NÄR KONTAKTEN. Information om När socken. Laisn hambo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄR KONTAKTEN. Information om När socken. Laisn hambo"

Transkript

1 Laisn hambo Ainsummen i en laisn hambo när soli gat i buck u summan seglar bort, ja dansar i säiste summarkväldar en laisn hambo me mi självar. Tankar di surrar kring som beiar u pekar vägen äut u vait va di vill hän, men skoar är skaiv u tar på teiar u täidns gudar star u skreiar; Hald ti hygar, ta ti vänstar, rakt fram är paradisets port. Hald ti hygar, ta ti vänstar, Fan självar läurar mittimot. NÄR KONTAKTEN 2015 Allan Nilsson ur boken Ård Information om När socken 36 1

2 Årsberättelse för När Hembygdsförening för 2014 På scenen genomfördes under säsongen 6 Styrelsen under verksamhetsåret har bestått av: Ronny Dellevik, ordförande, Maria Wrigstad, vice ordförande, Kickan Karlsson, sekreterare, Urban Zetterquist, kassör, Christer Norrby, ledamot, Ellvy Nilsson och Rosita Erlandsdotter, suppleanter. Hembygdsföreningen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda och mycket aktiva möten samt årsmötet, som hölls den 23 februari. De nio arbetsgrupperna för olika gemensamma ändamål som varit aktiva under året, kontaktar och rapporterar till Hbf och kallas till styrelsens möten vid behov. Vid verksamhetsårets slut hade Hembygdsföreningen 236 betalande medlemmar, en glädjande ökning med ett 50- tal personer. En aktuell inventarieförteckning har utarbetats under året samt en lista med priser för hyra av föreningens kaffebryggare, kanonen mm. För sjunde året delades Hembygdsföreningens sockenpris för frivilligt arbete ut, denna gång till Allan Nilsson, Bomunds i Hammaren. Carin Larsson och Paula Jakobsson avtackades för sitt arbete i styrelsen. Vårstädning av Närsholmen genomfördes precis innan tillträdesförbudet för fågelmarker trädde i kraft 15 mars. Hbf serverade grillad korv och kaffe till de 14 väl påpälsade Närbor som trotsade den kalla vinden och hjälpte till att rensa Närsholmen från skräp. Parkeringsplatsen och stigen ner till socknens fågeltorn har skötts och klippts under sommaren och i enlighet med löpande avtal har rapporter skickats in till länsstyrelsen och utbetalning av skötselbidraget har skett. Hbf bistår fortfarande Bodi med att leverera insamlade batterier till återvinningen. I slutet av mars gjordes en resa till Länsteaterns uppsättning Svenskbyborna i Visby. Genom samåkning och gruppbokning blev det ett mycket prisvärt teaterbesök. Säsongen tog som vanligt fart i och med att Valborgsmässoelden traditionsenligt tändes vid Öndarvegropen. Sedan blev det allsång och korvservering för de runt 60 besökarna. När- Kontakten gjordes av Maria Wrigstad och Paula Jakobsson. Den trycktes även i år helt i färg i 900 ex och distribuerades till samtliga hushåll i När till midsommar samt fanns utlagd runt om i sokni. En omfattande evenemangslista sammanställdes och fanns uppsatt på olika ställen i När. Under året har vi med hjälp av Paula Jakobsson arbetat vidare med hemsidan, men fortfarande saknas texter under flera rubriker. Ni får alla gärna hjälpa till! Linnéstigen. Stigens början flyttades från församlingshemmet till sockenmagasinet. En rejäl vårröjning genomfördes, men den stora rensningen av Närsån och åvallarna 2013 medför att stigen fortfarande på vissa ställen är något svårframkomlig. Vår ansökan till Skogsstyrelsen om stöd till röjning och stängsling av Hophagen för att marken ska kunna hållas öppen genom betning beviljades och under hela säsongen har ett arbetslag med säte i Hemse hjälpt oss att genomföra arbetet. Christer Norrby och Lasse Kullander har varit mycket engagerade i detta arbete. Nu finns elstängsel runt hela området på båda sidor av Närsån och några djurägare har tillfrågats om betning fr o m våren En ny bandfast tun byggdes vid rastplatsen vid Dam. Närsakar. 15 elever från Högbyskolans klass 7-9 och ett 20-tal vuxna hjälpte i år igen till med att faga och måla läktare och scen på Närsakar och tillsammans med Bernth Jacobsson oljade de även bron. Björknäver från Hälsingland lades på taket av en av byggnaderna. föreställningar av I väntan på Godot i regi av Örjan Herlitz. Boulevardteatern spelade 11 föreställningar av Shakespeares samlade verk och gav 18 barnteaterföreställningar vid Gangvide samt genomförde teaterkollo. En kväll spelades jazz och en vigsel ägde rum. En informationsfolder om scenen Närsakarscen har gjorts för utdelning till intresserade teatersällskap/producenter och andra eventuella hyresgäster. Arbetsgruppen för Närsakars skötsel har lagt ned mycket tid och omsorg på att hålla platsen i gott skick. Parkeringen sköttes förtjänstfullt av två ungdomar som därigenom fick sommarjobb. Serveringen av både hamburgare och kaffe sköttes i år igen på ett utomordentligt sätt av Maj-Britt Hallqvist och Ellvy Nilsson. Sockenbildsgruppen gjorde återigen en stor fotoutställning i Skolu 19 juli 10 augusti med servering av kaffe och hembakt, som uppskattades mycket av de runt 500 besökarna, varav flera återkom ett antal gånger. Gruppen har nu skannat in c:a 5000 bilder och har också varit mycket flitig med att lägga in bilder och text i Bygdeband på internet. Årets sockenfest firades stort den 2 augusti tillsammans med Närs fiskehamnförening på Närshamn som firade 50 år. Ett omfattande program med bl a Brändus Svinpälsar, tal av Arne Ohlsson, Sjöräddningssällskapet, servering av stekt strömming, glass, kaffe med saffranspannkaka. Fiskdamm både för barn och med levande fisk, lotterier, försäljning av Närproducerade varor, tipspromenad mm. Mot förväntade 150 besökare kom drygt 400! En mycket lyckad dag. Sista lördagen i augusti firades Forneldarnas natt vid Närbodar/Trådstrands fiskeläge med en imponerande eld nere vid vattnet, tal av Anna-Lisa Henriksson och stekt strömming för runt 60 deltagare. Hbf har ingått i en grupp med flera föreningar som skött badplatsen vid Närshamn under sommaren. Den 16 nov ordnades en filmeftermiddag med otendag i Bygdegården, där filmerna Närs mejeri, Kalle vid Djaupdy och Närportalen visades för ett 40-tal besökare. När Hembygdsförening har varit representerad vid olika möten i Gotlands Hembygdsförbund (GHB), Hela Sverige Ska Leva och andra organisationer samt skrivit remissvar till länsstyrelsen ang strandskyddet. Hembygdsföreningen tackar alla de goda och frivilliga krafter i socknen som ägnat mycken tid och kraft åt allt arbete för vår gemensamma glädje och nytta! 2 3

3 Styrelsen för När Hembygdsförening arbetar aktivt för att intressanta och livskraftiga arrangemang och initiativ i socknen samordnas och genomförs för allas bästa. Ett av Hembygdsföreningens mål är att bevara vår historia samt berika socknen genom nya evenemang och göra den attraktiv och intressant för såväl fastboende och nytillkommande invånare som för sommarboende och mer tillfälliga besökare. Scenen och hela anläggningen vid Närsakar fortsätter att vara vårt största och mest arbetsintensiva åtagande. Närsakar har satt socknen på kartan och vi kommer att fortsätta att underhålla och förbättra anläggningarna och på olika sätt se till att de fylls med aktiviteter. Planer finns för några föreställningar med Boulevardteatern samt ytterligare några andra gästspel. Ett bröllop är också inbokat. Arbetet med att fylla socknens hemsida med aktuella texter och bilder fortsätter. Vi uppmanar alla att bidra med information för att hålla hemsidan levande och uppdaterad. Vi planerar en teaterresa under våren till Systrarna Sisters på Länsteatern. Den numera årliga vårstädningen på Närsholmen planeras till helgen 14/15 mars. Kaffe och korvgrillning. Ett idémöte för hela socknen i Skolu planeras under mars för att gemensamt få fram idéer som kan bidra till socknens utveckling. I slutet av april sker årets fagning av Närsakar med hjälp av på När boende elever i klass 7-9 från Högbyskolan i Hemse. I år ska även fågeltornet oljas. Alla är välkomna att delta. Valborgsmässoelden kommer att tändas Verksamhetsplan för 2015 så som den presenterades vid årsmötet i februari sista april kl Allsång och servering av värmande tilltugg. Plats meddelas med lapp i Bodi. Årets utgåva av NärKontakten beräknas komma ut som vanligt till midsommar i 1000 ex. Den blir även i år helt i färg och hela tidningen finns att läsa på hemsidan. En lista över samtliga evenemang som äger rum i socknen under sommarhalvåret kommer att sammanställas och sättas upp i Bodi och runtom i närområdet. En fortlöpande uppdaterad evenemangslista finns under hela året på socknens hemsida Tillsammans med FolkBio undersöker hbf möjligheten att inköpa en digital filmprojektor som ska bli stationär i Bygdegården och kunna användas året runt av alla. Sockenfotogruppen planerar en ny fotoutställning med café i Skolu juli/ aug. Fler bilder och texter om gårdar och människor i När förr i tiden kommer att läggas in på det internetbaserade arkivet Bygdeband, som är gratis för alla. En studiecirkel i bildkatalogisering planeras. Sommarfesten för alla i socknen hoppas vi återigen kunna genomföra på Närshamn tillsammans med Närs fiskehamnsförening enl liknande koncept som Längs Linnéstigen planeras betning med lamm (och helst även andra djurslag) inom det nystängslade området. Vissa svårframkomliga ställen ska fixas till. Forneldarnas natt kommer att iakttas vid Kapellets fiskeläge sista lördagen i augusti med brasa och stekt strömming. Vi hoppas på ett intressant, aktivt och innehållsrikt verksamhetsår tillsammans med er under Vi tar gärna emot förslag på ytterligare aktiviteter. Vid årsmötet i februari beslöts att hembygdsföreningen under året skulle byta namn till När sockenförening. Formellt sker detta när namnbytet registrerats av skatteverket. Med bytet vill vi tydliggöra att vi inte bara ägnar oss åt traditionella hembygdsföreningsaktiviteter som bevarande av socknens historia i olika former utan även aktivt vill delta och inkludera alla i socknens profilering och utveckling idag. Vi vill söka verka för ett större samarbete mellan socknens många föreningar och tillsammans arbeta för att skapa en socknens hemsida av - en portal som ska ge direktlänkar till alla föreningar och företag, aktuella händelser/aktiviteter och som vi hoppas ska bli den naturliga informationsplatsen för allt som finns och äger rum i När. Sockenföreningen vill inte bara ordna Närsakar Arne Ohlsson (smk) Barbro Ekvall Maj-Britt Hallqvist Inga-Britt Hejdenberg Per Hultgren Bernth Jacobsson Tommy Kristiansson Lisbeth Kristiansson Allan Nilsson Birgitta Ohlsson Lennart Olsson Närkontakten Maria Wrigstad (smk) Paula Jakobsson Några ord från styrelsen Linnéstigen Maria Wrigstad (smk) Anna-Lisa Henriksson Nisse Hägring Henry Järnståhl Mats Kumlien Allan Nilsson Bengt-Rune Nilsson Gudrun Nilsson Christer Norrby Lennart Olsson Staffan Wrigstad ARBETSGRUPPER: årligen återkommande aktiviteter som Valborgsfirande, strandstädning av Närsholmen, teater på Närsakar, sockenfotoutställning och Forneldarnas natt utan vi vill även engagera oss i större gemensamma projekt för mer långsiktig utveckling av socknen som t ex olika Östersjöprojekt, öppning av Holmrännu mm. Inför den stundande sommaren hälsar vi alla välkomna till den nyröjda och snart betade Linnéstigen och hoppas att vi alla ses på den gemensamt ordnade sockenfesten på Närshamn 1 augusti. Sockenfoto Staffan Wrigstad (smk) Maria Ahlby Anna-Lisa Henriksson Mari Håkansson Lisbeth Kristiansson Birgit Larsson Sola Larsson Närsakarscen Per Karlsson (smk) Örjan Herlitz Hemsidan Paula Jakobsson Kläder&Inventarier Irma Jacobsson (smk) Ellvy Nilsson Fågeltornet Per Karlsson (smk) Christer Norrby Smedjan Nils Hägring (smk) Birgit Larsson Wolfgang Mielke Arne Ohlsson 4 5

4 Ett axplock av trevliga och kul händelser under året I juni genomfördes VM i bakpärk med deltagare från 12 olika socknar med var sitt dam- och herrlag, dvs 178 pärkspelare som myllrade på fotbollsplanen. Plus alla åskådare! Midsommarfirande vid Gangvidefarm under vecka 25 besöktes av mellan glada midsommarfirare med eller utan raggarbil. I juli var det renoverade församlingshemmet klart för inflyttning i de sex hyreslägenheterna. Kyrktornet målades i gammalrosa färg - efter allmän omröstning i socknen - i samband med fasadrenovering. Viruddenloppet 17 juli drog ett rekord på c:a 600 deltagare inkl många barn. Landslagets fotbollsskola i juli drog över 100 deltagare plus ledare från hela Sverige. Närshamn fyllde 50 år och detta firades stort 1 augusti med en mängd olika aktiviteter för barn och vuxna på hamnen. Närshamns fiskeförening tillsammans med hembygdsföreningen organiserade. Mot förväntade 150 besökare kom mer än 400! Fyrvaktarbostaden på Närsholmen har tagit ett steg närmare målet att omvandlas till fågelinformationscentrum för allmänheten genom att fortifikationsverket överfört den till fastighetsverket. Föreningen Närsholmen driver projektarbetet vidare. Årets sockenpris gick till Sola Larsson och Staffan Wrigstad för deras idoga och hängivna arbete med att dokumentera socknens historia i ord och bild. Fotoutställning i Skolu under sommaren med gamla foton av fiskelägen, jordbruk mm hade runt 500 besökare, café med hembakt, film om Kalle i Djaupdy. LRF:s Öppen gård med aktiviteter för både barn och vuxna är alltid lika populär, denna gång besökte ung 450 personer Mikael Larsson på Liffor. Närkdagen, årets stora golftävling ägde rum 23 juli, med över 100 deltagare som delade på många fina priser sponsrade av ett 40-tal När-företag. På Närsakarscen gavs föreställningar av Boulevardteatern och Becketts pjäs I väntan på Godot samt jazzkonsert. Linnéstigen röjdes och stängslades i Hophagen på båda sidor om Närsån. NärBio har fått ny digital projektor och ljudanläggning med placering i Bygdegården. EnergiExpo på Gangvidefarm i augusti, 2 dagar med närmare 3000 besökare och 22 olika utställare från hela Gotland inkl några från fastlandet. Forneldarnas natt firades sista lördagen i augusti vid Nätbodar/Trådstrand fiskeläge, runt 60 personer samlades runt bålet, stekt strömming serverades och Anna-Lisa Henriksson berättade om fiskelägets historia. Kyrkans årliga julfest ägde rum den 6 januari. Familjegudstjänst i kyrkan och sedan fest i Skolu med dans kring granen som leddes av Åsa Nilsson, fika med tårta och glass och tomtar som delade ut godispåsar. Ungefär100 personer var med. En årlig tradition där många ungdomar som själva har varit med på festen som barn nu återkommer med sina barn. I mitten av mars deltog ett 40-tal sockenbor i strandstädningen av Närsholmen som avslutades med korvgrillning och fika. I april blev fibern färdiginstallerad hos alla som anslutit sig - hela 80% av socknen. Tillsammans med företrädare för andra strandsocknar bildades i april Gotlands Havsmiljöförening för att främja och samordna strävandena att återställa en god havsmiljö och ett livskraftigt fiske, för Närs del i första hand i Austerviken. Sista april firades med Valborgsmässoeld med grillad korv, tal, allsång och fyrverkeri. Ett 80-tal vuxna och minst 25 barn värmde sig runt det magnifika bålet och lyssnade till Arnes tal till våren. LRF inbjöd till Gökotta i maj som ägde rum vid Midaik i Garda. Runt 30 deltagare. Maria Wrigstad 6 7

5 Per Häglunds bok När och närkar II med sin gårdshistorik är den givna och oöverträffade källan om man vill ha information om Närgårdarnas historia. Dock gavs boken ut redan 1977 och är dessutom sedan länge slutsåld. Även om ett tillägg kom 1989 saknas det information om vad som hänt med gårdarna och stugorna sedan dess. En särskild sockenfotogrupp inom Hembygdsföreningen har under de senaste åren samlat in gamla foton från de många album som finns runt omkring i socknen. Dessa bilder, som presenterar olika aspekter av livet i När, har sedan skannats in och presenterats med text vid flera fotoutställningar i Skolu sedan Genom Bygdeband (ett projekt som drivs av Sveriges Hembygdsförbund) ges nu möjlighet att digitalt uppdatera uppgifter om gårdar och stugor i När och dessutom komplettera gårdshistoriken med foton som visats på fotoutställningarna samt i förlängningen även andra foton. Mycket återstår fortfarande att göra vad gäller t ex knytningen av fotona till de olika gårdarna och beträffande möjligheten att söka efter en bestämd person och då samtidigt kunna se de foton som finns i arkivet av den personen. En grupp inom fotogruppen arbetar med att lösa dessa frågor. Bygdeband Vill du gå in och se vad som finns i dag så följ anvisningarna nedan: 1. Om du vill titta på en särskild gård gå in på Bygdeband på Google. I kolumnen till höger Platser i Sverige klickar du på Gotlands län. Sedan klickar du på Gotlands kommun. Sök sedan efter När-Lau församling, därefter När socken. Här finner du alla gårdsnamnen i När. Om du t.ex. är intresserad av en av gårdarna på Hallbjänne klickar du på Hallbjänne. Sedan gäller det att ha den rätta gårdsbeteckningen. Du hittar då en förkortad men aktuell historik över gården samt vissa bilder från utställningarna. Fler kommer att läggas in. 2. Om du i stället vill ta del av bilderna från fotoutställningarna stannar du när du kommit till När-Lau församling. Under kartan står det bildgallerier från När-Lau församling. Där hittar du utställningarna för 2014 och Om du vill ta del av fotona från utställningen 2012 klickar du på Visa fler bildgallerier från När-Lau församling under bilderna och då hittar du 2012 års utställning. Om du har synpunkter eller hittar felaktigheter hör gärna av dig till Staffan Wrigstad com eller till Sola Larsson Staffan Wrigstad PROGRAM SOMMAREN 2015 Teid n star still de är mänsku sum gar Musikaliskt spel med gotländsk musik. Manus Yvonne Winarve Succén från Rone bygdegård flyttar till Närsakar Fred-lörd 3-4 juli kl 19.00, sönd 5 juli kl och Biljetter finns i NärBodi, pris 250 kr, barn under 15 år gratis. Servering. Boulevardteatern ger: Hamlet - en standup med Roger Westberg torsdag 16 juli kl Olof Buckard med gäst uppträder torsdag 23 juli kl Servering. I väntan på Godot av Samuel Beckett, regi Örjan Herlitz Medverkande: Evert Jansson, Bengt-Åke Rundqvist, Henry Järnståhl, Thomas Jankert, Rasmus Funck. Nypremiär söndag 16 aug kl Måndag fredag aug kl 19.30, lördag 22 aug kl Biljetter köps genom Gotland Promotion samt i NärBodi, på plats eller på telefon Pris 200 kr, rabatterat pris 180 kr vid kontantköp i NärBodi. Servering. FOTOUTSTÄLLNING i När Skolu Se och minns gamla tider! Invigning 11 juli med gammaldags kafferep 11 juli - 2 augusti tis, tor, lör, sön kl Kaffeservering Välkomna! 8 9

6 Virudden Utveckling AB Skolu Under året har två hyresgäster flyttat från Skolu. Det är Lotine som varit i Skolu sedan starten och det är Nygårds Vård. Flera träffar med företagare i När och kringliggande socknar har hållits i syfte att kanske locka nya hyresgäster. Fina fötter delar nu lokal med en massör. Församlingshemmet I juli 2014 var samtliga lägenheter i f d församlingshemmet klara för inflyttning. Alla är rörande överens om att det blev en riktig succé. Samtliga lägenheter har varit uthyrda hela året. Under sommaren 2015 kommer trean som vätter mot kyrkan att bli ledig. Hör av dig till NärBygg eller Virudden om intresse finns att hyra. Träffar med föreningarna i När Samtliga föreningar i När har träffats i Skolu vid några tillfällen för att informera varandra. Detta resulterade i att en hemside-grupp har bildats med syfte att utveckla nar.se. Fina vykort Vi har låtit trycka upp två olika vykort med vackra bilder från När. Dessa finns i Bodi, Närs Sparbank eller via styrelsen. Om man inte har möjlighet att stödja oss med ideella insatser är ett ekonomiskt bidrag genom köp av vykorten ett annat sätt. En bunt med 4 kort och kuvert kostar 100 kronor. Träffar med yngre Närbor Virudden har vid ett par tillfällen initierat träffar med nyinflyttade och yngre närbor. Frågor som har diskuterats är samarbete med När IF gällande ny lekplats och utegym. Några önskemål är bl a tillgång till diesel vid Bodi, längre öppethållandetider i Bodi. Lediga lokaler Det finns lediga lokaler i Skolu, om intresse finns kontakta oss via mejl till: Fiberprojektet Den sista installationen gjordes i maj och i med det så stängs projektet. De fastigheter som önskar fiber efter stängningen får själva ta kontakt med Skanova för en efteroffert. Vi fortsätter arbetet med dokumentation, inventering av vägövergångar, kartor och markavtal, återställning av en del vägar och vägövergångar. Slutbesiktning och överlämnande till Skanova kommer att ske tidigast i augusti. För alla fastighetsägare gäller det att se till att få kabelskydden monterade. Har man inte fått något kabelskydd så kontakatar man Kurt Nilsson på tfn Vi kan hjälpa till att montera om man inte tror sig kunna montera denna själv. Vi tar dock inget ansvar om det skulle uppstå några skador på fasaden i samband med monteringen. Det har tillsatts en arbetsgrupp med representanter från Näs, Storsudret, Hablingbo, Silte, Lau, Burs och När för att undersöka möjligheten till något prisvärt tjänstepaket med ett bra basutbud. Det har ännu inte lett till några framgångar. Om allt går som planerat med Skanovas övertagande och betalning, så räknar vi med att varje anslutning blir cirka kr lägre än ursprungspriset. För de som ännu inte valt tjänster finns information på eller www. bredbandswebben.se. Här några fibersiffror: Total längd på kanalisationen: m Antal vägövergångar: 32 st Ideellt arbetade timmar: ca timmar Antal abonnenter: 364 st Antal fastigheter: 314 st (80%) 10 11

7 Som det mesta på När är Bodi ett resultat av en vana att gå samman för att tillgodose gemensamma behov andra exempel är Närs Sparbank, Golfen, Närsakarscen, Närheten, utvecklingsbolaget Virudden med aktivitetshuset Skolu och de nybyggda bostäderna i gamla församlingshemmet, de många livaktiga föreningarna och nu senast det just genomförda fiberprojektet och upprustningen av NärBio. NärBodi drivs av en handelsförening som ägs av ca 350 av sockenborna. Medan nästan alla butiker på orterna runt När har lagts ned möter NärBodi framtiden med optimism: Vår utveckling har varit god de senaste åren säger Sören Larsson, handelsföreningens ordförande. Vi har kunnat bygga ut och tänker nu fortsätta med att öka affärsutrymmena och sätta in helt nya kylar och frysar. Och vi har kunnat möta kundernas efterfrågan på lördags- och söndagsöppet sommartid och planerar för längre öppethållandetider under vardagar även vintertid. Vår tillgång är Krokstedts affär senare Gustavsson NärBodi - Medelpunkten Hos Krokstedts våra medlemmars stora köptrohet mot sin egen butik och vår väldigt lojala personal. Med sådant kommer man långt, säger Sören. Närs första handelsbod slog upp dörrarna i Närshamn runt år Efter bara några år beslutade sig handlaren för att utsikterna var bättre i Visby. Hela huset plockades ner och sattes upp på nytt vid Södertorgs västra sida. Där står det än i dag, i hörnet Slottsbacken- Artilleribacken, på 1970-talet ombyggt till tre radhus. Handelsmän som verkade som uppköpare hade funnits på När redan tidigare. Johan Arvid Rabe kom hit från Borås, gifte in sig i Hallute gård och uppförde på 1790-talet det stora bostadshus i sten som fortfarande står kvar strax öster om NärBygg. Därifrån bedrevs handelsrörelse något tiotal år inköptes gården åt den unge handelsmannen Johan Magnus Munthe, som närmast kom från Burgsvik. Munthe gifte sig med en av prosten Klintbergs äldsta döttrar syster till den välkände Masse Klintberg, mannen med ordboken över Laumålet och alla fantastiska storplåtsfotografier från folklivet i När och Lau och blev väl etablerad i bygden. Men med tiden drog även han vidare till Visby och överlät affären i När till sin blivande svärson Emil Krokstedt. En ny affärsbyggnad uppfördes där bensinmacken i dag står. På Krokstedts mark byggdes också Närs mejeri nuvarande NärBygg. Under 1800-talets sista decennier fanns ytterligare en handelsbod vid Hallute, som dock brann ned. Båda handlarna hade tillstånd att utskänka öl och vin. Hela rörelsen med jordbruk, mark och byggnader såldes i olika delar år Affären med lager och magasin köptes in av John Gustavsson. Han utvecklade rörelsen och sägs ha varit en skicklig affärsman. Bakom affären byggdes lager och packhus samt ett bostadshus för handlaren. Sedan Gustavsson dött beslöt Närborna år 1949 att bilda en handelsförening och ta över affären från Gustavssons änka. Övertagandet blev framgångsrikt och Gustavsson affärsinteriör i mars 1963 kunde affären sedan de gamla byggnaderna rivits flytta in i den nybyggda självbetjäningsbutik som efter ytterligare tillbyggnader är dagens NärBodi. På andra sidan Storbro uppförde skräddaren Oskar Olsson på 1930-talet en kombinerad affärs- och bostadsbyggnad, som alltjämt står kvar. År 1939 köptes den av Lesley Pettersson, handlare från Burs. År 1969 övertog Närs Handelsförening det befintliga lagret och verksamheten lades ner. Också några mindre butiker har kommit och gått: Under åren fram till första världskriget fanns en liten diversehandel vid Dalbo i ett hus som numera är rivet. I det gula huset där vägen till Mickelgårds börjar etablerade en handlare i Burs en filial på 1910-talet. I början av 1920-talet övertogs affären av Hilda Karlsson Hallute, mor till den kände gotlandsmålaren Harald Norrby. Affären upphörde efter några år i mitten av 1920-talet. Urban Zetterquist Affärsanställda - styrelse i När 12 13

8 Samtal med vår nya kyrkoherde Emil Stenhammar kommer hem till mig för att berätta lite om sitt liv över en kopp kaffe i vårt kök i När, iförd svart prästkrage och med en stor bukett kajp i handen. Den kommer från trädgården i Burs, där den växer under valnötsträden bakom prästgården med kungsängsliljor och förgätmigej. Han bor där nu, i prästgården, med sin familj, hustru och fem barn, sedan snart ett år. Och alla stortrivs. Ursprungligen kommer Emil från Ockelbo i Gästrikland men åkte redan under skoltiden på scoutresa till Storsudret och blev förtjust i Gotland. Som präst flyttar man ju ofta runt i Sverige till olika tjänster och innan Gotland hade han tjänstgjort i tre olika församlingar i Stor- Stockholm samt senast på en liten ort på landet utanför Nyköping i Sörmland. Efter några kortare sommarbesök beslöt familjen för två år sedan att hyra Rone prästgård under sommaren för att provbo innan de sökte sig hit för att leva och arbeta. Emils förtjusning över att med sin familj få bo i en av de vackraste och bäst bevarade prästgårdarna på Gotland med sina intakta ladugårdar från 1800-talet går inte att ta miste på, när jag senare besöker honom där. På fastlandet är de flesta prästgårdar sålda och prästen får skaffa egen lägenhet men han säger att här på Gotland vill man verkligen att prästen ska bo i prästgården. Emil visar mig generöst runt i sitt hem, dit han med jämna mellanrum även bjuder in församlingen på kyrkkaffe efter gudstjänst. Han tror på öppenhet och vill att folk ska känna att de kan komma och knacka på. Barnen tumlar runt i den härliga trädgården och leker med kaninen och katterna och Emil har stora planer på att tillsammans med frivilliga krafter anlägga visningsträdgård och klonarkiv för gamla gotländska äppelsorter och en rosengård med gammaldags och äldre moderna rosor som hittats på ön. Och så ska det bli hönshus i det gamla dasset, ja kanske också några gäss av gammal lantras. Han borde nog blivit trädgårdsmästare! Men det är han ju redan, Guds trädgårdsmästare, alltså. I fyra församlingar som tillsammans har 1250 medlemmar, varav När/Lau har 88 % kyrkotillhörighet, en jämförelsevis mycket hög siffra. Men som på de flesta andra ställen i Sverige är det få som kommer till de vanliga gudstjänsterna och i Närs kyrka som rymmer 300 personer kan 5-10 kännas som lite ödsligt. Men här finns en fin körtradition i pastoratet med en duktig kantor, säger Emil och barn- och ungdomsaktiviteterna samt konfirmandundervisningen är välbesökta med den årliga resan till England som en av höjdpunkterna. Där kommer konfirmanderna i kontakt med en annan tradition av delaktighet som är rik på riter och symbolik, vilket bl a fört med sig att konfirmanderna för några år sedan införskaffade ett rökelsekar i England vilket Emil svingar med säker hand under konfirmationsgudstjänsten, kanske till någras förundran. Intressant nog äger Närs kyrka faktiskt ett medeltida rökelsekar som nu finns deponerat på Historiska museet. Vår nya präst har ett starkt historiskt intresse för Gotlands medeltida kyrkor som både tidskapslar och andliga rum och han nämner särskilt socknarnas starka sammanhållning och traditioner, med bl a de fina sederna runt begravningar med granris utmed vägen, själaringningen som varierar för varje socken, kimbning och brudvisning. Och vid sina hembesök har han lärt sig ta köksingången och att ta av sig i strumplästen men på min fråga svarar han leende att han fortfarande väntar på att få smaka idsmäcka och dricke! Ett sätt för prästen att vara öppen och inkluderande är de korta bönestunder som han initierat varje vecka i sina fyra kyrkor vid fasta tider så att människor vet när de kan träffa honom. Under fastan har han haft informella träffar med samtal runt någon betraktelse, ofta i någons hem vilket faktiskt är en gammal gotländsk tradition. På sommaren vill många använda det vackra kyrkorummet för konserter och då vill också fler, både Närbor och fastlänningar, gifta sig eller döpa sina barn i kyrkan, något som Emil tycker hör till det roligaste han ombeds göra. I arbetet som präst ingår förstås också budgetansvar samt administrativt arbete som registrering av födslar, giftermål och dödsfall. Detta görs nuförtiden digitalt vid datorn men tar ändå sin tid. Han låter så engagerad, vår präst, och han vill så mycket, räcka till för allt och alla.. Jag undrar lite oroligt hur han orkar och hinner med. För han är också en modern fembarnspappa som finns på Facebook, tar pappaledigt, hämtar på dagis och försöker dela på hemsysslorna med hustrun Helena som även hon är präst och arbetar på stiftet i Visby. Dessutom är ju de stora kyrkohögtiderna när prästen är som mest engagerad som jul och påsk samtidigt också traditionella familjehögtider. Hur löser man det? Som alla andra arbetande småbarnsföräldrar måste även en präst lägga sitt livspussel och Emil betonar här glädjen i att ha en partner med förståelse och insikt i arbetets natur. Det är också viktigt att skapa ett eget nätverk av prästkollegor på ön att kunna samtala med, få idéer och stimulans från och som kan rycka in för varandra. När vi skiljs utanför prästgården står Emil på trappan i solen och vinkar och ser ut som han hade all tid i världen. Han har en förmåga att vara helt närvarande i mötet med människan, han är folklig i ordets allra bästa bemärkelse i sitt sätt att möta andra. Och ganska vanlig med, faktiskt, när han lätt stressad på väg från begravning i Lau till fredagsbön i När rusar in i Bodi, iklädd fotsid svart kaftan, för att hugga en helt vanlig sockerstinn coca cola. Och för att varva ner hjälper ibland en isländsk deckare innan han faller i sömn, ett knep han delar med många av oss sina församlingsmedlemmar. Maria Wrigstad 14 15

9 gästar När för fjärde sommaren i rad! Närbio i Bygdegården Barnteater juli kl 16 Hur långt når Alfons? & Diktatorn av Ulf Stark Kombinera med kanottur, ponnyridning, klappa kaniner & teaterläger för barn 7-12 år Hamlet en stand up Med Roger Westberg, musiker Gregor Bergman 16 juli kl Flerfaldigt prisbelönt och kritikerrosad föreställning. Servering med gotländska hamburgare. Bio hela sommaren i Bygdegården, från midsommar till mitten av augusti. Programmet är inte klart vid pressläggning, kolla anslag i Bodi, Golfen, Bygdegården, Herta, flygblad och på nar.se för titlar och tider. Film är bäst på bio! Föreståndare Christer Norrby tel Gotlands Folkbiografer upa, När, Garda och Katthammarsvik Biljetter ICA Närbodi eller Ticnet.se Info tel Rest. biljetter säljs på plats en timme innan föreställning. NärBio rustar för framtiden Bli medlem i När Hembygdsförening - stöd vårt arbete för alla i socknen Medlemsavgift: 125 kr/person 250 kr/familj Ungd år 50 kr Plusgiro OBS! ange namn och ändamål vid inbetalningen! Lokal informationsplats vid Gangvide Farm (se annons sid.32) finns en bemannad informationsplats med turistmaterial. Tillgång till internet. Öppet dagligen från kl. 8 Sedan 1949 har det visats film på NärBio i Bygdegården. Från början körde man året om men efter TV:ns genomslag på 1970-talet har visningarna mest skett sommartid. Det kraftiga teknikskiftet under de senaste två åren hotade att slå ut även de sista bygdebiograferna all film distribueras numera digitalt i stället för via filmrullar. NärBio delade under år 2013 en ny digital visningsutrustning med Katthammarsvik och Garda men hyrde under förra året en egen utrustning. Med stöd från Svenska Filminstitutet och föreningar och enskilda i socknen har denna utrustning kunnat köpas in nu i vår. Samtidigt har ljudanläggningen byggts ut till full stereo surround. Det betyder att vi nu på När kan visa film med precis samma tekniska kvalitet som i storstan. Och att vi inte behöver vänta på att filmkopior sipprar ut över landet, utan kan visa filmer även premiärer direkt efter det att de har släppts, säger Christer Norrby, som svarat för filmvisningarna på NärBio sedan år Fortfarande finns det hål i finansieringen. NärBio tar därför tacksamt emot frivilliga bidrag från alla dem som har glädje av att NärBio nu rustats upp för framtiden. Använd gärna den bankgirotalong som finns bifogad detta exemplar av Närkontakten och märk den NärBio! 16 17

10 Välkommen till Omors Krog - Fransan Restaurang, bar, café och catering Lunch och à la carte Vi välkomnar alla på allt från en kopp kaffe till en bit mat. Din privata fest, kundträffar, firma- eller föreningsfest. Till sommaren kommer vi att ha längre öppettider, underhållning, grillkvällar, dans m.m. Öppet tider är 1 maj - 21 juni: café , lunch juni - 7 aug: mån o tis ons tor fre lör sön à la carte 1 juli -7 aug: buffé - söndagar Efter golfklubbens uppskattade onsdagstävlingar bjuder vi på sommarunderhållning kl 20 med fri entré, bl a 1 juli Happy Days med CountryBo 15 juli Dan och Kjell, 29 juli Brändus Sveinpälsar Se vidare annonsering i Närbodi Välkommen! OMORS KROG FRANSAN OCH NÄR GOLFKLUBB Tel , När GK Vi ses på När! Kom igång med golf! Välkommen som medlem hos oss! Vi erbjuder 2015 medlemsskap och grönt kort kurs för 2900:-. För tider se eller ring Fredrik För mer information om medlemsskap ring och läs mer på Golf När GK är rankad som nr 2 på Gotland 2012 och Naturskön 18-hålsbana nära havet på sydöstra Gotland. Omväxlande layout med känsla av skotsk hedbana. När GK Klubben bildades 1987 men golfspelandet i När började redan i mitten av 1970-talet ute på Närsholmen. När GK är känd för sin sköna atmosfär och avslappnade stil. Kalendarium 2015 Juli 1 Onsdagstävling 3 Fransans golf 5-8 Knatteskoj med Fredrik 5 KlubbMästerskap 8 Onsdagstävling Cancerfonden 9 Damdag/Triss Ladies Trophy 12 Två Generationer 14 Veteraner Nybörjarkurs med Fredrik Knatteskoj med Fredrik 15 Onsdagstävling Dan & Kjell underhåller 20 Herrdag 22 NÄRKDAGEN Underhållning: Maggies Farmers, prisutdelare Tommy Wahlgren 28 Veteraner Nybörjarkurs med Fredrik Knatteskoj med Fredrik 29 Onsdagstävling Snicken, Brändus Sveinpälsar underhåller 30 Damdag med Kåksarna Augusti 1 Äkta makar/sambos 4 Sudermästerskapen(på Gumbalde) 5 Sudermästerskapen (på När) Kom igång med golf - Välkommen! När Golfklubb

11 Sommarens evenemang i När socken 2015 Juni-sept Gymmet öppet dagligen i Skolu Bastu: fredagar herrar , damer Midsommar mitten av augusti: Bio i Bygdegården. Programmet inte fastställt vid pressläggning, se anslag i Bodi, Golfen, Bygdegården, Herta, flygblad och på nar.se 20 juni-9 aug: Svensk och äldre gotländsk konst på SommarGalleriet i När (ej måndagar) 11 juli 2 aug: Fotoutställning och café med hembakt i Skolu, tisd, torsd, lö-sönd Sö 14 juni Sommarkonsert Kärleken och livet i Närs kyrka med kyrkokören kl Visning av pastoratets brudkronor To18 juni Dagen före midsommar, Rock n Roll & Rockabilly all night long, Gangvidefarm Lö 20juni Bilutställning, Rock n Roll & RockaBilly och midsommarfirande Gangvidefarm Lö 27 juni VM i Bakpärk, När IF On 1 juli Happy Days med CountryBo, Omors krog-fransan juli Teid n star still de är mänsku sum gar, musikaliskt spel från Rone, Närsakar Sö 5 juli Teid n star still de är mänsku sum gar, Närsakar kl och kl juli Sinnebilder - Naturfotoutställning av Ulf Lysholm, Galleri NärKvänni Lö 11 juli Invigning av sockenfotoutställning med gammaldags kaffekalas, Skolu kl juli Utställning Fåglar i När, Kettil Nilsson visar fågelpasteller i Skolu juli Barnteater Hur långt når Alfons, Boulevardteatern, Gangvidefarm juli Barnteaterkollo med Boulevardteatern på Gangvidefarm, tel On 15 juli Underhållning m Dan & Kjell på Omors krog-fransan. Helgrillat lamm To 16 juli Viruddenloppet, När IF To 16 juli Boulevardteatern Hamlet en standup Närsakar juli Barnteater Diktatorn, Boulevardteatern, Gangvidefarm Fr 17 juli Fiberfest vid Skolu, Virudden och När IF juli Improvisationskvällar med Boulevardteatern, Gangvidefarn Lö 18 juli Basar på Lau backar med Zaesarz juli Landslagets fotbollsskola för barn 6-13 år, När IF juli Barnteater Hur långt når Alfons, Boulevardteatern, Gangvidefarm On 22 juli Årets stora golftävling NÄRKDAGEN. Priser från När-företagen, När GK On 22 juli LRF Öppen gård på Liffor gård, Mikael Larsson, To 23 juli Boulevardteatern: Olof Buckard med gäst, Närsakar juli Barnteater Diktatorn, Gangvidefarm aug Harald Norrby Naturmåleri, Galleri NärKvänni Sö 26 juli Jazzklassiker i nytt ljus. Andreas Pettersson, Jonas Granberg m.fl. När kyrka Inträde On 29 juli Brändus Sveinpälsar på Omors krog-fransan Lö 1 aug Sockenfest på Närshamn tills m Närshamns Fiskeförening , se anslag Lö 8 aug Marcus Jupither, Anneli Lindfors sång, Mathias Kjellgren orgel, När kyrka Inträde Ti 11 aug Jonas Söderström med vänner spelar folkmusik och egen musik, När kyrka aug Helle och Örjan Ringbom måleri och keramik, Galleri NärKvänni Sö 16 aug Teater: I väntan på Godot, Närsakar aug Teater: I väntan på Godot, Närsakar 19.30, lö 22 kl Lö 22 aug Energiexpo på Gangvidefarm: Solel, elfordon, belysning , ljusshow lörd Lö 22 aug Öppet När under Gotland Art Week Lö 29 aug Forneldarnas natt vid Kapellets fiskeläge, se anslag i Bodi BURS RONE Sevärdheter i När GARDA LINNÉSTIGEN VÄXTHUS BYGDEGÅRD NÄRBIO LAU KYRKA GÅRDSBUTIK HERTA BADSTRAND RASTPLATS NÄR KYRKA LJUGARN SKOLU IDROTTSPLATS NÄRBODI BENSIN FÅGELTORN GANGVIDE FARM CHOKLAD- GOLFBANA FABRIK RESTURANG MICKELS KAPELLUDDEN FISKELÄGE BAD STRAND NÄRSHAMN Ö s t e r s j ö n P L a u s v i k e n NÄRSAKARSCEN FÅGELTORN GARDBOSTRAND FISKELÄGE A u s t e r v i k e n NÄRSHOLMEN NATURRESERVAT NÄRS FYR NABBEN FISKELÄGE DJAUPDY FISKELÄGE 20 21

12 Närs Sparbank Öppettider: Tisd kl torsd kl Bygdens bank - en bank nära dig Liten, Trygg och Stabil Telefon Telefax Möte? Fest? Bio? Släktträff? HYR BYGDEGÅRDEN! När-Lau Dansförening 18 juli Basar på Lau backar med Zaesarz STOR LOKAL MED VÄLUTRUSTAT KÖK SITTPLATSER FÖR 150 PERSONER SCEN FÖR UPPTRÄDANDE Ring Lars-Inge Ansin tel mob Styrelse: ordförande Hjalmar Henriksson tel: Niklas Häglund, Martin Mårdbrink, Niklas Fagerberg 22 23

13 Lass ns Grönsaker Gårdsbutik med ekologiskt odlade tomater, grönsaker och potatis 1 km från Närs kyrka på vägen mot Herta Telefon Mobil BEHANDLINGAR Stressrelaterad ohälsa Öronakupunktur Klassisk Massage Hälsorådgivning NU ÄVEN : TIPS: PRESENTKORT till någon du verkligen bryr dig om. Mycket uppskattat! Boende/kursgård & Hälsomat för grupper Hälsogård/ lantgård, Yoga-Retreat KURSER ÅRET RUNT Hemse, Grötlingbo,Visby Sommar-Drop-in Medicinsk Yoga för alla MediYoga och MjukYoga YinYoga & HormonYoga Yoga mot stress VattenYoga H2O Yogavandring Mickels turistgård, charmigt boende i lantlig miljö, nära bad och golf. Facebook: Mickels i När. Hemsida: mickels.se Epost: Mobil: SommarGalleriet i När Svensk och äldre gotländsk konst Öppnar midsommardagen kl därefter öppet t o m 9 augusti (måndagar stängt) Karl-Johan Hallander, tel , mobil Välkomna! VÄLKOMMEN till våra nya lokaler : Viges Gård i Grötlingbo Humlegårdsv 17, Visby Marita Dahlby guidar dig inkännande och pedagogiskt Dipl. Friskvårds- & Medicinsk Yogapedagog medlem i Komplementärmedicinska Riksförbundet Närshamnsbadet kommer även i sommar, med hjälp av frivilliga krafter, att rensas från släke och göras mer tillgänglig, utrustas med picknickbord, grillplats och toa. OM DU VILL HJÄLPA TILL hör av dig till Sören Larsson Spadar och grepar fi nns att låna på plats

14 Eva:s Företagsservice Hjälp med bokföringen? Jag heter Eva Henriksson och är redovisningskonsult med kontor på Skolu i När. Fotvårdsklinik i När, Skolu. Ring och boka på el Jag utför fotstatus (cirkulationskontroll, m.m.). Behandlingar vårtor liktorn förhårdnade hälsprickor kartnaglar nageltrång nagelkorrigeringar fot- och nagelsvamp massage och ger råd om egenvård. Behandlingsarvodet är 480 kr. Hembesök vid behov. Försäljning av presentkort, cinnamon skor m.m. Alla är välkomna, ung som gammal, vare sig man har problem eller inte. AnnMari Randleff Medicinsk Fotterapeut Jag hjälper dig att få ordning på ekonomin, komma ifatt med bokföringen och skapa en effektiv och lättjobbad arbetsplats. Löpande bokföring för enskilda firmor och aktiebolag. Organisering av arbetsplats eller hemmakontor. Administration och effektivisering av arbetsrutiner m m Välkommen! Mobil E-post 28 29

15 NÄR-LAU RÖDA KORS Stöd Röda Korset genom att bli medlem, alla välkomna. Aktiv syförening Ordförande Olof Söderström telefon Kassör Leni Hedin telefon Sekreterare Maja Gredemark telefon Hanssons lilla kök Ett gatukök vid västra nedfarten till Herta på nedre vägen längs. burgen mot Burs Öppet varje dag hela sommaren för mer info se Facebook: Hanssons Butik & Trädgårdskafé LAMMSKINNSPRODUKTER NÄR GOTLAND Dagmar Johansson Försäljning: Kvinnfolki i Visby Byrumsgatan Visby Tel: E-post: BO PÅ LANTGÅRD ÅRET RUNT Veckovis eller någon dag. Ett hus med två lägenheter. På gården finns kor, hästar, hundar, katter och kaniner. 100 meter till golfbanan. Sola o Sören Larsson / VIRUDDEN Utveckling AB LSP CYKLAR & ALLSERVICE UTHYRNING, FÖRSÄLJNING, REPARATION AV CYKLAR GRÄSKLIPPARSERVICE, HUS och TRÄDGÅRD, fix och röjning Magasinet bakom Närbodi ÖPPET: maj-augusti tider se butiksdörr Tel: mail: Frisör Susanne Johansson Tisdagar från kl.10 ev. andra dagar efter överenskommelse i När Skolu sommartid Tel , Medebys 871 Hablingbo 30 31

16 Hamngårdens Sylt KONST & INREDNING I NÄR Fönsterhantverkare Fönsterhantverkare Jonas Söderström Gotländsk salmbärssylt och presentlådor med salmbärssylt, gotlandssenap och slånbärsgelé. Hamngården När, Stånga Tel/fax Mobil Gotlandsgårdens Konfektyr Ann-Charlotte Larsson När Maldes 320 Mob : Mail: Nyöppnad sommarbutik med konst, inredning och snickerialster. Öppet från 21 juni till 9 augusti. Vägbeskrivning: vägen mot Djaupdy 700 m till vänster, vid Specialsnickeriet. Börjar dina fönster eller dörrar bli i dåligt skick? Jag glasar, målar och renoverar dem så de åter blir som nya! Kontakta mig på eller När LRF - avdelning Vi Monterar Solfilm/Strålkastarefilm (Bildekor) Bil/Båt/Husvagn Fastigheter/Kontor Aktiviteten i avdelningen är mycket stor. Varje år arrangeras t.ex. gökotta och studiecirklar. Öppen Gård hos Mikael Larsson, Liffor 22/7 kl mjölkning, hölass-åkning, smådjur, kaffeservering mm. Alla kan bli medlemmar i LRF för att stödja en levande landsbygd. Sommarens aktiviteter annonseras på anslagstavlan i Närbodi. När LRF:s styrelse: Ordf. Hans Olsson, kontaktman, tel

17 Tommys Måleri & Biodling Folka När Stånga Tel Mobil E-post: Skylift till uthyrning Trappor Dörrar Fönster Besök vår hemsida på Epost: Tel Behöver du måla om huset? Jag fixar de rätta färgerna. Köper du färgen till huset utvändigt bjuder jag på penslarna. Köper du tapeter får du 15 % + att du får låna tapetbord och verktyg. Jag har de flesta förekommande tapetkartorna. OBS! Inga tapeter på lager, men endast 2 dagars leveranstid Försäljning av honung i olika förpackningar - Självbetjäning Allt inom branschen förekommande elarbeten utföres. Mobil: Adress: Hallsarve När Stånga Vi utför diverse gräv- och schaktarbeten, tillhandahåller och sorterar jord och grus, gör trädgårdsanläggningar, bygger stenmurar och uteplatser, utför transporter. Vi har grävmaskiner från 3-24 ton, band eller hjulburna. Hjullastare, lastbil. Välkommen med er förfrågan! Bertil Hallbom Göte Norrby Johan Dahlbom Mats Eliasson Välkomna! 34 35

18 Göran Larssons Gräv Utför alla slags grävarbeten Telefon Mobil Schakt och anläggning Stubbfräsning och gps-utmätning alla i branschen förekommande arbeten Tel: Mobil: När Stånga Epost: Allt inom markentreprenad - 38 år i branschen Specialiserad på avloppsanläggningar och husgrunder Sköter även tillstånd och projektering för nya avlopp Markplanering, Platt- & Stenläggning Ring Christer Norrby tel När Hallute Stånga Närs Bil & Traktor Ingvar Andersson Bosarve När Tel Vi utför reparationer av bilar, traktorer, lantbruksmaskiner, gräsklippare m.m. Även mindre smidesarbeten Bygger allt överallt på Gotland Med kvalité och kompetens - för stora och små - Transporter inkl. kran - Tomter till salu Hallute När Stånga tel fax E-post: Ljunggrens Åkeri AB Fie Lau Ljugarn = 69 år i branschen Tillhandahåller grus, sand, jord, alla slags transporter och grävningsarbeten, avlopp, jordvärme, grund-/anläggningsarbeten. Ring för konsultation och offert

19 Hattstugan är ett privat drivet demensboende med plats för 10 personer. Verksamheten startade 1994 så vi firade 20-årsjubileum förra året. Vi har avtal med Region Gotland som köper våra tjänster. Demensvård som fungerar i en trygg harmonisk miljö där vi hela tiden arbetar för ett levande värdigt liv, livet ut. Det innebär ett arbete där vi helt har fokus på att ligga steget före, vad gäller kvaliteten på omvårdnadsinsatser och medarbetaromtanke. Det har visat sig väl värt. Genom att dra nytta av nya råd och rön, metoder och tekniker har vi kunnat underlätta och förbättra vårt arbete. Vi använder bl.a metoderna taktil massage, reminiscens, validation, musik/rörelse, högläsning mm, vilket har lett till ett ökat välbefinnande för alla inblandade. Vi har en fantastisk trädgård som genom att vara en del av omvårdnaden ger mycket i form av lugn, stimulans, arbete. Denna trädgård har under det senaste året förbättrats och förfinats mycket. Vi har också inrättat en Jubileumsfond, i första hand för att kunna skapa en vinterträdgård inom en inte alltför lång tidsperiod. En oas där våra pensionärer kan njuta året runt. Vi ska också kunna låna ut den till andra äldreboenden som vill ha ett utflyktsmål, framför allt vintertid. Men ännu saknas pengar att sätta igång. Bankgiro , märk Hattstugans Jubileumsfond. Bidrag tas tacksamt emot. Hattstugan har en väl dokumenterad policy för hela omvårdnaden, individuellt anpassad för var och en som bor här. En viktig uppgift för oss är att vara länken mellan i dag och i går, mellan personen med demenshandikappet och dennes familj. De anhöriga har stor betydelse i vårt arbete och vi kan också vara ett stöd för dem i olika situationer. Var och en som bor här ska få leva ett så bra liv som möjligt utifrån sina intressen, behov och förutsättningar livet ut, trots ett svårt handikapp. Medarbetarna är vår största tillgång och nyckeln till framgång. Alla är med och formar innehållet i verksamheten och anpassar sin insats till dem som bor här. Varje medarbetares kunskap och specifika kompetens gör vårt team ännu starkare. Det finns inga mediciner i världen som kan göra vad en god medmänsklig kontakt kan uppnå. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och våra erfarenheter och vi anlitas ofta för utbildningsinsatser av olika slag. Vi håller föreläsningar och kan handleda i det direkta omvårdnadsarbetet ute på enheter. Vi utbildar runt om i hela landet från Kalix i norr till Lund i söder. Vi har varit anlitade av ett 80-tal kommuner och vi får årligen många studiebesök från hela landet. Kontakt: Pia Lindell, Jane Lindell Ljunggren Tel: Närheten är en förening med lokal i Skolu, där pensionärer, personer med funktionshinder, långtidssjukskrivna och andra daglediga träffas en gång i veckan. Det har man gjort i över 20 år. Målsättningen är att skapa förutsättningar att kunna bo kvar i hembygden i gemenskap med andra samt att få en meningsfull samvaro. Det är också en mötesplats där nyinflyttade kan hitta nya bekantskaper. Besökarna kommer främst från Närområdet inkluderat Burs och Lau, men vi har även deltagare mera långväga ifrån. Det är pensionärerna själva som driver verksamheten, helt ideellt, utan kommunal inblandning eller bidrag. Ett fantastiskt arbete görs med att hitta olika aktiviteter, föredragshållare, musiker, utflykter mm. Det kan vara allt från kortspel till fester, eller ett tema kring seder och bruk. Föreningslivet i socknarna runt Föreningen Närheten omkring ställer ibland upp som värdar för vissa aktiviteter. Deltagarna fungerar också som chaufförer och hämtar personer som inte själva kan ta sig till träffarna. På hemvägen stannar man till vid affären och får hjälp med handling. Den som behöver kan även få hjälp med tvätten eftersom Närheten äger en tvättpelare tillsammans med När IF. Besöksunderlaget ligger konstant runt 1000 besökare per år. Det kommer hela tiden till nya besökare vilket visar på betydelsen av att komma samman. Sedan några år tillbaka samarbetar Närheten med Virudden AB som numera äger Skolu och man har bl a genomfört ett friskvårdsprojekt där även När IF var delaktiga. Har du frågor om verksamheten så ring: Jane Lindell Ljunggren, sekr. tel Sören Larsson ordf. tel En hjärtstartare finns på Hattstugan tillgänglig dygnet runt för alla! Omslagsbilden: Närsholmens fyr Närkontakten ges ut av När Hembygdsförening och trycks i 1100 ex. Ansvarig redaktör: Maria Wrigstad Layout: Paula Jakobsson Foto: Ingela Almgren, Paula Jakobsson, Maria Wrigstad Tryckeri: ivisby Tryckeri AB 38 39

Rengsjöbladet Årgång. Rengsjö har e. Tack min ängel. Nr 1 Feb 2012

Rengsjöbladet Årgång. Rengsjö har e. Tack min ängel. Nr 1 Feb 2012 Rengsjöbladet Årgång Rengsjö har e 5 Nr 1 Feb 2012 Tack min ängel Foto:Daniel Bernstål Precis när Göte Erikssons hjärta stannade råkade Birgitta från Kilafors komma till Rengsjö. Hon räddade Göte med hjärtlungmetoden.

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Det våras för Hälleforsnäs

Det våras för Hälleforsnäs Hälleforsnäs Allehanda 28 april 2008 Delas ut till alla hushåll i Hälleforsnäs med omnejd Nr 70 Årgång 8 Det våras för Hälleforsnäs Stig-Åke Nilsson Ove Gustafsson Helena Tolvanen En positiv enterepenörsanda

Läs mer

Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI

Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI HYRESGÄSTER I VÄSTER är en tematidning för Hyresgästföreningen Region Västra Sverige ÖPPETTIDER Måndag torsdag 08.30 16.30 Fredag 08.30 14.00 ADRESSÄNDRINGAR register.vastrasverige@

Läs mer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer foto: magnus bodin 1 KYRKOKANSLIET 75170 Uppsala Telefon: 018 16 95 00, E-post: info@svenskakyrkan.se Web: www.svenskakyrkan.se

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks nytt Medlemstidning för Farmartjänst Riks 207 Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! På tal om lantbruk och energi Lantbrukare har alltid producerat energi i olika former, men idag är alternativen

Läs mer

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN Vad kan en skola vara? 2 Peter Becker och Annelie Drewsen Vad kan en skola vara? Glimtar

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

GRATTIS Christer Karlsson 60 år

GRATTIS Christer Karlsson 60 år Nr: 2 / 2011 VÄGEN ut SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE GRATTIS Christer Karlsson 60 år I detta NummER: KRIS I almedalen KRIS GRuNdaRE 60 år KRIS I almedalen Nytt projekt med BRyGGaN

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften!

Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften! Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 2 april - juni 2013 Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften! Föreståndartankar

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD?

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? lunds domkyrkoförsamling 1/2013 www.lundsdomkyrka.se facebook, twitter, instagram/lundsdomkyrka finn MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? JOHANNESPASSION utan filter INGET TVÅNG för

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

SPÅNGABLADET. Vad vill politikerna göra för Spånga?

SPÅNGABLADET. Vad vill politikerna göra för Spånga? SPÅNGABLADET SEPTEMBER 2014 med Vad vill politikerna göra för Spånga? Helt matt av alla storslagna löften som partierna ger inför valet siktar vi istället in oss på detaljplanet små, små åtgärder som gör

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Olja från Hamen lossas på Preemraff Lysekil

Olja från Hamen lossas på Preemraff Lysekil v. 34-35 2011 I detta nummer: Raffchefen har ordet Revisionsstopp Lär känna PMO Ny brandbil Oljeön Raffmästerskap i Golf Raffkryss Preemraff Göteborg Raffchefen har ordet Höstens utmaning Sommaren börjar

Läs mer

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 Tebacken under sju generationer Av Siri Dahlberg Ordet te eller tä var den lokala benämningen på fägata. Det finns flera te

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

Lokal finansiering så gjorde vi. www.helasverige.se. Elva bygder berättar hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina idéer SIDAN 1

Lokal finansiering så gjorde vi. www.helasverige.se. Elva bygder berättar hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina idéer SIDAN 1 Lokal finansiering så gjorde vi Elva bygder berättar hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina idéer SIDAN 1 www.helasverige.se Sparbankerna bidrar med tillväxt och livskvalitet där du

Läs mer