Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling"

Transkript

1 1 Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling 1. Bakgrund och sammanfattning 1.1 Projektsammanfattning Gnesta kommun beviljades i december 2011 knappt 9 MSEK från Europeiska socialfondens programområde1. Projektet ska genomföra kompetensutvecklingsinsatser i företagsämnen främst riktat till företagsledare med deras anställda för att stärka företagandet och bidra till en hållbar tillväxt lokalt och regionalt. Socialfondens utgångpunkt är individbaserad kompetensutveckling för att i förlängningen motverka utanförskap. Programkriterier som ingår i programmet är eget lärande och strategisk påverkan. Gnesta Företagsutvecklings målgrupp är 138 solo- och småföretagare med deras anställda, samt kommunens anställda med företagskontakter, totalt ca 450 personer. Genomförandeprojektet löper mellan med en budget på 7,88 MSEK. Projektet ska genomföra kurser och lärargrupper för företagarna och deras anställda, aktiviteter för att stärka samverkan mellan företag och kommun samt kommunspecifik utbildning för att utveckla näringslivsklimatet i Gnesta. Projektet kommer också att utveckla former för att samarbeta med andra och därigenom kompetensutveckla sig själv tillsammans med andra i projektet. Under projekttiden kommer också utbyte med ett annat EU-land att genomföras för att tillsammans se hur man kan utveckla näringslivsfrågor ur ett samhällsperspektiv. Projektet kommer att kvalitetssäkras av en extern utvärderare/följeforskare. Gnesta Företagsutveckling översiktlig projektprocess

2 2 1.2 Bakgrund och omvärld Gnesta präglas av sitt läge intill storstadsregionen med Stockholms län och Södertälje kommun som grannar både när det gäller arbetsmarknad och företagande. Många pendlar dagligen till sina jobb. Även företagens marknader finns till stor del i storstadsregionen. Det är tungt att dagligen pendla och det finns en utbredd önska om att kunna arbeta och genomföra uppdrag i kommunen och dess närhet. Regionförbundet i Sörmland har i sin strategi formulerat sex utmaningar som går ut på att det ska vara enkelt att bo och verka i länet vilket understryker den ansatsen. Företagsledare som anmält sitt deltagande som målgrupp i projektet verkar till stor del inom service- och tjänsteområdet. Alla är småföretagare, ca 70% är solo- eller parföretagare och 80% av soloföretagen drivs av kvinnor. Endast en handfull företag har över 12 anställda och den största av dessa sysselsätter 50 personer. Omsättningen i de minsta företagen är generellt låg och behovet av att utveckla sitt kunnande i att göra affärer, att kunna ta ut en anständig lön och försörja sig på sitt företagande är utmaningar som fram för allt många av soloföretagarna brottas med. För att känna sig trygg i sitt företagande krävs kunskap på flera nivåer och en målmedveten framtidstro. Det krävs också en anpassning till marknaden och de förutsättningar som finns. Det är viktigt för företagaren att en dialog finns kring dessa frågor och att kommun och politik kommunicerar visioner och utvecklingsplaner. I projektets intressegrupp kommer politiker, företagarorganisationer och regionförbund vara representerade och det är av stor vikt att de involveras i projektets arbete. De behöver lära och förstå de behov och villkor som företagaren arbetar utifrån 1.3 Mobilisering Mobiliseringsarbete inför projektets genomförande har gjorts under våren I arbetet har nuläges- och behovsanalys, formering av projektorganisation samt planering av kommande kompetensutvecklingsprogram tagits fram Mobiliseringsfasen avslutas med en avstämningsrapport, (se Bilaga 1), där fortsatt finansiering på resterande belopp på 7,88 MSEK för genomförandet beviljats från och med augusti Nuläges- och behovsanalysen har till största delen genomförts av extern leverantör för att ta fram förslag och rekommendationer om hur kompetensutveckling och lärandemiljöer kan läggas upp. Uppdraget har omfattat analys av samtliga målgrupper i form av djupintervjuer, arbetsmöten, skriftliga enkäter, analys av svar, del- och slutrapport med rekommendationer och förslag till utbildningsplan. Analysen har genomförts som en kvalitativ, icke statistisk, undersökning. Intervjuer har skett med ett coachande förhållningssätt och utan Gnesta kommuns inblandning, på rekommendation av leverantören, för att skapa en så öppen och förtroendefull miljö som möjligt. Under arbetets gång har diskussioner och avrapportering skett till projektledning och målgrupp inför slutlig rapport. (Se bifogad rapport som Bilaga 2). Analysen för företagarna och deras anställda visar ett stort behov av att bli duktigare i sina yrkesroller för att kunna möta marknadens krav och driva en mer hållbar och stabil verksamhet. En ökad affärskompetens efterfrågas där förmågan att ta betalt är det allra viktigaste. Handfasta och konkreta metoder för att kunna utvecklas i sitt företagande, att lära sig mer, samarbeta och nätverka med varandra är också några av slutsatserna. Analysen av företagens anställdas behov har till främst genomförts utifrån företagsledarens perspektiv. Behov av konkret kompetensutveckling inom exempelvis Officepaketet, bokföring, språk mm formuleras i första hand. Behov som är kopplade till ledarskapet som att bidra till

3 3 företagens framgång och utveckling ligger litet längre bort men behöver också ingå i programmet. I rekommendationerna finns ledarskap, medarbetarskap, att öka sin anställningsbarhet mm med i utbildningarna. Kommunanställda - analysen inleddes med intervjuer av ansvariga chefer och näringslivschef. Därefter har även intervjuer med anställda som har mycket företagskontakter genomförts. I resultatet framkom vikten av att arbeta med ett professionellt förhållningssätt till företagsgruppen, att göra kommunens uppdrag tydligt, skilja på myndighetsutövning och service samt få lära sig mer om företagande och villkoren för det Mål 2.1 Mål Projektmålet är att rusta företagsledare och anställda för att de i större utsträckning ska kunna möta marknaden och framtidens krav. 2.2 Effektmål Projektets övergripande och långsiktiga mål är att företagare och anställda i Gnesta skall utvecklas och växa i sina professionella roller för att framgångsrikt kunna driva hållbara och växande företag för att säkra tillgången på uppdrag och arbetstillfällen i sina företag. Målet är också att vidareutveckla den kommunala företagarservicen för att stärka och utveckla näringslivsklimatet i kommunen. Effekten av det blir en hållbar tillväxt med möjlighet för fler individer i arbete, handlingskraftiga och kompetenta företagare som kan arbeta mer långsiktigt. Det leder till en positiv utveckling av det lokala och regionala näringslivet och att fler personer får möjlighet att arbeta på orten och nära sina hem - det blir enklare att bo och verka i regionen. 2.3 Delmål Projektets mål är nedbrutet i fyra delmål Kompetensutveckling Delmål 1 - Att kompetensutveckla individer i företagande och företagsrelaterade ämnen för att öka den professionella kompetensen som företagare och anställd. Kompetensutvecklingsinsatserna kommer att omfatta - företagsledare - anställda på företagen - kommunanställda med företagskontakter Medel för att målet skall uppnås är kurser, seminarier, och praktik (skarpt läge) Samverkan för eget lärande Delmål 2 - Att skapa förutsättningar för samverkan och eget lärande mellan individer i företag och organisationer för en utveckling av målgruppens individuella professionalitet samt företagandet på orten. Det sker genom - processledda nätverksgrupper för eget lärande - affärsdrivande nätverk och kluster - långsiktig planering av företags- och kompetensutveckling

4 4 - utvecklad kommunservice och företagssamverkan Genomförs med planerade processtödda aktiviteter med tydlig målsättning Spridning av projektets resultat Delmål 3 Att skapa en öppenhet och tillgänglighet för spridning av den kunskap och de resultat som projektet tillgodogör sig både under och efter genomförandet. Ledord är: - Information och kommunikation - Transparens - Marknadsföring - Jämställdhet och tillgänglighet - Öppenhet för spridning av erfarenheter och kunskap - Skapa snackis Medel för att uppnå målet är seminarier, marknadsföring, kommersiellt finansierade aktiviteter, happenings, sociala medier mm Strategisk påverkan Delmål 4 Att implementera prioriterade områden för att företagares och anställdas kompetens även i fortsättningen ska kunna utvecklas utifrån ett individuellt perspektiv men även utifrån ett näringslivsperspektiv. Detta för att skapa bestående effekter efter det att projektet avslutats. För att uppfylla de prioriterade långsiktiga målen och styra projektets arbete mot önskade effekter så finns det fem stycken implementeringsmål formulerade. Implementeringsmål: Mål 1 - Arena och mötesplats för kommunens företagare Undersöka om det finns möjligheter att utveckla arbetet vidare till ett Gnesta entreprenörscentrum, en mötes- och serviceplats för företagare och företagsstödjande organisationer. Arbetet kommer att inrikta sig på att utreda förutsättningarna, finna samverkanspartners för att skapa en fysisk mötesplats för målgruppen och projektets intressenter. Etablera kontakt för att se om vi kan samverka med närliggande kommuner, tex Järna kommundel i Södertälje, företagsstödjande organisationer i regionen, såsom NYC och ALMI samt kommersiella aktörer som exempelvis vill driva kontorshotell. Arbetet drivs som en förstudie. Resultat: Etapp 1 - Handlingsplan och rapport som beskriver hur detta skulle kunna realiseras. Etapp 2 -Överlämnande till företagarna för fortsatt arbete och för att äga frågan. Mål 2 Form för företagens långsiktiga planering Undersöka hur man kan stödja det lilla- och soloföretagets återkommande planerings- och utvecklingsarbete i samverkan med andra företagare. Utarbeta och pröva ett format via ett projektfinansierat seminarium som innehåller kompetensutveckling, inspiration inom företagsutveckling och ledarskap, samt egen tid för planering (motsvarande större organisationers återkommande terminskickoffer). Resultat: Etapp 1 - genomföra ett seminarium

5 5 Etapp 2 - Konceptbeskrivning och plan för ett överlämnande till företagarna som ska kunna driva konceptet vidare. Mål 3 - Beskrivning av modell för företagsservice för kommunen Utifrån den kompetensutvecklingsinsats som sker ta fram ett underlag till en företagsservicemodell inom kommunen. Det omfattar aktiviteter som kommunen bör jobba vidare med efter projektet, exempelvis process, rutiner för företagshantering, professionellt förhållningsätt, tydliggörande av roller mm. Resultat: Dokumentation och beskrivning av en möjlig arbetsmodell som underlag för kommunen att arbeta vidare med. Mål 4 - Förutsättningar för en fortsatt kompetensutveckling för företagare och deras anställda Initiera en diskussion med angränsande kommuner och företagsstödjande organisationer för att undersöka om vi i samverkan och skapa fortsatta kompetensutvecklingsprogram för småföretagare och deras anställda Resultat: Dokumentation och sammanställning av det kompetensutvecklingsprogram som genomförs inklusive rekommendation om fortsatt kursplan. Mål 5 - Entreprenörskap i skolan Tillsammans med projektet Lärande samverkan i Gnesta förskolor och skolor undersöka hur skola och företagare kan samverka inom prao och praktik. Resultat: Handlingsplan för fortsatt arbete. 3. Genomförande Genomförande sker genom att erbjuda sammanhängande baskurser i företagsutveckling med fokus på tillväxt om 6 dagar till solo- och småföretagare. Dessutom skall anställda erbjudas en kortare version i affärsorientering och medarbetarskap. Parallellt startats även korta med specifika kurser i företagsutveckling upp med ett innehåll som baseras på behovsanalysens innehåll. Dessa kommer att pågå under hela projekttiden. Ett sammanhängande kompetensutvecklingsprogram för kommunanställda inleds under första halvåret av projektet. Praktiskt lärande via processledda nätverksgrupper startas upp. Projektägaren har formulerat följande områden som prioriterade: -Besöks- och turistnäring - Handel - Lokalproducerad mat och dryck - Hantverk och bygg - Kultur - Hälsa och komplementär medicin - Tillverkning och industri

6 6 Dessa fungerar som inspirationsområden och deltagarna kan sedan själva välja inriktning och mål utifrån kompetensbehov. I grupperna är det meningen att varje individ tar eget ansvar för sin egen och gruppens arbete. Processledaren har en ledande roll så att gruppen sätter upp mål och arbetar framåt. Inspirationsworkshops kommer att startat kring några utvalda områden tidigt under hösten. Seminarier, workshops och nätverksmöten kommer att genomföras under hela projekttiden. Tre stycken marknadsföringsseminarier riktade både till projektets målgrupp och intressenter där minst ett är inriktat på att sprida projektets intentioner och erfarenheter externt kommer att genomföras. Riktad information i seminarieform till beslutsfattare är planerad samt informationsutskick till intressentgrupp och målgrupp. Ett aktivt arbete för informationsspridning bland annat via sociala media kommer att ske. 4. Avgränsning Projektets kompetensutveckling kommer att omfatta företagsutvecklande ämnen för vidareutveckling av företag. Verksamhetsinriktad undervisning ingår inte i programmet och innehåller inte heller startstöd. 5. Risker Följande risker är identifierade: Risk: Svårt att få företag att delta i de olika utbildningarna Åtgärd: -En resurs med specifikt ansvar för utbildningsplanering och coaching ingår i projektet. -Projektet kommer att arbeta kundorienterat och lägga upp marknadsföringskampanjer inför varje utbildningsblock. -För att förankra projektet och motivera och inspirera till att delta tar vi in företagsrepresentanter på styr- projekt och referensgruppnivå. Risk: Ambitionen är för hög i projektet och orken prioriteras till de praktiska aktiviteterna (kurser) och konkurrerar ut den strategiska tanken som då får inte det genomslag som vi avser Åtgärd: -Noggrant styr- lednings och administrativt arbete i projektet. -Hålla en hög kvalitet och följa vår projektmodell. -Arbeta mycket med den goda projektanda som vi byggt upp en plattform för i mobiliseringsarbetet Risk: Svårt att få intressenter/samarbetspartners att delta i aktiviteter som berör strategisk påverkan och långsiktiget Åtgärd: -Mål och implementeringsaktiviteter formulerade -Ansvarsfördelning på projektägarnivå för stark förankring -Beredskap för ytterligare aktiviteter via styrgrupp och projektägare Risk: Svårt att få bestående resultat efter projektslut Åtgärd: -Sätta mål för strategisk utveckling och implementeringsaktiviteter som är konkreta i projektplanen. -Projektet ägs av näringslivschef för förankring. -Specifika aktiviteter och riktade till polititik och övriga intressenter/beslutsfattare

7 7 Risk: Att Gnesta kommun som organisation inte orkar ta emot projektet och att det inte kommer till nytta fullt ut pga resursbrist och att projektanställda lämnar. Åtgärd: -Projektet ägs av kommunen -Att arbeta med en professionell projektmetod som inkluderar löpande dokumentation av projektets beslut och arbete minimerar vi risken -Tidigt lägga plan för fortsatt arbete och budgetering Risk: Att nyckelperson i projektorganisationen slutar eller försvinner från projektet Åtgärd: -Säkra kompetensöverföring mellan nyckelpersonerna i projektet. -Arbeta med en professionell projektmetod som inkluderar löpande dokumentation av projektets beslut och arbete. Risk: Att överlämningen av det projektresultat som efter projektet skall ägas och drivas av företagarna inte lyckas Åtgärd: -Mål med konkreta aktiviteter i projektplanen. -I projektets styrning och organisation finns också företagsrepresentanter för en konkret förankring. Risk: Att styrgruppens arbete endast blir styrande och inte strategisk Åtgärd: (Förslag) Att deltagare i styrgruppen prioriterar och lägger ner både arbete och engagemang i projektarbetet. Att projektet drivs på ett professionellt sätt av både projektägare och projektledare. Risk: Att projektet inte lyckas sälja in de strategiska målen som stöder effektmålen på ledande och beslutande nivå. Åtgärd: Se till att projektarbetets aktiviteter och mål läggs upp så att bra beslutsunderlag tas fram för strategiska beslut samt följer de tidplaner som gäller, exemplevis för politiska och ekonomiska beslut. 6. Projektkriterier kriterier som man fokuserat på i ansökan är 1. Eget lärande - att skapa lärandemiljöer 2. Strategisk påverkan för att skapa en bestående förändring: Projektet skall innehålla transnationellt utbyte. All verksamhet skall dessutom jämställdhets- och tillgänglighetssäkras. 7. Indikatorer 7.1 Delmål 1 - Kompetensutveckling - 85% av företagen i målgruppen skall genomföra någon av de kompetensutvecklingsinsatser som erbjuds i programmet - minst 60% av företagen i målgruppen med anställda skall erbjuda sina anställda att delta i någon utbildning

8 8 - minst 65% av deltagande företag i programmet skall när projektet avslutas ha skapat långsiktiga planer för sin verksamhet Mäts via aktivitets- och deltagarregistrering samt enkätintervjuer. 7.2 Delmål 2 - Samverkan för eget lärande - minst 65% av deltagande företag i kompetensutvecklingsprogrammet ska ansluta sig till någon ny form av affärssamverkan med målet att skapa nya affärer. - minst 60% av de företag som deltar i kompetensutvecklingsprogrammet ökar sin tillväxt eller står i begrepp att göra det. Med det menas att senast när projektet avslutas skall omsättning, resultat eller antal anställda ökat. - minst 60% av de anställda som deltar i kompetensutvecklingsprogrammet ökar sin anställningsbarhet. Med det menas att senast när projektet avslutas skall de ha upprättat ett personligt kompetensutvecklingsprogram utifrån den målsättning som sätts upp i programmet. Mäts via aktivitets- och deltagarregistrering samt enkätintervjuer. 7.3 Delmål 3 - Spridning av projektets resultat - projektet sk genomföra 3 st marknadsföringsseminarier riktat både till projektets målgrupp och intressenter där minst ett är inriktat på att sprida projektets intentioner och erfarenheter externt. Mäts via aktivitetsregistrering. 7.4 Delmål 4 Strategisk påverkan Implementeringsmål: -se under avsnitt 2 Mål 8. Projektorganisation Projektägare Anna Sandklef Näringslivschef Gesta kommun Projektledare Margret Olsson Projektledare Gnesta kommun Styrgrupp Anna Sandklef Näringslivschef Gnesta kommun Per Johansson Företagsledare Gnesta Färghus Nils-Erik Selin Kommunchef Gnesta kommun Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef Gnesta kommun Christer Andén Samhällbyggnadschef Gnesta kommun Projektkansli Margret Olsson Projektledare Gnesta kommun Helene Ekeberg Projektadministratör Gnesta kommun Kajsa Kromnér Utbildningscoach Gnesta kommun

9 9 Projektgrupp Projektkansliet (se ovan) Fredrik Nordzell Företagsrepresentant Gryts Event Amy De Canesie Företagsrepresentant Eldabutiken i Gnesta Agneta Hagström Företagsrepresentant Aloevera Coachen i Sörmland Ronny Madestrand Företagsrepresentant Gnesta Ventilationsmontage & Service Ghita Sjösteen Anställdrepresentant Gnesta kommun Christine Bernström Anställdrepresentant Rekal Referensgrupp Näringslivsrådet, Gnesta kommun Stödresurser till projekt- och styrgrupp: Katarina Solax Stridh Jämställdhetsfrågor Gnesta kommun PL följeforskning och Erik Asplund utvärdering inno Scandinavia 9. Aktivitetsplan och milstolpar Tid- och aktivitetsplan Gnesta Företagsutveckling - Genomförande Version Delprojekt Aktivitet Startar Avslutas Ansvarig Projektstyrning och adm Övergripande Projektägare Administration och samordning av projektet Projektadministratör Ledning av projektet Projektledare Styrgruppsmöten 5-6 ggr/år Projektägare Projektmöten 8 ggr/år Projektledning Referensgruppsmöten 4 möten per år Projektägare Uppföljning och dokumentation - slutrapport Projektägare/ledning Marknadsföring, spridning och kommunikation Övergripande Projektledning Uppbyggnad webbsida info utskick mm Projektadministratör Information till deltagande företag, etapp Projektledning Information till deltagande företag, Projektledning

10 10 etapp2 Information till deltagade företag etapp Projektledning Marknadsföringsseminarier 3st Projektledning Informationssemier för intressenter/beslutsfattare Projektägare Spridningsseminarium Projektägare Kompetensutveckling Övergripande Projektledning Övergripande planering och förberedelser Utbildningssamordnare Utbildning i jämställdhet och tillgänglighet för styr och projektgrupp Projektledning Baskurser i företagsutveckling för företagare företagsutveckling etapp Utbildningssamordnare Baskurser i företagsutveckling för företagare etapp Utbildningssamordnare Baskurser i medarbetarskap för anställda etapp Utbildningssamordnare Baskurser i medarbetarskap för anställda etapp Utbildningssamordnare Kurser och seminarier i företagsservice för kommunanställda Utbildningssamordnare Fördjupningskurser i företagsutveckling 1-3 dagar för företagare och anställda Utbildningssamordnare Företagsrelaterade kurser och seminarier av kostnadsfria aktörer (tex Skattemyndighet mm) Projektledning Nätverksgrupper för eget lärande och utveckling Övergripande Projektledning Planering och formering grupper Projektledning Start av grupper Projektledning "Skarpt läge" - praktisk tillämpning av ny kunskap Projektledning Nätverksmöten mellan företag, 6-15ggr Projektledning

11 11 Nätverksaktiviteter företag och kommunanställda Projektledning Egna aktiviteter av deltagare i projektet - initiering Projektledning Implementering -Strategisk påverkan Övergripande Styrgrupp Planeringsaktiviteter Styrgrupp Mål 1 Skapa arena/mötesplats etapp1 - planering och genomförande Styrgrupp/Projektledning Mål 1 Skapa arena/mötsplats etapp2 - överlämnande Styrgrupp Mål 2Långsiktig planering för företagen - Etapp1 planera planeringsseminarium Styrgrupp/Projektledning Mål 2 Långsiktig planering för företagen - Etapp1 genomföra planeringsseminarium Projektledning Mål 2 Långsiktig planering för företagen - Etapp2 lämna över till företagarepresentant Styrgrupp Mål 3 Plattform företagsservice Styrgrupp/Projektledning Mål 4 Samverkan kring regionalt företagscentrum - utredning Styrgrupp/Projektledning Mål 5 Entreprenörskap i skolan Styrgrupp/Projektledning Transnationalitet Övergripande Projektägare Planering Projektägare/ledning Genomförande - resa strygrupp och företagsrepresentanter Styrgrupp Uppföljning och rapportering Projektägare/ledning Kvalitet och utvärdering Övergripande Projektägare Planering och granskning Utvärderare Fastställande av kvalitetsindikatorer Utvärderare O-basmätning Utvärderare Slutmätning Projektledning Utvärdering Utvärderare

12 12 Milstolpar hösten 2012 Aktivitet Datum Status 1. Projektstart - genomförande Klar 2. Kick-off för projektdeltagare Klar 3. Kompetensutveckling för kommunanställda startar Klar 4. Baskurser för företagare startar Klar 5. Implementering Mål1 etapp 1 startas Fördjupningskurser startar Nätverksgrupper för eget lärande startar Kartläggningsseminarium för kommunanställda Implementering Mål5 startas Information och marknadsföring till deltagare i projektet etapp 2 startar Planering för transnationellt utbyte, plats och tidpunkt klar Milstolpsplanen uppdateras för varje halvår i taget. 10. Projektbudget

13 Formalia Styrgrupp Projektets styrs strategiskt av styrgruppen utifrån gällande föreskrifter från projektfinansiären (ESF). Projektplanen är projektets styrdokument och godkänns av styrgruppen. Förändringar som påverkar projektet strategiskt kan endast beslutas av styrgrupp där projektägaren har utslagsröst. Styrgruppsmöten genomförs ca 6 ggr per år och planeras in utifrån gällande milstolpsplan. Styrgruppsmöten prioriteras av valda medlemmar och genomförs utan ersättare. Projektägaren är sammankallande. Projektledaren är föredragande och för minnesanteckningar i styrgruppsmöten. Minnesanteckningarna godkänns av projektägare och en justerare. Projektgrupp Projektgruppen är verkställande under ledning av projektledaren. I projektet ingår representanter från projektets deltagare (aktörer; företagsledare med anställda, soloföretagare, anställda samt kommunanställda.) Även projektkansliet ingår i projektgruppen. Projektkansli Projektkansliet består av kommunanställda i projektet; projektledare och utbildningscoach på full tid samt en projektadministratör på halv tid. Projektkansliet ansvarar för genomförandet av projektets verksamhet och administration. Projektledaren har det yttersta ansvaret för verkställandet utifrån projektets beslutade direktiv. Det innebär resultat- resurs och personalansvar inom ramen för projektets uppdrag.

14 14 Gnesta den 1/ Margret Olsson, Projektledare Projektplan godkänd Stockholm den 1/ Anna Sandklef, Styrgruppsordförande och Projektägare, Gnesta kommun. Per Johansson, Gnesta Färghus.. Nils-Erik Selin, Gnesta kommun.. Marlene Bernfalk Karlsson, Gnesta kommun.. Christer Andén, Gnesta kommun

Sammanfattning från Gnesta Företagsutvecklings informationsmöte

Sammanfattning från Gnesta Företagsutvecklings informationsmöte Sammanfattning från Gnesta Företagsutvecklings informationsmöte 2012-05-22 Projektstatus Nuläge och behovsinventering Genomförandefas from 16 juli Projektramar och organisation Projektkickoff den 4 september

Läs mer

Diarienummer Dokumenttyp Fastställd/upprättad Ansvarig

Diarienummer Dokumenttyp Fastställd/upprättad Ansvarig Bilaga 2 Kravspecifikation kompetensutvecklingstjänster Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta kommun Diarienummer Dokumenttyp Fastställd/upprättad

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Gnesta Företagsutveckling. Följeforskningens slutrapport

Gnesta Företagsutveckling. Följeforskningens slutrapport Gnesta Företagsutveckling Följeforskningens slutrapport Carl Arvid Dahlöf inno AG, filial Scandinavia Stockholm, Januari 2014 Innehåll 1 Projektinformation sammanhang, projektprocesser & mål... 4 2 Följeforskningens

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Gnesta Företagsutveckling Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Gnesta Företagsutveckling - ett kompetenshöjande

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektplan Deltagande i Uthållig kommun etapp 3 Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-07-04 Mora kommun deltar tillsammans med ett 30-tal andra svenska

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektplan Projektnamn: Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektägare: Lars Rådh, kommunchef Styrgrupp: Sune Hasselström, chef Tekniska Förvaltning, Berit Robrandt Ahlberg, chef Kultur

Läs mer

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Utsikt & Insikt

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Utsikt & Insikt 2012-02-20 Dnr: 2011-3030028. Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Utsikt & Insikt Härmed inbjuds ni att inkomma med offert på uppföljning och lärande utvärdering av ESF-projektet Utsikt &

Läs mer

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Aktörer kring event Tillväxt Statlig aktör Samordning ex. destinationsbolag Regionförbund Landsting Kommun EVENT Entreprenör Event Eventbolag Samordning

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Projektdirektiv. Ledarakademi Skola. Upprättad av Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning och Karolina Samuelsson, personaldirektör 1 (7)

Projektdirektiv. Ledarakademi Skola. Upprättad av Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning och Karolina Samuelsson, personaldirektör 1 (7) Projektdirektiv Ledarakademi Skola Upprättad av Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning och Karolina Samuelsson, personaldirektör 1 (7) Innehållsförteckning 1 Beställare... 3

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(5) Projektnamn: Ledningsstöd för skolledare och förskolechefer Projektledare: Malin Danielsson och Gunilla Ericsson Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp,

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Projektstyrningsprocessen i VärNa

Projektstyrningsprocessen i VärNa 1 Ver 1 Projektstyrningsprocessen i VärNa 2. FÖRDJUPADE ANALYSER Orsaksanalys Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 1. PROBLEM- INVENTERING Scanning Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 3. FÖRÄNDRINGS-

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC STATUSRAPPORT 3 ESA Titel: Statusrapport 3 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.0 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Sida 1 av 5 Från och med utlysning tre (ansökningsperiod 12 januari-19 februari 2016) ställer Sverige-Norge programmet krav på

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 504-266/09 PROJEKTPLAN Godkänd av styrgruppen 2010-01-11 Våld i nära relationer Projektplan Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer Projektperiod

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

OM AFFÄRSKOMPETENS NU. Arbetssätt och förväntningar på externa utbildare

OM AFFÄRSKOMPETENS NU. Arbetssätt och förväntningar på externa utbildare OM AFFÄRSKOMPETENS NU Arbetssätt och förväntningar på externa utbildare SYFTET MED DENNA INFORMATION Den här informationen vänder sig till dig som är intresserad av att bli utbildningsleverantör till projektet.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister 1 1 Bakgrund Statens och landstingens femåriga satsning på Nationella Kvalitetsregister avslutas 2016. Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister behöver

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend. Nyköping 22 december

Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend. Nyköping 22 december Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend Nyköping 22 december 2 Outdoor Weekend Ett hållbart produktoch affärsutvecklingsprojekt för aktörer i besöksnäringen verksamma inom området naturturism

Läs mer

Gatukontoret. Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp

Gatukontoret. Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp Gatukontoret Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp 1 Innehållsförteckning 1. Projektarbete på gatukontoret - sid 3-5 2. Projektägare - sid 6-9 3. Styrgruppsmedlem - sid 10-13 4. Referensgrupp

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum:

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektkontoret 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektdirektiv 2017-05-15 Projektägare Styrgruppens

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 Sida: 1 (6) Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 2014-04-16 KS/2013:606-001 Sida: 2 (6) 1 Bakgrund och projektbeskrivning har ambitionen att det i varje kommundel ska finnas en samlings- och

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

LFA som stöd vid granskning Intressenter:

LFA som stöd vid granskning Intressenter: LFA i praktiken LFA som stöd vid granskning Intressenter: Finns en strategi bakom val av aktörer? Relevans? Problem-/situationsbeskrivning: Relevans i förhållande till projektmål? Finns huvudproblem, orsaker

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun

Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun Projektplan projektnamn: Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun Författare: Susanne Svensson, YH bygger vidare på Johanna Sundberg, GoV och Peter Juteroth, KoF projektförslag Föreningsutvecklarutbildning.

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (8) Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (8) Innehåll 1 Syfte och bakgrund...3 1.1 Syfte...3 1.2 Bakgrund...3 2 Definitioner...3

Läs mer

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se Lennart.svensson@liu.se HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se INTERAKTIV FORSKNING - FORSKA MED, INTE PÅ - HELA FORSKNINGSPROCESSEN - INTRESSENTER MAJORITET I STYRELSEN - BLANDNING OFFENTLIGA OCH PRIVATA

Läs mer

PLUGGA KLART ESF-projekt i Dalarna

PLUGGA KLART ESF-projekt i Dalarna PLUGGA KLART ESF-projekt i Dalarna Att minska studieavbrotten är en av de allra viktigaste uppgifterna för skolan idag Åke Sandberg Förbundschef Västerbergslagens utbildningscentrum EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Introduktion till projektledning

Introduktion till projektledning Introduktion till projektledning OL108A Fredrik Björk Hur hänger projektledning och SHE ihop? Projekt: förändringsfokus Många SHE- ini?a?v startas med projektstöd Som projektledare oba Ent. Egenskaper

Läs mer

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande.

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande. 23 maj 2014 ESF: Europeiska Socialfonden Programområde 2 Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande Lärande utvärdering

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Projektdirektiv Vision Mölndal 2022

Projektdirektiv Vision Mölndal 2022 1(10) Kommunledningskontoret HR-avdelningen Kristian Käll Projektdirektiv Vision Mölndal 2022 Inledning Bakgrund Mölndal och Västsverige kommer inom de närmaste 10 åren att befinna sig en aktiv utvecklingsfas.

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

Projektkunskap ledning och process

Projektkunskap ledning och process Projektkunskap ledning och process Athena & Atlas Universitets- och högskolerådet UHR Stockholm 31 januari 2013 Christel Bäckström, GR Utbildning Internationalisering som utvecklingskraft Internationalisering

Läs mer

Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. genom Europeiska Socialfonden

Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. genom Europeiska Socialfonden Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län genom Europeiska Socialfonden Jag som pratar: Catharina Aineström, projektledare, Skolbibliotekarielyftet Föredraget

Läs mer

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen 2016-01-19 Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@folkhalsomyndigheten.se Bakgrund Varför ett projekt om B-samordning Samordningen är komplicerad inom B- pga av

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Kompetensprojekt På det mänskliga planet

Kompetensprojekt På det mänskliga planet LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Praktisk Projektledning Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå

Läs mer

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Forsknings- och utvecklingsstiftelse Ämnesområden i fokus är äldreomsorg, äldrevård, hälsofrämjande

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun 16 december 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer