S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643"

Transkript

1 S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr BUDGET 2012 Långtidsplaner INNEHÅLLSFÖRTECKNING

2 Förord 3 Verksamhetsplan 4 Resultatbudget 6 Driftbudget 7 Sammandrag av driftbudget utan interna poster 8 Kyrkofullmäktige 9 Revision 9 Kyrkorådet 10 Informationsverksamhet 11 Kansli 12 Personalvård 13 Vaktmästeri 14 Datornätverk 15 Anslag till riks- och stiftsorganisationer 15 Val 16 Fastighetsförvaltning 17 S:t Görans kolumbarium 18 Gemensam församlingsverksamhet 19 Präster 20 Församlingsexpedition 21 Gudstjänster och förrättningar 22 Sjukhuskyrkan 24 Kyrkomusikalisk verksamhet 25 Konfirmandverksamhet 27 Barn- och ungdomsverksamhet 28 Verksamhet i Lindhagen 29 Studieverksamhet 30 Diakoniverksamhet 31 S:t Göransvåningen 32 Missionsverksamhet 33 Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning 33 Finansiella intäkter och kostnader 34 Investeringsbudget 35 Resultatplan m m Balansbudget 37 Bilaga 1. Personalstat 38 FÖRORD 2

3 Resultatbudgeten för år 2012 uppvisar ett underskott om 122 tkr. Under flera år avsattes medel successivt för att finansiera inköp av en ny kororgel i S:t Görans kyrka. I årsredovisningen 2002 framgick att målet, tkr, uppnåtts. I det egna kapitalet öronmärktes summan för inköp av kororgel. Under år 2005 slutfördes inköpet. Då kororgeln skall avskrivas under 25 år, görs en årlig underbalansering av budgeten med belopp motsvarande årets avskrivning, 122 tkr. Församlingens fastställda målkapital uppgår till tkr års budgeterade underskott ger ett beräknat eget kapital vid 2012 års slut på cirka tkr. Bufferten av disponibelt eget kapital är således fortfarande betryggande. Lise-Lotte Fylking kyrkorådets ordförande Kjell Hellström kanslichef VERKSAMHETSPLAN FÖR S:T GÖRANS FÖRSAMLING

4 S:t Görans församling utgör en levande och verksam andlig gemenskap på västra Kungsholmen. Av församlingens närmare invånare är c:a 62% kyrkotillhöriga. En stor andel av de boende i församlingen är ensamstående. Ungefär 70% av de boende är i åldern 20 till 64 år och cirka hälften av invånarantalet är mellan år. I församlingen arbetar också drygt människor dagligen och ett stort antal människor passerar eller vistas tillfälligt här. Dessutom fortsätter den omfattande nybyggnationen i församlingen och man räknar med att totalt c:a nya invånare kommer att flytta in de närmaste åren och att lika många arbetsplatser kommer att tillskapas. För att på ett fungerande sätt vara kyrka i Stockholm på Kungsholmen idag, vill S:t Görans församling: Möta människors existentiella och andliga behov utifrån den kristna tron Skapa mötesplatser för och med dem som tillhör församlingen, dem som kommer i vår väg och dem vi själva söker upp Dela gudslängtan och skapa förutsättningar för gudsmöten utifrån vår kyrkas tro och tradition Dessa ambitioner tar sig uttryck i olika former av verksamheter i församlingens regi. Under år 2011 började den reviderade församlingsinstruktionen användas för att utveckla församlingsverksamheten I detta arbete har speciellt hänsyn till nyinflyttade, frivilligarbetet och arbetet med hållbar utveckling tagits. Detta arbete kommer att fortsätta under de kommande åren. En av de centralaste mötesplatserna i vår kyrka är gudstjänsterna. Därför ska församlingen tillhandhålla gudstjänstrum och där det i samverkan mellan personal, frivilliga och andra församlingsbor på bästa sätt skapas meningsfulla gudstjänster, andakter och musikala samlingar. Förutom gudstjänsternas forum måste också andra mötesplatser som omfattar församlingens diakonala, undervisningsmässiga och missionsinriktade satsningar finnas för att församlingens behov av andlig och existentiell närvaro skall kunna tillgodoses. Detta sker i: arbetet med barn, där barnfamiljer och enskilda barn kan mötas där en fortsättning på dopets ansvar tas av församlingen. Under år 2012 kommer en fortsatt satsning på barn att ske genom att aktiviteter kommer att ske i skolorna, i såväl projektform som i lektionsmedverkan. En fortsatt satsning på dopen i vår församling kommer att ske under året. Dessutom fortsätter de aktiviteter på mindre grupper under veckorna i terminerna som under föregående år genomförts. En fortsatt satsning på barn och familj kommer att ske i Lindhagensområdet. konfirmations- och ungdomsarbetet är väsentligt där ungdomars kristna tro får stärkas och utvecklas, så att en integrering i det övriga församlingsarbetet blir naturligt för dem. En fortsatt satsning på att öka konfirmationsfrekvensen är väsentlig även diakoniarbetet och sjukhusarbetet ger stöd till utsatta medmänniskor, kontakter och gemenskap utvecklas för att bekräfta och stärka enskilda människor och grupper. Här kommer församlingsinstruktionens redovisning av utsatta grupper medföra en ökad satsning på dessa grupper. studiegrupper, körgrupper och vuxenarbete i kontakt med föreningar och institutioner. Under 2012 kommer en fortsatt satsning på studiegruppverksamhet för vuxna att ske, framförallt i 4

5 Lindhagen. informationsverksamheten är mycket viktig för att nå ut med församlingens utbud av mötesplatser för olika grupper. För detta behövs en väl fungerande struktur för församlingens kommunikation. Under 2012 kommer olika insatser för att bättre kommunicera med församlingens tillhöriga och andra att genomföras. Församlingens webbsida kommer att vidareutvecklas och olika kommunikationskoncept att tas fram. församlingsexpedition och kanslifunktion är väsentliga för att församlingens olika verksamheter och åtaganden skall fungera tillfredsställande. Detta innebär att alla delar av församlingen behöver samverka för att bästa möjliga resultat skall kunna uppnås. Den pågående byggnationen i området Lindhagen kommer under året fortsatt att påverka församlingens arbete och verksamhet. Församlingen kommer därför att även under 2012 verka för att de nyinflyttade där på olika sätt får kontakt med församlingen och dess verksamheter. Den plan som framtagits för församlingens delaktighet i detta nyetablerade i området kommer att under året vidareutvecklas, avseende den nya lokalens, Lindhagensgatan 132, verksamheter och personella resurser. Här kommer en ny och spännande utvecklingsfas i S:t Görans församling att ske under de närmaste åren framöver. Förnyade satsningar på att öka frivilligarbetet i församlingen kommer under 2012 att ske. En organisationsstruktur för hur frivilligarbetet skall vara organiserat och fungera i församlingen har tagits fram under 2010 och kommer att vidareutvecklas under året. Under åren kommer ett stort och omfattande arbete i församlingen att vidtas för att på ett så bra, klokt och strukturerat sätt som möjligt skapa förutsättningar för ett samgående mellan S:t Görans, Essinge och Kungsholms församlingar. I detta arbete kommer såväl personal som förtroendevalda att behöva investera tid och resurser för att ett smidigt samgående ska kunna ske Till grund för årets verksamhetsplan ligger en oförändrad utdebitering. Verksamhetsidé för de respektive verksamhetsområdena presenteras här för de olika verksamhetsområdena. En balanserad och framsynt ekonomisk hushållning fordras även för 2012 för att en god ekonomisk grund skall kunna skapas för framtiden. Utträdena kan förväntas fortsätta i motsvarande takt som tidigare år även under år Skulle beslut om nya tillhörighetsregler och avgiftsregleringar fattas av kyrkomötet, kommer detta givetvis att påverka församlingens framtida intäkter. Konsekvenserna av sådana eventuella beslut är dock svåra att fullt ut förutse. RESULTATBUDGET 2012 (tkr) 5

6 INTÄKTER Kyrkoavgift sk utjämning Erhållna bidrag Övriga rörelseintäkter Verksamhetens intäkter: KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Förändring av ändmålsbestämda medel VERKSAMHETSRESULTAT Resultat fr långfr. värdepapper Ränteintäkter och liknande Räntekostnader och liknande RESULTAT EFTER FINAN- SIELLA POSTER Skatt RESULTAT/FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL DRIFTBUDGET 2012 (tkr) 6

7 Huvudtitel Central förvaltning Fastighetsförvaltning Kyrkogårdsförvaltning Församlingsverksamhet Summa verksamheter Generellt Summa totalt Årets resultat SAMMANDRAG AV DRIFTBUDGETEN 2012 (tkr), rensad från interna poster Kostnad Intäkt Kostnad % Intäkt % 7

8 010 Kyrkofullmäktige Revision Kyrkorådet Information Kyrkorådets kansli Personalvård Vaktmästeri Datornätverk Anslag till organisationer Val 0 S:A CENTRAL FÖRVALTNING % 0% Fastighetsförvaltning S:A FASTIGHETSFÖRV % 3% Kolumbarium S:A KOLUMBARIUM % 2% 600 Gemensamt Präster Församlingsexpedition Gudstjänster Sjukhuskyrkan Kyrkomusik Konfirmandverksamhet Barn- och ungdomsverks Verksamhet i Lindhagen Studieverksamhet Diakoni S:t Göransvåningen Missionsverksamhet 34 0 S:A FÖRSAMLINGSVERKS % 6% 920 Kyrkoavgift sk utjämning Finansiella intäkter 900 S:A GENERELLT % 89% TOTALT % 100% NETTO KYRKOFULLMÄKTIGE 8

9 Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutade organ. Det består av 25 ordinarie ledamöter och 14 ersättare, valda på fyra år från och med Budgeten 2012 baseras på två sammanträden. Totalt för verksamheten därav arvoden till förtroendevalda REVISION Kyrkofullmäktige har utsett tre revisorer och tre ersättare, varav en auktoriserad, att granska kyrkorådets förvaltning. Samtliga revisorer och konsultinsatser är för mandatperioden upphandlade hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (KOMREV). Totalt för verksamheten därav arvoden till förtroendevalda KYRKORÅDET 9

10 Kyrkofullmäktige utser församlingens styrelse, kyrkorådet. Kyrkorådet består av åtta ordinarie ledamöter, varav kyrkoherden är självskriven, samt sju ersättare. Kyrkorådets övergripande uppgift är bland annat att ha omsorg om församlingslivet och gemensamt med kyrkoherden ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd samt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Detta, liksom exempel på kyrkorådets speciella uppgifter, framgår i Kyrkoordningens 2. och 4. kapitel. Budgeten baseras på ett sammanträde med kyrkorådet per månad utom juli-augusti. Anslag för utskott och arbetsgrupper ryms även inom detta program. Anslag ingår också för budgetkonferens samt för uppvaktningar av förtroendevalda och anställda. Anslag för föreningsbidrag till S:t Görans kyrkliga församlingskrets återfinns också här. VERKSAMHETSIDE Kyrkorådet i S:t Görans församling ska utifrån Svenska kyrkans tro och tradition göra kyrkan synlig och öka intresset för och delaktigheten i församlingens verksamhet. Kyrkorådet arbetar på uppdrag av församlingsmedlemmarna och är till för dem som lever och verkar i församlingen. Kyrkorådet ansvarar för styrning och uppföljning av församlingsverksamheten utifrån uppställda mål (KR 62/95) Totalt för verksamheten därav arvoden INFORMATIONSVERKSAMHET 10

11 Information till allmänheten om församlingens verksamhet sker bland annat genom annonsering i dagspressen samt i lokaltidningen Vårt Kungsholmen, på församlingens webbplats, genom affischering på allmänna och egna anslagstavlor samt genom olika specialriktade utskick till församlingsborna med informationsfoldrar, inbjudningar och liknande. Sedan år 2004 finns en heltidsanställd kommunikatör/informatör i församlingen med ansvar för såväl kommunikationsstrategi som praktiskt informationsarbete. Från och med 2006 utges inte längre något Församlingsblad i traditionell bemärkelse, utan detta ersätts av bilagor i lokaltidningen Vårt Kungsholmen. VERKSAMHETSIDE Syftet med verksamheten är att med hjälp av kommunikation göra vår församling tydlig och stärka församlingsbornas kunskap om Svenska kyrkan och stärka deras attityder till Svenska kyrkan och i synnerhet till S:t Görans församling. Vi vill nå dem som bor och verkar i S:t Görans församling. Vi vill nå dem som bor och dem som på andra vis verkar i S:t Görans församling. Vi vill nå dessa människor genom att utveckla webbplatsen, att använda den kanal lokaltidningen Vårt Kungsholmen utgör, att sända målgruppsanpassade utskick och att annonsera i pressen. Personal Kommunikatör/informatör, 100% Extra resurs, 20% Totalt för verksamheten därav personalkostnad därav bilaga i Vårt Kungsholmen Bilagan och veckoannonseringen i Vårt Kungsholmen kommer att vara en samproduktion mellan S:t Görans, Kungsholms och Essinge församlingar. 030 KANSLI 11

12 Kansliet är församlingens centrala administrativa enhet. Här bereds ärenden inför förtroendemannaorganens sammanträden och deras beslut verkställs här, om detta inte särskilt uppdragits åt annan. Inom kansliet förekommer vidare arbetsuppgifter inom fem huvudsakliga arbetsområden, nämligen ekonomi- och löneadministration, central personaladministration, fastighetsförvaltning och kyrkogårdsförvaltningens administration samt allmän ärendehantering inom kyrkofullmäktiges och kyrkorådets verksamhet. VERKSAMHETSIDE Kansliet skall, genom att tillhandahålla administrativ service och kunskap, underlätta och friställa resurser för övriga medarbetare och förtroendevalda så att dessa kan koncentrera sitt arbete på församlingens egentliga arbete och uppfylla dess målsättning. Kansliet skall också genom sitt arbete säkerställa att församlingen tillämpar och följer gällande lagar, avtal och andra aktuella bestämmelser. Arbetet skall bedrivas till fromma för övriga medarbetare och förtroendevalda, men också för församlingsbor och andra som i något ärende kontaktar kansliet. Arbetet skall utföras korrekt och seriöst, med tillämpning av gällande bestämmelser. Personal Kanslichef 100% Kamrer, 100% Kansliassistent, 50% Totalt för verksamheten därav personalkostnad Intäkterna består av ersättning från stiftelserna för administration (600 kr/utdelning, fr o m kr/utdelning) samt interndebitering mellan kansliet och kolumbariet för att erhålla rättvisande redovisning inom begravningsverksamheten. 060 PERSONALVÅRD 12

13 Personalvården i form av utveckling, arbetshandledning, arbetsmiljöåtgärder och liknande ingår som en naturlig del i de olika verksamheternas budgetar. Under detta kostnadsställe återfinns emellertid anslag för vissa gemensamma kostnader, såsom personalkaffe, julsupé och företagshälsovården samt subvention av friskvård. Totalt för verksamheten VAKTMÄSTERI Vaktmästeriet tillhandahåller tjänster inom dels kontorsverksamhet och dels i samband med gudstjänster och förrättningar. 13

14 Fastighetsskötsel ingår också i vaktmästeriets arbetsområden, liksom bemanning av telefonväxeln. I vaktmästeriet ingår även städningsverksamheten. VERKSAMHETSIDE Vaktmästeriet skall med sin särskilda kompetens praktiskt underlätta för övriga medarbetare, så att resurser kan frigöras för dem att bedriva den egentliga församlingsverksamheten. Arbetet skall bedrivas för församlingsbor och andra som deltar i verksamheterna/gudstjänsterna samt för medarbetarna som "gör" verksamheten. Arbetet skall bedrivas effektivt och korrekt med rätt åtgärd vid rätt tillfälle. Information som underlättar arbetet skall meddelas övriga medarbetare. Vid tjänstgöring i kyrkan möter vaktmästaren människor i olika situationer, och representerar därvid S:t Görans församling och Svenska Kyrkan. Personal 1:e kyrkvaktmästare, 100% Kyrkvaktmästare, 100% Kyrkvaktm/fastighetsskötare, 100% Städare, 100% (vakant; ersätts av städbolag) Städare, 100% Totalt för verksamheten därav personalkostnad En städaretjänst ersätts med städbolag. Intäkterna avser interndebitering av gemensamma städkostnader, tele-, porto- och vissa materialkostnader. 082 DATORNÄTVERK Verksamheten avser driftkostnader för församlingens datornätverk. Från och med 2004 är 50% av en 14

15 församlingsassistenttjänst avsatt för nätverksansvar och interutbildning. Under 2009 utbyttes nätverksservern senast. Totalt för verksamheten därav personalkostnad därav personalkostnad Intäkten avser ersättning för facklig tid från andra församlingar. Under år 2012 planerar församlingen att ansluta sig till den av Stockholms stift projekterade gemensamma telefoniplattformen. Kostnader för detta budgeteras under verksamhet 082 samt 081. Riktat församlingsbidrag för installation budgeteras även. 090 ANSLAG TILL RIKS- OCH STIFTSORGANISATIONER Verksamheten avser medlemsavgifter till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, vilka baseras på församlingens bruttolönesumma. Totalt för verksamheten VAL År 2009 hölls kyrkoval för tredje gången som en helt inomkyrklig verksamhet. Under 2012 planeras ingen valverksamhet. 15

16 Totalt för verksamheten FASTIGHETSFÖRVALTNING Församlingens fastighetsförvaltning omfattar underhåll av de två byggnader församlingen äger, S:t Görans kyrka (Korset 2) och Församlingshuset, Arbetargatan 21 (Herden 7). Kyrktomten arrenderas av Stockholms stad, medan församlingen själv 16

17 äger Församlingshusets tomt. I Församlingshuset finns församlingens administrations- och verksamhetslokaler samt 11 bostadslägenheter (hyresrätter). Vidare ingår skötsel av tre förhyrda lokaler, Rålambsgården, Rålambsvägen 46, som ägs av Stiftelsen Maria Lindgrens Sömmerskehem, och Ungdomslokalen 21:an, S:t Göransgatan 94, som ägs av Smittska stiftelsen. Fr o m 1 september 2009 hyrs ytterligare lokal i den nya stadsdelen Lindhagen. VERKSAMHETSIDE Fastighetsförvaltningen skall sträva efter att bevara församlingens fastigheter i bästa skick, så att gudstjänster och övrig verksamhet skall bedrivas i goda, säkra och ändamålsenliga lokaler. Stor hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värde skall därvid tagas. Fastighetsförvaltningen riktar sig till alla som besöker församlingens lokaler, till församlingens medarbetare och hyresgäster. Fastighetsförvaltning, underhåll och investeringar skall bedrivas i långsiktigt perspektiv med största hänsyn till arkitekters och konstnärers mål och ambitioner när byggnaderna skapades. Inom ramen för detta skall alla lokaler vara ordnade så, att aktuell verksamhet där kan bedrivas på bästa sätt. Personal Kyrkvaktmästare, 50% (vakantsatt under 2012) Kyrkvaktmästare finns i kyrkan till allmänhetens tjänst under öppettiderna på vardagar och biträder också vid förrättningar i kyrkan. Totalt för verksamheten därav personalkostnad därav S:t Görans kyrka därav Församlingshuset därav förhyrda lokaler Intäkterna för Församlingshuset består huvudsakligen av bostadshyror. Intäkterna för kyrkan avser främst interndebitering av kostnader mellan kolumbariet och kyrkan. I budgeten för Församlingshuset ingår avskrivningar på en 2005 genomförd större ombyggnad för att inrätta fler arbetsrum i församlingens lokaler. Kostnaderna för förhyrda lokaler ökade 2010 genom den nya lokalen Lindhagensgatan S:T GÖRANS KOLUMBARIUM S:t Görans kolumbarium, som är beläget under S:t Görans kyrka, är en begravningsplats för askurnor. Kolumbariet innehåller drygt gravnischer av olika storlek och har plats för cirka urnor. 17

18 VERKSAMHETSIDE Kolumbariet är ett frivilligt komplement till det allmänna begravningsväsendet, som Stockholms stad ansvarar för. Det är en begravningsplats med lokal förankring, i ett överskådligt format och med en känsla av trygghet genom att personal alltid finns där. Kolumbariet är till för de gravsatta och deras efterlevande anhöriga och vänner. Kolumbariet är öppet för alla, oavsett hemort eller kyrkotillhörighet. Priserna är desamma för alla. Arbetet i kolumbariet skall bedrivas med mänsklig värme och respekt för både de avlidna och deras efterlevande. Begravningslagen och reglementet skall styra den formella delen av arbetet. Personal Kolumbarievaktmästare, 100% Timanställd extrapersonal, ca 760 timmar Totalt för verksamheten därav personalkostnad År 2012 budgeteras en intäkt om 599 tkr som bidrag från huvudmannen för begravningsverksamheten, Stockholms stad, till församlingen, eftersom allmän begravningsplats tillhandahålles. Genom deltagande i den obligatoriska begravningsclearingen budgeteras även en intäkt genom denna. Kostnaderna för begravningsclearing bestrides av huvudmannen. 600 GEMENSAM FÖRSAMLINGSVERKSAMHET Kostnadsstället Gemensam församlingsverksamhet avser aktiviteter som inte är att hänföra till någon separat gren av församlingsverksamheten. Det gäller sådant som kostnader för kyrkkaffen, församlingsaftnar, bokbord och viss gemensam 18

19 personalutbildning. VERKSAMHETSIDE Gemensamma verksamheter i församlingen ger möjligheter att genomföra samlingar och satsningar för att erhålla gemenskaps- och gemensamhetskänsla i församlingen. Denna gemenskaps- och gemensamhetskänsla syftar till att omfatta såväl personal som medarbetarlag, förtroendegrupper och bland församlingsbor. Dessa samlingar och satsningar omfattar föreläsare och talare, gemensamma inventarier och dylikt, bibliotek och bokbord, kyrktaxi, kyrkkaffen, utbildningar och konferenser, uppvaktningar och dylikt. Totalt för verksamheten Den förhållandevis stora intäkten 2010 avser ett arv efter Folke Johansson. I kostnaden 2012 finns avsatt 200 tkr för utvecklingsdagar med förtroendevalda och anställda inför en eventuell församlingssammanläggning. 601 PRÄSTER Detta program innehåller anslag för personalkostnader för pastoratets präster. Från och med 2000 ingår även en komminister för sjukhuskyrkan i denna verksamhet. 19

20 Personal Kyrkoherde, 100% Komminister, 100% Komminister, 100% Komminister, 100%, tjl 20% t o m Komminister, 100%, tjl 10% Komminister, 100% Sjukhuspräst, 100% Totalt för verksamheten Intäkten är ersättning från Stockholms stift för kontraktsprost. 602 FÖRSAMLINGSEXPEDITION Församlingsexpeditionen ansvarar för bl a bokningar av kyrkliga förrättningar och kyrkobokföring. Inbjudningar till församlingens kyrkotillhöriga och antecknade till dop, konfirmation och liknande samt födelsedagsgratulationer ombesörjs också genom församlingsexpeditionen. 20

21 VERKSAMHETSIDE Församlingsexpeditionen skall genom god och utvecklad service tillhandahålla uppgifter och information som är av synnerlig vikt för att församlingsåtaganden skall kunna fullföljas, såväl internt som externt. Externt skall församlingsbor, myndigheter och institutioner betjänas. Internt skall anställda, förtroendevalda och övriga medarbetare erhålla service. Expeditionen skall verka tillmötesgående och serviceinriktat. Ordning och noggrannhet skall råda i handläggningen av olika ärenden. Register och arkiv skall noggrant skötas och kontinuerligt uppdateras. Personal Kyrkoskrivare, 100% Totalt för verksamheten därav personalkostnad GUDSTJÄNSTER OCH FÖRRÄTTNINGAR Gudstjänsten i församlingen är av mycket central betydelse och ska fylla många behov. VERKSAMHETSIDE I S:t Görans församling vill vi ta fasta på att gudstjänsten är ett gensvar på Guds handlande med människan, en spontan 21

22 yttring av att hon tar emot Guds nåd. Gud är närvarande i våra liv genom skapelsen, frälsningens erbjudande och genom uppehållandet av allt levande. Gudstjänsten är en följd av att Gud söker och berör skapelsen och oss människor och att vi människor söker Gud. Gudstjänsten i församlingen har också som grund behovet av gemenskap mellan människor, vilket stämmer väl överens med bibelns och den kristna traditionens syn på församlingen som en gemenskap, människor som möts. Gudstjänsten har den religiösa människans behov av rit som förutsättning. Religiös tro för med sig ett behov av att uttrycka sig i gemensamma, upprepade och livstolkande handlingar. Gudstjänsten är det tydligaste tecknet på en kristen gemenskaps närvaro i ett lokalt område. Gudstjänsten är både ett uttryck för och ett formande av den kristna trons innehåll. Förhållandet mellan tron, bönen och läran kommer till uttryck i gudstjänsten. Vi vill i våra gudstjänster arbeta för att skapa gudsmöten. I församlingen möts allt från vana gudstjänstfirare till människor med nyfunnen tro, tillfälliga besökare och intresserade sökare. Förtroendevalda, lekmän och anställda har till uppgift att hela tiden aktivt arbeta med gudstjänsten för att den ska tala till alla dessa människor. Vi ser gudstjänsten som först och främst liturgi, det vill säga något man gör tillsammans, till skillnad från ceremoni, något man tittar på. Församlingens anställda är resurspersoner med kunskap och erfarenhet, men har inget eget mandat att forma gudstjänstlivet i församlingen. Gudstjänsten måste vara öppen för påverkan och inflytande från alla som firar den, i första hand för Kyrkans tillhöriga, men även för andra intresserade. Det är viktigt att gudstjänsterna görs i samverkan med olika befattningshavare. Olika grupper såväl inom som utom församlingsverksamheten kan knytas till gudstjänsterna så att ännu flera människor blir engagerade. Genom en väl fungerande gudstjänst kan vi ta med oss de erfarenheter den ger ut i vår vardagsvärld. Olika gudstjänstformer Högmässa och söndagsgudstjänst Huvudmålgrupp är såväl yngre som medelålders och äldre. Temagudstjänster Huvudmålgrupp är de som inte vanligen besöker våra traditionella gudstjänster, men också de kyrkvana ges genom dessa gudstjänster en fördjupad gudstjänstupplevelse. Gudstjänst med stora och små Huvudmålgrupp är alla åldersgrupper. Söndagskvällsgudstjänster Huvudmålgrupp är vuxna som vill ha en närmare, meditativ gemenskap. Veckomässor och förbönsgudstjänster Huvudmålgrupp för lunchmässan är daglediga och de som arbetar eller vistas på närliggande arbetsplatser. Gudstjänster och andakter vid hem och gårdar Huvudmålgrupp är äldre och handikappade som bor på hem och gårdar inom församlingen. Personal Personal som medverkar vid gudstjänster och förrättningar, med undantag för timanställda vaktmästare, budgeteras under andra kostnadsställen Totalt för verksamheten därav arvoden till uppdrags

23 tagare samt löner - därav clearingkostnad/intäkt SJUKHUSKYRKAN Sjukhuskyrkan är det samlade namnet för den andliga och existentiella vården som bedrivs inom hälso- och sjukvården. Svenska kyrkan och Sveriges Frikyrkosamråd har gemensamt ansvar för verksamheten, i ekumenisk samverkan. Sjukhuskyrkans målgrupper är alla som vistas på sjukhuset: patienter, inneliggande och polikliniskt behandlade inom somatisk och psykiatrisk vård; närstående till patienterna; alla personalkategorier inom hälso- och sjukvården, dvs 23

24 vårdpersonal med medicinskt, omvårdnads- och psykosocialt behandlingsansvar, personal med administrativa uppgifter och servicepersonal samt anställda inom kyrkan och församling; samt studerande inom vårdutbildningar och läkarstuderande i AT-tjänstgöring. Verksamhetsområdet består av Capio S:t Görans sjukhus AB, privata kliniker på sjukhusområdet samt Stadshagsgården, psykiatrin inom Norra Stockholms produktionsområde (NSPO) samt att vid behov finnas tillgänglig för akuta ärenden på Stockholms sjukhem. VERKSAMHETSIDE Sjukhuskyrkans uppdrag är att finnas på sjukhuset som en garant för religionsfriheten - allas rätt att utöva sin tro samt att bedriva själavård bland patienter, närstående och personal, att profilera sjukhuskyrkans specifika roll på sjukhuset genom tydlighet och tillgänglighet, att medverka vid fortbildning och reflektion kring etiska och existentiella frågeställningar och där förmedla kristen etik och människosyn samt att regelbundet erbjuda gudstjänst, andakt, meditation och förrättningar. Personal Sjukhuspräst, 100% (budgeteras under verksamhet 601, Präster) Sjukhusdiakon, 70% Frikyrkopastor, 50%, anställd av Stockholms Frikyrkoråd Totalt för verksamheten därav personalkostnad Intäkterna avser huvudsakligen strukturbidrag från Kyrkofonden via Stockholms stift, men fr o m 2012 även deltagaravgift för meditationshelg. Enligt kyrkofullmäktiges beslut permanentades en tjänst som sjukhusdiakon från och med 1 juli 2010 på 70% av heltid KYRKOMUSIKALISK VERKSAMHET Den kyrkomusikaliska verksamheten består av musik dels i samband med gudstjänster och dels vid särskilda konserter. Inom församlingens musikverksamhet finns för närvarande två vuxenkörer samt fem barn/ungdomskörer. GEMENSAM VERKSAMHETSIDE FÖR DEN KYRKOMUSIKALISKA VERKSAMHETEN 24

25 Musiken är ett av den mänskliga tillvarons fundament. Musiken är en del av skapelsen. Den kristna människans uppgift är att förvalta skapelsen, alltså också musiken, på ett sådant sätt att den blir till Lovsång. Vi gör musik för och med dem som tillhör församlingen, dem som kommer i vår väg och dem vi själva söker upp. Musiken skall formas på ett sådant sätt att den riktar in människan mot det som kan vara sann livsglädje. VERKSAMHETSIDE FÖR VUXENKÖRVERKSAMHETEN Musik är ett av den kulturella människans viktigaste redskap. Långt innan människan kunde läsa och skriva kunde hon spela och sjunga. Kopplingen mellan religion och musik har också alltid varit stark. Så länge människan varit religiös har hon använt sig av musiken som uttrycksmedel, och musiken har alltid funnits med som en central del av den kristna gudstjänsten. Dess ställning är inte mindre idag. Svenska kyrkan utan dess körer och utan dess musikverksamhet skulle vara en mycket tom kyrka. Körerna i S:t Görans församling skall ge människor möjlighet att få ägna sig åt musicerande under kvalificerad ledning och under trivsamma former. Verksamheten skall bedrivas i en anda som befrämjar ett kyrkligt andligt växande. Körerna skall vid gudstjänster och konserter framföra musik till uppbyggelse och glädje för såväl åhörare som utövare. Körerna skall vidare med sin verksamhet hjälpa till att göra S:t Görans församling mera känd. Körverksamheten skall bidrag till att allt fler söker sig till Svenska kyrkan och särskilt till S:t Görans kyrka. Den skall vara en bidragande orsak till att människor väljer att stanna kvar i Svenska kyrkan. I ett samhälle där kyrkan blivit alltmer marginaliserad och där ordet, såväl det talade som det skrivna, mist mycket av sin kraft, där är musiken fortfarande en mycket viktig väg in i kyrkan. I första hand för alla de körsångare som vecka efter vecka ständigt umgås med den kyrkliga musiken och dess texter, och som regelbundet sjunger i söndagens gudstjänster. Men självklart också för alla åhörare, oavsett om det är en gudstjänstbesökare på söndag förmiddag eller en konsertbesökare på kvällen. Musiken helar och läker. Musiken blir en tillflyktsort och ett heligt rum. Kyrkomusiken är ett av Svenska kyrkans främsta missionsmedel! VERKSAMHETSIDE FÖR ÖVRIG KYRKOMUSIKALISK VERKSAMHET Musik är en kommunikationsform med mycket stor sakral relevans. Konserterna kompletterar dem som görs kring vuxen- och barnkörverksamheten och centreras huvudsakligen kring församlingssång och/eller instrumentalmusik. Vi vill upprätthålla den rika kyrkliga musikskatt som vuxit fram genom årtusenden och samtidigt bjuda på konserter som är intressanta för olika åldersgrupper och kulturkretsar. De medverkande vid konserterna skall också komma från olika åldersgrupper och kulturkretsar. Konserterna bör vara av så hög kvalitet, att den som lyssnat gärna återvänder till S:t Görans kyrka. För att odla gemensamma upplevelser och den delaktighet, som är så viktig för känslan av samhörighet, är församlingssången viktig. Därför syftar stor del av verksamheten till att befrämja och inspirera den. Detta görs dels genom psalmevenemang, dels genom att i en del konserter använda koralmelodier på ett konstnärligt sätt. VERKSAMHETSIDE FÖR BARNKÖRVERKSAMHETEN Målen med verksamheten är att bereda möjlighet för sångintresserade barn att utforska sin röst under kvalificerad ledning, samtidigt som barnen blir bekanta med kyrkans kultur och traditioner; att alla barn ska känna sig sedda (om man känner sig sedd, känner man sig trygg och då vågar man göra sin röst hörd - det ska vara lustfyllt att sjunga); att ge barnen en sångskatt, en utantillrepertoar, och att lära dem noter; att i gudstjänsterna för stora och små medverka med väl valda sånger samt att sjunga vid egna tillfällen, såsom vårkonserter, Luciahögtid, musikal m m. Personal Organist, 100% Organist, 75% 25

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1/6 Plats och tid S:ta Annagården, torsdagen den 30 maj 2013 kl. 19:00 Beslutande Enligt bilagda förteckning, bilaga 1 Övriga deltagande Carina Nilsson, kyrkoherde

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Kammarkollegiets ställningstaganden

Kammarkollegiets ställningstaganden Kammarkollegiet FÖRVALTNINGSRÄTTSLIGA ENHETEN INFORMATION 1 (5) Kammarkollegiets ställningstaganden I PM inför fastställande av avgiftssatser för begravningsavgift, i beslut om avgiftssatser och i remissvar

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion

Fo rsamlingsinstruktion Fo rsamlingsinstruktion för Gottfridsbergs församling Linköpings domkyrkopastorat Linköpings stift Svenska kyrkan Koret i Ansgarskyrkan Beslutad av kyrkorådet 2012-12-03 1 Innehåll Öppenhet och fördjupning

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

= = = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 Budgetdirektiv 2012-2013... 2 Del 1 - övergripande... 2 Förutsättningar 2012-2013... 2 Målkapitalet... 2 Allmänna direktiv för pastoraten... 2 Direktiv för kyrkoförvaltningen...

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet

Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet Fastställd av kyrkofullmäktige 12 november 2003 Dokument 1: Övergripande mål för informationsverksamheten inom Linköpings kyrkliga samfällighet

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 1 Innehållsförteckning Resultatbudget s 2 Balansbudget s 3 Finansieringsbudget s 4 Driftbudgetsammandrag s 5 Ekonomisk flerårsplan s 6 Verksamhetsbudget s

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Slutversion 9 juni 2011. Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling

2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Slutversion 9 juni 2011. Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling 2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling 2011 2011 års församlingsinstruktion sidan 2 INNEHÅLL 1. Presentation av Adolf Fredriks församling sidan 3 2.

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat 1 Församlingsinstruktion för Örby-Skene församling Antagen av kyrkorådet 2004-02-24 2 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat 1. REGLER SOM DOMKAPITLET BESLUTAR OM Pastoratet

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Österåker-Östra Ryds församling

Österåker-Östra Ryds församling VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 Österåker-Östra Ryds församling AU 9/9 KR 16/9 AU 30/9 KR 21/10 KF 7/11 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Ekonomisk sammanställning... 5 1 & 2

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Akademikernas ansvar Ekonomi 2009 2012

Akademikernas ansvar Ekonomi 2009 2012 Akademikernas ansvar Ekonomi 2009 2012 Förslag till beslut Styrelsens förslag till beslut med anledning av överskott/underskott enligt de för Saco (moderföreningen) fastställda resultat- och balansräkningarna

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS NACKA RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS NACKA RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31. RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31. 4 INTÄKTER NOT 2000 1999 Årsavgifter 7 011 077 7 711 039 Hyror lägenheter 1 722 136 1 783 006 Hyror lokaler 1 066 215 1 056 679 Hyror parkeringsplatser 101 595

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs

Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs Detta är den ram som kyrkomötet har beslutat: Svenska kyrkans grundkurs skall dels ge kännedom om Svenska kyrkans tro och liv åt dem som förbereder

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015?

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 5-6 april 2014 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 5-6 april

Läs mer

Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01

Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01 Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01 De centrala parterna har nu avslutat den översyn av BSF som finns omtalad i Kyrkans avtal 2000 (Bilaga 4, Centrala protokollsanteckningar II, Övriga

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

Mötesplats Västermalm

Mötesplats Västermalm Mötesplats Västermalm Församlingsinstruktion S:t Görans församling 2007-2010 Församlingsinstruktion 2007-2010 S:t Görans församling Församlingsinstruktion 2007-2010 S:t Görans församling Inledning Arbetet

Läs mer

med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet

med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet Svenska kyrkan i Mölndalsområdet I broschyren hittar du information om vad kyrkan erbjuder för både nyinflyttade och dem som bott länge i området. I din

Läs mer

BOKSLUT. Sunnersbergs församling

BOKSLUT. Sunnersbergs församling BOKSLUT Sunnersbergs församling År 2010 Svenska kyrkan i Sunnersbergs församling Besöks och leveransadress: Kyrkans gård-lockörn Gamla Läckövägen 43 531 55 LIDKÖPING Tel 0510-48 40 80 Fax 0510-48 40 99

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Föredragning vid Kyrkofullmäktige den 6 november. DEL 1 Att arbeta fram den nya organisationen

Föredragning vid Kyrkofullmäktige den 6 november. DEL 1 Att arbeta fram den nya organisationen Föredragning vid Kyrkofullmäktige den 6 november DEL 1 Att arbeta fram den nya organisationen Den lokala kyrkan och hela Svenska kyrkan i Malmö På väggen inne i mitt rum hänger en altartavla. Eller rättare

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap Övergripande Mål: analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, analysera hur religioner påverkar

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020 Ärende 13 Bilagor till Församlingsinstruktion för Växjö pastorat 2016-2020 Bilagor Bilaga 1 Omvärldsanalys 1 Bilaga 2 Doppastoral 2 Bilaga 3 Konfirmandpastoral 6 Bilaga 4 Begravningspastoral 11 Bilaga

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION LYCKÅ FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION LYCKÅ FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION LYCKÅ FÖRSAMLING LYCKÅ FÖRSAMLING OCH VÅR OMVÄRLD I Lyckå församling finns drygt 9000 kyrkotillhöriga - 82 % av befolkningen tillhör Svenska kyrkan. För närvarande projekteras flera

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00 2012-10-30 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Kärstin Brattgård Kerstin Wettergren

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Lidköping församling 4 Församlingens budget 9 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Investeringsbudget 13 Kyrkoråd 14 Gemensam administration 15 Församlingsverksamhet

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer