Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor"

Transkript

1 Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte april 2013

2 2

3 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs s-förening, Skärholmens s-förening, Sätra s-förening Motion A2 Dags att ta itu med avsaknad av kongressombud från Stockholm med utomeuropeisk invandrarbakgrund... 5 Kurdiska s-föreningen i Stockholm, S-aktiva Invandrare Motion A3 Indela arbetarekommunen i valkretsar för val av kongressombud... 6 Katarina Västra s-förening Motion A4 Kongressombudsvalet... 7 Katarina Västra s-förening Utlåtande A1, A2, A3 och A Motion A5 Mångfald bland anställda inom Partiet S-aktiva Invandrare Utlåtande A Motion A6 Öka valdeltagandet i Sveriges allmänna val Bredäng s-förening, Skärholmen s-förening, Sätra s-förening Motion A7 Kan S i Stockholms Stad komma över 20% nivån i något kommande val? Bredäng s-förening Utlåtande A6 och A Motion A8 Tidsbegränsade politiska uppdrag Örby s-förening Utlåtande A Motion A9 Socialdemokratiska partiets grafiska profil Bredäng s-förening, Skärholmen s-förening, Skärholmens s-kvinnoklubb, Sätra s-förening Motion A10 Motionsbehandling Örby s-förening Utlåtande A9 och A Motion A11 Omedelbart inträde av repskapsombud Minneberg-Traneberg s-förening Motion A12 Direktdemokrati Örby s-förening Utlåtande A11 och A

4 Motion A13 Öka graden av internationalism i partiets verksamhet Afrikanska s-föreningen Utlåtande A Motion A14 Utred en resursfördelning till områdesorganisationerna som följer ansvarets tyngd Katarina Västra s-förening Utlåtande A Motion A15 Bättre redovisning av föreningarnas medlemsavgifter Ängby s-förening Utlåtande A Motion A16 Det blåser nya vindar i förorten Latinamerikanska socialdemokrater Utlåtande A Motion A17 Studieplan om monarkins avigsidor Tensta s-förening Utlåtande A

5 Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna Bredängs s-förening Skärholmens s-förening Sätra s-förening År efter år visar det sig att valdeltagandet för att rösta fram ombud till partikongresserna minskar. I Stockholms partidistrikt så är valdeltagandet ca 20 % vilket är bedrövligt lågt med tanke på vårt partis strävan efter demokrati. Därav är ca 10 % av rösterna, ej giltiga, vilket bevisar att röstningsförfarandet är komplicerat. Röstningsförfarandet som det idag är konstruerat, kan betraktas som svårt. Som medlem kryssar du dem som du vill ska bli ombud och får kanske ihop ett tiotal. Medlem måste alltså kryssa, i t ex i Stockholms partidistrikt, ca tolv ytterligare för att valsedeln ska bli godkänd. Medlemmen kryssar då med stor sannolikhet de namn som är allmänt kända. Detta främjar knappast förnyelse. Dessutom bör svarskuvertet vara frankerat för att främja ett högre valdeltagande. Yrkande: 1. att Stockholms partidistrikt verkar för en förändring av, 5 moment 10 i stadgarna, när det gäller röstningsförfarandet av ombud till partikongresser 2. att för att valsedel ska vara godkänd, medlem kan rösta på minst ett ombud och högst det antal som varje partidistrikt är berättigad till 3. att valkuvertet är frankerat Motionen antagen på Bredäng, Skärholmen och Sätra socialdemokratiska föreningsmöten den 10 november Motion A2 Dags att ta itu med avsaknad av kongressombud från Stockholm med utomeuropeisk invandrarbakgrund Kurdiska s-föreningen i Stockholm S-aktiva Invandrare Det är dags att göra något konkret åt avsaknad av kongressombud med utomeuropeisk invandrarbakgrund bland de 22 ombud som Stockholm s-medlemmar valde. Den här gången var det över 30-tal medlemmar med utomeuropeisk invandrarbakgrund, kända och mindre kända, som kandiderade. Bland dem fanns de riksdagsmän, fullmäktige- och landstingsledamöter som nominerades på framträdande platser av partiet eller som fick mängder av röster vid personval som gjorde att de blev valda till ledamöter i dessa beslutsfattande församlingar. 5

6 Men att representera partiet vid partikongressen verkar de inte anses duga till. Med respekt för valets resultat och ett erkännande att de som blev valda är kompetenta kamrater som kommer att representera partiet på bästa möjliga sätt, vill jag här påpeka att listan över valda kamrater att representera partiet vid nästa kongress utgör varken en representativ grupp från hur medlemskåren ser ut i partiet i Sthlms AK eller hur valmanskåren ser ut i Stockholms kommun. Med anledning av ovanför anfört yrkar jag: 1. att årsmötet ger AK:s styrelse i uppdrag att tillsammans med mellanleden bilda en arbetsgrupp i syfte att presentera ett förslag i god tid innan nästa kongressval som främjar och säkerställer förbättrad mångfald bland kongressombud jämfört med det som gäller idag. Stockholm 1 november 2012 Viktor Montero Motionen har behandlats och antagits av Kurdiska s-förening i Stockholms medlemsmöte den 27 november Motionen har behandlats och antagits av S-aktiva Invandrare på medlemsmöte den 28 november Motion A3 Indela arbetarekommunen i valkretsar för val av kongressombud Katarina Västra s-förening Valet av kongressombud till 2013-års partikongress i Göteborg har fått stark och berättigad kritik. Genom att Stockholms partidistrikt (det vill säga Stockholms arbetarekommun) utgör en enda valkrets tvingas medlemmarna sätta lika många kryss på valsedeln som partidistriktet har ombud på kongressen. Effekten blir ett lågt valdeltagande, en stor andel felaktiga och därmed ogiltiga röster och att namnkunniga men i partiarbetet relativt inaktiva kandidater väljs som ombud. Kongressdelegationen brister i representativitet på ett olyckligt sätt. En ändring av valsättet till kongressen bör om möjligt ske inom ramen för gällande stadgar för att en förändring ska kunna tillämpas vid nästa kongressval. Våra gällande stadgar framhåller att partidistrikten bör indelas i valkretsar för val av kongressombud: Kapitel 2 Partistadgar, 5 Val av ombud till partikongress, moment 1 För val av kongressombud bör partidistrikten indelas i valkretsar. Dessa fastställs av distriktsstyrelsen som också fastställer antal ombud och suppleanter i varje valkrets. Partikongressen har härigenom beslutat om en presumtion för indelning i valkretsar. Det är svårt att hitta något skäl till att Stockholms arbetarekommun inte bör följa den norm som stadgarna ställer upp. En indelning i valkretsar innebär att röstande medlemmar inte behöver sätta lika många kryss på valsedeln för att avge en giltig röst. Medlemmarna bör också ha enklare att ha kunskap om lokalt verksamma kandidater än kandidater från hela partidistriktet. Redan i dag tillämpar arbetarekommunen en geografisk indelning i valkretsar genom de stadgebundna valkretsförbunden, som följer de kommunala valkretsarna. Valkretsarna i Stockholms stad är i dag sex 6

7 till antalet och bygger på Svenska kyrkans församlingar. De kommunala valkretsarna skulle även kunna ligga till grund för partidistriktets indelning i valkretsar inför kongressombudsval. De sex kommunala valkretsarna är: I Södermalm Enskede (Enskede, Högalid, Maria Magdalena, Katarina och Sofia församlingar) II Bromma Kungsholmen (Kungsholms, St Göran, Essinge, Bromma och Västerleds församlingar) III Norrmalm Östermalm Gamla Stan (Domkyrko, Adolf Fredrik, Engelbrekt, Gustav Vasa, Hedvig Eleonora, Johannes, Matteus och Oscars församlingar) IV Östra Söderort (Skarpnäck, Farsta och Vantörs församlingar) V Västra Söderort (Brännkyrka, Hägersten och Skärholmens församlingar) VI Yttre Västerort (Hässelby, Vällingby, Spånga och Kista församlingar) Problemen som vidhäftar valen av kongressombud i Stockholm är allvarliga. Den bästa lösningen är att tillämpa stadgarna, som framhåller att partidistriktet bör indelas i valkretsar. Hur indelningen ska se ut är styrelsens sak att avgöra. Med anledning av ovanstående föreslår jag årsmötet besluta 1. att Stockholms partidistrikt ska indelas i valkretsar för val av kongressombud Motionen antagen på Katarina Västras medlemsmöte 27 nov 2012 Motion A4 Kongressombudsvalet Katarina Västra s-förening Stockholms arbetarekommun har medlemmar. Vid kongressvalet inkom giltiga röster och en hel del ogiltiga. Av de valda var det endast fem stycken som inte har deltagit i de två senaste kongresserna. Ingen av de valda hade utomeuropeisk bakgrund. Även om valet formellt sett var demokratiskt oantastligt kan man fråga sig om det var det med avseende på resultatet: 1. Få röstande. 2. Obetydlig förnyelse. 3. Inte representativt för medlemskåren. Så här får det inte fortsätta. Arbetarekommunen måste i god tid innan nästa Kongressombudsval ta itu med dessa demokratiska brister. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 1. att Stockholms partidistrikts styrelse ges i uppdrag att till kommande kongressombudsval vidta åtgärder som syftar till att öka antalet röstande, öka förnyelsen och förbättra representativiteten Motionen antagen på Katarina Västras medlemsmöte 27 nov

8 Utlåtande A1, A2, A3 och A4 Genomförandet och resultatet av kongressombudsvalet har väckt stor reaktion, diskussion och omfattande frågeställningar bland medlemmar och styrelsen i arbetarekommunen, inte minst i sociala medier och i den offentliga debatten. Frågor som hur man skulle kunna modernisera och således tillgängliggöra processen för att främja ett ökat valdeltagande till hur man åstadkommer en kongressombudslista som utgör en representativ grupp utifrån hur medlems- eller valmanskåren ser ut i Stockholms arbetarekommun är diskussioner styrelsen observerat. Styrelsen står lyhörd i dialogen om hur Stockholms arbetarekommun kan genomföra processer och val mer demokratiskt och i högre grad tillgängligt i fråga om förfaringssättet. Vi ser att bättringar måste göras i det praktiska förfaringssättet samt att åtgärder ska tillsättas för att kongressombudslistan ska utgöra en representativ grupp utifrån hur medlemskåren ser ut i Stockholms arbetarekommun. Styrelsen konstaterar att valdeltagandet är för lågt samt att avsaknaden av kongressombud med utomeuropeisk invandrarbakgrund utgör ett allvarligt misslyckande och således ett hot mot demokratin. Detta är sammanfattningsvis utmaningar som arbetarekommunen står inför för att leva upp till kravet på medlemmarnas begäran om att få ökad rätt till inflytande samt vår strävan efter utsträckt demokrati. Behovet av förändring ter sig överhängande när strukturer marginaliserar viktiga röster och således hotar jämlikheten inom arbetarekommunen. Motion A1 handlar om hur man skulle kunna främja ett högre valdeltagande i valet av ombud till partikongressen där man menar att själva processen står till grund för ett minskat valdeltagande och ickerepresentativ ombudslista. Det är en analys som styrelsen beaktar men som man till viss del kan godta. Styrelsen menar att resultatet måste ses utifrån fler aspekter än bara kraven i kapitel 2 5 moment 10 i stadgarna. Resultatet av kongressombudslistan ska också ses över, se motionssvar till motionerna 3 och 4 nedan. För att kommentera de begärda yrkandena så vill man enligt p.1 att Stockholms arbetarekommun verkar för en förändring av 5 moment 10 ska ändras som anger att Godkänd valsedel ska uppta det antal ombud som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig. Enligt p.2 ska 5 moment 10 ersättas med en text om att valsedeln är godkänd så tillvida att den innehåller minst en röst och maximalt det antal ombud som varje partidistrikt är berättigad till. P.3 anger att valkuvertet borde vara frankerat. Styrelsen menar att det finns andra åtgärder som kan underlätta processen än fokusera på antalet ogiltiga valsedlar. I likhet med organisationsutredningen 2009 menar vi att ett elektroniskt sidoalternativ som uppmärksammar felaktigheter och tillgängliggör processen för medlemmarna utgör ett led i utvecklandet av våra demokratiska processer. Frågan om att kunna kryssa färre kandidater än de antal som ska väljas har behandlats tidigare i Stockholms arbetarkommun. Representantskapet har då konstaterat att det finns goda demokratiska skäl att hålla fast vid den nuvarande ordningen. Det viktigaste skälet till detta är att systemet för att välja kongressombud måste bygga på att varje röst väger lika tungt. Om den röstande tillåts att kryssa färre namn än det totala antal som ska utses, öppnar det för taktikröstning. För valsedlarnas del instämmer vi med motionären om att arbetarekommunen ska stå för portot. Motion A2 handlar om allvaret i bristen på avsaknad av kongressombud från Stockholms arbetarekommun med utomeuropeisk invandrarbakgrund samt kravet på att säkerställa förbättrad mångfald bland ombudslistan framöver. Styrelsen menar att vi måste se över hur vi ska arbeta för att våra kongresslistor, företrädarlistor samt styrelser inom föreningarna består av mångfald inom olika kategorier så som ålder, kön, bakgrund m m. Styrelsen har därför beslutat att dels underlätta valprocessen till kongressombudsvalen, se motionssvar motion A1, samt utreda röstningsförfarandets process genom att tillsätta en utredning, se motionssvar motionerna A3 och A4. Detta menar styrelsen utgör en strategi för 8

9 att förbättra den demokratiska mångfalden och således kunna få med ombud som inte enbart är namnkunniga personer. Men därutöver behöver Stockholms arbetarekommun tillsätta extra resurser för de grupper som på ett tydligt sätt marginaliseras och exkluderas. Den demokratiska mångfalden ska inte enbart utgöra ett krav inför nästa kongressval utan i alla avseende gällande representation. Vi delar motionärens åsikt om att alla former av direktval gynnar de personer som är mest kända. Eftersom partikongressvalen är direktval kommer kända partimedlemmar och företrädare förmodligen alltid att ha lättare att samla många röster. Den långsiktiga lösningen för att få till en mångfald i kongressombudsvalen, liksom på våra listor och i våra styrelser, är att se till att hela partiorganisationen genomsyras av mångfald. Det gäller att börja redan i lokalföreningarna, men framförallt i våra egna utbildningar, när vi utser våra valberedningar och när vi tar våra listor. För att bli känd i organisationen är det en fördel att ha ett heltidsuppdrag, för att få större mångfald bland våra heltidspolitiker måste våra listor präglas av större mångfald. Detta kräver att unga, äldre, personer med utomeuropeisk bakgrund och andra underrepresenterade grupper aktivt värvas till våra spetsutbildningar och dyl. och på så vis får både den kunskap och de nätverk som behövs för att få ett förtroende i organisationen. Att Stockholms kongressdelegationer blir allt för homogena är ett symptom på att mångfalden brister i vår arbetarekommun, inte det ursprungliga problemet. Vill vi verkligen komma till rätta med problemet måste vi jobba med att aktivt lyfta, särbehandla eller kvotera i alla led. Motion A3 och A4 handlar om valsättet till kongressen samt resultatet av kongressombudslistan. Motionärerna yrkar gemensamt att styrelsen ges i uppdrag att till kommande kongressombudsval ta itu med de uppkomna demokratiska bristerna. Ett processuellt förfaringssätt är att tillöka tillgängligheten med elektroniskt alternativ samt att valkuvertet ska vara frankerat. Dock måste kongressombudsvalet ses utifrån fler aspekter. Här spelar kongressombudslistans resultat en viktig roll för att kunna analysera och förstå vilka grupper som exkluderas och marginaliseras. Önskemålet om en stadgeförändring av kapitel 2 partistadgar 5 moment 1 om val av kongressombud genom att partidistrikten indelas i valkretsar är ett återkommande förslag för förändring. Stockholms arbetarekommun utgör en till medlemsantalet samt geografiskt ett stort partidistrikt där medlemmarna för nuvarande tvingas sätta lika många kryss på valsedeln som partidistriktet har ombud på kongressen då Stockholms arbetarekommun utgör ett partidistrikt. Att införa valkretsar medför många processuella fördelar samt en ökad representativitet hos medlemsrörelsen där vi ser en möjlighet att råda bot på avsaknaden av mångfald. Röstade medlemmar får således kryssa i lokalt verksamma kandidater än kandidater från hela partidistriktet vilket möjliggör att fler än namnkunniga partikamrater kan toppa kongressombudslistan. Dock innebär detta stora nackdelar för föreningar och sidoorganisationer inom arbetarkommun som saknar geografisk tillhörighet samt medlemmar som ej bor i Stockholms stad. Arbetarekommunens styrelse menar således att det är nödvändigt att se över hur vi inför en process som kan gynna syftet men också tillgodose demokratin på bästa sätt och överlåter diskussionen om valkretsar till den utredning som föreslås nedan. 9

10 Arbetarkommunens styrelse föreslår årsmötet att besluta 1. att avslå första att-satsen i motion A1 2. att avslå andra att-satsen i motion A1 3. att bifalla tredje att-satsen i motion A1 4. att anse motion A2 besvarad genom tillsättandet av uppdraget i punkt att avslå motion A3 till förmån för tillsättandet av en utredning 6. att bifalla motion A4 7. att styrelsen får i uppdrag att tillsätta en utredning som ska analysera de uppkomna demokratiska bristerna i kongressombudsvalet. Utredningen får i uppdrag att se över processen, stadgarna och vilka andra åtgärder som krävs för att öka mångfalden. Utredningen ska ta fram konkreta förslag som ska presenteras för representantskapet. Beslut: Motion A5 Mångfald bland anställda inom Partiet S-aktiva Invandrare Socialdemokraterna har alltid varit ett parti som stått för jämställdhet och mångfald. Idag ser vi istället bristen på mångfald inom partiet. Det finns för tillfället INGA anställda med invandrarbakgrund i partikansliet, i Riksdagen eller i Landstinget. Vi ser också att representationen bland de valda politikerna med invandrarbakgrund är väldigt låg. Detta kräver en omedelbar förändring! En tredjedel av invånarna av Stockholms stad är av invandrarbakgrund. Ser vi till landet i stort så är det ungefär en femtedel. Det borde därför vara naturligt för ett parti som Socialdemokraterna, som står för jämlikhet och rättvisa, att vi med invandrarbakgrund finns representerade i partiet. Bristen på representation bidrar än mer till vårt utanförskap i samhället. När vi inte finns representerade får våra frågor och problem inte heller plats på agendan. Med anledning av ovanför anfört yrkar vi: 1. att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att se till att partiet ska ha som målsättning att anställa kvinnor och män med invandrarbakgrund till partikansliet, till riksdagen och till landstinget så att andelen av tjänstemän med invandrarbakgrund avspeglar det svenska samhället Stockholm 4 november 2012 Sultan Kayhan, Rihab Saafi Motionen har behandlats och antagits av S-aktiva Invandrare på medlemsmöte den 28 november

11 Utlåtande A5 Liksom alla arbetsgivare i landet måste Socialdemokraterna i Stockholm tillämpa och verka efter Diskrimineringslagen (2008:567) vid nyanställning och tillsättandet av tjänster. Lagen anger diskrimineringsförbud i arbetslivet mot bland annat arbetstagare, den som gör en förfrågan eller söker arbete, söker eller fullgör praktik samt utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft, 2 kap. 1 st.1p. 1-4 DiskrL. Arbetsgivaren har också skyldighet att genomföra aktiva åtgärder i arbetslivet samt målinriktat arbete inom ramen för sin verksamhet för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 3 kap. 2-3 DiskrL. Detta gäller även vid rekrytering och tillsättning av tjänster. När det på en arbetsplats inte råder i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar enligt 3 kap. 9 DiskrL. Detta menar vi Socialdemokrater i Stockholm också borde samtliga diskrimineringsgrunder som omfattas av lagstiftningen. Vi Socialdemokrater i Stockholm har genom partidisktriktmotionen Antagandet av ett nytt program mot rasism och för jämlikhet oavsett etnisk tillhörighet eller religion för Socialdemokraterna till kongressen 2013, som grundar sig i arbetarekommunens program mot rasism och för jämlikhet, understrukit vikten av mångfald inom representationen, bland våra förtroendevalda och vår personal. Vi vill således verka för att arbetsgivare ska se till att andelen arbetstagare av underrepresenterade grupper ökar och för att det ska anställas personer med invandrarbakgrund på olika nivåer inom partiet. Vi har som målsättning samt skyldighet att efterleva Nytt program mot rasism och för jämlikhet oavsett etnisk tillhörighet eller religion för Socialdemokraterna som antagits av representantskapet i Stockholms arbetarekommun. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att bifalla motionen Beslut: Motion A6 Öka valdeltagandet i Sveriges allmänna val Bredäng s-förening Skärholmen s-förening Sätra s-förening Det är ett lågt (alldeles för lågt) valdeltagande i många stadsdelar i Stockholm när det gäller val till kommun-, landsting- och riksdag. Valdeltagandet bör höjas i dessa områden. Därför bör det till varje valår, när det är allmänna val, avsättas medel i budgeten för att främja valdeltagandet. Detta kan ske genom att kommunen anställer demokratiambassadörer eller hanterar detta på annat sätt. Stadsdelsförvaltningarna ska inte behöva ha egen ekonomi för detta utan kostnaderna ska budgeteras utifrån beslut i kommunfullmäktige. Ligger kostnaden på varje stadsdel så blir andra 11

12 viktiga verksamheter lidande, och vissa stadsdelar som har höga kostnader för t ex ekonomiskt bistånd, kommer inte ha råd med detta. Yrkande: 1. att Stockholms socialdemokrater driver att det i kommunens budget avsätts medel så att stadsdelar ges möjlighet att informera och utbilda våra medborgare i våra demokratiska rättigheter, som ett allmänt val utgör 2. att motionen skickas till Kommunfullmäktigegruppen Motionen antagen på Bredäng, Skärholmen och Sätra socialdemokratiska föreningsmöten den 10 november Motion A7 Kan S i Stockholms Stad komma över 20% nivån i något kommande val? Bredäng s-förening Det är naturligtvis möjligt, men frågan är, hur stor är sannolikheten att det sker just Tyvärr, måste jag som statistiker göra den bedömningen att den sannolikheten, som det ser ut nu, är mindre än den var 2010! Förutsatt att upplägget av valrörelsen 2014 blir ung som 2010 och den politiska framtoningen av partiet är som den är idag. Vi bör se verkligheten i vitögat att satsningen på att vinna medelklassen har misslyckats, det som Erik Nilsson så träffande uttryckte det gäller att hålla medelklassen på gott humör. Alltså, glöm hela innerstaden och vissa villaområden där vi inte just har några väljare. Det är i Ytterstaden våra nuvarande och potentiella väljare finns. Kan vi vinna dem åter så kan vi sakta komma tillbaka. Men måste partiet visa att man vill något för ytterstadens invånare, t ex att inte acceptera att de skolor som inte klarar sina uppgifter alla ligger i ytterstaden. Att segregationen yttrar sig i att resurser undandras för att ensidigt satsas i innerstaden. Att inflytande i stadsbyggnadsfrågor får en reell innebörd, att man blir hörd och tagen på allvar. Att bostadsbristen faktiskt måste lösas genom byggnation i ytterstaden av hyresrätter till överkomliga hyror. Stadsdelnämnderna måste få kraftigt ökat inflytande och befogenheter med direktval av ledamöter. Kort sagt rättvisa levnadsvillkor i Ytterstaden. Det är inte bara den kommunala S-politiken som måste ges en markant ytterstadsinriktning utan också valrörelsen. Vi är övertygande om att det direkta mötet mellan väljare och en socialdemokrat öga mot öga är en viktig kanske, den viktigaste insatsen man kan göra i valrörelsen. Detta kan ske på många sätt men utvecklingen har gått därhän att det enklaste, rakaste och billigaste sättet att nå människorna i deras bostad har blockerats med elektroniska lås, som vore vi valarbetare inbrottstjuvar, skojare eller våldsmän. Detta är ovärdigt ett öppet och demokratiskt samhälle. Det är inte bara post, reklamutdelare, hantverkare, poliser som ska ha rätt och möjlighet att söka upp människorna i deras bostad. Om de vill bli uppsökta avgör de själva. Inlåsningen har undantagslöst bestämts utan att de blivit tillfrågade. Därför vet vi att det finns många som uppskattar och ser positivt på att någon ringer på deras dörr. 12

13 För en framgång i valet gäller att öka valdeltagandet. Där S-stödet är som störst, är också valdeltagande som lägst. Men där är också portarna elektroniskt låsta med kodbrickor eller med koder. Stadsdelsföreningarna måste för att kunna bedriva en effektiv valrörelse inom sina områden ha möjlighet att ta sig in i alla de portar där våra väljare finns, om än bara för att dela ut valmaterial eller affischer utan krångel. Vi klarar inte av att själva skaffa oss möjligheterna till tillträde över hela Ytterstadsstadsområdet. Här måste Arbetarekommunen klara ut de tekniska och legala problemen för att de lokala valledarna ska kunna planera effektiva dörrknackningskampanjer. Sedan är frågan hur mycket dessa ganska få aktiva lokala partikämparna vill och rimligen kan klara utan hjälp från andra engagerade. Men genom en koncentration på Ytterstaden som föreslagits finns det en resurs bland alla socialdemokartiska förtroendevalda som vanligen brukar förlägga sitt valarbete till innerstaden. Socialdemokraterna i Stockholm är i mångt och mycket partiet för de socialdemokratiskt förtroendevalda. Bara genom att samla alla kandidater som står på någon lista eller innehar nämnduppdrag av något slag får man ihop en valarbetarkår på flera hundra personer som gärna ställer upp för chansen att få behålla sitt uppdrag. Denna skiss till en annorlunda kommunalt inriktad S-politik och sätt att systematiskt genomföra valrörelsen där vi har den största potentialen att vinna ökat stöd och nya mandat, kan vara en möjlighet att faktiskt lyfta partiet ur den djupa misstroendeklyfta partiet är nedsänkt i. Sammanfattningsvis menar vi 1. att nyckeln till en möjlig valframgång är att återvinna förtroendet för partiet i ytterstadsområden och finna de nya väljarna 2. att den kommunala politiken får en tydlig prägling av en satsning på Ytterstaden och dess människor 3. att valrörelsen får en markant inriktning på att bryta igenom den mur som skapats genom införandet av elektroniska lås i alla de flerbostadshus i ytterstaden som vi måste kunna nå för att ha en chans till lyft över 20% nivån 4. att den som kandiderar till, eller innehar, något förtroendeuppdrag för partiet också ställer sig till förfogande som valarbetare Sätra 6 november Björn Magnusson Motionen antagen som egen på Bredäng s-förenings medlemsmöte den 10 november 2012 Utlåtande A6 och A7 Valdeltagandet i de allmänna valen är för lågt i många delar av Stockholm. Vi socialdemokrater verkar för att fler ska bli aktiva samhällsmedborgare som sätter sig in i de frågor som beslutas och deltar i ansvarsutkrävandet på olika sätt. Ett förslag för att utjämna olikheterna kan vara, som motion A6 föreslår, att just avsätta medel i stadens budget för att främja valdeltagandet genom att kommunen anställer demokratiambassadörer eller hanterar ärendet på annat sätt. 13

14 När socialdemokrater i kommunfullmäktige har lagt motioner med denna innebörd har den moderatledda stadshusledningen avfärdat idéerna. Det är i styrelsens ögon mycket olyckligt att staden därmed i praktiken upprätthåller det ojämlika valdeltagandet i Stockholms stadsdelar. Det uppdrag som den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen redan har fått inom det område som motion A6 tar upp kvarstår därför. Angränsande aspekter tas upp i motion A7, men här handlar det om hur Socialdemokraterna på egen hand kan bidra till att öka både valdeltagande och väljarstödet för våra kandidater. Styrelsen instämmer i att en satsning på ytterstaden är nödvändig. Vi ser idag en tydlig maktförskjutning där centraliseringen på många sätt har marginaliserat ytterstaden samt att resultatet av de borgerligas ekonomiska politik har segregerat Stockholm till ett ännu tydligare klassamhälle. Vår politik syftar till ett Stockholm som håller samman och där alla invånare får det bättre. Därför står satsningar på ytterstaden inte i motsättning till en socialdemokratisk politik som bidrar även till innerstadens utveckling och för hela samhället. Utvecklingen av en tydligare socialdemokratisk politik för hela Stockholm, det vill säga både ytterstad och innerstad, pågår för fullt inom ramen för de fyra politikutvecklingsgrupper som Socialdemokraterna i Stockholmsregionen tillsatte i fjol. Under 2013 väntar också det valprogramsarbete som kommer att involvera arbetarekommunens alla nivåer och möjliggöra för alla medlemmar att var delaktiga. Ett sådant helhetsperspektiv är viktigt också när vi organiserar vår folkrörelse inför kommande val. Under 2013 genomgår cirka 50 personer från Stockholms arbetarekommuns mellannivåer det vill säga områdesorganisationerna, de stadgebundna utskotten och sidoorganisationsdistrikten en spetsutbildning för valvinst Denna valorganisationsutbildning utgör en central del av vår strategi för att ta vara på alla medlemmars idéer och aktiva bidrag till kampanj och utåtriktade aktiviteter. Och precis som motionen framhåller har partiets förtroendevalda en särskild roll att fylla, vilket också kommer att prägla kommande kandidatutbildningar. Den fråga som motionen tar upp om våra svårigheter att nå väljare som bor i flerbostadshus direkt vid dörren är ett faktum. Styrelsen menar att det sannolikt inte går att skapa acceptans för regler som garanterar politiska partier att komma in i alla portar och trapphus. I takt med att portkoder alltmer blir standard, kommer också misstänksamheten hos de boende att öka när partiarbetare eller andra objudna gäster ringer på eller lämnar spår efter sig i form av flygblad och broschyrer. Vi måste därför vara uppfinningsrika när vi utvecklar nya sätt att informera och, allra helst, upprätta en kontinuerlig dialog med alla dessa stockholmsväljare. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse motion A6 besvarad 2. att anse första att-satsen i motion A7 besvarad 3. att anse andra att-satsen i motion A7 besvarad 4. att avslå tredje att-satsen i motion A7 5. att bifalla fjärde att-satsen i motion A7 Beslut: 14

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009: RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Linköping Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Dokumentet innehåller riktlinjer för hur val bereds, hur arbetarekommunen hanterar valärenden och kandidatnominering. Dokument ersätter alla

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009:153 RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift Stadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar inom Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Antagen av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Den socialdemokratiska

Läs mer

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Kapitel 1 Ändamål 1 Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och sammansluter alla inom kommunen verksamma

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012 Ett öppet parti i takt med tiden SSU:s plan för en öppen process Stockholm 25 januari 2012 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Sammanfattning Många kräver att Socialdemokraterna utser sin partiordförande

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar Stadgar antagna av förbundsmötet 2015. Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar till

Läs mer

socialdemokratins värderingar och S-kvinnors program och stadgar verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda.

socialdemokratins värderingar och S-kvinnors program och stadgar verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda. Nuvarande lydelse Förbund 1 Ändamål Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, S-kvinnor, erkänner sig till den demokratiska socialismen, sådan den uttrycks i socialdemokratiska partiets program och stadgar.

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här:

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här: I vårt parti kan medlemmar göra sin röst hörd i många olika sammanhang. Grundläggande för påverkan är förstås möjligheter att mötas och diskutera politiska frågor och lösningar i den socialdemokratiska

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Enligt uppdrag: Per Colliander

Enligt uppdrag: Per Colliander Partiet behöver förnyelse. I den kris partiet nu befinner sig finns det anledning granska struktur och arbetsformer. Detta bör också ske på det lokala planet. Gamla Gardet har en nu pågående studiecirkel

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Nomineringsprocessen inför och efter 2014 års allmänna val

Nomineringsprocessen inför och efter 2014 års allmänna val Stockholm Antagen av representantskapet den 12 mars 2013 Nomineringsprocessen inför och efter 2014 års allmänna val En öppen och genomskinlig valberedningsdriven process Vårt mål är att Socialdemokraterna

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Förslag till nya stadgar för Sveriges Troende Socialdemokrater

Förslag till nya stadgar för Sveriges Troende Socialdemokrater Stockholm den 17 december 2010 Förslag till nya stadgar för Sveriges Troende Socialdemokrater 1 Ändamål Sveriges Troende Socialdemokrater är ett förbund av grupper och enskilda vars övertygelse är att

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

3 (44) Kongressen är partiets högsta beslutande organ. Övriga organ är förtroenderådet, partistyrelsen och dess verkställande utskott.

3 (44) Kongressen är partiets högsta beslutande organ. Övriga organ är förtroenderådet, partistyrelsen och dess verkställande utskott. Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Varje människa

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige.

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. Reactas stadgar 1. ORGANISATIONENS NAMN Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. 2. MÅLGRUPP Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. 3. ÄNDAMÅL Organisationen

Läs mer

FYRA NYANSER AV VITT. en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald.

FYRA NYANSER AV VITT. en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. FYRA NYANSER AV VITT en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. BAKGRUND Fyra nyanser av vitt är ett initiativ från tre unga socialdemokrater som under 2012 väntade på att Socialdemokraterna skulle

Läs mer

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) PM 2011:55 RI (Dnr 335-1498/2010) Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen., är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

POLICY FÖR NOMINERINGSARBETET I MALMÖ ARBETAREKOMMUN 2008

POLICY FÖR NOMINERINGSARBETET I MALMÖ ARBETAREKOMMUN 2008 Partiet äger vi, förtroendeuppdragen har vi till låns Ett levande partiarbete är kärnan i den svenska demokratin. Det förutsätter allas ansvar att vara med och utveckla partiets inre arbete. Ett arbete

Läs mer

Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken

Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken Utlåtande 2009: RI (Dnr 334-529/2009) Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken Motion av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda mp) (2009:8) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

STADGAR. Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001

STADGAR. Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001 STADGAR Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001 1 2 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Hjärt- och Lungsjukas förening i och den är en lokalförening inom Hjärt-

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg Antagna 20xx-yy-zz 1 Föreningens namn Föreningens namn är Miljöpartiet de Gröna i Varberg. 2 Ändamål Föreningens ändamål är att bedriva politisk utveckling i

Läs mer

Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015

Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015 STADGAR FÖR SRF ÖSTRA VÄRMLAND Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015 Inledning Synskadades Riksförbund är en organisation som präglas av öppenhet

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Dispens 17 antaget av nationella styrelsen 11 maj 2016 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern regionalt, internt benämnd

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern Normalstadgar - Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen Landskrona Musik & Teater en del

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Motioner och motionssvar. Stadgar

Motioner och motionssvar. Stadgar Motioner och motionssvar Stadgar 0 0 0 0 0 Inkomna motioner på stadgarna, stadgekommitténs svar och förbundsstyrelsens kommentarer S - Demokratisera personvalen ( ) Många personval i Ung Vänster går till

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

För att säkerställa att verksamheter genomförs enligt planen och målsättningarna i den, föreslår S-kvinnor även att arbetsgrupper bildas i styrelsen.

För att säkerställa att verksamheter genomförs enligt planen och målsättningarna i den, föreslår S-kvinnor även att arbetsgrupper bildas i styrelsen. Vi har ryckt upp oss, som arbetarekommun har vi blivit bättre bra möten för nya medlemmar, temamöten, ibland med panel eller föredragning - men vi kan mer! Vi behöver ta fram och prova fler idéer. Vi behöver

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Yttrande över betänkande Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

Yttrande över betänkande Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) Tjänsteskrivelse Handläggare: Cornelia Englén Telefonnummer: 0411-57 71 15 E-postadress: cornelia.englen@ystad.se Datum Diarienummer 2016-05-24 2016/103 Kulturdepartementet Yttrande över betänkande Låt

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär.

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär. Stadgar för Feministiskt initiativ Storstockholm antagna på extra årsmöte den 6 juni 2016 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (nedan FiSS).

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Rev 2013-01-22 Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Fastställda av Kyrkliga samrådsgruppen 2012-01-29. Inför bildande av lokalavdelning finns en handledning tillgänglig.

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer