Lena Rooth, Public Affairs, SWEDISH TRADE COUNCIL, Stockholm 7 mars 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lena Rooth, Public Affairs, SWEDISH TRADE COUNCIL, Stockholm 7 mars 2007"

Transkript

1 Att göra affärer i utvecklingsländer Finansiering och upphandling - Översikt, genomlysning och exemplifiering av olika typer av stöd och alternativ till finansiering Lena Rooth, Public Affairs, SWEDISH TRADE COUNCIL, Stockholm 7 mars 2007

2 AGENDA Exportfinansiering allmänt Finansiering av exportföretagets tillväxt riskkapital och lån till SME:s Kundfinansiering för exportsatsningar risker och finansieringskällor Det svenska exportkreditsystemet Finansieringsformer Privata försäkringsbolag Övriga finansiärer

3 VI HJÄLPER DIG MED INTERNATIONELL AFFÄRSUTVECKLING Förstå förutsättningarna Ta första steget Komma på plats Växa Framgångsrika internationella affärer Finansiering är en integrerad del av affärsprocessen

4 EXPORTFINANSIERING Finansiering av export av kapitalvaror och tjänster med kort/medium och långfristig kredittid Exportkrediter lämnas till köparen för att finansiera exportaffären Exportören medverkar ofta för att arrangera exportkrediter i samarbete med olika finansiärer

5 EXPORTFINANSIERING - Trender Offentliga och privata köpare: ökade investeringar ökad efterfrågan på exportkrediter Statlig garanti - begränsad tillgång Infrastrukturinvesteringar i privat i stället för offentlig regi Public Private Partnerships - PPP Projektfinansiering efterfrågas alltmer Mot en harmonisering av villkoren i statlig exportfinansiering

6 EXPORTSATSNINGAR finansiering krävs för: Exportförsäljning Marknadsföring, marknadsanalys Projektexport Investering Etablering Konsulttjänster - Förstudier Exempel Försäljning, Produktion, Licensiering, Joint venture, Kampanjer, Mässor, Utbildning

7 Finansieringsmöjligheter av svensk export och utlandsinvesteringar Företagets finansieringsbehov Riskkapital Aktiekapital, genererade vinstmedel Rörelsekapital - lån Köparens finansieringsbehov Exportfinansiering Exportkrediter, Leasing, Factoring, Forfaiting Projektfinansiering BOOT, PPP

8 Riskkapital och lån till mindre och medelstora företag Försådd Sådd Företagsstart Expansion ALMI I n d u s t r i f o n d e n Connect ALMI/EKN/banker EIF Innovations- N o r r l a n d s f o n d e n AP 6 Bron A f f ä r s b a n k e r Institutionella Affärsänglar L ä n s s t y r e l s e n Investerare A L M I F ö r e t a g s p a r t n e r

9 Kundfinansiering för exportsatsningar Försäljningsstrategi påverkar betalningsformer, finansierings- och riskavtäckningsmöjligheter Kundkrediter extern finansiering och riskavtäckning bör eftersträvas ej belasta företagets balansräkning Exportfinansiering ett viktigt konkurrensmedel

10 RISKER VID EXPORT PRODUKT RISKER FINANSIELLA RISKER VALUTA RISKER EXPORT TRANSAKTION KOMMERSIELLA RISKER POLITISKA RISKER

11 Vem är din kund? Statligt ministerium eller myndighet Andra offentliga köpare kan ibland kräva kompletterande säkerhet, t ex bankgaranti Regionala eller kommunala beställare Banker statliga och privata Privata företag Agent eller distributör Dotterbolag Avgörande för finansieringsmöjligheterna påverkar villkoren

12 Kreditprövning av företagsrisker För att kunna göra en bedömning av köparens kreditvärdighet: Pålitlig information Kreditupplysning UC, Dun & Bradstreet etc ( ej lokala banker) Extern rating från Moodys, Standard & Poor, Fitch eller annat oberoende institut Viktiga faktorer vid kreditbedömningen: 1. Ägarstruktur 2. Företagsstruktur, koncern 3. Finansiella nyckeltal Kommer köparen att betala? Analys före avtal ger ökad säkerhet

13 Vilka typer av exportaffärer? Export till köpare i utlandet Leasing Lokala kostnader Investeringar utomlands Ställande av säkerheter Egendom vid arbeten utomlands Utbildning Konsulttjänster Förstudier etc

14 Kundfinansiering - Finansieringskällor Exportkrediter: - Exportkreditnämnden - AB Svensk Exportkredit - Banker Syndikerade banklån, Euromarknaden Nationella biståndsmyndigheter Multilaterala banker - IBRD, EBRD, NIB Internationella o lokala kapitalmarknader

15 Typ av finansiering Bistånd - Hjälpprogram Lån - mjuka lån eller kommersiella Garantier Aktiekapital Kombination - Parallell eller medfinansiering, Co-financing

16 Svenska exportkreditsystemet Huvudaktörer: Exportör - kommersiellt kontrakt - leverans Exportkreditnämnden - Landexperter - Olika typer av garantier - Kommersiella och politiska risker Bank - Landexperter - Kreditformer - Dokumentation AB Svensk Exportkredit - Upplåning från internationell kapitalmarknad - finansiering alt refinansiering

17 Finansieringsformer Förskottsbetalning Lokal kapitalmarknad - kontantbetalning till exportör Tidsremburs Leverantörskredit - /Avaliserade/ växlar Forfaiting Köparkredit - Låneavtal mellan bank och köpare Leasing - Cross border - Lokalt leasingbolag Projektfinansiering

18 Lokal finansiering - kontantbetalning Köparen betalar vid leverans av varor och tjänster med kort-fristiga betalnings-villkor, t ex 30 eller 60 dagar efter leverans-datum, till exportören Finansiering arrangeras genom lokal bank till köparen Kortfristigt lån till exportören för att täcka perioden från orderdatum till betalning från köparen Säkerhet i form av kontrakt, varor, företagsinteckning, inteckning i fastighet etc

19 Tidsremburs Bekräftade remburser Tidsremburs eller refinansierad remburs Bästa alternativet för små belopp 5/10 MSEK 100 % finansiering under remburs möjlig Standardiserad produkt EKN kan dela risken med bankerna

20 Leverantörskredit EKN Garanti Överlåtelse av fakturor/ växlar Exportör Utbetalning Bank Kommersiellt kontrakt Leverans Faktura/ Växlar Betalning Belåning eller köp av fakturor/växlar Köpare

21 Privata försäkringsmarknaden Kundkreditförsäkring genom privata försäkringsbolag Atradius (f d Gerling NCM) Euler Hermes Kreditförs Norden AB(f d Hermes) Försäkrar kundfordringar, normalt max 180 dagar Täcker konkurs, ackord, insolvens, utebliven betalning i mer än 180 dagar Försäkrar normalt hela omsättningen/ portfölj Minskar risken för kreditförluster

22 Exportkrediter - Bankens roll Förse exportföretagen med finansieringslösningar som ökar deras konkurrenskraft Arrangör - strukturerar finansieringen av projektet Rådgivare Lånar ut Förhandlar med låntagaren om villkoren Ansvarar för dokumentationen Administrerar - Utbetalningar och återbetalningar Risktagare - tar ofta hela eller delar av självrisken, som inte täcks av EKN Syndikerar lånet till andra banker

23 AB Svensk Exportkredit SEK etablerades1962. Ägare 100% svenska staten sedan 1 juli 2003 Statsstödda krediter sedan 1978 Skall främja svenskt näringsliv genom att tillhandahålla långfristiga finansieringslösningar till konkurrenskraftiga villkor SEK finansierar verksamheten genom publika och privata emissioner på de internationella kapitalmarknaderna

24 SEK - Structured Finance Exportfinansiering och statsstödda krediter Projektfinansiering Leasing och andra former av objektsbunden finansiering Sida-krediter Övriga strukturerade transaktioner

25 SEK - räntor, statstödda systemet CIRR - Commercial Interest Reference Rates Fast ränta i det statsstödda systemet Ändras den 15e i varje månad Offert giltig i 4 månader Räntan giltig under hela kredittiden SEK offererar även marknadsräntor

26 CIRR-räntor Valuta Ränta/Amorteringstid 2-5 år >5-8,5år > 8,5 år DKK 5,04 5,02 5,03 EUR 4,95 5,00 5,01 GBP 6,18 6,11 6,00 JPY 1,93 2,24 2,45 NOK 5,57 5,57 5,57 SEK 4,84 4,91 4,90 USD 5,79 5,75 5,75

27 Säkerheter för exportkrediter EKN (Export Credit Agency, ECA) Bankgarantier Regress på exportör Ägargarantier Privata försäkringsbolag, PRI Tillgångsbaserade säkerheter, pantsättning av tillgångar

28 Major Agencies EDC - Canada ECGD - U.K. OND - Belgium NCM - The Netherlands FMO EIB GIEK- Norway NIB EKF - Denmark EKN - Sweden Finvera - Finland Kuke - Poland IFC IADB MIGA EXIM- OPIC- CCC- U.S.A. COSEC- Portugal CAF Egap - Czech Rep. Mehib - Hungary JBIC/NEXI- Japan Bancomext - Mexico CABEI BLADEX EFIC - Australia BNDES Exim, SBCE- PROEX- Brazil BICE- Argentina CESCE - Spain COFACE - France ERG - Switzerland SACE - Italy Hermes - Germany DEG ECAs ML/Bilateral development agencies 28

29 Lokala kapitalmarknaden I vissa länder är den lokala kapitalmarknaden begränsad Tillgång och löptider varierar mycket mellan olika länder Begränsad användning beroende på andel lokala varor och tjänster i projektet och kreditrestriktioner i de lokala bankerna Kan medföra ökad risk för statligt ingripande

30 ÖVRIGA FINANSIÄRER Sida: Mjuka krediter till fattigare länder, 10 år, 0 % ränta, viss amorteringsfri period Sida/NUTEK/ALMI: Start-Öst och Start-Syd för bidrag och lån till utbildning av en lokal partner och uppgradering av dennes utrustning på vissa utvalda marknader Swedfund International AB: Riskkapital och lån till investeringar i länder i Central- och Östeuropa och utvecklingsländer.

31 ÖVRIGA FINANSIÄRER NOPEF: Villkorslån för förstudier avseende projektexport och internationalisering till länder utanför EU och EFTA. Prioriterar närområdet. NIB: Långfristig finansiering till projekt i Norden och internationellt. Mindre projekt via lokala banker. Miljölån till närområdet, samfinansiering med t ex EUs fonder, Trust Fund för miljö- och energiprojekt i närområdet, NDEP för miljöprojekt i Ryssland. De baltiska staterna delägare i banken från 2005.

32 ÖVRIGA FINANSIÄRER NEFCO: Riskkapital och lån till investeringar i miljöprojekt och miljövänlig produktion i närområdet. Kompletterar ofta andra finansiärer NDF: Under avveckling. Lån till projekt i de fattigaste utvecklingsländerna till mycket förmånliga villkor, 40 år, 0 % ränta, liten avgift. Kompletterar andra multilaterala banker. Nordisk konkurrensupphandling.

33 NYA INSTRUMENT FÖR EU:S EXTERNA STÖD Fram till 2007 Efter 2007 PHARE, ISPA, SAPARD Programmet för Turkiet CARDS IPA Instrument for Pre-Accession Kroatien, Makedonien, Turkiet, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro ,7 miljarder euro per år MEDA Delvis TACIS ALA Delvis TACIS ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Egypten, Georgien, Jordanien, Libanon, Marocko, Moldavien, Ryssland, Syrien, Tunisien, Ukraina, Vitryssland, Israel, Palestinska Myndigheten DCECI Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument Samtliga samarbetsländer i Asien och Latinamerika ,7 miljarder euro per år 2,4 miljarder euro per år

34 EN NY OCH BÄTTRE ÖVERBLICK - EU:s externa stöd- och bistånd KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER PÅ BALKAN IPA Kroatien, Turkiet, Makedonien, Albanien, Serbien, Montenegro, Bosnien och Hercegovina 1,7 MILJARDER EURO/ÅR ÖVRIGA LÄNDER DCECI Länder i Asien och Latinamerika 2,4 MILJARDER EURO/ÅR ENPI EU:s grannländer i Östeuropa och Medelhavsområdet 1,7 MILJARDER EURO/ÅR EDF (utanför EU-budgeten) Länder i Afrika, Västindien, Stillahavsområdet 3,7 MILJARDER EURO/ÅR

35 ANVÄNDBARA LÄNKAR I Practical Guide finns reglerna som gäller för det externa biståndet: Förhandsnotiser kan man hitta på: Flerårsprogram och årsprogram kan man hitta på:

36 INFORMATIONSKÄLLOR FÖR UPPHANDLINGAR OCH ANSÖKNINGSOMGÅNGAR PÅ EU-NIVÅ I Europeiska Unionens Officiella Tidning (EUT) publiceras upphandlingar inom de externa EU-programmen: På EuropeAids hemsida kan man söka upphandlingar inom de externa EUprogrammen: i/frame12.pl

37 FÖR YTTERLIGARE UPPHANDLINGSINFORMATION I Upphandlingsguiden kan du hitta information om EU:s externa stöd ade.se/ I Upphandlingsnytt kan du hitta notiser om upphandlingar finansierade av WB, IDB, ADB, AFDB, FN, NDF, Sida etc. e Välkomna att kontakta oss på Exportrådet i Stoclkholm och Bryssel! Hemsida:

38 Exportrådet: - Affärschansprojekt ÖVRIGA FINANSIÄRER - Anbudskostnadsstöd för konsulter - Personlig Exportrådgivare Steps to Export - Mässprogrammet, del i Exportrådets monter lägre kostnad, bättre lokalisering - Nätverk, samverkansgrupper Swedish Association for UN Business, SWEUNB

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

FINANSIERING AV INTERNATIONELLA AFFÄRER. Sundsvall 22 januari 2009

FINANSIERING AV INTERNATIONELLA AFFÄRER. Sundsvall 22 januari 2009 FINANSIERING AV INTERNATIONELLA AFFÄRER Sundsvall 22 januari 2009 HITTA RÄTT HJÄLP Hos oss finns hjälp för företags internationalisering. Från första exportaffär till etablering och utlandsinvesteringar.

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

ab svensk exportkredit swedish export credit corporation

ab svensk exportkredit swedish export credit corporation ab svensk exportkredit swedish export credit corporation årsredovisning 2014 4. VD/SO-ord 6. Framtidsutsikter 8. Förvaltningsberättelse med Bolagsstyrningsrapport 8. Det här är SEK 9. Vårt erbjudande 10-11.

Läs mer

OFFENTLIGA INSATSER FÖR EXPORTFINANSIERING. Ari Kokko

OFFENTLIGA INSATSER FÖR EXPORTFINANSIERING. Ari Kokko OFFENTLIGA INSATSER FÖR EXPORTFINANSIERING Ari Kokko entreprenörskapsforum Entreprenörskapsforum är en oberoende stiftelse och den ledande nätverksorganisationen för att initiera och kommunicera policyrelevant

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2012 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2012 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2012 swedish export credit corporation ab Svensk Exportkredit Årsredovisning 2012 Om inte annat anges uttrycks alla belopp i denna årsredovisning i miljoner ( mn )

Läs mer

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning Årsredovisning Utlåning Aldrig förut har SEK betytt så mycket för svensk export som under 2009. Tillgång till finansiering har spelat en mycket viktig roll för Sveriges exportindustri. Sidan 17 Upplåning

Läs mer

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin Årsredovisning utlåning SEK säkerställde att det fanns tillgång till finansiering för svenska exportföretag. sidan 16 Rådgivning 2008 har varit ett år som präglades av företagens behov av att frigöra likviditet,

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Några råd på vägen Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

din guide till EU-stöd

din guide till EU-stöd din guide till EU-stöd EU-upplysningens uppdrag EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge allmänheten opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen. Vi

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit RiR 2010:15 ISBN 978 91 7086 224 3 RiR 2010:15 Tryck: Printgraf, Hägersten 2010 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum: 2010-06-15 Dnr: 33-2009-0898 Riksrevisionen har granskat. Resultatet av granskningen

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Bilderna uppifrån: Anas crecca Tadorna tadorna Anas penelope Bucephala clangula Anas platyrhynchos. Omslagsbild: Somateria mollissima

Bilderna uppifrån: Anas crecca Tadorna tadorna Anas penelope Bucephala clangula Anas platyrhynchos. Omslagsbild: Somateria mollissima 2003 Bilderna uppifrån: Anas crecca Tadorna tadorna Anas penelope Bucephala clangula Anas platyrhynchos Omslagsbild: Somateria mollissima ANDFÅGLAR Andfåglarna omfattar 120 arter i världen. De tjugotal

Läs mer

INTERNATIONELLA AFFÄRER

INTERNATIONELLA AFFÄRER INTERNATIONELLA AFFÄRER Planera för världen Höj likviditeten Vinnare av Stora Exportpriset 2010 Exportrådet: Guy Ehrling: Vår vilja att finansiera små och medelstora företag har nu gått över gränsen. Exportlånet.

Läs mer

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm Innehåll 1. INLEDNING 4 1:1 Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export 5 1:2 Statens årsuppdrag Mål och resultat

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Den svenska kreditmarknaden

Den svenska kreditmarknaden Den svenska kreditmarknaden Svenska Bankföreningen 1999 FÖRORD Svenska Bankföreningen presenterar härmed den tjugonde bearbetade upplagan av Den Svenska Kreditmarknaden. Tyngdpunkten i framställningen

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 1 (10) Regionstyrelsen Finansieringsstrategi Ordförandens förslag Regionstyrelsen

Läs mer

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final}

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2015 COM(2015) 63 final GRÖNBOK Att bygga en kapitalmarknadsunion {SWD(2015) 13 final} SV SV Förord Kommissionens prioritering Europas prioritering är sysselsättning

Läs mer

SBA Faktablad 2014 SVERIGE. Faktablad för Sverige i korthet. Om SBA Faktabladet 1. GD Näringsliv

SBA Faktablad 2014 SVERIGE. Faktablad för Sverige i korthet. Om SBA Faktabladet 1. GD Näringsliv SV GD Näringsliv SBA Faktablad 2014 SVERIGE Faktablad för Sverige i korthet Den svenska företagssektorn omfattar, liksom i andra EU-länder, ett betydande antal små och medelstora företag som tillsammans

Läs mer

FLER KAN EXPORTERA MER

FLER KAN EXPORTERA MER FLER KAN EXPORTERA MER TEKNIKFÖRETAGENS SYN PÅ EXPORTFRÄMJANDET KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA KONTAKT Jennie Cato Ansvarig för handelsfrämjande på Teknikföretagen 08-782 09 06 jennie.cato@teknikforetagen.se

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. nib 1998 årsredovisning1

ÅRSREDOVISNING 1998. nib 1998 årsredovisning1 ÅRSREDOVISNING 1998 nib 1998 årsredovisning1 2 nib 1998 årsredovisning Vaccinium myrtillus INNEHÅLL 4 BASFAKTA OM NIB 6 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG 10 NORDENS EKONOMISKA UTSIKTER

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer

Så gör du fler exportaffärer Så gör du fler exportaffärer FEM FÖRETAG BERÄTTAR EKN möjliggör säkrare exportaffärer och mer konkurrenskraftig finansiering, vilket kan vara avgörande för många affärer. Carl-Johan Karlsson, Affärsområdeschef,

Läs mer

Offentliga finansieringsinsatser. En jämförelse av erfarenheter från Danmarks och Kanadas system för riskkapital och kreditgarantier 2015:11

Offentliga finansieringsinsatser. En jämförelse av erfarenheter från Danmarks och Kanadas system för riskkapital och kreditgarantier 2015:11 PM 2015:11 Offentliga finansieringsinsatser En jämförelse av erfarenheter från Danmarks och Kanadas system för riskkapital och kreditgarantier Små och medelstora företag är betydelsefulla ur tillväxtsynpunkt

Läs mer