Tredimensionell fastighetsbildning Lägenhet med äganderätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tredimensionell fastighetsbildning Lägenhet med äganderätt"

Transkript

1 Institutionen Bygg- och fastighetsekonomi Examensarbete nr 76 Tredimensionell fastighetsbildning Lägenhet med äganderätt Ownerships of flats Utfört av: Pernilla Arnrud och Annika Larson Handledare och examinator: Stellan Lundström

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 6 ABSTRACT 9 1. INLEDNING BAKGRUND SYFTE METOD SVERIGE BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR I SVERIGE Allmänt Bildande Överlåtelse och Risker Avgifter Förvaltning Lån Skyldigheter och tillåtelser för bostadsrättföreningen och dess medlemmar Andrahandsuthyrning SKATTER Privatbostad avgränsning Inkomstbeskattning av privatbostad Bostadsrättsföreningar m.fl. beskattning Den statliga fastighetsskatten Reavinstbeskattning allmänna grunder Reavinstbeskattning privatbostäder Privatbostadsfastighet - huvudregel Privatbostadsrätt huvudregel Reaförluster - privatbostäder Beskattning av förmögenhet ÄGARLÄGENHETER I AUSTRALIEN ALLMÄNT OM ÄGARLÄGENHETER HISTORIK LAGSTIFTNING GEMENSAMMA FASTIGHETEN OCH ÄGARLÄGENHETEN Allmänt OWNER S CORPORATION Owner s Corporation och dess befogenheter Möten Skyldigheter hos Owner s Corporation och dess ägare Belåningssätt för Owner s Corporation STRATA MANAGING AGENTS COUNCIL Allmänt Behovet av en council Beslutstagande Bildandet av en council Upphörandet av en councillor Tre restriktioner på councillorns makt STADGAR (BY-LAWS) Introduktion Meddela ändringen av stadgar Giltigheten av stadgarna Personers förpliktelser Information om stadgarna Ansvar för att stadgarna följs Stadgarna 33 1

3 3.9 FONDER FÖRSÄKRINGAR Allmänt Owner s Corporations försäkringar Försäkringar som tas av ägarlägenhetsinnehavarna Managing Agents försäkringar FINANSIERING MED LÅN Ränta Avgifter för lån Belåningsgrad Kriterier för lån Kommersiella lån Typer av inteckningar HYRESGÄSTER Allmänt om lagrum härrörande bostadshyresgäster Hyresavtalet Avgifter Hyra Vatten- och avloppskostnader Privatliv och tillgänglighet Reparationer Lås och säkerhet The Residential Tenancies Tribunal Avslutning av hyresavtalet INTERVJUER INTERVJU MED ULRIKA FRANCKE, VD FÖR SBC INTERVJU MED GUN-BRITT MÅRTENSSON, HSB S FÖRBUNDSORDFÖRANDE INTERVJU MED KJELL WEDIN, UTREDNINGSCHEF PÅ RIKSBYGGEN SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUERNA KÄLLFÖRTECKNING 55 2

4 Begreppslista Act AU$ By-laws Contents policy Council Insurable interest Land Titles Office NSW Owner s Corporation Registrar General s office Strata Managing agent En lag Australiska dollar Stadgar som finns i Strata Scheme och dessa måste följas av de boende. Lösöresförsäkring: Den försäkring som ägarlägenhetsinnehavaren bör ha för de mattor, tapeter m.m. som inte täcks av Owner s Corporations försäkringar. Det är en grupp valda ägare som har till uppgift att administrera Strata Scheme på en daglig basis men samtidigt följa Acten, Regulations och By-laws. En council utses av de boende då de inte vill ha hand om förvaltningen. Försäkringsintresse: En person som äger en fastighet har till exempel ett intresse av att huset är försäkrat. Arkivmyndighet där bl.a. Strata planen finns att tillgå. New South Wales: En av de åtta stater som Australien är indelad i. Huvudstaden i NSW är Sydney. Alla ägarlägenhetsinnehavare blir automatiskt medlemmar i Owner s Corporation som tar hand om bland annat förvaltningen av byggnaden. Registreringsmyndighet: Det är hit en förändring av till exempel by-laws måste skickas och skrivas in för att bli giltig. Tar hand om några eller alla funktioner, plikter eller befogenheter som annars tillhör Owner s Corporation. Tillsätts efter ett majoritetsbeslut på ett av Owner s Corporations stormöten. 3

5 Strata Scheme Acten Strata Title The Renting Guide The Residential Tenancies Tribunal Workers compensation insurance Ett system från 1973 som ger en exklusiv äganderätt till en viss del av en byggnad (lot), samt rättigheter över andra delar av byggnaden, den gemensamma fastigheten (common property). Australiska ordet för ägarlägenhet. Ett häfte som beskriver lagrummen i The Residential Tenacies Act, samt hur de skall tolkas och användas. Motsvaras av Sveriges Hyresnämnd. Den rättsinstans som ägarlägenhetsinnehavare (Strata Title Owner) vänder sig till i första hand. Arbetskompensationsförsäkring: En försäkring som Owner s Corporation måste teckna. Försäkringen är till för de som arbetar åt Owner s Corporation. 4

6 För att tydligare se sambanden mellan tillexempel Owner s Corporation och By-laws visar vi här nedan en bildbeskrivning hur de olika faktorerna hör ihop. Fastigheten Hyresgästen Ägarna Residential Tenicies Act By Laws Strata Scheme Act Owner s Corporation Agent Försäkringsfrågor Stadgar Ansvar Tvister Council 5

7 Sammanfattning Tredimensionell fastighetsbildning innebär ägandet av en fastighet tillexempel ovanför markplanet. Fastigheten har begränsningar i såväl längd som bredd men även i höjd. Ägarlägenheter är en tredimensionell bostadsform. I Europa finns det många länder som har tredimensionell fastighetsbildning. Dessa är bland annat Danmark, Tyskland, Holland och England. Australien är ett av de många länder som har tredimensionell fastighetsbildning. Där är de flesta flerbostadshus ägarlägenheter. Ägarlägenheterna omfattas av State Law och inte Federal Law vilket innebär att upplåtelseformen kan ändra sig något från stat till stat. Ägarlägenheter i Australien likställs helt med villor ur en ekonomisk synvinkel. Det finns inga skillnader i varken skatte- eller låneaspekter. När australiensare, inom fastighetsbranschen, tillfrågas kan de inte se någon skillnad mellan dessa fastighetsformer. De ytor som inte ingår i ägarlägenheterna ses som en egen fastighet. Gränsdragningen mellan den gemensamma fastigheten och ägarlägenheterna skiljs oftast genom ovandelen av golvytan, underdelen av innertaket och alla externa väggar inklusive dörrar och fönster. Hur ägarlägenhetsinnehavare skall förhålla sig till varandra samt regler som gäller för alla boende i en byggnad beskrivs i lagen som heter Strata Scheme Act. Det finns många lagrum som bestämmer hur ägarlägenheter skall skötas och förhålla sig till sin omgivning. Det finns bland annat regler om Owner s Corporation, fonder för att sköta den gemensamma fastigheten och vid uthyrning av en ägarlägenhet. Alla lägenhetsinnehavare blir automatiskt medlemmar i Owner s Corporation som förvaltar den gemensamma fastigheten. Det finns lagrum som reglerar skötseln av den gemensamma fastigheten. En Owner s Corporation kan anlita en Management Agent för att underlätta sin förvaltning. Strata Schemes Management Act tillhandahåller ett system av beslutsfattande och finansiell management, genom att definiera rättigheterna och ansvarsområdena hos Owner s Corporation, varje ägare samt hyresgäst i ett Strata Scheme. Owner s Corporation tar in avgifter från ägarlägenhetsinnehavarna för att täcka underhåll etc, som måste utföras på den gemensamma fastigheten. Avgifterna skall bestämmas på det årliga stormötet genom en majoritetsomröstning. Owner s Corporation har olika fonder som dessa avgifter kan placeras i. Dessa är den administrativa fonden, sinking fond och special levy. Den administrativa fonden är till för de dagliga behoven och skall bland annat täcka försäkringskostnader. Sinking fond täcker framtida utgifter som underhåll av tvättmaskiner. Om Owner s Corporation måste betala en skuld som inte var budgeterad för i sinking eller administrativ fond, skall en special levy bestämmas på ett stormöte. Summan samlas in från ägarlägenhetsinnehavarna och betalas till den administrativa fonden. 6

8 Det har sedan Strata Title bildades funnits regler om försäkringar. De kan generellt delas in i tre grupper. Försäkring av Owner s Corporation, ägarlägenhetsinnehavarna och management agent. Owner s Corporation måste ta de försäkringar som Acten (Strata Title Act) kräver. Dessa försäkringar härrör främst säkerställandet av byggnaden. Ägarlägenhetsinnehavarna måste ta ut försäkringar på bland annat lösöre och en Managing Agent bör ta ut en skadeförsäkring som skyddar honom mot kostnader för åtal. En fördel med tredimensionell fastighetsbildning, jämfört med tvådimensionell fastighetsbildning, är att ägarlägenhetsinnehavare kan fritt förfoga över sin lägenhet. I Australien investerar många i ägarlägenheter, kanske inte för avkastningens skull, men i en förhoppning om en värdestegring (spekulationsobjekt). Det finns lagrum som reglerar avtalen när en ägarlägenhet hyrs ut. New South Wales, som Sydney tillhör, har en lag som heter The Residential Tenancies Act. Den beskriver vilka bestämmelser som måste följas i samband med bostadshyreskontraktet. Lagen skall tillämpas av alla bostadshyresgäster och hyreskontraktet är ett lagligt bindande kontrakt som är svårt att bryta. Det finns inga begränsningar på hur lång eller kort hyrestiden får vara. Hyran som utbetalas är oftast den rådande marknadshyran vid hyrestidens inledning och den kan stiga med ett visst överenskommet indextal. Diskussionen om tredimensionell fastighetsbildning och ägarlägenheter har varit het i den svenska debatten på den senaste tiden. Fastighetsbranschen är generellt positiv till att den nya boendeformen skall introduceras i Sverige. Det främsta motståndet finns hos politikerna och byråkratin. Det finns också juridiska svårigheter. Tredimensionell fastighetsbildning kan göra nytta i Sverige. Med hjälp av den kan problem med lokaler och bostäder i samma byggnad kringgås. Idag finns problem med fastigheter som tillexempel har butikslokaler i de nedre våningsplanen och bostäder upptill. Lokaler är mer beroende av konjunkturer än bostäder. En fastighetsägare eller bostadsrättsförening är oftast rädd för att ha för mycket lokaler på grund av osäkra hyresintäkter och dylikt. Om lokalandelen blir för stor får fastigheten inte klassas som bostadsfastighet och detta är också ett bekymmer. Dessa fall skulle lätt kunna lösas om tredimensionell fastighetsbildning introducerades i Sverige och med den ägarlägenheter. Då skulle dessa kunna vara olika fastigheter och på så sätt ej belasta tillexempel bostadsinnehavarna. Problem med tunnlar och infrastruktur kan också lättare lösas med hjälp av tredimensionell fastighetsbildning. Ägarlägenheter skulle även kunna byggas på redan befintliga byggnader. Detta skulle kunna genomföras i främst attraktiva områden, runt tillexempel befintliga tunnelbanestationer. På så sätt kan fler bostäder skapas samtidigt som kommunen kan spara pengar genom att befintlig infrastruktur utnyttjas. 7

9 Att flytta från en villa i Djursholm till en bostadsrätt i Stockholms innerstad medger en väsentlig förmögenhetsminskning. En egen privatbostad utgör en form av avkastning på privat kapital. Värdet av eget boende kan i princip ses som en skattepliktig kapitalavkastning. Det kan ju tyckas att det är fel att skattesystemet på detta sätt kan avgöra var man skall bo. Ägarlägenheter ses som en egen fastighet och i och med detta utgör det en egen privatbostad som kapitalbeskattas. Om bostadsrätter även i fortsättningen befrias från denna skatt kan ägarlägenheternas introducerande missgynnas. Andra skattefaktorer som skulle skilja ägarlägenheter och bostadsrätter åt är avdragsrätten på lånen. I och med att varje ägarlägenhetsinnehavare står för hela lånekostnaden själv kan denna dras av. Bostadsrättsföreningar innehar oftast en låneandel och denna kan inte bostadsrättsinnehavaren göra avdrag för. Ett sätt att lösa detta problem idag är att bostadsrättsföreningarna låter sina bostadsinnehavare själva teckna alla lånen. Om detta skulle genomföras tas dock fördelen bort, som bostadsrättsinnehavaren annars har, att fördela sin risk med föreningen. Risken för personlig konkurs skulle öka och likställas mer med situationen för ägarlägenhetsinnehavare, eller annan egenhemsägare. Ägarlägenhetsinnehavare kan lättare reglera sina kostnader jämfört med en bostadsrättsinnehavare som är mer beroende på hur väl föreningen sköts. För en köpare blir det lättare att få insyn i sitt tilltänkta boende. Bostadsrättsföreningarnas ekonomi varierar kraftigt och kan vara svårtolkade. Det finns även en annan risk för bostadsrättsinnehavare. En bostadsrättsinnehavare kan efter två år lämna bostadsrättsföreningen. Han får inte tillbaka insatsen men slipper förpliktelser såsom att betala årsavgiften. Detta är speciellt känsligt i mindre attraktiva områden då det är svårt att hitta någon som vill ta över. Om många lämnar blir det en kris för bostadsrättsföreningen, eftersom det är fortfarande samma kostnader men de skall delas på färre medlemmar. Detta kan aldrig uppstå med en ägarlägenhet. I Australien är de flesta flerfamiljshus ägarlägenheter. Australiensarna har med tiden funnit att detta är den optimala lösningen för dem att få tillräckligt med bostäder samt ett sätt för folk att göra en relativt säker investering. Våra reflexioner är att ägarlägenheter fungerar mycket väl i Australien och vi blev aldrig varse om några direkta nackdelar av vare sig boende eller fastighetsägare som vi har pratat med. I och med att många andra länder redan har tredimensionell fastighetsbildning skulle införandet av det i Sverige kunna underlätta att få in utländska aktörer. Danskar kan exempelvis lockas till att bosätta sig i Sverige, särskilt nu med Öresundsbron. Vi finner att ägarlägenheter skulle kunna komma att bli ett bra komplement i Sverige. Det handlar inte om att ta bort någon befintlig boendeform utan att utöka med en ny. Ägarlägenheter och tredimensionell fastighetsbildning skulle kunna lösa många problem som idag kan sätta stopp för vidare bostadsbebyggelse i storstäderna till följd av tillexempel problematiken med kommersiella lokaler. 8

10 Abstract The law system of Sweden only permits ownership in two-dimensions. A threedimensional ownership allows for different owners above and below ground level. This would prevent many problems that exist today, in Sweden, like subway tunnels and other infrastructure. It can also solve the problem with commercial premises and residential flats in the same building. Commercial premises are more dependent of conjuncture than the residential flats. An owner of a property or a bostadsrättsförening is often worried about having too many commercial premises because of the uncertain rent income. If the part of commercial premises becomes too large compared to the residential flats then the building can no longer in Sweden be classified as a residential real estate. These cases could easily be solved if three-dimensional real estate and ownership of flats were introduced in Sweden. In that case commercial premises and residential flats would be classified as separate real estates and will therefore not be a burden to the residentials. The Swedish discussion concerning three-dimensional real estate and ownership of flats has recently been vivid. The real estate business is positive, in general, to the prospect of this new form of living being introduced in Sweden. The main opposition is among the politicians and the bureaucracy. There is also some difficulties regarding the law. Ownership of flats exists for an example in Australia. The Strata Title has no advantages or disadvantages compared to houses. There are a lot of laws regulating the Strata Title and its use. For example all owners of flats in a building must join the Owner s Corporation, which decides upon the common areas. There are laws the Owner s Corporation must follow concerning the maintenance etc in the building. To be able to proceed the obligation that is put upon the Owner s Corporation, they are allowed to take out a fee from the members. The amounts of the fees are decided on the yearly meeting through a majority vote. The Owner s Corporation has three different funds on which the fees can be placed: The administration fund, the sinking fund and as a special levy. The Residential Tenancies Act, in New South Wales, describes which regulations that have to be followed. There are no limits to the amount of rent or how long or short the lease can be. This is one of the big advantages with Strata Title compared to the system we have in Sweden and this might increase the supply of residential flats. We found out that ownership of flats could become a good complement to already existing forms in Sweden. Ownership of flats can be built on existing buildings in attractive areas, for example nearby existing subways. In this way more residential flats can be produced and the community can save money as existing infrastructure can be used. This would help the situation today with people moving in to bigger cities, more frequent than before. 9

11 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Diskussioner angående tredimensionell fastighetsbildning och införandet av ägarlägenheter har aktualiserats den senaste tiden. Examensarbetsförfattarna bestämde sig för att studera ägarlägenheter och hur de fungerar i praktiken. Det land som valdes att studera är Australien, som har sedan lång tid tillbaka så kallade Strata Titles. I Sverige har vi tvådimensionell fastighetsbildning. Tredimensionell fastighetsbildning öppnar möjligheter att dela in den ursprungliga fastigheten i olika skikt. Detta kan fördela riskerna och lösa problem som uppstår vid utbyggnad av infrastruktur, till exempel tunnlar. Tvådimensionell fastighetsbildning kan symboliseras av en uppochner vänd kon. Tredimensionell fastighetsbildning innebär att konen även kan skivas i olika delar. Tredimensionell fastighetsbildning möjliggör således ägandet av en fastighet såväl ovanför som under markplanet. Fastigheten har begränsningar i såväl längd som bredd men även i höjd. Tredimensionell fastighetsbildning möjliggör att en byggnad kan inneha olika upplåtelseformer. Detta kan bidra till en mer dynamisk bygg- och fastighetsmarknad med fler affärer. I Europa finns det många länder som har tredimensionell fastighetsbildning, bland annat Danmark, Tyskland, Holland och England. Tredimensionell fastighetsbildning möjliggör ägarlägenheter. Dessa kan bestå av två olika typer 1 : Enskilt ägande av en särskild lägenhet kombinerat med ett samägande av byggnadens bärande delar, trapphus, marken, etc Ett samägande av hela fastigheten med en exklusiv nyttjanderätt till en separat lägenhet. En ägarlägenhet (en fastighet) kan bestå av flera olika enheter som till exempel en lägenhet samt en garageplats. Dessa kan dock bestå av olika fastigheter men innehas av en ägare. 2 Fördelen med att dela upp dem är att man kan sälja av till exempel garageplatsen när man bestämt sig för att sälja bilen. Nackdelen, om någon restriktion för garageplatserna inte har gjorts, är att de boende inte har tillgång till garageplatser på grund av att dessa har sålts till andra utomstående personer. De stora fördelarna med tredimensionell fastighetsbildning är att man kan ha ett blandat bestånd i fastigheterna (bostads- och kommersiellfastigheter). Troligen kommer de flesta ägarlägenheter bildas genom nybyggnationer men även en liten del kan komma 1 Bejrum, Julstad och Victorin Robinson

12 till i redan befintliga byggnader i attraktiva områden. Det är svårt att finna något motstånd i fastighetsbranschen mot ägarlägenheter som en kompletterande boendeform. Det största motståndet befinner sig på en politisk nivå. 1.2 Syfte I Stockholm ökar invånarantalet i en betydligt högre utsträckning än antalet bostäder som byggs. Att få igång bostadsbyggandet i Stockholm är ett stort problem och det är angeläget att finna en lösning. Tredimensionell fastighetsbildning kan vara en lösning till allsidiga byggnader med en blandning av lokaler och bostäder. Detta kan bidra till att fördela risker på tillfredsställande sätt samt att få finansiering till byggprojekt. Utbudet av lägenheter skulle kunna ökas. Detta skulle speciellt kunna ske i attraktiva områden, så kallade förtätningsområden. För att detta ska kunna bli möjligt i Sverige måste ytterligare en boendeform inrättas. Idag har många länder en boendeform som kallas ägarlägenheter. En av de frågeställningar som kommer upp är bland annat hur förvaltningen kommer att förändras. En studie av ägarlägenheter i Australien är därför intressant att studera. 1.3 Metod I Australien fick vi råd av professorer och lärare på University of Technology in Sydney och University of Western Sydney at Hawkesbury. Vi intervjuade universitetsanställda samt bankpersonal som var experter på området ägarlägenheter och finansiering. Svensk samt utländsk litteratur har studerats inom bland annat området ägarlägenheter. I Sverige har vi sammanställt arbetet samt intervjuat aktörer på fastighetsmarknaden om deras syn på ägarlägenheter och deras framtidsutsikter i Sverige. 11

13 2. SVERIGE Bostadsrättsföreningar i Sverige Allmänt En bostadsrätt ger rätten att nyttja ett hus eller lägenhet i obegränsad tid mot vederlag till bostadsrättsföreningen. Det är föreningen som upplåter nyttjanderätten till medlemmarna i föreningen, därför måste den som köper en bostadsrätt bli godkänd av föreningen innan köpet kan godkännas till fullo. Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening Bildande När föreningen bildas blir den en juridisk person i och med registreringen. Det finns tre lagkrav för registrering: Föreningen skall bestå av minst tre medlemmar. Föreningen skall ha antagit stadgar. En styrelse skall utsetts och minst en revisor. En byggnad behövs inte för att en registrering skall äga rum. Det kan byggas efteråt. Skälet är att det skall vara lättare att sätta igång byggverksamhet Överlåtelse och Risker En ekonomisk plan skall upprättas innan upplåtelsen sker annars är den ogiltig, med en påföljd att bostadsrättsinnehavaren kan erhålla skadestånd och frånträda lägenheten. Bostadsrätten utgör ett förmögenhetsvärde. En insats ges vid tillfället för upplåtelsen av bostadsrättsinnehavaren som han kan få tillbaka då han överlåter bostadsrätten. Bostadsrättsinnehavaren står dock för en större högre ekonomisk risk än hyresgästen. Detta har lett till att bostadsrätterna har fått en egen lag och är således inte inbegripna i Jordabalken. Bostadsrättsavtalet kallas för upplåtelsehandlingen. Det finns vissa formkrav som skall uppfyllas. Avtalet skall: Vara skriftligt. Innehålla parternas namn. Ange vilken lägenhet det gäller. Ange insats. Ange årsavgift. 3 Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. 12

14 En överlåtelse är definitiv då förvärvaren är medlem. Bostadsrättsföreningens styrelse bestämmer vem som blir medlem (med andra ord är det inte som med en ekonomisk förening) men den måste dock följa vad som står i stadgarna. Om fallet skulle vara att någon inte antas till medlem är överlåtelsen ogiltig. De flesta bör dock räkna med att få bli medlem, ty i lagen står det 4 skäligen bör godta. Personer som är insolventa eller misskötsamma är inte skäligen godtagbara och bostadsrättsföreningen kan neka dessa medlemskap. Personliga motsättningar eller rasism får inte påverka utslaget om medlemskapet. Då bostadsrätten övergår till en ny innehavare, består upplåtelsen och den gamla innehavaren upphör med att vara medlem. Sveriges lagstiftning motsätter sig köp i spekulationssyfte, ty det är ämnat att bo i lägenheten och inte som endast en investering. Detta gör att bostadsrättsföreningen kan vägra medlemskap. Det finns en risk för bostadsrättsföreningarna. Bostadsrättsinnehavarna kan efter två år lämna föreningen. De får inte tillbaka insatsen men de slipper förpliktelser såsom att betala årsavgiften. Detta är speciellt känsligt i mindre attraktiva områden då det är svårt att hitta någon som vill ta över. Om många lämnar blir det en kris för bostadsrättsföreningen, eftersom det är fortfarande samma kostnader men de skall delas på färre medlemmar. Detta kan inte ske med en ägarlägenhet, för denna äger man (en egen fastighet) Avgifter Avgifter som tas ut av en bostadsrättsinnehavare: Insats skall anges i upplåtelseavtalet. skall betalas innan lägenheten tillträds, försummad inbetalning ger upphov till att upplåtelseavtalet upphävs och om lägenheten har tillträtts används förverkandereglerna. Årsavgift motsvarighet till hyran. skall anges i upplåtelseavtalet. Upplåtelseavgift särskild avgift för upplåtelsen vars karaktär liknar insatsen. extra insats för att kompensera föreningen och de övriga bostadsrättsinnehavarna för ändrade förhållanden mellan lägenheterna som inte kan kompenseras genom insatserna. Överlåtelseavgift kompenserar bostadsrättsföreningen för dess hantering av frågor i samband med överlåtelse. Pantsättningsavgift kompenserar bostadsrättsföreningen för dess hantering av frågor i samband med pantsättning. 4 BrL 2:3 13

15 Bostadsrätt ligger inte i området för bruksvärdring. Avgiften relateras bara till kostnaderna för huset och inte till fastighetsmarknaden. Bostadsrättsinnehavaren får säga upp avtalet om avgiften stiger för mycket. Han har då rätt till en skälig ersättning som motsvaras av grundavgiften och han har även rätt att sitta kvar som hyresgäst om han tillträtt lägenheten. Liknande problem kan aldrig uppstå för ägarlägenheter Förvaltning Bostadsrättsinnehavare svarar själv för det inre underhållet av lägenheten och marken som hör till. Bostadsrättsföreningen svarar för fastighetens underhåll i övrigt, det vill säga de gemensamma utrymmena, tak, ytterväggar m.m. Ibland är bostadsrättsföreningen skyldig att ansvara för att brister i lägenheten åtgärdas, såsom brandskador och vattenledningsskador som bostadsrättsinnehavaren inte är skyldig till. Förening äger byggnaden vilket medför att medlemmarna har inflytande i förvaltningen. Bostadsrättsinnehavaren har vetorätt mot att bostadsrätten skall renoveras, helt eller delvis, men han måste dock gå med på beslutet om 2/3 av rösterna på ett möte är för renoveringen och det dessutom är godkänt av Hyresnämnden Lån I resonemanget som hänför sig till pantsättning av fordringar kan en bostadsrätt jämställas vid en fordran. Pantsättning sker genom att föreningen underrättas, denuntieras, av panthavaren att pantsättningen har ägt rum. Detta medför: Gäldenären kan inte längre med befriande verkan betala till den ursprungliga borgenären. Panthavaren är skyddad i förhållande till gäldenärens övriga fordringsägare. Fordringen kan inte längre utmätas för dennes skulder till andra. Bostadsrättsinnehavaren är borgenär. Han har ett anspråk på att bostadsrättsföreningen fullgör sin del av upplåtelseavtalet, det vill säga den pantsatta fordran. Bostadsrättsföreningen är borgenär med bland annat anspråk på att avgifter skall betalas. Banker anser inte bostadsrätter vara lika god säkerhet som småhus, vilket medför att räntan för lån till bostadsrätter är högre än räntan för lån för småhus (skillnaden ligger på cirka en halv procentenhet). Detta på grund av att registersystemet inte anses vara helt pålitligt. Ett exempel på opålitligheten är att ifall en pantsättning för en bostadsrätt inte antecknas medför det besvär för den som förvärvar, eftersom panten består även om den inte är intecknad. Dock om bostadsrättsföreningen är informerad kan köpare få skadestånd av både säljare och förening. Styrelsen är under straffansvar skyldig att anteckna pantsättningen i lägenhetsförteckningen. 14

16 Föreningens fordringar har företräde framför pantfordran. Föreningen har givits en legal panträtt i bostadsrätten för vissa fordringar som gäller i bostadsrättsförhållandet. Denna panträtt gäller med bästa rätt, det vill säga att den gäller före alla andra panthavare. Bostadsrättsföreningens företrädesrätt har begränsats till insats och årsavgift, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift. Detta ger att föreningen inte får för till exempel skadestånd på grund av vanvård. Bostadsrättsföreningen har som skyldighet att underrätta panthavaren om bostadsrättsinnehavarens obetalda avgifter till bostadsrättsföreningen överstiger en månadsavgift och bostadsrättsinnehavaren dröjer med mer än två veckor från förfallodagen med att betala. Det är dock köparens sak att kontrollera om bostadsrätten är pantsatt. Bostadsrättsinnehavaren kan få ge vika för en ny ägare till fastigheten eller för bostadsrättsföreningens borgenärer. Hans rätt gäller i förhållande till föreningen och är ju då inte starkare än dennes, om bostadsrättsföreningen inte längre äger fastigheten strider det mot bostadsrättens natur att den skall bestå. Skulle fallet vara så att den nya ägaren är i ond tro spelar det ingen roll Skyldigheter och tillåtelser för bostadsrättföreningen och dess medlemmar Bostadsrättsinnehavaren skall som hyresgästen iaktta ordning, sundhet, skick och hålla uppsikt över dem han ansvarar för. Om bostadsrättsinnehavaren inte fullgör sina förpliktelser kan bostadsrättsföreningen säga upp innehavaren. Det är dock säkrare än en hyresrätt, det krävs mer för att ett förverkande skall äga rum. Det skall vara orsaker såsom dröjsmål med avgiften eller vanvård och störande uppträdande i fastigheten. I dessa fall är innehavaren tvungen att flytta genast, om det rör sig om andra fall kan han stanna i tre månader. Vid förverkande av lägenheten tvångsförsäljs den enligt reglerna i utsökningsbalken. Bostadsrättsinnehavare får vad som blir över efter eventuella pantinnehavare. Bostadsrättsinnehavaren har större frihet att använda lägenheten än hyresgästen, exempelvis kan bostadslägenheten användas delvis till kontor. Bostadsrättsinnehavaren får även göra vissa större ändringar på lägenheten, utan att ha styrelsens tillstånd. Det är endast avsevärda ändringar som till exempel rivning av vägg som förbjuds. Medlemmar svarar inte för bostadsrättsföreningens ekonomiska skulder Andrahandsuthyrning Vid uthyrning i andra hand tillträder besittningsskyddet efter 2 år. Om ett tillstånd för andrahandsupplåtelse nekas av kan hyresnämnden pröva ärendet. Hyresnämnden kan även godkänna att man avtalar bort besittningsskyddet. 15

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT Ägarlägenheter Seminarium - Förvaltning och finansiering 1 Legal#4314976_1.PPT 2 Legal#4314976_1.PPT Försäljning och uthyrning Förvärv och överlåtelse av ägarlägenhet 1. Direkt äganderätt till ägarlägenheter.

Läs mer

4 Inkomst av fastighet

4 Inkomst av fastighet 267 4 Inkomst av fastighet 4.1 Allmänt om innehav av bostad utomlands Bostad utomlands kan hänföras till följande tre huvudkategorier. 1. Direktägd fastighet, som i sin tur kan indelas i: a) privatbostadsfastighet,

Läs mer

Bostadsrätt och andelsrätt

Bostadsrätt och andelsrätt UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN VITEC VITEC Bostadsrätt och andelsrätt Vitec Säljstöd, maj 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMPLEMENT

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMPLEMENT KOMPLEMENT Normalstadgar för bostadsrättsföreningar inom HSB innehåller till stor del bestämmelser ur bostadsrättslagen (Brl) och lagen om ekonomiska föreningar (FL). Detta för att ge en praktisk regelsamling.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG...

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG... Gåva av bostadsrätt Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svejk. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Antagna vid föreningsstämma 12 maj 2015. Föreningens namn och säte 1. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Leoparden 5. Styrelsen har sitt säte i Solna.

Läs mer

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal 1(7) Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer och under vilka förutsättningar dessa ska få genomföras.

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet?

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet? Kv. Oden Kv. Oden, Höganäs Våren 2014 påbörjade vi vårt bostadsprojekt Kv. Oden i Höganäs och vi planerar för inflyttning i juni 2015. Projektet omfattar fyra huskroppar med totalt femtiofem lägenheter.

Läs mer

Bostadsràtt. med en òversikt òver kooperativ hyresràtt. 2:a upplagan IUSTUS FÒRIAG ANDERS VICTORIN / JONNY FLODIN / RICHARD HAGER

Bostadsràtt. med en òversikt òver kooperativ hyresràtt. 2:a upplagan IUSTUS FÒRIAG ANDERS VICTORIN / JONNY FLODIN / RICHARD HAGER Bostadsràtt med en òversikt òver kooperativ hyresràtt ANDERS VICTORIN / JONNY FLODIN / RICHARD HAGER 2:a upplagan IUSTUS FÒRIAG Innehàll Fòrkortningar 12 KAPITEL i Bostadsràtt, kooperativ hyresràtt och

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN 1. 2. Swedish Cohabitation Act (2013:376) 2 Ändringar och övergångsbestämmelser 10 1 1. SWEDISH COHABITATION ACT (2013:376) Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses två

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar 661 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604 608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas vinsten? Sammanfattning Avyttring

Läs mer

Linguaiuris Legal advise and Translation

Linguaiuris Legal advise and Translation Hur regleras Comunidades de Propietarios (spanska ägarföreningar)? Denna artikel är en sammanfattning av frågor som behandlades i ett föredrag som hölls av Charlotte Andersson, jurist på Linguaiuris, inom

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar Kapitalvinst andra tillgångar 667 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604-608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna!

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna! Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen under kursen Vad är en bostadsrättsförening? Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka ekonomin?

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Komplement. Stadgar. till. HSBs korta normal- för bostadsrättsförening 2003

Komplement. Stadgar. till. HSBs korta normal- för bostadsrättsförening 2003 Komplement till HSBs korta normal- Stadgar för bostadsrättsförening 2003 Jan 2004 KOMPLEMENT till HSBs korta normalstadgar för brf 2003 Komplement till 2003 års kortstadgar Normalstadgar för bostadsrättsföreningar

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Frivilligt kapitaltillskott Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Agenda Presentation av Stefan Engberg, Fristående Affärsutveckling AB En titt bakåt i tiden Balansräkningen och avgiften idag

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Handlingar till Föreningsstämman den 25/5 2010. Bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1

Handlingar till Föreningsstämman den 25/5 2010. Bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1 Handlingar till Föreningsstämman den 25/5 2010 Bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Ryrsjön 1 Bigården Expeditionen 463 35 Göta Dag: 2010-05-25 Klockan: kl. 19:00 Plats: Bikupan DAGORDNING

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

28 Avyttring av bostadsrätter

28 Avyttring av bostadsrätter Avyttring av bostadsrätter, Avsnitt 28 621 28 Avyttring av bostadsrätter 2 kap.2, 8, 9 12,17 19, 22 IL 13 kap. 1 2, 4, 6 IL 15 kap. 1 IL 43 kap. IL 46 kap. IL 48 kap. IL ikraftträdandelagen, övergångsbestämmelserna

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRF LÖPAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vasaparken 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport

Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport Seminarer Stocholm 1999 økonomisk nasjonalrapport - svensk Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport Skrevet av: Per Åsberg Uppsala Universitet Institutet för Bostadsforskning

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

Ekonomin i fokus. Välkomna! Ämnen i kväll. Bostadsrättsföreningens ändamål

Ekonomin i fokus. Välkomna! Ämnen i kväll. Bostadsrättsföreningens ändamål Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen i kväll Vad är en bostadsrättsförening? Kapitalbindning Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1993:8 BIDRAG B PENSION P Utkom från trycket den 28 juni 1993 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 12 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad i utlandet.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 Mall Stadgar Brf (2).doc 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal. 2 Föreningens

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nystaden 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade.

De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade. De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade. Bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska vara mer generös. Anledningen till förändringen

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 635 33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 41 kap. 1-2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 17, 23 IL 54 kap. IL prop. 1990/91:54 s. 202 204, 308, 311 312, 315 317, SkU10 prop. 1999/2000:2, del 2, s.

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar Kort Information Kort om vad det innebär att bo i bostadsrätt Hur är föreningens organisation uppbyggd Vem är Riksbyggen? 3 Definition av grundläggande begrepp Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juli 2010 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för båda: Advokaterna Pär Abrahamson och Mats Engstrand Advokatfirman Delphi AB Stora Nygatan 64 211 37 Malmö

Läs mer

Uppskovsavdrag, Avsnitt 29 637. 29 Uppskovsavdrag

Uppskovsavdrag, Avsnitt 29 637. 29 Uppskovsavdrag Uppskovsavdrag, Avsnitt 29 637 29 Uppskovsavdrag 47 kap. IL 45 kap. 27 IL 46 kap. 13 IL prop. 1999/2000:2 s. 566 570 prop. 2001/02:43 s. 50 52 och prop. 2003/04:19 s. 53 57 prop. 1993/94:45 Sammanfattning

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Antagna den 25 april 2013 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113)

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-21 Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Sammanfattning

Läs mer

29 Uppskovsavdrag. 29.1 Förutsättningar för uppskovsavdrag. Uppskovsavdrag 569

29 Uppskovsavdrag. 29.1 Förutsättningar för uppskovsavdrag. Uppskovsavdrag 569 Uppskovsavdrag 569 29 Uppskovsavdrag 29.1 Förutsättningar för uppskovsavdrag Den som avyttrat sin permanentbostad (ursprungsbostaden) den 8 september 1993 eller senare och förvärvar en annan bostad (ersättningsbostaden)

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

28 Avyttring av bostadsrätter

28 Avyttring av bostadsrätter 28 Avyttring av bostadsrätter 547 Gemensamma principer Köp eller gåva Dold äganderätt 28.1 Allmänt Vad som sägs i avsnitt 27.1 betr. gemensamma principer vid kapitalvinstbeskattning gäller också för bostadsrätt

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Svenska folket flyttar mindre

Svenska folket flyttar mindre Svenska folket flyttar mindre Utveckling av svenska folkets flyttvanor Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer