VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN

2 Kära medlemmar, Denna folder vänder sig till nya såväl som befintliga medlemmar i Brf Lill-Jansplan 3. Att förfoga över en bostadsrätt i vår förening innebär både rättigheter och skyldigheter för den enskilde medlemmen och de viktigaste punkterna tas upp i denna folder. Det unika med bostadsrätt är att man gemensamt bestämmer och tar ansvar för sin boendemiljö. Det engagemanget syftar till att skapa sammanhållning och trivsel, samtidigt som kostnaderna för drift och underhåll kan hållas nere. Det innebär också att man som medlem måste vara beredd att åta sig förtroendeuppdrag som till exempel styrelseuppdrag, städning och lättare reparationer, allt efter förmåga och hälsa. Vid frågor eller funderingar är alla medlemmar välkomna att kontakta någon i styrelsen. Med vänliga hälsningar, Styrelsen i Brf Lill-Jansplan 3

3 Balkong, Altan och Uteplats Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla balkong, altan eller uteplats kopplad till lägenheten. Detta inkluderar även snöskottning, som måste ske för att minska trycket från snömassor. Uteplatserna tillhör inte lägenheterna, men får disponeras av lägenhetsinnehavaren. Måste föreningen komma åt yta i anslutning till uteplatserna, är bostadsrättsinnehavaren skyldig att på egen bekostnad bereda access till ytan (exempelvis riva del av trallen). Barnvagnar Föreningen har en barnvagnsparkering i Ryttargången mellan gården och ingången till nr 3A. Området för barnvagnsparkeringen är utmärkt med en skylt och låsöglor finns monterade på väggen. Barnvagnar får ej parkeras i trapphusen. Brandsäkerhet Brandmyndigheten tillåter inte brandfarliga föremål på trapplanen. På grund av brandfaran och för att hålla alla utrymningsvägar öppna är det absolut förbjudet att förvara något på våningsplanen. Detta gäller allt från barnvagnar, cyklar, mattor, och skor till prydnadsföremål etc. Det gäller din och allas vår säkerhet! Brandvarnare Varje bostadsrättsinnehavare är skyldig att tillse att ens lägenhet har fungerande brandvarnare. 1:or och 2:or ska ha minst en brandvarnare. 3:or och 4:or ska ha minst två brandvarnare. 5:or ska ha minst tre brandvarnare. Kom ihåg att regelmässigt kontrollera och vid behov byta batterier i lägenhetens obligatoriska brandvarnare. Bredband och Kabel-TV Leverantör i fastigheten är Comhem. Cyklar Cyklar ska förvaras i cykelstället på gården, i cykelrummet i förrådshuset på gården eller i källaren utanför el-centralen. Ekonomisk förvaltning Rosén Data AB, tel , handlägger löpande ekonomifrågor och skickar ut avgiftsavier. Frågor om avier och avgiftsbetalningar kan ställas direkt till dem.

4 Eldstäder Flera lägenheter är utrustade med en eller flera eldstäder. För att inte eldningsförbud ska råda i eldstaden ska eldstaden genomgå provtryckning, och protokoll på godkänd provtryckning ska lämnas till styrelsen. Provtryckning ska ske vart 8:e år och sotning ska ske enligt lagstadgade intervall. Sotning och provtryckning bekostas av den enskilde medlemmen, och denna bekostar även eventuell renovering av eldstad eller rökkanal. Brott mot eldningsförbudet anses mycket allvarligt, då det äventyrar brandsäkerheten i hela fastigheten. Fastighetsskötsel Fastighetsskötare är MEAB. Felanmälan görs på eller För bostadsrättsinnehavare gäller att du ansvarar för din lägenhet i enlighet med stadgarna. I mån av tid och möjlighet kan MEFAB mot betalning eventuellt hjälpa dig vid mindre fel. Begär alltid kostnadsuppgift. Försäkring Som medlem i föreningen krävs att du tecknar ett s.k. Bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Det är medlemmens ansvar att ett sådant tillägg tecknas. Saknar medlemmen en sådan försäkring och det uppstår en skada som hade täckts av försäkringen, kommer medlemmen att hållas betalningsansvarig. Grill Grillning får ske på innergården, på uteplatser samt vindslägenheternas altaner. På altaner och uteplatser är kolgrill ej tillåten. Hemsida Föreningens hemsida hittar du under Hissar Hissarna sköts av Nacka Hisservice, tel Köksfläktar Huvudregeln är att köksfläktar med egen fläktmotor ej får anslutas direkt till utsugningskanalen i de flesta lägenheter då detta kan leda till att matos läcker in i annan lägenhet. För bästa ventilationsresultat rekommenderas kolfilterfläktar.

5 Källarförråd Medlemmar ska förvara sina tillhörigheter i de förråd som tillhör lägenheterna. Inga tillhörigheter får ställas utanför förråden. Föreningen tar inget ansvar för medlemmarnas tillhörigheter. I det stora utrymmet under gathuset kan medlemmar efter godkännande från styrelsen temporärt ställa tillhörigheter, exempelvis vid en renovering av lägenheten. Dessa tillhörigheter ska i så fall märkas med innehavarens namn och med det datum då tillhörigheterna ställdes i förrådet. Namnskyltar Föreningen ansvarar för att sätta upp namnskyltar på tavlorna i de båda husens entréer. Ny medlem ska informera styrelsen om vilket namn som önskas på skylten. Namnskylt på lägenhetsdörren är den enskilde medlemmens ansvar. Namnet ska skrivas på en skylt i mässing och fästas med självhäftande material, ej med skruv. Vissa lägenheter har möjlighet att fästa bokstäver på brevinkastet, vilket också är godkänt. Papperslappar får ej sitta på dörrarna och kommer att plockas ner av fastighetsskötaren. Ombyggnader mm I samband med större åtgärder, t.ex. byte av kök, renovering av badrum eller rivning av väggar är det viktigt att i god tid kontakta styrelsen. All ombyggnad kräver styrelsens godkännande. Ansökan ska vara skriftlig och beskriva arbetets omfattning, tidplan och eventuell entreprenör ska anges. Eventuella kostnader för styrelsen i samband med ombyggnation betalas av bostadsrättsinnehavaren. Följande förändringar i lägenheten kräver styrelsens godkännande: - Ändring av planlösning, t.ex. rivning av väggar, såväl bärande som icke bärande, byggnation av nya väggar, igensättning av dörrar etc. - Ändring som berör vatten-, avlopps- och ventilationsinstallationer. - Ändring av kök som innebär ombyggnad med nya installationer. Detta inkluderar även flytt av kök. - Ändring av badrum, separata WC och tvättstugor som innebär ombyggnad med bl.a. nya tätskikt och ytskikt. För godkännande av ändringar (renovering och ombyggnad) som berör fastighetens och enskild lägenhets byggtekniska konstruktion och installationer, krävs att arbeten utförs enligt gällande normer och föreskrifter samt för branschen gällande praxis. Detta innebär att lagar, förordningar och föreskrifter ska uppfyllas. Arbeten i våtutrymme får endast utföras av entreprenör som är auktoriserad av Byggkeramikrådet eller motsvarande erkänt branschorgan. För badrumsombyggnad som utförs av enskild bostadsrätts-innehavare krävs godkänt besiktningsutlåtande från opartisk besiktningsman. Samtliga kostnader som är förknippade med detta betalas av enskild bostadsrättsinnehavare.

6 Ordningsregler Rent allmänt gäller att du skall vara aktsam om allmänna utrymmen och visa hänsyn gentemot dina grannar. Generellt gäller också att det skall vara tyst i husen mellan klockan och på vardagar och till klockan 09:00 på helger. Om du ska du ha en fest som kanske kommer att pågå länge, vänligen sätt upp en lapp i huset i god tid och tala gärna med dina grannar. Rabatter Föreningen är medlem i Fastighetsägarna Stockholm och därmed har du som medlem tillgång till olika rabatter på t ex vitvaror, drivmedel mm. Se för mer information. Ryttargången Ryttargången är en av fastighetens två huvudingångar. Den ska därför behandlas som en sådan genom att hållas snygg och ren. Byggmaterial och byggavfall får endast förvaras där kortare stunder i väntan på vidare transport. Sophantering För närvarande gäller följande: Hushållssopor Skall lämnas i ordentligt hopknutna påsar och får ej innehålla vätskor eller glasflaskor. Påsarna slängs i de svarta säckarna i sophuset. Det är inte tillåtet att kasta påsarna på golvet eller att lägga dem i en överfull säck. Tänk på att fördela påsarna jämt mellan säckarna. Tidningspapper Utgörs som framgår av namnet enbart av papper, d.v.s. tidningar, papperspåsar m.m. Vare sig plastkassar, kartonger, wellpapp, fönsterkuvert eller hushållsavfall får kastas bland tidningarna. Pappret slängs i de två kärl som finns placerade i Ryttargången. Grovsopor Som grovsopor betraktas i detta fall sådant som du tar med dig vid en flytt. Ingen form av byggavfall får lämnas bland grovsoporna. Notera att avfall som lämnas i för ändamålet avsedd container i sophuset skall vikas eller delas så att det inte sticker upp ur containern. Lådor, kartonger etc. bryts sönder och packas ihop. El-avfall Radioapparater, strykjärn och mindre el-föremål lämnas i en för ändamålet avsedd container i sophuset. Endast föremål som får plats i containern får slängas där, ingenting får ställas intill containern.

7 Följande får ej lämnas Avfall som i första hand uppstår vid renovering av lägenheter får ej lämnas. Inget avfall i flytande eller halvfast form (t.ex. färg) får lämnas vare sig i sopcontainer eller på golv. Vitvaror får ej lämnas. Returflaskor får ej lämnas. Tänk på att informera eventuell städhjälp eller hemtjänst om vilka regler som gäller. Det är du som medlem som ansvarar för att reglerna efterlevs, även om någon annan slänger soporna åt dig. Störningsrapport Om du utsätts för störande ljud kan du göra en anmälan till styrelsen. Ange då datum och klockslag samt vad som orsakat störningen. Styrelsen kommer som regel inte att agera på anonyma klagomål. Tvättstugor Tider bokas via listor placerade i tvättstugan. Tiderna bokas i tvåtimmarspass och det är inte tillåtet att boka mer en fyra timmar sammanhållande. Det är inte tillåtet att förboka mer än ett tillfälle per vecka, men är tvättstugan ledig går det bra att spontat nyttja den. Efter avslutat tvättpass skall du rengöra torktumlarens filter, torka av maskiner och vid behov sopa och torka golvet i tvättstugan. Respektera tiderna och boka inte tid som du sedan inte använder. Om bokat tvättpass inte har tagits i anspråk inom en timme kan annan boende använda maskinerna. Rapportera eventuella fel på maskinerna genom att ringa ENTEMA (kontaktuppgifter finns i tvättstugan). Uthyrning Uthyrning i andra hand får ej ske utan godkännande från styrelsen. Föreningens inställning är att uthyrning ska ske i så liten omfattning som möjligt, då vi vill säkerställa att de boende är måna om fastigheten och engagerar sig i föreningen. Styrelsen lutar sig mot föreningens stadgar och Fastighetsägarnas rekommendationer i sina beslut. Vattenavstängning Avstängning av vatten i fastigheten får först ske efter godkännande från styrelsen, givet att det inte handlar om ett akut behov. Se manual för vattenavstängning på nästa sida.

8 Snabbmanual för avstängning av vattnet i Brf Lill-Jans Plan 3 Vid en planerad avstängning av vattnet bör föreningens medlemmar informeras någon dag innan med lapp i trapphusen. I ett akutläge måste detta dock kunna utföras omedelbart. Huvudavstängning av vattnet i hela fastigheten går till så här: Huvudavstängningskranen finns i det låsta rummet i källaren som är märkt Fjärrvärmecentral. Nyckeln finns i nyckelskåpet som sitter till höger om dörren till Elcentralen i källarens cykelförråd. Nyckelskåpet öppnas med koden Inne i fjärrvärmecentralen sker vattenavstängning på fjärrvärmecentralens baksida genom att vrida på en röd vridkran som ovanför är märkt Vattenavstängning hela fastigheten Gårdshus & Gathus. Inga andra vred ska röras eftersom det riskerar att skada kritiska inställningar av systemet.

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 Bostadsrättsföreningen Ravalen Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 1 (10) 1. Inledning... 3 1.1 Ansvar för ordningen... 3 1.2 För vem gäller reglerna... 3 1.3 Information... 3 2. Innanför bostaden...

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

Vanliga frågor A-Ö. Brf Infanteristen 20

Vanliga frågor A-Ö. Brf Infanteristen 20 Vanliga frågor A-Ö Brf Infanteristen 20 Syftet med denna handledning är att erbjuda uppdaterad information om frågor som rör bostadsrättsföreningen, samt att bidra till att hålla nere kostnaderna för bostadsrättsföreningens

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Välkommen till Brf Tomten

Välkommen till Brf Tomten Välkommen till Brf Tomten (rev okt 2012) Organisations nr 702002-3490 Välkommen till Brf Tomten på Tomtebogatan 21, kvarteret Ugnen, Birkastan i Stockholm. Du bor nu i ett hus som byggdes mellan 1909 och

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Brf Kedjebacken från A till Ö

Brf Kedjebacken från A till Ö Brf Kedjebacken från A till Ö Att bo i Brf Kedjebacken Du har valt att bo med bostadsrätt. Det innebär att du har valt att bo i en lägenhet som ägs av bostadsrättsföreningen Kedjebacken gemensamt. Du har

Läs mer