BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING"

Transkript

1 BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING 5-6 MAJ 2015 STOCKHOLM FÖR ÖKAD KVALITET OCH RÄTTSSÄKERHET Hur utforma en bedömningsregim? Hur uppnås kvalitativa bedömningar av hela utbildningsprogram? Bedömningsmatriser för kriterierelaterad och analytisk bedömning av komplexa kunskaper Att utforma målrelaterade betygskriterier med anpassad examination Studentperspektiv på bedömning och betygskriterier Säkrare bedömning genom medbedömning Kreativ kursdesign för rättssäker bedömning HÖGAKTUELLT FÖRDJUPNINGSPASS 4 MAJ Rättssäker bedömning och betygssättning i högre utbildning Passet leds av Bo Sundblad, universitetslektor i pedago gik vid Stockholms universitet, läsforskare och lärarut bildare. Efter konferensen erhålles ett intyg som kan utgöra ett underlag till en meritportfölj BOKA FÖRE 27 MARS SPARA KR! Moderator: Rolf Zale, Umeå universitet Talare: Thomas Bay, Stockholms universitet Katarina Rupar-Gadd, Linnéuniversitetet Lena Adamson, Stockholms universitet Björn Ivarsson Lilieblad, Linköpings universitet Henriette Lucander, Malmö högskola Anders Jönsson, Högskolan Kristianstad Viggo Kann, KTH Kave Noori, Karlstads universitets studentkår Emma Lundkvist, Uppsala universitet Osman Aytar, Mälardalens högskola Rolf Zale, Umeå universitet Jenny Magnusson, Södertörns högskola Anmäl dig på tfn:

2 TISDAG 5 MAJ 09:00 REGISTRERING OCH MORGONKAFFE 09:30 MODERATORN INLEDER DEN FÖRSTA KONFERENS- DAGEN Rolf Zale, universitetslektor, Umeå universitet. 09:45 HUR UTFORMA EN BEDÖMNINGSREGIM? Konstruktiv länkning Viktade bedömningsområden Bedömnings- och betygskriterier Sammanvägning av poäng och slutbetyg Gemensamma bedömningsgrunder Thomas Bay, biträdande prefekt och utbildningschef vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. 10:25 FÖRMIDDAGSKAFFE 10:45 BEDÖMNINGSMATRISER FÖR KRITERIERELATERAD OCH ANALYTISK BEDÖMNING AV KOMPLEXA KUNSKAPER Lärares bedömning och olika bedömningstraditioner Bedömningsmatriser för summativa bedömningar (reliabilitet och validitet) Bedömningsmatriser för formativa bedömningar och feedback Anders Jönsson är biträdande professor i didaktik med inriktning mot bedömning vid Högskolan Kristianstad. Anders har bland annat bedrivit forskning om bedömning av autentiska uppgifter i olika professionsutbildningar samt om feedback i högre utbildning. För närvarande arbetar han med bedömning inom grundskolans NO-ämnen. 11:45 BETYG OCH LÄRANDE Betygskriteriernas roll vid betygssättningen Säkrare bedömning genom medbedömning Bedömning som en del av läroprocessen. Erfarenheter av hur man kan höja studenternas lärande genom betyg 12:30 LUNCH Lena Adamson är docent i psykologi vid Stockholms universitet, men har sedan 2004 framförallt arbetat med frågor som rör högre utbildning. Hon har haft en rad olika ledningsuppdrag inom och utanför akademin, bland annat som huvudsekreterare och ställföreträdande myndighetschef för Högskoleverket (HSV). Hon har också arbetat som oberoende expert för bl.a. European Institute of Technology and Innovation, EIT (Europeiska Kommissionen), Europarådet, Karlstads universitet, Miljöpartiet de gröna, och ett antal internationella kvalitetsutvärderingsorganisationer. 13:30 KONSEKVENSERNA FÖR EXAMINATION OCH BEDÖMNINGSKRITERIER NÄR DET ÄR ANDRA FAKTORER ÄN DIDAKTISKA ÖVERVÄGANDEN SOM SÄTTER RAMARNA Studentkrav på rättssäkerhet Universitetskanslerämbetets examensrättsprövning Björn Ivarsson Lilieblad, avdelningschef avdelningen för historie-, turism- och medievetenskap, Linköpings universitet. Björn blev tilldelad utmärkelsen årets lärarutbildare 2013 och årets pedagog vid LIU filfak :15 HUR UPPNÅS KVALITATIVA BEDÖMNINGAR AV HELA UTBILDNINGSPROGRAM? Bedömning påverkar vad och hur studenter lär sig således bör bedömning stödja lärande. Bedömning avser dessutom att kontrollera att studenter uppnått lärandemålen i kursen. Denna dubbla funktion bör has i åtanke vid konstruktion av bedömningar. Den dubbla funktionen bör tydliggöras och diskuteras med studenterna Lärandemål som uttrycks i termer av observerbara handlingar kräver bedömning av handling (performance assessment) att ha kompetens för att klara uppgiften. Kompetens att agera kunnigt i relevanta situationer Validitet och reliabilitet i bedömning med särskilt fokus på autentiska uppgifter (authentic assessments) Kvalitativa bedömningar validitet, reliabilitet, praktikalitet, variation och progression Henriette Lucander arbetar som studierektor för medieteknik, stf. prefekt för institutionen för medieteknik och produktdesign samt pedagogisk koordinator vid institutionen, Malmö högskola. 15:00 EFTERMIDDAGSKAFFE 15:30 VAD ÄR BRA BETYGSKRITERIER? Sammanhanget där vi bedömer och betygsätter (bl a kopplingen examensmål, lärandemål, undervisningsformer och examination) Hur skapas gemensamma bedömningsgrunder? Betygskriteriernas roll vid betygssättningen Vad är bra betygskriterier? Katarina Rupar-Gadd, universitetslektor i Bioenergiteknik, Linnéuniversitetet. Katarina har arbetat med utbildningskvalitet och pedagogisk utveckling i olika former sedan 2006, främst inom ingenjörsutbildning. 16:30 MODERATORN AVSLUTAR DEN FÖRSTA KONFERENSDAGEN Anmäl dig på

3 ONSDAG 6 MAJ 08:30 MORGONKAFFE 09:00 MODERATORN INLEDER DEN ANDRA KONFERENS DAGEN 09:10 ATT UTFORMA MÅLRELATERADE BETYGS- KRITERIER MED ANPASSAD EXAMINATION Den högskolepedagogiska kursen Utveckla lärandet med betygskriterier Ett strukturerat arbetssätt för att uppnå detta Praktikfall: lärande examination med betygskriterier Praktikfall: traditionell tenta med betygskriterier Viggo Kann, professor i datologi, KTH. 10:00 FÖRMIDDAGSKAFFE 10:30 STUDENTPERSPEKTIV PÅ BEDÖMNING OCH BETYGSKRITERIER Har vi betygskriterier för studentens eller lärarens skull? Behöver vi ett nytt betygssystem eller tydligare skrivna betygskriterier? Hur kan tydliga betygskriterier användas i undervisningen så att studenten upplever bedömningen som rättvis och objektiv? Finns det en motsättning mellan studentens behov av rättssäkerhet och lärarens behov av flexibilitet vid bedömningen? Kave Noori, studentombud, Karlstads universitets studentkår. Kave har jobbat som studentombud sedan 2011 och sitter i SUHFs arbetsgrupp för betygsfrågor. Han har tidigare jobbat på Södertörns högskolas studentkår. Kave har ett stort intresse för kvalitets- och rättssäkerhetsfrågor och försöker se problemen utifrån skärningspunkten mellan pedagogik och juridik. 11:30 LUNCH 12:30 ATT FORMULERA OCH IMPLEMENTERA BETYGS- KRITERIER Var ska man börja? Vilka är de främsta fördelarna? Vilka är de främsta utmaningarna? Hur kan man använda betygskriterier tillsammans med studenterna? Vad tycker studenterna? Vad tycker lärarna? Emma Lundkvist har under de senaste femton åren arbetat som lärare (många år studierektor) vid den Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet. Sedan 5 år är hon programsamordnare för Receptarieprogrammet och två masterprogram. Sedan några år tillbaka är 30 % av anställningen som pedagogisk utvecklare på Enheten för kvalitetsutveckling och universitetspedagogik, Uppsala universitet. Emma började 2008 arbeta med att ta fram betygskriterier utifrån kursmål, tillsammans med lärarkollegor. Emma är utbildad receptarie och farmacie magister. 13:15 KREATIV KURSDESIGN FÖR RÄTTSSÄKER BEDÖM- NING: STYRKOR, SVAGHETER OCH UTMANINGAR Med utgångspunkt från ett urval av kurser anlägger Osman Aytar ett kritiskt perspektiv på hur en rättssäker bedömning kan uppnås genom kursdesign och på de styrkor, svagheter och utmaningar som finns i arbetet för en sådan kursdesign Osman Aytar, docent i socialt arbete, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola. 14:00 EFTERMIDDAGSKAFFE 14:30 BEDÖMNINGS- OCH BETYGSKRITERIER INTE ALLTID SÅ ENKELT Betygskriterier tankar om relevans och precision Motiverar mer av samma sak högre betyg? Kan en kunskapsbrist uppvägas av mer kunskap i något annat? Rolf Zale, universitetslektor, Umeå universitet. 15:15 SJÄLVSTÄNDIGHET SOM AKADEMISK KOMPETENS: VAD INNEBÄR DET OCH HUR BEDÖMS DET? Hur självständighet som begrepp används i styrdokument Olika sätt att förstå begreppet självständighet (teoretiskt kollegialt) Progression och konstruktiv länkning i relation till självständigt arbete Bedömning av studenters självständighet Jenny Magnusson, lektor i svenska på Södertörns högskola. Jenny har arbetat mycket med högskolepedagogiska frågor, särskilt med fokus mot undervisning av akademiskt skrivande och handledning av självständiga arbeten. 16:00 FRÅGOR. DISKUSSION. 16:15 MODERATORN AVSLUTAR KONFERENSEN Vi reserverar oss för eventuella programändringar Ruth Sylwan I Senior projektledare Informa IBC Sweden I Tfn: I E-post:

4 FÖRDJUPNINGSPASS 4 MAJ RÄTTSSÄKER BEDÖMNING OCH BETYGS- SÄTTNING I HÖGRE UTBILDNING Den 4 maj har du chansen att delta på fördjupningspasset Rättssäker bedömning och betygssättning i högre utbildning. Under detta halvdagspass får du chansen att fördjupa dig ytterligare och få nya kunskaper som du kommer ha stor nytta av i ditt fortsatta arbete. Det är också ett utmärkt tillfälle att utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet. Innehåll: Likvärdig betygssättning rättssäker betygsättning likvärdig bedömning Mätteknisk modell och kunskapsstandardmodell i relation till Bologna Vad är reglerat och vad är inte reglerat? Bedömningsinstrument och dess användningsområden Vilka prov och examinationsformer är förenliga med begreppet Förväntat studieresultat? Betygsättningsprocessen hur kan du undvika fallgroparna? Att använda prov och betyg som ett kraftfullt verktyg för att fler lär sig mer Konkreta exempel och lärdomar Passet leds av Bo Sundblad, universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet, läsforskare och lärarutbildare. Bo har lång erfarenhet av arbete med kvalitativ bedömning, examination och betyg och har varit sakkunnig i politiska utredningar. HÅLLTIDER FÖR FÖRDJUPNINGSPASSET 12:45 Registrering 13:00 Fördjupningspasset startar 14:30 Eftermiddagskaffe 17:00 Fördjupningspasset avslutas NÄTVERKANDE Fortsätt nätverkandet i LinkedIn-gruppen Nätverket för Högre Utbildning (NHU) Följ Informa IBC Sweden på Twitter! Ta del av senaste nytt och ställ frågor till oss!

5 HUR ÖKA KVALITETEN OCH RÄTT- SÄKERHETEN VID FORMULERING AV BETYGSKRITERIER OCH VID BEDÖMNING? Hur hittar man gemensamma bedömningsgrunder? Utbildningssektorn blir mer och mer internationaliserad. Det har medfört behov av ett betygsystem med fler steg så att betygsskalan blir jämförbar länder emellan. Det finns fördelar med en större differentiering men det är också komplicerat att formulera betygsteg när det kan vara små nyansskillnader mellan dem. Det kan också bli så att formuleringarna av kriterier blir så abstrakta att studenten inte förstår vad som förväntas av dem för att uppnå en viss bedömningsnivå. Många lärare inom högre utbildning ser behov av att öka sin kunskap om hur de kan formuleras. Syftet med konferensen Betygskriterier och bedömning i högre utbildning är att ge verktyg för att uppnå en kvalitativ och rättssäker betygssättning som samtidigt är hanterbar utan att skapa merarbete. Du kommer att under två dagar ta del av många aktuella praktikfall, erfarenheter och få tips som kommer hjälpa dig i ditt arbete framöver. Ta del av erfarenheter från Stockholms universitet, Linnéuniversitet, Linköpings universitet, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad, KTH, Karlstads universitet, Uppsala universitet, Mälardalens högskola, Umeå universitet och Södertörns högskola. Konferensen är också ett bra tillfälle att nätverka och dela erfarenheter och tankar med kollegor från andra lärosäten kring de utmaningar du möter i din yrkesroll. PS. För dig som vill fördjupa dig lite extra erbjuder vi ett halvdagspass på temat Rättssäker bedömning och betygssättning i högre utbildning. Varmt välkommen! Ruth Sylwan Senior projektledare Informa IBC Sweden Tfn: E-post:

6 Avs: Informa IBC Sweden, Box 7022, Stockholm BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING ANMÄL DIG REDAN IDAG! Tfn Fax E-post Online ANMÄLAN DELTAGARE 1 Namn ANMÄLAN DELTAGARE 2 Namn E-post Befattning Tfn Mobil BOKNINGSDETALJER DELTAGARE 2 Konferens Konferens + fördjupningspass E-post Befattning Tfn Företag Adress Mobil ANMÄLAN DELTAGARE 3 Namn E-post Befattning Postadress Tfn Mobil Referens BOKNINGSDETALJER DELTAGARE 1 Konferens Konferens + fördjupningspass ANMÄLAN OCH BETALNINGSVILLKOR Priserna är exklusive moms och inkluderar elektronisk dokumentation, lunch och kaffe. Lokal meddelas en månad innan konferensen via e-post och via vår hemsida betyg PRIS T.O.M 27/3 FR O M 28/3 Konferens + fördjupningspass kr kr Konferens kr kr Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen och bekräftas via , debiteras ingen avgift om avbokningen sker 28 dagar före första konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast 14 dagar före och 100% om avbokningen sker senare. Om du får förhinder och inte har möjlighet att delta kan du självklart överlåta din plats till en kollega. BOKNINGSDETALJER DELTAGARE 3 Konferens Konferens + fördjupningspass VIKTIG INFORMATION OM DOKUMENTATION Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund. För att kunna erbjuda en uppdaterad och korrekt version har vi därför valt att tillhandahålla dokumentationerna elektroniskt. I anslutning till konferensen får du, via lösenord, tillgång till dokumentationen på vår webbsida. Vid problem med nedladdning vänligen kontakta Kundtjänst, tfn Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du skriver ut och tar med dig den till konferensen. OM INFORMA IBC SWEDEN Informa IBC Sweden tillhör Informa Plc. Informa är världens största börsnoterade organisatör av mässor, event, konferenser och kurser och tillhandahåller mötesplatser och möjligheter för kunskap att delas världen över. Informa har drygt 8000 anställda på 150 kontor i 40 länder. Informa IBC Sweden startade sin verksamhet 1994 och genomför årligen 200 mässor, konferenser, kurser och utbildningar på den svenska marknaden. Våra tusentals deltagare är beslutsfattare från både privata näringslivet och offentlig sektor. Målsättningen är att ge våra deltagare ny och utvecklande kunskap med de mest kända experterna inom respektive område. Våra produkter erbjuder också möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter Läs mer på: Informa bringing knowledge to life I8Q4G/1505 INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, Informa IBC Sweden, Box 7022, Stockholm. E-post: Personuppgiftsansvarig är Informa IBC Sweden.

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro Ekonomidagarna Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro 2015 www.ekonomidagarna.se Anne Andersson, Örebro kommun Sasja Beslik, Nordea Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Christina

Läs mer

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

Morgondagens Seniorboende

Morgondagens Seniorboende Morgondagens Seniorboende 8-9 november 2010 Stockholm Behov, Tillgänglighet, Flexibilitet Lyssna till 4 högintressanta Konferensen vänder sig till Morgondagens seniorer så vill 40-talisterna bo Vad innebär

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

General Update i allmänmedicin

General Update i allmänmedicin General Update i allmänmedicin 15-17 november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro 17-19 januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation KONFERENS 22-23 APRIL 2015 SUMMIT GREV TURE, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden KONFERENS 2-3 JUNI FINLANDSHUSET, STOCKHOLM

Läs mer

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

Marketing Excellence 2015

Marketing Excellence 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Marketing Excellence 2015 Konferens 10 Mars 2015 Summit Grev Ture, STOCKHOLM 10 marknadsutmaningar du behöver hantera 2015! #Utmaning 1: Marknadsföring

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer