LINKÖPINGS UNIVERSITET Checklista Laboratorier, verkstäder och klinisk verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LINKÖPINGS UNIVERSITET 2010-02-03. Checklista Laboratorier, verkstäder och klinisk verksamhet"

Transkript

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET Checklista Laboratorier, verkstäder och klinisk verksamhet 6.1 Definition Frågorna i checklistan berör laboratorieverksamhet eller områden som bedöms på likartade grunder och som regleras av miljö- och arbetsmiljölagstiftning. För enheten aktuella delar av listan gås igenom var tredje år i samband att underlag för LiUs försäkringsvillkor tas fram. Utifrån svaren på checklistans frågor upprättas en åtgärdsplan som följs upp årligen Checklistan berör laboratorieverksamhet eller verksamheter som i något avseende bedöms utifrån likartade grunder. Inst/motsv... Behandlat i LSG... Handläggare... Datum... Listan är uppdelad i tre delar Del A: Säkerhet i laboratorier, verkstäder och klinisk verksamhet (inklusive kemikaliehantering, elsäkerhet, brandskydd mm), Del B: GMM samt Del C: Egenkontrollprogram.. OBS! Hoppa över frågor som inte är aktuella för den egna verksamheten. Universitetets miniminivå avseende miljölednings-,lag- och försäkringskrav inom området uppnås då kraven i alla tillämpbara frågor i checklistan är uppfyllda. Om svaren innebär att åtgärder behöver vidtas; notera detta under. Det som inte kan åtgärdas direkt förs in på blankett Åtgärdslista. Åtgärdsförslagen diskuteras i LSG, institutionsstyrelse eller motsvarande och sammanställs i handlingsplanen. Som stöd finns mallen Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor. Handlingsplan fastställs av institutionsstyrelsen eller motsvarande ledningsfora. 1 (17)

2 Del A: Säkerhet i laboratorier, verkstäder och klinisk verksamhet (inklusive kemikaliehantering, elsäkerhet, brandskydd mm) Allmänt och organisation 6.1 Finns ansvariga utsedda vid institutionen/enheten för miljö, arbetsmiljö och säkerhet i enlighet med dokument Fördelning av arbetsuppgifter för laboratorium/verkstad /klinisk verksamhet? absakerhet/rutiner?l=sv 6.2 Finns laboratorieansvarig utsedd med skriftlig delegation? 6.3 Tillämpas introduktionsprogram för all personal? Ja Nej 6.4 Introduceras nya medarbetare på laboratorier i enlighet med rutinen Säkert laboratoriearbete Introduktion av nya medarbetare på lab sp?d=7783&a=50708 Ja Ibland Nej 6.5 Finns utrustning för första hjälpen i tillräcklig omfattning? Ja Nej 6.6 Ges säkerhetsinformation till service grupper i enlighet med anvisningar i dokumentet Säkert laboratoriearbete Information till servicegrupper Se LiUs Hemsida, Laboratoriesäkerhet. Ja Ibland Nej 6.7 Anmäls tillbud och eventuella tillbud till lokala samverkansgruppen (eller annan ansvarig)? tillbud.doc 2 (17)

3 6.8 Fungerar information/utbildning om risker och skyddsåtgärder för personalen? Ja Nej 6.9 Utförs riskbedömningar inför allt arbete som kan vara riskfyllt (gäller t ex. arbete med kemikalier, gashantering, brandfarliga varor och farligt avfall)? sp?d=7811&a= Dokumenteras riskbedömningar som gäller riskfyllt och mycket riskfyllt arbete? 6.11 Finns utförda riskbedömningar tillgängliga för alla berörda? 6.12 Finns dokumenterade hanterings och skyddsinstruktioner? 6.13 Finns dessa instruktioner tillgängliga för alla som arbetar på labbet? 6.14 Är personlig skyddsutrustning tillgänglig och i fullgott skick t.ex. skyddsmask, skyddskläder, dragskåp, cytostatika-box? Ja Delvis Nej 6.15 Om arbete förekommer med brandfarlig eller frätande vara a) finns nöddusch? b) finns ögondusch 6.16 Finns väl fungerande underhållsrutiner för t ex maskiner, ventilation, dragskåp, annan utrustning? 3 (17)

4 6.17 Följs föreskrifterna om arbetsutrustning och maskiner vid inköp, användning och service? Ja Nej 6.18 Genomförs kontroll av skyddsutrustning som fasta ögon- och nödduschar? a) varje vecka? b) varje månad? c) dokumenteras dessa kontroller? 6.19 Kontrolleras FörstaHjälpentavlor en gång per månad och fylls dessa på vid behov? 6.20 Tillåts ensamarbete? Ej tillämpligt Ja Nej 6.21 Finns rutiner för ensamarbete på lab? Kemikaliehantering 6.22 Förs samtliga kemikalier in i det webbaserade kemikaliehanteringssystemet Klara? n/pcmain.cfm 6.23 Finns ansvariga (kemikalieombud) utsedda för inventering och registrering i Klara? 6.24 Registreras inköp i kemikaliehanteringssystemet Klara? 6.25 Finns säkerhetsdatablad (varuinformationsblad) tillgängliga på lab, antingen på dator eller i pärm? 4 (17)

5 6.26 Är samtliga flaskor/kärl märkta (originalmärkning eller farosymbol, namn och halt av farliga ämnen)? 6.27 Sker förvaring av kemikalier i ventilerade utrymmen eller skåp på ett säker sätt? 6.28 Tas hänsyn till samförvaringsregler som att brandfarligt ska separeras från giftigt/ frätande och att mycket giftiga kemikalier ska förvaras i låsta skåp? 6.29 Är samtliga skåp som används för förvaring av kemikalier märkta med vilken typ av kemikalier som finns där? 6.30 Finns tillstånd eller är anmälan gjord för kemikalier som kräver detta? T ex cancerogena ämnen, reproduktionstoxiska ämnen, narkotiska preparat m.m Rensas gamla och ej längre använda kemikalier ut? 6.32 Finns rutiner upprättade och efterlevda För städning med avseende på prover Och kemikalier när någon slutar? 6.33 Beaktas produktvalsprincipen, dvs. möjligheten att ersätta en farlig kemisk produkt med en mindre farlig? (Se LiUs Substitutionsplan itution%20farliga%20amnen%20liu%20- %20Policy%20och%20plan.pdf ) 5 (17)

6 6.34 Finns rutin, upprättad och efterlevd, som täcker gällande lagstiftning för hantering av lösningsmedel (klorerade, ozonnedbrytande, totalmängd kontra anmälnings- eller tillståndsplikt etc. Se Naturvårdsverkets hemsida, under Produkter och avfall) Dragskåp 6.35 Är dragskåpen godkända för hantering av a) brandfarlig vara? b) Finns dragskåp godkända för hantering av perklorsyra? 6.36 Dokumenteras månatlig kontroll av dragskåp? Ej tillämpligt Ja Nej Gasflaskor/ Gashantering 6.37 Finns rutin, upprättad och efterlevd, för hantering av gaser? 6.38 Har personer som hanterar gaser tillräckliga kunskaper? 6.39 Genomförs regelbundna kontroller för att säkerställa att gasinstallationen är anpassad för gällande gas och tryck? 6.40 Är samtliga gasflaskor säkrade mot fall och försedda med huv och skyddsmutter vid transport? 6.41 Förvaras gasflaskor i avsedda förråd med god ventilation och är dessa förråd Och skåp skyltade? 6 (17)

7 6.42 Är gasledningar märkta med gasens namn och eventuell farosymbol? 6.43 Finns inköpsansvarig för gaser med ansvar för statistik över inköp och förbrukning? Strålskydd 6.44 Finns rutin, upprättad och efterlevd, som täcker gällande lagstiftning för hantering av radioaktivt material? 6.45 Har separat riskanalys för hantering av radioaktivt material genomförts? 6.46 Följs regler/säkerhetsföreskrifter för röntgen och annan joniserande strålning? Brandfarliga varor/ Brandskydd 6.47 Finns rutiner för hur brandfarliga varor ska hanteras? 6.48 Finns föreståndare för brandfarlig vara utsedd? Ja Nej 6.49 Har föreståndare för brandfarlig vara fått tillräcklig utbildning för att kunna utföra sitt uppdrag? 6.50 Sker kontroll av att utrymningsvägar är fria från hinder? 7 (17)

8 6.51 Sker kontroll av att brännbart gods inte förvaras på lab? Farligt avfall 6.52 Sker förvaring av farligt avfall i ventilerade utrymmen, med bland annat hänsyn till samförvaringsregler? 6.53 Finns låsta skåp för förvaring av mycket giftiga ämnen/avfall? Elanläggning och elmaterial Ansvarområdet begränsas av all elmaterial som ansluts med stickpropp till utrustning eller elapparat. De elapparater som ansluts till en stickpropp får ej belastas med mer än vad den är avsäkrad för. I normalfallet är det 10 Ampere. Utrustning som är fast ansluten kräver behörighet vid ingrepp men är inom brukarens ansvarområde. Om skada finns på en fast elinstallation ska detta omedelbart anmälas till fastighetsägaren Är platsen för huvudströmbrytare markerad och känd? 6.55 Är sladdar, anslutningar, strömbrytare, uttag, stickproppar, beröringsskydd väl fastsatta, hela, jordade och inte provisoriska? 6.56 Är märkning av nödbrytare/nödstopp liksom funktionskontroll genomförd? 8 (17)

9 6.57 a) Är elmaterial/anläggningar, kringutrustningar och maskiner/utrustning/egna konstruktioner CE-märkta eller uppfyller motsvarande krav? b) Används ovan listade utrustningar på rätt sätt? c) Utnyttjas lämpligt material och kapsling med hänsyn till omgivande miljö? Maskiner och arbetsutrustning All utrustning som inte räknas till fastighetsägaren är brukarens ansvar. Den utrustning som avses kan vara med fast elanslutning eller med stickpropp. Med maskin anses en utrustning som klassas som maskin enligt maskindirektivet. Utrustningen ska minst ha en rörlig del där skada kan uppstå a) Är all utrustning CE-märkt? b) För utrustning som inte är CE-märkt, uppfylls kraven i AFS 2006:4 (utrustning tillverkad före 1995) c) För utrustning som inte är CE-märkt uppfylls kraven i AFS 2008:3? (utrustning tillverkad efter 1995) 6.59 Är eventuell märkning och varselskyltar tydliga, synliga och förstås av alla? 6.60 a) Finns instruktioner för underhåll och användning av maskiner/utrustning? b) Finns instruktioner uppsatta vid utrustningen? 9 (17)

10 6.61 Används arbetsutrustning endast under de förutsättningar och för det ändamål den är avsedd för? 6.62 Finns stoppanordning på arbetsutrustning? 6.63 Fungerar stoppanordning tillfredställande? 6.64 Finns nödstopp på arbetsutrustning? 6.65 Är huvudströmbrytare och stopp/ nödstoppdon väl markerade och nåbara från arbetsplatsen? 6.66 Finns personlig skyddsutrustning vid arbetsplatsen/platserna? 6.67 Finns arbetsutrustning/utrustningar som är platsbyggd/byggda? Ja Nej 6.68 Finns det för platsbyggd utrustning intyg om överenstämmelse? 6.69 Får personal som använder maskiner/ arbetsutrustning anpassad säkerhetsutbildning? 6.70 Finns och fungerar anordning för utsugning av oljedimma och damm? 6.71 Är handverktyg säkra, ändamålsenliga och i gott skick? Finns erforderliga skydd? 10 (17)

11 6.72 Förekommer arbete med laser? Ja Nej a) Finns det någon som ansvarar för lasersäkerheten? Ja Nej 6.73 Förekommer arbete med starkström? Ja Delvis Nej a) Finns det någon som ansvarar för utrustningen? Ja Nej 6.74 Förekommer arbete med trycksatta system, tex hydraulik, pneumatik, övertryckkärl mm? Ej tillämpligt Ja Nej a) Är rörledningar, tryckkärl typkontrollerade? Ja Nej b) Finns det någon som ansvarar för trycksatta system? Ja Nej 6.75 Finns lättillgänglig säkerhetsinformation rörande: - magnetfält - lasrar - röntgenstrålning - högspänning. 11 (17)

12 Del B: GMM och biologiska agens klass 2 eller högre Ansvar och utbildning 6.76 Är verksamheten anmäld till eller har tillstånd från Arbetsmiljöverket? 6.77 Är de enskilda användningarna anmälda till, eller om så krävs, har tillstånd från Arbetsmiljöverket? 6.78 Har verksamheten ett egenkontrollprogram enligt del C i denna checklista? 6.79 Finns ansvarig utsedd för att kontinuerligt övervaka att regler i Miljöbalken och Arbetsmiljölagen följs? 6.80 Finns en förteckning över samtliga biotekniska produkter, (GMM och GMO), som används i verksamheten? 6.81 Är ansvar och fördelning av arbetsuppgifter som innebär hantering av GMM och/eller biologiska agens dokumenterade? 6.82 Är dokumenterat ansvar och befogenheter känt i verksamheten? 6.83 Har ansvarig personal genomgått tillräcklig utbildning för att klara sina tilldelade arbetsuppgifter och ansvar? 6.84 Har personal som hanterar GMM och biologiska agens grundläggande utbildning i mikrobiologiskt arbete? 12 (17)

13 6.85 Om flera huvudmän nyttjar lokaler, utrustning och personal: är ansvarsfördelningen tydliggjord, dokumenterad och kommunicerad? Riskhantering 6.86 Är klassificering i skyddsnivå (1-4) och verksamhetskategori (F, L eller R) utförd? Se Utförs riskbedömningar inför allt arbete med GMM och biologiska agens? 6.88 Dokumenteras riskbedömningar som gäller riskfyllt och mycket riskfyllt arbete? 6.89 Finns utförda riskbedömningar tillgängliga för alla berörda? 6.90 Har skyddsåtgärder valts och tillämpats utifrån resultaten av riskbedömningarna? 6.91 Finns dokumenterade hanterings och skyddsinstruktioner? 6.92 Finns dessa instruktioner tillgängliga för alla som arbetar på labbet? 6.93 Finns rutiner upprättade och efterlevs dessa vad gäller kontroll av teknisk utrustning m.m. för drift och underhåll relaterat till GMM-verksamhet och biologiska agens av riskklass 2 eller högre? 13 (17)

14 6.94 Finns rutiner för att omgående underrätta tillsynsmyndigheten om driftstörningar eller liknande som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön? OBS: Tillbud skall anmälas till resp Miljökontor i Linköping och Norrköping 14 (17)

15 Del C: Egenkontrollprogram Kontrollpunkter 6.95 Finns det en sammanställning över bestämmelser och myndighetsbeslut som berör verksamheten? 6.96 Är det organisatoriska ansvaret för egenkontrollen fördelat inom verksamheten? 6.97 Finns rutin för översyn och, vid behov, uppdatering av rutiner, instruktioner och dokumentation? 6.98 Kontrolleras kunskapsnivån och behovet av att uppdatera kunskapen hos personalen? 6.99 Kan inköpsrutiner förändras så att miljöpåverkan från material eller energi blir mindre? Finns tillräckliga drift- och skötsel instruktioner för utrustning som används och kontrolleras utrustningen så att den är i gott skick? Bedöms rutiner för kemikaliehantering vara anpassade till verksamhetens behov? Finns rutiner för hantering av farligt avfall? Kan dessa förbättras? 15 (17)

16 6.103 Sparas journal över uppkommet och skickat farligt avfall samt kopia av fakturor för omhändertagande av farligt avfall i 5 år? Ja Delvis Nej Finns det rutiner för att byta ut farliga kemikalier och biotekniska material mot mindre miljöfarliga alternativ i enlighet med produktvalsprincipen och LiUs interna arbete med substitution av sådana ämnen och material? Om det från enhetens verksamhet förekommer buller eller utsläpp till luft, mark och vatten (exempelvis lösningsmedel till luft eller kem till avlopp) av ämnen eller annat som kan påverka människor eller miljö av sådan omfattning att det kan ge upphov till skada eller påpekande från myndigheter: a) Upprättas rapport (utifrån mätning eller beräkning) av förekommande utsläpp? b) Upprättas rapport över till utsläppen relaterade inköpta varor? Genomförs regelbundna riskbedömningar för verksamheten? Finns rutiner för nödlägesberedskap vid olyckor och rutiner för kontakt med tillsynsmyndighet vid driftstörningar eller olyckshändelser? Se: kument/lokala%20regelsamlingen/milj%f6% 20Arbetsmilj%F6%20och%20S%E4kerhet/S %E4kerhet/?dokumentid=1504&extern=1 16 (17)

17 6.108 Dokumenteras egenkontrollen då så är nödvändigt (rutiner, mätresultat, riskanalyser, ansvarsfördelning, protokoll från kontroll av utrustning etc)? Kan ni med hjälp av dokumentation eller på annat sätt visa för myndighet att ni utför en bra egenkontroll? 17 (17)

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) 2010-10-11 Sida 1 (7) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Kontrollen genomförd av: Närvarande vid kontrollen: Datum: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken INFORMATION om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret 2014-12-17 2 (8) En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Checklista för egenkontroll

Checklista för egenkontroll Checklista för egenkontroll Allmänna uppgifter Verksamhetens namn: SNI-kod: Telefon: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson i miljöfrågor: Kontrollen genomförd av: Datum: Närvarande vid kontrollen: Beslut

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Egenkontroll. enligt miljöbalken

Egenkontroll. enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Innehåll 3 Egenkontroll enligt miljöbalken 4 Planering och kontroll av verksamheten 5 Egenkontrollen - ett ständigt pågående arbete 6 Lagstiftning, krav, beslut och domar

Läs mer

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken 2009-01-30 1 (6) om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Materialet är till största delen hämtat från Miljösamverkan Västra Götaland och Miljöförvaltningen i Stockholm Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Dokumentnamn och uppdateringsinfo

Dokumentnamn och uppdateringsinfo Arbetsmiljö allmänt SFS 1977:1160 Arbetsmiljölag (1977:1160) t.o.m. SFS 2010:1225 SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordning (1977:1166) t.o.m. SFS 2009:1164 AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt

Läs mer

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG?

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? 2009-02-27 INNEHÅLL Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt miljöarbete 2 Miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna 2 Alla är skyldiga att

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svara med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Göteborgs universitet Rektors uppgiftsfördelning

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Göteborgs universitet Rektors uppgiftsfördelning Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Göteborgs universitet Rektors uppgiftsfördelning 2006-09-18 Innehåll Sid Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Göteborgs universitet Definition 1 Naturlig del i verksamheten

Läs mer

Checklista för kartläggning av arbetsmiljön. Checklistan används som underlag vid fysisk och/eller ergonomisk kartläggning.

Checklista för kartläggning av arbetsmiljön. Checklistan används som underlag vid fysisk och/eller ergonomisk kartläggning. 20070307 1 / 5 Checklista för kartläggning av arbetsmiljön Checklistan används som underlag vid fysisk och/eller ergonomisk kartläggning. Hjälp och stöd samt ev. medverkan vid kartläggning lämnas av: Huvudskyddsombud

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara inom Malmö högskola

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara inom Malmö högskola 1(7) Dnr Mahr 15-04/34 Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara inom Malmö högskola Malmö högskolas spolicy anger säkerhetsarbetets syfte och mål. Till policyn finns en handlingsplan som beskriver

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Göteborgs universitet

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Göteborgs universitet GÖTEBORGS UNIVERSITET Rektor BESLUT 2006-09-18 1 Dnr A10 3432/06 (ersätter Dnr A10 3367/03) Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Göteborgs universitet Sedan den 1 juli 2001 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Egenkontroll enligt Miljöbalken Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Ni styr Er verksamhet Syftet med denna vägledning är att presentera de krav som ställs på din verksamhet enligt miljöbalken

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PLÅTSLAGERIVERKSTÄDER

CHECKLISTA FÖR PLÅTSLAGERIVERKSTÄDER CHECKLISTA FÖR PLÅTSLAGERIVERKSTÄDER byggnadsplåt och ventilation ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna.

Läs mer

Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud)

Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud) Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud) Datum:8/1 2013 Institution/avdelning:Partikelfysik Underskrift

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

Rutin för kemikaliehantering

Rutin för kemikaliehantering Sida 1 (6) Syfte Syftet är att stödja den laborativa kemikaliehanteringen i samband med forskning och undervisning vid Stockholms universitet så att negativ påverkan på miljön kan förhindras. Omfattning

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Fortsätt fylla i de fyra följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som kan ingå i

Läs mer

Introduktion i laboratoriesäkerhet och kemiska arbetsmiljörisker

Introduktion i laboratoriesäkerhet och kemiska arbetsmiljörisker Introduktion i laboratoriesäkerhet och kemiska arbetsmiljörisker Föreläsare: Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset och akademin vid Göteborgs universitet Föreläsningens innehåll Vad

Läs mer

Egenkontroll på förskolor och skolor

Egenkontroll på förskolor och skolor Malmö stad Miljöförvaltningen Egenkontroll på förskolor och skolor Besöksadress Bergsgatan 17 Postadress 205 80 Malmö Telefon 040-34 10 00 Fax 040-30 41 05 Organisationsnummer 212000-1124 www.malmo.se

Läs mer

Jämförelse mellan IP SIGILL och krav på egenkontroll för anmälnings och tillståndspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken.

Jämförelse mellan IP SIGILL och krav på egenkontroll för anmälnings och tillståndspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken. IP SIGILL Bas Flik 4 Giltig från 2011-02-01 Jämförelse mellan IP SIGILL och krav på egenkontroll för anmälnings och tillståndspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken. 2008-11-10 Karin Eliasson Hushållningssällskapet

Läs mer

Överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa

Överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa F5 L kl -l6ö6!-i^ ^E^ -^^^ 12 ^ ^s^ w ^,' \ Överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa arbetsmiljö-, miljö-, brandskydds-, strålskydds- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter UFV 2008/758 Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29 Innehållsförteckning Förvaring av kemiska produkter 3 Ansvar 3 Allmänna anvisningar

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter UFV 2008/759 Riktlinjer för märkning av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29 Innehållsförteckning Märkning av kemiska produkter 3 Ansvar 3 Allmänna anvisningar

Läs mer

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Exempel på punkter som ska finnas med i egenkontrollen Här följer exempel på punkter som ska finnas med i verksamhetens

Läs mer

CHECKLISTA FÖR LASER

CHECKLISTA FÖR LASER CHECKLISTA FÖR LASER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Syftet med denna checklista är att uppmärksamma om det finns risk för skador på arbetstagares ögon och hud av artificiell optisk strålning (i detta fall

Läs mer

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 4/2011 1 Bakgrund Miljönämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalkens mål följs vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Egenkontroll på skolor

Egenkontroll på skolor UI.23 Version 14/1-2016 Miljö- och byggnämnden 1(5) Egenkontroll på skolor Alla skolor och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom er egenkontroll ska ni motverka

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter UFV 2008/758 Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29, reviderad 2015-12-21 Innehållsförteckning Förvaring av kemiska produkter

Läs mer

CHECKLISTA med handlingsplan för undersökning av arbetsmiljön - fysisk skyddsrond

CHECKLISTA med handlingsplan för undersökning av arbetsmiljön - fysisk skyddsrond 1 (7) CHECKLISTA med handlingsplan för undersökning av arbetsmiljön - fysisk skyddsrond Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig

Läs mer

Checklista för skyddsrond

Checklista för skyddsrond Checklista för skyddsrond Skyddsrondmall IEG Datum: Avdelning: Deltagare: ORDNING & OLYCKSFALL Behövs hjälp? för att det blir gjort? vara klart? 1. Är ordningen på arbetsplatsen tillfredsställande?(spill,

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Egenkontroll Enligt miljöbalken

Egenkontroll Enligt miljöbalken Egenkontroll Enligt miljöbalken 1 Innehåll Miljösamverkan Kronoberg 3 Miljöbalken berör alla 4 Miljöbalkens mål 4 Förordningen om egenkontroll 4 Hur gör man i praktiken 5 Skaffa överblick 5 Kemikalier,

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Checklista för arbetsmiljön inom lantbruket

Checklista för arbetsmiljön inom lantbruket Dokumentnamn Checklista för arbetsmiljön inom lantbruket Företag/Gård Datum Deltagare Så här använder du checklistan Checklistan består av denna allmänna del som består av två avsnitt: 1. Arbetsledning

Läs mer

Klass vätska (total volym)

Klass vätska (total volym) Handledning miljöplan Detta är en handledning till Maskinentreprenörernas mall Miljöplan. Observera att detta är en mall för miljöplan och inte hanterar arbetsmiljöfrågor (se istället AMP-guiden). Detta

Läs mer

Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten

Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten Diarienummer: 1-510/2013 Utfärdat av: Personalavdelningen Datum: 2013-09-01 Sida1 av 8 Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten Riskbedömning ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

ARBETSMILJÖROND CHECKLISTA DATORARBETSPLATSEN. När skall det vara klart? för att det blir gjort?

ARBETSMILJÖROND CHECKLISTA DATORARBETSPLATSEN. När skall det vara klart? för att det blir gjort? ARBETSMILJÖROND CHECKLISTA DATORARBETSPLATSEN Datum Vad behöver göras? Vem ansvarar för att det blir gjort? När skall det vara klart? 1. Finns möjlighet till flexibel placering av skärm och tangentbord

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Egenkontroll enligt Miljöbalken Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Krav på egenkontroll Denna broschyr riktar sig främst till de verksamheter som är tillstånds- eller

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara inom Malmö högskola

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara inom Malmö högskola 1(5) Dnr Mahr 15-04/34 Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara inom Malmö högskola Malmö högskolas spolicy anger säkerhetsarbetets syfte och mål. Till policyn finns en handlingsplan som beskriver

Läs mer

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter UFV 2008/759 Riktlinjer för märkning av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29, reviderad 2015-12-21 Innehållsförteckning Märkning av kemiska produkter 3

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar Skadegruppens Temadag 2016 Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm Innehåll Övergripandande förändringar Genomgång

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

GODKÄND AV xxxxx. DOKUMENTNAMN Rutin för hantering av kemikalier och farligt avfall

GODKÄND AV xxxxx. DOKUMENTNAMN Rutin för hantering av kemikalier och farligt avfall 1(5) FRÅN : Inledning Syftet med denna rutin är att upprätthålla enhetliga och tydliga regler för hantering av kemikalier och farligt avfall. Målet är att förebygga risker för yttre miljöpåverkan samt

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Rutin för hantering av kemikalier, farligt avfall och riskavfall

Rutin för hantering av kemikalier, farligt avfall och riskavfall 1(5) FRÅN : Denna rutin är en övergripande rutin för ovanstående avfall och kan utifrån detta dokument brytas ner till mer utförliga och specifika rutiner för olika miljöenheters verksamheter. Denna rutin

Läs mer

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) BFV. Sidan 1 av 6 Ansökan avser: Nytt tillstånd Ändring eller förlängning av tillstånd Hantering brandfarliga Förvaring av brandfarliga Annat Blanketten skickas till Högsby kommun Myndighetsnämnden 579

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra en systematisk

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning Att vara gasföreståndare Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning BRANDFARLIGA VAROR Tillstånd för lagerhållen volym av: Brandfarliga gaser Kan antändas i luft vid 20 C och atmosfärstryck Brandfarliga vätskor

Läs mer

Arbetsdokumentnr: SU Dokumentnamn: Miljöriskbedömning för institutionen MMK Utfärdat av: Baltzar Stevensson Godkänt av: Gunnar Svensson

Arbetsdokumentnr: SU Dokumentnamn: Miljöriskbedömning för institutionen MMK Utfärdat av: Baltzar Stevensson Godkänt av: Gunnar Svensson Sida 1 (6) Miljöriskbedömning Sammanställd mängd miljörisker Kemiska: 4200 kg kemikalier varav 1400 kg brandfarlig och 400 kg miljöfarlig varav 10 kg är ozonnedbrytande. 2000 L gas varav 160 L brandfarlig.

Läs mer

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7)

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Inledning Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Högskolan Dalarna följer samverkansavtalet från 2003-05-09. Samverkansgrupper skall finnas

Läs mer

Document Name ANVISNING 1(6) Validity Date Reg No 10 år 2014-02-25 HMSS-331

Document Name ANVISNING 1(6) Validity Date Reg No 10 år 2014-02-25 HMSS-331 ANVISNING 1(6) SÄKER JOBBANALYS (SJA) - "MIN TAKE 2" RISKINVENTERING DRIFTPERSONAL 1 SYFTE Säker JobbAnalys (SJA) är ett verktyg för att systematiskt utvärdera underhålls- eller projektarbeten, normala

Läs mer

egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet

egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet TANDVÅRD 2011 VÄLFUNGERANDE RUTINER i verksamheten ger bra förutsättningar för ett fungerande miljöskydd så att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

EGENKONTROLL PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

EGENKONTROLL PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR EGENKONTROLL PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom att tillämpa egenkontroll kan olägenhet för

Läs mer

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll information och råd till hygieniska verksamheter Checklista... Miljöförvaltningen informerar Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE

CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE Del 1. Allmän del OBSERVERA! Del 1 är en grundläggande del och därför ska den fyllas i innan ni börjar använda Del 2 eller Del 3. SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Checklistan

Läs mer

Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker

Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker Ann-Britt Gröning /Lektor i kemi vid utbildningsområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap Ann-Britt.Groning@hs.mah.se

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Tillstånd och tillsyn -en överblick. Daniel Aulik Energigas Sverige

Tillstånd och tillsyn -en överblick. Daniel Aulik Energigas Sverige Tillstånd och tillsyn -en överblick Daniel Aulik Energigas Sverige Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas, Gasol,

Läs mer

Avfallshantering Farligt Avfall

Avfallshantering Farligt Avfall Avfallshantering Farligt Avfall Vad vi ska prata om Lagar och regler Farligt Avfall Farligt Gods Säkerhetsrådgivning SEKA Miljötekniks arbete Laboratoriernas avfall Frågor, kommentarer, synpunkter, tankar

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

No- Experimentell kemi 10 augusti 2015 Gävle

No- Experimentell kemi 10 augusti 2015 Gävle No- Experimentell kemi 10 augusti 2015 Gävle 9.15-12.30 Säkerhet på labbet Ansvar, mål och policy Rutiner, information och instruktioner Undersöka, riskbedöma, åtgärda Rapportera och utreda Krishantering

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Ändrade föreskrifter för användning och besiktning av trycksatta anordningar. Energi- & Industridagarna 2015 - Skadegruppens Temadag

Ändrade föreskrifter för användning och besiktning av trycksatta anordningar. Energi- & Industridagarna 2015 - Skadegruppens Temadag Ändrade föreskrifter för användning och besiktning av trycksatta anordningar Energi- & Industridagarna 2015 - Skadegruppens Temadag Innehåll En mycket kortfattad redogörelse för föreskriftsarbetet. Inget

Läs mer

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete. Anbud Egenkontroll

Läs mer

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

Rutin för inköp av kemikalier

Rutin för inköp av kemikalier UFV 2017/1750 Rutin för inköp av kemikalier Hantering från beställning till avfall Uppsala universitet Fastställd 2017-10-23 av universitetsdirektör Katarina Bjelke Innehållsförteckning Syfte 3 Ansvar

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska ämnen är farliga på olika sätt Kan orsaka direkta hälsoskador eller död Öka risken

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer