AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006"

Transkript

1 AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Planeringsarbete och nya idéer Att planera affärsutveckling Olika slag av idéer för utveckling Granskning av affärsidén Problemformulering för tillväxt Konkretisering av tillväxtidé Möjligheter till lönsam tillväxt Öka produktiviteten Öka försäljningsvolymen Finansiering av tillväxt Intern och extern finansiering ABC-analys startaeget.fi och Christian Mikander (2/14)

3 1. Planeringsarbete och nya idéer Ett företag kan växa på två sätt. Antingen genom organisk tillväxt eller genom att köpa upp andra företag. En kombination av dessa två möjligheter är möjligt. Organisk tillväxt sker genom introduktion av nya produkter och/eller tjänster samt utvecklande av tidigare produkter eller tjänster. Försäljning kan också etableras på nya marknader, t ex genom export till andra länder. 1.1 Att planera affärsutveckling Tillväxt kommer inte av sig själv. Det gäller att lägga upp en plan för hur man vill växa och hur tillväxten ska genomföras. På vilket sätt ska företaget växa? - organiskt eller genom köp av andra företag - genom Joint Venture med andra företag - genom franchising - skaffa agenter i andra länder Vilka strategier ska tillämpas? På vilket sätt ska expansionen finansieras? Vilka ekonomiska risker kan företaget acceptera i olika faser av tillväxten? Ska nya marknader bearbetas eller är det den befintliga marknaden som ska utvecklas? På samma sätt som företaget gör en affärsplan, marknadsplan etc. gäller det att genom en tillväxtplan strukturera företagets tankar om tillväxt och skapa en gemensam syn på tillväxt bland företagets medarbetare. startaeget.fi och Christian Mikander (3/14)

4 1.2 Olika slag av idéer för utveckling Endast en liten del av nya idéer är verkliga nyheter på marknaden. De flesta är olika slags förbättringar och förändringar av befintliga produkter och tjänster. Produktidéer o En verklig nyhet på marknaden o Förbättrad prestanda av befintlig o Förändrad version av befintlig o Användning av en befintlig produkt på ett nytt sätt o Erbjuda nya produkter eller tjänster i befintligt sortiment Produktionsidéer o Distribution av produkten på ett nytt sätt o Nya produktionsmetoder Serviceidéer o Rundtjänster till produkten o Verksamhestssätt och processer Marknadsföringsidéer o Ny prissättningsstrategi o Ny marknadsföring eller varumärkesstrategi Vilka nya idéer har du tänkt på i din affärsverksamhet? startaeget.fi och Christian Mikander (4/14)

5 Exempel på varifrån nya idéer för tillväxt kan komma Idémapp Företagare kan ha en idémapp där alla idéer, som kan komma när och var som helst, skrivs upp. Läs igenom mappen med regelbundna mellanrum, fundera, kombinera och välj ut idéer som kan förverkligas. Regelbundna diskussioner med olika personer / team Bilda en utvecklingsgrupp som träffas kontinuerligt för att gå igenom nya idéer, se och pröva prototyper av produkter. Gruppen kommer med nya idéer och en privatföretagare får värdefull feedback om sin verksamhet. Benchmarking Kolla vad och hur konkurrenter gör saker. Jämför produkter, tjänster och processer men egen verksamhet. Välj ut de bästa metoderna, kombinera ihop metoder och hitta på nya idéer som passar ditt företag. Utmana grundläggande antaganden Varför finns företaget till? Gör man rätt saker, vid rätt tidpunkt på rätt sätt? Sök nya idéer genom att utmana befintliga. T.ex. En korvkiosk; Varför finns korvkiosken till? Varför sälja bara korv? Varför en kiosk? På vilka sätt försäkrar du dig om att få nya idéer och följa med marknaden för att finna tillväxtområden? startaeget.fi och Christian Mikander (5/14)

6 2. Granskning av affärsidén Det bästa sättet att få en idé är att ha många idéer - Linus Paulig, Nobelpristagare I ett tillväxtföretag måste affärsidén ständigt omprövas. Tillväxten i sig själv kan ställa krav på att affärsidén ändras. Andra faktorer som påverkar affärsidén är förändringar i omvärlden, nya kund- och konkurrentgrupper, trender och teknologisk utveckling. 2.1 Problemformulering för tillväxt Privatföretagande är ett kontinuerligt sökande efter problem, och förbättring av processer, produkter och tjänster via nya kreativa idéer. All företagsverksamhet förändras snabbt i dagens läge. Det gäller därför att hela tiden följa med affärsomgivningen och förnya sig. Den som står stilla kommer att bli utslagen. Olika sorters problem är utgångspunkten för en mängd innovationer och nya idéer. Exempel på problem: Produkten säljer inte tillräckligt Produktionen går för långsamt Ens egen tid vill inte räcka till Företagets omsättning måste ökas Kundförhållanden är krångliga Leverantörer sköter sig inte Produkten når inte kunden Produkten har fel pris Produkten uppfyller inte kundbehoven Produkten är inte tillräckligt känd Företaget är inte tillräckligt lönsamt Vilka problem har du stött på i din affärsidé? Vad kunde göras för att lösa problemen? startaeget.fi och Christian Mikander (6/14)

7 2.2 Konkretisering av tillväxtidé Efter att man utvärderat idéer för tillväxt och kommit fram till ett vinnande koncept bör man utveckla idén så att den fungerar i praktiken. Figuren nedan beskriver grundstenar i en affärsidé. Beskriv din egen affärsidé i figuren. Affärsidén men en mening: Produkt / Tjänst Konkurrensfördel / Kundnytta Marknaden / Kundgrupper Eftersträvad företagsimage Processer och verksamhetsmodell Materiella Ekonomiska Resurser Kunskap startaeget.fi och Christian Mikander (7/14)

8 Granska din tillväxtidé utgående från följande frågor: 1. Exakt vad är innovationen i din affärsidé? 2. Till viken grad är din affärsidé unik? Är du säker på att den inte redan finns patentskyddad? 3. Vilken är kundgruppen till din produkt eller tjänst? Hur stor är den tänkta marknaden? 4. Varför skulle kunden köpa din produkt? Vilka problem löser den och vilka behov tillfredställer den? 5. Varför är din produkt bättre än jämförbara alternativ? Varför skulle kunden välja din produkt istället för andra? 6. Vilka är konkurrensfördelarna för din affärsidé? Vad hindrar konkurrenter från att kopiera de fördelar du erbjuder? 7. Är idén genomförbar? Hur mycket utvecklingsarbete återstår? 8. Hur distribuerar du produkten till kunden? 9. Är idén lönsam? 10. Hur stor är den tänkta marknaden? 11. Hurudana priser kan du ta för dina produkter? startaeget.fi och Christian Mikander (8/14)

9 3. Möjligheter till lönsam tillväxt Företagsexpansion brukar räknas i ökad omsättning eller ökat antal anställda. Lönsamheten bör också hela tiden vara i fokus. Lönsamheten kan höjas genom att effektivera verksamheten och höja vinsten eller genom att öka lönsam försäljning. Strategiska val för tillväxt Internationalisering Organisk tillväxt eller uppköp av andra företag Joint venture / sammanslagning / allians Nya produkter / Existerande produkter Samma marknad / Ny marknad Samma bransch / Ny bransch 3.1 Öka produktiviteten Att höja produktiviteten innebär att man producerar varor och tjänster som tidigare, men gör det på ett mer lönsamt sätt. Skära ned på kostnader billigare produktionsmetoder och råmaterial Förbättra produkt/tjänstemixen förbättrat utbud och slopande av olönsamt utbud Höj priserna högre priser på samma utbud som tidigare Hur kunde du öka produktiviteten i ditt företag? startaeget.fi och Christian Mikander (9/14)

10 3.2 Öka försäljningsvolymen Öka dina kunders användningsgrad kunder konsumerar mer produkter stjäl kunder från dina konkurrenter Introducera nya produkter/ tjänster eller gå in på nya marknader Hur kunde du öka försäljningsvolymen i ditt företag? startaeget.fi och Christian Mikander (10/14)

11 4. Finansiering av tillväxt Alla företag har behov av kapital för att kunna bedriva sin verksamhet. Kapitalbehovet varierar beroende på företagets storlek, bransch och i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig. Om företaget står inför en expansion eller skall utveckla en ny produkt, ökar kapitalbehovet, samtidigt som företagets personal ofta får en ökad arbetsbelastning. Det är en fördel om företaget på ett tidigt stadium går igenom sitt behov av kapital för att sedan kunna koncentrera sig på det egentliga arbetet. Det finns ett stort antal olika anledningar till att ett företag behöver kapital, samtidigt som det finns olika sätt att skaffa kapital. Beroende på vilket behov företaget har finns det mer eller mindre lämpliga lösningar. Det är ofta så att löpande utgifter som till exempel löner, lokalhyra eller kontorsmaterial betalas med eget kapital eller en löpande kredit (checkkredit), medan större investeringar kräver en annan form av finansiering. 4.1 Intern och extern finansiering Finansieringen kan bestå av antingen internt eller externt kapital. Internt kapital är företagets tidigare vinst som sparats i företaget. Extern finansiering är lån i olika former Intern finansiering Vid intern finansiering kommer pengarna från det betalningsöverskott som verksamheten inbringar. Betalningsöverskottet uppstår när inbetalningarna överstiger utbetalningarna, det kallas också för kassaflöde. I lönsamma företag har man ofta ett större betalningsöverskott och kan kanske klara att finansiera kapitalbehovet med eget kassaflöde Extern finansiering Vid extern finansiering tillförs kapital utifrån. Det vanligaste sättet är att låna pengar, antingen från bank eller från annat finansieringsinstitut, s.k. främmande kapital. Om företaget tar ett lån måste man betala ränta på pengarna och även betala tillbaka lånet genom amorteringar. Extern finansiering kan också ske genom att ägarna skjuter till mer pengar, eget kapital. Det är vanligt när företaget ska "öka tillväxttakten". Om lönsamheten är dålig kan detta vara enda sättet för företaget att skaffa externt kapital. startaeget.fi och Christian Mikander (11/14)

12 Vilka externa finansieringsmöjligheter finns det? Checkkredit En vanlig form av kortfristig kredit är checkkredit. Detta innebär att en kredit kopplas till företagets checkkonto. Banklån Ibland behöver företaget göra en större investering. I det läge företaget skall investera i till exempel en ny tillverkningsmaskin, utveckling av en ny produkt, bygge av en ny lokal eller något annat, behövs ofta ett lån som löper på längre tid. Här kan ett banklån vara bästa alternativet Avbetalning Avbetalning är ett köpesätt som innebär att företaget äger den köpta varan men står i skuld till det säljande företaget eller den kreditgivare detta företag anlitar. Det säljande företaget har ofta ett äganderätts-förbehåll i säljkontraktet. Leasing Vid leasing väljer företaget att inte själv ta investeringen utan i stället hyra av leasinggivaren, som äger objektet. Leasing används ofta när det gäller fordon, men även maskiner och dyrare kontorsutrustning. Factoring Factoring innebär att företaget låter någon annan, (factoringbolag eller en bank) hantera sin fordran på kunden. Företaget får vanligtvis 70 procent av pengarna utbetalade direkt, och resten när kunden betalat fakturan. En bank eller ett factoringbolag som betalningsmottagare förbättrar ofta möjligheten att få betalt i tid. Riskkapitalister Investeringsföretag som satsar kapital i företag mot en äganderätt i företaget. 5-30% äganderätt är vanligt bland riskkapitalister. Tiden för hur länge kapitalinvesteraren äger ett bolag varierar, men valnligt är 3-5år innan investeraren gör en exit, dvs. säljer aktierna tillbaka till företaget, ägaren eller någon annan. Riskkapitalister kan också bidra med expertis inom olika områden och nya viktiga kontakter. Finansieringsstöd Olika offentliga instanser bidrar också med investeringsstöd i form av rena pengar, räntestöd och garantier. Kolla följande instanser för mer information: Finnvera Finpro Sitra Tekes Teollisuussijoitus startaeget.fi och Christian Mikander (12/14)

13 6. ABC-analys En ABC analys delar in produkter eller kunder i A, B och C kategorier beroende på hur stor procentuell andel de genererar av omsättning eller resultat. Ofta tillför 20% av kunderna 80% av resultatet. Detsamma gäller för produkter. 20% av produktutbudet hämtar ofta 80% av resultatet 100% Andel av resultat Andel av omsättningen % A B C a % b % % av produkter eller kunder 100% En ABC-analys Fastställer den prioriterade gruppen, produkter som är särskilt viktiga (A) Identifierar produkter som skall transformeras till A-produkter (en del av B) Identifierar produkter som antingen bör avvecklas eller göras lönsamma (C) Till C produkter eller kunder kan också höra t.ex. reservdelar eller kunder som är bra som referens. Dessa grupper bör givetvis inte avvecklas. Identifiera de viktigaste produkterna och kunderna i ditt företag. startaeget.fi och Christian Mikander (13/14)

14 Exempel på en ABC analys av produkter rangordnade enligt omsättning. Produkt Omsättning % andel Kumulativt Kategori Produkt ,3 % 32,3 % A Produkt ,0 % 44,3 % A Produkt ,6 % 54,0 % A Produkt ,8 % 62,8 % A Produkt ,0 % 69,7 % A Produkt ,7 % 74,4 % B Produkt ,3 % 78,7 % B Produkt ,7 % 82,4 % B Produkt ,6 % 86,0 % B Produkt ,4 % 89,4 % B Produkt ,6 % 92,0 % C Produkt ,5 % 94,5 % C Produkt ,5 % 97,0 % C Produkt ,2 % 98,2 % C Produkt ,2 % 99,4 % C Produkt ,4 % 99,8 % C Produkt ,2 % 100,0 % C Gör i Excel upp en ABC-analys av produktutbudet i ditt företag enligt exemplet ovan. startaeget.fi och Christian Mikander (14/14)

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Små tillväxtföretag och extern finansiering

Små tillväxtföretag och extern finansiering Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik C-uppsats 10p Finansiering Vårterminen 2007 Små tillväxtföretag och extern finansiering Handledare: Joakim Winborg Författare: Johan Nielsen Patrik

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY Guiden år Bli företagare i Finland Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY ISO 9001 Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar

Läs mer

FÖRETAGANDE SOM YRKE

FÖRETAGANDE SOM YRKE FÖRETAGANDE SOM YRKE startaeget.fi och Majvor Taddele (1/12) 2.10.2006 YRKESSKICKLIGHET OCH PERSONLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PRIVATFÖRETAGANDE Man kunde tycka att företagande vore ett attraktivt alternativ

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Avgörandets minut!

Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Avgörandets minut! 1 Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Du ska i detta steg göra en första affärsplan och

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Några råd på vägen Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

Bli företagare i Finland

Bli företagare i Finland Bli företagare i Finland CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar ansvaret för att lyckas på egen hand. En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter att man

Läs mer

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10 Energiföretagaren Arbetshäfte Detta arbetshäfte är framtaget i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer