NV nytt. December Redaktör: Lars Hedin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NV nytt. December 2006. Redaktör: Lars Hedin"

Transkript

1 NV nytt December 2006 Redaktör: Lars Hedin

2 Några nyttiga notiser Felanmälan görs endast hos FSS på telefon måndag fredag eller via e-post Vanadisbergets ÅterVinningsCentral håller öppet måndag fredag och lördag söndag Handlingar rörande pantsättning skickas direkt till ISS Ekonomiförvaltning, Box 307, Uppsala. Föreningens hemsida: Föreningens telefonsvarare: OBS! Ingen felanmälan på detta nummer! Föreningens e-postadress: Uppgifter om lägenhetens förmögenhetsvärde finns på avin för medlemsavgifter för första kvartalet Användes senare vid deklarationen. Riv ut det här bladet och sätt upp det på insidan av dörren till städskåpet, så har du uppgifterna tillgängliga när du behöver dem! 2

3 Kära grannar! Ack, nu är det vinter och skidan den slinter i bukter och finter, går bra går bra! Ja, det stämde säkert när Zacharias Topelius någon gång under förrförra seklet skaldade texten till denna kända barnvisa. Men det var då det. Åtminstone här i stockholmstrakten verkar det dröja innan vi kan ställa oss på laggarna och ge oss ut i skidspåren. För att ni ska ha något att göra i väntan på det verkliga vintervädret erbjuder vi här ett välmatat nummer av NV-nytt, med nyheter och information av diverse slag att ta del av under pauserna i julstöket. Värmeprojektet en sammanfattning Projektet, som beräknas vara slutfört under december, består av två delar: dels installation av bergvärme, dels installation av s.k. värmeväxlare som tar till vara värme i den utgående ventilationsluften. Här först lite information om den tekniska sidan av saken. Vad är bergvärme? Bergvärme är egentligen solvärme som lagras i berggrundens vatten. Man hämtar man upp värmen från berget och omvandlar den till värme i huset. Fördelen med att använda berggrunden som värmekälla är att den håller relativt konstant temperatur året om. Hur fungerar det? En bergvärmeanläggning består av en eller flera borrade energibrunnar och en eller flera värmepumpar, samt ett vattenburet uppvärmningssystem. I varje energibrunn, som automatiskt fylls med vatten som sipprar in från det omgivande berget, löper en vätskefylld s.k. kollektor, en slang med en vätska som cirkulerar i systemet och hämtar upp värmen från vattnet i borrhålen till värmepumpen. Vätskan som pumpas ned i berget ligger på ca +/ 0 C, och den som kommer upp har ca +8 C det är det som är finessen! I värmepumpen förvandlas den varma vätskan från energibrunnen till ånga och komprimeras, vilket gör den väldigt varm. Den heta ångan avger så sin värme till det vatten som cirkulerar i husets radiatorer eller förbrukas som varmvatten, och kondenseras sedan åter till nästan nollgradig vätska, som pumpas ned i energibrunnen, värms upp och så påbörjas nästa varv... I vårt fall har vi låtit borra 21 ca 200 meter djupa energibrunnar, som anslutits till tre värmepumpar i pannrummet. Och det där med värmeväxlare? Den luft som ventileras ut ur våra hus är alldeles för varm vi eldar för kråkorna. Utluftens temperatur håller för närvarande ca 22 o C och kommer att sänkas till ca 7 o C med hjälp av värmeväxlare som placeras i fläktrummen högst upp i varje port. Även i detta fall kommer överskottsvärmen att transporteras i rör till tre värmepumpar i pannrummet och en i källaren i lilla huset. Det var det tekniska. Men Vad vinner vi på värmeprojektet? Tillsammans kommer dessa båda projekt att kunna förse våra hus med värme och varmvatten och göra oss i hög grad oberoende av de alltmer stigande priserna på olje- och elmarknaden. Som en försäkring inför extra kalla vinterdagar har vi vår oljepanna och vår elpanna, som hjälper oss att på bästa ekonomiska vis komplettera värmebehovet om bergvärmen inte skulle räcka till. Våra kostnader för uppvärmning beräknas totalt att sjunka från nuvarande ca två miljoner per år till ungefär hälften! 3

4 Och låt oss inte glömma miljöaspekten. Såväl bergvärme som värmeväxlare kräver förstås energi för att fungera, men ändå kommer vår totala energiförbrukning genom dessa båda projekt att minskas till knappt hälften av den nuvarande. Vår trädgård. Trädgårdssidan av vår fastighet har länge behövt en upprustning som under åren tyvärr fått stå tillbaka för andra, mer akuta åtgärder. I samband med värmeprojektet kommer vi nu dock att börja åtgärda även denna viktiga fråga. Styrelsen har inrättat en arbetsgrupp, Trädgårdsgruppen, som under året knutit till sig ett antal intresserade medlemmar i föreningen. Många förslag till förbättringar och förändringar finns i trädgårdsprojektet, och det skulle kunna kosta hur mycket som helst men vi måste prioritera. Högt upp på listan ligger lekplatserna. De har ju några år på nacken och uppfyller dessutom till vissa delar inte gällande säkerhetskrav. Trädgårdsprojektet har därför under hösten inletts med att vi börjat ställa i ordning den nedre lekplatsen vid lilla huset. Åtgärder på den större lekplatsen och på övriga delar av trädgårdssidan norr om gångvägen får vänta tills senare vi kan här inte göra något förrän bergvärmeprojektet är avslutat: det kan komma att kräva grävningsarbeten i anslutning till terrasserna. En annan åtgärd som efterlängtas av många är en utgallring av skogspartiet söder om huset ned mot Bergiusvägen. Ett projekt med utglesning av växtbeståndet kommer därför att genomföras i början av 2007, dels på stadens mark, dels på föreningens mark i samarbete med stadsdelsförvaltningen. Målsättningen med gallringen är att lyfta fram karaktären av ädellövskog med inslag av mogen tall. Aspsly och lönn hålls tillbaka, och ett par granar behöver tas ned. Genom en sådan utglesning får vi in mer sol och ljus och kan så in blommor som prästkrage och liljekonvalj under våra vackra, månghundraåriga ekar. Vi bor verkligen i en ekhage: Här, på Norra Djurgården, är ekarna inte bara ett karakteristiskt kännetecken i vår miljö, de utgör dessutom en ekologisk nisch för en mängd sällsynta och utrotningshotade insektsarter. För att gynna överlevnaden av de gamla träden och för att ge yngre ekar möjlighet att utvecklas till ståtliga, bredkroniga träd kommer vi därför att låta friställa medelgrova ekar genom att ta ned konkurrerande träd och buskar, samt röja kring befintliga grova träd. Nationalstadsparken Framtidens Nationalstadspark Vi har förmånen att bo i världens första Nationalstadspark, inrättad 1995 en grön oas i Storstockholm, med en unik blandning av natur och kultur. Den sträcker sig från Södra Djurgården och Fjäderholmarna i söder till Ulriksdal och Sörentorp i norr. Trots områdets centrala belägenhet i huvudstaden har vi som bor i vår del av parken möjlighet att ströva i månghundraåriga skogsmarker och bada från egen badklippa vid Brunnsviken eller Lilla Värtan. Då Nationalstadsparken inrättades infördes ett särskilt skydd i dåvarande Naturresurslagen, numera Miljöbalken: Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas Länsstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett program för hur områdes unika kultur- och naturvärden ska utvecklas, skötas och förvaltas, en mycket intressant läsning. Vi har ett antal exemplar av programmet, så om du är intresserad 4

5 kan du få ett eget exemplar om du e-postar till eller ringer vår telefonsvarare Översiktsplan för Nationalstadsparken Stockholms Stadsbyggnadskontor har äntligen tagit fram ett förslag till översiktsplan för stockholmsdelen av Nationalstadsparken. Översiktsplanen ska ge stadens syn på hur parken ska bevaras och utvecklas som ett historiskt landskap och som en del av Stockholms stad. Den ska tjäna som vägledning för markanvändning och bebyggelse och för hur det lagskydd som omfattar Nationalstadsparken ska tillämpas. Det nu aktuella förslaget till översiktsplan ligger till grund för den remissrunda som pågick fram till 1 november 2006 och syftade till att komplettera förslagets innehåll med synpunkter från enskilda, myndigheter och organisationer. I remissvaren ställer sig många kritiska till att Nationalstadsparken delas upp i parklandskap och mera bebyggda områden. Man menar att detta minskar skyddet för parken som helhet och inbjuder till oönskad förtätning av bebyggelsen, varigenom Nationalstadsparken ytterligare skulle naggas i kanten. Men det förekommer också remissvar där man vill delvis sätta lagen om Nationalstadsparken ur spel. Bland annat hävdar markkontoret i Stockholm att Vetenskapsstaden ska kunna utvecklas utan att de särskilda bestämmelserna för Nationalstadsparken lägger hinder i vägen. Vetenskapsstaden är ett antal vetenskapliga institutioner, de flesta belägna norr om tullarna (i Universitetet, Riksmuseet och Bergianska, men även i Kräftriket, Albano, KTH och KI). Bäddat för strid, med andra ord. Taxeringsvärdet Låt oss först som sist ta upp några mindre positiva bakgrundsfakta, innan vi presenterar de goda nyheterna. Skatteverket genomför nu en allmän fastighetstaxering för flerbostadshus, vilken kommer att innebära ändrade taxeringsvärden från och med år I vårt fall har man aviserat en mycket kraftig höjning, från nuvarande 128,3 miljoner kronor upp till orimliga 221 miljoner, detta grundat på skatteverkets riktvärden för Värdeområde Norra Djurgården, där vår fastighet är placerad. Taxeringsvärdet har under åren haft avgörande betydelse för föreningens skattekostnad. Med hittillsvarande skatteregler skulle föreningens skattekostnad för år 2007 öka från nuvarande 1,5 miljoner till 2,5 miljoner kronor (Men se nedan!). Hur fastighetsbeskattningen kommer att se ut i det framtida system som man nu utreder är svårt att veta. Det är dock möjligt / troligt att taxeringsvärdet där kommer att ingå som en faktor och därmed påverka föreningens totala skattekostnad. Vi anser det därför ytterst angeläget att redan nu verka för att kommande taxeringsvärde hamnar på en rimlig nivå, och har hos Skatteverket argumenterat för att de angivna förutsättningarna är orealistiska med tanke på vår fastighets speciella läge inom värdeområdet. Om man accepterar våra argument bör taxeringsvärdet för år 2007 hamna på strax under 170 miljoner, vilket även detta skulle innebära en kraftig höjning, men ändå vara ett rimligare värde vid framtida fastighetsbeskattning. Det här var de dåliga nyheterna... 5

6 och nu till de goda! Lägre skattekostnad år 2007 Regeringens budgetproposition innebär förbättrad kostnadssituation för bostadsrättsföreningar. Fastighetsskatten lindras För beskattningsåren 2007 och 2008 ska fastighetsskatt för flerbostadshus tas ut på det lägsta av 2006 och 2007 års taxeringsvärden. För vår förening innebär detta att taxeringsvärdet för år 2006 kommer att utgöra underlag för taxering Dessutom sänks skattesatsen från 0,5 % till 0,4 %. Föreningens kostnad för fastighetsskatt för år 2007 kommer därmed att minska med kronor. Inkomstskatten slopas Inkomstskatten (skatten på schablonintäkt) har med tiden blivit en allt större utgift för bostadsrättsföreningar, och det är ett stort framsteg att den tagits bort. I vår förening betalar vi detta år kronor i inkomstskatt, och om man till detta lägger fastighetsskatten, så kan man utan överdrift tala om dubbelbeskattning. Om regeringens budgetproposition går igenom vilket väl är sannolikt med tanke på det parlamentariska läget kommer föreningen alltså att för 2007 få en minskad skattekostnad med sammanlagt ca kronor. Våra månadsavgifter kommer därmed att fortsatt kunna ligga på nuvarande jämförelsevis låga nivå. Förmögenhetsvärdet för bostadsrätterna förväntas att förändras med bara några få procent. ROT-avdrag För att öka sysselsättningen inom byggsektorn infördes under år 2004 en möjlighet för bl. a. fastighetsägare att erhålla skattereduktion för byggnadsarbeten utförda under perioden 15/ /6 2005, s.k. ROT-avdrag. Skattereduktionen uppgick till 30 % av arbetskostnaden för utförda arbeten. Föreningen hade i början av år 2004 vissa byggnadsarbeten på gång, och ytterligare ett antal byggnadsprojekt var planerade. För att kunna ta del av skattereduktionen startade vi vissa projekt något tidigare. Detta gällde framför allt renoveringen av fastighetens norr- och västerfönster samt ombyggnad av ventilationssystemen i garage och trappuppgångar. Vi har sänt in ansökan om ROT-avdrag till Skatteverket i två omgångar: Ansökan rörande arbeten utförda under 2004 godkändes under år 2005 och innebar en skattereduktion med kronor, som ingick i årsredovisningen för år Ansökan gällande arbeten utförda under första halvåret 2005 insändes under sensommaren Det beslut som Skatteverket meddelat kommer att innebära en skattereduktion med kronor för år Föreningen har alltså genom ROTavdraget tillförts totalt hela kronor, en välkommen reduktion av tidigare bokförda kostnader för byggnadsarbeten. Därtill kan vi glädjas åt att många av föreningens medlemmar fått privat skattereduktion, bl.a. i samband med det program för renovering av våtrum som pågick under den aktuella perioden. El-avfall och annat privat skräp Vi har försökt att vara så tydliga det bara går i vår information i den här frågan, men har som det verkar inte nått fram till alla boende i huset. Än en gång påminner vi nu om att el-avfall inte får lämnas i grovsoprummet. Elektriska apparater (med sladd och/eller batteri) får inte lämnas där, utan måste lämnas till återvinningscentralen i Vanadisberget. Och för tydlighetens skull: det hjälper inte att klippa av sladden! Vi vill inte gärna tro att det i vårt hus finns personer som anser sig kunna köra i en egen gräddfil och bete sig som de vill, på bekostnad av alla andra som solidariskt 6

7 ställer upp och själva tar hand om sitt eget avfall. Vi föredrar t.ex. att tro att de datorer som placerades i grovsoprummet under hösten råkade hamna där p.g.a. ägarens obetänksamhet... Vart tog papperskorgarna i garagen vägen? Papperskorgarna i garagen har allt oftare fyllts med matrester, blöta trasor och annat elände, vilket naturligtvis skapat en härlig odör som dragit till sig allehanda ohyra. Vissa personer inte du, förstås! klarar tydligen inte av att visa den hänsyn som vår fastighetsförvaltare FSS länge efterlyst via särskilda anslag. Papperskorgarna har därför av hygieniska skäl tagits bort och vår fastighetsskötare kan ägna sig år angelägnare uppdrag än att agera städgubbe efter oss. Privat grovskräp. Somliga kreativa personer har tänkt till ordentligt. Tusan också, nu har jag producerat skräp igen. Men Aha! jag kan ju lägga mitt eget skräp innanför källardörren, så slipper jag att ta hand om det själv! Det får väl någon annan göra smart! FSS har fått köra bort bildäck, TVapparater, skrivare, brädor och annat som slängts in. Man undrar verkligen för att inte tala om vad det kostar oss alla Vårt ansvar. Allt vi företar oss i husets gemensamma utrymmen påverkar vår trivsel och vår ekonomi: din och min kort sagt föreningens, och påverkar förstås vår månadsavgift. Låt oss alla därför försöka bidra till en god gemenskap i vår förening och minska de onödiga utgifterna. De pengar som går till detta städande efter andra skulle säkert de flesta av oss vilja använda till regelrätt underhåll eller andra angelägna frågor. Cyklar och barnvagnar Barnvagnar får inte stå i trapphus. Det blir konsekvenserna av att Kammarrätten i Stockholm beslutat att inte överpröva en dom i länsrätten tidigare i år. Denna mycket omskrivna dom gäller en grannförening till oss i Ekhagen. I domen slår man fast att barnvagnar inte får förvaras i trapphuset eller utanför lägenhetsdörrarna. Domen ger brandförsvaret rätt att kräva att trapphusen i alla flerbostadshus har fria utrymningsvägar och att fastighetsägarna ordnar annan förvaring av barnvagnar. Länsrätten hänvisar i sitt domslut till lagen om skydd mot olyckor (LSO). Enligt denna lag får inga lösa eller brännbara föremål förvaras i trapphus, och dit räknas alltså barnvagnar. Utrymningsvägar ska hållas fria även från andra lösa föremål och brännbart material. Därför får t.ex. inte heller cyklar, tidningsbuntar och kartonger ens tillfälligt förvaras i trapphus. I våra hus finns ju särskilda barnvagnsrum, där vi hittills tillåtit parkering även av cyklar. Nu börjar antalet små barn glädjande nog att öka i föreningen, och vi måste därför be alla som parkerar sin cykel i något av våra barnvagnsrum att på sikt försöka hitta en annan plats. Ett första praktiskt alternativ för dem som har garageplats är förstås att parkera cyklarna där. Ett andra alternativ är de speciella cykelrum som finns både i lilla och stora huset. Cykelrummet till vänster om port 3 kommer att utrustas med krokar i taket för att utöka parkeringsmöjligheterna, och dessutom har i övre garaget en mindre garageplats reserverats för uppställning av cyklar. Och det må vara bekvämt att förvara skidor, pulkor, stövlar och ytterskor utanför den egna lägenhetsdörren. Men även sådana ting utgör alltså en säkerhetsrisk vid eventuell utrymning, t.ex. i samband med brand. Förvara därför även sådana ting där de hör hemma. Brandfara Vi kunde nyligen i massmedia ta del av de ruskiga nyheterna om branden i ett hyreshus på Henrikdalsberget, där hela vindsvåningen brändes ut. Man glömmer gärna 7

8 hur lätt en brand kan uppstå, både i den egna lägenheten och i allmänna utrymmen i huset har du själv t.ex. en brandsläckare hemma? Och brandvarnare? Ett tips till en början: Se Med detta NV-Nytt bifogas ett informationsblad från Räddningsverket med råd och tips. Om vi läser igenom dem och försöker leva efter dem så minskar risken för brand i våra hus och vi kan sova lugnare om natten. Tilläggsförsäkring Som bostadsrättshavare har man betydligt större ansvar än en vanlig hyresgäst. Det stadgeenliga reparationsansvaret efter en skada kan ofta komma som en kalldusch. Skador som orsakats av läckage genom bristfälliga tätskikt i badrum bekostas t.ex. av bostadsrättshavaren själv. Man är alltså reparationsansvarig för skadorna inne i ett badrum där ytskiktet släppt igenom vatten och detta oavsett om man på något sätt varit vårdslös eller inte. Hur kan man skydda sig? Tänk på att den vanliga hemförsäkringen enbart avser lösa ting. Man bör alltså som bostadsrättshavare se till att teckna ett bostadsrättstillägg som en komplettering till den vanliga hemförsäkringen. Man kan genom en sådan tilläggsförsäkring skydda sig delvis, men aldrig helt. Dels finns alltid en egen självrisk, dels kan den skadade egendomen vara undantagen eller helt eller delvis avskriven p.g.a. ålder. Åldersavdrag En princip i försäkringen är att man inte ska tjäna på en skada. Detta innebär t.ex. att man vid ett badrumsläckage ersätts bara för det värde som badrummet faktiskt har vid skadetillfället. I ett äldre badrum är (som man uttrycker det) ytskiktet helt eller delvis avskrivet. Har man ett gammalt badrum får man sannolikt betala stora delar av kostnaden för ytskiktet med egna medel. Vad gör man? Det bästa är självfallet att det inte inträffar någon skada. Man kan därför bara understryka hur viktigt det är att den som har ett badrum med gamla ytskikt faktiskt renoverar innan skadan kommer. Om skadan ändå är ett faktum är det viktigt att man minskar sin egen kostnad genom att ha rätt försäkring med bostadstillägg! Kontakta ditt försäkringsbolag om du är osäker! Sesam öppna dig! Och som genom ett trollslag öppnar sig garageporten där i snöovädret / hällregnet, utan att du har behövt utsätta dig för vädrets makter! Vi har nu tagit hem ett antal fjärrkontroller till garageportarna. Varje fjärrkontroll programmeras för den garageport den är avsedd för. Om du vill köpa en fjärrkontroll till vårt inköpspris, totalt 998 kr, så ber vi dig kontakta föreningen. Maila till eller lägg en lapp i föreningens brevlåda, Docentbacken 9 bv, så tar vi kontakt. Anmälan om renovering Innan du startar en renovering av badrum eller kök: Tänk på att detta alltid ska anmälas till vår förvaltare Leif Nordquist. Lättast gör man detta genom att ringa till föreningens telefonsvarare så tar Leif kontakt. Man kan också e-posta till: Minns även att avstängning av vatten i samband med renovering endast får ske efter samråd med FSS fastighetsskötsel, tel Vår nya hemsida Vår hemsida har flera viktiga funktioner. Den ska dels vara ett hjälpmedel för att sprida information till medlemmarna, dels även ett fönster ut mot omgivningen. Mäklare och spekulanter på lägenheter i 8

9 föreningen ska kunna informera sig utan att behöva ringa till styrelsen i tid och otid, och man ska där även kunna ta del av stadgar, ekonomiska rapporter och annan viktig information. Hemsidor måste vårdas och uppdateras. Man kan se exempel på utmärkta hemsidor i bostadsrättsföreningar, men också dess motsats En inaktuell hemsida är ingen bra reklam för en förening. Att t.ex. låta en gammal styrelselista från 2004 ligga ute på hemsidan ger verkligen inget bra intryck. Under ledning av vår webmaster Kalle Beijer har vi nu tagit fram en ny hemsida. Gå in och titta på Sidan är fortfarande under utveckling och inte riktigt färdig i alla detaljer. Kalle vill mycket gärna få reaktioner från oss medlemmar, såväl ros som ris. Till exempel: Vad saknas? Hör av er till Problem med bredbandet? Klagomålen mot bredbandsleverantörerna har ökat i omfattning. Det handlar främst om hur svårt det är att kunna få en vettig och snabb hjälp när något krånglar. Vår leverantör Bredbandsbolaget klarar sig dock ganska bra, medan vissa andra bolag får riktiga bottennoteringar. Ändå har även vi ibland orsak att inte vara nöjda med vår bredbandsuppkoppling. Sammanslagningen av Bostream (vår ursprungliga leverantör) och Bredbandsbolaget har tydligen medfört en del interna problem vad gäller överlämning av information. Om du kontaktar Bredbandsbolaget för att få hjälp med något problem, påpeka då att du är en Bostreamkund, så bör du komma till rätt person. Varje grupp inom supporten ska ha en eller flera medarbetare som är uppdaterade på just Bostream. Telefonnummer till felanmälan är Om du funderar på att ansluta dig till Bredbandsbolaget kan du kontakta föreningen, så lämnar vi över skriftlig information. OBS! Om du har problem med TV-kanaler eller uppkoppling till Internet via telefonledning eller TV-uttag (modem, ADSL eller liknande) ska du INTE ringa till Bredbandsbolaget! Hit ska du bara vända dig om din dator (via kabel, eller trådlöst via router) är uppkopplad till det uttag som monterats innanför din ytterdörr. Grönt är skönt! I den bästa av världar har man en välsorterad livsmedelsaffär alldeles in på knuten, med en stor och fräsch frukt- och grönsaksdisk med ekologiska alternativ. Så väl inrättat är det nu inte i vårt område. Vi är nog därför många som utan att vara alltför kräsna väljer att handla på annat håll för att få just det vi vill ha. Men för den som har tillgång till Internet finns det hjälp: Man kan få frukt och grönsaker hemkörda till dörren. Om du går in på någon av nätsidorna eller kan du välja mellan en lång rad alternativ, som omfattar även andra ekologiskt odlade produkter, som kaffe, te, ägg m.m. Omsättningstakten på våra bostadsrätter Här nedan hälsar vi nya medlemmar välkomna, och det kan i detta sammanhang vara intressant att få veta något om omsättningstakten på bostadsrätter i vår förening. Av en slump kan det bli så att ett par eller flera lägenheter i huset, och rent av i en och samma uppgång, samtidigt utbjuds till försäljning. Grannarna kanske då undrar: Varför flyttar så många härifrån? Men det är faktiskt inte alls så många som flyttar härifrån! 9

10 Alltsedan föreningen bildades för snart tio år sedan har 76 bostadsrätter sålts. Utslaget på det totala antalet bostadsrätter i föreningen innebär det en omsättning på i runda tal 6 % per år. På stockholmsmarknaden i stort är omsättningen av bostadsrätter i snitt 8 %, d.v.s. klart högre än här på Docentbacken: Man verkar trivas med sitt boende i vår förening! Och även om man trivs här, visst är det väl en fördel att över huvud taget kunna flytta härifrån, när familjen blir större eller av andra skäl? När vi fortfarande var hyresgäster satt många av oss fast i kontrakt som bestämde att om man hade fått sin lägenhet via Universitetet (där många av oss var eller hade varit anställda) så kunde man inte byta den på den öppna marknaden. Nya medlemmar i föreningen Hjärtligt välkomna önskar vi våra nya medlemmar Johanna Axencrantz (1B:2), Mathias Bohman och Helena Lundgren (1B:1), Nordine Baraka (1A:2), Lars Borg och Karin Åhrén (1B:5), Stina Bäckström och Frank Sjöman (13:6), Fredrik Häggström (11:6), Ted Johansson och Heidi Johansson Grohne (1A:4), Carl Johan Liljegren och Katarina Swahn (11:5) samt Linus Hagström och Anneli Silvén Hagström (3:3). Vi hoppas ni ska trivas i föreningen och våra natursköna omgiv-ningar. Nu bestämmer vi själva om vi vill flytta eller bo kvar! Och till sist: Var försiktig med levande ljus! Lämna aldrig brinnande ljus utan uppsikt! I allt festligt julstök och i all glammande julsamvaro med familj och vänner är det lätt att glömma bort det lilla ljuset i farfars träljusstake: Det står ju och lyser så fint där i fönstret, vid gardinen som moster Greta vävde Lita inte bara till den brandvarnare som installerats i din lägenhet Du måste själv vara vaksam: Levande ljus är alltid en säkerhetsrisk! * Och nu, till slut och äntligen, från oss alla, till er alla En God Jul och ett Gott Nytt År! 10

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

Upphandling av Den tekniska förvaltningen och fastighetsskötseln

Upphandling av Den tekniska förvaltningen och fastighetsskötseln NV-nytt november 2001 Nu när de elektriska utegrillarna stuvats in, när lönnbladen gulnat och höstmörkret börjar sänka sig över oss kan det vara på sin plats med lite upplysning. I detta NV-nytt kan du

Läs mer

bostadsrätt Vattenskadan Din kan påverka hela föreningens ekonomi Spara pengar välj rätt elleverantör Om vikten av att ha en bra hemförsäkring

bostadsrätt Vattenskadan Din kan påverka hela föreningens ekonomi Spara pengar välj rätt elleverantör Om vikten av att ha en bra hemförsäkring Din En tidning till dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC bostadsrätt nr 4 2002 www.sbc.se Om vikten av att ha en bra hemförsäkring Spara pengar välj rätt elleverantör Vattenskadan kan påverka

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 4 december 2006 www.sbc.se Så bor man i Estland Din bostadsrätt hälsar på i tallinn Är du en god granne? grannsämjan allt

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning December 2011 Inledning Egen härd är guld värd stod det på broderade bonader i gamla svenska kök. Nu för tiden är det nog få som betalar för sin lägenhet i guld faktum är att de flesta betalar sina hyresavier

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

utanför allt svårare att komma in på bostadsmarknaden

utanför allt svårare att komma in på bostadsmarknaden tuffa amorteringskrav Så riskerar du att drabbas Bostadsrätternas vd: Inför ett skattegynnat bosparande Inredaren tipsar Få ut mer av din bostad För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Foto: Forntiden, utförd i betong av Ingegerd Lundahl-Olsson (Källa: Konsten i våra föreningar, Riksbyggen Södra Skåne) VÄLKOMMEN Styrelsen

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

valet som avgör ditt boende

valet som avgör ditt boende För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 2 juni 2010 www.sbc.se Störande grannar Hur hanterar man grannar med psykiska problem? Bo utomlands Så bor den nya generationen i Warszawa

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus Helvetesaffären - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Sofia Strindvall och Åsa Welander Examensarbete i

Läs mer