Edsätra. En plats för ett trivsamt liv. Årsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Edsätra. En plats för ett trivsamt liv. Årsredovisning 2014"

Transkript

1 Edsätra. En plats för ett trivsamt liv. Årsredovisning 2014 Ett suveränt äldreboende i kristen atmosfär. Attraktivt för boende, anhöriga och medarbetare. EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING

2 FÖRENINGEN EDSÄTRAS VÄNNER ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2014 Framlagd vid föreningens 153:E årshögtid den 29 april 2015 Föreningen Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Medlemsavgiften är endast 50 kronor, då det viktiga inte är avgiften utan medlemmarnas engagemang och vilja att stödja god och trygg äldreomsorg. I februari 2014 hölls en musiksoaré för ett 60-tal medlemmar i Edsätras nyrenoverade matsal och samlingssal. För musiken stod tio elever från musiklinjen på Betel folkhögskola. Den 5 maj hölls årsmötet traditionsenligt i Norrmalmskyrkan. Förhandlingarna leddes av Magnus Franzén. På årsmötet valdes till styrelsen Haig Damirjian (ordförande), Anders Djurestad (vice ordförande), Lars-Rune Holm, Kristina Kronestrand, Sven- Gunnar Lidén, Olof Lindgren och Margit Sjöberg. De målområden från Edsätras styrkort, som styrelsen främst ansvarar för, är målområdena Ekonomi och Fastighet. Viktiga frågor och beslut under 2014 var bl a hanteringen av Arbetsmiljöverkets beslut om att vi måste renovera badrummen i samtliga lägenheter, om- och tillbyggnationen av Edsätras entré samt hela framsidans markomläggning. Viktiga personalfrämjande beslut var bl a språkprojekt för personal med svenska som andraspråk samt andra kompetensutvecklingsinsatser. Framtiden Arbetet med renovering av badrummen kommer att pågå under hela 2015 och även de följande åren. Styrelsen har startat ett arbete för att utreda möjligheterna att utöka verksamheten med en tillbyggnad. Till det kommer att fortsatt utveckla, utmana och uppmuntra personalen och ledningen på Edsätra. Från vänster: Anders Djurestad, Lars-Rune Holm, Margit Sjöberg, Haig Damirjian, Sarah Anner, Olof Lindgren, Kristina Kronestrand och Sven-Gunnar Lidén. VISION Edsätra ett suveränt äldreboende i kristen atmosfär. Attraktivt för boende, anhöriga och medarbetare. VÄRDEORD Engagemang, Ärlighet, Respekt MÅLOMRÅDEN Boende/Anhöriga Medarbetare Ekonomi Fastighet Kristen inriktning Trygghet Tillgänglighet Trivsel Dialog Delaktighet Tydligt uppdrag Gott bemötande Kompetens Utvecklingsmöjligheter Delaktighet och påverkansmöjligheter En väl fungerande administration En väl fungerande ekonomisk förvaltning En ekonomi i balans som genererar ett rimligt positivt årsresultat, så att verksamheten kan drivas långsiktigt Gott löpande underhåll Uppfylla myndigheters krav på standard m.m. Utveckla och hålla Edsätras kristna inriktning levande Edsätras styrkort Framtaget av styrelsen tillsammans med Edsätras ledning och personal. Visar Edsätras vision, värdeord och målområden. Utifrån styrkortet formas handlingsplaner och verksamheten. 2 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2014 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING

3 Ledning av Edsätra ett teamarbete Edsätra har utvecklat en tydlig struktur för ständiga förbättringar i verksamheten som tillsammans med vårt styrkort formar Edsätras riktning mot en konkurrenskraftig vård och omsorg. Verksamhetschef Sarah Anner har tillsammans med ledningsgruppen och genom ett utvecklat teamarbete, arbetat systematiskt med förändringar och förbättringar efter de förväntningar och lagkrav som finns inom Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. För att komma framåt och utveckla en bestående kvalité av vård och omsorgen krävs komplementära färdigheter hängivna ett gemensamt uppdrag, mål och arbetssätt. På Edsätra diskuterar, beslutar och arbetar vi tillsammans. Vi drar nytta av det faktum att olika personer i gruppen har olika professioner och perspektiv. Ett effektivt teamarbete har en ständig pågående professionell diskussion. När grupper växer samman och utvecklas till ett team innebär det inte att alla ska formas och tänka på samma sätt, utan snarare tvärtom. Utformningen och utvecklingen av ett ledarteam ska ses som en investering för Edsätras fortsatta kvalitetsarbete. Teamet/ledningsgruppen består av åtta personer med nyckelroller i verksamheten såsom aktivitetsamordnare, kökschef, personalsamordnare och sjuksköterska samt verksamhetschef. Edsätras ledarteams syfte och mål är tydligt definierat i vårt styrkort genom vår vision och våra värderingar. Därigenom är det möjligt att arbeta hängivet uppdraget, med ett gemensamt fokus som är våra boendes bästa! Ett team är ett mindre antal personer med komplementära färdigheter som är helhjärtat engagerade för samma syfte, prestationsmål och arbetssätt och som utvecklar ett ömsesidigt ansvarstagande för detta. J.R Katzenbach, Harvard Business School Kompetensutvecklande förbättringsarbete Under våren och hösten arbetade två förbättringsteam med konkreta frågeställningar för att med hjälp av verktyg från Famna, vara med och bidra till utvecklingen på Edsätra. En stor investering i förbättringskunskap har gjorts de senaste åren. Totalt har 18 medarbetare aktivt arbetat i olika förbättringsteam. Förbättringsarbetet har utgått från medarbetare som har förmåga att kritiskt granska, utvärdera och utveckla verksamheten. Två personer har parallellt gått en coachutbildning i att handleda förbättringsteam. En viktig faktor för ett lyckat förbättringsarbete är att det skapas en kultur som underlättar genomförandet. Framgångsfaktorer är en verksamhetsledning som är lyhörd för behovet av förbättringar och stimulerar arbetsgruppen och positiva, uppmuntrande och stödjande coacher. Att leda en verksamhet i förändring är ett ekonomisk kostsamt projekt, då ett villkor för framgång är att det avsätts resurser i form av tid för reflektion, möten och uppföljningar. För Edsätra har det varit ett prioriterat område från verksamhetsledningen då teamarbete och förbättringskunskap är två kärnkomponenter för god och säker vård. En annan vinst är ökat engagemang och förbättrat samarbete i arbetslaget. Våra förbättringsteam har arbetat med Utevistelse Måltiden- en trevlig stund på dagen och Egen tid. Kompetensutvecklande Värdegrundsarbete Edsätra har sedan länge en tydlig och genomtänk värdegrund. Som ett äldreboende med ramavtal med Stockholm stad, är vi även skyldiga att arbeta med Stadens värdegrundsarbete. Stadens vision är Äldreomsorgens värdegrund för Stockholms stad ska vara en vägledning och ett verktyg för att skapa en äldreomsorg i världsklass. Det finns ett framtaget material som skickas ut till samtliga boenden och som vi har använt oss av under året. Edsätra är medlemmar i branschorganisationen Famna. Famna arbetar för att idéburna organisationer ska kunna verka på likvärdiga villkor som andra vårdaktörer och för att öka mångfalden och valmöjligheterna inom vård och omsorg. Famna samverkar med departement och myndigheter, kommuner och landsting och andra organisationer för att skapa goda villkor för ideella föreningar och stiftelser som verkar inom vård och omsorg. Ett av våra förbättringsteam. Det behövs ibland tillskott av pedagogiskt nytänkande. Därför kallade vi till fortsatt arbete med värdegrund under namnet Höstfest och kompletterade med en föreställning Finn 25 fel av teatergruppen Spotlight. De kom att handleda och spela för oss. De åskådliggjorde situationer som kan uppstå och överdrev på ett komiskt sätt och lockade många till skratt och igenkänning. Det blev många bra samtal om hur ett bra bemötande ska vara och hur man kan förhålla sig på ett professionellt sätt. Teamarbete och Förbättringskunskap, två kärnkomponenter för god och säker vård. 4 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2014 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING

4 Hälso- och sjukvårdsinsatser Sjuksköterskornas arbete De äldre som beviljas vård och omsorgsboende är ofta i behov av omfattande sjukvårdsinsatser. Därför har sjuksköterskan en mycket viktig och central roll i vården av våra äldre. Sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnaden kring den boende och spindeln kring den äldres alla behov och insatser. Samverkan och samsyn samt en engagerad och kunnig personalgrupp är ovärderliga nyckelfaktorer för att nå målen som är uppsatta för omsorgen. På Edsätra arbetade under året tre sjuksköterskor. Bemanningen var måndag till torsdag och fredagar Övrig tid har täcks av joursjuksköterskor från bemanningsbolaget CareTeam med en inställelsetid på mindre än 30 minuter enligt avtal. De samlade resurserna kring den boende gör att vi kan mäta kvalitén på våra omvårdnadsinsatser och ge trygghet åt våra äldre. Det systematiska förbättringsarbetet vi är ålagda att driva från Socialstyrelsen är en förutsättning för att god vård kan bedrivas. Den bästa mätaren på om vi lyckats skapa det är betyget vi får från våra boende och deras anhöriga. Enligt Stockholms stads brukarundersökning kan vi se att de som bor på Edsätra känner sig trygga och upplever att de får en god vård och omsorg. För att säkra att de som bor på Edsätra har fått alla de hälso- och sjukvårdsinsatser som de är berättigade till så utförs regelbundet egenkontroll. Det gäller läkarkontakt, blodtryck-pulskontroller, viktkontroller och årliga blodprovstagningar med uppföljning. Läkemedelsgenomgångar har genomförts, vilket är ett planerat arbete tillsammans med läkare, där man tillsammans metodiskt går igenom den boendes alla läkemedel och gör en bedömning om den fortsatta aktuella medicineringen. Alla boende har erbjudits gratis munhälsobedömning av företaget Dentomed. Läkarinsatser Örbydoktorn, som ägs av Dr Jan Lindberg, var vår läkarorganisation under året. Företaget består av åtta läkare varav alla är geriatriker, det vill säga mycket kunniga inom det speciella ämnesområdet äldrevård. Vår läkare på Edsätra heter Ingvar Johansson, och har under året varit tillgänglig varje tisdag. Boende och anhöriga har haft möjlighet att träffa doktorn vid behov regelbundet. Samarbetet fungerar till vår fulla belåtenhet vilket vi är väldigt glada för. Rehab-teamet Resursen av sjukgymnast och arbetsterapeut har under året hyrts in via avtal med Care-Team. De har regelbundet arbetat en dag i veckan i verksamheten samt konsulterats vid behov. Särskilt viktigt är att de är tillgängliga då vi får nya boenden. Ur arbetsmiljösynpunkt installerade vi takliftar i de rum som fortfarande saknade. Rehab-teamet har deltagit regelbundet på gruppmöten för att handleda personalen och se till att de boende fått den hjälp de behöver. Personalen fick regelbundet handledning i förflyttningsoch lyftteknik samt riktad utbildning i hjälpmedelshantering. Omorganisation/Schemaomläggning Under året genomförde vi en omorganisation av nattjänsterna så att alla nattarbetare har samma tjänstgöringsgrad. Därigenom har det blivit möjligt att bilda tre arbetslag. Personalen kan nu alternera med tre veckors intervall mellan vårt demensboende Gården, och arbetet på Hemmet. Det bidrog till en jämnare arbetsbelastning och en kompetenshöjning för medarbetarna. På vårt demensboende Gården genomfördes också en omorganisation. Schemat har gjorts om till att innehålla tjänster med samma tjänstgöringsgrad på 80 %. Genom förändringen har det skapats stabilitet i arbetsgruppen och antalet timanställda minskade. För de äldre blev det mindre antal personer att relatera till och igenkänningsfaktorn steg, vilket är en trygghetsfaktor för våra boende. Språkprojekt Många som arbetar inom äldreomsorgen har svenskan som andraspråk. Det medför att det skrivna språket har en varierande kvalité och det kan uppstå svårigheter att kommunisera med tydlighet. Det är även så att det kan vara svårt att veta om personalen helt har förstått rapportering från sjuksköterska och annan skriven information. Därför satsade vi på kompetenshöjning inom det området med en grupp av sammanlagt 14 personer som alla har svenska som andraspråk. Gruppen genomgick en språkskattning för att vi skulle kunna bedöma nivå samt veta hur utbildningsinsatserna skulle kunna tillgodoses. Maj Berg, en språklärare som tidigare arbetat i Stadens projekt Språksam, anställdes för att utbilda medarbetarna på plats. Det som varit i fokus är hur och vad dokumenterar man? hur uttrycker man sig med respekt för boende? och vad blir innebörden av meningar med eller utan prepositioner? Att vara flerspråkig är en rikedom och flera har visat att de uppskattat insatsen och att det varit mycket utvecklande med utbildningen. Resultatet kan mätas genom att vi kan se en mer engagerad dokumentation och att det har blivit en bättre kvalitet på språket och dokumentationen. Miljöarbete Vi behöver alla arbeta för en ökad miljömedvetenhet. Under året tog vi ett steg vidare. Vi utsåg en projektgrupp som fick i uppgift att bland annat arbeta med en översyn av produkter som finns på Edsätra samt ytterligare generellt höja vårt miljötänk. Vårt mål har varit att, inom ramen för alla hygienregler, använda så få produkter som möjligt och att dessa ska vara miljövänliga. Vi arbetade även för en högre kostnadsmedvetenhet i stort. Patientsäkerhetsarbete Under året 2014 bedrevs systematiskt patientsäkerhetsarbete, enligt lagen (2010:659) genom att identifiera risker och utvecklingsområden. Avvikelsehanteringen har följts och hanterats i vårt dokumentationssystem Safe-Doc. Vi kan systematiskt följa upp och åtgärda risker för vårdskada samt göra en bedömning av omfattning och frekvens, som till exempel fallolyckor. Inkomna synpunkter och klagomål på patientsäkerheten, enligt kap 1 har hanterats. På olika nivåer har patientsäkerheten kontrollerats och följts upp genom olika egenkontrollsystem i verksamheten. Samverkan har skett med berörda instanser för att kunna ge de boende en säker hälso- och sjukvård. En handlingsplan och daterad tidsplan för förbättringsområden upprättades med ansvarig uppföljare för nästkommande år. Ansvarig uppföljare är verksamhetschefen Sarah Anner. MEDARBETARE MED- BESTÄMMANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OMVÅRDNADS- PROCESS BOENDE FÖRBÄTTRINGAR DOKU- MENTATION MILJÖ SAMVERKAN Medmänsklig omsorg I föreningens stadgar 1 står det att Föreningen kan även ta på sig ansvar för annat slag av medmänsklig omsorg Vi behöver hjälpas åt att ta hand om varandra! I en ansträngd tid och ökad press på arbetsmarknaden, behöver vi på olika sätt visa medmänsklig omsorg och få människor integrerade i vårt samhälle. Vi får ofta förfrågan om olika placeringar för att träna språk, social anpassning och praktik för yrkeskunskap. Vi har under året haft detta i åtanke och upplåtit Edsätra för flertalet människor med olika behov och bakgrund som kommit och praktiserat hos oss. Vi önskar också bidra till andra projekt för utsatta människor Som julgåva skänkte vi kr till Sisters Intenational. Det är en kristen organisation som delar ut julpåsar till kvinnor som är utsatta för trafficking. Medarbetarna fick en Gåvocheck som ett bevis på att de var med och bidrog till någon annan behövande medmänniska. 6 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2014 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING

5 Vårt demensboende Gården Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom ligger till grund för vården och omsorgen på Gården. Det finns ett stort behov av vägledning inom vård och omsorg vid demenssjukdom och riktlinjerna ska vara ett stöd för de som arbetar direkt med de demenssjuka. Personer med demenssjukdomar och deras anhöriga har en utsatt situation och demens är en komplex sjukdom. Att arbeta med personer med demens ställer stora krav på ett fungerande teamarbete där sjuksköterska, undersköterskor samt anhöriga ingår. Anhöriga är en mycket viktig kontakt och kan bistå oss med den boendes levnadsberättelse. Det hjälper oss i samspelet och kommunikationen kring den boende. I arbetet ingår även ett stödjande förhållningssätt gentemot den demenssjukes anhöriga. Omvårdnaden som ges på Gården är personcentrerad. Det innebär att vi ser den enskildes personlighet och inte demenssjukdomen i första hand. Vi bekräftar den demenssjuke där den befinner sig, alltså i dennes verklighet. Vi arbetar med kontaktmannaskap och betonar vikten av att komma den demenssjuke nära, vilket vi bland annat gör under speciellt avsatt tid mellan den boende och kontaktmannen som vi kallar egen tid. En innehållsrik vardag På Gården arbetar personalen aktivt med att erbjuda de boende en meningsfull vardag efter de boendes intressen och förmåga. Varje förmiddag erbjöds aktiviteter och stimulans så som högläsning, sångstund, bibelläsning, bakning, hårvård och nagelvård. Utevistelse var en stor del av vardagen och de boende erbjöds promenad dagligen. Vi spenderade mycket tid i trädgården. Av de bär som växer bakade vi paj, gjorde egen kräm och åt direkt från buskarna. Gården hade besök av pastor Sven- Erik Andersson från Norrmalmskyrkan var tredje vecka. Sven-Erik deltog i vår gemensamma lunch följt av en andakt och kyrkkaffe. Varannan måndag fick vi besök av Ulla som är musikpedagog. Hon sjöng och spelade gitarr med oss. Aktivitetssamordnaren arbetade varje tisdag förmiddag och varannan fredag eftermiddag på Gården och genomförde tillsammans med vårdpersonalen olika sammankomster. I juni åkte vi på utflykt till Tyresö Slott. Vi promenerade i de vackra nejderna och fikade med medhavd kaffekorg. I december hade vi vårt traditionella adventsfika tillsammans med anhöriga. Vi bjöd på risgrynsgröt, glögg och pepparkakor. Boende på Gården deltog ofta på gudstjänster, musikstunder, sittgymnastik och andra evenemang som anordnades på Hemmet. Måltiden - en viktig stund på dagen Måltiderna är den största aktiviteten på dagen. Den ger ett socialt sammanhang och en känsla av samhörighet. Personalen äter pedagogiskt med de boende, vilket innebär att alla sitter med kring bordet tillsammans och äter. Maten läggs upp på uppläggningsfat och ställs fram på borden så att alla kan servera sig själva. Dukning som ger kontraster och god belysning är en bra förutsättning för demenssjuka. Personalen lägger mycket stort engagemang på att få en så rofylld och meningsfull måltidsstund som möjligt. De boende är delaktiga och hjälper till med dukning, diskning och bakning, allt för att få känna sig behövd och som hemma. 8 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2014 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING

6 En meningsfull vardag Mat och måltider Vi vill att alla som bor på Edsätra ska uppleva en meningsfull vardag. Därför finns ett rikt utbud av gemenskapshetsstunder och olika typer av gruppaktiviteter på Edsätra. Det finns även möjlighet till individuella insatser som till exempel enskild samtalsstund, tidningsläsning och promenad. Aktivitetsutbudet anpassas efter de intressen och önskemål som de boende har. Vi vill vara med och väcka glädje, locka till skratt och bidra till en känsla av delaktighet. Det ska vara möjligt för alla som önskar delta i den sociala samvaron, att ha kvar sina fysiska och kognitiva förmågor och ha möjlighet att uttrycka sin tro och dela sina tankar och minnen med andra. Vi hade under året ett antal återkommande gruppaktiviteter såsom sittgymnastik, frågor och svar, promenadgrupp, bingo, bönestunder, gudstjänster, biostunder, bakning, boule, samtalsstunder och musikstunder. Vi hade även klädförsäljning två gånger under året då de boende kunde köpa kläder inför kommande säsong. Det gavs möjlighet att förtidsrösta på Edsätra både i Europavalet och i riksdagsvalet. I vårt kulturutbud strävar vi efter en variation. Under året hade vi besök av kören Reprisen från Norrmalmskyrkan, Skärholmskören som höll vår- och julkonsert, duon Sara och Sara som sjöng jazz på svenska och Svenska Strängtrion för att nämna några. Vi fortsatte samarbetet med Bromma Folkhögskola (tidigare Betel) och studenter därifrån var på besök och höll musikstunder en gång i månaden. Norrmalmskyrkan bjöd traditionsenligt våra boende på en lunchutflykt denna gång till Edsviken och Edsbacka värdshus i juni. Anhöriga är alltid välkomna att delta vid aktiviteter, måltider och fikastunder. Två gånger under året bjöds de in till särskilda anhörigträffar där boende och anhöriga fick information om vad som var på gång. Edsätras verksamhetschef Sarah Anner hade vid några tillfällen boendeforum tillsammans med de boende på Hemmet där de fick möjlighet att framföra sina synpunkter. Therese Asklöf, legitimerad arbetsterapeut, arbetade som aktivitetssamordnare med det sociala innehållet. Aktivitetsutbudet annonseras genom ett månadsschema som delas ut till boende och mailas till anhöriga samt anslås runt om på boendet. Gudstjänstfirande Under året firade vi gudstjänst varje torsdag. I samband med gudstjänsten en gång i månaden firade vi nattvard. Vi hade även gudstjänst på påskdagen, juldagen och nyårsafton. Till gudstjänsterna inbjöds de församlingar som de boende på Edsätra är medlemmar i samt några församlingar som vi har god kontakt med sedan tidigare. Gudstjänsterna var välbesökta och var en viktig stund för många. Besöksungdomar Vi fick även i år projektpengar från Stockholm Stad för besöksverksamhet på helgerna med ungdomar. De ungdomar som arbetade hade på olika sätt anknytning till Edsätra. Totalt var det 10 ungdomar mellan år som var anställda under olika perioder under året. Besöksungdomarnas uppgift var bland annat att erbjuda promenader, individuella samtal, högläsning och samvaro med de boende. Besöksungdomarna har fungerat som en resurs i arbetet med det sociala innehållet. Vi vill vara med och väcka glädje, locka till skratt och bidra till en känsla av delaktighet. Kökschef Mattias Eriksson har under året varit ansvarig för planering och matdistribution på Edsätra. Personalbemanningen består av sex personer fördelat på en kökschef, tre kockar samt två köksbiträden. Mattias gick under hösten 2014 en chefsutbildning som var specialanpassad för ansvariga inom området. Rätt balanserad kost med bra näringsinnehåll är mycket viktigt för gamla, därför samarbetade vi under året med en dietist kring specialkoster och näringsberäkningar. Maten och måltidsstunden är en viktig höjdpunkt på dagen. Maten ska hålla hög kvalité. Såväl smak, utseende och doft är viktigt för matupplevelsen. Ett led i detta är att vi lagar så mycket mat som möjligt från grunden med färska råvaror och bakar eget kaffebröd och matbröd. Varje månad planerade vi en eller flera fester med långbordsdukning för att fira olika högtids- och temadagar. Det skedde genom ett nära samarbete mellan aktivitetssamordnaren och kökspersonalen. Vi samlades ofta till gemensamma måltider i kombination med samtalsstunder eller musikstunder. Vi hade temaveckor med mat man minns och landskapsmat där de boende själva hade fått önska maträtter. Vi firade purim, hade midsommarlunch, kräftskiva, surströmmingslunch, afternoon tea i samband med Englands nationaldag, glasscafé, grillkväll, kafferep och Nobellunch. Vi arbetar under mottot att fira allt som går! Under året har vi med glädje sett att våra fina samlingslokaler använts för privata släktsammankomster och födelsedagsfiranden. Vi arbetar under mottot att fira allt som går! 10 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2014 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING

7 Fastigheten Ekonomi Fastigheten Edsätra 1 på Bogsätravägen ägs med tomträtt och förvaltas av vår förening sedan byggnationen På 80-talet gjordes en rejäl ombyggnation av lägenheterna och 1993 uppfördes en tillbyggnad med plats för 16 boende. I den senare byggnaden finns Gården, vårt demensboende, med egen skyddad utegård. Bra samarbete med leverantörer Löpande reparationer har skett av våra fastighetskötare Walid Safou och Gustaf Nygren. Genom åren har ett gott samarbete byggts upp med leverantörer för olika fastighetsinsatser. Under 2014 påbörjades ombyggnation av badrum i lägenheterna. Det är ett krav från Arbetsmiljöverket, då badrummen inte har tillräckligt med arbetsutrymme för personalen kring toalettstolarna. Det handlar om centimeter som saknas. Strategin är att göra ombyggnationerna i samband med att en lägenhet byter hyresgäst. I skrivande stund, mars 2015, har hittills fem badrum byggts om. I september påbörjades markarbetena för att förändra fastighetens framsida. Innan vintern slog till var stenläggning och asfaltering klart. Den nya entrén, räcken, lyktstolpar samt trädgårdsplantering kommer att slutföras under våren Ökade möjligheter för samvaro Till våren 2015 kommer även ett uterum på 23 kvm att byggas på Hemmets baksida. Tanken är att utöka möjligheterna för samvaro och förlänga utesäsongen. Ekonomi Edsätra äldreboende visade för 2014 en vinst på kronor ( kronor) mot en budget med ett nollresultat. Edsätras balans- omslutning var vid årsskiftet kronor, varav eget kapital utgjorde kronor. Budget Budgeten för 2015 visar på ett nollresultat. Styrelsens förslag till årsmötet Styrelsen föreslår årsmötet att 2014 års resultat om kronor, överförs till det balanserade resultatet. Resultaträkning Intäkter Utfall 2014 Budget 2015 Matavgifter Lägenhetshyror Vård- och omsorgsavgifter Kostersättning Medlemsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Verksamhetskostnader Fastighetskostnader Övriga rörelsekostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Finansiella poster Summa kostnader ÅRETS RESULTAT Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och kostnader EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2014 EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING

8 Edsätra äldreboende Ägare Föreningen Edsätras Vänner Målgrupp Personer över 65 år med behov av heldygnsomsorg. Aktuella avtal Ramavtal med Stockholms stad samt individavtal med kringliggande kommuner. Personal Cirka 54 helårstjänster. Information facebook.se/edsätra äldreboende Midsommar 2014, Verksamhetschef Sarah Anner.

9 Edsätras vision är att vara ett suveränt äldreboende i kristen atmosfär. Attraktivt för boende, anhöriga och medarbetare. Ett stort tack till framför allt alla medarbetare på Edsätra äldreboende. Bogsätravägen Skärholmen Tel EDSÄTRA ÅRSREDOVISNING 2014

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:3 Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden Ett utvecklingsarbete tillsammans med personal Marianne Westring Nordh Socialt innehåll i vardagen för

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll RESURSTEAMETS VISION 3 KVALITET- OCH VERKSAMHETSÅRET 2014 3 KÄRNVERKSAMHETEN 2014 3 RESURSTEAMETS ORGANISATION 3 VÅR VÄRDEGRUND 4 KVALITETSPOLICY 5 KVALITETSMÅL

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt på hälsofrämjande förhållningssätt Med individen i centrum utgår vi från det goda och skapar en känsla av sammanhang. Tillvaron blir begriplig, hanterbar och meningsfull. Inledning Äldreomsorgen i Katrineholms

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013

Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 k valitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning www.carema.se Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 1. Inledning I förordet till kvalitetsbokslutet för kvartal 1 så beskrevs

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer