UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp) För rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp) För rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05"

Transkript

1 UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp) För rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05 Programöversikt Klocktider 14:15-19 (i regel) Kurstider: våren och hösten 2012, Vasa Modul I FÖRVALTNING Våren 2012, Vasa Innehåll: 19.1 Introduktion och presentation av modulen Utbildningsmyndigheter och svenskspråkig förvaltning Grundlagen, Förvaltningslagen och dess tillämpningar Kommunallagen och dess tillämpningar 15.3 Utvärdering på skol- och nationell nivå 19.4 Aktuellt inom utbildningslagstiftning 16.5 Examination/Genomgång av praktikuppgifter modul I Modul II LEDARSKAP Höstens tider ges senare Innehåll: Presentation av modulen, innehåll och portfolioarbetet Ledarskapets dimensioner och ledarfilosofi Ledarskap, omvärldsorientering och framtidsberedskap inom skolan Professionella samtal I Professionella samtal II Skolkultur, ledarskap samt aktörsberedskap i praktiken Kontaktuppgifter: Torbjörn Sandén, Margareta Bast-Gullberg, Carina Österåker Direktör, PeD Utbildningsplanerare Planerare E-post: Tel: /

2 Modul I UTBILDNINGSFÖRVALTNING (10 sp) + PRAKTICUM (2,5 sp) Mål: Efter avklarad modul inklusive portfolioprestationer skall studerande: se sambandet mellan rektors uppdrag och nationella styrdokument visa förmåga att känna till och kunna tillämpa skollagstiftning och andra styrdokument visa förmåga att formulera åsikter i utbildningspolitiska frågor visa förmåga att kunna sammanställa och tolka skolresultat visa förmåga att identifiera rektorsrollen i skolans förvaltningssystem Prakticum: Utbildningspolitisk artikel (4-6 s), förvaltningsuppgifter samt litteraturarbete; läsloggar och personliga reflektioner [2,5 sp] Torsdag 19 januari kl Introduktion och presentation Planering av tider och uppgifter Portfolio Litteraturorientering Introduktionsföreläsning kring ledarskap, prof. Michael Uljens Utbildningsmyndigheter och svenskspråkig förvaltning / MBG Litteratur: (Behandlas i gruppdiskussiner) Utbildning och forskning , Utvecklingsplan, Undervisnings- och kulturministeriet, Läs och ta med (i e-version eller papparsform)! Rapporten är en 5-årsplan med målsättningar och strategier för vårt lands utbildningsväsen. Skriv en läslogg (1-2 sidor). Portfoliouppgift 1: Berätta om dig själv samt motiven till ditt intresse för ledarskap (1-2 s) Fredag 17 februari kl o. lördag 18 februari kl Finlands Grundlag Kommunallagstiftning Förvaltningslagen och dess tillämpningar /Henrik Hägglund, jur.lic, rektor, Svenska social-och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Torsdag 15 mars kl Tema: Utvärdering på skol- och nationell nivå/mbg Rektors roll i skolans utvärdering Litteratur: (Behandlas i gruppdiskussioner) Uljens, Michael (red): PISA, pedagogik och politik i Finland, Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, Nr 25, Läslogg s. 5-27,

3 Vedung, Evert: Utvärdering i politik och förvaltning, 2009, Läslogg s , Darling-Hammond, Linda &Rothman, Robert: Teacher and Leader Effectiveness in High-Performing Education Systems, Scope, Stanford Center for Opportunity Policy in Education, Bekanta Dig med rapporten, ingen läslogg krävs. Behandlas i gruppdiskussionen. Portfoliouppgift 2: Beskriv en utvärderingsprocess i din skola/på din arbetsplats. Analysera utvärderingens upplägg och utfall. Hur tillvaratas utvärderingens resultat? (2-3 s). Deadline senast ett par dagar före detta närstudietillfälle. Presenteras och behandlas i gruppdiskussioner vid detta närstudietillfälle. Torsdag 19 april, kl Aktuellt inom utbildningslagstiftning /Kurt Torsell, sakkunnig inom utbildningsfrågor, Kommunförbundet Litteratur: (behandlas i gruppdiskussioner) -Salo Petri: Skolans sociala arkitektur, Läslogg över sidorna 5-22, Bolman-Deal: Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 2009, Kap. 3, 6, 9,12 (Läs och gör läslogg). Torsdag 16 maj kl Examination av modul 1: Genomgång av förvaltningsuppgifter/mbg, TS Förvaltningsuppgifterna presenteras muntligen Presentation av utbildningspolitiska artiklar Portfoliouppgift 3 : Utvärdera hela modulen! Reflektera över vad du lärt dig, Kommentera de arbetssätt som tillämpats och utvärdera dem. Hur kan du använda den kunskap som du förvärvat? (1-2 s) Källor och litteratur: Bolman, Lee G & Deal, Terrence E: Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Studentlitteratur, Kap. 3, 6, 9,12. (Kap. 3: Det strukturella perspektivet, Kap. 6: HR-perspektivet, Kap 9: Det politiska perspektivet, Kap 12: Det symboliska perspektivet) Darling-Hammond, Linda & Rothman, Robert: Teacher and Leader Effectiveness in High-Performing Education Systems, Scope, Stanford Center for Opportunity Policy in Education, Hägglund,Henrik: Rättssäkerhet i förvaltningen med fokus på med tillämpningar, (Kompendium), 2012 skolförvaltningen. Förvaltningslagstiftning Salo, Petri: Skolans sociala arkitektur. En kvalitativ studie byggd på berättelser och metaforer, Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, Nr 22, 2007 Uljens, Michael (red): PISA, pedagogik och politik i Finland, Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, Nr 25, 2009 Vedung, Evert: Utvärdering i politik och förvaltning, Studentlitteratur, 2009 Wikström, G: Bildningsväsendets lagstiftning med kommentarer, Finlands kommunförbund, 2004

4 Modul II LEDARSKAP (10 sp) + PRAKTIKUM (2,5 sp) Mål: Efter avklarad modul inklusive portfolioprestationer skall studerande visa förmåga att formulera en pedagogisk grundsyn visa förmåga att formulera en egen ledningsfilosofi visa god kunskap om grundläggande ledarskapsteorier och olika ledarstrategier visa förmåga att föra professionella samtal, hantera och lösa konflikter visa förmåga att formulera visioner inför framtiden visa kunskap om skol-/arbetskulturens betydelse Målet med det egna arbetet är att skapa utrymme för egen reflektion under studiernas gång. Vidare har det egna arbetet som mål att studerande skall utveckla en god förmåga och tolka vetenskaplig litteratur och forskning om skolledning och skolutveckling en förtrogenhet med uttryck och begrepp som ansluter till ledarskap, skoljuridik och förvaltning en god förmåga att formulera sig i ärenden som gäller pedagogiska, samhälleliga, elevsociala och andra till skolans verksamhetsområde hörande fält en god förmåga att argumentera, utvärdera och analysera till rektors verksamhet hörande frågeställningar Hösten 2012 Närstudietillfälle 1 Orientering i modulen ledarskap [10 sp] Prakticum: Skuggning, ledarskapsartikel (4-6 s, inlämnas per e-post), lärarintervju, litteraturarbete; läslogg och personliga reflektioner [2,5 sp] Ledarskapets teori I Teorier om ledarskap Introduktion/Litteraturarbete. Välj en av följande böcker: Nihlfors, E. (1998). Mod att leda en skola i utveckling. Gothia Augustinsson, S & Brynolf, M. (2009). Rektors ledarskap. Lund: Studentlitteratur Sandén, T (2007). Lust att leda. Pdf-fil. Skickas i separat e-post-meddelande Portfoliouppgift 1: Skriv en reflektion om den bok du läst till denna kursdel Portfoliouppgift 2: Sammanfatta gruppens litteraturdiskussion Litteratur till följande tillfälle: Hargreaves, A. (2008). Hållbart ledarskap i skolan. Studentlitteratur.

5 Närstudietillfälle 2 Ledarskapets didaktik I Ledarskapets dimensioner och ledarfilosofi; att äga en pedagogisk insikt Skuggningsrapportering; Intervjurapportering Litteraturarbete: Hargreaves, A. (2008). Hållbart ledarskap i skolan. Litteratur till följande tillfälle: Välj en av följande böcker: Fullan (2001). Leading in a Culture of Change. Jossey-Bass Bolman & Deal (2005). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Kap Artikel: Krűger, M.L (2008). School leadership, sex and gender: welcome to difference. International Journal of Leadership in Education, vol. 11 No. 2, Skickas per e-post. Portfoliouppgift 3: Skriv en reflektion om den bok du läst till denna kursdel Portfoliouppgift 4: Sammanfatta gruppens litteraturdiskussion Närstudietillfälle 3 Ledarskapets teori II Ledarskap, omvärldsorientering och framtidsberedskap inom skolan Att leda förändringsprocesser och förstå betingelserna för förändring Ledaren och läroanstaltens utveckling Skuggningsrapportering; intervjurapportering Litteraturarbete: Fullan/Bolman & Deal/ Krűger Portfoliouppgift 5: Gör avstamp i de teman som behandlats hittills. Reflektera kring olika perspektiv på ledarskap; Vilka ledarskapsroller borde du själv utveckla, eller vilka borde utvecklas i din miljö? (2-3 s) Portfoliouppgift 6: Skriv en reflektion om den bok du läst till denna kursdel och sammanfatta gruppens litteraturdiskussion Övrigt: Planera din skuggning av en ledare, lärarintervjun och ledarskapsartikeln Litteratur till följande tillfälle: Välj en av följande böcker: Crafoord, Clarence: Människan är en berättelse, Natur och Kultur Dimbley, Richard - Burton, Graeme: Kommunikation är mer än ord, Studentlitteratur Hägg, K. & Kuoppa, S-M: Professionell vägledning, Studentlitteratur Närstudietillfälle 4 Ledarskapets didaktik II Professionella samtal Den goda kommunikationen Litteratur till följande tillfälle: Litteratur till följande tillfälle: Välj en av följande böcker: Crafoord, Clarence: Människan är en berättelse, Natur och Kultur Dimbley, Richard - Burton, Graeme: Kommunikation är mer än ord, Studentlitteratur Hägg, K. & Kuoppa, S-M: Professionell vägledning, Studentlitteratur

6 Portfoliouppgift 7: Skriv en läslogg på vald litteratur Närstudietillfälle 5 Ledarskapets didaktik II (forts...) Professionella samtal Den goda kommunikationen Portfoliouppgift 8: Sammanfatta gruppens litteraturdiskussion Övrigt: Planera din skuggning av en ledare, lärarintervjun och ledarskapsartikeln Litteratur till följande tillfälle: Persson (2003). Skolkulturer. Studentlitteratur Bolman & Deal (2005). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Kap Välj artikel (eng): Framgångsrika svenska rektorer alt. Framgångsrika norska rektorer Artiklarna sänds per e-post. Nästudietillfälle 6 Ledarskapets didaktik III Skolkultur, ledarskap samt aktörsberedskap i praktiken Skuggningsrapportering; Intervjurapportering Litteraturarbete: Persson alternativt artiklar Portfoliouppgift 9: a) Gör en kulturanalys på din skola/i din organisation (enligt anvisning som utdelas) b) Skriv en kommentar till resultatet av kulturanalysen och c) Spegla ditt resultat mot skolkulturpresentationerna i Perssons bok (anvisningar ges vid närstudietillfälle) d) Utvärdering av kursmodulen (ca 1 s) samt hela utbildningen (ca 1 sida). Obs!: Skuggnings - och intervjurapporter införs i portfolion när uppgiften utförts! Portfoliorapportering: Genomgång portfolioarbetet med fokus på ledarskapsartikel. Små förändringar i programmet kan bli nödvändiga under kursens gång. Ett detaljprogram för modul II meddelas senare under våren.

FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap

FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap En kunskapsöversikt av Ulf Leo Forskning i korthet 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap en kunskapsöversikt Text: Ulf Leo Layout: Lena Lindberg

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete

Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete Ellinor Edfors, Albert Westergren, Inga-Britt Lindh, Kerstin Blomqvist, Pia Petersson Inledning I sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Hur jag kan utvecklas som skolledare?

Hur jag kan utvecklas som skolledare? Rektorsprogrammet, Öru, MDH, Hda Kursomgång 3 Hur jag kan utvecklas som skolledare? en studie av mitt skolledarskap med en plan för personlig utveckling. Sammanfattning Mitt fördjupningsarbete i rektorsprogrammet,

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill

Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill gothenburg studies in educational sciences 337 Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill En studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken

Läs mer

Ledarskap genom Professionell Förhandling hösten 2014

Ledarskap genom Professionell Förhandling hösten 2014 Ledarskap genom Professionell Förhandling hösten 2014 En utbildning som riktar sig till chefer, fackliga ombudsmän/förtroendevalda eller andra som hanterar frågor som rör ledarskap och förhandling. Kursen

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

Individ- och omsorgsförvaltningen. Fokus barn och unga. - ett arbetssätt och ett förhållningssätt. Anne-Charlotte Blomqvist

Individ- och omsorgsförvaltningen. Fokus barn och unga. - ett arbetssätt och ett förhållningssätt. Anne-Charlotte Blomqvist Individ- och omsorgsförvaltningen Fokus barn och unga - ett arbetssätt och ett förhållningssätt Anne-Charlotte Blomqvist I Sundbybergs stad har vi under ett antal år jobbat med Fokus barn och unga. Det

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN

LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN Fastställande Utbildningsplanen fastställd av Utbildningsrådet vid Fritidsledarutbildningen på Vimmerby folkhögskola. Gäller från 27 augusti 2012. Förkunskapskrav

Läs mer

Att se helheter i undervisningen

Att se helheter i undervisningen FORSKNING FÖR SKOLAN Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Del I: Introduktion Vad är egentligen hållbar utveckling

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Ett steg fram och ett tillbaka...

Ett steg fram och ett tillbaka... Ett steg fram och ett tillbaka... Statens styrning av miljö och hållbar utveckling genom skollag, läroplaner och kursplaner Per Wickenberg och Ulf Leo Research Report in Sociology of Law 2013:1 Per Wickenberg

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer