EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 11 april 2001 PE /13-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG FÖRSLAG TILL YTTRANDE av Elizabeth Lynne (PE ) ÅTGÄRDER FÖR ATT BEKÄMPA SEXUELL EXPLOATERING AV BARN OCH BARNPORNOGRAFI Förslag till beslut KOM(2000) 854 C5-0043/ /0025(CNS) Kommissionens förslag Parlamentets ändringar Ändringsförslag 13 från Dana Rosemary Scallon Skäl 4 4. Sexuell exploatering av barn och barnpornografi utgör allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och av barnets grundläggande rätt till en harmonisk uppväxt och utveckling. 4. Sexuell exploatering av barn och barnpornografi utgör allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och av barnets grundläggande rätt till en harmonisk uppväxt och utveckling av sin personlighet; barn bör växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse. Konventionen om barnets rättigheter, slutet av ingressens sjunde stycke. AM\ doc PE /13-35

2 Ändringsförslag 14 från Christopher Heaton-Harris Artikel 1, punkt b (b) barnpornografi: pornografiskt material som avbildar ett barn som deltar i en handling med uttrycklig sexuell innebörd, (b) barnpornografi: pornografiskt material som i ljud, bild eller text återger eller föreställer barn, för användning i sexuellt, våldsamt, brutaliserande eller förnedrande syfte, Barnpornografi skall inte begränsas till bildmaterial, också ljud- eller textmaterial som exploaterar barn skall ingå. Vidare skall avbildningar av barn omfattas av definitionen i syfte att förbjuda material där verkliga barn inte är inblandade, men där man försöker avbilda barn, till exempel genom att använda sig av digital manipulering. Ändringsförslag 15 från föredraganden Artikel 1, punkt b (b) barnpornografi: pornografiskt material som avbildar ett barn som deltar i en handling med uttrycklig sexuell innebörd, (b) barnpornografi: ljud-, bild- eller textmaterial som avbildar ett barn på ett sätt som avser att framkalla sexuella känslor eller som används i detta syfte, Barnpornografi skall inte begränsas till bildmaterial, också ljud- eller textmaterial som exploaterar barn skall ingå. Definitionen av barnpornografi bör inte begränsas till barn som deltar i en handling med uttrycklig sexuell innebörd. Den bör också omfatta allt material som används för att avbilda barn i syfte att framkalla sexuella känslor. Ändringsförslag 16 från Dana Rosemary Scallon Artikel 1, punkt b (b) barnpornografi: pornografiskt material som avbildar ett barn som deltar i en handling med uttrycklig sexuell innebörd, (b) barnpornografi: pornografiskt material som avbildar ett barn eller ett virtuellt barn som deltar i en handling med uttrycklig sexuell innebörd, PE / /12 AM\ doc

3 Tekniska framsteg har gjort virtuella bilder så exakta att det kan se ut som ett verkligt barn deltar i en handling med uttrycklig sexuell innebörd. Man har också konstaterat att virtuell barnpornografi kan avtrubba tittaren och leda till sjukligt beteende i form av sexuella övergrepp eller exploatering av barn (amerikanska kongressen: Child Pornography Prevention Act, 1996). Ändringsförslag 17 från Christa Prets Artikel 2, punkt a (a) Att tvinga, utnyttja, förmå, dra vinning av eller på annat sätt underlätta prostitution av ett barn. (a) Att tvinga, utnyttja, förmå, dra vinning av eller på annat sätt underlätta prostitution av ett barn. Särskild uppmärksamhet skall ägnas mediernas roll när det gäller publicering och spridning av barnpornografiskt material. Medier som publicerar barnpornografi skall hållas under uppsikt och straffas i enlighet därmed. Ändringsförslag 18 från Myrsini Zorba Artikel 2, punkt b, -i (ny) (-i) barnet får vilseledande information och falska löften i syfte att utnyttja det sexuellt, eller Man måste i så hög grad som möjligt förutse fler fall av svikligt förfarande i syfte att skydda barnets integritet. Or. el AM\ doc 3/12 PE /13-35

4 Ändringsförslag 19 från Dana Rosemary Scallon Artikel 3, punkt a (a) Framställning av barnpornografi, eller (a) Framställning av verklig eller virtuell barnpornografi, eller Tekniska framsteg har gjort virtuella bilder så exakta att det kan se ut som ett verkligt barn deltar i en handling med uttrycklig sexuell innebörd. Man har också konstaterat att virtuell barnpornografi kan avtrubba tittaren och leda till sjukligt beteende i form av sexuella övergrepp eller exploatering av barn (amerikanska kongressen: Child Pornography Prevention Act, 1996). Ändringsförslag 20 från Dana Rosemary Scallon Artikel 3, punkt b (b) distribution, spridning eller överföring av barnpornografi, eller (b) distribution, spridning eller överföring av verklig eller virtuell barnpornografi, eller Tekniska framsteg har gjort virtuella bilder så exakta att det kan se ut som ett verkligt barn deltar i en handling med uttrycklig sexuell innebörd. Man har också konstaterat att virtuell barnpornografi kan avtrubba tittaren och leda till sjukligt beteende i form av sexuella övergrepp eller exploatering av barn (amerikanska kongressen: Child Pornography Prevention Act, 1996). Ändringsförslag 21 från Dana Rosemary Scallon Artikel 3, punkt c (c) utbjudning eller tillhandahållande på annat sätt av barnpornografi, eller (c) utbjudning eller tillhandahållande på annat sätt av verklig eller virtuell barnpornografi, eller Tekniska framsteg har gjort virtuella bilder så exakta att det kan se ut som ett verkligt barn deltar i en handling med uttrycklig sexuell innebörd. Man har också konstaterat att virtuell PE / /12 AM\ doc

5 barnpornografi kan avtrubba tittaren och leda till sjukligt beteende i form av sexuella övergrepp eller exploatering av barn (amerikanska kongressen: Child Pornography Prevention Act, 1996). Ändringsförslag 22 från Dana Rosemary Scallon Artikel 3, punkt d (d) förvärv och innehav av barnpornografi. (d) förvärv och innehav av verklig eller virtuell barnpornografi. Tekniska framsteg har gjort virtuella bilder så exakta att det kan se ut som ett verkligt barn deltar i en handling med uttrycklig sexuell innebörd. Man har också konstaterat att virtuell barnpornografi kan avtrubba tittaren och leda till sjukligt beteende i form av sexuella övergrepp eller exploatering av barn (amerikanska kongressen: Child Pornography Prevention Act, 1996). Ändringsförslag 23 från Christa Prets Artikel 3, punkt 2 2. Varje medlemsstat skall också vidta nödvändiga åtgärder för att, utan att det påverkar definitioner som i övrigt anges i detta rambeslut, säkerställa att de handlingar som avses i punkt 1 är straffbara när de inbegriper pornografiskt material som är avsett att föreställa ett barn som deltar i en handling med uttrycklig sexuell innebörd, om det inte kan fastställas att den person som föreställer barnet var äldre än arton år när bilden togs. 2. Varje medlemsstat skall också vidta nödvändiga åtgärder för att, utan att det påverkar definitioner som i övrigt anges i detta rambeslut, säkerställa att de handlingar som avses i punkt 1 är straffbara när de inbegriper pornografiskt material, det vill säga ljud-, bild- eller textmaterial som återger barn på ett som är avsett att framkalla sexuella känslor, om det inte kan fastställas att den person som föreställer barnet var äldre än arton år när bilden togs. Definitionen av sexuell exploatering av barn måste vara så bred som möjligt för att garantera barnen tillräckligt skydd mot sexuellt betonade övergrepp. AM\ doc 5/12 PE /13-35

6 Ändringsförslag 24 från Ruth Hieronymi Artikel 5, punkt 1 1. Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga avses i artikel 2, artikel 3.1 a c och artikel 4 är belagda med effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder inbegripet ett maximistraff på minst fyra års fängelse och, när det gäller det brott som avses i artikel 3.1 d, minst ett års fängelse. 1. Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga avses i artikel 2, artikel 3.1 a c och artikel 4 är belagda med effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder, också vid minimistraff, inbegripet ett maximistraff på minst fyra års fängelse och, när det gäller det brott som avses i artikel 3.1 d, minst ett års fängelse. Det är inte tillräckligt att bara bestämma maximistraffet, tvärtom borde också ett minimistraff fastställas för att uppnå en verkningsfullt avskräckande effekt. Or. de 2. Utan att det påverkar ytterligare definitioner i medlemsstaternas lagstiftning, skall varje medlemsstat vidta nödvändiga avses i artiklarna 2 a och 4 är belagda med ett maximistraff på minst åtta års fängelse om brotten Ändringsförslag 25 från Christa Prets Artikel 5, punkt 2 2. Utan att det påverkar ytterligare definitioner i medlemsstaternas lagstiftning, skall varje medlemsstat vidta nödvändiga avses i artiklarna 2 a och 4 är belagda med ett maximistraff på minst tio års fängelse om brotten - avser ett barn som är yngre än tio år, eller - avser ett barn som är yngre än fjorton år, eller - utförs med särskild hänsynslöshet, eller - utförs med särskild hänsynslöshet, eller - ger stora inkomster, eller - ger stora inkomster, eller - begås inom ramen för en kriminell organisation. - begås inom ramen för en kriminell organisation. Påföljder för sexuell exploatering av barn under så graverande omständigheter bör vara tillräckligt stränga för att avspegla hur allvarligt brottet är och vara avskräckande. Dessutom är det godtyckligt att dra en gräns vid tio års ålder, då detta uppmuntrar förövarna att rikta in sig på barn som är några månader äldre än tio år. En åldersgräns på fjorton år verkar PE / /12 AM\ doc

7 överensstämma bättre med definitionen av barndom. Ändringsförslag 26 från Dana Rosemary Scallon Artikel 5, punkt 2, andra strecksatsen - utförs med särskild hänsynslöshet, eller utgår Sexuell exploatering av barn präglas alltid av särskild hänsynslöshet. 3. Utan att det påverkar ytterligare definitioner i medlemsstaternas lagstiftning, skall varje medlemsstat vidta nödvändiga avses i artiklarna 2 b och 4 är belagda med ett maximistraff på minst åtta års fängelse om brotten Ändringsförslag 27 från Christa Prets Artikel 5, punkt 3 3. Utan att det påverkar ytterligare definitioner i medlemsstaternas lagstiftning, skall varje medlemsstat vidta nödvändiga avses i artiklarna 2 b och 4 är belagda med ett maximistraff på minst tio års fängelse om brotten - avser ett barn som är yngre än tio år, eller - avser ett barn som är yngre än fjorton år, eller - utförs med särskild hänsynslöshet. - utförs med särskild hänsynslöshet. Påföljder för sexuell exploatering av barn under så graverande omständigheter bör vara tillräckligt stränga för att avspegla hur allvarligt brottet är och vara avskräckande. Dessutom är det godtyckligt att dra en gräns vid tio års ålder, då detta uppmuntrar förövarna att rikta in sig på barn som är några månader äldre än tio år. En åldersgräns på fjorton år verkar överensstämma bättre med definitionen av barndom. AM\ doc 7/12 PE /13-35

8 Ändringsförslag 28 från Dana Rosemary Scallon Artikel 5, punkt 3, andra strecksatsen - utförs med särskild hänsynslöshet. utgår Sexuell exploatering av barn präglas alltid av särskild hänsynslöshet. 4. Utan att det påverkar ytterligare definitioner i medlemsstaternas lagstiftning, skall varje medlemsstat vidta nödvändiga avses i artiklarna 3.1 a c och 4 är belagda med ett maximistraff på minst åtta års fängelse om brotten - innefattar avbildningar av ett barn som är yngre än tio år, eller - innefattar avbildningar av ett barn som utsätts för våld eller tvång, eller Ändringsförslag 29 från Christa Prets Artikel 5, punkt 4 4. Utan att det påverkar ytterligare definitioner i medlemsstaternas lagstiftning, skall varje medlemsstat vidta nödvändiga avses i artiklarna 3.1 a c och 4 är belagda med ett maximistraff på minst tio års fängelse om brotten - innefattar avbildningar av ett barn som är yngre än fjorton år, eller - innefattar avbildningar av ett barn som utsätts för våld eller tvång, eller - ger stora inkomster, eller - ger stora inkomster, eller - begås inom ramen för en kriminell organisation. - begås inom ramen för en kriminell organisation. Påföljder för sexuell exploatering av barn under så graverande omständigheter bör vara tillräckligt stränga för att avspegla hur allvarligt brottet är och vara avskräckande. Dessutom är det godtyckligt att dra en gräns vid tio års ålder, då detta uppmuntrar förövarna att rikta in sig på barn som är några månader äldre än tio år. En åldersgräns på fjorton år verkar överensstämma bättre med definitionen av barndom. PE / /12 AM\ doc

9 Ändringsförslag 30 från Christa Prets Artikel 7, punkt ea (ny) (ea) förverkande av inkomster från illegal verksamhet som bedrivits i anknytning till sexuell exploatering av barn och barnpornografi; medlemsstaterna skall använda dessa medel till skydd för offren och för deras rehabilitering. Principen om beslag av inkomster från brott har redan etablerats på europeisk nivå av Europarådet (se Konventionen om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott) och genom den gemensamma åtgärden av den 3 december Vidare är det mycket viktigt att inkomsterna från brotten används för förebyggande arbete och omhändertagande av offren. Ändringsförslag 31 från Christa Prets Artikel 9 Varje medlemsstat skall säkerställa att offer för brott som avses i detta rambeslut erhåller lämpligt rättsskydd och ställning i rättsliga förfaranden. Medlemsstaterna skall i synnerhet säkerställa att brottsutredningar och rättsliga förfaranden inte orsakar brottsoffer ytterligare skada. Varje medlemsstat skall säkerställa att offer för brott som avses i detta rambeslut erhåller lämpligt rättsskydd och ställning i rättsliga förfaranden. Medlemsstaterna skall också ge offer och vittnen lämplig juridisk rådgivning, stöd av en barnpsykolog, översättning till och från det egna språket, och se till att ett enkelt, ändamålsenligt och begripligt språk används så att personerna i fråga helt och fullt förstår förfarandet. Medlemsstaterna skall i synnerhet säkerställa att brottsutredningar och rättsliga förfaranden inte orsakar brottsoffer ytterligare skada. I detta syfte skall varje medlemsstat skydda offrens och deras familjers privatliv och identitet samt garantera deras fysiska säkerhet. Nödvändiga åtgärder skall snarast möjligt vidtas för att offrets vårdnadshavare (mor, far) som vid behov skall få särskild ledighet från arbetet skall kunna närvara. Särskilda uppehållstillstånd skall beviljas de offer som vittnar och deras AM\ doc 9/12 PE /13-35

10 vårdnadshavare under den tid då rättsförfarandet pågår och så länge som offrets säkerhet är hotad. Dessa är de minimikrav som måste uppfyllas för att påföljdsförfarandet skall vara konsekvent, snabbt och effektivt. Möjligheten att ge vårdnadshavarna särskild ledighet från arbetet, och offer och vårdnadshavare särskilda uppehållstillstånd, kan hjälpa till att hindra offren från att återigen hamna i samma situation och kan uppmuntra till vittnesmål. Socialt omhändertagande och sjukvård samt säkert och anonymt logi måste också behandlas ytterligare i en lämplig rättsakt. Ändringsförslag 32 från Myrsini Zorba Artikel 9 Varje medlemsstat skall säkerställa att offer för brott som avses i detta rambeslut erhåller lämpligt rättsskydd och ställning i rättsliga förfaranden. Medlemsstaterna skall i synnerhet säkerställa att brottsutredningar och rättsliga förfaranden inte orsakar brottsoffer ytterligare skada. Varje medlemsstat skall säkerställa att offer för brott som avses i detta rambeslut erhåller lämpligt rättsskydd och ställning i rättsliga förfaranden. Medlemsstaterna skall i synnerhet säkerställa att brottsutredningar och rättsliga förfaranden inte orsakar brottsoffer och deras familjer ytterligare skada. Dessutom skall medlemsstaten från allra första början av brottsutredningen tillhandahålla vetenskapligt psykologiskt stöd från sociologer, psykologer och experter på frågor om sexuellt utnyttjande av barn. Det är nödvändigt att förstärka förslaget till rådets beslut när det gäller psykologiskt stöd till offren. Ändringsförslag 33 från Dana Rosemary Scallon Artikel 10, punkt 2 Or. el 2. Om flera medlemsstater är behöriga att lagföra brott som avses i detta rambeslut, skall dessa stater rådfråga varandra i syfte att samordna sina åtgärder för att lagföra (Berör inte den svenska texten). PE / /12 AM\ doc

11 gärningen på ett effektivt sätt. Befintliga samarbetsmekanismer som sambandspersonerna och det europeiska rättsliga nätverket skall utnyttjas på lämpligt sätt. Ändringsförslag 34 från Dana Rosemary Scallon Artikel 10, punkt 4 4. Varje medlemsstat skall underrätta rådets generalsekretariat och kommissionen om den kontaktpunkt som utsetts för informationsutbyte om sexuell exploatering av barn och barnpornografi. Generalsekretariatet skall underrätta alla andra medlemsstater om de utsedda kontaktpunkterna. 4. Varje medlemsstat skall underrätta rådets generalsekretariat och kommissionen om den kontaktpunkt som utsetts för informationsutbyte om sexuell exploatering av barn och barnpornografi. Medlemsstaten skall underrätta alla andra medlemsstater om de utsedda kontaktpunkterna eller kan begära att generalsekretariatet gör det för dess räkning. Subsidiaritet. Ändringsförslag 35 från Christa Prets Artikel 10, punkt 3 3. För informationsutbyte som hänför sig till de brott som avses i artiklarna 2, 3 och 4, och i enlighet med regler om uppgiftsskydd, skall medlemsstaterna inrätta operativa kontaktpunkter eller utnyttja befintliga samarbetsmekanismer. Medlemsstaterna skall i synnerhet säkerställa att Europol, inom ramen för dess uppdrag, och de kontaktpunkter som anmälts enligt rådets beslut att bekämpa barnpornografi engageras till fullo. 3. För informationsutbyte som hänför sig till de brott som avses i artiklarna 2, 3 och 4, och i enlighet med regler om uppgiftsskydd, skall medlemsstaterna inrätta operativa kontaktpunkter eller utnyttja befintliga samarbetsmekanismer. Medlemsstaterna skall i synnerhet säkerställa att Europol och Interpol, inom ramen för sina uppdrag och på kompletterande sätt, engageras till fullo och arbetar med bästa tillgängliga teknik. AM\ doc 11/12 PE /13-35

12 Att sprida och dela med sig av information är grundläggande. Då gärningsmännen verkar både i medlemsstaterna och i länder utanför (ett utvidgat) EU, är det av yttersta vikt att inte bara Europol, utan också Interpol, intensifierar samarbetet. Bästa tillgängliga teknik måste användas för att hålla jämn takt med den organiserade brottsligheten. PE / /12 AM\ doc

om åtgärder för att bekämpa sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt en promemoria om initiativet. Helsingfors den 10 maj 2001

om åtgärder för att bekämpa sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt en promemoria om initiativet. Helsingfors den 10 maj 2001 Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av Europeiska gemenskapernas kommissions initiativ till ett rambeslut av rådet (sexuell exploatering av barn och barnpornografi) I enlighet med 96 2 mom.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 18.12.2008 2008/2144(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Förslag till betänkande Roberta Angelilli (PE414.011v01-00)

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM56. Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM56. Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt Justitiedepartementet 2016-01-19 Dokumentbeteckning KOM(2016) 826 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Justitieminister Johannes Koskinen

Justitieminister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets rambeslut (bekämpande av rasism och främlingsfientlighet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2010/0064(COD) 8.9.2010 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi ***I

Sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi ***I P7_TA-PROV(2011)0468 Sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2011 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Förslag till betänkande (PE 310.970) Roberta

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 4.3.2015 B8-0217/2015/rev FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om bekämpning av

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0031(COD) 24.6.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för internationell handel till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 16.1.2008 PE400.400v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 16.1.2008 PE400.400v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 16.1.2008 PE400.400v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-24 Förslag till yttrande Luis Herrero-Tejedor

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 24.11.2011 2010/0273(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension *

Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension * P5_TA(2002)0148 Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension * Förslag till rådets beslut om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension (12175/1/2001

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp och till lagar som har

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2005:90 Utkom från trycket den 15 mars 2005 utfärdad den 3 mars 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2002/0086(CNS) 2 augusti 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel,

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 20 november 2012 om skyddet av barn i den digitala världen (2012/2068(INI))

Europaparlamentets resolution av den 20 november 2012 om skyddet av barn i den digitala världen (2012/2068(INI)) P7_TA-PROV(2012)0428 Att skydda barn i den digitala världen Europaparlamentets resolution av den 20 november 2012 om skyddet av barn i den digitala världen (2012/2068(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 9 april 2002 PE 312.511/1-16 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-16 Förslag till yttrande (PE 312.511) Christopher J.P. Beazley

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 28.2.2013 2012/2101(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 (PE504.091v01) Bättre möjligheter till rättslig prövning: rättshjälp i gränsöverskridande

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13. Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13. Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Vuxnas kontakter med barn

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Justitieminister Johannes Koskinen

Justitieminister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets rambeslut (förebyggande och bekämpande av olaglig handel med mänskliga organ och vävnader) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 24.1.2011 2010/0064(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS RAMBESLUT. om bekämpande av organiserad brottslighet. (framlagt av kommissionen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS RAMBESLUT. om bekämpande av organiserad brottslighet. (framlagt av kommissionen) SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.1.2005 KOM(2005) 6 slutlig 2005/0003 (CNS) Förslag till RÅDETS RAMBESLUT om bekämpande av organiserad brottslighet (framlagt av kommissionen)

Läs mer

Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden

Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden Justitieutskottets utlåtande 2009/10:JuU16 Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om inhämtande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 14 januari 2003 PE 323.524/1-16 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-16 Förslag till yttrande (PE 323.524) Elena Valenciano Martínez-Orozco

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 12.4.2010 2008/0192(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 Förslag till andrabehandlingsrekommendation Astrid

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 332/2010 rd

RIKSDAGENS SVAR 332/2010 rd RIKSDAGENS SVAR 332/2010 rd Regeringens proposition om godkännande av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet om kriminalisering av gärningar av rasistisk och främlingsfientlig

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 16.10.2009 2009/0806(CNS) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Konungariket Sveriges och Konungariket

Läs mer

CRC/C/OPSC/SWE/CO/1. FN:s konvention om barnets rättigheter. Förenta nationerna

CRC/C/OPSC/SWE/CO/1. FN:s konvention om barnets rättigheter. Förenta nationerna Förenta nationerna FN:s konvention om barnets rättigheter CRC/C/OPSC/SWE/CO/1 Distr.: allmän den 7 oktober 2011 OREDIGERAD FÖRHANDSVERSION Original: engelska FN:s kommitté för barnets rättigheter 58:e

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM53. Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad. brottslighet. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM53. Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad. brottslighet. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 004/05:FPM53 Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad brottslighet Justitiedepartementet 005-03-31 Dokumentbeteckning KOM (005) 6 slutlig Kommissionens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Skärpt straff för dataintrång

Skärpt straff för dataintrång Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU27 Skärpt straff för dataintrång Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:92 Skärpt straff för dataintrång och en följdmotion

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44. Utskottet för kultur och utbildning 2008/0258(COD) 17.3.2009

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44. Utskottet för kultur och utbildning 2008/0258(COD) 17.3.2009 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/0258(COD) 17.3.2009 ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44 Förslag till betänkande Ruth Hieronymi (PE420.136v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften

Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Ett nytt brott infördes den 1 juli 2009 i brottsbalken kontakt med barn i sexuellt syfte. Den nya straffbestämmelsen

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 12 november 2002 PE 324.159/1-12 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12 Förslag till yttrande (PE 324.159) Béatrice Patrie Grönbok om straffrättsligt

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 18.9.2009 B7-.../2009 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågorna för muntligt besvarande B7-.../2009 och B7-.../2009 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 25.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 179/9 III (Förberedande akter) EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 28 maj 2013 över ett förslag till Europaparlamentets

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter Övning: Artiklarna Syfte Övningens syfte är att du ska få en ökad förståelse för vilka artiklarna i konventionen är och se vilka artiklar som berör er verksamhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

SOU 2007:54 Barnet i fokus, En skärpt lagstiftning mot barnpornografi

SOU 2007:54 Barnet i fokus, En skärpt lagstiftning mot barnpornografi SOU 2007:54 Barnet i fokus, En skärpt lagstiftning mot barnpornografi YTTRANDE 2008-02-27 från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen för kvinnojourer och

Läs mer

10007/16 adj/ss 1 DG D 2B

10007/16 adj/ss 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2016 (OR. en) 10007/16 LÄGESRAPPORT från: av den: 9 juni 2016 till: Rådets generalsekretariat Delegationerna Föreg. dok. nr: 9579/16 + COR 1 Ärende: JAI 552 COPEN

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.3.2011 KOM(2011) 148 slutlig 2008/0062 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Promemoria 244 2014-06-17 Ju2014/4084/P Justitiedepartementet Straffrättsenheten En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Sammanfattning En utredare ges i uppdrag att biträda

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 25.1.2012 2011/0129(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt

Läs mer

Människohandel - en ändamålsenlig straffbestämmelse?

Människohandel - en ändamålsenlig straffbestämmelse? Juridiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Programmet för juristexamen Människohandel - en ändamålsenlig straffbestämmelse? Linn Johansson Examensarbete 30p HT 2010 Handledare:

Läs mer

Märta C. Johansson Örebro universitet

Märta C. Johansson Örebro universitet Märta C. Johansson Örebro universitet Att identifiera människohandel o För anmälan & förundersökning Att få utsatta att vilja vittna För åtal Att tillämpa brottet i domstol o För ansvar Vad gäller att

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

(Resolutioner, rekommendationer och yttranden) RESOLUTIONER RÅDET

(Resolutioner, rekommendationer och yttranden) RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 SV Europeiska unionens officiella tidning C 18/1 I (Resolutioner, rekommendationer och yttranden) RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION OM ETT MODELLAVTAL OM INRÄTTANDE AV EN GEMENSAM UTREDNINGSGRUPP

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 21.6.2012 2012/0074(NLE) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128

Kommittédirektiv. Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128 Kommittédirektiv Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn Dir. 2014:128 Beslut vid regeringssammanträde den 4 september 2014 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Förord. Jönköping i november Charlotta Riberdahl Nathalie Dahlén

Förord. Jönköping i november Charlotta Riberdahl Nathalie Dahlén Förord Genom beslut den 6 februari 2012 av Regeringskansliet uppdrogs åt hovrättslagmannen Charlotta Riberdahl att biträda Justitiedepartementet med att ta fram ett underlag för bedömningen av vilka åtgärder

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för utveckling 2009 3.2.2006 PE 369.874v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-42 Förslag till betänkande Margrietus van den Berg Effektivt bistånd och korruption i utvecklingsländer

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 29 augusti 2002 PE 315.521/1-9 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9 Förslag till yttrande (PE 315.521) Thomas Mann Bedömning av de

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 01/13:FPM13 Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering Arbetsmarknadsdepartementet 01/13:FPM13 013-07-15 Dokumentbeteckning KOM (013)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 17 november 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0409 (COD) 15490/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241 Komm. dok. nr:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av ett uttalande av kommissionen. i enlighet med artikel i arbetsordningen

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av ett uttalande av kommissionen. i enlighet med artikel i arbetsordningen EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 20.4.2005 B6-0274/2005 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen från Vittorio Emanuele

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Förslag till ny bestämmelse om våldtäkt

Förslag till ny bestämmelse om våldtäkt Datum Dnr 2001-09-21 672-2001 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Sexualbrotten - Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor (SOU 2001:14) Sammanfattning

Läs mer

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 Denna order har utfärdats av en behörig rättslig myndighet. Jag begär att nedan nämnda person skall gripas och överlämnas för lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott Preliminär version efter stämmans beslut oktober 2007 Trygghet från våld och brott Nolltolerans mot brott Brott innebär en kränkning av människors

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2014

Stockholm den 12 februari 2014 R-2013/2026 Stockholm den 12 februari 2014 Till Justitiedepartementet Ju2013/4950/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 november 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Människohandel Kajsa Wahlberg, Kommissarie, Polismyndighetens Utvecklingsavdelning

Människohandel Kajsa Wahlberg, Kommissarie, Polismyndighetens Utvecklingsavdelning Människohandel 2015-03-24 Kajsa Wahlberg, Kommissarie, Polismyndighetens Utvecklingsavdelning 1 Polismyndighetens arbete Rikspolisstyrelsen (RPS) utsågs 1997 till Nationell Rapportör (NR) i frågor som

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS)

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS) Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/0059(CNS) 9.5.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9 Förslag till betänkande Jean-Marie Cavada (PE580.495v01-00) Domstols behörighet, tillämplig lag samt

Läs mer

10417/16 CJS/ss 1 DG B 3A

10417/16 CJS/ss 1 DG B 3A Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) 10417/16 LÄGESRAPPORT från: till: Rådets generalsekretariat Delegationerna SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP 119 Föreg. dok. nr: 9948/16 SOC

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.9.2014 COM(2014) 604 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om hjälp till de nationella myndigheterna med att bekämpa missbruk av rätten

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

Förfarandet vid yttrandefrihetsbrott

Förfarandet vid yttrandefrihetsbrott Förfarandet vid yttrandefrihetsbrott ALLMÄN ANVISNING Dnr 21/31/14 24.4.2015 I kraft 1.5.2015 - tills vidare Upphäver RÅ:2004:1 Dnr 65/31/04 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post Albertsgatan

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 19 december 2002 PE 319.380/1-25 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande (PE 319.380) Catherine Stihler Gemensamma och

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2016/0278(COD) 5.12.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för rättsliga

Läs mer

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 «

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 « Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn» 1 « Till dig som är god man Många gånger anmäls inte brottet människohandel även om det idag är världens tredje största brottsliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-28 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 12 februari

Läs mer

Yttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71)

Yttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71) R2A YTTRANDE 1 (6) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71) Frågan om tvång eller samtycke som grund för

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 27 oktober 2011 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 27 oktober 2011 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 27 oktober 2011 P7_TA-PROV(2011)10-27 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 473.474 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 april 2015 368/2015 Lag om ändring av strafflagen Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen

Läs mer

Sätt DIN förening. på Idrottskartan IDROTTS. BREVET.se. Alla barn har rätt till sin barndom.

Sätt DIN förening. på Idrottskartan IDROTTS. BREVET.se. Alla barn har rätt till sin barndom. Sätt DIN förening på Idrottskartan Sexuella övergrepp mot barn är ett allvarligt samhällsproblem i Sverige idag. Var femte barn utsätts för ett sexuellt övergrepp före det att de fyller 18 år.* Förövarna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 564/2015 Lag om ändring av strafflagen Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i strafflagen (39/1889)

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

Vid mötet den 17 april 2012 nådde arbetsgruppen för idrottsfrågor en överenskommelse om utkastet till rådets slutsatser enligt bilagan.

Vid mötet den 17 april 2012 nådde arbetsgruppen för idrottsfrågor en överenskommelse om utkastet till rådets slutsatser enligt bilagan. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 19 april 2012 (24.4) (OR. en) 8838/12 SPORT 27 DOPAGE 10 SAN 83 JAI 260 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I)/rådet

Läs mer