Kallelse med föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse med föredragningslista"

Transkript

1 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 17 november 214 kl. 14. Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan Beslutsärende 2 Budget 215 med plan m.m. 214/14 Magnus Björkman Ordförande Christian Björkqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Christian Björkqvist Telefon Britt Ekstrand E-post: 1

2 Underlag till budget 215 med plan för Tomelilla kommun KS 17 nov 214 Sammanfattning Budget 215, med plan , för Tomelilla kommun kommer att behandlas på kommunstyrelsen den 5 november och i kommunfullmäktige den 24 november. Detta underlag innehåller förslag till resultat, -drift-och balansbudget, investeringsplan samt till mål för god ekonomisk hushållning. Budgeten innebär: Fastställande av skattesats 215 Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Fastställande av resultat-och balansbudget för Fastställande av driftsbudget för 215 Fastställande av låneram Fastställande av borgensramen och borgensavgiften för kommunala bolag Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven Budgetprocessen Budgetberedningen har sammanträtt två gånger under årets budetprocess, i juni- och oktober månad. Beredningen har tagit del av omfattande information av både verksamhets- och ekonomisk karaktär. Utifrån olika offentliga källor har en analys av ekonomiska, demografiska och sociala förutsättningar gjorts. Beredningen har dessutom delgetts information om det ekonomiska läget, bedömning av måluppfyllnad för 214 och framtida investeringbehov för kommunens verksamheter. Representant för kommunens helägda dotterbolag har medverkat under budgetberedningen och redogjort för sin verksamhet, ekonomi och framtidsbedömning. Särskilda ägarmöten med de kommunala förbunden som ingår i kommunkoncernen, har behandlat deras respektive budget för 215 och planperioden. Under beredningen i juni, genomfördes för första gången, olika work-shops där politiker och tjänstemän delades in i grupper och fick diskutera och svara på frågor om befolkningsutveckling: Hur många invånare ska det finnas i Tomelilla kommun 22? I vilka område/tätorter ska kommunen öka i invånarantal? Vilken typ av bostäder ska nyproduceras och av vem? Avslutningsvis fick politikerna chans att fråga ut samtliga verksamhetschefer och andra nyckelpersoner i speed-dating format i sakfrågor som berör deras respektive ansvarsområde. Alla grupparbetena redovisades muntligt och dokumenterades, resultatet finns tillgängligt i det material som lagts på politikerlänken på webben Många intressanta tankar och förslag framkom och arbetssättet, som gynnar delaktighet och kreativitet, kan vidareutvecklas inför kommande beredningar. 1 2

3 Skatteintäkter och generella statsbidrag Den skatteintäkts- och statsbidragsprognos som räkenskaperna grundas på utgår från SKLs cirkulär, 214:4 från den 24 oktober. I prognosen ingår numera även fastighetsavgiften. Prognosen förutsätter att skattesatsen är oförändrad under planperioden och uppgår till 2,61. Preliminär oförändrad skattesats för 215 har beslutats av kommunstyrelsen den 8 oktober 214. Eventuella konsekvenser av regeringens budgetproposition för 215 är inte medräknade. Förändringar i statsbidrag eller andra västenliga förutsättningar kan inte beräknas förrän budgeten är antagen av Sveriges Riksdag. cirkulär SKL 14:4 Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämningar Summa Ökning ,3 18,1 619, ,7 181,9 642,6 3,7% ,8 181,8 665,7 3,6% ,1 18,7 687,8 3,3% Befolkningsutveckling Befolkningen i uppgick i december 213 till invånare, aktuell siffra från den 28 oktober 214 visar en ökning med 95 invånare till Ingen ny befolkningsprognos har tagits fram under året. I skatteprognosen för har befolkningen 1 november 214 beräknats till invånare och de följande åren beräknas invånarantalet öka med 3 invånare per år. Tabellen nedan visar förändringar i demografin, indelat i 5-årsgrupper under åren Inringade grupper visar en ökning jämfört med tidigare år och kan medföra högre kostnader för kommunen, t.ex. ökar behovet av äldreomsorg när man är 82 år och äldre. 2 3

4 Balanskrav Från år 2 gäller ett lagreglerat balanskrav för kommuner. Det innebär att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Enligt kommunallagen får undantag göras från balanskravet om synnerliga skäl förligger. Ett eventuellt negativt resultat ska återställs inom tre år. De budgeterade resultaten för åren 215 till 217 är positiva enligt detta underlag. Inga gamla underskott från förgående år finns att återställa. RUR, resultatutjämningsreserv Enligt kommunallagen 8 kap 3 d, andra stycket, får kommunen under vissa förutsättningar reservera en del av det ekonomiska resultatet i en resultatutjämningsreserv. En resultatutjämningsreserv utgör en del av kommunens eget kapital. Reserven kan sedan disponeras för att täcka underskott under en lågkonjunktur. Syftet med reserven är således att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större flexibilitet för verksamheterna. Kommunen kan redan i samband med budgetbeslutet planera för att göra en reservering till resultatutjämningsreserven. Slutligt beslut kan dock tas först i samband med behandlingen av årsredovisningen, till RUR har under 214 avsatts 9 mnkr från 213-års resultat. Beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ingen reservering till RUR görs i budget 215. Investeringar Under den senaste tioårsperioden har kommunens investeringsutgifter ökat, uppgick de till 3 mnkr per år och de senaste åren 5 mnkr per år. Årsinvesteringen 215 och 216 kommer att hamna runt 1 mnkr per år, en mycket hög nivå för en kommun i Tomelillas storlek. Ombyggnaden av simhallen i Tomelilla har startat 214 och projektet kommer att fortsätta under 215 och förväntas bli färdigt 216. Renovering av reningsverket Rosendal har upphandlats och arbetet sträcker sig över både 215 och 216. Dessa båda projekt, parallellt med en fortsatt utbyggnad av bredband på landsbygden, innebär mycket stora påfrestningar för kommunens ekonomi, både i planperioden och fortsatt under flera år framöver. Såväl likviditeten som soliditeten försämras. Det innebär att betalningsförmågan, både på kort och på lång sikt, minskar. Ökade kapitalkostnader medför att utrymmet för övriga driftskostnader, inom hela förvaltningen, reduceras. Det investeringsutrymme som kommunen genererar består, enkelt utryckt, i årets avskrivningar plus årets resultat. Årets resultat borde inte, under flera år framöver, understiga 4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Lägre resultatnivåer innebär kraftigt ökad upplåning och därmed ökade räntekostnader, som ytterligare krymper utrymmet för driftens övriga kostnader. 3 4

5 Investeringsprojekt som diskuterats under budgetberedningen Samhällsbyggnad/ gata -park Beläggningssunderhål Tillgänglighet Reinvesteringar Oförutsett Byavägen Bredband etapp 3? Bredband 2 enl förslag till beslut Bredband etapp 2 Bredband etapp 1 Investering minimum Simhall Byavångsskolan etapp 1 Norrevång tak mm Nyckelpigan Kommunhus Diverse planerat Oförutsett Investering minimum Summa utgift Summa utgift Fastigheter Övriga verksamheter Barn o utbildning Stöd o omsorg Summa utgift Summa totalt anslagsfinansierat VA Rosendal ombyggnad övrigt enl plan Summa utgift VA Summa investeringsutgifter totalt I tabellen finns uppgifter hämtade i KOLADA som visar nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter, soliditen och resultatnivå under åren Man kan utläsa att Tomelilla kommuns investeringsnivå de senaste åren inte skiljer sig från mindre kommuner och övriga pendlingskommuner, medan soliditen är mycket sämre än länets, liksom resultatnivån som är lägre än gensomsnittskommunen i Skåne. Nettoinvesteringar i kommunen, andel (%) av skatt & generella statsbidrag Invånare (ovägt medel) 8,2 7,9 8, Alla kommuner (ovägt medel) 9,8 9, 9,7 Pendlingskommuner (ovägt medel) 7,9 7, 8,7 11,8 11,7 12,5 6, 8, 7, -2,7 -,6-1,7 2,8 4,5 3,7-11,6-7,9-9,6 23,3 25,7 25,1 5,2 6,7 7,4 Skåne län (ovägt medel) Tomelilla Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%) Invånare (ovägt medel) Alla kommuner (ovägt medel) Pendlingskommuner (ovägt medel) Skåne län (ovägt medel) Tomelilla Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommunkoncern, (%) Invånare (ovägt medel) 2,4 2,4 2,2 Alla kommuner (ovägt medel) 2,4 3,4 3,3 Pendlingskommuner (ovägt medel) 2,2 3,4 2,6 Skåne län (ovägt medel) 2,7 3,9 4,6 Tomelilla 3,4 2, 4,2 4 5

6 Låneskuld och finansnetto Kommunens nuvarande låneskuld uppgår till 45 mnkr. Nyttjande av checkräkningskredit på Sparbanken Skåne innebär att uppkomna likviditetsbehov hanteras tillsvidare. Investeringar motsvarande de som redovisades under budgetberedningen genererar ett upplåningsbehov i slutet av 214 och under 215 i storleksordningen 1 mnkr. Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om en låneram för 215 på 15 mnkr. Borgensram och borgensavgift från bolagen Borgensramen för Österlenhem AB uppgår enligt Budget 214 till 3 mnkr och för Tomelilla Industri AB till 15 mnkr. Bolagen gör bedömningen att behovet av lån med kommunal borgen har ökat för TIAB som behöver låna för anpassning av lokaler till framtida hyresgärser. Beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 3 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 22 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader Kommunstyrelsen föreslår vidare Kommunfullmäktige att besluta om en anpassning till en generellt sett mer marknadsmässig nivå på borgensavgiften för 215. Lån upptagna före 213 med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på,3 %. Nya lån bör behandlas individuellt och avgiften föreslås kunna delegeras till löpande beslut av kommunstyrelsen. Känslighetsanalys Förändringar vad gäller skattesats, invånarantal och löneutveckling påverkar kommunens kostnader och intäkter enligt följande: Förändrad skattesats med 1 krona motsvarar cirka 22 mnkr 1 invånare motsvarar s cirka 4,9 mnkr Löneökning med 1 % innebär ca 1,7mnkr 5 6

7 Beräkningsförutsättningar Uppräkning Volymkorrigeringar enligt verksamhets prognoser för Barn och utbildning, Vård och omsorg samt gymnasieverksamheten. Löneökning med 2,5 % från och med april, priskompensation för köpta tjänster med 2,5 % om inte annat avtalats samt ökning med 3,5 % för gymnasieprogram. Övriga kostnader och intäkter, ingen uppräkning. Skol- och omsorgspeng Barn och utbildningsverksamheten får merparten av sina resurser genom ett resursfördelningssystem där varje barn/elev genererar ett visst belopp skolpeng, Hänsyn till volymförändringar med hjälp av befolkningsstatistik och egna beräkningar är inlagda i volymunderlaget. Skolpengen har utvärderats under året och eventuell korrigering av pengen görs först under 215, pengen i budgetunderlaget är 214 års peng uppräknad med lönekompensation 2,5 % från april. Gymnasieverksamheten är från och med 214 finansierad på motsvarade sätt som för-och grundskolan och antal elever och beräknade kostnader för de olika programmen har legat till grund för ramberäkningen Majoriteten av kommunens gymnasielever väjer ett yrkesförberedande program på gymnasiet, dessa kan vara upp till 1 tkr dyrare per år än ett studieförberedande. Äldreomsorgen och personlig assistans inom LSS har antalsberäknat sina volymer för 215 och via en omsorgspeng har ramen byggts upp i enlighet med resursramen för Barn och utbildning. Omsorgspengen är uppräknad med 2 %, utom för hemtjänst i egen regi som kvarstår på 214 års nivå. Omsorgspeng för köpta tjänster enligt avtal. Arbetsgivareavgifter PO-påslaget för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar motsvarar 214 års avgift, 38,46 %, i enlighet med SKLs bedömning. Regeringen förslag till förändringar på specialreglerna för ungdomar och äldre är inte beaktade. Beslut är inte taget i riksdagen, enligt SKLs bedömning kommer en eventuell ökning av avgiften att kompenseras under två år med ökade utjämningsbidrag. Internränta Internräntan för 215 är 2,5 % enligt SKL. Internräntan syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under hela deras ekonomiska livslängd. Resultat Uppräknade ramar, medger inga eller mycket få beviljade äskanden om resultatnivån på 2 % ska hållas. Det innebär att riktade besparingar måste göras för att uppnå resultatmålet. Resultatet för 215 utan några äskande, besparingar eller buffertar uppgår till 16 mnkr, efter justering av SIF blir det 18,5 mnkr, detta motsvarar2,5 % respektive 2,9 % av skatteintäkterna. 6 7

8 Driftsramar för nämnderna och deras ingående verksamheter Ramarna har räknats upp utifrån budget 214, alternativt med hänsyn till faktiska kostnader och intäkter och/ eller volymer inom Barn och utbildning, Vård och omsorg och gymnasieverksamheten. Hantering av de särskilda satsningar som ingick i driftsramarna 214 och som kvarstår 215, framgår i tabellen nedan med äskande till 215. Medlemsavgifterna för 215 för Räddningstjänstförbundet (SÖRF), Ystad-Österlen regionens miljöförbund har under året beslutats av respektive förbundsdirektion i samband med ägarsamråd. Sydskånska Gymnasieförbundet har från och med 214 en finansieringsmodell, som innebär att respektive medlemskommun betalar motsvarande en skolpeng för de elever som går i förbundets s skolor, övriga skolor fakturerar motsvarande belopp till hemkommunen. Sydskånska Gymnasieförbundet har i dagsläget inte lagt fram sin budget för 215, man har aviserat en höjning på 7 % av programkostnaden. Förbundet har ett beräknat stort underskott 214. I driftsramarna som visas nedan har kostnaden för gymnasieprogrammen räknats upp med 3,5 %. Ägarmöte är planerat för att diskutera förbundets ekonomi och upplösning. Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fördelar ramarna för skolpengs- och omsorgspengs finansierade verksamheter direkt till kommunstyrelsen, som månatligen ska fördela resurserna till verksamheten, enligt rapporterade verkliga volymer. Fördelen med denna resursfördelning är att ansvaret för kommunens samlade ekonomi finns hos kommunstyrelsen och nödvändiga prioriteringar och omfördelning av resurser, i händelse av ökning eller minskning av volymer, kan hanteras direkt av kommunstyrelsen eller i förkommande fall av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige att inrätta tre buffertar under kommunstyrelsen, i syfte att möta eventuella ökningar i volymer främst inom Barn och utbildning, Stöd och omsorg och gymnasieverksamheten. Ramar för nämnderna och verksamheterna framgår av tabellerna på följande sidor Alternativ 1; ingen uppräkning, resultat 24 mnkr Alternativ 2: löneuppräkning och köpta tjänster med 2,5 %, resultat 16 mnkr Alternativ 3, löneuppräkning 3 %, 2,5 % köpta tjänster, 1,5 % övrig uppräkning, resultat 14,8 mnkr Beslut: Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att driftsramar för 215 utgår från alternativ 2, med eventuella korrigeringar för särskilda satsningar och riktade besparingar. 7 8

9 Uppräkning av löner och köpta tjänster med 2,5 %, ger ökade kostnader med 14,7 mnkr eller 2,4 %. 8 9

10 Prel Driftsbudget 215 KF nya tidigare per äskade Årsbudget uppräknad anslag beslutade prel ram nämnd 214 ram satsnignar ramför ändring % Byggnadsnämnden ,9 Valnämnd , ,9 958 Överförmyndare Revision KS ej nyttjad buffert nov Skolpeng inkl volymbuffert Omsorgspeng inkl volymbuffert Buffert till KS förfogande Ksau KLK Miljöverksamhet Gymnasieverksamhet, egen adm. Sbutskott Samhällsbyggnad exkl VA Fastighetsenheten VA årets nya kapitalkostnader, avg fin Summa KS Summa KFN FN Utskott gymnasiefrågor mm Stöd och lärande Barn och utbildning Summa FN VoN Vård och omsorg 658 Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Kommunens kostnader Skatteintäkter och statbidrag Resultat 1, Avgår beräknad pensionskostnad som ingår i driftens ramar Avgår internränta som ingår i driftens ramar Pensionskostnader enl. KPA Totalt 1,9 6, Summa VON Årets uttag ur SIF 3, Kultur och fritid KFN 1,9 1,5 2,5 2,5 13, ,3 1,9 71 Räddningstjänst Gymnasieverksamhet, köp av tjänst 1,8 1, , Justerat resulat ( SIF ) % av skatteintäkter 2,4 2,4 2,4 2,5% 2,9%

11 Äskanden lagda i budgetberedningen Nedanstående återfinns en sammanställning av de äskande som lagts fram i budgetberedningen. I vissa fall är dessa resursbehov kopplade till ett verksamhetsmål och om så är fallet finns ett ja i kolumnen för Finns med i föreslagna mål 215. Satsningar som gjordes i budget 214 och som kvarstår 215 återfinns i kolumnen finns med i särskild satsning 214 Sammantaget finns nya äskande som uppgår till 16,5 mnkr. Inget av dessa är medräknade i de alternativa ramarna som presenteras i förslaget. verksamhet vad? Förtroendemanna organisationen Samhällsbyggnadsut Utskott för gymnasiefrågor mm Politikerutbildning Surfplattor till politiker KS buffert Buffert Buffert Överförmyndare Revision not. Nytt utskott 215, beräknad kostnad motsvarande 214 års KOFs utskott finns med i föreslagna mål för 215 inköp och implementation av ny teknik, beräknad kostnad Buffert till KS förfogande, ska täcka oförutsedda kostnader och ökade volymer inom gymnasiet och IFO samt ökade kostnader ny politisk organisation volymökning Barn och utbildning volymökning Vård och omsorg Personalförstärkning, ökade arvoden utökad granskning 5 Konsekvens av politiskt beslut Personalförstärkning med anledning av utökad politisk organisation med Kansliet nya utskott och en ny nämnd Konsultkostnader mm för framtagning av Varumärkesstrategi varumärkesstrategi "Tomelilla" Chefsutveckling IT system Ekonomi ja Underhållsbehov fastigheter, ska läggas på Samhällsbyggnad Fastighetsunderhåll hyreskostnaden för verksamheterna 5 % av lönekostnad, övriga 5 % finansieras inom Företagslots ram Bredband Omgång 2, enligt KS 2914:279, personalkostnader Gemensam satsning SÖSK, chefsutveckling Administrativt stöd för att hantera löneväxling, licens och implementering Konsekvens av politiskt beslut: Temporär ( )Personalförstärkning, ekonomistyrning och internkontroll, riktad mot samhällsbyggnad och de beslutade stora projekt som pågår, samt kvalitetssäkring av investeringskalkyler och övriga beslutsunderlag, tjänsten kan kombineras med sekreterauppgifter kansli Summa Sb 45 Personalförstärkning 5%, för administration mm nytt journalsystem inom vård och omsorg samt programmering av trygghetslarm Summa KLK nytt politsk äskande satsning för IT finns som särskild satning 214 och därmed uppräknad i 215 års ram 2 Nytt utskott 215, beräknad kostnad Summa politik KLK politskt beslutad 214, påverkar

12 verksamhet vad? not. politskt beslutad 214, påverkar 215 finns med i föreslagna mål för 215 finns som särskild satning 214 och därmed uppräknad i 215 års ram nytt politsk äskande satsning för Kultur och fritid 15-års jubileet Under budgetberedning inför 214 avsattes 2,5 mnkr för jubiléet, ramen för 214 blev 4 tkr, enligt lista för planerade aktiviteter 215 uppgår planerade aktiveter till 1 mnkr 1 Kultur 5 % tjänst, pedagogiska visningar till barn 2 Kulturskolan 425 tkr, dvs 5 % av 85 tkr, anslaget erhölls 214 till 5 %, komplettering av den andra hälften Kulturskolan ökade lönekostnader, semesterlöner mm 15 Motion SPI koncept ny sporthall idrottsplats, kostnad uppskattad 1 Summa KoF Stöd och lärande IFO Barnutredare, socialsekreterare samt boendestödjare, avgår 66 erh 214 som TA 89 Kvinnofrid Kriscentrum, delfinansiering av kommungemensam satsning 25 Brottsoffer/kvinnojo uren staliga medel saknas, SÖSK satsning, 9 tkr finns i ram FINSAM/Movare erhöll 5 tkr 214 i samma syfte, sades då vara en engångssatsning, är borttagen ur ramen Summa SoL 177 Barn och utbildningförstelärare Ökade lönekostnader pga. arbetsavtidsavtal 46 Modersmål Utökad modersmålsundervisning pga. ökat elevantal 25 Adminstration byskolar Personalförstärkning administrativ tjänst byskolar 5% tjänst 218,4 Specialpedagog förskola 15 % utökning, förskola, syfte att höja meritvärden, fick 3 tkr 214 i samma syfte ja 3 45 IT inköp datorer, fick 4 tkr 214 i samma syfte ja 4 Förskolan Planeringstid, fick 4 tkr 214 i samma syfte ja 4 6 SYO 5% Studie och yrkesvägledare ja 235 Summa Bou 2559,4 Vård och omsorg Äldreomsorg Arbetskläder, kosntaden kan uppgå till 9 tkr / år 6 Demensplatser Utöka demensplatser på valkyrian, kräver omförhandling, påverkar omsorgspeng, belopp oklart Biståndsbedömare lagkrav på ökad bedömning säbo fick 2 tkr 214 i samma syfte, dessa kvarstår i ramen 35 ledsagning Fler timmar till ledsagning, sociala kontakter ja 35 IT Ny teknik för effektivisering av hemtjänst mm, nya telefoner, påverkar omsorgpeng 5 Summa Voo 18 Summa totalt

13 Räkenskaper enligt alternativ för driftsramar utan särskilda satsningar och /eller riktade besparingar Resultatbudget kommunen Resultaträkning enl alternativ 2 Mnkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Av- och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Helår Budget Helår Prognos Budget ,3 125,7 13, -736,2-75,8-731,2-23, -23,3-23,4-69,9-63,4-624,6 Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat % av skatteintäkter Plan ,3-749,5-25,7-641,9 Plan ,6-768,2-27,2-658,8 438,4 18,6 1, -3, 7,1 44,3 18,1 1,9-2,3 16,6 46,7 181,9 2, -4, 16, 483,8 181,8 2, -5, 2,7 57,1 18,7 2, -7, 24,,, 7,1,, 16,6,, 16,,, 2,7,, 24, 1,1% 2,7% 2,5% 3,1% 3,5% Helår Prognos Budget Plan 216 Plan 217 Balansbudget kommunen Balansräkning Mnkr TILLGÅNGAR Bokslut 213 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anlläggningar 351,8 Maskiner och inventarier 17, Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 16,5 Summa anläggningstillgångar 385,3 381, ,5 18, 529,8 18, 55,1 18, 16,5 415,9 16,5 496, 16,5 564,3 16,5 584,6 Förråd med mera Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 23,5 52,4 29,4 13,1 118,4 2, 5 3,3 1,3 2, 7, 3,3 12,3 2, 7, 3,3 12,3 2, 8, 3,3 13,3 SUMMA TILLGÅNGAR 53,7 516,2 616,3 684,6 714,9 314,8 2, 331,4 16,6 347,4 16, 364,5 17,1 384,8 2,3 4,4 5,1 9,5 4,4 5,1 9,5 4,4 5,1 9,5 4,4 4,4 4,4 4,4 59, 12,4 179,4 59, 116,3 175,3 159, 1,4 259,4 29, 16,7 315,7 229, 96,7 325,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 53,7 516,2 616,3 684,6 714,9 64% 56% 53% 54% EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat Avsatt till pensioner Andra avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Soliditet 62% 12 13

14 Mål för god ekonomisk hushållning Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lagen beslutas och redovisas i budgeten. Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning har utarbetas av nämnder och utskott i samarbete med förvaltningen och förslagen redovisas nedan. Måluppfyllnad Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av kommunens samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmål. De finansiella målen väger tungt i denna värdering Finansiella mål för god ekonomisk hushållning Enligt nytt reglemente för resultatutjämning reserv och god ekonomisk hushållning anger att ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning, nedbrutet innebär det att tre finansiella övergripande mål beslutats: Resultatmål Kommunen ska under den senaste femårsperioden ha ett genomsnittligt positivt resultat efter balanskravjustering och före avsättning eller disponering av medel från RUR, som minst uppgår till 2 % i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift. Konsekvens: kommunen ska underplanperioden ha ett resultat som uppgår till 3 mnkr, ca 1 mnkr per år för att uppnå 2 % under Detta mål är realistiskt, men inte tillräckligt, resultat bör ligga runt 4 % per år, d.v.s. minst 2-25 mnkr i externt resolut Investeringsmål Nettoinvesteringar får under den senaste femårsperioden i genomsnitt uppgå till högst 9 % av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift Konsekvens: Under planperioden får kommunens nettoinvesteringar inte överstiga 288 mnkr, d.v.s. 9 % av 3 27 mnkr. Investeringar förväntas uppgå till 35mnkr d.v.s. 1,9 % av skatteintäkterna. Skuldmål Under den senaste femårsperioden ska självfinansieringsgraden (avskrivningar plus balanskravsresultat i relation till investeringsvolym) uppgå till lägst 1 %. Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut självfinansieras via generat kassaflöde från verksamheten, dvs. nyupplåning ska undvikas. Avgiftsfinansierad vatten- och avloppsverksamhet kan finansieras genom upptagna lån. Bedömning av påverkan av taxenivåer ska göras. Konsekvens: med både simhallsombyggnaden och renovering av Rosendal måste kommunen låna upp medel för att finansiera utgifterna. Detta innebär att självfinansieringsgraden kommer att hamna under 1 % i perioden

15 Slutsats Kommunen har idag låg skuldsättning och stora investeringsbehov därför bör kommunen: Ha ett resultatmål som överstiger genomsnittskommunen Så långt som rimligt självfinansiera investeringar Bedöma investeringsutrymmet utifrån god ekonomisk hushållning med hänsyn till de övergripande finansiella målen Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att övergripande finansiellt mål gäller under planperioden, dvs. ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning. Nettoinvesteringsnivån för planperioden får inte överstiga 1,5 % av skatteintäkterna motsvarande 21 mnkr. Verksamhetens mål för god ekonomisk hushållning 215 Förslag till verksamhetsmål 215 Nämnderna och utskotten har tillsammans med förvaltningen tagit fram förslag till mål för god ekonomisk hushållning inom sin respektive verksamhet, förslagen presenteras i detta dokument. Förslag till beslut:?????? 14 15

16 Verksamhetsområde: Kommunledningskontoret 15 16

17 Verksamhetsområde: Kultur och Fritid 16 17

18 Verksamhetsområde: Samhällsbyggnad 17 18

19 Verksamhetsområde: Stöd och lärande 18 19

20 Verksamhetsområde: Barn och Utbildning 19 2

21 21 2

22 Verksamhetsområde: Vård och omsorg 21 22

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning 2013-11-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/563-040 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning Förslag

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 2 juni 2014 Brösarp. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 2 juni 2014 Brösarp. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 2 juni 2014 Brösarp Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Dagens syfte Förutsättningar 2015-2017 Delaktighet Ta fram underlag

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun 'ii sala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 11 (24) 208 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun Dnr 2013(330 INLEDNING Från och med 1 januari

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Årets resultat +10,5 mkr Det preliminära resultatet för Kristianstads kommun 2015 uppgår till +10,5 mkr vilket är i god överensstämmelse med budgeten. Budgeterat resultat var +8,7

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Mål och budget ram Övergripande finansiella mål

Mål och budget ram Övergripande finansiella mål Mål och budget ram 2015 Övergripande finansiella mål Utfall 2013 Budget 2014 Ram budget 2015 Ram plan 2016 Ram plan 2017 Ekonomi i balans Årets resultat, mnkr 27,5 12,2 2,2-10,5-24,3 Långfristiga skulder

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Agenda. Prel bokslutsiffror 2014. Reviderad Budget 2015. Övriga frågor

Agenda. Prel bokslutsiffror 2014. Reviderad Budget 2015. Övriga frågor Agenda Prel bokslutsiffror 2014 Reviderad Budget 2015 Övriga frågor Prel Resultat 2014 Prel. resultat före dispositioner + 31 Mkr VA verksamhet + 1,5 Mkr Renhållningsverksamhet + 2 Mkr Förändring Eget

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 2013-10-08 Thomas Hallberg och Daniel Lantz Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Landskrona Stad gjort

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

Förslag till landstingsfullmäktiges

Förslag till landstingsfullmäktiges Ledningsenheten 2004-11-09 1 (7) Förslag till landstingsfullmäktiges finansplan 2005 (07) LANDSTINGET KRONOBERG 2004-11-09 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramarna

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer