Tredimensionell fastighetsbildning Lägenhet med äganderätt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tredimensionell fastighetsbildning Lägenhet med äganderätt"

Transkript

1 Institutionen Bygg- och fastighetsekonomi Examensarbete nr 76 Tredimensionell fastighetsbildning Lägenhet med äganderätt Ownerships of flats Utfört av: Pernilla Arnrud och Annika Larson Handledare och examinator: Stellan Lundström

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 6 ABSTRACT 9 1. INLEDNING BAKGRUND SYFTE METOD SVERIGE BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR I SVERIGE Allmänt Bildande Överlåtelse och Risker Avgifter Förvaltning Lån Skyldigheter och tillåtelser för bostadsrättföreningen och dess medlemmar Andrahandsuthyrning SKATTER Privatbostad avgränsning Inkomstbeskattning av privatbostad Bostadsrättsföreningar m.fl. beskattning Den statliga fastighetsskatten Reavinstbeskattning allmänna grunder Reavinstbeskattning privatbostäder Privatbostadsfastighet - huvudregel Privatbostadsrätt huvudregel Reaförluster - privatbostäder Beskattning av förmögenhet ÄGARLÄGENHETER I AUSTRALIEN ALLMÄNT OM ÄGARLÄGENHETER HISTORIK LAGSTIFTNING GEMENSAMMA FASTIGHETEN OCH ÄGARLÄGENHETEN Allmänt OWNER S CORPORATION Owner s Corporation och dess befogenheter Möten Skyldigheter hos Owner s Corporation och dess ägare Belåningssätt för Owner s Corporation STRATA MANAGING AGENTS COUNCIL Allmänt Behovet av en council Beslutstagande Bildandet av en council Upphörandet av en councillor Tre restriktioner på councillorns makt STADGAR (BY-LAWS) Introduktion Meddela ändringen av stadgar Giltigheten av stadgarna Personers förpliktelser Information om stadgarna Ansvar för att stadgarna följs Stadgarna 33 1

3 3.9 FONDER FÖRSÄKRINGAR Allmänt Owner s Corporations försäkringar Försäkringar som tas av ägarlägenhetsinnehavarna Managing Agents försäkringar FINANSIERING MED LÅN Ränta Avgifter för lån Belåningsgrad Kriterier för lån Kommersiella lån Typer av inteckningar HYRESGÄSTER Allmänt om lagrum härrörande bostadshyresgäster Hyresavtalet Avgifter Hyra Vatten- och avloppskostnader Privatliv och tillgänglighet Reparationer Lås och säkerhet The Residential Tenancies Tribunal Avslutning av hyresavtalet INTERVJUER INTERVJU MED ULRIKA FRANCKE, VD FÖR SBC INTERVJU MED GUN-BRITT MÅRTENSSON, HSB S FÖRBUNDSORDFÖRANDE INTERVJU MED KJELL WEDIN, UTREDNINGSCHEF PÅ RIKSBYGGEN SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUERNA KÄLLFÖRTECKNING 55 2

4 Begreppslista Act AU$ By-laws Contents policy Council Insurable interest Land Titles Office NSW Owner s Corporation Registrar General s office Strata Managing agent En lag Australiska dollar Stadgar som finns i Strata Scheme och dessa måste följas av de boende. Lösöresförsäkring: Den försäkring som ägarlägenhetsinnehavaren bör ha för de mattor, tapeter m.m. som inte täcks av Owner s Corporations försäkringar. Det är en grupp valda ägare som har till uppgift att administrera Strata Scheme på en daglig basis men samtidigt följa Acten, Regulations och By-laws. En council utses av de boende då de inte vill ha hand om förvaltningen. Försäkringsintresse: En person som äger en fastighet har till exempel ett intresse av att huset är försäkrat. Arkivmyndighet där bl.a. Strata planen finns att tillgå. New South Wales: En av de åtta stater som Australien är indelad i. Huvudstaden i NSW är Sydney. Alla ägarlägenhetsinnehavare blir automatiskt medlemmar i Owner s Corporation som tar hand om bland annat förvaltningen av byggnaden. Registreringsmyndighet: Det är hit en förändring av till exempel by-laws måste skickas och skrivas in för att bli giltig. Tar hand om några eller alla funktioner, plikter eller befogenheter som annars tillhör Owner s Corporation. Tillsätts efter ett majoritetsbeslut på ett av Owner s Corporations stormöten. 3

5 Strata Scheme Acten Strata Title The Renting Guide The Residential Tenancies Tribunal Workers compensation insurance Ett system från 1973 som ger en exklusiv äganderätt till en viss del av en byggnad (lot), samt rättigheter över andra delar av byggnaden, den gemensamma fastigheten (common property). Australiska ordet för ägarlägenhet. Ett häfte som beskriver lagrummen i The Residential Tenacies Act, samt hur de skall tolkas och användas. Motsvaras av Sveriges Hyresnämnd. Den rättsinstans som ägarlägenhetsinnehavare (Strata Title Owner) vänder sig till i första hand. Arbetskompensationsförsäkring: En försäkring som Owner s Corporation måste teckna. Försäkringen är till för de som arbetar åt Owner s Corporation. 4

6 För att tydligare se sambanden mellan tillexempel Owner s Corporation och By-laws visar vi här nedan en bildbeskrivning hur de olika faktorerna hör ihop. Fastigheten Hyresgästen Ägarna Residential Tenicies Act By Laws Strata Scheme Act Owner s Corporation Agent Försäkringsfrågor Stadgar Ansvar Tvister Council 5

7 Sammanfattning Tredimensionell fastighetsbildning innebär ägandet av en fastighet tillexempel ovanför markplanet. Fastigheten har begränsningar i såväl längd som bredd men även i höjd. Ägarlägenheter är en tredimensionell bostadsform. I Europa finns det många länder som har tredimensionell fastighetsbildning. Dessa är bland annat Danmark, Tyskland, Holland och England. Australien är ett av de många länder som har tredimensionell fastighetsbildning. Där är de flesta flerbostadshus ägarlägenheter. Ägarlägenheterna omfattas av State Law och inte Federal Law vilket innebär att upplåtelseformen kan ändra sig något från stat till stat. Ägarlägenheter i Australien likställs helt med villor ur en ekonomisk synvinkel. Det finns inga skillnader i varken skatte- eller låneaspekter. När australiensare, inom fastighetsbranschen, tillfrågas kan de inte se någon skillnad mellan dessa fastighetsformer. De ytor som inte ingår i ägarlägenheterna ses som en egen fastighet. Gränsdragningen mellan den gemensamma fastigheten och ägarlägenheterna skiljs oftast genom ovandelen av golvytan, underdelen av innertaket och alla externa väggar inklusive dörrar och fönster. Hur ägarlägenhetsinnehavare skall förhålla sig till varandra samt regler som gäller för alla boende i en byggnad beskrivs i lagen som heter Strata Scheme Act. Det finns många lagrum som bestämmer hur ägarlägenheter skall skötas och förhålla sig till sin omgivning. Det finns bland annat regler om Owner s Corporation, fonder för att sköta den gemensamma fastigheten och vid uthyrning av en ägarlägenhet. Alla lägenhetsinnehavare blir automatiskt medlemmar i Owner s Corporation som förvaltar den gemensamma fastigheten. Det finns lagrum som reglerar skötseln av den gemensamma fastigheten. En Owner s Corporation kan anlita en Management Agent för att underlätta sin förvaltning. Strata Schemes Management Act tillhandahåller ett system av beslutsfattande och finansiell management, genom att definiera rättigheterna och ansvarsområdena hos Owner s Corporation, varje ägare samt hyresgäst i ett Strata Scheme. Owner s Corporation tar in avgifter från ägarlägenhetsinnehavarna för att täcka underhåll etc, som måste utföras på den gemensamma fastigheten. Avgifterna skall bestämmas på det årliga stormötet genom en majoritetsomröstning. Owner s Corporation har olika fonder som dessa avgifter kan placeras i. Dessa är den administrativa fonden, sinking fond och special levy. Den administrativa fonden är till för de dagliga behoven och skall bland annat täcka försäkringskostnader. Sinking fond täcker framtida utgifter som underhåll av tvättmaskiner. Om Owner s Corporation måste betala en skuld som inte var budgeterad för i sinking eller administrativ fond, skall en special levy bestämmas på ett stormöte. Summan samlas in från ägarlägenhetsinnehavarna och betalas till den administrativa fonden. 6

8 Det har sedan Strata Title bildades funnits regler om försäkringar. De kan generellt delas in i tre grupper. Försäkring av Owner s Corporation, ägarlägenhetsinnehavarna och management agent. Owner s Corporation måste ta de försäkringar som Acten (Strata Title Act) kräver. Dessa försäkringar härrör främst säkerställandet av byggnaden. Ägarlägenhetsinnehavarna måste ta ut försäkringar på bland annat lösöre och en Managing Agent bör ta ut en skadeförsäkring som skyddar honom mot kostnader för åtal. En fördel med tredimensionell fastighetsbildning, jämfört med tvådimensionell fastighetsbildning, är att ägarlägenhetsinnehavare kan fritt förfoga över sin lägenhet. I Australien investerar många i ägarlägenheter, kanske inte för avkastningens skull, men i en förhoppning om en värdestegring (spekulationsobjekt). Det finns lagrum som reglerar avtalen när en ägarlägenhet hyrs ut. New South Wales, som Sydney tillhör, har en lag som heter The Residential Tenancies Act. Den beskriver vilka bestämmelser som måste följas i samband med bostadshyreskontraktet. Lagen skall tillämpas av alla bostadshyresgäster och hyreskontraktet är ett lagligt bindande kontrakt som är svårt att bryta. Det finns inga begränsningar på hur lång eller kort hyrestiden får vara. Hyran som utbetalas är oftast den rådande marknadshyran vid hyrestidens inledning och den kan stiga med ett visst överenskommet indextal. Diskussionen om tredimensionell fastighetsbildning och ägarlägenheter har varit het i den svenska debatten på den senaste tiden. Fastighetsbranschen är generellt positiv till att den nya boendeformen skall introduceras i Sverige. Det främsta motståndet finns hos politikerna och byråkratin. Det finns också juridiska svårigheter. Tredimensionell fastighetsbildning kan göra nytta i Sverige. Med hjälp av den kan problem med lokaler och bostäder i samma byggnad kringgås. Idag finns problem med fastigheter som tillexempel har butikslokaler i de nedre våningsplanen och bostäder upptill. Lokaler är mer beroende av konjunkturer än bostäder. En fastighetsägare eller bostadsrättsförening är oftast rädd för att ha för mycket lokaler på grund av osäkra hyresintäkter och dylikt. Om lokalandelen blir för stor får fastigheten inte klassas som bostadsfastighet och detta är också ett bekymmer. Dessa fall skulle lätt kunna lösas om tredimensionell fastighetsbildning introducerades i Sverige och med den ägarlägenheter. Då skulle dessa kunna vara olika fastigheter och på så sätt ej belasta tillexempel bostadsinnehavarna. Problem med tunnlar och infrastruktur kan också lättare lösas med hjälp av tredimensionell fastighetsbildning. Ägarlägenheter skulle även kunna byggas på redan befintliga byggnader. Detta skulle kunna genomföras i främst attraktiva områden, runt tillexempel befintliga tunnelbanestationer. På så sätt kan fler bostäder skapas samtidigt som kommunen kan spara pengar genom att befintlig infrastruktur utnyttjas. 7

9 Att flytta från en villa i Djursholm till en bostadsrätt i Stockholms innerstad medger en väsentlig förmögenhetsminskning. En egen privatbostad utgör en form av avkastning på privat kapital. Värdet av eget boende kan i princip ses som en skattepliktig kapitalavkastning. Det kan ju tyckas att det är fel att skattesystemet på detta sätt kan avgöra var man skall bo. Ägarlägenheter ses som en egen fastighet och i och med detta utgör det en egen privatbostad som kapitalbeskattas. Om bostadsrätter även i fortsättningen befrias från denna skatt kan ägarlägenheternas introducerande missgynnas. Andra skattefaktorer som skulle skilja ägarlägenheter och bostadsrätter åt är avdragsrätten på lånen. I och med att varje ägarlägenhetsinnehavare står för hela lånekostnaden själv kan denna dras av. Bostadsrättsföreningar innehar oftast en låneandel och denna kan inte bostadsrättsinnehavaren göra avdrag för. Ett sätt att lösa detta problem idag är att bostadsrättsföreningarna låter sina bostadsinnehavare själva teckna alla lånen. Om detta skulle genomföras tas dock fördelen bort, som bostadsrättsinnehavaren annars har, att fördela sin risk med föreningen. Risken för personlig konkurs skulle öka och likställas mer med situationen för ägarlägenhetsinnehavare, eller annan egenhemsägare. Ägarlägenhetsinnehavare kan lättare reglera sina kostnader jämfört med en bostadsrättsinnehavare som är mer beroende på hur väl föreningen sköts. För en köpare blir det lättare att få insyn i sitt tilltänkta boende. Bostadsrättsföreningarnas ekonomi varierar kraftigt och kan vara svårtolkade. Det finns även en annan risk för bostadsrättsinnehavare. En bostadsrättsinnehavare kan efter två år lämna bostadsrättsföreningen. Han får inte tillbaka insatsen men slipper förpliktelser såsom att betala årsavgiften. Detta är speciellt känsligt i mindre attraktiva områden då det är svårt att hitta någon som vill ta över. Om många lämnar blir det en kris för bostadsrättsföreningen, eftersom det är fortfarande samma kostnader men de skall delas på färre medlemmar. Detta kan aldrig uppstå med en ägarlägenhet. I Australien är de flesta flerfamiljshus ägarlägenheter. Australiensarna har med tiden funnit att detta är den optimala lösningen för dem att få tillräckligt med bostäder samt ett sätt för folk att göra en relativt säker investering. Våra reflexioner är att ägarlägenheter fungerar mycket väl i Australien och vi blev aldrig varse om några direkta nackdelar av vare sig boende eller fastighetsägare som vi har pratat med. I och med att många andra länder redan har tredimensionell fastighetsbildning skulle införandet av det i Sverige kunna underlätta att få in utländska aktörer. Danskar kan exempelvis lockas till att bosätta sig i Sverige, särskilt nu med Öresundsbron. Vi finner att ägarlägenheter skulle kunna komma att bli ett bra komplement i Sverige. Det handlar inte om att ta bort någon befintlig boendeform utan att utöka med en ny. Ägarlägenheter och tredimensionell fastighetsbildning skulle kunna lösa många problem som idag kan sätta stopp för vidare bostadsbebyggelse i storstäderna till följd av tillexempel problematiken med kommersiella lokaler. 8

10 Abstract The law system of Sweden only permits ownership in two-dimensions. A threedimensional ownership allows for different owners above and below ground level. This would prevent many problems that exist today, in Sweden, like subway tunnels and other infrastructure. It can also solve the problem with commercial premises and residential flats in the same building. Commercial premises are more dependent of conjuncture than the residential flats. An owner of a property or a bostadsrättsförening is often worried about having too many commercial premises because of the uncertain rent income. If the part of commercial premises becomes too large compared to the residential flats then the building can no longer in Sweden be classified as a residential real estate. These cases could easily be solved if three-dimensional real estate and ownership of flats were introduced in Sweden. In that case commercial premises and residential flats would be classified as separate real estates and will therefore not be a burden to the residentials. The Swedish discussion concerning three-dimensional real estate and ownership of flats has recently been vivid. The real estate business is positive, in general, to the prospect of this new form of living being introduced in Sweden. The main opposition is among the politicians and the bureaucracy. There is also some difficulties regarding the law. Ownership of flats exists for an example in Australia. The Strata Title has no advantages or disadvantages compared to houses. There are a lot of laws regulating the Strata Title and its use. For example all owners of flats in a building must join the Owner s Corporation, which decides upon the common areas. There are laws the Owner s Corporation must follow concerning the maintenance etc in the building. To be able to proceed the obligation that is put upon the Owner s Corporation, they are allowed to take out a fee from the members. The amounts of the fees are decided on the yearly meeting through a majority vote. The Owner s Corporation has three different funds on which the fees can be placed: The administration fund, the sinking fund and as a special levy. The Residential Tenancies Act, in New South Wales, describes which regulations that have to be followed. There are no limits to the amount of rent or how long or short the lease can be. This is one of the big advantages with Strata Title compared to the system we have in Sweden and this might increase the supply of residential flats. We found out that ownership of flats could become a good complement to already existing forms in Sweden. Ownership of flats can be built on existing buildings in attractive areas, for example nearby existing subways. In this way more residential flats can be produced and the community can save money as existing infrastructure can be used. This would help the situation today with people moving in to bigger cities, more frequent than before. 9

11 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Diskussioner angående tredimensionell fastighetsbildning och införandet av ägarlägenheter har aktualiserats den senaste tiden. Examensarbetsförfattarna bestämde sig för att studera ägarlägenheter och hur de fungerar i praktiken. Det land som valdes att studera är Australien, som har sedan lång tid tillbaka så kallade Strata Titles. I Sverige har vi tvådimensionell fastighetsbildning. Tredimensionell fastighetsbildning öppnar möjligheter att dela in den ursprungliga fastigheten i olika skikt. Detta kan fördela riskerna och lösa problem som uppstår vid utbyggnad av infrastruktur, till exempel tunnlar. Tvådimensionell fastighetsbildning kan symboliseras av en uppochner vänd kon. Tredimensionell fastighetsbildning innebär att konen även kan skivas i olika delar. Tredimensionell fastighetsbildning möjliggör således ägandet av en fastighet såväl ovanför som under markplanet. Fastigheten har begränsningar i såväl längd som bredd men även i höjd. Tredimensionell fastighetsbildning möjliggör att en byggnad kan inneha olika upplåtelseformer. Detta kan bidra till en mer dynamisk bygg- och fastighetsmarknad med fler affärer. I Europa finns det många länder som har tredimensionell fastighetsbildning, bland annat Danmark, Tyskland, Holland och England. Tredimensionell fastighetsbildning möjliggör ägarlägenheter. Dessa kan bestå av två olika typer 1 : Enskilt ägande av en särskild lägenhet kombinerat med ett samägande av byggnadens bärande delar, trapphus, marken, etc Ett samägande av hela fastigheten med en exklusiv nyttjanderätt till en separat lägenhet. En ägarlägenhet (en fastighet) kan bestå av flera olika enheter som till exempel en lägenhet samt en garageplats. Dessa kan dock bestå av olika fastigheter men innehas av en ägare. 2 Fördelen med att dela upp dem är att man kan sälja av till exempel garageplatsen när man bestämt sig för att sälja bilen. Nackdelen, om någon restriktion för garageplatserna inte har gjorts, är att de boende inte har tillgång till garageplatser på grund av att dessa har sålts till andra utomstående personer. De stora fördelarna med tredimensionell fastighetsbildning är att man kan ha ett blandat bestånd i fastigheterna (bostads- och kommersiellfastigheter). Troligen kommer de flesta ägarlägenheter bildas genom nybyggnationer men även en liten del kan komma 1 Bejrum, Julstad och Victorin Robinson

12 till i redan befintliga byggnader i attraktiva områden. Det är svårt att finna något motstånd i fastighetsbranschen mot ägarlägenheter som en kompletterande boendeform. Det största motståndet befinner sig på en politisk nivå. 1.2 Syfte I Stockholm ökar invånarantalet i en betydligt högre utsträckning än antalet bostäder som byggs. Att få igång bostadsbyggandet i Stockholm är ett stort problem och det är angeläget att finna en lösning. Tredimensionell fastighetsbildning kan vara en lösning till allsidiga byggnader med en blandning av lokaler och bostäder. Detta kan bidra till att fördela risker på tillfredsställande sätt samt att få finansiering till byggprojekt. Utbudet av lägenheter skulle kunna ökas. Detta skulle speciellt kunna ske i attraktiva områden, så kallade förtätningsområden. För att detta ska kunna bli möjligt i Sverige måste ytterligare en boendeform inrättas. Idag har många länder en boendeform som kallas ägarlägenheter. En av de frågeställningar som kommer upp är bland annat hur förvaltningen kommer att förändras. En studie av ägarlägenheter i Australien är därför intressant att studera. 1.3 Metod I Australien fick vi råd av professorer och lärare på University of Technology in Sydney och University of Western Sydney at Hawkesbury. Vi intervjuade universitetsanställda samt bankpersonal som var experter på området ägarlägenheter och finansiering. Svensk samt utländsk litteratur har studerats inom bland annat området ägarlägenheter. I Sverige har vi sammanställt arbetet samt intervjuat aktörer på fastighetsmarknaden om deras syn på ägarlägenheter och deras framtidsutsikter i Sverige. 11

13 2. SVERIGE Bostadsrättsföreningar i Sverige Allmänt En bostadsrätt ger rätten att nyttja ett hus eller lägenhet i obegränsad tid mot vederlag till bostadsrättsföreningen. Det är föreningen som upplåter nyttjanderätten till medlemmarna i föreningen, därför måste den som köper en bostadsrätt bli godkänd av föreningen innan köpet kan godkännas till fullo. Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening Bildande När föreningen bildas blir den en juridisk person i och med registreringen. Det finns tre lagkrav för registrering: Föreningen skall bestå av minst tre medlemmar. Föreningen skall ha antagit stadgar. En styrelse skall utsetts och minst en revisor. En byggnad behövs inte för att en registrering skall äga rum. Det kan byggas efteråt. Skälet är att det skall vara lättare att sätta igång byggverksamhet Överlåtelse och Risker En ekonomisk plan skall upprättas innan upplåtelsen sker annars är den ogiltig, med en påföljd att bostadsrättsinnehavaren kan erhålla skadestånd och frånträda lägenheten. Bostadsrätten utgör ett förmögenhetsvärde. En insats ges vid tillfället för upplåtelsen av bostadsrättsinnehavaren som han kan få tillbaka då han överlåter bostadsrätten. Bostadsrättsinnehavaren står dock för en större högre ekonomisk risk än hyresgästen. Detta har lett till att bostadsrätterna har fått en egen lag och är således inte inbegripna i Jordabalken. Bostadsrättsavtalet kallas för upplåtelsehandlingen. Det finns vissa formkrav som skall uppfyllas. Avtalet skall: Vara skriftligt. Innehålla parternas namn. Ange vilken lägenhet det gäller. Ange insats. Ange årsavgift. 3 Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. 12

14 En överlåtelse är definitiv då förvärvaren är medlem. Bostadsrättsföreningens styrelse bestämmer vem som blir medlem (med andra ord är det inte som med en ekonomisk förening) men den måste dock följa vad som står i stadgarna. Om fallet skulle vara att någon inte antas till medlem är överlåtelsen ogiltig. De flesta bör dock räkna med att få bli medlem, ty i lagen står det 4 skäligen bör godta. Personer som är insolventa eller misskötsamma är inte skäligen godtagbara och bostadsrättsföreningen kan neka dessa medlemskap. Personliga motsättningar eller rasism får inte påverka utslaget om medlemskapet. Då bostadsrätten övergår till en ny innehavare, består upplåtelsen och den gamla innehavaren upphör med att vara medlem. Sveriges lagstiftning motsätter sig köp i spekulationssyfte, ty det är ämnat att bo i lägenheten och inte som endast en investering. Detta gör att bostadsrättsföreningen kan vägra medlemskap. Det finns en risk för bostadsrättsföreningarna. Bostadsrättsinnehavarna kan efter två år lämna föreningen. De får inte tillbaka insatsen men de slipper förpliktelser såsom att betala årsavgiften. Detta är speciellt känsligt i mindre attraktiva områden då det är svårt att hitta någon som vill ta över. Om många lämnar blir det en kris för bostadsrättsföreningen, eftersom det är fortfarande samma kostnader men de skall delas på färre medlemmar. Detta kan inte ske med en ägarlägenhet, för denna äger man (en egen fastighet) Avgifter Avgifter som tas ut av en bostadsrättsinnehavare: Insats skall anges i upplåtelseavtalet. skall betalas innan lägenheten tillträds, försummad inbetalning ger upphov till att upplåtelseavtalet upphävs och om lägenheten har tillträtts används förverkandereglerna. Årsavgift motsvarighet till hyran. skall anges i upplåtelseavtalet. Upplåtelseavgift särskild avgift för upplåtelsen vars karaktär liknar insatsen. extra insats för att kompensera föreningen och de övriga bostadsrättsinnehavarna för ändrade förhållanden mellan lägenheterna som inte kan kompenseras genom insatserna. Överlåtelseavgift kompenserar bostadsrättsföreningen för dess hantering av frågor i samband med överlåtelse. Pantsättningsavgift kompenserar bostadsrättsföreningen för dess hantering av frågor i samband med pantsättning. 4 BrL 2:3 13

15 Bostadsrätt ligger inte i området för bruksvärdring. Avgiften relateras bara till kostnaderna för huset och inte till fastighetsmarknaden. Bostadsrättsinnehavaren får säga upp avtalet om avgiften stiger för mycket. Han har då rätt till en skälig ersättning som motsvaras av grundavgiften och han har även rätt att sitta kvar som hyresgäst om han tillträtt lägenheten. Liknande problem kan aldrig uppstå för ägarlägenheter Förvaltning Bostadsrättsinnehavare svarar själv för det inre underhållet av lägenheten och marken som hör till. Bostadsrättsföreningen svarar för fastighetens underhåll i övrigt, det vill säga de gemensamma utrymmena, tak, ytterväggar m.m. Ibland är bostadsrättsföreningen skyldig att ansvara för att brister i lägenheten åtgärdas, såsom brandskador och vattenledningsskador som bostadsrättsinnehavaren inte är skyldig till. Förening äger byggnaden vilket medför att medlemmarna har inflytande i förvaltningen. Bostadsrättsinnehavaren har vetorätt mot att bostadsrätten skall renoveras, helt eller delvis, men han måste dock gå med på beslutet om 2/3 av rösterna på ett möte är för renoveringen och det dessutom är godkänt av Hyresnämnden Lån I resonemanget som hänför sig till pantsättning av fordringar kan en bostadsrätt jämställas vid en fordran. Pantsättning sker genom att föreningen underrättas, denuntieras, av panthavaren att pantsättningen har ägt rum. Detta medför: Gäldenären kan inte längre med befriande verkan betala till den ursprungliga borgenären. Panthavaren är skyddad i förhållande till gäldenärens övriga fordringsägare. Fordringen kan inte längre utmätas för dennes skulder till andra. Bostadsrättsinnehavaren är borgenär. Han har ett anspråk på att bostadsrättsföreningen fullgör sin del av upplåtelseavtalet, det vill säga den pantsatta fordran. Bostadsrättsföreningen är borgenär med bland annat anspråk på att avgifter skall betalas. Banker anser inte bostadsrätter vara lika god säkerhet som småhus, vilket medför att räntan för lån till bostadsrätter är högre än räntan för lån för småhus (skillnaden ligger på cirka en halv procentenhet). Detta på grund av att registersystemet inte anses vara helt pålitligt. Ett exempel på opålitligheten är att ifall en pantsättning för en bostadsrätt inte antecknas medför det besvär för den som förvärvar, eftersom panten består även om den inte är intecknad. Dock om bostadsrättsföreningen är informerad kan köpare få skadestånd av både säljare och förening. Styrelsen är under straffansvar skyldig att anteckna pantsättningen i lägenhetsförteckningen. 14

16 Föreningens fordringar har företräde framför pantfordran. Föreningen har givits en legal panträtt i bostadsrätten för vissa fordringar som gäller i bostadsrättsförhållandet. Denna panträtt gäller med bästa rätt, det vill säga att den gäller före alla andra panthavare. Bostadsrättsföreningens företrädesrätt har begränsats till insats och årsavgift, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift. Detta ger att föreningen inte får för till exempel skadestånd på grund av vanvård. Bostadsrättsföreningen har som skyldighet att underrätta panthavaren om bostadsrättsinnehavarens obetalda avgifter till bostadsrättsföreningen överstiger en månadsavgift och bostadsrättsinnehavaren dröjer med mer än två veckor från förfallodagen med att betala. Det är dock köparens sak att kontrollera om bostadsrätten är pantsatt. Bostadsrättsinnehavaren kan få ge vika för en ny ägare till fastigheten eller för bostadsrättsföreningens borgenärer. Hans rätt gäller i förhållande till föreningen och är ju då inte starkare än dennes, om bostadsrättsföreningen inte längre äger fastigheten strider det mot bostadsrättens natur att den skall bestå. Skulle fallet vara så att den nya ägaren är i ond tro spelar det ingen roll Skyldigheter och tillåtelser för bostadsrättföreningen och dess medlemmar Bostadsrättsinnehavaren skall som hyresgästen iaktta ordning, sundhet, skick och hålla uppsikt över dem han ansvarar för. Om bostadsrättsinnehavaren inte fullgör sina förpliktelser kan bostadsrättsföreningen säga upp innehavaren. Det är dock säkrare än en hyresrätt, det krävs mer för att ett förverkande skall äga rum. Det skall vara orsaker såsom dröjsmål med avgiften eller vanvård och störande uppträdande i fastigheten. I dessa fall är innehavaren tvungen att flytta genast, om det rör sig om andra fall kan han stanna i tre månader. Vid förverkande av lägenheten tvångsförsäljs den enligt reglerna i utsökningsbalken. Bostadsrättsinnehavare får vad som blir över efter eventuella pantinnehavare. Bostadsrättsinnehavaren har större frihet att använda lägenheten än hyresgästen, exempelvis kan bostadslägenheten användas delvis till kontor. Bostadsrättsinnehavaren får även göra vissa större ändringar på lägenheten, utan att ha styrelsens tillstånd. Det är endast avsevärda ändringar som till exempel rivning av vägg som förbjuds. Medlemmar svarar inte för bostadsrättsföreningens ekonomiska skulder Andrahandsuthyrning Vid uthyrning i andra hand tillträder besittningsskyddet efter 2 år. Om ett tillstånd för andrahandsupplåtelse nekas av kan hyresnämnden pröva ärendet. Hyresnämnden kan även godkänna att man avtalar bort besittningsskyddet. 15

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning Ordlista Beskriver hur stor procentuell andel man har i föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten skall betala. Andelstalet visar också varje lägenhets andel av föreningens tillgångar

Läs mer

14 Återföring av värdeminskningsavdrag

14 Återföring av värdeminskningsavdrag 187 14 Återföring av värdeminskningsavdrag 26 kap. IL SOU 1997:2, del II, s. 244 Sammanfattning Bestämmelserna om att gjorda värdeminskningsavdrag m.m. ska återföras om näringsfastigheter och näringsbostadsrätter

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

14 Återföring av värdeminskningsavdrag

14 Återföring av värdeminskningsavdrag Återföring av värdeminskningsavdrag 985 14 Återföring av värdeminskningsavdrag Bestämmelserna om att gjorda värdeminskningsavdrag m.m. ska återföras om näringsfastigheter och näringsbostadsrätter avyttras

Läs mer

Bostadsseminarium. Grundläggande bostads- och hyresrätt. Utmätning bostadsrätt och fastighet

Bostadsseminarium. Grundläggande bostads- och hyresrätt. Utmätning bostadsrätt och fastighet Bostadsseminarium Grundläggande bostads- och hyresrätt Amorteringskrav-bolån Utmätning bostadsrätt och fastighet Mari Gremlin och Matthias Blomberg Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten Sid. 1 Hyresrätt

Läs mer

14 Återföring av värdeminskningsavdrag

14 Återföring av värdeminskningsavdrag Återföring av värdeminskningsavdrag 185 14 Återföring av värdeminskningsavdrag 26 kap. IL SOU 1997:2, del II, s. 244 Sammanfattning Bestämmelserna om att gjorda värdeminskningsavdrag m.m. ska återföras

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

13 Hyresfastigheter m.m.

13 Hyresfastigheter m.m. Hyresfastigheter m.m 179 13 Hyresfastigheter 2 kap. 16 IL 8 kap. 31 IL 16 kap. 21 IL 18 kap. 10 IL 19 kap. 2, 3, 16 IL 20 kap. 6,12, 14 IL 29 kap. 14 IL 42 kap. 33 IL 45 kap. 14, 33 IL SOU 1997:2, del

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal 1(7) Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer och under vilka förutsättningar dessa ska få genomföras.

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND Tidigare lydelse Insats, årsavgift samt i förekommande fall balkongfondsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats ska dock alltid

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d., Avsnitt 32 705 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23 24 IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570 571, 573 574 och 584 585 Vad beskattas? När

Läs mer

Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening

Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening Kort beskrivning med råd och tips Denna skrift, innehåller en översiktlig beskrivning över hur en bostadsrättsförening är tänkt att fungera. Eftersom skriften är allmänt

Läs mer

Vem äger bostadsrätten?

Vem äger bostadsrätten? Vem äger bostadsrätten? Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten motsvarar den kvotdel av köpeskillingen

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 629 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23-24 IL prop. 1989/90:110 s. 458 465, 725 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570-571, 573-574 och 584-585 Vad beskattas? När sker beskattning?

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Frivilligt kapitaltillskott Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Agenda Presentation av Stefan Engberg, Fristående Affärsutveckling AB En titt bakåt i tiden Balansräkningen och avgiften idag

Läs mer

Utdrag ur befintliga stadgar för Brf Roslags Kulle och förslag till ändring

Utdrag ur befintliga stadgar för Brf Roslags Kulle och förslag till ändring BEFINTLIGA PARAGRAFER FÖRSLAG TILL NY SKRIVNING Avgifter 7 För bostadsrätten utgående insats, andelstal och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats och andelstal skall dock alltid beslutas

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt

Från hyresrätt till bostadsrätt Från hyresrätt till bostadsrätt Skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt Hyresrätt Ekonomi Du hyr din bostad och behöver inte låna pengar till någon insats. Eftersom du inte äger bostaden kan den inte

Läs mer

4 Inkomst av fastighet

4 Inkomst av fastighet 267 4 Inkomst av fastighet 4.1 Allmänt om innehav av bostad utomlands Bostad utomlands kan hänföras till följande tre huvudkategorier. 1. Direktägd fastighet, som i sin tur kan indelas i: a) privatbostadsfastighet,

Läs mer

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT Ägarlägenheter Seminarium - Förvaltning och finansiering 1 Legal#4314976_1.PPT 2 Legal#4314976_1.PPT Försäljning och uthyrning Förvärv och överlåtelse av ägarlägenhet 1. Direkt äganderätt till ägarlägenheter.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrätt och andelsrätt

Bostadsrätt och andelsrätt UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN VITEC VITEC Bostadsrätt och andelsrätt Vitec Säljstöd, maj 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd Uppgift 1 a) Kerttu har från första början ägt aktierna ensam, och makens död ändrar inte på detta. Aktierna hör inte till Hannus dödsbo, och Kerttu är således hyresvärd. Enligt äktenskapslagen får maken

Läs mer

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Föreläsare: Signe Lagerkvist Signe.lagerkvist@jus.umu.se Allmänt om nyttjanderätter Hyra Bostadsrätt 2 Allmänt om nyttjanderätt En begränsad rätt till

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze 2015-02-12 Agenda Lagen om ekonomiska föreningar Bostadsrättslagen Stadgar BRF:s ändamål Stämmobeslut Styrelsebeslut Föreningens organisation/administration

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2015-11-24 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Bostadsràtt. med en òversikt òver kooperativ hyresràtt. 2:a upplagan IUSTUS FÒRIAG ANDERS VICTORIN / JONNY FLODIN / RICHARD HAGER

Bostadsràtt. med en òversikt òver kooperativ hyresràtt. 2:a upplagan IUSTUS FÒRIAG ANDERS VICTORIN / JONNY FLODIN / RICHARD HAGER Bostadsràtt med en òversikt òver kooperativ hyresràtt ANDERS VICTORIN / JONNY FLODIN / RICHARD HAGER 2:a upplagan IUSTUS FÒRIAG Innehàll Fòrkortningar 12 KAPITEL i Bostadsràtt, kooperativ hyresràtt och

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svejk. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Regler och Riktlinjer vid andrahandsuthyrning för BRF Sädesärlan 6

Regler och Riktlinjer vid andrahandsuthyrning för BRF Sädesärlan 6 Fastställd i styrelsen den 8 juni 2016, reviderad 20 september. En enhetlig hantering för styrelsens prövning av en bostadsrättshavares ansökan om upplåtelse av sin lägenhet i andra hand skapar trygghet

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

Hur fungerar en bostadsrättsförening Kort beskrivning med råd och tips

Hur fungerar en bostadsrättsförening Kort beskrivning med råd och tips Hur fungerar en bostadsrättsförening Kort beskrivning med råd och tips Till Dig som är medlem i vår bostadsrättsförening Denna skrift, som utarbetats av Sveriges Fastighetsägareförbund och Stockholms Fastighetsägareförening

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

13 Hyresfastigheter m.m.

13 Hyresfastigheter m.m. 13 Hyresfastigheter m.m. Hyresfastigheter m.m. 979 Uthyrt småhus Bokföringsmässig grund Fiktiv värdeminskning Hyresersättning m.m. 13.1 Allmänt De avsnitt i handledningen som behandlar redovisning, intäkter,

Läs mer

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet?

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet? Kv. Oden Kv. Oden, Höganäs Våren 2014 påbörjade vi vårt bostadsprojekt Kv. Oden i Höganäs och vi planerar för inflyttning i juni 2015. Projektet omfattar fyra huskroppar med totalt femtiofem lägenheter.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMPLEMENT

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMPLEMENT KOMPLEMENT Normalstadgar för bostadsrättsföreningar inom HSB innehåller till stor del bestämmelser ur bostadsrättslagen (Brl) och lagen om ekonomiska föreningar (FL). Detta för att ge en praktisk regelsamling.

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma 25 november 2010 Agenda Information om föreningen och dess ekonomi Grupper Övrig information Privatbostadsföretag eller oäkta bostadsföretag? Balkonger Förändringar Arbetsgivaralliansen

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

40 Fastighetsskatt - privatbostad

40 Fastighetsskatt - privatbostad Fastighetsskatt - privatbostad 659 40 Fastighetsskatt - privatbostad Lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt prop. 1984/85:18 och 70 prop. 1989/90:110 s. 505-511, 731-732, bil. 3 s. 142-144, SkU30

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2007:1419 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 (1999:1229) 2

Läs mer

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG...

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG... Gåva av bostadsrätt Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Antagna vid föreningsstämma 12 maj 2015. Föreningens namn och säte 1. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Leoparden 5. Styrelsen har sitt säte i Solna.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm. Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Fossa Bostadsrättsförening

Stadgar för Fossa Bostadsrättsförening Stadgar för Fossa Bostadsrättsförening Antagna 2010-04-10 FIRMA 1 Föreningens namn (firma) är Fossa Bostadsrättsförening. ÄNDAMÅL & VERKSAMHET 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar Kapitalvinst andra tillgångar 667 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604-608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas

Läs mer

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN SICKLA STRAND NO. 1719 Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN 1 Revidering av EKONOMISK PLAN för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

Förhandsavtal RIO. UPPLÅTANDE BOSTADSRÄTTSFÖRENING (nedan Föreningen ) FÖRHANDSTECKNAREN/NA (nedan kallad/gemensamt kallade Förhandstecknaren )

Förhandsavtal RIO. UPPLÅTANDE BOSTADSRÄTTSFÖRENING (nedan Föreningen ) FÖRHANDSTECKNAREN/NA (nedan kallad/gemensamt kallade Förhandstecknaren ) Förhandsavtal RIO Mellan nedanstående bostadsrättsförening och förhandstecknare denna dag ingås följande avtal om att bostadsrättsföreningen skall upplåta nedan beskriven lägenhet med bostadsrätt samt

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Linguaiuris Legal advise and Translation

Linguaiuris Legal advise and Translation Hur regleras Comunidades de Propietarios (spanska ägarföreningar)? Denna artikel är en sammanfattning av frågor som behandlades i ett föredrag som hölls av Charlotte Andersson, jurist på Linguaiuris, inom

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den 2013-10-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar Kaptalvinst andra tillgångar 629 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604-608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas

Läs mer