S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643"

Transkript

1 S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr BUDGET 2012 Långtidsplaner INNEHÅLLSFÖRTECKNING

2 Förord 3 Verksamhetsplan 4 Resultatbudget 6 Driftbudget 7 Sammandrag av driftbudget utan interna poster 8 Kyrkofullmäktige 9 Revision 9 Kyrkorådet 10 Informationsverksamhet 11 Kansli 12 Personalvård 13 Vaktmästeri 14 Datornätverk 15 Anslag till riks- och stiftsorganisationer 15 Val 16 Fastighetsförvaltning 17 S:t Görans kolumbarium 18 Gemensam församlingsverksamhet 19 Präster 20 Församlingsexpedition 21 Gudstjänster och förrättningar 22 Sjukhuskyrkan 24 Kyrkomusikalisk verksamhet 25 Konfirmandverksamhet 27 Barn- och ungdomsverksamhet 28 Verksamhet i Lindhagen 29 Studieverksamhet 30 Diakoniverksamhet 31 S:t Göransvåningen 32 Missionsverksamhet 33 Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning 33 Finansiella intäkter och kostnader 34 Investeringsbudget 35 Resultatplan m m Balansbudget 37 Bilaga 1. Personalstat 38 FÖRORD 2

3 Resultatbudgeten för år 2012 uppvisar ett underskott om 122 tkr. Under flera år avsattes medel successivt för att finansiera inköp av en ny kororgel i S:t Görans kyrka. I årsredovisningen 2002 framgick att målet, tkr, uppnåtts. I det egna kapitalet öronmärktes summan för inköp av kororgel. Under år 2005 slutfördes inköpet. Då kororgeln skall avskrivas under 25 år, görs en årlig underbalansering av budgeten med belopp motsvarande årets avskrivning, 122 tkr. Församlingens fastställda målkapital uppgår till tkr års budgeterade underskott ger ett beräknat eget kapital vid 2012 års slut på cirka tkr. Bufferten av disponibelt eget kapital är således fortfarande betryggande. Lise-Lotte Fylking kyrkorådets ordförande Kjell Hellström kanslichef VERKSAMHETSPLAN FÖR S:T GÖRANS FÖRSAMLING

4 S:t Görans församling utgör en levande och verksam andlig gemenskap på västra Kungsholmen. Av församlingens närmare invånare är c:a 62% kyrkotillhöriga. En stor andel av de boende i församlingen är ensamstående. Ungefär 70% av de boende är i åldern 20 till 64 år och cirka hälften av invånarantalet är mellan år. I församlingen arbetar också drygt människor dagligen och ett stort antal människor passerar eller vistas tillfälligt här. Dessutom fortsätter den omfattande nybyggnationen i församlingen och man räknar med att totalt c:a nya invånare kommer att flytta in de närmaste åren och att lika många arbetsplatser kommer att tillskapas. För att på ett fungerande sätt vara kyrka i Stockholm på Kungsholmen idag, vill S:t Görans församling: Möta människors existentiella och andliga behov utifrån den kristna tron Skapa mötesplatser för och med dem som tillhör församlingen, dem som kommer i vår väg och dem vi själva söker upp Dela gudslängtan och skapa förutsättningar för gudsmöten utifrån vår kyrkas tro och tradition Dessa ambitioner tar sig uttryck i olika former av verksamheter i församlingens regi. Under år 2011 började den reviderade församlingsinstruktionen användas för att utveckla församlingsverksamheten I detta arbete har speciellt hänsyn till nyinflyttade, frivilligarbetet och arbetet med hållbar utveckling tagits. Detta arbete kommer att fortsätta under de kommande åren. En av de centralaste mötesplatserna i vår kyrka är gudstjänsterna. Därför ska församlingen tillhandhålla gudstjänstrum och där det i samverkan mellan personal, frivilliga och andra församlingsbor på bästa sätt skapas meningsfulla gudstjänster, andakter och musikala samlingar. Förutom gudstjänsternas forum måste också andra mötesplatser som omfattar församlingens diakonala, undervisningsmässiga och missionsinriktade satsningar finnas för att församlingens behov av andlig och existentiell närvaro skall kunna tillgodoses. Detta sker i: arbetet med barn, där barnfamiljer och enskilda barn kan mötas där en fortsättning på dopets ansvar tas av församlingen. Under år 2012 kommer en fortsatt satsning på barn att ske genom att aktiviteter kommer att ske i skolorna, i såväl projektform som i lektionsmedverkan. En fortsatt satsning på dopen i vår församling kommer att ske under året. Dessutom fortsätter de aktiviteter på mindre grupper under veckorna i terminerna som under föregående år genomförts. En fortsatt satsning på barn och familj kommer att ske i Lindhagensområdet. konfirmations- och ungdomsarbetet är väsentligt där ungdomars kristna tro får stärkas och utvecklas, så att en integrering i det övriga församlingsarbetet blir naturligt för dem. En fortsatt satsning på att öka konfirmationsfrekvensen är väsentlig även diakoniarbetet och sjukhusarbetet ger stöd till utsatta medmänniskor, kontakter och gemenskap utvecklas för att bekräfta och stärka enskilda människor och grupper. Här kommer församlingsinstruktionens redovisning av utsatta grupper medföra en ökad satsning på dessa grupper. studiegrupper, körgrupper och vuxenarbete i kontakt med föreningar och institutioner. Under 2012 kommer en fortsatt satsning på studiegruppverksamhet för vuxna att ske, framförallt i 4

5 Lindhagen. informationsverksamheten är mycket viktig för att nå ut med församlingens utbud av mötesplatser för olika grupper. För detta behövs en väl fungerande struktur för församlingens kommunikation. Under 2012 kommer olika insatser för att bättre kommunicera med församlingens tillhöriga och andra att genomföras. Församlingens webbsida kommer att vidareutvecklas och olika kommunikationskoncept att tas fram. församlingsexpedition och kanslifunktion är väsentliga för att församlingens olika verksamheter och åtaganden skall fungera tillfredsställande. Detta innebär att alla delar av församlingen behöver samverka för att bästa möjliga resultat skall kunna uppnås. Den pågående byggnationen i området Lindhagen kommer under året fortsatt att påverka församlingens arbete och verksamhet. Församlingen kommer därför att även under 2012 verka för att de nyinflyttade där på olika sätt får kontakt med församlingen och dess verksamheter. Den plan som framtagits för församlingens delaktighet i detta nyetablerade i området kommer att under året vidareutvecklas, avseende den nya lokalens, Lindhagensgatan 132, verksamheter och personella resurser. Här kommer en ny och spännande utvecklingsfas i S:t Görans församling att ske under de närmaste åren framöver. Förnyade satsningar på att öka frivilligarbetet i församlingen kommer under 2012 att ske. En organisationsstruktur för hur frivilligarbetet skall vara organiserat och fungera i församlingen har tagits fram under 2010 och kommer att vidareutvecklas under året. Under åren kommer ett stort och omfattande arbete i församlingen att vidtas för att på ett så bra, klokt och strukturerat sätt som möjligt skapa förutsättningar för ett samgående mellan S:t Görans, Essinge och Kungsholms församlingar. I detta arbete kommer såväl personal som förtroendevalda att behöva investera tid och resurser för att ett smidigt samgående ska kunna ske Till grund för årets verksamhetsplan ligger en oförändrad utdebitering. Verksamhetsidé för de respektive verksamhetsområdena presenteras här för de olika verksamhetsområdena. En balanserad och framsynt ekonomisk hushållning fordras även för 2012 för att en god ekonomisk grund skall kunna skapas för framtiden. Utträdena kan förväntas fortsätta i motsvarande takt som tidigare år även under år Skulle beslut om nya tillhörighetsregler och avgiftsregleringar fattas av kyrkomötet, kommer detta givetvis att påverka församlingens framtida intäkter. Konsekvenserna av sådana eventuella beslut är dock svåra att fullt ut förutse. RESULTATBUDGET 2012 (tkr) 5

6 INTÄKTER Kyrkoavgift sk utjämning Erhållna bidrag Övriga rörelseintäkter Verksamhetens intäkter: KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Förändring av ändmålsbestämda medel VERKSAMHETSRESULTAT Resultat fr långfr. värdepapper Ränteintäkter och liknande Räntekostnader och liknande RESULTAT EFTER FINAN- SIELLA POSTER Skatt RESULTAT/FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL DRIFTBUDGET 2012 (tkr) 6

7 Huvudtitel Central förvaltning Fastighetsförvaltning Kyrkogårdsförvaltning Församlingsverksamhet Summa verksamheter Generellt Summa totalt Årets resultat SAMMANDRAG AV DRIFTBUDGETEN 2012 (tkr), rensad från interna poster Kostnad Intäkt Kostnad % Intäkt % 7

8 010 Kyrkofullmäktige Revision Kyrkorådet Information Kyrkorådets kansli Personalvård Vaktmästeri Datornätverk Anslag till organisationer Val 0 S:A CENTRAL FÖRVALTNING % 0% Fastighetsförvaltning S:A FASTIGHETSFÖRV % 3% Kolumbarium S:A KOLUMBARIUM % 2% 600 Gemensamt Präster Församlingsexpedition Gudstjänster Sjukhuskyrkan Kyrkomusik Konfirmandverksamhet Barn- och ungdomsverks Verksamhet i Lindhagen Studieverksamhet Diakoni S:t Göransvåningen Missionsverksamhet 34 0 S:A FÖRSAMLINGSVERKS % 6% 920 Kyrkoavgift sk utjämning Finansiella intäkter 900 S:A GENERELLT % 89% TOTALT % 100% NETTO KYRKOFULLMÄKTIGE 8

9 Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutade organ. Det består av 25 ordinarie ledamöter och 14 ersättare, valda på fyra år från och med Budgeten 2012 baseras på två sammanträden. Totalt för verksamheten därav arvoden till förtroendevalda REVISION Kyrkofullmäktige har utsett tre revisorer och tre ersättare, varav en auktoriserad, att granska kyrkorådets förvaltning. Samtliga revisorer och konsultinsatser är för mandatperioden upphandlade hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (KOMREV). Totalt för verksamheten därav arvoden till förtroendevalda KYRKORÅDET 9

10 Kyrkofullmäktige utser församlingens styrelse, kyrkorådet. Kyrkorådet består av åtta ordinarie ledamöter, varav kyrkoherden är självskriven, samt sju ersättare. Kyrkorådets övergripande uppgift är bland annat att ha omsorg om församlingslivet och gemensamt med kyrkoherden ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd samt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Detta, liksom exempel på kyrkorådets speciella uppgifter, framgår i Kyrkoordningens 2. och 4. kapitel. Budgeten baseras på ett sammanträde med kyrkorådet per månad utom juli-augusti. Anslag för utskott och arbetsgrupper ryms även inom detta program. Anslag ingår också för budgetkonferens samt för uppvaktningar av förtroendevalda och anställda. Anslag för föreningsbidrag till S:t Görans kyrkliga församlingskrets återfinns också här. VERKSAMHETSIDE Kyrkorådet i S:t Görans församling ska utifrån Svenska kyrkans tro och tradition göra kyrkan synlig och öka intresset för och delaktigheten i församlingens verksamhet. Kyrkorådet arbetar på uppdrag av församlingsmedlemmarna och är till för dem som lever och verkar i församlingen. Kyrkorådet ansvarar för styrning och uppföljning av församlingsverksamheten utifrån uppställda mål (KR 62/95) Totalt för verksamheten därav arvoden INFORMATIONSVERKSAMHET 10

11 Information till allmänheten om församlingens verksamhet sker bland annat genom annonsering i dagspressen samt i lokaltidningen Vårt Kungsholmen, på församlingens webbplats, genom affischering på allmänna och egna anslagstavlor samt genom olika specialriktade utskick till församlingsborna med informationsfoldrar, inbjudningar och liknande. Sedan år 2004 finns en heltidsanställd kommunikatör/informatör i församlingen med ansvar för såväl kommunikationsstrategi som praktiskt informationsarbete. Från och med 2006 utges inte längre något Församlingsblad i traditionell bemärkelse, utan detta ersätts av bilagor i lokaltidningen Vårt Kungsholmen. VERKSAMHETSIDE Syftet med verksamheten är att med hjälp av kommunikation göra vår församling tydlig och stärka församlingsbornas kunskap om Svenska kyrkan och stärka deras attityder till Svenska kyrkan och i synnerhet till S:t Görans församling. Vi vill nå dem som bor och verkar i S:t Görans församling. Vi vill nå dem som bor och dem som på andra vis verkar i S:t Görans församling. Vi vill nå dessa människor genom att utveckla webbplatsen, att använda den kanal lokaltidningen Vårt Kungsholmen utgör, att sända målgruppsanpassade utskick och att annonsera i pressen. Personal Kommunikatör/informatör, 100% Extra resurs, 20% Totalt för verksamheten därav personalkostnad därav bilaga i Vårt Kungsholmen Bilagan och veckoannonseringen i Vårt Kungsholmen kommer att vara en samproduktion mellan S:t Görans, Kungsholms och Essinge församlingar. 030 KANSLI 11

12 Kansliet är församlingens centrala administrativa enhet. Här bereds ärenden inför förtroendemannaorganens sammanträden och deras beslut verkställs här, om detta inte särskilt uppdragits åt annan. Inom kansliet förekommer vidare arbetsuppgifter inom fem huvudsakliga arbetsområden, nämligen ekonomi- och löneadministration, central personaladministration, fastighetsförvaltning och kyrkogårdsförvaltningens administration samt allmän ärendehantering inom kyrkofullmäktiges och kyrkorådets verksamhet. VERKSAMHETSIDE Kansliet skall, genom att tillhandahålla administrativ service och kunskap, underlätta och friställa resurser för övriga medarbetare och förtroendevalda så att dessa kan koncentrera sitt arbete på församlingens egentliga arbete och uppfylla dess målsättning. Kansliet skall också genom sitt arbete säkerställa att församlingen tillämpar och följer gällande lagar, avtal och andra aktuella bestämmelser. Arbetet skall bedrivas till fromma för övriga medarbetare och förtroendevalda, men också för församlingsbor och andra som i något ärende kontaktar kansliet. Arbetet skall utföras korrekt och seriöst, med tillämpning av gällande bestämmelser. Personal Kanslichef 100% Kamrer, 100% Kansliassistent, 50% Totalt för verksamheten därav personalkostnad Intäkterna består av ersättning från stiftelserna för administration (600 kr/utdelning, fr o m kr/utdelning) samt interndebitering mellan kansliet och kolumbariet för att erhålla rättvisande redovisning inom begravningsverksamheten. 060 PERSONALVÅRD 12

13 Personalvården i form av utveckling, arbetshandledning, arbetsmiljöåtgärder och liknande ingår som en naturlig del i de olika verksamheternas budgetar. Under detta kostnadsställe återfinns emellertid anslag för vissa gemensamma kostnader, såsom personalkaffe, julsupé och företagshälsovården samt subvention av friskvård. Totalt för verksamheten VAKTMÄSTERI Vaktmästeriet tillhandahåller tjänster inom dels kontorsverksamhet och dels i samband med gudstjänster och förrättningar. 13

14 Fastighetsskötsel ingår också i vaktmästeriets arbetsområden, liksom bemanning av telefonväxeln. I vaktmästeriet ingår även städningsverksamheten. VERKSAMHETSIDE Vaktmästeriet skall med sin särskilda kompetens praktiskt underlätta för övriga medarbetare, så att resurser kan frigöras för dem att bedriva den egentliga församlingsverksamheten. Arbetet skall bedrivas för församlingsbor och andra som deltar i verksamheterna/gudstjänsterna samt för medarbetarna som "gör" verksamheten. Arbetet skall bedrivas effektivt och korrekt med rätt åtgärd vid rätt tillfälle. Information som underlättar arbetet skall meddelas övriga medarbetare. Vid tjänstgöring i kyrkan möter vaktmästaren människor i olika situationer, och representerar därvid S:t Görans församling och Svenska Kyrkan. Personal 1:e kyrkvaktmästare, 100% Kyrkvaktmästare, 100% Kyrkvaktm/fastighetsskötare, 100% Städare, 100% (vakant; ersätts av städbolag) Städare, 100% Totalt för verksamheten därav personalkostnad En städaretjänst ersätts med städbolag. Intäkterna avser interndebitering av gemensamma städkostnader, tele-, porto- och vissa materialkostnader. 082 DATORNÄTVERK Verksamheten avser driftkostnader för församlingens datornätverk. Från och med 2004 är 50% av en 14

15 församlingsassistenttjänst avsatt för nätverksansvar och interutbildning. Under 2009 utbyttes nätverksservern senast. Totalt för verksamheten därav personalkostnad därav personalkostnad Intäkten avser ersättning för facklig tid från andra församlingar. Under år 2012 planerar församlingen att ansluta sig till den av Stockholms stift projekterade gemensamma telefoniplattformen. Kostnader för detta budgeteras under verksamhet 082 samt 081. Riktat församlingsbidrag för installation budgeteras även. 090 ANSLAG TILL RIKS- OCH STIFTSORGANISATIONER Verksamheten avser medlemsavgifter till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, vilka baseras på församlingens bruttolönesumma. Totalt för verksamheten VAL År 2009 hölls kyrkoval för tredje gången som en helt inomkyrklig verksamhet. Under 2012 planeras ingen valverksamhet. 15

16 Totalt för verksamheten FASTIGHETSFÖRVALTNING Församlingens fastighetsförvaltning omfattar underhåll av de två byggnader församlingen äger, S:t Görans kyrka (Korset 2) och Församlingshuset, Arbetargatan 21 (Herden 7). Kyrktomten arrenderas av Stockholms stad, medan församlingen själv 16

17 äger Församlingshusets tomt. I Församlingshuset finns församlingens administrations- och verksamhetslokaler samt 11 bostadslägenheter (hyresrätter). Vidare ingår skötsel av tre förhyrda lokaler, Rålambsgården, Rålambsvägen 46, som ägs av Stiftelsen Maria Lindgrens Sömmerskehem, och Ungdomslokalen 21:an, S:t Göransgatan 94, som ägs av Smittska stiftelsen. Fr o m 1 september 2009 hyrs ytterligare lokal i den nya stadsdelen Lindhagen. VERKSAMHETSIDE Fastighetsförvaltningen skall sträva efter att bevara församlingens fastigheter i bästa skick, så att gudstjänster och övrig verksamhet skall bedrivas i goda, säkra och ändamålsenliga lokaler. Stor hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värde skall därvid tagas. Fastighetsförvaltningen riktar sig till alla som besöker församlingens lokaler, till församlingens medarbetare och hyresgäster. Fastighetsförvaltning, underhåll och investeringar skall bedrivas i långsiktigt perspektiv med största hänsyn till arkitekters och konstnärers mål och ambitioner när byggnaderna skapades. Inom ramen för detta skall alla lokaler vara ordnade så, att aktuell verksamhet där kan bedrivas på bästa sätt. Personal Kyrkvaktmästare, 50% (vakantsatt under 2012) Kyrkvaktmästare finns i kyrkan till allmänhetens tjänst under öppettiderna på vardagar och biträder också vid förrättningar i kyrkan. Totalt för verksamheten därav personalkostnad därav S:t Görans kyrka därav Församlingshuset därav förhyrda lokaler Intäkterna för Församlingshuset består huvudsakligen av bostadshyror. Intäkterna för kyrkan avser främst interndebitering av kostnader mellan kolumbariet och kyrkan. I budgeten för Församlingshuset ingår avskrivningar på en 2005 genomförd större ombyggnad för att inrätta fler arbetsrum i församlingens lokaler. Kostnaderna för förhyrda lokaler ökade 2010 genom den nya lokalen Lindhagensgatan S:T GÖRANS KOLUMBARIUM S:t Görans kolumbarium, som är beläget under S:t Görans kyrka, är en begravningsplats för askurnor. Kolumbariet innehåller drygt gravnischer av olika storlek och har plats för cirka urnor. 17

18 VERKSAMHETSIDE Kolumbariet är ett frivilligt komplement till det allmänna begravningsväsendet, som Stockholms stad ansvarar för. Det är en begravningsplats med lokal förankring, i ett överskådligt format och med en känsla av trygghet genom att personal alltid finns där. Kolumbariet är till för de gravsatta och deras efterlevande anhöriga och vänner. Kolumbariet är öppet för alla, oavsett hemort eller kyrkotillhörighet. Priserna är desamma för alla. Arbetet i kolumbariet skall bedrivas med mänsklig värme och respekt för både de avlidna och deras efterlevande. Begravningslagen och reglementet skall styra den formella delen av arbetet. Personal Kolumbarievaktmästare, 100% Timanställd extrapersonal, ca 760 timmar Totalt för verksamheten därav personalkostnad År 2012 budgeteras en intäkt om 599 tkr som bidrag från huvudmannen för begravningsverksamheten, Stockholms stad, till församlingen, eftersom allmän begravningsplats tillhandahålles. Genom deltagande i den obligatoriska begravningsclearingen budgeteras även en intäkt genom denna. Kostnaderna för begravningsclearing bestrides av huvudmannen. 600 GEMENSAM FÖRSAMLINGSVERKSAMHET Kostnadsstället Gemensam församlingsverksamhet avser aktiviteter som inte är att hänföra till någon separat gren av församlingsverksamheten. Det gäller sådant som kostnader för kyrkkaffen, församlingsaftnar, bokbord och viss gemensam 18

19 personalutbildning. VERKSAMHETSIDE Gemensamma verksamheter i församlingen ger möjligheter att genomföra samlingar och satsningar för att erhålla gemenskaps- och gemensamhetskänsla i församlingen. Denna gemenskaps- och gemensamhetskänsla syftar till att omfatta såväl personal som medarbetarlag, förtroendegrupper och bland församlingsbor. Dessa samlingar och satsningar omfattar föreläsare och talare, gemensamma inventarier och dylikt, bibliotek och bokbord, kyrktaxi, kyrkkaffen, utbildningar och konferenser, uppvaktningar och dylikt. Totalt för verksamheten Den förhållandevis stora intäkten 2010 avser ett arv efter Folke Johansson. I kostnaden 2012 finns avsatt 200 tkr för utvecklingsdagar med förtroendevalda och anställda inför en eventuell församlingssammanläggning. 601 PRÄSTER Detta program innehåller anslag för personalkostnader för pastoratets präster. Från och med 2000 ingår även en komminister för sjukhuskyrkan i denna verksamhet. 19

20 Personal Kyrkoherde, 100% Komminister, 100% Komminister, 100% Komminister, 100%, tjl 20% t o m Komminister, 100%, tjl 10% Komminister, 100% Sjukhuspräst, 100% Totalt för verksamheten Intäkten är ersättning från Stockholms stift för kontraktsprost. 602 FÖRSAMLINGSEXPEDITION Församlingsexpeditionen ansvarar för bl a bokningar av kyrkliga förrättningar och kyrkobokföring. Inbjudningar till församlingens kyrkotillhöriga och antecknade till dop, konfirmation och liknande samt födelsedagsgratulationer ombesörjs också genom församlingsexpeditionen. 20

21 VERKSAMHETSIDE Församlingsexpeditionen skall genom god och utvecklad service tillhandahålla uppgifter och information som är av synnerlig vikt för att församlingsåtaganden skall kunna fullföljas, såväl internt som externt. Externt skall församlingsbor, myndigheter och institutioner betjänas. Internt skall anställda, förtroendevalda och övriga medarbetare erhålla service. Expeditionen skall verka tillmötesgående och serviceinriktat. Ordning och noggrannhet skall råda i handläggningen av olika ärenden. Register och arkiv skall noggrant skötas och kontinuerligt uppdateras. Personal Kyrkoskrivare, 100% Totalt för verksamheten därav personalkostnad GUDSTJÄNSTER OCH FÖRRÄTTNINGAR Gudstjänsten i församlingen är av mycket central betydelse och ska fylla många behov. VERKSAMHETSIDE I S:t Görans församling vill vi ta fasta på att gudstjänsten är ett gensvar på Guds handlande med människan, en spontan 21

22 yttring av att hon tar emot Guds nåd. Gud är närvarande i våra liv genom skapelsen, frälsningens erbjudande och genom uppehållandet av allt levande. Gudstjänsten är en följd av att Gud söker och berör skapelsen och oss människor och att vi människor söker Gud. Gudstjänsten i församlingen har också som grund behovet av gemenskap mellan människor, vilket stämmer väl överens med bibelns och den kristna traditionens syn på församlingen som en gemenskap, människor som möts. Gudstjänsten har den religiösa människans behov av rit som förutsättning. Religiös tro för med sig ett behov av att uttrycka sig i gemensamma, upprepade och livstolkande handlingar. Gudstjänsten är det tydligaste tecknet på en kristen gemenskaps närvaro i ett lokalt område. Gudstjänsten är både ett uttryck för och ett formande av den kristna trons innehåll. Förhållandet mellan tron, bönen och läran kommer till uttryck i gudstjänsten. Vi vill i våra gudstjänster arbeta för att skapa gudsmöten. I församlingen möts allt från vana gudstjänstfirare till människor med nyfunnen tro, tillfälliga besökare och intresserade sökare. Förtroendevalda, lekmän och anställda har till uppgift att hela tiden aktivt arbeta med gudstjänsten för att den ska tala till alla dessa människor. Vi ser gudstjänsten som först och främst liturgi, det vill säga något man gör tillsammans, till skillnad från ceremoni, något man tittar på. Församlingens anställda är resurspersoner med kunskap och erfarenhet, men har inget eget mandat att forma gudstjänstlivet i församlingen. Gudstjänsten måste vara öppen för påverkan och inflytande från alla som firar den, i första hand för Kyrkans tillhöriga, men även för andra intresserade. Det är viktigt att gudstjänsterna görs i samverkan med olika befattningshavare. Olika grupper såväl inom som utom församlingsverksamheten kan knytas till gudstjänsterna så att ännu flera människor blir engagerade. Genom en väl fungerande gudstjänst kan vi ta med oss de erfarenheter den ger ut i vår vardagsvärld. Olika gudstjänstformer Högmässa och söndagsgudstjänst Huvudmålgrupp är såväl yngre som medelålders och äldre. Temagudstjänster Huvudmålgrupp är de som inte vanligen besöker våra traditionella gudstjänster, men också de kyrkvana ges genom dessa gudstjänster en fördjupad gudstjänstupplevelse. Gudstjänst med stora och små Huvudmålgrupp är alla åldersgrupper. Söndagskvällsgudstjänster Huvudmålgrupp är vuxna som vill ha en närmare, meditativ gemenskap. Veckomässor och förbönsgudstjänster Huvudmålgrupp för lunchmässan är daglediga och de som arbetar eller vistas på närliggande arbetsplatser. Gudstjänster och andakter vid hem och gårdar Huvudmålgrupp är äldre och handikappade som bor på hem och gårdar inom församlingen. Personal Personal som medverkar vid gudstjänster och förrättningar, med undantag för timanställda vaktmästare, budgeteras under andra kostnadsställen Totalt för verksamheten därav arvoden till uppdrags

23 tagare samt löner - därav clearingkostnad/intäkt SJUKHUSKYRKAN Sjukhuskyrkan är det samlade namnet för den andliga och existentiella vården som bedrivs inom hälso- och sjukvården. Svenska kyrkan och Sveriges Frikyrkosamråd har gemensamt ansvar för verksamheten, i ekumenisk samverkan. Sjukhuskyrkans målgrupper är alla som vistas på sjukhuset: patienter, inneliggande och polikliniskt behandlade inom somatisk och psykiatrisk vård; närstående till patienterna; alla personalkategorier inom hälso- och sjukvården, dvs 23

24 vårdpersonal med medicinskt, omvårdnads- och psykosocialt behandlingsansvar, personal med administrativa uppgifter och servicepersonal samt anställda inom kyrkan och församling; samt studerande inom vårdutbildningar och läkarstuderande i AT-tjänstgöring. Verksamhetsområdet består av Capio S:t Görans sjukhus AB, privata kliniker på sjukhusområdet samt Stadshagsgården, psykiatrin inom Norra Stockholms produktionsområde (NSPO) samt att vid behov finnas tillgänglig för akuta ärenden på Stockholms sjukhem. VERKSAMHETSIDE Sjukhuskyrkans uppdrag är att finnas på sjukhuset som en garant för religionsfriheten - allas rätt att utöva sin tro samt att bedriva själavård bland patienter, närstående och personal, att profilera sjukhuskyrkans specifika roll på sjukhuset genom tydlighet och tillgänglighet, att medverka vid fortbildning och reflektion kring etiska och existentiella frågeställningar och där förmedla kristen etik och människosyn samt att regelbundet erbjuda gudstjänst, andakt, meditation och förrättningar. Personal Sjukhuspräst, 100% (budgeteras under verksamhet 601, Präster) Sjukhusdiakon, 70% Frikyrkopastor, 50%, anställd av Stockholms Frikyrkoråd Totalt för verksamheten därav personalkostnad Intäkterna avser huvudsakligen strukturbidrag från Kyrkofonden via Stockholms stift, men fr o m 2012 även deltagaravgift för meditationshelg. Enligt kyrkofullmäktiges beslut permanentades en tjänst som sjukhusdiakon från och med 1 juli 2010 på 70% av heltid KYRKOMUSIKALISK VERKSAMHET Den kyrkomusikaliska verksamheten består av musik dels i samband med gudstjänster och dels vid särskilda konserter. Inom församlingens musikverksamhet finns för närvarande två vuxenkörer samt fem barn/ungdomskörer. GEMENSAM VERKSAMHETSIDE FÖR DEN KYRKOMUSIKALISKA VERKSAMHETEN 24

25 Musiken är ett av den mänskliga tillvarons fundament. Musiken är en del av skapelsen. Den kristna människans uppgift är att förvalta skapelsen, alltså också musiken, på ett sådant sätt att den blir till Lovsång. Vi gör musik för och med dem som tillhör församlingen, dem som kommer i vår väg och dem vi själva söker upp. Musiken skall formas på ett sådant sätt att den riktar in människan mot det som kan vara sann livsglädje. VERKSAMHETSIDE FÖR VUXENKÖRVERKSAMHETEN Musik är ett av den kulturella människans viktigaste redskap. Långt innan människan kunde läsa och skriva kunde hon spela och sjunga. Kopplingen mellan religion och musik har också alltid varit stark. Så länge människan varit religiös har hon använt sig av musiken som uttrycksmedel, och musiken har alltid funnits med som en central del av den kristna gudstjänsten. Dess ställning är inte mindre idag. Svenska kyrkan utan dess körer och utan dess musikverksamhet skulle vara en mycket tom kyrka. Körerna i S:t Görans församling skall ge människor möjlighet att få ägna sig åt musicerande under kvalificerad ledning och under trivsamma former. Verksamheten skall bedrivas i en anda som befrämjar ett kyrkligt andligt växande. Körerna skall vid gudstjänster och konserter framföra musik till uppbyggelse och glädje för såväl åhörare som utövare. Körerna skall vidare med sin verksamhet hjälpa till att göra S:t Görans församling mera känd. Körverksamheten skall bidrag till att allt fler söker sig till Svenska kyrkan och särskilt till S:t Görans kyrka. Den skall vara en bidragande orsak till att människor väljer att stanna kvar i Svenska kyrkan. I ett samhälle där kyrkan blivit alltmer marginaliserad och där ordet, såväl det talade som det skrivna, mist mycket av sin kraft, där är musiken fortfarande en mycket viktig väg in i kyrkan. I första hand för alla de körsångare som vecka efter vecka ständigt umgås med den kyrkliga musiken och dess texter, och som regelbundet sjunger i söndagens gudstjänster. Men självklart också för alla åhörare, oavsett om det är en gudstjänstbesökare på söndag förmiddag eller en konsertbesökare på kvällen. Musiken helar och läker. Musiken blir en tillflyktsort och ett heligt rum. Kyrkomusiken är ett av Svenska kyrkans främsta missionsmedel! VERKSAMHETSIDE FÖR ÖVRIG KYRKOMUSIKALISK VERKSAMHET Musik är en kommunikationsform med mycket stor sakral relevans. Konserterna kompletterar dem som görs kring vuxen- och barnkörverksamheten och centreras huvudsakligen kring församlingssång och/eller instrumentalmusik. Vi vill upprätthålla den rika kyrkliga musikskatt som vuxit fram genom årtusenden och samtidigt bjuda på konserter som är intressanta för olika åldersgrupper och kulturkretsar. De medverkande vid konserterna skall också komma från olika åldersgrupper och kulturkretsar. Konserterna bör vara av så hög kvalitet, att den som lyssnat gärna återvänder till S:t Görans kyrka. För att odla gemensamma upplevelser och den delaktighet, som är så viktig för känslan av samhörighet, är församlingssången viktig. Därför syftar stor del av verksamheten till att befrämja och inspirera den. Detta görs dels genom psalmevenemang, dels genom att i en del konserter använda koralmelodier på ett konstnärligt sätt. VERKSAMHETSIDE FÖR BARNKÖRVERKSAMHETEN Målen med verksamheten är att bereda möjlighet för sångintresserade barn att utforska sin röst under kvalificerad ledning, samtidigt som barnen blir bekanta med kyrkans kultur och traditioner; att alla barn ska känna sig sedda (om man känner sig sedd, känner man sig trygg och då vågar man göra sin röst hörd - det ska vara lustfyllt att sjunga); att ge barnen en sångskatt, en utantillrepertoar, och att lära dem noter; att i gudstjänsterna för stora och små medverka med väl valda sånger samt att sjunga vid egna tillfällen, såsom vårkonserter, Luciahögtid, musikal m m. Personal Organist, 100% Organist, 75% 25

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 2 Verksamhetsplan 3 Resultatbudget 5 Driftbudget 6 Sammandrag av driftbudget utan interna poster 7 Kyrkofullmäktige 8 Revision 8 Kyrkorådet 9 Informationsverksamhet 10 Kyrkorådets

Läs mer

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12 BUDGET Sunnersbergs församling År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12 Budget för verksamhetsåret 2014 130919 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta

Läs mer

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och BUDGET Sunnersbergs församling År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och 2017 2014-09-22 Budget för verksamhetsåret 2015 141015 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Kvistofta Församling

Kvistofta Församling Verksamhetsuppföljning 2013 Kvistofta Församling 2 Verksamhetsuppföljning Innehåll Kyrkoherden har ordet sidan 3 Kyrkorådets ordförande har ordet sidan 4 Mål för Kvistofta Församling sidan 5 Ekonomisk

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Bilaga 1 till Kf 1, 2012-02-02 Församlingsinstruktion för Malungs församling i Västerås stift Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2012-02-02. Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2012- -.

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Antal dop har ökat med 20 procent de senaste tre åren.

Antal dop har ökat med 20 procent de senaste tre åren. Antal dop har ökat med 20 procent de senaste tre åren. Antal dop har stadigt minskat de senaste 10 åren. Konfirmandstatistiken ligger på ungefär 50 procent. Konfirmandstatistiken ligger på ungefär 85 procent.

Läs mer

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion Tim Meier, Alex & Martin/IKON Församlingsinstruktion Lidingö församling 2016 Lidingö församling Lidingö församling är alla som tillhör Svenska kyrkan och som bor och vistas i Lidingö stad. Lidingö församlings

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FRAMTIDSPARTIET I OSKARSHAMNS KOMMUN EN ÖPPEN OCH VÄLKOMNADE En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att

Läs mer

Kyrklig samverkan i Visby stift

Kyrklig samverkan i Visby stift SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN Kyrklig samverkan i Visby stift Vi värnar om en öppen folkkyrka som tar ansvar i samhället. Kyrkan ska synas, höras och vara tillgänglig för alla. Dess främsta uppgift

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

KYRKORÅDET 2010-2013 2010-05-18 Sida 1 (5)

KYRKORÅDET 2010-2013 2010-05-18 Sida 1 (5) KYRKORÅDET 2010-2013 2010-05-18 Sida 1 (5) Plats och tid Garvargården kl 18.30 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Kristina Söder, ordförande Anna Eriksson Thomas Linder Beatrice Söder Sven-Evert

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014

VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014 Bilaga 1 till budget 2014 Osby pastorat verksamhetsplan 1 VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014 INLEDNING Enligt kyrkoordningen, KO 47:4, skall budgeten innehålla en plan för verksamheten och

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Våra värdeord Våra tre värdeord är ledstjärnor för oss på Ersta diakoni. De tydliggör vår värdegrund och genomsyrar vårt bemötande av patienter, boende och brukare

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING

SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING Inför kyrkovalet den 15 september 2013 vill vi informera om våra värderingar i några aktuella och viktiga frågor för det politiska

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs lokala program för Salems församling 2014-2017 Innehåll Förord 3 Ledande ord för det lokala programmet 3 Svenska kyrkan i Salem 4 Församlingens

Läs mer

Församlingsinstruktion för Boo församling Godkänd av kyrkofullmäktige och kyrkoherde 2014-11-11 Utfärdad av domkapitlet 2014-12-10 ------------------------------------- Introduktion Kyrkans centrum och

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

Församlingsinstruktion för Hortlax församling

Församlingsinstruktion för Hortlax församling Församlingsinstruktion för Hortlax församling En församlingsinstruktion fungerar som grund för målarbetet i församlingen och denna är antagen under 2014 och kommer att revideras vid nästa kyrkoval. På

Läs mer

FAKTABLAD kring SVENSKA KYRKANS EKONOMI

FAKTABLAD kring SVENSKA KYRKANS EKONOMI Uppdaterat: 2010-05-31 SVENSKA KYRKANS TRE NIVÅER Svenska kyrkans juridiska form är registrerat trossamfund. Det finns tre nivåer i Svenska kyrkan: församlingar, stift och nationell nivå. Varje enhet är

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner)

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) 161111 FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) Om enhetlig begravningsavgift Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift, en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2016. Lagändringen

Läs mer

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Församlingsinstruktionen ett grunddokument Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion partille pastorat 2015 Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion Inledning... 1-2 Omvärld... 3 församlingens grundläggande uppgift Gudstjänst...

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Vada Sjökullar, Brottby Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Med omvärldsanalys Foto: Össeby-Garns kyrka I detta dokument används begreppet östra delen av Vallentuna kommun och med det menas Össeby

Läs mer

Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet

Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet STUDIEGUIDE TILL BOKEN Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet I Liv i Kyrkan beskrivs gudstjänstförnyelsen i Katarina församling som en resa i 12 steg. Utgångspunkten är, säger Olle Carlsson, den maktlöshet som vi

Läs mer

Förslag på ändring av stadgar

Förslag på ändring av stadgar Förslag på ändring av stadgar Förslaget om ändring gäller för att anpassa stadgarna till att: vi numera finns på andra orter än i Göteborg. vi samverkar med många olika aktörer vi arbetar med ett bredare

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

Handlingsplan. för konfirmandarbetet Tillkommen i ett pedagogiskt projekt under läsåret

Handlingsplan. för konfirmandarbetet Tillkommen i ett pedagogiskt projekt under läsåret TROLLHÄTTANS PASTORAT Handlingsplan för konfirmandarbetet Tillkommen i ett pedagogiskt projekt under läsåret 2010-2011. Ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet, kristen tro och vad det kan betyda

Läs mer

Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet

Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet Fastställd av kyrkofullmäktige 12 november 2003 Dokument 1: Övergripande mål för informationsverksamheten inom Linköpings kyrkliga samfällighet

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Inledning Historisk tillbakablick Församlingens organisation

Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Inledning Historisk tillbakablick Församlingens organisation Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Beslutad av Danmark-Funbo församlings kyrkofullmäktige och av kyrkoherden den 20120510 Fastställd av Uppsala Domkapitel 20121206 Inledning Historisk

Läs mer

STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN

STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN Antagna vid ordinarie årsmöte den 27 april 2002 och ordinarie höstmöte den 2 december 2002 Reviderade vid höstmötet den 6 december 2004 Stadgeändring av 7 med 1:a beslut 5

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1/6 Plats och tid S:ta Annagården, torsdagen den 30 maj 2013 kl. 19:00 Beslutande Enligt bilagda förteckning, bilaga 1 Övriga deltagande Carina Nilsson, kyrkoherde

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Kammarkollegiets ställningstaganden

Kammarkollegiets ställningstaganden Kammarkollegiet FÖRVALTNINGSRÄTTSLIGA ENHETEN INFORMATION 1 (5) Kammarkollegiets ställningstaganden I PM inför fastställande av avgiftssatser för begravningsavgift, i beslut om avgiftssatser och i remissvar

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling

Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Inledning Kungälv-Ytterby församling utgörs av centralorten i Kungälvs kommun. Bygden har gamla och stolta anor och kännetecknas av att vara ett gränsland.

Läs mer

Utrustande ledarskap. Gåvobaserad verksamhet. Hängiven andlighet. Funktionella strukturer. Inspirerande gudstjänster. Livsnära smågrupper

Utrustande ledarskap. Gåvobaserad verksamhet. Hängiven andlighet. Funktionella strukturer. Inspirerande gudstjänster. Livsnära smågrupper Resultat av undersökningen Naturlig Församlingsutveckling Utrustande ledarskap 63 Gåvobaserad verksamhet 58 Hängiven andlighet 45 Funktionella strukturer 52 Inspirerande gudstjänster 47 Livsnära smågrupper

Läs mer

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014-2015 140224 1.

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014-2015 140224 1. Församlingsrådet i Värnamo församling 2014-2015 140224 1. Plats och tid: Prostgården i Värnamo kl 18.30 19.40 Thomas Borglin Tommy Jönsson Victoria Liljekvist Sara Green Helena Persson Helén Håkansson

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016 Församlingsinstruktion för Angereds församling Göteborgs stift 2016 1 Innehåll Angered - en del av världen Att vara kyrka i Angered Mission - ett fredsarbete Gudstjänster som berör Lärande undervisning

Läs mer

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner)

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) 161007 FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) Om enhetlig begravningsavgift Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift, en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2016. Lagändringen

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Nyckeln till Svenska kyrkan

Nyckeln till Svenska kyrkan Nyckeltalen möjliggör jämförelser av olika slag avseende verksamhet och ekonomi genom att kostnads- eller antalsuppgifter sätts i relation till t.ex. antal kyrkotillhöriga. Förhoppningen är att jämförelsetalen

Läs mer

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Du hittar mer information på vår hemsida Innehåll Resultaträkning sida 2 Balansräkning 3 Notförklaringar 5 Resultat och Balansräkning

Läs mer

Handlingsprogram. beslutat 2 februari 2013

Handlingsprogram. beslutat 2 februari 2013 Handlingsprogram beslutat 2 februari 2013 1 2 Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi möjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk

Läs mer