Tredimensionell fastighetsbildning Lägenhet med äganderätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tredimensionell fastighetsbildning Lägenhet med äganderätt"

Transkript

1 Institutionen Bygg- och fastighetsekonomi Examensarbete nr 76 Tredimensionell fastighetsbildning Lägenhet med äganderätt Ownerships of flats Utfört av: Pernilla Arnrud och Annika Larson Handledare och examinator: Stellan Lundström

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 6 ABSTRACT 9 1. INLEDNING BAKGRUND SYFTE METOD SVERIGE BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR I SVERIGE Allmänt Bildande Överlåtelse och Risker Avgifter Förvaltning Lån Skyldigheter och tillåtelser för bostadsrättföreningen och dess medlemmar Andrahandsuthyrning SKATTER Privatbostad avgränsning Inkomstbeskattning av privatbostad Bostadsrättsföreningar m.fl. beskattning Den statliga fastighetsskatten Reavinstbeskattning allmänna grunder Reavinstbeskattning privatbostäder Privatbostadsfastighet - huvudregel Privatbostadsrätt huvudregel Reaförluster - privatbostäder Beskattning av förmögenhet ÄGARLÄGENHETER I AUSTRALIEN ALLMÄNT OM ÄGARLÄGENHETER HISTORIK LAGSTIFTNING GEMENSAMMA FASTIGHETEN OCH ÄGARLÄGENHETEN Allmänt OWNER S CORPORATION Owner s Corporation och dess befogenheter Möten Skyldigheter hos Owner s Corporation och dess ägare Belåningssätt för Owner s Corporation STRATA MANAGING AGENTS COUNCIL Allmänt Behovet av en council Beslutstagande Bildandet av en council Upphörandet av en councillor Tre restriktioner på councillorns makt STADGAR (BY-LAWS) Introduktion Meddela ändringen av stadgar Giltigheten av stadgarna Personers förpliktelser Information om stadgarna Ansvar för att stadgarna följs Stadgarna 33 1

3 3.9 FONDER FÖRSÄKRINGAR Allmänt Owner s Corporations försäkringar Försäkringar som tas av ägarlägenhetsinnehavarna Managing Agents försäkringar FINANSIERING MED LÅN Ränta Avgifter för lån Belåningsgrad Kriterier för lån Kommersiella lån Typer av inteckningar HYRESGÄSTER Allmänt om lagrum härrörande bostadshyresgäster Hyresavtalet Avgifter Hyra Vatten- och avloppskostnader Privatliv och tillgänglighet Reparationer Lås och säkerhet The Residential Tenancies Tribunal Avslutning av hyresavtalet INTERVJUER INTERVJU MED ULRIKA FRANCKE, VD FÖR SBC INTERVJU MED GUN-BRITT MÅRTENSSON, HSB S FÖRBUNDSORDFÖRANDE INTERVJU MED KJELL WEDIN, UTREDNINGSCHEF PÅ RIKSBYGGEN SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUERNA KÄLLFÖRTECKNING 55 2

4 Begreppslista Act AU$ By-laws Contents policy Council Insurable interest Land Titles Office NSW Owner s Corporation Registrar General s office Strata Managing agent En lag Australiska dollar Stadgar som finns i Strata Scheme och dessa måste följas av de boende. Lösöresförsäkring: Den försäkring som ägarlägenhetsinnehavaren bör ha för de mattor, tapeter m.m. som inte täcks av Owner s Corporations försäkringar. Det är en grupp valda ägare som har till uppgift att administrera Strata Scheme på en daglig basis men samtidigt följa Acten, Regulations och By-laws. En council utses av de boende då de inte vill ha hand om förvaltningen. Försäkringsintresse: En person som äger en fastighet har till exempel ett intresse av att huset är försäkrat. Arkivmyndighet där bl.a. Strata planen finns att tillgå. New South Wales: En av de åtta stater som Australien är indelad i. Huvudstaden i NSW är Sydney. Alla ägarlägenhetsinnehavare blir automatiskt medlemmar i Owner s Corporation som tar hand om bland annat förvaltningen av byggnaden. Registreringsmyndighet: Det är hit en förändring av till exempel by-laws måste skickas och skrivas in för att bli giltig. Tar hand om några eller alla funktioner, plikter eller befogenheter som annars tillhör Owner s Corporation. Tillsätts efter ett majoritetsbeslut på ett av Owner s Corporations stormöten. 3

5 Strata Scheme Acten Strata Title The Renting Guide The Residential Tenancies Tribunal Workers compensation insurance Ett system från 1973 som ger en exklusiv äganderätt till en viss del av en byggnad (lot), samt rättigheter över andra delar av byggnaden, den gemensamma fastigheten (common property). Australiska ordet för ägarlägenhet. Ett häfte som beskriver lagrummen i The Residential Tenacies Act, samt hur de skall tolkas och användas. Motsvaras av Sveriges Hyresnämnd. Den rättsinstans som ägarlägenhetsinnehavare (Strata Title Owner) vänder sig till i första hand. Arbetskompensationsförsäkring: En försäkring som Owner s Corporation måste teckna. Försäkringen är till för de som arbetar åt Owner s Corporation. 4

6 För att tydligare se sambanden mellan tillexempel Owner s Corporation och By-laws visar vi här nedan en bildbeskrivning hur de olika faktorerna hör ihop. Fastigheten Hyresgästen Ägarna Residential Tenicies Act By Laws Strata Scheme Act Owner s Corporation Agent Försäkringsfrågor Stadgar Ansvar Tvister Council 5

7 Sammanfattning Tredimensionell fastighetsbildning innebär ägandet av en fastighet tillexempel ovanför markplanet. Fastigheten har begränsningar i såväl längd som bredd men även i höjd. Ägarlägenheter är en tredimensionell bostadsform. I Europa finns det många länder som har tredimensionell fastighetsbildning. Dessa är bland annat Danmark, Tyskland, Holland och England. Australien är ett av de många länder som har tredimensionell fastighetsbildning. Där är de flesta flerbostadshus ägarlägenheter. Ägarlägenheterna omfattas av State Law och inte Federal Law vilket innebär att upplåtelseformen kan ändra sig något från stat till stat. Ägarlägenheter i Australien likställs helt med villor ur en ekonomisk synvinkel. Det finns inga skillnader i varken skatte- eller låneaspekter. När australiensare, inom fastighetsbranschen, tillfrågas kan de inte se någon skillnad mellan dessa fastighetsformer. De ytor som inte ingår i ägarlägenheterna ses som en egen fastighet. Gränsdragningen mellan den gemensamma fastigheten och ägarlägenheterna skiljs oftast genom ovandelen av golvytan, underdelen av innertaket och alla externa väggar inklusive dörrar och fönster. Hur ägarlägenhetsinnehavare skall förhålla sig till varandra samt regler som gäller för alla boende i en byggnad beskrivs i lagen som heter Strata Scheme Act. Det finns många lagrum som bestämmer hur ägarlägenheter skall skötas och förhålla sig till sin omgivning. Det finns bland annat regler om Owner s Corporation, fonder för att sköta den gemensamma fastigheten och vid uthyrning av en ägarlägenhet. Alla lägenhetsinnehavare blir automatiskt medlemmar i Owner s Corporation som förvaltar den gemensamma fastigheten. Det finns lagrum som reglerar skötseln av den gemensamma fastigheten. En Owner s Corporation kan anlita en Management Agent för att underlätta sin förvaltning. Strata Schemes Management Act tillhandahåller ett system av beslutsfattande och finansiell management, genom att definiera rättigheterna och ansvarsområdena hos Owner s Corporation, varje ägare samt hyresgäst i ett Strata Scheme. Owner s Corporation tar in avgifter från ägarlägenhetsinnehavarna för att täcka underhåll etc, som måste utföras på den gemensamma fastigheten. Avgifterna skall bestämmas på det årliga stormötet genom en majoritetsomröstning. Owner s Corporation har olika fonder som dessa avgifter kan placeras i. Dessa är den administrativa fonden, sinking fond och special levy. Den administrativa fonden är till för de dagliga behoven och skall bland annat täcka försäkringskostnader. Sinking fond täcker framtida utgifter som underhåll av tvättmaskiner. Om Owner s Corporation måste betala en skuld som inte var budgeterad för i sinking eller administrativ fond, skall en special levy bestämmas på ett stormöte. Summan samlas in från ägarlägenhetsinnehavarna och betalas till den administrativa fonden. 6

8 Det har sedan Strata Title bildades funnits regler om försäkringar. De kan generellt delas in i tre grupper. Försäkring av Owner s Corporation, ägarlägenhetsinnehavarna och management agent. Owner s Corporation måste ta de försäkringar som Acten (Strata Title Act) kräver. Dessa försäkringar härrör främst säkerställandet av byggnaden. Ägarlägenhetsinnehavarna måste ta ut försäkringar på bland annat lösöre och en Managing Agent bör ta ut en skadeförsäkring som skyddar honom mot kostnader för åtal. En fördel med tredimensionell fastighetsbildning, jämfört med tvådimensionell fastighetsbildning, är att ägarlägenhetsinnehavare kan fritt förfoga över sin lägenhet. I Australien investerar många i ägarlägenheter, kanske inte för avkastningens skull, men i en förhoppning om en värdestegring (spekulationsobjekt). Det finns lagrum som reglerar avtalen när en ägarlägenhet hyrs ut. New South Wales, som Sydney tillhör, har en lag som heter The Residential Tenancies Act. Den beskriver vilka bestämmelser som måste följas i samband med bostadshyreskontraktet. Lagen skall tillämpas av alla bostadshyresgäster och hyreskontraktet är ett lagligt bindande kontrakt som är svårt att bryta. Det finns inga begränsningar på hur lång eller kort hyrestiden får vara. Hyran som utbetalas är oftast den rådande marknadshyran vid hyrestidens inledning och den kan stiga med ett visst överenskommet indextal. Diskussionen om tredimensionell fastighetsbildning och ägarlägenheter har varit het i den svenska debatten på den senaste tiden. Fastighetsbranschen är generellt positiv till att den nya boendeformen skall introduceras i Sverige. Det främsta motståndet finns hos politikerna och byråkratin. Det finns också juridiska svårigheter. Tredimensionell fastighetsbildning kan göra nytta i Sverige. Med hjälp av den kan problem med lokaler och bostäder i samma byggnad kringgås. Idag finns problem med fastigheter som tillexempel har butikslokaler i de nedre våningsplanen och bostäder upptill. Lokaler är mer beroende av konjunkturer än bostäder. En fastighetsägare eller bostadsrättsförening är oftast rädd för att ha för mycket lokaler på grund av osäkra hyresintäkter och dylikt. Om lokalandelen blir för stor får fastigheten inte klassas som bostadsfastighet och detta är också ett bekymmer. Dessa fall skulle lätt kunna lösas om tredimensionell fastighetsbildning introducerades i Sverige och med den ägarlägenheter. Då skulle dessa kunna vara olika fastigheter och på så sätt ej belasta tillexempel bostadsinnehavarna. Problem med tunnlar och infrastruktur kan också lättare lösas med hjälp av tredimensionell fastighetsbildning. Ägarlägenheter skulle även kunna byggas på redan befintliga byggnader. Detta skulle kunna genomföras i främst attraktiva områden, runt tillexempel befintliga tunnelbanestationer. På så sätt kan fler bostäder skapas samtidigt som kommunen kan spara pengar genom att befintlig infrastruktur utnyttjas. 7

9 Att flytta från en villa i Djursholm till en bostadsrätt i Stockholms innerstad medger en väsentlig förmögenhetsminskning. En egen privatbostad utgör en form av avkastning på privat kapital. Värdet av eget boende kan i princip ses som en skattepliktig kapitalavkastning. Det kan ju tyckas att det är fel att skattesystemet på detta sätt kan avgöra var man skall bo. Ägarlägenheter ses som en egen fastighet och i och med detta utgör det en egen privatbostad som kapitalbeskattas. Om bostadsrätter även i fortsättningen befrias från denna skatt kan ägarlägenheternas introducerande missgynnas. Andra skattefaktorer som skulle skilja ägarlägenheter och bostadsrätter åt är avdragsrätten på lånen. I och med att varje ägarlägenhetsinnehavare står för hela lånekostnaden själv kan denna dras av. Bostadsrättsföreningar innehar oftast en låneandel och denna kan inte bostadsrättsinnehavaren göra avdrag för. Ett sätt att lösa detta problem idag är att bostadsrättsföreningarna låter sina bostadsinnehavare själva teckna alla lånen. Om detta skulle genomföras tas dock fördelen bort, som bostadsrättsinnehavaren annars har, att fördela sin risk med föreningen. Risken för personlig konkurs skulle öka och likställas mer med situationen för ägarlägenhetsinnehavare, eller annan egenhemsägare. Ägarlägenhetsinnehavare kan lättare reglera sina kostnader jämfört med en bostadsrättsinnehavare som är mer beroende på hur väl föreningen sköts. För en köpare blir det lättare att få insyn i sitt tilltänkta boende. Bostadsrättsföreningarnas ekonomi varierar kraftigt och kan vara svårtolkade. Det finns även en annan risk för bostadsrättsinnehavare. En bostadsrättsinnehavare kan efter två år lämna bostadsrättsföreningen. Han får inte tillbaka insatsen men slipper förpliktelser såsom att betala årsavgiften. Detta är speciellt känsligt i mindre attraktiva områden då det är svårt att hitta någon som vill ta över. Om många lämnar blir det en kris för bostadsrättsföreningen, eftersom det är fortfarande samma kostnader men de skall delas på färre medlemmar. Detta kan aldrig uppstå med en ägarlägenhet. I Australien är de flesta flerfamiljshus ägarlägenheter. Australiensarna har med tiden funnit att detta är den optimala lösningen för dem att få tillräckligt med bostäder samt ett sätt för folk att göra en relativt säker investering. Våra reflexioner är att ägarlägenheter fungerar mycket väl i Australien och vi blev aldrig varse om några direkta nackdelar av vare sig boende eller fastighetsägare som vi har pratat med. I och med att många andra länder redan har tredimensionell fastighetsbildning skulle införandet av det i Sverige kunna underlätta att få in utländska aktörer. Danskar kan exempelvis lockas till att bosätta sig i Sverige, särskilt nu med Öresundsbron. Vi finner att ägarlägenheter skulle kunna komma att bli ett bra komplement i Sverige. Det handlar inte om att ta bort någon befintlig boendeform utan att utöka med en ny. Ägarlägenheter och tredimensionell fastighetsbildning skulle kunna lösa många problem som idag kan sätta stopp för vidare bostadsbebyggelse i storstäderna till följd av tillexempel problematiken med kommersiella lokaler. 8

10 Abstract The law system of Sweden only permits ownership in two-dimensions. A threedimensional ownership allows for different owners above and below ground level. This would prevent many problems that exist today, in Sweden, like subway tunnels and other infrastructure. It can also solve the problem with commercial premises and residential flats in the same building. Commercial premises are more dependent of conjuncture than the residential flats. An owner of a property or a bostadsrättsförening is often worried about having too many commercial premises because of the uncertain rent income. If the part of commercial premises becomes too large compared to the residential flats then the building can no longer in Sweden be classified as a residential real estate. These cases could easily be solved if three-dimensional real estate and ownership of flats were introduced in Sweden. In that case commercial premises and residential flats would be classified as separate real estates and will therefore not be a burden to the residentials. The Swedish discussion concerning three-dimensional real estate and ownership of flats has recently been vivid. The real estate business is positive, in general, to the prospect of this new form of living being introduced in Sweden. The main opposition is among the politicians and the bureaucracy. There is also some difficulties regarding the law. Ownership of flats exists for an example in Australia. The Strata Title has no advantages or disadvantages compared to houses. There are a lot of laws regulating the Strata Title and its use. For example all owners of flats in a building must join the Owner s Corporation, which decides upon the common areas. There are laws the Owner s Corporation must follow concerning the maintenance etc in the building. To be able to proceed the obligation that is put upon the Owner s Corporation, they are allowed to take out a fee from the members. The amounts of the fees are decided on the yearly meeting through a majority vote. The Owner s Corporation has three different funds on which the fees can be placed: The administration fund, the sinking fund and as a special levy. The Residential Tenancies Act, in New South Wales, describes which regulations that have to be followed. There are no limits to the amount of rent or how long or short the lease can be. This is one of the big advantages with Strata Title compared to the system we have in Sweden and this might increase the supply of residential flats. We found out that ownership of flats could become a good complement to already existing forms in Sweden. Ownership of flats can be built on existing buildings in attractive areas, for example nearby existing subways. In this way more residential flats can be produced and the community can save money as existing infrastructure can be used. This would help the situation today with people moving in to bigger cities, more frequent than before. 9

11 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Diskussioner angående tredimensionell fastighetsbildning och införandet av ägarlägenheter har aktualiserats den senaste tiden. Examensarbetsförfattarna bestämde sig för att studera ägarlägenheter och hur de fungerar i praktiken. Det land som valdes att studera är Australien, som har sedan lång tid tillbaka så kallade Strata Titles. I Sverige har vi tvådimensionell fastighetsbildning. Tredimensionell fastighetsbildning öppnar möjligheter att dela in den ursprungliga fastigheten i olika skikt. Detta kan fördela riskerna och lösa problem som uppstår vid utbyggnad av infrastruktur, till exempel tunnlar. Tvådimensionell fastighetsbildning kan symboliseras av en uppochner vänd kon. Tredimensionell fastighetsbildning innebär att konen även kan skivas i olika delar. Tredimensionell fastighetsbildning möjliggör således ägandet av en fastighet såväl ovanför som under markplanet. Fastigheten har begränsningar i såväl längd som bredd men även i höjd. Tredimensionell fastighetsbildning möjliggör att en byggnad kan inneha olika upplåtelseformer. Detta kan bidra till en mer dynamisk bygg- och fastighetsmarknad med fler affärer. I Europa finns det många länder som har tredimensionell fastighetsbildning, bland annat Danmark, Tyskland, Holland och England. Tredimensionell fastighetsbildning möjliggör ägarlägenheter. Dessa kan bestå av två olika typer 1 : Enskilt ägande av en särskild lägenhet kombinerat med ett samägande av byggnadens bärande delar, trapphus, marken, etc Ett samägande av hela fastigheten med en exklusiv nyttjanderätt till en separat lägenhet. En ägarlägenhet (en fastighet) kan bestå av flera olika enheter som till exempel en lägenhet samt en garageplats. Dessa kan dock bestå av olika fastigheter men innehas av en ägare. 2 Fördelen med att dela upp dem är att man kan sälja av till exempel garageplatsen när man bestämt sig för att sälja bilen. Nackdelen, om någon restriktion för garageplatserna inte har gjorts, är att de boende inte har tillgång till garageplatser på grund av att dessa har sålts till andra utomstående personer. De stora fördelarna med tredimensionell fastighetsbildning är att man kan ha ett blandat bestånd i fastigheterna (bostads- och kommersiellfastigheter). Troligen kommer de flesta ägarlägenheter bildas genom nybyggnationer men även en liten del kan komma 1 Bejrum, Julstad och Victorin Robinson

12 till i redan befintliga byggnader i attraktiva områden. Det är svårt att finna något motstånd i fastighetsbranschen mot ägarlägenheter som en kompletterande boendeform. Det största motståndet befinner sig på en politisk nivå. 1.2 Syfte I Stockholm ökar invånarantalet i en betydligt högre utsträckning än antalet bostäder som byggs. Att få igång bostadsbyggandet i Stockholm är ett stort problem och det är angeläget att finna en lösning. Tredimensionell fastighetsbildning kan vara en lösning till allsidiga byggnader med en blandning av lokaler och bostäder. Detta kan bidra till att fördela risker på tillfredsställande sätt samt att få finansiering till byggprojekt. Utbudet av lägenheter skulle kunna ökas. Detta skulle speciellt kunna ske i attraktiva områden, så kallade förtätningsområden. För att detta ska kunna bli möjligt i Sverige måste ytterligare en boendeform inrättas. Idag har många länder en boendeform som kallas ägarlägenheter. En av de frågeställningar som kommer upp är bland annat hur förvaltningen kommer att förändras. En studie av ägarlägenheter i Australien är därför intressant att studera. 1.3 Metod I Australien fick vi råd av professorer och lärare på University of Technology in Sydney och University of Western Sydney at Hawkesbury. Vi intervjuade universitetsanställda samt bankpersonal som var experter på området ägarlägenheter och finansiering. Svensk samt utländsk litteratur har studerats inom bland annat området ägarlägenheter. I Sverige har vi sammanställt arbetet samt intervjuat aktörer på fastighetsmarknaden om deras syn på ägarlägenheter och deras framtidsutsikter i Sverige. 11

13 2. SVERIGE Bostadsrättsföreningar i Sverige Allmänt En bostadsrätt ger rätten att nyttja ett hus eller lägenhet i obegränsad tid mot vederlag till bostadsrättsföreningen. Det är föreningen som upplåter nyttjanderätten till medlemmarna i föreningen, därför måste den som köper en bostadsrätt bli godkänd av föreningen innan köpet kan godkännas till fullo. Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening Bildande När föreningen bildas blir den en juridisk person i och med registreringen. Det finns tre lagkrav för registrering: Föreningen skall bestå av minst tre medlemmar. Föreningen skall ha antagit stadgar. En styrelse skall utsetts och minst en revisor. En byggnad behövs inte för att en registrering skall äga rum. Det kan byggas efteråt. Skälet är att det skall vara lättare att sätta igång byggverksamhet Överlåtelse och Risker En ekonomisk plan skall upprättas innan upplåtelsen sker annars är den ogiltig, med en påföljd att bostadsrättsinnehavaren kan erhålla skadestånd och frånträda lägenheten. Bostadsrätten utgör ett förmögenhetsvärde. En insats ges vid tillfället för upplåtelsen av bostadsrättsinnehavaren som han kan få tillbaka då han överlåter bostadsrätten. Bostadsrättsinnehavaren står dock för en större högre ekonomisk risk än hyresgästen. Detta har lett till att bostadsrätterna har fått en egen lag och är således inte inbegripna i Jordabalken. Bostadsrättsavtalet kallas för upplåtelsehandlingen. Det finns vissa formkrav som skall uppfyllas. Avtalet skall: Vara skriftligt. Innehålla parternas namn. Ange vilken lägenhet det gäller. Ange insats. Ange årsavgift. 3 Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. 12

14 En överlåtelse är definitiv då förvärvaren är medlem. Bostadsrättsföreningens styrelse bestämmer vem som blir medlem (med andra ord är det inte som med en ekonomisk förening) men den måste dock följa vad som står i stadgarna. Om fallet skulle vara att någon inte antas till medlem är överlåtelsen ogiltig. De flesta bör dock räkna med att få bli medlem, ty i lagen står det 4 skäligen bör godta. Personer som är insolventa eller misskötsamma är inte skäligen godtagbara och bostadsrättsföreningen kan neka dessa medlemskap. Personliga motsättningar eller rasism får inte påverka utslaget om medlemskapet. Då bostadsrätten övergår till en ny innehavare, består upplåtelsen och den gamla innehavaren upphör med att vara medlem. Sveriges lagstiftning motsätter sig köp i spekulationssyfte, ty det är ämnat att bo i lägenheten och inte som endast en investering. Detta gör att bostadsrättsföreningen kan vägra medlemskap. Det finns en risk för bostadsrättsföreningarna. Bostadsrättsinnehavarna kan efter två år lämna föreningen. De får inte tillbaka insatsen men de slipper förpliktelser såsom att betala årsavgiften. Detta är speciellt känsligt i mindre attraktiva områden då det är svårt att hitta någon som vill ta över. Om många lämnar blir det en kris för bostadsrättsföreningen, eftersom det är fortfarande samma kostnader men de skall delas på färre medlemmar. Detta kan inte ske med en ägarlägenhet, för denna äger man (en egen fastighet) Avgifter Avgifter som tas ut av en bostadsrättsinnehavare: Insats skall anges i upplåtelseavtalet. skall betalas innan lägenheten tillträds, försummad inbetalning ger upphov till att upplåtelseavtalet upphävs och om lägenheten har tillträtts används förverkandereglerna. Årsavgift motsvarighet till hyran. skall anges i upplåtelseavtalet. Upplåtelseavgift särskild avgift för upplåtelsen vars karaktär liknar insatsen. extra insats för att kompensera föreningen och de övriga bostadsrättsinnehavarna för ändrade förhållanden mellan lägenheterna som inte kan kompenseras genom insatserna. Överlåtelseavgift kompenserar bostadsrättsföreningen för dess hantering av frågor i samband med överlåtelse. Pantsättningsavgift kompenserar bostadsrättsföreningen för dess hantering av frågor i samband med pantsättning. 4 BrL 2:3 13

15 Bostadsrätt ligger inte i området för bruksvärdring. Avgiften relateras bara till kostnaderna för huset och inte till fastighetsmarknaden. Bostadsrättsinnehavaren får säga upp avtalet om avgiften stiger för mycket. Han har då rätt till en skälig ersättning som motsvaras av grundavgiften och han har även rätt att sitta kvar som hyresgäst om han tillträtt lägenheten. Liknande problem kan aldrig uppstå för ägarlägenheter Förvaltning Bostadsrättsinnehavare svarar själv för det inre underhållet av lägenheten och marken som hör till. Bostadsrättsföreningen svarar för fastighetens underhåll i övrigt, det vill säga de gemensamma utrymmena, tak, ytterväggar m.m. Ibland är bostadsrättsföreningen skyldig att ansvara för att brister i lägenheten åtgärdas, såsom brandskador och vattenledningsskador som bostadsrättsinnehavaren inte är skyldig till. Förening äger byggnaden vilket medför att medlemmarna har inflytande i förvaltningen. Bostadsrättsinnehavaren har vetorätt mot att bostadsrätten skall renoveras, helt eller delvis, men han måste dock gå med på beslutet om 2/3 av rösterna på ett möte är för renoveringen och det dessutom är godkänt av Hyresnämnden Lån I resonemanget som hänför sig till pantsättning av fordringar kan en bostadsrätt jämställas vid en fordran. Pantsättning sker genom att föreningen underrättas, denuntieras, av panthavaren att pantsättningen har ägt rum. Detta medför: Gäldenären kan inte längre med befriande verkan betala till den ursprungliga borgenären. Panthavaren är skyddad i förhållande till gäldenärens övriga fordringsägare. Fordringen kan inte längre utmätas för dennes skulder till andra. Bostadsrättsinnehavaren är borgenär. Han har ett anspråk på att bostadsrättsföreningen fullgör sin del av upplåtelseavtalet, det vill säga den pantsatta fordran. Bostadsrättsföreningen är borgenär med bland annat anspråk på att avgifter skall betalas. Banker anser inte bostadsrätter vara lika god säkerhet som småhus, vilket medför att räntan för lån till bostadsrätter är högre än räntan för lån för småhus (skillnaden ligger på cirka en halv procentenhet). Detta på grund av att registersystemet inte anses vara helt pålitligt. Ett exempel på opålitligheten är att ifall en pantsättning för en bostadsrätt inte antecknas medför det besvär för den som förvärvar, eftersom panten består även om den inte är intecknad. Dock om bostadsrättsföreningen är informerad kan köpare få skadestånd av både säljare och förening. Styrelsen är under straffansvar skyldig att anteckna pantsättningen i lägenhetsförteckningen. 14

16 Föreningens fordringar har företräde framför pantfordran. Föreningen har givits en legal panträtt i bostadsrätten för vissa fordringar som gäller i bostadsrättsförhållandet. Denna panträtt gäller med bästa rätt, det vill säga att den gäller före alla andra panthavare. Bostadsrättsföreningens företrädesrätt har begränsats till insats och årsavgift, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift. Detta ger att föreningen inte får för till exempel skadestånd på grund av vanvård. Bostadsrättsföreningen har som skyldighet att underrätta panthavaren om bostadsrättsinnehavarens obetalda avgifter till bostadsrättsföreningen överstiger en månadsavgift och bostadsrättsinnehavaren dröjer med mer än två veckor från förfallodagen med att betala. Det är dock köparens sak att kontrollera om bostadsrätten är pantsatt. Bostadsrättsinnehavaren kan få ge vika för en ny ägare till fastigheten eller för bostadsrättsföreningens borgenärer. Hans rätt gäller i förhållande till föreningen och är ju då inte starkare än dennes, om bostadsrättsföreningen inte längre äger fastigheten strider det mot bostadsrättens natur att den skall bestå. Skulle fallet vara så att den nya ägaren är i ond tro spelar det ingen roll Skyldigheter och tillåtelser för bostadsrättföreningen och dess medlemmar Bostadsrättsinnehavaren skall som hyresgästen iaktta ordning, sundhet, skick och hålla uppsikt över dem han ansvarar för. Om bostadsrättsinnehavaren inte fullgör sina förpliktelser kan bostadsrättsföreningen säga upp innehavaren. Det är dock säkrare än en hyresrätt, det krävs mer för att ett förverkande skall äga rum. Det skall vara orsaker såsom dröjsmål med avgiften eller vanvård och störande uppträdande i fastigheten. I dessa fall är innehavaren tvungen att flytta genast, om det rör sig om andra fall kan han stanna i tre månader. Vid förverkande av lägenheten tvångsförsäljs den enligt reglerna i utsökningsbalken. Bostadsrättsinnehavare får vad som blir över efter eventuella pantinnehavare. Bostadsrättsinnehavaren har större frihet att använda lägenheten än hyresgästen, exempelvis kan bostadslägenheten användas delvis till kontor. Bostadsrättsinnehavaren får även göra vissa större ändringar på lägenheten, utan att ha styrelsens tillstånd. Det är endast avsevärda ändringar som till exempel rivning av vägg som förbjuds. Medlemmar svarar inte för bostadsrättsföreningens ekonomiska skulder Andrahandsuthyrning Vid uthyrning i andra hand tillträder besittningsskyddet efter 2 år. Om ett tillstånd för andrahandsupplåtelse nekas av kan hyresnämnden pröva ärendet. Hyresnämnden kan även godkänna att man avtalar bort besittningsskyddet. 15

Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3. Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv.

Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3. Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv. Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3 Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv.

Läs mer

Undersökning av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt på svaga marknader

Undersökning av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt på svaga marknader 2008: LA01 Undersökning av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt på svaga marknader Linus Hector Daniel Söderström EXAMENSARBETE Lantmäteriingenjör Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE

Läs mer

Fastighetsägarens vinst vid ombildning i jämförelse med annan försäljning

Fastighetsägarens vinst vid ombildning i jämförelse med annan försäljning Fastighetsägarens vinst vid ombildning i jämförelse med annan försäljning Ivan Bosnjak Erik Uppman Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet The Department of Real Estate

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Försäljning av fastighet direkt eller via aktiebolag

Försäljning av fastighet direkt eller via aktiebolag Försäljning av fastighet direkt eller via aktiebolag - en jämförelse av ekonomiska konsekvenser Erik Herder Daniel Wallenås Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 4 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Bilaga 14. Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981. Anders Victorin: Äganderätt till lägenhet 13-23-322

Bilaga 14. Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981. Anders Victorin: Äganderätt till lägenhet 13-23-322 Bilaga 14 Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981 Anders Victorin: Äganderätt till lägenhet 13-23-322 Äganderätt till lägenhet 195 Äganderätt till lägenhet Av docent ANDERS VICTORIN

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Kapitaltillskott till bostadsrättsföreningar

Kapitaltillskott till bostadsrättsföreningar Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 60 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kapitaltillskott till bostadsrättsföreningar En säker och lönsam investering? Författare: Thomas Jungell

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 7 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Problematiken kring dold och anonym pant i bostadsrätt The problems associated with hidden and anonymous pledge of tenant-owned apartments

Problematiken kring dold och anonym pant i bostadsrätt The problems associated with hidden and anonymous pledge of tenant-owned apartments Examensarbete. C-uppsats inom Fastighetsvetenskap Problematiken kring dold och anonym pant i bostadsrätt The problems associated with hidden and anonymous pledge of tenant-owned apartments Jennie Fasth

Läs mer

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Examensarbete med praktik Fastighetsrätt, 30 högskolepoäng Författare: Maria Bramfeldt Handledare:

Läs mer

Taxeringsvärde vid köp och gåva av fastighet

Taxeringsvärde vid köp och gåva av fastighet examensarbete Våren 2010 Sektionen för hälsa och samhälle Taxeringsvärde vid köp och gåva av fastighet Assessed value at purchase and gift of a property Författare Linda Elvstrand Frida Skoog Handledare

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

C-UPPSATS. Särregleringar vid beskattning av fåmansföretag

C-UPPSATS. Särregleringar vid beskattning av fåmansföretag C-UPPSATS 2006:237 Särregleringar vid beskattning av fåmansföretag Gry Grönbech Jessica Meurer Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Bostadsrättsföreningars årsredovisning

Bostadsrättsföreningars årsredovisning Bostadsrättsföreningars årsredovisning Hur används årsredovisningen av olika intressenter? Kandidatuppsats i företagsekonomi Externredovisning Vårterminen 2012 Handledare: Märta Hammarström Författare:

Läs mer

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Daniel Johansson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola ISRN/LUTVDG/TVLM/11/5239 SE copyright

Läs mer

28 Avyttring av bostadsrätter

28 Avyttring av bostadsrätter 28 Avyttring av bostadsrätter 547 Gemensamma principer Köp eller gåva Dold äganderätt 28.1 Allmänt Vad som sägs i avsnitt 27.1 betr. gemensamma principer vid kapitalvinstbeskattning gäller också för bostadsrätt

Läs mer

Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar

Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar Johannes Dahlström Viktor Skult 2013 Johannes Dahlström & Viktor Skult Författarna har gemensamt bidragit till hela examensarbetet. Institutionen

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

För- och nackdelar med skuldsaneringssystemet

För- och nackdelar med skuldsaneringssystemet Institutionen för ekonomi Kandidatuppsats 10 p Högskolan Kristianstad VT 2005 För- och nackdelar med skuldsaneringssystemet Handledare: Leif Holmberg Nils-Gunnar Rudenstam Författare: Kristina Ewald Jens

Läs mer

Realisation av pantsatta aktier - Om pantlagstiftningen i allmänhet och bankers rätt att överta panter i synnerhet

Realisation av pantsatta aktier - Om pantlagstiftningen i allmänhet och bankers rätt att överta panter i synnerhet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Henric Roth Realisation av pantsatta aktier - Om pantlagstiftningen i allmänhet och bankers rätt att överta panter i synnerhet Examensarbete 30 högskolepoäng

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer

Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning

Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linda Bergström Camilla Thorp Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning En fallstudie av svenska storbanker i Karlstads kommun

Läs mer

Utköpsproblematik i små aktiebolag

Utköpsproblematik i små aktiebolag Utköpsproblematik i små aktiebolag Vilka är de centrala problemen och vad kan göras för att begränsa dessa? Juridiska institutionen Juristutbildningen 2011 Tillämpade studier 30 hp Författare: Gustaf Larsson

Läs mer

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN DEKLARATION EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2014 2 0 1 4 Handledning för dig som är fastighetsägare REVISORN REKOMMENDERAR ERFARNA SKATTEKONSULTER DELAR MED SIG AV SINA BÄSTA STIPS FÖRENKLAD UTHYRNING

Läs mer

90 år med bostadsorganisationen SBC

90 år med bostadsorganisationen SBC Årsredovisning 2010 90 år med bostadsorganisationen SBC Innehållsförteckning Vd har ordet...3 SBCs bostadsrättsår i korthet...5 SBC 90 år, historik 1921 2011 Pionjärer för samverkan...6 Rekordåren...7

Läs mer