RIKSFÖRENINGEN PSYKOTERAPICENTRUM I SKÅNE. Verksamhetsberättelse för år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKSFÖRENINGEN PSYKOTERAPICENTRUM I SKÅNE. Verksamhetsberättelse för år 2013"

Transkript

1 RIKSFÖRENINGEN PSYKOTERAPICENTRUM I SKÅNE Verksamhetsberättelse för år 2013 RPC Skåne hade Styrelsen: 104 medlemmar. Claes Parck valde att avgå i förtid från styrelsearbetet av personliga skäl och ersattes av Maria Berhouet vid årsmötet. Sedan årsmötet har styrelsen bestått av ordförande och sex ledamöter samt en adjungerad. Kristina Svartek togs in som en ny adjungerad ledamot Christina Fredlund ordförande 1 år (omval) Susie Rasmussen sekreterare 2 år (valdes på 2 år -11) Ernst Dahlqvist kassör 2 år (valdes på 2 år -12) Ann Stevens ord. ledamot 2 år (valdes på 2 år -12) Annika Trunnerup ord. ledamot 2 år (nyval -11, omval) Anna Daun ord. ledamot 2 år (valdes på 2 år -12) Maria Berhouet ord. ledamot 2 år (nyval på 2 år -12) Zackarias Jerneck Kristina Svartek adjungerad adjungerad Styrelsen har under 2013 haft 6 styrelsemöten fördelat på två terminer, ca en gång vart sjätte vecka med undantag för sommaruppehåll. Vi inledde arbetet i den nya styrelsen med två styrelsemöten under våren. Det huvudsakliga styrelsearbetet innebär att varje representant väljer en arbetsgrupp att arbeta mer fokuserat i. Under våren kom styrelsen fram till att vi ville starta ett nytt koncept för upplägg kring föreläsningar där vi ville erbjuda våra medlemmar samt andra intresserade möjligheten att diskutera frågor och lyfta fram psykodynamiskt tänkande utifrån olika tema. Vi enades om att skapa en samtalsbar, vår vision var att skapa en arena för verksamma psykoterapeuter och andra att mötas i och tala med varandra på ett mindre prestigefyllt sätt än den traditionella föreläsningsformen inbjuder till. Vi ser ett sunt växande intresse för som t.ex. föreläsningar på bibliotek, teaterföreställningar, tidningsartiklar etc. Här vill vi i RPC spela en roll och hjälpa till att skapa fler arenor för att väcka intresset för psykodynamiskt tänkande. Alla mailkontakter har tidigare administrerats av ordförande i styrelsen och det är nu förändrat. Vi har nu en egen mailadress som är kopplad till vår lokala hemsida. Den inkommande posten till styrelsen administreras av informationsgruppen samt ordförande. Vi inledde hösten med en kick-off, en halvdag för att få möjlighet att på ett mer fördjupat sätt diskutera våra arbetsformer och årets planering. Eftersom RPC riksstyrelse valt in en ny

2 ordförande under 2013 bjöd vi in den nya ordförande Eva Marie Eneroth Säll till en del av mötestiden. Eva Marie presenterade sig själv samt berättade om RPC-riks arbete vilket gav en tydligare bild för oss i styrelsen. (se längre ner, RPC riks) Vi hade en levande diskussion kring psykodynamiska teman som skulle kunna attrahera en bred massa. Det förslag som vi enades om var ämnet ondska/sadism. Ett tema som är mycket aktuellt i samhällsdebatten både nationellt och internationellt. Vi beslutade oss också för att försöka erbjuda två samtalsbarer per termin och att vi alltid har dem förlagda på Kramer, Stortorget i Malmö. Vi beslutade att bjuda in verksamma psykoterapeuter men också talare från olika närliggande professioner såsom filosofer, präster samt från skönlitterära områden för att vidga perspektiven och kunna se teman från olika håll. Vi vill också komplettera den debatt som ofta förs i andra forum som handlar om evidens och vetenskaplighet för att inte tappa bort det djupt mänskliga i det psykoterapeutiska arbetet. Vi beslutade oss också för att ha separata mindre möten där bara medlemmar skulle bjudas in och som kommer att ta upp ämnen som enbart berör vår profession specifikt och (när det är möjligt) ha dessa möten placerade i Sankt Lukas lokaler i Lund. Vi har i styrelsen samma antal arbetsgrupper; Psykoterapi i regionen (Ann Stevens), Informationsgruppen (Zackarias Jerneck och Christina Fredlund), Fortbildningsgruppen (Annika Trunnerup, Christina Fredlund, Anna Daun, Maria Berhouet), Ernst Dahlqvist kassör, Susie Rasmussen sekreterare samt Christina Fredlund ordförande. Steg-I sektionen Kristina Svartek. RPC riksinformation Vi har två medlemmar från RPC Skåne som arbetar på riksplanet. Paul Benér är ordinarie ledamot i RPC riksstyrelse och Juanita Forsell från Halland sitter i arbetsgruppen för psykoterapihandledning. Riksplanet har fortsatt att lobba och försökt att påverka politiker, departement och myndigheter för att ändra rehabiliteringsgarantin. Kritik som lyfts fram är att regeringen satsat en miljard per år , på huvudsakligen en metod - KBT, samtidigt som modern forskning visar att det inte längre är meningsfullt att efterfråga vilken terapimetod som är bäst. Riks har också visat på att flexibla behandlingsmetoder och ett brett behandlingsutbud har bättre träffsäkerhet än en standardiserad teknik, att effekten av psykoterapi är mer beroende av egenskaper hos patienten och terapeuten än av metod och teknik. Riks har även tryckt på patientens valmöjlighet och visat på ett lagbrott i hälso- och sjukvårdslagen samt på vikten av kompetens hos terapeuten. I Hälso- och sjukvårdsnämnden i primärvården Skåne fattades det beslut om nya ackrediteringsvillkor och ersättningsvillkor för bland annat psykodynamisk psykoterapi och det är nu en möjligt för legitimerade psykoterapeuter att ansöka om detta. Riksstyrelsen och de lokala föreningarna har också arbetat vidare med frågor som handlar om hur vi kan få en bättre kommunikation och samverkan mellan oss och utveckla detta på olika sätt. Ordförandena har för första gången haft ett telefonmöte där vi kunde ge varandra inspiration till det lokala arbetet. Vid detta möte beslutades även att ordförandena kommer att träffas en gång per år i samband med en vårkonferensen eller höstkonferensen för att förbättra

3 kommunikationen och känna att vi är en förening som arbetar tillsammans för psykodynamisk psykoterapi. RPC Riksstyrelse har arbetat vidare med frågor som handlar om hur vi kan få en bättre kommunikation och samverkan mellan riks- och lokalföreningar och utveckla det på olika sätt. Höstkonferensen representerades av en styrelsemedlem; Zackarias Jerneck. Rubriken för konferensen var Psykodynamisk terapi i nytt ljus - om aktuell forskning, kunskap och framtidsvisioner. Här ville man ge verksamma psykoterapeuter och andra intresserade mer kunskap om forskning inom psykodynamisk terapi, idéer om nya och spännande kunskapsområden och om den psykodynamiska terapins funktion i samhället. Inom RPC finns också sedan ett år tillbaks en arbetsgrupp för mentorskap och nu finns det nio mentorer (sju från Stockholm, en i Lund samt en i Gbg) och sexton personer har anmält sitt intresse för kontakt med en mentor. På föreningens hemsida finns mer information om detta. Där finns också en lista med mentorer som du som medlem är välkommen att ta kontakt med. Du måste dock först registrera dig i formuläret som du hittar på hemsidan. De medlemmar som är äldre psykoterapeuter och som inte längre är yrkesverksamma eller har trappat ner sin verksamhet och vill fortsätta hålla kontakten med och på något sätt bidra till utvecklingen inom psykodynamisk psykoterapi är extra mycket välkomna att anmäla sig intresse för att bli mentor. Det känns i dessa tider mycket viktigt att tillvarata och föra vidare den erfarenhetsbaserade kunskap som man genom åren samlat på sig. Ett sätt att göra detta på kan vara genom att vara mentor för nya medlemmar inom RPC. RPC:s arbetsgrupp för psykoterapi i offentlig vård har också bloggandet påbörjats på psykodynamiskt forums bloggportal. Här erbjuds bloggare plats att lägga upp en personlig blogg. Psykodynamiskt forum syftar till att vara en mötesplats för alla psykodynamiker i Sverige oavsett yrkes- /organisationstillhörighet. Enkel registrering på psykodynamisktforum.se//forum/ Riks har under hela detta år arbetat intensivt med att bringa lite ordning i kaoset efter det att kanslifunktionen lagts ner. Bl.a. har medlemsregistret inte riktigt varit intakt. Detta arbete är fortfarande inte helt klart och vi här nere i Skåne har försökt trycka på under året. Först i mars 2014 har vi fått en uppdaterad lista på våra medlemmar och till slut (efter ett halvår av återkommande påtryckningar) även fått en möjlighet att logga in i medlemsregistret. Vi ställer oss starkt kritiska till att det har tagit så lång tid samt att vi inte har fått möjlighet att på egen hand kunna sköta medlemshanteringen. Psykoterapi i regionen Ann Stevens har under 2013 representerat RPC Skåne i Region Skånes samverkansorgan för privata vårdgivare. Deltar gör politiker, tjänstemän för avd. för hälso- och sjukvård, representanter för privata vårdaktörer så som privatpraktiserande sjukgymnaster, läkare och psykoterapeuter. Samverkansorganets uppgift är att informera om och diskutera frågor rörande regionens privata aktörer, upphandling och avtal. Under året har arbetet kretsat kring att diskutera problemet med okunskap hos remittenter beträffande psykoterapi. Att det har saknats tydlig information på Region Skånes Webbsidor för vårdgivare och vårdtagare. RPC:s deltagande i Samverkansorganet har också inneburit att Psykodynamisk psykoterapi fått ett ansikte och något som går att relatera till i utarbetandet av avtal om verksamhet för

4 Psykoterapi där Psykodynamisk psykoterapi för legitimerade psykoterapeuter ingår från och med Beslut togs under hösten 2013 att införa ett vårdvalssystem för psykoterapi att gälla från och med april Man önskar tillgodose behovet av ökad tillgänglighet för tillstånd som lämpar sig för kortare behandling; Interpersonell terapi (IPT) och Kognitiv beteendeterapi (KBT) samt tillstånd som kräver längre behandling; Psykodynamisk terapi eller Kognitiv beteendeterapi. Fortbildningsgruppen Gruppen består av Christina Fredlund, Annika Trunnerup, Anna Daun samt nytillträdde Maria Berhouet. Den 18 april 2013 arrangerade RPC-Skåne en kväll tillsammans med Psykoanalytisk Debat. En internationell gäst bjöds in, Judith Mitrani från USA. Hon hade själv föreslagit att tala utifrån filmen Pi av Ang Lee. Trots vissa problem med tekniken i början av kvällen lyckades Mitrani tålmodigt hålla alla lyssnare vakna och alerta och diskussionen fördjupades bland deltagarna. Filmen är mycket sevärd och för er som inte sett den rekommenderas den varmt. För mig är filmen ännu en bekräftelse på den mänskliga urkraften, överlevnadsförmågan och tankens kraft som människan kan få fatt i under svårt traumatiska tillstånd. Något jag som psykoterapeut med unga vuxna fått uppleva; att trots mycket svåra bakomliggande trauma som ibland berättas finns det en urkraft att just överleva och skapa ett gott liv själv. Huvudpersonen i filmen hade inte klarat sig utan att sätta sig över sina egna rädslor och utmana det han var mest rädd för den farliga tigern. Relationen är det som motiverar pojken till överlevnad. Filmen är också vacker och dramatisk och ska kanske helst upplevas på en stor duk. En bra film att se i grupp och diskutera. Till den första psykodynamiska samtalsbaren under verksamhetsåret 2013 bjöd vi in Ann Heberlein, doktor i etik verksam vid Lund universitet som fick sitt stora publika genombrott med den självutlämnande boken Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva"(2009). Hon har även skrivit en kritikerhyllad bok med titeln En lite bok om ondska. Ann Heberlein är en flitigt engagerad föreläsare i etiska frågor och vi i styrelsen ville ge en bred inramning till vårt tema för hösten Ondska och sadism. Vi var cirka personer som lyssnade och föreläsningen hölls på Kramer den 11/9. Heberlein talade främst om psykopati och om människor som har begått bestialiska brott. I den efterföljande diskussionen kom ett behov fram att tala om vardagsondskans existens och hennes svar på detta var kort sagt likgiltigheten hos människan är den som är mest ond och som också tillåter destruktiva krafter att fortsätta. Man kan säga att Heberlein slog ett stort slag för civilkuraget och att man går emot sina egna rädslor för att uppnå större godhet i livet. Ann inledde med frågorna - Kan man tala om onda människor? Ann delade upp ondskan i olika grupper t ex Ondskans banalitet. De kvinnliga och manliga militärerna i Abu Ghraib som torterade, skymfade och förödmjukade de försvarslösa fångarna, som de hade makt över, vilket de även fotograferade och filmade. Här refererade Ann till Hanna Arendts bok "Den banala ondskan", som egentligen handlar om Eichmann. Det är således inte så att alla är uttalade psykopater och seriemördare, utan vid intervjuer med dessa människor tycker de bara att de genomfört vad som ålagts dem, de lydde bara order. Ann menade att det juridiska begreppet "Res ipsa locta" - Handlingen talar för sig själv, alltid ska beaktas.

5 Ann belyste därefter ondska utifrån filosofisk betraktelse med hjälp av stödvetenskaplig reflektion, som psykologi, och tog oss med på en resa från Aristoteles via Kants kategoriska imperativ till Freud, Ricaeur och Bubers Jag och Du. Vi uppehöll oss mycket mycket kring de aktuella mördarna Breivik och Mangs, hur någon kan ge sig rätten att utföra dessa bestialiska brott. Reflektionerna som vi delade med varandra var många, -Hur kan vi göra så fel när vi vet att vi borde göra rätt? Vad gör att vi vill göra varandra illa? Finns det kränkningar som inte går att förlåta? Ann berättade om mötet med föräldrar till mördade barn, intervjuer med fängelsepräst som berättat om mördare som var helt likgiltiga inför sina brott. Ann menade slutligen att likgiltighet eller att inte ingripa är som att delta, så låt oss reagera och ingripa så gott vi förmår. Den andra samtalsbaren gick av stapeln den 21/11, ca 75 personer lyssnade. Det var Ulf Ståhlberg psykolog och psykoanalytiker som var kvällens talare. Rubriken för föredraget var Ondskans olidliga lätthet. Ulf höll ett levande föredrag och inledde med bilder på kända onda personer såsom exempelvis Hitler och Stalin och talade vidare om vårt behov av dem som nödvändiga figurer för oss alla andra att projicera vår ondska på. Ett sätt att befria oss själva från de onda element som finns inom oss och som vi helst inte vill kännas vid. Bilderna var valda med omsorg då det var gjorda av en konstnär som hade avbildat dessa onda personer som nakna bara för att mottagaren skall uppleva dem mer mänskliga, som en bland oss. Ulf talade sedan vidare om hur vi alla har både ont och gott inom oss men att vi måste skilja på onda handlingar och onda människor. Vad är egentligen ont? Hur skapas ondska? Ulf använde sig här av två modeller från den tidiga anknytningsperioden. Även denna kväll fanns en del logistiska problem med mat, tider och organisation kring arrangemanget. Vi har lyssnat på den kritik som nådde våra öron och kommer att lära av erfarenheten. Vi hoppas att ni har lite tålamod med logistiken och förhoppningsvis blir vi bättre och bättre på att erbjuda fin service när det gäller mat, dryck och småbord att sitta vid. Informationsgruppen Zackarias Jerneck har ägnat sig åt detta arbete. Arbetet med information har koncentrerats till att informera på pågående basutbildningar i psykodynamisk psykoterapi såsom Socialhögskolans, Sankt Lukas, Psykologprogrammets samt Sverigehälsans grundläggande psykoterapiutbildningar. Zackarias Jerneck har skapat en ny mailadress till RPC-syd; Medlemmar som behöver uppdatera sina mailadresser ber jag skicka ett mail till adressen så lägger vi in din nya. Steg-1-sektionen Gruppen representeras av Zackarias Jerneck och Christina Fredlund. Steg-1sektionens verksamhet går ut på bevaka steg-1 medlemmarnas intressen. Under året har vårt fokus varit nyrekrytering av steg-1-medlemmar på Psykoterapeutprogrammet och indirekt genom våra arrangemang som i högsta grad vänder sig till steg-1-medlemmar. Eftersom Zackarias har gått över till att allt mer arbeta med

6 information och IT har Kristina Svartek engagerats och är adjungerad som steg-1-ledamot sedan slutet av hösten Ekonomi Ekonomin har under året visat på en total vinst på kr. Föreläsningsverksamheten som sådan har gett ett överskott på kr. Efter några år då vi gått med underskott har vi nu, i enlighet med vad vi önskat, lyckats hålla kostnaderna lägre än utgifterna och t o m fått ett överskott. Den utgående balansen för året var ca kr. Inför föreläsningen av Ulf Ståhlberg bestämde vi att hålla ett betydligt lägre pris än vi brukar för att undersöka hur detta skulle falla ut. Det visade sig att vi fick många deltagare och ett överskott på den föreläsningen vilket vi tagit lärdom av. För resultat, balans 2013 samt budget 2014 se bilagor. Verksamhetsberättelsen är sammanställd för RPC Skåne mars 2013 Christina Fredlund Ordförande

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Årsrapport 2014 Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Ordföranden har ordet Året 2014 var året då vi i styrelsen lade ut spåret för vårt framtida arbete. Vi fortsatte utifrån

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå.

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Barnboksprojektet En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Sammanfattning En frivilliggrupp mot diskriminering i Luleå - knuten till

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer