Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting"

Transkript

1 Projektrapport: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting (dec 2006) Hörselskadades distrikt i Uppsala län Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting är ett projekt som genomförts av Hörselskadades distrikt i Uppsala län under Projektet syftar i sin helhet till att förbättra tillgängligheten för hörselskadade patienter inom såväl öppen som sluten vård. Målet är att en hörselskadad patient ska känna trygghet inom vården. Detta kan uppnås dels genom att all personal har kunskap om hörselskador och vet hur hörselskadade personer bör bemötas dels genom att både personal och patienter känner till vilka tekniska hjälpmedel som finns att tillgå vid behov. De slutsatser man kan dra av projektet är att Akademiska sjukhuset inte är tillgängligt för hörselskadade. Personalen saknar de kunskaper som behövs och hörseltekniska hjälpmedel saknas genomgående. Vi förstår att detta huvudsakligen beror på bristande kunskap och har i detta projekt tagit fram förslag till bättre tillgänglighet. Eftersom många av bristerna beror på bristande kunskap om hörselskador är vi mycket glada över det samarbete vi inlett med Akademiska sjukhusets och landstingets informationsavdelningar. Särskilt uppskattar vi den artikel om hörsel som infördes i sjukhusets personaltidning Ronden nr 6:2006. Den var väl skriven och full med viktiga fakta. Projektet består av 4 delprojekt, varav delprojekt 1-3 redovisas i denna rapport (dec 2006). Delprojekt 1: Kartläggning Kartläggning avseende tillgång till hörseltekniska hjälpmedel och bemötande av hörselskadade patienter vid ett urval av avdelningar och mottagningar på Akademiska sjukhuset Delprojekt 2: Kravspecifikation Förteckning över hörseltekniska hjälpmedel lämpliga för sjukvården Delprojekt 3: Information och utbildning till personal Förslag till information som bör spridas till all personal inom vården Delprojekt 4: Ansvar, skötsel och utbildning avseende tekniska produkter Delprojektet kommer att redovisas när beslut fattats angående vilka produkter som ska upphandlas. 1 (13)

2 Projektrapport: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting (dec 2006) Hörselskadades distrikt i Uppsala län Inledning, Sammanfattning 1 Kartläggning, Delprojekt Patientupprop Befintliga tekniska hjälpmedel Ansvar Möjlighet att låna utrustning Tolk Information till berörd personal Hörapparat Bemötande Telefon, TV och radio Personalens synpunkter... 6 Kravspecifikation, Delprojekt Slinga i reception Patienttelefon Samtalshjälpmedel mellan personal och patient TV-slinga i dagrum Slingor i samlingssalar Nummerdisplay i mottagning... 9 Information och utbildning till personal, Delprojekt Vad vårdpersonal behöver veta om hörsel För dig som vill veta mer om hörsel Tekniska hjälpmedel för hörselskadade (13)(

3 Projektrapport: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting (dec 2006) Hörselskadades distrikt i Uppsala län Delprojekt 1 Kartläggningen Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting Kartläggning avseende tillgång till hörseltekniska hjälpmedel och bemötande av hörselskadade patienter vid ett urval av avdelningar och mottagningar på Akademiska sjukhuset Arbetsgruppen beslutade att koncentrera kartläggningen till Akademiska sjukhuset eftersom resultatet där lätt skulle kunna implementeras även vid andra typer av vårdinrättningar. De avdelningar och mottagningar som valdes ut var olika med tanke på patienternas behov av hörseltekniska hjälpmedel. Tre avdelningar (Avd 30 med mottagning, Avd 70 B1 och 79 F) och fyra mottagningar (Akuten, Ögonmottagningen, Infektionsmottagningen och Provtagningen (klin kemi)) besöktes av representanter för Hörselskadades distrikt. En enkät hade tagits fram för respektive typ av inrättning. Frågorna skulle ge information om vilken typ av hörselteknisk utrustning som förekommer samt ge en bild av rutiner kring hanteringen av hörselskadade patienter. Vi valde att göra personliga besök istället för att skicka ut enkäten till avdelningar/mottagningar. Avsikten var att få möjlighet att ställa kompletterande frågor, att få tillfälle att förklara de hörselskadades problem samt att skapa en nyfikenhet inför de kommande delarna av projektet. av kartläggning 1. Patientupprop Hörselskadade har svårt att uppfatta information när man inte har ögonkontakt med den som talar. Muntligt patientupprop kan vara svårt för en hörselskadad att uppfatta. Dessutom vet man inte varifrån personalen kommer vid patientupprop. Det kan vara svårt att placera sig så att man säkert ser den personen. Det innebär att patienten under hela tiden i väntrummet måste vara på sin vakt och koncentrera sig för att uppfatta namnet när patientupprop sker. Det blir en onödigt stressande situation och om patienten missar uppropet kan det i värsta fall leda till att en ny tid måste bokas, med försenad behandling som följd samt ökad kostnad både för patient och sjukvård. På tre av fyra mottagningar skedde uppropen via nummerdisplay, vilket är ett mycket bra resultat. Nummerdisplay bör finnas på samtliga mottagningar eller liknande där patienter kallas in. 2. Befintliga tekniska hjälpmedel Befintliga hjälpmedel saknades genomgående. Någon form av samtalsförstärkning måste kunna finnas vid behov. Det är inte nödvändigt att varje avdelning har sådan utrustning. Men personalen ska veta 3 (13)

4 vad som finns och var utrustningen kan hämtas. Informationen måste också nå hörselskadade patienter, som även bör göras medvetna om att de själva ska tala om att hjälpmedel behövs. Det är viktigt att patienten, framför allt vid samtal om medicinering och behandling, uppfattar all information korrekt. Som ett komplement kan skriftliga instruktioner lämnas, men dessa får inte ersätta patientens möjlighet till kommunikation med personal. På de sju undersökta enheterna fanns inte någon hörselteknisk utrustning. På en avdelning kunde man vid behov låna utrustning från Audiologen. En kravspecifikation över lämpliga hörselhjälpmedel har tagits fram (delprojekt 2). Rutiner för att sprida information om vilka hörseltekniska hjälpmedel som finns måste tas fram. Informationen ska nå både personal och hörselskadade patienter. 3. Ansvar Om hörselteknisk utrustning finns på avdelningar eller mottagningar måste det finnas särskilt ansvariga som kan hantera utrustningen och ansvara för att den alltid är klar att använda. Samma sak gäller om sådan utrustning förvaras centralt. Någon måste ansvara för att hjälpmedlen sköts och veta hur de fungerar. Ingen av enheterna har utsett någon speciellt ansvarig person eftersom man inte har någon utrustning. Ansvaret bör fastställas i samband med beslut om var hörselteknisk utrustning ska finnas (delprojekt 4). 4. Möjlighet att låna utrustning Om det inte är praktiskt möjligt att varje avdelning/mottagning har en egen utrustning bör man veta vart man ska vända sig för att låna utrustning vid behov. Sex av sju enheter vet inte om det finns teknisk utrustning att låna. En enhet lånar vid behov från Audiologen. All personal ska ha information om var utrustning kan lånas. 5. Tolk Det är viktigt att all personal känner till att det går att beställa tolk till hörselskadade/döva personer och hur man gör det. (Se Delprojekt 3, Information). Två enheter av sju känner inte till att man kan beställa tolk. En enhet har inte svarat på frågan. All personal ska ha information om att tolk kan beställas och hur man beställer. 4 (13)(

5 6. Information till berörd personal All personal som kommer i kontakt med en hörselskadad patient bör ha kännedom om patientens funktionshinder för att kunna bemöta patienten på ett korrekt sätt. Sex av sju enheter hänvisar till journaldatasystemet. En enhet har inte svarat. Ingen. Noteringen i journaldatasystemet är troligtvis den mest effektiva åtgärden under förutsättning att noteringen ligger väl synlig tillsammans med uppgifter om namn och födelsedata. 7. Hörapparat Gamla och sjuka patienter kan ha svårt att själva hantera sin hörapparat. Personal bör kunna hjälpa till vid enkla moment som att slå på/stänga av och byta batteri. Tre - fyra enheter kan utföra enklare moment. Två har inte svarat och en har aldrig råkat ut för problemet. Det måste alltid finnas någon personal tillgänglig på dagtid som kan hantera enklare åtgärder. För att upprätthålla kunskaperna bör aktuell personal regelbundet få möjlighet till utbildning och träning. 8. Bemötande En hörselskadad patient ska bemötas på ett korrekt sätt för att kommunikation mellan patient och personal ska fungera utan missuppfattningar. Det är vanligt att den hörselskadade själv inte påtalar problemen, att information inte uppfattas eller missuppfattas. En hörselskada syns inte utanpå! Personalen bör alltid vara uppmärksam, oavsett om man vet att en patient är hörselskadad eller inte, och få bekräftat att patienten uppfattat rätt. Tre av fyra är medvetna om vikten av att tala tydligt. En vet också att en lugn miljö behövs. All personal bör ta del av information om bemötande av hörselskadade (se delprojekt 3). Dessutom informerar HRF:s representanter gärna vid exempelvis avdelningsmöten. 9. Telefon, TV och radio En hörselskadad patient måste, precis som alla andra patienter, ha möjlighet att kommunicera med anhöriga, vänner och andra via telefon. Det förutsätter för de flesta hörselskadade en telefon med ljudförstärkning och teleslinga (endast för hörapparatbärare) och även att man kan föra samtalet i en tyst miljö. Radio och TV kan göra tillvaron på sjukhuset mer uthärdlig och bidra till en social gemenskap med andra patienter, vilket troligtvis inverkar positivt på tillfrisknandet. Hörselskadade har mycket svårt att uppfatta ljud från radio och TV utan någon form av ljudförstärkning t ex teleslinga eller hörlurar. 5 (13)(

6 Bara en av fem enheter har (troligen) tillgång till telefon med teleslinga. Två enheter har inte svarat. På avdelningarna finns telefon vid sängen men det är oftast flerbäddsalar. På mottagningarna är telefonen placerad i väntrummet. Två av tre enheter uppger att teleslinga saknas till TV: n. En av tre enheter uppger att hörlurar finns. Telefon med teleslinga och möjlighet till ljudförstärkning bör finnas tillgänglig på varje mottagning och avdelning. Telefonen bör vara bärbar så att patienten kan välja att föra samtalet i ett lugnt rum. Teleslinga bör vara kopplad till TV och det ska vara möjligt att använda hörlurar. 10. Personalens synpunkter Personalen var mycket positiv till kartläggningen av tillgängligheten och ville gärna få mer information om hörselteknisk utrustning, bemötande och tolkhjälp. Av den anledningen arrangerade Hörselskadades Förening onsdagen den 18 oktober kl 10 och 14 föredrag om hörsel och hörseltekniska hjälpmedel i Grönvallsalen på sjukhuset. Föredragen hölls av Gun-Britt Ohlsson, kurator på Audiologen och tidigare Hörcentralen samt audionom Gunilla Lindholm med medarbetare från Arbetsförmedlingen Hörsel. Programmet ordnades i samarbete med Blå Rummet och annonserades i både Upsala Nya Tidning och på sjukhusets intranät. Tyvärr var intresset nog större i teorin än i praktiken. Endast ett fåtal ur vårdpersonalen grep detta tillfälle att lära sig mer om hörsel och hörselskadade patienter. 6 (13)(

7 Projektrapport: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting (dec 2006) Hörselskadades distrikt i Uppsala län Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting Delprojekt 2 Kravspecifikation Förteckning över hörseltekniska hjälpmedel lämpliga för sjukvården. Förteckningen är uppdelad efter typ av produkt som HRF anser bör finnas inom vården. Företag inom hörselteknikbranschen har fått lämna förslag på dessa produkter inom sina respektive sortiment. Företrädare för HRF har därefter gjort en bedömning utifrån egna erfarenheter, vilka också redovisas. 1. Slinga i reception 2. Patienttelefon 3. Samtalshjälpmedel mellan personal och patient 4. TV-slinga i dagrum 5. Slingor i samlingssalar 6. Nummerdisplay i mottagning För att göra Akademiska sjukhuset i Uppsala tillgängligt för hörselskadade behövs åtgärder på följande punkter: 1. Slinga i reception De flesta mottagningar behöver teleslinga och mikrofon i receptionen. GN Resound rekommenderar: Reception loop art nr Pris kr -30 % = kr Conference art nr Pris 1 st kr/5 st kr Receptionsslingan är inbyggd i ett skrivbordsunderlägg Bo Edin AB rekommenderar: Univox CTC-120 Hörslingesystem för reception slingförstärkare, mikrofon och slingkudde Comfort Audio rekommenderar: Comfort Duett samtalsförstärkare CD 1500 Pris exkl. moms. Mängdrabatt Laddställ, hörlur och halsslinga för hörapparatbärare ingår HRF Uppsala rekommenderar Univox CTC eller GN Resounds Reception loop. 7 (13)

8 2. Patienttelefon a) Dels behövs patienttelefon i mer allmänna utrymmen dels telefon som kan rullas in på sal. Båda måste ha lurförstärkning samt inbyggd teleslinga. b) Många hörselskadade och döva har egen mobiltelefon. Hörselskadade kan prata i sådan med halsslinga, döva med sms eller 3G-mobil med bild. Önskvärt är att sådana telefoner tillåts inom sjukhuset om inte uttrycklig risk finns för negativ påverkan på viktig utrustning. c) Vuxendöva och döva kan behöva texttelefon. Enklast är att ringa Telias förmedlingstjänst från vanlig telefon till den döve med texttelefon. Möjligheten att låna texttelefon från audiologen eller receptionen (ing 70) till döv patient behöver undersökas. Endast Bo Edin AB har lämnat förslag på patienttelefoner. Man måste veta om sådana telefoner går genom sjukhusets växel och i så fall har digitala telefonjack. En ny telefon Ampli DECT med slinga kan vara en lösning. HRF föreslår diskussion med Hörteknik AB, Hör Bra eller Hörcentralens tekniker för optimala lösningar. 3. Samtalshjälpmedel för samtal mellan personal och patient IR-sändare + mottagare med halsslinga laddningsbar väska för 1-2 hörselskadade. Gärna också med hörlur för en hörselskadad utan hörapparat. Fler alternativa hjälpmedel kan föreslås till denna situation. Comfort Audio föreslår Comfort Conference IR-sändare med 1 mottagare kopplad till antingen hörlurar eller hörselslinga. Sändare och mottagare laddas i väskan och är alltid färdiga för användning. God räckvidd på mikrofonen. Pris exkl moms. Comfort Audio föreslår som alternativ 2 Comfort Duett samtalsförstärkare CD 1500 med laddställ, hörlur och halsslinga Pris exkl moms Bo Edin AB föreslår: Okayo konferens/guidesystem. Trådlöst, laddningsbart system med sändare och mottagare i gemensamt laddningsställ. Hörtelefon eller halsslinga. Finns även med myggmikrofon. Nackdel: batterier som måste tas ur för att laddas. Gn Resound föreslår: Conference art nr Pris kr för 1, 5 st kr per st Samtalsförstärkare med två mikrofoner och en teleslinga inbyggda i konferensmapp. Hörslinga ingår men hörapparatbärare kan även höra direkt från den inbyggda slingan. Inspelningsmöjlighet. Batteridrift. HRF Uppsala rekommenderar Comfort Duett som bra och prisvärd och Comfort Conference som ypperligt hjälpmedel, dock väl dyrt. Gn Resounds Conference kan också vara ett bra alternativ men där måste batterier bytas. 4. TV-slinga i dagrum Här kan det ofta räcka med stolsslinga alternativt mobil slinga. Gn Resound föreslår: TS-150 slingförstärkare art nr Pris 1 st kr, 5 st kr/st Detta är en kraftigare slingförstärkare som kan användas i lokaler upp till 150 kvm. Antingen slingkudde eller slinga runt rummet. 8 (13)(

9 Auto Mini set inkl stolslinga art nr Pris 774 kr Kan utöver scartanslutning till TV även användas i TV:ns högtalaruttag eller via mikrofon på TV:n. Fungerar även ihop med video och digitalbox. Bo Edin föreslår: Univox DLS-30 med inbyggd autoscart och Univox 2A slingförstärkare för små ytor. HRF Uppsala rekommenderar Gn Resounds Auto Mini. 5. Slingor i samlingssalar Sjukhuset har ganska många samlingslokaler. Mellanstora sådana används främst internt för personalinformation och utbildning. Här kan en mobil slinga vara lösningen. Stora samlingslokaler som även erbjuds allmänheten bör ha fasta slingor. Gn Resound föreslår: Transett 32 slingförstärkare art nr Pris kr TS-150 slingförstärkare art nr Pris kr, 5 st kr/st Comfort Audio erbjuder ett antal mycket bra portabla och trådlösa mötes- och föredrags hjälpmedel med mikrofon för den som talar och mottagare för den som lyssnar. Systemet lämpar sig inte för större rum och många lyssnare. Sändaren Comfort Conference och 3 mottagare Selcta R20 kostar kr exkl moms. Bo Edin AB är bra på slingor och kan erbjuda slingväskor med slingor som läggs ut för stunden (p-loop som täcker 150 kvm). Man har också fasta slingor där man mer eller mindre löst problemet med överhörning (SLSsystem). Edins har också ett slingpaket med trådlösa mikrofoner, Mentor. Inga prisuppgifter. HRF Uppsala rekommenderar Edins som är erkänt bra på slingor men Gn Resound kan också vara ett bra alternativ. 6. Nummerdisplay i mottagning Hörselskadade har svårt att uppfatta namn som ropas upp. Vi föredrar nummerlappar med visuell display. Nummerlappar är dessutom att föredra ur sekretessynpunkt. Inga anbud har inkommit från hörselföretagen. Lösningar måste sökas på annat håll - Turnomatic m fl. 9 (13)(

10 Projektrapport: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting (dec 2006) Hörselskadades distrikt i Uppsala län Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting Delprojekt 3 Information och utbildning till personal Delprojektet består av förslag till information som bör spridas till all personal inom vården: Vad vårdpersonal behöver veta om hörsel Ett kortfattat blad med de viktigaste råden som all personal bör känna till. Texten bör finnas lätt tillgänglig och delas ut till nyanställda. Informationen kan också tas fram när man får in en hörselskadad patient samt vid genomgång av bemötanderutiner. För dig som vill veta mer om hörsel Här finns mer utförlig förklaring till olika typer av hörselskador och de kommunikationsbehov de olika grupperna har. Informationen bör finnas lätt tillgänglig i pärm eller dator på expedition. Här kan personalen läsa på för att få mer information. Tekniska hjälpmedel för hörselskadade En förteckning över de hjälpmedel som hörselskadade kan vara i behov av inom vården. 10 (13)

11 Vad vårdpersonal behöver veta om hörsel Var tionde människa du möter hör dåligt - De finns överallt - både som patienter och arbetskamrater. Alla hörselskadade har problem att höra även om det inte verkar så - En hörselskada kanske inte märks på tu man hand i tyst lokal men på avstånd, utan ögonkontakt eller med bakgrundsljud kan det vara mycket svårt att höra. Tala tydligt i normal ton - Prata inte tyst och viskande. Det krävs en klang i rösten för att hörapparater ska fungera. - Prata inte med för hög röst. Hörselskadade är ofta ljudkänsliga. Örat uppfattar flest nyanser vid normal talnivå. Skym inte munnen - håll inte handen för munnen, vänd ansiktet mot personen, sitt/stå inte i motljus. Hörselskadade läser på läpparna. Undvik bakgrundsljud - Tala en i taget. Sitt gärna i avskilt rum. Bakgrundsljud uppförstoras i en hörapparat. Den kan inte, som ett friskt öra, sortera ut ljuden man vill höra. 11 (13)(

12 För dig som vill veta mer om hörsel Det finns flera olika sorters hörselskadade: Lätt hörselskadade klarar sig ofta utan hörapparat om du talar tydligt och vänder dig mot personen. De kan behöva telefon med förstärkning i luren. För tv-tittande kan det behövas hörlurar. Måttligt och gravt hörselskadade har oftast hörapparat. Den fungerar bra på tu man hand och med tydligt tal men i en miljö med bakgrundsljud förstoras även dessa ljud. En hörapparat är ett hjälpmedel. Den kan inte sortera och filtrera ljudet som ett friskt öra kan. Denna stora grupp hörselskadade har nytta av teleslinga i reception och helst nummerlappar med digitalt upprop på mottagningar, apotek m m. De behöver telefon med ljudförstärkning och teleslinga i luren eller egen mobiltelefon med slinga. De kan behöva samtalshjälpmedel för att prata med läkare vid ronder eller på mottagning. För inneliggande patienter behövs slinga till tv. Vuxendöva kallas de som förlorat hörseln, men hunnit få ett välutvecklat tal dessförinnan. Dessa personer kan behöva Tecken som stöd (TSS)-tolk eller skrivtolk. Tolk beställs från landstingets tolkcentral. Vuxendöva kommunicerar ofta via texttelefon, e-post, sms, fax eller papper och penna. Texttelefon finns att låna i Akademiska sjukhusets växel. För att ringa till en döv med texttelefon fungerar Telias förmedlingstjänst bra. En del vuxendöva har lite hörselrester kvar och kan ha hörapparat och klara sig som gravt hörselskadade. Barndomsdöva kallas de traditionellt döva som inte hör alls sedan barndomen och därför inte fått vanligt talspråk. De kommunicerar med de dövas teckenspråk och dövtolk. Teckenspråket är deras modersmål och det skiljer sig i många avseenden från svenskan. Barndomsdöva kan kommunicera med texttelefon. Många yngre har dock mobiltelefoner och använder med sms, mms eller bildtelefon. Såväl döva barn som vuxna som förlorat hela eller nästan hela hörseln opereras numera ofta med cochleaimplantat (ci). Operationen innebär inte att de blir helt normalhörande. De kan i bästa fall uppfatta tal igen med hjälpmedel. För barn är det extra viktigt med tidig operation för att språkutvecklingen ska bli normal. Nyfödda testas redan på BB för att hörselskador ska upptäckas snabbt. De som har cochleaimplantat kommunicerar alltså som måttligt till gravt hörselskadade. I enstaka fall kan de tillhöra gruppen lätt hörselskadade. 12 (13)(

13 Tekniska hjälpmedel för hörselskadade Teleslinga i reception Behövs på mottagningar, på apotek, i kassor och liknande Digitala turnummer Behövs på mottagningar och liknande i stället för namnupprop Samtalshjälpmedel Mikrofon och mottagare behövs både på mottagningar och avdelningar vid viktiga samtal med patienten. Telefoner med förstärkning i luren samt teleslinga. Behöver finnas på varje avdelning, på akutmottagningen och entréhallar. Teleslinga till TV Behövs till inneliggande patienter. En slinga kan antingen läggas ut fast i dagrum eller vara bärbar för TV som finns på sal. Slingan kan eventuellt också användas till radio. För hörselskadade som inte har eller kan använda hörapparat kan hörlurar vara ett sätt att höra bättre. Nedanstående text kan infogas under förutsättning att HRF:s förslag till åtgärder accepteras. Hörlurar och samtalshjälpmedel kan lånas från receptionen på Akademiska sjukhuset, ing 70. Audiologen eller Hörcentralen kan svara på frågor och ge råd. Tolkbeställning: eller Mer information om hörsel och hörseltekniska hjälpmedel finns på sjukhusets interna nätverk. Här finns också namn på företag som kan hjälpa till med utrustning och skräddarsy lösningar. 13 (13)(

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Andel hörselskadade bland äldre 65-74 år: 28 % 75-84 år: 39 % 85-110 år: 46 % Källa: SCB, genomsnitt 2008-2012 På sjukhus och äldreboenden är det inte ovanligt

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren.

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 03 Synhjälpmedel 0303 Ljusfilter (absorbtionsfilter) 1(6) 0306 Glasögon och kontaktlinser Se riktlinje Glasögon och kontaktlinser (bidragsregler) 0309 Glas, linser och linssystem

Läs mer

Världens första digitala minimottagare

Världens första digitala minimottagare Världens första digitala minimottagare Comfort Digisystem Receiver DT10 Receiver DT10 är minimottagaren med Comfort Digisystems unika ljudkvalitet. Den är enkel att använda, smidig att konfigurera och

Läs mer

Stark, trådlös anslutning till din tv, mobiltelefon......och andra viktiga enheter

Stark, trådlös anslutning till din tv, mobiltelefon......och andra viktiga enheter Stark, trådlös anslutning till din tv, mobiltelefon......och andra viktiga enheter Det har aldrig varit enklare att ansluta sig ReSound Unite är en serie trådlösa tillbehör som gör att du kan ansluta din

Läs mer

Comfort Digisystem. Hörselprodukter för en enklare arbetsdag

Comfort Digisystem. Hörselprodukter för en enklare arbetsdag Comfort Digisystem Hörselprodukter för en enklare arbetsdag Unika lösningar för arbetslivet med den här broschyren vill vi berätta om Comfort Digisystem, vår serie hörselprodukter med unika funktioner

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

Comfort Digisystem Microphone DM90. - Återupptäck glädjen med att tala i telefon

Comfort Digisystem Microphone DM90. - Återupptäck glädjen med att tala i telefon Comfort Digisystem Microphone DM90 - Återupptäck glädjen med att tala i telefon Välkommen till den mobila revolutionen Idag är mobiltelefonen en stor del av vår vardag, vi använder den i arbetet, på fritiden

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare 1 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Bild: Magnus Pehrsson Pontus Johansson jobbar på ett företag i Västerås

Läs mer

Till dig som använder hörapparat

Till dig som använder hörapparat patientinformation Hörselverksamheten Till dig som använder hörapparat Hörselnedsättning och hörapparat De flesta personer med hörselnedsättning får hjälp av hörapparat. Utbudet på hörapparater är stort

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Hörseltjänst Göteborg

Hörseltjänst Göteborg Hörseltjänst Göteborg Leg Audionom Karin Ilstedt Nordstadstorget 6 411 05 GÖTEBORG Tel 031-761 08 01 Tidsbokad mottagning www.horseltjanst.se karin.ilstedt@horseltjanst.se maj 2014 2 Hörseltjänst erbjuder:

Läs mer

VIS. Policy. Riksförbundet Vuxendöva i Sverige. kring olika typer av Hörselimplantat

VIS. Policy. Riksförbundet Vuxendöva i Sverige. kring olika typer av Hörselimplantat Riksförbundet Vuxendöva i Sverige Policy kring olika typer av Hörselimplantat ska ses som ett komp- lement till Intressepolitiska program och ska uppdateras regelbundet. Policyn har framtagits av CI-grupp

Läs mer

som har en integrerad hörselskadad elev i sin grupp

som har en integrerad hörselskadad elev i sin grupp som har en integrerad hörselskadad elev i sin grupp Tips från deltagare i distanskursen Skolsituationen för elever med hörselskada Sammanställd av Specialpedagogiska institutet Carin Norman/Birgitta Bellman

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren Habilitering & Hjälpmedel ORDFÖRANDE DATUM DIARIENR Eva-Charlotte Bernthson 2013-11-14 HH-HOH13-094/2 MINNESANTECKNINGAR Gemensamt brukarråd för syn-, hörsel-, tolkfrågor i Landstinget Sörmland Datum:

Läs mer

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra Utskrift av Plånboken i Sveriges Radio i P1, 2013-06-26, om kostnader för hörapparater Björn Häger, programledare: Vi börjar

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Trygg hjälp när hörseln inte räcker till

Trygg hjälp när hörseln inte räcker till Trygg hjälp när hörseln inte räcker till Sinnesro för dig och dina nära och kära Säkerhet, självständighet och sinnesro skänker livskvalitet och det är något som du förtjänar när du blir äldre. Det är

Läs mer

8. Skaderisker och komplikationer

8. Skaderisker och komplikationer 8. Skaderisker och komplikationer Sammanfattning Skador och komplikationer har observerats i samband utprovning och användande av hörapparater. Skador av allvarlig natur är dock sällsynta. En allvarlig

Läs mer

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga.

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga. Univox DLS-33TV Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart Bruksanvisning Univox DLS-33TV slingförstärkare Slingkudde Soffslinga Art nr Beskrivning 203340 Univox DLS-33TV, Slingförstärkare med

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Life is on. www.phonak.se

Life is on. www.phonak.se Life is on Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer, som hjälper

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Lätt åtkomst till ljud i offentliga lokaler

Lätt åtkomst till ljud i offentliga lokaler 21 Lätt åtkomst till ljud i offentliga lokaler Phonak-sändaren för stora lokaler WallPilot Phonaks TX-300V-sändare är lämplig att använda för ljudöverföring via FM-radiovåg i stora lokaler. Rekommenderad

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Att vara förälder till ett hörselskadat barn

Att vara förälder till ett hörselskadat barn Att vara förälder till ett hörselskadat barn 2 FOTO: MIKAEL BERTMAR, LENA PATERSON, KIM NAYLOR, STEN DIDRIK BELLANDER/TIOFOTO Att upptäcka en ny värld Att bli förälder är en av livets mest fantastiska

Läs mer

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation ANVISNINGAR FÖR HÖRHJÄLPMEDEL 21 36 Telefoner och telefoneringshjälpmedel Texttelefoner Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer Telefonförstärkare Anslutningsenheter

Läs mer

Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Produktinformation

Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Produktinformation Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Produktinformation Vi har lyssnat noga för att försäkra oss om att vi verkligen förstår vad som är viktigt för dig. Varje ny generation produkter är baserad på

Läs mer

BARNPLANTABLADET SEPTEMBER 2014

BARNPLANTABLADET SEPTEMBER 2014 8 Svensk välfärd: Hörsel på båda öronen, men bara om du inte behöver CI! Habilitering med cochleaimplantat för döva/gravt hörselskadade är en riktig framgångssaga, som har överträffat till och med läkares

Läs mer

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörsel- och dövverksamheten FyrBoDal. HRF Vänersborg/Trollhättan. Maria Detlín. HDV Text och bildtelefoni

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörsel- och dövverksamheten FyrBoDal. HRF Vänersborg/Trollhättan. Maria Detlín. HDV Text och bildtelefoni Minnesanteckning Lokalt brukarråd, Hörsel- och dövverksamheten FyrBoDal Tid: Torsdagen den 15 mars 2012 Plats: HSO:s konferensrum, Vänerparken, Vänersborg Närvarande: Gunnar Särnbratt Bengt Rahm Berit

Läs mer

COMFORT DIGISYSTEM Bäst på jobbet

COMFORT DIGISYSTEM Bäst på jobbet C O MF O R T D I G I S Y S T E M Bäst på jobbet 2 Vi älskar ljud. Och människor. Först i världen - bäst på jobbet Att kunna höra kunder och kollegor är en viktig förutsättning för att kunna göra sitt jobb,

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Bruksanvisning - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Gratulerar till din nya digitala hörapparat från ReSound! ReSounds innovativa teknik och design kommer att ge dig möjlighet att

Läs mer

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva 1 Broschyren är framtagen av Sveriges Dövas Riksförbund TEXTREDIGERING: Helena Fremnell Ståhl ILLUSTRATIONER: Jacob Lind LAYOUT: Birgitta Orström

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

Phonaks trådlösa kommunikationssortiment

Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Produktinformation Till Phonak Venture hörapparater Tillbehören från Phonaks trådlösa kommunikationssortiment medför stora fördelar i svåra lyssningssituationer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

Det sociala innehållet i vardagen för äldre personer Slutrapport

Det sociala innehållet i vardagen för äldre personer Slutrapport Det sociala innehållet i vardagen för äldre personer Slutrapport Hörselhjälpmedel till vårdboenden samt utbildning till personal Författare: Åsa Holmdahl Patric Bladh Datum:2011-02-28 Sammanfattning 2009

Läs mer

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL Innehåll: Riktlinjer för heminstruktörsverksamheten Inledning Bakgrund till heminstruktörsverksamheten hörsel Behovet

Läs mer

HÖRSELSKADADES FÖRENING

HÖRSELSKADADES FÖRENING HÖRSELSKADADES FÖRENING I LUND PROGRAM HÖSTEN 2013 Föreningen vänder sig till hörselskadade, vuxendöva, CI- bärare, tinnitus-/ menièredrabbade, ljudöverkänsliga samt föräldrar, anhöriga och vänner Alla

Läs mer

Jämlika möten i ett samhälle för alla!

Jämlika möten i ett samhälle för alla! Bemötandeguide! Jämlika möten i ett samhälle för alla! Denna folder om bemötande har tagits fram som stöd för att utveckla goda möten. I Sverige pågår arbetet med att genomföra handlingsplanen för handikappolitiken,

Läs mer

Så här gör du. Utbildningens ingångssida

Så här gör du. Utbildningens ingångssida Så här gör du Verkställighet - grund är en datorbaserad utbildning och anpassad för självstudier. Här får du veta hur du ska genomföra dina studier. Utbildningen utspelas i en kontorsmiljö. Du kommer att

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

Nya möjligheter att höra bättre med Comfort Digisystem

Nya möjligheter att höra bättre med Comfort Digisystem Nya möjligheter att höra bättre med Comfort Digisystem Det moderna samhället kräver nya lösningar Att kunna samspela med andra och ha förmåga att delta aktivt är viktigt i vår tid. I dagens samhälle finns

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Få ut mer av dina hörapparater. Phonaks trådlösa tillbehör

Få ut mer av dina hörapparater. Phonaks trådlösa tillbehör Få ut mer av dina hörapparater Phonaks trådlösa tillbehör Modern hörapparatsteknik gör det bekvämt att lyssna och höra i de flesta situationer. Men när du talar i telefon, ser på TV eller befinner dig

Läs mer

Hörapparater: Vad är viktigt för användaren? Peter Nordqvist, Tekn. Dr. Forskningsinstitutet Hörselbron

Hörapparater: Vad är viktigt för användaren? Peter Nordqvist, Tekn. Dr. Forskningsinstitutet Hörselbron Hörapparater: Vad är viktigt för användaren? Peter Nordqvist, Tekn. Dr. Forskningsinstitutet Hörselbron Hörselbron Forskningsinstitutet Hörselbron AB startades av Hörselskadades Riksförbund i februari

Läs mer

Comfort Digisystem Digitala hörselprodukter för lärande miljöer

Comfort Digisystem Digitala hörselprodukter för lärande miljöer Comfort Digisystem Digitala hörselprodukter för lärande miljöer Comfort Digisystem gör det möjligt för elever med nedsatt hörsel att höra både lärare och klasskamrater bra och att vara delaktiga i alla

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Ansluta första gången till Lyncmöte 5 Ansluta

Läs mer

Sammanställning av föräldraenkät. Barnavdelningen för neurologi, 95B 2013- våren 2015

Sammanställning av föräldraenkät. Barnavdelningen för neurologi, 95B 2013- våren 2015 Sammanställning av föräldraenkät Barnavdelningen för neurologi, 95B 13- våren 15 Denna sammanställning bygger på en enkät som delas ut till föräldrar vars barn opererats för kraniosynostos på Akademiska

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete.

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete. Minnesanteckningar från samverkansmöte 2013-02-21 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening SDUR, Stockholms Dövas Ungdomsråd FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda, Stockholm och Gotlands

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 3 Hörselvårdsavdelningen

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 3 Hörselvårdsavdelningen Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012 Bok 3 Hörselvårdsavdelningen Hjälpmedelshandboken. Bok 3 Hörselvårdsavdelningen Hjälpmedelshandboken består av fem delar som innehåller information om samhällets

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

headsetguiden ett komplett sortiment med rekommenderade produkter till Solus-användare

headsetguiden ett komplett sortiment med rekommenderade produkter till Solus-användare headsetguiden ett komplett sortiment med rekommenderade produkter till Solus-användare Trådlöst Bluetooth STATIONÄRT MOBILT P C/DATOR STEREO, MOBIL Voyager Pro HD Taltid Bullerdämpning Vindreducering MultiPoint

Läs mer

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Svenska Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Micro Receiver DT20 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollera

Läs mer

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Comfort Digisystem Manual Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Receiver DT10 3 Funktioner - Receiver DT10 4 Kontrollera hörapparatens

Läs mer

COMFORT DIGISYSTEM Bäst i klassen

COMFORT DIGISYSTEM Bäst i klassen C O MF O R T D I G I S Y S T E M Bäst i klassen 2 Vi älskar ljud. Och människor. Först i världen - bäst i klassen Att höra bra i skolan är viktigt för inlärningen och den sociala gemenskapen. För elever

Läs mer

Medlemsmotioner. Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551

Medlemsmotioner. Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Medlemsmotioner Dagordningen, punkt 7: Övriga förslag Inklusive föreningsstyrelsens förslag till beslut Medlemsmotioner

Läs mer

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt Återvinn din hörsel Använd dina hörapparater framgångsrikt Välkommen tillbaka till ljudens värld Nu när du har tagit steget till att återvinna din hörsel kommer det att vara nödvändigt att göra vissa omställningar.

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet STÖD VID MÖTEN Om det här materialet Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med Aspergers syndrom upplever svårigheter. Här presenteras materialet "Stöd vid möten", som på ett

Läs mer

Teknik i förhandlingssalar. För alla som medverkar i en rättegång

Teknik i förhandlingssalar. För alla som medverkar i en rättegång Teknik i förhandlingssalar För alla som medverkar i en rättegång Teknik till ditt förfogande I den här broschyren finns information om den teknik presentationsutrustning, videokonferensutrustning, hörselhjälpmedel

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Bemötandeguide. - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionsnedsättningar

Bemötandeguide. - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionsnedsättningar Bemötandeguide - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionsnedsättningar Foto: Elisabeth Nilsson Tryck 2012 Innehåll Ett gott bemötande 4 10 goda råd 5 Afasi 6 Allergi 6 Autism/Aspergers

Läs mer

Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat

Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat Beltone TBR Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR62 1 En ny ljudstimulator från Beltone Vi gratulerar dig till ditt val av ljudstimulator från

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Dessa tre hjälpmedel säljs nu i Sverige av företaget RehabCenter AB i Täby.

Dessa tre hjälpmedel säljs nu i Sverige av företaget RehabCenter AB i Täby. STAMNINGSHJÄLPMEDEL I STOCKHOLM Sedan 1 februari 2009 får logopeder förskriva tekniska hjälpmedel till personer som stammar. Dock är det inte beslutat vilka av de fyra nedan beskrivna hjälpmedlen som kommer

Läs mer

Råd för bättre kommunikation. mellan patient och vårdpersonal

Råd för bättre kommunikation. mellan patient och vårdpersonal Råd för bättre kommunikation mellan patient och vårdpersonal 1 2 Introduktion God och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal. Kommunikationen ska ske så att

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Hypoteser om vilken lösning det finns behov av Stor andel gemensamma generella

Läs mer

Få ut mer av dina hörapparater. Phonaks trådlösa tillbehör

Få ut mer av dina hörapparater. Phonaks trådlösa tillbehör Få ut mer av dina hörapparater Phonaks trådlösa tillbehör Phonaks hörapparater är högfunktionella lösningar med syfte att återansluta människor till ljudvärlden. Även om ny teknik gör det möjligt att

Läs mer

VIBRANT SOUNDBRIDGE. ett mellanöreimplantat. Information för Hörselvården

VIBRANT SOUNDBRIDGE. ett mellanöreimplantat. Information för Hörselvården VIBRANT SOUNDBRIDGE ett mellanöreimplantat Information för Hörselvården Denna informationsskrift 2010 är framtagen i samarbete med: Konrad S. Konradsson, Hörselsektionen, VO-ÖNH Neurodivisionen, Akademiska

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Hörselskadade i sfi-undervisning

Hörselskadade i sfi-undervisning Hörselskadade i sfi-undervisning Många sfi-studerande har hörselnedsättning Erfarenheten visar att ett stort antal deltagare i sfi-undervisningen har hörselnedsättning. Jag började arbeta som lärare i

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

Infoblad nr 3 augusti 2013

Infoblad nr 3 augusti 2013 Infoblad nr 3 augusti 2013 Ordförande har ordet Nu börjar vi så sakta komma tillbaka från semestrar och ledigheter. Lite ovant är det, men det är samtidigt skönt att landa i vardagen igen. Det var länge

Läs mer

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörselverksamheten FyrBoDal

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörselverksamheten FyrBoDal Minnesanteckning Lokalt brukarråd, Hörselverksamheten FyrBoDal Tid: 130925 Plats: Plan 7, Hörselverksamhetens lokaler, Vänerparken. Närvarande: Gunnar Särnbratt, HRF Uddevalla Henry Karlsson, HRF Uddevalla

Läs mer

Medlemstidning 2007:4

Medlemstidning 2007:4 Medlemstidning 2007:4 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Seniorträffarna, HC om TSS mm Sid 5 HRF-kongrressen i vår Hörselrådet Sid 6 Kallelse till höstmöte Sid 7 Nomineringsblankett Sid 8 Slingrapport

Läs mer

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet Gästbok Information till dig som är boende på Patienthotellet Innehåll 4 Receptionen 5 Hotellrummet 5 Egen medicin 6 In/Utcheckning 6 Hjälpmedel 6 Böcker och tidskrifter 6-7 Telefoni/Trådlöst Internet

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

Programberedningens verksamhetsrapport 2011

Programberedningens verksamhetsrapport 2011 Programberedningens verksamhetsrapport 2011 Innehåll Programberedningen 1 Disposition 1 Metod 2 Patientgrupper 2 Landstingets hörselvård 3 Samverkan med verksamhetsansvariga 5 Beredningens analys och

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Författare: Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-41 54 25 E-post: kristina.bromark@regionuppsala.se

Läs mer

TILDA 1 år från operation till inkoppling

TILDA 1 år från operation till inkoppling TILDA 1 år från operation till inkoppling Bakgrund Carola och Peter Nilsson från Karlshamn är ett föräldrapar, som tidigt tog kontakt med Barnplantorna redan i samband med att det upptäcktes att Tilda

Läs mer

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan I flera länder vaccineras alla barn UPPSKATTNINGSVIS HÄLFTEN av alla barn som vistas på daghem

Läs mer

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Tänk dig att du befinner dig på resa i ett land där du inte talar språket. Du blir plötsligt sjuk och är hänvisad till ett lokalt sjukhus.

Läs mer