Edsätra. En plats för ett trivsamt liv. Årsredovisning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Edsätra. En plats för ett trivsamt liv. Årsredovisning 2014"

Transkript

1 Edsätra. En plats för ett trivsamt liv. Årsredovisning 2014 Ett suveränt äldreboende i kristen atmosfär. Attraktivt för boende, anhöriga och medarbetare. EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING

2 FÖRENINGEN EDSÄTRAS VÄNNER ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2014 Framlagd vid föreningens 153:E årshögtid den 29 april 2015 Föreningen Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Medlemsavgiften är endast 50 kronor, då det viktiga inte är avgiften utan medlemmarnas engagemang och vilja att stödja god och trygg äldreomsorg. I februari 2014 hölls en musiksoaré för ett 60-tal medlemmar i Edsätras nyrenoverade matsal och samlingssal. För musiken stod tio elever från musiklinjen på Betel folkhögskola. Den 5 maj hölls årsmötet traditionsenligt i Norrmalmskyrkan. Förhandlingarna leddes av Magnus Franzén. På årsmötet valdes till styrelsen Haig Damirjian (ordförande), Anders Djurestad (vice ordförande), Lars-Rune Holm, Kristina Kronestrand, Sven- Gunnar Lidén, Olof Lindgren och Margit Sjöberg. De målområden från Edsätras styrkort, som styrelsen främst ansvarar för, är målområdena Ekonomi och Fastighet. Viktiga frågor och beslut under 2014 var bl a hanteringen av Arbetsmiljöverkets beslut om att vi måste renovera badrummen i samtliga lägenheter, om- och tillbyggnationen av Edsätras entré samt hela framsidans markomläggning. Viktiga personalfrämjande beslut var bl a språkprojekt för personal med svenska som andraspråk samt andra kompetensutvecklingsinsatser. Framtiden Arbetet med renovering av badrummen kommer att pågå under hela 2015 och även de följande åren. Styrelsen har startat ett arbete för att utreda möjligheterna att utöka verksamheten med en tillbyggnad. Till det kommer att fortsatt utveckla, utmana och uppmuntra personalen och ledningen på Edsätra. Från vänster: Anders Djurestad, Lars-Rune Holm, Margit Sjöberg, Haig Damirjian, Sarah Anner, Olof Lindgren, Kristina Kronestrand och Sven-Gunnar Lidén. VISION Edsätra ett suveränt äldreboende i kristen atmosfär. Attraktivt för boende, anhöriga och medarbetare. VÄRDEORD Engagemang, Ärlighet, Respekt MÅLOMRÅDEN Boende/Anhöriga Medarbetare Ekonomi Fastighet Kristen inriktning Trygghet Tillgänglighet Trivsel Dialog Delaktighet Tydligt uppdrag Gott bemötande Kompetens Utvecklingsmöjligheter Delaktighet och påverkansmöjligheter En väl fungerande administration En väl fungerande ekonomisk förvaltning En ekonomi i balans som genererar ett rimligt positivt årsresultat, så att verksamheten kan drivas långsiktigt Gott löpande underhåll Uppfylla myndigheters krav på standard m.m. Utveckla och hålla Edsätras kristna inriktning levande Edsätras styrkort Framtaget av styrelsen tillsammans med Edsätras ledning och personal. Visar Edsätras vision, värdeord och målområden. Utifrån styrkortet formas handlingsplaner och verksamheten. 2 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2014 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING

3 Ledning av Edsätra ett teamarbete Edsätra har utvecklat en tydlig struktur för ständiga förbättringar i verksamheten som tillsammans med vårt styrkort formar Edsätras riktning mot en konkurrenskraftig vård och omsorg. Verksamhetschef Sarah Anner har tillsammans med ledningsgruppen och genom ett utvecklat teamarbete, arbetat systematiskt med förändringar och förbättringar efter de förväntningar och lagkrav som finns inom Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. För att komma framåt och utveckla en bestående kvalité av vård och omsorgen krävs komplementära färdigheter hängivna ett gemensamt uppdrag, mål och arbetssätt. På Edsätra diskuterar, beslutar och arbetar vi tillsammans. Vi drar nytta av det faktum att olika personer i gruppen har olika professioner och perspektiv. Ett effektivt teamarbete har en ständig pågående professionell diskussion. När grupper växer samman och utvecklas till ett team innebär det inte att alla ska formas och tänka på samma sätt, utan snarare tvärtom. Utformningen och utvecklingen av ett ledarteam ska ses som en investering för Edsätras fortsatta kvalitetsarbete. Teamet/ledningsgruppen består av åtta personer med nyckelroller i verksamheten såsom aktivitetsamordnare, kökschef, personalsamordnare och sjuksköterska samt verksamhetschef. Edsätras ledarteams syfte och mål är tydligt definierat i vårt styrkort genom vår vision och våra värderingar. Därigenom är det möjligt att arbeta hängivet uppdraget, med ett gemensamt fokus som är våra boendes bästa! Ett team är ett mindre antal personer med komplementära färdigheter som är helhjärtat engagerade för samma syfte, prestationsmål och arbetssätt och som utvecklar ett ömsesidigt ansvarstagande för detta. J.R Katzenbach, Harvard Business School Kompetensutvecklande förbättringsarbete Under våren och hösten arbetade två förbättringsteam med konkreta frågeställningar för att med hjälp av verktyg från Famna, vara med och bidra till utvecklingen på Edsätra. En stor investering i förbättringskunskap har gjorts de senaste åren. Totalt har 18 medarbetare aktivt arbetat i olika förbättringsteam. Förbättringsarbetet har utgått från medarbetare som har förmåga att kritiskt granska, utvärdera och utveckla verksamheten. Två personer har parallellt gått en coachutbildning i att handleda förbättringsteam. En viktig faktor för ett lyckat förbättringsarbete är att det skapas en kultur som underlättar genomförandet. Framgångsfaktorer är en verksamhetsledning som är lyhörd för behovet av förbättringar och stimulerar arbetsgruppen och positiva, uppmuntrande och stödjande coacher. Att leda en verksamhet i förändring är ett ekonomisk kostsamt projekt, då ett villkor för framgång är att det avsätts resurser i form av tid för reflektion, möten och uppföljningar. För Edsätra har det varit ett prioriterat område från verksamhetsledningen då teamarbete och förbättringskunskap är två kärnkomponenter för god och säker vård. En annan vinst är ökat engagemang och förbättrat samarbete i arbetslaget. Våra förbättringsteam har arbetat med Utevistelse Måltiden- en trevlig stund på dagen och Egen tid. Kompetensutvecklande Värdegrundsarbete Edsätra har sedan länge en tydlig och genomtänk värdegrund. Som ett äldreboende med ramavtal med Stockholm stad, är vi även skyldiga att arbeta med Stadens värdegrundsarbete. Stadens vision är Äldreomsorgens värdegrund för Stockholms stad ska vara en vägledning och ett verktyg för att skapa en äldreomsorg i världsklass. Det finns ett framtaget material som skickas ut till samtliga boenden och som vi har använt oss av under året. Edsätra är medlemmar i branschorganisationen Famna. Famna arbetar för att idéburna organisationer ska kunna verka på likvärdiga villkor som andra vårdaktörer och för att öka mångfalden och valmöjligheterna inom vård och omsorg. Famna samverkar med departement och myndigheter, kommuner och landsting och andra organisationer för att skapa goda villkor för ideella föreningar och stiftelser som verkar inom vård och omsorg. Ett av våra förbättringsteam. Det behövs ibland tillskott av pedagogiskt nytänkande. Därför kallade vi till fortsatt arbete med värdegrund under namnet Höstfest och kompletterade med en föreställning Finn 25 fel av teatergruppen Spotlight. De kom att handleda och spela för oss. De åskådliggjorde situationer som kan uppstå och överdrev på ett komiskt sätt och lockade många till skratt och igenkänning. Det blev många bra samtal om hur ett bra bemötande ska vara och hur man kan förhålla sig på ett professionellt sätt. Teamarbete och Förbättringskunskap, två kärnkomponenter för god och säker vård. 4 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2014 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING

4 Hälso- och sjukvårdsinsatser Sjuksköterskornas arbete De äldre som beviljas vård och omsorgsboende är ofta i behov av omfattande sjukvårdsinsatser. Därför har sjuksköterskan en mycket viktig och central roll i vården av våra äldre. Sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnaden kring den boende och spindeln kring den äldres alla behov och insatser. Samverkan och samsyn samt en engagerad och kunnig personalgrupp är ovärderliga nyckelfaktorer för att nå målen som är uppsatta för omsorgen. På Edsätra arbetade under året tre sjuksköterskor. Bemanningen var måndag till torsdag och fredagar Övrig tid har täcks av joursjuksköterskor från bemanningsbolaget CareTeam med en inställelsetid på mindre än 30 minuter enligt avtal. De samlade resurserna kring den boende gör att vi kan mäta kvalitén på våra omvårdnadsinsatser och ge trygghet åt våra äldre. Det systematiska förbättringsarbetet vi är ålagda att driva från Socialstyrelsen är en förutsättning för att god vård kan bedrivas. Den bästa mätaren på om vi lyckats skapa det är betyget vi får från våra boende och deras anhöriga. Enligt Stockholms stads brukarundersökning kan vi se att de som bor på Edsätra känner sig trygga och upplever att de får en god vård och omsorg. För att säkra att de som bor på Edsätra har fått alla de hälso- och sjukvårdsinsatser som de är berättigade till så utförs regelbundet egenkontroll. Det gäller läkarkontakt, blodtryck-pulskontroller, viktkontroller och årliga blodprovstagningar med uppföljning. Läkemedelsgenomgångar har genomförts, vilket är ett planerat arbete tillsammans med läkare, där man tillsammans metodiskt går igenom den boendes alla läkemedel och gör en bedömning om den fortsatta aktuella medicineringen. Alla boende har erbjudits gratis munhälsobedömning av företaget Dentomed. Läkarinsatser Örbydoktorn, som ägs av Dr Jan Lindberg, var vår läkarorganisation under året. Företaget består av åtta läkare varav alla är geriatriker, det vill säga mycket kunniga inom det speciella ämnesområdet äldrevård. Vår läkare på Edsätra heter Ingvar Johansson, och har under året varit tillgänglig varje tisdag. Boende och anhöriga har haft möjlighet att träffa doktorn vid behov regelbundet. Samarbetet fungerar till vår fulla belåtenhet vilket vi är väldigt glada för. Rehab-teamet Resursen av sjukgymnast och arbetsterapeut har under året hyrts in via avtal med Care-Team. De har regelbundet arbetat en dag i veckan i verksamheten samt konsulterats vid behov. Särskilt viktigt är att de är tillgängliga då vi får nya boenden. Ur arbetsmiljösynpunkt installerade vi takliftar i de rum som fortfarande saknade. Rehab-teamet har deltagit regelbundet på gruppmöten för att handleda personalen och se till att de boende fått den hjälp de behöver. Personalen fick regelbundet handledning i förflyttningsoch lyftteknik samt riktad utbildning i hjälpmedelshantering. Omorganisation/Schemaomläggning Under året genomförde vi en omorganisation av nattjänsterna så att alla nattarbetare har samma tjänstgöringsgrad. Därigenom har det blivit möjligt att bilda tre arbetslag. Personalen kan nu alternera med tre veckors intervall mellan vårt demensboende Gården, och arbetet på Hemmet. Det bidrog till en jämnare arbetsbelastning och en kompetenshöjning för medarbetarna. På vårt demensboende Gården genomfördes också en omorganisation. Schemat har gjorts om till att innehålla tjänster med samma tjänstgöringsgrad på 80 %. Genom förändringen har det skapats stabilitet i arbetsgruppen och antalet timanställda minskade. För de äldre blev det mindre antal personer att relatera till och igenkänningsfaktorn steg, vilket är en trygghetsfaktor för våra boende. Språkprojekt Många som arbetar inom äldreomsorgen har svenskan som andraspråk. Det medför att det skrivna språket har en varierande kvalité och det kan uppstå svårigheter att kommunisera med tydlighet. Det är även så att det kan vara svårt att veta om personalen helt har förstått rapportering från sjuksköterska och annan skriven information. Därför satsade vi på kompetenshöjning inom det området med en grupp av sammanlagt 14 personer som alla har svenska som andraspråk. Gruppen genomgick en språkskattning för att vi skulle kunna bedöma nivå samt veta hur utbildningsinsatserna skulle kunna tillgodoses. Maj Berg, en språklärare som tidigare arbetat i Stadens projekt Språksam, anställdes för att utbilda medarbetarna på plats. Det som varit i fokus är hur och vad dokumenterar man? hur uttrycker man sig med respekt för boende? och vad blir innebörden av meningar med eller utan prepositioner? Att vara flerspråkig är en rikedom och flera har visat att de uppskattat insatsen och att det varit mycket utvecklande med utbildningen. Resultatet kan mätas genom att vi kan se en mer engagerad dokumentation och att det har blivit en bättre kvalitet på språket och dokumentationen. Miljöarbete Vi behöver alla arbeta för en ökad miljömedvetenhet. Under året tog vi ett steg vidare. Vi utsåg en projektgrupp som fick i uppgift att bland annat arbeta med en översyn av produkter som finns på Edsätra samt ytterligare generellt höja vårt miljötänk. Vårt mål har varit att, inom ramen för alla hygienregler, använda så få produkter som möjligt och att dessa ska vara miljövänliga. Vi arbetade även för en högre kostnadsmedvetenhet i stort. Patientsäkerhetsarbete Under året 2014 bedrevs systematiskt patientsäkerhetsarbete, enligt lagen (2010:659) genom att identifiera risker och utvecklingsområden. Avvikelsehanteringen har följts och hanterats i vårt dokumentationssystem Safe-Doc. Vi kan systematiskt följa upp och åtgärda risker för vårdskada samt göra en bedömning av omfattning och frekvens, som till exempel fallolyckor. Inkomna synpunkter och klagomål på patientsäkerheten, enligt kap 1 har hanterats. På olika nivåer har patientsäkerheten kontrollerats och följts upp genom olika egenkontrollsystem i verksamheten. Samverkan har skett med berörda instanser för att kunna ge de boende en säker hälso- och sjukvård. En handlingsplan och daterad tidsplan för förbättringsområden upprättades med ansvarig uppföljare för nästkommande år. Ansvarig uppföljare är verksamhetschefen Sarah Anner. MEDARBETARE MED- BESTÄMMANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OMVÅRDNADS- PROCESS BOENDE FÖRBÄTTRINGAR DOKU- MENTATION MILJÖ SAMVERKAN Medmänsklig omsorg I föreningens stadgar 1 står det att Föreningen kan även ta på sig ansvar för annat slag av medmänsklig omsorg Vi behöver hjälpas åt att ta hand om varandra! I en ansträngd tid och ökad press på arbetsmarknaden, behöver vi på olika sätt visa medmänsklig omsorg och få människor integrerade i vårt samhälle. Vi får ofta förfrågan om olika placeringar för att träna språk, social anpassning och praktik för yrkeskunskap. Vi har under året haft detta i åtanke och upplåtit Edsätra för flertalet människor med olika behov och bakgrund som kommit och praktiserat hos oss. Vi önskar också bidra till andra projekt för utsatta människor Som julgåva skänkte vi kr till Sisters Intenational. Det är en kristen organisation som delar ut julpåsar till kvinnor som är utsatta för trafficking. Medarbetarna fick en Gåvocheck som ett bevis på att de var med och bidrog till någon annan behövande medmänniska. 6 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2014 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING

5 Vårt demensboende Gården Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom ligger till grund för vården och omsorgen på Gården. Det finns ett stort behov av vägledning inom vård och omsorg vid demenssjukdom och riktlinjerna ska vara ett stöd för de som arbetar direkt med de demenssjuka. Personer med demenssjukdomar och deras anhöriga har en utsatt situation och demens är en komplex sjukdom. Att arbeta med personer med demens ställer stora krav på ett fungerande teamarbete där sjuksköterska, undersköterskor samt anhöriga ingår. Anhöriga är en mycket viktig kontakt och kan bistå oss med den boendes levnadsberättelse. Det hjälper oss i samspelet och kommunikationen kring den boende. I arbetet ingår även ett stödjande förhållningssätt gentemot den demenssjukes anhöriga. Omvårdnaden som ges på Gården är personcentrerad. Det innebär att vi ser den enskildes personlighet och inte demenssjukdomen i första hand. Vi bekräftar den demenssjuke där den befinner sig, alltså i dennes verklighet. Vi arbetar med kontaktmannaskap och betonar vikten av att komma den demenssjuke nära, vilket vi bland annat gör under speciellt avsatt tid mellan den boende och kontaktmannen som vi kallar egen tid. En innehållsrik vardag På Gården arbetar personalen aktivt med att erbjuda de boende en meningsfull vardag efter de boendes intressen och förmåga. Varje förmiddag erbjöds aktiviteter och stimulans så som högläsning, sångstund, bibelläsning, bakning, hårvård och nagelvård. Utevistelse var en stor del av vardagen och de boende erbjöds promenad dagligen. Vi spenderade mycket tid i trädgården. Av de bär som växer bakade vi paj, gjorde egen kräm och åt direkt från buskarna. Gården hade besök av pastor Sven- Erik Andersson från Norrmalmskyrkan var tredje vecka. Sven-Erik deltog i vår gemensamma lunch följt av en andakt och kyrkkaffe. Varannan måndag fick vi besök av Ulla som är musikpedagog. Hon sjöng och spelade gitarr med oss. Aktivitetssamordnaren arbetade varje tisdag förmiddag och varannan fredag eftermiddag på Gården och genomförde tillsammans med vårdpersonalen olika sammankomster. I juni åkte vi på utflykt till Tyresö Slott. Vi promenerade i de vackra nejderna och fikade med medhavd kaffekorg. I december hade vi vårt traditionella adventsfika tillsammans med anhöriga. Vi bjöd på risgrynsgröt, glögg och pepparkakor. Boende på Gården deltog ofta på gudstjänster, musikstunder, sittgymnastik och andra evenemang som anordnades på Hemmet. Måltiden - en viktig stund på dagen Måltiderna är den största aktiviteten på dagen. Den ger ett socialt sammanhang och en känsla av samhörighet. Personalen äter pedagogiskt med de boende, vilket innebär att alla sitter med kring bordet tillsammans och äter. Maten läggs upp på uppläggningsfat och ställs fram på borden så att alla kan servera sig själva. Dukning som ger kontraster och god belysning är en bra förutsättning för demenssjuka. Personalen lägger mycket stort engagemang på att få en så rofylld och meningsfull måltidsstund som möjligt. De boende är delaktiga och hjälper till med dukning, diskning och bakning, allt för att få känna sig behövd och som hemma. 8 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2014 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING

6 En meningsfull vardag Mat och måltider Vi vill att alla som bor på Edsätra ska uppleva en meningsfull vardag. Därför finns ett rikt utbud av gemenskapshetsstunder och olika typer av gruppaktiviteter på Edsätra. Det finns även möjlighet till individuella insatser som till exempel enskild samtalsstund, tidningsläsning och promenad. Aktivitetsutbudet anpassas efter de intressen och önskemål som de boende har. Vi vill vara med och väcka glädje, locka till skratt och bidra till en känsla av delaktighet. Det ska vara möjligt för alla som önskar delta i den sociala samvaron, att ha kvar sina fysiska och kognitiva förmågor och ha möjlighet att uttrycka sin tro och dela sina tankar och minnen med andra. Vi hade under året ett antal återkommande gruppaktiviteter såsom sittgymnastik, frågor och svar, promenadgrupp, bingo, bönestunder, gudstjänster, biostunder, bakning, boule, samtalsstunder och musikstunder. Vi hade även klädförsäljning två gånger under året då de boende kunde köpa kläder inför kommande säsong. Det gavs möjlighet att förtidsrösta på Edsätra både i Europavalet och i riksdagsvalet. I vårt kulturutbud strävar vi efter en variation. Under året hade vi besök av kören Reprisen från Norrmalmskyrkan, Skärholmskören som höll vår- och julkonsert, duon Sara och Sara som sjöng jazz på svenska och Svenska Strängtrion för att nämna några. Vi fortsatte samarbetet med Bromma Folkhögskola (tidigare Betel) och studenter därifrån var på besök och höll musikstunder en gång i månaden. Norrmalmskyrkan bjöd traditionsenligt våra boende på en lunchutflykt denna gång till Edsviken och Edsbacka värdshus i juni. Anhöriga är alltid välkomna att delta vid aktiviteter, måltider och fikastunder. Två gånger under året bjöds de in till särskilda anhörigträffar där boende och anhöriga fick information om vad som var på gång. Edsätras verksamhetschef Sarah Anner hade vid några tillfällen boendeforum tillsammans med de boende på Hemmet där de fick möjlighet att framföra sina synpunkter. Therese Asklöf, legitimerad arbetsterapeut, arbetade som aktivitetssamordnare med det sociala innehållet. Aktivitetsutbudet annonseras genom ett månadsschema som delas ut till boende och mailas till anhöriga samt anslås runt om på boendet. Gudstjänstfirande Under året firade vi gudstjänst varje torsdag. I samband med gudstjänsten en gång i månaden firade vi nattvard. Vi hade även gudstjänst på påskdagen, juldagen och nyårsafton. Till gudstjänsterna inbjöds de församlingar som de boende på Edsätra är medlemmar i samt några församlingar som vi har god kontakt med sedan tidigare. Gudstjänsterna var välbesökta och var en viktig stund för många. Besöksungdomar Vi fick även i år projektpengar från Stockholm Stad för besöksverksamhet på helgerna med ungdomar. De ungdomar som arbetade hade på olika sätt anknytning till Edsätra. Totalt var det 10 ungdomar mellan år som var anställda under olika perioder under året. Besöksungdomarnas uppgift var bland annat att erbjuda promenader, individuella samtal, högläsning och samvaro med de boende. Besöksungdomarna har fungerat som en resurs i arbetet med det sociala innehållet. Vi vill vara med och väcka glädje, locka till skratt och bidra till en känsla av delaktighet. Kökschef Mattias Eriksson har under året varit ansvarig för planering och matdistribution på Edsätra. Personalbemanningen består av sex personer fördelat på en kökschef, tre kockar samt två köksbiträden. Mattias gick under hösten 2014 en chefsutbildning som var specialanpassad för ansvariga inom området. Rätt balanserad kost med bra näringsinnehåll är mycket viktigt för gamla, därför samarbetade vi under året med en dietist kring specialkoster och näringsberäkningar. Maten och måltidsstunden är en viktig höjdpunkt på dagen. Maten ska hålla hög kvalité. Såväl smak, utseende och doft är viktigt för matupplevelsen. Ett led i detta är att vi lagar så mycket mat som möjligt från grunden med färska råvaror och bakar eget kaffebröd och matbröd. Varje månad planerade vi en eller flera fester med långbordsdukning för att fira olika högtids- och temadagar. Det skedde genom ett nära samarbete mellan aktivitetssamordnaren och kökspersonalen. Vi samlades ofta till gemensamma måltider i kombination med samtalsstunder eller musikstunder. Vi hade temaveckor med mat man minns och landskapsmat där de boende själva hade fått önska maträtter. Vi firade purim, hade midsommarlunch, kräftskiva, surströmmingslunch, afternoon tea i samband med Englands nationaldag, glasscafé, grillkväll, kafferep och Nobellunch. Vi arbetar under mottot att fira allt som går! Under året har vi med glädje sett att våra fina samlingslokaler använts för privata släktsammankomster och födelsedagsfiranden. Vi arbetar under mottot att fira allt som går! 10 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2014 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING

7 Fastigheten Ekonomi Fastigheten Edsätra 1 på Bogsätravägen ägs med tomträtt och förvaltas av vår förening sedan byggnationen På 80-talet gjordes en rejäl ombyggnation av lägenheterna och 1993 uppfördes en tillbyggnad med plats för 16 boende. I den senare byggnaden finns Gården, vårt demensboende, med egen skyddad utegård. Bra samarbete med leverantörer Löpande reparationer har skett av våra fastighetskötare Walid Safou och Gustaf Nygren. Genom åren har ett gott samarbete byggts upp med leverantörer för olika fastighetsinsatser. Under 2014 påbörjades ombyggnation av badrum i lägenheterna. Det är ett krav från Arbetsmiljöverket, då badrummen inte har tillräckligt med arbetsutrymme för personalen kring toalettstolarna. Det handlar om centimeter som saknas. Strategin är att göra ombyggnationerna i samband med att en lägenhet byter hyresgäst. I skrivande stund, mars 2015, har hittills fem badrum byggts om. I september påbörjades markarbetena för att förändra fastighetens framsida. Innan vintern slog till var stenläggning och asfaltering klart. Den nya entrén, räcken, lyktstolpar samt trädgårdsplantering kommer att slutföras under våren Ökade möjligheter för samvaro Till våren 2015 kommer även ett uterum på 23 kvm att byggas på Hemmets baksida. Tanken är att utöka möjligheterna för samvaro och förlänga utesäsongen. Ekonomi Edsätra äldreboende visade för 2014 en vinst på kronor ( kronor) mot en budget med ett nollresultat. Edsätras balans- omslutning var vid årsskiftet kronor, varav eget kapital utgjorde kronor. Budget Budgeten för 2015 visar på ett nollresultat. Styrelsens förslag till årsmötet Styrelsen föreslår årsmötet att 2014 års resultat om kronor, överförs till det balanserade resultatet. Resultaträkning Intäkter Utfall 2014 Budget 2015 Matavgifter Lägenhetshyror Vård- och omsorgsavgifter Kostersättning Medlemsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Verksamhetskostnader Fastighetskostnader Övriga rörelsekostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Finansiella poster Summa kostnader ÅRETS RESULTAT Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och kostnader EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2014 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING

8 Edsätra äldreboende Ägare Föreningen Edsätras Vänner Målgrupp Personer över 65 år med behov av heldygnsomsorg. Aktuella avtal Ramavtal med Stockholms stad samt individavtal med kringliggande kommuner. Personal Cirka 54 helårstjänster. Information facebook.se/edsätra äldreboende Midsommar 2014, Verksamhetschef Sarah Anner.

9 Edsätras vision är att vara ett suveränt äldreboende i kristen atmosfär. Attraktivt för boende, anhöriga och medarbetare. Ett stort tack till framför allt alla medarbetare på Edsätra äldreboende. Bogsätravägen Skärholmen Tel EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2014

Edsätra. En plats för ett trivsamt liv. Årsredovisning 2013

Edsätra. En plats för ett trivsamt liv. Årsredovisning 2013 Edsätra. En plats för ett trivsamt liv. Årsredovisning 2013 Ett suveränt äldreboende i kristen atmosfär. Attraktivt för boende, anhöriga och medarbetare. EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2013 1 Föreningen Edsätras

Läs mer

Edsätra. En plats för ett trivsamt liv. Årsredovisning 2015

Edsätra. En plats för ett trivsamt liv. Årsredovisning 2015 Edsätra. En plats för ett trivsamt liv. Årsredovisning 2015 Ett suveränt äldreboende i kristen atmosfär. Attraktivt för boende, anhöriga och medarbetare. EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2015 1 FÖRENINGEN EDSÄTRAS

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Mälarbacken vård och omsorgsboende

Mälarbacken vård och omsorgsboende K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Mälarbacken vård och omsorgsboende Ing re ss På Mälarbacken bemöter vi Dig med kunskap och respekt Mälarbacken vård- och omsorgsboende är både ett gruppboende

Läs mer

Äldreomsorg & Hospice. Välkommen!

Äldreomsorg & Hospice. Välkommen! Äldreomsorg & Hospice Välkommen! Leva livet hela livet Vi vet att du är unik. Du vet själv vad du uppskattar, vad som får dig att må bra och när och hur du vill umgås med andra. Kort sagt är det bara du

Läs mer

BAKGRUND... 3 UPPFÖLJNING AV KVALITET, PLANERAD TILLSYN... 3 SAMMANFATTNING... 3 RESULTATREDOVISNING...

BAKGRUND... 3 UPPFÖLJNING AV KVALITET, PLANERAD TILLSYN... 3 SAMMANFATTNING... 3 RESULTATREDOVISNING... sida 1 (8) Tillsynsbesök Särskilt boende, Falkenberg egen regi: Älvgården, Tallgläntan, Berguven, Solhaga, Boken, Ätranhemmet, utfört mellan december 2014 och januari 2015. sida 2 (8) Innehåll BAKGRUND...

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-29 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care. Frösunda har 44 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

Bo med vård och omsorg

Bo med vård och omsorg Bo med vård och omsorg Bo med vård och omsorg Vård & omsorgs vårdboenden finns inom hela Uppsala, både centralt och i ytterområden några mil från centrum. Våra boenden har därmed lite olika karaktär och

Läs mer

Lokal värdighetsgaranti. för äldreomsorgen i Kristianstads kommun

Lokal värdighetsgaranti. för äldreomsorgen i Kristianstads kommun Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Kristianstads kommun Vad är en lokal värdighetsgaranti? Kristianstads kommun har en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen, beslutad av omsorgsnämnden. Värdighetsgarantin

Läs mer

60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter

60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter Ljungbackens vård- och omsorgsboende Särskilt boende för äldre över 65 år 60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter Plan 3 3 bgr

Läs mer

Praktisk information om. Guldbröllopshemmet

Praktisk information om. Guldbröllopshemmet Praktisk information om Guldbröllopshemmet Innehåll Hjärtligt välkommen till Guldbröllopshemmet!... 2 Kontaktuppgifter personal... 2 Inflyttning... 2 Kort om Temabo... 3 Verksamhetsledningens ansvar...

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015 Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-18 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-06-11

Läs mer

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning:

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birkagården Birkagården Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birka ska med sin välutbildade personal

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

Rapport från tillsyn vid Lundagården

Rapport från tillsyn vid Lundagården Rapport Dnr VON16/48 Datum Marie Johnsson Rapport från tillsyn vid Lundagården Tillsynen Tillsynen har genomförts som ett samtal med enhetschef Eva Lindblom samt två undersköterskor och två vårdbiträden

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Fyrislundsgatan 62 plan 1, 4 och 5 Kontaktuppgifter Besöksadress: Fyrislundsgatan 62 Telefon: 018-727 69 45 vardochomsorg.uppsala.se www.sober.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av

Läs mer

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss.

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss. Mars 2015 Information till hyresgäster och närstående mars 2015 Hej här kommer mars månads brev till dig som bor på Brunnbäcksgatan 20 eller är närstående till någon av våra hyresgäster. Här berättar vi

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Petra Oxonius Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Demensstrategi Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin Sammanfattning Antalet äldre ökar och

Läs mer

Utvecklingsplan Berga

Utvecklingsplan Berga 2013-01-08 Utvecklingsplan Berga Rubrik Förbättringsområde Mål med åtgärder Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Ledning/organisation Tydligt skrivna riktlinjer Att alla som har ett Nyanställda sjuksköterskor

Läs mer

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Britt-Louise Thorberg, utvecklingsledare 0171-525 56 britt-louise.thorberg@habo.se Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2015 2019 Vår vision Köpings kommuns insatser inom Vård & Omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Alla människor har lika värde och ska känna att de har samma

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E, FUNKTIONSNEDSATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-04-22 Handläggare: Christina Koistinen Telefon: 08-508 15 024 Kerstin Medin Telefon:

Läs mer

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-29 Handläggare Ida Öhman Pils Telefon: 08-508 09 560 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2016-08-25 Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde

Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde Vi har en dröm att bli bäst i Sverige i arbetet med arbetsglädje och yrkesstolthet i verksamheter där alla känner

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2014 Lillsjönäs dagverksamhet

Verksamhetsuppföljning 2014 Lillsjönäs dagverksamhet Page 1 of 8 Verksamhetsuppföljning 2014 Lillsjönäs dagverksamhet Utförande enhet: Lilljönäs Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Avtalspart/Nämnd: Bromma stadsdelsnämnd Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier Från och med 2014 gäller värdighetsgarantier i Botkyrkas äldreomsorg. Garantierna är äldreomsorgens löften till

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Journaler finns men innehåller ej den lagstadgade journalföringen för samtliga boende.

Journaler finns men innehåller ej den lagstadgade journalföringen för samtliga boende. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Anteckningar Sida 1 (11) 2015-10-23 Aktuella utvecklingsområden för Mårtensgården

Läs mer

Dagverksamhet: Ersta dagverksamhet i Enskededalen. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skarpnäck. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Dagverksamhet: Ersta dagverksamhet i Enskededalen. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skarpnäck. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Dagverksamhet: Ersta dagverksamhet i Enskededalen Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skarpnäck Verksamhetschef/enhetschef: Linda Linnerheim Adress: Gamla Tyresövägen 349 121 34 Enskededalen Telefon: 0701610573

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

Utvecklingsplan Hallen

Utvecklingsplan Hallen 2013-01-14 Utvecklingsplan Hallen Rubrik Förbättringsområde Mål med åtgärder Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Ledning/organisation Verksamheten behöver tydligare struktur gällande information gällande

Läs mer

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6%

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6% Centrum Kön 38% Ålder 38% 6% Hushåll / familjebild 6% 62% 56% M an Kvinna < 65 år 66-79 år >80 år 94% Samman boende ensam 3,50 30,0 3,00 25,0 Centrum 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. Livssituation 2. Personlig

Läs mer

www.demenscentrum.se 1 Utbildningsgruppens mål

www.demenscentrum.se 1 Utbildningsgruppens mål Demens ABC Stöd till handledare Demens ABC är ett utmärkt verktyg för att höja kvaliteten på vården på arbetsplatsen. För att få diplom måste man självständigt genomgå utbildningen och klara kunskapstestet.

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN: Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

Förskolan Trollflöjten Verksamhetsplan 2016 / 2017

Förskolan Trollflöjten Verksamhetsplan 2016 / 2017 Förskolan Trollflöjten Verksamhetsplan 2016 / 2017 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola...3 1.1. Inledning...3 1.2 Verksamhet och profil...3 1.2. Församlingsinstruktion...3 1.2.1 Arbetets inriktning...3

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

Åsundagårdens omvårdnadsboende

Åsundagårdens omvårdnadsboende Åsundagårdens omvårdnadsboende! men m o k l ä V Välkommen till Åsundagården! På boendet utgår vi från att alla människor vill uppleva mening med livet och ha en god livskvalitet, även när vi blir äldre

Läs mer

Välkommen till Ekebacken

Välkommen till Ekebacken TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Box 83 545 22 Töreboda 0506-180 00 växel Välkommen till Ekebacken Ett boende för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt av annan orsak. 2013-03-14

Läs mer

Aktiviteter och socialsamvaro i vård- och omsorgsboenden

Aktiviteter och socialsamvaro i vård- och omsorgsboenden STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-06-11 pm Aktiviteter och socialsamvaro i vård- och omsorgsboenden Vid en rundringning till stadsdelsnämndernas äldreomsorg har sju frågor ställts.

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 2016-01-18 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 Sammanfattning Staben för kvalitetsutveckling genomför årliga uppföljningar av verksamheten på stadens vård- och omsorgsboenden. Syftet med

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier för vård och omsorg i Kumla kommun Införande av värdighetsgarantier Socialnämnden beslutade i januari om att anta värdighetsgarantierna Väntar på socialstyrelsens godkännande

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde 2010-09-23 Pressmeddelande Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (KD), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Granbacken SÄRSKILT BOENDE. Information till dig som flyttar in och till dina anhöriga

Granbacken SÄRSKILT BOENDE. Information till dig som flyttar in och till dina anhöriga Granbacken SÄRSKILT BOENDE Information till dig som flyttar in och till dina anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar in samt till dina anhöriga.

Läs mer

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY För vård- och omsorgsboende inom socialnämnden, Antagen av socialnämnden 2012-02-14, SN 29 Dnr 2012/25-735, Hid 2012.146 2 (5) INLEDNING En fullvärdig kost är en förutsättning för

Läs mer

KVALITETSKRAV OCH MÅL

KVALITETSKRAV OCH MÅL Fastställd 2012-11-22 Omsorgs- och utbildningsutskottet KVALITETSKRAV OCH MÅL VÅRD OCH OMSORGSBOENDE FÖR ÄLDRE Gäller från 2013-01-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Berga vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad: Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning:

Utvecklingsplan för verksamhet: Berga vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad: Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Utvecklingsplan för verksamhet: Berga vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad: 2017-01-23 Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

Handlingsplan va rdegrundsarbete fö r Olövslund Ä ldreböende

Handlingsplan va rdegrundsarbete fö r Olövslund Ä ldreböende 2016-10-19 1 (6) Handlingsplan va rdegrundsarbete fö r Olövslund Ä ldreböende Information och marknadsföring Ge information om nationella värdegrunden och vad lokala värdighetsgarantierna innebär till

Läs mer

Vi vill att människor ska leva hela livet

Vi vill att människor ska leva hela livet Vi vill att människor ska leva hela livet Daljunkaregårdens äldreboende drivs sedan maj 2008 av Temabo. Vårt mål är att skapa ett aktivare boende för äldre med inriktning musik. Vi inför en salutogen äldreomsorg

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Kolarebacken Lockerudsvägen 12 542 45 Mariestad

Kolarebacken Lockerudsvägen 12 542 45 Mariestad Kolarebacken Lockerudsvägen 12 542 45 Mariestad Sida: 2 (6) Välkommen till Kolarebacken! Boendemiljö/lägenheter Kolarebacken är ett särskilt boende som ligger på Lockerudsvägen 12 vid sjukhuset. Boendet

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Vi vill att människor ska leva hela livet

Vi vill att människor ska leva hela livet Vi vill att människor ska leva hela livet Yvonné Danielsson, Verksamhetschef, Daljunkaregårdens äldreboende Daljunkaregårdens äldreboende drivs sedan maj 2008 av Temabo. Vårt mål är att skapa ett aktivare

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier. Vård- och omsorgsboende Kungälvs Kommun

Lokala värdighetsgarantier. Vård- och omsorgsboende Kungälvs Kommun Lokala värdighetsgarantier Vård- och omsorgsboende Kungälvs Kommun Nationell värdegrund Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen som infördes den 1 januari 2011 i socialtjänstlagen (2001:453) SoL

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier för

Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier för Nyhetsbrev Nationell värdegrund i äldreomsorgen Information från vård och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad april 2015 Garantier för kvalitet Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Välkommen! Information till boende på Edsätra äldreboende

Välkommen! Information till boende på Edsätra äldreboende Välkommen! Information till boende på Edsätra äldreboende Namn... Du bor i lägenhet Din kontaktperson är.. Din sjuksköterska är FÖRENINGEN EDSÄTRAS VÄNNER BOGSÄTRAVÄGEN 27 127 38 SKÄRHOLMEN TEL: 08-97

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Kvalitetsplan 2013 Vård- och omsorgsboende Mogården

Kvalitetsplan 2013 Vård- och omsorgsboende Mogården Kvalitetsplan 2013 Vård- och omsorgsboende Mogården Inledning Mogården är ett vård- och omsorgsboende, beläget ute på Furunäset i ett mycket naturskönt område med flera parker och med Piteälven inom gångavstånd.

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Trollsjögården Remmarlövsvägen 21 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Trollsjögården Trollsjögården ligger i ett naturskönt område nära Trollsjön. Lägenheterna är fördelade på två våningar

Läs mer

Praktisk information om. Fridhemmet

Praktisk information om. Fridhemmet Praktisk information om Fridhemmet Innehåll Hjärtligt välkommen till Fridhemmet!... 3 Vi som arbetar på Fridhemmet... 3 Kort om Fridhemmet... 4 Kort om Temabo... 4 Kontaktmannens ansvar... 5 Arbetsterapeut

Läs mer

Handlingsplan socialt innehåll i Södermöre kommundelsförvaltning

Handlingsplan socialt innehåll i Södermöre kommundelsförvaltning Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2014-10-1010-10 0480-45 29 04 Handlingsplan socialt innehåll i Södermöre kommundelsförvaltning Individuell anpassning Gruppaktivitet Träffpunktsverksamhet

Läs mer