Edsätra. En plats för ett trivsamt liv. Årsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Edsätra. En plats för ett trivsamt liv. Årsredovisning 2014"

Transkript

1 Edsätra. En plats för ett trivsamt liv. Årsredovisning 2014 Ett suveränt äldreboende i kristen atmosfär. Attraktivt för boende, anhöriga och medarbetare. EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING

2 FÖRENINGEN EDSÄTRAS VÄNNER ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2014 Framlagd vid föreningens 153:E årshögtid den 29 april 2015 Föreningen Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Medlemsavgiften är endast 50 kronor, då det viktiga inte är avgiften utan medlemmarnas engagemang och vilja att stödja god och trygg äldreomsorg. I februari 2014 hölls en musiksoaré för ett 60-tal medlemmar i Edsätras nyrenoverade matsal och samlingssal. För musiken stod tio elever från musiklinjen på Betel folkhögskola. Den 5 maj hölls årsmötet traditionsenligt i Norrmalmskyrkan. Förhandlingarna leddes av Magnus Franzén. På årsmötet valdes till styrelsen Haig Damirjian (ordförande), Anders Djurestad (vice ordförande), Lars-Rune Holm, Kristina Kronestrand, Sven- Gunnar Lidén, Olof Lindgren och Margit Sjöberg. De målområden från Edsätras styrkort, som styrelsen främst ansvarar för, är målområdena Ekonomi och Fastighet. Viktiga frågor och beslut under 2014 var bl a hanteringen av Arbetsmiljöverkets beslut om att vi måste renovera badrummen i samtliga lägenheter, om- och tillbyggnationen av Edsätras entré samt hela framsidans markomläggning. Viktiga personalfrämjande beslut var bl a språkprojekt för personal med svenska som andraspråk samt andra kompetensutvecklingsinsatser. Framtiden Arbetet med renovering av badrummen kommer att pågå under hela 2015 och även de följande åren. Styrelsen har startat ett arbete för att utreda möjligheterna att utöka verksamheten med en tillbyggnad. Till det kommer att fortsatt utveckla, utmana och uppmuntra personalen och ledningen på Edsätra. Från vänster: Anders Djurestad, Lars-Rune Holm, Margit Sjöberg, Haig Damirjian, Sarah Anner, Olof Lindgren, Kristina Kronestrand och Sven-Gunnar Lidén. VISION Edsätra ett suveränt äldreboende i kristen atmosfär. Attraktivt för boende, anhöriga och medarbetare. VÄRDEORD Engagemang, Ärlighet, Respekt MÅLOMRÅDEN Boende/Anhöriga Medarbetare Ekonomi Fastighet Kristen inriktning Trygghet Tillgänglighet Trivsel Dialog Delaktighet Tydligt uppdrag Gott bemötande Kompetens Utvecklingsmöjligheter Delaktighet och påverkansmöjligheter En väl fungerande administration En väl fungerande ekonomisk förvaltning En ekonomi i balans som genererar ett rimligt positivt årsresultat, så att verksamheten kan drivas långsiktigt Gott löpande underhåll Uppfylla myndigheters krav på standard m.m. Utveckla och hålla Edsätras kristna inriktning levande Edsätras styrkort Framtaget av styrelsen tillsammans med Edsätras ledning och personal. Visar Edsätras vision, värdeord och målområden. Utifrån styrkortet formas handlingsplaner och verksamheten. 2 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2014 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING

3 Ledning av Edsätra ett teamarbete Edsätra har utvecklat en tydlig struktur för ständiga förbättringar i verksamheten som tillsammans med vårt styrkort formar Edsätras riktning mot en konkurrenskraftig vård och omsorg. Verksamhetschef Sarah Anner har tillsammans med ledningsgruppen och genom ett utvecklat teamarbete, arbetat systematiskt med förändringar och förbättringar efter de förväntningar och lagkrav som finns inom Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. För att komma framåt och utveckla en bestående kvalité av vård och omsorgen krävs komplementära färdigheter hängivna ett gemensamt uppdrag, mål och arbetssätt. På Edsätra diskuterar, beslutar och arbetar vi tillsammans. Vi drar nytta av det faktum att olika personer i gruppen har olika professioner och perspektiv. Ett effektivt teamarbete har en ständig pågående professionell diskussion. När grupper växer samman och utvecklas till ett team innebär det inte att alla ska formas och tänka på samma sätt, utan snarare tvärtom. Utformningen och utvecklingen av ett ledarteam ska ses som en investering för Edsätras fortsatta kvalitetsarbete. Teamet/ledningsgruppen består av åtta personer med nyckelroller i verksamheten såsom aktivitetsamordnare, kökschef, personalsamordnare och sjuksköterska samt verksamhetschef. Edsätras ledarteams syfte och mål är tydligt definierat i vårt styrkort genom vår vision och våra värderingar. Därigenom är det möjligt att arbeta hängivet uppdraget, med ett gemensamt fokus som är våra boendes bästa! Ett team är ett mindre antal personer med komplementära färdigheter som är helhjärtat engagerade för samma syfte, prestationsmål och arbetssätt och som utvecklar ett ömsesidigt ansvarstagande för detta. J.R Katzenbach, Harvard Business School Kompetensutvecklande förbättringsarbete Under våren och hösten arbetade två förbättringsteam med konkreta frågeställningar för att med hjälp av verktyg från Famna, vara med och bidra till utvecklingen på Edsätra. En stor investering i förbättringskunskap har gjorts de senaste åren. Totalt har 18 medarbetare aktivt arbetat i olika förbättringsteam. Förbättringsarbetet har utgått från medarbetare som har förmåga att kritiskt granska, utvärdera och utveckla verksamheten. Två personer har parallellt gått en coachutbildning i att handleda förbättringsteam. En viktig faktor för ett lyckat förbättringsarbete är att det skapas en kultur som underlättar genomförandet. Framgångsfaktorer är en verksamhetsledning som är lyhörd för behovet av förbättringar och stimulerar arbetsgruppen och positiva, uppmuntrande och stödjande coacher. Att leda en verksamhet i förändring är ett ekonomisk kostsamt projekt, då ett villkor för framgång är att det avsätts resurser i form av tid för reflektion, möten och uppföljningar. För Edsätra har det varit ett prioriterat område från verksamhetsledningen då teamarbete och förbättringskunskap är två kärnkomponenter för god och säker vård. En annan vinst är ökat engagemang och förbättrat samarbete i arbetslaget. Våra förbättringsteam har arbetat med Utevistelse Måltiden- en trevlig stund på dagen och Egen tid. Kompetensutvecklande Värdegrundsarbete Edsätra har sedan länge en tydlig och genomtänk värdegrund. Som ett äldreboende med ramavtal med Stockholm stad, är vi även skyldiga att arbeta med Stadens värdegrundsarbete. Stadens vision är Äldreomsorgens värdegrund för Stockholms stad ska vara en vägledning och ett verktyg för att skapa en äldreomsorg i världsklass. Det finns ett framtaget material som skickas ut till samtliga boenden och som vi har använt oss av under året. Edsätra är medlemmar i branschorganisationen Famna. Famna arbetar för att idéburna organisationer ska kunna verka på likvärdiga villkor som andra vårdaktörer och för att öka mångfalden och valmöjligheterna inom vård och omsorg. Famna samverkar med departement och myndigheter, kommuner och landsting och andra organisationer för att skapa goda villkor för ideella föreningar och stiftelser som verkar inom vård och omsorg. Ett av våra förbättringsteam. Det behövs ibland tillskott av pedagogiskt nytänkande. Därför kallade vi till fortsatt arbete med värdegrund under namnet Höstfest och kompletterade med en föreställning Finn 25 fel av teatergruppen Spotlight. De kom att handleda och spela för oss. De åskådliggjorde situationer som kan uppstå och överdrev på ett komiskt sätt och lockade många till skratt och igenkänning. Det blev många bra samtal om hur ett bra bemötande ska vara och hur man kan förhålla sig på ett professionellt sätt. Teamarbete och Förbättringskunskap, två kärnkomponenter för god och säker vård. 4 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2014 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING

4 Hälso- och sjukvårdsinsatser Sjuksköterskornas arbete De äldre som beviljas vård och omsorgsboende är ofta i behov av omfattande sjukvårdsinsatser. Därför har sjuksköterskan en mycket viktig och central roll i vården av våra äldre. Sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnaden kring den boende och spindeln kring den äldres alla behov och insatser. Samverkan och samsyn samt en engagerad och kunnig personalgrupp är ovärderliga nyckelfaktorer för att nå målen som är uppsatta för omsorgen. På Edsätra arbetade under året tre sjuksköterskor. Bemanningen var måndag till torsdag och fredagar Övrig tid har täcks av joursjuksköterskor från bemanningsbolaget CareTeam med en inställelsetid på mindre än 30 minuter enligt avtal. De samlade resurserna kring den boende gör att vi kan mäta kvalitén på våra omvårdnadsinsatser och ge trygghet åt våra äldre. Det systematiska förbättringsarbetet vi är ålagda att driva från Socialstyrelsen är en förutsättning för att god vård kan bedrivas. Den bästa mätaren på om vi lyckats skapa det är betyget vi får från våra boende och deras anhöriga. Enligt Stockholms stads brukarundersökning kan vi se att de som bor på Edsätra känner sig trygga och upplever att de får en god vård och omsorg. För att säkra att de som bor på Edsätra har fått alla de hälso- och sjukvårdsinsatser som de är berättigade till så utförs regelbundet egenkontroll. Det gäller läkarkontakt, blodtryck-pulskontroller, viktkontroller och årliga blodprovstagningar med uppföljning. Läkemedelsgenomgångar har genomförts, vilket är ett planerat arbete tillsammans med läkare, där man tillsammans metodiskt går igenom den boendes alla läkemedel och gör en bedömning om den fortsatta aktuella medicineringen. Alla boende har erbjudits gratis munhälsobedömning av företaget Dentomed. Läkarinsatser Örbydoktorn, som ägs av Dr Jan Lindberg, var vår läkarorganisation under året. Företaget består av åtta läkare varav alla är geriatriker, det vill säga mycket kunniga inom det speciella ämnesområdet äldrevård. Vår läkare på Edsätra heter Ingvar Johansson, och har under året varit tillgänglig varje tisdag. Boende och anhöriga har haft möjlighet att träffa doktorn vid behov regelbundet. Samarbetet fungerar till vår fulla belåtenhet vilket vi är väldigt glada för. Rehab-teamet Resursen av sjukgymnast och arbetsterapeut har under året hyrts in via avtal med Care-Team. De har regelbundet arbetat en dag i veckan i verksamheten samt konsulterats vid behov. Särskilt viktigt är att de är tillgängliga då vi får nya boenden. Ur arbetsmiljösynpunkt installerade vi takliftar i de rum som fortfarande saknade. Rehab-teamet har deltagit regelbundet på gruppmöten för att handleda personalen och se till att de boende fått den hjälp de behöver. Personalen fick regelbundet handledning i förflyttningsoch lyftteknik samt riktad utbildning i hjälpmedelshantering. Omorganisation/Schemaomläggning Under året genomförde vi en omorganisation av nattjänsterna så att alla nattarbetare har samma tjänstgöringsgrad. Därigenom har det blivit möjligt att bilda tre arbetslag. Personalen kan nu alternera med tre veckors intervall mellan vårt demensboende Gården, och arbetet på Hemmet. Det bidrog till en jämnare arbetsbelastning och en kompetenshöjning för medarbetarna. På vårt demensboende Gården genomfördes också en omorganisation. Schemat har gjorts om till att innehålla tjänster med samma tjänstgöringsgrad på 80 %. Genom förändringen har det skapats stabilitet i arbetsgruppen och antalet timanställda minskade. För de äldre blev det mindre antal personer att relatera till och igenkänningsfaktorn steg, vilket är en trygghetsfaktor för våra boende. Språkprojekt Många som arbetar inom äldreomsorgen har svenskan som andraspråk. Det medför att det skrivna språket har en varierande kvalité och det kan uppstå svårigheter att kommunisera med tydlighet. Det är även så att det kan vara svårt att veta om personalen helt har förstått rapportering från sjuksköterska och annan skriven information. Därför satsade vi på kompetenshöjning inom det området med en grupp av sammanlagt 14 personer som alla har svenska som andraspråk. Gruppen genomgick en språkskattning för att vi skulle kunna bedöma nivå samt veta hur utbildningsinsatserna skulle kunna tillgodoses. Maj Berg, en språklärare som tidigare arbetat i Stadens projekt Språksam, anställdes för att utbilda medarbetarna på plats. Det som varit i fokus är hur och vad dokumenterar man? hur uttrycker man sig med respekt för boende? och vad blir innebörden av meningar med eller utan prepositioner? Att vara flerspråkig är en rikedom och flera har visat att de uppskattat insatsen och att det varit mycket utvecklande med utbildningen. Resultatet kan mätas genom att vi kan se en mer engagerad dokumentation och att det har blivit en bättre kvalitet på språket och dokumentationen. Miljöarbete Vi behöver alla arbeta för en ökad miljömedvetenhet. Under året tog vi ett steg vidare. Vi utsåg en projektgrupp som fick i uppgift att bland annat arbeta med en översyn av produkter som finns på Edsätra samt ytterligare generellt höja vårt miljötänk. Vårt mål har varit att, inom ramen för alla hygienregler, använda så få produkter som möjligt och att dessa ska vara miljövänliga. Vi arbetade även för en högre kostnadsmedvetenhet i stort. Patientsäkerhetsarbete Under året 2014 bedrevs systematiskt patientsäkerhetsarbete, enligt lagen (2010:659) genom att identifiera risker och utvecklingsområden. Avvikelsehanteringen har följts och hanterats i vårt dokumentationssystem Safe-Doc. Vi kan systematiskt följa upp och åtgärda risker för vårdskada samt göra en bedömning av omfattning och frekvens, som till exempel fallolyckor. Inkomna synpunkter och klagomål på patientsäkerheten, enligt kap 1 har hanterats. På olika nivåer har patientsäkerheten kontrollerats och följts upp genom olika egenkontrollsystem i verksamheten. Samverkan har skett med berörda instanser för att kunna ge de boende en säker hälso- och sjukvård. En handlingsplan och daterad tidsplan för förbättringsområden upprättades med ansvarig uppföljare för nästkommande år. Ansvarig uppföljare är verksamhetschefen Sarah Anner. MEDARBETARE MED- BESTÄMMANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OMVÅRDNADS- PROCESS BOENDE FÖRBÄTTRINGAR DOKU- MENTATION MILJÖ SAMVERKAN Medmänsklig omsorg I föreningens stadgar 1 står det att Föreningen kan även ta på sig ansvar för annat slag av medmänsklig omsorg Vi behöver hjälpas åt att ta hand om varandra! I en ansträngd tid och ökad press på arbetsmarknaden, behöver vi på olika sätt visa medmänsklig omsorg och få människor integrerade i vårt samhälle. Vi får ofta förfrågan om olika placeringar för att träna språk, social anpassning och praktik för yrkeskunskap. Vi har under året haft detta i åtanke och upplåtit Edsätra för flertalet människor med olika behov och bakgrund som kommit och praktiserat hos oss. Vi önskar också bidra till andra projekt för utsatta människor Som julgåva skänkte vi kr till Sisters Intenational. Det är en kristen organisation som delar ut julpåsar till kvinnor som är utsatta för trafficking. Medarbetarna fick en Gåvocheck som ett bevis på att de var med och bidrog till någon annan behövande medmänniska. 6 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2014 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING

5 Vårt demensboende Gården Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom ligger till grund för vården och omsorgen på Gården. Det finns ett stort behov av vägledning inom vård och omsorg vid demenssjukdom och riktlinjerna ska vara ett stöd för de som arbetar direkt med de demenssjuka. Personer med demenssjukdomar och deras anhöriga har en utsatt situation och demens är en komplex sjukdom. Att arbeta med personer med demens ställer stora krav på ett fungerande teamarbete där sjuksköterska, undersköterskor samt anhöriga ingår. Anhöriga är en mycket viktig kontakt och kan bistå oss med den boendes levnadsberättelse. Det hjälper oss i samspelet och kommunikationen kring den boende. I arbetet ingår även ett stödjande förhållningssätt gentemot den demenssjukes anhöriga. Omvårdnaden som ges på Gården är personcentrerad. Det innebär att vi ser den enskildes personlighet och inte demenssjukdomen i första hand. Vi bekräftar den demenssjuke där den befinner sig, alltså i dennes verklighet. Vi arbetar med kontaktmannaskap och betonar vikten av att komma den demenssjuke nära, vilket vi bland annat gör under speciellt avsatt tid mellan den boende och kontaktmannen som vi kallar egen tid. En innehållsrik vardag På Gården arbetar personalen aktivt med att erbjuda de boende en meningsfull vardag efter de boendes intressen och förmåga. Varje förmiddag erbjöds aktiviteter och stimulans så som högläsning, sångstund, bibelläsning, bakning, hårvård och nagelvård. Utevistelse var en stor del av vardagen och de boende erbjöds promenad dagligen. Vi spenderade mycket tid i trädgården. Av de bär som växer bakade vi paj, gjorde egen kräm och åt direkt från buskarna. Gården hade besök av pastor Sven- Erik Andersson från Norrmalmskyrkan var tredje vecka. Sven-Erik deltog i vår gemensamma lunch följt av en andakt och kyrkkaffe. Varannan måndag fick vi besök av Ulla som är musikpedagog. Hon sjöng och spelade gitarr med oss. Aktivitetssamordnaren arbetade varje tisdag förmiddag och varannan fredag eftermiddag på Gården och genomförde tillsammans med vårdpersonalen olika sammankomster. I juni åkte vi på utflykt till Tyresö Slott. Vi promenerade i de vackra nejderna och fikade med medhavd kaffekorg. I december hade vi vårt traditionella adventsfika tillsammans med anhöriga. Vi bjöd på risgrynsgröt, glögg och pepparkakor. Boende på Gården deltog ofta på gudstjänster, musikstunder, sittgymnastik och andra evenemang som anordnades på Hemmet. Måltiden - en viktig stund på dagen Måltiderna är den största aktiviteten på dagen. Den ger ett socialt sammanhang och en känsla av samhörighet. Personalen äter pedagogiskt med de boende, vilket innebär att alla sitter med kring bordet tillsammans och äter. Maten läggs upp på uppläggningsfat och ställs fram på borden så att alla kan servera sig själva. Dukning som ger kontraster och god belysning är en bra förutsättning för demenssjuka. Personalen lägger mycket stort engagemang på att få en så rofylld och meningsfull måltidsstund som möjligt. De boende är delaktiga och hjälper till med dukning, diskning och bakning, allt för att få känna sig behövd och som hemma. 8 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2014 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING

6 En meningsfull vardag Mat och måltider Vi vill att alla som bor på Edsätra ska uppleva en meningsfull vardag. Därför finns ett rikt utbud av gemenskapshetsstunder och olika typer av gruppaktiviteter på Edsätra. Det finns även möjlighet till individuella insatser som till exempel enskild samtalsstund, tidningsläsning och promenad. Aktivitetsutbudet anpassas efter de intressen och önskemål som de boende har. Vi vill vara med och väcka glädje, locka till skratt och bidra till en känsla av delaktighet. Det ska vara möjligt för alla som önskar delta i den sociala samvaron, att ha kvar sina fysiska och kognitiva förmågor och ha möjlighet att uttrycka sin tro och dela sina tankar och minnen med andra. Vi hade under året ett antal återkommande gruppaktiviteter såsom sittgymnastik, frågor och svar, promenadgrupp, bingo, bönestunder, gudstjänster, biostunder, bakning, boule, samtalsstunder och musikstunder. Vi hade även klädförsäljning två gånger under året då de boende kunde köpa kläder inför kommande säsong. Det gavs möjlighet att förtidsrösta på Edsätra både i Europavalet och i riksdagsvalet. I vårt kulturutbud strävar vi efter en variation. Under året hade vi besök av kören Reprisen från Norrmalmskyrkan, Skärholmskören som höll vår- och julkonsert, duon Sara och Sara som sjöng jazz på svenska och Svenska Strängtrion för att nämna några. Vi fortsatte samarbetet med Bromma Folkhögskola (tidigare Betel) och studenter därifrån var på besök och höll musikstunder en gång i månaden. Norrmalmskyrkan bjöd traditionsenligt våra boende på en lunchutflykt denna gång till Edsviken och Edsbacka värdshus i juni. Anhöriga är alltid välkomna att delta vid aktiviteter, måltider och fikastunder. Två gånger under året bjöds de in till särskilda anhörigträffar där boende och anhöriga fick information om vad som var på gång. Edsätras verksamhetschef Sarah Anner hade vid några tillfällen boendeforum tillsammans med de boende på Hemmet där de fick möjlighet att framföra sina synpunkter. Therese Asklöf, legitimerad arbetsterapeut, arbetade som aktivitetssamordnare med det sociala innehållet. Aktivitetsutbudet annonseras genom ett månadsschema som delas ut till boende och mailas till anhöriga samt anslås runt om på boendet. Gudstjänstfirande Under året firade vi gudstjänst varje torsdag. I samband med gudstjänsten en gång i månaden firade vi nattvard. Vi hade även gudstjänst på påskdagen, juldagen och nyårsafton. Till gudstjänsterna inbjöds de församlingar som de boende på Edsätra är medlemmar i samt några församlingar som vi har god kontakt med sedan tidigare. Gudstjänsterna var välbesökta och var en viktig stund för många. Besöksungdomar Vi fick även i år projektpengar från Stockholm Stad för besöksverksamhet på helgerna med ungdomar. De ungdomar som arbetade hade på olika sätt anknytning till Edsätra. Totalt var det 10 ungdomar mellan år som var anställda under olika perioder under året. Besöksungdomarnas uppgift var bland annat att erbjuda promenader, individuella samtal, högläsning och samvaro med de boende. Besöksungdomarna har fungerat som en resurs i arbetet med det sociala innehållet. Vi vill vara med och väcka glädje, locka till skratt och bidra till en känsla av delaktighet. Kökschef Mattias Eriksson har under året varit ansvarig för planering och matdistribution på Edsätra. Personalbemanningen består av sex personer fördelat på en kökschef, tre kockar samt två köksbiträden. Mattias gick under hösten 2014 en chefsutbildning som var specialanpassad för ansvariga inom området. Rätt balanserad kost med bra näringsinnehåll är mycket viktigt för gamla, därför samarbetade vi under året med en dietist kring specialkoster och näringsberäkningar. Maten och måltidsstunden är en viktig höjdpunkt på dagen. Maten ska hålla hög kvalité. Såväl smak, utseende och doft är viktigt för matupplevelsen. Ett led i detta är att vi lagar så mycket mat som möjligt från grunden med färska råvaror och bakar eget kaffebröd och matbröd. Varje månad planerade vi en eller flera fester med långbordsdukning för att fira olika högtids- och temadagar. Det skedde genom ett nära samarbete mellan aktivitetssamordnaren och kökspersonalen. Vi samlades ofta till gemensamma måltider i kombination med samtalsstunder eller musikstunder. Vi hade temaveckor med mat man minns och landskapsmat där de boende själva hade fått önska maträtter. Vi firade purim, hade midsommarlunch, kräftskiva, surströmmingslunch, afternoon tea i samband med Englands nationaldag, glasscafé, grillkväll, kafferep och Nobellunch. Vi arbetar under mottot att fira allt som går! Under året har vi med glädje sett att våra fina samlingslokaler använts för privata släktsammankomster och födelsedagsfiranden. Vi arbetar under mottot att fira allt som går! 10 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2014 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING

7 Fastigheten Ekonomi Fastigheten Edsätra 1 på Bogsätravägen ägs med tomträtt och förvaltas av vår förening sedan byggnationen På 80-talet gjordes en rejäl ombyggnation av lägenheterna och 1993 uppfördes en tillbyggnad med plats för 16 boende. I den senare byggnaden finns Gården, vårt demensboende, med egen skyddad utegård. Bra samarbete med leverantörer Löpande reparationer har skett av våra fastighetskötare Walid Safou och Gustaf Nygren. Genom åren har ett gott samarbete byggts upp med leverantörer för olika fastighetsinsatser. Under 2014 påbörjades ombyggnation av badrum i lägenheterna. Det är ett krav från Arbetsmiljöverket, då badrummen inte har tillräckligt med arbetsutrymme för personalen kring toalettstolarna. Det handlar om centimeter som saknas. Strategin är att göra ombyggnationerna i samband med att en lägenhet byter hyresgäst. I skrivande stund, mars 2015, har hittills fem badrum byggts om. I september påbörjades markarbetena för att förändra fastighetens framsida. Innan vintern slog till var stenläggning och asfaltering klart. Den nya entrén, räcken, lyktstolpar samt trädgårdsplantering kommer att slutföras under våren Ökade möjligheter för samvaro Till våren 2015 kommer även ett uterum på 23 kvm att byggas på Hemmets baksida. Tanken är att utöka möjligheterna för samvaro och förlänga utesäsongen. Ekonomi Edsätra äldreboende visade för 2014 en vinst på kronor ( kronor) mot en budget med ett nollresultat. Edsätras balans- omslutning var vid årsskiftet kronor, varav eget kapital utgjorde kronor. Budget Budgeten för 2015 visar på ett nollresultat. Styrelsens förslag till årsmötet Styrelsen föreslår årsmötet att 2014 års resultat om kronor, överförs till det balanserade resultatet. Resultaträkning Intäkter Utfall 2014 Budget 2015 Matavgifter Lägenhetshyror Vård- och omsorgsavgifter Kostersättning Medlemsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Verksamhetskostnader Fastighetskostnader Övriga rörelsekostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Finansiella poster Summa kostnader ÅRETS RESULTAT Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och kostnader EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2014 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING

8 Edsätra äldreboende Ägare Föreningen Edsätras Vänner Målgrupp Personer över 65 år med behov av heldygnsomsorg. Aktuella avtal Ramavtal med Stockholms stad samt individavtal med kringliggande kommuner. Personal Cirka 54 helårstjänster. Information facebook.se/edsätra äldreboende Midsommar 2014, Verksamhetschef Sarah Anner.

9 Edsätras vision är att vara ett suveränt äldreboende i kristen atmosfär. Attraktivt för boende, anhöriga och medarbetare. Ett stort tack till framför allt alla medarbetare på Edsätra äldreboende. Bogsätravägen Skärholmen Tel EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2014

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter

60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter Ljungbackens vård- och omsorgsboende Särskilt boende för äldre över 65 år 60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter Plan 3 3 bgr

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

Kvalitetsplan 2013 Vård- och omsorgsboende Mogården

Kvalitetsplan 2013 Vård- och omsorgsboende Mogården Kvalitetsplan 2013 Vård- och omsorgsboende Mogården Inledning Mogården är ett vård- och omsorgsboende, beläget ute på Furunäset i ett mycket naturskönt område med flera parker och med Piteälven inom gångavstånd.

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

Välkommen! Information till boende på Edsätra äldreboende

Välkommen! Information till boende på Edsätra äldreboende Välkommen! Information till boende på Edsätra äldreboende Namn... Du bor i lägenhet Din kontaktperson är.. Din sjuksköterska är FÖRENINGEN EDSÄTRAS VÄNNER BOGSÄTRAVÄGEN 27 127 38 SKÄRHOLMEN TEL: 08-97

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6%

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6% Centrum Kön 38% Ålder 38% 6% Hushåll / familjebild 6% 62% 56% M an Kvinna < 65 år 66-79 år >80 år 94% Samman boende ensam 3,50 30,0 3,00 25,0 Centrum 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. Livssituation 2. Personlig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2011 2012-01-27 Verksamhetschef Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Trollsjögården Remmarlövsvägen 21 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Trollsjögården Trollsjögården ligger i ett naturskönt område nära Trollsjön. Lägenheterna är fördelade på två våningar

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning:

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birkagården Birkagården Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birka ska med sin välutbildade personal

Läs mer

Ett vackert och naturnära boende i historiska Vendelsö

Ett vackert och naturnära boende i historiska Vendelsö VÄLKOMMEN TILL HAGAGÅRDENS ÄLDREBOENDE Ett vackert och naturnära boende i historiska Vendelsö KONTAKTINFORMATION HAGAGÅRDENS ÄLDREBOENDE Enhetschef: Anna Sjösten Yderhag...08-606 89 82 anna.sjosten-yderhag@haninge.se

Läs mer

Välkommen till Klockhusets Dagverksamhet

Välkommen till Klockhusets Dagverksamhet Välkommen till Klockhusets Dagverksamhet Klockhusets dagverksamhet Klockhusets dagverksamhet ligger i direkt anslutning till Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende och har ett centralt läge mellan S:t

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

Nedan följer praktisk information om Ekgården och vart Du kan vända Dig i olika frågor.

Nedan följer praktisk information om Ekgården och vart Du kan vända Dig i olika frågor. Vi hoppas att Du ska trivas hos oss! Nedan följer praktisk information om Ekgården och vart Du kan vända Dig i olika frågor. Ekgården är ett äldreboende som drivs av Ekerö kommun. Här finns 60 lägenheter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Angela Wallin Källreda gruppboende 14.12.30 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Stiftelsen Josephinahemmet. Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska

Stiftelsen Josephinahemmet. Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska Stiftelsen Josephinahemmet Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska Patientsäkerhetsberättelse 2014 0 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Praktisk information om. Fridhemmet

Praktisk information om. Fridhemmet Praktisk information om Fridhemmet Innehåll Hjärtligt välkommen till Fridhemmet!... 3 Vi som arbetar på Fridhemmet... 3 Kort om Fridhemmet... 4 Kort om Temabo... 4 Kontaktmannens ansvar... 5 Arbetsterapeut

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Mariegärde. Mariegärdesväg 7 542 45 Mariestad

Mariegärde. Mariegärdesväg 7 542 45 Mariestad Mariegärde Mariegärdesväg 7 542 45 Mariestad Sida: 2 (6) Välkommen till Mariegärde! Boendemiljö/lägenheter Mariegärde är ett särskilt boende som ligger på Mariegärdesväg 7. Det är ett boende för personer

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Hofors kommun 2009Rev juni 2014 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum; 2010:10 www.aldrecentrum.se Vårt uppdrag Uppdrag från kommunfullmäktige i Stockholms

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅSLIDEN

VÄLKOMMEN TILL ÅSLIDEN 1 (8) Åsliden - juni 2009/bi VÄLKOMMEN TILL ÅSLIDEN 090603\t:\soc\birgitta\båstad-ö.karup\välkomen till åsliden, 090602.doc\b 2 (8) VÄLKOMMEN TILL ÅSLIDEN Vi som arbetar på Åsliden vill hälsa dig varmt

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården

Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården Inledning Roknäsgårdens vård- och omsorgsboende är ett särskilt boende som är beläget ca 15 km utanför Piteå. Roknäsgården är ett modernt boende

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Rev sep 15 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg atmosfär i en hemlik

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Utvärdering av Clowner i äldreomsorgen. Syfte och mål. Clownernas arbetsmetoder och verktyg

Utvärdering av Clowner i äldreomsorgen. Syfte och mål. Clownernas arbetsmetoder och verktyg Utvärdering av Clowner i äldreomsorgen Clowner i äldreomsorgen har genomförts under våren 2008 som ett pilotprojekt och en del av Kultur i vården i Vellinge med stöd av Kultur Skåne. Projektet är unikt

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Välkommen till Hantverkarn

Välkommen till Hantverkarn Välkommen till Hantverkarn Rev juni 2014 Hantverkarn är ett särskilt boende som består av 28 lägenheter. På Hantverkarn arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmamiljö

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou, SN, ordf. Ingela Svensson,

Läs mer

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Äldreomsorgen i Gällivare Kommun Gällivare Kommun och socialnämnden ser det sociala

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Vi vill att människor ska leva hela livet

Vi vill att människor ska leva hela livet Vi vill att människor ska leva hela livet Daljunkaregårdens äldreboende drivs sedan maj 2008 av Temabo. Vårt mål är att skapa ett aktivare boende för äldre med inriktning musik. Vi inför en salutogen äldreomsorg

Läs mer

Välkommen till Edsbergs äldreboende Ulrikas Gård

Välkommen till Edsbergs äldreboende Ulrikas Gård Välkommen till Edsbergs äldreboende Ulrikas Gård Först vill vi hälsa Dig och Dina närstående välkomna till Ulrikas Gård. Vår förhoppning är att ni kommer att trivas och känna er hemma här med oss. Vi kommer

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Forskning och utredning om äldre och åldrande: inom geriatrisk medicin, psykologi socialgerontologi socialt arbete Tidningen Äldre

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Välkommen till. Berga

Välkommen till. Berga Välkommen till Berga Välkommen till Berga... Besöksadress: Björnstigen 137. Lägenhet våning.. i -huset. Telefon Kontaktman Boendeansvarig sjuksköterska Enhetschef... Lägenheterna Berga har 96 lägenheter

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Välkommen till Aspen o Linden

Välkommen till Aspen o Linden TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Box 83 545 22 Töreboda 0506-180 00 växel Välkommen till Aspen o Linden 2014-05-06 Välkommen som hyresgäst på Aspen o Linden Vi är glada att få dig som hyresgäst

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig. Öka andelen timanställda medarbetare med undersköterskekompetens

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig. Öka andelen timanställda medarbetare med undersköterskekompetens Utvecklingsplan för verksamhet: Frösunda Vård och Omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 2015-01-28 Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

!! " # # $ " # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2

!!  # # $  # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2 !! " ## $ " ##%% & &' ('#) * %% ) 2 "# Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer