KF LLELSE HEDEMORA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KF LLELSE 2014-06-17 HEDEMORA KOMMUN"

Transkript

1 KF LLELSE HEDEMORA KOMMUN

2 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Annika Jax KUNGÖRELSE Datum (1) kallas härmed till sammanträde tisdag den 17 juni 2014 kl i S:t Paulusgården. s ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgänglig för allmänheten i kommunreceptionen, Hökargatan 6, och på kommunens hems ida, Sammanträdet är offentligt (öppet för allmänheten) och direktsänds i Hedemora närradio på 93,9 Mhz, med början kl Det är också möjligt att följa mötet via webb-radio, kommunens hemsida, Webb-sändningarna kan följas direkt och i efterhand. Ärenden Handlingar till KS 3 juni 1. Val av justerare 2. Allm~nhetens frågestund/anmälan av medborgarförslag 3. Information om miljö- och samh~lisbyggnadsn~mnden och dess förvaltning 4. Budgetramar för och investeringsbudget för år Budget 2015 för V~stmanland-Dalarna Lönen~mnd Avtal för fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken Arsredovisning 2013 för Södra Dalarnas 14 R~ddningstj~nstförbund 8. Revision av Region Dalarnas förbundsordning Hedemora kommunkoncerns övergripande policy för 21 j~mst~lidhet och mångfald 10. Förfrågan från Husbyringen om bidrag för köp av fastigheten 22 Stjärnsund 21 :2 11. Förv~rv av Tjäderhuset i Hedemora AB Ägardirektiv för Tjäderhuset i Hedemora AB/Hedemora 24 kommunfastigheter AB 13. Tj~derhuset i Hedemora AB om inköp av fastigheter i 25 Långshyttan 14. Interpellationer 15. Valärenden 16. Delgivningar Handlingarna till ärendena är utskickade i samband med kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni. Berndt Nygårds (S) ordförande Annika Jax kommunsekreterare

3 s Närva- Omröstn ledamöter rande Ja Ne - s ledamöter Närva- Omröstn rande Ja Nej - ~~!~~~ -~~~~!~~~~- S~) ~_~~~~~9_ ~_<?!~~j~) f-i--i ~!!~_rxi~~_~?_~_(~). _ ~~_~!j~~~_~_{~l I-f--II--I ~~n _'?_~!~9Xi_~~ _(~~ ~~i_~~_.l?!.~~.~~.(~.>...._ _... _. f-t--ii---i ~~.I~~i~! _~~~~!~~~~. S~) _ f-lt-l ~.~~.. ~n~.~~.~. (f_~)_ _ f-lt-l ~!~ t'.~~.~~.<?~.\?l... _... ~f-lf----l ~~.~~.'3.<?~~!i~~. S~).. -_ !--f-lt-l ~~!. ~~n~~?~. (?J... _._ ~-~!~- ~~~~!~n~j~l _ ~~~~~_tj ~ ~L ~~~~~~. ~.<?~~n~.~?n. (:~ f-ll--l ~.~~.I?_~~~.~_e:_(~L. --- o f-l ~~~!Y.!~9!~~_~~~~J~L ~~J!~.. Ij.e: ~_gy'i~~ S~L ~I--If----I 9."Y_~. ~~)~~~~!. S~L f-i--i ~.~~~~_~ _ ~t~!~~. ~~)... i-+--f-l ~~.i!.,:"!~.~~~~~j~l..... _ ~~~~~.~.~i~~~.<?~.(~).. _ _... _ -+--f-i--i

4 ~ HEDEMORA!tJ! KOMMUN (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden informerar Fullmäktigepresidiet önskar fortsätta på inslagen väg att bjuda in nämnderna och bolagen till fullmäktige för information och diskussion om viktiga ärenden som påbörjats eller planeras i verksamheterna. Till dagens sammanträde är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning inbjudna att informera. Fullmäktige efterfrågar information om aktuella projekt, speciella problem, uppföljning av större beslut, närmaste framtiden. Dessutom är man speciellt intresserade av följande specifikt för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Bygglovshantering Skötselplan för stadssjöarna (bilfallen motion)

5 .A. HEDEMORA ~ KOMMUN Sammantrildesdatum 30(33) 96 Dnr KS Budgetramar för och investeringsbudget för år 2015 Yrkande Gun Drugge (C) yrkar följande förslag till budgetramar för driftbudgeten för åren : MAJORITETENS fonsl!>.g BOKSLUTZO tjudget 201 Titlägg ~lå'5elf"kl UI6kning Tillfätligl BUDGEJ ZIll5 PLAN 2016 PLAN 2011 U.IOD D l ik Ir ZOlS RhlJlon Overförmyndarnämnd Ko1J1 mun,jillfralsen Riddnln,uJin".n 125BB Upp~.ndllnl,,"k..",~et~n ila) Bll tln l "llnbn~nd6r Omlor,.nti'mnd va, d o Onuor"färYahnlnlln S",I,lIa, lt nlnl"n tldl" ln.."., I T ~) ',oj.,ii, ' T!>. ) r.1l1j ~ "ch,on'hill,b,ggnad,nörnnd Villnilmnd 1000 Oenttlr'lolllnlmil kostnader fponslo.rl5rorblnd a OlOf utu!u lonipalt lonopolt BOO Öidld. lokalk""n 600 SA nellokoitnld" A"Srur.'lto 9166 B 6C>O Slta ft., och staubidra, :Sl(l 24 (lp") B Summ as InliJkcer B71299 RESULTAT ~ B Anm: ne,ulllii beldpp =po5ltvt utfjll/relultat antallnv skatter o bidrag. SKL prognosl invånare sa skatter o bidra AESUL TAT (lx... ~ sid",,' E E GUll Drugge (C) yrkar följande förslag till investeringsramar för år 2015 på 17 mkr, med fördelning enligt följande: Bildningsnämnden 4 mkr 12 mkr Miljö.. och samhällsbyggnadsnämnden 0,2 mkr Omsorgsnämnden 0,8 mkr Forts. 96 iii I J\tt; I

6 ~ HEDEMORA!!J! KOMMUN 31(33) Forts. 96 För åren 20 16~ föreslås en investeringsram på 15 ~ 17 mkr per år. Ordförande finner att yrkandena bifalles. Beslutsunderlag s arbetsutskott den 27 maj Förslag till budgetramar åren 2015~2017 Presenterade budgetramar för drift~ och investeringsbudget för åren 20 15~ 2017 antas. Deltar ej Melker Andersson (M), Jonas Carl gren (M), Anna Borgs (M) och Allan Mattsson (LHP). Utdrag till I fb I I U~~g'b"',","d,

7 KSO'1/-I'1 04/ Kopia av Ramar S-13.xlsx Ramar MAJORfTUENS FÖRSLAG BOK5LlJT 2013 BUDGET 2014 Tillägg Helårseffekter Utökning Tillfälligt BUDGET 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 Belopp i tkr I 2014 fr Revision Överförmyndarnämnd Räddningstjänsten Upphandlingsverksa mheten (TA) Bildningsnä mnden Omsorgsnämnd I I Vård- o Omsorgsfärvaltningen Socia Iförva Itn ingen tidiga insatser (TA) "röjarlag" (TA) I Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd I I Valnämnd I Gemensamma kostnader (pensionsförbind) I I Oförutsett I Lönepott I Lönepott I I Ökade lokalkostn 600 SA nettokostnader I Finansnetto I Skatter och statsbidrag (SKL 24 apr) Summas intäkter RESULTAT I Anm: negativa belopp =pasim utfall/resultat antal inv skatter o bidrag, SKL prognos! invånare sa skatter obidral RfSUtTAT (l1' av_

8 A. HEDEMORA!fl! KOMMUN 9(33) 79 Dnr KS Budget 2015 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd Sammanfattning Västmanland-Dalarna Lönenämnd beslutade den 22 april 2014 att Budget 2015 med plan för ska antas av respektive deltagande kommuns kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarna Lönenämnd den 22 april 2014 s arbetsutskott den 20 maj godkänner Budget 2015 med plan för for Västmanland-Dalarna Lönenämnd. Utdrag till KommunfuUmäktige I~I

9 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN 8(33) 78 Dnr KS09S Avtal för fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken Sammanfattning Region Dalarnas direktion rekommenderar i ett beslut från den 27 mars 2014 länets kommuner och landsting att godkänna det av regionen framarbetade förslaget till nytt avtal gällande fördelningen av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län. Kommunernas fullmäktige rekommenderas att godkänna förslaget och insända ett undertecknat protokollsutdrag till Region Dalarna senast den 16 juni Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 6 maj 2014 s strategi utskott den 19 maj beslutar att godkänna Region Dalarnas förslag till avtal för kollektivtrafiken i Dalarnas län att gälla för perioden Utdrag till KOllununfullmäktige /1/ 1/&5; I I "."g,b,.""""

10 .å:. HEDEMORA!!J! KOMMUN 10(33) 80 Dnr KS Arsredovisning för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 2013 Ärendebeskrivning Räddningstjänstförbundet har inkommit med sin årsredovisning för 2013, för godkännande av medlemskommunerna. Beslutsunderlag Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2013 Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktion den 17 mars s arbetsutskott den 20 maj Årsredovisning 2013 for Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund godkänns. 2. Förbundets lednings och direktion beviljas ansvarsfrihet för Utdrag till Kommunfullmäkti ge ljl I UId,,,,.., "d,

11 :.l. HEDEMORA ~ KOMMUN 11 (33) 81 Dnr KS Revision av Region Dalarnas förbundsordning Ärendebeskrivning Region Dalarnas direktion har den 7 maj 2014 beslutat att fåreslå kommunalfårbundets medlemmar att godkänna fårändringar i förbundsordningen 7 respektive 16. Beslutsunderlag Missiv från Region Dalarna den 12 maj 2014 s arbetsutskott den 20 maj l. Förslaget till ny skrivning 7 Förbundsdirektionen, godkänns. 2. Förslaget till ny skrivning 16 Budget och ekonomisk styrning, godkänns. Utdrag till Kommunfullmäktig.0

12 A. HEDEMORA ~ KOMMUN 33(33) 98 Dnr KS Hedemora kommunkoncerns övergripande policy för jämställdhet och mångfald Sammanfattning Jämställdhet, mångfald, jämlikhet och antidiskrimineringsarbete regleras i Diskrimineringslagen 2008:567. Ar 2009 undel1ecknade Hedemora kommun Den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. En handlingsplan för denna skrevs 2011 och reviderades har det övergripande ansvaret för Hedemora kommunkoncerns policy för jämställdhet och mångfald. Beslutsunderlag Skrivelse med bilagor från kommunstyrelseförvaltningen den 20 mars 2014 Förslaget till Hedemora kommunkoncerns övergripande policy för jämställdhet och mångfald antas. Utdrag till Kommunfulhnäktige

13 ii. HEDEMORA!tJ! KOMMUN 24(33) 92 Dnr KS Förfrågan från Husbyringen om bidrag för köp av fastigheten Stjärnsund 21:2 Sammanfattning Polhemsstiftelsen vill sälja fastigheten som inrymmer besökscentrumet för Husbyringen, för 600 tkr till Stiftelsen Husbyringen. Stiftelsen Husbyringen har lämnat en muntlig förfrågan till kommunen om kommunen kan bidra med medel till köpet. Beslutsunderlag s strategi utskott den 23 april den 6 maj Yrkande Melker Andersson (M) yrkar avslag på förfrågan om bidrag, då fastighetens intäkter gott och väl täcker kostnaderna för en lånefinansierad köpeskilling på 600 tkr. Istället kan kommunens eventuellt bistå med ett lån. Ordförande finner att yrkandet avslås. 1. Hedemora kommun ger Stiftelsen Husbyringen ett bidrag på 300 tkr för köp av fastigheten Stjärnsund 21 :2. Övrig finansiering i samband med köpet ansvarar Stiftelsen Husbyringen för. 2. Medel tas från kontot för oförutsedda kostnader. Reservation Melker Andersson (M), Jonas Carlgren (M) och Anna Borgs (M). Utdrag till 1:Ab rd,,,,,,,,ty"',"d'

14 .å: HEDEMORA!fJ!' KOMMUN 25(33) 93 Dnr KS Förvärv av Tjäderhuset i Hedemora AB Kommunstyrelseförvaltningen har getts i uppdrag av kommunfullmäktige att förhandla med AB Hedemorabostäder i syfte att förvärva samtliga aktier i Tjäderhuset i Hedemora AB. Vid ett eventuellt förvärv ska bolaget isåfall övergå till att heta Hedemora kommunfastigheter AB. Efter styrelsebeslut hos AB Hedemorabostäder, erbjuds Hedemora kommun att rorvärva samtliga aktier i dotterbolaget Tjäderhuset i Hedemora AB. Detta till en köpeskilling av 30 mkr och med överlåtelsedatum den 1 juli Beloppet motsvaras av bokföl1 värde för samtliga aktier i moderbolaget AB Hedemorabostäder. Beslutsunderlag Protokollsutdrag från årsmöte AB Hedemorabostäder den 4 mars den 18 mars Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 18 april 2014 beslutar att: 1. Hedemora kommun förvärvar samtliga aktier för Tjäderhuset i Hedemora AB till ett värde av 30 mkr av AB Hedemorabostäder per den 1 juli Tjäderhuset i Hedemora AB ämnar byta namn till Hedemora kommunfastigheter AB. 3. Finansiering sker genom lösen av lån till AB Hedemorabostäder med tkr samt med likvida medel tkr. Utdrag till I~ I I u.,,,,"',,""""

15 ~HEDEMORA!f1! KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 26(33) 94 Dnr KS Ägardirektiv för Tjäderhuset i Hedemora AB/Hedemora kommunfastigheter AB Sammanfattning Tjäderhuset i Hedemora AB/Hedemora kommunfastigheter AB behöver ägardirektiv och kommunchefen fick av arbetsutskottet den 29 oktober 2013 i uppdrag att se över nya direktiv. Besl utsu nderlag s arbetsutskott den 29 oktober s arbetsutskott den 20 maj Förslag till ägardirektiv och bolagsordning den 23 maj 2014 Yrkande Gun Drugge (C) yrkar bifall till föreslagna ägardirektiv med en ändring att i 3 Verksamhet, under rubriken Lokaler för kommunal verksamhet, så ska meningen "Förvaltningen ska kännetecknas av hög grad av kundfokus och kostnadseffektivitet." flyttas upp till att bli det tredje stycket under rubriken Verksamhet. Melker Andersson (M) yrkar att i förslaget till ägardirektiv 2, så ska ordet "annan" tilläggas tore ordet "lag". Melker Andersson (M) yrkar sedan vidare att ett tillägg av följande text ska göras: "Styrelsen arbetsordning och instruktion till verkställande direktör Styrelsen ska utarbeta och anta skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen ska även meddela skriftliga riktlinjer och anvisningar (instruktion) för den verkställande direktörens (VD) arbete med den löpande förvaltningen. Instruktionen ska vara skriftlig och uppdateras löpande vid behov. Instruktionen ska klargöra vilka uppgifter som faller under styrelsens mandat och vilka uppgifter som faller under VD:s mandat. Instruktionen ska klargöra vilka beslut VD ska anmäla till styrelsen. Anmälda beslut ska redovisas i styrelseprotokoll." Forts. 94 I ".,og,"""-""

16 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN 27(33) Forts. 94 Ordförande finner att Gun Drugges (C) yrkande och Melker Anderssons (M) första yrkande bifalles. Det andra yrkandet av Melker Andersson (M) tas med till kommunfullmäktige för behandling. Presenterade ägardirektiv och bolagsordning för Tjäderhuset i Hedemora AB/Hedemora kommunfastigheter AB antas med de två tillägg för de presenterade och bifallna yrkande samt att Melker Anderssons (M) andra yrkande ska behandlas utav kommunfullmäktige. Utdrag till I U.",'b,"'."'"

17 A. HEDEMORA ~ KOMMUN Sammantrtldesdatum 28(33) 95 Dnr KS16? Tjäderhuset i Hedemora AB om inköp av fastigheter i Långshyttan Sammanfattning Kommunen har fått möjlighet att förvärva fastigheter av LSAB i Långshyttan. Ärendet har behandlats av bolagsstyrelsen i AB Hedemorabostäder där ärendet hänskjutits till kommunfullmäktige för avgörande i enlighet med gällande ägardirektiv. LSAB vill försälja sina fastigheter i Långshyttan till Hedemora kommun och istället förhyra vissa av fastigheterna. Det är tre fastigheter som berörs varav en har aktiv rörelse. F ör att affären ska kunna genomföras fordras ett lagstöd samt att det nybildade kommunägda bolaget kan få ett aktieägartillskott av kommunen motsvarande 20 mkr. Beslutsunderlag den 6 maj Tjänsteskrivelse från kommunchefen den 8 maj 2014 Yrkande Melker Andersson (M) yrkar avslag. Ordf'drande finner att yrkandet avslås. 1. beslutar ge det nybildade bolaget Hedemora kommunfastigheter AB ett aktieägartillskott på 20 mkr. 2. Hedemora kommunfastigheter AB ges därigenom möjlighet genom fastighetsförvärvet att utveckla en industri/teknikpark alternativt företagshotell för mindre verkstads- eller hantverksindustri. Forts. 95 ()! IJtb I

18 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll 29(33) Forts. 95 Reservation Melker Andersson (M), Jonas Carlgren (M) och Anna Borgs (M) med följande motivering: Reservation till förmån för vårt avslagsyrkande med anledning av juridiska och ekonomiska oklarheter i ärendet. Utdrag till l/f I~ I

19 ~HEDEMORA ~ KOMMUN (6) Interpellationer Följande interpellationer är tidigare anmälda Dm KS Interpellation av Allan Mattsson (LHP) ställd till omsorgsnämndens. ordförande om leverans av mat till äldreboendet Granen i Långshyttan (Kf , 166) Dm KS Interpellation av Allan Mattsson (LHP) ställd till kommunstyrelsens ordforande om tidsplan och handlingsplan gällande CEMR (Kf , 48) J,"'mo',,,',,, I

20 ~ HEDEMORA!fl! KOMMUN 7(8) Valärenden Inga valärenden är kända vid utskicket I U """.,.." ","d,

21 it. HEDEMORA!!J! KOMMUN Sammanlrädesdalum (8), I Delgivningar Följande delgivningar anmäls: a) b) Dm KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap l SoL c) Diverse nyhetsbrev d) Ärenden inkomna till kommunfullmäktige efter senaste sammanträdet: Dm KS Förslag på rutin avseende uppskattning i kommunfullmäktige Dm KS Samverkan mellan landstinget och länets kommuner avseende ungdomsmottagningsverksamhet Dm KSI Region Dalarnas årsredovisning 2013 Dm KS Bildningsnämndens förslag om uthyrningstaxor för Vasateatern Dm KS Förslag till revidering av förbundsordning för Södra Dalarnas Räddningstj änstförbund Dm KS Omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag för hemsjukvården förklarar sig ha tagit del av informationen. I utd"""",""d,

Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20

Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20 ~ HEDEMORA Samman\radesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20 Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (e) Melker Andersson (M) ÖVriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL 2015-06-16

PROTOKOLL 2015-06-16 KF PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Beslutande S:t Paulusgarden, kl. 18.30-21.10 Ledamoter Se narvaro- och omrostningslistan sid an 2 Ersattare Se narvaro- och omrostningslistan sidan 2 Ovriga narvarande

Läs mer

KF KALLELSE 2015-03-31

KF KALLELSE 2015-03-31 KF KALLELSE 2015-03-31 A. HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunfullmaktige Annika Jax KUNGORELSE Datum 2015-03-23 Sida 1(1) Kommunfullmaktige kallas harmed till samrnantrade tisdag den 31 mars 2015 klts.30 i S:t Paulusgardcn.

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer