Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke"

Transkript

1 Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Mårten gås?

2 Inledning Varumärke Ett rungande ja för ett hållbart Skåne Starkt varumärke snabbfil till köp besöksnäringen vill investera mer pengar för att göra Skåne till en hållbar destination, enligt de 104 remissvar vi fått in i arbetet med denna delstrategi. Näringen är ense med styrelsen i Tourism in Skåne, som beslutar inriktningen på vårt arbete. Mer resurser ska läggas på att skapa Sveriges mest hållbara destination. klimatdebatten gör att medvetna resenärer kommer att resa kortare distanser framöver. Tågresandet spås exempelvis få ett uppsving. Vi har en mycket attraktiv närmarknad med Köpenhamn, Stockholm, Oslo, Hamburg, Berlin och Warszawa. Här har vi en tydlig fördel mot konkurrenterna Gotland, Dalarna och Bohuslän. det härliga med positionen Sveriges mest hållbara destination är att den ger oss nya affärsmöjligheter och ger oss aktörer en reell möjlighet att göra gott, att skapa ett mer hållbart samhälle. Att göra gott tror jag är en stark drivkraft för många livsstilsentreprenörer i vår näring. Det jobbiga med positionen Sveriges mest hållbara destination är att gå från ord till handling. Ska vi lyckas att bygga ett trovärdigt varumärke med hjälp av hållbarhet, så måste allt vi gör genomsyras av det. Vi måste utveckla och lyfta fram riktiga bevis på att vi menar allvar. locka besökare till Skåne. Ett attraktivt varumärke Skåne är grunden för att bygga en hållbar region som står sig väl i internationell konkurrens. En region som får driftiga och smarta skåningar att stanna och som lockar hit forskare, konstnärer, entreprenörer, investerare och andra intressanta människor. Människor som gör Skåne till Europas mest innovativa region, den långsiktiga visionen. Besöksnäringen är en viktig aktör i det arbetet. Kommunikationen når ut långt med budskap om att Skåne finns och vad man kan vänta sig av ett besök. De som nappar och besöker Skåne blir sedan, förhoppningsvis, ambassadörer med sina berättelser om Skåne tack vare kultur, natur, mat, boende och aktiviteter de upplevt. Besöksnäringen höjer livskvaliteten för alla i Skåne och sprider budskapet vida omkring. De tre stegen i vår strategi produkt- och destinationsutveckling, tjänsteinnovation och tillgänglighet samt kommunikation och varumärke har nu varit på remiss hos aktörerna vid tre tillfällen sedan hösten Tack för 415 remissvar med sammantaget flera tusen idéer och inspel från stora och små aktörer. Er medverkan är avgörande för att vi ska lyckas. Pia Jönsson Rajgård vill ha dina bästa idéer om Skånes besöksstrategi Skånes besöksstrategi Skånes strategiska mål är att öka antalet gästnätter med 1,5 miljoner per år till Det innebär att intäkterna stiger från 17,8 miljarder till 24 miljarder kronor per år, plus 34 procent. Omsättning besöksnäringen i Skåne (miljarder kr, *=prognos) ,8 24* ett tydligt och starkt varumärke gör det enkelt för konsumenten att välja som en snabbfil att fatta beslut om köp. Ju starkare varumärke, desto enklare och billigare blir arbetet med att marknadsföra och sälja det. Ett starkt varumärke = lägre försäljningskostnader. Ett starkt varumärke kan göra att det går att ta mer betalt för produkten, tjänsten eller upplevelsen. Det är också en försäkring om framtida intäkter, då man vet att det starka varumärket skapar nyfikenhet och lojalitet. Ett starkt varumärke = högre intäkter. Ett starkt och tydligt varumärke ökar intjäningsförmågan över tiden. Ett varumärke kan alltså bli en mycket värdefull tillgång. ta aktiemarknaden, som när den värderar företag som Coca-cola, tillskriver varumärke runt 70 procent av företagets värde. I Coca-colas fall måste en köpare betala runt 100 miljarder dollar enbart för varumärken alltså utan fysiska tillgångar som fabriker, distributionscentraler eller kontor. De betalar för något som enbart finns i framtida kunders medvetande. De betalar 100 miljarder, dubbelt så mycket som värdet av hela telekomjätten Ericsson, enbart för människors framtida vilja att just välja Coca-colas varumärken. Kostnader för att bygga varumärke kan och bör alltså betraktas som en viktig investering. Tourism in Skåne investerar, tillsammans med privata företag, 35 Mkr i utveckling och marknadsföring av Skåne som besöksdestination. Då besöksnäringen i Skåne väntas omsätta runt 20 miljarder kronor i år, så är det 0,17 procent. Frågan är om det är en rimlig investering i varumärket Skåne som besöksdestination? Se vidare text om investeringar i varumärket Skåne på sidan 13. ett destinationsvarumärke är ett löfte om en upplevelse som en potentiell besökare förväntar sig. Detta tydliga löfte ska förmedlas i all kommunikation från destinationen. Essensen av destinationen Skåne, det som gör Skåne annorlunda från andra destinationer i de potentiella besökarnas ögon, är Skånes varumärke. Varumärkesfrågan är komplex och den angår alla aktörer i besöksnäringen i Skåne. Det är när allas ambitioner, investeringar och strävan riktas åt samma håll och förmedlar samma värderingar som det blir riktad sprängverkan i insatserna. Det är därför varumärke och kommunikation är viktiga strategiska frågor för besöksnäringens företag och 33 kommuner att samlas kring. Vad är ett varumärke? Varumärket är de fysiska attributen på en produkt eller tjänst, tillsammans med de föreställningar och förväntningar som finns kring den, som namn eller logotyp ska framkalla i huvudet på publiken. bevisen kan vara att verkligen gå från off line till online när det gäller marknadsföring. Eller att skapa riktigt bra tåg- och miljöbilserbjudanden. Se till att man får ta med cykel på all kollektivtrafik i Skåne och bygga ut cykellederna. Införa ett certifieringssystem för de aktörer som arbetar hållbart. Många av dessa frågor måste avgöras i samverkan och i samarbete mellan privata- och offentliga aktörer. Arbetet med de tre strategiska initiativen, att gå från ord till handling, kommer att fortsätta i ett nytt virtuellt forum på Där ska vi tillsammans utveckla handlingsplan och följa upp delmål i det strategiska arbetet. Pia Jönsson Rajgård VD Tourism in Skåne att bygga varumärket skåne är ett långsiktigt arbete, beroende av samarbete och investeringar. Frågan är större än att enbart handla om att Viljan att köpa Coca-cola är värd 100 miljarder dollar. Vad är viljan att besöka Skåne värd? 2 tema Kommunikation och varumärke 3

3 Aktörerna svarar Aktörerna svarar Aktörerna vill se mer marknadsföring en stark majoritet av de aktörer inom besöksnäringen som deltagit i undersökningen vill att Skåne investerar extra för att etablera sig som en hållbar destination. De besvarade frågan: Bör Skåne investera extra för att etablera sig som en hållbar destination? På en 10-gradig skala fick frågan 7,76 i medelvärde. Tourism in Skåne inleder nu ett arbete med att inventera bevis som stärker Skåne som hållbar destination. Arbetet synkroniseras med VisitSwedens hållbarhetsstrategi för Sverige. besöksnäringen anser även att regionen som stort bör omfördela marknadsföringsresurserna från högsäsong till lågsäsong och därigenom skapa uppmärksamhet för nya säsonger. Att hitta lösningar för att locka besökare under höst, vinter och vår är prioriterat. det framgår, som vid tidigare remissfrågor, att den enskilt viktigaste åtgärden för att utveckla strategin är mer samarbete och samverkan mellan aktörerna. Dock ger aktörerna sig själva knappt godkänt vad gäller deras samarbetsförmåga i nuläget. Det framkommer efter att de fått svara på hur väl de anser att samordning och samverkan mellan aktörerna i Skånes besöksnäring fungerar. att aktörerna uppvisar en god självinsikt är dock ett bra utgångsläge för att förändra och utveckla strategin vidare. En åtgärd som läsarna själva föreslår är gemensam marknadsföring och samordnad information. Fysiska möten och en arena för att lära känna varandra anses vara nyckeln för att bygga upp ett ökat samarbete. vad gäller politikers och tjänstemäns förståelse för besöksnäringens betydelse för regionens ekonomi och marknadsföring är bilden splittrad. Det genomsnittliga betyget som aktörerna lämnar är knappt godkänt. Vidare medger aktörerna själva att det krävs en attitydförändring. För att ett ökat samarbete ska vara möjligt krävs det en förflyttning från ensam är stark till mer ger mer. Triangeln är en stor investering för mer hållbart resande. Över 20 miljoner människor bor på tågavstånd från Skåne. Så gjordes undersökningen Aktörer inom besöksnäringen har svarat på frågor om kommunikation och varumärke. Under sommaren har Tourism in Skåne fått in 104 remissvar. De som svarat är entreprenörer, transportföretag, turistbyråer, myndigheter och intresseorganisationer. Så graderar aktörerna viktiga frågor 1. Bör Skåne investera extra för att etablera 7,76 av 10 sig som en hållbar destination? Bättre samordning och samverkan Aktörerna svarade på vilken enskild insats de tycker krävs för bättre samordning och samverkan mellan aktörerna i Skånes besöksnäring. Nedan presenteras de mest populära förslagen, uppdelade i konkreta åtgärder och mjuka värden. Kollegor, inte konkurrenter Aktörerna ombads även ge sitt bästa förslag för hur de själva kan hjälpa till att marknadsföra kollegor i övriga Skåne. Nedanstående lista representerar de mest förekommande förslagen Bör marknadsföringsresurser omfördelas från högsäsong till att skapa uppmärksamhet kring nya säsonger? Bör Skåne som region investera mer offentliga medel i marknadsföring av Skåne som besöksdestination? Hur väl förstår politiker och tjänstemän i Skåne vilken betydelse besöksnäringen har för ekonomi och marknadsföring av regionen i stort? 7,45 av 10 7,36 av 10 4,7 av 10 Hårda förslag 1. Gemensam marknadsföring 2. Paketerbjudanden 3. Fler fysiska möten 4. Kompentensutveckling och utbildning 5. Ta del av framgångsrika internationella exempel 6. Identifiera ambassadörer 7. Gemensamt forum på webben 8. Särskilda nätverk för ämnesintresserade 9. Samordning av aktiviteter 10. Kick-off över gränserna Mjuka förslag Hårda förslag 1. Länka till varandras webbplatser 2. Rekommendera varandra när kunden är på plats 3. Skapa en mötesplats för aktörerna 4. Besöka varandras anläggningar 5. Skapa heltäckande besökskoncept 6. Premiera samarrangemang 7. Ge konstruktiv kritik till varandra 8. Informationsplats där alla kan dela sina förslag 9. Vara bokningsbara online 10. Gemensamma fredagsfrukostar Mjuka förslag 5. Hur väl fungerar samordning och samverkan mellan aktörerna i Skåne? 4,66 av 10 De aktörer som deltog i undersökningen fick svara på fem frågor och ge dem ett betyg på en 10-gradig skala. Värdet 10 representerar att man instämmer helt och 1 innebär att man inte alls instämmer på påståendet. 11. Attitydförändring 12. Fortsatt tydlig ledning 13. Arbeta med destinationer och inte orter 14. Ökad processorientering 15. Från regionalt håll ge alla aktörer samma möjligheter 11. Lära känna varandra 12. Hitta kompletterande nischer 13. Marknadsföra regionen, inte kollegorna i sig 14. Hitta gemensamma nämnare med minst en aktör 15. Sluta tänka i konkurrenstermer 4 tema Kommunikation och varumärke 5

4 Nulägesanalys Målgruppsanalys Skåne leder hård kamp om svenskarnas gunst Önskas: fler aktiva besökare SWOT-analys av Skåne som destinationsvarumärke Styrkor: Starkaste destinationsvarumärket i Sverige Spänstigt varumärke med kapacitet att locka flera målgrupper tradition, natur och innovation Starka undervarumärken som Malmö, Österlen, Sofiero, Kivik, Båstad, nära Köpenhamn med flera Möjligheter: Brett utbud av reseanledningar, aktiviteter, boende och event att kombinera och synliggöra Ökad merförsäljning tack vare korsmarknadsföring när aktörer samarbetar Stora närmarknader som Köpenhamn, Hamburg, Berlin och norra Polen Hållbart resande med till exempel tåg Etniskt resande (i Malmö har 30 % invandrarbakgrund) SWOT kommer från engelskans Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threats. nuläget definieras också av tre viktiga utvecklingsarbeten som pågår. Det första är arbetet med den gemensamma bokningsplattformen som byggs nu. Över produkter, företag och 33 kommuner samlas i en plattform så att de blir bokningsbara och betalbara online. Satsningen bygger på frivillig samverkan och är den största i sitt slag i Sverige. Det andra stora utvecklingsarbetet handlar om produkt- och destinationsutveckling genom kunskapshöjande åtgärder. skåne är det mest populära resmålet i Sverige. Men Gotland stärker sin position. Svenskarna anser till exempel att Gotland ger mig spännande nya intryck i högre grad än Skåne. Konkurrensen från de flesta andra destinationer ökar också, då alltfler identifierat besöksnäringen som motor för ekonomisk utveckling. Därför intensifierar Skåne arbetet med kommunikation och varumärke. Skånes varumärke är starkt. Svenskarna föredrar Skånes natur, fina kommunikationer, restauranger, hotell- och övernattningsmöjligheter före Gotlands såväl som Sveriges övriga regioner. Det visar resultaten från en varumärkesundersökning där 1000 svenskar och 500 danskar bedömer 13 svenska regioners attraktionskraft. Undersökningen genomförs vartannat år. Insikterna från de många kundernas upplevelse av Skåne är avgörande för arbetet med att nå de strategiska målen. Med planeringshjälpmedlet SWOT-analys kan en övergripande bild ges av nuläget i arbetet med varumärke och kommunikation. Svagheter: Få färdigförpackade reseprodukter Underutvecklade säsonger 2/3-dels Skåne, stark utveckling i väst och eftersatt utveckling i öst Låg industrialiseringsgrad med få stora aktörer och många små Relativt okänt utanför Sverige Hot: Konkurrenterna investerar i destinationsutveckling och kommunikation Stärkt krona minskar reseströmmarna från närliggande marknader Besöksnäringen tas inte på allvar när det gäller att skapa ekonomiskt välstånd Insatser görs också för att öka samarbetet mellan de många aktörerna och att stärka innovationsförmågan. Näringsliv Skåne medverkar i arbetet. Det tredje större arbetet handlar om att koncentrera marknadsinsatserna, så att de blir effektivare. Bland annat genom att öka arbetet med digital marknadsföring, event och PR, då alltmer av resandet planeras, bokas och betalas online. I arbetet att koncentrera marknadsinsatserna ingår också att i större utsträckning ladda varumärket Skåne med hållbart resande, aktivt och yngre. undersökningar visar att besökare kommer till Skåne för naturen, närheten till hav och vatten, atmosfären, övernattningsmöjligheterna, en region som ger nya, spännande intryck, gott om sevärdheter samt ett öppet och tolerant klimat. Jämfört med övriga regioner får Skåne högst betyg i nästan alla kategorier. 74 procent av alla Skånebesökare kommer från Sverige. Det är självklart en viktig marknad att behålla positionen på. I Sverige riktar sig kampanjerna främst mot återköp, då undersökningar visar att de som varit i Skåne gärna kommer tillbaka. På de utländska marknaderna är tillväxtpotentialen stor. Danmark och Tyskland ligger nära och Skånes utbud matchar väl efterfrågan på de marknaderna. Intressanta marknader som är nyare är Nederländerna samt Polen, som nu börjar bearbetas aktivt. för att lyckas med kommunikationen måste den vara målgruppsanpassad. Generellt kan sägas att för nationella målgrupper bör det osvenska lyftas fram, då svenskarna attraheras av att Skåne känns annorlunda, och nästintill utländskt. För internationella målgrupper lyfts i stället det svenska fram, då detta upplevs som exotiskt och speciellt. Dock ska känslan och profilen för kommunikationen vara densamma oavsett målgrupp. målgruppsvalet bygger på Visit Swedens analyser, som visar att det finns en stor grupp globalt medvetna människor med resvana både privat och i tjänsten. En övergripande indelning görs i Den globala resenären för privatresemålgruppen och Det globala företaget för företagsmöten och incentiveresor, det vill säga resor i syfte att belöna partners eller stimulera medarbetare. Par som njuter av den andra frihetsperioden med utflugna barn är traditionellt viktiga Skånebesökare. Land i privatresemålgruppen Den globala resenären urskiljs tre segment som intressanta att bearbeta. Två av dem, Double Income, No Kids (DINKs) och Wealthy, Healthy Older People (WHOPs) tillhör de så kallade första och andra frihetstiden, vilka kommer att driva nya resemönster och där tillväxtpotentialen är hög. Ett tredje viktigt segment är de som reser med familjen, Active Families. I målgruppen Det globala företaget sker inriktningen mot företag med intresse av företagsmöten och incentiveresor (motivations- och belöningsresor). Här har Sverige och Skåne stor tillväxtpotential som relativt okänd men attraktiv destination. Yngre aktiva besökare är en målgrupp med stor tillväxtpotential. Så ska Skåne nå det strategiska målet 2014 i antal gästnätter Sverige Danmark Tyskland UK Norge USA Nederländerna Polen Gästnätter 2010 Mål gästnätter Totala antalet hotellgästnätter 2010 var 3,3 miljoner plus 1,1 miljoner campinggästnätter, det vill säga 4,4 miljoner. Målet 2014 är 6 miljoner gästnätter inklusive camping. Siffrorna för 2010 i tabellen är exklusive camping. på samma sätt som vi arbetar med en tydlig position för Skåne, arbetar Visit Sweden med Sveriges position. Då Skånes erbjudande stämmer väl överens med de övergripande värden som marknadsför Sverige, utgör Skåne en viktig draghjälp åt Sverige, samtidigt som Sverige agerar draglok för Skåne. Samarbete sker via Visit Swedens utlandskontor, bland annat genom workshops. Detta är den globala resenären Globalt medveten Söker nya annorlunda upplevelser i interaktion med naturen el storstäder Resvana både privat och i tjänsten Föredrar genuina resmål och lärande upplevelser Är kulturintresserade Har högre disponibel inkomst och högre utbildning än genomsnittet Högre internetmognad 6 tema Kommunikation och varumärke 7

5 Huvudbudskap Huvudbudskap Bäst i världen på naturvård för alla Naturupplevelser i världsklass i kombination med bad, shopping och stadspuls. Vattenrike kombinerar det bästa av två världar och är därmed en inspirerande referenspunkt för huvudbudskapet för Skånes varumärke. Vattenrike är också sinnebilden för hållbar turism, vilket blir allt viktigare. Dualism skapar spänning Så bidrar du Till skillnad från varumärken för varor och tjänster så ägs ett platsvarumärke av alla och ingen. Det är lika mycket du och jag som mannen på gatan eller företags-vd:n och popsångaren som skapar bilden av Skåne, vilket är viktigt att ha i åtanke. Läs mer. skåne är inte det ena eller det andra. Skåne är både och. Det är genuint svenskt samtidigt som närheten till kontinenten och den danska historien lämnat tydliga avtryck. Skåne erbjuder både soliga sandstränder och natursköna nationalparker, både klargula rapsfält och djupgröna skogar. Det finns både landsortskänsla och storstadspuls. Listan över spännande motsättningar kan nästan göras hur lång som helst. Viktigt är att trycka på att Skåne är det bästa av två världar. Skåne ska uppfattas som den region i norra Europa där du får mest ut av livet. Det är detta budskap som ska kommuniceras för att uppnå visionen, att Skåne ska uppfattas som den region i norra Europa där du får mest ut av livet. Det bästa av två världar är ett långsiktigt koncept. Det är enkelt och tydligt samtidigt som det gör kommunikationen spännande genom möjligheten att visa upp intressanta ytterligheter och tydliga kontraster. Oavsett om kommunikationen sker genom broschyrer och annonser i tryckta tidningar, eller webb och sociala medier så genomsyrar budskapet Det bästa av två världar. Dualismen och kontrasterna i konceptet fungerar i alla kanaler. konceptet det bästa av två världar används på alla marknader. Men det är viktigt att anpassa budskapen efter vad som attraherar de valda målgrupperna på respektive marknad. I Sverige förstärks den exotiska och osvenska känslan genom kommunikationen. I Danmark är det viktigare att trycka på naturen och tillgängligheten. I Norge uppfattar man Skåne som exotiskt och kommunikationen fokuserar på matupplevelserna, slotten och kulturen. I Tyskland och Holland framhävs stränder, kultur och mat, men även närheten till stadsmiljöerna. I Storbritannien ligger fokus på design, golf, stadsmiljöerna och stränderna. arbetet med att utveckla skåne som turist- och mötesdestination kan ses i det större sammanhang som Region Skånes internationella innovationsstrategi ger. Denna strategi är under bearbetning, och syftar bland annat till att vara en hjälp för att anta de globala utmaningarna och skapa förutsättningar för ett mer innovativt Skåne. Stöd finns bland annat i form av forskning, utbildning, entreprenörskap och finansiering. I ett övergripande perspektiv handlar det om Skånes internationella position, som ett hållbart samhälle där personlig hälsa och en attraktiv innovationsmiljö är viktiga parametrar. redan efter några minuter ser vi den första havsörnen. Den sitter ensam i ett träd, kanske 50 meter från vår båt. En kråka slår sig ned. Havsörnen ägnar inte kråkan en blick. Istället är blicken fäst på en gås som står onaturligt vid iskanten ett tjugotal meter bakom vår gummibåt med plats för tio personer. - Gåsen verkar inte ha klarat natten. Den blir troligen nästa örnmål, säger Jan Olsson, ägare av företaget Landskapet som arrangerar örnsafari i Kristianstad Vattenrike. men vattenrike har mycket mer än örnsafari att erbjuda. Tranorna, som kommer i tusental varje vår, har redan utmanat Hornborgarsjön som Sveriges trandansmecka. Det finns även båtturer i hela Vattenrike, från Torsebro i norr till Gropahålet vid Åhus i söder. Året runt och för alla smaker och önskemål. Ett nybyggt besökscenter, Naturrum, lockar skolklasser, turister och forskare. Området är handikappanpassat och lättillgängligt. Nya vandrings- och cykelleder tillkommer varje år. Tack vare läget på cykelavstånd från Kristianstad med sin järnvägsknutpunkt och E22:an som knyter samman östra Sverige och kontinenten blir Vattenrike en kombination av två världar: Lättillgängligt och mystiskt. Dramatiskt och lugnt. Vattenrike blir också en väldigt konkret spegling av dualismen i varumärket Skåne; Spännande örnsafari och kul bad. Rogivande naturupplevelse och vacker stadsmiljö. Aktiva vandrings- och cykelturer tillsammans med storstadspuls i Malmö/Köpenhamn. potentialen är enorm, framför allt om Vattenrike på ett ännu bättre sätt än idag skulle kunna dra nytta av smart paketering/marknadsföring tillsammans med andra aktörer samt bättre utnyttjande av dualismen i Skånes varumärke. Samtidigt skulle Skåne som varumärke och region också vinna mycket på att bättre koppla an till Vattenrikes potential. Biosfärkontoret, som har utvecklingsansvaret för Kristianstad Vattenrike, arbetar redan idag strategiskt för att involvera så många som möjligt i utvecklingen av Vattenrike; kommunen, markägare, näringsidkare, närliggande golfbanor, skolor. - Det handlar om att alla ska förstå hur de på ett hållbart sätt kan dra nytta av de värden som finns i området. Alltifrån den yppersta forskningseliten till allmänheten ska kunna komma hit och ta del av hela detta fantastiska område, säger Sven-Erik Magnusson, initiativtagare till Vattenrike och chef för biosfärkontoret. Genom att även knyta utvecklingsarbetet närmre besöksnäringen, skulle såväl Skåne som Vattenrike själva kunna utnyttja dess potential ännu bättre och på så vis skapa ett varumärke/besöksdestination i världsklass. Naturvård framtidens turistattraktion Vattenrike utsågs i maj 2011 till världens bästa biosfärområde. Forskaren Lisen Schultz har undersökt 148 biosfärområden i världen. Inget av dem kan konkurrera med Kristianstad Vattenrike. - När det finns biosfärer som ska skyddas brukar man oftast stoppa allmänheten från att komma dit. I Kristianstad gör man tvärtom och låter alla komma. Här är Vattenrike en stor be- Örnsafari i Kristianstads vattenrike. En överraskning för nästan alla Skånebesökare. söksattraktion samtidigt som man hela tiden tar hänsyn till naturvärdena, säger Lisen Schultz. - Ingen annan i världen är så bra på att kombinera naturvård och tillgänglighet för allmänheten, fortsätter hon. Fler insikter om hållbar turism på sid 14. Foto: Matt Sefton 8 tema Kommunikation och varumärke 9

6 Konkurrentanalys Konkurrentanalys Marknadskrig på tre fronter på två av tre fronter blir motståndet allt hårdare i marknadskriget. Gotland blir till exempel starkare som sommardestination. Dalarna, liksom många andra regioner, sticker upp och blir bättre på att erbjuda aktiviteter året om. Resor generellt står sig däremot starka mot den tredje och största konkurrenten, alternativa investeringar. Gotland är Skånes huvudkonkurrent när det gäller sommarbesökare. Detta trots att Gotland är volymmässigt mycket mindre än Skåne. Ett besök i Skåne och Gotland upplevs av många svenskar nästan som att resa utomlands. Undersökningar som görs visar att Gotland blir ett starkare varumärke i detta hänseende. Svenskarna upplever till exempel att på Gotland är det närmare till hav och vatten, det finns bättre möjligheter till friluftsaktiviteter och att det finns mer att göra för barnen. dalarna är en konkurrent som lyckats öppna nya säsonger med hjälp av produktutveckling och innovation. Från att ha varit förknippat med Vasaloppet och skidåkning på vintern blir Dalarna en året runt-destination. Utbudet växer med dansbandsveckor, konserter med världsartister i Dalhalla, medeltidsmarknader, Peace & Love-festival i Borlänge, mountainbike, forskajak, vandring, konsthantverk och mycket mer. Den tredje och största konkurrenten mot resor generellt är alternativa investeringar. Bedömningen är att resor stärkt sin position mot dem. Att resa ingår numera i många människors livsstil. Generellt kan man säga att resa är något man inte längre väljer bort. Lågprisflyg är en möjliggörare. På ett djupare plan gör en alltmer hektisk livsstil att många inte hinner träffa nära och kära i den utsträckning de önskar. Att resa bort tillsammans är ett sätt att kompensera bristen att umgås i vardagen. resebolagen rapporterar att konjunkturerna inte påverkar resandet i samma utsträckning som tidigare. Ett undantag är en superstark konjunktur, som gör att fler väljer att köpa en sommarstuga, renovera huset eller bygga en badtunna på tomten istället för att resa. Den senaste lågkonjunkturen, finanskrisen 2009, påverkade däremot inte resandet särskilt mycket. Orsaken till det är sannolikt att den låga räntenivån som gav de som har arbete mer utrymme i plånboken för att resa. Destinationer som utmanar Gotland är en liten destination jämfört med Skåne. Ändå ökar Gotlands varumärkesstyrka i förhållande till Skåne. Dalarna sätter full fart med aktiviteter året runt och samordnar marknadsföringen av destinationen för att locka både besökare och företag. Gotland utmanar som mest intressanta sommardestination för svenskarna. Det magiska Gotland är känslan de försöker skapa. Dalarna utmanar med väl förpackade aktiviteter året runt. Action med forsränning på våren i Idre går hem hos vissa. Gotland den magiska ön Dalarna något för alla, året runt Huvudbudskap Marknader Huvudbudskap Sekundärmedier Destinationsmarknadsföringen Främst Stockholm/Mälardalen. Nytt varumärke First Region of Webb, workshops och annonser. genomsyras av budskapet Gotland Även norra Tyskland, södra Finland Sweden. Symboliserar Dalarnas Under 2011 byter Dalarna gra- bortom sommaren. Gotland ar- samt Sveriges väskust. historiska betydelse sedan medel- fisk profil till nya First region of betar med fem kärvärden; livskraft, Huvudmedier tidens Sverige. Dalarna förknippas Sweden. På de norska och danska livslust, närhet, kreativitet och Viktigast är ett magasin som med fritid och turism. Nu vill man marknaderna arbetar man B2C magiskt. Uttrycket Gotland den distribueras i SvD eller DN. även framhäva regionens starka (bussiness-to-consumer) medan de magiska ön används internt och är Nya boende lockas med näringsliv. Viktigt huvudbudskap holländska och tyska marknaderna den känsla man vill förmedla. eventet Hemvändardagarna. är att Dalarna är Sveriges tredje är B2B (buisiness-to-business). Målgrupper Sekundärmedier största turistlän med något för alla, Besöksutvecklingen Kommunikationen riktar sig till: nya Hemsida, webbkampanjer och an- året runt. År 2000 hade regionen cirka 4,8 boende, näringsliv och besökare. nonsering. Stor vikt läggs på press- Målgrupper miljoner övernattande besökare och Nya boende: från Stockholm/Mälar- bearbetning och pressresor. Främst aktiva familjer och WHOPS motsvarande siffra för 2010 är 6,4 dalen med koppling till Gotland. Par Besöksutveckling 1990 till 2010 (wealthy, healthy, older people) miljoner, plus 33 procent. 30+ och 55+. Besökare: Stockholm/ 1990: besökare samt företag och företagare. Gemensam bokningsplattform Mälardalen. Aktiva familjer, WHOPS 2000: besökare Marknader Visit Dalarna lanserades i mars (wealthy, healthy, older people), 2010: besökare Prioriterade marknader är Norge, 2011, gemensam IT-plattform för DINKS (double income no kids) och Gemensam bokningsplattform Danmark, Holland och Tyskland. besöksnäringen i 15 kommuner. MICE (meetings, incentives, confe- Ingen central bokningsmotor. Däre- Huvudmedier Omsättning besöksnäringen rences, events). Näringsliv: i Stock- mot det privatägda bokningssyste- Region Dalarna satsar på PR och ak- Omsättning 2009 holm/mälardalen med koppling met Gotland Promotion. tiviteter som engagerar människor. 5,4 miljarder kronor. till Gotland. Omsättning besöksnäringen Viktigt event är Visionsdagen dit Härligt med familjen. Men många hinner inte träffa nära och kära så mycket de önskar. Att resa är ett sätt att kompensera bristen att umgås i vardagen. Resan står sig därmed stark mot alternativa investeringar. Omsättning ,8 miljarder kronor. företrädare för länets besöksnäring bjudits in. 10 tema Kommunikation och varumärke 11

7 Partnerskap Partnerskap Hon ska få Skåne att samarbeta mer best practice i världen Partners lockar 22 miljoner Jeanette Innala Jeanette Innala har arbetet med att utveckla starka varumärkens försäljning, marknadsföring och personal. Hon har tidigare varit egenföretagare inom person- och affärsutveckling, försäljningschef på Radisson SAS Sky City och Arlandia samt Key account manager på Sun Microsystem. Exempel på externa partners Visit Sweden Öresundsbron Scandlines Västsverige Lappland Småland Swedavia Fördelar med att ingå partnerskap Associeras med starka varumärken Koordinerade resurser Samlat utbud Konkreta erbjudanden Tematiserade erbjudanden företag i besöksnäringen i 33 kommuner kan bli en massiv kraft när de samverkar. Ett viktigt steg i den riktningen är att Tourism in Skåne tillsätter Jeanette Innala som ny affärsutvecklare för partnerskap. Tourism in Skåne har inlett arbetet med att ta fram en modell för hur man strategiskt och långsiktigt kan bygga partnerskap mellan olika aktörer. Jeanette Innala har uppdraget att arbeta fram en partnerskapsmodell och göra avslut med nya partners. Jeanette Innala: Samarbeten av olika slag finns ju redan. Vad blir det för skillnad framöver? Med ett definierat partnerskapsprogram kan Tourism in Skåne bygga långsiktiga och hållbara samarbeten, som inte är kampanjorienterade. Det ger större genomslag och ökad trygghet för alla parter. På sikt kan en mer strukturerad metod även frigöra resurser till exempel produktutveckling, bredare marknadsbearbetning och utbildning. Fördelarna med att vara partner till Tourism in Skåne skall ligga långt bortom det finansiella. Hur långt har arbetet med en ny partnerskapsmodell kommit? Ett strategiskt arbete med att definiera värdekedjan för hela näringen pågår. För att kunna gå ut och erbjuda samarbeten måste vårt eget erbjudande vara klart och tydligt. Ge exempel på hur dagens samarbeten ser ut? Ett samarbete som har påbörjats handlar om att etablera Sverige som ett intressant alternativ för tyska konferens- och mötesarrangörer. Undersökningar visar att kännedomen är låg. Många aktörer är intresserade av att nå den tyska målgruppen, och har intressanta produkter och erbjudanden. För att få genomslag är samordning och gemensamma insatser nödvändiga. I detta partnerskap ingår Tourism in Skåne, Malmö Convention Bureau, Västsvenska turistrådet, Göteborg Convention Bureau, Stockholm Convention Bureau, Swedish Lapland och Visit Sweden. Vad kan partnerskap innebära för den enskilde näringsidkaren? Ett partnerskap kan erbjuda nya större sammanhang att medverka i och vägar som annars inte existerat. Partnerskapet kan komplettera mindre företag och kommuner genom att bistå med kompetens och kunskap som de själva inte har. Alla partners får även större utväxling på sina marknadsinsatser genom samordning. Hur ser din vision för partnerskap ut? Först handlar det om att inventera vårt erbjudande och paketera om det. Men också att lyfta blicken och se vem vi vill skall vara Skånes partner eller ambassadörer. Vi söker skånska företag och profiler som känner engagemang och vilja att sätta Skåne i strålkastarljuset i Sverige såväl som utomlands. Vilka är dina drömpartners? Skånska företag och människor som vill bidra till att göra Skåne till en stark mötesplats, som öppnar dörren till Skåne genom sina investeringar och sin tilltro. De som skapar ett Skåne dit människor vill flytta, där de vill leva och jobba. Skånska företag som Peab med Mats Paulsson i spetsen är på önskelistan. Koenigsegg Automotive AB vore för mig, som bilälskare, en spektakulär partner. Den skånska drömmen som blev sann. Jag skulle gärna se Zlatan som ambassadör för Skåne. En internationell skånsk stjärna som skulle vara en fantastisk förebild och skapa intresse och engagemang för Skåne både på den svenska och internationella marknaden. Sydafrika är världens vackraste land, enligt resemagasinet Conde Nast Travellers läsare. Men det är inte mäktiga viltreservat som är de största besöksattraktionerna. Störst är shoppingområdet V&A Waterfront i Kapstaden, som lockar 22 miljoner besökare om året. V&A Waterfront 450 butiker. Många lokala varumärken för mode, juveler och läder 80 restauranger. Barer, pubar, kaféer, snabbmat och lyx 100-tals aktiviteter varje dag. ribbåt, katamaransegling, cykeluthyrning, hajcharter, helikopterflyg, utflykter etcetera v&a waterfront är en industriell hamn som sedan 1990-talet utvecklats till ett restaurangoch shoppingområde. Idén är inte originell för Kapstaden. Den har genomförts i San Francisco, Baltimore, Sydney, London och på många andra platser i stor och liten skala. Men V&A Waterfronts succé gör den intressant att titta närmare på. Faktorerna för framgång kan anammas även i andra mindre partnerskap mellan handel, restauranger och attraktioner så kallade shoppingbyar: V&AW har prioriterat entreprenörer som äger sin egen verksamhet framför tjänstemanna- och franchisedrivna partners. Det säkrar en unik mix av talanger, visioner och idéer från partners som sätter sin personliga prägel på området. Var noga med sammansättningen av partners så att de både kompletterar och konkurrerar varandra. Det ger den enskilde partnern incitament att marknadsföra sig mot specifika kundgrupper och ändå ha utrymme att tjäna pengar. Ett shoppingby-projekt som V&AW måste satsa på nischer, till exempel med lokalt hantverk. Olikt ett traditionellt shoppingcenter, så drar en shoppingby besökare från ett mycket bredare demografiskt spektrum. En stor fördel för partners i V&AW har varit den gemensamma marknadsföringen som gjorts centralt för projektet i helhet. Det har gett små partners draghjälp med internationell marknadsföring och varumärkesbygge. Hitta en bra mix mellan det kommersiella och det kulturella som museer, vetenskapscenter, yrkesfiskare etcetera. Håll alltid öppet. V&A Waterfront i Kapstaden har öppet 9-21, sju dagar i veckan 365 dagar om året. Skånes drömpartner. En internationell skånsk stjärna, en fantastisk förebild. Ett partnerskap som blivit Sydafrikas viktigaste attraktion 12 tema Kommunikation och varumärke 13

8 Kanalstrategi Budget kommunikationen ska successivt flyttas från traditionella marknadskanaler till digitala. Mer fokus ska läggas på event och icke-köpt media, det vill säga egna- och förtjänade kanaler. Det är huvuddragen i Tourism in Skånes kanalstrategi. Bakgrunden till förändringen är att potentiella resenärer i Sverige och Danmark, Skånes viktigaste marknader, använder internet i allt större utsträckning för att planera och köpa sina resor. Svenska charterföretag säljer idag till exempel över 65 procent av sina resor online. sverige och danmark ligger långt fram i den här utvecklingen, men även andra marknader följer samma tydliga trend. Det är till de digitala kanalerna många vänder sig för inspiration och information när de ska resa. Det har även visat sig att personer som använder internet mycket, oavsett ålder, är mer resbenägna än snittet. Skånes marknadsföringskampanjer förflyttas därför successivt till digitala kanaler, som till exempel Dave goes to Skåne i UK, och CarPlusVacation i USA samt 100% Echt i Tyskland. Navet i den nya kanalstrategin är Skånes nya bokningsplattform, en egen kanal som också utvecklas till Sveriges största resebutik online. En digital plattform byggs för reseprodukter, företag och 33 kommuner i Skåne. medverkan i bokningsplattformen är frivillig. Det kostar inget för till exempel hotell, restauranger eller kanotuthyrare att delta. Deltagarna betalar en marknadsmässig provision på 15 procent inklusive moms för varje bokning, beroende på produkt eller kanal. Deltagarna betalar bara för bokad och betald produkt. Provisionen kan därför ses som en marknadsföringsinvestering som ger garanterad omsättning. För mer information om bokningsplattformen, se rapport 2 om Tjänsteinnovation och tillgänglighet. Köpenhamn med i bokningplattformen Den 1 juni blir stora reseanledningar som Köpenhamns Tivoli, Tosselilla Sommarland och Skånes djurpark bokningsbara. Liksom boende och transporter. Samtliga Tourism in Skånes marknadskampanjer kommer att styra mot bokningsbara produkter. Kampanj och köp kommer mycket nära varandra. tourism in skåne delar in marknadskanaler i köpta-, egna- och förtjänade kanaler. Den strategiska förändringen innebär översiktligt en förflyttning från köpta kanaler till egna- och förtjänade kanaler. Med en långsiktig strategi är utveckling av de egna- och förtjänade kanalerna ett mer kostnadseffektivt och ett mer långsiktigt sätt att bygga nära kundrelationer. Mobiler RESA MAT SE Resebyråer O GÖ SK Å N ES BOKNIN G SBARA PRODUKTER RA hemsida hemsida DE CH BO EN Social media hemsida Resesajter intressesajter över disk över disk Partnersajter Samlat Skåne vinner Samverkan och gemensam finansiering av marknadsinvesteringar är en tydlig trend bland destinationer i hela världen. Skåne har en stor utmaning att samordna regionen, 33 kommuner och företag. Lyckas det, kan Skåne fortsätta att stärka sitt varumärke i förhållande till konkurrenterna. besöksnäringen svarar för nästan 10 procent av jordens BNP och därmed en av världens största branscher. Det är också en av världens mest konkurrentutsatta marknader med ett oändligt utbud av destinationer och produkter som tävlar om resenärernas pengar. Därför är lyckade investeringar i vass kommunikation och starkt varumärke avgörande för framgång. Storbritannien mobiliserar nu till exempel över en miljard kronor till en extra marknadsföringskampanj över fyra år. Målet är att locka en miljon nya besökare per år. Det kungliga bröllopet nyligen och OS 2012 är viktiga dragplåster att bygga kampanjerna kring. Det intressanta är att 500 Mkr av de nya brittiska marknadsinvesteringarna är skattepengar. Detta är uppseendeväckande i ett läge när den offentliga sektorn i övrigt drar ned kraftigt. Att Storbritannien investerar 500 Mkr av offentliga medel tillsammans med 500 Mkr från privata turistföretag i extra marknadsföring beror på att besöksnäringen förväntas skapa nya jobb om kampanjen lyckas. Skånes strategiska mål är att öka antalet gästnätter med 1,5 miljoner på fyra år. Under den perioden har marknadsbolaget Tourism in Skåne fått ett extra anslag på 5 Mkr per år för att öka marknadsinsatserna. Tourism in Skånes årsbudget 2011 är därmed cirka 35 Mkr, finansierade av offentliga medel från ägarna Region Skåne och Skånes kommuner samt av privata företag. När det gäller samverkan med de privata företagen så har de historiskt skjutit till ungefär 35 procent, 7-8 Mkr per år, i olika partnerskap. En ny satsning för att öka antalet partnerskap med näringen väntas från och med nästa år öka de privata företagens medverkan till nästan 50 procent. Klimaforandring Foto: Off line till online HELSINGBORG Her står fristelserne i kø HELSINGBORG: Ethvert parforhold skal plejes. Det gælder også forholdet til venner og veninder. Gør noget aktivt ved det. Tag en shoppingweekend i Helsingborg. Nyd hinanden. Det er livet. på liknande sätt resonerar många destinationer, även Sverige genom Visit Sweden, som satt mycket höga mål, att dubbla omsättningen till 500 miljarder till Även här i Skåne samverkar den offentliga sektorn med näringen för att stärka positionen på marknaden. KUNDER Skånes bokningsplattform är navet i kanalstrategin. Resenärerna förväntar sig att kunna hitta information, boka och betala online på ett och samma ställe. Sociala kampanjer som fungerar De sociala kanalerna inbegriper någon form av interaktion och dialog. Genomslaget kan bli oerhört stort och långlivat. Ett gott exempel är STF, som 2009 genomförde kampanjen Sveriges svenskaste jobb. Under 60 sommardagar erbjöds en person att resa runt i Sverige och rapportera sina upplevelser via sju bloggar, twitter, facebook och livekamera under resan. Ungefär personer följde bloggen under kampanjperioden. Trafiken till STF:s hemsida ökade med 70 procent jämfört med samma period Helt i linje med 14 den sociala medielogiken fortsatte besökandet på sajten att öka efter kampanjens slut. Pr-värdet i traditionella medier beräknas ha uppgått till 7,3 miljoner kronor. Kampanjen inspirerades av Tourism Queensland som på liknade sätt erbjöd The best job in the world. Kampanjen spred sig snabbt på webben och fick även stort genomslag i de traditionella medierna. Annonsvärdet beräknas till över 200 miljoner dollar. Minst tre miljarder personer exponerades för kampanjen, som spreds i närmare 200 länder. Her finder du alle herligheder i gåafstand Helsingborg rummer mere, end du aner. Fx Europas smukkeste park, Nordens ældste gågade og det dejligste konditori. Byen er et mekka for mode, boligindretning og madoplevelser. Lige nu kan du oven i købet nyde livet til en særpris: DKK 490,- pr. person med overnatning på 4-stjernet hotel, stor morgenmadsbuffet og færge t/r. Altid en afgang der passer skånes finansiering av marknadsinsatser har alltså en betydligt större andel offentliga medel än den brittiska storsatsningen beskriven ovan som delas 50/50. Bakgrunden till det är den småskaliga besöksnäringen i Skåne med ett hundratal större företag och över fåmansföretag. Skåne har ett stort arbete kvar att samordna de många små företagen och kommunerna i mer koncentrerade insatser. För att större marknadsinsatser ska ge utdelning behövs väl utvecklade, förpackade och bokningsbara reseanledningar att erbjuda marknaden. Därför investerar Näringsliv Skåne, en del av Region Skåne, tillsammans med EU-medel,12 Mkr i tre år för att utveckla arbetet med besöksnäringens infrastruktur, förpacka erbjudanden, öka samarbete och innovationskraft bland de många aktörerna. Att större samordnade marknadsinsatser ger resultat behöver man inte gå till Storbritannien för att hitta. Skåne deltar i Sydsveriges gemensamma Danmarkssatsning där 35 Mkr investerats om året i extra marknadsföring i tre år. Investeringen har hittills gett extra gästnätter i Skåne. Enligt marknadsundersökningar som görs så tenderar de som besökt Skåne att komma tillbaka. Læs mere på meresverige.dk God shopping! Utbudsannonsering danska i Weekendavisen. En av många aktiviteter i Sydsveriges treåriga satsning i Danmark som gett nya gästnätter. Länk: Tourism in Skånes budget 2012, prognos Offentliga medel Privata medel Totalt Skånes strategiska mål Mkr 10 Mkr 35 Mkr + 1,5 miljoner gästnätter 17,7 till 24 miljarder kr, +30 procent nya arbetstillfällen tema Kommunikation och varumärke 15

9 Hållbarhet Nya säsonger Mallis dubblade besökare med nya säsonger Mats Urde, varumärkesprofessorn, ser möjligheter för Skåne som hållbar destination Hållbarhet kräver mer än det förväntade satsa gärna på hållbarhet - men gör mer än vad som förväntas och se upp för green washing. Det menar docent Mats Urde vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet och även kallad varumärkesprofessorn. - Vill Skåne få tillbaka de pengar som investeras så måste man göra mer än vad som förväntas. Hållbarhet är en av dagens stora globala trender och en hygienfaktor, alltså något som tas för givet. Om inte Skåne kan erbjuda något unikt så kommer en satsning på hållbarhet försvinna i mängden, säger han. En förutsättning för att uppfattas som trovärdig är att verkligheten överensstämmer med budskapen, menar Mats Urde. Annars finns risk att det genomförda uppfattas som så kallad green washing, det vill säga att genom marknadsföring försöka skapa en bild av sig Sveriges kommunikationsstrategi för hållbarhet Visit Sweden, Sveriges officiella marknadsorganisation, slår i en ny rapport fast att hållbarhet är en förutsättning för en långsiktigt konkurrenskraftig destination. Sverige måste alltså ladda varumärket med hållbarhet för att kunna konkurrera på marknaden. Det nationella huvudbudskapet till den miljömedvetne globala resenären och till det globala företaget är: - Vi vågar tro på en vacker värld. Tre delbudskap är: som miljövänlig utan att kunna leva upp till den i verkligheten. - Om Skåne säger Kom hit här har vi hållbar turism, så måste besökarna känna att det inte är reklam utan att det är på riktigt. Nycklarna för att lyckas är de samma som i allt varumärkesarbete: att agera konsekvent, systematiskt och långsiktigt, säger han. mats urde menar att det idag finns potential att lyfta hållbarhetsfrågan för enskilda attraktioner, men förmodligen inte för regionen som helhet. - Inventera vad som är att betrakta som hållbart. Lyft fram det och berätta att det finns. Då först kommer de som vill turista hållbart se Skåne som ett alternativ, säger han. Ett exempel på så kallad paketering, menar Mats Urde, kan vara att införa en - Ett medvetet val är enkelt. Exempel på bevis är: Stockholm Miljöhuvudstad 2011, gröna hamnar och gröna inflygningar från Arlanda. - Lär av naturen. Exempel på bevis är: Europas sista vildmark, allemansrätten, nationalparker, KRAV-gårdar och restauranger. - Ett framsynt värdskap. Exempel på bevis är: gaytolerant, barnvänligt, nyskapande mötesarrangemang, sjukvård. exklusiv hållbarhetscertifiering för företag och näringar som lever upp till extra hårda krav. - Att införa en skånsk motsvarighet till Kunglig hovleverantör för de som gör något utöver det vanliga inom hållbarhet skulle vara ett sätt att skilja sig från mängden. det viktiga, framhåller Mats Urde, är att utarbeta en övergripande strategi och hålla sig till den. Genom att visa på konkreta exempel blir man trovärdig. - Det finns fler regioner i Sverige som erbjuder i stort sett samma saker som Skåne. Och då finns egentligen inga andra alternativ än till att skilja sig från mängden. Att satsa på hållbarhet kan absolut vara rätt strategi. - Men en nyttig lärdom är att det är de som genomför sin strategi som lyckas, inte de som pratar, säger Mats Urde. mallorca har förvandlats från ett resemål för lågprischarter på sommaren till att bli ett trendigt resmål dit resenärer åker året om. Arbetet med att förändra varumärket Mallorca har varit genomgripande och har tagit över 20 år. Resultat: dubbelt så många besökare. En viktig del i Skånes strategi för att öka antalet gästnätter, liksom Mallorcas, är att öppna nya säsonger. Erfarenheter från andra destinationer som lyckats visar att det är ett långsiktigt och grundläggande arbete som måste göras för att det ska lyckas. Viktiga bitar måste på plats innan de kan tas ut fullt i form av kommunikation och varumärkesbyggande. Sju framgångsfaktorer att inspireras av: 1. investeringar i infrastruktur (produkt- och destinationsutveckling) De stora hotellkomplexen har ersatts av designhotell, spaanläggningar, lanthotell och vingårdar som lockar turister på såväl höst som vår. Öns huvudstad Palma de Mallorca har genomgått en slående förvandling - fallfärdiga hus har blivit boutiquer, skumma hamnkvarter är numera turiststråk och bordeller är nu restauranger. Mallorcas vision inkluderar ett spårvagnssystem och tunnelbana från flygplatsen för att öka mobiliteten på ön. 2. lokal förankring (produkt- och destinationsutveckling) För att strategin skulle få genomslag har ökad kunskap bland lokalbefolkningen och beslutsfattarna om turismens betydelse varit avgörande. Det är tack vare ett starkt regionalt styre, ett proaktivt turistråd och engagemang från det lokala näringslivet som Mallorca idag är en året runt-destination. 3. ökat upplevelseutbud (tjänsteinnovation) För att locka turister hela året krävs mer än soliga stränder. Mallorca erbjuder nu nischade aktiviteter under lågsäsong som exempelvis golf, cykling och bergsvandring. Som dragplåster anordnas även flera events under året, exempelvis professionella cykel- och golftävlingar. I framtiden planeras en satsning på en utvecklad konferensverksamhet. 4. fastighetsmarknad (tjänsteinnovation) Mallorcas kraftigt förbättrade rykte under senare tid har påverkat fastighetsmarknaden positivt. Allt fler som besöker ön väljer att investera i ett ett andra hem, vilket automatiskt ger fler återresor per år. 5. förbättrad tillgänglighet (tillgänglighet) För en året runt-destination är tillgänglighet a och o. Genom samarbeten med resebolag har andelen flygningar till ön ökat. I år öppnade nya flyglinjer från Ukraina och Kazakstan. Fler direktflyg gör det också enklare att resa till ön och antalet spontan- och weekendresor har ökat markant. Mallorcas Hotel Federation har dessutom byggt upp en gemensam bokningsplattform, Visit Mallorca. 6. nya marknader (kommunikation och varumärke) Mallorca har en speciell plats i alla engelska, tyska och svenska hjärtan men för att belägga ön året om riktar man sig numera till fler marknader. I år beräknas antalet ryssar som besöker ön trefaldigas jämfört med förra året, vilket är ett resultat av Mallorcas marknadsföring på mässor för turism i Moskva och Kiev. Mallorcas fantastiska resa som destination Antal passagerare till Mallorcas flygplats miljoner/år Prommis på Mallis. Mallorca dubblade antalet besökare genom att öppna nya säsonger. 6. marknadsföring (kommunikation och varumärke) Mallorcas turistråd arbetar främst med pressbearbetning för att bygga en positiv image av Mallorca i nationella och internationella medier. Flertalet pressresor och events arrangeras med teman såsom kultur, gastronomi, natur och sport. Mallorca har även insett vikten av att bygga relationer med utländska resebyråer då de till stor del är öns ansikte utåt. Varje år anordnas en kongress på ön och i år deltog över 300 resebolag. Under hela året, men särskilt mellan januari och mars, arbetar Mallorcas turistorganisation med att aktivt marknadsföra ön på mässor runt om i Europa. Webb, annonser och broschyrer är andra viktiga kanaler. Marknadsföringen skiljer sig under året. Under högsäsong riktas kommunikationen till par och barnfamiljer med fokus på sol och bad. Under lågsäsong marknadsförs aktiviteter såsom cykling eller golf och man riktar sig främst till aktiva par och WHOPs (wealthy. healthy, older people). Även weekendresor promotas i högre grad under lågsäsong. Idag förmedlas bilden av Mallorca som ön med något för alla vare sig ni är en aktiv barnfamilj, ett trendigt par eller golfande pensionärer så är Mallorca det perfekta resmålet. Året om. 16 tema Kommunikation och varumärke 17

10 Dina idéer Bidra med dina bästa förslag Som aktör i besöksnäringen i Skåne är din erfarenhet och kunskap mycket värdefull för oss. Svara på följande frågor här före den 10 juni. Stort tack för din medverkan. Bör Skåne som region investera mer offentliga medel i marknadsföring av Skånes som besöksdestination? Anser du att politiker och tjänstemän i Skåne förstår vilken betydelse besöksnäringen har för ekonomi och marknadsföring av regionen i stort? Hur anser du att samordning och samverkan mellan aktörerna i Skånes besöksnäring fungerar? Vilken enskild insats krävs för bättre samordning och samverkan mellan aktörerna i Skånes besöksnäring? Vilket är ditt bästa förslag för hur enskilda aktörer kan hjälpa till att marknadsföra kollegor i övriga Skåne? Vore det rätt att omfördela marknadsföringsresurser från högsäsong till att skapa uppmärksamhet kring nya säsonger i Skåne? Bör Skåne investera extra för att etablera sig som en hållbar destination? Besvara frågorna genom att klicka här. Strategiprocess för Skånes besöksnäring 1. Produktoch destination Beslut om strategiskt mål Implementering 2. Tillgänglighet och tjänsteinnovation Komplettering Skånes strategi & handlingsplan 3. Varumärke och kommunikation Synkronisering med den nationella strategin Synkronisering av nationella och regionala behov. Tourism in Skånes styrelse har tagit ett beslut om en långsiktig strategisk plan för tillväxt i besöksnäringen. Tourism in Skåne utvecklar tre strategiska initiativ i rapportform som syftar till att nå strategiska tillväxtmål, +1,5 miljoner gästnätter till Vid tre tillfällen deltar företag, kommuner och övriga intressenter i arbetet med att komplettera de strategiska initiativen. Juli 2010 Juli 2011

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

men många slåss om uppmärksamheten.

men många slåss om uppmärksamheten. Svensk turismnäring Det går bra nu! men många slåss om uppmärksamheten. POSITIONSTEMAN Utgångsläget Historic and charming and also contemporary and evolving. Depth, heat, vitality. Storbritannien Keep

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Tourism in Skåne. Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre

Tourism in Skåne. Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre Tourism in Skåne Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre VÅRT UPPDRAG Som Skånes officiella marknadsbolag för besöksnäringen marknadsför, säljer och utvecklar vi Skåne som destination. Vi ska öka antalet

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Aktiviteter under 2017

Aktiviteter under 2017 Aktiviteter under 2017 Kommunikation Det är viktigt att de marknadsföringskanaler vi har och det marknadsföringsmaterial som vi producerar är sammanhängande. Genom att ha en enad bild över vår målgrupp

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Marknadsprofil 2009 Danmark

Marknadsprofil 2009 Danmark Marknadsprofil 2009 Danmark Sammanfattning Ekonomi och befolkning Danmark har 5,5 miljoner invånare och en åldersfördelning som liknar Sveriges. Precis som i resten av världen har Danmark märkt av finanskrisen.

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Resultat från Visit Swedens Brand Tracking 1 Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Associationer till Sverige...4 Kännedom,

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER

MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER MASTERPLAN NU BÖRJAR DET Med avstamp i den Nationella strategin för svensk besöksnäring, har Tourism in Skåne, Malmö Turism och VisitSweden tagit fram en

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN 2016-2020 Besöksnäringen i Norrköping har de senaste åren haft en positiv utveckling och näringen har fått den uppmärksamhet som den förtjänar som en

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Affärsidé Vi driver utvecklingsprocesser för platser, företag och organisationer som vill stärka sin attraktions- & konkurrenskraft. Attraktionskraft Boende Besökare

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument Visit Lund Strategidokument 1 DÄRFÖR VISIT LUND Visit Lund har funnits i snart två år och växer så det knakar. Därför behöver vi sätta visioner och strategier för framtiden, bli ännu bättre på att paketera

Läs mer

VARUMÄRKET UDDEVALLA

VARUMÄRKET UDDEVALLA VARUMÄRKET UDDEVALLA 2 VARUMÄRKET UDDEVALLA LÖFTET TILL OSS SJÄLVA OCH ANDRA Uddevallas varumärke är allt det som förknippas med namnet Uddevalla - bilder, känslor och associationer. Varumärket är ett

Läs mer

Vår varumärkesstrategi

Vår varumärkesstrategi Vår varumärkesstrategi En fördjupning i den varumärkesutveckling som ligger till grund för vår gemensamma identitet. 02 välkommen! Det här är en fördjupning i hur arbetet med att ta fram en ny identitet

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster 1. De traditionella kustnäringarnas minskande betydelse för lokalbefolkningen 2. Den expanderande turismens interaktion med kustens

Läs mer

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020 1 2 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020

Läs mer

Besöksnäringen lyfter! - med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat

Besöksnäringen lyfter! - med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen lyfter! - med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Uppsala län, 3 november 2015 28 miljoner vill komma till Sverige Hur många

Läs mer

Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010

Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010 1 Extra pressmaterial Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010 Urval: 1000 svenskar fördelat på 250 respondenter per följande urval: - Mälardalen inkl Stockholm, Göteborgsregionen, Sydsverige

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism

Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism Marknadsbeskrivningar Några av de faktorer vi tittar på vid val av marknader är gästnattsvolymer, tillväxtpotential, dygnsutlägg samt marknadens kännedom om

Läs mer

Visit Hemavan Tärnaby AB. Marknadsplan juli-dec 2015

Visit Hemavan Tärnaby AB. Marknadsplan juli-dec 2015 Visit Hemavan Tärnaby AB Marknadsplan juli-dec 2015 Under 2016 kommer vi att destinationsmarknadsföra Hemavan Tärnaby i olika reklamkampanjer på mässor, säljresor och via vår hemsida www.hemavantarnaby.se

Läs mer

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 VISIT ROSLAGEN Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 Sidan 2 av 27 DET HÄR ÄR ROSLAGEN Roslagen spännande små destinationer som tillsammans bildar Roslagen som destination! Sidan 3 av 27 Det är varje

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också.

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Marknadsföring av ditt utbud genom Visit Östergötland. Visit Östergötland är en del av Region Östergötland

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Turismen i Västsverige 34 miljarder kr (2010) Fyrbodal 11 miljarder 20 miljarder varav Göteborg ca 17 miljarder Sjuhärad 1 miljard

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Svensk Turism AB. Verksamhetsområden. Forum för besöksnäringens strategiska utveckling. Delägare i kommunikationsbolaget VisitSweden

Svensk Turism AB. Verksamhetsområden. Forum för besöksnäringens strategiska utveckling. Delägare i kommunikationsbolaget VisitSweden Svensk Turism AB Ägs av 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områdena äta, bo, resa och göra. Verksamhetsområden Forum för besöksnäringens strategiska

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2014-12-01 Innehållsförteckning Besöksnäringen en allt viktigare näring... 2 Hållbar tillväxt för företag och destinationer...

Läs mer

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Prioriterade marknader 2014 Målgrupp Snabb och korrekt information. Fysisk komfort, goda faciliteter, bekvämt transportsätt och tillgänglighet. Ett bra utbud

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event För nationell och internationell marknadsföring av Lund för ökad tillväxt och lönsamhet. Gemensamma budskap och kampanjer ger bättre affärer!

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

En framtidsspaning inom besöksnäringen. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011

En framtidsspaning inom besöksnäringen. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011 En framtidsspaning inom besöksnäringen Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011 En framtidsspaning inom besöksnäringen Trendanalys: Vision 2020 151 miljarder 2000-2010 254 miljarder

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Master-Brief LÄS. Uppdragsbeskrivning. Version 2010-11-25

Master-Brief LÄS. Uppdragsbeskrivning. Version 2010-11-25 Master-Brief LÄS Uppdragsbeskrivning Version 2010-11-25 Bakgrund Vilken marknad/marknader gäller det? Vad är bakgrunden till uppdraget? Vad som gjorts innan (om det är en ny kampanj för byrån) och annat

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg 1(6) Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg Regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim öppnade det andra dialogmötet i ordningen och hälsade deltagarna välkomna att fortsätta

Läs mer

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå a part of Swedish Lapland ekonomisk förening Destination Piteå arbetar för att främja sina medlemmars intressen genom att

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen SÖDERSLÄTTSPARTIET Visioner för turismen 1 TRE KONKRETA ÅTGÄRDER Centrumplanering Söderslättspaket Smygehuk Småskaligheten i Trelleborgs centrum måste lyftas fram. Vi vill göra Östergatan till en förlängd

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer