Effekter av förändrad förmånsrätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekter av förändrad förmånsrätt"

Transkript

1 Effekter av förändrad förmånsrätt Enkätundersökning bland aktiebolag i Västerbottens län :219:19:05001a.doc

2

3 FÖRORD Denna rapport utgör den andra delen i Västerbottens Handelskammares arbete med att klarlägga de långsiktiga regionala effekterna kring den externa kapitalförsörjningens villkor för länets näringsliv i stort. Vårt arbete baseras i huvudsak på de förväntade långsiktiga effekter som kan ha uppkommit till följd av den förändrade förmånsrättslagen. Vårt angreppssätt och vår arbetsmetodik följer i stort sett samma linje som i den undersökning som gjordes under 2004 för att i största mån möjliggöra trovärdiga jämförelser och övergripande analyser över tiden. Vi kan efter två års arbete konstatera att cirka vart fjärde västerbottniskt aktiebolag inom tillverkningsindustrin, som är beroende av externt lånekapital, påverkats med krav på ökade säkerheter gentemot sina kreditgivare. Vi måste i detta sammanhang vara medvetna om att utfallet har mätts i en situation där vår region har haft en förhållandevis god konjunktur. Ur ett regionalt perspektiv, ser Västerbottens Handelskammare den förändrade lagstiftningen som en risk för den framtida utvecklingen av näringslivet i övre norrland. Vår ambition med detta arbete är att klarlägga de verkliga näringslivseffekterna och därmed förvärva den kunskap som krävs för att kunna föra en nyanserad debatt om vilka motverkande åtgärder som kommer att krävas för att, på kort såväl som lång sikt, säkerställa en positiv utveckling inom vårt län. Vi har under de två åren som vi arbetat med frågan kunnat konstatera ett mycket stort intresse för vårt arbete med kapitalförsörjningsfrågor hos näringslivet i Västerbotten. Vi kan notera att närmare hälften av länets aktiebolag med 1 till 250 anställda hittills har besvarat våra frågeställningar, vilket måste tolkas som att frågan om former och villkor för kapitalförsörjning har en mycket central prioritet. Traditionellt har en stor andel av de verkstadsmekaniska norrlandsföretagen, och även andra typer av underleverantörer, verkat på en marknad bestående av underleveranser till internationellt verksamma regionala och nationella företag. Den omvärldsförändring som sker i form av förflyttning av produktionsresurser till länder, med i dagsläget låga personalkostnader kombinerad med mycket snabba tekniska förändringsprocesser, utgör fortsatt, såväl direkt som indirekt, ett mycket allvarligt hot mot många mindre företag i övre norrland. Den internationella utvecklingen i form av snabbt växande konkurrens kräver allt större insatser från befintliga företag i form av omfattande investeringar i kostnadsrationaliseringar, marknadskompetens, kvalitetssäkring, utökat produktutbud och samverkansåtgärder med andra underleverantörsföretag etc. Ett av de fundamentala villkoren, för att kvalificera sig som långsiktig aktör i dessa nya och förändrade marknads- och produktionssystem, är tillgång till kapital. En åtstramning i stället för en större tillgång till regional kapitalförsörjning får därmed en direkt motverkande effekt på de regionala företagens möjligheter att utveckla sig och anpassa sig till de ständiga förändringarna i omvärldens villkor. Den förändrade lagstiftningens alternativa vägar till kapitalförsörjning via factoring och leasing utgör naturligtvis en öppning för många företag. Effekterna kan dock bli att kostnaderna ökar på bekostnad av företagens möjligheter att skapa en egen välgörande kapitaluppbyggnad. Lagstiftningens förändrade innebörd medför en uppenbar risk att motverka tillväxt och nyetablering av företag. Vår bedömning är även den att de genomförda förändringarna kommer att slå oproportionerligt hårt mot glesbygdsföretag, vars näringsfastigheter i stort sett saknar inteckningsvärde. Ytterligare effekter kommer troligtvis att utmynna i att bankernas minskande lokala utlåning medför en omprövning av deras banknät, där främst de glesbefolkande regionerna drabbas. Ett av huvudargumenten till lagförändringen var att stärka leverantörernas utdelningsskydd i samband med konkurser. Vi har under de två åren som vårt arbete pågått inte kunnat notera en ökad utdelning till förmån för leverantörer.

4 Vårt arbete har planerats utifrån att ytterligare ett undersökningstillfälle genomförs, under 2006, för att kunna följa utvecklingen på ett så korrekt sätt som möjligt. Arbetet bedrivs med Handelskammarens egna resurser, med ekonomiskt och kunskapsmässigt bistånd från ett flertal regionalt verksamma aktörer. Operativt ansvarig är Emma Linder vid Västerbottens Handelskammare Det övergripande ledningsarbetet sker via en gruppering bestående av Anna-Karin Norberg vice ordf. i Västerbottens Handelskammare, Anders Bergman Ackordscentralen Norrland, Åke Elveros Ernst &Young, Lena Holmström Öhrlings PWC, Jonas Wiklund Advokatbyrån Kaiding, Anders Isaksson USBE - Umeå Universitet, Urban Lundmark Data Ductus samt Roger Estefors Västerbottens Handelskammare. Västerbottens Handelskammare vill framföra ett mycket stort tack till alla de företag som möjliggjort denna undersökning genom att svara på våra frågeställningar. Vidare vill vi tacka nedanstående, som genom sina ekonomiska bidrag, möjliggjort att vi återigen kunnat kontakta mer än regionala aktiebolag. Ackordscentralen Ernst & Young KPMG Öhrlings PWC Revisionsteamet AB Deloitte Advokatbyrån Kaiding Norra Västerbotten AC-Invest AB Norrlandsfonden Glädjande är att Länsstyrelsen i Västerbotten och Nutek uppmärksammat vårt arbete, och samtidigt lämnat ett ekonomiskt stöd. Skellefteå i oktober 2005 Roger Estefors VD Västerbottens Handelskammare

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 2 Sammanfattning 2 3 Bakgrund Bankernas agerande Vad innebär de nya kapitaltäckningsreglerna (Basel II) Nya företag 6 4 Företags finansiering Vad innebär leasing och factoring? Företagsstöd Generationsväxlingar Kreditgarantiföreningar Övre Norrlands Kreditgarantiförening 9 5 Lagförändring/Obestånd/Förmånsrätt Förmånsrätten Företagsrekonstruktion Konkurs Konkurser och utdelningar Konjunkturlägets påverkan Olika effekter på grund av företagens verksamhetsområden 12 6 Resultat Respondenternas bakgrund Om företaget och dess verksamhet Tillväxthinder Företagens allmänna uppfattning om kapitalförsörjning Företagens relation till bankerna Sökt och erhållit finansiering Banklån och säkerheter Företag som har fått krav på att öka säkerheter Orsak till krav på ökade säkerheter Allmänna frågor om företagets finansiering 20 7 Analys Andra undersökningar 22 8 Metod, Urval och Bortfallsanalys Urval Enkätutskicket Enkätutformning Enkätsvar och svarsfrekvens Bortfallsanalys Analys av sena respondenter Förklaring 25 Bilaga 1 Enkätfrågornas utformning Bilaga 2 Analys av 2004 och 2005 års svar

6 1 Inledning Den 1 januari 2004 upphörde företagshypoteket för nya krediter och den 1 januari 2005 gjordes de gamla företagshypoteken om till företagsinteckningar enligt de nya reglerna. Den stora förändringen från företagshypotek till företagsinteckning är att bankerna med företagsinteckningen har 55 % i allmän förmånsrätt jämfört med företagshypotekets 100 % i särskild förmånsrätt. Inför och under denna lagändring har åsikterna om lagförändringens effekter på näringslivet varit olika från näringslivsorganisationer och andra talesmän för näringslivet. Mot bakgrund av detta påbörjade Västerbottens Handelskammare ett arbete under 2004 där syftet är att se vilka effekter som lagförändringen verkligen har lett till. För att tydliggöra vilka effekter som lagförändringen har gett genomfördes en enkätundersökning under våren Ytterligare en enkätundersökning har genomförts under våren 2005 bl a för att fånga upp lagförändringens andra del. Enkätformuläret för 2005 är till stor del uppbyggt på enkätformuläret från 2004 och i vissa fall att sker jämförelser mellan resultaten för de två åren. Denna rapport redovisar främst resultaten från enkätundersökningen Arbetet kommer att fortsätta till 2006 vilket innebär att vi även nästa år kommer att undersöka finansieringsläget för Västerbottens små och medelstora företag. Det finns fler faktorer än förmånsrättslagstiftningen som påverkar företagens möjlighet till finansiering. De synbara effekterna av den nya lagstiftningen kan ha påverkas av yttre faktorer som t ex konjunkturläge och räntenivåer. Vi vill påpeka att resultaten i vår enkätundersökning inte bearbetats med hänsyn till dessa yttre faktorer då det är svårt att kunna säkerställa deras påverkan på undersökningsresultatet. En diskussion kring vissa av dessa faktorer kommer dock att redovisas i vår rapport Det är viktigt är att komma ihåg att den grupp företag som besvarat enkäten är existerande företag där merparten av krediterna existerade redan innan lagförändringen. Vilken effekt den förändrade lagstiftningen kommer att ha för nya företag och på nya krediter, kommer inte att synas i resultatet av vår enkätundersökning. Men däremot kommer frågan att beröras i föreliggande rapporten Skapat av Emma Linder

7 2 Sammanfattning Syftet var att göra det bättre inte sämre Det kan konstateras att de negativa effekterna av lagförändringen förväntades bli större än vad undersökningen visar. Vår bedömning är att konjunkturläget har mildrat de negativa effekterna. Tyvärr har vi inte kunnat ta del av några undersökningar kring konjunkturens påverkan på effekterna av den nya lagstiftningen och vi har inte tagit med denna variabel i vår enkätundersökning. Enligt det statistiska underlag som vi har tagit fram under 2004 och 2005 är det 15 % av de skuldsatta aktiebolagen i Västerbottens län (vilket motsvarar 9 % av samtliga företag i Västerbottens län oavsett om de är skuldsatta) som upplever att de har fått krav på att öka säkerheterna enbart p g a bankernas ändrade krav. Till följd av enbart förmånsrättslagens förändring. Företagen inom tillverkningsbranschen har drabbats hårdast av förändringen i lagstiftningen. Under de senaste två åren är det nämligen 24 % (vilket motsvarar 16 % av samtliga företag i Tillverkningsbranschen oavsett om de är skuldsatta) av skuldsatta företag i tillverkningsbranschen som upplever att de har fått krav på att öka säkerheterna enbart p g a den förändrade lagstiftningen. Vi har inte undersökt lagförändringens effekt på konkursers ökning eller minskning. Vår bedömning av det lägre antalet konkurser som statistik från ITPS visar på, är att det förmodligen till stor del beror på den goda konjunktur som råder för tillfället. Antalet företagsrekonstruktioner verkar heller inte ökat nämnvärt p g a den förändrade förmånsrättslagen. Vi har genomfört alternativa utfallsberäkningar på ett antal äldre konkursfall, vid Skellefteå Tingsrätt, utifrån de nya reglerna. Det visade sig något förvånansvärt att utfallet i utdelningar, i samband med företagskonkurser, visar tendenser till att utdelningen inte skulle ha ökat nämnvärt till oprioriterade borgenärer samt att bankernas utdelning inte skulle ha minskat i lika stor utsträckning som befarat. I vissa fall ser det t o m ut som att bankerna skulle ha fått bättre utdelning med de nya reglerna. En orsak till detta är bl a att statens fordran ej längre har förmånsrätt tillsammans med bl a hyror. I de fall där bankerna fått mindre pengar så har bland annat löneborgenärerna fått mer pengar än tidigare. När konjunkturen vänder Inom det totala beståndet av SME företag i aktiebolagsform upplever en av tio företagare att de har fått krav på att öka säkerheterna för sina lån enbart p g a bankernas ändrade krav. Är det rimligt att detta återspeglar mängden företag som är ekonomiskt osunda i en högkonjunktur? Bankerna poängterar ofta att det är låntagarnas återbetalningsförmåga som är viktig och att säkerheterna först blir aktuella när det går dåligt för företaget. Vad kommer i så fall att hända i en lågkonjunktur? Risken finns att det är företag med likviditetsproblem men i övrigt har en god ekonomi, eller företag med framtidstro som velat satsa på och utveckla sin verksamhet, som har råkat illa ut p g a de förändrade förmånsrättsreglerna. Företagen behöver en sund finansieringssituation för att våga satsa på tillväxt. Det pratas ofta om att det är svårt att starta och driva företag i Sverige, speciellt småföretag. Det finns mycket som pekar på att den nya lagen försvårar att driva och starta företag i behov av extern finansiering. Vilka alternativ finns för en entreprenör att förverkliga en god affärsidé? Vilka vägar kan ett etablerat företag med goda förutsättningar att utveckla och utvidga sin verksamhet ta? Ett syfte med den förändrade lagstiftningen var att främst påverka bankers villkor för kreditgivning. Banklagen säger dock fortfarande att bankerna ska ha säkerheter för sina banklån och inte använda spararnas pengar som riskkapital. Strukturella förändringar i bankers kreditgivning har dock skett till följd av den genomförda förändringen i Förmånsrättslagen. De företag som uppvisar en relativt hög risk för Skapat av Emma Linder

8 fallissemang och har svårigheter med användning av de alternativa kreditformerna har i många fall fått se sina kreditmöjligheter minskade. Värt att belysa är att lagändringen dock kan ha medfört en satsning på enbart livskraftiga företag, vilket kan slå ut företag med sämre bärkraft, och att detta inte enbart behöver vara negativt. Näringslivets försök till anpassning har redan tagit sin början. Ett exempel på detta är att det har startats ett antal kreditgarantiföreningar i landet vars syfte är att hjälpa företag med bärkraftiga idéer att få extern finansiering genom att erbjuda säkerheter som företagaren kan använda vid lån i bankerna. Denna modell är ett initiativtagande som kan få betydelse för företagandet. Myndigheterna har efter den nya lagens ikraftträdande visat en viss flexibilitet genom att ändra sina kriterier vid investeringsstöd, och erbjuder nu en möjlighet att söka stöd trots förändrade finansieringsformer. En fortsatt anpassning i såväl kreditbedömning och kreditformer är mycket troligt. Företagens finansieringsalternativ behöver ses över ytterligare. Det krävs kapital för att starta företag Det startades fler företag i Sverige under 2004 än vad det gjorde under Det var ca 80 % av de nya företagarna 2004 som finansierade etableringarna med enbart egna medel eller med egna medel i kombination av andra finansieringssätt. Det är endast 15 % av de nystartade företagen som uppvisar en finansieringsbild där rena banklån ingår. Detta medan det av samtliga företag, inom Västerbottens län, oavsett etableringsår är 54 % 1 som har banklån. Detta ger en bild av vilka förutsättningar nya företag har att klara sin finansiering under de första levnadsåren. Tendensen att borgen och pant i företagarens privata egendom ökar som alternativa säkerheter medför en risk att lagförändringen i sig negativt påverkar viljan att starta och investera i företag. (statistiken om de nya företagens finansiering är hämtade från En kreditform för en sund finansieringssituation, vem står risken? Det är viktigt att komma ihåg att företagshypoteket kanske inte var det mest optimala verktyget för att företag ska kunna få det kapital som behövs för att starta eller utveckla sina verksamheter. Det är dock ingen mening att ersätta företagshypoteket med ett verktyg som inte är bättre. Vid lagförändringen var ett syfte att bankerna skulle satsa på mer livskraftiga företag och göra ordentliga kredituppföljningar. Istället skulle åtgärder sättas in hos företag med ekonomiska problem, långt tidigare än vad hittills varit vanligt. Det skulle finnas bättre möjligheter till företagsrekonstruktion istället för att driva företag i konkurs. Problemet är dock att bankernas verksamhet regleras av fler lagar än förmånsrättslagstiftningen. I Banklagen framgår det klart och tydligt att bankerna måste ha en viss säkerhet för att få låna ut pengar, vidare kommer även de nya kapitaltäckningsreglerna (Basel II reglerna) att påverka bankernas möjligheter och villkor för kreditgivning. Ingen kan sia om framtiden, inte heller bankerna. Även om bankerna tror på ett företag och företaget har en god ekonomisk historia så kan bankerna inte låna företaget pengar, om det inte finns några säkerheter för bankerna. Det verkar dock som att bankerna inte i lika stor utsträckning som befarat har blivit striktare, vilket troligen beror på faktorer som den låga räntan, den fördelaktiga konjunkturen och det faktum att det trots allt inte verkar som att bankerna fått speciellt sämre utdelning vid konkurser. När det från och med årsskiftet 05/06 införs nya så kallade kapitaltäckningsregler, enligt Basel-II avtalet, skärps kraven ytterligare på bankerna och i slutänden låntagaren. De nya Basel-II reglerna ger inga dramatiska förändringar, men ju bättre säkerhet företagen kan ställa för sina krediter desto lägre ränta. Det ingår inte i bankernas uppdrag att stå för riskerna, bankerna ska förvalta spararnas pengar, så vem ska egentligen står för riskerna? Företagen, företagaren, offentliga medel, etc. 1 Observera att siffran på 54 % gäller för Västerbottens län medan 15 % gäller för hela riket Skapat av Emma Linder

9 Nya finansieringsformer. Kommer personlig borgen, leasing och factoring ge en långsiktigt sundare kapitalmarknad än under den tid då företagshypoteket nyttjade. Kommer dessa nya finansieringsformer att underlätta rekonstruktioner och därigenom minska konkurser? Kommer de att ge fler oprioriterade borgenärer utdelning? Oftast innebär factoring och leasing en högre kostnad för företaget än vad ett banklån med bra säkerheter gör. Det finns både fördelar och nackdelar med factoring och leasing och vilket som väger över mellan företagen. Den rådande uppfattningen i näringslivet är dock att finansieringsformerna ger negativa effekter, förutsatt att det inte är ett större företag som genom övergång till factoring/leasing kan genomföra organisatoriska förändringar och på så vis sänka företagets totala kostnadsbild. Det viktigaste är egentligen inte om företagshypoteket återinförs eller inte, utan om vi kan skapa förutsättningar med hjälp av lagar, regler m m för ett sunt näringsliv. Vi behöver fler företag i Sverige, vi behöver företag som kan och vill växa och vi behöver ta till vara på vårt humankapital. Det behövs bättre finansieringsverktyg för att skapa goda förutsättningar för ett sunt och växande näringsliv, utan att det skapas hinder för en hållbar tillväxt. Återgång till de äldre reglerna? Den för tillfället enklaste och snabbaste lösningen av de problem som uppstått till grund av den förändrade förmånsrättslagsstiftningen är att återgå till det gamla företagshypoteket med särskild förmånsrätt på 100 %. Det är dock viktigt att komma ihåg att en återgång till företagshypoteket inte återställer alla de effekter som lagförändringen redan haft. Vi är därmed tudelade i frågan om detta är den bästa lösningen för en långsiktigt hållbar och sund finansieringsmarknad. Med de strukturförändringar som pågår i näringslivet och den ökade globaliseringen är det viktigt att även de finansiella produkterna och lösningarna som finns på marknaden förändras och anpassas efter näringslivets regionala och strukturella sammansättning samt behov. Västerbottens Handelskammare ser i en förlängning ett fortsatt utredningsarbete och en bred debatt som nödvändig beträffande de framtida alternativen till finansieringslösningar. På det regionala planet är vår ståndpunkt att det skyndsamt måste skapas förutsättningar för en kraftfull kapitaltillförsel, gärna under former som karaktäriseras av den finska Finnvera modellen Skapat av Emma Linder

10 3 Bakgrund Bankernas verksamhet handlar till stor del om att tillhandahålla krediter till små- och medelstora företag. För att bevilja en kredit till ett företag görs en kreditbedömning av företaget, med syftet att bedöma den framtida återbetalningsförmågan. Eftersom framtiden inte med säkerhet går att fastställa är denna bedömning till stora delar subjektiv, och leder ibland till mindre lyckade kreditbeslut. Problemet som har uppstått genom lagförändringen är att bankernas förmånsrätt (ordning för utdelning när företag går i konkurs) har försämrats. Det finns olika former av säkerheter som gäldenären ställer till borgenärerna. Dessa säkerheter styrs via förmånsrätten som även anger i vilken prioritets ordning, som säkerheterna kan nyttjas vid utdelning. Lagstiftningen spelar därför en avgörande roll vid kreditgivning till företag. De nya reglerna när det gäller förmånsrätt vid konkurs, är en anpassning till lagstiftningen i andra EU-länder. De olika säkerhetsformerna som finns passar inte alla verksamheter och vanligen lämnar företag med krediter olika kombinationer av säkerheter. Under de senaste åren har branschstrukturen i Sverige börjat förändras. Skillnader i risk har ökat mellan olika typer av företag vilket gör att räntespridningen måste öka om bankerna ska kunna få täckning för den risk som tas. De företag som nybildas och växer är i allt större utsträckning idé-, konsult- och serviceföretag. Dessa företag kan ha svårigheter med att lämna den säkerhet som bankerna kräver vid företagsfinansiering då de i stor utsträckning saknar kapital och fasta tillgångar. Förändringarna på marknaden innebär att det ofta går upp och ner för dessa företag. Värdet av företagsinteckningen i företaget kan öka om det går bra, t ex genom att företaget får en bättre likviditet, en större kassa. Men om det går dåligt för företagen tappar företagsinteckningen i näringsverksamheten sitt värde t ex genom att likviditeten försämras. Bankernas förluster kan bli betydande, även om normalt driftkapital och finansiering av kundkrediter/checkkrediter är de krediter som bankerna ställt upp med. 3.1 Bankernas agerande I de flesta uppsatser som har skrivits om ämnet framgår att bankerna kommer att försöka hitta alternativa lösningar som ett komplement till, eller ersättning för företagsinteckningens försämrade värde. Exempel på säkerheter som bankerna kommer att föredra efter reformen är factoring, leasing och avbetalningslån (dvs direktpantsättning). I dessa säkerheter får borgenärerna 100 % av värdet. Det kan även ske en viss ökning av borgen och pant i företagarens privata egendom som alternativa säkerheter. Risken med detta är att ett ökat personligt risktagande negativt kan komma att påverka viljan att starta och investera i företag. En ytterligare förändring som kan skönjas är att bankerna kommer att styra mot kortare krediter och det kan göra att bankerna ändrar sin inställning från att betrakta kreditgivningen som långsiktig till att i likhet med leverantörer se den som mer kortsiktig. Tendensen har varit att all kreditgivning till företag blir räntesatt relativt lika, oberoende av hur stora riskerna är. Merförsäljning av tjänster från bankernas sida ger en förklaring till fenomenet att den låneränta som används inte enbart reflekterar risken. 3.2 Vad innebär de nya kapitaltäckningsreglerna (Basel II) Kapitaltäckningsreglerna innebär att bankerna måste hålla en viss storlek på sin kapitalbas (motsvarar ungefär ett företags/bankernas egna kapital) i förhållande till sina riskvägda tillgångar. De riskvägda tillgångarna är bankernas lån, placeringar, etc, viktade beroende på hur riskfyllda de anses vara. Kapitaltäckningsreglerna styr hur denna viktning ska ske och hur stor andel av lånestocken som ska tas upp som exponering. Förhållandet mellan bankernas kapitalbas och riskvägda tillgångar får inte understiga 8 procent. Syftet med dessa regler är att bankerna ska ha tillräckligt med kapital för att klara en situation med stora kreditförluster i tillgångarna Skapat av Emma Linder

11 I de nuvarande kapitaltäckningsreglerna innebär riskviktning att lån till företag måste inkluderas till sitt fulla värde som exponering, oavsett hur säkert företaget anses vara. De nya kapitaltäckningsreglerna återföljs av ett antal metoder för hur bankerna kan riskbedöma lån till företag. Dessa metoder kommer att vara mer riskkänsliga än de som hittills nyttjats. Metoderna för riskviktning avgör hur mycket kapital bankerna behöver sätta av i förhållande till utlåningen. Det blir därför mindre kapitalkrävande för bankerna att låna ut till företag med t ex god extern rating eller som får god rating i bankernas interna rating. Det finns i huvudsak tre riskviktningsmetoder enligt de nya kapitaltäckningsreglerna. Den första är en schablonmetod som bygger på låntagarnas externa rating och de två övriga är internratingmetoder som bygger på bankernas egna interna riskbedömningar av låntagarna. Metoderna är på olika sätt kompletterade med speciella riskviktningar för så kallade SME företag (små och mellanstora företag). Den speciella behandlingen av SME i de olika metoderna gör att lån till dessa får lägre riskvikt än vad de normalt skulle ha fått om de bedömdes på samma sätt som större företag. Det är idag svårt att säga vad dessa regler innebär i praktiken. Företag är viktiga kunder för bankerna, så de nya kapitaltäckningsreglerna kommer med all sannolikhet inte att försämra möjligheten att få lån. Däremot kan kostnaderna för lån komma att påverkas av hur lånet klassas i de olika riskviktningsmetoderna. Prissättningen blir troligen mer differentierad. Ju högre risken är, desto högre blir räntan. Syftet med de nya reglerna är att säkerställa en stabilitet i den europeiska finansiella marknaden. Basel II reglerna har ännu inte trätt i kraft varav det i vår enkätundersökning inte framgår några effekter av de nya kapitaltäckningsreglerna. 3.3 Nya företag Statistiken från ITPS visar att antalet nystartade företag har ökat under Enligt bolagsverket har ökningen fortsatt även under första halvåret Det var ca 80 % av de nya företagen 2003 och 2004 som finansierades enbart med egna medel eller med egna medel i kombination av andra finansieringssätt. Andelen som har använt banklån som finansiering uppgår till 15 % respektive år. Av de som använt sig av banklån är det flest (ca 30 %) i branschen Transport och kommunikation. Andelen företag som endast finansierats med egna medel uppgick 2004 till drygt 60 %. Andelen nystartade företag där företagaren har fått stöd till start av näringsverksamhet uppgick 2004 till 17 %. Störst andel återfanns bland företagen i branschgruppen Tillverkning och dylikt, inom vilken ca 22 % erhållit stöd till start av näringsverksamhet under En knapp tredjedel av företagen har en nettoomsättning per år under kronor, drygt hälften av företagen under kronor. De flesta företagen i den lägsta omsättningsklassen, under kronor, återfinns, enligt studien, inom tjänstenäringar. Att det är så stor del av företagen som har en omsättning under kronor samtidigt som de nya företagen sysselsatte ca 1,5 person per företag i genomsnitt antyder att det är en stor del av de nyregistrerade företagen som inte är fulltidsföretag. Hur Sverige ska få fler företag att startas är något som länge diskuterats i både riksdagen, regeringen och många näringslivsorganisationer. För att starta ett nytt företag behövs kapital i vissa fall ett stort kapital. Det är inte lätt att låna pengar, eller få krediter när företaget ännu inte har hunnit skapa sig en etablerad profil och historik. Problemet kring detta beror inte enbart på att det gamla företagshypoteket har ersatts, då det även med det systemet fanns stora problem Skapat av Emma Linder

12 4 Företags finansiering Ibland är pengar faktiskt allt. Allt vad som behövs för att affärsidén och arbetsinsatsen bakom ditt företag ska bära ända fram. Det kan gälla såväl vid starten som vid utvidgning av verksamheten. Övre Norrlands Kreditgarantiförening, Gynnsamt företagsklimat kan förutsättas bygga på en effektiv kapitalmarknad, där företags finansieringsmöjligheter främjas. Så många som ett av fem små och medelstora företag i Europa anser dock att brist på tillgång till finansiering är ett hinder för tillväxt, vilket visar på att finansieringen för många företag har blivit ett allt mer tilltagande problem. Små företag är särskilt utsatta vid bristande kredittillgång, vilket kan speglas mot dessa företags stora beroende av finansiella institutioner för tillgång till extern finansiering. Bristen på riskkapital i tidiga skeden är en av orsakerna till att få nya företag växer och blir större. Många företag förblir därmed ofta enmansföretag. För att anställa krävs ofta investeringar och risktagningar som företagaren inte har råd att ta. Det är dessutom som nyföretagare svårt att visa upp en god ekonomisk historik samt att påvisa en god ekonomisk uppföljning. Det är ofta svårt att få tillgång till finansiering av investeringar och satsningar på nya produkter eller marknader. Det enda alternativet är då för många företagare att låna pengar. Det krävs dock ofta en betydande pantsättning i det egna företaget och eventuellt personlig borgen. De begränsade möjligheterna till privat finansiering leder i sin tur till sämre förutsättningar att få ta del av offentliga medel. Den stora utmaningen för lagstiftare och regeringen är att underlätta för företag att starta och växa genom ett system som ger en sund företagsfinansiering. Det är i sammanhanget värt att nämna att det rådande systemet i Sverige idag baseras till stor del på banker och långfristiga lån. Utmaningen gäller även för näringslivsorganisationer, bransch- och fackförbund samt övriga aktörer att komma med konkreta förslag till lösningar på de problem som finns. En liknande förmånsrättsändring som genomförts i Sverige har tidigare genomförts i Finland och Danmark, där kreditväsendet relativt snabbt anpassade sig till den nya situationen. Konsekvenserna av lagförändringen i dessa länder blev försumbar. Dock kan inga direkta paralleller till Sverige dras då förutsättningarna ser annorlunda ut beträffande förmånsrättsordningen och riskkapitalmarknaden i stort. Det finns exempel på system och modeller i både Finland och Danmark, som kan vara värda att prövas och eventuellt introduceras i Sverige. Ett sådant konkret exempel är det garantilånesystem som finns i Finland och administreras av Finnvera. Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten. Finnvera förbättrar och diversifierar finansieringsmöjligheterna för företag genom lån, borgen och exportfinansieringstjänster. I sin egenskap av statsägd finansiär kompletterar Finnvera finansieringsmarknaden, främjar företagsverksamhet, regional utveckling och exportutveckling. Finnvera är Finlands officiella exportgarantiinstitut, Export Credit Agency (ECA). För att belysa Finnvera s betydelse för den finska industrin kan noteras att Finnvera vid halvårsskiftes 2005 hade utestående kreditgarantier om ca 2,2 miljarder euro och export- och specialgarantier om ca 4,8 miljarder euro. Omsatt i svenska förhållanden skulle detta betyda en kapitalvolym om 130 miljarder kronor. I både USA och Västeuropa utgör statliga garantier till småföretag ett väsentligt medel för att stimulera till nyföretagande och till expansion i småföretag. SBA (USAs federala system för garantier till småföretag) tillhandahåller främst kreditgarantier, men även garantier för export och projekt samt till riskkapital. I många avseenden liknar de västeuropeiska garantisystemen det amerikanska systemet. Under senare år har de offentliga garantierna utvecklas genom att EU via EIF (Europeiska investeringsfonden) kan gå in och täcka en del av förlusterna som uppstår i de nationella systemen Skapat av Emma Linder

Effekter av förändrad förmånsrätt

Effekter av förändrad förmånsrätt Effekter av förändrad förmånsrätt Enkätundersökning bland 1601 företag i Västerbottens län under första halvåret 2004 Rapport 2004:193:19:04001a.doc FÖRORD Denna rapport ingår som en del i Västerbottens

Läs mer

Förmånsrättsreformen. En utvärdering av reformens konsekvenser för små och medelstora företag

Förmånsrättsreformen. En utvärdering av reformens konsekvenser för små och medelstora företag A2007:014 Förmånsrättsreformen En utvärdering av reformens konsekvenser för små och medelstora företag Torbjörn Danell, Marcus Jernström, Gun Jonsson och Aurora Pelli Förmånsrättsreformen En utvärdering

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Om kunskapsläget, främjandesystemet och Tillväxtverkets roll Stockholm & Östersund, februari 2011 Peter Bjerkesjö, Göran Hallin, Lars

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Förfalloklausuler i kreditavtal

Förfalloklausuler i kreditavtal Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Förfalloklausuler i kreditavtal Författare: Sören Eriksson Handledare: Stephan Alm Sammanfattning De s k förfalloklausulerna

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Omvärldsanalys Rapport 2009:2

Omvärldsanalys Rapport 2009:2 Omvärldsanalys Rapport 2009:2 Arbetsgruppens förord Underlaget i denna rapport har tagits fram inom ramen för det arbete som bedrivits i Kronofogdens nätverksgrupp för omvärldsanalys. I gruppen har företrädare

Läs mer

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Holm: 820116 Leila Saeidi: 770419 Förord Vi vill tacka

Läs mer

Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag

Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag Working paper/pm 2011:32 Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag En inventering av statistik över riskkapitalmarknaden Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera kapitalförsörjningssituationen

Läs mer

1. Inledning. Det är vår förhoppning av denna rapport är ett viktigt tillskott till myndighetens strategiska planeringsunderlag.

1. Inledning. Det är vår förhoppning av denna rapport är ett viktigt tillskott till myndighetens strategiska planeringsunderlag. Omvärldsanalys 1 2010 1. Inledning Föreliggande omvärldsanalys ska tjäna som underlag till Kronofogdens strategiska planering för de kommande tre åren. Lågkonjunkturens effekter på samhällsekonomin står

Läs mer

Finanisering för alla

Finanisering för alla 2003:121 SHU EXAMENSARBETE Finanisering för alla Vilken betydelse har företagarens ålder och valet av bolagsform? ERIC STENLUND NILS SANDSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar PROGRAMMET

Läs mer

Små företags kapitalförsörjning på Åland Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik

Små företags kapitalförsörjning på Åland Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapport 2012:6 Små företags kapitalförsörjning på Åland Behövs offentligt riskkapital? Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport 1 Underrubrik De senaste rapporterna från

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen

Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen REGERINGSRAPPORT 2010-01-31 Dnr 2010/124 Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen REGERINGSRAPPORT 2010-01-31 Dnr 2010/124 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Kapital för landsbygdsföretagare

Kapital för landsbygdsföretagare Kapital för landsbygdsföretagare Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Årg. 142 Nr 4 År 2003 1TIDSKRIFT Ansvarig utgivare: Akademiens sekreterare och VD: Bruno Nilsson Redaktör: Gunilla Agerlid 2 Kapital

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

D-UPPSATS. Sänkning av aktiekapitalet

D-UPPSATS. Sänkning av aktiekapitalet D-UPPSATS 2009:062 Sänkning av aktiekapitalet - vad blir effekten Sara Silverhall Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning ISRN-nr Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning The abolition of the statutory audit - the impact on bank loans and interest rate pricing Rickard Jonsson Andrea

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Finansiering av företag

Finansiering av företag Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Finansiering av företag Är bristen på externt kapital en faktor som hämmar landsbygdsföretagens

Läs mer

Sörmlands kapitalinfrastruktur

Sörmlands kapitalinfrastruktur Sörmlands kapitalinfrastruktur - kartläggning av marknadens aktörer och marknadsbrister Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

Räntebeläggning av periodiseringsfonder

Räntebeläggning av periodiseringsfonder Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID 10 poäng LUNDS UNIVERSITET Januari 2006 Räntebeläggning av periodiseringsfonder Handledare: Maria Gårdängen Göran Anderson Författare:

Läs mer

Ny skuldsaneringslag

Ny skuldsaneringslag Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Susanne Andersen Christine Gauffin Ny skuldsaneringslag - Ett snabbare och enklare förfarande? - Hur borgenärsgynnande är lagen? Företagsekonomi C-uppsats 15

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer

Så kan landsbygdens finansiella infrastruktur byggas upp

Så kan landsbygdens finansiella infrastruktur byggas upp Så kan landsbygdens finansiella infrastruktur byggas upp SmåKoms förslag till lösningar av landsbygdens kreditbehov SmåKom har under flera år intensivt följt hur landsbygdens finansieringsbehov hanteras

Läs mer