Restaurang med fullständiga rättigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Restaurang med fullständiga rättigheter"

Transkript

1 Case Pensionat Skarven Pensionat Skarven är ett anrikt pensionat i utkanten av Degerby på Föglö. I huset har bedrivits olika form av verksamhet sedan storskepparnas tider. Pensionatet har en rik historia med många historier om celebriteter som bott där. Efter några år utan verksamhet har pensionatet fått nytt liv genom att två engagerade entreprenörer köpt fastigheten och planerar starta upp verksamheten på nytt. Företagets grunduppgifter Namn: Hemort: Verksamhetens art: Resurser: Pensionat Skarven Ab Föglö Inkvartering/Pensionat Restaurang med fullständiga rättigheter Markområde 1ha Byggnad 30 dubbelrum och restaurang med 80 sittplatser Olika maskiner och inventarier (möbler, sängkläder, köks och serveringsutrustning osv.) Personal, i pensionatet 3 i medeltal, i restaurangen 8 i medeltal i startkapital Lagar, förordningar och anvisningar För att starta upp verksamheten måste följande lagar, förordningar och anvisningar beaktas: Landskapslag (1996:47) om rätt att utöva näring Landskapsförordning (1996:49) om inkvartering och trakteringsverksamhet Landskapslagen (1995:92)om tillämpning i Landskapet Åland av alkohollagen Alkohollagen ( /1143) Handelsregisterlagen (FFS 129/1979) Landskapslagen (2008:124) om miljöskydd Landskapsförordningen (2008:130) om miljöskydd Räddningslag för Landskapet Åland( /106) Räddningsförordning för Landskapet Åland ( /111) Livsmedelslagen (23/2006, ändrad 1137/2008) Hygienkompetens Lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1196/1996) Egenkontroll Hotell och restaurangbranschens kollektivavtal Arbetsavtalslagen (55/2001) Arbetstidslagen (605/1996) Semesterlagen (162/2005) Lagen om samarbete inom företag (725/1978)

2 Arbetarskyddslagen (738/2002) Lagen om tillsynen över arbetarskyddet Jämställdhetslagen (609/1986) Lag om likabehandling (21/2004) Lag om integritetsskydd i arbetet Lagen om företagshälsovård (1383/2001) Bokföringslag ( /1336) och bokföringsförordningen ( /1339) Revisionslag ( /459) Aktiebolagslag ( /624) Lag om öppna bolag och kommanditbolag ( /389) Konsumentskyddslag ( /38) Lagen om produktsäkerhet ( /75) De nordiska hotellreglerna Lag om konsumentvarors och konsumenttjänsters säkerhet ( /75) Lag om konkurrensbegränsningar ( /480) Lag om otillbörligt förfarande i näringslivet ( /1061) Skadeståndslag ( /412) Lagen om personuppgifter (523/1999) Lag om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Näringsskattelagen ( /360) Mervärdesskattelag ( /5101) Att välja bolagsform Företagets bolagsform: Motivering: Aktiebolag Kräver mycket kapital Stor ekonomisk risk Omfattande verksamhet Ger möjlighet till fler delägare Lättare att överlåta verksamheten Bättre möjligheter för expandering Den fördelaktiga beskattningen av dividender om bolaget har stark nettoförmögenhet Bättre trovärdighet än som enskild firma Turistföretagets anmälningar Vid inledande av verksamheten gäller följande: Ansökan om Näringsrätt till Ålands Landskapsregering Grundanmälan till Patent och registerstyrelsen, samma blankett även till: förskottsuppbördsregistret, registret över momsskyldiga, arbetsgivarregistret Anmälan till försäkringsbolag, om FöPL och lagstadgade pensions och försäkringspremier för de anställdas del

3 Anmälan till Ålands Landskapsregering om inledande av inkvartering och trakteringsverksamhet Ansökan om serveringstillstånd till Ålands Hälso och Miljöskyddsmyndighet Ansökan om godkännande enligt hälsovårdslagen Ansökan om brandsyn till Ålands Brand och Räddningsmyndighet Avtal med Gramex och Teosto Övriga anmälningar Avtal för sophantering Avtal med kreditlagen Avtal med el och teleoperatörer Förmedlingsavtal med agenter och resebyråer Avtal om företagshälsovård Avtal med Paf om penningautomatspel Turistföretagets Marknadsföring 1. Målgrupperna och deras behov och önskemål: a. Resenärer som vill spela golf och åka båt (segla, paddla osv.) b. Resenärer som är intresserade av skärgårdsnatur och traditioner c. Resenärer som ser mervärde i att lära känna andra resenärer d. Resenärer som har någon sorts rörelsehinder e. Resenärer från Sydvästra Finland, Stockholmstrakten och Berlin & Hamburg 2. Tjänsteerbjudandet: Sammanfattande går företagets strategi ut att kunna erbjuda prisvärda och till de utvalda kundgrupperna specialanpassade tjänstepaket på ett väldigt noggrant genomtänkt sätt. a. Kärntjänsterna: 30 dubbelrum med fyrstjärnig standard Restaurangen med 80 sittplatser och med åländska råvaror (speciellt fisk), traditionella recept på mat och drycker som specialitet b. Stödtjänster: Skyddad båthamn med latrintömning, bastu, teknisk support osv. Transport vid behov till Föglö golfbana & golfkurser Guidade båtutflykter till öar kring Föglö Handledda spelkvällar Musikkvällar Temakvällar (föreläsningar om skärgårdskultur, natur och traditioner) Specialsydda paket till de olika målgruppernas speciella behov

4 c. Tillgängligheten: hemsida på svenska, finska, tyska och engelska via vilken man delar information och bokar olika tjänster alla anställda talar fyra språk (se ovan) flytande hela anläggningen är fullständigt handikappanpassad samarbete med två stora resebyråer i Hamburg och Berlin aktivt samarbete och speciella avtal med olika organisationer (t.ex. Finlands Invalider rf, kulturföreningar, segelsällskap osv.) d. Grundläggande värderingar och Image som företaget satsar på: hållbar utveckling (anläggningen är certifierad enligt Svanen) kvalitet (verksamheten är certifierad enligt både TourQuality och Kvalitet till 1000) värdskap och servicetänkande i alla led samarbete med andra lokala aktörer småskalighet och flexibilitet motiverad och kunnig personal ger nöjda kunder 2. Företagets marknadsföringsaktiviteter a. Extern marknadsföring I samarbete med en tysk, en svensk och en finländsk reklambyrå utvärderas företagets strategi och marknadsplan fortlöpande I samband med det gör man en utvärdering av den valda långsiktiga kommunikationsstrategin och de årliga kommunikationskampanjerna (= annonser, reklam, mässor, affischer, broschyrer, telefonsamtal osv.).och man planerar nya kampanjer till företagets målgrupper ovan Målet för extern marknadsföring är även att stärka företagets image och anseende bland kommuninvånare och politiker b. Intern marknadsföring Man har en strategi och policy för nyrekrytering, utveckling av personal samt belöning Företaget har regelbundet interna informations och skolningstillfällen Företaget går med sin personal regelbundet genom kvalitets, miljö, och servicepolicyn och de olika tjänstepaketen som man har utvecklat till de olika målgrupperna c. Interaktiv marknadsföring Företaget utvecklar sina arbetsrutiner aktivt med hjälp av kundfeedback, benchmarking (= genom att se hur andra företag gör) och aktiv personal Företaget försöker satsa på att öka upplevelsefaktorn för kunderna i de s.k. sanningens ögonblick. Detta innebär inte bara att den personliga servicen ses fortlöpande över utan även att företaget försöker utveckla

5 sina tekniska resurser (internet, utemiljöer, parkeringen, receptionen, byggnaderna m.m.) och samarbetspartners så att den totala kundupplevelsen blir bättre företaget arbetar aktivt med sina stamkunder (olika resebyråer, föreningar, klubbar osv.) och försöker även stärka relationer till pressen, kommuninvånare, politiker, myndigheter, underleverantörer och andra intressanta aktörer 3. Företagets marknadsplan kort : Som ovan beskrevs samarbetar företaget med reklambyråer i syfte att utveckla den optimala marknadsplanen. Sammanfattande går man genom följande : a. Nulägesanalys Hur ser trenderna ut? Har konkurrenssituationen förändrats? Finns det nya intressanta målgrupper eller distributionskanaler? Är företaget välutrustat med tanke på nuläget är kan man göra något ännu bättre? Vilka är de strategiska resurserna som speciellt måste utvecklas? b. Utvärdering av strategier Borde affärsidén justeras (= göra förändringar bland målgrupper, tjänsteerbjudanden, image eller i något annat)? Fungerar den redan valda strategin? Vilka förändringar som är aktuella för service, konkurrens och kundstrategier? c. Vilka är målen för nästa verksamhetsår? Målen för marknads /konkurrensläget Målen för ekonomi Målen för personalen och övriga intressenter Målen för distribution och inköp d. Handlingsplanen : Den beskriver mer detaljerad de olika aktiviteter som företaget tänker genomföra under det kommande året. Med finns bl.a. exakta datum och vem som är ansvarig för de olika åtgärderna. Det borde finnas planerade aktiviteter inom följande områden: Tjänsteerbjudanden och paket samt olika variationer i dem under verksamhetsåret. Priserbjudanden, rabatter och justeringar under året och till olika målgrupper

6 Hur utvecklas tillgängligheten under året: hur utvecklas hemsidan beträffande bokningsmöjligheterna, transporter till/från Föglö, till de olika aktiviteterna som erbjuds kunderna (=till golfbanan, till skärgården osv.), hur utvecklas hamnanläggningen, hur utvecklas informationen och transportmöjligheterna till de olika målgrupperna, öppethållningstiderna och personalantalet under året osv. Vilka aktiviteter planeras för att utveckla servicen under året: vilka kvalitetshöjande åtgärder vidtas under året, vilken servicehöjande utbildning som planeras för det kommande året osv. Personal: vilka skolningar, vilka nyanställningar planeras, vilka personalutflykter osv. Marknadskommunikation: vilka budskap vill företaget ge, vilka kommunikationsmedel tänker man anlita (radio, tidningar, mässor osv.) osv. Vilka verksamhetsrutiner tänker man utveckla under året: vilka miljö, kvalitetshöjande, säkerhets eller andra åtgärder planeras för det kommande året osv. e. Budgetering : kostnadsspecifikation över de planerade marknadsföringsaktiviteterna f. Plan för uppföljning: vad som följs upp (=olika nyckeltal), när, av vem, på vilket sätt osv. Turistföretagets ekonomiplanering 1. Företagets viktigaste intäkter är intäkterna från härbärgeringen, mat och dryckesförsäljningen De största kostnadsposterna är personalen för login och restaurangen och råvarukostnaderna (restaurangen). Ytterligare skall man hålla ett öga på övriga rörelsekostnader. 2. Resultatet påverkas av : antalet kunder (kundvolymen) prisnivån kostnadsnivån (av både de rörliga och de fasta kostnaderna) = den externa och den interna effektiviteten Likviditeten påverkas av : kundvolymer och prisnivåer betalningsvillkor (=kontant/kredit) de löpande utgifterna/kommande utbetalningarna kapitalstrukturen (=mycket skulder, amorteringar och räntor?)

7 tillgången till nytt kapital vid behov hur mycket rörelse /driftskapital binds i verksamheten (= i lagret och kundfordringar) Lönsamheten påverkas av : företagets resultat (= intern och extern effektivitet ovan) hur mycket kapital som behövs för verksamheten (= stora investeringar kräver mycket kapital) Soliditeten påverkas av : hur mycket kapital som behövs och hur stor del av det är eget kapital 3. Hur är verksamheten finansierad och vilka säkerheter har företaget gett banken Företagets ingående balansräkning som visar företagets tillgångar och kapitalet vid början av verksamheten : AKTIVA /Tillgångar PASSIVA / Kapital Jordområdet Byggnader Maskiner, inventarier och diverse utrustning Bankkonto (=reservkassa) Eget kapital : Aktiekapital Främmande kapital : långfristigt banklån kortfristigt banklån checklimit Tot Tot Med andra ord har företaget totalt i bankförbindelser (= ) Banken vill ha en säkerhet som är lika stor. Fastigheten är värd och har ett säkerhetsvärde på (= 70 %). Ägarna har intecknat sina egna bostadshus som säkerhet. Den inteckningen är värd Ytterligare har Landskapet Åland gett landskapsborgen för resterande På så sätt har banken fulla säkerheter för företagets förbindelser. 4. Alternativ till bankfinansiering Företaget hade även kunnat använda leasing eller investeringsfinansiering till investeringen i maskiner, inventarier och annan utrustning. Då skulle inte ägarna behövt ge så stora säkerheter till banken eftersom utrustningen som finansieras på detta sätt duger som säkerhet till en stor av lånebeloppet. 5. Företagets break even:

8 För att kunna räkna hur mycket företaget måste omsätta för ett nollresultat, måste man först göra en del antaganden. Här är de : a)omsättningen är fördelad på följande sätt : härbärgeringen 40 % av hela omsättningen restaurangen 40 % av hela omsättningen den övriga verksamheten 20 % av hela omsättningen b)den uppskattade försäljningsbidragsprocenten för dessa verksamheter är : härbärgering : rumspriset i snitt (ej moms) rörlig rumskostnad i snitt (ej moms) = = 80 = (80 : 95 ) x 100 = 84,2 % restaurang : ca. 70 % i snitt övrig verksamhet : ca. 85 % i snitt c)det totala försäljningsbidraget är : Procentuell andel i verksamhet : Uppskattad Den procentuella andelen av det totala försäljningsbidraget : Härbärgering 0,40 0,842 = 0,40 x 0,842 = 0,3368 Restaurangen 0,40 0,70 = 0,40 x 0,70 = 0,28 Övrig verksamhet 0,20 0,85 = 0,20 x 0,85 = 0,17 Den totala försäljningsbidragsprocenten är då : 0, ,28 + 0,17 = 0,7868 (= 78,68 %) d)företagets övriga kostnader är : (råvarukostnaderna är redan beaktade i försäljningsbidragsprocenten) Personalkostnader : löne och sociala kostnader tot avskrivningar : a. byggnaden : 0,04 x = b. maskiner & inventarier : 0,25 x = tot övriga rörelsekostnader tot räntekostnader (= 0,045 x ) tot Totalt :

9 Nu kan man räkna break even omsättningen för företaget : = : 0,78,68 = ,70 För härbärgeringens del betyder detta att den måste omsätta ,25 (= 0,40 x ,70 )..om rumspriset för sålda rum är 95 i medeltal så måste företaget sälja tot rum/år. (= ,25 : 95 ).vilket innebär att beläggningsgraden för pensionatet måste på årsbasis bli 47,13 % (= sålda rum : maximikapaciteten rum nedan x 100) (= maximikapaciteten på 8 månader är sålda rum / 8 x 30 dgr x 30 rum) Turistföretagets beskattning och försäkringar Företagets resultaträkning efter det första året : Omsättning Råvarukostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat : Räntekostnader Skatter Räkenskapsårets resultat : Företagets balansräkning är : Tillgångar / Aktiva BESTÅENDE TILLGÅNGAR : Jordområden Byggnader Maskiner & inventarier Kapital / Passiva EGET KAPITAL : Aktiekapital Årets vinst Utdelade dividender

10 totalt : RÖRLIGA TILLGÅNGAR : Lager Kundfordringar Övriga fordringar Kassa och bank totalt : totalt : FRÄMMANDE KAPITAL : Långfristiga banklån Kortfristiga banklån Checklimit Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder totalt : Totalt Totalt Beskattningen : a) Företaget har först betalat i samfundsskatt för sitt beskattningsbara resultat före skatt b) Balansräkningen visar (passiva) att ägarna har lyft ut i dividender Dividenden beskattas enligt följande : Som kapitalinkomst beskattas den delen av dividenden som motsvarar 9 % av företagets nettoförmögenhet (= aktiernas matematiks värde). = 0,09 x ( ) = Eftersom beloppet inte överstiger gränsen kan hela dividenden på e lyftas skattefritt. c) Om ägarna samtidigt har betalat månatliga bruttolöner till sig själva, beskattas lönerna som deras förvärvsinkomst. 2. Företagets försäkringar : Företaget har följande obligatoriska lagstadgade försäkringar : FöPL (ägarna) ArPL (personalen) Olycksfallsförsäkringar för personalen Grupplivförsäkringar för personalen Arbetslöshetsförsäkringar för personalen Ytterligare har företaget tecknat följande frivilliga försäkringar :

11 Sakförsäkringar för byggnader, maskiner och inventarier Avbrottsförsäkring (i fall verksamheten avbryts p.g.a. ngn katastrof) Ansvarsförsäkring (för eventuella kundskador) Olycksfalls och sjukförsäkring till ägarna Rättskyddsförsäkring (mot oväntade och dyra rättegångskostnader)

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Baskurs i Företagande

Baskurs i Företagande Baskurs i Företagande 1 Baskurs i Företagande Hej och välkommen till Baskurs i Företagande som är en valbar nätkurs i företagsamhet och allmän företagsekonomi! Baskursen tar upp fakta om grundande av ett

Läs mer

1.INLEDNING. 1:1 Ämnesval

1.INLEDNING. 1:1 Ämnesval 1 1.INLEDNING 1:1 Ämnesval Starta eget är nog något alla har drömt om att göra, men de flesta kommer nog inte längre än så av flera anledningar. En orsak kan vara att man vet för lite om hur man går till

Läs mer

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Examensarbete Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Mathias Hellberg Utbildningsprogram

Läs mer

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare.

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. AFFÄRSJURIDIK Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (1/61) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFFÄRSIDÉN 1 Affärsidé 1.1 Affärsidéns komponenter

Läs mer

FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN. www.concordia.jakobstad.fi

FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN. www.concordia.jakobstad.fi FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 FT1 PLANERING AV FÖRETAGSVERKSAMHETEN INNEHÅLL SIDA 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRETAGANDE 3 1.1 Yrkesskicklighet 3 1.2 Utbildning 3 1.3

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

1.Bolagets räkenskaper

1.Bolagets räkenskaper 1.Bolagets räkenskaper Ett bolag har flertalet intressegrupper kring sig. Där man delvis har anställda, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare etc. För att kunna ge dessa grupper en bild av

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN!

GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN! GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN! - En nödvändig vägledning till Dig som tänker starta eller driver eget företag Mer information finns på www.nyforetagarcentrum.se pdf-version 010911 Varför Affärsplan...? Arbetet

Läs mer

Bli företagare i Finland

Bli företagare i Finland Bli företagare i Finland CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar ansvaret för att lyckas på egen hand. En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter att man

Läs mer

StoreMore AB. Affärsplan. Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall

StoreMore AB. Affärsplan. Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall StoreMore AB Affärsplan Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall ii Innehållsförteckning Affärsidé... 1 Bolagsform... 1 Organisation... 1 Billiga och säkra förvaringsförråd...

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY Guiden år Bli företagare i Finland Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY ISO 9001 Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Företagsbitarna i ämnesstudier för elever i årskurs 7-9 och gymnasiet

Företagsbitarna i ämnesstudier för elever i årskurs 7-9 och gymnasiet Företagsbitarna i ämnesstudier för elever i årskurs 7-9 och gymnasiet Innehåll 1. Var finns en plats för business? Samhällslära och historia integrering: modersmål, psykologi, matematik Arbetsgivaren och

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Bläckhornets Arkitektbyrå AB

Bläckhornets Arkitektbyrå AB Bläckhornets Arkitektbyrå AB - En arkitektlösning i Kiruna - Författare Stefan Gewers, Nicklas Larsson, Gustaf Sjödin, Robin Söderlund & Patrik Östrand Innehållsförteckning Bläckhornets Arkitektbyrå AB

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer