1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015"

Transkript

1 Diarienummer: Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett förenklat förfarande i enlighet med 15 kap lagen om Offentligt Upphandling (LOU ). Detta innebär bland annat att anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Det är därför av vikt att anbudsgivaren lämnar sitt bästa anbud från början. 2. Krav på anbudsgivaren Allmänna uppgifter Anbudsgivarens namn: Organisationsnummer: Kontaktperson: Telefon: E-post: Postadress: Evt. Hemsida: Entreprenören skall: vara registrerad i aktiebolags-, handelsbolags- eller föreningsregistret. skall ha giltiga tillstånd för denna typ av uppdrag enligt Transportstyrelsens bestämmelser, skall ha tillgång till två flygplan med kapacitet för, 4 timmars flygning i 80 knop, skall ha tillgång till minst fyra besättningar vars flygförare har certifikat att utföra de efterfrågade flygningarna i något av de offererade flygplanen. Entreprenören ska ha god kunskap i bevakningens utförande. Enligt 10 kap 1-3 Lagen om offentlig upphandling får anbudsgivare inte: vara försatt i konkurs eller likvidation, vara under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tillsvidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastad näringsförbud. vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. vara dömd för brott avseende yrkesutövning enligt laga kraftvunnen dom ha gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen Entreprenören skall ha fullgjort sina förpliktelser rörande socialförsäkringsavgifter och föreskrivna skatter. 3. Krav på anbudet anbudet skall lämnas som ett av behörig firmatecknare undertecknat original. En kopia av det fullständiga anbudet inklusive eventuella bilagor bifogas. anbudet skall innehålla all efterfrågad information. Endast anbud som inkommit i tid och som uppfyller skallkraven går vidare till utvärdering. anbudet skall avges på svenska språket. Anbudet ska vara giltigt i minst 20 dagar efter sista anbudsdag. Vid en eventuell rättslig prövning av Länsstyrelsens tilldelningsbeslut ska anbudets giltighetstid automatiskt förlängas till 20 dagar efter det datum förvaltningsrätten/kammarrättens dom vunnit laga kraft.

2 Anbudet skall innehålla: en kort företagspresentation, max en A4-sida, som bifogas anbudet. kopia på senast gällande registreringsbevis, av vilket behörig firmatecknare och organisationsnummer framgår, skall bifogas anbudet. Ifylld blankett 1 Teknisk anbud där Entreprenören angivit pris i SEK per flygtimme exklusive moms för anbudet ingående tjänst samt offererade flygplan och besättningar. ifylld och av skattemyndigheten undertecknad blankett SKV Skatteintyget får inte vara äldre än 60 dagar vid avlämnandet av anbudet. bevis om ansvarsförsäkring och belopp, eller motsvarande för utländskt företag. Entreprenörens årsredovisning för de senaste tre åren. lista på underleverantörer som anlitas för uppdraget och deras uppgifter. undertecknat avtalsförslag enligt Bilaga 1 kopia av giltigt flygcertifikat för offererade flygförare om Entreprenören offererar flygplan som ägs av annan måste Blankett 2 Intyg från flygplansägare att man avser att hålla flygplan tillgängliga för uthyrning till anbudslämnaren i upphandlingen av Skogsbrandbevakning med flyg i Södermanlands län från varje flygplansägare bifogas anbudet, kopia av giltigt tillstånd från Transportstyrelsen eller Luftfartsstyrelsen att bedriva den efterfrågade tjänsten. Varje offererad besättning måste innehålla en flygförare med certifikat att flyga minst en av de offererade flygplansmodellerna och en spanare. Ingen person får ingå i mer än en offererad besättning. Inget flygplan får offereras som ingen av de offererade besättningarna har certifikat att flyga. Offererade flygplan skall klara 4 timmars flygning i 80 knop. Om Entreprenören offererar flygplan som ägs av annan måste flygplan totalt finnas tillgängliga under hela bevakningsperioden. Entreprenören skall redovisa om miljöledningssystem eller miljöpolicy finns. Entreprenören skall redovisa om jämställdhetsplan finns. Entreprenören skall redovisa om mångfaldsplan finns. Blanketten SKV 4820 kan hämtas från Anbud som inte uppfyller samtliga skall krav kommer att förkastas. 4. Anbudsutvärdering Utvärderingen sker efter värderingsprincipen ekonomiska mest fördelaktiga. Utvärderingen består i att snittpris för de två offererade flygplanens timpris ställs mot varandra där det anbud med billigaste snittpris vinner. 5. Avtalsvillkor För uppdraget skall de avtalsvillkor som anges i bilagan till förfrågningsunderlaget gälla. För att bekräfta att avtalsvillkoren accepteras skall anbudsgivaren underteckna det bifogade avtalsförslaget. Om kontraktshandlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra skall handlingarna gälla i följande ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat: Avtalet Förfrågningsunderlaget Anbudet Kompletterande överenskommelser mellan parterna (t.ex. tidsplan) Avtal mellan parter kommer att vara giltigt först då båda parter undertecknat avtalet. Option på 1 års förlängning av avtalet kan bli aktuellt.

3 6. Administrativa förutsättningar och krav Anbudet skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den Anbud som kommer in för sent kan inte prövas, oavsett orsak till förseningen. Upphandling sker enligt lagen om offentlig upphandling i form av direkt upphandling. Länsstyrelsen avser att teckna kontrakt med en anbudsgivare. I det fall anbudsgivaren har för avsikt att anlita underleverantörer ska detta anges i anbudet. Inga underleverantörer får anlitas utan Länsstyrelsens skriftliga medgivande. Detta gäller även underleverantörer. För att Länsstyrelsen ska kunna ge medgivande för anlitande av underleverantörer, ska dessa vara kontrollerade avseende fullgörande av sina skyldigheter enligt lag och avtal, med avseende på momsregistrering, inbetalning av socialförsäkringsavgifter. Alternativa anbud är inte tillåtna. Anbudet kan komma att antas utan föregående förhandling. En eventuell förhandling kan bara ske på initiativ av länsstyrelsen. Länsstyrelsen äger rätt att förkasta samtliga anbud och häva anbudsinfordran om anbuden inte uppfyller kvalitetskraven eller innefattar ett för högt pris. Länsstyrelsen äger även rätt att förkasta samtliga anbud och häva anbudsinfordran till följd av nya/förändrade interna förutsättningar eller påverkande beslut från omvärlden. Länsstyrelsens kontaktperson Eventuella frågor ställs till nedan angiven kontaktperson. Frågor ställs skriftligen och i så god tid att svar kan lämnas senast tre (3) kalenderdagar innan sista dag för inlämning av anbud. Frågor och svar som har betydelse för alla anbudsgivare kommer att skickas till respektive anbudsgivare via e-post. För att anbudet ska kunna prövas skall det vara inkommet till Länsstyrelsen i Södermanlands län senast den Anbudet ska vara giltigt i minst 20 dagar efter sista anbudsdag. Vid en eventuell rättslig prövning av Länsstyrelsens tilldelningsbeslut ska anbudets giltighetstid automatiskt förlängas till 20 dagar efter det datum förvaltningsrätten/kammarrättens dom vunnit laga kraft. Kontaktperson: Tomas Birgegård Handläggare e-post: Anbud lämnas på följande sätt: Anbudet lämnas via mejl med Upphandling brandflyg i ämnesraden till Anbudet skall vara skriven på svenska och undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. 7. Upphandlingssekretess Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Detta innebär att uppgifter inte får lämnas till annan än den som behöver informationen för att kunna fullgöra uppdrag med anledning av upphandlingen. Efter upphandlingens offentliggörande är i normalfallet samtliga handlingar i upphandlingen offentliga handlingar. Kommersiell sekretess Uppgifter kan omfattas av sekretess även efter ovan nämnda tidpunkt. För kommersiell sekretess till skydd för en anbudsgivares uppgifter erfordras att uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

4 För det fall anbudsgivaren anser att de uppgifter som lämnats i upphandlings-ärendet uppfyller vad som erfordras för kommersiell sekretess, kan anbudsgivaren skriftligen inkomma med begäran om sådan. Sådan begäran ska innehålla precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Observera dock att uppgifter som rör utvärderingen endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas av kommersiella skäl. I det fall anbudsgivare väljer att begära kommersiell sekretess avseende delar av sitt anbud ska detta anges i särskild bilaga. Beslut Samtliga anbudsgivare får skriftligt besked om resultatet av upphandlingen snarast efter det att Länsstyrelsen fattat beslut om vilka anbud som antagits. 8. Kommersiella villkor Betalnings- och faktureringsvillkor Priserna för tjänsten ska anges netto exkl. moms. Betalning erlägges av Länsstyrelsen i Stockholms län mot faktura. Av fakturan skall framgå arten och omfattningen av utfört arbete. Uppdragsgivaren har rätt att fakturera månadsvis. Länsstyrelsen tillämpar 30 dagars betalningstid från inkommen faktura. Expeditions- och fakturaavgifter får ej debiteras Länsstyrelsen. Vid dröjsmål med betalning tillämpas räntelagens bestämmelser. Mervärdesskatt tillkommer på avtalad ersättning. Ersättningen enligt detta avtal kan maximalt uppgå till kronor. Hävning, prisreduktion och skadestånd Länsstyrelsen har rätt att häva avtalet vid försenad eller delvis leverans av beställd tjänst. En tjänst anses inte vara levererad eller endast delvis levererad om den inte uppnår den kvalitet som uppdragsgivaren beställt. Vid delvis leverans har Länsstyrelsen rätt att välja mellan hävning av hela avtalet eller en prisreduktion motsvarande utförd tjänst i relation till beställd tjänst jämfört med kostnaden för att göra en kompletteringsbeställning hos en annan leverantör. Länsstyrelsen har även rätt till skadestånd motsvarande merkostnaden för att beställa motsvarande tjänst eller kompletteringsbeställning av tjänsten så att slutresultatet motsvarar det som har upphandlats. Skadeståndet ska motsvara ett eventuellt högre pris samt den arbetskostnad som Länsstyrelsen får på grund av beställningen. 9. Upphovsrätt Material, inklusive data, som produceras för utförande av uppdraget ska produceras för Länsstyrelsens räkning. Länsstyrelsen har upphovsrätt till uppdragstagarens arbetsresultat vilket bland annat innebär att Länsstyrelsen för statsverkets räkning får fritt nyttja arbetsresultatet och därvid överlåta upphovsrätten till annan. Uppdragstagaren får dock utan skriftligt medgivande av Länsstyrelsen publicera eller på annat sätt nyttja arbetsresultat med angivande av källan. Myndigheten får samtliga rättigheter såsom rätten att; mångfaldiga, visa och sprida det producerade materialet, fritt ändra och omarbeta det producerade materialets innehåll och layout, trycka nya upplagor samt omarbeta och distribuera det producerade materialet i olika mediaformer exempelvis så att produkten kan vidareförmedlas via internet eller i annan digital form. Länsstyrelsen ska även förvärva rättigheten att vidare överlåta rättigheterna enligt ovan. Uppdragstagaren ska till Länsstyrelsen överlämna digitala kopior i överenskommet format på allt material och all data som producerats i uppdraget.

5 10. Avbrytande av upphandlingen Länsstyrelsen äger rätt att förkasta samtliga anbud och upphäva anbudsinfodran till av nya förändrade interna förutsättningar eller påverkande beslut från omvärlden. I och med inlämnandet av anbud accepteras samtliga krav och villkor som framgår av förfrågningsunderlaget. Bilaga 1 Avtal om skogbrandbevakning med flyg Bilaga 2 Flygslinga för skogsbrandbevakning Bilaga 3 Blankett 1 Tekniskt anbud Bilaga 4 Blankett 2: Intyg från flygplansägare att man avser att hålla flygplan tillgängliga för uthyrning till anbudslämnaren i upphandlingen av Skogsbrandbevakning med flyg i Södermanlands län

6 Bilaga 1, Avtal om skogbrandbevakning med flyg 1 Avtalets omfattning Entreprenören skall under ledning av Länsstyrelsen svara för bevakningsuppdrag med flyg fram till Avtalet kan förlängas med maximalt ett år om Länsstyrelsen så begär. I uppdraget ingår att efter Länsstyrelsens anvisningar organisera, administrera och utföra skogsbrandbevakning i länet och i förekommande fall även i delar av angränsande län. I avtalet ingår endast uppdrag utförda åt och beordrade av Länsstyrelsen. I det fall entreprenören åtar sig uppdrag åt kommunala räddningstjänster eller andra aktörer ligger detta utanför detta avtal och kostnaden för dessa uppdrag får inte belasta Länsstyrelsen. I skogsbrandbevakningen ingår kvarstannande vid upptäckt brand tills dess inrapportering till SOS Alarm AB har genomförts. I skogsbrandbevakningen ingår även att på SOS Alarms eller räddningstjänstens begäran kvarstanna tills första räddningsenhet är på plats. Om flygplan därutöver stannar kvar i området på order av SOS Alarm, räddningsledare eller på eget initiativ för att utföra rekognoscering eller vägvisning ligger sådana uppdrag utanför detta avtal och kostnaden för dessa uppdrag får inte belasta Länsstyrelsen. 2 Bevakningens utförande Personal som utför uppdraget skall kunna kommunicera på svenska. Skogsbrandbevakning Flygslingan i bevakningsområdet omfattar en sammanlagd en sammanlagd flygsträcka på cirka 291 km Länsstyrelsen har möjlighet att förändra bevakningsslingan om så erfordras. Bedömningen för om skogsbrandbevakning skall utföras grundas huvudsakligen på SMHI:s prognoser för skogsbrandrisker. Bevakning blir aktuell då bevakningsområdet allmänt har stor brandrisk eller högre brandriskvärde (4, 5 eller 5E). Skogsbrandbevakningen ska utgå från MSB senast beslutade inriktning eller av länsstyrelsen beslutade rutin. Bevakning kan beroende på rådande läge utföras längs hela eller delar av slingan. MSB 2015 års inriktning. Brandrisk (enligt bedömning av i första hand dygnsprognoser för FWI) Antal flygningar 50 % eller mer av det område som bevakningsslingan 2 gånger per dygn längs hela slingan täcker har brandrisk 5 eller 5E Alternativt Brytpunkter som ligger i områden som har brandsrisk 5 eller 5E Överflygning med bevakning över de aktuella bryt-punkterna sker 2 gånger per dygn 25 % eller mer av det område som bevakningsslingan 1 gång per dygn längs hela slingan täcker har brandrisk 4

7 Alternativt Brytpunkter som ligger i områden som har brand risk 4. Brandrisk 1 3 i hela slingans område. Överflygning med bevakning över de aktuella brytpunkterna sker 1 gång per dygn Ingen bevakning Beslut om skogsbrandbevakning tas av länsstyrelsen i Södermanlands län. Bevakningen skall normalt påbörjas: vid en överflygning mellan kl vid två överflygningar mellan kl och kl Beredskap skall finnas för eventuell extra bevakning (exempelvis efter åska med blixtnedslag), som skall utföras på särskild anmodan från länsstyrelsens TiB. Brandflygchef/stf brandflygchef skall under bevakningsperioden 15 maj 15 september: varje morgon innan klockan 10 inhämta huruvida flygning skall ske eller ej, antal flygningar och tidpunkter när flygningar skall ha påbörjats hos TiB eller enligt annan fastställd rutin upprätta förteckning över flygförare och reserver med tel nr mm skall under bevakningsperioden vara anträffbar via telefon Spanare Vid flygning skall spanare alltid medfölja. Spanaren svarar för all verksamhet kring övervakningsuppdraget förutom flygning. Samband Rakelsamband skall kunna upprättas med kommunal räddningstjänst och SOS Alarm AB på aktuella kanaler. 2 st RAKEL tillhandahålls av Länsstyrelsen. Entreprenören svarar för installation av utrustningen samt att eventuella erforderliga godkännanden inhämtas. 4 Materiel I flygplan som är på bevakningsuppdrag skall topografiska kartan, räddningstjänstkartan, finnas över den slinga som bevakas och i förekommande fall även delar av angränsande län. Länsstyrelsen tillhandahåller även Entreprenören med följande: 2 st RAKEL terminaler Entreprenören svarar för att den materiel som erhålls som lån för bevakningsuppdraget, återlämnas i oskadat skick när avtalet upphört att gälla. 5 Ersättning och rapportering Ersättning Ersättning utgår enbart för flygtid. Det utgår inga andra ersättningar. Länsstyrelsen ersätter maximalt 30 minuters flygning till och från flygslingan per bevakningsuppdrag. Det åligger entreprenören att tillse att avtal om kostnadsersättning ligger inom ramen för vad Transportstyrelsens tillstånd medger. Ersättning kan utgå till entreprenören för den egentliga flygtiden under kompletterande utbildning (enligt fastställd utbildningsplan) för att kunna utföra skogsbrandbevakning med flyg. Ersättning kan medges för högst 10 tim per år, dessa räknas av mot eventuell flygtid för skogsbrandbevakning.

8 Ersättning utgår i samband med övning om högst 8 timmar per slinga och räknas inte in i de s.k. garantiflygtimmarna. De priser Entreprenören lämnat i sitt anbud skall vara giltiga under hela avtalsperioden (och dess eventuella förlängning) såvida inte flygbränslepriset (inklusive skatter och avgifter) ökat med mer än 4% jämfört med det flygbränslepris som gällde vid anbudstillfället. Om flygbränslepriset (inklusive skatter och avgifter) under avtalsperioden (och dess eventuella förlängning) ökat med mer än 4% har Entreprenören, från detta datum, rätt till uppräkning av timpriset. Uppräkningen av timpriset motsvarar den faktiska merkostnad som direkt hänför sig till skillnaden mellan det flygbränslepris som gällde vid anbudstillfället jämfört med det vid flygningen aktuella flygbränslepriset (inklusive skatter och avgifter). Rapporter/fakturering Rapportering och redovisning av brandflygets verksamhet innehållande uppgifter om upptäckta bränder, antal flygningar, flygtid mm skall ske månadsvis till Länsstyrelsen och på av Länsstyrelsen anvisade blanketter. Entreprenören ska fortlöpande mata in flygrapporter i MSB: centrala datasystem https://www.msb.se/sv/insats-- beredskap/naturolyckor/skogsbrand/skogsbrandflyg/ Vid upptäckt av brand ska Entreprenören via SMS/Mail eller annan överenskommen rutin meddela länsstyrelsen om upptäckt samma dag som upptäckt. I samband med denna rapportering faktureras också kostnader för genomförda flygningar. De fakturerade kostnaderna specificeras vad avser typ av kostnad. Flygtid redovisas som flygtid i luften och redovisas i timmar och minuter angivet i femminuters intervall. Inkomna fakturor betalas inom 30 dagar under förutsättning att de godkänns av Länsstyrelsen. Efter genomförd säsong och senast den 30 september skall en verksamhetsberättelse och sammanställning av säsongens skogsbrandflyg, redovisande säsongens alla flygkostnader, flygtid, verksamhet, upptäckta bränder mm redovisas på av Räddningsverkets fastställda blanketter och tillsändas Länsstyrelsen. 6 Utbildning Entreprenören ansvarar för att piloter och spanare får för uppdraget nödvändig utbildning och information i enlighet med uppgifter i MSB: s riktlinjer Skogsbrandbevakning med flyg Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps inriktning från 2015 Entreprenören svarar för framtagande av utbildningsplan som skall godkännas av länsstyrelsen. Entreprenören svarar för genomförande av utbildning. 7 Tillstånd/ försäkringar Entreprenören förbinder sig att teckna erforderliga försäkringar för de som utför tjänsten inklusive medföljande passagerare samt den materiel som används. För Länsstyrelsen För Anbudsgivare Ylva Sundholm

9 Bilaga 2 Flygslinga

10 Bilaga 3 Blankett 1 Tekniskt anbud Registreringbeteckning på offererade flygplan Flygplansmodell Pris per timme exklusive moms Offererade Besättningar (anges som flygförare + spanare) Flygförare Flygplansmodell Spanare Modeller som flygföraren har certifikat att flyga Aktuellt flygbränslepris (inklusive skatter och avgifter) se Bilaga 1, Avtal om skogbrandbevakning med flyg,5 Ersättning och rapportering Kryssa i för ja eller nej Ja Nej Vi har miljöledningssystem eller miljöpolicy Vi har jämställdhetsplan Vi har mångfaldsplan.. Underskrift firmatecknare

11 .. Namnförtydligande Bilaga 4 Blankett 2: Intyg från flygplansägare att man avser att hålla flygplan tillgängliga för uthyrning till anbudslämnaren i upphandlingen av Skogsbrandbevakning med flyg i Södermanlands län Fyll i flygplansägarens namn avser att till fyll i anbudslämnarens namn uthyra flygplan att användas för skogsbrandbevakning. Jag/Vi avser att hålla mina/våra flygplan tillgängliga för uthyrning till fyll i anbudslämnarens namn under perioden 15 maj till 15 september 2015 och eller 2016 enligt följande: Flygplanets registreringsbeteckning Flygplansmodell Antal dagar flygplanet kan hyras av anbudslämnaren för skogsbrandbevakning under perioden

Förfrågningsunderlag för skogsbrandbevakning med flyg i Södermanlands län

Förfrågningsunderlag för skogsbrandbevakning med flyg i Södermanlands län 1(1 Thomas Persson 0155-264149 Anbudsjournalen Förfrågningsunderlag för skogsbrandbevakning med flyg i Södermanlands län Enligt önskemål översänds förfrågningsunderlaget avseende länsstyrelsens upphandling

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Förfrågningsunderlag för skogsbrandbevakning med flyg i Gotlands

Förfrågningsunderlag för skogsbrandbevakning med flyg i Gotlands Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-07 Dnr 450-714-14 1(19) Förfrågningsunderlag för skogsbrandbevakning med flyg i Gotlands Län Förfrågningsunderlag avseende Länsstyrelsen i Gotlands län upphandling av

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Formulär till anbud Innehåll: Anbudsformulär för entreprenad sid 2 Anbudsformulär för tryckning och borrning 4 Leverantörsförsäkran 6 Anbud och efterfrågade

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

PM 1(7) Datum. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningar angivna i detta förfrågningsunderlag, inklusive bilaga 1 och 2.

PM 1(7) Datum. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningar angivna i detta förfrågningsunderlag, inklusive bilaga 1 och 2. PM 1(7) Hans Sandberg 2010-10-15 512-3841-2010 0155-26 40 09 Upphandling av ramavtal för entreprenadtjänster för praktiskt utförande av skötselåtgärder i skyddade områden samt för enskilda växt- och djurarter

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(15) Datum: 2007-03-29 Sista anbudsdag: 2007-04-16 Anbudets giltighet: 2007-06-30 LiU Diarienummer: LiU 401/07-27 Linköpings universitet genomför en upphandling av reklamplats på luftballong inklusive

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans.

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. 1(12) Innehåll INNEHÅLL... 2 1ALLMÄNT... 3 1.1Instruktioner för ifyllnad av detta svarsformulär... 3 2KRAV... 3 2.1Anbudsgivarens

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Nytt staket, nya grindar och nya lekredskap till Lyckebo förskola i Juoksengi Övertorneå kommun önskar offert på material

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M.

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2011-09-22 Göteborgs Spårvägar AB inbjuder härmed till anbudsgivning avseende upphandling av funktionsavtal om IT-drift m.m. Förutsättningarna

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3 1/9 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sista anbudsdag: 2012-10-29 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT Försvarsexportmyndigheten Box

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner BILAGA 4A TILL CIRKULÄR 09:86 1 (8) ANBUDSINBJUDAN Upphandling av leverantörsinspektioner 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 Avtalsform...3 1.2 Avtalsperiod...3 1.3 Avropsordning...3

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan 11-14 1. Allmän Information Inbjudan Dals-Eds kommun kommunstyrelsen upphandlar under förutsättning av nödvändiga beslut fattas anordnande av evenemang för att öka kommunens attraktionskraft. Upphandlande

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag Allmän orientering, Kommun lednings konroret, Märsta - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare 1/7 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman 08-587 133 14 2012-10-16 Bilaga 1 till FXM 2012/578:3 Anbudsformulär Kvalificering av anbudsgivare Swedish Defence and Security Agency Box 56081, 102 17 Stockholm.

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Offertförfrågan, spångvirke

Offertförfrågan, spångvirke 1 / 5 Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 2011-12-13 512-7756-2011 Offertförfrågan, spångvirke Länsstyrelsens naturvårdsenhet har ansvar för underhåll av det statliga ledsystemet i fjällen och av leder

Läs mer

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare Ansökningsformulär Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare 1 Uppgifter om sökande Namn på sökande/företag: Driftsform: Organisationsnummer/personnummer: Postadress:. Postnummer

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

DIREKTUPPHANDLING. Aluminiumbåt med motor

DIREKTUPPHANDLING. Aluminiumbåt med motor = Datum Dnr 2012-01-24 512-565-2012 DIREKTUPPHANDLING Aluminiumbåt med motor Bilagor: Bilaga 1: Sanningsförsäkran Bilaga 2: Svarsformulär mçëí~çêéëë= _Éë âë~çêéëë= qéäéñçå= qéäéñ~ñ= bjéçëí= UPN=US== pqboprka=

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Förfrågan avser: Projektledare

Förfrågan avser: Projektledare Förfrågningsunderlag 2009-06 Förfrågningsunderlag 2009-06 Förfrågan avser: Projektledare Köpare Fiber Optic Valley AB Anbud tillhanda senast 2009-06-05 Anbudets giltighetstid 120 dagar efter sista anbudsdag

Läs mer