Kallelse med föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse med föredragningslista"

Transkript

1 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 17 november 214 kl. 14. Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan Beslutsärende 2 Budget 215 med plan m.m. 214/14 Magnus Björkman Ordförande Christian Björkqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Christian Björkqvist Telefon Britt Ekstrand E-post: 1

2 Underlag till budget 215 med plan för Tomelilla kommun KS 17 nov 214 Sammanfattning Budget 215, med plan , för Tomelilla kommun kommer att behandlas på kommunstyrelsen den 5 november och i kommunfullmäktige den 24 november. Detta underlag innehåller förslag till resultat, -drift-och balansbudget, investeringsplan samt till mål för god ekonomisk hushållning. Budgeten innebär: Fastställande av skattesats 215 Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Fastställande av resultat-och balansbudget för Fastställande av driftsbudget för 215 Fastställande av låneram Fastställande av borgensramen och borgensavgiften för kommunala bolag Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven Budgetprocessen Budgetberedningen har sammanträtt två gånger under årets budetprocess, i juni- och oktober månad. Beredningen har tagit del av omfattande information av både verksamhets- och ekonomisk karaktär. Utifrån olika offentliga källor har en analys av ekonomiska, demografiska och sociala förutsättningar gjorts. Beredningen har dessutom delgetts information om det ekonomiska läget, bedömning av måluppfyllnad för 214 och framtida investeringbehov för kommunens verksamheter. Representant för kommunens helägda dotterbolag har medverkat under budgetberedningen och redogjort för sin verksamhet, ekonomi och framtidsbedömning. Särskilda ägarmöten med de kommunala förbunden som ingår i kommunkoncernen, har behandlat deras respektive budget för 215 och planperioden. Under beredningen i juni, genomfördes för första gången, olika work-shops där politiker och tjänstemän delades in i grupper och fick diskutera och svara på frågor om befolkningsutveckling: Hur många invånare ska det finnas i Tomelilla kommun 22? I vilka område/tätorter ska kommunen öka i invånarantal? Vilken typ av bostäder ska nyproduceras och av vem? Avslutningsvis fick politikerna chans att fråga ut samtliga verksamhetschefer och andra nyckelpersoner i speed-dating format i sakfrågor som berör deras respektive ansvarsområde. Alla grupparbetena redovisades muntligt och dokumenterades, resultatet finns tillgängligt i det material som lagts på politikerlänken på webben Många intressanta tankar och förslag framkom och arbetssättet, som gynnar delaktighet och kreativitet, kan vidareutvecklas inför kommande beredningar. 1 2

3 Skatteintäkter och generella statsbidrag Den skatteintäkts- och statsbidragsprognos som räkenskaperna grundas på utgår från SKLs cirkulär, 214:4 från den 24 oktober. I prognosen ingår numera även fastighetsavgiften. Prognosen förutsätter att skattesatsen är oförändrad under planperioden och uppgår till 2,61. Preliminär oförändrad skattesats för 215 har beslutats av kommunstyrelsen den 8 oktober 214. Eventuella konsekvenser av regeringens budgetproposition för 215 är inte medräknade. Förändringar i statsbidrag eller andra västenliga förutsättningar kan inte beräknas förrän budgeten är antagen av Sveriges Riksdag. cirkulär SKL 14:4 Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämningar Summa Ökning ,3 18,1 619, ,7 181,9 642,6 3,7% ,8 181,8 665,7 3,6% ,1 18,7 687,8 3,3% Befolkningsutveckling Befolkningen i uppgick i december 213 till invånare, aktuell siffra från den 28 oktober 214 visar en ökning med 95 invånare till Ingen ny befolkningsprognos har tagits fram under året. I skatteprognosen för har befolkningen 1 november 214 beräknats till invånare och de följande åren beräknas invånarantalet öka med 3 invånare per år. Tabellen nedan visar förändringar i demografin, indelat i 5-årsgrupper under åren Inringade grupper visar en ökning jämfört med tidigare år och kan medföra högre kostnader för kommunen, t.ex. ökar behovet av äldreomsorg när man är 82 år och äldre. 2 3

4 Balanskrav Från år 2 gäller ett lagreglerat balanskrav för kommuner. Det innebär att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Enligt kommunallagen får undantag göras från balanskravet om synnerliga skäl förligger. Ett eventuellt negativt resultat ska återställs inom tre år. De budgeterade resultaten för åren 215 till 217 är positiva enligt detta underlag. Inga gamla underskott från förgående år finns att återställa. RUR, resultatutjämningsreserv Enligt kommunallagen 8 kap 3 d, andra stycket, får kommunen under vissa förutsättningar reservera en del av det ekonomiska resultatet i en resultatutjämningsreserv. En resultatutjämningsreserv utgör en del av kommunens eget kapital. Reserven kan sedan disponeras för att täcka underskott under en lågkonjunktur. Syftet med reserven är således att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större flexibilitet för verksamheterna. Kommunen kan redan i samband med budgetbeslutet planera för att göra en reservering till resultatutjämningsreserven. Slutligt beslut kan dock tas först i samband med behandlingen av årsredovisningen, till RUR har under 214 avsatts 9 mnkr från 213-års resultat. Beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ingen reservering till RUR görs i budget 215. Investeringar Under den senaste tioårsperioden har kommunens investeringsutgifter ökat, uppgick de till 3 mnkr per år och de senaste åren 5 mnkr per år. Årsinvesteringen 215 och 216 kommer att hamna runt 1 mnkr per år, en mycket hög nivå för en kommun i Tomelillas storlek. Ombyggnaden av simhallen i Tomelilla har startat 214 och projektet kommer att fortsätta under 215 och förväntas bli färdigt 216. Renovering av reningsverket Rosendal har upphandlats och arbetet sträcker sig över både 215 och 216. Dessa båda projekt, parallellt med en fortsatt utbyggnad av bredband på landsbygden, innebär mycket stora påfrestningar för kommunens ekonomi, både i planperioden och fortsatt under flera år framöver. Såväl likviditeten som soliditeten försämras. Det innebär att betalningsförmågan, både på kort och på lång sikt, minskar. Ökade kapitalkostnader medför att utrymmet för övriga driftskostnader, inom hela förvaltningen, reduceras. Det investeringsutrymme som kommunen genererar består, enkelt utryckt, i årets avskrivningar plus årets resultat. Årets resultat borde inte, under flera år framöver, understiga 4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Lägre resultatnivåer innebär kraftigt ökad upplåning och därmed ökade räntekostnader, som ytterligare krymper utrymmet för driftens övriga kostnader. 3 4

5 Investeringsprojekt som diskuterats under budgetberedningen Samhällsbyggnad/ gata -park Beläggningssunderhål Tillgänglighet Reinvesteringar Oförutsett Byavägen Bredband etapp 3? Bredband 2 enl förslag till beslut Bredband etapp 2 Bredband etapp 1 Investering minimum Simhall Byavångsskolan etapp 1 Norrevång tak mm Nyckelpigan Kommunhus Diverse planerat Oförutsett Investering minimum Summa utgift Summa utgift Fastigheter Övriga verksamheter Barn o utbildning Stöd o omsorg Summa utgift Summa totalt anslagsfinansierat VA Rosendal ombyggnad övrigt enl plan Summa utgift VA Summa investeringsutgifter totalt I tabellen finns uppgifter hämtade i KOLADA som visar nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter, soliditen och resultatnivå under åren Man kan utläsa att Tomelilla kommuns investeringsnivå de senaste åren inte skiljer sig från mindre kommuner och övriga pendlingskommuner, medan soliditen är mycket sämre än länets, liksom resultatnivån som är lägre än gensomsnittskommunen i Skåne. Nettoinvesteringar i kommunen, andel (%) av skatt & generella statsbidrag Invånare (ovägt medel) 8,2 7,9 8, Alla kommuner (ovägt medel) 9,8 9, 9,7 Pendlingskommuner (ovägt medel) 7,9 7, 8,7 11,8 11,7 12,5 6, 8, 7, -2,7 -,6-1,7 2,8 4,5 3,7-11,6-7,9-9,6 23,3 25,7 25,1 5,2 6,7 7,4 Skåne län (ovägt medel) Tomelilla Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%) Invånare (ovägt medel) Alla kommuner (ovägt medel) Pendlingskommuner (ovägt medel) Skåne län (ovägt medel) Tomelilla Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommunkoncern, (%) Invånare (ovägt medel) 2,4 2,4 2,2 Alla kommuner (ovägt medel) 2,4 3,4 3,3 Pendlingskommuner (ovägt medel) 2,2 3,4 2,6 Skåne län (ovägt medel) 2,7 3,9 4,6 Tomelilla 3,4 2, 4,2 4 5

6 Låneskuld och finansnetto Kommunens nuvarande låneskuld uppgår till 45 mnkr. Nyttjande av checkräkningskredit på Sparbanken Skåne innebär att uppkomna likviditetsbehov hanteras tillsvidare. Investeringar motsvarande de som redovisades under budgetberedningen genererar ett upplåningsbehov i slutet av 214 och under 215 i storleksordningen 1 mnkr. Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om en låneram för 215 på 15 mnkr. Borgensram och borgensavgift från bolagen Borgensramen för Österlenhem AB uppgår enligt Budget 214 till 3 mnkr och för Tomelilla Industri AB till 15 mnkr. Bolagen gör bedömningen att behovet av lån med kommunal borgen har ökat för TIAB som behöver låna för anpassning av lokaler till framtida hyresgärser. Beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 3 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 22 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader Kommunstyrelsen föreslår vidare Kommunfullmäktige att besluta om en anpassning till en generellt sett mer marknadsmässig nivå på borgensavgiften för 215. Lån upptagna före 213 med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på,3 %. Nya lån bör behandlas individuellt och avgiften föreslås kunna delegeras till löpande beslut av kommunstyrelsen. Känslighetsanalys Förändringar vad gäller skattesats, invånarantal och löneutveckling påverkar kommunens kostnader och intäkter enligt följande: Förändrad skattesats med 1 krona motsvarar cirka 22 mnkr 1 invånare motsvarar s cirka 4,9 mnkr Löneökning med 1 % innebär ca 1,7mnkr 5 6

7 Beräkningsförutsättningar Uppräkning Volymkorrigeringar enligt verksamhets prognoser för Barn och utbildning, Vård och omsorg samt gymnasieverksamheten. Löneökning med 2,5 % från och med april, priskompensation för köpta tjänster med 2,5 % om inte annat avtalats samt ökning med 3,5 % för gymnasieprogram. Övriga kostnader och intäkter, ingen uppräkning. Skol- och omsorgspeng Barn och utbildningsverksamheten får merparten av sina resurser genom ett resursfördelningssystem där varje barn/elev genererar ett visst belopp skolpeng, Hänsyn till volymförändringar med hjälp av befolkningsstatistik och egna beräkningar är inlagda i volymunderlaget. Skolpengen har utvärderats under året och eventuell korrigering av pengen görs först under 215, pengen i budgetunderlaget är 214 års peng uppräknad med lönekompensation 2,5 % från april. Gymnasieverksamheten är från och med 214 finansierad på motsvarade sätt som för-och grundskolan och antal elever och beräknade kostnader för de olika programmen har legat till grund för ramberäkningen Majoriteten av kommunens gymnasielever väjer ett yrkesförberedande program på gymnasiet, dessa kan vara upp till 1 tkr dyrare per år än ett studieförberedande. Äldreomsorgen och personlig assistans inom LSS har antalsberäknat sina volymer för 215 och via en omsorgspeng har ramen byggts upp i enlighet med resursramen för Barn och utbildning. Omsorgspengen är uppräknad med 2 %, utom för hemtjänst i egen regi som kvarstår på 214 års nivå. Omsorgspeng för köpta tjänster enligt avtal. Arbetsgivareavgifter PO-påslaget för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar motsvarar 214 års avgift, 38,46 %, i enlighet med SKLs bedömning. Regeringen förslag till förändringar på specialreglerna för ungdomar och äldre är inte beaktade. Beslut är inte taget i riksdagen, enligt SKLs bedömning kommer en eventuell ökning av avgiften att kompenseras under två år med ökade utjämningsbidrag. Internränta Internräntan för 215 är 2,5 % enligt SKL. Internräntan syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under hela deras ekonomiska livslängd. Resultat Uppräknade ramar, medger inga eller mycket få beviljade äskanden om resultatnivån på 2 % ska hållas. Det innebär att riktade besparingar måste göras för att uppnå resultatmålet. Resultatet för 215 utan några äskande, besparingar eller buffertar uppgår till 16 mnkr, efter justering av SIF blir det 18,5 mnkr, detta motsvarar2,5 % respektive 2,9 % av skatteintäkterna. 6 7

8 Driftsramar för nämnderna och deras ingående verksamheter Ramarna har räknats upp utifrån budget 214, alternativt med hänsyn till faktiska kostnader och intäkter och/ eller volymer inom Barn och utbildning, Vård och omsorg och gymnasieverksamheten. Hantering av de särskilda satsningar som ingick i driftsramarna 214 och som kvarstår 215, framgår i tabellen nedan med äskande till 215. Medlemsavgifterna för 215 för Räddningstjänstförbundet (SÖRF), Ystad-Österlen regionens miljöförbund har under året beslutats av respektive förbundsdirektion i samband med ägarsamråd. Sydskånska Gymnasieförbundet har från och med 214 en finansieringsmodell, som innebär att respektive medlemskommun betalar motsvarande en skolpeng för de elever som går i förbundets s skolor, övriga skolor fakturerar motsvarande belopp till hemkommunen. Sydskånska Gymnasieförbundet har i dagsläget inte lagt fram sin budget för 215, man har aviserat en höjning på 7 % av programkostnaden. Förbundet har ett beräknat stort underskott 214. I driftsramarna som visas nedan har kostnaden för gymnasieprogrammen räknats upp med 3,5 %. Ägarmöte är planerat för att diskutera förbundets ekonomi och upplösning. Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fördelar ramarna för skolpengs- och omsorgspengs finansierade verksamheter direkt till kommunstyrelsen, som månatligen ska fördela resurserna till verksamheten, enligt rapporterade verkliga volymer. Fördelen med denna resursfördelning är att ansvaret för kommunens samlade ekonomi finns hos kommunstyrelsen och nödvändiga prioriteringar och omfördelning av resurser, i händelse av ökning eller minskning av volymer, kan hanteras direkt av kommunstyrelsen eller i förkommande fall av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige att inrätta tre buffertar under kommunstyrelsen, i syfte att möta eventuella ökningar i volymer främst inom Barn och utbildning, Stöd och omsorg och gymnasieverksamheten. Ramar för nämnderna och verksamheterna framgår av tabellerna på följande sidor Alternativ 1; ingen uppräkning, resultat 24 mnkr Alternativ 2: löneuppräkning och köpta tjänster med 2,5 %, resultat 16 mnkr Alternativ 3, löneuppräkning 3 %, 2,5 % köpta tjänster, 1,5 % övrig uppräkning, resultat 14,8 mnkr Beslut: Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att driftsramar för 215 utgår från alternativ 2, med eventuella korrigeringar för särskilda satsningar och riktade besparingar. 7 8

9 Uppräkning av löner och köpta tjänster med 2,5 %, ger ökade kostnader med 14,7 mnkr eller 2,4 %. 8 9

10 Prel Driftsbudget 215 KF nya tidigare per äskade Årsbudget uppräknad anslag beslutade prel ram nämnd 214 ram satsnignar ramför ändring % Byggnadsnämnden ,9 Valnämnd , ,9 958 Överförmyndare Revision KS ej nyttjad buffert nov Skolpeng inkl volymbuffert Omsorgspeng inkl volymbuffert Buffert till KS förfogande Ksau KLK Miljöverksamhet Gymnasieverksamhet, egen adm. Sbutskott Samhällsbyggnad exkl VA Fastighetsenheten VA årets nya kapitalkostnader, avg fin Summa KS Summa KFN FN Utskott gymnasiefrågor mm Stöd och lärande Barn och utbildning Summa FN VoN Vård och omsorg 658 Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Kommunens kostnader Skatteintäkter och statbidrag Resultat 1, Avgår beräknad pensionskostnad som ingår i driftens ramar Avgår internränta som ingår i driftens ramar Pensionskostnader enl. KPA Totalt 1,9 6, Summa VON Årets uttag ur SIF 3, Kultur och fritid KFN 1,9 1,5 2,5 2,5 13, ,3 1,9 71 Räddningstjänst Gymnasieverksamhet, köp av tjänst 1,8 1, , Justerat resulat ( SIF ) % av skatteintäkter 2,4 2,4 2,4 2,5% 2,9%

11 Äskanden lagda i budgetberedningen Nedanstående återfinns en sammanställning av de äskande som lagts fram i budgetberedningen. I vissa fall är dessa resursbehov kopplade till ett verksamhetsmål och om så är fallet finns ett ja i kolumnen för Finns med i föreslagna mål 215. Satsningar som gjordes i budget 214 och som kvarstår 215 återfinns i kolumnen finns med i särskild satsning 214 Sammantaget finns nya äskande som uppgår till 16,5 mnkr. Inget av dessa är medräknade i de alternativa ramarna som presenteras i förslaget. verksamhet vad? Förtroendemanna organisationen Samhällsbyggnadsut Utskott för gymnasiefrågor mm Politikerutbildning Surfplattor till politiker KS buffert Buffert Buffert Överförmyndare Revision not. Nytt utskott 215, beräknad kostnad motsvarande 214 års KOFs utskott finns med i föreslagna mål för 215 inköp och implementation av ny teknik, beräknad kostnad Buffert till KS förfogande, ska täcka oförutsedda kostnader och ökade volymer inom gymnasiet och IFO samt ökade kostnader ny politisk organisation volymökning Barn och utbildning volymökning Vård och omsorg Personalförstärkning, ökade arvoden utökad granskning 5 Konsekvens av politiskt beslut Personalförstärkning med anledning av utökad politisk organisation med Kansliet nya utskott och en ny nämnd Konsultkostnader mm för framtagning av Varumärkesstrategi varumärkesstrategi "Tomelilla" Chefsutveckling IT system Ekonomi ja Underhållsbehov fastigheter, ska läggas på Samhällsbyggnad Fastighetsunderhåll hyreskostnaden för verksamheterna 5 % av lönekostnad, övriga 5 % finansieras inom Företagslots ram Bredband Omgång 2, enligt KS 2914:279, personalkostnader Gemensam satsning SÖSK, chefsutveckling Administrativt stöd för att hantera löneväxling, licens och implementering Konsekvens av politiskt beslut: Temporär ( )Personalförstärkning, ekonomistyrning och internkontroll, riktad mot samhällsbyggnad och de beslutade stora projekt som pågår, samt kvalitetssäkring av investeringskalkyler och övriga beslutsunderlag, tjänsten kan kombineras med sekreterauppgifter kansli Summa Sb 45 Personalförstärkning 5%, för administration mm nytt journalsystem inom vård och omsorg samt programmering av trygghetslarm Summa KLK nytt politsk äskande satsning för IT finns som särskild satning 214 och därmed uppräknad i 215 års ram 2 Nytt utskott 215, beräknad kostnad Summa politik KLK politskt beslutad 214, påverkar

12 verksamhet vad? not. politskt beslutad 214, påverkar 215 finns med i föreslagna mål för 215 finns som särskild satning 214 och därmed uppräknad i 215 års ram nytt politsk äskande satsning för Kultur och fritid 15-års jubileet Under budgetberedning inför 214 avsattes 2,5 mnkr för jubiléet, ramen för 214 blev 4 tkr, enligt lista för planerade aktiviteter 215 uppgår planerade aktiveter till 1 mnkr 1 Kultur 5 % tjänst, pedagogiska visningar till barn 2 Kulturskolan 425 tkr, dvs 5 % av 85 tkr, anslaget erhölls 214 till 5 %, komplettering av den andra hälften Kulturskolan ökade lönekostnader, semesterlöner mm 15 Motion SPI koncept ny sporthall idrottsplats, kostnad uppskattad 1 Summa KoF Stöd och lärande IFO Barnutredare, socialsekreterare samt boendestödjare, avgår 66 erh 214 som TA 89 Kvinnofrid Kriscentrum, delfinansiering av kommungemensam satsning 25 Brottsoffer/kvinnojo uren staliga medel saknas, SÖSK satsning, 9 tkr finns i ram FINSAM/Movare erhöll 5 tkr 214 i samma syfte, sades då vara en engångssatsning, är borttagen ur ramen Summa SoL 177 Barn och utbildningförstelärare Ökade lönekostnader pga. arbetsavtidsavtal 46 Modersmål Utökad modersmålsundervisning pga. ökat elevantal 25 Adminstration byskolar Personalförstärkning administrativ tjänst byskolar 5% tjänst 218,4 Specialpedagog förskola 15 % utökning, förskola, syfte att höja meritvärden, fick 3 tkr 214 i samma syfte ja 3 45 IT inköp datorer, fick 4 tkr 214 i samma syfte ja 4 Förskolan Planeringstid, fick 4 tkr 214 i samma syfte ja 4 6 SYO 5% Studie och yrkesvägledare ja 235 Summa Bou 2559,4 Vård och omsorg Äldreomsorg Arbetskläder, kosntaden kan uppgå till 9 tkr / år 6 Demensplatser Utöka demensplatser på valkyrian, kräver omförhandling, påverkar omsorgspeng, belopp oklart Biståndsbedömare lagkrav på ökad bedömning säbo fick 2 tkr 214 i samma syfte, dessa kvarstår i ramen 35 ledsagning Fler timmar till ledsagning, sociala kontakter ja 35 IT Ny teknik för effektivisering av hemtjänst mm, nya telefoner, påverkar omsorgpeng 5 Summa Voo 18 Summa totalt

13 Räkenskaper enligt alternativ för driftsramar utan särskilda satsningar och /eller riktade besparingar Resultatbudget kommunen Resultaträkning enl alternativ 2 Mnkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Av- och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Helår Budget Helår Prognos Budget ,3 125,7 13, -736,2-75,8-731,2-23, -23,3-23,4-69,9-63,4-624,6 Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat % av skatteintäkter Plan ,3-749,5-25,7-641,9 Plan ,6-768,2-27,2-658,8 438,4 18,6 1, -3, 7,1 44,3 18,1 1,9-2,3 16,6 46,7 181,9 2, -4, 16, 483,8 181,8 2, -5, 2,7 57,1 18,7 2, -7, 24,,, 7,1,, 16,6,, 16,,, 2,7,, 24, 1,1% 2,7% 2,5% 3,1% 3,5% Helår Prognos Budget Plan 216 Plan 217 Balansbudget kommunen Balansräkning Mnkr TILLGÅNGAR Bokslut 213 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anlläggningar 351,8 Maskiner och inventarier 17, Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 16,5 Summa anläggningstillgångar 385,3 381, ,5 18, 529,8 18, 55,1 18, 16,5 415,9 16,5 496, 16,5 564,3 16,5 584,6 Förråd med mera Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 23,5 52,4 29,4 13,1 118,4 2, 5 3,3 1,3 2, 7, 3,3 12,3 2, 7, 3,3 12,3 2, 8, 3,3 13,3 SUMMA TILLGÅNGAR 53,7 516,2 616,3 684,6 714,9 314,8 2, 331,4 16,6 347,4 16, 364,5 17,1 384,8 2,3 4,4 5,1 9,5 4,4 5,1 9,5 4,4 5,1 9,5 4,4 4,4 4,4 4,4 59, 12,4 179,4 59, 116,3 175,3 159, 1,4 259,4 29, 16,7 315,7 229, 96,7 325,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 53,7 516,2 616,3 684,6 714,9 64% 56% 53% 54% EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat Avsatt till pensioner Andra avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Soliditet 62% 12 13

14 Mål för god ekonomisk hushållning Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lagen beslutas och redovisas i budgeten. Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning har utarbetas av nämnder och utskott i samarbete med förvaltningen och förslagen redovisas nedan. Måluppfyllnad Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av kommunens samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmål. De finansiella målen väger tungt i denna värdering Finansiella mål för god ekonomisk hushållning Enligt nytt reglemente för resultatutjämning reserv och god ekonomisk hushållning anger att ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning, nedbrutet innebär det att tre finansiella övergripande mål beslutats: Resultatmål Kommunen ska under den senaste femårsperioden ha ett genomsnittligt positivt resultat efter balanskravjustering och före avsättning eller disponering av medel från RUR, som minst uppgår till 2 % i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift. Konsekvens: kommunen ska underplanperioden ha ett resultat som uppgår till 3 mnkr, ca 1 mnkr per år för att uppnå 2 % under Detta mål är realistiskt, men inte tillräckligt, resultat bör ligga runt 4 % per år, d.v.s. minst 2-25 mnkr i externt resolut Investeringsmål Nettoinvesteringar får under den senaste femårsperioden i genomsnitt uppgå till högst 9 % av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift Konsekvens: Under planperioden får kommunens nettoinvesteringar inte överstiga 288 mnkr, d.v.s. 9 % av 3 27 mnkr. Investeringar förväntas uppgå till 35mnkr d.v.s. 1,9 % av skatteintäkterna. Skuldmål Under den senaste femårsperioden ska självfinansieringsgraden (avskrivningar plus balanskravsresultat i relation till investeringsvolym) uppgå till lägst 1 %. Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut självfinansieras via generat kassaflöde från verksamheten, dvs. nyupplåning ska undvikas. Avgiftsfinansierad vatten- och avloppsverksamhet kan finansieras genom upptagna lån. Bedömning av påverkan av taxenivåer ska göras. Konsekvens: med både simhallsombyggnaden och renovering av Rosendal måste kommunen låna upp medel för att finansiera utgifterna. Detta innebär att självfinansieringsgraden kommer att hamna under 1 % i perioden

15 Slutsats Kommunen har idag låg skuldsättning och stora investeringsbehov därför bör kommunen: Ha ett resultatmål som överstiger genomsnittskommunen Så långt som rimligt självfinansiera investeringar Bedöma investeringsutrymmet utifrån god ekonomisk hushållning med hänsyn till de övergripande finansiella målen Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att övergripande finansiellt mål gäller under planperioden, dvs. ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning. Nettoinvesteringsnivån för planperioden får inte överstiga 1,5 % av skatteintäkterna motsvarande 21 mnkr. Verksamhetens mål för god ekonomisk hushållning 215 Förslag till verksamhetsmål 215 Nämnderna och utskotten har tillsammans med förvaltningen tagit fram förslag till mål för god ekonomisk hushållning inom sin respektive verksamhet, förslagen presenteras i detta dokument. Förslag till beslut:?????? 14 15

16 Verksamhetsområde: Kommunledningskontoret 15 16

17 Verksamhetsområde: Kultur och Fritid 16 17

18 Verksamhetsområde: Samhällsbyggnad 17 18

19 Verksamhetsområde: Stöd och lärande 18 19

20 Verksamhetsområde: Barn och Utbildning 19 2

21 21 2

22 Verksamhetsområde: Vård och omsorg 21 22

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige- Nielas Petersson (SD) Införande av en resultatutjämningsreserv. Finansrapport per 30 apri12013

Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige- Nielas Petersson (SD) Införande av en resultatutjämningsreserv. Finansrapport per 30 apri12013 KARLSHAMNS KOMMUN KALLELSE l (2) Kommunfullmäktige 2013-06-05 Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, måndagen den 24 juni 2012 kll5.00 (OBS! tiden) Ärende KS l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18

Läs mer

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo Budget 2012 Flerårsplan 2013-2014 Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. VISIONSSTYRNING 1.1 Varför visionsstyrning? 1 1.2 Vår

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Budget 2010. Flerårsplan 2011-2013. Stuga i Forsmarks bruk. Dannemora gruva, Storrymningen. Foto Hans Jivander

Budget 2010. Flerårsplan 2011-2013. Stuga i Forsmarks bruk. Dannemora gruva, Storrymningen. Foto Hans Jivander Budget 2010 Stuga i Forsmarks bruk Foto Hans Jivander Flerårsplan 2011-2013 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige 8 december 2009 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Statsbidrag mm 27% Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer