Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor"

Transkript

1 Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte april 2013

2 2

3 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs s-förening, Skärholmens s-förening, Sätra s-förening Motion A2 Dags att ta itu med avsaknad av kongressombud från Stockholm med utomeuropeisk invandrarbakgrund... 5 Kurdiska s-föreningen i Stockholm, S-aktiva Invandrare Motion A3 Indela arbetarekommunen i valkretsar för val av kongressombud... 6 Katarina Västra s-förening Motion A4 Kongressombudsvalet... 7 Katarina Västra s-förening Utlåtande A1, A2, A3 och A Motion A5 Mångfald bland anställda inom Partiet S-aktiva Invandrare Utlåtande A Motion A6 Öka valdeltagandet i Sveriges allmänna val Bredäng s-förening, Skärholmen s-förening, Sätra s-förening Motion A7 Kan S i Stockholms Stad komma över 20% nivån i något kommande val? Bredäng s-förening Utlåtande A6 och A Motion A8 Tidsbegränsade politiska uppdrag Örby s-förening Utlåtande A Motion A9 Socialdemokratiska partiets grafiska profil Bredäng s-förening, Skärholmen s-förening, Skärholmens s-kvinnoklubb, Sätra s-förening Motion A10 Motionsbehandling Örby s-förening Utlåtande A9 och A Motion A11 Omedelbart inträde av repskapsombud Minneberg-Traneberg s-förening Motion A12 Direktdemokrati Örby s-förening Utlåtande A11 och A

4 Motion A13 Öka graden av internationalism i partiets verksamhet Afrikanska s-föreningen Utlåtande A Motion A14 Utred en resursfördelning till områdesorganisationerna som följer ansvarets tyngd Katarina Västra s-förening Utlåtande A Motion A15 Bättre redovisning av föreningarnas medlemsavgifter Ängby s-förening Utlåtande A Motion A16 Det blåser nya vindar i förorten Latinamerikanska socialdemokrater Utlåtande A Motion A17 Studieplan om monarkins avigsidor Tensta s-förening Utlåtande A

5 Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna Bredängs s-förening Skärholmens s-förening Sätra s-förening År efter år visar det sig att valdeltagandet för att rösta fram ombud till partikongresserna minskar. I Stockholms partidistrikt så är valdeltagandet ca 20 % vilket är bedrövligt lågt med tanke på vårt partis strävan efter demokrati. Därav är ca 10 % av rösterna, ej giltiga, vilket bevisar att röstningsförfarandet är komplicerat. Röstningsförfarandet som det idag är konstruerat, kan betraktas som svårt. Som medlem kryssar du dem som du vill ska bli ombud och får kanske ihop ett tiotal. Medlem måste alltså kryssa, i t ex i Stockholms partidistrikt, ca tolv ytterligare för att valsedeln ska bli godkänd. Medlemmen kryssar då med stor sannolikhet de namn som är allmänt kända. Detta främjar knappast förnyelse. Dessutom bör svarskuvertet vara frankerat för att främja ett högre valdeltagande. Yrkande: 1. att Stockholms partidistrikt verkar för en förändring av, 5 moment 10 i stadgarna, när det gäller röstningsförfarandet av ombud till partikongresser 2. att för att valsedel ska vara godkänd, medlem kan rösta på minst ett ombud och högst det antal som varje partidistrikt är berättigad till 3. att valkuvertet är frankerat Motionen antagen på Bredäng, Skärholmen och Sätra socialdemokratiska föreningsmöten den 10 november Motion A2 Dags att ta itu med avsaknad av kongressombud från Stockholm med utomeuropeisk invandrarbakgrund Kurdiska s-föreningen i Stockholm S-aktiva Invandrare Det är dags att göra något konkret åt avsaknad av kongressombud med utomeuropeisk invandrarbakgrund bland de 22 ombud som Stockholm s-medlemmar valde. Den här gången var det över 30-tal medlemmar med utomeuropeisk invandrarbakgrund, kända och mindre kända, som kandiderade. Bland dem fanns de riksdagsmän, fullmäktige- och landstingsledamöter som nominerades på framträdande platser av partiet eller som fick mängder av röster vid personval som gjorde att de blev valda till ledamöter i dessa beslutsfattande församlingar. 5

6 Men att representera partiet vid partikongressen verkar de inte anses duga till. Med respekt för valets resultat och ett erkännande att de som blev valda är kompetenta kamrater som kommer att representera partiet på bästa möjliga sätt, vill jag här påpeka att listan över valda kamrater att representera partiet vid nästa kongress utgör varken en representativ grupp från hur medlemskåren ser ut i partiet i Sthlms AK eller hur valmanskåren ser ut i Stockholms kommun. Med anledning av ovanför anfört yrkar jag: 1. att årsmötet ger AK:s styrelse i uppdrag att tillsammans med mellanleden bilda en arbetsgrupp i syfte att presentera ett förslag i god tid innan nästa kongressval som främjar och säkerställer förbättrad mångfald bland kongressombud jämfört med det som gäller idag. Stockholm 1 november 2012 Viktor Montero Motionen har behandlats och antagits av Kurdiska s-förening i Stockholms medlemsmöte den 27 november Motionen har behandlats och antagits av S-aktiva Invandrare på medlemsmöte den 28 november Motion A3 Indela arbetarekommunen i valkretsar för val av kongressombud Katarina Västra s-förening Valet av kongressombud till 2013-års partikongress i Göteborg har fått stark och berättigad kritik. Genom att Stockholms partidistrikt (det vill säga Stockholms arbetarekommun) utgör en enda valkrets tvingas medlemmarna sätta lika många kryss på valsedeln som partidistriktet har ombud på kongressen. Effekten blir ett lågt valdeltagande, en stor andel felaktiga och därmed ogiltiga röster och att namnkunniga men i partiarbetet relativt inaktiva kandidater väljs som ombud. Kongressdelegationen brister i representativitet på ett olyckligt sätt. En ändring av valsättet till kongressen bör om möjligt ske inom ramen för gällande stadgar för att en förändring ska kunna tillämpas vid nästa kongressval. Våra gällande stadgar framhåller att partidistrikten bör indelas i valkretsar för val av kongressombud: Kapitel 2 Partistadgar, 5 Val av ombud till partikongress, moment 1 För val av kongressombud bör partidistrikten indelas i valkretsar. Dessa fastställs av distriktsstyrelsen som också fastställer antal ombud och suppleanter i varje valkrets. Partikongressen har härigenom beslutat om en presumtion för indelning i valkretsar. Det är svårt att hitta något skäl till att Stockholms arbetarekommun inte bör följa den norm som stadgarna ställer upp. En indelning i valkretsar innebär att röstande medlemmar inte behöver sätta lika många kryss på valsedeln för att avge en giltig röst. Medlemmarna bör också ha enklare att ha kunskap om lokalt verksamma kandidater än kandidater från hela partidistriktet. Redan i dag tillämpar arbetarekommunen en geografisk indelning i valkretsar genom de stadgebundna valkretsförbunden, som följer de kommunala valkretsarna. Valkretsarna i Stockholms stad är i dag sex 6

7 till antalet och bygger på Svenska kyrkans församlingar. De kommunala valkretsarna skulle även kunna ligga till grund för partidistriktets indelning i valkretsar inför kongressombudsval. De sex kommunala valkretsarna är: I Södermalm Enskede (Enskede, Högalid, Maria Magdalena, Katarina och Sofia församlingar) II Bromma Kungsholmen (Kungsholms, St Göran, Essinge, Bromma och Västerleds församlingar) III Norrmalm Östermalm Gamla Stan (Domkyrko, Adolf Fredrik, Engelbrekt, Gustav Vasa, Hedvig Eleonora, Johannes, Matteus och Oscars församlingar) IV Östra Söderort (Skarpnäck, Farsta och Vantörs församlingar) V Västra Söderort (Brännkyrka, Hägersten och Skärholmens församlingar) VI Yttre Västerort (Hässelby, Vällingby, Spånga och Kista församlingar) Problemen som vidhäftar valen av kongressombud i Stockholm är allvarliga. Den bästa lösningen är att tillämpa stadgarna, som framhåller att partidistriktet bör indelas i valkretsar. Hur indelningen ska se ut är styrelsens sak att avgöra. Med anledning av ovanstående föreslår jag årsmötet besluta 1. att Stockholms partidistrikt ska indelas i valkretsar för val av kongressombud Motionen antagen på Katarina Västras medlemsmöte 27 nov 2012 Motion A4 Kongressombudsvalet Katarina Västra s-förening Stockholms arbetarekommun har medlemmar. Vid kongressvalet inkom giltiga röster och en hel del ogiltiga. Av de valda var det endast fem stycken som inte har deltagit i de två senaste kongresserna. Ingen av de valda hade utomeuropeisk bakgrund. Även om valet formellt sett var demokratiskt oantastligt kan man fråga sig om det var det med avseende på resultatet: 1. Få röstande. 2. Obetydlig förnyelse. 3. Inte representativt för medlemskåren. Så här får det inte fortsätta. Arbetarekommunen måste i god tid innan nästa Kongressombudsval ta itu med dessa demokratiska brister. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 1. att Stockholms partidistrikts styrelse ges i uppdrag att till kommande kongressombudsval vidta åtgärder som syftar till att öka antalet röstande, öka förnyelsen och förbättra representativiteten Motionen antagen på Katarina Västras medlemsmöte 27 nov

8 Utlåtande A1, A2, A3 och A4 Genomförandet och resultatet av kongressombudsvalet har väckt stor reaktion, diskussion och omfattande frågeställningar bland medlemmar och styrelsen i arbetarekommunen, inte minst i sociala medier och i den offentliga debatten. Frågor som hur man skulle kunna modernisera och således tillgängliggöra processen för att främja ett ökat valdeltagande till hur man åstadkommer en kongressombudslista som utgör en representativ grupp utifrån hur medlems- eller valmanskåren ser ut i Stockholms arbetarekommun är diskussioner styrelsen observerat. Styrelsen står lyhörd i dialogen om hur Stockholms arbetarekommun kan genomföra processer och val mer demokratiskt och i högre grad tillgängligt i fråga om förfaringssättet. Vi ser att bättringar måste göras i det praktiska förfaringssättet samt att åtgärder ska tillsättas för att kongressombudslistan ska utgöra en representativ grupp utifrån hur medlemskåren ser ut i Stockholms arbetarekommun. Styrelsen konstaterar att valdeltagandet är för lågt samt att avsaknaden av kongressombud med utomeuropeisk invandrarbakgrund utgör ett allvarligt misslyckande och således ett hot mot demokratin. Detta är sammanfattningsvis utmaningar som arbetarekommunen står inför för att leva upp till kravet på medlemmarnas begäran om att få ökad rätt till inflytande samt vår strävan efter utsträckt demokrati. Behovet av förändring ter sig överhängande när strukturer marginaliserar viktiga röster och således hotar jämlikheten inom arbetarekommunen. Motion A1 handlar om hur man skulle kunna främja ett högre valdeltagande i valet av ombud till partikongressen där man menar att själva processen står till grund för ett minskat valdeltagande och ickerepresentativ ombudslista. Det är en analys som styrelsen beaktar men som man till viss del kan godta. Styrelsen menar att resultatet måste ses utifrån fler aspekter än bara kraven i kapitel 2 5 moment 10 i stadgarna. Resultatet av kongressombudslistan ska också ses över, se motionssvar till motionerna 3 och 4 nedan. För att kommentera de begärda yrkandena så vill man enligt p.1 att Stockholms arbetarekommun verkar för en förändring av 5 moment 10 ska ändras som anger att Godkänd valsedel ska uppta det antal ombud som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig. Enligt p.2 ska 5 moment 10 ersättas med en text om att valsedeln är godkänd så tillvida att den innehåller minst en röst och maximalt det antal ombud som varje partidistrikt är berättigad till. P.3 anger att valkuvertet borde vara frankerat. Styrelsen menar att det finns andra åtgärder som kan underlätta processen än fokusera på antalet ogiltiga valsedlar. I likhet med organisationsutredningen 2009 menar vi att ett elektroniskt sidoalternativ som uppmärksammar felaktigheter och tillgängliggör processen för medlemmarna utgör ett led i utvecklandet av våra demokratiska processer. Frågan om att kunna kryssa färre kandidater än de antal som ska väljas har behandlats tidigare i Stockholms arbetarkommun. Representantskapet har då konstaterat att det finns goda demokratiska skäl att hålla fast vid den nuvarande ordningen. Det viktigaste skälet till detta är att systemet för att välja kongressombud måste bygga på att varje röst väger lika tungt. Om den röstande tillåts att kryssa färre namn än det totala antal som ska utses, öppnar det för taktikröstning. För valsedlarnas del instämmer vi med motionären om att arbetarekommunen ska stå för portot. Motion A2 handlar om allvaret i bristen på avsaknad av kongressombud från Stockholms arbetarekommun med utomeuropeisk invandrarbakgrund samt kravet på att säkerställa förbättrad mångfald bland ombudslistan framöver. Styrelsen menar att vi måste se över hur vi ska arbeta för att våra kongresslistor, företrädarlistor samt styrelser inom föreningarna består av mångfald inom olika kategorier så som ålder, kön, bakgrund m m. Styrelsen har därför beslutat att dels underlätta valprocessen till kongressombudsvalen, se motionssvar motion A1, samt utreda röstningsförfarandets process genom att tillsätta en utredning, se motionssvar motionerna A3 och A4. Detta menar styrelsen utgör en strategi för 8

9 att förbättra den demokratiska mångfalden och således kunna få med ombud som inte enbart är namnkunniga personer. Men därutöver behöver Stockholms arbetarekommun tillsätta extra resurser för de grupper som på ett tydligt sätt marginaliseras och exkluderas. Den demokratiska mångfalden ska inte enbart utgöra ett krav inför nästa kongressval utan i alla avseende gällande representation. Vi delar motionärens åsikt om att alla former av direktval gynnar de personer som är mest kända. Eftersom partikongressvalen är direktval kommer kända partimedlemmar och företrädare förmodligen alltid att ha lättare att samla många röster. Den långsiktiga lösningen för att få till en mångfald i kongressombudsvalen, liksom på våra listor och i våra styrelser, är att se till att hela partiorganisationen genomsyras av mångfald. Det gäller att börja redan i lokalföreningarna, men framförallt i våra egna utbildningar, när vi utser våra valberedningar och när vi tar våra listor. För att bli känd i organisationen är det en fördel att ha ett heltidsuppdrag, för att få större mångfald bland våra heltidspolitiker måste våra listor präglas av större mångfald. Detta kräver att unga, äldre, personer med utomeuropeisk bakgrund och andra underrepresenterade grupper aktivt värvas till våra spetsutbildningar och dyl. och på så vis får både den kunskap och de nätverk som behövs för att få ett förtroende i organisationen. Att Stockholms kongressdelegationer blir allt för homogena är ett symptom på att mångfalden brister i vår arbetarekommun, inte det ursprungliga problemet. Vill vi verkligen komma till rätta med problemet måste vi jobba med att aktivt lyfta, särbehandla eller kvotera i alla led. Motion A3 och A4 handlar om valsättet till kongressen samt resultatet av kongressombudslistan. Motionärerna yrkar gemensamt att styrelsen ges i uppdrag att till kommande kongressombudsval ta itu med de uppkomna demokratiska bristerna. Ett processuellt förfaringssätt är att tillöka tillgängligheten med elektroniskt alternativ samt att valkuvertet ska vara frankerat. Dock måste kongressombudsvalet ses utifrån fler aspekter. Här spelar kongressombudslistans resultat en viktig roll för att kunna analysera och förstå vilka grupper som exkluderas och marginaliseras. Önskemålet om en stadgeförändring av kapitel 2 partistadgar 5 moment 1 om val av kongressombud genom att partidistrikten indelas i valkretsar är ett återkommande förslag för förändring. Stockholms arbetarekommun utgör en till medlemsantalet samt geografiskt ett stort partidistrikt där medlemmarna för nuvarande tvingas sätta lika många kryss på valsedeln som partidistriktet har ombud på kongressen då Stockholms arbetarekommun utgör ett partidistrikt. Att införa valkretsar medför många processuella fördelar samt en ökad representativitet hos medlemsrörelsen där vi ser en möjlighet att råda bot på avsaknaden av mångfald. Röstade medlemmar får således kryssa i lokalt verksamma kandidater än kandidater från hela partidistriktet vilket möjliggör att fler än namnkunniga partikamrater kan toppa kongressombudslistan. Dock innebär detta stora nackdelar för föreningar och sidoorganisationer inom arbetarkommun som saknar geografisk tillhörighet samt medlemmar som ej bor i Stockholms stad. Arbetarekommunens styrelse menar således att det är nödvändigt att se över hur vi inför en process som kan gynna syftet men också tillgodose demokratin på bästa sätt och överlåter diskussionen om valkretsar till den utredning som föreslås nedan. 9

10 Arbetarkommunens styrelse föreslår årsmötet att besluta 1. att avslå första att-satsen i motion A1 2. att avslå andra att-satsen i motion A1 3. att bifalla tredje att-satsen i motion A1 4. att anse motion A2 besvarad genom tillsättandet av uppdraget i punkt att avslå motion A3 till förmån för tillsättandet av en utredning 6. att bifalla motion A4 7. att styrelsen får i uppdrag att tillsätta en utredning som ska analysera de uppkomna demokratiska bristerna i kongressombudsvalet. Utredningen får i uppdrag att se över processen, stadgarna och vilka andra åtgärder som krävs för att öka mångfalden. Utredningen ska ta fram konkreta förslag som ska presenteras för representantskapet. Beslut: Motion A5 Mångfald bland anställda inom Partiet S-aktiva Invandrare Socialdemokraterna har alltid varit ett parti som stått för jämställdhet och mångfald. Idag ser vi istället bristen på mångfald inom partiet. Det finns för tillfället INGA anställda med invandrarbakgrund i partikansliet, i Riksdagen eller i Landstinget. Vi ser också att representationen bland de valda politikerna med invandrarbakgrund är väldigt låg. Detta kräver en omedelbar förändring! En tredjedel av invånarna av Stockholms stad är av invandrarbakgrund. Ser vi till landet i stort så är det ungefär en femtedel. Det borde därför vara naturligt för ett parti som Socialdemokraterna, som står för jämlikhet och rättvisa, att vi med invandrarbakgrund finns representerade i partiet. Bristen på representation bidrar än mer till vårt utanförskap i samhället. När vi inte finns representerade får våra frågor och problem inte heller plats på agendan. Med anledning av ovanför anfört yrkar vi: 1. att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att se till att partiet ska ha som målsättning att anställa kvinnor och män med invandrarbakgrund till partikansliet, till riksdagen och till landstinget så att andelen av tjänstemän med invandrarbakgrund avspeglar det svenska samhället Stockholm 4 november 2012 Sultan Kayhan, Rihab Saafi Motionen har behandlats och antagits av S-aktiva Invandrare på medlemsmöte den 28 november

11 Utlåtande A5 Liksom alla arbetsgivare i landet måste Socialdemokraterna i Stockholm tillämpa och verka efter Diskrimineringslagen (2008:567) vid nyanställning och tillsättandet av tjänster. Lagen anger diskrimineringsförbud i arbetslivet mot bland annat arbetstagare, den som gör en förfrågan eller söker arbete, söker eller fullgör praktik samt utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft, 2 kap. 1 st.1p. 1-4 DiskrL. Arbetsgivaren har också skyldighet att genomföra aktiva åtgärder i arbetslivet samt målinriktat arbete inom ramen för sin verksamhet för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 3 kap. 2-3 DiskrL. Detta gäller även vid rekrytering och tillsättning av tjänster. När det på en arbetsplats inte råder i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar enligt 3 kap. 9 DiskrL. Detta menar vi Socialdemokrater i Stockholm också borde samtliga diskrimineringsgrunder som omfattas av lagstiftningen. Vi Socialdemokrater i Stockholm har genom partidisktriktmotionen Antagandet av ett nytt program mot rasism och för jämlikhet oavsett etnisk tillhörighet eller religion för Socialdemokraterna till kongressen 2013, som grundar sig i arbetarekommunens program mot rasism och för jämlikhet, understrukit vikten av mångfald inom representationen, bland våra förtroendevalda och vår personal. Vi vill således verka för att arbetsgivare ska se till att andelen arbetstagare av underrepresenterade grupper ökar och för att det ska anställas personer med invandrarbakgrund på olika nivåer inom partiet. Vi har som målsättning samt skyldighet att efterleva Nytt program mot rasism och för jämlikhet oavsett etnisk tillhörighet eller religion för Socialdemokraterna som antagits av representantskapet i Stockholms arbetarekommun. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att bifalla motionen Beslut: Motion A6 Öka valdeltagandet i Sveriges allmänna val Bredäng s-förening Skärholmen s-förening Sätra s-förening Det är ett lågt (alldeles för lågt) valdeltagande i många stadsdelar i Stockholm när det gäller val till kommun-, landsting- och riksdag. Valdeltagandet bör höjas i dessa områden. Därför bör det till varje valår, när det är allmänna val, avsättas medel i budgeten för att främja valdeltagandet. Detta kan ske genom att kommunen anställer demokratiambassadörer eller hanterar detta på annat sätt. Stadsdelsförvaltningarna ska inte behöva ha egen ekonomi för detta utan kostnaderna ska budgeteras utifrån beslut i kommunfullmäktige. Ligger kostnaden på varje stadsdel så blir andra 11

12 viktiga verksamheter lidande, och vissa stadsdelar som har höga kostnader för t ex ekonomiskt bistånd, kommer inte ha råd med detta. Yrkande: 1. att Stockholms socialdemokrater driver att det i kommunens budget avsätts medel så att stadsdelar ges möjlighet att informera och utbilda våra medborgare i våra demokratiska rättigheter, som ett allmänt val utgör 2. att motionen skickas till Kommunfullmäktigegruppen Motionen antagen på Bredäng, Skärholmen och Sätra socialdemokratiska föreningsmöten den 10 november Motion A7 Kan S i Stockholms Stad komma över 20% nivån i något kommande val? Bredäng s-förening Det är naturligtvis möjligt, men frågan är, hur stor är sannolikheten att det sker just Tyvärr, måste jag som statistiker göra den bedömningen att den sannolikheten, som det ser ut nu, är mindre än den var 2010! Förutsatt att upplägget av valrörelsen 2014 blir ung som 2010 och den politiska framtoningen av partiet är som den är idag. Vi bör se verkligheten i vitögat att satsningen på att vinna medelklassen har misslyckats, det som Erik Nilsson så träffande uttryckte det gäller att hålla medelklassen på gott humör. Alltså, glöm hela innerstaden och vissa villaområden där vi inte just har några väljare. Det är i Ytterstaden våra nuvarande och potentiella väljare finns. Kan vi vinna dem åter så kan vi sakta komma tillbaka. Men måste partiet visa att man vill något för ytterstadens invånare, t ex att inte acceptera att de skolor som inte klarar sina uppgifter alla ligger i ytterstaden. Att segregationen yttrar sig i att resurser undandras för att ensidigt satsas i innerstaden. Att inflytande i stadsbyggnadsfrågor får en reell innebörd, att man blir hörd och tagen på allvar. Att bostadsbristen faktiskt måste lösas genom byggnation i ytterstaden av hyresrätter till överkomliga hyror. Stadsdelnämnderna måste få kraftigt ökat inflytande och befogenheter med direktval av ledamöter. Kort sagt rättvisa levnadsvillkor i Ytterstaden. Det är inte bara den kommunala S-politiken som måste ges en markant ytterstadsinriktning utan också valrörelsen. Vi är övertygande om att det direkta mötet mellan väljare och en socialdemokrat öga mot öga är en viktig kanske, den viktigaste insatsen man kan göra i valrörelsen. Detta kan ske på många sätt men utvecklingen har gått därhän att det enklaste, rakaste och billigaste sättet att nå människorna i deras bostad har blockerats med elektroniska lås, som vore vi valarbetare inbrottstjuvar, skojare eller våldsmän. Detta är ovärdigt ett öppet och demokratiskt samhälle. Det är inte bara post, reklamutdelare, hantverkare, poliser som ska ha rätt och möjlighet att söka upp människorna i deras bostad. Om de vill bli uppsökta avgör de själva. Inlåsningen har undantagslöst bestämts utan att de blivit tillfrågade. Därför vet vi att det finns många som uppskattar och ser positivt på att någon ringer på deras dörr. 12

13 För en framgång i valet gäller att öka valdeltagandet. Där S-stödet är som störst, är också valdeltagande som lägst. Men där är också portarna elektroniskt låsta med kodbrickor eller med koder. Stadsdelsföreningarna måste för att kunna bedriva en effektiv valrörelse inom sina områden ha möjlighet att ta sig in i alla de portar där våra väljare finns, om än bara för att dela ut valmaterial eller affischer utan krångel. Vi klarar inte av att själva skaffa oss möjligheterna till tillträde över hela Ytterstadsstadsområdet. Här måste Arbetarekommunen klara ut de tekniska och legala problemen för att de lokala valledarna ska kunna planera effektiva dörrknackningskampanjer. Sedan är frågan hur mycket dessa ganska få aktiva lokala partikämparna vill och rimligen kan klara utan hjälp från andra engagerade. Men genom en koncentration på Ytterstaden som föreslagits finns det en resurs bland alla socialdemokartiska förtroendevalda som vanligen brukar förlägga sitt valarbete till innerstaden. Socialdemokraterna i Stockholm är i mångt och mycket partiet för de socialdemokratiskt förtroendevalda. Bara genom att samla alla kandidater som står på någon lista eller innehar nämnduppdrag av något slag får man ihop en valarbetarkår på flera hundra personer som gärna ställer upp för chansen att få behålla sitt uppdrag. Denna skiss till en annorlunda kommunalt inriktad S-politik och sätt att systematiskt genomföra valrörelsen där vi har den största potentialen att vinna ökat stöd och nya mandat, kan vara en möjlighet att faktiskt lyfta partiet ur den djupa misstroendeklyfta partiet är nedsänkt i. Sammanfattningsvis menar vi 1. att nyckeln till en möjlig valframgång är att återvinna förtroendet för partiet i ytterstadsområden och finna de nya väljarna 2. att den kommunala politiken får en tydlig prägling av en satsning på Ytterstaden och dess människor 3. att valrörelsen får en markant inriktning på att bryta igenom den mur som skapats genom införandet av elektroniska lås i alla de flerbostadshus i ytterstaden som vi måste kunna nå för att ha en chans till lyft över 20% nivån 4. att den som kandiderar till, eller innehar, något förtroendeuppdrag för partiet också ställer sig till förfogande som valarbetare Sätra 6 november Björn Magnusson Motionen antagen som egen på Bredäng s-förenings medlemsmöte den 10 november 2012 Utlåtande A6 och A7 Valdeltagandet i de allmänna valen är för lågt i många delar av Stockholm. Vi socialdemokrater verkar för att fler ska bli aktiva samhällsmedborgare som sätter sig in i de frågor som beslutas och deltar i ansvarsutkrävandet på olika sätt. Ett förslag för att utjämna olikheterna kan vara, som motion A6 föreslår, att just avsätta medel i stadens budget för att främja valdeltagandet genom att kommunen anställer demokratiambassadörer eller hanterar ärendet på annat sätt. 13

14 När socialdemokrater i kommunfullmäktige har lagt motioner med denna innebörd har den moderatledda stadshusledningen avfärdat idéerna. Det är i styrelsens ögon mycket olyckligt att staden därmed i praktiken upprätthåller det ojämlika valdeltagandet i Stockholms stadsdelar. Det uppdrag som den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen redan har fått inom det område som motion A6 tar upp kvarstår därför. Angränsande aspekter tas upp i motion A7, men här handlar det om hur Socialdemokraterna på egen hand kan bidra till att öka både valdeltagande och väljarstödet för våra kandidater. Styrelsen instämmer i att en satsning på ytterstaden är nödvändig. Vi ser idag en tydlig maktförskjutning där centraliseringen på många sätt har marginaliserat ytterstaden samt att resultatet av de borgerligas ekonomiska politik har segregerat Stockholm till ett ännu tydligare klassamhälle. Vår politik syftar till ett Stockholm som håller samman och där alla invånare får det bättre. Därför står satsningar på ytterstaden inte i motsättning till en socialdemokratisk politik som bidrar även till innerstadens utveckling och för hela samhället. Utvecklingen av en tydligare socialdemokratisk politik för hela Stockholm, det vill säga både ytterstad och innerstad, pågår för fullt inom ramen för de fyra politikutvecklingsgrupper som Socialdemokraterna i Stockholmsregionen tillsatte i fjol. Under 2013 väntar också det valprogramsarbete som kommer att involvera arbetarekommunens alla nivåer och möjliggöra för alla medlemmar att var delaktiga. Ett sådant helhetsperspektiv är viktigt också när vi organiserar vår folkrörelse inför kommande val. Under 2013 genomgår cirka 50 personer från Stockholms arbetarekommuns mellannivåer det vill säga områdesorganisationerna, de stadgebundna utskotten och sidoorganisationsdistrikten en spetsutbildning för valvinst Denna valorganisationsutbildning utgör en central del av vår strategi för att ta vara på alla medlemmars idéer och aktiva bidrag till kampanj och utåtriktade aktiviteter. Och precis som motionen framhåller har partiets förtroendevalda en särskild roll att fylla, vilket också kommer att prägla kommande kandidatutbildningar. Den fråga som motionen tar upp om våra svårigheter att nå väljare som bor i flerbostadshus direkt vid dörren är ett faktum. Styrelsen menar att det sannolikt inte går att skapa acceptans för regler som garanterar politiska partier att komma in i alla portar och trapphus. I takt med att portkoder alltmer blir standard, kommer också misstänksamheten hos de boende att öka när partiarbetare eller andra objudna gäster ringer på eller lämnar spår efter sig i form av flygblad och broschyrer. Vi måste därför vara uppfinningsrika när vi utvecklar nya sätt att informera och, allra helst, upprätta en kontinuerlig dialog med alla dessa stockholmsväljare. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse motion A6 besvarad 2. att anse första att-satsen i motion A7 besvarad 3. att anse andra att-satsen i motion A7 besvarad 4. att avslå tredje att-satsen i motion A7 5. att bifalla fjärde att-satsen i motion A7 Beslut: 14

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti blir ett nytt parti blir ett framtidsparti... 1! Inledning... 3! Syfte... 3! Ett framtidsparti?...

Läs mer

Att ta plats i politiken

Att ta plats i politiken Att ta plats i politiken OM ENGAGEMANG, AKTIVISM OCH VILLKOR I KOMMUNPOLITIKEN Att ta plats i politiken 1 Att ta plats i politiken 2 Förord Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg Årsmöte 2011 Motioner A-D A B C D Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg A01 Jobb och tillväxt... 4 Utlåtande över motion A01 Jobb och tillväxt... 5 A02 Motion om fröföretag...

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp F Rättsväsende

Motioner och utlåtanden. Grupp F Rättsväsende Motioner och utlåtanden Grupp F Rättsväsende Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion F1 Skärpt straff för försäljning av piratkopierade cigaretter i butik...5 Husby s-förening

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

En trygg och hållbar ekonomi

En trygg och hållbar ekonomi En trygg och hållbar ekonomi Motionerna nummer 923 1 004 Motioner i huvudsak om Med ansvar och förnuft (923-939) Rättvisa skatter (940-974) Bruka utan att förbruka (975-1 004) Socialdemokratiska partistyrelsen

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Medlemsmötets beslut om motioner till partikongressen maj 2015 1. Förstatliga hanteringen av flyktingar

Medlemsmötets beslut om motioner till partikongressen maj 2015 1. Förstatliga hanteringen av flyktingar Medlemsmötets beslut om motioner till partikongressen maj 2015 1. Förstatliga hanteringen av flyktingar Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen Beslut: att bifalla motionen

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer