Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor"

Transkript

1 Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte april 2013

2 2

3 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs s-förening, Skärholmens s-förening, Sätra s-förening Motion A2 Dags att ta itu med avsaknad av kongressombud från Stockholm med utomeuropeisk invandrarbakgrund... 5 Kurdiska s-föreningen i Stockholm, S-aktiva Invandrare Motion A3 Indela arbetarekommunen i valkretsar för val av kongressombud... 6 Katarina Västra s-förening Motion A4 Kongressombudsvalet... 7 Katarina Västra s-förening Utlåtande A1, A2, A3 och A Motion A5 Mångfald bland anställda inom Partiet S-aktiva Invandrare Utlåtande A Motion A6 Öka valdeltagandet i Sveriges allmänna val Bredäng s-förening, Skärholmen s-förening, Sätra s-förening Motion A7 Kan S i Stockholms Stad komma över 20% nivån i något kommande val? Bredäng s-förening Utlåtande A6 och A Motion A8 Tidsbegränsade politiska uppdrag Örby s-förening Utlåtande A Motion A9 Socialdemokratiska partiets grafiska profil Bredäng s-förening, Skärholmen s-förening, Skärholmens s-kvinnoklubb, Sätra s-förening Motion A10 Motionsbehandling Örby s-förening Utlåtande A9 och A Motion A11 Omedelbart inträde av repskapsombud Minneberg-Traneberg s-förening Motion A12 Direktdemokrati Örby s-förening Utlåtande A11 och A

4 Motion A13 Öka graden av internationalism i partiets verksamhet Afrikanska s-föreningen Utlåtande A Motion A14 Utred en resursfördelning till områdesorganisationerna som följer ansvarets tyngd Katarina Västra s-förening Utlåtande A Motion A15 Bättre redovisning av föreningarnas medlemsavgifter Ängby s-förening Utlåtande A Motion A16 Det blåser nya vindar i förorten Latinamerikanska socialdemokrater Utlåtande A Motion A17 Studieplan om monarkins avigsidor Tensta s-förening Utlåtande A

5 Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna Bredängs s-förening Skärholmens s-förening Sätra s-förening År efter år visar det sig att valdeltagandet för att rösta fram ombud till partikongresserna minskar. I Stockholms partidistrikt så är valdeltagandet ca 20 % vilket är bedrövligt lågt med tanke på vårt partis strävan efter demokrati. Därav är ca 10 % av rösterna, ej giltiga, vilket bevisar att röstningsförfarandet är komplicerat. Röstningsförfarandet som det idag är konstruerat, kan betraktas som svårt. Som medlem kryssar du dem som du vill ska bli ombud och får kanske ihop ett tiotal. Medlem måste alltså kryssa, i t ex i Stockholms partidistrikt, ca tolv ytterligare för att valsedeln ska bli godkänd. Medlemmen kryssar då med stor sannolikhet de namn som är allmänt kända. Detta främjar knappast förnyelse. Dessutom bör svarskuvertet vara frankerat för att främja ett högre valdeltagande. Yrkande: 1. att Stockholms partidistrikt verkar för en förändring av, 5 moment 10 i stadgarna, när det gäller röstningsförfarandet av ombud till partikongresser 2. att för att valsedel ska vara godkänd, medlem kan rösta på minst ett ombud och högst det antal som varje partidistrikt är berättigad till 3. att valkuvertet är frankerat Motionen antagen på Bredäng, Skärholmen och Sätra socialdemokratiska föreningsmöten den 10 november Motion A2 Dags att ta itu med avsaknad av kongressombud från Stockholm med utomeuropeisk invandrarbakgrund Kurdiska s-föreningen i Stockholm S-aktiva Invandrare Det är dags att göra något konkret åt avsaknad av kongressombud med utomeuropeisk invandrarbakgrund bland de 22 ombud som Stockholm s-medlemmar valde. Den här gången var det över 30-tal medlemmar med utomeuropeisk invandrarbakgrund, kända och mindre kända, som kandiderade. Bland dem fanns de riksdagsmän, fullmäktige- och landstingsledamöter som nominerades på framträdande platser av partiet eller som fick mängder av röster vid personval som gjorde att de blev valda till ledamöter i dessa beslutsfattande församlingar. 5

6 Men att representera partiet vid partikongressen verkar de inte anses duga till. Med respekt för valets resultat och ett erkännande att de som blev valda är kompetenta kamrater som kommer att representera partiet på bästa möjliga sätt, vill jag här påpeka att listan över valda kamrater att representera partiet vid nästa kongress utgör varken en representativ grupp från hur medlemskåren ser ut i partiet i Sthlms AK eller hur valmanskåren ser ut i Stockholms kommun. Med anledning av ovanför anfört yrkar jag: 1. att årsmötet ger AK:s styrelse i uppdrag att tillsammans med mellanleden bilda en arbetsgrupp i syfte att presentera ett förslag i god tid innan nästa kongressval som främjar och säkerställer förbättrad mångfald bland kongressombud jämfört med det som gäller idag. Stockholm 1 november 2012 Viktor Montero Motionen har behandlats och antagits av Kurdiska s-förening i Stockholms medlemsmöte den 27 november Motionen har behandlats och antagits av S-aktiva Invandrare på medlemsmöte den 28 november Motion A3 Indela arbetarekommunen i valkretsar för val av kongressombud Katarina Västra s-förening Valet av kongressombud till 2013-års partikongress i Göteborg har fått stark och berättigad kritik. Genom att Stockholms partidistrikt (det vill säga Stockholms arbetarekommun) utgör en enda valkrets tvingas medlemmarna sätta lika många kryss på valsedeln som partidistriktet har ombud på kongressen. Effekten blir ett lågt valdeltagande, en stor andel felaktiga och därmed ogiltiga röster och att namnkunniga men i partiarbetet relativt inaktiva kandidater väljs som ombud. Kongressdelegationen brister i representativitet på ett olyckligt sätt. En ändring av valsättet till kongressen bör om möjligt ske inom ramen för gällande stadgar för att en förändring ska kunna tillämpas vid nästa kongressval. Våra gällande stadgar framhåller att partidistrikten bör indelas i valkretsar för val av kongressombud: Kapitel 2 Partistadgar, 5 Val av ombud till partikongress, moment 1 För val av kongressombud bör partidistrikten indelas i valkretsar. Dessa fastställs av distriktsstyrelsen som också fastställer antal ombud och suppleanter i varje valkrets. Partikongressen har härigenom beslutat om en presumtion för indelning i valkretsar. Det är svårt att hitta något skäl till att Stockholms arbetarekommun inte bör följa den norm som stadgarna ställer upp. En indelning i valkretsar innebär att röstande medlemmar inte behöver sätta lika många kryss på valsedeln för att avge en giltig röst. Medlemmarna bör också ha enklare att ha kunskap om lokalt verksamma kandidater än kandidater från hela partidistriktet. Redan i dag tillämpar arbetarekommunen en geografisk indelning i valkretsar genom de stadgebundna valkretsförbunden, som följer de kommunala valkretsarna. Valkretsarna i Stockholms stad är i dag sex 6

7 till antalet och bygger på Svenska kyrkans församlingar. De kommunala valkretsarna skulle även kunna ligga till grund för partidistriktets indelning i valkretsar inför kongressombudsval. De sex kommunala valkretsarna är: I Södermalm Enskede (Enskede, Högalid, Maria Magdalena, Katarina och Sofia församlingar) II Bromma Kungsholmen (Kungsholms, St Göran, Essinge, Bromma och Västerleds församlingar) III Norrmalm Östermalm Gamla Stan (Domkyrko, Adolf Fredrik, Engelbrekt, Gustav Vasa, Hedvig Eleonora, Johannes, Matteus och Oscars församlingar) IV Östra Söderort (Skarpnäck, Farsta och Vantörs församlingar) V Västra Söderort (Brännkyrka, Hägersten och Skärholmens församlingar) VI Yttre Västerort (Hässelby, Vällingby, Spånga och Kista församlingar) Problemen som vidhäftar valen av kongressombud i Stockholm är allvarliga. Den bästa lösningen är att tillämpa stadgarna, som framhåller att partidistriktet bör indelas i valkretsar. Hur indelningen ska se ut är styrelsens sak att avgöra. Med anledning av ovanstående föreslår jag årsmötet besluta 1. att Stockholms partidistrikt ska indelas i valkretsar för val av kongressombud Motionen antagen på Katarina Västras medlemsmöte 27 nov 2012 Motion A4 Kongressombudsvalet Katarina Västra s-förening Stockholms arbetarekommun har medlemmar. Vid kongressvalet inkom giltiga röster och en hel del ogiltiga. Av de valda var det endast fem stycken som inte har deltagit i de två senaste kongresserna. Ingen av de valda hade utomeuropeisk bakgrund. Även om valet formellt sett var demokratiskt oantastligt kan man fråga sig om det var det med avseende på resultatet: 1. Få röstande. 2. Obetydlig förnyelse. 3. Inte representativt för medlemskåren. Så här får det inte fortsätta. Arbetarekommunen måste i god tid innan nästa Kongressombudsval ta itu med dessa demokratiska brister. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 1. att Stockholms partidistrikts styrelse ges i uppdrag att till kommande kongressombudsval vidta åtgärder som syftar till att öka antalet röstande, öka förnyelsen och förbättra representativiteten Motionen antagen på Katarina Västras medlemsmöte 27 nov

8 Utlåtande A1, A2, A3 och A4 Genomförandet och resultatet av kongressombudsvalet har väckt stor reaktion, diskussion och omfattande frågeställningar bland medlemmar och styrelsen i arbetarekommunen, inte minst i sociala medier och i den offentliga debatten. Frågor som hur man skulle kunna modernisera och således tillgängliggöra processen för att främja ett ökat valdeltagande till hur man åstadkommer en kongressombudslista som utgör en representativ grupp utifrån hur medlems- eller valmanskåren ser ut i Stockholms arbetarekommun är diskussioner styrelsen observerat. Styrelsen står lyhörd i dialogen om hur Stockholms arbetarekommun kan genomföra processer och val mer demokratiskt och i högre grad tillgängligt i fråga om förfaringssättet. Vi ser att bättringar måste göras i det praktiska förfaringssättet samt att åtgärder ska tillsättas för att kongressombudslistan ska utgöra en representativ grupp utifrån hur medlemskåren ser ut i Stockholms arbetarekommun. Styrelsen konstaterar att valdeltagandet är för lågt samt att avsaknaden av kongressombud med utomeuropeisk invandrarbakgrund utgör ett allvarligt misslyckande och således ett hot mot demokratin. Detta är sammanfattningsvis utmaningar som arbetarekommunen står inför för att leva upp till kravet på medlemmarnas begäran om att få ökad rätt till inflytande samt vår strävan efter utsträckt demokrati. Behovet av förändring ter sig överhängande när strukturer marginaliserar viktiga röster och således hotar jämlikheten inom arbetarekommunen. Motion A1 handlar om hur man skulle kunna främja ett högre valdeltagande i valet av ombud till partikongressen där man menar att själva processen står till grund för ett minskat valdeltagande och ickerepresentativ ombudslista. Det är en analys som styrelsen beaktar men som man till viss del kan godta. Styrelsen menar att resultatet måste ses utifrån fler aspekter än bara kraven i kapitel 2 5 moment 10 i stadgarna. Resultatet av kongressombudslistan ska också ses över, se motionssvar till motionerna 3 och 4 nedan. För att kommentera de begärda yrkandena så vill man enligt p.1 att Stockholms arbetarekommun verkar för en förändring av 5 moment 10 ska ändras som anger att Godkänd valsedel ska uppta det antal ombud som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig. Enligt p.2 ska 5 moment 10 ersättas med en text om att valsedeln är godkänd så tillvida att den innehåller minst en röst och maximalt det antal ombud som varje partidistrikt är berättigad till. P.3 anger att valkuvertet borde vara frankerat. Styrelsen menar att det finns andra åtgärder som kan underlätta processen än fokusera på antalet ogiltiga valsedlar. I likhet med organisationsutredningen 2009 menar vi att ett elektroniskt sidoalternativ som uppmärksammar felaktigheter och tillgängliggör processen för medlemmarna utgör ett led i utvecklandet av våra demokratiska processer. Frågan om att kunna kryssa färre kandidater än de antal som ska väljas har behandlats tidigare i Stockholms arbetarkommun. Representantskapet har då konstaterat att det finns goda demokratiska skäl att hålla fast vid den nuvarande ordningen. Det viktigaste skälet till detta är att systemet för att välja kongressombud måste bygga på att varje röst väger lika tungt. Om den röstande tillåts att kryssa färre namn än det totala antal som ska utses, öppnar det för taktikröstning. För valsedlarnas del instämmer vi med motionären om att arbetarekommunen ska stå för portot. Motion A2 handlar om allvaret i bristen på avsaknad av kongressombud från Stockholms arbetarekommun med utomeuropeisk invandrarbakgrund samt kravet på att säkerställa förbättrad mångfald bland ombudslistan framöver. Styrelsen menar att vi måste se över hur vi ska arbeta för att våra kongresslistor, företrädarlistor samt styrelser inom föreningarna består av mångfald inom olika kategorier så som ålder, kön, bakgrund m m. Styrelsen har därför beslutat att dels underlätta valprocessen till kongressombudsvalen, se motionssvar motion A1, samt utreda röstningsförfarandets process genom att tillsätta en utredning, se motionssvar motionerna A3 och A4. Detta menar styrelsen utgör en strategi för 8

9 att förbättra den demokratiska mångfalden och således kunna få med ombud som inte enbart är namnkunniga personer. Men därutöver behöver Stockholms arbetarekommun tillsätta extra resurser för de grupper som på ett tydligt sätt marginaliseras och exkluderas. Den demokratiska mångfalden ska inte enbart utgöra ett krav inför nästa kongressval utan i alla avseende gällande representation. Vi delar motionärens åsikt om att alla former av direktval gynnar de personer som är mest kända. Eftersom partikongressvalen är direktval kommer kända partimedlemmar och företrädare förmodligen alltid att ha lättare att samla många röster. Den långsiktiga lösningen för att få till en mångfald i kongressombudsvalen, liksom på våra listor och i våra styrelser, är att se till att hela partiorganisationen genomsyras av mångfald. Det gäller att börja redan i lokalföreningarna, men framförallt i våra egna utbildningar, när vi utser våra valberedningar och när vi tar våra listor. För att bli känd i organisationen är det en fördel att ha ett heltidsuppdrag, för att få större mångfald bland våra heltidspolitiker måste våra listor präglas av större mångfald. Detta kräver att unga, äldre, personer med utomeuropeisk bakgrund och andra underrepresenterade grupper aktivt värvas till våra spetsutbildningar och dyl. och på så vis får både den kunskap och de nätverk som behövs för att få ett förtroende i organisationen. Att Stockholms kongressdelegationer blir allt för homogena är ett symptom på att mångfalden brister i vår arbetarekommun, inte det ursprungliga problemet. Vill vi verkligen komma till rätta med problemet måste vi jobba med att aktivt lyfta, särbehandla eller kvotera i alla led. Motion A3 och A4 handlar om valsättet till kongressen samt resultatet av kongressombudslistan. Motionärerna yrkar gemensamt att styrelsen ges i uppdrag att till kommande kongressombudsval ta itu med de uppkomna demokratiska bristerna. Ett processuellt förfaringssätt är att tillöka tillgängligheten med elektroniskt alternativ samt att valkuvertet ska vara frankerat. Dock måste kongressombudsvalet ses utifrån fler aspekter. Här spelar kongressombudslistans resultat en viktig roll för att kunna analysera och förstå vilka grupper som exkluderas och marginaliseras. Önskemålet om en stadgeförändring av kapitel 2 partistadgar 5 moment 1 om val av kongressombud genom att partidistrikten indelas i valkretsar är ett återkommande förslag för förändring. Stockholms arbetarekommun utgör en till medlemsantalet samt geografiskt ett stort partidistrikt där medlemmarna för nuvarande tvingas sätta lika många kryss på valsedeln som partidistriktet har ombud på kongressen då Stockholms arbetarekommun utgör ett partidistrikt. Att införa valkretsar medför många processuella fördelar samt en ökad representativitet hos medlemsrörelsen där vi ser en möjlighet att råda bot på avsaknaden av mångfald. Röstade medlemmar får således kryssa i lokalt verksamma kandidater än kandidater från hela partidistriktet vilket möjliggör att fler än namnkunniga partikamrater kan toppa kongressombudslistan. Dock innebär detta stora nackdelar för föreningar och sidoorganisationer inom arbetarkommun som saknar geografisk tillhörighet samt medlemmar som ej bor i Stockholms stad. Arbetarekommunens styrelse menar således att det är nödvändigt att se över hur vi inför en process som kan gynna syftet men också tillgodose demokratin på bästa sätt och överlåter diskussionen om valkretsar till den utredning som föreslås nedan. 9

10 Arbetarkommunens styrelse föreslår årsmötet att besluta 1. att avslå första att-satsen i motion A1 2. att avslå andra att-satsen i motion A1 3. att bifalla tredje att-satsen i motion A1 4. att anse motion A2 besvarad genom tillsättandet av uppdraget i punkt att avslå motion A3 till förmån för tillsättandet av en utredning 6. att bifalla motion A4 7. att styrelsen får i uppdrag att tillsätta en utredning som ska analysera de uppkomna demokratiska bristerna i kongressombudsvalet. Utredningen får i uppdrag att se över processen, stadgarna och vilka andra åtgärder som krävs för att öka mångfalden. Utredningen ska ta fram konkreta förslag som ska presenteras för representantskapet. Beslut: Motion A5 Mångfald bland anställda inom Partiet S-aktiva Invandrare Socialdemokraterna har alltid varit ett parti som stått för jämställdhet och mångfald. Idag ser vi istället bristen på mångfald inom partiet. Det finns för tillfället INGA anställda med invandrarbakgrund i partikansliet, i Riksdagen eller i Landstinget. Vi ser också att representationen bland de valda politikerna med invandrarbakgrund är väldigt låg. Detta kräver en omedelbar förändring! En tredjedel av invånarna av Stockholms stad är av invandrarbakgrund. Ser vi till landet i stort så är det ungefär en femtedel. Det borde därför vara naturligt för ett parti som Socialdemokraterna, som står för jämlikhet och rättvisa, att vi med invandrarbakgrund finns representerade i partiet. Bristen på representation bidrar än mer till vårt utanförskap i samhället. När vi inte finns representerade får våra frågor och problem inte heller plats på agendan. Med anledning av ovanför anfört yrkar vi: 1. att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att se till att partiet ska ha som målsättning att anställa kvinnor och män med invandrarbakgrund till partikansliet, till riksdagen och till landstinget så att andelen av tjänstemän med invandrarbakgrund avspeglar det svenska samhället Stockholm 4 november 2012 Sultan Kayhan, Rihab Saafi Motionen har behandlats och antagits av S-aktiva Invandrare på medlemsmöte den 28 november

11 Utlåtande A5 Liksom alla arbetsgivare i landet måste Socialdemokraterna i Stockholm tillämpa och verka efter Diskrimineringslagen (2008:567) vid nyanställning och tillsättandet av tjänster. Lagen anger diskrimineringsförbud i arbetslivet mot bland annat arbetstagare, den som gör en förfrågan eller söker arbete, söker eller fullgör praktik samt utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft, 2 kap. 1 st.1p. 1-4 DiskrL. Arbetsgivaren har också skyldighet att genomföra aktiva åtgärder i arbetslivet samt målinriktat arbete inom ramen för sin verksamhet för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 3 kap. 2-3 DiskrL. Detta gäller även vid rekrytering och tillsättning av tjänster. När det på en arbetsplats inte råder i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar enligt 3 kap. 9 DiskrL. Detta menar vi Socialdemokrater i Stockholm också borde samtliga diskrimineringsgrunder som omfattas av lagstiftningen. Vi Socialdemokrater i Stockholm har genom partidisktriktmotionen Antagandet av ett nytt program mot rasism och för jämlikhet oavsett etnisk tillhörighet eller religion för Socialdemokraterna till kongressen 2013, som grundar sig i arbetarekommunens program mot rasism och för jämlikhet, understrukit vikten av mångfald inom representationen, bland våra förtroendevalda och vår personal. Vi vill således verka för att arbetsgivare ska se till att andelen arbetstagare av underrepresenterade grupper ökar och för att det ska anställas personer med invandrarbakgrund på olika nivåer inom partiet. Vi har som målsättning samt skyldighet att efterleva Nytt program mot rasism och för jämlikhet oavsett etnisk tillhörighet eller religion för Socialdemokraterna som antagits av representantskapet i Stockholms arbetarekommun. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att bifalla motionen Beslut: Motion A6 Öka valdeltagandet i Sveriges allmänna val Bredäng s-förening Skärholmen s-förening Sätra s-förening Det är ett lågt (alldeles för lågt) valdeltagande i många stadsdelar i Stockholm när det gäller val till kommun-, landsting- och riksdag. Valdeltagandet bör höjas i dessa områden. Därför bör det till varje valår, när det är allmänna val, avsättas medel i budgeten för att främja valdeltagandet. Detta kan ske genom att kommunen anställer demokratiambassadörer eller hanterar detta på annat sätt. Stadsdelsförvaltningarna ska inte behöva ha egen ekonomi för detta utan kostnaderna ska budgeteras utifrån beslut i kommunfullmäktige. Ligger kostnaden på varje stadsdel så blir andra 11

12 viktiga verksamheter lidande, och vissa stadsdelar som har höga kostnader för t ex ekonomiskt bistånd, kommer inte ha råd med detta. Yrkande: 1. att Stockholms socialdemokrater driver att det i kommunens budget avsätts medel så att stadsdelar ges möjlighet att informera och utbilda våra medborgare i våra demokratiska rättigheter, som ett allmänt val utgör 2. att motionen skickas till Kommunfullmäktigegruppen Motionen antagen på Bredäng, Skärholmen och Sätra socialdemokratiska föreningsmöten den 10 november Motion A7 Kan S i Stockholms Stad komma över 20% nivån i något kommande val? Bredäng s-förening Det är naturligtvis möjligt, men frågan är, hur stor är sannolikheten att det sker just Tyvärr, måste jag som statistiker göra den bedömningen att den sannolikheten, som det ser ut nu, är mindre än den var 2010! Förutsatt att upplägget av valrörelsen 2014 blir ung som 2010 och den politiska framtoningen av partiet är som den är idag. Vi bör se verkligheten i vitögat att satsningen på att vinna medelklassen har misslyckats, det som Erik Nilsson så träffande uttryckte det gäller att hålla medelklassen på gott humör. Alltså, glöm hela innerstaden och vissa villaområden där vi inte just har några väljare. Det är i Ytterstaden våra nuvarande och potentiella väljare finns. Kan vi vinna dem åter så kan vi sakta komma tillbaka. Men måste partiet visa att man vill något för ytterstadens invånare, t ex att inte acceptera att de skolor som inte klarar sina uppgifter alla ligger i ytterstaden. Att segregationen yttrar sig i att resurser undandras för att ensidigt satsas i innerstaden. Att inflytande i stadsbyggnadsfrågor får en reell innebörd, att man blir hörd och tagen på allvar. Att bostadsbristen faktiskt måste lösas genom byggnation i ytterstaden av hyresrätter till överkomliga hyror. Stadsdelnämnderna måste få kraftigt ökat inflytande och befogenheter med direktval av ledamöter. Kort sagt rättvisa levnadsvillkor i Ytterstaden. Det är inte bara den kommunala S-politiken som måste ges en markant ytterstadsinriktning utan också valrörelsen. Vi är övertygande om att det direkta mötet mellan väljare och en socialdemokrat öga mot öga är en viktig kanske, den viktigaste insatsen man kan göra i valrörelsen. Detta kan ske på många sätt men utvecklingen har gått därhän att det enklaste, rakaste och billigaste sättet att nå människorna i deras bostad har blockerats med elektroniska lås, som vore vi valarbetare inbrottstjuvar, skojare eller våldsmän. Detta är ovärdigt ett öppet och demokratiskt samhälle. Det är inte bara post, reklamutdelare, hantverkare, poliser som ska ha rätt och möjlighet att söka upp människorna i deras bostad. Om de vill bli uppsökta avgör de själva. Inlåsningen har undantagslöst bestämts utan att de blivit tillfrågade. Därför vet vi att det finns många som uppskattar och ser positivt på att någon ringer på deras dörr. 12

13 För en framgång i valet gäller att öka valdeltagandet. Där S-stödet är som störst, är också valdeltagande som lägst. Men där är också portarna elektroniskt låsta med kodbrickor eller med koder. Stadsdelsföreningarna måste för att kunna bedriva en effektiv valrörelse inom sina områden ha möjlighet att ta sig in i alla de portar där våra väljare finns, om än bara för att dela ut valmaterial eller affischer utan krångel. Vi klarar inte av att själva skaffa oss möjligheterna till tillträde över hela Ytterstadsstadsområdet. Här måste Arbetarekommunen klara ut de tekniska och legala problemen för att de lokala valledarna ska kunna planera effektiva dörrknackningskampanjer. Sedan är frågan hur mycket dessa ganska få aktiva lokala partikämparna vill och rimligen kan klara utan hjälp från andra engagerade. Men genom en koncentration på Ytterstaden som föreslagits finns det en resurs bland alla socialdemokartiska förtroendevalda som vanligen brukar förlägga sitt valarbete till innerstaden. Socialdemokraterna i Stockholm är i mångt och mycket partiet för de socialdemokratiskt förtroendevalda. Bara genom att samla alla kandidater som står på någon lista eller innehar nämnduppdrag av något slag får man ihop en valarbetarkår på flera hundra personer som gärna ställer upp för chansen att få behålla sitt uppdrag. Denna skiss till en annorlunda kommunalt inriktad S-politik och sätt att systematiskt genomföra valrörelsen där vi har den största potentialen att vinna ökat stöd och nya mandat, kan vara en möjlighet att faktiskt lyfta partiet ur den djupa misstroendeklyfta partiet är nedsänkt i. Sammanfattningsvis menar vi 1. att nyckeln till en möjlig valframgång är att återvinna förtroendet för partiet i ytterstadsområden och finna de nya väljarna 2. att den kommunala politiken får en tydlig prägling av en satsning på Ytterstaden och dess människor 3. att valrörelsen får en markant inriktning på att bryta igenom den mur som skapats genom införandet av elektroniska lås i alla de flerbostadshus i ytterstaden som vi måste kunna nå för att ha en chans till lyft över 20% nivån 4. att den som kandiderar till, eller innehar, något förtroendeuppdrag för partiet också ställer sig till förfogande som valarbetare Sätra 6 november Björn Magnusson Motionen antagen som egen på Bredäng s-förenings medlemsmöte den 10 november 2012 Utlåtande A6 och A7 Valdeltagandet i de allmänna valen är för lågt i många delar av Stockholm. Vi socialdemokrater verkar för att fler ska bli aktiva samhällsmedborgare som sätter sig in i de frågor som beslutas och deltar i ansvarsutkrävandet på olika sätt. Ett förslag för att utjämna olikheterna kan vara, som motion A6 föreslår, att just avsätta medel i stadens budget för att främja valdeltagandet genom att kommunen anställer demokratiambassadörer eller hanterar ärendet på annat sätt. 13

14 När socialdemokrater i kommunfullmäktige har lagt motioner med denna innebörd har den moderatledda stadshusledningen avfärdat idéerna. Det är i styrelsens ögon mycket olyckligt att staden därmed i praktiken upprätthåller det ojämlika valdeltagandet i Stockholms stadsdelar. Det uppdrag som den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen redan har fått inom det område som motion A6 tar upp kvarstår därför. Angränsande aspekter tas upp i motion A7, men här handlar det om hur Socialdemokraterna på egen hand kan bidra till att öka både valdeltagande och väljarstödet för våra kandidater. Styrelsen instämmer i att en satsning på ytterstaden är nödvändig. Vi ser idag en tydlig maktförskjutning där centraliseringen på många sätt har marginaliserat ytterstaden samt att resultatet av de borgerligas ekonomiska politik har segregerat Stockholm till ett ännu tydligare klassamhälle. Vår politik syftar till ett Stockholm som håller samman och där alla invånare får det bättre. Därför står satsningar på ytterstaden inte i motsättning till en socialdemokratisk politik som bidrar även till innerstadens utveckling och för hela samhället. Utvecklingen av en tydligare socialdemokratisk politik för hela Stockholm, det vill säga både ytterstad och innerstad, pågår för fullt inom ramen för de fyra politikutvecklingsgrupper som Socialdemokraterna i Stockholmsregionen tillsatte i fjol. Under 2013 väntar också det valprogramsarbete som kommer att involvera arbetarekommunens alla nivåer och möjliggöra för alla medlemmar att var delaktiga. Ett sådant helhetsperspektiv är viktigt också när vi organiserar vår folkrörelse inför kommande val. Under 2013 genomgår cirka 50 personer från Stockholms arbetarekommuns mellannivåer det vill säga områdesorganisationerna, de stadgebundna utskotten och sidoorganisationsdistrikten en spetsutbildning för valvinst Denna valorganisationsutbildning utgör en central del av vår strategi för att ta vara på alla medlemmars idéer och aktiva bidrag till kampanj och utåtriktade aktiviteter. Och precis som motionen framhåller har partiets förtroendevalda en särskild roll att fylla, vilket också kommer att prägla kommande kandidatutbildningar. Den fråga som motionen tar upp om våra svårigheter att nå väljare som bor i flerbostadshus direkt vid dörren är ett faktum. Styrelsen menar att det sannolikt inte går att skapa acceptans för regler som garanterar politiska partier att komma in i alla portar och trapphus. I takt med att portkoder alltmer blir standard, kommer också misstänksamheten hos de boende att öka när partiarbetare eller andra objudna gäster ringer på eller lämnar spår efter sig i form av flygblad och broschyrer. Vi måste därför vara uppfinningsrika när vi utvecklar nya sätt att informera och, allra helst, upprätta en kontinuerlig dialog med alla dessa stockholmsväljare. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse motion A6 besvarad 2. att anse första att-satsen i motion A7 besvarad 3. att anse andra att-satsen i motion A7 besvarad 4. att avslå tredje att-satsen i motion A7 5. att bifalla fjärde att-satsen i motion A7 Beslut: 14

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Motioner och motionssvar. Stadgar

Motioner och motionssvar. Stadgar Motioner och motionssvar Stadgar 0 0 0 0 0 Inkomna motioner på stadgarna, stadgekommitténs svar och förbundsstyrelsens kommentarer S - Demokratisera personvalen ( ) Många personval i Ung Vänster går till

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar ungdom som kämpar för en feministisk och

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Detta är kompletterande stadgar ( 7:2) som anpassats för Vikbolandets Biodlareförening från SBR:s grundstadgar. Grundstadgarna

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Häfte A: Vårt parti. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte A: Vårt parti. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte A: Vårt parti Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte A Vårt parti Partistyrelsens förslag om partiets organisation... 2 Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör partiets ekonomi,

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 1 Firma och säte Organisationens namn är ActionAid International Sweden. ActionAid International Sweden är en ideell förening med

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område.

Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område. Nuvarande arbetsordning för Klubb Tunnelbanan SEKO Stockholm 1 Verksamhetsområde Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område. 2 Sektioner Klubben är uppdelad i sektioner.

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Förslag till Dagordning för Stockholms arbetarekommuns representantskapsmöte torsdagen den 19 september 2013 kl. 18.00 i ABF-huset

Förslag till Dagordning för Stockholms arbetarekommuns representantskapsmöte torsdagen den 19 september 2013 kl. 18.00 i ABF-huset Stockholm Förslag till Dagordning för Stockholms arbetarekommuns representantskapsmöte torsdagen den 19 september 2013 kl. 18.00 i ABF-huset 1) Mötets öppnande 2) Dagordningens fastställande 3) Val av

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer