MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN"

Transkript

1 MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN

2

3 MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN Master of public administration and governance (MPA) är en väletablerad och exklusiv uppdragsutbildning med internationell koppling om ledarskap på hög akademisk nivå. Den är framtagen för att hjälpa chefer och mellanchefer att möta förändringar och stimulera till lärande, utveckling och flexibilitet. Uppdragsutbildningen ges sedan år 2000 och vidareutvecklas kontinuerligt i ett samarbete mellan ett tiotal europeiska universitet. Karlstads universitet och Högskolan i Hedmark i Norge har tillsammans utvecklat uppdragsutbildningen som ges på master- och magisternivå utifrån svenska och norska förhållanden. MPA riktar sig till dig som redan har eller är på väg mot en ledande ställning och vill bygga på din akademiska examen. Utbildningen är därmed såväl yrkesorienterad som forskningsförberedande och förmedlar en bred förståelse kring problematiken förbunden med offentligt ledarskap, styrning och samverkan. Idag är förändring och förnyelse en grundförutsättning i de flesta organisationer. Reformeringen av den offentliga sektorn pågår och gränserna mellan offentlig och privat verksamhet bryts delvis ner. Nya styrformer introduceras. Samtidigt ökar kraven på direkt inflytande från olika brukargrupper. Detta ställer stora krav både på den offentliga sektorn och på de privata företag och frivilligorganisationer som arbetar mot offentlig verksamhet. De problem som den offentliga sektorn arbetar med idag är av en sådan karaktär att det i många fall fordras samarbete mellan de offentliga organisationerna men också mellan offentliga organisationer och andra samhällsområden för att man ska bli framgångsrik. Samhällsproblemen förefaller bli allt mera komplexa, liksom den offentliga organiseringen och hänsyn måste tas till fler politiska nivåer: internationell (särskilt EU), statlig, regional, kommunal och lokal. Samtidigt vilar den offentliga verksamheten på ett antal (delvis motstridiga) grundläggande värden som det är viktigt att klarlägga och diskutera. Det är en mycket utsatt position att verka som chef och ledare i offentlig sektor idag. Kraven är stora att genomföra olika utvecklingsprojekt, inte sällan samtidigt med kostnadsreduktion. På ett allmänt plan förefaller politiker bli alltmera otåliga att få sina program genomförda, relationerna mellan majoritet och opposition samt mellan ledande tjänstemän och politiker kräver stor rollförståelse. Dagens offentliga förvaltning utgörs i organisationsteoretisk mening av hybrider, den har en blandning av principer med skilda värden som grund. Också detta ställer särskilda krav. En central uppgift för utbildningen i ledning, styrning och samverkan i offentlig sektor är att belysa denna samlade problematik och att diskutera dilemman och handlingsvägar. Att sätta in problematiken i ett historiskt perspektiv är helt nödvändigt för att få en god förståelse. Dagens offentliga ledare behöver kompetens att lösa specifika problem, men detta är inte tillräckligt. Dessa personer behöver också utveckla ny kunskap, vara en aktiv deltagare i en lärande organisation och etablera nya relationer. För att få den legitimitet som är nödvändig för att kunna förändra den offentliga organisationen behövs förankring i olika diskurser.

4 KURSTRÄFFAR I SVERIGE OCH I NORGE MPA är knuten till ett internationellt nätverk av universitet i bland annat Storbritannien, Holland, Tyskland, Österrike, Danmark, Norge och Sverige. Upplägget av utbildningarna sammanfaller i huvudsak med motsvarande studier i Europa och får en unik profil i och med sin förankring över den svensk-norska riksgränsen. Undervisningen sker växelvis i Sverige (Värmland) och i Norge (Hedmark). Den internationella dimensionen lyfts fram genom erfarenhetsutbyte, samarbete och kompetensutveckling över den svensk-norska gränsen samt studievistelse och sommarskola i Europa. På så sätt kan styrnings- och ledningsproblem behandlas i ett globalt, nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. INTERNATIONELLA DELTAGARE MPA 60 och MPA 120 tar tillsammans emot 25 svenska deltagare och målet är att sätta samman en grupp som representerar ett brett spektrum av yrken och erfarenheter. En lika stor grupp förväntas bli antagen på norsk sida. Ett närmare samarbete har inletts med universitetet i Twente, Nederländerna. Det innebär att även holländska MPA-studerande deltar i den internationella sommarskolan som genomförs under en vecka i Köpenhamn i juni En samling förläggs till Oslo då vi får en inblick i styrning och ledning av en storstad. GENOMFÖRANDE Kurserna inom MPA genomförs på deltid, det vill säga lite mer än halvfart, och gör att MPA 120 hp tar tre år att genomföra och MPA 60 hp tar två år att genomföra. Kurserna består av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Det läggs stor vikt vid att integrera de enskilda ämnena och knyta undervisningen till deltagarnas arbetssituation. Mellan undervisningstillfällena bedriver kursdeltagarna projektarbeten och självstudier och har kontakt med övriga deltagare och lärare vi e-post och ett webbaserat system. För att lyckas med studierna måste litteraturstudier, föreläsningar och diskussioner kombineras med syntetisering och reflektion genom eget skrivande samt erfarenheter från projekt och grupparbeten. Det är en ganska omfattande litteratur och vi rekommenderar att man arbetar i studiegrupper vid inläsning av denna med träffar mellan MPA-samlingarna. Praktiska problem ska bearbetas genom nya teorier och erfarenhetsutbyte. Erfarenheterna från MPA genom åren har visat att den sociala samvaron och gemenskapen i gruppen är av stor betydelse. En öppen, generös och prestigelös inställning är grunden. Det ges goda möjligheter att bygga nätverk och etablera nya spännande relationer. I spänningsfältet mellan teori och praktik fördjupas diskussionen om politiska processer och utvecklingen av ledarrollen genom att kombinera uppgifter, resurser och kompetens på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom läggs grunden för ett regionalt nätverk som kan uppstå då nyckelpersoner träffas och arbetar tillsammans över lands- och yrkesgränser.

5 FYRA HELDAGSTRÄFFAR OCH EN KONFERENS PER TERMIN För att underlätta att studierna integreras i arbetet ordnas i genomsnitt fyra kurstillfällen per termin, något fler i början av studierna och något färre mot slutet. De sker i regel en gång var femte vecka och omfattar cirka 18 timmar. Träffarna pågår vanligen från klockan på torsdagen till klockan på fredagen. I några fall är samlingarna längre eller kortare. Två gånger per år arrangeras träffarna som konferenser med ett brett och aktuellt program. Dessa är öppna för utomstående och deltagarna uppmanas att bjuda in kollegor. Vi erbjuder även öppna föreläsningar. Den första höstkonferensen har temat hur styr man en kommun. FÖRKUNSKAPER För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen rekommenderar vi att du har cirka fem års relevant yrkeserfarenhet och att du har goda färdigheter i engelska. Deltagare som har universitetsexamen, yrkesexamen och/eller doktorsexamen kan ha stort utbyte av denna ledarutbildning. EXAMEN Efter avslutad utbildning erhålls kursbevis. För att du som läser MPA 60 hp eller MPA 120 hp ska kunna ansöka om en magisterexamen eller masterexamen krävs att du har en kandidatexamen om 180 hp eller en yrkesexamen om minst 180 hp samt att du följer och slutför MPA-utbildningen. TENTAMEN Tentamensformerna består i huvudsak av hemtentamen där deltagarna analyserar och belyser praktiska problemställningar och fall. Examinationer sker under samtliga terminer. REFERENSER Vi är måna om att ta tillvara synpunkter från deltagare för att vidareutveckla utbildningen och förmedlar gärna kontakt med tidigare deltagare. KOMPETENSUTVECKLING FÖR DIG + CHEFEN BETALAR = UPPDRAGSUTBILDNING

6

7 MPA 120 hp MASTERUTBILDNING Utbildningen startar augusti 2014 Masterutbildningen är på 120 högskolepoäng och genomförs på deltid under perioden hösten 2014 till våren ( SEK exklusive moms) i samband med starten. Observera att kostnader för mat, logi, resor och litteratur inte ingår. UTBILDNINGSFRÅGOR Utbildningsansvarig: P.O. Norell, docent i statsvetenskap Utbildningen genomförs integrerat med magisterutbildningen genom föreläsningar under det första året då också en internationell sommarskola ingår. Utbildningen kan ta emot 15 kursdeltagare. KOSTNAD Den totala utbildningskostnaden är SEK exklusive moms per deltagare. Fakturering kan ske terminsvis ( SEK exklusive moms) eller för hela utbildningen ANMÄLAN Anmäl dig senast den 1 juni 2014 via uppdrag.kau.se. I mån av plats kan anmälan vara öppen längre. Kursanmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare och kontaktar dig omgående. ANMÄLNINGSFRÅGOR Utbildningshandläggare Anna Nilsson, Administratör: Ingrid M. Hansson Uppdragskoordinator: Olle Sonesson, Sista anmälningsdag 1 juni STUDIEÅR 1 STUDIEÅR 2 STUDIEÅR 3 Termin 1 Termin 2 Statsvetenskap Förvaltningsekonomi (forts.) Förvaltningsekonomi Organisationsteori och strategi Termin 3 Termin 4 International Governance Vetenskapsteori och metod Internationell sommarskola Strategi och ledarskap Termin 5 Termin 6 Valfri kurs (tre alternativ) Masteruppsats (forts.) Masteruppsats

8 STATSVETENSKAP, särskilt offentlig politik och förvaltning, 15 hp Den offentliga sektorns förändring och välfärdsstatens utmaningar är utgångspunkt. Olika demokratiteorier och etiska värden diskuteras. Grundläggande begrepp analyseras. Kulturteori som analysinstrument penetreras. Flernivåproblematik behandlas: relationen stat-kommun, centralisering-decentralisering, centrum-periferi. Sett i ett internationellt perspektiv diskuteras grundfrågan: varför förändras/reformeras offentlig sektor? Olika förklaringsmodeller jämförs. Det politiska och det administrativa ledarskapet analyseras; skiljer sig kvinnligt och manligt ledarskap åt? Nätverksstyrningens och metastyrningens problematik behandlas utifrån governanceteori; utvecklingen mot hybridorganisationer och av nya tjänstemannatyper tas upp. FÖRVALTNINGSEKONOMI, särskilt ekonomistyrning, 15 hp Utgångspunkten är det specifika i ekonomiskpolitiskt beslutsfattande och styrning. Vi ser på marknadsekonomins funktionssätt och på de speciella betingelser som råder vid användan-det av ekonomiska principer och styrmetoder i offentlig verksamhet. Frågor anknutna till beställarrollen (med privata producenter) fördjupas. En orientering ges om samhällsekonomi och ekonomisk politik. Betoningen ligger på ekonomistyrning och på hur sådana modeller utvecklats över tid och integrerats med verksamhetsstyrning, på budgetteori och på besparingsteori, särskilt problematiken att både reformera verksamhet och minska kostnader. Indikatorers betydelse i styrning och kvalitetsstyrning tas upp. En orientering ges om nytto-kostnadsanalys. ORGANISATIONSTEORI OCH STRATEGI, 10 hp Vikt läggs på grundläggande perspektiv, teorier och modeller. Utifrån en helhetssyn på organisationer ges en begreppsmässig grund för att kunna analysera och värdera organisationsdesign och -beteende. Det specifika med offentliga organisationer penetreras. Utifrån fyra grundläggande perspektiv på organisation och ledarskap sker fördjupningar. En orientering ges om strategiska förhållningssätt. INTERNATIONAL GOVERNANCE, 10 hp Kursen har som mål att förmedla kunskap om beslutsnivåer utanför nationalstaten samt om de institutionella förutsättningarna för internationellt samarbete. EU behandlas särskilt. Kursen inriktas på den ömsesidiga påverkan mellan yttre system och strukturer och kommunala och regionala organ. Det internationella politiska systemets logiker behandlas. Innehållet i och betydelsen av övergripande samhällsförändringar såsom globalisering och regionalisering penetreras. Olika välfärdsmodeller jämförs och hur dessa påverkas av globalisering och förändringar i det internationella systemet diskuteras. En internationell sommarskola ingår i kursen, liksom en studieresa till annat land på minst en vecka. Kursen ges på engelska.

9 STRATEGI OCH LEDARSKAP, 10 hp I kursen är organisationsteori och strategi utgångspunkten. Kursen belyser problematiken förenad med strategi, förändring och omställning samt metoder förbundna med förvaltningsutveckling. Former primärt utvecklade för privat sektor behandlas och deras möjliga anpassning till förhållanden inom offentlig sektor diskuteras. Kursen har även ett konstruktivt anslag: hur kan man säkra kvalitet och dynamik vid strategiska beslut och förändring? Ledarskapets utmaningar behandlas, liksom ledarskap och samverkan och ledarskap genom individ och struktur. IMPLEMENTERING, UTVÄRDERING OCH POLICYANALYS, 10 hp Valbar kurs termin 5 Denna kurs inriktas på genomförandets och utvärderingens problematik. Teoretiskt har den sin grund i forskning inom fälten implementering, utvärdering och policyanalys. Närbyråkratens roll och situation behandlas särskilt; ett fåtal politikområden ges fördjupad penetrering. REGIONAL OCH LOKAL UTVECKLING, 10 hp Valbar kurs termin 5 Kursens utgångspunkt är frågan: vad bidrar till ekonomisk tillväxt på lång sikt? Näringspolitik, klusterekonomi, innovationssystem och upplevelseindustrins roll behandlas. Betydelsen av globalisering, lokal mobilisering, lokala utvecklingsrörelser och social ekonomi tas upp. Ekonomisk tillväxt relateras till frågor om hållbar utveckling. EU AND PUBLIC ADMINISTRATION, 10 hp Valbar kurs termin 5 Detta är en fördjupningskurs om EU, dess betydelse och utveckling, interna processer och politiskadministrativa kultur. Hur påverkas regioner och kommuner av EU och hur kan dessa påverka EU? Eventuellt kommer en studieresa till Maastricht och Bryssel att genomföras. Kursen ges på engelska. VETENSKAPSTEORI OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA METODER, 20 hp I kursen ingår följande teman: vetenskapshistoria och vetenskapsteoretiska frågor; forskningsdesign och forskningsprocess (särskilt problemformulering och problemutveckling, analytiska kategorier, begrepp och typologier); en fördjupning ges om komparativa fallstudier; logik och språklig analys behandlas särskilt. Kvalitativ och kvantitativ datainsamling och analys, liksom forskningsetik ingår.. SJÄLVSTÄNDIGT FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE, 30 hp Med särskilt stöd i kursen i vetenskapsteori och samhällsvetenskapliga metoder genomför deltagarna ett omfattande forsknings- eller utredningsarbete med vetenskapligt förhållningssätt, en masteruppsats. Undersökningens ämne och metodiska ansats väljs självständigt av deltagaren efter samråd med handledaren. Uppsatsen presenteras och diskuteras på ett seminarium, där den granskas av särskild utsedd opponent. Utöver att fullgöra undersökningsuppgiften ska deltagaren aktivt delta vid uppsatsseminarier och genomföra en egen opposition. Det är praxis att denna uppgift görs av två studenter tillsammans men med klart avgränsade ansvarsområden.

10 MPA 60 hp MAGISTERUTBILDNING Utbildningen startar augusti 2014 Magisterutbildningen är på 60 högskolepoäng och genomförs på deltid under perioden hösten 2014 till våren Utbildningen genomförs integrerat med masterutbildningen genom föreläsningar under det första året då också en internationell sommarskola ingår. Utbildningen kan ta emot 10 kursdeltagare. KOSTNAD Utbildningskostnaden är SEK exklusive moms per deltagare. Fakturering kan ske terminsvis ( SEK exklusive moms) eller för hela utbildningen ( SEK exklusive moms) i samband med starten. Observera att kostnader för mat, logi, resor och litteratur inte ingår. ANMÄLAN Anmäl dig senast den 1 juni 2014 via uppdrag.kau.se. I mån av plats kan anmälan vara öppen längre. Kursanmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare och kontaktar dig omgående. ANMÄLNINGSFRÅGOR Utbildningshandläggare Anna Nilsson, UTBILDNINGSFRÅGOR Utbildningsansvarig: P.O. Norell, docent i statsvetenskap Administratör: Ingrid M. Hansson Uppdragskoordinator: Olle Sonesson, Sista anmälningsdag 1 juni STUDIEÅR 1 STUDIEÅR 2 Termin 1 Termin 2 Statsvetenskap Förvaltningsekonomi (forts.) Förvaltningsekonomi Organisationsteori och strategi Termin 3 Termin 4 International Governance Magisteruppsats Internationell sommarskola Vetenskapsteori och metod

11 STATSVETENSKAP, särskilt offentlig politik och förvaltning, 10 hp Den offentliga sektorns förändring och välfärdsstatens utmaningar är utgångspunkt. Olika demokratiteorier och etiska värden diskuteras. Grundläggande begrepp analyseras. Kulturteori som analysinstrument penetreras. Flernivåproblematik behandlas: relationen stat-kommun; centralisering-decentralisering; centrum-periferi. En grundfråga är: varför förändras/ reformeras offentlig sektor? Det politiska och det administrativa ledarskapet jämförs; skiljer sig kvinnligt och manligt ledarskap åt? FÖRVALTNINGSEKONOMI, särskilt ekonomistyrning, 10 hp Utgångspunkten är det specifika i ekonomiskpolitiskt beslutsfattande och styrning. Grundläggande kunskap ges om marknadsekonomins funktionssätt och fördjupade kunskaper om de speciella betingelser som råder vid användandet av ekonomiska principer och styrmetoder i offentlig verksamhet. En orientering ges om samhällsekonomi och ekonomisk politik. Betoningen ligger på ekonomistyrning och på hur sådana modeller utvecklats över tid och integreras med modeller för verksamhetsstyrning, vidare på budgetteori och på besparingsteori, särskilt problematiken att både reformera verksamhet och minska kostnader. ORGANISATIONSTEORI OCH STRATEGI, 10 hp Vikt läggs på grundläggande perspektiv, teorier och modeller. Utifrån en helhetssyn på organisationer ges en begreppsmässig grund för att kunna analysera och värdera organisations-design och -beteende. Det specifika med offentliga organisationer penetreras. Utifrån fyra grundläggande perspektiv på organisation och ledarskap sker fördjupningar. En orientering ges om strategiska förhållningssätt på organisationsförändring. INTERNATIONAL GOVERNANCE, 5 hp Kursen har som mål att förmedla kunskap om beslutsnivåer utanför nationalstaten samt om de institutionella förutsättningarna för internationellt samarbete. EU behandlas särskilt. Kursen inriktas på den ömsesidiga påverkan mellan yttre system och strukturer och kommunala och regionala organs aktivitet. Olika välfärdsmodeller jämförs och hur dessa påverkas av det internationella systemet penetreras. En internationell sommarskola ingår i kursen. Kursen ges på engelska. VETENSKAPSTEORI OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA METODER, 10 hp I kursen ingår följande teman: vetenskapsteoretiska grundfrågor; forskningsdesign och -process (särskilt problemformulering och problemutveckling, analytiska kategorier, begrepp och typologier); kvalitativ och kvantitativ datainsamling och analys; forskningsetik. SJÄLVSTÄNDIGT FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE, 15 hp Med särskilt stöd i kursen i vetenskapsteori och samhällsvetenskapliga metoder genomför deltagarna ett forsknings- eller utredningsarbete med vetenskapligt förhållningssätt, en magisteruppsats. Undersökningens ämne och metodansats väljs självständigt av deltagaren i samråd med handledaren. Uppsatsen presenteras och diskuteras på ett seminarium, där den granskas av särskild utsedd opponent. Utöver att fullgöra undersökningsuppgiften ska deltagaren aktivt delta vid uppsatsseminarier och genomföra en egen opposition. Det är praxis att denna uppgift görs av två deltagare tillsammans men med klart avgränsade ansvarsområden.

12 DU KAN VÄLJA ATT LÄSA ENSTAKA KURSER Om du inte vill gå hela MPA-utbildningen kan du välja att läsa enstaka kurser. Till exempel kan en ledningsgrupp i en förvaltning, myndighet, kommun eller ett landsting välja att delta i en enstaka kurs som kompetensutveckling. I de flesta fall innebär det, beroende på kurs, att gruppen deltar vid fyra till sex tillfällen med ett intervall på cirka fem veckor. Vi räknar med att kunna erbjuda minst 10 platser på de olika kurserna. Vi reserverar oss för att kurslistan både kan bli längre och kortare. Välj mellan: Organisationsteori och strategi, 10 hp kursen ges våren 2015 Strategi och ledarskap, 10 hp kursen ges hösten 2015 Implementering, utvärdering och policyanalys, 10 hp kursen ges hösten 2016 Regional och lokal utveckling, 10 hp kursen ges hösten 2016 EU and public administration, 10 hp kursen ges hösten 2016 På webben anslås aktuell kurskostnad och anmälningsperiod. Se för mer information. DU KAN VÄLJA ATT DELTA I KONFERENSER Du kan välja att delta i konferenser inom MPA-området. På webben anslås aktuella konferenser och där finns också information om konferenskostnad och anmälningssätt. Se för mer information. På webben uppdrag.kau.se kan du läsa mer och anmäla dig. Foto: Istockphoto.com, Johnér bildbyrå. Tryck & layout: Universitetstryckeriet, Karlstad Med reservation för ändringar och ev. tryckfel

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Förslag till utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen Redovisning av ett regeringsuppdrag 2014-11-28 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...5 Bakgrund...5 Uppdraget...5

Läs mer

Att arbeta strukturellt

Att arbeta strukturellt Sara Lind och Rebecca Zakrison Socionomprogrammet, 210 poäng, Ersta Sköndal Högskola C-uppsats, Vetenskapsteori och metod 15 hp, SEL 62, VT-13 Grundläggande nivå Handledare: Johan Gärde Examinator: Lars

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER

Läs mer

Uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Tredje delrapporten, maj 2012 FÖRVÄNTNINGAR OCH spridning En sammanfattande

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Kompetensutveckling för arbetslivet

Kompetensutveckling för arbetslivet Kompetensutveckling för arbetslivet Ett urval av kurser inom språk, ekonomi och teknik utvalda tillsammans med näringslivet - för näringslivet 1 Höj kompetensen hos medarbetarna I Linnéuniversitetets kursutbud

Läs mer

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland FoU-rapport 2010:1 Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer