Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke"

Transkript

1 Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Mårten gås?

2 Inledning Varumärke Ett rungande ja för ett hållbart Skåne Starkt varumärke snabbfil till köp besöksnäringen vill investera mer pengar för att göra Skåne till en hållbar destination, enligt de 104 remissvar vi fått in i arbetet med denna delstrategi. Näringen är ense med styrelsen i Tourism in Skåne, som beslutar inriktningen på vårt arbete. Mer resurser ska läggas på att skapa Sveriges mest hållbara destination. klimatdebatten gör att medvetna resenärer kommer att resa kortare distanser framöver. Tågresandet spås exempelvis få ett uppsving. Vi har en mycket attraktiv närmarknad med Köpenhamn, Stockholm, Oslo, Hamburg, Berlin och Warszawa. Här har vi en tydlig fördel mot konkurrenterna Gotland, Dalarna och Bohuslän. det härliga med positionen Sveriges mest hållbara destination är att den ger oss nya affärsmöjligheter och ger oss aktörer en reell möjlighet att göra gott, att skapa ett mer hållbart samhälle. Att göra gott tror jag är en stark drivkraft för många livsstilsentreprenörer i vår näring. Det jobbiga med positionen Sveriges mest hållbara destination är att gå från ord till handling. Ska vi lyckas att bygga ett trovärdigt varumärke med hjälp av hållbarhet, så måste allt vi gör genomsyras av det. Vi måste utveckla och lyfta fram riktiga bevis på att vi menar allvar. locka besökare till Skåne. Ett attraktivt varumärke Skåne är grunden för att bygga en hållbar region som står sig väl i internationell konkurrens. En region som får driftiga och smarta skåningar att stanna och som lockar hit forskare, konstnärer, entreprenörer, investerare och andra intressanta människor. Människor som gör Skåne till Europas mest innovativa region, den långsiktiga visionen. Besöksnäringen är en viktig aktör i det arbetet. Kommunikationen når ut långt med budskap om att Skåne finns och vad man kan vänta sig av ett besök. De som nappar och besöker Skåne blir sedan, förhoppningsvis, ambassadörer med sina berättelser om Skåne tack vare kultur, natur, mat, boende och aktiviteter de upplevt. Besöksnäringen höjer livskvaliteten för alla i Skåne och sprider budskapet vida omkring. De tre stegen i vår strategi produkt- och destinationsutveckling, tjänsteinnovation och tillgänglighet samt kommunikation och varumärke har nu varit på remiss hos aktörerna vid tre tillfällen sedan hösten Tack för 415 remissvar med sammantaget flera tusen idéer och inspel från stora och små aktörer. Er medverkan är avgörande för att vi ska lyckas. Pia Jönsson Rajgård vill ha dina bästa idéer om Skånes besöksstrategi Skånes besöksstrategi Skånes strategiska mål är att öka antalet gästnätter med 1,5 miljoner per år till Det innebär att intäkterna stiger från 17,8 miljarder till 24 miljarder kronor per år, plus 34 procent. Omsättning besöksnäringen i Skåne (miljarder kr, *=prognos) ,8 24* ett tydligt och starkt varumärke gör det enkelt för konsumenten att välja som en snabbfil att fatta beslut om köp. Ju starkare varumärke, desto enklare och billigare blir arbetet med att marknadsföra och sälja det. Ett starkt varumärke = lägre försäljningskostnader. Ett starkt varumärke kan göra att det går att ta mer betalt för produkten, tjänsten eller upplevelsen. Det är också en försäkring om framtida intäkter, då man vet att det starka varumärket skapar nyfikenhet och lojalitet. Ett starkt varumärke = högre intäkter. Ett starkt och tydligt varumärke ökar intjäningsförmågan över tiden. Ett varumärke kan alltså bli en mycket värdefull tillgång. ta aktiemarknaden, som när den värderar företag som Coca-cola, tillskriver varumärke runt 70 procent av företagets värde. I Coca-colas fall måste en köpare betala runt 100 miljarder dollar enbart för varumärken alltså utan fysiska tillgångar som fabriker, distributionscentraler eller kontor. De betalar för något som enbart finns i framtida kunders medvetande. De betalar 100 miljarder, dubbelt så mycket som värdet av hela telekomjätten Ericsson, enbart för människors framtida vilja att just välja Coca-colas varumärken. Kostnader för att bygga varumärke kan och bör alltså betraktas som en viktig investering. Tourism in Skåne investerar, tillsammans med privata företag, 35 Mkr i utveckling och marknadsföring av Skåne som besöksdestination. Då besöksnäringen i Skåne väntas omsätta runt 20 miljarder kronor i år, så är det 0,17 procent. Frågan är om det är en rimlig investering i varumärket Skåne som besöksdestination? Se vidare text om investeringar i varumärket Skåne på sidan 13. ett destinationsvarumärke är ett löfte om en upplevelse som en potentiell besökare förväntar sig. Detta tydliga löfte ska förmedlas i all kommunikation från destinationen. Essensen av destinationen Skåne, det som gör Skåne annorlunda från andra destinationer i de potentiella besökarnas ögon, är Skånes varumärke. Varumärkesfrågan är komplex och den angår alla aktörer i besöksnäringen i Skåne. Det är när allas ambitioner, investeringar och strävan riktas åt samma håll och förmedlar samma värderingar som det blir riktad sprängverkan i insatserna. Det är därför varumärke och kommunikation är viktiga strategiska frågor för besöksnäringens företag och 33 kommuner att samlas kring. Vad är ett varumärke? Varumärket är de fysiska attributen på en produkt eller tjänst, tillsammans med de föreställningar och förväntningar som finns kring den, som namn eller logotyp ska framkalla i huvudet på publiken. bevisen kan vara att verkligen gå från off line till online när det gäller marknadsföring. Eller att skapa riktigt bra tåg- och miljöbilserbjudanden. Se till att man får ta med cykel på all kollektivtrafik i Skåne och bygga ut cykellederna. Införa ett certifieringssystem för de aktörer som arbetar hållbart. Många av dessa frågor måste avgöras i samverkan och i samarbete mellan privata- och offentliga aktörer. Arbetet med de tre strategiska initiativen, att gå från ord till handling, kommer att fortsätta i ett nytt virtuellt forum på Där ska vi tillsammans utveckla handlingsplan och följa upp delmål i det strategiska arbetet. Pia Jönsson Rajgård VD Tourism in Skåne att bygga varumärket skåne är ett långsiktigt arbete, beroende av samarbete och investeringar. Frågan är större än att enbart handla om att Viljan att köpa Coca-cola är värd 100 miljarder dollar. Vad är viljan att besöka Skåne värd? 2 tema Kommunikation och varumärke 3

3 Aktörerna svarar Aktörerna svarar Aktörerna vill se mer marknadsföring en stark majoritet av de aktörer inom besöksnäringen som deltagit i undersökningen vill att Skåne investerar extra för att etablera sig som en hållbar destination. De besvarade frågan: Bör Skåne investera extra för att etablera sig som en hållbar destination? På en 10-gradig skala fick frågan 7,76 i medelvärde. Tourism in Skåne inleder nu ett arbete med att inventera bevis som stärker Skåne som hållbar destination. Arbetet synkroniseras med VisitSwedens hållbarhetsstrategi för Sverige. besöksnäringen anser även att regionen som stort bör omfördela marknadsföringsresurserna från högsäsong till lågsäsong och därigenom skapa uppmärksamhet för nya säsonger. Att hitta lösningar för att locka besökare under höst, vinter och vår är prioriterat. det framgår, som vid tidigare remissfrågor, att den enskilt viktigaste åtgärden för att utveckla strategin är mer samarbete och samverkan mellan aktörerna. Dock ger aktörerna sig själva knappt godkänt vad gäller deras samarbetsförmåga i nuläget. Det framkommer efter att de fått svara på hur väl de anser att samordning och samverkan mellan aktörerna i Skånes besöksnäring fungerar. att aktörerna uppvisar en god självinsikt är dock ett bra utgångsläge för att förändra och utveckla strategin vidare. En åtgärd som läsarna själva föreslår är gemensam marknadsföring och samordnad information. Fysiska möten och en arena för att lära känna varandra anses vara nyckeln för att bygga upp ett ökat samarbete. vad gäller politikers och tjänstemäns förståelse för besöksnäringens betydelse för regionens ekonomi och marknadsföring är bilden splittrad. Det genomsnittliga betyget som aktörerna lämnar är knappt godkänt. Vidare medger aktörerna själva att det krävs en attitydförändring. För att ett ökat samarbete ska vara möjligt krävs det en förflyttning från ensam är stark till mer ger mer. Triangeln är en stor investering för mer hållbart resande. Över 20 miljoner människor bor på tågavstånd från Skåne. Så gjordes undersökningen Aktörer inom besöksnäringen har svarat på frågor om kommunikation och varumärke. Under sommaren har Tourism in Skåne fått in 104 remissvar. De som svarat är entreprenörer, transportföretag, turistbyråer, myndigheter och intresseorganisationer. Så graderar aktörerna viktiga frågor 1. Bör Skåne investera extra för att etablera 7,76 av 10 sig som en hållbar destination? Bättre samordning och samverkan Aktörerna svarade på vilken enskild insats de tycker krävs för bättre samordning och samverkan mellan aktörerna i Skånes besöksnäring. Nedan presenteras de mest populära förslagen, uppdelade i konkreta åtgärder och mjuka värden. Kollegor, inte konkurrenter Aktörerna ombads även ge sitt bästa förslag för hur de själva kan hjälpa till att marknadsföra kollegor i övriga Skåne. Nedanstående lista representerar de mest förekommande förslagen Bör marknadsföringsresurser omfördelas från högsäsong till att skapa uppmärksamhet kring nya säsonger? Bör Skåne som region investera mer offentliga medel i marknadsföring av Skåne som besöksdestination? Hur väl förstår politiker och tjänstemän i Skåne vilken betydelse besöksnäringen har för ekonomi och marknadsföring av regionen i stort? 7,45 av 10 7,36 av 10 4,7 av 10 Hårda förslag 1. Gemensam marknadsföring 2. Paketerbjudanden 3. Fler fysiska möten 4. Kompentensutveckling och utbildning 5. Ta del av framgångsrika internationella exempel 6. Identifiera ambassadörer 7. Gemensamt forum på webben 8. Särskilda nätverk för ämnesintresserade 9. Samordning av aktiviteter 10. Kick-off över gränserna Mjuka förslag Hårda förslag 1. Länka till varandras webbplatser 2. Rekommendera varandra när kunden är på plats 3. Skapa en mötesplats för aktörerna 4. Besöka varandras anläggningar 5. Skapa heltäckande besökskoncept 6. Premiera samarrangemang 7. Ge konstruktiv kritik till varandra 8. Informationsplats där alla kan dela sina förslag 9. Vara bokningsbara online 10. Gemensamma fredagsfrukostar Mjuka förslag 5. Hur väl fungerar samordning och samverkan mellan aktörerna i Skåne? 4,66 av 10 De aktörer som deltog i undersökningen fick svara på fem frågor och ge dem ett betyg på en 10-gradig skala. Värdet 10 representerar att man instämmer helt och 1 innebär att man inte alls instämmer på påståendet. 11. Attitydförändring 12. Fortsatt tydlig ledning 13. Arbeta med destinationer och inte orter 14. Ökad processorientering 15. Från regionalt håll ge alla aktörer samma möjligheter 11. Lära känna varandra 12. Hitta kompletterande nischer 13. Marknadsföra regionen, inte kollegorna i sig 14. Hitta gemensamma nämnare med minst en aktör 15. Sluta tänka i konkurrenstermer 4 tema Kommunikation och varumärke 5

4 Nulägesanalys Målgruppsanalys Skåne leder hård kamp om svenskarnas gunst Önskas: fler aktiva besökare SWOT-analys av Skåne som destinationsvarumärke Styrkor: Starkaste destinationsvarumärket i Sverige Spänstigt varumärke med kapacitet att locka flera målgrupper tradition, natur och innovation Starka undervarumärken som Malmö, Österlen, Sofiero, Kivik, Båstad, nära Köpenhamn med flera Möjligheter: Brett utbud av reseanledningar, aktiviteter, boende och event att kombinera och synliggöra Ökad merförsäljning tack vare korsmarknadsföring när aktörer samarbetar Stora närmarknader som Köpenhamn, Hamburg, Berlin och norra Polen Hållbart resande med till exempel tåg Etniskt resande (i Malmö har 30 % invandrarbakgrund) SWOT kommer från engelskans Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threats. nuläget definieras också av tre viktiga utvecklingsarbeten som pågår. Det första är arbetet med den gemensamma bokningsplattformen som byggs nu. Över produkter, företag och 33 kommuner samlas i en plattform så att de blir bokningsbara och betalbara online. Satsningen bygger på frivillig samverkan och är den största i sitt slag i Sverige. Det andra stora utvecklingsarbetet handlar om produkt- och destinationsutveckling genom kunskapshöjande åtgärder. skåne är det mest populära resmålet i Sverige. Men Gotland stärker sin position. Svenskarna anser till exempel att Gotland ger mig spännande nya intryck i högre grad än Skåne. Konkurrensen från de flesta andra destinationer ökar också, då alltfler identifierat besöksnäringen som motor för ekonomisk utveckling. Därför intensifierar Skåne arbetet med kommunikation och varumärke. Skånes varumärke är starkt. Svenskarna föredrar Skånes natur, fina kommunikationer, restauranger, hotell- och övernattningsmöjligheter före Gotlands såväl som Sveriges övriga regioner. Det visar resultaten från en varumärkesundersökning där 1000 svenskar och 500 danskar bedömer 13 svenska regioners attraktionskraft. Undersökningen genomförs vartannat år. Insikterna från de många kundernas upplevelse av Skåne är avgörande för arbetet med att nå de strategiska målen. Med planeringshjälpmedlet SWOT-analys kan en övergripande bild ges av nuläget i arbetet med varumärke och kommunikation. Svagheter: Få färdigförpackade reseprodukter Underutvecklade säsonger 2/3-dels Skåne, stark utveckling i väst och eftersatt utveckling i öst Låg industrialiseringsgrad med få stora aktörer och många små Relativt okänt utanför Sverige Hot: Konkurrenterna investerar i destinationsutveckling och kommunikation Stärkt krona minskar reseströmmarna från närliggande marknader Besöksnäringen tas inte på allvar när det gäller att skapa ekonomiskt välstånd Insatser görs också för att öka samarbetet mellan de många aktörerna och att stärka innovationsförmågan. Näringsliv Skåne medverkar i arbetet. Det tredje större arbetet handlar om att koncentrera marknadsinsatserna, så att de blir effektivare. Bland annat genom att öka arbetet med digital marknadsföring, event och PR, då alltmer av resandet planeras, bokas och betalas online. I arbetet att koncentrera marknadsinsatserna ingår också att i större utsträckning ladda varumärket Skåne med hållbart resande, aktivt och yngre. undersökningar visar att besökare kommer till Skåne för naturen, närheten till hav och vatten, atmosfären, övernattningsmöjligheterna, en region som ger nya, spännande intryck, gott om sevärdheter samt ett öppet och tolerant klimat. Jämfört med övriga regioner får Skåne högst betyg i nästan alla kategorier. 74 procent av alla Skånebesökare kommer från Sverige. Det är självklart en viktig marknad att behålla positionen på. I Sverige riktar sig kampanjerna främst mot återköp, då undersökningar visar att de som varit i Skåne gärna kommer tillbaka. På de utländska marknaderna är tillväxtpotentialen stor. Danmark och Tyskland ligger nära och Skånes utbud matchar väl efterfrågan på de marknaderna. Intressanta marknader som är nyare är Nederländerna samt Polen, som nu börjar bearbetas aktivt. för att lyckas med kommunikationen måste den vara målgruppsanpassad. Generellt kan sägas att för nationella målgrupper bör det osvenska lyftas fram, då svenskarna attraheras av att Skåne känns annorlunda, och nästintill utländskt. För internationella målgrupper lyfts i stället det svenska fram, då detta upplevs som exotiskt och speciellt. Dock ska känslan och profilen för kommunikationen vara densamma oavsett målgrupp. målgruppsvalet bygger på Visit Swedens analyser, som visar att det finns en stor grupp globalt medvetna människor med resvana både privat och i tjänsten. En övergripande indelning görs i Den globala resenären för privatresemålgruppen och Det globala företaget för företagsmöten och incentiveresor, det vill säga resor i syfte att belöna partners eller stimulera medarbetare. Par som njuter av den andra frihetsperioden med utflugna barn är traditionellt viktiga Skånebesökare. Land i privatresemålgruppen Den globala resenären urskiljs tre segment som intressanta att bearbeta. Två av dem, Double Income, No Kids (DINKs) och Wealthy, Healthy Older People (WHOPs) tillhör de så kallade första och andra frihetstiden, vilka kommer att driva nya resemönster och där tillväxtpotentialen är hög. Ett tredje viktigt segment är de som reser med familjen, Active Families. I målgruppen Det globala företaget sker inriktningen mot företag med intresse av företagsmöten och incentiveresor (motivations- och belöningsresor). Här har Sverige och Skåne stor tillväxtpotential som relativt okänd men attraktiv destination. Yngre aktiva besökare är en målgrupp med stor tillväxtpotential. Så ska Skåne nå det strategiska målet 2014 i antal gästnätter Sverige Danmark Tyskland UK Norge USA Nederländerna Polen Gästnätter 2010 Mål gästnätter Totala antalet hotellgästnätter 2010 var 3,3 miljoner plus 1,1 miljoner campinggästnätter, det vill säga 4,4 miljoner. Målet 2014 är 6 miljoner gästnätter inklusive camping. Siffrorna för 2010 i tabellen är exklusive camping. på samma sätt som vi arbetar med en tydlig position för Skåne, arbetar Visit Sweden med Sveriges position. Då Skånes erbjudande stämmer väl överens med de övergripande värden som marknadsför Sverige, utgör Skåne en viktig draghjälp åt Sverige, samtidigt som Sverige agerar draglok för Skåne. Samarbete sker via Visit Swedens utlandskontor, bland annat genom workshops. Detta är den globala resenären Globalt medveten Söker nya annorlunda upplevelser i interaktion med naturen el storstäder Resvana både privat och i tjänsten Föredrar genuina resmål och lärande upplevelser Är kulturintresserade Har högre disponibel inkomst och högre utbildning än genomsnittet Högre internetmognad 6 tema Kommunikation och varumärke 7

5 Huvudbudskap Huvudbudskap Bäst i världen på naturvård för alla Naturupplevelser i världsklass i kombination med bad, shopping och stadspuls. Vattenrike kombinerar det bästa av två världar och är därmed en inspirerande referenspunkt för huvudbudskapet för Skånes varumärke. Vattenrike är också sinnebilden för hållbar turism, vilket blir allt viktigare. Dualism skapar spänning Så bidrar du Till skillnad från varumärken för varor och tjänster så ägs ett platsvarumärke av alla och ingen. Det är lika mycket du och jag som mannen på gatan eller företags-vd:n och popsångaren som skapar bilden av Skåne, vilket är viktigt att ha i åtanke. Läs mer. skåne är inte det ena eller det andra. Skåne är både och. Det är genuint svenskt samtidigt som närheten till kontinenten och den danska historien lämnat tydliga avtryck. Skåne erbjuder både soliga sandstränder och natursköna nationalparker, både klargula rapsfält och djupgröna skogar. Det finns både landsortskänsla och storstadspuls. Listan över spännande motsättningar kan nästan göras hur lång som helst. Viktigt är att trycka på att Skåne är det bästa av två världar. Skåne ska uppfattas som den region i norra Europa där du får mest ut av livet. Det är detta budskap som ska kommuniceras för att uppnå visionen, att Skåne ska uppfattas som den region i norra Europa där du får mest ut av livet. Det bästa av två världar är ett långsiktigt koncept. Det är enkelt och tydligt samtidigt som det gör kommunikationen spännande genom möjligheten att visa upp intressanta ytterligheter och tydliga kontraster. Oavsett om kommunikationen sker genom broschyrer och annonser i tryckta tidningar, eller webb och sociala medier så genomsyrar budskapet Det bästa av två världar. Dualismen och kontrasterna i konceptet fungerar i alla kanaler. konceptet det bästa av två världar används på alla marknader. Men det är viktigt att anpassa budskapen efter vad som attraherar de valda målgrupperna på respektive marknad. I Sverige förstärks den exotiska och osvenska känslan genom kommunikationen. I Danmark är det viktigare att trycka på naturen och tillgängligheten. I Norge uppfattar man Skåne som exotiskt och kommunikationen fokuserar på matupplevelserna, slotten och kulturen. I Tyskland och Holland framhävs stränder, kultur och mat, men även närheten till stadsmiljöerna. I Storbritannien ligger fokus på design, golf, stadsmiljöerna och stränderna. arbetet med att utveckla skåne som turist- och mötesdestination kan ses i det större sammanhang som Region Skånes internationella innovationsstrategi ger. Denna strategi är under bearbetning, och syftar bland annat till att vara en hjälp för att anta de globala utmaningarna och skapa förutsättningar för ett mer innovativt Skåne. Stöd finns bland annat i form av forskning, utbildning, entreprenörskap och finansiering. I ett övergripande perspektiv handlar det om Skånes internationella position, som ett hållbart samhälle där personlig hälsa och en attraktiv innovationsmiljö är viktiga parametrar. redan efter några minuter ser vi den första havsörnen. Den sitter ensam i ett träd, kanske 50 meter från vår båt. En kråka slår sig ned. Havsörnen ägnar inte kråkan en blick. Istället är blicken fäst på en gås som står onaturligt vid iskanten ett tjugotal meter bakom vår gummibåt med plats för tio personer. - Gåsen verkar inte ha klarat natten. Den blir troligen nästa örnmål, säger Jan Olsson, ägare av företaget Landskapet som arrangerar örnsafari i Kristianstad Vattenrike. men vattenrike har mycket mer än örnsafari att erbjuda. Tranorna, som kommer i tusental varje vår, har redan utmanat Hornborgarsjön som Sveriges trandansmecka. Det finns även båtturer i hela Vattenrike, från Torsebro i norr till Gropahålet vid Åhus i söder. Året runt och för alla smaker och önskemål. Ett nybyggt besökscenter, Naturrum, lockar skolklasser, turister och forskare. Området är handikappanpassat och lättillgängligt. Nya vandrings- och cykelleder tillkommer varje år. Tack vare läget på cykelavstånd från Kristianstad med sin järnvägsknutpunkt och E22:an som knyter samman östra Sverige och kontinenten blir Vattenrike en kombination av två världar: Lättillgängligt och mystiskt. Dramatiskt och lugnt. Vattenrike blir också en väldigt konkret spegling av dualismen i varumärket Skåne; Spännande örnsafari och kul bad. Rogivande naturupplevelse och vacker stadsmiljö. Aktiva vandrings- och cykelturer tillsammans med storstadspuls i Malmö/Köpenhamn. potentialen är enorm, framför allt om Vattenrike på ett ännu bättre sätt än idag skulle kunna dra nytta av smart paketering/marknadsföring tillsammans med andra aktörer samt bättre utnyttjande av dualismen i Skånes varumärke. Samtidigt skulle Skåne som varumärke och region också vinna mycket på att bättre koppla an till Vattenrikes potential. Biosfärkontoret, som har utvecklingsansvaret för Kristianstad Vattenrike, arbetar redan idag strategiskt för att involvera så många som möjligt i utvecklingen av Vattenrike; kommunen, markägare, näringsidkare, närliggande golfbanor, skolor. - Det handlar om att alla ska förstå hur de på ett hållbart sätt kan dra nytta av de värden som finns i området. Alltifrån den yppersta forskningseliten till allmänheten ska kunna komma hit och ta del av hela detta fantastiska område, säger Sven-Erik Magnusson, initiativtagare till Vattenrike och chef för biosfärkontoret. Genom att även knyta utvecklingsarbetet närmre besöksnäringen, skulle såväl Skåne som Vattenrike själva kunna utnyttja dess potential ännu bättre och på så vis skapa ett varumärke/besöksdestination i världsklass. Naturvård framtidens turistattraktion Vattenrike utsågs i maj 2011 till världens bästa biosfärområde. Forskaren Lisen Schultz har undersökt 148 biosfärområden i världen. Inget av dem kan konkurrera med Kristianstad Vattenrike. - När det finns biosfärer som ska skyddas brukar man oftast stoppa allmänheten från att komma dit. I Kristianstad gör man tvärtom och låter alla komma. Här är Vattenrike en stor be- Örnsafari i Kristianstads vattenrike. En överraskning för nästan alla Skånebesökare. söksattraktion samtidigt som man hela tiden tar hänsyn till naturvärdena, säger Lisen Schultz. - Ingen annan i världen är så bra på att kombinera naturvård och tillgänglighet för allmänheten, fortsätter hon. Fler insikter om hållbar turism på sid 14. Foto: Matt Sefton 8 tema Kommunikation och varumärke 9

6 Konkurrentanalys Konkurrentanalys Marknadskrig på tre fronter på två av tre fronter blir motståndet allt hårdare i marknadskriget. Gotland blir till exempel starkare som sommardestination. Dalarna, liksom många andra regioner, sticker upp och blir bättre på att erbjuda aktiviteter året om. Resor generellt står sig däremot starka mot den tredje och största konkurrenten, alternativa investeringar. Gotland är Skånes huvudkonkurrent när det gäller sommarbesökare. Detta trots att Gotland är volymmässigt mycket mindre än Skåne. Ett besök i Skåne och Gotland upplevs av många svenskar nästan som att resa utomlands. Undersökningar som görs visar att Gotland blir ett starkare varumärke i detta hänseende. Svenskarna upplever till exempel att på Gotland är det närmare till hav och vatten, det finns bättre möjligheter till friluftsaktiviteter och att det finns mer att göra för barnen. dalarna är en konkurrent som lyckats öppna nya säsonger med hjälp av produktutveckling och innovation. Från att ha varit förknippat med Vasaloppet och skidåkning på vintern blir Dalarna en året runt-destination. Utbudet växer med dansbandsveckor, konserter med världsartister i Dalhalla, medeltidsmarknader, Peace & Love-festival i Borlänge, mountainbike, forskajak, vandring, konsthantverk och mycket mer. Den tredje och största konkurrenten mot resor generellt är alternativa investeringar. Bedömningen är att resor stärkt sin position mot dem. Att resa ingår numera i många människors livsstil. Generellt kan man säga att resa är något man inte längre väljer bort. Lågprisflyg är en möjliggörare. På ett djupare plan gör en alltmer hektisk livsstil att många inte hinner träffa nära och kära i den utsträckning de önskar. Att resa bort tillsammans är ett sätt att kompensera bristen att umgås i vardagen. resebolagen rapporterar att konjunkturerna inte påverkar resandet i samma utsträckning som tidigare. Ett undantag är en superstark konjunktur, som gör att fler väljer att köpa en sommarstuga, renovera huset eller bygga en badtunna på tomten istället för att resa. Den senaste lågkonjunkturen, finanskrisen 2009, påverkade däremot inte resandet särskilt mycket. Orsaken till det är sannolikt att den låga räntenivån som gav de som har arbete mer utrymme i plånboken för att resa. Destinationer som utmanar Gotland är en liten destination jämfört med Skåne. Ändå ökar Gotlands varumärkesstyrka i förhållande till Skåne. Dalarna sätter full fart med aktiviteter året runt och samordnar marknadsföringen av destinationen för att locka både besökare och företag. Gotland utmanar som mest intressanta sommardestination för svenskarna. Det magiska Gotland är känslan de försöker skapa. Dalarna utmanar med väl förpackade aktiviteter året runt. Action med forsränning på våren i Idre går hem hos vissa. Gotland den magiska ön Dalarna något för alla, året runt Huvudbudskap Marknader Huvudbudskap Sekundärmedier Destinationsmarknadsföringen Främst Stockholm/Mälardalen. Nytt varumärke First Region of Webb, workshops och annonser. genomsyras av budskapet Gotland Även norra Tyskland, södra Finland Sweden. Symboliserar Dalarnas Under 2011 byter Dalarna gra- bortom sommaren. Gotland ar- samt Sveriges väskust. historiska betydelse sedan medel- fisk profil till nya First region of betar med fem kärvärden; livskraft, Huvudmedier tidens Sverige. Dalarna förknippas Sweden. På de norska och danska livslust, närhet, kreativitet och Viktigast är ett magasin som med fritid och turism. Nu vill man marknaderna arbetar man B2C magiskt. Uttrycket Gotland den distribueras i SvD eller DN. även framhäva regionens starka (bussiness-to-consumer) medan de magiska ön används internt och är Nya boende lockas med näringsliv. Viktigt huvudbudskap holländska och tyska marknaderna den känsla man vill förmedla. eventet Hemvändardagarna. är att Dalarna är Sveriges tredje är B2B (buisiness-to-business). Målgrupper Sekundärmedier största turistlän med något för alla, Besöksutvecklingen Kommunikationen riktar sig till: nya Hemsida, webbkampanjer och an- året runt. År 2000 hade regionen cirka 4,8 boende, näringsliv och besökare. nonsering. Stor vikt läggs på press- Målgrupper miljoner övernattande besökare och Nya boende: från Stockholm/Mälar- bearbetning och pressresor. Främst aktiva familjer och WHOPS motsvarande siffra för 2010 är 6,4 dalen med koppling till Gotland. Par Besöksutveckling 1990 till 2010 (wealthy, healthy, older people) miljoner, plus 33 procent. 30+ och 55+. Besökare: Stockholm/ 1990: besökare samt företag och företagare. Gemensam bokningsplattform Mälardalen. Aktiva familjer, WHOPS 2000: besökare Marknader Visit Dalarna lanserades i mars (wealthy, healthy, older people), 2010: besökare Prioriterade marknader är Norge, 2011, gemensam IT-plattform för DINKS (double income no kids) och Gemensam bokningsplattform Danmark, Holland och Tyskland. besöksnäringen i 15 kommuner. MICE (meetings, incentives, confe- Ingen central bokningsmotor. Däre- Huvudmedier Omsättning besöksnäringen rences, events). Näringsliv: i Stock- mot det privatägda bokningssyste- Region Dalarna satsar på PR och ak- Omsättning 2009 holm/mälardalen med koppling met Gotland Promotion. tiviteter som engagerar människor. 5,4 miljarder kronor. till Gotland. Omsättning besöksnäringen Viktigt event är Visionsdagen dit Härligt med familjen. Men många hinner inte träffa nära och kära så mycket de önskar. Att resa är ett sätt att kompensera bristen att umgås i vardagen. Resan står sig därmed stark mot alternativa investeringar. Omsättning ,8 miljarder kronor. företrädare för länets besöksnäring bjudits in. 10 tema Kommunikation och varumärke 11

7 Partnerskap Partnerskap Hon ska få Skåne att samarbeta mer best practice i världen Partners lockar 22 miljoner Jeanette Innala Jeanette Innala har arbetet med att utveckla starka varumärkens försäljning, marknadsföring och personal. Hon har tidigare varit egenföretagare inom person- och affärsutveckling, försäljningschef på Radisson SAS Sky City och Arlandia samt Key account manager på Sun Microsystem. Exempel på externa partners Visit Sweden Öresundsbron Scandlines Västsverige Lappland Småland Swedavia Fördelar med att ingå partnerskap Associeras med starka varumärken Koordinerade resurser Samlat utbud Konkreta erbjudanden Tematiserade erbjudanden företag i besöksnäringen i 33 kommuner kan bli en massiv kraft när de samverkar. Ett viktigt steg i den riktningen är att Tourism in Skåne tillsätter Jeanette Innala som ny affärsutvecklare för partnerskap. Tourism in Skåne har inlett arbetet med att ta fram en modell för hur man strategiskt och långsiktigt kan bygga partnerskap mellan olika aktörer. Jeanette Innala har uppdraget att arbeta fram en partnerskapsmodell och göra avslut med nya partners. Jeanette Innala: Samarbeten av olika slag finns ju redan. Vad blir det för skillnad framöver? Med ett definierat partnerskapsprogram kan Tourism in Skåne bygga långsiktiga och hållbara samarbeten, som inte är kampanjorienterade. Det ger större genomslag och ökad trygghet för alla parter. På sikt kan en mer strukturerad metod även frigöra resurser till exempel produktutveckling, bredare marknadsbearbetning och utbildning. Fördelarna med att vara partner till Tourism in Skåne skall ligga långt bortom det finansiella. Hur långt har arbetet med en ny partnerskapsmodell kommit? Ett strategiskt arbete med att definiera värdekedjan för hela näringen pågår. För att kunna gå ut och erbjuda samarbeten måste vårt eget erbjudande vara klart och tydligt. Ge exempel på hur dagens samarbeten ser ut? Ett samarbete som har påbörjats handlar om att etablera Sverige som ett intressant alternativ för tyska konferens- och mötesarrangörer. Undersökningar visar att kännedomen är låg. Många aktörer är intresserade av att nå den tyska målgruppen, och har intressanta produkter och erbjudanden. För att få genomslag är samordning och gemensamma insatser nödvändiga. I detta partnerskap ingår Tourism in Skåne, Malmö Convention Bureau, Västsvenska turistrådet, Göteborg Convention Bureau, Stockholm Convention Bureau, Swedish Lapland och Visit Sweden. Vad kan partnerskap innebära för den enskilde näringsidkaren? Ett partnerskap kan erbjuda nya större sammanhang att medverka i och vägar som annars inte existerat. Partnerskapet kan komplettera mindre företag och kommuner genom att bistå med kompetens och kunskap som de själva inte har. Alla partners får även större utväxling på sina marknadsinsatser genom samordning. Hur ser din vision för partnerskap ut? Först handlar det om att inventera vårt erbjudande och paketera om det. Men också att lyfta blicken och se vem vi vill skall vara Skånes partner eller ambassadörer. Vi söker skånska företag och profiler som känner engagemang och vilja att sätta Skåne i strålkastarljuset i Sverige såväl som utomlands. Vilka är dina drömpartners? Skånska företag och människor som vill bidra till att göra Skåne till en stark mötesplats, som öppnar dörren till Skåne genom sina investeringar och sin tilltro. De som skapar ett Skåne dit människor vill flytta, där de vill leva och jobba. Skånska företag som Peab med Mats Paulsson i spetsen är på önskelistan. Koenigsegg Automotive AB vore för mig, som bilälskare, en spektakulär partner. Den skånska drömmen som blev sann. Jag skulle gärna se Zlatan som ambassadör för Skåne. En internationell skånsk stjärna som skulle vara en fantastisk förebild och skapa intresse och engagemang för Skåne både på den svenska och internationella marknaden. Sydafrika är världens vackraste land, enligt resemagasinet Conde Nast Travellers läsare. Men det är inte mäktiga viltreservat som är de största besöksattraktionerna. Störst är shoppingområdet V&A Waterfront i Kapstaden, som lockar 22 miljoner besökare om året. V&A Waterfront 450 butiker. Många lokala varumärken för mode, juveler och läder 80 restauranger. Barer, pubar, kaféer, snabbmat och lyx 100-tals aktiviteter varje dag. ribbåt, katamaransegling, cykeluthyrning, hajcharter, helikopterflyg, utflykter etcetera v&a waterfront är en industriell hamn som sedan 1990-talet utvecklats till ett restaurangoch shoppingområde. Idén är inte originell för Kapstaden. Den har genomförts i San Francisco, Baltimore, Sydney, London och på många andra platser i stor och liten skala. Men V&A Waterfronts succé gör den intressant att titta närmare på. Faktorerna för framgång kan anammas även i andra mindre partnerskap mellan handel, restauranger och attraktioner så kallade shoppingbyar: V&AW har prioriterat entreprenörer som äger sin egen verksamhet framför tjänstemanna- och franchisedrivna partners. Det säkrar en unik mix av talanger, visioner och idéer från partners som sätter sin personliga prägel på området. Var noga med sammansättningen av partners så att de både kompletterar och konkurrerar varandra. Det ger den enskilde partnern incitament att marknadsföra sig mot specifika kundgrupper och ändå ha utrymme att tjäna pengar. Ett shoppingby-projekt som V&AW måste satsa på nischer, till exempel med lokalt hantverk. Olikt ett traditionellt shoppingcenter, så drar en shoppingby besökare från ett mycket bredare demografiskt spektrum. En stor fördel för partners i V&AW har varit den gemensamma marknadsföringen som gjorts centralt för projektet i helhet. Det har gett små partners draghjälp med internationell marknadsföring och varumärkesbygge. Hitta en bra mix mellan det kommersiella och det kulturella som museer, vetenskapscenter, yrkesfiskare etcetera. Håll alltid öppet. V&A Waterfront i Kapstaden har öppet 9-21, sju dagar i veckan 365 dagar om året. Skånes drömpartner. En internationell skånsk stjärna, en fantastisk förebild. Ett partnerskap som blivit Sydafrikas viktigaste attraktion 12 tema Kommunikation och varumärke 13

8 Kanalstrategi Budget kommunikationen ska successivt flyttas från traditionella marknadskanaler till digitala. Mer fokus ska läggas på event och icke-köpt media, det vill säga egna- och förtjänade kanaler. Det är huvuddragen i Tourism in Skånes kanalstrategi. Bakgrunden till förändringen är att potentiella resenärer i Sverige och Danmark, Skånes viktigaste marknader, använder internet i allt större utsträckning för att planera och köpa sina resor. Svenska charterföretag säljer idag till exempel över 65 procent av sina resor online. sverige och danmark ligger långt fram i den här utvecklingen, men även andra marknader följer samma tydliga trend. Det är till de digitala kanalerna många vänder sig för inspiration och information när de ska resa. Det har även visat sig att personer som använder internet mycket, oavsett ålder, är mer resbenägna än snittet. Skånes marknadsföringskampanjer förflyttas därför successivt till digitala kanaler, som till exempel Dave goes to Skåne i UK, och CarPlusVacation i USA samt 100% Echt i Tyskland. Navet i den nya kanalstrategin är Skånes nya bokningsplattform, en egen kanal som också utvecklas till Sveriges största resebutik online. En digital plattform byggs för reseprodukter, företag och 33 kommuner i Skåne. medverkan i bokningsplattformen är frivillig. Det kostar inget för till exempel hotell, restauranger eller kanotuthyrare att delta. Deltagarna betalar en marknadsmässig provision på 15 procent inklusive moms för varje bokning, beroende på produkt eller kanal. Deltagarna betalar bara för bokad och betald produkt. Provisionen kan därför ses som en marknadsföringsinvestering som ger garanterad omsättning. För mer information om bokningsplattformen, se rapport 2 om Tjänsteinnovation och tillgänglighet. Köpenhamn med i bokningplattformen Den 1 juni blir stora reseanledningar som Köpenhamns Tivoli, Tosselilla Sommarland och Skånes djurpark bokningsbara. Liksom boende och transporter. Samtliga Tourism in Skånes marknadskampanjer kommer att styra mot bokningsbara produkter. Kampanj och köp kommer mycket nära varandra. tourism in skåne delar in marknadskanaler i köpta-, egna- och förtjänade kanaler. Den strategiska förändringen innebär översiktligt en förflyttning från köpta kanaler till egna- och förtjänade kanaler. Med en långsiktig strategi är utveckling av de egna- och förtjänade kanalerna ett mer kostnadseffektivt och ett mer långsiktigt sätt att bygga nära kundrelationer. Mobiler RESA MAT SE Resebyråer O GÖ SK Å N ES BOKNIN G SBARA PRODUKTER RA hemsida hemsida DE CH BO EN Social media hemsida Resesajter intressesajter över disk över disk Partnersajter Samlat Skåne vinner Samverkan och gemensam finansiering av marknadsinvesteringar är en tydlig trend bland destinationer i hela världen. Skåne har en stor utmaning att samordna regionen, 33 kommuner och företag. Lyckas det, kan Skåne fortsätta att stärka sitt varumärke i förhållande till konkurrenterna. besöksnäringen svarar för nästan 10 procent av jordens BNP och därmed en av världens största branscher. Det är också en av världens mest konkurrentutsatta marknader med ett oändligt utbud av destinationer och produkter som tävlar om resenärernas pengar. Därför är lyckade investeringar i vass kommunikation och starkt varumärke avgörande för framgång. Storbritannien mobiliserar nu till exempel över en miljard kronor till en extra marknadsföringskampanj över fyra år. Målet är att locka en miljon nya besökare per år. Det kungliga bröllopet nyligen och OS 2012 är viktiga dragplåster att bygga kampanjerna kring. Det intressanta är att 500 Mkr av de nya brittiska marknadsinvesteringarna är skattepengar. Detta är uppseendeväckande i ett läge när den offentliga sektorn i övrigt drar ned kraftigt. Att Storbritannien investerar 500 Mkr av offentliga medel tillsammans med 500 Mkr från privata turistföretag i extra marknadsföring beror på att besöksnäringen förväntas skapa nya jobb om kampanjen lyckas. Skånes strategiska mål är att öka antalet gästnätter med 1,5 miljoner på fyra år. Under den perioden har marknadsbolaget Tourism in Skåne fått ett extra anslag på 5 Mkr per år för att öka marknadsinsatserna. Tourism in Skånes årsbudget 2011 är därmed cirka 35 Mkr, finansierade av offentliga medel från ägarna Region Skåne och Skånes kommuner samt av privata företag. När det gäller samverkan med de privata företagen så har de historiskt skjutit till ungefär 35 procent, 7-8 Mkr per år, i olika partnerskap. En ny satsning för att öka antalet partnerskap med näringen väntas från och med nästa år öka de privata företagens medverkan till nästan 50 procent. Klimaforandring Foto: Off line till online HELSINGBORG Her står fristelserne i kø HELSINGBORG: Ethvert parforhold skal plejes. Det gælder også forholdet til venner og veninder. Gør noget aktivt ved det. Tag en shoppingweekend i Helsingborg. Nyd hinanden. Det er livet. på liknande sätt resonerar många destinationer, även Sverige genom Visit Sweden, som satt mycket höga mål, att dubbla omsättningen till 500 miljarder till Även här i Skåne samverkar den offentliga sektorn med näringen för att stärka positionen på marknaden. KUNDER Skånes bokningsplattform är navet i kanalstrategin. Resenärerna förväntar sig att kunna hitta information, boka och betala online på ett och samma ställe. Sociala kampanjer som fungerar De sociala kanalerna inbegriper någon form av interaktion och dialog. Genomslaget kan bli oerhört stort och långlivat. Ett gott exempel är STF, som 2009 genomförde kampanjen Sveriges svenskaste jobb. Under 60 sommardagar erbjöds en person att resa runt i Sverige och rapportera sina upplevelser via sju bloggar, twitter, facebook och livekamera under resan. Ungefär personer följde bloggen under kampanjperioden. Trafiken till STF:s hemsida ökade med 70 procent jämfört med samma period Helt i linje med 14 den sociala medielogiken fortsatte besökandet på sajten att öka efter kampanjens slut. Pr-värdet i traditionella medier beräknas ha uppgått till 7,3 miljoner kronor. Kampanjen inspirerades av Tourism Queensland som på liknade sätt erbjöd The best job in the world. Kampanjen spred sig snabbt på webben och fick även stort genomslag i de traditionella medierna. Annonsvärdet beräknas till över 200 miljoner dollar. Minst tre miljarder personer exponerades för kampanjen, som spreds i närmare 200 länder. Her finder du alle herligheder i gåafstand Helsingborg rummer mere, end du aner. Fx Europas smukkeste park, Nordens ældste gågade og det dejligste konditori. Byen er et mekka for mode, boligindretning og madoplevelser. Lige nu kan du oven i købet nyde livet til en særpris: DKK 490,- pr. person med overnatning på 4-stjernet hotel, stor morgenmadsbuffet og færge t/r. Altid en afgang der passer skånes finansiering av marknadsinsatser har alltså en betydligt större andel offentliga medel än den brittiska storsatsningen beskriven ovan som delas 50/50. Bakgrunden till det är den småskaliga besöksnäringen i Skåne med ett hundratal större företag och över fåmansföretag. Skåne har ett stort arbete kvar att samordna de många små företagen och kommunerna i mer koncentrerade insatser. För att större marknadsinsatser ska ge utdelning behövs väl utvecklade, förpackade och bokningsbara reseanledningar att erbjuda marknaden. Därför investerar Näringsliv Skåne, en del av Region Skåne, tillsammans med EU-medel,12 Mkr i tre år för att utveckla arbetet med besöksnäringens infrastruktur, förpacka erbjudanden, öka samarbete och innovationskraft bland de många aktörerna. Att större samordnade marknadsinsatser ger resultat behöver man inte gå till Storbritannien för att hitta. Skåne deltar i Sydsveriges gemensamma Danmarkssatsning där 35 Mkr investerats om året i extra marknadsföring i tre år. Investeringen har hittills gett extra gästnätter i Skåne. Enligt marknadsundersökningar som görs så tenderar de som besökt Skåne att komma tillbaka. Læs mere på meresverige.dk God shopping! Utbudsannonsering danska i Weekendavisen. En av många aktiviteter i Sydsveriges treåriga satsning i Danmark som gett nya gästnätter. Länk: Tourism in Skånes budget 2012, prognos Offentliga medel Privata medel Totalt Skånes strategiska mål Mkr 10 Mkr 35 Mkr + 1,5 miljoner gästnätter 17,7 till 24 miljarder kr, +30 procent nya arbetstillfällen tema Kommunikation och varumärke 15

9 Hållbarhet Nya säsonger Mallis dubblade besökare med nya säsonger Mats Urde, varumärkesprofessorn, ser möjligheter för Skåne som hållbar destination Hållbarhet kräver mer än det förväntade satsa gärna på hållbarhet - men gör mer än vad som förväntas och se upp för green washing. Det menar docent Mats Urde vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet och även kallad varumärkesprofessorn. - Vill Skåne få tillbaka de pengar som investeras så måste man göra mer än vad som förväntas. Hållbarhet är en av dagens stora globala trender och en hygienfaktor, alltså något som tas för givet. Om inte Skåne kan erbjuda något unikt så kommer en satsning på hållbarhet försvinna i mängden, säger han. En förutsättning för att uppfattas som trovärdig är att verkligheten överensstämmer med budskapen, menar Mats Urde. Annars finns risk att det genomförda uppfattas som så kallad green washing, det vill säga att genom marknadsföring försöka skapa en bild av sig Sveriges kommunikationsstrategi för hållbarhet Visit Sweden, Sveriges officiella marknadsorganisation, slår i en ny rapport fast att hållbarhet är en förutsättning för en långsiktigt konkurrenskraftig destination. Sverige måste alltså ladda varumärket med hållbarhet för att kunna konkurrera på marknaden. Det nationella huvudbudskapet till den miljömedvetne globala resenären och till det globala företaget är: - Vi vågar tro på en vacker värld. Tre delbudskap är: som miljövänlig utan att kunna leva upp till den i verkligheten. - Om Skåne säger Kom hit här har vi hållbar turism, så måste besökarna känna att det inte är reklam utan att det är på riktigt. Nycklarna för att lyckas är de samma som i allt varumärkesarbete: att agera konsekvent, systematiskt och långsiktigt, säger han. mats urde menar att det idag finns potential att lyfta hållbarhetsfrågan för enskilda attraktioner, men förmodligen inte för regionen som helhet. - Inventera vad som är att betrakta som hållbart. Lyft fram det och berätta att det finns. Då först kommer de som vill turista hållbart se Skåne som ett alternativ, säger han. Ett exempel på så kallad paketering, menar Mats Urde, kan vara att införa en - Ett medvetet val är enkelt. Exempel på bevis är: Stockholm Miljöhuvudstad 2011, gröna hamnar och gröna inflygningar från Arlanda. - Lär av naturen. Exempel på bevis är: Europas sista vildmark, allemansrätten, nationalparker, KRAV-gårdar och restauranger. - Ett framsynt värdskap. Exempel på bevis är: gaytolerant, barnvänligt, nyskapande mötesarrangemang, sjukvård. exklusiv hållbarhetscertifiering för företag och näringar som lever upp till extra hårda krav. - Att införa en skånsk motsvarighet till Kunglig hovleverantör för de som gör något utöver det vanliga inom hållbarhet skulle vara ett sätt att skilja sig från mängden. det viktiga, framhåller Mats Urde, är att utarbeta en övergripande strategi och hålla sig till den. Genom att visa på konkreta exempel blir man trovärdig. - Det finns fler regioner i Sverige som erbjuder i stort sett samma saker som Skåne. Och då finns egentligen inga andra alternativ än till att skilja sig från mängden. Att satsa på hållbarhet kan absolut vara rätt strategi. - Men en nyttig lärdom är att det är de som genomför sin strategi som lyckas, inte de som pratar, säger Mats Urde. mallorca har förvandlats från ett resemål för lågprischarter på sommaren till att bli ett trendigt resmål dit resenärer åker året om. Arbetet med att förändra varumärket Mallorca har varit genomgripande och har tagit över 20 år. Resultat: dubbelt så många besökare. En viktig del i Skånes strategi för att öka antalet gästnätter, liksom Mallorcas, är att öppna nya säsonger. Erfarenheter från andra destinationer som lyckats visar att det är ett långsiktigt och grundläggande arbete som måste göras för att det ska lyckas. Viktiga bitar måste på plats innan de kan tas ut fullt i form av kommunikation och varumärkesbyggande. Sju framgångsfaktorer att inspireras av: 1. investeringar i infrastruktur (produkt- och destinationsutveckling) De stora hotellkomplexen har ersatts av designhotell, spaanläggningar, lanthotell och vingårdar som lockar turister på såväl höst som vår. Öns huvudstad Palma de Mallorca har genomgått en slående förvandling - fallfärdiga hus har blivit boutiquer, skumma hamnkvarter är numera turiststråk och bordeller är nu restauranger. Mallorcas vision inkluderar ett spårvagnssystem och tunnelbana från flygplatsen för att öka mobiliteten på ön. 2. lokal förankring (produkt- och destinationsutveckling) För att strategin skulle få genomslag har ökad kunskap bland lokalbefolkningen och beslutsfattarna om turismens betydelse varit avgörande. Det är tack vare ett starkt regionalt styre, ett proaktivt turistråd och engagemang från det lokala näringslivet som Mallorca idag är en året runt-destination. 3. ökat upplevelseutbud (tjänsteinnovation) För att locka turister hela året krävs mer än soliga stränder. Mallorca erbjuder nu nischade aktiviteter under lågsäsong som exempelvis golf, cykling och bergsvandring. Som dragplåster anordnas även flera events under året, exempelvis professionella cykel- och golftävlingar. I framtiden planeras en satsning på en utvecklad konferensverksamhet. 4. fastighetsmarknad (tjänsteinnovation) Mallorcas kraftigt förbättrade rykte under senare tid har påverkat fastighetsmarknaden positivt. Allt fler som besöker ön väljer att investera i ett ett andra hem, vilket automatiskt ger fler återresor per år. 5. förbättrad tillgänglighet (tillgänglighet) För en året runt-destination är tillgänglighet a och o. Genom samarbeten med resebolag har andelen flygningar till ön ökat. I år öppnade nya flyglinjer från Ukraina och Kazakstan. Fler direktflyg gör det också enklare att resa till ön och antalet spontan- och weekendresor har ökat markant. Mallorcas Hotel Federation har dessutom byggt upp en gemensam bokningsplattform, Visit Mallorca. 6. nya marknader (kommunikation och varumärke) Mallorca har en speciell plats i alla engelska, tyska och svenska hjärtan men för att belägga ön året om riktar man sig numera till fler marknader. I år beräknas antalet ryssar som besöker ön trefaldigas jämfört med förra året, vilket är ett resultat av Mallorcas marknadsföring på mässor för turism i Moskva och Kiev. Mallorcas fantastiska resa som destination Antal passagerare till Mallorcas flygplats miljoner/år Prommis på Mallis. Mallorca dubblade antalet besökare genom att öppna nya säsonger. 6. marknadsföring (kommunikation och varumärke) Mallorcas turistråd arbetar främst med pressbearbetning för att bygga en positiv image av Mallorca i nationella och internationella medier. Flertalet pressresor och events arrangeras med teman såsom kultur, gastronomi, natur och sport. Mallorca har även insett vikten av att bygga relationer med utländska resebyråer då de till stor del är öns ansikte utåt. Varje år anordnas en kongress på ön och i år deltog över 300 resebolag. Under hela året, men särskilt mellan januari och mars, arbetar Mallorcas turistorganisation med att aktivt marknadsföra ön på mässor runt om i Europa. Webb, annonser och broschyrer är andra viktiga kanaler. Marknadsföringen skiljer sig under året. Under högsäsong riktas kommunikationen till par och barnfamiljer med fokus på sol och bad. Under lågsäsong marknadsförs aktiviteter såsom cykling eller golf och man riktar sig främst till aktiva par och WHOPs (wealthy. healthy, older people). Även weekendresor promotas i högre grad under lågsäsong. Idag förmedlas bilden av Mallorca som ön med något för alla vare sig ni är en aktiv barnfamilj, ett trendigt par eller golfande pensionärer så är Mallorca det perfekta resmålet. Året om. 16 tema Kommunikation och varumärke 17

10 Dina idéer Bidra med dina bästa förslag Som aktör i besöksnäringen i Skåne är din erfarenhet och kunskap mycket värdefull för oss. Svara på följande frågor här före den 10 juni. Stort tack för din medverkan. Bör Skåne som region investera mer offentliga medel i marknadsföring av Skånes som besöksdestination? Anser du att politiker och tjänstemän i Skåne förstår vilken betydelse besöksnäringen har för ekonomi och marknadsföring av regionen i stort? Hur anser du att samordning och samverkan mellan aktörerna i Skånes besöksnäring fungerar? Vilken enskild insats krävs för bättre samordning och samverkan mellan aktörerna i Skånes besöksnäring? Vilket är ditt bästa förslag för hur enskilda aktörer kan hjälpa till att marknadsföra kollegor i övriga Skåne? Vore det rätt att omfördela marknadsföringsresurser från högsäsong till att skapa uppmärksamhet kring nya säsonger i Skåne? Bör Skåne investera extra för att etablera sig som en hållbar destination? Besvara frågorna genom att klicka här. Strategiprocess för Skånes besöksnäring 1. Produktoch destination Beslut om strategiskt mål Implementering 2. Tillgänglighet och tjänsteinnovation Komplettering Skånes strategi & handlingsplan 3. Varumärke och kommunikation Synkronisering med den nationella strategin Synkronisering av nationella och regionala behov. Tourism in Skånes styrelse har tagit ett beslut om en långsiktig strategisk plan för tillväxt i besöksnäringen. Tourism in Skåne utvecklar tre strategiska initiativ i rapportform som syftar till att nå strategiska tillväxtmål, +1,5 miljoner gästnätter till Vid tre tillfällen deltar företag, kommuner och övriga intressenter i arbetet med att komplettera de strategiska initiativen. Juli 2010 Juli 2011

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning 2013 VisitSweden med års- och hållbarhetsredovisning 1 Utländska besökare spenderar 106 500 000 000 kr Mer än personbils- samt järn- och stålexporten tillsammans. 167 SVENSK 900 TURISM SYSSELSÄTTER personer

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Svensk naturturism för den internationella marknaden

Svensk naturturism för den internationella marknaden R 2010:26 Svensk naturturism för den internationella marknaden En studie baserad på en expertgrupp Sanna Fors, Linda Flygt & Sandra Wall-Reinius Turismforskningsinstitutet ETOUR RAPPORTSERIEN Omslagsfoto:

Läs mer

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Inledning Den tid vi lever i Aldrig förr har så många sin bostad och arbetsplats på en annan ort än där vi växte upp, gick i skola och de som

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden

Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden En guide för Måltidsupplevelser Foto: Håkan Hjort Foto: Jennie Pettersson Handbok för Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden Foto: Håkan Stenlund Då kör vi! Landsbygdens unika resurser kan i rätt

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Förstudie Funäsfjällen - Rapport

Förstudie Funäsfjällen - Rapport Förstudie Funäsfjällen - Rapport Mattias Bergman Destination Funäsfjällen 20141229 Innehåll 1. Bakgrund 2. Genomförande 3. Resultat och slutsatser 4. Budget 5. Sammanfattning Bilagor 1. Sammanställning

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland VERKSAMHETSPLAN ÅLAND visitaland.com Visit Åland 2011 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. VISIT ÅLANDS HUVUDUPPDRAG: DESTINATIONSMARKNADSFÖRING... 2 3. TURISMENS BETYDELSE OCH UTVECKLING... 3 3.1. Ålands turismutveckling...

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige

Besöksnäringen i Sverige Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2010 Topp 100 Trendrapport: Business as (un)usual Besöksnäringen i Sverige Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Inledning...sid 4 Business as (un)usual - trendrapport

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Hållbar besöksnäring

Hållbar besöksnäring Hållbar besöksnäring Hållbar användning av de resurser som är turismens bas natur, kultur, miljöer, vatten, energi, livsmedel och det sociala ansvarstagandet är branschens viktigaste framtidsfråga. 2 Förord

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer