Samverkansdokument mellan socialtjänst och BOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansdokument mellan socialtjänst och BOU"

Transkript

1 VK300S v , Bilaga 4 ALVA Rutiner för samverkan mellan soc och bou.doc Samverkansdokument mellan socialtjänst och BOU 1 (8) Bakgrund Underhösten 2012 har socialförvaltningen beviljats medel av folkhälsoinstitutet i syfte att: Kartlägga antal barn som befinner sig i riskzonen missbruk, psykisk ohälsa och våld i familjen. Barnen ska ha fått erbjudande om att delta i gruppverksamhet En gemensam rutin ska utarbetas mellan skola-barnomsorg-socialtjänst för tidig intervention vid hög frånvaro Antalet barn med hög frånvaro ska minska Ett gemensamt dokument ska utarbetas som stärker stödet till placerade barn och barn som finns i kommunen som är gemensamma Skolresultat för placerade barn ska rapporteras var 6:e4 månad till socialnämndens socialutskott. De barn som får plats i resursenheten ska öka sin skolnärvaro till i genomsnitt minst 80% och de som slutar årskurs 9 ska vara behöriga till nationellt program. Resultatmål - Sociala investeringar Uppdrag 1 Vårt ena uppdrag är att utarbeta ett gemensamt dokument och rutiner mellan skola barnomsorg socialtjänst för tidig intervention vid frånvaro i skola /barnomsorg. Se bilaga A 2 Vårt andra uppdrag är att utarbeta ett gemensamt dokument och rutiner som stärker stödet till placerade barn och övriga barn som är gemensamma med inriktning på utbildning och hälsa. Se bilaga B Projektets genomförande Projektarbetsgruppen tidig intervention vid frånvaro består av representanter från BOU (fem representanter)och Socialtjänsten (två representanter). Arbetsgruppen tidig intervention har träffats fem gånger á två timmar plus en heldag i. Projektarbetsgruppen vid placerade barn och gemensamma barn består av representanter från BOU (3) och socialtjänst (2). Arbetsgruppen placerade barn har träffats tre gånger á två timmar samt en heldag. Barn- och Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun, Vingåker Storgatan 55 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

2 utbildningsförvaltningen och socialförvaltningens medarbetare har deltagit i följande konferenser 2 (8) Maskrosbarn tisdagen den Skolans betydelse för placerade barn den Totalt sex medarbetare har deltagit i konferens i Nyköping den kl angående ny vägledning för placerade barn. Tre från barn- och utbildningsförvaltningen och tre från socialförvaltningen. ICDP (International Child Development Program) utbildning har genomförts för medarbetare med specialfunktion i skola. Alva 1 har haft fyra medarbetare, Äpplet två medarbetare och Alva-2 två medarbetare. Totalt har. Åtta medarbetare genomgått utbildningen varav en tillhör socialtjänsten. Litteratur har inköpts till deltagarna. ANMÄLAN 14 Kap 1 När anmälan om att man misstänker att barn far illa inkommer till socialnämnden skall en omedelbar skyddsbedömning göras. Det innebär att vi fattar beslut om anmälan kräver en akut åtgärd eller inte. Varje beslut skall motiveras. Anmälan fördelas till ansvariga socialsekreterare ( oftast två ). Ansvariga handläggare beslutar om utredning skall inledas/inte inledas och beslutet skall motiveras. I samband med detta skickas bekräftelse på anmälan samt information om vilket beslut som fattats ( inleda utredning/inte inleda utredning ) till förskolechef/ rektor som är ansvarig för verksamhetsområdet.

3 Om anmälan bedöms vara av akut karaktär beslutas om en omedelbar åtgärd utifrån barnets behov av skydd och beslut om att inleda utredning fattas samma dag. I de fall då anmälan inte bedöms som akut ska beslut om att inleda/ej inleda utredning fattas inom en vecka. En barnskyddsutredning kan pågå i högst fyra månader och under den perioden ska utredningen vara genomförd och kommunicerad med parterna. Från personal inom barnomsorg och skola framhålls vikten av att få en återkoppling om vad som händer. Vi har särskilt uppmärksammat hur vi kan samarbeta kring barnet/unge och på vilket sätt vi kan komplettera uppgifter kring barnet/den unge. Vårt förslag är att gemensamt kalla familjen till ett första möte i syfte att diskutera och förklara innehållet i anmälan. Det är viktigt att i ett tidigt skede få ett samtycke av familjen och att skapa förutsättningar för att de ska vara aktiva och delaktiga. Under detta möte bör också informeras om hur vi bedriver vår utredning och vilka uppföljningsmöten som vi (socialtjänst och förskola/skola) kan behöva under utredningstiden. I samband med att socialtjänsten begär konsultationsdokument ska ett gemensamt möte bokas för att noggrant gå igenom barnets/den unges utbildning och hälsosituation. Syftet är att få en bättre kunskap om barnet och att stärka vårdnadshavarnas och barnets/den unges delaktighet. 3 (8) BARNSKYDDSUTREDNING 11kap 1 Anmälningar som rör misstanke om misshandel och misstanke om sexuella övergrepp ska inte kommuniceras med vårdnadshavarna innan anmälan aktualiserats på Barnahus i Nyköping och innan polismyndigheten förhört barnet/vårdnadshavarna. Anmälan görs till polismyndigheten angående misstanke om misshandel/sexuella övergrep. I ett fåtal ärenden kan socialtjänsten besluta att inte göra en polisanmälan och i dessa fall ska beslut och motivering till beslutet dokumenteras. I övriga anmälningar som kan omfatta oro för barnet/eleven och/eller föräldrarnas bristande förmåga ska föräldrarna genast informeras. I dessa ärenden är det viktigt att vi vid behov och om det är för barnets bästa samarbetar redan då anmälan kommer in. Ett gemensamt möte för att diskutera och informera om innehållet i anmälan är viktigt för alla parter. En utredningsplan ska utarbetas och i denna ska samarbetet mellan socialtjänsten och förskola/skola dokumenteras. Där ska också finnas bokade möten mellan ansvariga handläggare och förskole/skolpersonal I samband med att konsultationsdokumentet fylls i av berörd personal ska gemensamma möten bokas in där uppgifterna gås igenom och övriga dokument ( se blankett ) bifogas dokumentet. Barnets/unges utbildning och hälsa ska noggrant dokumenteras och bifogas konsultationsdokumentet. Samtliga möten, som innehåller gemensamma överenskommelser mellan handläggare /berörd skola/förskola/ familjen skall dokumenteras och skickas till respektive part. Under utredningstiden kan personal inom skola/förskola få kännedom om andra uppgifter som rör oro för barnet. Vid sådana tillfällen rekommenderas att uppgifterna dokumenteras och att ännu en anmälan skickas. Socialtjänsten tar

4 alltid ställning till dessa uppgifter och oftast kan dessa nya uppgifter ingå i pågående barnskyddsutredning men det kan också röra allvarligare uppgifter som gör att vi bedömer att barnet har behov av akut skydd eller extra stödinsatser. I dessa fall har vi möjlighet att besluta om åtgärder/insatser under utredningstiden. Barnets delaktighet och möjlighet att påverka samt rätt till information under barnskyddsutredningen ökar utifrån barnets ålder och mognad. Barnsamtal skall genomföras under utredningstiden. 4 (8) Ett gemensamt möte med familjen förskola/skola samt socialtjänsten bokas för att diskutera möjliga/nödvändiga insatser från socialtjänsten eller/och förskolan/skolan. Detta kräver samtycke av familjen samt av barnet om det fyllt 15 år. Vid mötet bör även en uppföljning planeras i syfte att utvärdera pågående insatser från skolan och socialtjänsten. BARNETS/DEN UNGES PLACERING I ANNAT HEM/INSTITUTIONSVÅRD När barn placeras i familjehem eller i hem för vård eller boende ( HVB hem) innebär det en stor förändring i familjens och barnets liv. Barnet byter ofta både kommun och skola. För att barnet ska få en bra skolgång/förskola och elevhälsa är det viktigt att samarbetet mellan socialtjänst/skola/förskola fungerar. Placerade barn har ofta saknat en noggrann planering för att få en fungerande skolgång och kunskap kring barnets hälsa har inte varit i fokus. Den senaste forskningen kring barns hälsa och fungerande skolutbildning visar på stora brister hos både socialtjänsten och förskola/skola. Vi har idag ett gemensamt ansvar att särskilt beakta barns/ungas hälsa och utbildning och för att detta ska fungera behöver vi utarbeta gemensamma rutiner mellan socialtjänsten och förskola/skola. Enligt aktuell forskning vet vi att utbildning i sig är en tydlig framgångsfaktor för barn och unga. Regelbundna hälsokontroller med vaccinationer, hörsel- och syn kontroller är också viktigt för att barnet ska få möjlighet att utvecklas positivt. Vårt arbete att skapa gemensamma rutiner vid placerade barn omfattas av ett flödesschema där vi beskriver innehåll, form och ansvar i samarbetet med socialtjänst - skola - förskola. Rutinen gäller vid samtliga placeringar/omplaceringar dels i familjehem dels i hem för vård eller boende ( HVB-hem ). Den gäller även i de fall då barnet inte byter skola. Vi ska även använda dessa rutiner i samband med att andra kommuner placerar sina barn här i Vingåkers kommun.

5 INFÖR PLACERING AV BARNET/DEN UNGE 5 (8) När en placering är bestämd ansvarar socialsekreterare för att omgående ta kontakt med Barn- och utbildningsförvaltningen och informera om barnets/den unges förändrade förhållanden. Då det gäller placering i familjehem tas kontakt med berörd rektor och vid en institutionsplacering kontaktas förvaltningschefen på barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen utser en ansvarig kontaktperson i ärendet som också ansvarar för att ta kontakt med den mottagande kommunen vad gäller skolgång/förskola. Socialsekreteraren ansvarar för att kalla till ett första informationsmöte med företrädare från den avlämnande skola/förskola, socialtjänst, mottagande skola/förskola och vid behov elevhälsa. BVC/Elevhälsan ansvarar för att överlämna hälsounderlag till den nya kommunen. Vårdnadshavarnas samtycke krävs. Det första gemensamma informationsmötet bör så långt möjligt genomföras innan barnet börjar i den nya skolan. Om placeringen sker akut så ska rutinen genomföras i ett senare skede. För att barnet/den unge ska få så bra skolstart som möjligt är det viktigt att samtliga prioriterar informationsmötet. Den mottagande skolan/förskolan planerar introduktionen utifrån pedagogiska överlämningsdokument och aktuell hälsojournal. Socialsekreterare ansvarar för att leda informationsmötet och att klargöra vårdnadshavarnas ansvar, familjehemmets ansvar och socialtjänstens ansvar. Familjehemmet har ansvar för den dagliga vården och fostran som innebär stöd i skolarbetet och beslut i enklare frågor som utflykter, foto mm. Vårdnadshavaren skall alltid informeras och få möjlighet att vara delaktig i beslut som är viktigt för barnets framtida skolgång. Ansvariga handläggare skall utarbeta ett avtal mellan socialtjänsten och familjehemmet. I samband med placering skall utses en särskild barnhandläggare/sekreterare som ansvarar för att ha en kontinuerlig kontakt med barnet och skapa en trygg och förtroendefull relation. Barnet skall veta vem och hur de kan få kontakt med socialtjänsten och skolan. Finns restriktioner vad gäller skolkontakten mellan vårdnadshavare och barnet/den unge skall socialsekreteraren/ familjehemssekreteraren informera om detta. Ansvariga handläggare samt ansvarig rektor/skolsköterska informerar muntligt och skriftligt om barnets skolgång utifrån dels det pedagogiska dokumentet samt de uppgifter som är av vikt från barnskyddsutredningen. Skolhälsovården i vår kommun ansvarar för att få ett samtycke från vårdnadshavarna att hälsojournalen lämnas ut till den skola där barnet ska placeras. Vårdnadshavaren ska informeras om de nödvändiga uppgifter som lämnats till den nya skolan.

6 Skolans ansvar 6 (8) Den avlämnande skolan ska ge dels en muntlig dels en skriftlig information om barnet/elevens skolgång. I det pedagogiska överlämningsdokumentet ska finnas uppgifter som ger den mottagande skolan en fullständig beskrivning av barnet/eleven resurser och utvecklingsområden. Finns behov av extra stöd i förskolan/skolan, vilken form och i vilken omfattning mm. Ovanstående uppgifter ska förvaras så att ansvarig personal i förskola/skola får kännedom om barnet/eleven. Samtycke till hälso- och sjukvård Barnet/elevens rätt till en hälsoundersökning och vaccinationer är viktigt att uppmärksamma. Redan i samband med barnets placering bör ett samtycke från vårdnadshavaren finnas vad gäller hälso- och sjukvård liksom samtycke till elevs hälsovårds journal. Dessa uppgifter ska överföras till den mottagande skolan/förskolan och om det sker varaktiga och betydelsefulla förändringar behöver ett nytt samtycke inhämtas. Om barnets hälsotillstånd förändras till exempel får en långvarig sjukdom/funktionsnedsättning skall ett nytt samtycke inhämtas från vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Ovanstående uppgifter är sekretessbelagda handlingar som endast skolsköterska/läkare har rätt till. Skolsköterskan har enligt vårt förslag ansvar för att överlämna dessa handlingar till mottagande skolsköterska efter att vårdnadshavaren lämnat sitt samtycke. Det är viktigt att uppmärksamma att dessa handlingar omfattas av det så kallade omvända skaderekvisitet och innebär att det är den enskilde som själv ska uppleva men om personliga uppgifter lämnas ut. I de fall det inte är möjligt att kontakta vårdnadshavaren eller placeringen sker enligt LVU kan socialtjänsten göra en bedömning om det utifrån barnets bästa är möjligt att överföra hälsovårdsjournal. Har barnet någon form av funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom ( astma, diabetes, Adhd mm ) skall behövlig information ges till skolpersonal. Ansvarig läkare gör i så fall en bedömning om nödvändig insats kan genomföras som egen vård och skolan och familjehemmet gemensamt planerar. Barnets introduktion i den mottagande förskolan/skolan Berörd rektor har ansvaret för att barnet introduceras i förskola /skola. Tillsammans med familjehemmet och berörd personal planeras för skolstarten i syfte att underlätta för barnet att byta skola.

7 En pedagogisk bedömning skall göras av den mottagande skolan i samband med barnsekreterarens första besök efter placering ( cirka 2-3 månader ). Bedömningen sker dels från de uppgifter som lämnats dels av den mottagande skolan. Den ska omfatta dels hur det fungerat sedan skolstarten dels hur det går för barnet i utbildnings hänseende. Når barnet målen eller finns behov av ytterligare stödinsatser? En pedagogisk utredning skall göras om detta saknas och även i de fall barnet inte byter skola. 7 (8) Barn som är placerade i familjehem skall tillsammans med familjehemmet erbjudas ett hälsobesök hos skolsköterskan. Besöket skall ske efter cirka tre månader och innehålla samtal kring vaccinationer, läkarbesök och senaste tandvårdskontrollen. Även kontroll som syn, hörsel, längd och vikt skall göras. Har barnet en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning finns behov av ytterligare kontakter till exempel husläkaren/skolläkaren. Till detta behövs vårdnadshavarens samtycke. Uppföljning av barnet hälsa skolgång Socialtjänsten ansvarar för att noga följa vården av barnet som vårdas i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende. Det innebär att barnhandläggaren ansvarar för att ha personliga samtal med barnet minst fyra gånger per år (enligt socialstyrelsens rekommendationer). Samtalen skall vara Inriktade på hur barnet upplever sin situation, om barnet får hjälp i skolarbetet, känner sig trygg och att familjehemsföräldrarna tar ansvar för den praktiska - och känslomässiga omvårdnaden. Har barnet tillgång till hälso och sjukvård och tandvård. Regelbundna personliga besök där barnet vistas skall genomföras samt samtal med vårdnadshavarna. Uppföljningen skall omfatta barnets hälsa och skolgång, sociala beteende samt vilka relationer barnet har till anhöriga och andra närstående. Samtal med familjehemsföräldrarna är av central betydelse. Deras uppfattning om hur barnet mår och hur familjen upplever sin situation är en viktig del i uppföljningen. Socialtjänsten har som mål att besöka familjehemmet och barnet varannan månad senaste efter tre månader och vid dessa tillfällen är det lämpligt att genomföra ett gemensamt uppföljningsmöte efter tre månader. Socialtjänsten ansvarar för att boka in samtal med respektive berörd personal samt vårdnadshavare och familjehem. Skolan ansvarar för att informera om barnets eventuella behov av särskilt stöd och lämnar resultatet av den pedagogiska bedömningen. Finns behov av särskilt stöd ska detta lämnas in skriftligt och har åtgärdsprogram genomförts bör detta delges berörda parter. Information omkring barnets hälsotillstånd sker i uppföljningsmötet.

8 Uppföljning enligt gällande lagstiftning var sjätte månad. 8 (8) Socialtjänsten ansvarar för att kalla till ett möte och skall fjorton dagar innan skicka konsultationsdokumentet enligt BBIC. Detta ska besvaras av berörd personal och gås igenom under mötet. I samband med uppföljningen skall barnets skolgång och hälsa särskilt uppmärksammas och dokumenteras. Rutiner för barn med skyddade personuppgifter I dessa fall ska inte avlämnande skola delta vid informationsmötet utan all kontakt med respektive skola skall skötas av socialtjänsten och ansvariga handläggare. Detta för att inte riskera att uppgifter röjs. Ansvarig handläggare tar bort alla uppgifter om barnets tidigare och nuvarande adresser. I övrigt kan information om barnet ske på vanligt sätt. Däremot måste barnets säkerhet vägas in och ett beslut måste fattas i varje enskilt fall om de uppgifter som ska ingå i den särskilda handlingsplanen. I handlingsplanen ska ingå vilka säkerhetsrutiner som gäller och att barnet har skyddat personnummer och hemlig vistelseort. Ansvarig handläggare hämtar ut elevhälsovårdsjournal från avlämnande skola och överlämnar till skolsköterskan i den nya skolan. Behov av mera omfattande information om barnet måste gå via socialtjänsten. Samtliga underlag som det pedagogiska överlämningsdokumentet och övriga dokument ansvarar socialtjänsten för att överlämna till den mottagande skolan. Aktuella säkerhetsrutiner för barnet gås igenom med skola och familjehemmet. Bilagor Flödesschema Blankett pedagogiskt överlämningsunderlag Socialtjänstens information till skolan

9 FLÖDESSCHEMA GENOMFÖRANDE OCH ANSVAR VID ANMÄLAN, BARNSKYDDSUTREDNINGAR SAMT INFÖR BESLUT OM PLACERING AV BARN/UNGA. Socialsekreterare Förskolechef/Rektor/berö BVC/elevhälsa Inkommer anmälan från skola/förskola. I anmälan begärs besked från IFO om utredning inleds respektive ej inleds. Under utredningstiden ( 4 månader) ska konsultationsdokument begäras (BBIC dokumentet). Även ett pedagogiskt underlag samt en sammanställning av barnets hälsotillstånd. Läkarundersökning (alltid vid placering) Vid utredningens slutförande bifogas samtliga dokument angående barnet Inför beslut om placering i familjehem, jourhem, hem för vård eller boende Förskolechef/Rektor Förvaltningschef -HVB hem Vid akuta placeringar används rutinen i efterhand. En omedelbar skyddsbedömning görs (av 1:e socialsekr). Socialsekr ansvarar för att skicka bekräftelse på ink anmälan samt att informera om utredning inleds. Beslut att inleda utredning inom en vecka. Akuta anmälningar samma dag Ansvarig handläggare kallar till gemensamt samtal med vhv barnet och berörd personal. För att diskutera/förtydliga anmälan. Utredningsplan mellan skola/förskola/socialtjänst upprättas. Samtal bokas Kallelse till samtal sker via socialsekreterare Läkarundersökning begärs av socialsekreterare Social sekreterare kallar för avslutande samtal kring utredningen och ansvarar för att samtycke finns Socialsekreteraren tar omgående kontakt för att informera om att den unge/barnet ska placeras i annat hem. Barnsekreterare utses. rd personal Rektor/förskolechef samt anmälare svarar för anmälan Rektor/förskolechef/berör d personal deltar i första samtalet med familjen och barn/unga Rektor/förskolechef /berörd personal sammanställer Pedagogiska överlämningsdokument.(bl ankett) Konsultationsdokument gås igenom tillsammans för att förtydliga och komplettera Rektor/förskolechef/berör d personal deltar vid samtalet med vhv och barnet/den unge. Vid behov utarbetas ett åtgärdsprogram/genomföra ndeplan. Nödvändig information lämnas av vhv. BOU ansvarar för att utse ansvarig kontaktperson i ärendet. Kontaktpersonen ansvarar för att ta kontakt med den nya kommunen. Elevhälsan kallas vid behov Elevhälsovården sammanställer hälsojournal, kontroller, vaccination hörsel syn. verkställer BVC/Elevhälsan deltar vid behov Elevhälsovården ansvarar för att få svar av vhv om samtycke finns att överlämna till annan kommun.

10 Kostnadsansvaret för placering och skolkostnader. Vid familjehemsplacering bokförs barnet i den kommun där familjehemmet är. I HVB placeringar är barnet fortsatt skriven i hemkommunen Informationsmöte med den nya kommunen som planerar introduktionen Uppföljning efter cirka tre månader enligt fastställd mål Övervägande vid placering sker minst 2 g /år. Beslut om att avsluta placering och återgång till hemkommunen Socialtjänsten bokar uppföljningsmöte med vårdnadshavares samtycke Socialutskottet beslutar om placering och kostnad för vård och behandling Socialsekretare deltar med familjen och barnet/unge Informerar från barnskyddsutredning utifrån vad som är nödvändiga uppgifter Ansvariga barnhandläggare svarar för kontakten med barnet Socialsekreterare ansvarar för myndighetsutövningen och att ha en regelbunden kontakt med familjehemmet och berörd skola/barnomsorg Socialsekreterare ansvarar för kontakt med berörd förskola/skola Socialsekreterare ansvarar för samtycke samt att kalla berörd personal BOU ansvarar för skol/utbildningskostnader( HVB) och ansvarar för att upprätta ett åtgärds program vid behov. Informerar utifrån det pedagogiska överlämningsdokumentet.( se checklista) Berörd kontaktperson på BOU ansvarar för att delta i övervägande/uppföljnings möten 1g/år Den nya kommunen ansvarar för att sammanställa den pedagogiska bedömningen Rektor begär att få del av de dokument som är av vikt för att upprätta ett åtgärdsprogram mm Rektor/berörd personal in- Formerar om barnets skolgång. Skolhälsovården deltar för att överlämna hälsojournal Elevhälsovården deltar vid behov vid överlämnandet. Elevhälsovården deltar vid behov

11 Sida 1 PEDAGOGISKT ÖVERLÄMNINGSUNDERLAG NÄR ELEV BYTER SKOLA/FÖRSKOLA Personuppgifter Överlämnande skola och klass/förskola Datum Elevens förnamn och efternamn Personnummer Vårdnadshavare Ansvarig mentor/kontaktperson Mottagande skola och klass/förskola Telefonnummer Kontaktperson Vårdnadshavare som har informerats om överlämningsunderlaget Har även eleven informerats? Vårdnadshavare har samtyckt till att information lämnas till mottagande skola/förskola Ja Nej Ja Nej Efter övervägande, för barnets bästa, överlämnas information till mottagande skola med stöd av generalklausulen Bifogade dokument/bilagor Betyg IUP Studieplan för elev Skriftliga omdömen/måluppfyllelse Resultatprofil NP årskurs Närvaroöversikt Samtycke att hämta ut journal Skriftliga omdömen/social Pedagogisk utredning Åtgärdsprogram Övriga utredningar Beslut om anpassad studiegång Beslut om särskild undervisningsgrupp Övriga dokument Elevens tidigare behov - eventuellt stöd i ämnen och situationer Vad har skolan gjort för att möta elevens behov - på organisations-, grupp- och individnivå, anpassningar, hjälpmedel samt övrigt stöd Elevens situation i undervisningen - delaktighet, motivation, arbetsinsats, ansvarskänsla, samarbetsförmåga, starka sidor, svårigheter etc. Elevens situation i andra sammanhang än undervisning - i grupp, med kamrater etc. Vingåkers kommun, Parkvägen 8-10, Vingåker Tel vx

12 Sida 2 Information om ev. modersmål - om eleven följt kursplanen i svenska som andraspråk, vistelsetid i Sverige, styrkor/svagheter i det svenska språket förutsättningar att nå målen i övriga ämnen etc. Övriga upplysningar av betydelse Datum och underskrift Datum.. Ansvarig för sammanställningen Namn och titel.. Vingåkers kommun, Parkvägen 8-10, Vingåker Tel vx

13 SOCIALTJÄNSTENS INFORMATION TILL SKOLAN VID FAMILJEHEMSPLACERING Kontaktuppgifter och eventuella förbud eller restriktioner Elevens förnamn och efternamn Personnummer Vårdnadshavare 1, namn, adress och telefon Vårdnadshavare 2, namn, adress och telefon Familjehem, namn, adress och telefon Lagstöd och typ av placering Har barnet skyddade personuppgifter eller hemlig adress? Ja Nej Finns förbud/restriktioner kring skolans kontakt med barnets vårnadshavare/förälder eller kring vem som får hämta barnet? Ja Nej Om ja, beskriv Uppgifter om barnets nuvarande hälsa och utveckling som är av betydelse för barnets situation i skolan Beskriv styrkor hos barnet och särskilda intresen Långvarig Ja Nej Om ja, beskriv: sjukdom/funktionsnedsättning Allergier Ja Nej Om ja, beskriv: Medicinering Ja Nej Om ja, beskriv: Återkommande sömnsvårigheter, Ja Nej Om ja, beskriv: huvudvärk, magont eller andra psykosomatiska besvär Vingåkers kommun, Parkvägen 8-10, Vingåker Tel x

14 Utagerande problematik Ja Nej Om ja, beskriv: Oro, änglsan Ja Nej Om ja, beskriv: Missbruk Ja Nej Om ja, beskriv: Tidigare trauma Ja Nej Om ja, beskriv: Vårdnadshavare har samtyckt till att information lämnas till mottagande skola Ja Nej Har barnet informerats om innehållet i informationen? Ja Nej Efter övervägande, för barnets bästa, överlämnas information till mottagande skola Datum och underskrift Datum.. Ansvarig för sammanställningen Namn och titel.. Vingåkers kommun, Parkvägen 8-10, Vingåker Tel x

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST, BVC, FÖRSKOLA OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING För socialtjänst, BVC, förskola och skola inklusive elevhälsa Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna genom Region

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Utveckling i samverkan

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende för barnhälsovård, socialtjänst, förskola, skola inklusive elevhälsa i Kronobergs län 1. Inledning Rutinen bygger på

Läs mer

Gemensam samverkansrutinen vid placering i familjehem eller HVB

Gemensam samverkansrutinen vid placering i familjehem eller HVB 2014-09-26 GEMENSAM SAMVERKANSRUTIN VID PLACERING I FAMILJEHEM ELLER HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE för barnhälsovård, socialtjänst, förskola, skola inklusive elevhälsa i Kronobergs län Regionförbundet södra

Läs mer

1 GEMENSAMT INFORMATIONSMÖTE INTRODUKTION FÖR BARNET PEDAGOGISK OCH MEDICINSK BEDÖMNING AV MOTTAGANDE PART... 7

1 GEMENSAMT INFORMATIONSMÖTE INTRODUKTION FÖR BARNET PEDAGOGISK OCH MEDICINSK BEDÖMNING AV MOTTAGANDE PART... 7 Samverkansrutin för socialtjänst och förskola/skola inklusive BVC/elevhälsa vid placering av barn och ungdomar i familjehem och hem för vård eller boende (HVB) 1 GEMENSAMT INFORMATIONSMÖTE... 4 1.1 INFORMATIONSMÖTETS

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13

Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13 Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13 INNEHÅLL ÄRENDEGÅNG....1 BEGREPPSFÖRKLARING. 2 ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN. 4 UPPGIFTER VID ANMÄLAN TILL

Läs mer

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Samarbetsrutin vid placering av barn och unga i annan kommun

Samarbetsrutin vid placering av barn och unga i annan kommun Samarbetsrutin vid placering av barn och unga i annan kommun Placeringskommunens ansvar vid förskoleverksamhet, förskoleklass, skolbarnsomsorg och skola 1 Barn- och ungdomsförvaltningen Gymnasieförvaltningen

Läs mer

Konsultation med BVC och elevhälsa

Konsultation med BVC och elevhälsa Konsultation med BVC och elevhälsa När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsultera den medicinska komptens som finns runt barnet. Nedanstående punkter är ett stöd vid konsultation kring

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen

Läs mer

Utlåtande från hälso- och sjukvården

Utlåtande från hälso- och sjukvården Utlåtande från hälso- och sjukvården När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsulterar den medicinska kompetens som finns runt barnet. Denna mall kan användas om socialtjänsten behöver

Läs mer

Rutiner för anmälan om diskriminering eller kränkande behandling

Rutiner för anmälan om diskriminering eller kränkande behandling Rutiner för anmälan om diskriminering eller kränkande behandling Anmälan kan komma till kommunens kännedom på flera sätt: 1. Anmälan lämnas till en förskola/skola/gymnasieskola av personal eller enskild

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL 2013-06-10 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten... 3 Anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen... 3

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET Fr ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER 18 20 ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET Dokumentinformation Dokumenttitel: Överenskommelse

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn och ungdomar

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn och ungdomar 1 (12) Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn och ungdomar Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa eleven från det att han/hon anländer till Sverige och genom elevens skolgång.

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Gemensam handlingsplan

Gemensam handlingsplan sid 1 (7) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN BARN OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Jan Sundström/Irene Lidström//Anna-Lena Norlander-Groth/Susanne Bohm/Ann-Charlotte Bohlin 2014-10-06 Gemensam handlingsplan

Läs mer

Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling

Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling PM Tyresö kommun 2015-02-09 Socialförvaltningen 1 (7) Sara Strandberg Bengt Isaksson Diarienummer 2015/SN 0030-010 Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling

Läs mer

Samverkan hur och varför? Ledarskap från riktlinjer till konkret samarbete

Samverkan hur och varför? Ledarskap från riktlinjer till konkret samarbete Samverkan hur och varför? Ledarskap från riktlinjer till konkret samarbete Särskilt om socialtjänstens ansvar för samverkan kring barn och unga SoL 5:1a Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används:

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: STYRDOKUMENT DATUM 2015-11-09 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver ska

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Oro för barn och unga

Oro för barn och unga Oro för barn och unga Så här går det till när en anmälan om oro för barn och unga lämnas in. Detta material ersätter tidigare lathund. Laholm 2013-05-24 www.laholm.se Så här går det till på socialkontoret

Läs mer

Socialförvaltningen Utbildningsförvaltningen

Socialförvaltningen Utbildningsförvaltningen 2 [18] Innehållsförteckning Inledning... 4 Del 1: Hur Kraftsamling fungerar och vad det syftar till Bakgrund... 5 Gemensamma utgångspunkter för samverkan... 5 Målgrupp... 5 Områden för samverkan... 6 Övergripande

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten

Att anmäla till socialtjänsten sida 1 2011-12-08 Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL sida 2 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten...3 Anmälningsskyldigheten enligt SoL 14 Kap

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Elevansvarig pedagog Klasslärare, mentor Arbetslag Spec. ped Skollagen 3kap, 3 Info till rektor B E S L U T S P R O T O K O L L ej ÅP REKTOR Utredning Skollagen,

Läs mer

Anmäl vid misstanke om barn far illa

Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl genast till socialnämnden i barnets hemkommun om vid: fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld vanvård eller försumlig behandling hedersrelaterat våld eller annat

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Att anmäla oro för barn

Att anmäla oro för barn Att anmäla oro för barn Reviderad 2017-10-09 Alla som arbetar med barn har en avgörande roll i att uppmärksamma barn som kan behöva samhällets stöd eller skydd. Att göra en anmälan kan kännas svårt liksom

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa eleven från det att han/hon anländer till Sverige och genom elevens skolgång. På

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Barn. som far illa. vägledning anmälningsförfarande

Information till legitimerade tandhygienister. Barn. som far illa. vägledning anmälningsförfarande SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Barn som far illa vägledning anmälningsförfarande TANDHYG Inledning Att arbeta inom tandvården innebär att man ibland träffar barn och ungdomar som

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S)

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S) 2013-05-06 Dnr 10.1-7685/2013 1(8) Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern 1 Namn: Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa barnet från det att han/hon anländer till Sverige och genom barnets skolgång.

Läs mer

Information om en utredning

Information om en utredning Information om en utredning - Information om utredningar enligt socialtjänstlagen 11 kap. 1 Hofors kommun 2009 Varför görs en utredning? Orsaken till att socialtjänsten inleder en utredning kan vara att:

Läs mer

Utredning om barn och unga

Utredning om barn och unga Utredning om barn och unga KONTAKTA SOCIALTJÄNSTEN Både barn och vuxna kan ta en kontakt med oss inom socialtjänsten. Det kan vara en anmälan om misstanke att barn far illa, ansökan om hjälp eller stöd

Läs mer

Elevakter i grundskolan

Elevakter i grundskolan Rutiner Datum 2015-06-30 Barn- och utbildningsförvaltningen Elevakter i grundskolan Elevakt upprättas så snart behovet finns, det vill säga när ett dokument som ska tillfogas elevakten upprättats eller

Läs mer

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro förskola, grundskola och grundsärskola Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro i grundskola och grundsärskola Ogiltig frånvaro Steg 1 Vid första tillfället

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN VID ORO ATT ETT BARN/UNGDOM FAR ILLA

HANDLINGSPLAN FÖR ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN VID ORO ATT ETT BARN/UNGDOM FAR ILLA ENBACKSSKOLAN - Utbildningsförvaltningen UTREDNINGSGRUPPERNA FÖR BARN- OCH FAMILJ - Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 2008-04-10 HANDLINGSPLAN FÖR ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN VID ORO ATT ETT BARN/UNGDOM

Läs mer

Rutin för upprättande av samordnad individuell plan, SIP, för barn och ungdom som har kontakt med socialtjänsten i Motala

Rutin för upprättande av samordnad individuell plan, SIP, för barn och ungdom som har kontakt med socialtjänsten i Motala Rutin för upprättande av samordnad individuell plan, SIP, för barn och ungdom som har kontakt med socialtjänsten i Motala Socialförvaltning, Motala kommun Beslutsinstans: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Sektorn för Utbildning och Kultur Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 2017.02.06 Sammanfattande beskrivning av rutiner vid övergång från grundskola till

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden som avser familjehem och jourhem samt rekrytering och utredning av familjehem och jourhem i Strängnäs kommun

Riktlinjer för handläggning av ärenden som avser familjehem och jourhem samt rekrytering och utredning av familjehem och jourhem i Strängnäs kommun 7:1 7:2 7:3 Beslutad: Socialnämnden 2015-05-26, SN xx Gäller fr o m: 2015-06-01 Myndighet: Individ- och familjeomsorgen Diarienummer: SN/2015:216-700 Ersätter: Allmänna riktlinjer IFO dnr 3/2002-760 Ansvarig:

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Trygg och säker vård i familjehem och HVB

Trygg och säker vård i familjehem och HVB Trygg och säker vård i familjehem och HVB Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende Antal barn och

Läs mer

Sammanställning Frågor och svar som gäller BBIC Sammanställt av Kerstin Steneudde, samordnare BBIC

Sammanställning Frågor och svar som gäller BBIC Sammanställt av Kerstin Steneudde, samordnare BBIC 2011-11-10 Sammanställning Frågor och svar som gäller BBIC Sammanställt av Kerstin Steneudde, samordnare BBIC Innehåll BBIC Licens Anmälan/ansökan Förhandsbedömning Utredningsplan Utredning Vårdplan Genomförandeplan

Läs mer

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 2016-02-17 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 Dessa riktlinjer klargör hur skolpliktsbevakningen sker i Ekerö kommun samt hur frånvaro följs upp och hanteras. Riktlinjerna

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning )

Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning ) Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning ) Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN 2016-03-11 ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN Elevhälsoplan Begreppet elevhälsa införs i skolförfattningarna i och med skollagen (SFS 2010:800). För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Plan för inskolning och överlämnande 2016

Plan för inskolning och överlämnande 2016 Plan för inskolning och överlämnande 2016 Frösön Orrviken Reviderad 20160222 Innehållsförteckning Utdrag ur läroplanerna 3 Rutiner för överlämnande 4 - Enskilda barn/elever 4 - Från förskola till skola

Läs mer

Barn som närstående/anhöriga

Barn som närstående/anhöriga (5) Barn som närstående/anhöriga Barns rätt till information, råd och stöd I en situation där barn lever tillsammans med en vuxen patient som har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk störning eller funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, d v s en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-26 Blad 1 (15 )

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-26 Blad 1 (15 ) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-26 Blad 1 (15 ) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl 11.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN

LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN LÄKARUNDERSÖKNING I SAMBAND MED ATT BARN PLACERAS I FAMILJEHEM ELLER HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Närvård i Sörmland Kommuner Landsting i samverkan

Läs mer

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S)

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av Omsorgsnämnden 2012-06-19 103 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...

Läs mer

Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS.

Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS. Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS. 2012-04-18 Bakgrund Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbotten har

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men, vad kan man göra vid oro för att ett

Läs mer

Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola

Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola 1. Personuppgifter Barnets fullständiga namn Barnets personnummer Barnets

Läs mer

FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE

FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE 2016-2017 FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE Luleå kommun 2016-2017 FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERLÄMNANDE OCH MOTTAGANDE INOM HEM - FÖRSKOLA - SKOLA Bakgrund Mål Syfte Förskolan är det första steget

Läs mer

Elevhälsoplan

Elevhälsoplan Elevhälsoplan 2016-10-31 Inledning Lyrfågelskolan är en F-9 skola belägen i de östra delarna av Trollhättan. På skolan går idag ca 820 elever fördelat på tre skolenheter, F-3, 4-6 och 7-9. Skolan bedriver

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2016-2017 ÖVERTORNEÅ KOMMUN http://www.overtornea.se/sv/barn- -utbildning/ 1. Målsättning - Upprätthålla ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen

Läs mer

Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever,

Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever, Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever, Melleruds Kommun 2016 1 Innehåll Inledning s.2 Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn i förskolan s.3 Mottagande av nyanlända elever s.4

Läs mer

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Diarienummer: Rutin Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Gäller från: 2012-12-04 Gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av: Expert särskola

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN FAGERSJÖSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (9) 2013-08-05 ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN SID 2 (9) Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Förebyggande och stödjande elevhälsoarbete sid. 4 Rutiner för

Läs mer

Tilläggsbelopp. information och handledning

Tilläggsbelopp. information och handledning 2015-06-17 Tilläggsbelopp information och handledning 1 2015-06-17 Innehåll 1. Bakgrund tilläggsbelopp... 3 2. Tilläggsbelopp avser... 3 3. Tilläggsbelopp avser inte... 3 4. Kriterier för att söka tilläggsbelopp...

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Delregional överenskommelse Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Antagen av Temagrupp Barn och Unga 22 maj 2014 Inledning LGS Temagrupp Barn och Unga

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Rutin för elever som behöver extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på Praktiska gymnasiet Stockholm.

Rutin för elever som behöver extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på Praktiska gymnasiet Stockholm. HT 15 VT 16 Rutin för elever som behöver extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på Praktiska gymnasiet Stockholm. Grunden för definitioner och hur rutinen ska se ut för elever på skolan som

Läs mer

Rutin för samordnad individuell plan (SIP)

Rutin för samordnad individuell plan (SIP) Rutin för samordnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Sida 1 av 5 Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Innan en orosanmälan görs är det viktig att prata med barnets vårdnadshavare om den oro man känner för barnet. Vårdnadshavaren ska få information

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Familjehemsplacerade barn

Familjehemsplacerade barn Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-05 Handläggare Ann Gardeström Telefon: 08-50825411 Till Socialnämnden Familjehemsplacerade barn

Läs mer