunkt då bostaden står färdig. 2 (6)

3 6 Överlåtelse av besittning till bostad, som har sålts innan den blev färdig och tidpunkt då betalningsskyldigheten träder i kraft 7 Överföring av äganderätten och överlåtelse av aktiebreven 8 Överlåtelseskatt 9 Skyddsdokument n får bostaden i sin besittning omedelbart då byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt den för användning, mottagningsgranskningen har utförts och köpesumman på aktierna samt de med säljaren överenskomna, färdiga extra arbetena och ändringsarbetena i enlighet med 4 kap 4 lagen om köp av bostad, som förfallit till betalning, har betalats. Under förutsättning att säljaren har underrättat köparen om framflyttning av tidpunkten besittningsöverlåtelsen svarar köparen i enlighet med 4 kapitlet 5 lagen om bostadsköp från och med överlåtelsen för bolagsvederlagen och övriga kostnader på grund av bostaden. Om besittningsöverlåtelsen försenas på grund av en omständighet på köparens sida, svarar köparen för de kostnader som nämns ovan från det överlåtelsen enligt detta köpeavtal borde ha skett. n är emellertid inte skyldig att ta emot besittningen till bostaden tidigare än om en månad räknat från den dag då säljaren skickade meddelandet om dagen för besittningsöverlåtelsen. Äganderätten till aktierna överförs när köpesumman på aktierna jämte eventuella dröjsmålsräntor är till fullo betald. Om köparen utan säljarens samtycke betalar köpesummans sista rat före förfallodagen, överförs äganderätten dock först på den sista ratens förfallodag. Före äganderätten har köparen panträtt till aktierna som säkerhet för återbetalning av köpesummans rater samt eventuell ränta och skadeståndsersättning. Om aktierna har pantsatts på det sätt som krävs i punkt 10, har denna panträtt högre prioritet än köparens panträtt. Aktiebrevet är i förvar hos den som förvarar skyddsdokumenten. Förvararen får inte utan säljarens samtycke överlåta aktiebrevet till köparen förrän det blivit klarlagt att köparen har betalat köpesumman samt fullgjort övriga avtalsenliga förpliktelser, som kan jämföras med detta, samt att de med säljaren avtalade, färdiga extra arbetena och ändringsarbetena i enlighet med 2 kap 6 lagen om köp av bostad, som förfallit till betalning, och som förvararen av skyddsdokumenten blivit underrättad om, har betalats. Om aktien är pantsatt skall aktiebrevet överlåtas till panthavaren i stället för köparen, eller om det finns flera panthavare, till den som har högsta prioritet. Det som i denna punkt har sagts om aktiebreven gäller till tillämpliga delar interimsbevis, om bolaget ger ut av dessa innan aktiebreven är färdiga. Överlåtelseskatten på detta aktieköp skall betalas av köparen. Överlåtelseskatten skall betalas två månader efter det att äganderätten har överförts. Huset skall byggas i enlighet med de i 1 förordningen 5 om bostadsköp avsedda skyddsdokumenten jämte bilagor, som säljaren företett köparen och som har överlåtits till den som förvarar skyddsdokumenten. Byggandet skall finansieras i enlighet med en ekonomiplan, som följer som bilaga till detta köpebrev (ändring av ekonomiplan, se punkt 11). Förvarare av skyddsdokument och aktiebrev Förvaringsställets adress, där skyddsdokumenten finns till köparens påseende 10 Överlåtelse och pantsättning av rättigheter och skyldigheter på grund av köpebrevet 11 Ändring av ekonomiplan och bolagsordning 12 Aktieköparstämma, val av revisor och observatör för byggnadsarbetet Innan äganderätten till aktierna övergått till köparen, har denna rätt att vidare överlåta de rättigheter, som köpeavtalet medför. Ifall säljaren inte skriftligen samtycker till överlåtelsen, svarar köparen trots överlåtelsen gentemot säljaren för köparens skyldigheter på grund av detta köpebrev. Om överlåtelsen skall köparen utan dröjsmål underrätta den ovan i punkt 9 nämnda förvararen av skyddsdokumenten och säljaren samt ge förvararen och säljaren ett exemplar av överlåtelseavtalet eller en verifierad kopia av detta. n har utan säljarens samtycke, på grund av detta köpebrev, rätt att pantsätta sin rätt till aktierna, besittning av bostaden samt om köpet eventuellt hävs, till de betalningar, som återgår till köparen. n skall omedelbart skriftligen underrätta skyddsdokumentens förvarare om pantsättningen. I byggnadsfasen kan bolaget uppta lån, ställa sin förmögenhet som säkerhet eller ingå övriga förbindelser endast i enlighet med ekonomiplanen. Det skuldbelopp, som uppgetts i ekonomiplanen kan höjas eller de övriga ansvarsförbindelserna ökas endast i följande fall: 1) Samtliga köpare ger sitt skriftliga samtycke till ändringen. 2) Utan köparnas samtycke, om ökningen grundar sig på a) ökade byggnadskostnader till följd av lagändring, beslut från myndighetens sida eller till följd av att byggnadsarbetet har drabbats av ett oväntat eller övermäktigt hinder, på vars grund bolaget enligt byggavtal eller avtal om reparationsbyggande är skyldig att betala det förhöjda priset; b) en i lag tillåten ändring av penningvärdet tas i beaktande, på vars grund bolaget enligt byggavtal eller avtal om reparationsbyggande är skyldig att betala det höjda priset; eller c) en ökning av bolagets övriga förpliktelser på grund av lagändring eller beslut från myndighetens sida, som inte har kunnat beaktas vid utarbetningen av ekonomiplanen. 3) Utan samtycke av köparna kan till bolagets utgifter läggas arvoden till en observatör och en revisor, som köparna utsett till sina egna representanter för byggnadsarbetet, samt övriga kostnader, som uppstått på grund av observatörens och revisorns arbete, även om kostnaderna inte skulle ha kalkylerats eller nämnts i ekonomiplanen. (Se punkt 12) Skyddsdokumentens förvarare och aktieägarna skall utan dröjsmål underrättas om ändring av ekonomiplanen och grunderna till ändringen. Ifall ändringen kräver samtycke skall underrättelsen ske innan de åtgärder som krävs för ändringen av ekonomiplanen vidtas. En ändring av ekonomiplanen inverkar inte på den köpesumma som skall betalas. Om beloppet på bolagets skulder höjs, ökar emellertid i motsvarande grad den i punkt 3 avtalade låneandelen, som avser de aktier som är föremål för köpet. Bolagsordningen kan ändras i byggnadsfasen utan köparens och panthavarens samtycke endast, om ändringen inte kränker deras rättigheter eller medför ändringar i grunderna för bolagets ekonomiska verksamhet. Ett aktiebolags styrelse skall utan dröjsmål sammankalla en aktieköparstämma sedan överlåtelseavtal slutits för minst en fjärdedel av bolagets bostäder. Aktieköparna har utan hinder av bolagsordningen rätt att för bolaget välja en revisor, vars mandatperiod varar till utgången av den räkenskapsperiod, då byggnadsfasen blir färdig. Likaså har aktieköparna rätt att välja en observatör för byggnadsarbetet, vars mandatperiod varar till byggnadsfasens slut. Observatören skall ha den yrkesskicklighet som uppdraget kräver, och han får inte stå i beroendeförhållande till den som utför byggnadsarbetet eller till säljaren. Aktiebolaget skall svara för revisorns och observatörens arvoden, och arvodena samt övriga kostnader på grund av deras arbete får oberoende av ekonomiplanen läggas till bolagets utgifter. 5 Statsrådets förordning om skyddsdokument vid bostadsköp ( ) 3 (6)

4 13 Dröjsmål i överlåtande av bostad Ifall köparen har grundad anledning att anta att besittningen till bostaden kommer att försenas, har köparen rätt att hålla inne rater av köpesumman, tills säljaren gör sannolikt att han förmår fullgöra avtalet i tid eller att den säkerhet som ställts för fullgörelsen förslår för att säkerställa köparens rättigheter. n har rätt att hålla inne betalningen på grund av dröjsmål, som beror på säljaren även i andra situationer, som fastställts i 4 kap 7 lagen om bostadsköp. n har rätt att häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är väsentligt. Har köparen förelagt säljaren en bestämd tilläggstid för fullgörelsen och den inte är oskäligt kort, får köparen häva köpet endast om säljaren meddelar att han inte kommer att fullgöra köpet inom tilläggstiden. Om säljaren visar att dröjsmålet beror på att byggnadsarbetet har drabbats av ett hinder, som ligger utanför säljarens, deltagande entreprenörernas och av dem anlitade varuleverantörers kontroll och som inte skäligen har kunnat beaktas vid köpslutet och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits, får köparen inte häva köpet, om inte dröjsmålet överskrider 60 dagar. Om köparen råkar i en oskälig situation ifall han måste hålla fast vid avtalet, kan han dock häva köpet utan hinder av ovansagda. n får inte häva köpet på grund av säljarens dröjsmål efter det att bostaden och aktiebrevet har överlåtits till köparen eller panthavaren. Om köparen visar att det på förhand finns vägande skäl att anta att ett dröjsmål som ger rätt till hävning kommer att inträffa, får köparen häva köpet redan innan den avtalade tiden för fullgörelsen är inne. Frågar säljaren, om köparen trots dröjsmålet godtar fullgörelse av köpet inom en viss tid och svarar köparen inte inom skälig tid efter det han fick förfrågan, får köparen inte häva köpet, om säljaren fullgör avtalet inom den tid han har angett. n har enligt 4 kap 11 lagen om bostadsköp rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål. 14 Årsgranskning, felanmälningar och påföljder av fel Säljaren skall ordna en årsgranskning tidigast 12 och senast om 15 månader efter det att byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt byggnaden för användning. Säljaren skall skriftligt underrätta köparen om tiden för årsgranskningen minst en månad i förväg. n skall i samband med årsgranskningen eller senast om tre veckor efter att ha fått ta del av protokollet fört vid årsgranskningen, uppge de fel, som han upptäckt eller borde ha upptäckt senast vid årsgranskningen. I annat fall förlorar köparen sin rättighet att åberopa dylik fel. Visar det sig att bostaden är behäftad med fel som köparen inte kan förutsättas ha upptäckt genast vid årsgranskningen, förlorar köparen sin rätt att åberopa felet, om han inte anmäler felet och sina krav inom skälig tid efter det han upptäckte felet eller borde ha upptäckt det. n kan inte som fel åberopa en omständighet, som han måste antas ha känt till vid köpslutet. Om bostaden är färdig när den säljs, skall om verkningarna av bostadens förhandsgranskning tillämpas, vad som stadgas i 6 kap 12 och 19 lagen om bostadsköp. n har på grund av fel i bostaden rätt att hålla inne betalningen av den återstående delen av köpesumman. n får dock inte hålla inne ett penningbelopp, som uppenbarligen överskrider de krav han på grund av felet är berättigad till. n kan inom skälig tid efter att ha upptäckt ett fel kräva att felet avhjälps eller rättas till, ifall kostnaderna för att rätta till olägenheten inte är oskäligt höga i förhållande till felets betydelse för köparen. Om det inte kommer i fråga att rätta till felet eller om det inte rättas till inom skälig tid, kan köparen be om en i förhållande till felet skälig prissänkning eller, om avtalsbrottet är väsentligt, häva köpet. Säljaren har rätt, även om köparen inte skulle ha krävt det, att på egen bekostnad avhjälpa ett fel inom skälig tid, ifall det inte orsakar väsentligt förfång för köparen, nedgång i bostadens värde eller risk för att hans kostnader inte blir ersatta. Om rätt till skadestånd på grund av fel stadgas i 4 kap 26 lagen om bostadsköp. Om fördelningen av rätten mellan köparen och bolagen att föra talan i felsituationer stadgas i 4 kapitlet 18 a lagen om bostadsköp. 15 ns avtalsbrott och deras påföljder Säljaren får häva köpet på grund av köparens betalningsdröjsmål, om avtalsbrottet är väsentligt. Om säljaren häver köpet på grund av detta (märk tydligt ut vilket alternativ ni väljer): Alternativ 1: har säljaren rätt till skadestånd enligt 4 kap 35 1 mom. lagen om bostadsköp. Alternativ 2: skall köparen till säljaren betala de kostnader som orsakas av hävningen av avtalet samt som ersättning för annan skada som åsamkats säljaren 2 % på det ovan i punkt 3. överenskomna skuldfria priset, ifall någondera parten inte särskilt visar, att den skada som åsamkats på grund av hävningen väsentligt avviker från denna. I så fall skall köparen ersätta den åsamkade skadan enligt 4 kap 35 1 mom. lagen om bostadsköp. Säljaren har rätt till ovan nämnda skadestånd även ifall köparen bryter mot avtalet genom frånträdande av köpet. Säljaren har dock inte rätt till skadestånd, om köparens dröjsmål med betalning eller frånträdande av köpet beror på stadganden i lag, avbrott i den allmänna samfärdseln eller betalningsrörelsen eller andra liknande hinder som köparen inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beloppet på skadeståndet kan jämkas, om dröjsmålet i betalningen eller hävningen av köpet beror på betalningssvårigheter som köparen huvudsakligen utan egen förskyllan har råkat i på grund av sjukdom, arbetslöshet eller någon annan särskild omständighet. 16 Förfarande vid hävning av köp Om köpet hävs eller köparen bryter mot avtalet genom att frånträda köpet skall säljaren återbetala den del av köpesumman som köparen har betalat till den som förvarar skyddsdokumenten för köparens och eventuella panthavares räkning. Om köpet hävs skall säljaren betala ränta på den köpesumma som skall återbetalas enligt den räntesats som anges i 3 2 mom. räntelagen ( ) från den dag då säljaren tog emot betalningen. Om köpet hävs efter det att köparen har fått bostaden i sin besittning, och han kan anses ha haft väsentlig avkastning på och nytta av den, skall köparen betala en skälig ersättning till säljaren. Om köparen har lagt ned nödvändiga eller nyttiga kostnader på bostaden, skall säljaren vid hävning av köpet betala köparen en skälig ersättning för dem. Om bostadens skick under den tid som köparen har haft den i sin besittning har försämrats mera än vad som kan anses vara normalt slitage eller om bostaden under denna tid har skadats på grund av vårdslöshet från köparens sida, får köparen inte häva köpet, om han inte ersätter säljaren för den värdeminskning som detta medför. Säljaren skall meddela förvararen av skyddsdokumenten om hävning och frånträde av köp. 4 (6)

5 17 Säkerheter Säljaren har till den som förvarar skyddsdokumenten ställt följande säkerheter bolaget och aktieägarna till godo. A) Säkerhet för byggnadsfasen i enlighet med 2 kap 17 lagen om bostadsköp Slag av säkerhet skall antecknas: en bankdeposition, bankgaranti eller en för ändamålet lämplig försäkring, vars belopp skall uppgå till minst fem procent av de byggnadskostnader, som antecknats i bolagets ekonomiplan och minst tio procent vid varje enskild tidpunkt av det sammanlagda beloppet på köpesummorna för de sålda bostadsaktierna. Säkerheten skall gälla minst tre månader efter det att byggnadstillsynsmyndigheterna har godkänt byggnaden för användning. När säkerheten för byggnadsfasen upphör skall den ersättas av säljaren med en säkerhet för tiden efter byggnadsfasen som skall motsvara minst två procent av de sammanlagda köpesummorna för de sålda bostadsaktierna. Denna säkerhet skall gälla minst 15 månader efter det att byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt byggnaden för användning. Skyldigheten att ställa säkerhet upphör när 15 månader har förflutit sedan byggnadstillsynsmyndigheten godkände byggnaden för användning. Om bostadsaktiernas köpesumma utgör mindre än 70 % av det skuldfria priset, betraktas vid beräkningen av säkerheten för byggnadsfasen och tiden efter byggnadsfasen som köpesumma ett belopp som motsvarar 70 % av de sålda aktiernas skuldfria pris. Bolaget och aktieägarna skall ge sitt skriftliga samtycke till att säkerheterna frigörs, när den stiftande delägaren har fullgjort avtalet om byggande och sina förpliktelser i enlighet med avtalen om köp av bostadsaktier. Ett bolag eller en aktieköpare som utan fog eller i strid mot konsumentklagonämndens 6 rekommendation har vägrat att ge sitt samtycke till att säkerheten frigörs kan åläggas att med ett skäligt belopp ersätta en stiftande delägare den skada som han har vållats. Säkerheterna frigörs också utan köparnas och bolagets samtycke senast om 12 månader efter det att bolagets samtliga årsgranskningar utförts, om för bolaget har valts en styrelse enligt 2 kap 23 1 lagen om bostadsköp. Säkerheterna frigörs dock inte, om bolaget eller bostadsaktiens köpare motsätter sig att säkerheterna frigörs och genom ansökan befordrar ärendet till konsumentklagonämndens eller domstolens avgörande. Den som motsätter sig frigörelse skall meddela sitt motstånd till den som ställt säkerhet eller till den depositionsbank, som mottagit en bankdeposition som säkerhet samt lämna denna ett intyg av konsumentklagonämnden eller tingsrätten om anhängiggörande av ärendet innan den ovan fastställda utsatta tiden går ut, vid äventyr att säkerheterna i annat fall frigörs. Den som ställer säkerhet eller den depositionsbank, som har mottagit en bankdeposition som säkerhet, skall antecknas, och till vilken i detta avsnitt avsedda meddelande och intyg skall sändas. B) Säkerhet för den händelse att en stiftande delägare inte kan fullgöra sin prestationsskyldighet enligt 2 kap 19 lagen om bostadsköp Den som ställer säkerheten och säkerhetens slag skall antecknas: försäkring, bankgaranti eller annan säkerhet, som uppfyller de av Konsumentverket fastställda villkoren. Säkerheten skall utgöra 25 % av byggnadskostnaderna enligt bolagets ekonomiplan. Säkerheten är i kraft 10 år efter det att byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt byggnaden för användning. 18 Delfående av säljarens meddelanden 19 Ändring av stadganden och bestämmelser om byggande Ett skriftligt meddelande som säljaren skickat till köparen skall anses ha kommit fram till köparen senast den sjunde dagen efter att meddelandet har postats, om det har skickats till den adress som köparen senast har uppgivit till säljaren. För bolaget har sökts byggnadstillstånd... Bolaget skall byggas i enlighet med de stadganden och bestämmelser, som är i kraft vid ansökan om byggnadstillstånd eller i enlighet med de undantagstillstånd, som eventuellt beviljats för dessa. 20 Om en leverantör av utrustning eller material har beviljat garanti för utrustning eller material, som ingår i lägenheten, ansvarar säljaren inte för denna garanti. 21 Behandling av tvister 22 Övriga villkor Om en tvist inte kan avgöras genom förhandlingar mellan parterna, kan ärendet befordras till konsumentklagonämndens behandling i enlighet med lagen om konsumentklagonämnden. Ifall meningsskiljaktigheterna befordras till domstolens avgörande, skall talan väckas vid den allmänna underrätt inom vars domkrets svararens hemort är belägen eller bostaden är belägen. Konsumenten kan också väcka talan vid den allmänna underrätt inom vars domkrets han är bosatt i Finland. 6 I enlighet med 1 lagen om konsumentklagonämnden (421978) kan konsumentklagonämnden ge rekommendationer till avgöranden i enskilda tvistemål om användning och frigörande av säkerhet oberoende av vilkendera av parterna i tvisten befordrar målet till nämndens behandling. 5 (6)

6 ns försäkran samt handlingar, som har överlåtits vid köpslutet n har fått se de skyddsdokument, som avses i punkt 9 i köpebrevet. Genom att underteckna detta köpebrev försäkrar köparen att hanhon grundligt satt sig in i skyddsdokumenten samt att hanhon godkänner villkoren för detta köp. På köpet tillämpas i tillägg till dessa avtalsvillkor lagen om bostadsköp ( ) samt statsrådets förordning om skyddsdokument vid bostadsköp ( ). Genom att underteckna denna handling kvitterar köparen samtidigt mottagandet av nedanstående handlingar, som har överlåtits i samband med köpslutet: Underskrifter Detta köpebrev har upprättats i tre likalydande exemplar, ett för bägge avtalsparter och ett för förvararen av skyddsdokumenten. Säljaren skall omedelbart överlämna ett exemplar till förvararen av skyddsdokumenten. Ort och tid Säljare Säkerheter som krävs i lagen om bostadsköp har ställts i enlighet med punkt 17. Ort och tid Förvarare av skyddsdokument 6 (6)

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 30.4.2003. Typ av publikation Arbetsgruppsbetänkande

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 30.4.2003. Typ av publikation Arbetsgruppsbetänkande PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för bostadsköp Ordförande Marjo Lahelma Sekreterare Katri

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Konsumentköplag (1990:932)

Konsumentköplag (1990:932) Konsumentköplag (1990:932) Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

a) I lagen föreskrivs det endast att god förmedlingssed ska iakttas i förmedlingsverksamheten.

a) I lagen föreskrivs det endast att god förmedlingssed ska iakttas i förmedlingsverksamheten. FRÅGA 1 a) I lagen föreskrivs det endast att god förmedlingssed ska iakttas i förmedlingsverksamheten. b) Den ansvariga föreståndaren är skyldig att se till att god förmedlingssed iakttas och att verksamheten

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt RIKSDAGENS SVAR 164/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

4 Lagen gäller inte i fall då konsumentköplagen (1990:932) är tillämplig.

4 Lagen gäller inte i fall då konsumentköplagen (1990:932) är tillämplig. Köplagen (1990:931) Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller köp av lös egendom. Lagen gäller i tillämpliga delar även byte av lös egendom. Lagen gäller inte överlåtelse av tomträtt.

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

I Finland har hyresgästen både rättigheter och skyldigheter.

I Finland har hyresgästen både rättigheter och skyldigheter. 1 Hyresgästens rättigheter och skyldigheter I Finland har hyresgästen både rättigheter och skyldigheter. Hyresgästens viktigaste skyldighet är att betala hyran. Det är skäl att i hyresavtalet anteckna

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

K Ö P E A V T A L avseende fastighet

K Ö P E A V T A L avseende fastighet K Ö P E A V T A L avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Vederlag Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Åland 1.11.2012 Kristel Pynnönen Jurist Finland Fastighetsförbund Suomen Kiinteistöliitto ry Vederlag Vederlag Betalning av vederlag är den viktigaste

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Överlåten andel % Överlåten andel % Säljare Personnummer Säljare Personnummer

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Överlåten andel % Överlåten andel % Säljare Personnummer Säljare Personnummer ÖVERLÅTELSEAVTAL Avtalsparter: Personnummer Personnummer Personnummer Personnummer Objektet avser: Bostadsrättsförening: Lägenhetsnummer: Med adress: Lägenhetens adress Postnummer och ort Köpesumma: (

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

INTENTIONSAVTAL. om köp av affärsverksamhet i anknytning till Karleby stads kraftverk mellan. Fortum Power and Heat Ab. och

INTENTIONSAVTAL. om köp av affärsverksamhet i anknytning till Karleby stads kraftverk mellan. Fortum Power and Heat Ab. och INTENTIONSAVTAL om köp av affärsverksamhet i anknytning till Karleby stads kraftverk mellan Fortum Power and Heat Ab och Karleby stad för under bildning varande bolags räkning Karleby den 3 juni 2009 MERILAMPI

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna KÖPEAVTAL avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga Fastighet:

Läs mer

Tidsbundet valutakonto Speciella och allmännä villkor 11/98

Tidsbundet valutakonto Speciella och allmännä villkor 11/98 SPECIALVILLKOR FÖR TIDSBUNDET VALUTAKONTO Kontots karaktär Ett tidsbundet valutakonto är ett konto avsett för valutadeposition för privatpersoner, samfund och företag. Kontovillkor och -avtal Nordea Banks

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1599 1616 INNEHÅLL Nr Sidan 1599 Lag om bostadsaktiebolag... 6779 1600 Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag...

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Däckverkstadens Reparationsvillkor

Däckverkstadens Reparationsvillkor Däckverkstadens Reparationsvillkor Avtal mellan Däckspecialisternas Riksförbund och Konsumentverket gällande från och med 1 januari 1998 med ändringar den 1 januari 2003 2. Däckverkstadens reparationsvillkor

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016):

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen JHS 166 Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Bilaga 7. Specialvillkor för maskinvaruupphandlingar (JIT 2015 Maskinvara) Version: 2.0 Publicerad: 22.9.2015 Giltighetstid:

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten. KÖPEKONTRAKT Säljare Inga Johansson db C/O Visioner Advokatbyrå Gun Thorstensson Box 2, 382 21 Nybro nedan benämnd Säljaren. 281102-2942 1/1 Köpare Nybro Kommun 382 80 Nybro nedan benämnd Köparen. 212000-0753

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010

Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010 Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010 www.avtalsrätt.com Agenda 1. Vem drabbas av en transportskada? 2. Hur avgör man om avtalsobjektet är felaktigt?

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Nuvarande adress. Personnr Tel nr dagtid Personnr Tel nr dagtid. Personnr Tel nr dagtid Personnr Tel nr dagtid. Kr: Kr: Kr: Kr: Kr:

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Nuvarande adress. Personnr Tel nr dagtid Personnr Tel nr dagtid. Personnr Tel nr dagtid Personnr Tel nr dagtid. Kr: Kr: Kr: Kr: Kr: ÖVERLÅTELSEAVTAL AVTALSPARTER: ÖVERLÅTARE: Överlåten andel i %: Överlåten andel i %: FÖRVÄRVARE: Förvärvad andel i %: Förvärvad andel i %: OBJEKTET AVSER: Bostadsrättsförening: Lägenhetsnr: MED ADRESS:

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd Uppgift 1 a) Kerttu har från första början ägt aktierna ensam, och makens död ändrar inte på detta. Aktierna hör inte till Hannus dödsbo, och Kerttu är således hyresvärd. Enligt äktenskapslagen får maken

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Detta dokument medför ingen skyldighet för Danske Bank Abp att bevilja dig ett lån.

Detta dokument medför ingen skyldighet för Danske Bank Abp att bevilja dig ett lån. STANDADISERAT EU-FAKTABLAD (ESIS) Detta dokument framställdes den 16 december 2016 för Dokumentet är framställt på grundval av de uppgifter du hittills har lämnat och de aktuella förhållandena på finansmarknaden.

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag 1 FIRMA DATUM FÖR AVTAL OM BOLAGSBILDNING AKTIEKAPITAL OCH AKTIER Aktiekapitalets belopp Antal aktier Aktiens nominella belopp

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 156/2000 rd. Regeringens proposition med förslag tilllag om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 156/2000 rd. Regeringens proposition med förslag tilllag om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter. RIKSDAGENS SVAR 156/2000 rd Regeringens proposition med förslag tilllag om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter Aren de Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

MRFs REPARATIONSVILLKOR

MRFs REPARATIONSVILLKOR MRFs REPARATIONSVILLKOR 1. Definitioner A. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som beställer en tjänst för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. För konsumenter

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring; utfärdad den 3 juni 2004. SFS 2004:552 Utkom från trycket den 16 juni 2004 Omtryck Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND Tidigare lydelse Insats, årsavgift samt i förekommande fall balkongfondsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats ska dock alltid

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Juridik, grundkurs OH nr 1. Svenska Kennelklubbens organisation

Juridik, grundkurs OH nr 1. Svenska Kennelklubbens organisation OH nr 1 Svenska Kennelklubbens organisation Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70 Telefon: 08-795 30 00 Webbplats: www.skk.se Köpeavtal för hund sid 1 (2) A SKK J5 12 000

Läs mer

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 Innehåll FÖRKORTNINGAR 19 FÖRORD 23 1 KÖPRÄTTEN 25 1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 1.2 Lagstiftningen inom köprätten 29 1.2.1 Allmänt 29 1.2.2 1990 års köplag 30 1.2.3 Nyare kontraktsrättslig

Läs mer

FÖRMEDLINGSRÖRELSERS MARKNADSFÖRING

FÖRMEDLINGSRÖRELSERS MARKNADSFÖRING 7/2017 1 (5) FÖRMEDLINGSRÖRELSERS MARKNADSFÖRING Nedan behandlas de villkor lagstiftningen ställer på marknadsföring som bedrivs av förmedlingsrörelser. Marknadsföring i strid med innehållet i detta brev

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Lag. om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) 5, 9,

Läs mer

Köp av ny bostad. guide för köparen

Köp av ny bostad. guide för köparen Köp av ny bostad guide för köparen RT 2006 Uppdaterad i juni, 2012 (ändrad punkt Betalning av överföringskatt och korrigerat konsumenttvistenämnden) Utgivare: Byggnadsindustrin RT rf Förläggare: Suomen

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

Kenzan Tours AB s resevillkor

Kenzan Tours AB s resevillkor Kenzan Tours AB s resevillkor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Bolagsordning Rail Point AB

Bolagsordning Rail Point AB Styrdokument Bolagsordning Rail Point AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.15) Godkänd av kommunfullmäktige, 7 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 7 2 (6) 3 (6) Bolagsordning

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 12.5.2012

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 12.5.2012 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 12.5.2012 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 12.5.2012 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2016 T 2963-14 KLAGANDE BO Ombud: Advokat ML MOTPART Stockholms Kök- & Byggkonsult AB, 556717-7976 Väsbygatan 5 E 733 38 Sala Ombud:

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument 2. Leverans av naturgas Leveransåtagande 2.1 För leverans av naturgas gäller vad som anges i naturgaslagen (2005:403), dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

ANSÖKAN. Länsstyrelsen i Södermanlands län Förvaltningsenheten NYKÖPING

ANSÖKAN. Länsstyrelsen i Södermanlands län Förvaltningsenheten NYKÖPING ANSÖKAN Länsstyrelsen postgirokonto 95 76 92-7. Ange på plusgirotalongen: Deponering av arrende och pant. Information, se nästa sida Länsstyrelsen i Södermanlands län Förvaltningsenheten 611 86 NYKÖPING

Läs mer

ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV EGENDOMSFÖRTECKNING

ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV EGENDOMSFÖRTECKNING ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV EGENDOMSFÖRTECKNING ALLMÄNT Intressebevakaren ska inom tre månader från det att uppdraget har börjat lämna en förteckning över huvudmannens medel och skulder till magistraten.

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dn r 2012-12-07 2011/103 : 3 80 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/16 om

Läs mer