Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2005"

Transkript

1 Vasakronan ÅRSREDOVISNING 25

2 Välkommen till en bättre värd Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige. Inriktningen är kontorslokaler och butiker, kompletterat med ett stort tjänsteutbud. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Fastighetsbeståndet omfattar 148 fastigheter med en total area på 1,7 miljoner m 2. Här ska 6 människor trivas och vara kreativa i sitt arbete. Service och funktion är viktigt och medför stora krav på Vasakronan som hyresvärd. HYRESINTÄKTER PER GEOGRAFISK MARKNAD PER LOKALTYP Malmö 15% Lund 3% Stockholm 64% Övrigt 6% Bostäder 1% Garage 4% Butiker 13% Kontor 76% Göteborg 15% Uppsala 3% Kista Sience Tower är en av Sveriges mest spektakulära kontorsbyggnader. Här finns kostnadseffektiva lokaler och ett brett service- och tjänsteutbud.

3 Innehåll Koncernens verksamhet VD-kommentar 2 Koncernöversikt 4 Strategisk inriktning 6 Marknad, kunder och konkurrenter 1 Vasakronans verksamhet 14 Stockholm 16 Uppsala 26 Göteborg 28 Malmö 32 Lund 36 Tjänster 38 Samhällsansvar, miljö och personal 4 Miljö 42 Medarbetare 48 Risker och möjligheter 5 Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 6-82 exklusive finansiella rapporter samt förslag till vinstdisposition. Nöjda kunder basen för lägre vakansgrad Nöjda kunder är grunden för fastighetsföretagande och leder till en lägre vakansgrad. Vasakronan uppnådde en rekordvolym i nyuthyrning under 25. Vakanserna har minskat på de flesta delmarknader. Sidan 1 VD-kommentar Direktavkastningskravet har sjunkit till följd av en stark ekonomi och stort intresse för svenska fastigheter. Vasakronans vakansgrad minskade till 8 procent, en nedgång med 4 procentenheter. Sidan 2 DIREKTAVKASTNINGSKRAV, KONTOR BÄSTA LÄGE % Stockholm Göteborg Malmö Källa: NewSec Uppsala Lund Direktavkastningskravet har sjunkit till följd av en gynnsam utveckling av räntor och inflation. Detta har lett till ett stort intresse för fastigheter i svenska storstäder.

4 Finansiella rapporter och styrning Finansiella rapporter 52 Redovisnings- och värderingsprinciper 53 Övergång till IFRS 56 Resultaträkning med noter 57 Balansräkning med noter 68 Förändring i Eget kapital 79 Kassaflödesanalys med noter 8 Förslag till vinstdisposition 83 Revisionsberättelse 84 Bolagsstyrning 85 Styrelsens rapport avseende intern kontroll 88 Rapporttillfällen, Bolagsstämma, Kapitalmarknadsträffar 89 Styrelse och revisorer 9 Koncernledning 92 Kvartalsdata 93 1 år i sammandrag 94 Nyckeltal 95 Definitioner 96 Adresser 97 Prognos 26 För Vasakronan kommer 26 innebära en fortsatt satsning på uthyrning med mål att sänka vakanserna. Ett tydligt kundfokus i kombination med ett kundanpassat tjänsteutbud ska ge stärkta marknadspositioner. På grund av genomförda fastighetsförsäljningar kommer såväl hyresintäkter som drift- och underhållskostnader att minska, vilket leder till ett något lägre driftöverskott 26. Finansnettot förbättras till följd av lägre lånevolym och lägre ränta i låneportföljen.vasakronans prognos är att resultatet efter finansnetto, med befintligt bestånd och före realiserad och orealiserad värdeförändring i fastighetsbeståndet och intressebolag, kommer att vara på en oförändrad nivå. Stark finansiell ställning Vasakronan har en mycket stark finansiell ställning. Soliditeten uppgick till 5 procent och räntetäckningsgraden var 3,4 gånger. Avkastning på eget kapital var 9,5 procent. Sidan 52 MARKNADSVÄRDE OCH BELÅNINGS- GRAD FASTIGHETER, 31 DECEMBER Mkr % Marknadsvärde, Mkr Belåningsgrad, % Belåningsgraden minskade och uppgick till 33 procent av marknadsvärdet.

5 Viktiga händelser Marknaden för kontor och butiker, lokalhyresmarknaden, har präglats av hård konkurrens men stabila hyror. Fastighetsmarknaden har varit mycket stark och det har varit en hög transaktionsvolym. Resultatet efter finansnetto, före realiserad och orealiserad värdeförändring, ökade till (1 3) Mkr i huvudsak beroende på förbättrat finansnetto. Vakansgraden minskade till 8 (12) procent av hyresintäkterna till följd av stora nyuthyrningar och fastighetsförsäljningar. InfraCity såldes till Orion Capital Managers för 1,4 miljarder kronor. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 32,8 miljarder kronor, en ökning på jämförbart bestånd med 3 procent. Utsikterna för 26 är att resultatet efter finansnetto, före realiserad och orealiserad värdeförändring i fastigheter och intressebolag, kommer att vara på en oförändrad nivå. EKONOMISKA DATA Mkr Hyresintäkter Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Kassaflöde Marknadsvärde, fastigheter Räntetäckningsgrad 3,4 ggr 2,7 ggr Soliditet 5% 46% Vakansgrad, hyresbortfall 8% 12% Trots hård konkurrens blev 25 ett bra år, då vakansgraden vände nedåt efter två års ökning. VASAKRONANS ÅRSREDOVISNING 25 1

6 VD-kommentar Ett bra år i hård konkurrens med minskade vakanser 25 var ett paradoxernas år. Lokalhyresmarknaden präglades av hård konkurrens och ett stort lokalutbud samtidigt som intresset för att köpa fastigheter var mycket stort. Baserat på ett lågt ränteläge och stor tillgång på kapital i marknaden har fastighetspriserna stigit till höga nivåer, trots den svaga hyresmarknaden. Ökad uthyrning i hård konkurrens Sysselsättningsutvecklingen har ännu inte medfört fler kontorsarbeten, även om det finns positiva prognoser för vissa delmarknader i storstäderna. Vasakronan har tagit marknadsandelar i en mycket hård konkurrens, utan att sänka hyror eller ge stora hyresrabatter. Stora hyreskontrakt har under 25 tecknats med bland andra Domstolsverket, Försäkringsförbundet, THE One, IBX och Medtronics i Stockholm, Livsmedelsverket i Uppsala, Arbetsmiljöverket i Solna, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, MAQS och GCI i Göteborg samt Domstolsverket och Folksam i Malmö. Till detta ska läggas ett osedvanligt stort antal Vasakronan är ett ledande fastighetsföretag inriktat på kommersiella fastigheter i Sveriges storstadsregioner kompletterat med ett snabbt växande tjänsteutbud. mindre uthyrningar. Totalt har cirka 15 m 2 nyuthyrts under 25. Investeringar i egna fastigheter har prioriterats. Den största pågående investeringen är utbyggnaden av polishuset i Göteborg med 3 m 2 för cirka 76 Mkr. Stark fastighetsmarknad Fastighetsmarknaden har varit mycket stark och har präglats av omstrukturering och hög transaktionsvolym. Den låga räntenivån, som har gett en hög positiv differens mellan direktavkastning och låneränta, har inneburit ett fortsatt stort investeringsintresse och höga fastighetsvärderingar. Stockholm är en av Europas mest attraktiva men också mest volatila fastighetsmarknader medan Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala har en mer stabil utveckling. I detta läge på fastighetsmarknaden har Vasakronan valt att sälja fastigheter för drygt 1,6 miljarder kronor. Dessa fastigheter har haft en lägre långsiktig strategisk prioritet, däribland InfraCity och ett antal mindre fastigheter. Stark resultatutveckling 25 blev ett bra år där vakansgraden vände nedåt efter två års ökning. Detta berodde dels på fastighetsförsäljningar och dels på konkurrenskraftiga produkter och framgångsrika insatser av vår uthyrningsorganisation. Underhållskostnaderna fortsatte att minska till skillnad mot energikostnaderna, som ökade trots lägre energiförbrukning. Det låga ränteläget har kraftigt minskat räntekostnaderna. Vasakronan har en mycket stark finansiell ställning. Soliditeten är 5 procent och räntetäckningsgraden är 3,4 gånger. Detta gör att Vasakronan är väl rustat för investeringar och fastighetsförvärv under de kommande åren. 25 var det första året med IFRSredovisning och marknadsvärdet på fastigheter spelar nu en betydelsefull roll i resultat- och balansräkningen. Mark- KRAV PÅ VÄRDEFÖRÄNDRING AV AKTIEKAPITALET Mdr kr Eget kapital vid start 1/ ,5 Avkastningskrav och utdelning ,8 Avkastningskrav 25, 7,9% 1, Beräknat eget kapital för att nå avkastningskrav 13,3 Eget kapital 31/ ,5 Differens 5,2 nadsvärdet på jämförbart fastighetsbestånd ökade med 3 procent och uppgick till 32,8 miljarder kronor. Vi är mycket öppna i dialogen med fastighetsvärderare, inte minst vad avser drift- och underhållskostnader och investeringsbehov. Dessa är viktiga grundparametrar för att få en realistisk marknadsvärdering av fastighetsbeståndet. Från Vasakronans start 1993 har företaget utvecklat värden utöver ägarens krav. När Vasakronan bildades var eget kapital 6,5 miljarder kronor och idag har detta ökat till 18,5 miljarder kronor. Detta innebär att förräntningen av eget kapital överstiger det uppsatta avkastningskravet med 5,2 miljarder kronor eller 39 procent. Nöjda kunder Att mäta har blivit en del av Vasakronans sätt att utveckla företaget och sporra till ännu starkare insatser. Årligen mäts därför bland annat kundernas, medarbetarnas och intressenternas attityd till Vasakronan. Medarbetarna trivs och visar stort engagemang och stor nöjdhet i att kunna påverka beslut. Kunderna visar att de gärna rekommenderar oss till andra företag och organisationer och att de är nöjda med den service som vi ger och de tjänster vi erbjuder. Intressenterna inom media, kapitalmarknad och politik har god kunskap om företaget och de positiva attityderna till oss har förstärkts. 2 VASAKRONANS ÅRSREDOVISNING 25

7 Vasakronan ska vara en av marknadsledarna i de städer där vi finns. Vi vill utnyttja vår storleksfördel att vi är stora på kontor till att driva verksamheten effektivt och att alltid kunna erbjuda bra lösningar för våra kunder. Vi vill i alla situationer ta största möjliga hänsyn till hur människor fungerar och vill ha det på sina arbetsplatser. Vi har väl underhållna fastigheter i attraktiva lägen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Egen driftpersonal skapar närhet till kunden för att kunna vara lyhörda för önskemål och förändringar. För att ytterligare stärka konkurrenskraften har ett framgångsrikt tjänstekoncept utvecklats inom Vasakronan Service Partner, med en palett av tjänster inom främst telefoni, reception, vaktmästeri, restaurang och konferens. Vasakronan har en stark ambition att kombinera lönsamma affärer med samhällsansvar och hänsyn till miljön för en hållbar förvaltning. För att långsiktigt behålla och utveckla en kompetent och engagerad personal arbetar vi konsekvent med medarbetarfrågor, inte minst ur ett mångfaldsperspektiv. I dagens affärsliv har information och kommunikation blivit en integrerad del i verksamheten där öppenhet och transparens är nyckelord. Vi är övertygade om att det finns en stark koppling mellan ett företags image och förmågan att ta in nya kunder. Det är därför vi satsar på att bygga branschens starkaste varumärke. HÅKAN BRYNGELSON Verkställande direktör Fokus för 26 Lokalhyresmarknaden präglas av ett hårdare konkurrensläge. Vi kan inte räkna med en större tillväxt av intäkter under de kommande åren, därför måste vi fokusera på kostnader. Det har bland annat inneburit att de två Stockholmsregionerna har slagits samman till en. Samtidigt har vi etablerat en central inköpsfunktion i syfte att minska antalet leverantörer och bättre utnyttja vår position i marknaden. Betydande resurser kommer också att läggas på våra framtida energiupphandlingar. Vasakronan uppnådde en rekordvolym i uthyrning under 25. Vakanserna har minskat på de flesta av våra marknader. Bland annat uppnådde vi 5 procents marknadsandel av den totala uthyrningsvolymen i Kista. Stora resurser kommer också fortsättningsvis att satsas på uthyrningen i Kista, där vi har stora kvarvarande vakanser. Vi har som mål att försvara en hög kundnöjdhet. I våra undersökningar visar 92 procent av våra kunder att de kan tänka sig att hyra igen av Vasakronan. 91 procent av kunderna vill också rekommendera oss som hyresvärd. Detta är ett stort förtroende som vi ska förvalta på bästa sätt. Fastighetsportföljen kommer att förstärkas och renodlas i centrala lägen i storstadsregionerna. Vasakronan äger också markområden, bland annat på Järvafältet norr om Stockholm, som tillsammans med bygg- och bostadsföretag kommer att exploateras i takt med efterfrågan. Framtidsutsikter, prognos Fastighetsbranschen har under de senaste åren genomgått en stor förändring. Antalet utländska och institutionella aktörer på den svenska marknaden har ökat och medfört ett ännu större finansiellt fokus. Kunderna på lokalhyresmarknaden och medarbetarna har därvid inte alltid kommit i första rummet. Lokalhyresmarknaden är idag en starkt konkurrensutsatt bransch, vilket inte alltid har varit fallet. Detta ställer ännu större krav på närhet till kunderna och förmåga att ge mera service och erbjuda ett komplett tjänstutbud. Sysselsättningen förväntas växa något vilket kan leda till en viss ökad efterfrågan på kontorsytor. Detta kan dock neutraliseras av tillkommande nyproduktion. Trenden är också att hyra mera kostnadseffektivt med mindre utrymmen per medarbetare än tidigare. Vasakronan har idag en av Sveriges mest attraktiva kommersiella fastighetsportföljer med stor potential för värdetillväxt, sett över tiden. Väl utvecklade kontorslokaler och kundanpassade tjänster i de tre storstadsregionerna bidrar också till en stark konkurrenskraft. Den högre volatiliteten i hyres- och fastighetsmarknaden på våra tillväxtorter kompenseras av en lägre likviditetsrisk. Prognosen för 26 är att Vasakronans resultat efter finansnetto, med befintligt bestånd och före realiserad och orealiserad värdeförändring i fastighetsbeståndet och intressebolag, kommer att vara på en oförändrad nivå. Stockholm i februari 26 Håkan Bryngelson VASAKRONANS ÅRSREDOVISNING 25 3

8 Koncernöversikt Verksamhet Stockholm och Uppsala Butiker 5% Övrigt 27% 1 m 2 Kontor 68% Vasakronan är en av marknadsledarna i Stockholms innerstad, Solna och Kista. Profilfastigheter i Stockholm är fyra av de fem Hötorgshusen, Sverigehuset, Garnisonen, Kista Science Tower och Kista Entré. Stockholm är en av Europas mest likvida och samtidigt volatila fastighetsmarknader. I Uppsala är beståndet fokuserat till fastigheter i centrum. Göteborg Butiker 11% Övrigt 15% 3 m 2 Kontor 74% På marknaderna Inom Vallgraven och Gullbergsvass i Göteborg är Vasakronan marknadsledande. Lilla Bommen, en del av Nordstaden, polishuset vid Ullevi och före detta Sjöbefälsskolan är kända profilfastigheter i Göteborg. Den största pågående investeringen är utbyggnaden av polishuset för cirka 76 Mkr. Öresund Malmö och Lund Butiker 15% Övrigt 2% 4 m 2 Kontor 65% Vasakronan är marknadsledande på kontor och butiker i centrala Malmö, från Triangeln till Stortorget. De mest kända profilfastigheterna är Triangelns köpcentrum med hotel Hilton och kv Bylgia i Inre Hamnen. I Lund finns Vasakronan både i de centrala delarna och i utvecklingsområdet Brunnshög. Tjänster Tjänster via partners 3% Reception 9% Telefoni 1% Hyresgästservice 15% Procentuell fördelning av intäkter. Konferens 16% 99 anställda Restauration 47% Vasakronan Service Partner erbjuder Vasakronans hyresgäster ett väl utvecklat tjänsteutbud för att skapa en effektiv och trivsam arbetsmiljö. Tjänster finns inom många områden, som telefoni, reception, post- och godshantering, vaktmästeri, restaurang och caféer, konferensverksamhet och telemarketing. Koncernen, totalt Lokalarea 17 m 2 4 VASAKRONANS ÅRSREDOVISNING 25

9 Intäkter Driftöverskott Läge Övrigt 8% Kontor 82% 12 Mkr Kista Butiker 1% Vasakronans hyresintäkter i Stockholm och Uppsala är i genomsnitt över 1 7 kr /m 2 och driftöverskottet är i genomsnitt knappt 1 kr/m 2. Fastighetspriserna i Stockholm är de högsta i Sverige. Solna Vasastaden Östermalm Kungsholmen City Gamla stan 1811 Mkr Liljeholmen Södermalm Övrigt 11% Kontor 74% 27 Mkr Butiker 15% I Göteborg är hyresintäkterna i genomsnitt över 1 4 kr/m 2 och driftöverskottet i genomsnitt drygt 9 kr/m Centralstation Mkr Kungsportsavenyn 7 Universitetet Butiker 23% Övrigt 11% 51 Mkr Kontor 66% 34 Mkr I Malmö och Lund är hyresintäkterna i genomsnitt 1 24 kr/m 2 och driftöverskottet i genomsnitt drygt 75 kr/m 2. Stortorget Slottsparken Gustav Adolfs Torg Triangeln 9 Stadshuset Bylgia 1% Järntorget 2% Lilla Bommen 7% Kista Science Tower 2% Garnisonen 37% 6 Mkr 1 Serviceattityd Återkopplande Välkomnande Kista Entré 2% Westmanska 11% Primus 7% 16 Mkr Hötorg City 1% Tegen 5% InfraCity 7% Rörelsemarginalen för Vasakronan Service Partner uppgick till 6 procent, vilket är ett bra resultat inom servicebranschen. Intäkterna ökade under 25 med drygt 1 procent. 1 Resultat efter avskrivningar. Omtänksamt Säljande Kunnigt Vår kund Effektivt Varmt, vänligt, artigt Engagerat 2689 Mkr Mkr 2 Göteborg Malmö Lund Stockholm Uppsala 2 Koncernen totalt efter koncernelimineringar. VASAKRONANS ÅRSREDOVISNING 25 5

10 Strategisk inriktning Ledande fastighetsföretag som investeringsobjekt, hyresvärd och arbetsgivare Vasakronans uppdrag från ägaren är att som fastighetsföretag långsiktigt uppnå högsta möjliga totala avkastning och värdetillväxt på det egna kapitalet. Vision Vasakronan ska vara Sveriges ledande fastighetsföretag som investeringsobjekt, hyresvärd och arbetsgivare. Som investeringsobjekt ska Vasakronan uppfylla de villkor som ställs på ett välrenommerat börsnoterat företag och vara ansett som den bästa investeringen bland svenska fastighetsföretag. Som hyresvärd ska Vasakronan vara erkänt som den mest kompetenta fastighetsägaren. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö för sina medarbetare. Affärsidé Vasakronan erbjuder attraktiva kontorslokaler med kundanpassade tjänster i svenska storstadsregioner med nöjda och lojala kunder. Strategi Vasakronans strategi är att vara marknadsledande på attraktiva delmarknader för kommersiella lokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. erbjuda attraktiva lokaler och tjänster för att stärka kundrelationerna samt genom aktiv marknadsbearbetning och marknadskommunikation nå nya kunder. med egen personal sköta fastighetsservice för att hålla tätare kundkontakt. stärka varumärket för att vara kundernas förstaval. portföljutveckla och förädla beståndet till marknader med tillväxt och likviditet för att skapa högre effektivitet och lönsamhet. eftersträva kluster vid portföljförädling, för ökad effektivitet och servicegrad från fastighets- och tjänsteverksamheten. genom en strukturerad omsättning av portföljen sälja färdigutvecklade fastigheter. arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling och sänka energiförbrukningen och därmed minska klimatpåverkan. skapa en öppen och icke-diskriminerande organisation som tar tillvara mångfalden hos medarbetarna och som ger underlag att utveckla kompetenta och engagerade medarbetare. Vasakronans strategiska utveckling Ägarna har i sitt uppdrag till Vasakronan angett högsta möjliga långsiktiga totalavkastning som mål. Detta har lett till den strukturomvandling som företaget har genomgått. Vasakronans strategi har varit att renodla fastighetsbeståndet till kommersiella fastigheter och fokusera geografiskt till storstadsregionerna. Fastigheter i städer med begränsad tillväxt har avyttrats och fastigheter i attraktiva lägen i expansiva regioner med högre tillväxt har förvärvats, där värdeutvecklingen bedöms vara större bildades Vasakronan genom förvärv av fastigheter med blandad verksamhet från staten för totalt 17,2 miljarder kronor inklusive lagfarter. Fastigheterna hade dessförinnan förvaltats av Byggnadsstyrelsen. Flera nya hyresgäster har flyttat in i Kista Science Tower, bland andra amerikanska Symantec som är en av världens ledande leverantörer av informationssäkerhetslösningar. 6 VASAKRONANS ÅRSREDOVISNING 25

11 1995 avyttrades fastigheter för Lantbruksuniversitetet till Akademiska Hus bildades Specialfastigheter Sverige som övertog bland annat kriminalvårdens fastigheter och specialskolor såldes också 188 fastigheter på 98 orter för 4,9 miljarder kronor till det nybildade bolaget Stenvalvet såldes de två sista fastigheterna för särskilda ändamål till Specialfastigheter Sverige och bolaget delades sedan ut till Finansdepartementet. Samma år förvärvades det O-listenoterade Gotic i Malmö med fastigheter värderade till 1,8 miljarder kronor. Dessutom förvärvades SEBs rörelsefastigheter för 4,2 miljarder kronor. Vasakronan Service Partner etablerades för att utveckla ett tjänstekoncept. 21 såldes fastigheter i nio städer till fastighetsbolaget Norrporten för 5,1 miljarder kronor. Vasakronan förvärvade samtidigt en tredjedel av Norrporten. Tre av Hötorgshusen i Stockholm förvärvades av Förenade Liv för drygt 1,9 miljarder kronor. Genom bytesaffärer med Skanska och NCC förvärvades bland annat Kista Entré, Lilla Bommen i Göteborg och del i Kista Science Tower. Samtidigt avyttrades exploateringsmark på Järvafältet till delägda bolag. 23 sålde Vasakronan fastighetsbeståndet i Linköping till Norrporten för,8 miljarder kronor. Dessutom såldes sex fastigheter i Stockholm till London & Regional för 1,9 miljarder kronor. 24 förvärvades resterande del av Kista Science Tower baserat på ett marknadsvärde av 1,2 miljarder kronor. En affär med Stockholms stad genomfördes där del av Findus och Sweco är hyresgäster i nyrenoverade kontor i kv Bylgia i Inre Hamnen i Malmö. I bakgrunden syns nyuppförda Turning Torso, ett av Öresundsregionens nya landmärken. VASAKRONANS ÅRSREDOVISNING 25 7

12 STRATEGISK INRIKTNING Gamen 8 (Skatteskrapan) i Stockholm avyttrades och del av Beridarebanan 1 (första Hötorgshuset) förvärvades. 25 såldes InfraCity för 1,4 miljarder kronor till Orion Capital Managers. Under perioden har Vasakronan totalt förvärvat fastigheter för 19, miljarder kronor och avyttrat fastigheter för 22,1 miljarder kronor. Finansiella mål och måluppfyllelse Vasakronans finansiella mål är satta för att fungera som incitament för tillväxt med begränsad finansiell risk. Målen är en kombination av hög totalavkastning, hög utdelningskapacitet, hög tillväxtkapacitet och finansiell stabilitet. Från och med 25 redovisar Vasakronan enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Detta innebär bland annat att fastighetsbeståndet redovisas till verkligt värde istället för anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. Målen fokuseras på tillväxt i det egna kapitalet, vilket speglar Vasakronans totalavkastning på ett tydligt sätt. Totalavkastningen består av direktavkastningen från fastighetsrörelsen och värdeutvecklingen i fastighetsportföljen. Avkastning på eget kapital Avkastning på eget kapital är det övergripande finansiella målet. Det inkluderar både driftöverskott och resultat från fastighetsförsäljningar samt förändring av marknadsvärdet i hela fastighetsbeståndet. Avkastningskravet är inte ett fast mål utan ändras i takt med att inflation och räntenivå förändras. Avkastningskravet gäller över en konjunkturcykel och ska motsvara den riskfria räntan, definierad som den 5-åriga statsobligationen, plus 5 procentenheter. För 25 uppgick avkastningskravet till 7,9 procent och avkastningen uppgick till 9,5 procent. Över den senaste femårsperioden har Vasakronans avkastning i genomsnitt uppgått till 2,3 procent medan avkastningskravet varit 9,5 procent. Målet har från 25 anpassats efter IFRS-regler så att avkastningskravet gäller för eget kapital eftersom justerat eget kapital är lika med eget kapital då fastigheterna och finansiella instrument redovisas till verkligt värde. Räntetäckningsgrad Räntetäckningskravet återspeglar att räntekostnaden är den största kostnaden i Vasakronan. För att kunna absorbera förändringar i räntenivån är det viktigt att ha ett resultat som täcker nuvarande räntekostnad med en viss marginal. Vasakronans mål är att ha en räntetäckningsgrad på lägst 2, gånger. För 25 uppgick räntetäckningsgraden till 3,4 gånger. Soliditet Soliditetsmålet är satt mot bakgrund av att fastighetsförvaltning är en kapitalintensiv verksamhet. Det krävs en finansiell styrka för att klara stora investeringar och de cykliska inslag som finns i branschen. Målet är att soliditeten långsiktigt ska uppgå till lägst 35 procent. Per den 31 december 25 uppgick soliditeten till 5 procent. Från och med 25 blev synlig soliditet lika med justerad soliditet eftersom fastigheterna och finansiella instrument redovisas till verkligt värde enligt IFRS. Utdelning Utdelningsmålet har fastställts för att aktieägare ska erhålla en relativt hög AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL 1 RÄNTETÄCKNINGSGRAD SOLIDITET 1 UTDELNING Utfall % Mål Mål riskfri ränta plus 5 procentenheter Avkastning justerat eget kapital för Efter fyra år med lägre avkastning har målet infriats under 25 till följd av ökade marknadsvärden. ggr 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 1 Utfall Mål 2, ggr Räntetäckningsgraden har under hela femårsperioden överstigit det långsiktiga målet som är 2 gånger. Utfall % Mål 35% Justerad soliditet för För att klara investeringar och en cyklisk lokalhyresmarknad ska soliditeten långsiktigt vara lägst 35 procent. Mkr Utfall Extra utdelning 2 Mål 3% av justerat eget kapital (dock max 3% av vinsten efter skatt) förslag Utdelningen har inte nått målet 3 procent av eget kapital utan har begränsats till 3 procent av resultatet efter finansnetto med avdrag för 28 procent skatt. 8 VASAKRONANS ÅRSREDOVISNING 25

13 STRATEGISK INRIKTNING utdelningsandel men samtidigt medge möjlighet att genom investeringar fortsätta vidareutveckla Vasakronan. Målet har från och med 25 anpassats till IFRS där avskrivningar på fastigheter upphört vilket innebär att Vasakronan redovisar högre resultat. Syftet med det anpassade utdelningsmålet är att storleken på utdelat belopp ej ska påverkas av ändrade redovisningsregler. Från och med 25 är målet en utdelning som motsvarar 3 procent av eget kapital. Dock ska utdelningen uppgå till maximalt 3 procent av resultatet efter finansiella poster med avdrag för schablonskatt. Till det utdelningsgrundande resultatet ska adderas realiserade övervärden vid fastighetsförsäljningar (netto försäljningslikvid minus anskaffningskostnad med tillägg för investeringar). För 25 föreslås en utdelning på 254 (165) Mkr, vilket motsvarar 3 procent av resultat efter finansiella kostnader med avdrag för schablonskatt. Icke-finansiella mål och måluppfyllelse Vasakronans icke-finansiella mål är att huvudintressenterna; kunder, medarbetare, kapitalmarknad, media och politiker ska uppfatta Vasakronan som Sveriges ledande fastighetsföretag i flera avseenden. Huvudintressenterna ska även vilja ha en fortsatt god relation och ett utvecklande samarbete med företaget. Som hyresvärd Vasakronans mål är att minst 9 procent av kunderna kan tänka sig att hyra igen av Vasakronan, varav minst 6 procent definitivt kan tänka sig att göra det. Vasakronans kundundersökning för 25 visade en kundlojalitet på 92 procent, vilket för andra året i rad är en ökning med 4 procentenheter. Den definitiva lojaliteten ökade från 53 till 6 procent. Värdena för hur Vasakronan sköter om hyresgästerna, handhar fastighetsservice, agerar som affärspartner och lokalerna i sig bedöms av kunderna som mycket starka. Som arbetsgivare Vasakronans mål är att minst 9 procent av medarbetarna känner att deras arbete har betydelse för att nå företagets mål, varav minst 6 procent definitivt känner det. För 25 uppgick resultatet till 97 respektive 6 procent. Värdena för personalens motivation har ökat stadigt under senare år. Engagemanget bland medarbetarna är högt och man trivs med att arbeta på företaget. Som fastighetsföretag Vasakronans mål är att minst 9 procent av intressenterna inom politik, kapitalmarknad och massmedia känner till bolaget väl, varav minst 6 procent känner till Vasakronan mycket väl. Årliga mätningar sker bland dessa tre intressentgrupper för att ge vägledning om vilka frågor som är viktiga att utveckla inom företaget. Kunskapen hos målgrupperna är på en hög nivå. För 25 uppgick resultatet till 97 respektive 85 procent. Detta resultat är följden av en kontinuerlig dialog med intressenterna och transparent information. KUNDER Kan du tänka dig att hyra av Vasakronan igen? Ja, definitivt % Ja Mål 9% 1 MEDARBETARE Tycker du att ditt arbete har betydelse för att nå Vasakronans mål? Ja, definitivt % Ja Mål 9% 1 KAPITALMARKNAD, MEDIA, POLITIKER Hur väl känner du till Vasakronan? Mycket bra % Ja, bra Mål 9% Kundvård kräver systematik och uthållighet. Kundlojaliteten fortsatte att öka under 25. Medarbetarnas motivation ligger på en hög nivå och trivseln på arbetsplatsen är mycket hög. Under 25 genomfördes den första öppna bolagsstämman i Vasakronan med ett 6-tal deltagare. Kapitalmarknadsdagar för analytiker inom kapitalmarknad och media genomförs i samband med de kvartalsvisa ekonomiska rapporterna. VASAKRONANS ÅRSREDOVISNING 25 9

14 Marknad, kunder och konkurrenter Nöjda kunder är grunden för långsiktig lönsamhet Den svenska ekonomin har utvecklats positivt och det förväntas en god BNPtillväxt under de kommande åren. Detta beror främst på att hushållen konsumerar mer, ökad export och större investeringar. Det förväntas också att arbetsmarknaden ska vända uppåt medan sysselsättningen i branscher med behov av kontor ökar endast marginellt. Inflation och ränta har varit på fortsatt låga nivåer. Lokalhyresmarknaden Stockholm Lokalhyresmarknaden i Stockholm har präglats av hård konkurrens men hyrorna i Stockholms innerstad har stabiliserats. Några generella hyresuppgångar har ännu inte noterats även om hyresrabatterna blivit mindre vanligt förekommande. Fortfarande finns omfattande vakanser till följd av stora omflyttningar. Utflyttningen av statliga verk ska genomföras fram till 28 och kommer att efterlämna bra lokaler på centrala adresser där kontrakten inte nödvändigtvis har löpt ut. Det har varit stor efterfrågan på moderna och effektiva kontor samtidigt som äldre kontor har en betydligt högre generell vakans. Marknaden har efterfrågat flexibla planlösningar som ger en lägre totalkostnad. Lokalhyresmarknaden Göteborg I Göteborg har hyresnivåerna åter stabiliserats efter en tidigare nedgång på cirka 15 procent sedan toppåret 21. Det har varit hård konkurrens på lokalhyresmarknaden och vakanserna finns främst i västra Göteborg. Utvecklingen av den traditionella industrin som fordon, läkemedel och kullager var stark. Samtidigt har produktivitetsutvecklingen varit mycket hög, vilket gör att industrin inte har eller kommer att nyanställa i någon större omfattning. Lokalhyresmarknaden Malmö Hyresmarknaden i Malmö för kontorsoch butikslokaler har varit fortsatt stabil. Efterfrågan på kontor har förbättrats och intresset för att lokalisera kontorsverksamhet till Malmö var fortsatt stort. För nyproducerade kontor har det varit stigande hyresnivåer och för övriga kontor har hyrorna varit stabila. Kontor i centrala lägen har fortfarande varit mest efterfrågat. I Västra Hamnen har utbyggnad skett främst till företag som hyr en hel fastighet. Butiksmarknaden präglades av en positiv utveckling i Malmö city. Fastighetsmarknaden Även om hyresmarknaden inte tagit fart så har det varit desto större aktivitet på fastighetsmarknaden. Omsättningen var rekordhög under 25 med ett fortsatt starkt intresse från utländska och inhemska aktörer. Den låga räntenivån, som har givit en positiv differens mellan direktavkastning och låneränta, innebar ett fortsatt stort investeringsintresse och höga fastighetsvärderingar. Omstruktureringen av fastighetsbolagen har starkt bidragit till den höga omsättningen. Det har varit stor efterfrågan på alla typer av fastighetsobjekt, vilket resulterat i högre fastighetspriser. Det stora intresset för att köpa fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö har lett till mycket låga direktavkastningskrav. För kontor bedöms direktavkastningskravet i Stockholms bästa läge till omkring 5 procent, i Göteborg 5 till 5,5 procent och i Malmö cirka 6 procent. Kunder Till största delen, 67 (68) procent, utgörs Vasakronans kunder av privata företag. SEB är största hyresgäst med 19 kontrakt som svarar för 7 procent av Vasakronans hyresintäkter. H&M och Sony Ericsson är andra stora privata hyresgäster. Andelen statliga hyresgäster är 33 (32) procent. Polismyndigheten är största statliga hyresgäst med 16 kontrakt, som utgör 6 procent av Vasakronans hyresintäkter. Andra stora statliga hyresgäster är Försvaret, Domstolsverket, Skatteverket, Länsstyrelsen och Statistiska Centralbyrån. Totalt äger och förvaltar Vasakronan cirka 1,7 miljoner m 2 lokalyta. Antalet kundkontrakt uppgår till cirka 3 25 av vilka merparten är kontorskontrakt. Kraven på service och flexibilitet är höga, STÖRSTA HYRESGÄSTER Andel av hyres- Uthyrd area, Antal Antal intäkter, % 1 m 2 kontrakt motparter SEB Polismyndigheten Försvaret Domstolsverket Skatteverket Länsstyrelsen H & M Sony Ericsson Mobile Statistiska Centralbyrån PRV Totalt, tio hyresgäster SEB är den största hyresgästen sett till andel av hyresintäkterna. LOKALTYPER Hyresintäkter, Mkr Andel, % Hyresvärde, kr/m 2 Kontorslokaler Butiker Garage/Förråd Bostäder Övrigt Totalt Vasakronans fastighetsbestånd är koncentrerat till kontorslokaler, vilka utgör 76 procent av hyresintäkterna. 1 VASAKRONANS ÅRSREDOVISNING 25

15 KUNDSTRUKTUR Statliga kunder, 33% Icke-statliga kunder, 67% Kundstrukturen har förändrats från 1 procent statliga kunder när Vasakronan bildades 1993 till en jämnare fördelning. NKI VASAKRONAN/BRANSCHEN Vasakronan Branschgenomsnitt Vasakronan satsar på en strukturerad kunddialog med målet att skapa fastighetsbranschens mest nöjda kunder. NKI, NöjdKundIndex, Fastighetsbarometern Hyresvärd Vasallen Vasakronan Hufvudstaden Castellum Akademiska Hus AP Fastigheter Branschindex Efter att ha varit etta i NKI under en treårsperiod passerades Vasakronan av Vasallen. Vasakronan och Vasallen arbetar inom helt olika marknader. Sett till mer jämförbara konkurrenter är Vasakronan fortfarande branschledande. I en hårdnande konkurrens har hyrorna stabiliserats i centrala Stockholm. Talarforum är hyresgäst i kv Kungliga Myntet 1 på Norr Mälarstrand i Stockholm. VASAKRONANS ÅRSREDOVISNING 25 11

16 MARKNAD, KUNDER OCH KONKURRENTER vilket fordrar mycket av Vasakronan som hyresvärd. Kontorslokaler utgör 76 procent av Vasakronans hyresintäkter om cirka 2,7 miljarder kronor. Butikslokaler utgör 13 procent. Den genomsnittliga löptiden för kontrakten är 4,1 år. Viktigt med nöjda kunder Nöjda kunder är grunden för att skapa långsiktig lönsamhet. I processen för Vasakronans kundvårdsarbete ingår bland annat att arbeta mycket systematiskt med faktorer som fastighetsservice, hantering av klagomål, kommunikation och anpassning av lokaler. För att bättre kunna möta kundernas behov och önskemål förvaltas fastighetsbeståndet med egen driftpersonal. Medarbetare med kundansvar möter varje år kunderna i ett särskilt samtal, en så kallad måldialog. Här diskuteras främst kundernas framtida planer, Vasakronans utveckling och hur samarbetet ytterligare kan förbättras. Årligen mäts vad kunderna anser om företaget. Även under 25 var Vasakronan bland de högst placerade i fastighetsbranschens egen NöjdKundIndexmätning med index 79, en enhet bättre än 24 då Vasakronan toppade listan. Branschindex var 71 i Fastighetsbarometern. I undersökningen har hyresgäster i olika fastighetsbolag värderat faktorer som lokalernas läge, standard, service, hyra, felanmälan och företagens image. I Vasakronans egna kundmätningar, som genomförts av konsultföretaget B2B, var det överlag stora förbättringar. Lojaliteten till Vasakronan, att man kan tänka sig att hyra av Vasakronan igen, ökade från 88 till 92 procent. Det är framförallt andelen som har svarat att de definitivt skulle kunna tänka sig att hyra av Vasakronan igen som har ökat. Hela 6 procent svarade det högsta alternativet i årets mätning. Parametrar som ökade mycket i enkäten var: index Återrapporterar fel +9 Stark image +8 Håller aktiv kontakt, alltså inte bara vid fel +7 Gör det lilla extra +6 Rekommendera till andra +5 Fastighetsservicen +5 Konkurrenssituation Konkurrenssituationen på den svenska fastighetsmarknaden har förändrats kraftigt under de senaste åren då utländska fastighetsinvesterare har köpt ett stort antal svenska fastighetsportföljer. De senaste åren har det varit utländska pensionsstiftelser som legat bakom många fastighetsköp. Bland de utländska intressenterna har tyska pensionsstiftelser och nordiska investorer varit mycket aktiva, däribland tyska försäkringsbolaget Allianz, tyska fonden DIFA, danska Keops och norska Acta. Samtidigt som det internationella intresset för svenska fastigheter har fortsatt under 25 har svenska aktörer, främst börsnoterade bolag och institutioner, stått för en stor andel av affärerna under året. En del av den höga aktiviteten på fastighetsmarknaden beror på att flera bolag har omstrukturerat sina portföljer, vilka har fokuserats mot prioriterade marknader. Fabege, som bildades genom att Wihlborgs Fastigheter delades i två bolag, har under 25 bland annat sålt större delen av beståndet i Marievik strax utanför Stockholms innerstad och två fastigheter i Kista till Niam/Whitehall. Fabege noterades i maj på O-listan Attract 4. I december meddelades att Fabege förvär- I Göteborg är advokatfirman MAQS ny hyresgäst i moderna och spännande lokaler i Nordstaden. Kunder efterfrågar alltmer moderna och effektiva lokaler som ger en konkurrenskraftig lokalkostnad per anställd. 12 VASAKRONANS ÅRSREDOVISNING 25

17 MARKNAD, KUNDER OCH KONKURRENTER vat 82,4 procent av aktierna i Tornet. Den andra delen av Wihlborgs noterades i maj 25 på Stockholmsbörsens O-lista och kommer att fokusera på fastigheter i Öresundsregionen. AP Fastigheter har under året bland annat sålt sitt bestånd i Gävle/Dalaområdet till Diös. Fem fastigheter i Stockholm har förvärvats, däribland det så kallade Norrtullspalatset. Diligentia, ett helägt dotterbolag till Skandia Liv, har forsatt att sälja fastigheter fördelat över hela Sverige samt i Köpenhamn. Bolaget ska åter bygga upp en egen drift och förvaltningsverksamhet. Tidigare har verksamheten inklusive kundkontakter outsourcats till externa parter. Alla de största svenska fastighetsbolagen har nu egen förvaltning medan de utländska fastighetsinvesterarna i huvudsak har satsat på att köpa tjänsterna från förvaltningsbolag. De största bolagen inom kommersiella fastigheter i Sverige är Vasakronan, AP Fastigheter, Diligentia och Fabege. Dessa bolag fokuserar på storstadsregioner och tillväxtmarknader. AP Fastigheter och Diligentia har inslag av bostäder medan övriga är helt fokuserade på kontor och butikslokaler. KONKURRENTJÄMFÖRELSE Verksamhets- Antal Lokal- Geografisk Portfölj- Antal Största NKI 25 stödjande Fastighetsbolag fastigheter area, m 2 huvudmarknad strategi anställda ägare (index) 1 tjänster 2 Vasakronan 148 1,7 milj Stockholm, Kontor Svenska 79 Ja Göteborg, Malmö Butikslokaler staten Uppsala, Lund AP Fastigheter 21 2, milj Stockholm Kontor AP-fonden 71 Ja Uppsala Butikslokaler Göteborg Bostäder Diligentia 2 1,7 milj Stockholm Kontor Uppbyggnad Skandia Liv Nej Göteborg Bostäder pågår av Malmö Köpcentrum förvaltningsorganisation Fabege 219 1,7 milj Stockholms- Kontor 142 Brinova, Nej regionen Öresund 3 Castellum 494 2,6 milj Storstockholm Kontor 185 Laszlo Szombatfalvy 76 Nej Storgöteborg Butikslokaler AFA Öresundsområdet Lager/industri Fjärde AP-fonden 3 Västra Småland/Mälardalen Hufvudstaden 3,4 milj Stockholm Kontor 125 LE Lundberg- 78 Ja Göteborg Butikslokaler företagen 3 Wihlborgs 197 1, milj Öresundsregionen Kontor 68 Brinova Nej inkl. Köpenhamn Butikslokaler Maths O Sundqvist Industri/lager AMF, Öresund 3 1 Branschindex 71. Källa: Företagens hemsidor februari 26 2 Vasakronan är enda fastighetsbolag som har tjänsteverksamheten samlad i ett dotterbolag. 3 Castellum noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Wihlborgs noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Fabege noterat på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 4). Hufvustaden noterat på Stockholmsbörsens A-lista. 4 Inom Vasakronankoncernen är 36 personer anställda, varav 99 personer i tjänsteverksamheten, dotterbolaget Vasakronan Service Partner. MARKNADSVÄRDE (25) HYRESINTÄKTER (25) VAKANSGRAD, HYRA (25) Mkr Mkr % Vasakronan Vasakronan Vasakronan AP Fastigheter AP Fastigheter AP Fastigheter Diligentia Diligentia Diligentia Fabege Fabege Fabege Castellum Castellum Castellum Hufvudstaden Hufvudstaden Hufvudstaden Wihlborgs Wihlborgs Wihlborgs VASAKRONANS ÅRSREDOVISNING 25 13

18 Vasakronans verksamhet Kontorslokaler med kundanpassade tjänster Lokaler och tjänster Vasakronan har väl underhållna fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. I kombination med ett tjänstekoncept som utvecklats inom Vasakronan Service Partner skapas stor närhet till kunderna. Fastighetsbestånd Totalt äger Vasakronan 148 fastigheter koncentrerade till fem städer med en sammanlagd hyresintäkt om 2,7 miljarder kronor. Det största innehavet finns i Stockholm där hyrorna per kvadratmeter också är högst. I genomsnitt hyr Vasakronan ut lokaler, främst kontor, till en hyra av 1 62 kr/m 2. Driftöverskotten i kombination med en stark efterfrågan på fastighetsmarknaden medför att värdet på Vasakronans fastigheter är klart högst i Stockholm. För Göteborg, Malmö, Uppsala och Lund är marknadsvärdena lägre, men högre än i de flesta andra städer i Sverige. Att Vasakronan finns i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund är resultatet av att företaget i närmare tio år har arbetat med en uttalad koncentrationsstrategi. Vasakronan Service Partner För att göra kontorslokalerna ännu attraktivare och hyresgästerna mer nöjda med Vasakronan som samarbetspartner har ett tjänstekoncept med verksamhetsstödjande tjänster utvecklats. Vasakronan Service Partner erbjuder tjänster inom konferens, vaktmästeri, restaurang- och cateringsverksamhet, receptions- och telefonitjänster samt telemarketing. Tjänsteverksamheten är ett konkurrensmedel vid uthyrning av lokaler. Effektiviserad organisation Organisationen i Stockholm har effektiviserats i och med att Vasakronan under de senaste åren har minskat fastighetsbeståndet i Stockholm. 23 såldes en fastighetsportfölj till London & Regional med sex fastigheter och under hösten 25 såldes hela InfraCity och ett antal mindre fastigheter. VASAKRONANS HYRESINTÄKTER OCH KOSTNADER FÖRDELAT PÅ OLIKA MARKNADER Hyres- Drift- Under- Fastighets- Drift- Kr/m 2 1 intäkter kostnader håll skatt överskott Region Stockholm Stockholm City Stockholm Östermalm Stockholm Innnerstad Storstockholm Kista InfraCity (sålt 5112) Uppsala Totalt region Stockholm Region Göteborg Göteborg Väst Göteborg Öst Gullbergsvass Totalt region Göteborg Region Öresund Malmö Nord Malmö Syd Lund Totalt region Öresund Inklusive vakant area. Detta har medfört att beståndet i de två Stockholmsregionerna har minskat med cirka 25 m 2. Antalet marknadsområden i Stockholm har minskats till sex och de två Stockholmsregionerna har slagits samman till en region för Stockholmsområdet inklusive Uppsala. Projektutveckling Vasakronan Fastighetsutveckling har avvecklats och projektutveckling med projektledning kommer åter att hanteras i linjen. Vasakronan Fastighetsutveckling skapades 22 som en gemensam resurs för fastighetsutveckling inom koncernen. Många stora framtidsprojekt kommer nu att drivas inom ramen för respektive regions verksamhet. Vasakronan fortsätter verksamheten med att utveckla byggrätter i de olika delägda bolagen på Järvafältet. Denna verksamhet handhas av Vasakronans koncernkontor genom Järvatorget AB. Inköp Vasakronan står för en betydande inköpsvolym på marknaden, både på entreprenad-, energi- och tjänstemarknaden. Inköpsfunktionen har varit decentraliserad och styrd av inköpspolicies samordnade i ett inköpsråd. I större upphandlingar av entreprenader och energi, där de största volymerna finns, har arbetet varit mycket framgångsrikt. Det finns dock fortfarande en besparingspotential i att minska antalet leverantörer samt bättre utnyttja företagets storlek och en central inköpsorganisation har därför skapats. Målet för inköpsfunktionen är att på två år möjliggöra sänkta inköpspriser med 1 procent, framför allt på inköp som ligger utanför stora upphandlingar för entreprenader och energi. Processtyrning Vasakronan arbetar med processtyrning av verksamheten med en stark kundorientering. För att utveckla verkamheten följer företaget Utmärkelsen Svensk Kvalitet (SIQ). Verksamhetens processer har definierats och kartlagts på ett systematiskt sätt och arbetas successivt in i den dagliga verksamheten. Koncernledningen gör kontinuerliga uppföljningar av huvudprocesserna. 14 VASAKRONANS ÅRSREDOVISNING 25

19 VASAKRONANS LOKALAREA Garage/ 1 m 2 Kontor Butiker Förråd Bostäder Övrigt Totalt Region Stockholm Stockholm City Stockholm Östermalm Stockholm Innerstad Storstockholm InfraCity (sålt 5112) Kista Uppsala Totalt Region Göteborg Göteborg Väst Göteborg Öst Göteborg Gullbergsvass Totalt Region Öresund Malmö Nord Malmö Syd Lund Totalt Totalt Vasakronan VASAKRONANS HYRESINTÄKTER 25 Garage/ Mkr Kontor Butiker Förråd Bostäder Övrigt Totalt Region Stockholm Stockholm City Stockholm Östermalm Stockholm Innnerstad Storstockholm Kista InfraCity (sålt 5112) Uppsala Totalt Region Göteborg Göteborg Väst Göteborg Öst Gullbergsvass Totalt Region Öresund Malmö Nord Malmö Syd Lund Totalt Eliminering Totalt Vasakronan FASTIGHETSPROJEKT Beräknad Total fastighets- Ort Fastighet färdigställt investering, Mkr Göteborg Heden 75:14, Polishuset dec Stockholm Bremen 3, Gärdet nov Stockholm Kungliga Trädgården 7, City juni Stockholm Tegen 1, Solna dec Summa Övriga mindre projekt 156 Totalt 1 41 Vasakronan har 148 fastigheter i fem städer med en sammanlagd hyresintäkt om 2,7 miljarder kronor. Arkitektföretaget Krook & Tjäder är hyresgäst i Malmö. VASAKRONANS ÅRSREDOVISNING 25 15

20 Region Stockholm Stockholm Vasakronan har 4 procents vakansgrad i Stockholms city I Stockholm med närområden finns ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning och 4 procent av Sveriges totala BNP genereras i regionen. I Stockholm finns drygt en fjärdedel av landets företag och 5 procent av huvudkontoren för medelstora och stora företag. Nyföretagandet i landet är störst i Stockholm. Sysselsättningen i Stockholm har sedan 24 ökat i långsam takt, en återhämtning efter en stor nedgång mellan Under högkonjunkturen ökade antalet anställda i kontorsbranscher i Stockholm med 75 personer för att i den följande lågkonjunkturen minska med 35 personer. Rationaliseringar har gjorts och kontorsytan per anställd har minskat. Idag gynnas Stockholm av en god konjunktur och återhämtning inom privat tjänstesektor, främst inom telekom och IT, men också inom forskning och utveckling, utbildning, bygg- och företagstjänster samt finanssektorn. Enligt AMS bedöms sysselsättningen i Stockholm öka med 15 personer, cirka 1,6 procent, under 26. Fram till och med 27 bedömer konsultföretaget Temaplan att 14 arbetstillfällen återhämtats inom kontor, vilket skulle innebära en ökad efterfrågan på kontorslokaler med cirka 2 3 m 2. Under dessa två år beräknas dessutom minst 13 m 2 kontor att nyproduceras i Stockholmsregionen. Detta skulle innebära en positiv nettoutveckling på vissa delmarknader. Möjlighet finns att med relativt kort varsel sätta igång ytterligare projekt om efterfrågan uppstår. Infrastruktur En fungerande infrastruktur med effektiva, smidiga och säkra transporter är en stor utmaning för Stockholm. Det finns ett stort behov av utvecklad kollektivtrafik, nya vägtrafikleder och utökat järnvägsnät. Under 25 har renoveringen och tillbyggnaden av Tranebergsbron och breddningen av E4 mellan Sollentuna och Upplands Väsby slutförts. Utbyggnaden av Norrortsleden, från E 4 vid Häggvik till E18 vid Rosenkälla, kommer att bli klar 28. Under 25 påbörjades projektering av Norra Länken från Norrtull över Roslagstull till Lidingövägen. Ett flertal stora vägprojekt planeras för byggstart inom de närmaste åren, bland annat breddning av Klarastrandsleden och utbyggnad av Västra infarten till Vasakronan har i hård konkurrens tagit 5 procent av de nyuthyrningar som gjordes i Kista under 25. Kista Science Tower och Kista Entré erbjuder moderna och kostnadseffektiva kontor med omfattande service och tjänster. 16 VASAKRONANS ÅRSREDOVISNING 25

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB 8 Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB AGENDA Företaget Vasakronan, strategier och hur har vi kommit hit Ekonomisk utveckling Marknadsförutsättningar Utmaningar 1 Vasakronan

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Välkommen till analytikermöte 14 februari 2013

Välkommen till analytikermöte 14 februari 2013 Välkommen till analytikermöte 14 februari 213 Året i korthet Stabilt i Stockholm och positivt i Göteborg Koncernens nettoomsättning +7% (+3%) Omförhandlingar +1% (+8%) Låga vakanser 3,7% (3,9%) Bruttoresultat

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2003

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2003 Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2003 Välkommen till en bättre värd Vasakronan har fastighetsbranschens mest nöjda kunder. För andra året i rad blev Vasakronan etta i NöjdKundIndex-mätningen. Vasakronan är ett

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2009. Fredrik Wirdenius VD Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Björn Lindström Finanschef. Moderator: Jonas Andersson Nordea

BOKSLUTSRAPPORT 2009. Fredrik Wirdenius VD Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Björn Lindström Finanschef. Moderator: Jonas Andersson Nordea BOKSLUTSRAPPORT 2009 Fredrik Wirdenius VD Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Björn Lindström Finanschef Moderator: Jonas Andersson Nordea AGENDA Sammanfattning 2009 Hyres- och fastighetsmarknad Vasakronan

Läs mer

Vasakronan halvårsrapport januari juni 2005

Vasakronan halvårsrapport januari juni 2005 Vasakronan halvårsrapport januari juni 25 Den svenska ekonomin utvecklades svagt under det första halvåret 25. Lokalhyresmarknaden präglas av stora vakanser och relativt låg uthyrning. Fastighetsmarknaden

Läs mer

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002 Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002 Vasakronan återtog under året förstaplatsen i fastighetsbranschens NöjdKundIndex. En bättre värd Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige. Inriktningen

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G Innehåll Ekonomi i korthet n Koncernens verksamhet VD-kommentar och prognos 27 2 Koncernöversikt 4 Strategisk inriktning 6 Mål och måluppfyllelse 7 Risker och möjligheter 1

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr.

Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr. Hyresintäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 632 (567) Mkr. Vakansgraden

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Thomas Erséus Verkställande direktör

Thomas Erséus Verkställande direktör Thomas Erséus Verkställande direktör 2010 Året det vände Förändring och förstärkning för Kungsleden Obligationslån för att bredda finansieringsbasen Omviktning till ett värde av 5,3 Mdr kr med fokus på

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är

är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är Årsredovisning 27 Vasakronan är det ledande fastighetsföretaget i Sverige. Strategin är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är koncentrerad till Stockholm, Göteborg, Malmö,

Läs mer

Akademiska Hus Delårsrapport januari mars 2006

Akademiska Hus Delårsrapport januari mars 2006 Akademiska Hus Delårsrapport januari mars 2006 AKADEMISKA HUS AB (Publ) Org nr: 556459-9156 Styrelsen och verkställande direktören för Akademiska Hus AB avger härmed Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Välkommen till analytikermöte 13 februari 2014

Välkommen till analytikermöte 13 februari 2014 Välkommen till analytikermöte 13 februari 214 Året i korthet Stabilt i Stockholm och positivt i Göteborg Koncernens nettoomsättning 1,6 mdkr, +6% Omförhandlingar +4% (+1%) Hyresvakansgrad kvar på låg nivå,

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor.

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor. ÅRSREDOVISNING 1999 Stora på kontor. Större på människor. Innehåll 1999 i korthet 1 VD-kommentar 2 Årsredovisningen 1999 översikt 4 Strategisk inriktning 6 Fastighetsmarknaden 10 Konkurrentjämförelse 11

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Tre verksamhetsområden

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Stockholm Vasakronan har 4 procents vakansgrad i Stockholms city. tjänstesektor, främst inom telekom och IT, men också inom forskning och utveckling,

Stockholm Vasakronan har 4 procents vakansgrad i Stockholms city. tjänstesektor, främst inom telekom och IT, men också inom forskning och utveckling, Region Stockholm Stockholm Vasakronan har 4 procents vakansgrad i Stockholms city I Stockholm med närområden finns ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning och 40 procent av Sveriges totala BNP genereras

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Pressmeddelande 2003-02-04

Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs förbättrade resultatet med 43% till över en miljard kr Bokslutskommuniké 2002 Resultat efter finansiella poster ökade med 43% till 1

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 20 februari 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

Vasakronan delårsrapport

Vasakronan delårsrapport Vasakronan delårsrapport januari september 27 Resultat efter skatt ökade till 3 9 (2 37) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott. Marknadsvärdet

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Castellum och Diligentia går samman bildar ny stor fastighetskoncern

Castellum och Diligentia går samman bildar ny stor fastighetskoncern PRESSMEDDELANDE Detta pressmeddelande får inte distribueras till eller offentliggöras i USA, Kanada, Japan eller Australien. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Agenda. Vasakronan och marknadsläget. Fredrik Wirdenius, vd. Årsbokslut 2008. Christer Nerlich, chef ekonomi och finans.

Agenda. Vasakronan och marknadsläget. Fredrik Wirdenius, vd. Årsbokslut 2008. Christer Nerlich, chef ekonomi och finans. Agenda Vasakronan och marknadsläget Fredrik Wirdenius, vd Årsbokslut 2008 Christer Nerlich, chef ekonomi och finans Finansiering Björn Lindström, finanschef Frågor Moderator Hans Derninger, Deutsche Bank

Läs mer

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson 2013-02-10 Balder har de senaste åren haft en stark tillväxt både i omsättning samt börskurs, vilket vi tror kommer fortsätta. Därför ser vi inga anledningar till att inte hoppa på Baldertåget och åka

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Vasakronans vision är att vara Sveriges ledande fastighetsbolag. som investeringsobjekt, hyresvärd och arbetsgivare.

Vasakronans vision är att vara Sveriges ledande fastighetsbolag. som investeringsobjekt, hyresvärd och arbetsgivare. Vasakronans vision är att vara Sveriges ledande fastighetsbolag som investeringsobjekt, hyresvärd och arbetsgivare. Vasakronans uppdaterade affärsidé anger den inriktning vi valt för att uppnå detta; Vasakronan

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Akademiska Hus Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Akademiska Hus Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Akademiska Hus Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 AKADEMISKA HUS AB (Publ) Org nr: 556459-9156 Resultatet före skatt för perioden uppgår till 1 419 Mkr (985). Till resultatförbättringen bidrar lägre

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Intäkterna ökade till 337 Mkr (307), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet, inklusive parkering

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 PRESSMEDDELANDE 2001-08-16 Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 Koncernens resultat före skatt uppgick till 315 MSEK (260), varav vinster från fastighetsförsäljningar m m utgjorde 167

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter D. CARNEGIE & CO Kapitalmarknadsdag 22 september 2015 Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter Affärsidé Långsiktigt förvalta, förädla och utveckla bostadsfastigheter i Storstockholmsregionen

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden

Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden Agenda Avkastningsmått Avkastning för bostäder Exempel på ägardirektiv till bostadsföretag Slutsatser IPD 2012

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Nu styr varje enskild fastighets potential

Nu styr varje enskild fastighets potential Renodlingen är klar Nu styr varje enskild fastighets potential Fastigheter som vi bedömer möter morgondagens efterfrågan Långsiktigt attraktiv fastighetsportfölj med hög avkastning Fastigheter som vi bedömer

Läs mer

Fastighetsmarknaden LTH Våren 2011 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer