Årsredovisning Beslutad i Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Beslutad i Kommunfullmäktige

2 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 97% 95% 97% 100% Resultat II egenfinansiering, nettoinvesteringar 395% 349% 46% 47% 80% Soliditet eget kapitals andel av totala tillgångar 24,6% 33% 30% 35% 34% Balanslikviditet Omsättningstillg. i förhållande till kortfristiga skulder 127% 145% 135% 158% 166% Lånefinansieringsgrad % låneskuld i förhållande till anläggningstillgångar 58% 59% 61% 63% 66% Antal invånare 31/ BALANSRÄKNING per invånare Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Skulder Summa skulder och eget kapital

3 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Kommunstyrelsens ordförande... 5 Fakta om Lessebo kommun... 6 Ekonomisk översikt Resultaträkning Finansieringsanalys Balansräkning Noter, mkr Driftredovisning Investeringsredovisning Sammanställd redovisning Personal Avstämning av verksamhetsmålen Kommunstyrelsen Teknisk nämnd Plan- och miljönämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Lönesamverkan - HUL Affärsdrivande verksamhet Redovisningsprinciper Ord och begreppsförklaringar Förteckning investeringsprojekt... 76

4 Förvaltningsberättelse Inledning Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2013 års räkenskaper. Redovisningslagen för kommuner betonar vikten av en god ekonomisk hushållning, balanskravet och övergripande redovisningsprinciper - god redovisningssed. Vidare anger lagen minimikrav på utformningen av årsredovisningen samt att Rådet för kommunal redovisning utger rekommendationer. Dokumentet delas i tre berättelser; Förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning, finansieringsanalys för kommunen och sammanställd redovisning jämte noter Nämndernas verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Under verksamhetsåret har två uppföljningar upprättats, i form av resultatinformation, och redovisats till kommunfullmäktige. Årsredovisningen är en väsentlig del av kommunens resultatinformation. Den ger upplysning om kommunens och kommunkoncernens verksamhet (återfinns i sammanställd redovisning) och finansiella situation. Årsredovisningen vänder sig i första hand till kommunfullmäktiges ledamöter, övriga förtroendevalda samt övriga intressenter. För samtliga koncernbolag finns också separata årsredovisningar. Resultatet av den kommunala verksamheten sker genom uppföljning av verksamhets- och finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning. Den finansiella redovisningen koncentreras på det ekonomiska resultatet; skillnaden mellan intäkter och kostnader vilket redovisas i den ekonomiska översikten. Årssammanfattning och händelser av väsentlig betydelse Lessebo Fjärrvärme AB har gjort 2 st. värderingar av anläggningstillgångar, vilket har inneburit nedskrivning med 55 mkr. Därtill har Lessebo kommun gjort nedskrivning av andelar i fjärrvärmebolaget. Sammanlagt påverkar detta kommunens resultat med 70 mkr i nedskrivningskostnader. Under året har fyra kommuner (Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö), bildat ett regionalt IT-bolag, Wexnet AB där Lessebo kommun äger 5,12%. Bolaget ska vara en ledande aktör i regionen när det gäller infrastrukturför informationsöverföring och att bolaget ska erbjuda sina kunder IT-kommunikation i öppet nät genom en välbyggd infrastruktur som gör regionen mer attraktiv att bo och bedriva näringsverksamhet i. Årets Resultat, koncernen -45,8 mkr Årets Resultat, kommunen -45 mkr efter nedskrivningar med 72,8 mkr. Enligt upprättad avstämning av balanskrav redovisas ett resultat (se not balanskravsavstämning) på 27,3 mkr. Nettoinvestering uppgår till 12,7 mkr för kommunen och 19,9 mkr för koncernen. Soliditeten uppgår till 24,6 % (32,6 %). Nämndernas budgetöverskott uppgår till 7,3 mkr. Nettokostnadernas andel av skatteintäkten, exklusive jämförelsestörande poster och finansnetto, uppgår till 95,3 % (97,1 %). 4 Förvaltningsberättelse Lessebo Kommun

5 Kommunstyrelsens ordförande Året som gått 2013 var ytterligare ett händelserikt år på många sätt och det är dags att titta i backspegeln och summera året som gått och allt det som vi tillsammans har åstadkommit i Lessebo kommun. Den ekonomiska utvecklingen har under året varit relativt svag och återhämtningen sker successivt. Utfall på skatteintäkter och kommunens befolkningsutveckling är viktiga faktorer. Dessa styr vilka resurser vi har till förfogande för verksamheterna. Vi kan konstatera att 2013 inte har vikande befolkningsunderlag utan en liten befolkningsökning vilket vi ser som mycket positivt. Under året genomfördes en utveckling av vår budgetprocess som startade våren 2012 där budgeten beslutades under juni månad. Nämnderna fick därmed längre tid på sig att hantera den budget som var beslutad. Vi kan konstatera att med detta sätt att arbeta kan vi diskutera hur vi skall hantera de medel vi har och inte diskutera de medel vi inte har. Vi har också kraftfullt dragit ner på investeringstakten och den måste även under ett antal år ligga på en låg nivå, vi ska istället amortera på vår låneskuld. Vi har också under året genomfört en SKL-analys av kommunens ekonomska läge, detta är ett bra verktyg för hur vi skall resonera inför budget Den fjärrvärmeutbyggnad som var planerad i samtliga orter är klar. Vi har också bildat ett bredbandsbolag med Växjö, Tingsryd och Alvesta. Syftet med bolaget är att det ska vare en ledande aktör i regionen när det gäller infrastruktur för informationsöverföring och skall erbjuda sina kunder IT-kommunikation i ett öppet nät. Detta är ett bra konkurrensmedel för nya företagare och invånare. Under 2012 har kommunfullmäktige antagit en ny vision för Lessebo kommun. Under 2013 har vi tagit fram mål och strategier för att nå upp till vår vision och för att ytterligare öka antalet nöjda invånare. För att ytterligare förstärka vår inriktning på energi- och miljö-området har vi under året arbetat fram en energi- och miljöplan som visar att Lessebo kommun strävar mot ett hållbart samhälle ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi vill skapa en god livskvalitet och god hälsa för nuvarande och kommande generationer. Vi har även under våren beslutat om den värdegrund som skall stå för Lessebo kommun. Vi kan konstatera att en gemensam riktning är avgörande för att gemensamma resultat ska uppnås. Vi lever i en alltmer föränderlig värld och uppoch nedgångar i konjunkturen avlöser varandra i en allt snabbare takt. Tidigare har det varit god fart i regionens näringsliv och många företag letade efter rätt kompetens till sitt företag. Under 2013 har vi kraftfullt arbetat med efterdyningarna av de varsel och den arbetslöshet som inträffade Lessebo kommun valde då att gå in och arbeta mer proaktivt än vad många andra kommuner vanligtvis gör i samband med varsel. Vi startade ett samverkansprojekt som vi kallar Samverkan Lessebo där vi har samlat flera aktörer med stor kompetens. Arbetsförmedlingen, omställnings-, utbildnings-, starta eget-företag, fackliga företrädare och representanter från näringslivet både lokalt och regionalt. Detta har medfört att vi med kraft kan arbeta för att alla ska komma i sysselsättning. Med glädje kan vi konstatera att den totala arbetslösheten har minskat med ca 2-procentenheter och ungdomsarbetslösheten med 5,6 procentenheter under Dock har vi fortfarande hög arbetslöshet i vår kommun och kommer därför att fortsätta med samverkansprojektet även under I en lågkonjunktur är det väl så viktigt att arbeta med integrationsfrågor så kommunen har därför startat upp ett projekt, Integration Lessebo. Kick-offen skedde den 13 december då vi samlades i Folkets Hus och där invånare från 13 nationer bjöd på sin speciella mat det bjöds även på sång och musik från fler nationer. Under 2014 arbetar vi vidare med projektet i form av att involvera näringsliv och föreningar i vår kommun. Under året har både kommunen och privata entreprenörer sett möjligheten till att bygga nya bostäder i vår kommun. Under 2014 skall vi sälja tomter till privat byggherre som skall bygga och sälja bostäder till privatpersoner. Vi kommer också att sälja 11 attraktiva sjönära tomter i Hovmantorp där det ges möjlighet att bygga villor. Vår kommun är en pendlarkommun, mitt i Linnéstråket mellan två större orter, därför skall vi värna, belysa och utveckla den trygghet och bra boende vår kommun kan erbjuda. Som avslutning vill jag säga att det är viktigt för framtiden att se till helhetsperspektivet i en långsiktig hållbar utveckling. För att våra invånare skall se attraktivt på vår kommun måste det finnas inriktning på ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. Det är viktigt att det finns en samverkan tvärsektoriellt, där kommunen, bostadsbolaget och näringslivet samarbetar ur ett helhetsperspektiv. Allt hänger ihop. Monica Widnemark Kommunstyrelsens ordförande Lessebo Kommun Kommunstyrelsens ordförande 5

6 Fakta om Lessebo kommun Kommunens befolkningsutveckling År Antal invånare Kommunens areal Landareal Vattenareal 410 kvm 44 kvm Bostadsbyggande 2013 Färdigställda lägenheter totalt 0 varav småhus 0 varav marklägenheter Antal invånare Utdebitering 2013 Kommunen 22,20 Landstinget 10,65 Församlingen (medeltal) 1,60 Mandatfördelning Socialdemokraterna 16 Moderaterna 7 Centerpartiet 5 Vänsterpartiet 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 2 Folkpartiet 1 Totalt 35 Folkmängd Män (4 070) Kvinnor (3 942) Folkmängd i församlingar Lessebo (2 735) Hovmantorp (3 268) Ekeberga (1 049) Ljuder 943 (960) Åldersfördelning år 595 (589) 7-20 år (1 396) år (4 185) (1 842) Befolkningsförändringar 2013 Födda 81 (70) Döda 82 (92) Inflyttade 656 (497) Utflyttade 611 (541) 6 Fakta om Lessebo kommun Lessebo Kommun

7 Lessebo kommuns organisation Kommunfullmäktige är Lessebo kommuns högsta beslutande organ. Kommunen ger service inom en mängd olika verksamhetsområden. Om inget annat anges ägs bolagen av Lessebo kommun till 100 %. Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Kommunstyrelse Teknisk nämnd AB Lessebohus Plan- och miljönämnd Gemensamma nämnden för lönesamverkan HUL Barn- och utbildningsnämnd Kommunalförbund Räddningstjänst Östra Kronoberg RÖK 25,7% Socialnämnd Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB 51 % Valnämnd Lessebo Fjärrvärme AB Överförmyndare AB Lessebo Fastigheter AB Kyrkebyn 3 Lessebo Kommun Fakta om Lessebo kommun 7

8 Foto: Lazslo Mag Foto: Lessebo kommun Om Lessebo kommun Lessebo kommun ligger i hjärtat av det småländska Glasriket och har ett gynnsamt läge mellan städerna Växjö och Kalmar. Vi har tillgång till bra kollektivtrafik med både tåg och buss. Du kan till och med tågpendla mellan två av våra orter, Lessebo och Hovmantorp. I Lessebo kommun arbetar politiker och anställda för att invånarna i ska få bra utbildning, stöd, omsorg, samhällsservice, boende och fritid. Kort sagt - en bra vardag! Våra fyra tätorter har alla liknande kommunal service. Här finns förutom förskola och grundskola upp till sjätte klass, omsorg om äldre och funktionsnedsatta och hälso- och viss sjukvård i särskilt boende. Det finns också sport- och fritidsanläggningar och bibliotek på samtliga orter. Foto: Lessebo kommun Lessebo kommun har en lång brukstradition som vi är stolta över. Vi har gjort bruks- och konstglas, handpapper och bryggt öl i generationer. Turister från när och fjärran lockas varje år av glashantverket i våra hyttor, shopping, vår genuina småländska natur och att följa Vilhelm Mobergs fotspår i litteraturen. Besöksnäringen är därför en viktig del av det lokala näringslivet. Hos oss får du möjlighet att välja det som är unikt och äkta. Och vare sig du bor här eller besöker oss, så har du mycket att njuta och inspireras av. Våra tätorter och vår landsbygd De flesta av kommunens invånare bor i villa i någon av våra fyra tätorter Lessebo, Hovmantorp, Kosta eller Skruv. Drygt personer bor på landsbygden. Lessebo är beläget mitt emellan sjöarna Läen och Öjen. Här finns ett levande handpappersbruk med anor från 1700-talet. Lessebo är huvudort med kommunhus och här finns även kommunens höstadieskola. Det finns en familjecentral med barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och möjlighet till stöd av socialsekreterare eller familje-/och ungdomspedagog. I Lessebo tätort bor invånare. 8 Fakta om Lessebo kommun Lessebo Kommun

9 Foto: Jennie Lind Foto: Lazslo Mag Foto: Anders Karlsson Hovmantorp ligger vackert beläget längs med sjön Rottnens norra strand. Det är den största tätorten med invånare. Här stannar tåget och tar dig till centrala Växjö på mindre än 10 minuter. Hovmantorp kännetecknas av entreprenörsanda och en stark föreningskänsla. Det finns ett rikt utbud av fritidsaktiviteter tack vare engagerade invånare. I Kosta står glas, shopping och form och design i center. Här finns Kosta glasbruk som grundades 1742, en stor handelsplats genom Kosta Outlet och Kosta Boda Art Hotel som utsetts till vinnare av Stora Turismpriset. Bruno Mathssons glashus är ett annat spännande besöksmål och även ett unikt boende för våra invånare. I Kosta bor 843 invånare. Skruv ligger i Ljuderbygden och är kommunens minsta samhälle med 483 invånare. Här har vi bryggt öl och vatten sedan början av 1800-talet. I Skruv finns flera industrier, bland annat träindustrier. Även Skruv präglas av ett starkt föreningsliv. Landsbygden i vår kommun befolkas av drygt personer, varav hälften bor i Ljuders församling. Här kan du ta en färd i Vilhelm Mobergs fotspår med start vid Åkerby vägskäl, den plats där utvandrarna i Mobergs roman hade stämt möte på sin färd ner mot Karlshamn och det väntande skeppet Charlotta. Lessebo Kommun Fakta om Lessebo kommun 9

10 Vart gick skatten 2013? Vart går den kommunala skatten? Exemplet gäller en person som har en beskattningsbar inkomst på kr per månad och inte har några avdrag. Skattefinansierad verksamhet Nettokostnad, tkr Procent av skatten Skatt, kr Kommunstyrelsen Räddningstjänst ,31% Bibliotek, kultur och fritid ,13% Kommunledningskontor ,09% Näringsliv och turism ,76% 509 Övrigt ,56% Teknisk nämnd Gata och park ,95% Vatten och avlopp samt avfallshantering ,13% -86 Turism, Idrotts- och fritidsanläggningar ,24% 828 Övrigt ,95% 634 Plan- och miljönämnd Plan och bygg ,47% 312 Miljö- och hälsoskydd ,54% 357 Övrigt 161 0,04% 27 Barn- och utbildningsnämnd Barnomsorg 0-5 år ,51% Förskoleklass ,97% Grundskola inkl fritidsgårdar ,52% Gymnasieskola ,82% Vuxenutbildning ,06% 706 Övrigt ,71% Socialnämnd Äldreomsorg, hemsjukvård och rehab ,90% OF, omsorg om personer med funktionsnedsättn ,66% Individ- och familjeomsorg inkl HVB-hem ,51% Övrigt ,42% Summa ,00% Beskattningsbar inkomst Skatt (22,20 %) Fakta om Lessebo kommun Lessebo Kommun

11 Ekonomisk översikt Verksamhetens nettokostnad (Resultat I) I denna resultatnivå ingår intäkter och kostnader av verksamheten, avskrivningar och jämförelsestörande poster. Den sistnämnda posten exkluderas vid jämförelse över tiden. I jämförelsestörande poster ingår rearesultaten vid försäljningar av anläggningstillgångar netto, större borgensåtagande (t.ex. avsättning för ägartillskott) till kommunens helägda bolag och upp- och nedskrivning av kapitalförvaltning samt engångsnedskrivningar. Verksamhetens nettokostnader (exklusive jämförelsestörande poster) är -0,3% 2013 (0,9 %) jämfört med föregående år. Intäkterna ökar med 7,6 % (-10,3 %) och kostnaderna ökar med 1,6 % jämfört med föregående år (-0,4 %). Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkterna som går åt till den löpande verksamheten. Skatteintäkterna räcker till för att täcka kostnaderna för nämndernas verksamhet. Måttet uppgår för 2013 till 95,3 % (97,1 %) vilket innebär att för varje hundralapp som erhålls i skatt tillhandahålls verksamhet och service för ca 95 (97) kronor. Måttet borde vara lägre än 95 % för att finansiera det negativa finansnettot. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna inklusive finansnetto uppgår till 94,96 % (98,63 %), se diagram 1. Nettokostnadsökningen inklusive finansnetto uppgår till -2,2 % (2,0 %) och ökningen av skatteresursen uppgår till 1,6 % (1,0 %). Det är en grundförutsättning, för en god ekonomisk hushållning, att nettokostnadsökningen är lägre än ökningen av skatteresursen. Lessebo Kommun har under en lång tid haft för hög nivå på nettokostnaderna i förhållande till skatteresursen och framförallt att för att täcka in ett negativt finansnetto. Avskrivningar Planenlig avskrivning för 2013 uppgår till 22,2 mkr (22,8 mkr) vilket är 0,6 mkr lägre än Avskrivningarna kommer på sikt att minskas ned eftersom framgent planeras för lägre investeringsnivåer. Jämförelsestörande poster Netto uppgår kommunens jämförelsestörande poster till -65,5 mkr (7,4 mkr) varav den största posten avser nedskrivning av aktier/andelar i Lessebo Fjärrvärme AB med 70 mkr och med 2,8 mkr till AB Lessebo Fastigheter. Likt förra året redovisas en återbetalning av sjukförsäkring från AFA med 7,3 mkr (7,6 mkr). Inom denna post redovisas andra kostnader jämte intäkter av engångskaraktär vilket framgår av not 3. Diagram Bu14 I diagrammet ovan är den heldragna linjen nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och i den streckade linjen inkluderas finansnettot. Skatteresursen Nettokostnadernas andel av skatteresurs/ inkl finansnetto Skatteresursen består av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning (inkomst- och kostnadsutjämning samt LSS-utjämningsavgift) och kommunal fastighetsavgift. Resursökningen för 2013 jämfört med 2012 är 1,6 % (1,0 %) eller 6,2 mkr (3,7 mkr). Skatteresursen uppgår till 405,8 mkr vilket motsvarar 77,5 % (78,5%) av kommunens totala intäkter. Finansnetto (Resultat II) Kommunens budgeterade finansnetto är negativt eftersom kostnaderna överstiger intäkterna. Det fordras då att verksamheternas nettokostnader minus skatteintäkter ger minst ett överskott som täcker ett negativt finansnetto för att uppnå de finansiella målen. I budget 2013 beräknades ett finansnetto på -5,0 mkr. Finansnettot blev positivt med 1,5 mkr (-6,0 mkr) genom en bra kapitalförvaltning, 7,7 mkr, ökade ränteintäkter för återbäringsränta från Kommuninvest med 3,5 mkr samt lägre lånekostnader. Finansiella intäkter uppgår till 13,4 mkr (6,6 mkr) varav kapitalförvaltning uppgår till 8,8 mkr (3,5 Lessebo Kommun Ekonomisk översikt 11

12 mkr). Finansiella kostnader uppgår till 11,9 mkr (12,6 mkr) varav räntekostnader på anläggningslån uppgår till 9,2 mkr (10,5 mkr) och pensionsförvaltning (reaförluster) uppgår till 1,0 mkr (0,3 mkr). Förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser kommenteras vidare under långfristiga skulder och pensionsförvaltning. Nedan visas finansiella intäkter (heldragen) och kostnader (streckad) samt nedre den kurvan som visar negativt finansnetto. Diagram 2 Av årets resultat har affärsdrivande verksamheter ett överskott på 0,5 mkr (-0,3 mkr) som föreslås balanseras i ny räkning till nästa år vilket kommenteras under rubriken avstämning av balanskravet. I en särskild redovisning för den affärsdrivande verksamheten framgår en egen resultat- och balansräkning för VA och Avfallsverksamheten, sid Verksamheten tillhör och kommenteras inom Tekniska nämnden. Årets resultat för perioden framgår av diagram 3. Diagram 3 Resultat III (förändring av eget kapital tkr) Finansnetto, tkr Bu Bu Årets resultat (Resultat III) Resultatet på -45,0 mkr beror på det ägartillskott som Lessebo kommun har gjort till Lessebo Fjärrvärme AB med 55 mkr för att säkerställa bolagets eget kapital. Skälet till detta är att bolaget gjort nedskrivningar av anläggningstillgångar med 55 mkr. I redovisningen uppkommer en kostnad även för kommunen eftersom andelars värde måste justeras med nedskrivning. Ytterligare nedskrivning av andelars värde har sedan gjorts med 15 mkr pga ackumulerade förluster i fjärrvärmebolaget. Under året har verkställighet skett med bildandet av ett regionalt IT-bolag. Aktieägandet var först planerat att redovisas inom AB Lessebo Fastigheters balansräkning. Kommunfullmäktige har senare beslutat att ägandet av aktierna i Wexnet redovisas inom Lessebo kommun. Övertagandet har inneburit att kommunens balansräkning ökar med ca 30 mkr varav reverslån överförs till kommunen med 14,4 mkr. Vid övertagandet har bolaget erhållit ett kapitaltillskott med 2,8 mkr som avser täckning av tidigare ej gjorda amorteringar. Det finansiella målet om 1,0 mkr har inte nåtts eftersom resultatet uppgår till -45,0 mkr, avvikelsen uppgår till 46,0 mkr. Nämnderna exklusive affärsdrivande verksamheter uppvisar dock sammantaget en positiv budgetavvikelse med 6,8 mkr (-1,8 mkr). Finansförvaltningen redovisar en budgetavvikelse på 19,5 mkr (14,8 mkr). Detta beror på den tidigare nämnda återbetalningen av premier med 7,3 mkr och bättre utfall av skatteintäkter med 0,8 mkr. Finansnettot (utfall av intäkter och kostnader) har blivit 6,4 mkr bättre. Vidare har kostnaderna för pensioner och försäkringar blivit 2,2 mkr lägre. Sammanställning av nämndernas resultat framgår av sidan 30. Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas på sidorna Finansieringsanalys och Balansräkning Investeringar Årsbudgeten för investeringar uppgick till 17,4 mkr netto. Utfallet blev 12,7 mkr (10,2 mkr) varav investeringar inom VA-verksamheten med netto 6,3 mkr varav Lessebo vattenverk med 4,4 mkr. Inom fastigheter har 1,1 mkr investerats i fjärrvärme samt renovering/byte av tak på Björkskolan i Skruv med 0,7 mkr. 12 Ekonomisk översikt Lessebo Kommun

13 Investeringar har skett i maskiner, inventarier med 4,4 mkr (3,7 mkr)it-utrustning och inventarier med 3,6 mkr. Diagram Under perioden har Lessebo kommun nettoinvesterat för 149 mkr varav 73 mkr för den affärsdrivande verksamheten vilket motsvarar 49 % och 11 mkr (8 %) för ny- och ombyggnationer av skollokaler. Infrastruktur och markförvärv uppgår till 32 %. Diagram 5 Nettoinvestering (mkr) Bu14 Investeringfördelning Taxe 49% Invent 11% Skolfast 8% Infrastr 32% kortfristig skuld omvandlats till en långfristig räntebärande revers gentemot bolaget. Förfallostruktur på upplåning, mkr Förfallodatum Belopp Andel Inom 1 år 40,5 15% Inom 2-5 år 169,6 63% Senare än 5 år 57,5 21% Totalt 267,6 100% Diagram 6 Anläggningslån/Lånfin.grad Under året har ingen nyupplåning skett utan årets investering är finansierad med egna medel. Borgensåtagande Bu 14 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Borgensåtagande, exklusive pensionsförpliktelse som kommenteras i avsnittet pensionsförvaltning, uppgår till sammanlagt 423,3 mkr (437,7 mkr) varav helägda kommunala bolag uppgår till 421,9 mkr. Borgen till egna hem och övriga åtaganden uppgår till 1,4 mkr. Mer kommentarer finns på sid. 31. Förteckning på investeringsprojekt finns på sid Långfristiga skulder Vid årets ingång uppgick Lessebo kommuns låneskuld till 268 mkr (277,9 mkr). Under året har omsättning skett med 52 mkr (67 mkr) och övertagande av lån (från AB Lessebo Fastigheter) med 9,4 mkr. Årets amortering/lösen av lån uppgår till 9,8 mkr (17,9 mkr). Utgående låneskuld uppgår vid årsskiftet till 267,6 mkr. Den genomsnittliga räntan uppgick vid årsskiftet till 3,28 %, (3,56%). Genomsnittlig räntebindningstid är 3,2 år Den beräknade amorteringen för 2014 uppgår till minst 8,0 mkr. I samband beslut om kapitalttillskottet till Lessebo Fjärrvärme AB har 37 mkr av Lessebo Kommun Ekonomisk översikt 13

14 Eget kapital - Soliditet Soliditeten används för att beskriva kommunens långsiktiga ekonomiska utveckling. Den anger hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger dvs. eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Förändringen av eget kapital blev negativ med 45 mkr. Soliditeten har minskat från 32,6 % till 24,6 %. Nedgången förklaras av att tillgångsförändringen ökar med 15,8 mkr (-7,2 mkr) (nettoinvesteringar minus avskrivningar och förändring av finansiella tillgångar och likvida medel) i förhållande till det negativa resultatet. Soliditeten för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 32,3 % jämfört med 42,9 % året före. Tillgångsökningen har finansierats dels genom långfristig revers/upplåning med Lessebo Fjärrvärme AB och framförallt genom egna medel vilket bromsar sänkningen av soliditeten. I kommande budget kommer soliditeten att successivt förbättras under förutsättning av låga investeringsnivåer och positiva årsresultat. Det finansiella målet för soliditeten har ej nåtts för såväl kommuntotal, ej lägre än 30 %, och för den skattefinansierade verksamheten, ej lägre än 40 %. Soliditetsförändringen mäts enligt nedanstående schema. För att bibehålla soliditeten måste en tillgångsförändring finansieras med samma andel som soliditetstalet. För oförändrad soliditet skulle resultatet varit 50,1 mkr bättre alternativt en minskad tillgångsförändring med 138,1 mkr. Verksamhetens intäkter Intäkter Skatteintäkter Resultat Ränteintäkter Verksamhetens kostnader Resultatförändring -283,91 % Kostnader Likvida medel Räntekostnader Avskrivningar Tillgångsförändring Fordringar Aktier/Vp Fastigheter/invent Ekonomisk översikt Lessebo Kommun

15 Pensionsförvaltning Årets pensionskostnad uppgår till 20,9 mkr (20,7 mkr) vilket är 0,2 mkr högre än förra året. Av årets pensionskostnad uppgår avgiftsbaserad individuell del av avtalspensionen till 9,1 mkr (8,3 mkr). Utbetalda pensioner, vilket sker via Skandia, har utbetalats med 5,7 mkr (5,6 mkr). Avsättningarna för pensioner i balansräkningen uppgår till 4,5 mkr (3,4 mkr) inklusive löneskatt. Pensionsförpliktelse, som avser tiden före 1998, redovisas i balansräkningen som förpliktelse inom linjen, se not 20. Dessa förpliktelser uppgår till 200,8 mkr (189,7 mkr) inklusive löneskatt. Ökningen, som uppgår till 5,9 % eller 11,1 mkr, beror på ändrade antaganden gällande RIPS-räntan* som har sänkts med 0,75 %. *(RIPS=Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, vilken definieras som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. Den största delen av pensionsåtagandet är värdesäkrat med prisbasbelopp och ska därmed diskonteras med real ränta). Diagram 7 Pensionsförvaltning- och skuld 250,0 200,0 Utfallet av pensionsförvaltningen har varit bra trots den turbulens som förevarit och råder inom finansiella marknaderna och i världsekonomin och uppgår till 7,7 mkr (3,7 mkr) i resultatet. Sammantaget uppgår avkastningen för pensionsförvaltningen till 13,2 % (7,8 %). Alvesta, Ljungby och Lessebo kommuner samverkar, ALL3-gruppen, vad gäller uppföljning och allokering av respektive kommuns kapitalförvaltning. Fördelningen av tillgångsslag anger normallimiter till 50 % i räntebärande och 50 % i aktier varav max 20 % i utländsk förvaltning. Förvaltare är DNB. Fördelningen mellan olika tillgångsslag vid årsskiftet framgår nedan. Diagram 8 Svenska räntor 50% Utl. aktier 24% Tillgångsfördelning Pensionsförvaltning,% Svenska aktier 26% 150,0 100,0 50,0 0, Pensionskuld Förvaltn bokfört värde Förvaltn mark.värde Rörelsekapital och Likviditet Finansieringsanalysen visar hur verksamheten finansieras. Verksamhetsnettot för 2013 är 25,4 mkr (29,7 mkr). Investeringsnettot uppgår till minus 12,7 mkr (-10,2 mkr) varav investeringar i materiella tillgångar uppgår till netto 12,7 mkr (10,2 mkr). Rörelsekapitalet minskar med 15,1 mkr (10,2 mkr). Balanslikviditeten där omsättningstillgångar sätts i relation till de kortfristiga skulderna anger kommunens betalningsberedskap på kort sikt. Balanslikviditeten uppgår till 127 % (145 %). Totalt uppgår pensionsskulden inkl. löneskatt till 205,3 mkr (193,1 mkr). Detta kan jämföras med marknadsvärdet på kapitalförvaltningen som uppgår till 106,8 mkr (115,3 mkr), se diagram 7. Täckningsgraden uppgår till 52,1 % (59,7%) och totalt har 98,4 mkr (77,8 mkr) återlånats i verksamheten. Lessebo Kommun Ekonomisk översikt 15

16 Diagram 9 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Balanslikviditet, % Kommunens betalningsförmåga på kort sikt uppehålls, förutom av likviditeten av kreditmöjligheten i koncernkontot. Likvida medel uppgår till 36,3 mkr (3,4 mkr) och har ökat med 32,9 mkr vilket beror på att försäljning med 18 mkr har skett från kapitalförvaltning för finansiera delar av kapitaltillskotten till Lessebo Fjärrvärme AB. De kortfristiga fordringarna har minskat med 9,0 mkr och uppgår till 47,6 mkr (56,7 mkr). Kortfristiga skulder har ökat med 23,8 och uppgår till 143,3 mkr (119,6 mkr). Häri ingår kortfristiga skulder för aktieägartillskotten till Lessebo Fjärrvärme AB, 25 mkr, varav 9,6 mkr har ackumulerat utbetalts tillfälligt under Avstämning av mål och balanskravsutredning Det lagstadgade balanskravet för kommuner och landsting finns i KL, 8 kap. Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. I riktlinjerna anges tre övergripande nyckeltal för att styra den ekonomiska utvecklingen 1. Årets resultat ska uppgå till 1 % av skatteresursen och succesivt ökas till 2 % 2. Finansieringsgrad 100 % av investeringar och amortera 8 mkr/år på låneskulden 3. Soliditet, kommuntotal 27 % till över 40% och skattefinansierad 35 % till över 50 % Finansiella målen för 2013 är soliditet för kommuntotal på minst 30 % och för skattefinansierad verksamhet på minst 40 %. Utfallet blev 24,6 % respektive 32,3 % som då beror på det utgivna ägartillskottet till Lessebo Fjärrvärme AB. Årets resultat som finansiellt mål var satt till 1 mkr och utfallet blev -45,0 mkr. 16 Ekonomisk översikt Lessebo Kommun Nämndernas uppföljning av verksamhetsmål redovisas på sidorna i förvaltningsberättelsen. I årsredovisningens förvaltningsberättelse ska en balanskravsutredning upprättas. Av denna utredning ska det framgå vilka justeringar av årets resultat som gjorts för att räkna fram dels Årets resultat efter balanskravsjusteringar, dels Årets balanskravsresultat. Balanskravsresultatet räknas fram i en till resultaträkningen sidordnad balanskravsutredning. Där görs justeringar av ett antal angivna kostnader och intäkter (vissa realisationsvinster och förluster, orealiserade förluster i värdepapper, återföring av orealiserade förluster i värdepapper). Huvudregeln är att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning av balanskravet görs. Undantag kan dock göras om det står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning, t.ex. om försäljningen är ett led i en omstrukturering. Vad gäller realisationsförluster är huvudregeln att dessa ska inräknas i kostnaderna då avstämning från balanskravet görs. Justering kan också ske om synnerliga skäl finns att inte reglera ett negativt resultat enligt KL 8 kap. 5. Enligt förarbetena till lagen kan ett sådant exempel vara att kommunen medvetet och tydligt gjort avsättningar och byggt upp ett avsevärt kapital för att möta tillfälliga intäktsminskningar eller kostnadsökningar. Ett annat exempel är när en avyttring av en tillgång skett, för att eliminera framtida kostnader och en reaförlust därigenom har uppstått. Det kan då finnas skäl att inte täcka kostnaden enligt huvudregeln. Detta gäller för ex. tidigare gjorda ägartillskott till AB Lessebohus och Lessebo Fjärrvärme AB som redovisas som nedskrivning av finansiell tillgång. Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till -45,0 mkr. Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till -45,5 mkr. Affärsdrivande verksamheten Vatten/avlopp och Avfall redovisar (positivt utfall 0,5 mkr för 2013) ett ackumulerat underskott på 2,6 mkr (-3,1 mkr) inom eget kapital som balanseras över i ny räkning. Årets avsättning som ingående balans till RUR ändras från 11,6 mkr till 10,3 mkr. Med åberopande av synnerliga skäl blir Årets balanskravsresultat 27,3 mkr (11,4 mkr), se not 25 varav 7,8 mkr öronmärks inom eget kapital för tillfälliga satsningar för nyanlända. Balanskravet har härmed klarats och inga balanskravsunderkott återstår att täcka.

17 Externa inkomster och utgifter Diagram 10 Externa inkomster 2013 Statsbidrag 12% Avg o ers 8% Hyror 2% Räntor Försäljn 2% 2% Nya lån 0% K-skatt 54% Kom.ek.utj. 20% De externa inkomsterna uppgår till 545,4 mkr (530,4 mkr). Merparten av inkomsterna kommer från kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning vilka tillsammans utgör 74 % (76 %) av de totala inkomsterna. Taxor och avgifter för vatten, sophantering, barnomsorg mm står för 43,8 mkr (42,3 mkr) och utgör endast 8 % (8 %) av inkomsterna. Diagram 11 Externa utgifter 2013 Entr. o köp vht 20% Tjänster 8% Fast/inv 2% Material 4% Bidrag 3% Pensionsutg. 3% Personal 45% Ränta o amort 16% De externa utgifterna har ökat med drygt 13 % bl. a. till följd nedskrivning/kapitaltillskott (72,8 mkr) till 590,8 mkr (522,1 mkr). Personalkostnaderna har ökat med knappt 10 mkr eller 3,8 % och uppgår till 265,0 mkr (255,5 mkr). Som andel av de totala kostnaderna ligger personalkostnaderna lägre än föregående år 45 % (48,9 %). Brutto har kommunen investerat för 12,7 mkr (10,4 mkr). Pensionskostnaderna, exkl. löneskatt har ökat till 16,9 mkr (16,7 mkr). Lessebo Kommun Ekonomisk översikt 17

18 Framtiden Kommunen har i grunden haft en god ekonomi med en relativt stark balansräkning men svag resultaträkning. Oroväckande är att nämnderna tidigare har redovisat alldeles för stora budgetavvikelser m.a.o. använder för mycket resurser i förhållande till vad som är tillgängligt. Utfallet har varierat de senaste åren. Vidare är att skatteintäkterna inte täcker med större marginal verksamhetens nettokostnader och det negativa finansnettot, och att nettokostnadsökningen över tid ökar mer än skatteresursen. De tre föregående åren har resultatet för finansnettot blivit bättre än budget beroende på lägre räntekostnader och ett positivt utfall av kapitalförvaltningen. För 2013 blev finansnettot 1,4 mkr (6,0 mkr) jämfört med budgeterade -5 mkr. Låneskulden i förhållande till totala tillgångar ligger på mer än 40 % eller drygt 260 mkr. Affärsdrivande verksamheterna VA och Avfalls andel av låneskulden uppgår till drygt 54 % vilket motsvarar 141 mkr. Lessebo Fjärrvärme AB, som efter 2 värderingsutredningar, har från Lessebo kommun erhållit 55 mkr i kapitaltillskott. Så här långt har ägaren kunnat finansiera inom befintliga resurser. Faktorer som påverkar utvecklingen är födelsenettot födda/döda, -1 st. (-22 st.) och in- /utflyttningen från kommunen (flyttningsnettot, 45 st.) (-44 st.). Detta påverkar kommunens eget skatteunderlag samt inkomst- och kostnadsutjämningsbidraget. Utflyttningen påverkar också förutsättningarna för kommunens bostadsföretag. För 2013 blev det en ökning av invånareantalet med 47 st. jämfört med förra årets minskning med 65 st. invånare. Fr.o.m. år 2013 har Lessebo kommun antagit en långsiktig finansiell målsättning. Resultatnivån är satt till minst 4 mkr. Årsbudgeten för 2014 har antagits med ett resultat på 4 mkr vilket motsvarar 1 % av skatteresursen. Gemensamt uppsatta verksamhetsmål inom 8 målområden, enligt god ekonomisk hushållning, redovisas i förvaltningsberättelsen och dessa kommer löpande följas upp under året. Den av kommunfullmäktige beslutade budgeten måste hållas, liksom de ramar som nämnderna tilldelas inför kommande budgetbehandlingar. Såväl kommunen som dess helägda bolag skall verka för en god ekonomisk hushållning, resultatkrav som innebär att ekonomin realt konsolideras och att en finansiering av reinvesteringar kan ske på lång sikt utan att nya lån tas upp. Flera bolag har redovisat underskott för vilket det måste vidtagas åtgärder. AB Lessebohus har sedan en längre tid en hög vakansgrad av lägenheter, vilken har sjunkit under 2013, och eftersatt underhåll och det föreligger behov av ekonomiska krafttag för att rätta till förutsättningarna för bolaget. Detta innebär att mål för god ekonomisk hushållning och strategiska åtgärder måste följas. Affärsdrivande verksamheterna VA och Avfall måste framgent balansera sina resultat över tiden inkluderat den upplåning som erfordras för att klara av de kommande investeringarna. Resultatoch Balansräkning jämte noter redovisas på sid Göran Jörgensson Ekonomichef 18 Ekonomisk översikt Lessebo Kommun

19 Resultaträkning Not Kommun Koncern Mkr Verksamhetens intäkter 1 117,7 109,4 185,8 182,4 Verksamhetens kostnader 2-482,3-474,8-517,7-514,8 Avskrivningar ,2-22,8-38,7-39,3 Jämförelsestörande poster 3-65,5 7,4-65,3 7,6 Verksamhetens nettokostnad -452,3-380,7-435,9-364,1 Skatteintäkter 4 294,7 290,8 294,7 290,8 Kommunalekonomisk utjämning 5 111,2 108,8 111,2 108,8 Finansiella intäkter 6 13,4 6,6 13,1 5,8 Finansiella kostnader 7-11,9-12,6-28,6-31,4 Summa skatteintäkter och finansnetto 407,3 393,6 390,3 374,0 Resultat före extraordinära poster -45,0 12,9-45,6 9,9 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Skatt 8 0,0 0,0-0,2-0,2 Årets resultat -45,0 12,9-45,8 9,7 Lessebo Kommun Resultaträkning 19

20 Finansieringsanalys Not Kommun Koncern Mkr Den löpande verksamheten Årets resultat -45,0 12,9-45,8 9,7 Justering för av- och nedskrivningar 95,0 23,4 108,7 39,3 Justering för gjorda avsättningar 1,6 1,6 1,9 1,6 Justering för ianspråkstagna avsättningar -1,2-0,4-1,2-0,4 Justering för realisationsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Justering för uppskjuten skatt 0,0 0,2 0,2 Justering för övriga ej likv.påverkande poster -57,8 0,0-0,3 0,0 Medel från verksamh. före förändr. av rörelsekap. -7,4 37,5 63,5 50,1 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 9,0-0,2 5,5 7,5 Ökning/minskning förråd och varulager 0,0 0,0 0,1 0,0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 23,8-7,6-9,8-1,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 25,4 29,7 59,3 56,1 Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar -14,0-15,0-21,3-54,5 Försäljning av materiella anläggningstillgångar -1,0 3,4 25,7 1,6 Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 2,4 1,3 2,4 1,3 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0-21,9 0,0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -12,7-10,2-15,1-51,6 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån 9,4 0,0 9,4 26,6 Ökning av övriga långfristiga skulder 37,0 Amortering av skulder -9,8-17,9-26,4-31,3 Kortfristig upplåning 4,2 7,7 Ökning av kapitalförvaltning -7,8-6,1-7,8-6,2 Minskning av kapitalförvaltning 23,0 0,0 23,0 0,0 Ökning av långfristiga fordringar -31,8 0,0-9,8 0,0 Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,9-0,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20,1-19,0-11,6-3,6 Årets Kassaflöde 32,9 0,5 32,6 0,9 Likvida medel vid årets början 3,4 2,9 3,9 3,0 Likvida medel vid årets slut 36,3 3,4 36,4 3,9 20 Finansieringsanalys Lessebo Kommun

LITE FÖRNUFTIGARE, LITE VÄNLIGARE. Årsredovisning 2011. Beslutad i kommunfullmäktige 2012-04-23

LITE FÖRNUFTIGARE, LITE VÄNLIGARE. Årsredovisning 2011. Beslutad i kommunfullmäktige 2012-04-23 LITE FÖRNUFTIGARE, LITE VÄNLIGARE Årsredovisning 2011 Beslutad i kommunfullmäktige 2012-04-23 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2011 2010 2009 2008 2007 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt

Läs mer

Årsredovisning 2014 version 2, maj 2015

Årsredovisning 2014 version 2, maj 2015 Årsredovisning 2014 version 2, maj 2015 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2014 2013 2012 2011 2010 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 93% 95% 97% 95% 97% Resultat II egenfinansiering,

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Årsredovisning 2012. Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22

Årsredovisning 2012. Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22 Årsredovisning 2012 Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2012 2011 2010 2009 2008 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 100% 99% 100% 99% Resultat

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning Syfte Enligt 8 kap. lagen om kommunal redovisning skall kommunen årligen sammanställa en resultat- och balansräkning, som skall omfatta såväl kommunens

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 Årsredovisning 2010 Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2010 2009 2008 2007 2006 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 99% 100% 99% 98% 99% Resultat

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 2013-10-08 Thomas Hallberg och Daniel Lantz Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Landskrona Stad gjort

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Årsredovisning Beslutad i kommunfullmäktige

Årsredovisning Beslutad i kommunfullmäktige Årsredovisning 2016 Beslutad i kommunfullmäktige 2017-04-24 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2016 2015 2014 2013 2012 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 93% 93% 93% 95% 97% Resultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2006

Rapport över granskning av bokslut 2006 Rapport över granskning av bokslut 2006 KPMG Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 2 5. Förenlighet med kommunfullmäktiges mål 3 5.1 Finansiella mål 3

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning Beslutad i kommunfullmäktige

Årsredovisning Beslutad i kommunfullmäktige Årsredovisning 2015 Beslutad i kommunfullmäktige 2016-04-25 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 93% 93% 95% 97% 95% 97%

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer