Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I Räkenskapsåret. 20t3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3"

Transkript

1 Årsredovisning ftir Brf Ekudden I Räkenskapsåret 20t3

2 Brf Ekudden 1 1 (10) Styrelsen fiir Brf Ekudden I får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret Förvaltn in gsberättelse Allmänt om fiireningen Det gångna året har varit intensivt ftr föreningen. Den omläggning av taket som påbörj ades 2012, slutlördes med gott resultat och godkändes utan anmärkningar vid slutbesiktningen. Föreningen har i avtal tillftirsäkrat sig en 20-ärig produktgaranti på tätskiktet. Som nämndes i tidigare verksamhetsberättelse hade även fasaden skador då fel ftirg tidigare använts vid målning. Under vintern blev skadorna värre och styrelsen beslutade att med stöd ay entreprenadkonsult upphandla fasadrenovering. Fasadrenoveringen genomfordes under vår och sommar. I samband med tak- och fasadrenoveringama har en stor del av foreningens utomhuselinstallationer bytts ut. Entreprenader har också genomförts på gångbron (korrigering av fall) samt balkonger (nytt tätskikt/plåt till åtgärdande av fall och läckage). För att skapa bra ft)rutsättningar for framtiden och kontroll på kommande investerings- och underhållsbehov beställdes en ny underhållsplan av styrelsen. Utifrån den planen samt fiireningens låneläge justerades avgifterna något samt genomftirdes en extra ftireningsstämma som enhälligt röstade ftir ett kapitaltillskott. Då underhållsplanen visade på akut behov av omläggning av {iirrådstaket kommer kapitaltillskott att användas till omläggning av ftirrådstak under våren 2014 samt amortering av del av foreningens lån i syfte aff minska foreningens ränteexponering. Under året har också tre medlemslägenheter genomlört sedan tidigare planerad utbyggnad. I samband med det upptäcktes fuktskador i en av lägenheterna som delvis har drabbat foreningen ekonomiskt genom självrisker men täcks i övrigt av försäkringen. I övrigt har föreningens avtal setts över och bla. har ny ftirsäkring tecknats, revisor bytts i samband med den extra ftireningsstämman samt ny leverantör av bokftlringsstöd upphandlats. Allt i syfte att få bra kvalitet till rimlig kostnad. De åtgärder som genomftirts inklusive den kommande omläggningen av ft)rrådstaket tillsammans med justerade avgifter och kapitaltillskott gör att ftireningen har ett bra utgångsläge för sina fastigheter och kan under mer kontrollerade former fortsätta arbetet med fiirvaltning av ftireningen. Ordinarie ft)reningsstämma hölls tisdagen den 19 mars 2013 kl , samtliga medlemmar utom en var närvarande flrsiskt eller genom fullmakt. g 1'<

3 BrfEkudden 1 2 (10) Styrelse Nuvarande styrelse: Karin Isberg Anders Ljungqvist ledamot ordftjrande Ann-KristinLarsson ledamot Thomas Isberg ledamot ThomasFährnström suppleant Stefan Ehrnst suppleant Styrelsen har under året hållit 14 st protokollftrda sammanträden.styrelsen har möjlighet att fritt fordela 10,000 kr till styrelsearvode. Styrelsen har beslutat att avstå sin rätt till arvode. Revisorer Vid extra stämma valdes Per Engzell, Engzells Revisionsbyrå AB till föreningens revisor. Till extern revisor har utbetalats I kr inklusive moms avseende revision av är Fastighet Föreningen äger fastigheten Ekudden 1 med adress Elinshällsvägen l1-23 pä Lidingö.Byggnaden, som ursprungligen är uppförd 1967 och ombyggd under 2003, innehåller 1 1 st bostadslägenheter med en total lägenhetsyta om I 086 kvm med ftiljande ftirdelning: 3 st 85 kvm 3 st 96kvm 3 st 99 kvm 2 st 123 kvm Fastigheten är fullftirsäkrad hos Nordeuropa forsäkring. Taxeringen 2013 uppgår till kr ftirdelat enligt nedan: Byggnad Mark Summa kr kr kr Föreningen ingår i en bryggsamfiillighet och disponerar där 2 bryggplatser. Upplåtelser och överlåtelser Av totalt I 1 st bostadslägenheter uppläts 2013 samtliga med bostadsrätt. Under 2013 har inga överlåtelser gjorts. Underhåll och reparationer Årets kostnad ftir löpande underhåll och reparation uppgår till kr.,f

4 BrfEkudden I 3 (10) Förvaltning och nyckeltal Fastighetsskötsel samt fastighetsstädning ftr 2013 har ombesörjts av loreningen själv. Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Baker Tilly Stockholm. Per uppgick ftireningens lån till totalt kr ( kr) Uttagna panter kr, varay ställda kr, samtt kr i eget forvarli publika arkivet. Flerårsöversikt (tkr) , 2010 Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster I Balansomslutning Soliditet (%) Belåningsgrad Förslag till behandling av ansamlad fiirlust Styrelsen ftireslår att den ansamlade forlusten (kronor): ansamlad fiirlust -l årets fijrlust -l behandlas så att Avsättning til I reparationsfond i ny räkning överftires Beträffande ftireningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat-och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej atnatansv

5 BrfEkudden 1 4 (10) Resultaträkning Not t Nettoomsäthring s Rörelsens kostnader Externa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat s Resultat från linansiella poster Ränte- och kapitalint2ikter Riintekostnader och liknande resultatposter Resultat efter linansiella poster Resultat löre skatt Årets resultat /?

6 BrfEkudden 1 s (10) Balansräkning Not t TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar I mmat er i ella an I dg g n ing stil I g ån g ar Vattenrätt 4 16s 000 l6s 000 Mat er i e ll a an I dg g n in g s till g ån g ar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer 5, t9 5s2 923 Sum ma anläggningstillgångar t Omsättningstillgångar Ko r tfr i st ig a fo r d r i n g a r Fordran medlemmar Kassa och bank Sum ma omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 2t I

7 BrfEkudden I 6 (10) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapitol Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Reparationsfond r t Fritt eget kapital Balanserad vinst eller forlust Årets resultat Summa eget kapital t t t Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut l Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter Övriga skulder Summa kortfristiga skulder r0 1l t2 t t r 812 t SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2t Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fasti ghetsinteckningar s l Ansvarsftirbindelser 14 Ansvarsfiirbindelser fr

8 BrfEkudden 1 7(10) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokforingsnämndens allmänna råd ftir mindre foretag med undantag för BFNAR 2008:1. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oftiriindrade jämftrt med ft)regående år. Anläggningstillgangar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Nyckeltalsdefi n itioner Soliditet uttrycks som eget kapital i forhållande till balansomslutningen. Belåningsgrad uttrycks som fastighetslåneskuld i ftirhållande till taxeringsvärdet. Noter Not 1 Nettoomsättningen Årsavgifter Övriga avgifter Not 2 Externa Kostnader Elektricitet Städning o renhållning Reparation och underhåli F asti ghetsftirsäkring Fastighetsskatt Vatten och avlopp Revisionsarvoden Redovisningstjänster Förbrukningsmaterial- och inventarier Bankkostnader Diverse Konsultarvoden Föreningsavgifter Hyra bryggplats r s l r ll J s ,1

9 BrfEkudden 1 8 (10) Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivning på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad ekonomisk livslängd. Byggnad har skrivit av med 0,5 oä av anskaffningsvärdet, markanläggning har skrivits av med 2,5oÄ och inventarier( brygga) har skrivits av med l0%. Not 4 Vattenrätt 2013-t2-3r Ingående anskaffningsvärde Not 5 Byggnader och mark 16s t t2-3t I ngående anskaffnin gsvärden Inköp F örsälj ningar/utran geringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden t s Ingående avskrivningar Förs älj ningar/utran gerin gar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar s 283 Utgående redovisat värde l Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Bokftirt värde byggnader Bokftirt värde mark Not 6 Markanläggning l r s9 20t s Ingående anskaffnin gsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden I t Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde markanläggning -2t

10 BrfEkudden I e (10) Not T Inventarier, verktyg och installationer r2-31 Ingående anskaffnin gsvärden lnköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden tt tt6 940 Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisåt värde tt4 Not 8 Förändring av eget kapital Inbetalda insatser Belopp vid årets ingång Förändring under året Disposition av ftiregående års resultat: Ärets resultat Belopp vid årets utgång Reperation fond Upplåtelse avgift t2 737 s Balanserat resultat s 310 Årets resultat t Not 9 Skulder till kreditinstitut Långivare SBAB , Skuld Ställda panter r r3 s s Räntesats föregående år Räntesats lån Räntesats län Not 10 Leverantörsskulder oä 3,31 2, "Ä 3, Marcator Entreprenad Bostadsrätterna Baker Tilly Stockholm KB I) 4

11 BrfEkudden I r0 (10) Not 11 Skatteskuld t2-31 F asti ghetssk att tax Fastighetssk ait tax F asti ghets sk att tax 20 I 4 Not 12 Upplupna kostnader och fiirutbetalda intäkter 6 6ss t t2-3t t Reservation ftir revision och bokslut Förutbetalda avgifter till ftreningen Ränta lån SEB/SHB s Not 13 Övriga skulder 2013-r t Förutbetald insatshöjning 34s s 140 Not 14 Ansvarsftirbindelser Marcator Entreprenad AB har under somm aren 2004 utfiirt arbete ft)r att åtgärda byggfel, enligt budgetoffert motsvarande kr. Detta arbete är vid 2013 års utgång ej ännu fakturerat då sammanställningen av de faktiska kostnaderna pågår. Tilläggsarbeten till markentreprenaden utförda av Marcator Entreprenad AB om ca kr har utforts under sommaren Dessa arbeten har vid 2013 års utgång ej ännu fakturerats då s ammanstäl lningen av de fakti ska kostnadern a pägär. Stockholm den 28 februari 2014 lr A-Li*f.1-^,,: S! Anders Ljungqvist -K-;- Thomas Isberg Karin Isberg Auktoriserad revisor

12 Eng z ells Reuisio nsbyr & Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Ekudden '1, org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Ekudden 1 för år Sfyrelsens an svar för årsredovisn i ngen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Reyisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för foreningen. Övriga upplysningar Revisionen av årsredovisningen för är 2012 har utförts av annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 5 mars 2013 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens överskott eller underskott samt styrelsens förvaltning för år Sfyrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens överskott eller underskott, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Reyisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens överskott eller underskott och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens överskott eller underskott har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och iörhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har åven granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar underskott enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Danderyd den I mars r{r.'.r../ -> >1,/' <;;4y'=-2/ Per Engzell Auktoriserad revlsor

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse.

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse. 76961 5-1 3 Årsredovisning Bosta ds rättsfören i n ge n G uldborgen S relsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 3i december 21. Förva ltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer