2aO * Regeringsbeslut 111: UF2008/14589/USTYR (delvis) UF2008/ 14588/PLAN (delvis) REGERINGEN. Utrikesdepartementet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2aO -12-30*061401. Regeringsbeslut 111:3. 2008-12-18 UF2008/14589/USTYR (delvis) UF2008/ 14588/PLAN (delvis) REGERINGEN. Utrikesdepartementet"

Transkript

1 2aO * Regeringsbeslut 111:3 REGERINGEN Utrikesdepartementet UF2008/14589/USTYR (delvis) UF2008/ 14588/PLAN (delvis) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Valhallavägen STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Riksdagen har beslutat om Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 07, bet. 2008/09:UU2, rskr. 2008/09:123, prop. 2008/09:1, utg.omr. 05, bet. 2008/09:UUI, rskr. 2008/09:122). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och nedan angivna anslag. VERKSAMHET Förutom relevanta regeringsbeslut ska Sidas verksamhet särskilt vägledas av riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition Gemensamt ansvar - Sveriges politik för global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2004/05:4) samt regeringens skrivelse Sveriges politik för global utveckling (skr. 2007/08:89) Utöver den återrapportering som följer av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten rapportera i enlighet med nedanstående återrapporteringskrav. 1 Mål och återrapporteringskrav Regeringens prioriteringar Sida ska redovisa hur regeringens tre tematiska prioriteringar (demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt främjande av jämställdhet och Postadress Telefonväxel E-Post Stockholm Besöksadress Gustav Adolfs torg 1 Telefax

2 kvinnors roll i utvecklingen) fått genomslag i myndighetens verksamhet, hur myndigheten inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer bidragit till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling (skr. 2007/08:89) med fokus på de sex globala utmaningarna (förtryck, ekonomiskt utanförskap, migrationsströmmar, klimatförändringar och miljöpåverkan, konflikter och sviktande situationer, smittsamma sjukdomar och andra hälsohot), och hur Sida genomför och följer upp de delar av regeringens särskilda satsningar i budgetpropositionen för 2009 (demokratisering och yttrandefrihet, klimat, mödrahälsovård, lindra effekterna av höjda livsmedelspriser) som myndigheten ansvarar för. Utöver detta ska Sida redovisa hur den av regeringen uttalade grundläggande förutsättningen för fattigdomsbekämpning i form av att skapa förutsättningar för ökad ekonomisk tillväxt i fattiga länder genom näringsliv, handel och investeringar har fått genomslag i myndighetens verksamhet. Sida ska även redovisa hur myndigheten har implementerat redovisad plan för hur myndigheten arbetar med handelsaspekter i biståndssamarbetet samt vilka effekter den fått för verksamheten. Effektivitet och kvalitet i förvaltningen och i genomförandet av utvecklingssamarbetet Sida ska bli mer resultatinriktat i genomförandet av utvecklingssamarbetet, öka andelen programstöd, inom ramen för det kvarvarande projektstödet öka andelen som använder samarbetsländernas system, minska antalet biståndsinsatser, öka insatsavtalens medianlängd och medellängd, öka insatsavtalens medianvolym och medelvolym. Sida ska redovisa åtgärder och resultat med avseende på ovanstående, resultat i relation till Parisdeklarationens målsättningar och förändring under året samt övriga åtgärder för att öka effektiviteten och kvaliteten i förvaltningen och genomförandet av utvecklingssamarbetet. Stöd, samverkan och rådgivning Sida ska delta i genomförandet av Sveriges EU-ordförandeskap, Sidan 2 av 17

3 delta i arbetet med European Development Days (EDD), inkl. att ansvara för utställningsdelen under EDD, tillsammans med Nutek samt Sveriges Kommuner och Landsting sprida erfarenheter från EU-finansierade samverkansaktiviteter i Östersjöområdet. aktivt delta i styrningen av den nordiska MR-fonden i Världsbanken samt samråda med UD inför givarmötena samt om arbetsprogrammen och fondens budget. Återrapportering Sida ska redovisa hur myndighetens verksamhet främjat kunskapsutbyte och bidragit till att sprida erfarenheter och kunnande om EU:s territoriella och gränsöverskridande program i Östersjöområdet. Redovisning av kostnader m.m. Sida ska redovisa kostnader i enlighet med tabell 1-22 och bilaga 1-3 i Sidas årsredovisning för 2007, per tematiskt område [1], för Sidas Östersjöteam redovisa, analysera och kommentara kostnader per sektor, land samt per samarbetspartner (enskilda organisationer, statliga myndigheter, regioner/kommuner och länsstyrelser), som har belastat anslaget 1 : 1 Biståndsverksamhet till följd av det finansiella villkoret : Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner. Sida ska även redovisa förvaltningskostnader för utvecklingssamarbetet totalt samt per tematiskt område, biståndsform, kanal, huvudsektor [2] och strategistyrd verksamhet [3]. [1] Med tematiskt område avses demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvinnors roll i utveckling, social utveckling och trygghet (inkl. hiv/aids), miljö- och klimat, ekonomisk tillväxt (inkl. handel och utveckling), säkerhet och utveckling, humanitärt bistånd och forskningssamarbete. [2] Avser huvudsektorer enligt Sidas klassificeringssystem. [3] Med strategistyrd verksamhet menas samarbetsstrategi för land eller region, humanitära insatser, konflikthantering, stöd till Enskilda organisationer, globala utvecklingsinsatser, forskningssamarbete och informationsinsatser. Sidan 3 av 17

4 Upphandling Sidas upphandling ska präglas av konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata aktörer enligt gällande regelverk och riktlinjer för upphandling av konsulttjänster. Sida ska redovisa utvecklingen av myndighetens upphandling av tjänster i konkurrens jämfört med Sidas köp av tjänster från andra myndigheter. Utgiftsprognoser Sida ska till Utrikesdepartementet lämna utgiftsprognoser på anslagsnivå för år i Hermes för samtliga anslag myndigheten disponerar. För år 2008 ska Sida redovisa utgiftsprognoser för vid följande tidpunkter: 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och 29 oktober. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas. Prognoserna för icke ODA-länder ska särredovisas. Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer. 2 Organisationsstyrning Fältfokus Sida ska jämfört med 2008 ha en större andel av sin personal i fält Sida ska redovisa hur myndigheten har ökat andelen utlandsstationerad personal i förhållande till totalt anställda samt hur myndigheten under åren 2010 och 2011 avser fortsätta öka andelen utlandsstationerade. Sida ska även redovisa kostnader för detta samt vilka omprioriteringar som därmed har gjorts. 3 Uppdrag Policys och strategier Sida ska under 2009 inkomma med underlag till policys och förslag till strategier inom de områden som listas nedan. Regeringen kommer under 2009 att förtydliga uppdragen. Policys - Handelsrelaterat bistånd - Klimat och utveckling - Miljö och utveckling Sidan 4 av 17

5 - Migration och utveckling -Demokrati och mänskliga rättigheter Jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen Samarbetsstrategier -Georgien -Makedonien -Turkiet -Irak -Burma -Strategi för regionalt utvecklingssamarbete i Afrika söder om Sahara -Regional strategi för Latinamerika -Landstrategin för Uganda för perioden (UD2000/1505/AF), som har förlängts att gälla till och med 31 december 2008, förlängs att gälla till och med 30 juni Landstrategin för utvecklingssamarbetet med Namibia (UD2004/15064/AF), som har förlängts att gälla fram till och med 31 december 2008, förlängs att gälla till och med 30 juni Lindstrategin för utvecklingssamarbetet med Sydafrika (UD2004/31413/AF), som har förlängts att gälla fram till och med 31 december 2008, förlängs att gälla till och med 30 juni Förhållningssättet för utvecklingssamarbetet med Somalia (UD2007/5267/AF), som har förlängts att gälla fram till och med 31 december 2008, förlängs att gälla till och med 31 december Mål- och resultatstyrningssystem Sida ska snarast införa ett enhetligt mål- och resultatstyrningssystem, inkl. system för bedömning av myndighetens biståndsinsatser samt för systematiska riskanalyser. Sida ska senast den 30 september 2009 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) redovisa hur genomförandet fortskrider. Utvecklingssamarbetets resultat Sidas ska under 2010 i en särskild bilaga till årsredovisningen för 2009 redovisa resultatet av det bilaterala utvecklingssamarbetet. Regeringen kommer under 2009 att förtydliga uppdraget. Sidan 5 av 17

6 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Med anledning av riksadagens beslut med anledning av förslagen i regeringens proposition Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (prop. 2008/09:28, bet. 2008/09:SoU3, rskr. 2008/09:38) ska Sida senast den 15 april 2009 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) redovisa en plan för hur myndigheten avser säkerställa att beaktandet av mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning inkluderas i Sidas interna arbete samt i det bilaterala utvecklingssamarbetet. Kostnader kopplade till finansiellt villkor Sida ska senast den 30 juli 2009 redovisa de kostnader som per den 30 juni 2009 har belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet till följd av det finansiella villkoret "Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner inom respektive anslagspost." FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter ( belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 1:1 Biståndsverksamhet ( Ramanslag) Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete ap.1 Humanitära insatser och ap.2 konflikthantering (ram) Informationsinsatser (ram) ap.3 Globala utvecklingsinsatser ap.5 (ram) Stöd till enskilda organisationer ap.6 (ram) Asien (ram) ap.7 Latinamerika (ram) ap.9 Afrika (ram) ap.17 Mellanöstern och Nordafrika ' ap.26 (ram) Osteuropa och Centralasien (ram) ap.26.1 Osteuropa och Centralasien, ODA- länder (ram) ap.26.2 Osteuropa och Centralasien, icke ODA-länder (ram) ap.32 Forskningssamarbete (ram) ap.33 U-krediter (ram) 0 Sidan 6 av 17

7 Villkor för anslag 1:1 ap.1 Humanitära insatser och konflikthantering Generella villkor för samtliga anslagsposter under 1:1 Medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitte DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer. Undantag får dock göras i fråga om humanitärt bistånd i Ryssland i anslutning till den väpnade konflikten i Tjetjenien och Internationella rödakorskommittens regionala delegationer. Undantag får även göras, när så bedöms vara väl motiverat, för insatser till stöd genom svenska partianknutna organisationer till demokratiuppbyggnad i länder som av DAC inte definieras som utvecklingssamarbete. Undantag från DAC:s riktlinjer om utvecklingssamarbete görs för anslagsposten 26.2 Östeuropa och Centraleuropa, icke ODA-länder. Medlen ska användas i enlighet med av regeringen fastställda strategier eller motsvarande. Utbetalningar ska ske i takt med att medelsbehov uppstår inom ramen för ingångna avtal och fattade beslut. Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en samarbetsstrategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad 2 respektive 3 år efter det att nuvarande strategi förväntas löpa ut. I de fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske mellan Sida och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Sida får utan regeringens medgivande fatta beslut om högst kronor per insats. För beslut i enlighet med regeringsbeslut om strategistyrd verksamhet krävs inte regeringens medgivande. Även för anslagspost 5, anslagspost 32, samt beträffande stöd till Svenska Röda Korset under anslagspost 1, får Sida fatta beslut oavsett ovanstående beloppsgräns. Sida får disponera kronor för garantier av den av riksdagen fastställda totala ramen om kronor för myndighetens garantiverksamhet. Garantigivningen innefattar utställda biståndsgarantier för u-krediter och fristående garantier samt garantier inom systemet för finansiering av utvecklingslån och garantier. Krediter finansieras från anslagspost 6, 7, 9, 17 respektive Kredit som överstiger kronor ska dock underställas regeringens prövning. Sida kan med eget yttrande hänskjuta annat ärende om utvecklingslån till regeringens prövning. Återbetalningar på lån avseende bistånds- och villkorskrediter ska redovisas mot inkomsttitel Sidan 7 av 17

8 4526 "Återbetalning av övriga lån". Erhållen ränta ska redovisas mot inkomsttitel 2394 "Övriga ränteinkomster". Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner inom respektive anslagspost. Strategier och rådsslutsatser som antagits inom,eu ska följas. Valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar finansieras över anslagsposterna 6, 7, 9, 17 och 26. Regeringsbeslut för ändamålet ska fattas i varje enskilt fall. Rekrytering och utbildning inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, i avvaktan på regeringsbeslut. När det gäller reformen om ett starkt FN på landnivå ska Sida planera för att med upp till kronor stödja FN:s gemensamma program i de länder som ansluter sig till reformprocessen. Sida kan i berörda länder överväga bidrag till den fond som upprättats för att finansiera det gemensamma programmet under förutsättning att bidragen faller inom ramen för beslutad bilateral samarbetsstrategi. Insatserna ska belasta anslagsposterna 6, 7, 9, 17 och de övriga länder där Högnivåpanelen för systemkoherens rekommendationer om systemkoherens genomförs ska Sida endast finansiera sådana FN-insatser på landnivå som är tydligt överenskomna inom det för FN gemensamma landprogrammet. Detta krav gäller dock inte insatser som finansieras via anslagsposten 1, Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet. Organisation som beviljas bidrag ska på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används av mottagare och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av verksamhet med annat land eller mellanstatlig organisation som huvudman ska ske i enlighet med avtal. Sådana avtal ska innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision av verksamhet eller verksamhetsområde. Följande insatser ska i huvudsak belasta anslagsposterna 6, 7, 9, 17 och 26.1 och i andra hand anslagsposten 1: insatser för förebyggande av och viss beredskap för främst naturkatastrofers skadeverkningar; insatser för återuppbyggnad efter större naturkatastrofer; insatser för hållbara lösningar på utdragna flyktingsituationer; insatser som främjar fred och säkerhet, inkl. FN:s säkerhetsresolutioner 1325 och 1820 om kvinnor respektive sexuellt våld samt 1612 om barn i länder där Sida är verksamt med långsiktigt utvecklingssamarbete, t.ex. dialog, försoningsprocesser, DDR samt minhantering; insatser för reformering av säkerhetssektorn; insatser för återuppbyggnad i postkonfliktsituationer. Handelsrelaterade insatser ska ske i enlighet med regeringens riktlinjer för handelsrelaterat bistånd och belasta anslagsposterna 3, 6, 17, 7, 9 och 26. Sidan 8 av 17

9 ap.1 Humanitära insatser och konflikthantering Medlen avseende humanitära insatser ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd till humanitära insatser. Även insatser i Östeuropa-får finansieras under anslagsposten. Högst kronor får användas för insatser avseende konfliktrelaterad verksamhet. Medel för den konfliktrelaterade verksamheten ska användas i enlighet med regeringsbeslut om interimistisk styrning av Sidas anslagsposter (UD2007/43979/USTYR). ap.2 Informationsinsatser Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut om interimistisk styrning av Sidas anslagsposter (UD2007/43979/USTYR). Även insatser i Osteuropa får finansieras under anslagsposten. ap.3 Globala utvecklingsinsatser Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd till globala utvecklingsinsatser. Även insatser i Osteuropa får finansieras under anslagsposten. ap. 5 Stöd till enskilda organisationer Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut om interimistisk styrning av Sidas anslagsposter (UD2007/43979/USTYR). ap.6 Asien Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande. ap. 7 Latinamerika Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande. ap. 9 Afrika Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande. ap. 17 Mellanöstern och Nordafrika Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande. ap.26.1 Östeuropa och Centralasien, ODA-länder Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande. Sidan 9 av 17

10 ap.26.2 Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande. ap.32 Forskningssamarbete Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut om interimistisk styrning av Sidas anslagsposter (UD2007/43979/USTYR). Aven insatser i Osteuropa får finansieras under anslagsposten. 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag) Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete ap.l Sida (ram) Villkor för anslag 1:2 ap.1 Sida Belopp för icke ODA-länder ska vara högst kronor, varav högst kronor får användas för Sidas Östersjöteam. Redovisningen ska uppdelas på ODA-länder respektive icke ODA-länder. Sida får lämna kreditgarantier för lån till personal inom en ram på kronor. För täckning av statens kostnader för förluster på grund av infrianden av garantiåtaganden ska en avgift om 1 procent av vid betalningstidpunkten utestående belopp årligen i förskott betalas till staten. Eventuella förluster på grund av sådan garanti ska belasta anslaget 1:2 ap.1 Sida. Utlåning får ske i huvudsaklig överensstämmelse med Sidas skrivelse den 4 maj Sida får bedriva verksamhet vid sektionskontor på följande platser: Bamako (Mali), Chisinau (Moldavien), Dusjanbe (Tadzjikistan), Kabul (Afghanistan), Kigali (Rwanda), La Paz (Bolivia), Managua (Nicaragua), Monrovia (Liberia), Ouagadougou (Burkina Faso), Phnom Penh (Kambodja), Pristina (Kosovo), Tbilisi (Georgien), Tegucigalpa (Honduras), Tirana (Albanien). 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag) Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete ap.6 Reformsamarbete i Osteuropa (ram) Sidan 10 av 17

11 Villkor för anslag 2:1 ap. 6 Reformsamarbete i Östeuropa Medlen under anslagsposten får användas endast i enlighet med OECD:s biståndskommitte DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får lämnas endast till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer. Medlen ska användas i enlighet med av regeringen fastställda strategier eller motsvarande. Sida får inom ramen för insatser av regional karaktär även finansiera verksamhet i Centralasien. Utbetalningar ska ske i takt med att medelsbehov uppstår inom ramen för ingångna avtal och fattade beslut. Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en samarbetsstrategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad 2 respektive 3 år efter det att nuvarande strategi förväntas löpa ut. I de fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske mellan Sida och UD. Sida får utan regeringens medgivande fatta beslut om högst kronor per insats. För beslut i enlighet med land- och samarbetsstrategi eller motsvarande krävs dock inte regeringens medgivande. Sida får använda kronor för finansiering av enskilda organisationers verksamhet, i enlighet med det mål och de villkor som anges för anslagsposten 1:1.5. Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner inom respektive anslagspost. För valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar ska regeringsbeslut för ändamålet fattas i varje enskilt fall. Rekrytering och utbildning inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Utrikesdepartementet i avvaktan på regeringsbeslut. Krediter får finansieras från anslaget på samma villkor som gäller under utgiftsområde 7, anslag 1:1 Biståndsverksamhet. Organisation som beviljas bidrag ska på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används av mottagare och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av verksamhet eller verksamhetsområde med annat land eller mellanstatlig organisation som huvudman ska ske i enlighet med avtal. Sådana avtal ska innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision av verksamhet eller verksamhetsområde. Sidan 11 av 17

12 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan 1:11 Samarbete inom Ostersjöregionen ( Ramanslag) Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete ap.l Samarbete inom Östersjöregionen (ram) ap.1.1 Sidas Östersjöteam (ram) ap.1.2 Samarbete inom miljöområdet (ram) ap.1.3 Samarbete inom området mänskliga rättigheter (ram) Villkor för anslag 1:11 ap. 1.1 Sidas Östersjöteam Medlen omfattar samarbete med Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland (i första hand S:t Petersburg, Leningrads- och Kaliningrads län). Medel får användas för i första hand kontakt- och informationsarbete på miljö- och energiområdet, sociala området samt inom civil säkerhet samt för insatser med syfte att förbereda och underlätta genomförandet av EU:s Östersjöstrategi. ap. 1.2 Samarbete inom miljöområdet Medlen ska främst avse investeringar i nordvästra Ryssland. ap. 1.3 Samarbete inom området mänskliga rättigheter Medlen ska i första hand användas för insatser i norra Kaukasus. 4.3 Finansiella villkor Finansiella villkor för anslaglanslagsposter Utgiftsområde 05 Internationell samverkan Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2009 Indrag av anslagsbelopp 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen ap % 0 ap % 0 ap % 0 Belopp angivna i tkr Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Sidan 12 av 17

13 Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2009 Indrag av anslagsbelopp 1:1 Biståndsverksamhet ap.1 0 3% 0 ap.2 0 3% 0 ap.3 0 3% 0 ap.5 0 3% 0 ap.6 0 3% 0 ap.7 0 3% 0 ap.9 0 3% 0 ap % 0 ap % 0 ap % 0 ap % 0 ap % 0 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ap %1 0 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa ap.6 0 3%1 0 Belopp angivna i tkr Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Omfördelning av anslagssparande Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Omfördelning från anslag/apl Omfördelning till anslag/ap2 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 8:2 ap.2 l 1:2 ap.1 Belopp (tkr) Belopp andel (%) 100 % 1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur 2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur Sidan 13 av 17

14 4.3.5 Bemyndiganden Utgiftsområde 05 Internationell samverkan Anslag/ap Bemyndiganderam 1: 11 Samarbete inom Östersjöregionen Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår ap ap ap Belopp angivna i tkr Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd Anslag/ap :1 Biståndsverksamhet Bemyndiganderam Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap ap :1 Reformsamarbete i Östeuropa ap Belopp angivna i tkr 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (en] 20 budgetlagen) Räntekontokredit (enl 21 budgetlagen) Övriga kreditramar (enl 23 budgetlagen) Belopp angivna i tkr Sidan 14 av 17

15 5.2 Utbetalningsplan Till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp Summa Belopp angivna i tkr Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes disposition enligt detta regleringsbrev är: 1:2 ap.1 Sida 6 Avgifter och bidrag 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Verksamheten vid Civil Society Centre i Härnösand samt internationell rekrytering och kompetensutveckling får delfinansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Sida, dock ej i de fall som avses i 15 avgiftsförordningen (1992:191). Sida disponerar inkomsterna från Civil Society Centre i Härnösand och internationell rekrytering och kompetensutveckling. Sidan 15 av 17

16 UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET Med undantag från förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning medges Sida att inneha konto i affärsbank för brådskande kontantutbetalningar, för betalningar av remburser och för överföringar av medel till ambassaderna. Eventuell räntegottgörelse avseende detta konto ska bokföras på inkomsttitel 2811, Övriga inkomster av statens verksamhet. Kravet i 21 f förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på myndigheter inom Utrikesrepresentationen. ÖVRIGA BESTÄMMELSER Sida ska för respektive garantityp redovisa garantiåtaganden i enlighet med Riksgäldskontorets rekommendationer om gemensam kostnadsoch riskredovisning (dnr 2004/641). På,regeringens vägnar 411^f Gunilla Carlsson i' Joachim Waern 1J Sidan 16 av 17

17 Kopia till SB Presschefen UD UD-RS UD-AF UD-AME UD-ASO UD-EC UD-EKO UD-EU UD-FIM UD-FMR UD-IH UD-MENA UD-MK UD-MU UD-NIS UD-PIK UD-UP Fi-BA Fi-IA Försvarsdepartementet Näringsdepartementet Miljödepartementet Riksdagen-Utrikesutskottet Ekonomistyrningsverket Exportkreditnämnden Folke Bernadotteakademin Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete Nordiska Afrikainstitutet Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi Riksgäldskontoret Riksrevisionen Svenska institutet Swedfund International AB Sidan 17 av 17

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. 1 Mål och återrapporteringskrav

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. 1 Mål och återrapporteringskrav r REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 118 2010-03-31 N2009/9577/KLS (delvis) N2010/2079/TE N2010/2314/TE Trafikverket 781 89 BORLÄNGE Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Trafikverket

Läs mer

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015. Tomas Brundin

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015. Tomas Brundin Regeringsbeslut III:1 UF2010/34078/UP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer

Läs mer

RiR 2009:4. Swedfund International AB och samhällsuppdraget

RiR 2009:4. Swedfund International AB och samhällsuppdraget RiR 2009:4 Swedfund International AB och samhällsuppdraget ISBN 91 978 7086 176 5 RiR 2009:4 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Regeringen Utrikesdepartementet Datum 2009-05-18 Dnr 33-2008-0196

Läs mer

EU-bistånd. från utbetalning till utveckling. av Christian Holm. www.hjalmarsonstiftelsen.se

EU-bistånd. från utbetalning till utveckling. av Christian Holm. www.hjalmarsonstiftelsen.se EU-bistånd från utbetalning till utveckling av Christian Holm www.hjalmarsonstiftelsen.se Rapporten är skriven av Christian Holm för Jarl Hjalmarson Stiftelsen Jarl Hjalmarson Stiftelsen 2009 EU:s bistånd

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna Regeringsbeslut IV:15 Socialdepartementet 2013-12-19 S2012/2774/SFÖ S2013/1408/SFÖ S2013/8584/SAM länsstyrelserna Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna 5bilagor Riksdagen har beslutat

Läs mer

Bistånd genom internationella organisationer

Bistånd genom internationella organisationer en granskningsrapport från riksrevisionen Bistånd genom internationella organisationer UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet rir 2014:24 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Zambia. juli 2008 december 2011

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Zambia. juli 2008 december 2011 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Zambia juli 2008 december 2011 ~ - Regerings Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 115 53 Stockholm Samarbetsstrategi för

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige.

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige. Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige Juni 2010 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 DEFINITIONER... 4 DEL I: MÅL OCH BEDÖMNINGSKRITERIER...

Läs mer

Svensk strategi för. Multilateralt utvecklingssamarbete

Svensk strategi för. Multilateralt utvecklingssamarbete Svensk strategi för Multilateralt utvecklingssamarbete Beställning av UD:s informationsmaterial UD:s webbplats: www.ud.se E-post: information-ud@foreign.ministry.se Telefon (växel): 08-405 10 00 Layout:

Läs mer

Bistånd genom svenska organisationer

Bistånd genom svenska organisationer 2013:2 Bistånd genom svenska organisationer En översyn av ramavtalssystemet MISSIV DATUM DIARIENR 2013-02-27 2012/98-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-29 UF2012/21821/UD/UP Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

EA 2015. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18

EA 2015. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18 EA 2015 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18 ESV 2015:18 EA 2015 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet Bestämmelser om finansiering, betalnings- och räntefrågor,

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit RiR 2010:15 ISBN 978 91 7086 224 3 RiR 2010:15 Tryck: Printgraf, Hägersten 2010 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum: 2010-06-15 Dnr: 33-2009-0898 Riksrevisionen har granskat. Resultatet av granskningen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut VI:1 Socialdepartementet 2014-12-19 S2014/6917/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

Näringslivet och biståndet

Näringslivet och biståndet rapport 8. 2014 Näringslivet och biståndet en uppföljande kartläggning om öppenhet, utvärderingar och bundenhet i svenskt bistånd 2011 2014. Innehåll Förord 3 Diakonias och Svenska kyrkans slutsatser och

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Pluralism. Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete

Pluralism. Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete Pluralism Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete Produktion: Enheten för utvecklingspolitik och UD:s informationstjänst/svensk Information

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Multi-bi-finansiering

Multi-bi-finansiering Multi-bi-finansiering - utvärdering av beredning inför beslut SADEV REPORT 2011:1 SADEV Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete Box 1902, 651 19 Karlstad SADEV REPORT 2011:1

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer