Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa barnfamiljer från stadsområdesnämnd Väster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa barnfamiljer från stadsområdesnämnd Väster"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa barnfamiljer från stadsområdesnämnd Väster STK Sammanfattning Stadsområdesnämnderna har lämnat ansökningar om medel för att förstärka personalen i syfte att göra en särskild satsning och utveckla metoder för ett mer individanpassat arbete med hemlösa barnfamiljer. Satsningen har ett uttalat barnperspektiv och vänder sig till en, ur ett socialt investeringsperspektiv, mycket angelägen målgrupp. Den ligger i linje med kommunstyrelsens uppdrag i budget 2015 att, inför kommande budgetperioder, utarbeta konkreta exempel på möjliga sociala investeringar. En stadsområdesövergripande samordnare ska driva och hålla samman arbetet och väldfärdsavdelningens forsknings- och utvecklingsverksamhet kommer att följa upp satsningen om medel beviljas. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att hänskjuta stadsområdesnämnd Västers ansökan om sammanlagt kronor för en satsning riktad till hemlösa barnfamiljer till beredning av budget 2016 och 2017 Beslutsunderlag Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa barnfamiljer från stadsområdesnämnd Väster G-Tjänsteskrivelse Särskilt yttrande M o FP Beredningsbrev KS särskilt yttrande (SD) KS särskilt yttrande (M och FP) Protokollsutdrag KS Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer G-Tjänsteskrivelse, AU - 20/4 - Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa barnfamiljer - stadsområdesnämnd Väster Beslutsplanering Vård- och omsorgsberedningen KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen KS Fördelningsmöte KS Arbetsutskott

2 Kommunstyrelsen (4) Ärendet Bakgrund I oktober 2014 behandlade kommunstyrelsen ansökningar från de fem stadsområdesnämnderna om totalt 15,3 mkr per år för att under 2015 och 2016 kunna utöka personalen och göra en särskild satsning riktad till hemlösa barnfamiljer. Satsningen skulle vara ett led i arbetet med att skapa en social hållbar utveckling, den hade ett uttalat barnperspektiv och bedömdes dessutom kunna minska kostnaderna för kommunen. Den skulle riktas till hemlösa barnfamiljer som bodde i olika kortvariga boendeformer, i kommunens andrahandslägenheter eller var aktuella inom stadsområdena för sin boendesituation vilket vid tidpunkten för ansökan rörde sig om ca 600 familjer. Stadsområdena skulle delvis basera sitt utvecklingsarbete på två evidensbaserade metoder, Bostad först och Hela familjen, som båda betonar helhetssyn och individualiserade insatser. För utförligare beskrivning av ansökan och bedömning se de bifogade handlingar som låg till grund för ärendet när det behandlades av kommunstyrelsen i oktober Kommunstyrelsen beslutade att hänskjuta samtliga stadsområdesnämnders ansökningar till beredning av budget 2015 och I budget 2015 avsattes inga särskilda medel för satsningen däremot räknades hemlöshetsbudgeten upp till 196 Mkr i enlighet med den prognosticerade kostnaden för 2014 och fördelades till stadsområdena i enlighet med hemlöshetskriterierna och inte utifrån de reella kostnaderna för stadsområdena som, när bokslutet var klart, kom att uppgå till totalt 209 Mkr. Hemlöshetskriterierna kommer att bli föremål för översyn med början I stadsområdenas ansökningar för satsningen beskrevs även en för staden gemensam samordningstjänst och i den delen beslutade kommunstyrelsen att återremittera ansökan till nämnderna för förtydligande avseende samordningstjänstens finansiering, organisatoriska placering och uppdrag samt hur uppföljning och utvärdering av satsningen skulle genomföras. Samtliga stadsområdesnämnder har nu inkommit med remissvar. Förnyade ansökningar och remissvar Samtliga stadsområdesnämnder har tillsammans med remissvaren inlämnat förnyade ansökningar om medel för att arbeta med hemlösa barnfamiljer nu avseende åren 2016 och De betonar satsningens betydelse ur ett socialt investeringsperspektiv och att bakgrunden till behovet är den ökande strukturella hemlösheten även om alla hemlösa barnfamiljer omfattas. Syftet är att förkorta tiden i hemlöshet och förbättra levnadsvillkoren för barnfamiljerna genom att hjälpa dem till hållbara boendelösningar så att barnen kan växa upp under trygga boendeförhållanden. Alla nämnderna lyfter fram att de hemlösa barnfamiljerna kommer att öka bl a som följd av att antalet flyktingar enligt Migrationsverkets prognoser kommer att bli fler men också för att Malmö tar emot ett ökat antal ensamkommande flyktingbarn både genom anvisning och genom placeringar i hem som på något sätt har anknytning till barnen. De ensamkommande flyktingbarnen kan återförenas med sina familjer och bedömningen är att dessa barnfamiljer kommer att ha svårt att själva lösa sin boendesituation. Stadsområdesnämnderna ansöker också om kr per stadsområde för att gemensamt kunna finansiera en samordningstjänst under två år. Samordningstjänsten har en central drivande och sammanhållande roll i satsningen och ska organisatoriskt placeras i stadsområde Öster men arbeta stadsområdesövergripande. Forsknings- och utvecklingsenheten inom stadskontorets välfärdsavdelning kommer att involveras i uppföljningsarbetet från projektets start och en detaljerad plan för uppföljningen kommer då att upprättas.

3 För att satsningen ska vara möjlig att genomföra behöver stadsområdena, efter en gemensam bedömning, tillskott på personal och medel enligt nedanstående tabell. 3 (4) Antal tjänster och ansökta medel inkl samordningstjänst för respektive stadsområde per år Norr 5,5 tjänster kr Öster 7 tjänster kr Söder 7 tjänster kr Väster 4 tjänster kr Innerstaden 7 tjänster kr Totalt 30,5 tjänster kr Stadskontorets bedömning Stadsområdesnämnderna ansöker ånyo om medel för att kunna utveckla metoder för arbetet med hemlösa barnfamiljer. För att det ska finnas förutsättningar för det planerade utvecklingsarbetet behövs tillskott på personal så att arbetsbelastningen minskar. Stadsområdena bedömer att de hemlösa barnfamiljerna kommer att öka bl a som en följd av ett ökat flyktingmottagande och ökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Stadskontoret delar stadsområdesnämndernas bedömning och av Malmö stads årliga kartläggning av hemlösa framgår också att antalet barnfamiljer ökar. Den 1 oktober 2013 var barnfamiljerna 146 till antalet och vid samma tidpunkt 2014 hade de ökat till 213. Antalet barn i hemlösa hushåll var vid samma tidpunkter 329 respektive 467, en ökning med 138 barn. För att möta de ökande behoven är det av vikt att stadsområdena kan arbeta effektivare och mer individualiserat med barnfamiljerna så att dessa så snabbt som möjligt får stabila boendeförhållanden och både barn och föräldrar kan leva ett normalt vardagsliv. Förutom förbättrade förhållanden för familjerna kan kommunen minska kostnaderna för dyra placeringar och tillsyn i andrahandslägenheter om den tid som familjerna har behov av kommunens insatser för sitt boende kan minska. Som en följd av kommissionsarbetet beslutade MKB att under ett år bidra med 100 extra lägenheter riktade till hemlösa barnfamiljer i dyra boendelösningar. Den första familjen flyttade in i oktober 2014 och fram till slutet av mars 2015 hade 55 lägenheter fördelats med varierande inflyttningsdatum. Familjerna som hittills tilldelats lägenheter har bott i boendelösningar som kostat mellan och kronor per månad, vilket innebär att hemlöshetskostnaderna minskar med motsvararande belopp när familjerna flyttar in i lägenheterna. Hyrorna i de lägenheter de flyttat till ligger mellan 5000 och strax över 9000 kronor per månad. MKB är flexibla med överlåtelsetiderna vilket gör att de familjer som uppfyller villkoren för övertag har möjlighet att ta över lägenheterna efter sex månader. Satsningen med de 100 lägenheterna följs upp särskilt och den visar mycket påtagligt att kommunens kostnader kan minska avsevärt genom att familjerna får en lägenhet. Ett exempel ur ett socialt investeringsperspektiv: En vanlig månadskostnad i externt boende är kr och om varje stadsområde kan korta ner boendetiden i ett sådant boende med 3 månader för 10 familjer per år minskar kostnaderna per stadsområde med kr, dvs kr för hela staden. Ett annat exempel där det är möjligt att minska kostnaderna är tillsynen i kommunens andrahandslägenheter. Tillsynskostnaden är schabloniserad och uppgår fn till kr per lägenhet och år. Vid årsskiftet 2014/2015 hade kommunen 708 lägenheter för andrahandsuthyrning där kontrakten kan övergå till förstahandskontrakt. Den sammanlagda tillsynskostnaden för dessa

4 lägenheter under ett år är nästan 11 miljoner kronor och den kostnaden borde kunna minska. Under 2014 anskaffades 186 sådana lägenheter medan 148 övergick till förstahandskontrakt varför kommunens bestånd för andrahandsuthyrning ökade totalt. Ambitionen är att öka övertagen så att den sekundära bostadsmarknaden inte blir allt för omfattande och helst ska den minska, t ex genom att tiden innan övertag kan ske blir kortare. Ett av stadsområdena har arbetat mycket strategiskt för att öka övertagen och arbetssättet har gett avsett resultat. Den satsning som stadsområdesnämnderna ansöker om medel för vänder sig till alla hemlösa barnfamiljer och eftersom 97 % av de hemlösa barnen ingår i de familjer som bedöms vara hemlösa av strukturella skäl borde förutsättningarna vara goda för familjerna att kunna överta kontrakten om de får adekvat hjälp och information. 4 (4) Stadsområdena behöver utveckla barnperspektivet i sitt arbete med hemlösa barnfamiljer och det finns en ambition att göra så. Samtidigt finns det en ambivalens i att rikta sig till barnen eftersom de hemlösa familjerna i huvudsak är välfungerande utan brister i föräldraskapet. I FoUdokumentet På jakt efter bästa praktik inom hemlöshetsområdet, en jämförande studie av stadsområdenas insatser för hemlösa, belyses hur socialsekreterarna resonerar kring barnperspektivet i arbetet. Samtidigt innebär hemlöshetssituationen i sig en påfrestning för alla inte minst för barnen. I de intervjuer som barnombudsmannen gjorde med hemlösa barnfamiljer i Malmö vintern 2013/2014 framkom att barnen själv tyckte att det viktigaste var att socialsekreterarna pratade med dem och berättade ärligt om situationen, t ex att de inte visste när de kunde ordna ett mer permanent boende till familjen men att de arbetade för det. En viktig faktor att väga in är att många hemlösa barn lever i familjer med försörjningsstöd eller etableringsersättning och att hemlösheten fördröjer tiden innan familjen kan bli självförsörjande. Av de totalt 467 barn som var hemlösa den 1 oktober 2014 levde 250 i familjer med försörjningsstöd. Av dessa 250 barn hade 109 (44 %) varit i Sverige kortare tid än 3 år. 82 barn levde i familjer med etableringsersättning och av dem hade 78 varit i Sverige kortare tid än 3 år. Det finns belagt i forskning att barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd har en ökad risk för framtida social och psykisk ohälsa och i kombination med att som relativt nyanländ i Sverige befinna sig i den utsatta situation som hemlöshet i sig innebär ökar sannolikt risken ytterligare. Sammanfattningsvis anser stadskontoret att den satsning som stadsområdenas ansöker om medel till är angelägen både ur ett barnperspektiv och ur ett socialt investeringsperspektiv. Den kan ses som ett konkret exempel på en social investering för i första hand de två kommande budgetperioderna. Svårigheten är att bedöma hur hemlöshetsproblematiken och kostnaderna för den kommer att utvecklas med tanke på att frågan är komplex och avhängig förändringar i befolkning och på bostadsmarknaden. Vad som är tydligt är att kommunen kan hålla kostnaderna nere genom att arbeta för att korta ner tiden som hemlösa bor i olika boendelösningar genom kommunen och då särskilt tiden i dyra boendelösningar. Om stadsområdesnämnderna beviljas sökta medel bör en återrapportering avseende hur arbetet utvecklas, vilka effekter man kan se, hur samarbetet internt och externt har utvecklats samt hur metodiken implementerats ske till kommunstyrelsen en gång per år. Ansvariga Birgitta Vilén-Johansso Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

5

6

7

8

9 Malmö stad Kommunstyrelsen 2014 den 1 oktober Protokoll fört vid sammanträde med Malmö kommunstyrelse den 1 oktober Närvarande: ledamöter: Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (ordförande), Andreas Schönström (S) (1:e vice ordf.), Emil Eriksson (M) (tjänstgör för Anja Sonesson (M) (2:e vice ordf.)), Carina Nilsson (S) (tjänstgör för Kent Andersson (S)), Rose-Marie Carlsson (S), Jamal El-Haj (S), Lari Pitkä-Kangas (MP) (tjänstgör för Nils Karlsson (MP)), Carlos González (V), Håkan Fäldt (M), Mohammad Mohammad (M) (tjänstgör för Martina Jarnbring Palm (M)), Stefan Lindhe (M), Ewa Bertz (FP) och Magnus Olsson (SD), ersättare: Anders Rubin (S), Sofia Hedén (S), Adrian Kaba (S), Carina Svensson (S), Hanna Gedin (V), Fredrik Sjögren (FP), Sven Rosén (SPI) och Anders Olin (SD). Kommunalråd: Milan Obradovic (S) Anders Rubin (S) Karolina Skog (MP) Lari Pitkä-Kangas (MP) Hanna Thomé (V) Tjänstemän: Stadsdirektör Jan-Inge Ahlfridh Chefsjurist Tomas Bärring Sekreterare Irenè San Martin Holmqvist (vid protokollet enligt nedan) Stadsjurist Claes-Inge Wennström Sekreterare Planeringsdirektör Jan Haak Ekonomidirektör Jan-Åke Troedsson Kommunikationsdirektör Anders Mellberg HR-direktör Liselott Nilsson Finanschef Ola Nyberg Budgetchef Mats Hansson Avdelningschef för Välfärdsavdelningen Birgitta Vilén-Johansson Administrativ chef Ulla-Karin Holmberg Ledningsstrateg Karin Lindroth Kanslichef Karin Ringman-Ingvarsson Sekreterare Anna Gawrys D STK ANSÖKAN FRÅN STADSOMRÅDESNÄMND VÄSTER OM MEDEL FÖR ATT ARBETA MED HEMLÖSA BARNFAMILJER Från stadsområdesnämnd Väster föreligger skrivelse av den 30 juni 2014 med ansökan om medel för att under 2015 och 2016 genomföra en satsning riktad till hemlösa barnfamiljer (särskilt yttrande SD). Utdrag: Akten, Karin Andersson, Mats Hansson, Birgitta Vilén Johansson, SoN Väster

10 Från vård- och omsorgsberedningen föreligger skrivelse av den 10 september 2014 (särskilt yttrande M och FP), jämte förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget att hänskjuta stadsområdesnämnd Västers ansökan om medel för en satsning riktad till hemlösa barnfamiljer till beredning av budget 2015 och 2016, samt att återremittera ansökan i den del som rör samordningstjänst, uppföljning och utvärdering till nämnden för förtydligande enligt vad som angetts i ärendet. Enligt anmälan därom avges särskilt yttrande i ärendet reservation Emil Eriksson (M), Håkan Fäldt (M), Mohammad Mohammad (M), Stefan Lindhe (M) och Ewa Bertz (FP) med instämmande av Fredrik Sjögren (FP) bilaga 15. Enligt anmälan därom avges särskilt yttrande i ärendet av Magnus Olsson (SD) med instämmande av Anders Olin (SD) bilaga Vid protokollet: Irenè San Martin Holmqvist Justerat Katrin Stjernfeldt Jammeh Stefan Lindhe Anslaget Anslaget nedtaget Sammanträdet har pågått kl Rätt utdraget betygar. I tjänsten: Irenè San Martin Holmqvist

11

12

13

14

15 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa barnfamiljer från stadsområdesnämnd Väster STK Sammanfattning Stadsområdesnämnderna har till kommunstyrelsen lämnat in ansökningar om medel till en särskild satsning riktad till hemlösa barnfamiljer. Satsningen har ett uttalat barnperspektiv och är ett led i arbetet med att skapa en socialt hållbar utveckling. Ett förändrat och mer individanpassat arbetssätt som leder till färre externa placeringar i dyra boendelösningar och förkortar tiden i hemlöshet bedöms dessutom kunna minska kostnaderna för kommunen. Särskilt yttrande SD. Förslag till beslut Vård- och omsorgsberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att att hänskjuta stadsområdesnämnd Västers ansökan om medel för en satsning riktad till hemlösa barnfamiljer till beredning av budget 2015 och 2016, och återremittera ansökan i den del som rör samordningstjänst, uppföljning och utvärdering till nämnden för förtydligande enligt vad som angetts i ärendet. Beslutsunderlag Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa barnfamiljer från stadsområdesnämnd Väster G-Tjänsteskrivelse, KS Ansökan om medel förf att arbeta med hemlösa barnfamiljer, Väster Beredningsbrev Särskilt yttrande M o FP Beslutsplanering Vård- och omsorgsberedningen KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Bakgrund De fem stadsområdesnämnderna har till kommunstyrelsen lämnat in ansökningar om medel för en särskild satsning under 2015 och 2016 riktad till hemlösa barnfamiljer. Avsikten är att utveckla en arbetsmetod som leder till bättre uppväxtvillkor för barn och unga och minskad ojämlikhet i hälsa och välfärd som ett led i arbetet med att skapa en socialt hållbar utveckling i Malmö. Satsningen bygger på att barnfamiljer ska ges boende i lägenhet och stöd utifrån beho-

16 ven i respektive familj. Målgrupp är hemlösa barnfamiljer som omfattas av kommunens hemlöshetsdefinition, dvs familjer som bor på hotell och vandrarhem eller i andra kortvariga boendelösningar, familjer som bor i kommunens andrahandslägenheter eller är aktuella inom stadsområdena för sin boendesituation, sammantaget ca 600 familjer. 2 (5) Satsningen ska leda till bättre uppväxtvillkor för barn och unga i Malmö och dessutom bedöms kostnaderna för kommunen kunna minska genom att ett förändrat och mer individanpassat arbetssätt kan leda till färre externa placeringar på hotell och andra dyra boendelösningar, att tiden i hemlöshet kan förkortas då familjerna i ökad utsträckning får tillgång till den reguljära bostadsmarknaden samt att andrahandskontrakt snabbare och i ökad omfattning kan övergå till förstahandskontrakt. Under ett år, med början september/oktober 2014, kommer MKB att lämna 100 lägenheter utöver ordinarie avtal till kommunen avsedda för barnfamiljer i dyra boendelösningar vilket kommer att innebära avsevärt minskade kostnader. För att det ska vara möjligt att bedriva ett intensifierat arbete med barnfamiljerna behövs tillskott i budget för att anställa mer personal. Stadsområdena har, med utgångspunkt i hur många barnfamiljer respektive stadsområde har kontakt med, under vilka förhållanden dessa bor samt hur mycket personal som i nuläget arbetar med tillsyn gjort en gemensam bedömning av hur stort tillskott av personal och medel som varje stadsområde behöver för att genomföra satsningen. Antal tjänster och ansökta medel för respektive stadsområde per år Norr 5,5 tjänst 2,8 mkr Öster 7 tjänster 3,6 mkr Söder 7 tjänster 3,5 mkr Väster 4 tjänster 2 mkr Innerstaden 7 tjänster 3,5 mkr Totalt 30, 5 tjänster 15,4 mkr I samtliga ansökningsunderlag beskrivs uppdrag för en gemensam samordnartjänst med en central roll i satsningen och för uppföljning och utvärdering av denna. Samordnaren ska också ta fram en process för handläggningen av ärenden som rör boende och hemlöshet tillsammans med stadsområdenas myndighetsverksamhet. Kostnad för en samordningstjänst om 500 tkr finns medtagen i den ekonomiska sammanställningen i samtliga nämnders underlag men endast stadsområdesnämnd Öster har med kostnaden i sin ansökan. Ingenstans i ansökningar eller underlag anges var samordningstjänsten är tänkt att placeras organisatoriskt. I mars 2014 behandlade kommunstyrelsen ärendet kring slutrapporten från Kommission för ett socialt hållbart Malmö och fattade då beslut om hur det fortsatta arbetet för en social hållbar utveckling ska bedrivas, både övergripande och genom konkreta utredningsuppdrag som på olika sätt syftar till att utjämna skillnader i hälsa. Många utredningsuppdrag har fokus på barn och att de ska få förbättrade levnadsförhållanden. Stadsområdesnämnderna refererar i sina ansökningar till Kommissionens slutrapport och det är med utgångspunkt från denna som de vill arbeta fram en metod som motverkar att barn i hemlösa familjer växer upp under otrygga och instabila boendeförhållanden. En fördjupad kartläggning som genomfördes under visade att det handlade om en stor grupp, ca 600 barn, som någon period bodde i tillfälliga boendelösningar bara under det året. De som bodde i kommunens andrahandslägenheter ingick inte. I dag rör det sig sannolikt om än fler barn med tanke på den ökning som den årliga hemlöshetskartläggningen visat. Stadsområdena har undersökt hur

17 många barnfamiljer som tillhör den målgrupp som skulle vara berörd av satsningen och det handlar om drygt 600 familjer med ett varierande antal barn. Stadsområdesnämnderna redogör i sina ansökningar för två evidensbaserade metoder Bostad först och Hela Familjen som de delvis kommer att använda sig av i sitt utvecklingsarbete. Båda metoderna betonar individuella insatser och Hela familjen som i sin ursprungsmodell Think Family riktar sig till familjer i riskzonen eller med en uttalad social problematik utgår från en helhetssyn där de resurser som behövs formerar sig kring familjen och de olika familjemedlemmarnas behov. 3 (5) Stadskontorets synpunkter Stadsområdesnämnderna ansöker om medel till en satsning som har ett uttalat barnperspektiv och ur ett socialt investeringsperspektiv är det en mycket angelägen målgrupp. Bättre levnadsvillkor för föräldrar och framför allt för barn leder till bättre fysisk och psykisk hälsa, bättre skolresultat och framtida ingång på arbetsmarknaden samt minskad kriminalitet och droganvändning vilket sammantaget också leder till mindre kostnader både för kommunen och för samhället i övrigt. Det finns brister i arbetet med hemlösa barnfamiljer och den huvudsakliga anledningen är den höga arbetsbelastning som personalen som arbetar direkt med hemlösa personer/familjer har. Akuta situationer måste lösas och det finns inget utrymme för utvecklingsarbete. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under 2013 en tillsyn av alla stadsområdenas arbete med hemlösa barnfamiljer. Tillsynen fokuserade på hur barnperspektivet beaktades i nämndernas arbete och hur barnens behov av en skälig levnadsnivå tillgodosågs. Det framkom att det finns en medvetenhet om barnkonventionen och behovet att se till barns bästa men att det inte alltid tillämpas vid handläggningen. En skälig levnadsnivå för barns boende är enligt IVO att ha en egen sovplats, att det finns möjlighet att laga och förvara mat och att det finns hygienutrymmen av god standard. Barnet ska dessutom kunna känna sig tryggt, läsa läxor och vila utan att bli stört av andra personer i boendet och ha plats för lek och samvaro. Tillsynen mynnade ut i att IVO ansåg att det fanns brister som inte var acceptabla både när det gällde kvaliteten i handläggningen och i stödet till hemlösa barn, bl a beaktades inte alltid barns behov av skydd. Stadsområdesnämnderna ska senast i mitten av oktober 2014 svara IVO vilka åtgärder man vidtagit för att komma till rätta med de påtalade bristerna och säkerställa verksamhetens kvalitet i arbetet med hemlösa barn. Att vara hemlös är att befinna sig i en mycket utsatt situation särskilt för barn. Även om det inte finns någon forskning som tydligt belyser det så är det rimligt att utgå från att hemlöshet tillsammans med andra situationer av utsatthet ökar riskerna för framtida problem hos barn. Det är t ex känt att långvarigt biståndbehov i familjen innebär en ökad risk för framtida social och psykisk problematik och också för framtida eget behov av ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, Social rapport 2006 och 2010). Av de totalt 329 barnen som var hemlösa när kartläggningen genomfördes 2013 levde 156 (47 %) i familjer som hade försörjningsstöd och av dem hade 69 (21 %) varit i Sverige kortare tid än 3 år. Ytterligare 57 barn (17 %) levde i familjer med etableringsersättning varav 54 hade varit i Sverige kortare tid än tre år. Även övriga hemlösa barnfamiljer lever under knappa ekonomiska förhållanden vilket är den huvudsakliga anledningen till att de behövt socialtjänstens hjälp för att lösa sin boendesituation. Hemlösa barnfamiljer är en heterogen målgrupp där flertalet är hemlösa av strukturella skäl och en del av dem behöver bara råd och stöd på vägen till en egen bostad. Andra behöver boendestöd i varierande grad medan en liten del behöver omfattande insatser för att deras boende och

18 liv i övrigt ska fungera tillfredsställande. I ett inledningsskede krävs noggranna utredningar som särskilt beaktar barns situation och behov för att erbjuda rätt insatser. Det krävs också personella resurser som differentierat kan arbeta konkret med de insatser som behövs. 4 (5) Stadsområdesnämnderna har en ambition att minska hemlöshetskostnaderna genom satsningen. På kort sikt kommer kostnaderna att minska genom de extra lägenheter riktade till barnfamiljer i dyra boendelösningar som MKB lämnar till kommunen under ett år med början september/oktober En beredningsgrupp med representanter från stadsområdena, fastighetskontoret och stadskontoret kommer att fördela lägenheterna och effekterna av de extra lägenheterna kommer att följas upp. Stadsområdena bedömer att de genom ett nytt sätt att arbeta och att 100 familjer kan placeras i MKB-lägenheter under ett år kan göra en besparing på minst kr. Besparingen sker genom minskade hotellkostnader och en ökning av övertag av kontrakt som en följd av satsningen. I och med kontraktsövertagen minskar även tillsynskostnaderna. Två exempel kan belysa vilka ekonomiska effekter ett byte av boendeform kan ge: En familj med två vuxna och två barn flyttar från Livingroom som kostar ca kr i månaden (årskostnad 360 tkr) till en lägenhet med månadsavgift kr (årskostnad 102 tkr) Besparing 258 tkr på ett år. Tillkommer tillsynskostnad nästan 15 tkr/år och avgår bostadsbidrag om de har försörjningsstöd. Samma familjekonstellation flyttar från Arlöv park hotell där de bor i dubbelrum med två extrasängar för kr/månaden (årskostnad kr) till lägenhet med samma kostnad som ovan. Besparingen blir då 362 tkr på ett år tillsyn och bostadsbidrag oräknat. På längre sikt kan kostnaderna minska om tiderna i hemlöshet kortas ner. En ny resurs som kan bidra till att korta tiderna är ett akutboende för barnfamiljer med 19 fullvärdiga lägenheter som öppnar i sociala resursförvaltningens regi i oktober/november Stadsområdenas hemlöshetsbudgetar är underfinansierade och budget och kostnader har inte varit i balans sedan Under 2013 var ramen tkr för hemlöshetsarbetet men verksamheten kostade tkr mer än budgeterat. Under 2014 räknades hemlöshetsbudgeten upp till tkr och t o m april hade 38 % av budgeten använts och stadsområde öster, som har den mest omfattande hemlösheten bland barnfamiljer, hade förbrukar drygt 2 mkr mer än hela årsbudgeten. Prognosen för hela året är ett förväntat underskott med tkr vilket i så fall innebär ett något mindre än underskottet på tkr år Sammanfattningsvis är stadskontorets uppfattning att den satsning stadsområdesnämnderna vill göra har ett starkt barnperspektiv och är angelägen i ett socialt investeringsperspektiv. Hemlöshetssituationen i sig är påfrestande för familjen och särskilt för barnen och för många tillkommer samvarierande riskfaktorer som långvarigt behov av försörjningsstöd och relativt kort tid i Sverige. Den metodik som stadsområdena har för avsikt att utveckla har förutsättningar att fungera i förhållande till den heterogena målgrupp som de hemlösa barnfamiljerna utgör eftersom den bygger på att alla insatser anpassas efter behoven hos individerna i familjen. I november 2013 uppdrog kommunstyrelsen till stadskontoret att tillsammans med stadsområdena, sociala resursförvaltningen och fastighetskontoret utreda förutsättningarna för en särskild organisation för arbetet med tillsyn i kommunens andrahandslägenheter (Dnr STK ). Utredningen är nu klar för att remitteras till stadsområdesnämnderna och tekniska nämnden för yttrande och ställningstagande särskilt avseende organisation, ansvarsfördelning och finansiering.

19 Om en sådan tillsynsorganisation kommer till stånd innebär det sannolikt att kommunen genom ökat förtroendekapital hos hyresvärdarna får tillgång till fler lägenheter och att övertagen kan göras tidigare och i högre omfattning. Det innebär också att den sociala personalen på stadsområdena kan frigöras och den metodik som utarbetats med inriktning på barnfamiljer kan med sin betoning på individanpassade insatser även appliceras på arbetet med ensamstående och par utan barn. Då kan socialtjänsten t ex i större omfattning arbeta med Bostad först-koncept som är en jämförelsevis billig insats. Kostnaden är 164 kronor per dygn och inklusive högsta rekommenderade hyresnivå (4 840 kronor/månad) för en ensamstående person 323 kronor per dygn hyra att jämföra med en plats på upphandlat dygnsboenden, som Vallhem och Rönnbacken, som kostar mellan 823 och 1098 kronor per dygn. Månadskostnaden för Bostad först är kronor medan en månad i upphandlat dygnsboende kostar mellan och kronor. 5 (5) Stadskontoret instämmer i stadsområdesnämndernas bedömning att ett tillskott på personal är nödvändigt för att det ska finnas möjlighet att utveckla arbetet och anser därför att stadsområdesnämnderna ska beviljas medel till satsningen. Den kommungemensamma samordnartjänst som beskrivs i underlagen har en central och sammanhållande roll för utvecklingsarbetet och ska också ansvara för att ta fram boendeprocesser i handläggningen som är en angelägen men eftersatt fråga inom hemlöshetsområdet. Dessutom anges att samordnaren ska följa upp och utvärdera satsningen alternativt att varje stadsområde tar fram statistik. Stadskontoret anser inte att det är förenligt att samma tjänst ska driva och hålla samman utvecklingsarbetet och samtidigt kontinuerligt följa upp och utvärdera arbetet. Någon organisatorisk placering för en samordningstjänst anges inte i stadområdesnämndernas handlingar och endast en stadsområdesnämnd har ansökt om medel för tjänsten varför det är rimligt att stadområdesnämnderna får tillfälle att återkomma med klargörande om samordningstjänsten när det gäller finansiering, organisatorisk placering och uppdrag och dessutom hur uppföljning och utvärdering som bör vara gemensam för hela satsningen ska genomföras. En viktig fråga är just hur satsningens sociala och ekonomiska effekter, på kort och lång sikt, ska följas upp. Ger satsningen positiva resultat är en annan fråga hur man ser till att den nya arbetsmetoden implementeras och blir en del av ordinarie verksamhet? Hemlöshetproblematiken är komplex varför det i bedömningen av effekterna måste vägas in faktorer som inflyttning till staden liksom bostadsbyggande och bostadsmarknadens utveckling. Om stadsområdesnämnderna beviljas ansökta medel bör en återrapportering ske till kommunstyrelsen genom en lägesrapport som beskriver hur arbetet utvecklats, vilka effekter man kan se av det förändrade arbetssättet, hur samarbetet med interna och externa aktörer utvecklats samt hur metodiken implementeras i ordinarie verksamhet. Ansvariga Birgitta Vilén-Johansso Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Tjänsteskrivelse. Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2015-12-03 Vår referens Åsa Olofsson Olsson Enhetschef Asa.OlofssonOlsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live SN-2015-1979

Läs mer

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2014-11-27 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen

Stadshuset, sessionssalen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (9) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2014-04-02 kl. 13.00 Plats Ledamöter Ersättare Kommunalråd Sessionssalen (S 7045) 7:e vån August Palms plats 1, Malmö Katrin

Läs mer

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan

Läs mer

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden SIGNERAD 2013-09-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-09-18 Vår referens Karin Göranson Controller Tjänsteskrivelse karin.goranson@malmo.se Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad i ärende TRN

Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad i ärende TRN TRN 2017-0052-183 Från: Pernilla Mesch Till: TRF Funk Registrator Kopia: Kristina Olsson Ärende: Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad TRN 2017-0052 Datum: den 9 november 2017 16:26:09 Bilagor:

Läs mer

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2015-04-09 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Läs mer

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (3) Datum 2015-07-10 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare pontus.gleisner@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskild tillsynsorganisation för kommunens

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 109 Motion från Anders Olin (SD) avseende planprogram och detaljplaner för mindre och billigare lägenheter (Dnr STK-2013-431) Till

Läs mer

Ansökan om medel för införandet av digitala lås och tids- och insatsplanering

Ansökan om medel för införandet av digitala lås och tids- och insatsplanering SIGNERAD 2015-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-06-17 Vår referens Bertil Siöström Enhetschef bertil.siostrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för införandet av digitala lås och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (5) Datum 150827 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Väster 1 (5) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid Plats Ledamöter Ersättare 2014-06-19, kl.17.00 Hålsjögatan 8, Sessionssalen Jamal El Haj (S) ordförande Carlos

Läs mer

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m. SIGNERAD 2013-10-09 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-08 Vår referens Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef Tjänsteskrivelse Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se Inrättande av stadsområdesnämnder och

Läs mer

Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa barnfamiljer

Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa barnfamiljer Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-01-28 Vår referens Sofi Kimfors Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa barnfamiljer SOFN-2014-306 Sammanfattning

Läs mer

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-08-11 Vår referens Pia Hellberg Lannerheim Sekreterare pia.hellberg-lannerheim@malmo.se Tjänsteskrivelse I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna

Läs mer

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården SIGNERAD 2014-09-02 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-01 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse paulina.franzen@malmo.se Statsbidrag för kompetensutveckling inom

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

2014 den 15 januari. Protokoll fört vid sammanträde med Malmö kommunstyrelse den 15 januari 2014.

2014 den 15 januari. Protokoll fört vid sammanträde med Malmö kommunstyrelse den 15 januari 2014. Protokoll fört vid sammanträde med Malmö kommunstyrelse den 15 januari 2014. Närvarande: ledamöter: Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (ordförande), Andreas Schönström (S) (1:e vice ordf.), Anja Sonesson (M)

Läs mer

Ärendet Bakgrund Ansökan Tidplan och ekonomisk kalkyl över investeringskostnad

Ärendet Bakgrund Ansökan Tidplan och ekonomisk kalkyl över investeringskostnad SIGNERAD 2015-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-06-29 Vår referens Bertil Siöström Enhetschef bertil.siostrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för införandet av digitala lås och

Läs mer

Hyresförslag gällande socialt boende i lägenhet för hemlösa inom fastigheten Lugguden 7, Herrestadsgatan 4 i Malmö från Sociala resursnämnden

Hyresförslag gällande socialt boende i lägenhet för hemlösa inom fastigheten Lugguden 7, Herrestadsgatan 4 i Malmö från Sociala resursnämnden SIGNERAD 2013-09-18 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-09-18 Vår referens Karin Göranson Controller Tjänsteskrivelse karin.goranson@malmo.se Hyresförslag gällande socialt boende i lägenhet för hemlösa

Läs mer

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-02-05 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för

Läs mer

Hemställan från stadsområdesförvaltning Öster till Sociala investeringsfonden avseende Hemlösa med behov av särskilt stöd

Hemställan från stadsområdesförvaltning Öster till Sociala investeringsfonden avseende Hemlösa med behov av särskilt stöd SIGNERAD 2014-10-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-29 Vår referens Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse jan.lanzownilsson@malmo.se Hemställan från stadsområdesförvaltning

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 107 Förändring av valdistrikten inför 2014 års val (Dnr STK-2013-829) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

EN STAD I FÖRÄNDRING. En bättre och effektivare organisation för Malmö stad

EN STAD I FÖRÄNDRING. En bättre och effektivare organisation för Malmö stad EN STAD I FÖRÄNDRING En bättre och effektivare organisation för Malmö stad F R A M T I D S PA R T I E T I M A L M Ö Bakgrund och syfte Malmö stad Kommu nstyrelsens ordförande L }versyn av den kommunala

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 103 Avyttring av fastigheten Tyfonen 1 i Malmö (projekt nr 6016) (Dnr STK-2013-865) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018)

Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018) Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-01-14 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (5) Datum 2015-04-09 Vår referens Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.se Tjänsteskrivelse Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft SIGNERAD 2013-10-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-22 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning Väster

Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-11-04 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen. 2014-06-02 Handläggare

Tjänsteskrivelse. Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen. 2014-06-02 Handläggare Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-06-02 Handläggare Rickard Pettersson Socialbyråchef rickard.pettersson@malmo.se Tjänsteskrivelse Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer,

Läs mer

Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet

Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-02 Vår referens Ilona Holmgren Utredningssekreterare ilona.holmgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (5) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-06-10 Plats Baltzarsgatan 4, vån 2 Klockan 10.00 11.20 Paragrafer 68-78 Närvarande Ledamöter: Katrin

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens regler för stadsområdestillhörighet

Individ- och familjeomsorgens regler för stadsområdestillhörighet Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-05-22 Handläggare Sofi Kimfors Planeringssekreterare sofi.kimfors@malmo.se Tjänsteskrivelse Individ- och familjeomsorgens regler för stadsområdestillhörighet

Läs mer

Förslag till beslut Vård- och omsorgsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige

Förslag till beslut Vård- och omsorgsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige SIGNERAD 2015-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (11) Datum 2015-01-26 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Karin.Andersson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om insatser för hemlösa 2014 STK-2014-1214

Läs mer

Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta Malmö stad Kommunfullmäktige 1 (1) Datum 2013-12-0912 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion från Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Förslag till beslut Demokratiberedningen

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-17 Vår referens Katarina Dettmark Controller katarina.dettmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Läs mer

Bosättningsprocess för nyanlända som anvisas enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare

Bosättningsprocess för nyanlända som anvisas enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare Malmö stad Stadskontoret 1 (8) Datum 2016-05-02 Vår referens Lars G Larsson Utvecklingssekreterare lars.g.larsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Bosättningsprocess för nyanlända som anvisas enligt lag om mottagande

Läs mer

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-11-02 Vår referens Alisa Burek Planeringssekreterare Alisa.Burek@malmo.se Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-08-13 2 (2) Ansvariga Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

Kommunstyrelsen 2014-08-13 2 (2) Ansvariga Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör SIGNERAD 2014-07-29 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-07-20 Vår referens Kristina Ågren Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse kristina.agren@malmo.se Handlingsplan för jämställdhet och mångfald

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (6) Datum 2014-10-15 Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014 Denna information redogör kortfattat för kommunstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 106 Hemställan om objektsgodkännande för nybyggnad av Stapelbäddskolans flexiskola, Malmö Bilen 4 (Dnr STK-2013-777) Till kommunfullmäktige

Läs mer

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH)

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) SIGNERAD 2015-09-14 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-09-14 Vår referens Malin Eggertz Forsmark Avdelningschef malin.eggertzforsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskilt ekonomiskt stöd till

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö-Uppföljning av 2015 års verksamhet

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö-Uppföljning av 2015 års verksamhet SIGNERAD 2016-04-07 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2016-04-07 Vår referens Eva Renhammar Utvecklingssekreterare eva.renhammar@malmo.se Tjänsteskrivelse Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2011-02-16 Plats Sociala resursförvaltningen, Plattform Malmö, Djäknegatan 16 Klockan 09.00 11.15 Paragrafer

Läs mer

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 Protokoll Sammanträdestid Ajournering Plats 2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30 Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20 Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202

Läs mer

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-11-22 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2015-09-22 Vår referens. Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se

Tjänsteskrivelse. 2015-09-22 Vår referens. Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se SIGNERAD 2015-09-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-09-22 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om tillfälligt mottagande av asylsökande

Läs mer

Den 27 mars 2014. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 27 mars 2014. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 27 mars 2014 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste vice och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, My Gillberg, Birgit Hansson, Martina Skrak, Patrik Reslow, Olof

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism, STK

Tjänsteskrivelse. Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism, STK Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2016-01-07 Vår referens Anto Tomic Utvecklingssamordnare anto.tomic@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle

Läs mer

Motion från Ewa Bertz (FP) om förbättrade ljusförhållanden i trafikmiljöer för cyklister och fotgängare STK-2015-302

Motion från Ewa Bertz (FP) om förbättrade ljusförhållanden i trafikmiljöer för cyklister och fotgängare STK-2015-302 SIGNERAD 2015-08-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-07-27 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion från Ewa Bertz (FP) om förbättrade ljusförhållanden

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Andrahandsuthyrning vid ekonomiskt bistånd

Andrahandsuthyrning vid ekonomiskt bistånd TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-02-01 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2016/00711-8.2.2 Sociala nämndernas förvaltning Stefan Lundin Epost: stefan.lundin@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Andrahandsuthyrning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande augusti månad

Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande augusti månad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-10-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande usti

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Motverka långvarig hemlöshet

Motverka långvarig hemlöshet HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNINGEN BILAGA 3 PROJEKTANSÖKAN Sid 1 (7) Motverka långvarig hemlöshet Innehållsförteckning 1. Bakgrund och nuläge 2 1.1 Beskrivning av projektet...

Läs mer

Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial

Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (6) Datum 2015-06-04 Vår referens Eva-Britt Holmberg Socialbyråchef eva-britt.holmberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd

Läs mer

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension Särskilt yttrande Vård-och omsorgsberedningen 2014-11-06 Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension STK-2014-1019 "Då barn är placerade i dygnsvård har föräldern en ersättningsskyldighet

Läs mer

Tegelsalen, Dicksons väg 3, Malmö

Tegelsalen, Dicksons väg 3, Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (7) Protokoll Sammanträdestid 2014-10-22, kl. 17.30 19.35 Plats Paragrafer 142-153 Tegelsalen, Dicksons väg 3, Malmö Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa 2015

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Marika Persson Planeringssekreterare marika.persson80@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om insatser för hem- och bostadslösa

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Insatser för bostadslösa och hemlösa 2013, Stadsområdesförvaltning Väster Vår referens. Kristina Nilsson Enhetschef

Tjänsteskrivelse. Insatser för bostadslösa och hemlösa 2013, Stadsområdesförvaltning Väster Vår referens. Kristina Nilsson Enhetschef Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 013-11-9 Vår referens Kristina Nilsson Enhetschef Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 013, Stadsområdesförvaltning Väster SOFV-013-1086

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-05-31 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2016-06-16 Nyanlända

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad

Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad Reservation Personalberedningen 2014-03-12 Ärende: 3 STK-2013-895 Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad Vi yrkade på att

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-10-31 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare sofi.kimfors@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om insatser för hem- och bostadslösa SOFN-2014-485

Läs mer

~;~~a ~.~f?=... f. ~.. ff~~... l..<v,. ~.f!ltl..~-<c,..- Stef~ Sk1.'J. o ~gl%d Lars-Olof LaxlOt (I 129)

~;~~a ~.~f?=... f. ~.. ff~~... l..<v,. ~.f!ltl..~-<c,..- Stef~ Sk1.'J. o ~gl%d Lars-Olof LaxlOt (I 129) Sammanträde Plats och tid Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-15.30 Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V) tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-09 Handläggare Ariane Andersson Telefon: 08-508 25 031 Till Socialnämnden Vintern 2013/2014 ansökningar

Läs mer

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (1) Datum 2014-03-12 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Demokratiberedningen beslutar förslå kommunstyrelsen

Läs mer

Kostnadsbokföring av ej beviljad ersättning från Migrationsverket 2014, verksamheten ensamkommande barn

Kostnadsbokföring av ej beviljad ersättning från Migrationsverket 2014, verksamheten ensamkommande barn SIGNERAD 2014-12-18 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-18 Vår referens Elisabeth Eklund Enhetschef elisabeth.eklund@malmo.se Tjänsteskrivelse Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se

Läs mer

KS 12 5 FEBRUARI 2014

KS 12 5 FEBRUARI 2014 KS 12 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Juhlin Henrik Datum 2013-11-18 Diarienummer KSN-2012-1119 KSN-2013-0226 Kommunstyrelsen Motion av Liza Boëthius och Ilona Szatmári Waldau (båda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun Dnr SO 2017/0164

Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun Dnr SO 2017/0164 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(7) Katharina Olsson 046-359 99 75 Katharina.olsson@lund.se Socialnämnden i Lund Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Motion STK Eva Bertz om motprestation för försörjningsstöd GYVF

Motion STK Eva Bertz om motprestation för försörjningsstöd GYVF SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2014-09-05 Vår referens Sigrid Saveljeff Stabschef vuxenutbildning och arbetsmarknad sigrid.saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet 2015 2018 Göteborgs Stad Fastighetsnämnden 2016-09-26 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning måluppfyllelse... 5 Uppföljning av mål... 6 Mål 1 Staden ska

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Lägesrapport för Malmö Live. 2014-01-24 Vår referens. Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet. Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. Lägesrapport för Malmö Live. 2014-01-24 Vår referens. Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet. Anders.Spjuth@malmo. SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-01-24 Vår referens Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Lägesrapport för Malmö Live

Läs mer