NV nytt. December Redaktör: Lars Hedin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NV nytt. December 2006. Redaktör: Lars Hedin"

Transkript

1 NV nytt December 2006 Redaktör: Lars Hedin

2 Några nyttiga notiser Felanmälan görs endast hos FSS på telefon måndag fredag eller via e-post Vanadisbergets ÅterVinningsCentral håller öppet måndag fredag och lördag söndag Handlingar rörande pantsättning skickas direkt till ISS Ekonomiförvaltning, Box 307, Uppsala. Föreningens hemsida: Föreningens telefonsvarare: OBS! Ingen felanmälan på detta nummer! Föreningens e-postadress: Uppgifter om lägenhetens förmögenhetsvärde finns på avin för medlemsavgifter för första kvartalet Användes senare vid deklarationen. Riv ut det här bladet och sätt upp det på insidan av dörren till städskåpet, så har du uppgifterna tillgängliga när du behöver dem! 2

3 Kära grannar! Ack, nu är det vinter och skidan den slinter i bukter och finter, går bra går bra! Ja, det stämde säkert när Zacharias Topelius någon gång under förrförra seklet skaldade texten till denna kända barnvisa. Men det var då det. Åtminstone här i stockholmstrakten verkar det dröja innan vi kan ställa oss på laggarna och ge oss ut i skidspåren. För att ni ska ha något att göra i väntan på det verkliga vintervädret erbjuder vi här ett välmatat nummer av NV-nytt, med nyheter och information av diverse slag att ta del av under pauserna i julstöket. Värmeprojektet en sammanfattning Projektet, som beräknas vara slutfört under december, består av två delar: dels installation av bergvärme, dels installation av s.k. värmeväxlare som tar till vara värme i den utgående ventilationsluften. Här först lite information om den tekniska sidan av saken. Vad är bergvärme? Bergvärme är egentligen solvärme som lagras i berggrundens vatten. Man hämtar man upp värmen från berget och omvandlar den till värme i huset. Fördelen med att använda berggrunden som värmekälla är att den håller relativt konstant temperatur året om. Hur fungerar det? En bergvärmeanläggning består av en eller flera borrade energibrunnar och en eller flera värmepumpar, samt ett vattenburet uppvärmningssystem. I varje energibrunn, som automatiskt fylls med vatten som sipprar in från det omgivande berget, löper en vätskefylld s.k. kollektor, en slang med en vätska som cirkulerar i systemet och hämtar upp värmen från vattnet i borrhålen till värmepumpen. Vätskan som pumpas ned i berget ligger på ca +/ 0 C, och den som kommer upp har ca +8 C det är det som är finessen! I värmepumpen förvandlas den varma vätskan från energibrunnen till ånga och komprimeras, vilket gör den väldigt varm. Den heta ångan avger så sin värme till det vatten som cirkulerar i husets radiatorer eller förbrukas som varmvatten, och kondenseras sedan åter till nästan nollgradig vätska, som pumpas ned i energibrunnen, värms upp och så påbörjas nästa varv... I vårt fall har vi låtit borra 21 ca 200 meter djupa energibrunnar, som anslutits till tre värmepumpar i pannrummet. Och det där med värmeväxlare? Den luft som ventileras ut ur våra hus är alldeles för varm vi eldar för kråkorna. Utluftens temperatur håller för närvarande ca 22 o C och kommer att sänkas till ca 7 o C med hjälp av värmeväxlare som placeras i fläktrummen högst upp i varje port. Även i detta fall kommer överskottsvärmen att transporteras i rör till tre värmepumpar i pannrummet och en i källaren i lilla huset. Det var det tekniska. Men Vad vinner vi på värmeprojektet? Tillsammans kommer dessa båda projekt att kunna förse våra hus med värme och varmvatten och göra oss i hög grad oberoende av de alltmer stigande priserna på olje- och elmarknaden. Som en försäkring inför extra kalla vinterdagar har vi vår oljepanna och vår elpanna, som hjälper oss att på bästa ekonomiska vis komplettera värmebehovet om bergvärmen inte skulle räcka till. Våra kostnader för uppvärmning beräknas totalt att sjunka från nuvarande ca två miljoner per år till ungefär hälften! 3

4 Och låt oss inte glömma miljöaspekten. Såväl bergvärme som värmeväxlare kräver förstås energi för att fungera, men ändå kommer vår totala energiförbrukning genom dessa båda projekt att minskas till knappt hälften av den nuvarande. Vår trädgård. Trädgårdssidan av vår fastighet har länge behövt en upprustning som under åren tyvärr fått stå tillbaka för andra, mer akuta åtgärder. I samband med värmeprojektet kommer vi nu dock att börja åtgärda även denna viktiga fråga. Styrelsen har inrättat en arbetsgrupp, Trädgårdsgruppen, som under året knutit till sig ett antal intresserade medlemmar i föreningen. Många förslag till förbättringar och förändringar finns i trädgårdsprojektet, och det skulle kunna kosta hur mycket som helst men vi måste prioritera. Högt upp på listan ligger lekplatserna. De har ju några år på nacken och uppfyller dessutom till vissa delar inte gällande säkerhetskrav. Trädgårdsprojektet har därför under hösten inletts med att vi börjat ställa i ordning den nedre lekplatsen vid lilla huset. Åtgärder på den större lekplatsen och på övriga delar av trädgårdssidan norr om gångvägen får vänta tills senare vi kan här inte göra något förrän bergvärmeprojektet är avslutat: det kan komma att kräva grävningsarbeten i anslutning till terrasserna. En annan åtgärd som efterlängtas av många är en utgallring av skogspartiet söder om huset ned mot Bergiusvägen. Ett projekt med utglesning av växtbeståndet kommer därför att genomföras i början av 2007, dels på stadens mark, dels på föreningens mark i samarbete med stadsdelsförvaltningen. Målsättningen med gallringen är att lyfta fram karaktären av ädellövskog med inslag av mogen tall. Aspsly och lönn hålls tillbaka, och ett par granar behöver tas ned. Genom en sådan utglesning får vi in mer sol och ljus och kan så in blommor som prästkrage och liljekonvalj under våra vackra, månghundraåriga ekar. Vi bor verkligen i en ekhage: Här, på Norra Djurgården, är ekarna inte bara ett karakteristiskt kännetecken i vår miljö, de utgör dessutom en ekologisk nisch för en mängd sällsynta och utrotningshotade insektsarter. För att gynna överlevnaden av de gamla träden och för att ge yngre ekar möjlighet att utvecklas till ståtliga, bredkroniga träd kommer vi därför att låta friställa medelgrova ekar genom att ta ned konkurrerande träd och buskar, samt röja kring befintliga grova träd. Nationalstadsparken Framtidens Nationalstadspark Vi har förmånen att bo i världens första Nationalstadspark, inrättad 1995 en grön oas i Storstockholm, med en unik blandning av natur och kultur. Den sträcker sig från Södra Djurgården och Fjäderholmarna i söder till Ulriksdal och Sörentorp i norr. Trots områdets centrala belägenhet i huvudstaden har vi som bor i vår del av parken möjlighet att ströva i månghundraåriga skogsmarker och bada från egen badklippa vid Brunnsviken eller Lilla Värtan. Då Nationalstadsparken inrättades infördes ett särskilt skydd i dåvarande Naturresurslagen, numera Miljöbalken: Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas Länsstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett program för hur områdes unika kultur- och naturvärden ska utvecklas, skötas och förvaltas, en mycket intressant läsning. Vi har ett antal exemplar av programmet, så om du är intresserad 4

5 kan du få ett eget exemplar om du e-postar till eller ringer vår telefonsvarare Översiktsplan för Nationalstadsparken Stockholms Stadsbyggnadskontor har äntligen tagit fram ett förslag till översiktsplan för stockholmsdelen av Nationalstadsparken. Översiktsplanen ska ge stadens syn på hur parken ska bevaras och utvecklas som ett historiskt landskap och som en del av Stockholms stad. Den ska tjäna som vägledning för markanvändning och bebyggelse och för hur det lagskydd som omfattar Nationalstadsparken ska tillämpas. Det nu aktuella förslaget till översiktsplan ligger till grund för den remissrunda som pågick fram till 1 november 2006 och syftade till att komplettera förslagets innehåll med synpunkter från enskilda, myndigheter och organisationer. I remissvaren ställer sig många kritiska till att Nationalstadsparken delas upp i parklandskap och mera bebyggda områden. Man menar att detta minskar skyddet för parken som helhet och inbjuder till oönskad förtätning av bebyggelsen, varigenom Nationalstadsparken ytterligare skulle naggas i kanten. Men det förekommer också remissvar där man vill delvis sätta lagen om Nationalstadsparken ur spel. Bland annat hävdar markkontoret i Stockholm att Vetenskapsstaden ska kunna utvecklas utan att de särskilda bestämmelserna för Nationalstadsparken lägger hinder i vägen. Vetenskapsstaden är ett antal vetenskapliga institutioner, de flesta belägna norr om tullarna (i Universitetet, Riksmuseet och Bergianska, men även i Kräftriket, Albano, KTH och KI). Bäddat för strid, med andra ord. Taxeringsvärdet Låt oss först som sist ta upp några mindre positiva bakgrundsfakta, innan vi presenterar de goda nyheterna. Skatteverket genomför nu en allmän fastighetstaxering för flerbostadshus, vilken kommer att innebära ändrade taxeringsvärden från och med år I vårt fall har man aviserat en mycket kraftig höjning, från nuvarande 128,3 miljoner kronor upp till orimliga 221 miljoner, detta grundat på skatteverkets riktvärden för Värdeområde Norra Djurgården, där vår fastighet är placerad. Taxeringsvärdet har under åren haft avgörande betydelse för föreningens skattekostnad. Med hittillsvarande skatteregler skulle föreningens skattekostnad för år 2007 öka från nuvarande 1,5 miljoner till 2,5 miljoner kronor (Men se nedan!). Hur fastighetsbeskattningen kommer att se ut i det framtida system som man nu utreder är svårt att veta. Det är dock möjligt / troligt att taxeringsvärdet där kommer att ingå som en faktor och därmed påverka föreningens totala skattekostnad. Vi anser det därför ytterst angeläget att redan nu verka för att kommande taxeringsvärde hamnar på en rimlig nivå, och har hos Skatteverket argumenterat för att de angivna förutsättningarna är orealistiska med tanke på vår fastighets speciella läge inom värdeområdet. Om man accepterar våra argument bör taxeringsvärdet för år 2007 hamna på strax under 170 miljoner, vilket även detta skulle innebära en kraftig höjning, men ändå vara ett rimligare värde vid framtida fastighetsbeskattning. Det här var de dåliga nyheterna... 5

6 och nu till de goda! Lägre skattekostnad år 2007 Regeringens budgetproposition innebär förbättrad kostnadssituation för bostadsrättsföreningar. Fastighetsskatten lindras För beskattningsåren 2007 och 2008 ska fastighetsskatt för flerbostadshus tas ut på det lägsta av 2006 och 2007 års taxeringsvärden. För vår förening innebär detta att taxeringsvärdet för år 2006 kommer att utgöra underlag för taxering Dessutom sänks skattesatsen från 0,5 % till 0,4 %. Föreningens kostnad för fastighetsskatt för år 2007 kommer därmed att minska med kronor. Inkomstskatten slopas Inkomstskatten (skatten på schablonintäkt) har med tiden blivit en allt större utgift för bostadsrättsföreningar, och det är ett stort framsteg att den tagits bort. I vår förening betalar vi detta år kronor i inkomstskatt, och om man till detta lägger fastighetsskatten, så kan man utan överdrift tala om dubbelbeskattning. Om regeringens budgetproposition går igenom vilket väl är sannolikt med tanke på det parlamentariska läget kommer föreningen alltså att för 2007 få en minskad skattekostnad med sammanlagt ca kronor. Våra månadsavgifter kommer därmed att fortsatt kunna ligga på nuvarande jämförelsevis låga nivå. Förmögenhetsvärdet för bostadsrätterna förväntas att förändras med bara några få procent. ROT-avdrag För att öka sysselsättningen inom byggsektorn infördes under år 2004 en möjlighet för bl. a. fastighetsägare att erhålla skattereduktion för byggnadsarbeten utförda under perioden 15/ /6 2005, s.k. ROT-avdrag. Skattereduktionen uppgick till 30 % av arbetskostnaden för utförda arbeten. Föreningen hade i början av år 2004 vissa byggnadsarbeten på gång, och ytterligare ett antal byggnadsprojekt var planerade. För att kunna ta del av skattereduktionen startade vi vissa projekt något tidigare. Detta gällde framför allt renoveringen av fastighetens norr- och västerfönster samt ombyggnad av ventilationssystemen i garage och trappuppgångar. Vi har sänt in ansökan om ROT-avdrag till Skatteverket i två omgångar: Ansökan rörande arbeten utförda under 2004 godkändes under år 2005 och innebar en skattereduktion med kronor, som ingick i årsredovisningen för år Ansökan gällande arbeten utförda under första halvåret 2005 insändes under sensommaren Det beslut som Skatteverket meddelat kommer att innebära en skattereduktion med kronor för år Föreningen har alltså genom ROTavdraget tillförts totalt hela kronor, en välkommen reduktion av tidigare bokförda kostnader för byggnadsarbeten. Därtill kan vi glädjas åt att många av föreningens medlemmar fått privat skattereduktion, bl.a. i samband med det program för renovering av våtrum som pågick under den aktuella perioden. El-avfall och annat privat skräp Vi har försökt att vara så tydliga det bara går i vår information i den här frågan, men har som det verkar inte nått fram till alla boende i huset. Än en gång påminner vi nu om att el-avfall inte får lämnas i grovsoprummet. Elektriska apparater (med sladd och/eller batteri) får inte lämnas där, utan måste lämnas till återvinningscentralen i Vanadisberget. Och för tydlighetens skull: det hjälper inte att klippa av sladden! Vi vill inte gärna tro att det i vårt hus finns personer som anser sig kunna köra i en egen gräddfil och bete sig som de vill, på bekostnad av alla andra som solidariskt 6

7 ställer upp och själva tar hand om sitt eget avfall. Vi föredrar t.ex. att tro att de datorer som placerades i grovsoprummet under hösten råkade hamna där p.g.a. ägarens obetänksamhet... Vart tog papperskorgarna i garagen vägen? Papperskorgarna i garagen har allt oftare fyllts med matrester, blöta trasor och annat elände, vilket naturligtvis skapat en härlig odör som dragit till sig allehanda ohyra. Vissa personer inte du, förstås! klarar tydligen inte av att visa den hänsyn som vår fastighetsförvaltare FSS länge efterlyst via särskilda anslag. Papperskorgarna har därför av hygieniska skäl tagits bort och vår fastighetsskötare kan ägna sig år angelägnare uppdrag än att agera städgubbe efter oss. Privat grovskräp. Somliga kreativa personer har tänkt till ordentligt. Tusan också, nu har jag producerat skräp igen. Men Aha! jag kan ju lägga mitt eget skräp innanför källardörren, så slipper jag att ta hand om det själv! Det får väl någon annan göra smart! FSS har fått köra bort bildäck, TVapparater, skrivare, brädor och annat som slängts in. Man undrar verkligen för att inte tala om vad det kostar oss alla Vårt ansvar. Allt vi företar oss i husets gemensamma utrymmen påverkar vår trivsel och vår ekonomi: din och min kort sagt föreningens, och påverkar förstås vår månadsavgift. Låt oss alla därför försöka bidra till en god gemenskap i vår förening och minska de onödiga utgifterna. De pengar som går till detta städande efter andra skulle säkert de flesta av oss vilja använda till regelrätt underhåll eller andra angelägna frågor. Cyklar och barnvagnar Barnvagnar får inte stå i trapphus. Det blir konsekvenserna av att Kammarrätten i Stockholm beslutat att inte överpröva en dom i länsrätten tidigare i år. Denna mycket omskrivna dom gäller en grannförening till oss i Ekhagen. I domen slår man fast att barnvagnar inte får förvaras i trapphuset eller utanför lägenhetsdörrarna. Domen ger brandförsvaret rätt att kräva att trapphusen i alla flerbostadshus har fria utrymningsvägar och att fastighetsägarna ordnar annan förvaring av barnvagnar. Länsrätten hänvisar i sitt domslut till lagen om skydd mot olyckor (LSO). Enligt denna lag får inga lösa eller brännbara föremål förvaras i trapphus, och dit räknas alltså barnvagnar. Utrymningsvägar ska hållas fria även från andra lösa föremål och brännbart material. Därför får t.ex. inte heller cyklar, tidningsbuntar och kartonger ens tillfälligt förvaras i trapphus. I våra hus finns ju särskilda barnvagnsrum, där vi hittills tillåtit parkering även av cyklar. Nu börjar antalet små barn glädjande nog att öka i föreningen, och vi måste därför be alla som parkerar sin cykel i något av våra barnvagnsrum att på sikt försöka hitta en annan plats. Ett första praktiskt alternativ för dem som har garageplats är förstås att parkera cyklarna där. Ett andra alternativ är de speciella cykelrum som finns både i lilla och stora huset. Cykelrummet till vänster om port 3 kommer att utrustas med krokar i taket för att utöka parkeringsmöjligheterna, och dessutom har i övre garaget en mindre garageplats reserverats för uppställning av cyklar. Och det må vara bekvämt att förvara skidor, pulkor, stövlar och ytterskor utanför den egna lägenhetsdörren. Men även sådana ting utgör alltså en säkerhetsrisk vid eventuell utrymning, t.ex. i samband med brand. Förvara därför även sådana ting där de hör hemma. Brandfara Vi kunde nyligen i massmedia ta del av de ruskiga nyheterna om branden i ett hyreshus på Henrikdalsberget, där hela vindsvåningen brändes ut. Man glömmer gärna 7

8 hur lätt en brand kan uppstå, både i den egna lägenheten och i allmänna utrymmen i huset har du själv t.ex. en brandsläckare hemma? Och brandvarnare? Ett tips till en början: Se Med detta NV-Nytt bifogas ett informationsblad från Räddningsverket med råd och tips. Om vi läser igenom dem och försöker leva efter dem så minskar risken för brand i våra hus och vi kan sova lugnare om natten. Tilläggsförsäkring Som bostadsrättshavare har man betydligt större ansvar än en vanlig hyresgäst. Det stadgeenliga reparationsansvaret efter en skada kan ofta komma som en kalldusch. Skador som orsakats av läckage genom bristfälliga tätskikt i badrum bekostas t.ex. av bostadsrättshavaren själv. Man är alltså reparationsansvarig för skadorna inne i ett badrum där ytskiktet släppt igenom vatten och detta oavsett om man på något sätt varit vårdslös eller inte. Hur kan man skydda sig? Tänk på att den vanliga hemförsäkringen enbart avser lösa ting. Man bör alltså som bostadsrättshavare se till att teckna ett bostadsrättstillägg som en komplettering till den vanliga hemförsäkringen. Man kan genom en sådan tilläggsförsäkring skydda sig delvis, men aldrig helt. Dels finns alltid en egen självrisk, dels kan den skadade egendomen vara undantagen eller helt eller delvis avskriven p.g.a. ålder. Åldersavdrag En princip i försäkringen är att man inte ska tjäna på en skada. Detta innebär t.ex. att man vid ett badrumsläckage ersätts bara för det värde som badrummet faktiskt har vid skadetillfället. I ett äldre badrum är (som man uttrycker det) ytskiktet helt eller delvis avskrivet. Har man ett gammalt badrum får man sannolikt betala stora delar av kostnaden för ytskiktet med egna medel. Vad gör man? Det bästa är självfallet att det inte inträffar någon skada. Man kan därför bara understryka hur viktigt det är att den som har ett badrum med gamla ytskikt faktiskt renoverar innan skadan kommer. Om skadan ändå är ett faktum är det viktigt att man minskar sin egen kostnad genom att ha rätt försäkring med bostadstillägg! Kontakta ditt försäkringsbolag om du är osäker! Sesam öppna dig! Och som genom ett trollslag öppnar sig garageporten där i snöovädret / hällregnet, utan att du har behövt utsätta dig för vädrets makter! Vi har nu tagit hem ett antal fjärrkontroller till garageportarna. Varje fjärrkontroll programmeras för den garageport den är avsedd för. Om du vill köpa en fjärrkontroll till vårt inköpspris, totalt 998 kr, så ber vi dig kontakta föreningen. Maila till eller lägg en lapp i föreningens brevlåda, Docentbacken 9 bv, så tar vi kontakt. Anmälan om renovering Innan du startar en renovering av badrum eller kök: Tänk på att detta alltid ska anmälas till vår förvaltare Leif Nordquist. Lättast gör man detta genom att ringa till föreningens telefonsvarare så tar Leif kontakt. Man kan också e-posta till: Minns även att avstängning av vatten i samband med renovering endast får ske efter samråd med FSS fastighetsskötsel, tel Vår nya hemsida Vår hemsida har flera viktiga funktioner. Den ska dels vara ett hjälpmedel för att sprida information till medlemmarna, dels även ett fönster ut mot omgivningen. Mäklare och spekulanter på lägenheter i 8

9 föreningen ska kunna informera sig utan att behöva ringa till styrelsen i tid och otid, och man ska där även kunna ta del av stadgar, ekonomiska rapporter och annan viktig information. Hemsidor måste vårdas och uppdateras. Man kan se exempel på utmärkta hemsidor i bostadsrättsföreningar, men också dess motsats En inaktuell hemsida är ingen bra reklam för en förening. Att t.ex. låta en gammal styrelselista från 2004 ligga ute på hemsidan ger verkligen inget bra intryck. Under ledning av vår webmaster Kalle Beijer har vi nu tagit fram en ny hemsida. Gå in och titta på Sidan är fortfarande under utveckling och inte riktigt färdig i alla detaljer. Kalle vill mycket gärna få reaktioner från oss medlemmar, såväl ros som ris. Till exempel: Vad saknas? Hör av er till Problem med bredbandet? Klagomålen mot bredbandsleverantörerna har ökat i omfattning. Det handlar främst om hur svårt det är att kunna få en vettig och snabb hjälp när något krånglar. Vår leverantör Bredbandsbolaget klarar sig dock ganska bra, medan vissa andra bolag får riktiga bottennoteringar. Ändå har även vi ibland orsak att inte vara nöjda med vår bredbandsuppkoppling. Sammanslagningen av Bostream (vår ursprungliga leverantör) och Bredbandsbolaget har tydligen medfört en del interna problem vad gäller överlämning av information. Om du kontaktar Bredbandsbolaget för att få hjälp med något problem, påpeka då att du är en Bostreamkund, så bör du komma till rätt person. Varje grupp inom supporten ska ha en eller flera medarbetare som är uppdaterade på just Bostream. Telefonnummer till felanmälan är Om du funderar på att ansluta dig till Bredbandsbolaget kan du kontakta föreningen, så lämnar vi över skriftlig information. OBS! Om du har problem med TV-kanaler eller uppkoppling till Internet via telefonledning eller TV-uttag (modem, ADSL eller liknande) ska du INTE ringa till Bredbandsbolaget! Hit ska du bara vända dig om din dator (via kabel, eller trådlöst via router) är uppkopplad till det uttag som monterats innanför din ytterdörr. Grönt är skönt! I den bästa av världar har man en välsorterad livsmedelsaffär alldeles in på knuten, med en stor och fräsch frukt- och grönsaksdisk med ekologiska alternativ. Så väl inrättat är det nu inte i vårt område. Vi är nog därför många som utan att vara alltför kräsna väljer att handla på annat håll för att få just det vi vill ha. Men för den som har tillgång till Internet finns det hjälp: Man kan få frukt och grönsaker hemkörda till dörren. Om du går in på någon av nätsidorna eller kan du välja mellan en lång rad alternativ, som omfattar även andra ekologiskt odlade produkter, som kaffe, te, ägg m.m. Omsättningstakten på våra bostadsrätter Här nedan hälsar vi nya medlemmar välkomna, och det kan i detta sammanhang vara intressant att få veta något om omsättningstakten på bostadsrätter i vår förening. Av en slump kan det bli så att ett par eller flera lägenheter i huset, och rent av i en och samma uppgång, samtidigt utbjuds till försäljning. Grannarna kanske då undrar: Varför flyttar så många härifrån? Men det är faktiskt inte alls så många som flyttar härifrån! 9

10 Alltsedan föreningen bildades för snart tio år sedan har 76 bostadsrätter sålts. Utslaget på det totala antalet bostadsrätter i föreningen innebär det en omsättning på i runda tal 6 % per år. På stockholmsmarknaden i stort är omsättningen av bostadsrätter i snitt 8 %, d.v.s. klart högre än här på Docentbacken: Man verkar trivas med sitt boende i vår förening! Och även om man trivs här, visst är det väl en fördel att över huvud taget kunna flytta härifrån, när familjen blir större eller av andra skäl? När vi fortfarande var hyresgäster satt många av oss fast i kontrakt som bestämde att om man hade fått sin lägenhet via Universitetet (där många av oss var eller hade varit anställda) så kunde man inte byta den på den öppna marknaden. Nya medlemmar i föreningen Hjärtligt välkomna önskar vi våra nya medlemmar Johanna Axencrantz (1B:2), Mathias Bohman och Helena Lundgren (1B:1), Nordine Baraka (1A:2), Lars Borg och Karin Åhrén (1B:5), Stina Bäckström och Frank Sjöman (13:6), Fredrik Häggström (11:6), Ted Johansson och Heidi Johansson Grohne (1A:4), Carl Johan Liljegren och Katarina Swahn (11:5) samt Linus Hagström och Anneli Silvén Hagström (3:3). Vi hoppas ni ska trivas i föreningen och våra natursköna omgiv-ningar. Nu bestämmer vi själva om vi vill flytta eller bo kvar! Och till sist: Var försiktig med levande ljus! Lämna aldrig brinnande ljus utan uppsikt! I allt festligt julstök och i all glammande julsamvaro med familj och vänner är det lätt att glömma bort det lilla ljuset i farfars träljusstake: Det står ju och lyser så fint där i fönstret, vid gardinen som moster Greta vävde Lita inte bara till den brandvarnare som installerats i din lägenhet Du måste själv vara vaksam: Levande ljus är alltid en säkerhetsrisk! * Och nu, till slut och äntligen, från oss alla, till er alla En God Jul och ett Gott Nytt År! 10

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Bo-info för hyresgäster

Bo-info för hyresgäster Bo-info för hyresgäster Bostadsrättsföreningen Åsunden www.brf-asunden.se Detta dokument tillhör lägenhet nr... med adress Sköntorpsvägen... Rev 2010-01-16 Bo-info. Sidan 1 av 6 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR VATTENSKADOR BRF NIPFJÄLLET 10 A. ALLMÄNT Vårt kallvatten levereras av Stockholm vatten och varmvattnet kommer från Fortum till både fjärrvärme och varmvatten i kranarna. All vattenförbrukning faktureras

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA

TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA TRIVSELREGLER Dessa trivselregler är framtagna för att vi tillsammans skall kunna skapa trivsel, gemenskap och en bra miljö, allt till så låga kostnader som möjligt.

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Tegelviksgatan 37-39 116 41 Stockholm Brf Sofia Strand, Tegelviksgatan 39, 116 41 Stockholm Sida 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand!

Läs mer

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen Ekegårdsbladet September 2015 www.ekegarden.nu, styrelsen@ekegarden.se Detta blad kan även fås via e-post Gå in på vår hemsida www.ekegarden.se och följ instruktionerna. Nu nalkas höstens friska luft och

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Brf Starrbäcken 2 Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Viktiga telefonnummer och e-postadresser. Drift och skötsel, felanmälan vardagar 7:00 17:00: 08-560 502 19 eller www.jensendrift.se Jouranmälan utanför kontorstid Vardagar 17.00

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet Just nu arbetar styrelsen med två saker, en förstudie om bergvärme samt eventuellt byte av fastighetsskötare. Du kan läsa mer om bergvärme längre fram i detta informationsblad. När

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

VÄRT ATT VETA OM BRF LINERO.

VÄRT ATT VETA OM BRF LINERO. Bostadsrättsföreningen Linero i Lund Uppdaterad 15 januari 2017 VÄRT ATT VETA OM BRF LINERO. Detta informationsblad ska försöka ge medlemmarna i bostadsrättsföreningen Linero en samlad information om bostadsrättsföreningens

Läs mer

Senast reviderad: 2013-03

Senast reviderad: 2013-03 Välkomna till Vi vill hälsa dig välkommen som medlem till Brf Trädgården i Karlstad och hoppas att du kommer trivas här. Här kommer information som varje medlem bör känna till. Är det något du funderar

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Trivselregler. Allmänt

Trivselregler. Allmänt Trivselregler För att föreningen skall fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Ge därför dessa punkter en stunds eftertanke. Bostadsrättshavare och hyresgäster

Läs mer

NYHETSBREV December 2015

NYHETSBREV December 2015 NYHETSBREV December 2015 Föreningens Ordförande har ordet Ännu ett år har nu passerat i vår unga förening. Ett år som det hänt mycket spännande i och som kännetecknats av många projekt som har färdigställts.

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER Bostadsrättsföreningen Astrea 14

TRIVSEL- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER Bostadsrättsföreningen Astrea 14 TRIVSEL- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER Bostadsrättsföreningen Astrea 14 Dessa trivsel- och ordningsföreskrifter har beslutats av styrelsen att gälla fr o m januari 2016. 1. Förändringar i lägenheten Mindre

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen Rätt inomhusklimat så fungerar värmen 1 20 21 grader i Stockholmshems lägenheter en temperatur de flesta är nöjda med. 2 Värme inomhus Ett bra inomhusklimat är viktigare än vad man kan tro, både för att

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Lite om regler Vid ny- och ombyggnation är det plan och bygglagen och lagen om tekniska egenskaper som reglerar hur brandskyddet skall vara utformat. När byggnaden tas i

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen BRANDSKYDDSPOLICY Bakgrund Ansvaret för att upprätta och arbeta efter en brandskyddsplan åligger sedan 2004 fastighetsägaren enligt Lag (2003:778). Syfte Denna brandskyddsplan

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

LindhagaBladet Sep 2009

LindhagaBladet Sep 2009 LindhagaBladet Sep 2009 Ordförande Kaj Lautinen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Tommy Södervall Axgatan 77 87 77 71 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Viktoria Edvardsson Axgatan

Läs mer

gör vårt boende trevligare

gör vårt boende trevligare Omtanke och sunt förnuft gör vårt boende trevligare Liv och rörelse hör till vardagen i ett flerbostadshus. Att bo nära andra människor ställer därför krav på lyhördhet och omtanke. Alla ska kunna trivas,

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Bävernytt. ordförande h a r o r d e t. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Feb 2008. Du som Medlem är Inbjuden till:

Bävernytt. ordförande h a r o r d e t. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Feb 2008. Du som Medlem är Inbjuden till: Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 1 - Feb 2008 Du som Medlem är Inbjuden till: ordförande h a r o r d e t Styrelsens arbete efter jul och nyår flyter på för fullt. Vi har många bollar i luften. Om inte

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Tillsammans är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. I den här broschyren har vi samlat några tips

Läs mer

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 A Ö en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 Brf Vattentornet 5 2(22) DennaskriftärsammanställdavJohanTaddesse,vidtidpunktenordförandeiföreningen. 2009 03 15 Stockholm Brf Vattentornet

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2011 Bostadsrättsföreningen Minnet 15 Organisationsnummer 769621-1460 Innehåll 1 En handbok för föreningsmedlemmar... 3 2 Om föreningen och huset... 3 3 Allmänna

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS Brandsäkerhet Brandmyndigheten tillåter inte brandfarliga föremål på trapplanen. På grund av brandfaran och för att hålla alla utrymningsvägar öppna

Läs mer

Gökenbladet. November 2009

Gökenbladet. November 2009 Gökenbladet November 2009 Information från styrelsen Brandvarnare Det är varje medlems ansvar att se till att bostaden har en brandvarnare. Styrelsen tycker ändå att det är så viktigt att alla har brandvarnare

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område " Oskarshamn/ Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Vi trivs med läget, perfekt att man kan gå ner till centrum

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Runslingan Välkommen och hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Runslingan byggdes år 1974 och innehåller 197 hushåll. Detta är ett litet häfte för att veta hur vi gör för att få det

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Informationsblad för BRF L21

Informationsblad för BRF L21 Informationsblad för BRF L21 Nr. 3 Oktober 2008 L 21 Infobladet Infobladet planeras att komma ut ca 3 gånger per år. Vi tar gärna emot tips och idéer från våra medlemmar om det är något som ni vill få

Läs mer

I februari påbörjas ett servicearbete på samtliga garageportar. Berörda kommer att informeras ytterligare

I februari påbörjas ett servicearbete på samtliga garageportar. Berörda kommer att informeras ytterligare Januari 2015 Stamarbetet är igång för fullt, nu i Hus 10. Arbetet i samtliga fastigheter kommer att vara slutfört i vår. PEAB kontaktar varje medlem i god tid innan de behöver få tillgång till lägenheten.

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 1 Ordföranden har ordet: Att informera är viktigt och svårt. Information till medlemmar i Matrosen har främst skett via vår hemsida, www.matrosen.se samt på anslagstavlor

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Allmän information och ordningsregler för oss som bor i Bostadsrättsföreningen Heleneborgsparken

Allmän information och ordningsregler för oss som bor i Bostadsrättsföreningen Heleneborgsparken Ordningsregler gällande för Brf Heleneborgsparken Allmän information och ordningsregler för oss som bor i Bostadsrättsföreningen Heleneborgsparken Vår gemensamma egendom omfattar tvättstuga, bastu, motionsrum,

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

Välkommen till. Brf Gubben Noak nr 6

Välkommen till. Brf Gubben Noak nr 6 Välkommen till Brf Gubben Noak nr 6 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till brf Gubben Noak nr 6! I detta häfte hittar du lite information om föreningen samt annan information som kan vara till nytta

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

Första nyhetsbrevet!

Första nyhetsbrevet! Styrelsens informationsbrev Nummer 1-2015 Styrelsen vill genom detta sätt informera medlemmarna om viktiga saker. Ni når styrelsen genom hemsidan www.trollskogen.org BRF Trollskogen Mariehäll c/o Johannesson

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ordningsregler För bostadsrättsföreningen Kista Ängar 2. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

2015-02-02 Sidan 1 av 5

2015-02-02 Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars ändamål är att upplåta bostäder eller lokaler med bostadsrätt åt sina medlemmar (bostadsrättshavare). De regler som

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer