EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630)."

Transkript

1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

2 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A. Allmänna förutsättningar Fastighetsförvärv och upplåtelse av bostadsrätt B. Beskrivning av fastigheten Allmänna fastighetsdata, byggnadsbeskrivning och rumsbeskrivning C. Föreningens anskaffningskostnad Kostnader för; föreningens fastighetsförvärv, nödvändiga renoveringsarbeten, avgifter och administrativa kostnader D. Finansieringsplan och föreningens årliga kostnader Kapitalkostnader och driftskostnader E. Föreningens årliga intäkter Intäkter av; bostadsrättslägenheter (med andelstal och insatser), hyreslägenheter, lokaler och övriga intäkter F. Prognos och känslighetsanalys BILAGOR SOM BIFOGAS SEPARAT TILL DENNA PLAN: Särskilda förhållanden Undertecknad plan av föreningens styrelse med särskilda villkor för föreningen Intyg Av Boverket behöriga att utfärda intyg av ekonomiska planer, enligt 3 kap. 2 bostadsrättslagen FDS-utdrag med situationsplan Teknisk utredning av fastighetens skick Föreningens stadgar

3 A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Bostadsrättsföreningen Nystaden 2 i Stockholms kommun, Stockholms län, registrerades Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Bostadsrättsföreningen har för avsikt att förvärva tomträtten Stockholm Nystad 2, Stockholms kommun med befintliga bostadsbyggnader som är uppförda Föreningen har erbjudits att förvärva tomträtten av AB Svenska Bostäder till en köpeskilling om totalt kronor. Planen grundar sig på att 67 % av hyreslägenheterna ombildas till bostadsrätter inom ett år och att därmed resterande 33 %, kvarstår som hyreslägenheter med föreningen som värd. Planen grundar sig dessutom på att 9 st (10 %) av lägenheterna kommer att kvarstå som hyreslägenheter efter en tioårsperiod. Fastighetens skick beskrivs i statusbesiktning av Densia AB, daterad den 8 januari Av denna sammanställning framgår att kostnaderna för de närmaste 3 åren bedöms till 0,55 milj, nästkommande 2 år till ytterligare 2,5 milj och inom 10 år ytterligare 4,1 milj, dvs totalt 7,15 milj, därutöver har lagts till en oförutsedd post om 5 milj, vilket ger totalt 12,1 miljoner. Finansieringen av dessa görs genom; bokförd och finansierad avsättning i fond om 8,4 miljoner, övervärdet, ca 2,1 miljoner, av 12 av de 31 lägenheter som kvarstår som hyreslägenheter och som beräknas att ombildas inom en femårsperiod samt övervärdet, ca 1,6 miljoner, av 10 av de 19 lägenheter som kvarstår som hyreslägenheter och som beräknas att ombildas inom en tioårsperiod. Densia AB anser inte att det är aktuellt med stam-, fasad- eller balkongrenovering inom de närmaste tio åren, till skillnad från statusbesiktning av ProjektledarHuset AB, den 3 januari 2008, varför dessa inte är medtagna. I enlighet med vad som stadgas i bostadsrättslagen 3 kap. 1 har styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet. Uppgifterna i planen grundar sig ifråga om kostnaderna för fastigheternas förvärv på ovan redovisade förslag till köpekontrakt samt beräkning av tillkommande kostnader. Beräkningen av föreningens årliga intäkter och kostnader grundar sig på kända förhållanden och bedömningar gjorda i juni Anskaffningskostnaden är slutligt fastställd. Upplåtelse av bostadsrätt till bostadslägenheterna beräknas ske den 1 oktober 2008 eller så snart förevarande ekonomiska plan registrerats och föreningen har tillträtt fastigheten.

4 B. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN B.1 ALLMÄNNA FASTIGHETSDATA Läge och adress Nystadsgatan 1-39, Kista Tomtareal kvm Bostadsareal kvm Lokalareal 97 kvm Byggnadens form Flerfamiljshus med 5 våningar samt 3 radhuslängor. Lägenheter 95 st, varav 12 st i radhus Värme- och varmvattenförsörjning Anslutet till fjärrvärme. Taxeringsvärde år 2007 Bostäder kronor Lokaler kronor Taxeringsvärde totalt kronor Tomträttsavgäld Avgäld fr o m , kronor per år Avgäldsperiod 10 år, räknat from

5 B.2 BYGGNADSBESKRIVNING Grundläggning På berg eller plintar till berg Stomme (flerfamiljshus) Bärande väggar av betong Stomme (radhus) Lättbetong Bjälklag (flerfamiljshus) Armerad betong Bjälklag (radhus) Lättbetongblock Fasader Pustade Fönster 2 - glas kopplade Karmen i trä utvändigt klädd med plåt, inre bågen i trä och yttre bågen i metall. Yttertak Låglutandetak med takbeläggning av gummiduk täckt med grov singel. Trapphus och entréer Trapp- och golvbeläggning stenmaterial, väggar målade, tak målade akustikplattor. Hiss 8 st för 6 personer vardera. Ventilation Mekanisk frånluft med fläktar på taket. Tilluft via fönsterventiler. Lägenhetsförråd Finns i bottenplan i flerfamiljshusen och i källaren i radhusen. Tvättstuga En tvättstuga finns i bottenplan i flerfamiljshuset. Sophantering Sopnedkast i trapphusen. Kopplat till central sopsug i området.

6 B.3 RUMSBESKRIVNING Hall G V T Linoleummatta Målade/tapet Målat Vardagsrum G Linoleummatta V Tapet T Målat Sovrum G V T Kök G V T Badrum G V T Ö WC G V T Linoleummatta Tapet Målat Plastmatta/linoleummatta Målade Målat Plastmatta Målad väv Målat Normal badrumsinredning med badkar eller dusch, WC och tvättställ. Plastmatta Målat Målat Balkonger (flerfamiljshus) G Betong Räcke Metall med skärmar i plåt.

7 C. FÖRENINGENS ANSKAFFNINGSKOSTNAD Köpeskilling Bef. Pant. Tom. lgh 1 Köpeskilling 53!000! ! !218!860 2 Lagfartskostnad 53!000!000 1,5% 795!825 Befintliga Lån Nya pantbrev 3 Pantbrev 10!943!000 37!421!000 26!478!000 2,0% 529!935 4 Brf-ombildning, besiktning, intygsgivning, mm 1!250!000 5 Fondmedel 7!201 kvm 1!175 kr/kvm 8!460!432 6 Oförutsett/avrundning 34!948 Summa slutgiltig anskaffningskostnad (AK) 64!290!000 Fullvärdes- och styrelseansvarsförsäkring kommer att tecknas.

8 D. FINANSIERINGSPLAN OCH FÖRENINGENS ÅRLIGA KOSTNADER Skulder Kr Lånetid Ränta Räntek. Amort/avskr Kapitalk. Lån 1 7!500! år 5,80% 433!505 51! !063 Lån 2 16!686!000 Rörlig 5,20% 867! !672 Lån 3 13!235!000 Snitt 5,38% 712! !027 Summa lån 37!421!000 5!128 kr/kvm Summa 2!013!203 51!558 2!064!761 Fördelningen av lånedelar och löptider, kan bli andra vid den slutgiltiga placeringen. Tillgångar (yttre fond) Kr Del av renoveringsk. Ränta Kapitali. Kostnader tom !025!000 25% Kostnader tom !125!000 34% Kostnader oförutsett 5!000!000 41% 31,4 Upplåtelseavg tom !085!408-17% 12,4 Upplåtelseavg tom !604!160-13% 9,5 Summa 8!460!432 70% 0 0 Sammanställning av anskaffningskostnaden (AK) och de årliga kapitalkostnaderna Summa lån 37!421!000 Summa kapitalkostnader brutto 2!064!761 Insatser (avr.) 26!869!000 Avgår kapitalintäkt 0 Totalt AK 64!290!000 Summa kapitalkostnad netto år 2!064!761 1 Summa kapitalkostnader 7!298 kvm 283 kr/kvm 2!064!761 2 Planerat underhåll 7!298 kvm 0 kr/kvm 0 (Eftersom hela underhållet är finansierat tom 2018, görs avsättning först 2019) 3 Fastighetsskatt 7!298 kvm 24 kr/kvm Hyresbost 83 lgh 31!000!000 1!200 kr/lg 99!600 Småhusbost 12 hus 7!414!000 6!000 kr/h 72!000 Lokaler 47!000 1,00% 470 Summa 38!461! ! !070 4 Tomträttsavgäld 7!298 kvm 41 kr/kvm 298! !158 5 Driftskostnader (schablonberäkning) Bostäder 7!201 kvm 300 kr/kvm 2!160!300 Lokaler 97 kvm 200 kr/kvm 19!400 7!298 kvm 2!179!700 2!179!700 6 Underhållskostnader (schablonberäkning) Bost. (Brf) 4!825 kvm 20 kr/kvm 96!493 Bost. (Hyr) 2!376 kvm 45 kr/kvm 106!935 Lokaler 97 kvm 40 kr/kvm 3!880 7!298 kvm 207! !308 Summa Dou 7!298 kvm 327 kr/kvm 2!387!008 2!387!008 Summa kostnader exkl. kapitalkost. 7!298 kvm 392 kr/kvm 2!857!236 2!857!236 Summa kapital och driftskostnad 7!298 kvm 674 kr/kvm 4!921!998

9 E. FÖRENINGENS ÅRLIGA INTÄKTER Totalt m 2 Fast tillval Fast tillval Årshyror Årsavgifter Avgift&Hyra 7!298 30! !942!060 2!949!501 4!921!998 Bostadsrätter A/m 2 m 2 T/m 2 Fast tillval Fast tillval Årsavgifter Andel 611 4! !949!501 67% Hyresrätter H/m 2 m 2 T/m 2 Fast tillval Fast tillval Årshyra Andel 813 2! ! !931!656 (33%) Kontor/Förråd/Parkering H/m 2 m 2 Årshyra Andel 97 10!404 0% Lägenheter (Rörligt tillval ingår i både hyror och avgifter. Fast tillval tas bort för de som köper.) Lgh Yta Rum Fast tillval Hyra Avgift Avgift Insats Andelstal nr m 2 antal mån mån mån år kr !690 4!289 51! !192 1,169% !003 3!749 44! !809 1,022% !045 4!624 55! !192 1,260% !847 3!648 43! !809 0,994% !697 4!289 51! !192 1,169% !972 3!786 45! !809 1,032% !088 4!653 55! !192 1,268% !176 3!933 47! !809 1,072% !708 4!289 51! !192 1,169% !298 4!017 48! !809 1,095% !089 3!887 46! !809 1,060% !841 3!636 43! !809 0,991% !845 3!674 44! !809 1,002% !814 3!611 43! !809 0,984% !851 3!669 44! !809 1,000% !153 3!934 47! !809 1,072% !780 3!581 42! !809 0,976% !849 3!647 43! !809 0,994% !233 4!016 48! !809 1,095% !069 3!858 46! !809 1,052% !757 3!581 42! !809 0,976% !896 3!687 44! !809 1,005% !904 3!722 44! !809 1,015% !093 3!879 46! !809 1,057% !028 3!828 45! !809 1,044% !837 3!629 43! !809 0,989% !073 3!845 46! !809 1,048% !918 3!686 44! !809 1,005% !018 3!810 45! !809 1,039% !793 3!581 42! !809 0,976% !916 3!707 44! !809 1,011% !006 3!581 42! !809 0,976%

10 Lägenheter (Rörligt tillval ingår i både hyror och avgifter. Fast tillval tas bort för de som köper.) Lgh Yta Rum Fast tillval Hyra Avgift Avgift Insats Andelstal nr m 2 antal mån mån mån år kr !906 3!704 44! !809 1,010% !740 3!581 42! !809 0,976% !772 3!581 42! !809 0,976% !814 3!649 43! !809 0,995% !164 3!921 47! !809 1,069% !109 3!924 47! !809 1,070% !851 3!649 43! !809 0,995% !816 3!619 43! !809 0,987% !267 4!047 48! !809 1,103% !800 3!622 43! !809 0,987% !778 3!581 42! !809 0,976% !155 3!935 47! !809 1,073% !781 3!581 42! !809 0,976% !083 3!892 46! !809 1,061% !334 4!112 49! !809 1,121% !398 4!147 49! !809 1,131% !960 3!738 44! !809 1,019% !129 3!916 46! !809 1,068% !236 4!041 48! !809 1,102% !874 3!669 44! !809 1,000% !843 3!636 43! !809 0,991% !903 3!693 44! !809 1,007% !199 3!972 47! !809 1,083% !109 3!918 47! !809 1,068% !881 3!678 44! !809 1,003% !905 3!673 44! !809 1,001% !780 3!581 42! !809 0,976% !780 3!581 42! !809 0,976% !167 3!947 47! !809 1,076% !757 3!581 42! !809 0,976% !064 3!852 46! !809 1,050% !757 3!581 42! !809 0,976% !876 3!693 44! !809 1,007% !061 3!844 46! !809 1,048% !058 3!848 46! !809 1,049% !963 3!729 44! !809 1,017% !879 3!676 44! !809 1,002% !780 3!581 42! !809 0,976% !969 3!757 45! !809 1,024% !832 4!418 53! !192 1,204% !936 3!753 45! !809 1,023% !108 4!683 56! !192 1,276% !034 3!845 46! !809 1,048% !063 4!638 55! !192 1,264% !029 3!757 45! !809 1,024% !806 4!401 52! !192 1,200%

11 Lägenheter (Rörligt tillval ingår i både hyror och avgifter. Fast tillval tas bort för de som köper.) Lgh Yta Rum Fast tillval Hyra Avgift Avgift Insats Andelstal nr m 2 antal mån mån mån år kr !130 3!905 46! !809 1,065% !058 4!620 55! !192 1,259% !137 4!482 53! !888 1,222% !046 4!421 53! !888 1,205% !064 4!421 53! !888 1,205% !119 4!421 53! !888 1,205% !074 4!421 53! !888 1,205% !114 4!433 53! !888 1,208% !143 4!488 53! !888 1,223% !250 4!505 54! !888 1,228% !124 4!443 53! !888 1,211% !124 4!443 53! !888 1,211% !118 4!463 53! !888 1,217% !234 4!463 53! !888 1,217% !229 1!636 19! !259 0,446% !806 2!078 24! !247 0,566% !229 1!636 19! !259 0,446% S:a 7!201 7! ! !853 4!402!240 40!104! % Totala summor utan fördelning m 2 Tillval fast år Hyra år Avgift år Insats kr Andelstal 7!201 92!232 5!853!504 4!402!240 40!104! % Fördelning av ytor, hyror, avgifter mm, vid en anslutning om 67% m 2 Tillval fast år Hyra år Avgift år Insats kr Andelstal H.lgh 2!376 30!437 1!931!656 (13!234!320) (33%) Bo.r 4!825 2!949!501 26!869!680 67% Kontor/förråd/parkering m 2 Kr/m 2 år Mån Tot.år Hyra/år Index Värme Skatt !404 10!404 2(HGF) S:a !404 10!

12 F.1.1 PROGNOS, alla belopp i Tkr där inte annat anges År Kostnader Ränta 2!013 2!010 2!007 2!004 2!001 1!997 1!976 Kapitalintäkt Amort/avskriv Summa 2!065 2!066 2!068 2!070 2!071 2!073 2!090 Drift * 2!180 2!223 2!268 2!313 2!359 2!407 2!657 Avunderhåll * Löp underhåll * Tomtr.avg**** Fast skatt * Summa 2!857 2!908 2!961 3!014 3!068 3!189 3!750 Intäkter (årsavgifter) Erforderliga i. 4!922 4!975 5!028 5!083 5!140 5!262 5!840 Hyresintäkter -1!942-1!942-1!942-1!942-1!942-1!942-1!942 Tillval fast *** Tillval övrigt Erford. avgift. 2!950 3!002 3!056 3!111 3!167 3!290 3!867 Intäkter (årsavgifter per m 2 /år) Erforderliga Antaganden Lån 37!421 37!369 37!314 37!253 37!188 37!117 36!734 Räntesats 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% Hyresintäkter 1!942 1!942 1!942 1!942 1!942 1!942 1!942 Inflation 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Tax. lokaler ** Fa.skatt. Bost.* * Kostnadsutvecklingen för * markerad post förutsätts följa inflationen ** Taxeringsvärdet förutsätts följa inflationen och därmed underlaget för fastighetsskatt. *** Det fasta tillvalet avser endast hyreslägenheterna **** Kostnadsutvecklingen för **** markerad post förutsätts följa inflationen vart 10:de år F.1.2 KÄNSLIGHETSANALYS, alla belopp i kr/m 2 /år Fast inflation om 2 % men olika räntesatser Ränta + 0% Ränta + 1% Ränta + 2% Fast snittränta enligt ovan men olika inflation Inflation +1% Inflation +2%

13

14

15 Fastighet Beteckning Stockholm Nystad 2 Nyckel: Fastigheten är upplåten med tomträtt Församling Kista Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 15 Juni 2008 Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen inskrivningsdelen Adress Adress Nystadsgatan Kista Läge, karta Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) N (Lokalt: L) E (Lokalt: L) Registerkarta C Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Tomträttsinnehav Innehavare Andel Inskrivningsdag Akt / Svenska Bostäder, AB Box Vällingby Upplåtelse (tomträtt): Tomträttsupplåtelse Inskrivningsdag Akt Upplåtelsedag Ändamål Avgäld Bostäder mm SEK Avgäldsperiod Perioddatum från 10 år Tidigaste uppsägningsdatum Efterföljande uppsägningsperiod Inskränkningar år Endast pant- eller nyttjanderätt får upplåtas Anmärkning: Ny avgäld mm 77/416, ny avgäld 83/22578, anm 93/16743, ny avgäld 93/30787, nytt ändamål, ny avgäld 03/3808 Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt / Stockholms Kommun Box Stockholm Köp: Ingen köpeskilling redovisad. Anmärkning: Idnr kompl 84/25425 Anteckningar och Inskrivningar Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad anteckning eller inskrivning. Inteckningar Totalt antal inteckningar: 3 Totalt belopp: SEK Nr Belopp Inskrivningsdag Akt SEK SEK

16 Nr Belopp Inskrivningsdag Akt SEK Innehavare: 77/6568 AB Stockholms Tomträttskassa Box Stockholm Planer, bestämmelser och fornlämningar Planer Datum Akt Stadsplan: Akalla I Arkivplats: B1 Plananmärkning: Genomförandetiden har utgått Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Uppgiftsår Taxeringsår Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder (320) Omfattar del av registerfastighet Taxeringsvärde därav byggnadsvärde därav markvärde SEK SEK SEK Taxerad ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /1 Övriga aktiebolag Tomträtt AB Svenska Bostäder Box Vällingby Värderingsenhet bostadsmark Taxeringsvärde Riktvärdeområde SEK Byggrätt ovan mark Klassificering av byggnadsrätt Riktvärde byggrätt kvm Uppgift saknas 900 SEK/kvm Värderingsenhet bostäder Taxeringsvärde Bostadsyta SEK kvm Årtal för hyresnivå Hyra Under byggnad SEK/år Nej Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Värdeår Värderingsenhet lokaler Taxeringsvärde Lokalyta SEK 16 kvm Årtal för hyresnivå Hyra Under byggnad SEK/år Nej Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Värdeår Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Uppgiftsår Taxeringsår Småhusenhet, flera småhus, sammantaget bostäder för mer än 2 familjer (helårs- eller fritidsbostad) (222) Omfattar del av registerfastighet Taxeringsvärde därav byggnadsvärde därav markvärde SEK SEK SEK Taxerad ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /1 Övriga aktiebolag Tomträtt AB Svenska Bostäder Box Vällingby Värderingsenhet småhusmark Taxeringsvärde Riktvärdeområde SEK Tomtareal Strand Vatten o avlopp 80 kvm Ej strand (eller strandnära mer än 250 m) Kommunalt vatten Fastighetsrättsliga förhållanden Antal lika Kommunalt avlopp Avstyckningsbar 12 Värderingsenhet småhusbyggnad Taxeringsvärde SEK Bebyggelsetyp Total standardpoäng Radhus 22 Bostadsyta Biutrymmesyta Värdeyta 90 kvm 3 kvm 91 kvm Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Värdeår Under Byggnad Nej Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter Gemensamhetsanläggningar Stockholm Helsingfors GA:1 Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Avstyckning A340/1972

17 Ursprung Stockholm Akalla 4:1 Tidigare beteckning Beteckning Omregistreringsdatum Akt A-Stockholm Stg 6451BM A-Stockholm Nystad /1980 Lantmäteriet 2008

18 T E K N I S K U T R E D N I N G Stockholm Nystad 2 Nystadsgatan 1-39 Akalla

19 Stockholm LW T e k n i s k u t r e d n i n g avseende fastigheten Stockholm Nystad 2, Nystadsgatan 1-39 i Akalla Uppdrag Av Nystaden 2 har undertecknat företag fått i uppdrag att utföra en teknisk undersökning av byggnaden på rubricerad fastighet. Utredningen skall användas vid upprättandet av en ekonomisk plan i samband med bostadsrättsföreningens köp av fastigheten samt vid underhållsplanering i fastigheten. Enskilda lägenheters och lokalers behov av renovering ingår ej i undersökningen och redovisningen. Utlåtandet innehåller sålunda en bedömning av behovet de närmaste 10 åren av planerade underhållsåtgärder i byggnaderna samt en grov kostnadsbedömning av varje åtgärd. Endast de ekonomiskt betydelsefulla åtgärderna är upptagna, små åtgärder och årligt löpande underhåll är utelämnade. Betydande behov av renovering, som enligt vår bedömning tillhör enskilda lägenheter och lokaler, och / eller betydande åtgärder som bedöms rimliga för att uppnå en godtagbar modern standard och / eller betydande åtgärder som bedöms ingå i det årligt löpande underhållet finns angivna under noteringar och upplysningar.!"#$%&'&(''

20 Stockholm Nystad 2 Sid 2 (10) Kort beskrivning av fastigheten och byggnaderna Fastigheten är bebyggd med ett flerbostadshus och tre radhuslängor med 4 lägenheter i varje huslänga. Antal lägenheter 95 st, bostadsyta ca m!, antal lokaler 2 st, lokalyta ca. 97 m! Flerbostadshuset: Huset uppfördes år: 1976 Grundläggning: (bedömd) Källarytterväggar: (bedömda) Stomme (bedömd): Bjälklag (bedömda): Gård, gårdsutrustning: Balkonger: Fasader: Fönster: Yttertak: Entréer, trapphus: På berg eller plintar till berg Betong Betong Över källare: Betong Mellanbjälklag: Betong Takbjälklag: Betong Gård med lekplats, gräsmatta och asfalterade gångar. Balkongplattor Betong Räcken plåt Putsade 2 - glas kopplade Karmen i trä utvändigt klädd med plåt, inre bågen i trä och yttre bågen i metall. Låglutandetak med takbeläggning av gummiduk täckt med grov singel. Trapp- och golvbeläggning stenmaterial, väggar målade, tak målade akustikplattor. Hiss: 8 st för 6 personer. Besiktigade till !"#$%&'&(''

21 Stockholm Nystad 2 Sid 3 (10) Tvättstuga: En tvättstuga finns i bottenplan. Tvättutrustning: 4 st. tvättmaskiner 2 st från -06, 1 st från -98, 1 st från -93, 1 st grovtvättmaskin från -06, 2 st centrifug från 96, 2 st torktumlare från 02 och -92, 1 st mangel och 1 st torkskåp från -93. Lägenhetsförråd: Sophantering: Uppvärmning: Ventilation: Finns i bottenplan. Sopnedkast i trapphusen. Kopplat till central sopsug i området. Vattenburen fjärrvärme med utrustning från 90, styr och mätutrustning från 2002 Mekanisk frånluft i bostäder och lokal OVK av bostäder är utförd 1995, ny OVK skulle varit utförd 2001 men finns inte registrerad på kommunen. Ventilationen är därmed ej godkänd. Radhuslängor 3 st: Huset uppfördes år: 1976 Grundläggning: (bedömd) Källarytterväggar: (bedömda) Stomme (bedömd): Bjälklag (bedömda): Gård, gårdsutrustning: Fasader: Fönster: På berg eller plintar till berg 2 st längor har torpargrund 1 st länga har källare med betong ytterväggar. Lättbetong Över källare/krypgrund: Lättbetongblock Mellanbjälklag: Lättbetongblock Takbjälklag: Lättbetongblock Gård med lekplats, gräsmatta och asfalterade gångar. Putsade 2 - glas kopplade. Karmar och bågar av trä med plåtbeklädd utsida.!"#$%&'&(''

22 Stockholm Nystad 2 Sid 4 (10) Yttertak: Tvättstuga: Lägenhetsförråd: Sophantering: Uppvärmning: Ventilation: Låglutandetak med takbeläggning av gummiduk täckt med grov singel. Tvättstuga finns i bottenplan på flerbostadshuset. Finns i källaren under en av radhuslängorna. Sopnedkast i ett soprum vid entrén till flerbostadshuset. Vattenburen fjärrvärme gemensam med flerbostadshuset. Separat mekanisk frånluft i varje lägenhet. Inga kontrollutlåtande angående OVK kontroll finns registrerad hos stadsbyggnadskontoret.!"#$%&'&(''

23 Stockholm Nystad 2 Sid 5 (10) Kort rumsbeskrivning av lägenheter och radhus. De vanligast förekommande ytskikten beskrivs nedan. (G = golv, V = väggar, T = tak, Ö = övrigt) Hall G Linoleum V Tapet / målade T Målat Vardagsrum G Linoleum V Tapet T Målat Sovrum G Linoleum V Tapet T Målat Kök G Plastmatta / linoleum V Tapet / målade T Målat Ö Normal köksinredning med bänk- och skåpinredning, spis, ugn, spisfläkt, kyl/frys, diskmaskin. Ventilation sker genom fläkten. Badrum. G Plastmatta V Målad väv T Målat Ö Normal badrumsinredning med badkar, WC, tvättställ. Ventilation genom frånluftsventil. Plats för tvättmaskin finns. WC G Plastmatta V Målat T Målat Ö Normal WC-inredning med WC och tvättställ.!"#$%&'&(''

24 Stockholm Nystad 2 Sid 6 (10) Besiktningsförhållanden Besiktningen utfördes , kl 09,00. Vädret var klart och temperaturen ca -3 C. Vid besiktningen medverkade: Mehdi Hooshdar och Kjell Nordkvist Alla allmänna utrymmen var besiktningsbara utom uthyrda förråd och lokaler. Alla tekniska utrymmen var besiktningsbara utom hissarnas maskinrum. Följande bostäder besiktigades: Nystadsgatan: 1 Ataolla 4tr 3 Maragona 1 tr 9 Nilsson 2tr 15 Oight 1tr 17 Shahidi Bostäderna var vid besiktningen möblerade.!"#$%&'&(''

25 Stockholm Nystad 2 Sid 7 (10) Noterade brister Kostnaderna för åtgärderna är grovt bedömda, exkl. moms och i dagens prisläge. 1. Byggdel: Målningsunderhåll av plåtdetaljer på taket. Brist, fel/skada: Färgen flagar av på delar av yttertakets plåtdetaljer och inklädningar runt fläkthus. Bedömd åtgärd: Målningsunderhåll Omfattning: Inklädningsplåtar till 8 st ventilationshus samt diverse mindre plåtdetaljer Aktualitet: Inom 5 år Bedömd kostnad: Ca kr 2. Byggdel: Tvättstugans ytskikt och delar av den maskinella utrustningen.. Brist, fel/skada: Ytskikt i tvättstugan är gamla och slitna. En torktumlare och två tvättmaskiner kommer att uppnå teknisk livslängd inom tidsperioden. Vi bedömer att centrifugerna inte ersätts med nya då de går sönder. Innertaket i tvättstugan är skadat efter en fuktskada, enligt uppgift från Bovärden är läckaget åtgärdat men inte innertaket. Bedömd åtgärd: Renovera ytskikten i tvättstugan och byt ut de maskiner som uppnår teknisk livslängd. Mängd: Ca 80 kvm golvyta, alla väggar och innertaket. 2 st 6 kg tvättmaskiner och 1 st torktumlare. Aktualitet: Inom 3 år Bedömd kostnad: Ca kr 3. Byggdel: Takbeläggning Brist, fel/skada: Taken är låglutande med brunnar mitt på taken. Taken är belagda med gummiduk och ovanpå denna singel. Bedömd livslängd vid normalt slitage är ca 30 år. Det är troligt att takbeläggningen behöver bytas inom 5 år. Bedömd åtgärd: Avlägsna singel, montera ny gummiduk och återställa singel. Omfattning: Flerbostadshus och radhusens tak. Mängd: ca kvm Aktualitet: 5 år Bedömd kostnad: Ca kr!"#$%&'&(''

26 Stockholm Nystad 2 Sid 8 (10) 4. Byggdel: Hissarna Brist, fel/skada: Hissarnas maskinella utrustning och styrsystem är från byggnadsåret. Driftstörningar och kostsamma reparationer kommer att uppkomma när hissarna åldras. Bedömd åtgärd: Renovera hissarna med ny maskinell utrustning, nytt styrsystem, ny korgbeklädnad samt anpassa hissarna efter gällande regler för tillgänglighet och säkerhet. Mängd: 8 stycken hissar. Aktualitet: Inom 10 år Bedömd kostnad: Ca kr 5. Byggdel: Avloppsstammar och vattenstammar Brist, fel/skada: Avloppsstammarna är från Normal teknisk livslängd är ca 50 år varför avloppsrören troligen inte kommer att behöva bytas inom tidsperioden (10 år). Tätskikten i många badrum har emellertid uppnått teknisk livslängd. Tätskikten och ytskikten skall bekostas av den enskilde lägenhetsinnehavaren men golvbrunnen behöver bytas vid en renovering vilket bör bekostas av föreningen. Bedömd åtgärd: Byt badrummens golvbrunn i samband med att ytskikten i badrummen renoveras. Aktualitet: Jämnt fördelad från nu till inom 10 år, tas upp som en gemensam summa inom 5 år. Bedömd kostnad: Ca kr 6. Byggdel: Byggnadernas ventilation Brist, fel/skada: Byggnadernas ventilation är renoverad under de senaste åren, nya fläktar och styrsystem är monterat. Enligt kommunen har ingen OVK registrerats vilket är ett krav. Bedömd åtgärd: Utför OVK för byggnaderna och åtgärda de brister som framkommit vid kontrollen. Aktualitet: Snarast Bedömd kostnad: Ca kr!"#$%&'&(''

27 Stockholm Nystad 2 Sid 9 (10) Sammanställning Aktualitet Punkterna Kostnad kr Snarast 6 Ca kr Inom 3 år 2 Ca kr Inom 5 år 1, 3 och 5 Ca kr Inom 10 år 4 Ca kr Totalt Ca kr Lägenhets - och lokalreparationer är ej inräknat. Till ovanstående kommer årligt löpande underhåll, normala årliga driftskostnader samt oförutsedda kostnader. Noteringar och upplysningar. Angivna kostnader är grovt bedömda, exkl. moms och i dagens prisläge. 1. Angivna aktualiteter under Noterade Brister är individuellt bedömda utifrån respektive åtgärd. Det kan dock vara ekonomiskt fördelaktigt att, i en upphandling, samordna vissa åtgärder, även om angivna aktualiteter varierar. 2. Ytskikten inne i lägenheterna är till största del från byggnadsåret. Om någon av lägenheterna kvarstår som hyresrättslägenhet bör föreningen avsätta pengar till normalt underhåll. Arbeten som kommer att behöva utföras i de flesta lägenheter inom 5 år är, målning och tapetsering av väggar / tak, renovering/utbyte av golvens ytskikt, utbyte av vitvaror. Vi bedömer totala kostnaden till ca kr per lägenhet. Denna summa är inte medtagen i ovanstående sammanställning eftersom det är oklart om någon lägenhet kvarstår som hyreslägenhet. 3. Det finns så kallad eternit i skivor på balkongen och i radhuslängornas förråd. Materialet innehåller asbest som är mycket hälsovådligt om det frigörs som damm och andas in. Så länge skivorna inte bearbetas så att damm frigörs så utgör de enligt vår erfarenhet inte någon hälsorisk. Om de måste tas bort eller bearbetas måste speciella och kostsamma skyddsåtgärder vidtas. Inga skador eller brister observerades under besiktningen. 4. Cementmosaiken i de flesta av trapphusens vilplan har sprickor. Sprickorna går tvärs husets längdriktning. Sprikorna beror på dåligt utförda dilatationsfogar. Sprickorna påverkar inte husets bestånd. Om man lägger om ytskiktet i trapphusen skall dilatationsfogar läggas där sprickor finns i dag.!"#$%&'&(''

28 Stockholm Nystad 2 Sid 10 (10) 5. Fasaden under badrumsfönstret på Nystadsgatan 9 4tr är missfärgad vilket troligen tyder på att en fuktskada uppkommit. Badrummet bör kontrolleras och eventuellt renoveras. 6. Radhusen har sprickor mellan bottenbjälklaget och ytterväggarna samt missfärgningar längst ner på fasadens putsade yta. Varför och när sprickorna uppkommit gick inte att utreda vid besiktningen. För att få full visshet angående detta krävs en vidare teknisk utredning av konstruktör. 7. Om inte föreningen har den kunskap som krävs vid upphandling/projektering av ovanstående byggnationsarbeten rekommenderar vi att föreningen anlitar en konsult för projektering, upphandling kvalitetsansvar, myndighetskontakter, kontroll, besiktning och byggledning avseende de större arbetena som skall utföras. Kostnaden för detta varierar normalt inom 8-18 % av entreprenadkostnaden. Kalkylera med minst 10 %. Kostnaden är inte medräknad i ovanstående sammanställning. 8. Det finns ingen dokumentation angående det systematiska brandskyddsarbetet. Fastighetsägaren skall bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete för fastigheten. Detta innebär att fastighetsägaren är skyldig för att brandskyddet är gott i byggnaderna. Vi rekommenderar att ett systematiskt brandskyddsarbete upprättas snarast samt att en person anlitas eller tar ansvaret för att arbetet vidareutvecklas/underhålls.!"#$%&'() Lars Widebeck Civilingenjör och Byggnadsingenjör SBR. Av SBR godkänd och av SITAC certifierad besiktningsförrättare Bilagor: Fotografier Ritningar FD-utdrag!*+,-('()''

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nystaden 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vasaparken 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRF LÖPAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hallonet 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Antagna vid föreningsstämma 12 maj 2015. Föreningens namn och säte 1. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Leoparden 5. Styrelsen har sitt säte i Solna.

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRF Katthuvudet 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, SÄTE ÄNDAMÅL... 4 1 Firma, säte och ändamål... 4 MEDLEMSKAP, ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING AV BOSTADSRÄTT...

Läs mer

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen Bilaga 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen antagna den X X 2012 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATSER OCH AVGIFTER MM. 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Insteget. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Sudereken

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Sudereken S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Sudereken FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sudereken. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2

Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 1/9 Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Havsljuset 2,org.nr.769615-0684.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SAIMAGATAN ORG NR 769606-1741

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SAIMAGATAN ORG NR 769606-1741 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SAIMAGATAN ORG NR 769606-1741 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Saimagatan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Bjäre. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Antagna den 25 april 2013 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NACKA-HUS NR 2 I EKÄNGEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nacka-Hus nr 2 i Ekängen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svejk. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TAVASTEN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TAVASTEN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TAVASTEN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tavasten 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRASSEN 14

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRASSEN 14 1(9) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRASSEN 14 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Krassen 14. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro

STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro. Styrelse har sitt säte i Örebro (Örebros kommun). Föreningen

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FOLKUNGARNA

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FOLKUNGARNA 1 (10 ) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FOLKUNGARNA Org. Nr 714800-0370 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Folkungarna. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR. Firma och ändamål

Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR. Firma och ändamål Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen FINN. Styrelsens säte är Uppsala. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLEIPNER 16, STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sleipner 16.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLEIPNER 16, STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sleipner 16. 1 (9) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLEIPNER 16, STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sleipner 16. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 28 I GÖTEBORG

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 28 I GÖTEBORG STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 28 I GÖTEBORG FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lunden 28 i Göteborg. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Malmö den 28 september 2004 Sidan 1 av 6

Malmö den 28 september 2004 Sidan 1 av 6 Sidan 1 av 6 foto: Oliver Vuljanic foto: bengt jönsson Sidan 2 av 6 Innehåll Firma, ändamål och säte............................. sid 3 1 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt.............. sid 3 2-3

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PROSTEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PROSTEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PROSTEN (registrerade 930326 av Patent - och registreringsverket) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Prosten. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 Mall Stadgar Brf (2).doc 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal. 2 Föreningens

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄKTAREN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Väktaren Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11 1 (7) FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÖNKÅLEN I SOLNA Solna kommun, Stockholms län Org.nr: 769619-4625 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A.

Läs mer

Föreningens Firma och säte. Ändamål och verksamhet. Medlemskap

Föreningens Firma och säte. Ändamål och verksamhet. Medlemskap STADGAR Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449)

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på extra stämma den 15 februari 2012 och

Läs mer

Styrelsens förslag till stadgar inför föreningsstämma 2003 05 13

Styrelsens förslag till stadgar inför föreningsstämma 2003 05 13 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN GETEN FIRMA 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Geten. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEN GYLDENE PORTEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEN GYLDENE PORTEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEN GYLDENE PORTEN Föreningens firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Den Gyldene porten. Styrelsen har sitt säte i Solna. Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Öresundsdammarna Föreningen har

Läs mer

STADGAR FÖR Brf STJÄRNBILDSHUS NR 1. Firma och ändamål

STADGAR FÖR Brf STJÄRNBILDSHUS NR 1. Firma och ändamål STADGAR FÖR Brf STJÄRNBILDSHUS NR 1 Firma och ändamål 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1. Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

BRF Flygbåten Stadgar 2012

BRF Flygbåten Stadgar 2012 BRF Flygbåten Stadgar 2012 BRF Flygbåten Hägernäsvägen 1 nb 183 66 Täby Org. Nr: 716000-0233 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Flygbåten i Stockholms län, Täby kommun FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma

Läs mer

Stadgar - BRF Planeten 234

Stadgar - BRF Planeten 234 Stadgar - BRF Planeten 234 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Planeten 234. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Vale 24...

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Vale 24... STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Vale 24... INNEHÅLLSFÖRTECKNING STADGAR... 3 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN... 3 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE... 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 INSATS OCH AVGIFTER

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRAHELUND. Organisationsnummer 769605-8788 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRAHELUND. Organisationsnummer 769605-8788 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT Org.nr. 769605-8788 2014-12-03 Sida 1 (9) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRAHELUND Organisationsnummer 769605-8788 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Brahelund. Föreningen

Läs mer

Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 2(12) För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom upplåtelse av parkeringsplats, extra förrådsutrymme och dylikt utgår särskild ersättning som bestäms av styrelsen. Upplåtelseavgift,

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11

Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11 Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11 patent- och registreringsverkets godkännande: Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Smedjan 11. 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DROTTNINGGATAN 71. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Drottninggatan 71

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DROTTNINGGATAN 71. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Drottninggatan 71 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DROTTNINGGATAN 71 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Drottninggatan 71 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

4 Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehav bostadsrätt.

4 Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehav bostadsrätt. Stadgar Stadgar för Bostadsrättsföreningen Eken nr 14 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Eken nr 14 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom

Läs mer

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Stadgar Brf Garm FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Garm. Organisationsnummer är 757200-6620 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kättingen 5. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MARSKALKEN 7 STADGAR

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MARSKALKEN 7 STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MARSKALKEN 7 STADGAR Förslag till nya stadgar per den 26 november 2001, föreslagna ändringar är följande: 36 Förändring punkt 2 och 3 byter plats 30 Förändring av datum och månad

Läs mer

Registrerades av Bolagsverket 2009-12-09 491276/09 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bredängen

Registrerades av Bolagsverket 2009-12-09 491276/09 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bredängen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bredängen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bredängen Föreningens organisationsnummer är: 745000-3491 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen

Läs mer

1(5) KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening

1(5) KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening 1(5) KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening Som komplement till dessa korta normalstadgar tillhandahåller HSBs Riksförbund ett häfte (komplement) med ett urval av paragrafer i lagen om ekonomiska

Läs mer

STADGAR. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset. Firma och ändamål. Medlemskap

STADGAR. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset. Firma och ändamål. Medlemskap STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Y.K.-huset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad.

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad. Stadgar Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar vid stämma den 2009-05- 05. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Buffeln9. 2 Föreningen

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SPINNSIDAN 3 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnsidan 3. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FEMETTAN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Femettan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Bostadsrättsföreningen SVARTPOPPELN

Bostadsrättsföreningen SVARTPOPPELN Bostadsrättsföreningen SVARTPOPPELN STADGAR FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Svartpoppeln. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för BRF Spinnhuset

Stadgar för BRF Spinnhuset Stadgar för BRF Spinnhuset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnhuset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

STADGAR. för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken i Malmö, 716439-6884.

STADGAR. för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken i Malmö, 716439-6884. STADGAR för Bostadsrättsföreningen Drivbänken i Malmö, 716439-6884. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Drivbänken i Malmö, org. nr 716439-6884. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen Sid 1(7) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen, 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han innehar bostadsrätt.

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han innehar bostadsrätt. STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fanan 12 (org nr 716411-7066) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fanan 12. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOTSVAKTEN FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lotsvakten och styrelsen har sitt säte i Malmö. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för bostadsrättsföreningen ALRIK (organisationsnummer 717600-0433)

STADGAR för bostadsrättsföreningen ALRIK (organisationsnummer 717600-0433) STADGAR för bostadsrättsföreningen ALRIK (organisationsnummer 717600-0433) Innehållsförteckning Särskilda bestämmelser... 3 Räkenskapsår... 3 Medlemskap... 3 Avgifter... 3 Avsättningar och användning av

Läs mer

FIRMA. Medlem. 3 Frågan. Juridisk. omgående. betalar. Ändring. ingående i. årsavgift. fördelas

FIRMA. Medlem. 3 Frågan. Juridisk. omgående. betalar. Ändring. ingående i. årsavgift. fördelas STADGAR För Bostadsrättsföreningenn KRABBAN Södra Byn, Grebbestad. FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Krabban Södra Byn. Styrelsen har sitt säte i Grebbestad, Tanums Kommun.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen omfattas av Lagen om ekonomiska föreningar. Vid sidan om stadgarna gäller Bostadsrättslagen.

Bostadsrättsföreningen omfattas av Lagen om ekonomiska föreningar. Vid sidan om stadgarna gäller Bostadsrättslagen. Bostadsrättsföreningen Dykärret 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Dykärret 14, antagna vid ordinarie föreningsstämma den 25 maj 1988, konfirmerade vid föreningsstämman den 11 maj 1989, reviderade vid

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen. 2 Föreningen har till ändamål främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FREDHÄLLS GÅRD

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FREDHÄLLS GÅRD STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FREDHÄLLS GÅRD FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fredhälls Gård. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

BOSTADSFÖRENINGEN MELLANGÅRDEN UPA

BOSTADSFÖRENINGEN MELLANGÅRDEN UPA STADGAR BOSTADSFÖRENINGEN MELLANGÅRDEN UPA 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsföreningen Mellangården U.P.A., 746000-1501. Föreningen har till ändamål att bereda bostadslägenheter åt medlemmarna

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Sida 1 (14) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Draken 12 i Stockholms stad (org. nr 769604-0869) antagna på ordinarie föreningsstämma 2014-04-02

Stadgar för bostadsrättsföreningen Draken 12 i Stockholms stad (org. nr 769604-0869) antagna på ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Stadgar för bostadsrättsföreningen Draken 12 i Stockholms stad (org. nr 769604-0869) antagna på ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Firma, ändamål och säte 1 Föreningens frma är bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a.

Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a. Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a. Föreningens firma och ändamål Medlemskap 1. Föreningen, vars firma är Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a., har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NÄKTERGALEN NR 8

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NÄKTERGALEN NR 8 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NÄKTERGALEN NR 8 Organisationsnummer: 716444-6358 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Näktergalen nr 8. Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Egen Härd i Örebro Anpassade till den fr o m 1 juli 1991 gällande nya bostadsrättslagen FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2 BRF STORMYRTÖSEN 2 OLA HANSSONSGATAN 1-9 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2 FIRMA & SÄTE Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stormyrtösen 2. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Nytorgspalatset

Bostadsrättsföreningen Nytorgspalatset Bostadsrättsföreningen Nytorgspalatset Stadgar för BRF Nytorgspalatset Antagna vid årsstämma den 13 april 2015 samt vid extra årsstämma den 18 maj 2015. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nytorgspalatset.

Läs mer

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449)

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på den ordinarie årsstämman den 27 mars

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Svea Artilleri 4

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Svea Artilleri 4 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Svea Artilleri 4 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svea Artilleri 4 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom

Läs mer

Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.

Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. 1(6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Esplanaden antagna vid stämma den 26 april 2005 och extra stämma den 9 juni 2005 (reg. 050827), ändrade den 25 april 2007 och den 6 maj 2007 ( 5, reg. 070611), ändrade

Läs mer