BÅTDAGSPROTOKOLL 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÅTDAGSPROTOKOLL 2009"

Transkript

1 Datum BÅTDAGSPROTOKOLL 2009 Närvarande klubbar: Carlscrona Båteskader Guövikens BK Hasslö BF Jernaviks SS Jämjö BK K-na Blekingeke SK Från: Sammanträde med Blekinge båtförbunds K-na Motorbåt SK medlemsklubbar- o sällskap Lyckeby BS Norje BK Tid: kl 1900 Nättraby BK Ronneby MK Ronneby SS Saxemara BK Plats: Folkhögskolan i Bräkne-Hoby Slättanäs BS Sunna BK Sunna BK Svaneviks Brf Sölvesborgsvikens BK Tallebryggans BK Trummenäs BK Förbundsordföranden Tommy Engvall hälsade Blekinge Båtförbunds de 19 närvarande klubbars 31 ombud för välkomna till 40-års jubilerande BBF:s Båtdag Ordf förklarade därefter 2009 års Båtdag för öppnad. 1. Upprop och fastställande av röstlängd. Förbundssekreteraren förrättade upprop och röstlängd fastställdes efter justering. Föredragningslistan ändras så att par 9 omfattar a och b. Även så att ordet stadgeändring tas bort och ersätts med FÖRSLAG FRÅN FS (Prop. Om avgiftshöjning) och sätts in under pkt 8 dvs innan Pkt 9a FASTSTÄLLANDE AV INKOMST - OCH UTGIFTSSTAT. Fullmakter och röstlängd bifogas som bilaga till protokollet. 2. Val av Båtdagens ordförande och sekreterare. Valdes Tommy Engvall, Slättanäs BS som ordförande och Lars Erik Blomqvist, Lyckeby BS som sekreterare vid årets Båtdag. 3. Båtdagens behöriga utlysande. Fastställdes att Båtdagen var behörigen utlyst. 4. Val av justeringsmän. Valdes som justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera Båtdagens protokoll, Lars Ronnje, KMS och Knut Nilsson, Saxemara BK samt tillika vara rösträknare.

2 5. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse. Upplästes och godkändes. Redovisades bokslut för 2009, vilket biläggs protokollet. Beslut: Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 6. Revisorernas berättelse. Ordföranden, föredrog revisionsberättelsen. Upplästes och föreslogs ansvarsfrihet. 7. Beslut om ansvarsfrihet. Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, 2009 Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 8. Förslag från FS. På uppdrag av Vårmötet 2008 förelades en proposition fr FS ang avgiftshöjning. Beslut: Fastställes. Propositionen bifogas protokollet. 9a. Fastställande av inkomst o utgiftsstat för Kassören, Hans Knutsson föredrog FS förslag till budget till verksamhetsåret Båtdagens beslut: Budgeten fastställdes (bifogas protokollet). 9b. Val av förbundsstyrelse för Till kassör för 2 år föreslogs: Till ledamöter för 2 år föreslogs: Hans Knutsson, Jernaiks SS, omval. Lars Erik Blomqvist, Lyckeby BS omval. Bennet Borgkvist, Norje BK, omval. Christer Friedh, Guövikens BK, omval. Per Myrbeck, Slättanäs BS, omval. Till ledamot för 1 år föreslogs: Jonny Olsson, Edenryds BK, nyval, fylln.val. Beslut: Förslagen fastställs att ingå i förbundsstyrelsen.

3 10. Val av revisorer. Till revisor för 2 år föreslogs: Till revisorsuppleant för 1 år föreslogs: Beslut: Förslagen fastställs. Jan Svensson, Jernaviks SS, omval. Jan-Olof Ahlström, Ronneby MK, omval. 11. Val av valberedning. Till Valberedning för 1 år föreslogs: Beslut: Förslagen fastställs. Lennart Fryklund, Edenryds BK, omval Kjell Amilon, Ronneby SS, nyval. 12. Val av kommitteer och kontaktmän. Att ingå i ungdomskommittén föreslogs: Emil Bjäreborn, Ronneby SS, omval tillika, sammankallande. Övriga adjungeras av kommittén Till att ingå i övriga kommittéer föreslogs: Besiktningskommittén: Försäkringskommittén: Miljökommittén: Hamnkommittén: Sjösäkerhetskommittén: Båtradiokommittén: Tävling/eskaderkommittén: Rorsman/kontaktman: Seglarorganisationerna/kontaktman: Knut Nilsson, Saxemara BK. Tommy Engvall, Slättanäs BS. Bennet Borgkvist, Norje BK. (Sk) Anita Zeilath, Pukaviks BK. Joanna Haraldsson, Pukaviks BK. Uppdrogs åt nya förbundsstyrelsen att vid konstitueringen utse övriga ledamöter till kommittéerna.. Beslut: Förslagen fastställs. Inget inkommet. 13. Inkomna motioner, förslag och framställningar.

4 14. BBF:s årsprogram års program föredrogs. Årsprogrammet kommer att läggas ut på hemsidan och ändras allt eftersom datum fastställes. Vid lämpligt tillfälle skickas till klubbarna/sällskapen. Beslut: Årsprogrammet för 2010 fastställdes och biläggs protokollet. 15. Information från SBU/BBF. Informerades om att Nfb troligen kommer att försvinna och deras uppgifter läggs på nya Transportstyrelsen. Flytvästfrågan: Skall finnas till alla ombord, Nfb vill att alla ombord skall ha påtagen flytväst under gång. Toalettfrågan: Ej tömning av toa-avfall närmare kusten en 500 mtr, ej på inre vatten. Toalettmöjlighet bör kommunen ansvara för främst på välbesökta öar o naturhamnar, där även mindre båtar, utan egen toa, besöker. Nykterhet: SBU vill att man ensar reglerna inom Norden så att exvis alla har samma promillegräns (0,5). Båtkörkort: SBU:s förslag är 7 mtr, 7 knop o 15 år. Beslut kommer att tas troligtvis under hösten, att gälla från 2011 för att vara ett obligatorium Ingen sk eftergift typ 55+ skall lämnas. Båtar med hastighet överstigande 25 knop erfordras höghastighetscertifikat. Momsfrågan: Togs upp diskussion om hur klubbarna skall hantera momsfrågan för allmännyttiga o ideella föreningar. FS fick i uppdrag att skriva till SBU och begära att man nogsamt bevaka frågan. I övrigt informerades om att BBF aktivt deltager i Arkipelagrådet, Forumet Båtturismens utveckling i Blekinge typ gästhamnar mm. Projektet Rollsö som naturreservat, tillsammans med Båtsam i Karlskrona. Vattendirektivet. Lsty miljöenhet har ett annat tempo nu än tidigare och är väldigt måna om att BBF o båtfolket är med på tåget (båten). 16. Information från BBF:s besiktningsansvarige. Informerades vad som hänt inom säkerhetsbesiktningen i Blekinge. 20-talet Blekingska båtar har besiktigats under Inom SBU har ytterliggare drygt 300 båtar under året genomgått säkerhetsbesiktning. Under våren avhölls sedvanlig BBF-konferens för miljöombud, försäkringsombud och besiktningsmän. FS planerar motsvarande under 2010.

5 17. Information ang Svenska Sjö AB:s båtklubbförsäkring. T Engvall informerade att i och med den i fjol höjda SBU-avgiften, ingår en numera olycksfallförsäkring för samtliga medlemmar i klubbarna o förbundet. Dvs för alla som ingår i SBU:s medlemsregister. Orienterades om att ev. ickemedlem som är medhjälpare vid arbetsdag, vaktlag, hamnfest motsv. vid av klubben planerad verksamhet åtnjuter samma försäkringsskydd (olycksfallsförsäkring) som medlem bara han/hon är antecknad i vaktlistan/loggen. En ickemedlem /medlem som hjälper till vid planerad sjösättning/upptagning har också samma skydd, förutsatt att han/hon är uppsatt på aktivitetslistan. Försäkringen gäller alla schemalagda aktiviteter. Vb deltagare i BBF:s Sjösportläger är det därför viktigt att deltagaren är med i nämnda register och helst ser BBF att Sjösportlägret finns på klubbens verksamhetsplan. 18. Information fr BBF:s Ungdomskommitté. Sjösportlägret genomfördes planenligt på Marinens fritidsläger, Skönstavik. Kommittén hade för 2009 lagt lägret på olika nivåer, som tidigare och det visade sig även i år fungera väl. Så det blir ett koncept som skall gälla framgent. Detta för att lägga olika nivåer på utbildningen där ex vis de äldre får mera en navigationsinriktat läger och de yngre mera sjövett och hur man vistas i skärgården års läger kommer att ligga i prel v 30. Återkommande problem är följebåtar som måste raggas upp, borde kunna samordnas med andra klubbar så att BBF kunde få låna/hyra. Sjösportlägret i sig har en stor funktion att fylla så att de yngsta deltagarna får en hum om det där med sjön. Allra helst nu när det blir körkort. Likaså skall det inte ses som en konkurerande verksamhet till klubbarnas egna läger, seglarskolor motsv utan snarare en möjlighet och komplement till den egna verksamheten. BBF ser helst att man i resp. klubbtidning har en blänkare om detta. 19. Avslutning. Förbundsordföranden meddelade att Trafik-Bores vpr (Seniorpriset)gått till Lars Olof Janzén, Karlskrona Jolleklubb för hans insatser inom Båtlivet i Blekinge och främst då för ungdomsverksamheten inom den egna klubben. LO har under alla år varit en hängiven seglare och är känd för sitt engagemang. Tyvärr var han pga sjukdom förhindrad att närvara. Valberedningen tackades också för de gångna åren för det gedigna arbete de utfört. Som sista punkt på programmet så föreslog Kjell Amilon att BBF, SXK och BSF skulle finansiera inköp av en defibrillator som skall skänkas till SSRS i Blekinge för att placeras på ett av de fartyg som ännu inte har sådan ombord. Kjell förevisade defibrillatorn gm att låta T Engvall genomföra, på en docka, endast med instruktionsröstens hjälp, utföra en livräddande insats. Beslutades: BBF står för 1/3 av kostnaden.

6 19. Avslutning, forts. Förbundsordföranden tackade de närvarande för visat intresse och en givande Båtdag samt önskade även Ett Gott Nytt Båtår samt på återseende 2010 BBF:s Båtdag 2009 förklarades för avslutat. Vid protokollet:... L E Blomqvist Förbundssekreterare Justeras:... Tommy Engvall Förbundsordförande. Lars Ronnje KMS Knut Nilsson Saxemara BK

7 FÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN Förbundsstyrelsen sammanträder 1:a helgfria måndagen kl 1900, varje månad utom juni, juli, augusti och december. Prel Mars SBU:s Barn- ungdomskonferens. 10 Mars SBU:s Båtting på båtmässan i Älvsjö Mars Prel. SBU:s Besiktnings- o miljökonferenser. 27 Mars BBF:s Besiktnings, Miljö o Försäkringskonferenser April Båtriksdagen. 15 April BBF:s Vårsammanträde. Prel Juni Ungdomsledarträff. Prel Juli BBF:s Sjösportläger. 18 Nov BBF:s Båtdag/årsstämma

8 Budget 2010 INTÄKTER Budget/09 Utfall/09 Budget/10 Klubbavg Bidrag Infobladet Besprot Utbild/läger BBF Eskader Reseers SBU Ränteintäkter BBF Jubileum Övr bidrag Summa intäkter: KOSTNADER Inköp/inventarie Avg SBU Representation SBU Riksd/konf Möten Infobladet BBF Eskader Utbild/läger Övr främmande tjänster Resa BBF Resa SBU Hyra El Tfn Försäkringar Kontorsmtrl Trycksaker Uh/service/dator Porto Bankkostnader Medl.avg Övr.kostn. Inkl BBF jubileum Skatt Förbrukning Summa kostnader

BÅTDAGSPROTOKOLL 2008

BÅTDAGSPROTOKOLL 2008 Datum 2008-11-21 BÅTDAGSPROTOKOLL 2008 Närvarande klubbar: Guövikens BK Hasslö BF Jernaviks SS Jämjö BK K-na Blekingeke SK Från: Sammanträde med Blekinge båtförbunds K-na Motorbåt SK medlemsklubbar- o

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 7 mars 2013 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 7 mars 2013 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 7 mars 2013 på Vikens Hemgård Kvällen startade med att Johan Ehrensvärd (försäljningschef) och Per Svenonius (portföljförvaltare)

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk

Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk Bakgrund Den 27 mars 2010 förändrades Mathias Bissen Larssons liv på en sekund. Mathias hade haft ruggig huvudvärk i några dagar, och föll ihop hemma på hallgolvet

Läs mer