EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630)."

Transkript

1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

2 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A. Allmänna förutsättningar Fastighetsförvärv och upplåtelse av bostadsrätt B. Beskrivning av fastigheten Allmänna fastighetsdata, byggnadsbeskrivning och rumsbeskrivning C. Föreningens anskaffningskostnad Kostnader för; föreningens fastighetsförvärv, nödvändiga renoveringsarbeten, avgifter och administrativa kostnader D. Finansieringsplan och föreningens årliga kostnader Kapitalkostnader och driftskostnader E. Föreningens årliga intäkter Intäkter av; bostadsrättslägenheter (med andelstal och insatser), hyreslägenheter, lokaler och övriga intäkter F. Prognos och känslighetsanalys BILAGOR SOM BIFOGAS SEPARAT TILL DENNA PLAN: Särskilda förhållanden Undertecknad plan av föreningens styrelse med särskilda villkor för föreningen Intyg Av Boverket behöriga att utfärda intyg av ekonomiska planer, enligt 3 kap. 2 bostadsrättslagen FDS-utdrag med situationsplan Teknisk utredning av fastighetens skick Föreningens stadgar

3 A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Bostadsrättsföreningen Nystaden 2 i Stockholms kommun, Stockholms län, registrerades Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Bostadsrättsföreningen har för avsikt att förvärva tomträtten Stockholm Nystad 2, Stockholms kommun med befintliga bostadsbyggnader som är uppförda Föreningen har erbjudits att förvärva tomträtten av AB Svenska Bostäder till en köpeskilling om totalt kronor. Planen grundar sig på att 67 % av hyreslägenheterna ombildas till bostadsrätter inom ett år och att därmed resterande 33 %, kvarstår som hyreslägenheter med föreningen som värd. Planen grundar sig dessutom på att 9 st (10 %) av lägenheterna kommer att kvarstå som hyreslägenheter efter en tioårsperiod. Fastighetens skick beskrivs i statusbesiktning av Densia AB, daterad den 8 januari Av denna sammanställning framgår att kostnaderna för de närmaste 3 åren bedöms till 0,55 milj, nästkommande 2 år till ytterligare 2,5 milj och inom 10 år ytterligare 4,1 milj, dvs totalt 7,15 milj, därutöver har lagts till en oförutsedd post om 5 milj, vilket ger totalt 12,1 miljoner. Finansieringen av dessa görs genom; bokförd och finansierad avsättning i fond om 8,4 miljoner, övervärdet, ca 2,1 miljoner, av 12 av de 31 lägenheter som kvarstår som hyreslägenheter och som beräknas att ombildas inom en femårsperiod samt övervärdet, ca 1,6 miljoner, av 10 av de 19 lägenheter som kvarstår som hyreslägenheter och som beräknas att ombildas inom en tioårsperiod. Densia AB anser inte att det är aktuellt med stam-, fasad- eller balkongrenovering inom de närmaste tio åren, till skillnad från statusbesiktning av ProjektledarHuset AB, den 3 januari 2008, varför dessa inte är medtagna. I enlighet med vad som stadgas i bostadsrättslagen 3 kap. 1 har styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet. Uppgifterna i planen grundar sig ifråga om kostnaderna för fastigheternas förvärv på ovan redovisade förslag till köpekontrakt samt beräkning av tillkommande kostnader. Beräkningen av föreningens årliga intäkter och kostnader grundar sig på kända förhållanden och bedömningar gjorda i juni Anskaffningskostnaden är slutligt fastställd. Upplåtelse av bostadsrätt till bostadslägenheterna beräknas ske den 1 oktober 2008 eller så snart förevarande ekonomiska plan registrerats och föreningen har tillträtt fastigheten.

4 B. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN B.1 ALLMÄNNA FASTIGHETSDATA Läge och adress Nystadsgatan 1-39, Kista Tomtareal kvm Bostadsareal kvm Lokalareal 97 kvm Byggnadens form Flerfamiljshus med 5 våningar samt 3 radhuslängor. Lägenheter 95 st, varav 12 st i radhus Värme- och varmvattenförsörjning Anslutet till fjärrvärme. Taxeringsvärde år 2007 Bostäder kronor Lokaler kronor Taxeringsvärde totalt kronor Tomträttsavgäld Avgäld fr o m , kronor per år Avgäldsperiod 10 år, räknat from

5 B.2 BYGGNADSBESKRIVNING Grundläggning På berg eller plintar till berg Stomme (flerfamiljshus) Bärande väggar av betong Stomme (radhus) Lättbetong Bjälklag (flerfamiljshus) Armerad betong Bjälklag (radhus) Lättbetongblock Fasader Pustade Fönster 2 - glas kopplade Karmen i trä utvändigt klädd med plåt, inre bågen i trä och yttre bågen i metall. Yttertak Låglutandetak med takbeläggning av gummiduk täckt med grov singel. Trapphus och entréer Trapp- och golvbeläggning stenmaterial, väggar målade, tak målade akustikplattor. Hiss 8 st för 6 personer vardera. Ventilation Mekanisk frånluft med fläktar på taket. Tilluft via fönsterventiler. Lägenhetsförråd Finns i bottenplan i flerfamiljshusen och i källaren i radhusen. Tvättstuga En tvättstuga finns i bottenplan i flerfamiljshuset. Sophantering Sopnedkast i trapphusen. Kopplat till central sopsug i området.

6 B.3 RUMSBESKRIVNING Hall G V T Linoleummatta Målade/tapet Målat Vardagsrum G Linoleummatta V Tapet T Målat Sovrum G V T Kök G V T Badrum G V T Ö WC G V T Linoleummatta Tapet Målat Plastmatta/linoleummatta Målade Målat Plastmatta Målad väv Målat Normal badrumsinredning med badkar eller dusch, WC och tvättställ. Plastmatta Målat Målat Balkonger (flerfamiljshus) G Betong Räcke Metall med skärmar i plåt.

7 C. FÖRENINGENS ANSKAFFNINGSKOSTNAD Köpeskilling Bef. Pant. Tom. lgh 1 Köpeskilling 53!000! ! !218!860 2 Lagfartskostnad 53!000!000 1,5% 795!825 Befintliga Lån Nya pantbrev 3 Pantbrev 10!943!000 37!421!000 26!478!000 2,0% 529!935 4 Brf-ombildning, besiktning, intygsgivning, mm 1!250!000 5 Fondmedel 7!201 kvm 1!175 kr/kvm 8!460!432 6 Oförutsett/avrundning 34!948 Summa slutgiltig anskaffningskostnad (AK) 64!290!000 Fullvärdes- och styrelseansvarsförsäkring kommer att tecknas.

8 D. FINANSIERINGSPLAN OCH FÖRENINGENS ÅRLIGA KOSTNADER Skulder Kr Lånetid Ränta Räntek. Amort/avskr Kapitalk. Lån 1 7!500! år 5,80% 433!505 51! !063 Lån 2 16!686!000 Rörlig 5,20% 867! !672 Lån 3 13!235!000 Snitt 5,38% 712! !027 Summa lån 37!421!000 5!128 kr/kvm Summa 2!013!203 51!558 2!064!761 Fördelningen av lånedelar och löptider, kan bli andra vid den slutgiltiga placeringen. Tillgångar (yttre fond) Kr Del av renoveringsk. Ränta Kapitali. Kostnader tom !025!000 25% Kostnader tom !125!000 34% Kostnader oförutsett 5!000!000 41% 31,4 Upplåtelseavg tom !085!408-17% 12,4 Upplåtelseavg tom !604!160-13% 9,5 Summa 8!460!432 70% 0 0 Sammanställning av anskaffningskostnaden (AK) och de årliga kapitalkostnaderna Summa lån 37!421!000 Summa kapitalkostnader brutto 2!064!761 Insatser (avr.) 26!869!000 Avgår kapitalintäkt 0 Totalt AK 64!290!000 Summa kapitalkostnad netto år 2!064!761 1 Summa kapitalkostnader 7!298 kvm 283 kr/kvm 2!064!761 2 Planerat underhåll 7!298 kvm 0 kr/kvm 0 (Eftersom hela underhållet är finansierat tom 2018, görs avsättning först 2019) 3 Fastighetsskatt 7!298 kvm 24 kr/kvm Hyresbost 83 lgh 31!000!000 1!200 kr/lg 99!600 Småhusbost 12 hus 7!414!000 6!000 kr/h 72!000 Lokaler 47!000 1,00% 470 Summa 38!461! ! !070 4 Tomträttsavgäld 7!298 kvm 41 kr/kvm 298! !158 5 Driftskostnader (schablonberäkning) Bostäder 7!201 kvm 300 kr/kvm 2!160!300 Lokaler 97 kvm 200 kr/kvm 19!400 7!298 kvm 2!179!700 2!179!700 6 Underhållskostnader (schablonberäkning) Bost. (Brf) 4!825 kvm 20 kr/kvm 96!493 Bost. (Hyr) 2!376 kvm 45 kr/kvm 106!935 Lokaler 97 kvm 40 kr/kvm 3!880 7!298 kvm 207! !308 Summa Dou 7!298 kvm 327 kr/kvm 2!387!008 2!387!008 Summa kostnader exkl. kapitalkost. 7!298 kvm 392 kr/kvm 2!857!236 2!857!236 Summa kapital och driftskostnad 7!298 kvm 674 kr/kvm 4!921!998

9 E. FÖRENINGENS ÅRLIGA INTÄKTER Totalt m 2 Fast tillval Fast tillval Årshyror Årsavgifter Avgift&Hyra 7!298 30! !942!060 2!949!501 4!921!998 Bostadsrätter A/m 2 m 2 T/m 2 Fast tillval Fast tillval Årsavgifter Andel 611 4! !949!501 67% Hyresrätter H/m 2 m 2 T/m 2 Fast tillval Fast tillval Årshyra Andel 813 2! ! !931!656 (33%) Kontor/Förråd/Parkering H/m 2 m 2 Årshyra Andel 97 10!404 0% Lägenheter (Rörligt tillval ingår i både hyror och avgifter. Fast tillval tas bort för de som köper.) Lgh Yta Rum Fast tillval Hyra Avgift Avgift Insats Andelstal nr m 2 antal mån mån mån år kr !690 4!289 51! !192 1,169% !003 3!749 44! !809 1,022% !045 4!624 55! !192 1,260% !847 3!648 43! !809 0,994% !697 4!289 51! !192 1,169% !972 3!786 45! !809 1,032% !088 4!653 55! !192 1,268% !176 3!933 47! !809 1,072% !708 4!289 51! !192 1,169% !298 4!017 48! !809 1,095% !089 3!887 46! !809 1,060% !841 3!636 43! !809 0,991% !845 3!674 44! !809 1,002% !814 3!611 43! !809 0,984% !851 3!669 44! !809 1,000% !153 3!934 47! !809 1,072% !780 3!581 42! !809 0,976% !849 3!647 43! !809 0,994% !233 4!016 48! !809 1,095% !069 3!858 46! !809 1,052% !757 3!581 42! !809 0,976% !896 3!687 44! !809 1,005% !904 3!722 44! !809 1,015% !093 3!879 46! !809 1,057% !028 3!828 45! !809 1,044% !837 3!629 43! !809 0,989% !073 3!845 46! !809 1,048% !918 3!686 44! !809 1,005% !018 3!810 45! !809 1,039% !793 3!581 42! !809 0,976% !916 3!707 44! !809 1,011% !006 3!581 42! !809 0,976%

10 Lägenheter (Rörligt tillval ingår i både hyror och avgifter. Fast tillval tas bort för de som köper.) Lgh Yta Rum Fast tillval Hyra Avgift Avgift Insats Andelstal nr m 2 antal mån mån mån år kr !906 3!704 44! !809 1,010% !740 3!581 42! !809 0,976% !772 3!581 42! !809 0,976% !814 3!649 43! !809 0,995% !164 3!921 47! !809 1,069% !109 3!924 47! !809 1,070% !851 3!649 43! !809 0,995% !816 3!619 43! !809 0,987% !267 4!047 48! !809 1,103% !800 3!622 43! !809 0,987% !778 3!581 42! !809 0,976% !155 3!935 47! !809 1,073% !781 3!581 42! !809 0,976% !083 3!892 46! !809 1,061% !334 4!112 49! !809 1,121% !398 4!147 49! !809 1,131% !960 3!738 44! !809 1,019% !129 3!916 46! !809 1,068% !236 4!041 48! !809 1,102% !874 3!669 44! !809 1,000% !843 3!636 43! !809 0,991% !903 3!693 44! !809 1,007% !199 3!972 47! !809 1,083% !109 3!918 47! !809 1,068% !881 3!678 44! !809 1,003% !905 3!673 44! !809 1,001% !780 3!581 42! !809 0,976% !780 3!581 42! !809 0,976% !167 3!947 47! !809 1,076% !757 3!581 42! !809 0,976% !064 3!852 46! !809 1,050% !757 3!581 42! !809 0,976% !876 3!693 44! !809 1,007% !061 3!844 46! !809 1,048% !058 3!848 46! !809 1,049% !963 3!729 44! !809 1,017% !879 3!676 44! !809 1,002% !780 3!581 42! !809 0,976% !969 3!757 45! !809 1,024% !832 4!418 53! !192 1,204% !936 3!753 45! !809 1,023% !108 4!683 56! !192 1,276% !034 3!845 46! !809 1,048% !063 4!638 55! !192 1,264% !029 3!757 45! !809 1,024% !806 4!401 52! !192 1,200%

11 Lägenheter (Rörligt tillval ingår i både hyror och avgifter. Fast tillval tas bort för de som köper.) Lgh Yta Rum Fast tillval Hyra Avgift Avgift Insats Andelstal nr m 2 antal mån mån mån år kr !130 3!905 46! !809 1,065% !058 4!620 55! !192 1,259% !137 4!482 53! !888 1,222% !046 4!421 53! !888 1,205% !064 4!421 53! !888 1,205% !119 4!421 53! !888 1,205% !074 4!421 53! !888 1,205% !114 4!433 53! !888 1,208% !143 4!488 53! !888 1,223% !250 4!505 54! !888 1,228% !124 4!443 53! !888 1,211% !124 4!443 53! !888 1,211% !118 4!463 53! !888 1,217% !234 4!463 53! !888 1,217% !229 1!636 19! !259 0,446% !806 2!078 24! !247 0,566% !229 1!636 19! !259 0,446% S:a 7!201 7! ! !853 4!402!240 40!104! % Totala summor utan fördelning m 2 Tillval fast år Hyra år Avgift år Insats kr Andelstal 7!201 92!232 5!853!504 4!402!240 40!104! % Fördelning av ytor, hyror, avgifter mm, vid en anslutning om 67% m 2 Tillval fast år Hyra år Avgift år Insats kr Andelstal H.lgh 2!376 30!437 1!931!656 (13!234!320) (33%) Bo.r 4!825 2!949!501 26!869!680 67% Kontor/förråd/parkering m 2 Kr/m 2 år Mån Tot.år Hyra/år Index Värme Skatt !404 10!404 2(HGF) S:a !404 10!

12 F.1.1 PROGNOS, alla belopp i Tkr där inte annat anges År Kostnader Ränta 2!013 2!010 2!007 2!004 2!001 1!997 1!976 Kapitalintäkt Amort/avskriv Summa 2!065 2!066 2!068 2!070 2!071 2!073 2!090 Drift * 2!180 2!223 2!268 2!313 2!359 2!407 2!657 Avunderhåll * Löp underhåll * Tomtr.avg**** Fast skatt * Summa 2!857 2!908 2!961 3!014 3!068 3!189 3!750 Intäkter (årsavgifter) Erforderliga i. 4!922 4!975 5!028 5!083 5!140 5!262 5!840 Hyresintäkter -1!942-1!942-1!942-1!942-1!942-1!942-1!942 Tillval fast *** Tillval övrigt Erford. avgift. 2!950 3!002 3!056 3!111 3!167 3!290 3!867 Intäkter (årsavgifter per m 2 /år) Erforderliga Antaganden Lån 37!421 37!369 37!314 37!253 37!188 37!117 36!734 Räntesats 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% Hyresintäkter 1!942 1!942 1!942 1!942 1!942 1!942 1!942 Inflation 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Tax. lokaler ** Fa.skatt. Bost.* * Kostnadsutvecklingen för * markerad post förutsätts följa inflationen ** Taxeringsvärdet förutsätts följa inflationen och därmed underlaget för fastighetsskatt. *** Det fasta tillvalet avser endast hyreslägenheterna **** Kostnadsutvecklingen för **** markerad post förutsätts följa inflationen vart 10:de år F.1.2 KÄNSLIGHETSANALYS, alla belopp i kr/m 2 /år Fast inflation om 2 % men olika räntesatser Ränta + 0% Ränta + 1% Ränta + 2% Fast snittränta enligt ovan men olika inflation Inflation +1% Inflation +2%

13

14

15 Fastighet Beteckning Stockholm Nystad 2 Nyckel: Fastigheten är upplåten med tomträtt Församling Kista Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 15 Juni 2008 Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen inskrivningsdelen Adress Adress Nystadsgatan Kista Läge, karta Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) N (Lokalt: L) E (Lokalt: L) Registerkarta C Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Tomträttsinnehav Innehavare Andel Inskrivningsdag Akt / Svenska Bostäder, AB Box Vällingby Upplåtelse (tomträtt): Tomträttsupplåtelse Inskrivningsdag Akt Upplåtelsedag Ändamål Avgäld Bostäder mm SEK Avgäldsperiod Perioddatum från 10 år Tidigaste uppsägningsdatum Efterföljande uppsägningsperiod Inskränkningar år Endast pant- eller nyttjanderätt får upplåtas Anmärkning: Ny avgäld mm 77/416, ny avgäld 83/22578, anm 93/16743, ny avgäld 93/30787, nytt ändamål, ny avgäld 03/3808 Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt / Stockholms Kommun Box Stockholm Köp: Ingen köpeskilling redovisad. Anmärkning: Idnr kompl 84/25425 Anteckningar och Inskrivningar Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad anteckning eller inskrivning. Inteckningar Totalt antal inteckningar: 3 Totalt belopp: SEK Nr Belopp Inskrivningsdag Akt SEK SEK

16 Nr Belopp Inskrivningsdag Akt SEK Innehavare: 77/6568 AB Stockholms Tomträttskassa Box Stockholm Planer, bestämmelser och fornlämningar Planer Datum Akt Stadsplan: Akalla I Arkivplats: B1 Plananmärkning: Genomförandetiden har utgått Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Uppgiftsår Taxeringsår Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder (320) Omfattar del av registerfastighet Taxeringsvärde därav byggnadsvärde därav markvärde SEK SEK SEK Taxerad ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /1 Övriga aktiebolag Tomträtt AB Svenska Bostäder Box Vällingby Värderingsenhet bostadsmark Taxeringsvärde Riktvärdeområde SEK Byggrätt ovan mark Klassificering av byggnadsrätt Riktvärde byggrätt kvm Uppgift saknas 900 SEK/kvm Värderingsenhet bostäder Taxeringsvärde Bostadsyta SEK kvm Årtal för hyresnivå Hyra Under byggnad SEK/år Nej Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Värdeår Värderingsenhet lokaler Taxeringsvärde Lokalyta SEK 16 kvm Årtal för hyresnivå Hyra Under byggnad SEK/år Nej Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Värdeår Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Uppgiftsår Taxeringsår Småhusenhet, flera småhus, sammantaget bostäder för mer än 2 familjer (helårs- eller fritidsbostad) (222) Omfattar del av registerfastighet Taxeringsvärde därav byggnadsvärde därav markvärde SEK SEK SEK Taxerad ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /1 Övriga aktiebolag Tomträtt AB Svenska Bostäder Box Vällingby Värderingsenhet småhusmark Taxeringsvärde Riktvärdeområde SEK Tomtareal Strand Vatten o avlopp 80 kvm Ej strand (eller strandnära mer än 250 m) Kommunalt vatten Fastighetsrättsliga förhållanden Antal lika Kommunalt avlopp Avstyckningsbar 12 Värderingsenhet småhusbyggnad Taxeringsvärde SEK Bebyggelsetyp Total standardpoäng Radhus 22 Bostadsyta Biutrymmesyta Värdeyta 90 kvm 3 kvm 91 kvm Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Värdeår Under Byggnad Nej Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter Gemensamhetsanläggningar Stockholm Helsingfors GA:1 Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Avstyckning A340/1972

17 Ursprung Stockholm Akalla 4:1 Tidigare beteckning Beteckning Omregistreringsdatum Akt A-Stockholm Stg 6451BM A-Stockholm Nystad /1980 Lantmäteriet 2008

18 T E K N I S K U T R E D N I N G Stockholm Nystad 2 Nystadsgatan 1-39 Akalla

19 Stockholm LW T e k n i s k u t r e d n i n g avseende fastigheten Stockholm Nystad 2, Nystadsgatan 1-39 i Akalla Uppdrag Av Nystaden 2 har undertecknat företag fått i uppdrag att utföra en teknisk undersökning av byggnaden på rubricerad fastighet. Utredningen skall användas vid upprättandet av en ekonomisk plan i samband med bostadsrättsföreningens köp av fastigheten samt vid underhållsplanering i fastigheten. Enskilda lägenheters och lokalers behov av renovering ingår ej i undersökningen och redovisningen. Utlåtandet innehåller sålunda en bedömning av behovet de närmaste 10 åren av planerade underhållsåtgärder i byggnaderna samt en grov kostnadsbedömning av varje åtgärd. Endast de ekonomiskt betydelsefulla åtgärderna är upptagna, små åtgärder och årligt löpande underhåll är utelämnade. Betydande behov av renovering, som enligt vår bedömning tillhör enskilda lägenheter och lokaler, och / eller betydande åtgärder som bedöms rimliga för att uppnå en godtagbar modern standard och / eller betydande åtgärder som bedöms ingå i det årligt löpande underhållet finns angivna under noteringar och upplysningar.!"#$%&'&(''

20 Stockholm Nystad 2 Sid 2 (10) Kort beskrivning av fastigheten och byggnaderna Fastigheten är bebyggd med ett flerbostadshus och tre radhuslängor med 4 lägenheter i varje huslänga. Antal lägenheter 95 st, bostadsyta ca m!, antal lokaler 2 st, lokalyta ca. 97 m! Flerbostadshuset: Huset uppfördes år: 1976 Grundläggning: (bedömd) Källarytterväggar: (bedömda) Stomme (bedömd): Bjälklag (bedömda): Gård, gårdsutrustning: Balkonger: Fasader: Fönster: Yttertak: Entréer, trapphus: På berg eller plintar till berg Betong Betong Över källare: Betong Mellanbjälklag: Betong Takbjälklag: Betong Gård med lekplats, gräsmatta och asfalterade gångar. Balkongplattor Betong Räcken plåt Putsade 2 - glas kopplade Karmen i trä utvändigt klädd med plåt, inre bågen i trä och yttre bågen i metall. Låglutandetak med takbeläggning av gummiduk täckt med grov singel. Trapp- och golvbeläggning stenmaterial, väggar målade, tak målade akustikplattor. Hiss: 8 st för 6 personer. Besiktigade till !"#$%&'&(''

21 Stockholm Nystad 2 Sid 3 (10) Tvättstuga: En tvättstuga finns i bottenplan. Tvättutrustning: 4 st. tvättmaskiner 2 st från -06, 1 st från -98, 1 st från -93, 1 st grovtvättmaskin från -06, 2 st centrifug från 96, 2 st torktumlare från 02 och -92, 1 st mangel och 1 st torkskåp från -93. Lägenhetsförråd: Sophantering: Uppvärmning: Ventilation: Finns i bottenplan. Sopnedkast i trapphusen. Kopplat till central sopsug i området. Vattenburen fjärrvärme med utrustning från 90, styr och mätutrustning från 2002 Mekanisk frånluft i bostäder och lokal OVK av bostäder är utförd 1995, ny OVK skulle varit utförd 2001 men finns inte registrerad på kommunen. Ventilationen är därmed ej godkänd. Radhuslängor 3 st: Huset uppfördes år: 1976 Grundläggning: (bedömd) Källarytterväggar: (bedömda) Stomme (bedömd): Bjälklag (bedömda): Gård, gårdsutrustning: Fasader: Fönster: På berg eller plintar till berg 2 st längor har torpargrund 1 st länga har källare med betong ytterväggar. Lättbetong Över källare/krypgrund: Lättbetongblock Mellanbjälklag: Lättbetongblock Takbjälklag: Lättbetongblock Gård med lekplats, gräsmatta och asfalterade gångar. Putsade 2 - glas kopplade. Karmar och bågar av trä med plåtbeklädd utsida.!"#$%&'&(''

22 Stockholm Nystad 2 Sid 4 (10) Yttertak: Tvättstuga: Lägenhetsförråd: Sophantering: Uppvärmning: Ventilation: Låglutandetak med takbeläggning av gummiduk täckt med grov singel. Tvättstuga finns i bottenplan på flerbostadshuset. Finns i källaren under en av radhuslängorna. Sopnedkast i ett soprum vid entrén till flerbostadshuset. Vattenburen fjärrvärme gemensam med flerbostadshuset. Separat mekanisk frånluft i varje lägenhet. Inga kontrollutlåtande angående OVK kontroll finns registrerad hos stadsbyggnadskontoret.!"#$%&'&(''

23 Stockholm Nystad 2 Sid 5 (10) Kort rumsbeskrivning av lägenheter och radhus. De vanligast förekommande ytskikten beskrivs nedan. (G = golv, V = väggar, T = tak, Ö = övrigt) Hall G Linoleum V Tapet / målade T Målat Vardagsrum G Linoleum V Tapet T Målat Sovrum G Linoleum V Tapet T Målat Kök G Plastmatta / linoleum V Tapet / målade T Målat Ö Normal köksinredning med bänk- och skåpinredning, spis, ugn, spisfläkt, kyl/frys, diskmaskin. Ventilation sker genom fläkten. Badrum. G Plastmatta V Målad väv T Målat Ö Normal badrumsinredning med badkar, WC, tvättställ. Ventilation genom frånluftsventil. Plats för tvättmaskin finns. WC G Plastmatta V Målat T Målat Ö Normal WC-inredning med WC och tvättställ.!"#$%&'&(''

24 Stockholm Nystad 2 Sid 6 (10) Besiktningsförhållanden Besiktningen utfördes , kl 09,00. Vädret var klart och temperaturen ca -3 C. Vid besiktningen medverkade: Mehdi Hooshdar och Kjell Nordkvist Alla allmänna utrymmen var besiktningsbara utom uthyrda förråd och lokaler. Alla tekniska utrymmen var besiktningsbara utom hissarnas maskinrum. Följande bostäder besiktigades: Nystadsgatan: 1 Ataolla 4tr 3 Maragona 1 tr 9 Nilsson 2tr 15 Oight 1tr 17 Shahidi Bostäderna var vid besiktningen möblerade.!"#$%&'&(''

25 Stockholm Nystad 2 Sid 7 (10) Noterade brister Kostnaderna för åtgärderna är grovt bedömda, exkl. moms och i dagens prisläge. 1. Byggdel: Målningsunderhåll av plåtdetaljer på taket. Brist, fel/skada: Färgen flagar av på delar av yttertakets plåtdetaljer och inklädningar runt fläkthus. Bedömd åtgärd: Målningsunderhåll Omfattning: Inklädningsplåtar till 8 st ventilationshus samt diverse mindre plåtdetaljer Aktualitet: Inom 5 år Bedömd kostnad: Ca kr 2. Byggdel: Tvättstugans ytskikt och delar av den maskinella utrustningen.. Brist, fel/skada: Ytskikt i tvättstugan är gamla och slitna. En torktumlare och två tvättmaskiner kommer att uppnå teknisk livslängd inom tidsperioden. Vi bedömer att centrifugerna inte ersätts med nya då de går sönder. Innertaket i tvättstugan är skadat efter en fuktskada, enligt uppgift från Bovärden är läckaget åtgärdat men inte innertaket. Bedömd åtgärd: Renovera ytskikten i tvättstugan och byt ut de maskiner som uppnår teknisk livslängd. Mängd: Ca 80 kvm golvyta, alla väggar och innertaket. 2 st 6 kg tvättmaskiner och 1 st torktumlare. Aktualitet: Inom 3 år Bedömd kostnad: Ca kr 3. Byggdel: Takbeläggning Brist, fel/skada: Taken är låglutande med brunnar mitt på taken. Taken är belagda med gummiduk och ovanpå denna singel. Bedömd livslängd vid normalt slitage är ca 30 år. Det är troligt att takbeläggningen behöver bytas inom 5 år. Bedömd åtgärd: Avlägsna singel, montera ny gummiduk och återställa singel. Omfattning: Flerbostadshus och radhusens tak. Mängd: ca kvm Aktualitet: 5 år Bedömd kostnad: Ca kr!"#$%&'&(''

26 Stockholm Nystad 2 Sid 8 (10) 4. Byggdel: Hissarna Brist, fel/skada: Hissarnas maskinella utrustning och styrsystem är från byggnadsåret. Driftstörningar och kostsamma reparationer kommer att uppkomma när hissarna åldras. Bedömd åtgärd: Renovera hissarna med ny maskinell utrustning, nytt styrsystem, ny korgbeklädnad samt anpassa hissarna efter gällande regler för tillgänglighet och säkerhet. Mängd: 8 stycken hissar. Aktualitet: Inom 10 år Bedömd kostnad: Ca kr 5. Byggdel: Avloppsstammar och vattenstammar Brist, fel/skada: Avloppsstammarna är från Normal teknisk livslängd är ca 50 år varför avloppsrören troligen inte kommer att behöva bytas inom tidsperioden (10 år). Tätskikten i många badrum har emellertid uppnått teknisk livslängd. Tätskikten och ytskikten skall bekostas av den enskilde lägenhetsinnehavaren men golvbrunnen behöver bytas vid en renovering vilket bör bekostas av föreningen. Bedömd åtgärd: Byt badrummens golvbrunn i samband med att ytskikten i badrummen renoveras. Aktualitet: Jämnt fördelad från nu till inom 10 år, tas upp som en gemensam summa inom 5 år. Bedömd kostnad: Ca kr 6. Byggdel: Byggnadernas ventilation Brist, fel/skada: Byggnadernas ventilation är renoverad under de senaste åren, nya fläktar och styrsystem är monterat. Enligt kommunen har ingen OVK registrerats vilket är ett krav. Bedömd åtgärd: Utför OVK för byggnaderna och åtgärda de brister som framkommit vid kontrollen. Aktualitet: Snarast Bedömd kostnad: Ca kr!"#$%&'&(''

27 Stockholm Nystad 2 Sid 9 (10) Sammanställning Aktualitet Punkterna Kostnad kr Snarast 6 Ca kr Inom 3 år 2 Ca kr Inom 5 år 1, 3 och 5 Ca kr Inom 10 år 4 Ca kr Totalt Ca kr Lägenhets - och lokalreparationer är ej inräknat. Till ovanstående kommer årligt löpande underhåll, normala årliga driftskostnader samt oförutsedda kostnader. Noteringar och upplysningar. Angivna kostnader är grovt bedömda, exkl. moms och i dagens prisläge. 1. Angivna aktualiteter under Noterade Brister är individuellt bedömda utifrån respektive åtgärd. Det kan dock vara ekonomiskt fördelaktigt att, i en upphandling, samordna vissa åtgärder, även om angivna aktualiteter varierar. 2. Ytskikten inne i lägenheterna är till största del från byggnadsåret. Om någon av lägenheterna kvarstår som hyresrättslägenhet bör föreningen avsätta pengar till normalt underhåll. Arbeten som kommer att behöva utföras i de flesta lägenheter inom 5 år är, målning och tapetsering av väggar / tak, renovering/utbyte av golvens ytskikt, utbyte av vitvaror. Vi bedömer totala kostnaden till ca kr per lägenhet. Denna summa är inte medtagen i ovanstående sammanställning eftersom det är oklart om någon lägenhet kvarstår som hyreslägenhet. 3. Det finns så kallad eternit i skivor på balkongen och i radhuslängornas förråd. Materialet innehåller asbest som är mycket hälsovådligt om det frigörs som damm och andas in. Så länge skivorna inte bearbetas så att damm frigörs så utgör de enligt vår erfarenhet inte någon hälsorisk. Om de måste tas bort eller bearbetas måste speciella och kostsamma skyddsåtgärder vidtas. Inga skador eller brister observerades under besiktningen. 4. Cementmosaiken i de flesta av trapphusens vilplan har sprickor. Sprickorna går tvärs husets längdriktning. Sprikorna beror på dåligt utförda dilatationsfogar. Sprickorna påverkar inte husets bestånd. Om man lägger om ytskiktet i trapphusen skall dilatationsfogar läggas där sprickor finns i dag.!"#$%&'&(''

28 Stockholm Nystad 2 Sid 10 (10) 5. Fasaden under badrumsfönstret på Nystadsgatan 9 4tr är missfärgad vilket troligen tyder på att en fuktskada uppkommit. Badrummet bör kontrolleras och eventuellt renoveras. 6. Radhusen har sprickor mellan bottenbjälklaget och ytterväggarna samt missfärgningar längst ner på fasadens putsade yta. Varför och när sprickorna uppkommit gick inte att utreda vid besiktningen. För att få full visshet angående detta krävs en vidare teknisk utredning av konstruktör. 7. Om inte föreningen har den kunskap som krävs vid upphandling/projektering av ovanstående byggnationsarbeten rekommenderar vi att föreningen anlitar en konsult för projektering, upphandling kvalitetsansvar, myndighetskontakter, kontroll, besiktning och byggledning avseende de större arbetena som skall utföras. Kostnaden för detta varierar normalt inom 8-18 % av entreprenadkostnaden. Kalkylera med minst 10 %. Kostnaden är inte medräknad i ovanstående sammanställning. 8. Det finns ingen dokumentation angående det systematiska brandskyddsarbetet. Fastighetsägaren skall bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete för fastigheten. Detta innebär att fastighetsägaren är skyldig för att brandskyddet är gott i byggnaderna. Vi rekommenderar att ett systematiskt brandskyddsarbete upprättas snarast samt att en person anlitas eller tar ansvaret för att arbetet vidareutvecklas/underhålls.!"#$%&'() Lars Widebeck Civilingenjör och Byggnadsingenjör SBR. Av SBR godkänd och av SITAC certifierad besiktningsförrättare Bilagor: Fotografier Ritningar FD-utdrag!*+,-('()''

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630).

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A. Allmänna

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOTSVAKTEN FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lotsvakten och styrelsen har sitt säte i Malmö. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsföreningen Lien 5 org. nr 769603-5364 FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449)

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på den ordinarie årsstämman den 27 mars

Läs mer

Stadgar för BRF Spinnhuset

Stadgar för BRF Spinnhuset Stadgar för BRF Spinnhuset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnhuset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10.

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bofinken nr 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresssen genom

Läs mer

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Brf Hemmet 15 STADGAR

Brf Hemmet 15 STADGAR Brf Hemmet 15 Sysslomansgatan 26 112 41 Stockholm www.brfhemmet15.se Bolagsverket 2015-02-17 STADGAR FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hemmet 15. 2 Föreningen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011 Brf Hollywood Org.nr. 716438-9137 2011-12-31 Förvaltningsberättelse 2011 för Brf. Hollywood, fastigheten Andréelund 1 Kontaktpersoner:

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra. 2 Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning.

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning. Kallelse till SGB 1 ordinarie föreningsstämma. Medlemmarna i Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1 kallas till ordinarie föreningsstämma. Org nr: 715200-1652 Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer