S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643"

Transkript

1 S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr BUDGET 2012 Långtidsplaner INNEHÅLLSFÖRTECKNING

2 Förord 3 Verksamhetsplan 4 Resultatbudget 6 Driftbudget 7 Sammandrag av driftbudget utan interna poster 8 Kyrkofullmäktige 9 Revision 9 Kyrkorådet 10 Informationsverksamhet 11 Kansli 12 Personalvård 13 Vaktmästeri 14 Datornätverk 15 Anslag till riks- och stiftsorganisationer 15 Val 16 Fastighetsförvaltning 17 S:t Görans kolumbarium 18 Gemensam församlingsverksamhet 19 Präster 20 Församlingsexpedition 21 Gudstjänster och förrättningar 22 Sjukhuskyrkan 24 Kyrkomusikalisk verksamhet 25 Konfirmandverksamhet 27 Barn- och ungdomsverksamhet 28 Verksamhet i Lindhagen 29 Studieverksamhet 30 Diakoniverksamhet 31 S:t Göransvåningen 32 Missionsverksamhet 33 Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning 33 Finansiella intäkter och kostnader 34 Investeringsbudget 35 Resultatplan m m Balansbudget 37 Bilaga 1. Personalstat 38 FÖRORD 2

3 Resultatbudgeten för år 2012 uppvisar ett underskott om 122 tkr. Under flera år avsattes medel successivt för att finansiera inköp av en ny kororgel i S:t Görans kyrka. I årsredovisningen 2002 framgick att målet, tkr, uppnåtts. I det egna kapitalet öronmärktes summan för inköp av kororgel. Under år 2005 slutfördes inköpet. Då kororgeln skall avskrivas under 25 år, görs en årlig underbalansering av budgeten med belopp motsvarande årets avskrivning, 122 tkr. Församlingens fastställda målkapital uppgår till tkr års budgeterade underskott ger ett beräknat eget kapital vid 2012 års slut på cirka tkr. Bufferten av disponibelt eget kapital är således fortfarande betryggande. Lise-Lotte Fylking kyrkorådets ordförande Kjell Hellström kanslichef VERKSAMHETSPLAN FÖR S:T GÖRANS FÖRSAMLING

4 S:t Görans församling utgör en levande och verksam andlig gemenskap på västra Kungsholmen. Av församlingens närmare invånare är c:a 62% kyrkotillhöriga. En stor andel av de boende i församlingen är ensamstående. Ungefär 70% av de boende är i åldern 20 till 64 år och cirka hälften av invånarantalet är mellan år. I församlingen arbetar också drygt människor dagligen och ett stort antal människor passerar eller vistas tillfälligt här. Dessutom fortsätter den omfattande nybyggnationen i församlingen och man räknar med att totalt c:a nya invånare kommer att flytta in de närmaste åren och att lika många arbetsplatser kommer att tillskapas. För att på ett fungerande sätt vara kyrka i Stockholm på Kungsholmen idag, vill S:t Görans församling: Möta människors existentiella och andliga behov utifrån den kristna tron Skapa mötesplatser för och med dem som tillhör församlingen, dem som kommer i vår väg och dem vi själva söker upp Dela gudslängtan och skapa förutsättningar för gudsmöten utifrån vår kyrkas tro och tradition Dessa ambitioner tar sig uttryck i olika former av verksamheter i församlingens regi. Under år 2011 började den reviderade församlingsinstruktionen användas för att utveckla församlingsverksamheten I detta arbete har speciellt hänsyn till nyinflyttade, frivilligarbetet och arbetet med hållbar utveckling tagits. Detta arbete kommer att fortsätta under de kommande åren. En av de centralaste mötesplatserna i vår kyrka är gudstjänsterna. Därför ska församlingen tillhandhålla gudstjänstrum och där det i samverkan mellan personal, frivilliga och andra församlingsbor på bästa sätt skapas meningsfulla gudstjänster, andakter och musikala samlingar. Förutom gudstjänsternas forum måste också andra mötesplatser som omfattar församlingens diakonala, undervisningsmässiga och missionsinriktade satsningar finnas för att församlingens behov av andlig och existentiell närvaro skall kunna tillgodoses. Detta sker i: arbetet med barn, där barnfamiljer och enskilda barn kan mötas där en fortsättning på dopets ansvar tas av församlingen. Under år 2012 kommer en fortsatt satsning på barn att ske genom att aktiviteter kommer att ske i skolorna, i såväl projektform som i lektionsmedverkan. En fortsatt satsning på dopen i vår församling kommer att ske under året. Dessutom fortsätter de aktiviteter på mindre grupper under veckorna i terminerna som under föregående år genomförts. En fortsatt satsning på barn och familj kommer att ske i Lindhagensområdet. konfirmations- och ungdomsarbetet är väsentligt där ungdomars kristna tro får stärkas och utvecklas, så att en integrering i det övriga församlingsarbetet blir naturligt för dem. En fortsatt satsning på att öka konfirmationsfrekvensen är väsentlig även diakoniarbetet och sjukhusarbetet ger stöd till utsatta medmänniskor, kontakter och gemenskap utvecklas för att bekräfta och stärka enskilda människor och grupper. Här kommer församlingsinstruktionens redovisning av utsatta grupper medföra en ökad satsning på dessa grupper. studiegrupper, körgrupper och vuxenarbete i kontakt med föreningar och institutioner. Under 2012 kommer en fortsatt satsning på studiegruppverksamhet för vuxna att ske, framförallt i 4

5 Lindhagen. informationsverksamheten är mycket viktig för att nå ut med församlingens utbud av mötesplatser för olika grupper. För detta behövs en väl fungerande struktur för församlingens kommunikation. Under 2012 kommer olika insatser för att bättre kommunicera med församlingens tillhöriga och andra att genomföras. Församlingens webbsida kommer att vidareutvecklas och olika kommunikationskoncept att tas fram. församlingsexpedition och kanslifunktion är väsentliga för att församlingens olika verksamheter och åtaganden skall fungera tillfredsställande. Detta innebär att alla delar av församlingen behöver samverka för att bästa möjliga resultat skall kunna uppnås. Den pågående byggnationen i området Lindhagen kommer under året fortsatt att påverka församlingens arbete och verksamhet. Församlingen kommer därför att även under 2012 verka för att de nyinflyttade där på olika sätt får kontakt med församlingen och dess verksamheter. Den plan som framtagits för församlingens delaktighet i detta nyetablerade i området kommer att under året vidareutvecklas, avseende den nya lokalens, Lindhagensgatan 132, verksamheter och personella resurser. Här kommer en ny och spännande utvecklingsfas i S:t Görans församling att ske under de närmaste åren framöver. Förnyade satsningar på att öka frivilligarbetet i församlingen kommer under 2012 att ske. En organisationsstruktur för hur frivilligarbetet skall vara organiserat och fungera i församlingen har tagits fram under 2010 och kommer att vidareutvecklas under året. Under åren kommer ett stort och omfattande arbete i församlingen att vidtas för att på ett så bra, klokt och strukturerat sätt som möjligt skapa förutsättningar för ett samgående mellan S:t Görans, Essinge och Kungsholms församlingar. I detta arbete kommer såväl personal som förtroendevalda att behöva investera tid och resurser för att ett smidigt samgående ska kunna ske Till grund för årets verksamhetsplan ligger en oförändrad utdebitering. Verksamhetsidé för de respektive verksamhetsområdena presenteras här för de olika verksamhetsområdena. En balanserad och framsynt ekonomisk hushållning fordras även för 2012 för att en god ekonomisk grund skall kunna skapas för framtiden. Utträdena kan förväntas fortsätta i motsvarande takt som tidigare år även under år Skulle beslut om nya tillhörighetsregler och avgiftsregleringar fattas av kyrkomötet, kommer detta givetvis att påverka församlingens framtida intäkter. Konsekvenserna av sådana eventuella beslut är dock svåra att fullt ut förutse. RESULTATBUDGET 2012 (tkr) 5

6 INTÄKTER Kyrkoavgift sk utjämning Erhållna bidrag Övriga rörelseintäkter Verksamhetens intäkter: KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Förändring av ändmålsbestämda medel VERKSAMHETSRESULTAT Resultat fr långfr. värdepapper Ränteintäkter och liknande Räntekostnader och liknande RESULTAT EFTER FINAN- SIELLA POSTER Skatt RESULTAT/FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL DRIFTBUDGET 2012 (tkr) 6

7 Huvudtitel Central förvaltning Fastighetsförvaltning Kyrkogårdsförvaltning Församlingsverksamhet Summa verksamheter Generellt Summa totalt Årets resultat SAMMANDRAG AV DRIFTBUDGETEN 2012 (tkr), rensad från interna poster Kostnad Intäkt Kostnad % Intäkt % 7

8 010 Kyrkofullmäktige Revision Kyrkorådet Information Kyrkorådets kansli Personalvård Vaktmästeri Datornätverk Anslag till organisationer Val 0 S:A CENTRAL FÖRVALTNING % 0% Fastighetsförvaltning S:A FASTIGHETSFÖRV % 3% Kolumbarium S:A KOLUMBARIUM % 2% 600 Gemensamt Präster Församlingsexpedition Gudstjänster Sjukhuskyrkan Kyrkomusik Konfirmandverksamhet Barn- och ungdomsverks Verksamhet i Lindhagen Studieverksamhet Diakoni S:t Göransvåningen Missionsverksamhet 34 0 S:A FÖRSAMLINGSVERKS % 6% 920 Kyrkoavgift sk utjämning Finansiella intäkter 900 S:A GENERELLT % 89% TOTALT % 100% NETTO KYRKOFULLMÄKTIGE 8

9 Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutade organ. Det består av 25 ordinarie ledamöter och 14 ersättare, valda på fyra år från och med Budgeten 2012 baseras på två sammanträden. Totalt för verksamheten därav arvoden till förtroendevalda REVISION Kyrkofullmäktige har utsett tre revisorer och tre ersättare, varav en auktoriserad, att granska kyrkorådets förvaltning. Samtliga revisorer och konsultinsatser är för mandatperioden upphandlade hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (KOMREV). Totalt för verksamheten därav arvoden till förtroendevalda KYRKORÅDET 9

10 Kyrkofullmäktige utser församlingens styrelse, kyrkorådet. Kyrkorådet består av åtta ordinarie ledamöter, varav kyrkoherden är självskriven, samt sju ersättare. Kyrkorådets övergripande uppgift är bland annat att ha omsorg om församlingslivet och gemensamt med kyrkoherden ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd samt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Detta, liksom exempel på kyrkorådets speciella uppgifter, framgår i Kyrkoordningens 2. och 4. kapitel. Budgeten baseras på ett sammanträde med kyrkorådet per månad utom juli-augusti. Anslag för utskott och arbetsgrupper ryms även inom detta program. Anslag ingår också för budgetkonferens samt för uppvaktningar av förtroendevalda och anställda. Anslag för föreningsbidrag till S:t Görans kyrkliga församlingskrets återfinns också här. VERKSAMHETSIDE Kyrkorådet i S:t Görans församling ska utifrån Svenska kyrkans tro och tradition göra kyrkan synlig och öka intresset för och delaktigheten i församlingens verksamhet. Kyrkorådet arbetar på uppdrag av församlingsmedlemmarna och är till för dem som lever och verkar i församlingen. Kyrkorådet ansvarar för styrning och uppföljning av församlingsverksamheten utifrån uppställda mål (KR 62/95) Totalt för verksamheten därav arvoden INFORMATIONSVERKSAMHET 10

11 Information till allmänheten om församlingens verksamhet sker bland annat genom annonsering i dagspressen samt i lokaltidningen Vårt Kungsholmen, på församlingens webbplats, genom affischering på allmänna och egna anslagstavlor samt genom olika specialriktade utskick till församlingsborna med informationsfoldrar, inbjudningar och liknande. Sedan år 2004 finns en heltidsanställd kommunikatör/informatör i församlingen med ansvar för såväl kommunikationsstrategi som praktiskt informationsarbete. Från och med 2006 utges inte längre något Församlingsblad i traditionell bemärkelse, utan detta ersätts av bilagor i lokaltidningen Vårt Kungsholmen. VERKSAMHETSIDE Syftet med verksamheten är att med hjälp av kommunikation göra vår församling tydlig och stärka församlingsbornas kunskap om Svenska kyrkan och stärka deras attityder till Svenska kyrkan och i synnerhet till S:t Görans församling. Vi vill nå dem som bor och verkar i S:t Görans församling. Vi vill nå dem som bor och dem som på andra vis verkar i S:t Görans församling. Vi vill nå dessa människor genom att utveckla webbplatsen, att använda den kanal lokaltidningen Vårt Kungsholmen utgör, att sända målgruppsanpassade utskick och att annonsera i pressen. Personal Kommunikatör/informatör, 100% Extra resurs, 20% Totalt för verksamheten därav personalkostnad därav bilaga i Vårt Kungsholmen Bilagan och veckoannonseringen i Vårt Kungsholmen kommer att vara en samproduktion mellan S:t Görans, Kungsholms och Essinge församlingar. 030 KANSLI 11

12 Kansliet är församlingens centrala administrativa enhet. Här bereds ärenden inför förtroendemannaorganens sammanträden och deras beslut verkställs här, om detta inte särskilt uppdragits åt annan. Inom kansliet förekommer vidare arbetsuppgifter inom fem huvudsakliga arbetsområden, nämligen ekonomi- och löneadministration, central personaladministration, fastighetsförvaltning och kyrkogårdsförvaltningens administration samt allmän ärendehantering inom kyrkofullmäktiges och kyrkorådets verksamhet. VERKSAMHETSIDE Kansliet skall, genom att tillhandahålla administrativ service och kunskap, underlätta och friställa resurser för övriga medarbetare och förtroendevalda så att dessa kan koncentrera sitt arbete på församlingens egentliga arbete och uppfylla dess målsättning. Kansliet skall också genom sitt arbete säkerställa att församlingen tillämpar och följer gällande lagar, avtal och andra aktuella bestämmelser. Arbetet skall bedrivas till fromma för övriga medarbetare och förtroendevalda, men också för församlingsbor och andra som i något ärende kontaktar kansliet. Arbetet skall utföras korrekt och seriöst, med tillämpning av gällande bestämmelser. Personal Kanslichef 100% Kamrer, 100% Kansliassistent, 50% Totalt för verksamheten därav personalkostnad Intäkterna består av ersättning från stiftelserna för administration (600 kr/utdelning, fr o m kr/utdelning) samt interndebitering mellan kansliet och kolumbariet för att erhålla rättvisande redovisning inom begravningsverksamheten. 060 PERSONALVÅRD 12

13 Personalvården i form av utveckling, arbetshandledning, arbetsmiljöåtgärder och liknande ingår som en naturlig del i de olika verksamheternas budgetar. Under detta kostnadsställe återfinns emellertid anslag för vissa gemensamma kostnader, såsom personalkaffe, julsupé och företagshälsovården samt subvention av friskvård. Totalt för verksamheten VAKTMÄSTERI Vaktmästeriet tillhandahåller tjänster inom dels kontorsverksamhet och dels i samband med gudstjänster och förrättningar. 13

14 Fastighetsskötsel ingår också i vaktmästeriets arbetsområden, liksom bemanning av telefonväxeln. I vaktmästeriet ingår även städningsverksamheten. VERKSAMHETSIDE Vaktmästeriet skall med sin särskilda kompetens praktiskt underlätta för övriga medarbetare, så att resurser kan frigöras för dem att bedriva den egentliga församlingsverksamheten. Arbetet skall bedrivas för församlingsbor och andra som deltar i verksamheterna/gudstjänsterna samt för medarbetarna som "gör" verksamheten. Arbetet skall bedrivas effektivt och korrekt med rätt åtgärd vid rätt tillfälle. Information som underlättar arbetet skall meddelas övriga medarbetare. Vid tjänstgöring i kyrkan möter vaktmästaren människor i olika situationer, och representerar därvid S:t Görans församling och Svenska Kyrkan. Personal 1:e kyrkvaktmästare, 100% Kyrkvaktmästare, 100% Kyrkvaktm/fastighetsskötare, 100% Städare, 100% (vakant; ersätts av städbolag) Städare, 100% Totalt för verksamheten därav personalkostnad En städaretjänst ersätts med städbolag. Intäkterna avser interndebitering av gemensamma städkostnader, tele-, porto- och vissa materialkostnader. 082 DATORNÄTVERK Verksamheten avser driftkostnader för församlingens datornätverk. Från och med 2004 är 50% av en 14

15 församlingsassistenttjänst avsatt för nätverksansvar och interutbildning. Under 2009 utbyttes nätverksservern senast. Totalt för verksamheten därav personalkostnad därav personalkostnad Intäkten avser ersättning för facklig tid från andra församlingar. Under år 2012 planerar församlingen att ansluta sig till den av Stockholms stift projekterade gemensamma telefoniplattformen. Kostnader för detta budgeteras under verksamhet 082 samt 081. Riktat församlingsbidrag för installation budgeteras även. 090 ANSLAG TILL RIKS- OCH STIFTSORGANISATIONER Verksamheten avser medlemsavgifter till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, vilka baseras på församlingens bruttolönesumma. Totalt för verksamheten VAL År 2009 hölls kyrkoval för tredje gången som en helt inomkyrklig verksamhet. Under 2012 planeras ingen valverksamhet. 15

16 Totalt för verksamheten FASTIGHETSFÖRVALTNING Församlingens fastighetsförvaltning omfattar underhåll av de två byggnader församlingen äger, S:t Görans kyrka (Korset 2) och Församlingshuset, Arbetargatan 21 (Herden 7). Kyrktomten arrenderas av Stockholms stad, medan församlingen själv 16

17 äger Församlingshusets tomt. I Församlingshuset finns församlingens administrations- och verksamhetslokaler samt 11 bostadslägenheter (hyresrätter). Vidare ingår skötsel av tre förhyrda lokaler, Rålambsgården, Rålambsvägen 46, som ägs av Stiftelsen Maria Lindgrens Sömmerskehem, och Ungdomslokalen 21:an, S:t Göransgatan 94, som ägs av Smittska stiftelsen. Fr o m 1 september 2009 hyrs ytterligare lokal i den nya stadsdelen Lindhagen. VERKSAMHETSIDE Fastighetsförvaltningen skall sträva efter att bevara församlingens fastigheter i bästa skick, så att gudstjänster och övrig verksamhet skall bedrivas i goda, säkra och ändamålsenliga lokaler. Stor hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värde skall därvid tagas. Fastighetsförvaltningen riktar sig till alla som besöker församlingens lokaler, till församlingens medarbetare och hyresgäster. Fastighetsförvaltning, underhåll och investeringar skall bedrivas i långsiktigt perspektiv med största hänsyn till arkitekters och konstnärers mål och ambitioner när byggnaderna skapades. Inom ramen för detta skall alla lokaler vara ordnade så, att aktuell verksamhet där kan bedrivas på bästa sätt. Personal Kyrkvaktmästare, 50% (vakantsatt under 2012) Kyrkvaktmästare finns i kyrkan till allmänhetens tjänst under öppettiderna på vardagar och biträder också vid förrättningar i kyrkan. Totalt för verksamheten därav personalkostnad därav S:t Görans kyrka därav Församlingshuset därav förhyrda lokaler Intäkterna för Församlingshuset består huvudsakligen av bostadshyror. Intäkterna för kyrkan avser främst interndebitering av kostnader mellan kolumbariet och kyrkan. I budgeten för Församlingshuset ingår avskrivningar på en 2005 genomförd större ombyggnad för att inrätta fler arbetsrum i församlingens lokaler. Kostnaderna för förhyrda lokaler ökade 2010 genom den nya lokalen Lindhagensgatan S:T GÖRANS KOLUMBARIUM S:t Görans kolumbarium, som är beläget under S:t Görans kyrka, är en begravningsplats för askurnor. Kolumbariet innehåller drygt gravnischer av olika storlek och har plats för cirka urnor. 17

18 VERKSAMHETSIDE Kolumbariet är ett frivilligt komplement till det allmänna begravningsväsendet, som Stockholms stad ansvarar för. Det är en begravningsplats med lokal förankring, i ett överskådligt format och med en känsla av trygghet genom att personal alltid finns där. Kolumbariet är till för de gravsatta och deras efterlevande anhöriga och vänner. Kolumbariet är öppet för alla, oavsett hemort eller kyrkotillhörighet. Priserna är desamma för alla. Arbetet i kolumbariet skall bedrivas med mänsklig värme och respekt för både de avlidna och deras efterlevande. Begravningslagen och reglementet skall styra den formella delen av arbetet. Personal Kolumbarievaktmästare, 100% Timanställd extrapersonal, ca 760 timmar Totalt för verksamheten därav personalkostnad År 2012 budgeteras en intäkt om 599 tkr som bidrag från huvudmannen för begravningsverksamheten, Stockholms stad, till församlingen, eftersom allmän begravningsplats tillhandahålles. Genom deltagande i den obligatoriska begravningsclearingen budgeteras även en intäkt genom denna. Kostnaderna för begravningsclearing bestrides av huvudmannen. 600 GEMENSAM FÖRSAMLINGSVERKSAMHET Kostnadsstället Gemensam församlingsverksamhet avser aktiviteter som inte är att hänföra till någon separat gren av församlingsverksamheten. Det gäller sådant som kostnader för kyrkkaffen, församlingsaftnar, bokbord och viss gemensam 18

19 personalutbildning. VERKSAMHETSIDE Gemensamma verksamheter i församlingen ger möjligheter att genomföra samlingar och satsningar för att erhålla gemenskaps- och gemensamhetskänsla i församlingen. Denna gemenskaps- och gemensamhetskänsla syftar till att omfatta såväl personal som medarbetarlag, förtroendegrupper och bland församlingsbor. Dessa samlingar och satsningar omfattar föreläsare och talare, gemensamma inventarier och dylikt, bibliotek och bokbord, kyrktaxi, kyrkkaffen, utbildningar och konferenser, uppvaktningar och dylikt. Totalt för verksamheten Den förhållandevis stora intäkten 2010 avser ett arv efter Folke Johansson. I kostnaden 2012 finns avsatt 200 tkr för utvecklingsdagar med förtroendevalda och anställda inför en eventuell församlingssammanläggning. 601 PRÄSTER Detta program innehåller anslag för personalkostnader för pastoratets präster. Från och med 2000 ingår även en komminister för sjukhuskyrkan i denna verksamhet. 19

20 Personal Kyrkoherde, 100% Komminister, 100% Komminister, 100% Komminister, 100%, tjl 20% t o m Komminister, 100%, tjl 10% Komminister, 100% Sjukhuspräst, 100% Totalt för verksamheten Intäkten är ersättning från Stockholms stift för kontraktsprost. 602 FÖRSAMLINGSEXPEDITION Församlingsexpeditionen ansvarar för bl a bokningar av kyrkliga förrättningar och kyrkobokföring. Inbjudningar till församlingens kyrkotillhöriga och antecknade till dop, konfirmation och liknande samt födelsedagsgratulationer ombesörjs också genom församlingsexpeditionen. 20

21 VERKSAMHETSIDE Församlingsexpeditionen skall genom god och utvecklad service tillhandahålla uppgifter och information som är av synnerlig vikt för att församlingsåtaganden skall kunna fullföljas, såväl internt som externt. Externt skall församlingsbor, myndigheter och institutioner betjänas. Internt skall anställda, förtroendevalda och övriga medarbetare erhålla service. Expeditionen skall verka tillmötesgående och serviceinriktat. Ordning och noggrannhet skall råda i handläggningen av olika ärenden. Register och arkiv skall noggrant skötas och kontinuerligt uppdateras. Personal Kyrkoskrivare, 100% Totalt för verksamheten därav personalkostnad GUDSTJÄNSTER OCH FÖRRÄTTNINGAR Gudstjänsten i församlingen är av mycket central betydelse och ska fylla många behov. VERKSAMHETSIDE I S:t Görans församling vill vi ta fasta på att gudstjänsten är ett gensvar på Guds handlande med människan, en spontan 21

22 yttring av att hon tar emot Guds nåd. Gud är närvarande i våra liv genom skapelsen, frälsningens erbjudande och genom uppehållandet av allt levande. Gudstjänsten är en följd av att Gud söker och berör skapelsen och oss människor och att vi människor söker Gud. Gudstjänsten i församlingen har också som grund behovet av gemenskap mellan människor, vilket stämmer väl överens med bibelns och den kristna traditionens syn på församlingen som en gemenskap, människor som möts. Gudstjänsten har den religiösa människans behov av rit som förutsättning. Religiös tro för med sig ett behov av att uttrycka sig i gemensamma, upprepade och livstolkande handlingar. Gudstjänsten är det tydligaste tecknet på en kristen gemenskaps närvaro i ett lokalt område. Gudstjänsten är både ett uttryck för och ett formande av den kristna trons innehåll. Förhållandet mellan tron, bönen och läran kommer till uttryck i gudstjänsten. Vi vill i våra gudstjänster arbeta för att skapa gudsmöten. I församlingen möts allt från vana gudstjänstfirare till människor med nyfunnen tro, tillfälliga besökare och intresserade sökare. Förtroendevalda, lekmän och anställda har till uppgift att hela tiden aktivt arbeta med gudstjänsten för att den ska tala till alla dessa människor. Vi ser gudstjänsten som först och främst liturgi, det vill säga något man gör tillsammans, till skillnad från ceremoni, något man tittar på. Församlingens anställda är resurspersoner med kunskap och erfarenhet, men har inget eget mandat att forma gudstjänstlivet i församlingen. Gudstjänsten måste vara öppen för påverkan och inflytande från alla som firar den, i första hand för Kyrkans tillhöriga, men även för andra intresserade. Det är viktigt att gudstjänsterna görs i samverkan med olika befattningshavare. Olika grupper såväl inom som utom församlingsverksamheten kan knytas till gudstjänsterna så att ännu flera människor blir engagerade. Genom en väl fungerande gudstjänst kan vi ta med oss de erfarenheter den ger ut i vår vardagsvärld. Olika gudstjänstformer Högmässa och söndagsgudstjänst Huvudmålgrupp är såväl yngre som medelålders och äldre. Temagudstjänster Huvudmålgrupp är de som inte vanligen besöker våra traditionella gudstjänster, men också de kyrkvana ges genom dessa gudstjänster en fördjupad gudstjänstupplevelse. Gudstjänst med stora och små Huvudmålgrupp är alla åldersgrupper. Söndagskvällsgudstjänster Huvudmålgrupp är vuxna som vill ha en närmare, meditativ gemenskap. Veckomässor och förbönsgudstjänster Huvudmålgrupp för lunchmässan är daglediga och de som arbetar eller vistas på närliggande arbetsplatser. Gudstjänster och andakter vid hem och gårdar Huvudmålgrupp är äldre och handikappade som bor på hem och gårdar inom församlingen. Personal Personal som medverkar vid gudstjänster och förrättningar, med undantag för timanställda vaktmästare, budgeteras under andra kostnadsställen Totalt för verksamheten därav arvoden till uppdrags

23 tagare samt löner - därav clearingkostnad/intäkt SJUKHUSKYRKAN Sjukhuskyrkan är det samlade namnet för den andliga och existentiella vården som bedrivs inom hälso- och sjukvården. Svenska kyrkan och Sveriges Frikyrkosamråd har gemensamt ansvar för verksamheten, i ekumenisk samverkan. Sjukhuskyrkans målgrupper är alla som vistas på sjukhuset: patienter, inneliggande och polikliniskt behandlade inom somatisk och psykiatrisk vård; närstående till patienterna; alla personalkategorier inom hälso- och sjukvården, dvs 23

24 vårdpersonal med medicinskt, omvårdnads- och psykosocialt behandlingsansvar, personal med administrativa uppgifter och servicepersonal samt anställda inom kyrkan och församling; samt studerande inom vårdutbildningar och läkarstuderande i AT-tjänstgöring. Verksamhetsområdet består av Capio S:t Görans sjukhus AB, privata kliniker på sjukhusområdet samt Stadshagsgården, psykiatrin inom Norra Stockholms produktionsområde (NSPO) samt att vid behov finnas tillgänglig för akuta ärenden på Stockholms sjukhem. VERKSAMHETSIDE Sjukhuskyrkans uppdrag är att finnas på sjukhuset som en garant för religionsfriheten - allas rätt att utöva sin tro samt att bedriva själavård bland patienter, närstående och personal, att profilera sjukhuskyrkans specifika roll på sjukhuset genom tydlighet och tillgänglighet, att medverka vid fortbildning och reflektion kring etiska och existentiella frågeställningar och där förmedla kristen etik och människosyn samt att regelbundet erbjuda gudstjänst, andakt, meditation och förrättningar. Personal Sjukhuspräst, 100% (budgeteras under verksamhet 601, Präster) Sjukhusdiakon, 70% Frikyrkopastor, 50%, anställd av Stockholms Frikyrkoråd Totalt för verksamheten därav personalkostnad Intäkterna avser huvudsakligen strukturbidrag från Kyrkofonden via Stockholms stift, men fr o m 2012 även deltagaravgift för meditationshelg. Enligt kyrkofullmäktiges beslut permanentades en tjänst som sjukhusdiakon från och med 1 juli 2010 på 70% av heltid KYRKOMUSIKALISK VERKSAMHET Den kyrkomusikaliska verksamheten består av musik dels i samband med gudstjänster och dels vid särskilda konserter. Inom församlingens musikverksamhet finns för närvarande två vuxenkörer samt fem barn/ungdomskörer. GEMENSAM VERKSAMHETSIDE FÖR DEN KYRKOMUSIKALISKA VERKSAMHETEN 24

25 Musiken är ett av den mänskliga tillvarons fundament. Musiken är en del av skapelsen. Den kristna människans uppgift är att förvalta skapelsen, alltså också musiken, på ett sådant sätt att den blir till Lovsång. Vi gör musik för och med dem som tillhör församlingen, dem som kommer i vår väg och dem vi själva söker upp. Musiken skall formas på ett sådant sätt att den riktar in människan mot det som kan vara sann livsglädje. VERKSAMHETSIDE FÖR VUXENKÖRVERKSAMHETEN Musik är ett av den kulturella människans viktigaste redskap. Långt innan människan kunde läsa och skriva kunde hon spela och sjunga. Kopplingen mellan religion och musik har också alltid varit stark. Så länge människan varit religiös har hon använt sig av musiken som uttrycksmedel, och musiken har alltid funnits med som en central del av den kristna gudstjänsten. Dess ställning är inte mindre idag. Svenska kyrkan utan dess körer och utan dess musikverksamhet skulle vara en mycket tom kyrka. Körerna i S:t Görans församling skall ge människor möjlighet att få ägna sig åt musicerande under kvalificerad ledning och under trivsamma former. Verksamheten skall bedrivas i en anda som befrämjar ett kyrkligt andligt växande. Körerna skall vid gudstjänster och konserter framföra musik till uppbyggelse och glädje för såväl åhörare som utövare. Körerna skall vidare med sin verksamhet hjälpa till att göra S:t Görans församling mera känd. Körverksamheten skall bidrag till att allt fler söker sig till Svenska kyrkan och särskilt till S:t Görans kyrka. Den skall vara en bidragande orsak till att människor väljer att stanna kvar i Svenska kyrkan. I ett samhälle där kyrkan blivit alltmer marginaliserad och där ordet, såväl det talade som det skrivna, mist mycket av sin kraft, där är musiken fortfarande en mycket viktig väg in i kyrkan. I första hand för alla de körsångare som vecka efter vecka ständigt umgås med den kyrkliga musiken och dess texter, och som regelbundet sjunger i söndagens gudstjänster. Men självklart också för alla åhörare, oavsett om det är en gudstjänstbesökare på söndag förmiddag eller en konsertbesökare på kvällen. Musiken helar och läker. Musiken blir en tillflyktsort och ett heligt rum. Kyrkomusiken är ett av Svenska kyrkans främsta missionsmedel! VERKSAMHETSIDE FÖR ÖVRIG KYRKOMUSIKALISK VERKSAMHET Musik är en kommunikationsform med mycket stor sakral relevans. Konserterna kompletterar dem som görs kring vuxen- och barnkörverksamheten och centreras huvudsakligen kring församlingssång och/eller instrumentalmusik. Vi vill upprätthålla den rika kyrkliga musikskatt som vuxit fram genom årtusenden och samtidigt bjuda på konserter som är intressanta för olika åldersgrupper och kulturkretsar. De medverkande vid konserterna skall också komma från olika åldersgrupper och kulturkretsar. Konserterna bör vara av så hög kvalitet, att den som lyssnat gärna återvänder till S:t Görans kyrka. För att odla gemensamma upplevelser och den delaktighet, som är så viktig för känslan av samhörighet, är församlingssången viktig. Därför syftar stor del av verksamheten till att befrämja och inspirera den. Detta görs dels genom psalmevenemang, dels genom att i en del konserter använda koralmelodier på ett konstnärligt sätt. VERKSAMHETSIDE FÖR BARNKÖRVERKSAMHETEN Målen med verksamheten är att bereda möjlighet för sångintresserade barn att utforska sin röst under kvalificerad ledning, samtidigt som barnen blir bekanta med kyrkans kultur och traditioner; att alla barn ska känna sig sedda (om man känner sig sedd, känner man sig trygg och då vågar man göra sin röst hörd - det ska vara lustfyllt att sjunga); att ge barnen en sångskatt, en utantillrepertoar, och att lära dem noter; att i gudstjänsterna för stora och små medverka med väl valda sånger samt att sjunga vid egna tillfällen, såsom vårkonserter, Luciahögtid, musikal m m. Personal Organist, 100% Organist, 75% 25

Österåker-Östra Ryds församling

Österåker-Östra Ryds församling VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Österåker-Östra Ryds församling AU 12/9 KR 15/9 AU 6/10 AU 13/10 KR 27/10 KF 6/11 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Ekonomisk sammanställning...

Läs mer

Tillsammans formar vi framtidens kyrka

Tillsammans formar vi framtidens kyrka Tillsammans formar vi framtidens kyrka Församlingsinstruktion för Aneby pastorats fem församlingar Haurida Vireda Lommaryd Frinnaryd Askeryd Aneby Innehållsförteckning Öppning 3 Omvärldsanalys fakta och

Läs mer

Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i Svenska kyrkan

Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i Svenska kyrkan Anders Bruhn, Martin Lind, Louise Svensson Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i Svenska kyrkan En Fallstudie Arbetsrapport 11 2005 Samhällsvetenskapliga institutionen Sociologi Sammanfattning 3 Uppdraget

Läs mer

Charlotte Engel 2013

Charlotte Engel 2013 1 Charlotte Engel 2013 Fo rord År 2000 genomförde jag en omfattande diakonal inventering i Farsta församling. Efter ett stor antal intervjuer med såväl medarbetare i församlingen som företrädare för församlingens

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 Besök: Storgatan 26, Östermalm, Stockholm Post: Styrmansgatan 29, 114 54 Stockholm 08-661 15 81 / 08-665 65 15 info@elimkyrkan.org GUDSTJÄNSTER

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

Årsmöte Handlingar 2014-02-23

Årsmöte Handlingar 2014-02-23 Årsmöte Handlingar 2014-02-23 2 ( 27) Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2014... 3 Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2013... 4 Ur Församlingsboken till Redbergskyrkans

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Församlingsindelning och samordning i Stockholms innerstad

Församlingsindelning och samordning i Stockholms innerstad Församlingsindelning och samordning i Stockholms innerstad PricewaterhouseCoopers och Sören Ekström 1 2 Förord Församlings-, pastorats- och kontraktsstrukturen i Stockholms innerstad har på stiftsstyrelsens

Läs mer

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete DIAKONI mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete Denna skrift Denna skrift har tagits fram av SKRs referensgrupp för diakoni i en process som pågått under åren 2012 2014. I gruppen har

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 Ett rum öppet för alla Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 2 ETT RUM ÖPPET FÖR ALLA Svenska kyrkans redovisning till regeringen

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer foto: magnus bodin 1 KYRKOKANSLIET 75170 Uppsala Telefon: 018 16 95 00, E-post: info@svenskakyrkan.se Web: www.svenskakyrkan.se

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer