MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN"

Transkript

1 MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN

2

3 MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN Master of public administration and governance (MPA) är en väletablerad och exklusiv uppdragsutbildning med internationell koppling om ledarskap på hög akademisk nivå. Den är framtagen för att hjälpa chefer och mellanchefer att möta förändringar och stimulera till lärande, utveckling och flexibilitet. Uppdragsutbildningen ges sedan år 2000 och vidareutvecklas kontinuerligt i ett samarbete mellan ett tiotal europeiska universitet. Karlstads universitet och Högskolan i Hedmark i Norge har tillsammans utvecklat uppdragsutbildningen som ges på master- och magisternivå utifrån svenska och norska förhållanden. MPA riktar sig till dig som redan har eller är på väg mot en ledande ställning och vill bygga på din akademiska examen. Utbildningen är därmed såväl yrkesorienterad som forskningsförberedande och förmedlar en bred förståelse kring problematiken förbunden med offentligt ledarskap, styrning och samverkan. Idag är förändring och förnyelse en grundförutsättning i de flesta organisationer. Reformeringen av den offentliga sektorn pågår och gränserna mellan offentlig och privat verksamhet bryts delvis ner. Nya styrformer introduceras. Samtidigt ökar kraven på direkt inflytande från olika brukargrupper. Detta ställer stora krav både på den offentliga sektorn och på de privata företag och frivilligorganisationer som arbetar mot offentlig verksamhet. De problem som den offentliga sektorn arbetar med idag är av en sådan karaktär att det i många fall fordras samarbete mellan de offentliga organisationerna men också mellan offentliga organisationer och andra samhällsområden för att man ska bli framgångsrik. Samhällsproblemen förefaller bli allt mera komplexa, liksom den offentliga organiseringen och hänsyn måste tas till fler politiska nivåer: internationell (särskilt EU), statlig, regional, kommunal och lokal. Samtidigt vilar den offentliga verksamheten på ett antal (delvis motstridiga) grundläggande värden som det är viktigt att klarlägga och diskutera. Det är en mycket utsatt position att verka som chef och ledare i offentlig sektor idag. Kraven är stora att genomföra olika utvecklingsprojekt, inte sällan samtidigt med kostnadsreduktion. På ett allmänt plan förefaller politiker bli alltmera otåliga att få sina program genomförda, relationerna mellan majoritet och opposition samt mellan ledande tjänstemän och politiker kräver stor rollförståelse. Dagens offentliga förvaltning utgörs i organisationsteoretisk mening av hybrider, den har en blandning av principer med skilda värden som grund. Också detta ställer särskilda krav. En central uppgift för utbildningen i ledning, styrning och samverkan i offentlig sektor är att belysa denna samlade problematik och att diskutera dilemman och handlingsvägar. Att sätta in problematiken i ett historiskt perspektiv är helt nödvändigt för att få en god förståelse. Dagens offentliga ledare behöver kompetens att lösa specifika problem, men detta är inte tillräckligt. Dessa personer behöver också utveckla ny kunskap, vara en aktiv deltagare i en lärande organisation och etablera nya relationer. För att få den legitimitet som är nödvändig för att kunna förändra den offentliga organisationen behövs förankring i olika diskurser.

4 KURSTRÄFFAR I SVERIGE OCH I NORGE MPA är knuten till ett internationellt nätverk av universitet i bland annat Storbritannien, Holland, Tyskland, Österrike, Danmark, Norge och Sverige. Upplägget av utbildningarna sammanfaller i huvudsak med motsvarande studier i Europa och får en unik profil i och med sin förankring över den svensk-norska riksgränsen. Undervisningen sker växelvis i Sverige (Värmland) och i Norge (Hedmark). Den internationella dimensionen lyfts fram genom erfarenhetsutbyte, samarbete och kompetensutveckling över den svensk-norska gränsen samt studievistelse och sommarskola i Europa. På så sätt kan styrnings- och ledningsproblem behandlas i ett globalt, nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. INTERNATIONELLA DELTAGARE MPA 60 och MPA 120 tar tillsammans emot 25 svenska deltagare och målet är att sätta samman en grupp som representerar ett brett spektrum av yrken och erfarenheter. En lika stor grupp förväntas bli antagen på norsk sida. Ett närmare samarbete har inletts med universitetet i Twente, Nederländerna. Det innebär att även holländska MPA-studerande deltar i den internationella sommarskolan som genomförs under en vecka i Köpenhamn i juni En samling förläggs till Oslo då vi får en inblick i styrning och ledning av en storstad. GENOMFÖRANDE Kurserna inom MPA genomförs på deltid, det vill säga lite mer än halvfart, och gör att MPA 120 hp tar tre år att genomföra och MPA 60 hp tar två år att genomföra. Kurserna består av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Det läggs stor vikt vid att integrera de enskilda ämnena och knyta undervisningen till deltagarnas arbetssituation. Mellan undervisningstillfällena bedriver kursdeltagarna projektarbeten och självstudier och har kontakt med övriga deltagare och lärare vi e-post och ett webbaserat system. För att lyckas med studierna måste litteraturstudier, föreläsningar och diskussioner kombineras med syntetisering och reflektion genom eget skrivande samt erfarenheter från projekt och grupparbeten. Det är en ganska omfattande litteratur och vi rekommenderar att man arbetar i studiegrupper vid inläsning av denna med träffar mellan MPA-samlingarna. Praktiska problem ska bearbetas genom nya teorier och erfarenhetsutbyte. Erfarenheterna från MPA genom åren har visat att den sociala samvaron och gemenskapen i gruppen är av stor betydelse. En öppen, generös och prestigelös inställning är grunden. Det ges goda möjligheter att bygga nätverk och etablera nya spännande relationer. I spänningsfältet mellan teori och praktik fördjupas diskussionen om politiska processer och utvecklingen av ledarrollen genom att kombinera uppgifter, resurser och kompetens på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom läggs grunden för ett regionalt nätverk som kan uppstå då nyckelpersoner träffas och arbetar tillsammans över lands- och yrkesgränser.

5 FYRA HELDAGSTRÄFFAR OCH EN KONFERENS PER TERMIN För att underlätta att studierna integreras i arbetet ordnas i genomsnitt fyra kurstillfällen per termin, något fler i början av studierna och något färre mot slutet. De sker i regel en gång var femte vecka och omfattar cirka 18 timmar. Träffarna pågår vanligen från klockan på torsdagen till klockan på fredagen. I några fall är samlingarna längre eller kortare. Två gånger per år arrangeras träffarna som konferenser med ett brett och aktuellt program. Dessa är öppna för utomstående och deltagarna uppmanas att bjuda in kollegor. Vi erbjuder även öppna föreläsningar. Den första höstkonferensen har temat hur styr man en kommun. FÖRKUNSKAPER För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen rekommenderar vi att du har cirka fem års relevant yrkeserfarenhet och att du har goda färdigheter i engelska. Deltagare som har universitetsexamen, yrkesexamen och/eller doktorsexamen kan ha stort utbyte av denna ledarutbildning. EXAMEN Efter avslutad utbildning erhålls kursbevis. För att du som läser MPA 60 hp eller MPA 120 hp ska kunna ansöka om en magisterexamen eller masterexamen krävs att du har en kandidatexamen om 180 hp eller en yrkesexamen om minst 180 hp samt att du följer och slutför MPA-utbildningen. TENTAMEN Tentamensformerna består i huvudsak av hemtentamen där deltagarna analyserar och belyser praktiska problemställningar och fall. Examinationer sker under samtliga terminer. REFERENSER Vi är måna om att ta tillvara synpunkter från deltagare för att vidareutveckla utbildningen och förmedlar gärna kontakt med tidigare deltagare. KOMPETENSUTVECKLING FÖR DIG + CHEFEN BETALAR = UPPDRAGSUTBILDNING

6

7 MPA 120 hp MASTERUTBILDNING Utbildningen startar augusti 2014 Masterutbildningen är på 120 högskolepoäng och genomförs på deltid under perioden hösten 2014 till våren ( SEK exklusive moms) i samband med starten. Observera att kostnader för mat, logi, resor och litteratur inte ingår. UTBILDNINGSFRÅGOR Utbildningsansvarig: P.O. Norell, docent i statsvetenskap Utbildningen genomförs integrerat med magisterutbildningen genom föreläsningar under det första året då också en internationell sommarskola ingår. Utbildningen kan ta emot 15 kursdeltagare. KOSTNAD Den totala utbildningskostnaden är SEK exklusive moms per deltagare. Fakturering kan ske terminsvis ( SEK exklusive moms) eller för hela utbildningen ANMÄLAN Anmäl dig senast den 1 juni 2014 via uppdrag.kau.se. I mån av plats kan anmälan vara öppen längre. Kursanmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare och kontaktar dig omgående. ANMÄLNINGSFRÅGOR Utbildningshandläggare Anna Nilsson, Administratör: Ingrid M. Hansson Uppdragskoordinator: Olle Sonesson, Sista anmälningsdag 1 juni STUDIEÅR 1 STUDIEÅR 2 STUDIEÅR 3 Termin 1 Termin 2 Statsvetenskap Förvaltningsekonomi (forts.) Förvaltningsekonomi Organisationsteori och strategi Termin 3 Termin 4 International Governance Vetenskapsteori och metod Internationell sommarskola Strategi och ledarskap Termin 5 Termin 6 Valfri kurs (tre alternativ) Masteruppsats (forts.) Masteruppsats

8 STATSVETENSKAP, särskilt offentlig politik och förvaltning, 15 hp Den offentliga sektorns förändring och välfärdsstatens utmaningar är utgångspunkt. Olika demokratiteorier och etiska värden diskuteras. Grundläggande begrepp analyseras. Kulturteori som analysinstrument penetreras. Flernivåproblematik behandlas: relationen stat-kommun, centralisering-decentralisering, centrum-periferi. Sett i ett internationellt perspektiv diskuteras grundfrågan: varför förändras/reformeras offentlig sektor? Olika förklaringsmodeller jämförs. Det politiska och det administrativa ledarskapet analyseras; skiljer sig kvinnligt och manligt ledarskap åt? Nätverksstyrningens och metastyrningens problematik behandlas utifrån governanceteori; utvecklingen mot hybridorganisationer och av nya tjänstemannatyper tas upp. FÖRVALTNINGSEKONOMI, särskilt ekonomistyrning, 15 hp Utgångspunkten är det specifika i ekonomiskpolitiskt beslutsfattande och styrning. Vi ser på marknadsekonomins funktionssätt och på de speciella betingelser som råder vid användan-det av ekonomiska principer och styrmetoder i offentlig verksamhet. Frågor anknutna till beställarrollen (med privata producenter) fördjupas. En orientering ges om samhällsekonomi och ekonomisk politik. Betoningen ligger på ekonomistyrning och på hur sådana modeller utvecklats över tid och integrerats med verksamhetsstyrning, på budgetteori och på besparingsteori, särskilt problematiken att både reformera verksamhet och minska kostnader. Indikatorers betydelse i styrning och kvalitetsstyrning tas upp. En orientering ges om nytto-kostnadsanalys. ORGANISATIONSTEORI OCH STRATEGI, 10 hp Vikt läggs på grundläggande perspektiv, teorier och modeller. Utifrån en helhetssyn på organisationer ges en begreppsmässig grund för att kunna analysera och värdera organisationsdesign och -beteende. Det specifika med offentliga organisationer penetreras. Utifrån fyra grundläggande perspektiv på organisation och ledarskap sker fördjupningar. En orientering ges om strategiska förhållningssätt. INTERNATIONAL GOVERNANCE, 10 hp Kursen har som mål att förmedla kunskap om beslutsnivåer utanför nationalstaten samt om de institutionella förutsättningarna för internationellt samarbete. EU behandlas särskilt. Kursen inriktas på den ömsesidiga påverkan mellan yttre system och strukturer och kommunala och regionala organ. Det internationella politiska systemets logiker behandlas. Innehållet i och betydelsen av övergripande samhällsförändringar såsom globalisering och regionalisering penetreras. Olika välfärdsmodeller jämförs och hur dessa påverkas av globalisering och förändringar i det internationella systemet diskuteras. En internationell sommarskola ingår i kursen, liksom en studieresa till annat land på minst en vecka. Kursen ges på engelska.

9 STRATEGI OCH LEDARSKAP, 10 hp I kursen är organisationsteori och strategi utgångspunkten. Kursen belyser problematiken förenad med strategi, förändring och omställning samt metoder förbundna med förvaltningsutveckling. Former primärt utvecklade för privat sektor behandlas och deras möjliga anpassning till förhållanden inom offentlig sektor diskuteras. Kursen har även ett konstruktivt anslag: hur kan man säkra kvalitet och dynamik vid strategiska beslut och förändring? Ledarskapets utmaningar behandlas, liksom ledarskap och samverkan och ledarskap genom individ och struktur. IMPLEMENTERING, UTVÄRDERING OCH POLICYANALYS, 10 hp Valbar kurs termin 5 Denna kurs inriktas på genomförandets och utvärderingens problematik. Teoretiskt har den sin grund i forskning inom fälten implementering, utvärdering och policyanalys. Närbyråkratens roll och situation behandlas särskilt; ett fåtal politikområden ges fördjupad penetrering. REGIONAL OCH LOKAL UTVECKLING, 10 hp Valbar kurs termin 5 Kursens utgångspunkt är frågan: vad bidrar till ekonomisk tillväxt på lång sikt? Näringspolitik, klusterekonomi, innovationssystem och upplevelseindustrins roll behandlas. Betydelsen av globalisering, lokal mobilisering, lokala utvecklingsrörelser och social ekonomi tas upp. Ekonomisk tillväxt relateras till frågor om hållbar utveckling. EU AND PUBLIC ADMINISTRATION, 10 hp Valbar kurs termin 5 Detta är en fördjupningskurs om EU, dess betydelse och utveckling, interna processer och politiskadministrativa kultur. Hur påverkas regioner och kommuner av EU och hur kan dessa påverka EU? Eventuellt kommer en studieresa till Maastricht och Bryssel att genomföras. Kursen ges på engelska. VETENSKAPSTEORI OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA METODER, 20 hp I kursen ingår följande teman: vetenskapshistoria och vetenskapsteoretiska frågor; forskningsdesign och forskningsprocess (särskilt problemformulering och problemutveckling, analytiska kategorier, begrepp och typologier); en fördjupning ges om komparativa fallstudier; logik och språklig analys behandlas särskilt. Kvalitativ och kvantitativ datainsamling och analys, liksom forskningsetik ingår.. SJÄLVSTÄNDIGT FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE, 30 hp Med särskilt stöd i kursen i vetenskapsteori och samhällsvetenskapliga metoder genomför deltagarna ett omfattande forsknings- eller utredningsarbete med vetenskapligt förhållningssätt, en masteruppsats. Undersökningens ämne och metodiska ansats väljs självständigt av deltagaren efter samråd med handledaren. Uppsatsen presenteras och diskuteras på ett seminarium, där den granskas av särskild utsedd opponent. Utöver att fullgöra undersökningsuppgiften ska deltagaren aktivt delta vid uppsatsseminarier och genomföra en egen opposition. Det är praxis att denna uppgift görs av två studenter tillsammans men med klart avgränsade ansvarsområden.

10 MPA 60 hp MAGISTERUTBILDNING Utbildningen startar augusti 2014 Magisterutbildningen är på 60 högskolepoäng och genomförs på deltid under perioden hösten 2014 till våren Utbildningen genomförs integrerat med masterutbildningen genom föreläsningar under det första året då också en internationell sommarskola ingår. Utbildningen kan ta emot 10 kursdeltagare. KOSTNAD Utbildningskostnaden är SEK exklusive moms per deltagare. Fakturering kan ske terminsvis ( SEK exklusive moms) eller för hela utbildningen ( SEK exklusive moms) i samband med starten. Observera att kostnader för mat, logi, resor och litteratur inte ingår. ANMÄLAN Anmäl dig senast den 1 juni 2014 via uppdrag.kau.se. I mån av plats kan anmälan vara öppen längre. Kursanmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare och kontaktar dig omgående. ANMÄLNINGSFRÅGOR Utbildningshandläggare Anna Nilsson, UTBILDNINGSFRÅGOR Utbildningsansvarig: P.O. Norell, docent i statsvetenskap Administratör: Ingrid M. Hansson Uppdragskoordinator: Olle Sonesson, Sista anmälningsdag 1 juni STUDIEÅR 1 STUDIEÅR 2 Termin 1 Termin 2 Statsvetenskap Förvaltningsekonomi (forts.) Förvaltningsekonomi Organisationsteori och strategi Termin 3 Termin 4 International Governance Magisteruppsats Internationell sommarskola Vetenskapsteori och metod

11 STATSVETENSKAP, särskilt offentlig politik och förvaltning, 10 hp Den offentliga sektorns förändring och välfärdsstatens utmaningar är utgångspunkt. Olika demokratiteorier och etiska värden diskuteras. Grundläggande begrepp analyseras. Kulturteori som analysinstrument penetreras. Flernivåproblematik behandlas: relationen stat-kommun; centralisering-decentralisering; centrum-periferi. En grundfråga är: varför förändras/ reformeras offentlig sektor? Det politiska och det administrativa ledarskapet jämförs; skiljer sig kvinnligt och manligt ledarskap åt? FÖRVALTNINGSEKONOMI, särskilt ekonomistyrning, 10 hp Utgångspunkten är det specifika i ekonomiskpolitiskt beslutsfattande och styrning. Grundläggande kunskap ges om marknadsekonomins funktionssätt och fördjupade kunskaper om de speciella betingelser som råder vid användandet av ekonomiska principer och styrmetoder i offentlig verksamhet. En orientering ges om samhällsekonomi och ekonomisk politik. Betoningen ligger på ekonomistyrning och på hur sådana modeller utvecklats över tid och integreras med modeller för verksamhetsstyrning, vidare på budgetteori och på besparingsteori, särskilt problematiken att både reformera verksamhet och minska kostnader. ORGANISATIONSTEORI OCH STRATEGI, 10 hp Vikt läggs på grundläggande perspektiv, teorier och modeller. Utifrån en helhetssyn på organisationer ges en begreppsmässig grund för att kunna analysera och värdera organisations-design och -beteende. Det specifika med offentliga organisationer penetreras. Utifrån fyra grundläggande perspektiv på organisation och ledarskap sker fördjupningar. En orientering ges om strategiska förhållningssätt på organisationsförändring. INTERNATIONAL GOVERNANCE, 5 hp Kursen har som mål att förmedla kunskap om beslutsnivåer utanför nationalstaten samt om de institutionella förutsättningarna för internationellt samarbete. EU behandlas särskilt. Kursen inriktas på den ömsesidiga påverkan mellan yttre system och strukturer och kommunala och regionala organs aktivitet. Olika välfärdsmodeller jämförs och hur dessa påverkas av det internationella systemet penetreras. En internationell sommarskola ingår i kursen. Kursen ges på engelska. VETENSKAPSTEORI OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA METODER, 10 hp I kursen ingår följande teman: vetenskapsteoretiska grundfrågor; forskningsdesign och -process (särskilt problemformulering och problemutveckling, analytiska kategorier, begrepp och typologier); kvalitativ och kvantitativ datainsamling och analys; forskningsetik. SJÄLVSTÄNDIGT FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE, 15 hp Med särskilt stöd i kursen i vetenskapsteori och samhällsvetenskapliga metoder genomför deltagarna ett forsknings- eller utredningsarbete med vetenskapligt förhållningssätt, en magisteruppsats. Undersökningens ämne och metodansats väljs självständigt av deltagaren i samråd med handledaren. Uppsatsen presenteras och diskuteras på ett seminarium, där den granskas av särskild utsedd opponent. Utöver att fullgöra undersökningsuppgiften ska deltagaren aktivt delta vid uppsatsseminarier och genomföra en egen opposition. Det är praxis att denna uppgift görs av två deltagare tillsammans men med klart avgränsade ansvarsområden.

12 DU KAN VÄLJA ATT LÄSA ENSTAKA KURSER Om du inte vill gå hela MPA-utbildningen kan du välja att läsa enstaka kurser. Till exempel kan en ledningsgrupp i en förvaltning, myndighet, kommun eller ett landsting välja att delta i en enstaka kurs som kompetensutveckling. I de flesta fall innebär det, beroende på kurs, att gruppen deltar vid fyra till sex tillfällen med ett intervall på cirka fem veckor. Vi räknar med att kunna erbjuda minst 10 platser på de olika kurserna. Vi reserverar oss för att kurslistan både kan bli längre och kortare. Välj mellan: Organisationsteori och strategi, 10 hp kursen ges våren 2015 Strategi och ledarskap, 10 hp kursen ges hösten 2015 Implementering, utvärdering och policyanalys, 10 hp kursen ges hösten 2016 Regional och lokal utveckling, 10 hp kursen ges hösten 2016 EU and public administration, 10 hp kursen ges hösten 2016 På webben anslås aktuell kurskostnad och anmälningsperiod. Se för mer information. DU KAN VÄLJA ATT DELTA I KONFERENSER Du kan välja att delta i konferenser inom MPA-området. På webben anslås aktuella konferenser och där finns också information om konferenskostnad och anmälningssätt. Se för mer information. På webben uppdrag.kau.se kan du läsa mer och anmäla dig. Foto: Istockphoto.com, Johnér bildbyrå. Tryck & layout: Universitetstryckeriet, Karlstad Med reservation för ändringar och ev. tryckfel

Offentligt ledarskap, styrning och samverkan

Offentligt ledarskap, styrning och samverkan uppdrag.kau.se/mpa Master of Public Administration and Governance 2011 Offentligt ledarskap, styrning och samverkan uppdrag.kau.se/mpa 1(7) MPA 2011 OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN Master

Läs mer

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Mål Masterprogrammet i policyanalys fokuserar hur offentlig politik formas, implementeras

Läs mer

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning 180 högskolepoäng, grundnivå Bachelor s Programme in Public Administration S1OFF 140619 2 (6) 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning

Läs mer

Magister-/Masterprogram i Regionalt samhällsbyggande

Magister-/Masterprogram i Regionalt samhällsbyggande Dnr: HS 2014/228 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Magister-/Masterprogram i Regionalt samhällsbyggande Programkod: Beslut om fastställande: SAREG 12 5. -06- Programmets benämning:

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Förvaltningshögskolan Utbildningsplan för Masterprogrammet i Offentlig förvaltning 120 högskolepoäng, avancerad nivå Master s Programme in

Läs mer

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

KURSPLAN. Strategisk ledning. Strategical Management. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/31-514

KURSPLAN. Strategisk ledning. Strategical Management. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/31-514 Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/31-514 KURSPLAN Strategisk ledning Strategical Management Kurskod LO 5412 Beslutsdatum 2008-05-19 Beslutande organ Styrelsen vid institutionen för samhällsvetenskap

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Inför Reglabs medlemsmöte. Stockholm 14 september 2016

Inför Reglabs medlemsmöte. Stockholm 14 september 2016 Inför Reglabs medlemsmöte Stockholm 14 september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning av arbetet 1 Akademi för Regional utveckling 1 Förslag på pilot 1 Nästa steg Sammanfattning - Utbildningsformer MOOC (=öppna

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Fakulteten för hälso och livsvetenskap. Masterprogram i ehälsa, 120 högskolepoäng Master Programme in ehealth, 120 credits

Fakulteten för hälso och livsvetenskap. Masterprogram i ehälsa, 120 högskolepoäng Master Programme in ehealth, 120 credits Dnr: 2016/6749 3.1.1.3 Utbildningsplan Fakulteten för hälso och livsvetenskap Masterprogram i ehälsa, 120 högskolepoäng Master Programme in ehealth, 120 credits Nivå Avancerad nivå Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Master i turism, 120 hp

Master i turism, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Master i turism, 120 hp Master in Tourism, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer STUAA Avancerad Miun 2006/1873 Högskolepoäng

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation. Medier och kommunikation Media and Communication

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation. Medier och kommunikation Media and Communication Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Medier och Kommunikation Programkod: SGMKV Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut om inrättande: Medier och kommunikation Media

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514 Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514 KURSPLAN Ledarskap och organisation, fortsättningskurs Leadership and Organization Kurskod LO 5322 Beslutsdatum 2008-05-19 Beslutande organ Styrelsen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Kursinbjudan Statens Controllerutbildning 2016 Statens Controllerutbildning Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning ger dig verktygen att utveckla

Läs mer

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits Utbildningsplan för Masterprogram i historiska studier Master's Programme in Historical Studies Programkod: HISTO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-02-04 Ändrad: 2015-03-04 Värdinstitution: Historiska

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination 1-2 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod: 1-forskningsprocessen och informationssökning 2-deskriptiv statistik 3-epidemiologisk forskning 4 -mätmetoder

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Kursinbjudan Statens Controllerutbildning 2015 Statens Controllerutbildning Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning ger dig verktygen att utveckla

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Diabetessjuksköterskans utvecklingsmöjligheter Karin Wikblad Uppsala universitet

Diabetessjuksköterskans utvecklingsmöjligheter Karin Wikblad Uppsala universitet Diabetessjuksköterskans utvecklingsmöjligheter Karin Wikblad Uppsala universitet 1 Leg sjuksköterska med specialisering inom diabetesvård Nivå Avancerad Nivå (magister) Avancerad Nivå (magister) Avancerad

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp

Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp HT 2017 VT 2018 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Ekonomie magisterexamen

Ekonomie magisterexamen Ekonomie magisterexamen 1. Fastställande Examensbeskrivningen är fastställd 1995-05-18, senast reviderad 2003-02-14 genom beslut av dekanus för filosofisk fakultet i samråd med dekanus för teknisk fakultet

Läs mer

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2: Sida 1(7) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i statsvetenskap, 120 högskolepoäng. Master Programme in Political Science, 120 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i statsvetenskap, 120 högskolepoäng. Master Programme in Political Science, 120 Higher Education Credits Dnr: 1068/2006-510 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i statsvetenskap, 120 högskolepoäng Master Programme in Political Science, 120 Higher Education Credits

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20.

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL541 Dnr 1:11D Beslutsdatum 1-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Strategisk ledning, 20 poäng Strategical Management, 20 points Samhällsvetenskap

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Statsvetenskap GR (C), 30 hp

Statsvetenskap GR (C), 30 hp 1 (5) Kursplan för: Statsvetenskap GR (C), 30 hp Political Science Ba (C), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK026G Statsvetenskap Grundnivå (C) Inriktning (namn)

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK Dnr FAK1 2010/157 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magisterprogram i Nationalekonomi Programkod: SANEK Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 60 Beslut om inrättande: Magisterprogram

Läs mer

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Sid 1 (6) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning International Business Program Omfattning: 240 högskolepoäng Examen: Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Kursinbjudan Statens Controllerutbildning 2017 Statens Controllerutbildning Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning ger dig verktygen att utveckla

Läs mer

Masterutbildning i hälsovetenskap, 120 hp

Masterutbildning i hälsovetenskap, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Masterutbildning i hälsovetenskap, 120 hp Master Programme in Health Science, 120 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Utbildningsplan. Fakulteten för samhällsvetenskap

Utbildningsplan. Fakulteten för samhällsvetenskap Dnr: 2017/4772 3.1.1.3 Utbildningsplan Fakulteten för samhällsvetenskap Internationella relationer, masterprogram, 120 högskolepoäng International Affairs, Master Programme, 120 credits Nivå Avancerad

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOG21 Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Public Health Sciences with focus

Läs mer

JAMR14, Human Rights and Gender, 7,5 högskolepoäng Human Rights and Gender, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMR14, Human Rights and Gender, 7,5 högskolepoäng Human Rights and Gender, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMR14, Human Rights and Gender, 7,5 högskolepoäng Human Rights and Gender, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetsstyrelsens

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master in Sociology 2(2) 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Masterprogrammet

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120hp

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120hp 1 (5) Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120hp Master Programme in Social Work Research and Development in Civil Society, 120 Credits 1.

Läs mer

Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012

Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012 Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012 Kursen Hållbar samhällsutveckling (HSU) omfattar 60 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar heltidsstudier under två terminer. Samtliga 60 poäng ges på A-nivå

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Arbetsvetarprogrammet. - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad

Arbetsvetarprogrammet. - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Grundnivå, 180 högskolepoäng Programme for Analysis and Evaluation of Work and labour Markets,

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan FEKH46, Företagsekonomi: Ledarskap och change management, 7,5 högskolepoäng Business Administration: Leadership and Change Management, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Förvaltningsjuridiska programmet, 180 hp

Förvaltningsjuridiska programmet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Förvaltningsjuridiska programmet, 180 hp The Administrative Law Program, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SFVJG Grundnivå MIUN 2016/1103

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Dnr: 1002/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Master Programme in Corporate

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING & RIKSFÖRENINGEN FÖR YRKESMÄSSIG HANDLEDNING I OMVÅRDNAD PRESENTERAR

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING & RIKSFÖRENINGEN FÖR YRKESMÄSSIG HANDLEDNING I OMVÅRDNAD PRESENTERAR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING & RIKSFÖRENINGEN FÖR YRKESMÄSSIG HANDLEDNING I OMVÅRDNAD PRESENTERAR RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV HANDLEDARE I YRKESMÄSSIG HANDLEDNING I OMVÅRDNAD Reviderad 25 januari 2008

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi I, 15 hp

Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi I, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi I, 15 hp Criminology BA (A), Applied Criminology I, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och leder till socionomexamen med generell inriktning. Terminerna 1-6 (1-180 hp) läses

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SW2250 Handledning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng Supervision in Psychosocial Work, 45 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap 4KL08, 4K108 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-01-08 Reviderad av Styrelsen

Läs mer

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-523 /2006 Sida 1 (5) SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Spa Programme, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 25 mars 2003 av fakultetsnämnden

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsanalytiker med inriktning organisering

Utbildningsplan. Samhällsanalytiker med inriktning organisering Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Samhällsanalytiker med inriktning organisering Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer