MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN"

Transkript

1 MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN

2

3 MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN Master of public administration and governance (MPA) är en väletablerad och exklusiv uppdragsutbildning med internationell koppling om ledarskap på hög akademisk nivå. Den är framtagen för att hjälpa chefer och mellanchefer att möta förändringar och stimulera till lärande, utveckling och flexibilitet. Uppdragsutbildningen ges sedan år 2000 och vidareutvecklas kontinuerligt i ett samarbete mellan ett tiotal europeiska universitet. Karlstads universitet och Högskolan i Hedmark i Norge har tillsammans utvecklat uppdragsutbildningen som ges på master- och magisternivå utifrån svenska och norska förhållanden. MPA riktar sig till dig som redan har eller är på väg mot en ledande ställning och vill bygga på din akademiska examen. Utbildningen är därmed såväl yrkesorienterad som forskningsförberedande och förmedlar en bred förståelse kring problematiken förbunden med offentligt ledarskap, styrning och samverkan. Idag är förändring och förnyelse en grundförutsättning i de flesta organisationer. Reformeringen av den offentliga sektorn pågår och gränserna mellan offentlig och privat verksamhet bryts delvis ner. Nya styrformer introduceras. Samtidigt ökar kraven på direkt inflytande från olika brukargrupper. Detta ställer stora krav både på den offentliga sektorn och på de privata företag och frivilligorganisationer som arbetar mot offentlig verksamhet. De problem som den offentliga sektorn arbetar med idag är av en sådan karaktär att det i många fall fordras samarbete mellan de offentliga organisationerna men också mellan offentliga organisationer och andra samhällsområden för att man ska bli framgångsrik. Samhällsproblemen förefaller bli allt mera komplexa, liksom den offentliga organiseringen och hänsyn måste tas till fler politiska nivåer: internationell (särskilt EU), statlig, regional, kommunal och lokal. Samtidigt vilar den offentliga verksamheten på ett antal (delvis motstridiga) grundläggande värden som det är viktigt att klarlägga och diskutera. Det är en mycket utsatt position att verka som chef och ledare i offentlig sektor idag. Kraven är stora att genomföra olika utvecklingsprojekt, inte sällan samtidigt med kostnadsreduktion. På ett allmänt plan förefaller politiker bli alltmera otåliga att få sina program genomförda, relationerna mellan majoritet och opposition samt mellan ledande tjänstemän och politiker kräver stor rollförståelse. Dagens offentliga förvaltning utgörs i organisationsteoretisk mening av hybrider, den har en blandning av principer med skilda värden som grund. Också detta ställer särskilda krav. En central uppgift för utbildningen i ledning, styrning och samverkan i offentlig sektor är att belysa denna samlade problematik och att diskutera dilemman och handlingsvägar. Att sätta in problematiken i ett historiskt perspektiv är helt nödvändigt för att få en god förståelse. Dagens offentliga ledare behöver kompetens att lösa specifika problem, men detta är inte tillräckligt. Dessa personer behöver också utveckla ny kunskap, vara en aktiv deltagare i en lärande organisation och etablera nya relationer. För att få den legitimitet som är nödvändig för att kunna förändra den offentliga organisationen behövs förankring i olika diskurser.

4 KURSTRÄFFAR I SVERIGE OCH I NORGE MPA är knuten till ett internationellt nätverk av universitet i bland annat Storbritannien, Holland, Tyskland, Österrike, Danmark, Norge och Sverige. Upplägget av utbildningarna sammanfaller i huvudsak med motsvarande studier i Europa och får en unik profil i och med sin förankring över den svensk-norska riksgränsen. Undervisningen sker växelvis i Sverige (Värmland) och i Norge (Hedmark). Den internationella dimensionen lyfts fram genom erfarenhetsutbyte, samarbete och kompetensutveckling över den svensk-norska gränsen samt studievistelse och sommarskola i Europa. På så sätt kan styrnings- och ledningsproblem behandlas i ett globalt, nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. INTERNATIONELLA DELTAGARE MPA 60 och MPA 120 tar tillsammans emot 25 svenska deltagare och målet är att sätta samman en grupp som representerar ett brett spektrum av yrken och erfarenheter. En lika stor grupp förväntas bli antagen på norsk sida. Ett närmare samarbete har inletts med universitetet i Twente, Nederländerna. Det innebär att även holländska MPA-studerande deltar i den internationella sommarskolan som genomförs under en vecka i Köpenhamn i juni En samling förläggs till Oslo då vi får en inblick i styrning och ledning av en storstad. GENOMFÖRANDE Kurserna inom MPA genomförs på deltid, det vill säga lite mer än halvfart, och gör att MPA 120 hp tar tre år att genomföra och MPA 60 hp tar två år att genomföra. Kurserna består av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Det läggs stor vikt vid att integrera de enskilda ämnena och knyta undervisningen till deltagarnas arbetssituation. Mellan undervisningstillfällena bedriver kursdeltagarna projektarbeten och självstudier och har kontakt med övriga deltagare och lärare vi e-post och ett webbaserat system. För att lyckas med studierna måste litteraturstudier, föreläsningar och diskussioner kombineras med syntetisering och reflektion genom eget skrivande samt erfarenheter från projekt och grupparbeten. Det är en ganska omfattande litteratur och vi rekommenderar att man arbetar i studiegrupper vid inläsning av denna med träffar mellan MPA-samlingarna. Praktiska problem ska bearbetas genom nya teorier och erfarenhetsutbyte. Erfarenheterna från MPA genom åren har visat att den sociala samvaron och gemenskapen i gruppen är av stor betydelse. En öppen, generös och prestigelös inställning är grunden. Det ges goda möjligheter att bygga nätverk och etablera nya spännande relationer. I spänningsfältet mellan teori och praktik fördjupas diskussionen om politiska processer och utvecklingen av ledarrollen genom att kombinera uppgifter, resurser och kompetens på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom läggs grunden för ett regionalt nätverk som kan uppstå då nyckelpersoner träffas och arbetar tillsammans över lands- och yrkesgränser.

5 FYRA HELDAGSTRÄFFAR OCH EN KONFERENS PER TERMIN För att underlätta att studierna integreras i arbetet ordnas i genomsnitt fyra kurstillfällen per termin, något fler i början av studierna och något färre mot slutet. De sker i regel en gång var femte vecka och omfattar cirka 18 timmar. Träffarna pågår vanligen från klockan på torsdagen till klockan på fredagen. I några fall är samlingarna längre eller kortare. Två gånger per år arrangeras träffarna som konferenser med ett brett och aktuellt program. Dessa är öppna för utomstående och deltagarna uppmanas att bjuda in kollegor. Vi erbjuder även öppna föreläsningar. Den första höstkonferensen har temat hur styr man en kommun. FÖRKUNSKAPER För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen rekommenderar vi att du har cirka fem års relevant yrkeserfarenhet och att du har goda färdigheter i engelska. Deltagare som har universitetsexamen, yrkesexamen och/eller doktorsexamen kan ha stort utbyte av denna ledarutbildning. EXAMEN Efter avslutad utbildning erhålls kursbevis. För att du som läser MPA 60 hp eller MPA 120 hp ska kunna ansöka om en magisterexamen eller masterexamen krävs att du har en kandidatexamen om 180 hp eller en yrkesexamen om minst 180 hp samt att du följer och slutför MPA-utbildningen. TENTAMEN Tentamensformerna består i huvudsak av hemtentamen där deltagarna analyserar och belyser praktiska problemställningar och fall. Examinationer sker under samtliga terminer. REFERENSER Vi är måna om att ta tillvara synpunkter från deltagare för att vidareutveckla utbildningen och förmedlar gärna kontakt med tidigare deltagare. KOMPETENSUTVECKLING FÖR DIG + CHEFEN BETALAR = UPPDRAGSUTBILDNING

6

7 MPA 120 hp MASTERUTBILDNING Utbildningen startar augusti 2014 Masterutbildningen är på 120 högskolepoäng och genomförs på deltid under perioden hösten 2014 till våren ( SEK exklusive moms) i samband med starten. Observera att kostnader för mat, logi, resor och litteratur inte ingår. UTBILDNINGSFRÅGOR Utbildningsansvarig: P.O. Norell, docent i statsvetenskap Utbildningen genomförs integrerat med magisterutbildningen genom föreläsningar under det första året då också en internationell sommarskola ingår. Utbildningen kan ta emot 15 kursdeltagare. KOSTNAD Den totala utbildningskostnaden är SEK exklusive moms per deltagare. Fakturering kan ske terminsvis ( SEK exklusive moms) eller för hela utbildningen ANMÄLAN Anmäl dig senast den 1 juni 2014 via uppdrag.kau.se. I mån av plats kan anmälan vara öppen längre. Kursanmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare och kontaktar dig omgående. ANMÄLNINGSFRÅGOR Utbildningshandläggare Anna Nilsson, Administratör: Ingrid M. Hansson Uppdragskoordinator: Olle Sonesson, Sista anmälningsdag 1 juni STUDIEÅR 1 STUDIEÅR 2 STUDIEÅR 3 Termin 1 Termin 2 Statsvetenskap Förvaltningsekonomi (forts.) Förvaltningsekonomi Organisationsteori och strategi Termin 3 Termin 4 International Governance Vetenskapsteori och metod Internationell sommarskola Strategi och ledarskap Termin 5 Termin 6 Valfri kurs (tre alternativ) Masteruppsats (forts.) Masteruppsats

8 STATSVETENSKAP, särskilt offentlig politik och förvaltning, 15 hp Den offentliga sektorns förändring och välfärdsstatens utmaningar är utgångspunkt. Olika demokratiteorier och etiska värden diskuteras. Grundläggande begrepp analyseras. Kulturteori som analysinstrument penetreras. Flernivåproblematik behandlas: relationen stat-kommun, centralisering-decentralisering, centrum-periferi. Sett i ett internationellt perspektiv diskuteras grundfrågan: varför förändras/reformeras offentlig sektor? Olika förklaringsmodeller jämförs. Det politiska och det administrativa ledarskapet analyseras; skiljer sig kvinnligt och manligt ledarskap åt? Nätverksstyrningens och metastyrningens problematik behandlas utifrån governanceteori; utvecklingen mot hybridorganisationer och av nya tjänstemannatyper tas upp. FÖRVALTNINGSEKONOMI, särskilt ekonomistyrning, 15 hp Utgångspunkten är det specifika i ekonomiskpolitiskt beslutsfattande och styrning. Vi ser på marknadsekonomins funktionssätt och på de speciella betingelser som råder vid användan-det av ekonomiska principer och styrmetoder i offentlig verksamhet. Frågor anknutna till beställarrollen (med privata producenter) fördjupas. En orientering ges om samhällsekonomi och ekonomisk politik. Betoningen ligger på ekonomistyrning och på hur sådana modeller utvecklats över tid och integrerats med verksamhetsstyrning, på budgetteori och på besparingsteori, särskilt problematiken att både reformera verksamhet och minska kostnader. Indikatorers betydelse i styrning och kvalitetsstyrning tas upp. En orientering ges om nytto-kostnadsanalys. ORGANISATIONSTEORI OCH STRATEGI, 10 hp Vikt läggs på grundläggande perspektiv, teorier och modeller. Utifrån en helhetssyn på organisationer ges en begreppsmässig grund för att kunna analysera och värdera organisationsdesign och -beteende. Det specifika med offentliga organisationer penetreras. Utifrån fyra grundläggande perspektiv på organisation och ledarskap sker fördjupningar. En orientering ges om strategiska förhållningssätt. INTERNATIONAL GOVERNANCE, 10 hp Kursen har som mål att förmedla kunskap om beslutsnivåer utanför nationalstaten samt om de institutionella förutsättningarna för internationellt samarbete. EU behandlas särskilt. Kursen inriktas på den ömsesidiga påverkan mellan yttre system och strukturer och kommunala och regionala organ. Det internationella politiska systemets logiker behandlas. Innehållet i och betydelsen av övergripande samhällsförändringar såsom globalisering och regionalisering penetreras. Olika välfärdsmodeller jämförs och hur dessa påverkas av globalisering och förändringar i det internationella systemet diskuteras. En internationell sommarskola ingår i kursen, liksom en studieresa till annat land på minst en vecka. Kursen ges på engelska.

9 STRATEGI OCH LEDARSKAP, 10 hp I kursen är organisationsteori och strategi utgångspunkten. Kursen belyser problematiken förenad med strategi, förändring och omställning samt metoder förbundna med förvaltningsutveckling. Former primärt utvecklade för privat sektor behandlas och deras möjliga anpassning till förhållanden inom offentlig sektor diskuteras. Kursen har även ett konstruktivt anslag: hur kan man säkra kvalitet och dynamik vid strategiska beslut och förändring? Ledarskapets utmaningar behandlas, liksom ledarskap och samverkan och ledarskap genom individ och struktur. IMPLEMENTERING, UTVÄRDERING OCH POLICYANALYS, 10 hp Valbar kurs termin 5 Denna kurs inriktas på genomförandets och utvärderingens problematik. Teoretiskt har den sin grund i forskning inom fälten implementering, utvärdering och policyanalys. Närbyråkratens roll och situation behandlas särskilt; ett fåtal politikområden ges fördjupad penetrering. REGIONAL OCH LOKAL UTVECKLING, 10 hp Valbar kurs termin 5 Kursens utgångspunkt är frågan: vad bidrar till ekonomisk tillväxt på lång sikt? Näringspolitik, klusterekonomi, innovationssystem och upplevelseindustrins roll behandlas. Betydelsen av globalisering, lokal mobilisering, lokala utvecklingsrörelser och social ekonomi tas upp. Ekonomisk tillväxt relateras till frågor om hållbar utveckling. EU AND PUBLIC ADMINISTRATION, 10 hp Valbar kurs termin 5 Detta är en fördjupningskurs om EU, dess betydelse och utveckling, interna processer och politiskadministrativa kultur. Hur påverkas regioner och kommuner av EU och hur kan dessa påverka EU? Eventuellt kommer en studieresa till Maastricht och Bryssel att genomföras. Kursen ges på engelska. VETENSKAPSTEORI OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA METODER, 20 hp I kursen ingår följande teman: vetenskapshistoria och vetenskapsteoretiska frågor; forskningsdesign och forskningsprocess (särskilt problemformulering och problemutveckling, analytiska kategorier, begrepp och typologier); en fördjupning ges om komparativa fallstudier; logik och språklig analys behandlas särskilt. Kvalitativ och kvantitativ datainsamling och analys, liksom forskningsetik ingår.. SJÄLVSTÄNDIGT FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE, 30 hp Med särskilt stöd i kursen i vetenskapsteori och samhällsvetenskapliga metoder genomför deltagarna ett omfattande forsknings- eller utredningsarbete med vetenskapligt förhållningssätt, en masteruppsats. Undersökningens ämne och metodiska ansats väljs självständigt av deltagaren efter samråd med handledaren. Uppsatsen presenteras och diskuteras på ett seminarium, där den granskas av särskild utsedd opponent. Utöver att fullgöra undersökningsuppgiften ska deltagaren aktivt delta vid uppsatsseminarier och genomföra en egen opposition. Det är praxis att denna uppgift görs av två studenter tillsammans men med klart avgränsade ansvarsområden.

10 MPA 60 hp MAGISTERUTBILDNING Utbildningen startar augusti 2014 Magisterutbildningen är på 60 högskolepoäng och genomförs på deltid under perioden hösten 2014 till våren Utbildningen genomförs integrerat med masterutbildningen genom föreläsningar under det första året då också en internationell sommarskola ingår. Utbildningen kan ta emot 10 kursdeltagare. KOSTNAD Utbildningskostnaden är SEK exklusive moms per deltagare. Fakturering kan ske terminsvis ( SEK exklusive moms) eller för hela utbildningen ( SEK exklusive moms) i samband med starten. Observera att kostnader för mat, logi, resor och litteratur inte ingår. ANMÄLAN Anmäl dig senast den 1 juni 2014 via uppdrag.kau.se. I mån av plats kan anmälan vara öppen längre. Kursanmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare och kontaktar dig omgående. ANMÄLNINGSFRÅGOR Utbildningshandläggare Anna Nilsson, UTBILDNINGSFRÅGOR Utbildningsansvarig: P.O. Norell, docent i statsvetenskap Administratör: Ingrid M. Hansson Uppdragskoordinator: Olle Sonesson, Sista anmälningsdag 1 juni STUDIEÅR 1 STUDIEÅR 2 Termin 1 Termin 2 Statsvetenskap Förvaltningsekonomi (forts.) Förvaltningsekonomi Organisationsteori och strategi Termin 3 Termin 4 International Governance Magisteruppsats Internationell sommarskola Vetenskapsteori och metod

11 STATSVETENSKAP, särskilt offentlig politik och förvaltning, 10 hp Den offentliga sektorns förändring och välfärdsstatens utmaningar är utgångspunkt. Olika demokratiteorier och etiska värden diskuteras. Grundläggande begrepp analyseras. Kulturteori som analysinstrument penetreras. Flernivåproblematik behandlas: relationen stat-kommun; centralisering-decentralisering; centrum-periferi. En grundfråga är: varför förändras/ reformeras offentlig sektor? Det politiska och det administrativa ledarskapet jämförs; skiljer sig kvinnligt och manligt ledarskap åt? FÖRVALTNINGSEKONOMI, särskilt ekonomistyrning, 10 hp Utgångspunkten är det specifika i ekonomiskpolitiskt beslutsfattande och styrning. Grundläggande kunskap ges om marknadsekonomins funktionssätt och fördjupade kunskaper om de speciella betingelser som råder vid användandet av ekonomiska principer och styrmetoder i offentlig verksamhet. En orientering ges om samhällsekonomi och ekonomisk politik. Betoningen ligger på ekonomistyrning och på hur sådana modeller utvecklats över tid och integreras med modeller för verksamhetsstyrning, vidare på budgetteori och på besparingsteori, särskilt problematiken att både reformera verksamhet och minska kostnader. ORGANISATIONSTEORI OCH STRATEGI, 10 hp Vikt läggs på grundläggande perspektiv, teorier och modeller. Utifrån en helhetssyn på organisationer ges en begreppsmässig grund för att kunna analysera och värdera organisations-design och -beteende. Det specifika med offentliga organisationer penetreras. Utifrån fyra grundläggande perspektiv på organisation och ledarskap sker fördjupningar. En orientering ges om strategiska förhållningssätt på organisationsförändring. INTERNATIONAL GOVERNANCE, 5 hp Kursen har som mål att förmedla kunskap om beslutsnivåer utanför nationalstaten samt om de institutionella förutsättningarna för internationellt samarbete. EU behandlas särskilt. Kursen inriktas på den ömsesidiga påverkan mellan yttre system och strukturer och kommunala och regionala organs aktivitet. Olika välfärdsmodeller jämförs och hur dessa påverkas av det internationella systemet penetreras. En internationell sommarskola ingår i kursen. Kursen ges på engelska. VETENSKAPSTEORI OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA METODER, 10 hp I kursen ingår följande teman: vetenskapsteoretiska grundfrågor; forskningsdesign och -process (särskilt problemformulering och problemutveckling, analytiska kategorier, begrepp och typologier); kvalitativ och kvantitativ datainsamling och analys; forskningsetik. SJÄLVSTÄNDIGT FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE, 15 hp Med särskilt stöd i kursen i vetenskapsteori och samhällsvetenskapliga metoder genomför deltagarna ett forsknings- eller utredningsarbete med vetenskapligt förhållningssätt, en magisteruppsats. Undersökningens ämne och metodansats väljs självständigt av deltagaren i samråd med handledaren. Uppsatsen presenteras och diskuteras på ett seminarium, där den granskas av särskild utsedd opponent. Utöver att fullgöra undersökningsuppgiften ska deltagaren aktivt delta vid uppsatsseminarier och genomföra en egen opposition. Det är praxis att denna uppgift görs av två deltagare tillsammans men med klart avgränsade ansvarsområden.

12 DU KAN VÄLJA ATT LÄSA ENSTAKA KURSER Om du inte vill gå hela MPA-utbildningen kan du välja att läsa enstaka kurser. Till exempel kan en ledningsgrupp i en förvaltning, myndighet, kommun eller ett landsting välja att delta i en enstaka kurs som kompetensutveckling. I de flesta fall innebär det, beroende på kurs, att gruppen deltar vid fyra till sex tillfällen med ett intervall på cirka fem veckor. Vi räknar med att kunna erbjuda minst 10 platser på de olika kurserna. Vi reserverar oss för att kurslistan både kan bli längre och kortare. Välj mellan: Organisationsteori och strategi, 10 hp kursen ges våren 2015 Strategi och ledarskap, 10 hp kursen ges hösten 2015 Implementering, utvärdering och policyanalys, 10 hp kursen ges hösten 2016 Regional och lokal utveckling, 10 hp kursen ges hösten 2016 EU and public administration, 10 hp kursen ges hösten 2016 På webben anslås aktuell kurskostnad och anmälningsperiod. Se för mer information. DU KAN VÄLJA ATT DELTA I KONFERENSER Du kan välja att delta i konferenser inom MPA-området. På webben anslås aktuella konferenser och där finns också information om konferenskostnad och anmälningssätt. Se för mer information. På webben uppdrag.kau.se kan du läsa mer och anmäla dig. Foto: Istockphoto.com, Johnér bildbyrå. Tryck & layout: Universitetstryckeriet, Karlstad Med reservation för ändringar och ev. tryckfel

Offentligt ledarskap, styrning och samverkan

Offentligt ledarskap, styrning och samverkan uppdrag.kau.se/mpa Master of Public Administration and Governance 2011 Offentligt ledarskap, styrning och samverkan uppdrag.kau.se/mpa 1(7) MPA 2011 OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN Master

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Kursinbjudan Statens Controllerutbildning 2015 Statens Controllerutbildning Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning ger dig verktygen att utveckla

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Information för anmälan till distansutbildning

Information för anmälan till distansutbildning Information för anmälan till distansutbildning Förebyggandets konst - föräldrastöd 7.5 högskolepoäng, Kurskod: FH401U Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Örebro universitet inbjuder till en distansutbildning

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Utbildningsplan Master/magisterprogram i Samhälls- och välfärdsstudier. 120/60 hp

Utbildningsplan Master/magisterprogram i Samhälls- och välfärdsstudier. 120/60 hp Utbildningsplan Master/magisterprogram i Samhälls- och välfärdsstudier 120/60 hp Inledning Mastersprogrammet i Samhälls- och välfärdsstudier är en arbetsmarknadsinriktad och forskningsförberedande utbildning

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies Institutionen för Globala Studier Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier 180 högskolepoäng Grundnivå BA-program in Global Studies 2(5) 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 4 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst startar en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Under våren 2014 planeras

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20.

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL541 Dnr 1:11D Beslutsdatum 1-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Strategisk ledning, 20 poäng Strategical Management, 20 points Samhällsvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 98/2010 (122) (1) 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i oral hälsovetenskap och Masterprogram i oral hälsovetenskap/master Programme in Oral Health

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Statsvetenskap

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Statsvetenskap Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Studieplan för utbildning på forskarnivå i Statsvetenskap (Doctoral studies in Political Science) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING. 30 poäng. Inbjudan till. Avdelningen för industriell kvalitetsutveckling. Anmälan senast 21 april.

KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING. 30 poäng. Inbjudan till. Avdelningen för industriell kvalitetsutveckling. Anmälan senast 21 april. Inbjudan till KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING 30 poäng 2008 Anmälan senast 21 april. Blanketten kan hämtas på http//www.vgregion.se/cvu Välkommen att söka utbildningen, 30 p Centrum för Verksamhetsutveckling

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Dnr: L 2015/91 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Området och ämnet Området Innovationsvetenskap betecknar ett område där

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Ekonomprogrammet Programkod: Programmets benämning: SGEEK Ekonomprogrammet Study Programme in Business Administration and Economics Högskolepoäng/ECTS:

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan

Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan Kursen 2012 vid FN-palatsets flaggborg i Genève är en fyra veckors kurs om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld möter hela världens

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV 8 dagar med förändringskunskap och processverktyg, 2015-2016 Tror du att: Lärande och utveckling är nödvändigt för att hantera krävande uppgifter

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Samhällsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng

Samhällsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: SSV21 Samhällsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Bachelor s Program in Social Science, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP)

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Utbildningsplan 1 (10) Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme Högskolepoäng: 130,5 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng

Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: GKV01 Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng Program on Public Health, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng Dnr: 53/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp 1(5) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits International

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer