Kallelse med föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse med föredragningslista"

Transkript

1 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 17 november 214 kl. 14. Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan Beslutsärende 2 Budget 215 med plan m.m. 214/14 Magnus Björkman Ordförande Christian Björkqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Christian Björkqvist Telefon Britt Ekstrand E-post: 1

2 Underlag till budget 215 med plan för Tomelilla kommun KS 17 nov 214 Sammanfattning Budget 215, med plan , för Tomelilla kommun kommer att behandlas på kommunstyrelsen den 5 november och i kommunfullmäktige den 24 november. Detta underlag innehåller förslag till resultat, -drift-och balansbudget, investeringsplan samt till mål för god ekonomisk hushållning. Budgeten innebär: Fastställande av skattesats 215 Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Fastställande av resultat-och balansbudget för Fastställande av driftsbudget för 215 Fastställande av låneram Fastställande av borgensramen och borgensavgiften för kommunala bolag Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven Budgetprocessen Budgetberedningen har sammanträtt två gånger under årets budetprocess, i juni- och oktober månad. Beredningen har tagit del av omfattande information av både verksamhets- och ekonomisk karaktär. Utifrån olika offentliga källor har en analys av ekonomiska, demografiska och sociala förutsättningar gjorts. Beredningen har dessutom delgetts information om det ekonomiska läget, bedömning av måluppfyllnad för 214 och framtida investeringbehov för kommunens verksamheter. Representant för kommunens helägda dotterbolag har medverkat under budgetberedningen och redogjort för sin verksamhet, ekonomi och framtidsbedömning. Särskilda ägarmöten med de kommunala förbunden som ingår i kommunkoncernen, har behandlat deras respektive budget för 215 och planperioden. Under beredningen i juni, genomfördes för första gången, olika work-shops där politiker och tjänstemän delades in i grupper och fick diskutera och svara på frågor om befolkningsutveckling: Hur många invånare ska det finnas i Tomelilla kommun 22? I vilka område/tätorter ska kommunen öka i invånarantal? Vilken typ av bostäder ska nyproduceras och av vem? Avslutningsvis fick politikerna chans att fråga ut samtliga verksamhetschefer och andra nyckelpersoner i speed-dating format i sakfrågor som berör deras respektive ansvarsområde. Alla grupparbetena redovisades muntligt och dokumenterades, resultatet finns tillgängligt i det material som lagts på politikerlänken på webben Många intressanta tankar och förslag framkom och arbetssättet, som gynnar delaktighet och kreativitet, kan vidareutvecklas inför kommande beredningar. 1 2

3 Skatteintäkter och generella statsbidrag Den skatteintäkts- och statsbidragsprognos som räkenskaperna grundas på utgår från SKLs cirkulär, 214:4 från den 24 oktober. I prognosen ingår numera även fastighetsavgiften. Prognosen förutsätter att skattesatsen är oförändrad under planperioden och uppgår till 2,61. Preliminär oförändrad skattesats för 215 har beslutats av kommunstyrelsen den 8 oktober 214. Eventuella konsekvenser av regeringens budgetproposition för 215 är inte medräknade. Förändringar i statsbidrag eller andra västenliga förutsättningar kan inte beräknas förrän budgeten är antagen av Sveriges Riksdag. cirkulär SKL 14:4 Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämningar Summa Ökning ,3 18,1 619, ,7 181,9 642,6 3,7% ,8 181,8 665,7 3,6% ,1 18,7 687,8 3,3% Befolkningsutveckling Befolkningen i uppgick i december 213 till invånare, aktuell siffra från den 28 oktober 214 visar en ökning med 95 invånare till Ingen ny befolkningsprognos har tagits fram under året. I skatteprognosen för har befolkningen 1 november 214 beräknats till invånare och de följande åren beräknas invånarantalet öka med 3 invånare per år. Tabellen nedan visar förändringar i demografin, indelat i 5-årsgrupper under åren Inringade grupper visar en ökning jämfört med tidigare år och kan medföra högre kostnader för kommunen, t.ex. ökar behovet av äldreomsorg när man är 82 år och äldre. 2 3

4 Balanskrav Från år 2 gäller ett lagreglerat balanskrav för kommuner. Det innebär att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Enligt kommunallagen får undantag göras från balanskravet om synnerliga skäl förligger. Ett eventuellt negativt resultat ska återställs inom tre år. De budgeterade resultaten för åren 215 till 217 är positiva enligt detta underlag. Inga gamla underskott från förgående år finns att återställa. RUR, resultatutjämningsreserv Enligt kommunallagen 8 kap 3 d, andra stycket, får kommunen under vissa förutsättningar reservera en del av det ekonomiska resultatet i en resultatutjämningsreserv. En resultatutjämningsreserv utgör en del av kommunens eget kapital. Reserven kan sedan disponeras för att täcka underskott under en lågkonjunktur. Syftet med reserven är således att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större flexibilitet för verksamheterna. Kommunen kan redan i samband med budgetbeslutet planera för att göra en reservering till resultatutjämningsreserven. Slutligt beslut kan dock tas först i samband med behandlingen av årsredovisningen, till RUR har under 214 avsatts 9 mnkr från 213-års resultat. Beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ingen reservering till RUR görs i budget 215. Investeringar Under den senaste tioårsperioden har kommunens investeringsutgifter ökat, uppgick de till 3 mnkr per år och de senaste åren 5 mnkr per år. Årsinvesteringen 215 och 216 kommer att hamna runt 1 mnkr per år, en mycket hög nivå för en kommun i Tomelillas storlek. Ombyggnaden av simhallen i Tomelilla har startat 214 och projektet kommer att fortsätta under 215 och förväntas bli färdigt 216. Renovering av reningsverket Rosendal har upphandlats och arbetet sträcker sig över både 215 och 216. Dessa båda projekt, parallellt med en fortsatt utbyggnad av bredband på landsbygden, innebär mycket stora påfrestningar för kommunens ekonomi, både i planperioden och fortsatt under flera år framöver. Såväl likviditeten som soliditeten försämras. Det innebär att betalningsförmågan, både på kort och på lång sikt, minskar. Ökade kapitalkostnader medför att utrymmet för övriga driftskostnader, inom hela förvaltningen, reduceras. Det investeringsutrymme som kommunen genererar består, enkelt utryckt, i årets avskrivningar plus årets resultat. Årets resultat borde inte, under flera år framöver, understiga 4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Lägre resultatnivåer innebär kraftigt ökad upplåning och därmed ökade räntekostnader, som ytterligare krymper utrymmet för driftens övriga kostnader. 3 4

5 Investeringsprojekt som diskuterats under budgetberedningen Samhällsbyggnad/ gata -park Beläggningssunderhål Tillgänglighet Reinvesteringar Oförutsett Byavägen Bredband etapp 3? Bredband 2 enl förslag till beslut Bredband etapp 2 Bredband etapp 1 Investering minimum Simhall Byavångsskolan etapp 1 Norrevång tak mm Nyckelpigan Kommunhus Diverse planerat Oförutsett Investering minimum Summa utgift Summa utgift Fastigheter Övriga verksamheter Barn o utbildning Stöd o omsorg Summa utgift Summa totalt anslagsfinansierat VA Rosendal ombyggnad övrigt enl plan Summa utgift VA Summa investeringsutgifter totalt I tabellen finns uppgifter hämtade i KOLADA som visar nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter, soliditen och resultatnivå under åren Man kan utläsa att Tomelilla kommuns investeringsnivå de senaste åren inte skiljer sig från mindre kommuner och övriga pendlingskommuner, medan soliditen är mycket sämre än länets, liksom resultatnivån som är lägre än gensomsnittskommunen i Skåne. Nettoinvesteringar i kommunen, andel (%) av skatt & generella statsbidrag Invånare (ovägt medel) 8,2 7,9 8, Alla kommuner (ovägt medel) 9,8 9, 9,7 Pendlingskommuner (ovägt medel) 7,9 7, 8,7 11,8 11,7 12,5 6, 8, 7, -2,7 -,6-1,7 2,8 4,5 3,7-11,6-7,9-9,6 23,3 25,7 25,1 5,2 6,7 7,4 Skåne län (ovägt medel) Tomelilla Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%) Invånare (ovägt medel) Alla kommuner (ovägt medel) Pendlingskommuner (ovägt medel) Skåne län (ovägt medel) Tomelilla Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommunkoncern, (%) Invånare (ovägt medel) 2,4 2,4 2,2 Alla kommuner (ovägt medel) 2,4 3,4 3,3 Pendlingskommuner (ovägt medel) 2,2 3,4 2,6 Skåne län (ovägt medel) 2,7 3,9 4,6 Tomelilla 3,4 2, 4,2 4 5

6 Låneskuld och finansnetto Kommunens nuvarande låneskuld uppgår till 45 mnkr. Nyttjande av checkräkningskredit på Sparbanken Skåne innebär att uppkomna likviditetsbehov hanteras tillsvidare. Investeringar motsvarande de som redovisades under budgetberedningen genererar ett upplåningsbehov i slutet av 214 och under 215 i storleksordningen 1 mnkr. Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om en låneram för 215 på 15 mnkr. Borgensram och borgensavgift från bolagen Borgensramen för Österlenhem AB uppgår enligt Budget 214 till 3 mnkr och för Tomelilla Industri AB till 15 mnkr. Bolagen gör bedömningen att behovet av lån med kommunal borgen har ökat för TIAB som behöver låna för anpassning av lokaler till framtida hyresgärser. Beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 3 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 22 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader Kommunstyrelsen föreslår vidare Kommunfullmäktige att besluta om en anpassning till en generellt sett mer marknadsmässig nivå på borgensavgiften för 215. Lån upptagna före 213 med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på,3 %. Nya lån bör behandlas individuellt och avgiften föreslås kunna delegeras till löpande beslut av kommunstyrelsen. Känslighetsanalys Förändringar vad gäller skattesats, invånarantal och löneutveckling påverkar kommunens kostnader och intäkter enligt följande: Förändrad skattesats med 1 krona motsvarar cirka 22 mnkr 1 invånare motsvarar s cirka 4,9 mnkr Löneökning med 1 % innebär ca 1,7mnkr 5 6

7 Beräkningsförutsättningar Uppräkning Volymkorrigeringar enligt verksamhets prognoser för Barn och utbildning, Vård och omsorg samt gymnasieverksamheten. Löneökning med 2,5 % från och med april, priskompensation för köpta tjänster med 2,5 % om inte annat avtalats samt ökning med 3,5 % för gymnasieprogram. Övriga kostnader och intäkter, ingen uppräkning. Skol- och omsorgspeng Barn och utbildningsverksamheten får merparten av sina resurser genom ett resursfördelningssystem där varje barn/elev genererar ett visst belopp skolpeng, Hänsyn till volymförändringar med hjälp av befolkningsstatistik och egna beräkningar är inlagda i volymunderlaget. Skolpengen har utvärderats under året och eventuell korrigering av pengen görs först under 215, pengen i budgetunderlaget är 214 års peng uppräknad med lönekompensation 2,5 % från april. Gymnasieverksamheten är från och med 214 finansierad på motsvarade sätt som för-och grundskolan och antal elever och beräknade kostnader för de olika programmen har legat till grund för ramberäkningen Majoriteten av kommunens gymnasielever väjer ett yrkesförberedande program på gymnasiet, dessa kan vara upp till 1 tkr dyrare per år än ett studieförberedande. Äldreomsorgen och personlig assistans inom LSS har antalsberäknat sina volymer för 215 och via en omsorgspeng har ramen byggts upp i enlighet med resursramen för Barn och utbildning. Omsorgspengen är uppräknad med 2 %, utom för hemtjänst i egen regi som kvarstår på 214 års nivå. Omsorgspeng för köpta tjänster enligt avtal. Arbetsgivareavgifter PO-påslaget för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar motsvarar 214 års avgift, 38,46 %, i enlighet med SKLs bedömning. Regeringen förslag till förändringar på specialreglerna för ungdomar och äldre är inte beaktade. Beslut är inte taget i riksdagen, enligt SKLs bedömning kommer en eventuell ökning av avgiften att kompenseras under två år med ökade utjämningsbidrag. Internränta Internräntan för 215 är 2,5 % enligt SKL. Internräntan syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under hela deras ekonomiska livslängd. Resultat Uppräknade ramar, medger inga eller mycket få beviljade äskanden om resultatnivån på 2 % ska hållas. Det innebär att riktade besparingar måste göras för att uppnå resultatmålet. Resultatet för 215 utan några äskande, besparingar eller buffertar uppgår till 16 mnkr, efter justering av SIF blir det 18,5 mnkr, detta motsvarar2,5 % respektive 2,9 % av skatteintäkterna. 6 7

8 Driftsramar för nämnderna och deras ingående verksamheter Ramarna har räknats upp utifrån budget 214, alternativt med hänsyn till faktiska kostnader och intäkter och/ eller volymer inom Barn och utbildning, Vård och omsorg och gymnasieverksamheten. Hantering av de särskilda satsningar som ingick i driftsramarna 214 och som kvarstår 215, framgår i tabellen nedan med äskande till 215. Medlemsavgifterna för 215 för Räddningstjänstförbundet (SÖRF), Ystad-Österlen regionens miljöförbund har under året beslutats av respektive förbundsdirektion i samband med ägarsamråd. Sydskånska Gymnasieförbundet har från och med 214 en finansieringsmodell, som innebär att respektive medlemskommun betalar motsvarande en skolpeng för de elever som går i förbundets s skolor, övriga skolor fakturerar motsvarande belopp till hemkommunen. Sydskånska Gymnasieförbundet har i dagsläget inte lagt fram sin budget för 215, man har aviserat en höjning på 7 % av programkostnaden. Förbundet har ett beräknat stort underskott 214. I driftsramarna som visas nedan har kostnaden för gymnasieprogrammen räknats upp med 3,5 %. Ägarmöte är planerat för att diskutera förbundets ekonomi och upplösning. Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fördelar ramarna för skolpengs- och omsorgspengs finansierade verksamheter direkt till kommunstyrelsen, som månatligen ska fördela resurserna till verksamheten, enligt rapporterade verkliga volymer. Fördelen med denna resursfördelning är att ansvaret för kommunens samlade ekonomi finns hos kommunstyrelsen och nödvändiga prioriteringar och omfördelning av resurser, i händelse av ökning eller minskning av volymer, kan hanteras direkt av kommunstyrelsen eller i förkommande fall av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige att inrätta tre buffertar under kommunstyrelsen, i syfte att möta eventuella ökningar i volymer främst inom Barn och utbildning, Stöd och omsorg och gymnasieverksamheten. Ramar för nämnderna och verksamheterna framgår av tabellerna på följande sidor Alternativ 1; ingen uppräkning, resultat 24 mnkr Alternativ 2: löneuppräkning och köpta tjänster med 2,5 %, resultat 16 mnkr Alternativ 3, löneuppräkning 3 %, 2,5 % köpta tjänster, 1,5 % övrig uppräkning, resultat 14,8 mnkr Beslut: Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att driftsramar för 215 utgår från alternativ 2, med eventuella korrigeringar för särskilda satsningar och riktade besparingar. 7 8

9 Uppräkning av löner och köpta tjänster med 2,5 %, ger ökade kostnader med 14,7 mnkr eller 2,4 %. 8 9

10 Prel Driftsbudget 215 KF nya tidigare per äskade Årsbudget uppräknad anslag beslutade prel ram nämnd 214 ram satsnignar ramför ändring % Byggnadsnämnden ,9 Valnämnd , ,9 958 Överförmyndare Revision KS ej nyttjad buffert nov Skolpeng inkl volymbuffert Omsorgspeng inkl volymbuffert Buffert till KS förfogande Ksau KLK Miljöverksamhet Gymnasieverksamhet, egen adm. Sbutskott Samhällsbyggnad exkl VA Fastighetsenheten VA årets nya kapitalkostnader, avg fin Summa KS Summa KFN FN Utskott gymnasiefrågor mm Stöd och lärande Barn och utbildning Summa FN VoN Vård och omsorg 658 Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Kommunens kostnader Skatteintäkter och statbidrag Resultat 1, Avgår beräknad pensionskostnad som ingår i driftens ramar Avgår internränta som ingår i driftens ramar Pensionskostnader enl. KPA Totalt 1,9 6, Summa VON Årets uttag ur SIF 3, Kultur och fritid KFN 1,9 1,5 2,5 2,5 13, ,3 1,9 71 Räddningstjänst Gymnasieverksamhet, köp av tjänst 1,8 1, , Justerat resulat ( SIF ) % av skatteintäkter 2,4 2,4 2,4 2,5% 2,9%

11 Äskanden lagda i budgetberedningen Nedanstående återfinns en sammanställning av de äskande som lagts fram i budgetberedningen. I vissa fall är dessa resursbehov kopplade till ett verksamhetsmål och om så är fallet finns ett ja i kolumnen för Finns med i föreslagna mål 215. Satsningar som gjordes i budget 214 och som kvarstår 215 återfinns i kolumnen finns med i särskild satsning 214 Sammantaget finns nya äskande som uppgår till 16,5 mnkr. Inget av dessa är medräknade i de alternativa ramarna som presenteras i förslaget. verksamhet vad? Förtroendemanna organisationen Samhällsbyggnadsut Utskott för gymnasiefrågor mm Politikerutbildning Surfplattor till politiker KS buffert Buffert Buffert Överförmyndare Revision not. Nytt utskott 215, beräknad kostnad motsvarande 214 års KOFs utskott finns med i föreslagna mål för 215 inköp och implementation av ny teknik, beräknad kostnad Buffert till KS förfogande, ska täcka oförutsedda kostnader och ökade volymer inom gymnasiet och IFO samt ökade kostnader ny politisk organisation volymökning Barn och utbildning volymökning Vård och omsorg Personalförstärkning, ökade arvoden utökad granskning 5 Konsekvens av politiskt beslut Personalförstärkning med anledning av utökad politisk organisation med Kansliet nya utskott och en ny nämnd Konsultkostnader mm för framtagning av Varumärkesstrategi varumärkesstrategi "Tomelilla" Chefsutveckling IT system Ekonomi ja Underhållsbehov fastigheter, ska läggas på Samhällsbyggnad Fastighetsunderhåll hyreskostnaden för verksamheterna 5 % av lönekostnad, övriga 5 % finansieras inom Företagslots ram Bredband Omgång 2, enligt KS 2914:279, personalkostnader Gemensam satsning SÖSK, chefsutveckling Administrativt stöd för att hantera löneväxling, licens och implementering Konsekvens av politiskt beslut: Temporär ( )Personalförstärkning, ekonomistyrning och internkontroll, riktad mot samhällsbyggnad och de beslutade stora projekt som pågår, samt kvalitetssäkring av investeringskalkyler och övriga beslutsunderlag, tjänsten kan kombineras med sekreterauppgifter kansli Summa Sb 45 Personalförstärkning 5%, för administration mm nytt journalsystem inom vård och omsorg samt programmering av trygghetslarm Summa KLK nytt politsk äskande satsning för IT finns som särskild satning 214 och därmed uppräknad i 215 års ram 2 Nytt utskott 215, beräknad kostnad Summa politik KLK politskt beslutad 214, påverkar

12 verksamhet vad? not. politskt beslutad 214, påverkar 215 finns med i föreslagna mål för 215 finns som särskild satning 214 och därmed uppräknad i 215 års ram nytt politsk äskande satsning för Kultur och fritid 15-års jubileet Under budgetberedning inför 214 avsattes 2,5 mnkr för jubiléet, ramen för 214 blev 4 tkr, enligt lista för planerade aktiviteter 215 uppgår planerade aktiveter till 1 mnkr 1 Kultur 5 % tjänst, pedagogiska visningar till barn 2 Kulturskolan 425 tkr, dvs 5 % av 85 tkr, anslaget erhölls 214 till 5 %, komplettering av den andra hälften Kulturskolan ökade lönekostnader, semesterlöner mm 15 Motion SPI koncept ny sporthall idrottsplats, kostnad uppskattad 1 Summa KoF Stöd och lärande IFO Barnutredare, socialsekreterare samt boendestödjare, avgår 66 erh 214 som TA 89 Kvinnofrid Kriscentrum, delfinansiering av kommungemensam satsning 25 Brottsoffer/kvinnojo uren staliga medel saknas, SÖSK satsning, 9 tkr finns i ram FINSAM/Movare erhöll 5 tkr 214 i samma syfte, sades då vara en engångssatsning, är borttagen ur ramen Summa SoL 177 Barn och utbildningförstelärare Ökade lönekostnader pga. arbetsavtidsavtal 46 Modersmål Utökad modersmålsundervisning pga. ökat elevantal 25 Adminstration byskolar Personalförstärkning administrativ tjänst byskolar 5% tjänst 218,4 Specialpedagog förskola 15 % utökning, förskola, syfte att höja meritvärden, fick 3 tkr 214 i samma syfte ja 3 45 IT inköp datorer, fick 4 tkr 214 i samma syfte ja 4 Förskolan Planeringstid, fick 4 tkr 214 i samma syfte ja 4 6 SYO 5% Studie och yrkesvägledare ja 235 Summa Bou 2559,4 Vård och omsorg Äldreomsorg Arbetskläder, kosntaden kan uppgå till 9 tkr / år 6 Demensplatser Utöka demensplatser på valkyrian, kräver omförhandling, påverkar omsorgspeng, belopp oklart Biståndsbedömare lagkrav på ökad bedömning säbo fick 2 tkr 214 i samma syfte, dessa kvarstår i ramen 35 ledsagning Fler timmar till ledsagning, sociala kontakter ja 35 IT Ny teknik för effektivisering av hemtjänst mm, nya telefoner, påverkar omsorgpeng 5 Summa Voo 18 Summa totalt

13 Räkenskaper enligt alternativ för driftsramar utan särskilda satsningar och /eller riktade besparingar Resultatbudget kommunen Resultaträkning enl alternativ 2 Mnkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Av- och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Helår Budget Helår Prognos Budget ,3 125,7 13, -736,2-75,8-731,2-23, -23,3-23,4-69,9-63,4-624,6 Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat % av skatteintäkter Plan ,3-749,5-25,7-641,9 Plan ,6-768,2-27,2-658,8 438,4 18,6 1, -3, 7,1 44,3 18,1 1,9-2,3 16,6 46,7 181,9 2, -4, 16, 483,8 181,8 2, -5, 2,7 57,1 18,7 2, -7, 24,,, 7,1,, 16,6,, 16,,, 2,7,, 24, 1,1% 2,7% 2,5% 3,1% 3,5% Helår Prognos Budget Plan 216 Plan 217 Balansbudget kommunen Balansräkning Mnkr TILLGÅNGAR Bokslut 213 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anlläggningar 351,8 Maskiner och inventarier 17, Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 16,5 Summa anläggningstillgångar 385,3 381, ,5 18, 529,8 18, 55,1 18, 16,5 415,9 16,5 496, 16,5 564,3 16,5 584,6 Förråd med mera Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 23,5 52,4 29,4 13,1 118,4 2, 5 3,3 1,3 2, 7, 3,3 12,3 2, 7, 3,3 12,3 2, 8, 3,3 13,3 SUMMA TILLGÅNGAR 53,7 516,2 616,3 684,6 714,9 314,8 2, 331,4 16,6 347,4 16, 364,5 17,1 384,8 2,3 4,4 5,1 9,5 4,4 5,1 9,5 4,4 5,1 9,5 4,4 4,4 4,4 4,4 59, 12,4 179,4 59, 116,3 175,3 159, 1,4 259,4 29, 16,7 315,7 229, 96,7 325,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 53,7 516,2 616,3 684,6 714,9 64% 56% 53% 54% EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat Avsatt till pensioner Andra avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Soliditet 62% 12 13

14 Mål för god ekonomisk hushållning Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lagen beslutas och redovisas i budgeten. Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning har utarbetas av nämnder och utskott i samarbete med förvaltningen och förslagen redovisas nedan. Måluppfyllnad Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av kommunens samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmål. De finansiella målen väger tungt i denna värdering Finansiella mål för god ekonomisk hushållning Enligt nytt reglemente för resultatutjämning reserv och god ekonomisk hushållning anger att ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning, nedbrutet innebär det att tre finansiella övergripande mål beslutats: Resultatmål Kommunen ska under den senaste femårsperioden ha ett genomsnittligt positivt resultat efter balanskravjustering och före avsättning eller disponering av medel från RUR, som minst uppgår till 2 % i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift. Konsekvens: kommunen ska underplanperioden ha ett resultat som uppgår till 3 mnkr, ca 1 mnkr per år för att uppnå 2 % under Detta mål är realistiskt, men inte tillräckligt, resultat bör ligga runt 4 % per år, d.v.s. minst 2-25 mnkr i externt resolut Investeringsmål Nettoinvesteringar får under den senaste femårsperioden i genomsnitt uppgå till högst 9 % av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift Konsekvens: Under planperioden får kommunens nettoinvesteringar inte överstiga 288 mnkr, d.v.s. 9 % av 3 27 mnkr. Investeringar förväntas uppgå till 35mnkr d.v.s. 1,9 % av skatteintäkterna. Skuldmål Under den senaste femårsperioden ska självfinansieringsgraden (avskrivningar plus balanskravsresultat i relation till investeringsvolym) uppgå till lägst 1 %. Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut självfinansieras via generat kassaflöde från verksamheten, dvs. nyupplåning ska undvikas. Avgiftsfinansierad vatten- och avloppsverksamhet kan finansieras genom upptagna lån. Bedömning av påverkan av taxenivåer ska göras. Konsekvens: med både simhallsombyggnaden och renovering av Rosendal måste kommunen låna upp medel för att finansiera utgifterna. Detta innebär att självfinansieringsgraden kommer att hamna under 1 % i perioden

15 Slutsats Kommunen har idag låg skuldsättning och stora investeringsbehov därför bör kommunen: Ha ett resultatmål som överstiger genomsnittskommunen Så långt som rimligt självfinansiera investeringar Bedöma investeringsutrymmet utifrån god ekonomisk hushållning med hänsyn till de övergripande finansiella målen Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att övergripande finansiellt mål gäller under planperioden, dvs. ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning. Nettoinvesteringsnivån för planperioden får inte överstiga 1,5 % av skatteintäkterna motsvarande 21 mnkr. Verksamhetens mål för god ekonomisk hushållning 215 Förslag till verksamhetsmål 215 Nämnderna och utskotten har tillsammans med förvaltningen tagit fram förslag till mål för god ekonomisk hushållning inom sin respektive verksamhet, förslagen presenteras i detta dokument. Förslag till beslut:?????? 14 15

16 Verksamhetsområde: Kommunledningskontoret 15 16

17 Verksamhetsområde: Kultur och Fritid 16 17

18 Verksamhetsområde: Samhällsbyggnad 17 18

19 Verksamhetsområde: Stöd och lärande 18 19

20 Verksamhetsområde: Barn och Utbildning 19 2

21 21 2

22 Verksamhetsområde: Vård och omsorg 21 22

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 2 juni 2014 Brösarp. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 2 juni 2014 Brösarp. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 2 juni 2014 Brösarp Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Dagens syfte Förutsättningar 2015-2017 Delaktighet Ta fram underlag

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning Skriften kan laddas ned från http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/publikationerekonomi/rur-i-praktiken Syftet med RUR i lagstiftningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun.

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. Bilaga KS 2011/95/3 SALA KOrJfMUI\l Kommunstyrelsens förvaltning Remissvar Ink. 2011-05- t 2 Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. D. iarienr J IAktTbilaga QOI\ 104 I l-j. I Natura

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer