Samhällslära

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällslära 19.3.2010"

Transkript

1 Samhällslära Riksdagsvalet kallas numera också för statsministervalet. Vad beror detta på och vilken ställning har statsministern i Finlands politiska system? Riksdagsvalets vinnande parti får möjlighet att bilda regering, vilket gör riksdagsvalet till ett viktigt val med tanke på statsministerposten, eftersom det vinnande partiet brukar få den posten. Riksdagen röstar fram statsministern (SM) och den kandidat som får majoriteten av rösterna blir Finlands statsminister vars första uppgift är att bilda regering. SM:s roll har förstärkts gentemot presidentens och numera leder SM och regeringen EU-arbetet för Finlands del. Presidenten utnämner SM när riksdagen gjort sitt val. Riksdagspartierna förhandlar om regeringens sammansättning och regeringsprogrammet. Målet med regeringsbildningen är en majoritetsregering med brett stöd i riksdagen och ett misstroendevotum mot regeringen kan uppfattas som ett misstroendevotum mot SM. SM:s avgång brukar innebära att hela regeringen avgår. SM sitter med i alla utskott i regeringen och leder och planerar regeringens möten förutom presidentföredragningarna då presidenten är ordförande för mötet. SM leder förutom EU-politiken också inrikespolitiken. Om presidenten inte kan sköta sina uppgifter tar statsministern över tills en ny president är vald. 2. I Finansministeriets meddelande 30/2008 heter det: (Se bifogat prov!) Vilka för- och nackdelar kan det vara med lokala val? Lokala avtal innebär att företag kan göra upp avtal med enskilda anställda, i motsats till kollektivavtal där hela branschen följer samma avtal. Vid t.ex. löneförhandlingar kan ett lokalt avtal vara bättre om den anställda kan förhandla sig till en bra lön och olika förmåner, men lokala avtal kan också innebära en juridiskt svag ställning för den anställda och sämre avtal än ett kollektivavtal. Lokala avtal kan göra det lättare för företaget att avsluta arbetsförhållanden eller minska på kostnaderna i företaget genom t.ex. lönesänkningar. Branscher och företag påverkas olika av förändringar i samhället och i ekonomin. För företagen innebär lokala avtal en större frihet och möjlighet att följa med konjunkturerna via direkta förhandlingar med sina anställda istället för stora förhandlingar mellan arbetsmarknadsorganisationerna. Vid sämre tider kan anställda med lokala avtal gå med på sämre villkor i utbyte mot att ingen sägs upp. Lokala löneförhandlingar kan leda till stora skillnader mellan anställdas löner. Kollektivavtal innebär oftast större trygghet för anställda eftersom facket är involverat. 3. Diskutera faktorer med betydelse för efterfrågan och utbud av följande produkter: a) hotell- och turismtjänster i Finland b) sågade varor tillverkade i Finland c) stambyten (rörrenovering) i flervåningshus i Finland

2 a) Efterfrågan påverkas av klimatet, årstiderna och prisnivån i Finland jämfört med prisnivån i andra länder. En stark euro minskar intresset för utländska turister, medan finländares turism inom Finland inte påverkas av det, däremot kan finländare välja att resa utomlands om euron är stark. Företagens och hushållens ekonomiska situation avgör vilka resmål som väljs, vid sämre tider kan finländare välja att turista i Finland. Servicenivån är hög i Finland och omgivningen är ren och trygg. Utbudet påverkas av antalet turister som beräknas besöka orten under året. Olika evenemang som stora idrottstävlingar eller utmärkelser som Europas kulturhuvudstad innebär gratis marknadsföring och ökar efterfrågan på hotelltjänster i landet. b) Efterfrågan påverkas av behovet av virke i Finland och i utlandet. Utbudet påverkas av tillgången till råvaror och priset på dessa. Skattelättnader och minskade handelshinder mellan länder sänker priset på virke vilket höjer efterfrågan. Konkurrensen mellan virkesproducenterna påverkar utbudet. Eurons värde påverkar försäljningen av finskt virke utomlands. c) Efterfrågan påverkas av behovet av rörremonter i äldre fastigheter. Husbolags ekonomiska läge och statens hushållsavdrag för rörremonter påverkar också efterfrågan på tjänsterna. Tillgången till rörmokare påverkar utbudet. 4. Vidstående tabell ger upplysningar om vissa finländska börsbolag enligt läget a) Förklara vad som avses med dividend. Jämför företagen i tabellen med avseende på dividendavkastning. b) Vilka aspekter ska en småsparare tänka på när han överväger att investera i finländska företags börsaktier? a) Dividend är den avkastning eller vinst som utbetalas till aktieägare när företaget haft ett ekonomiskt bra år. Bolagsstämman avgör hur stor dividenden är per aktie. Enligt tabellen så hade Sanoma den bästa dividenden medan Finnlines hade den lägsta och delade inte ut någon dividend alls. b) 1 2 poäng: En aktiesparare bör ha kunskap om de företag han/hon investerar i och bör följa med de ekonomiska konjunkturförändringarna i Finland och på världsmarknaden. En sparare bör sprida ut sina risker, speciellt när det gäller aktier och det lönar sig att investera i både stabila, välkända företag och nya, växande företag. Riskerna med placeringen bör tas i beaktande och spararen måste bestämma om han/hon vill investera under en kort eller lång period och hur stor investering han/hon har råd med med tanke på riskerna och kostnaderna för placeringen. Det lönar sig också att notera att vissa företag inte betalar ut dividend till sina aktieägare så då är den enda vinsten en möjlig försäljningsvinst. 5. Vilka rättigheter har konsumenten i en situation där det visar sig att den prokukt han köpt är oduglig? Hur kan konsumenten vid behov bevaka sina rättigheter i frågan?

3 Konsumenten har vissa rättigheter när det gäller defekta varor. Försäljaren ska helst kontaktas omedelbart eller åtminstone inom en skälig tid när en defekt vara upptäckts och tillsammans med försäljaren kan varan endera repareras, bytas ut eller så sänks priset om varan trots allt kan användas (jfr en trasig telefon och en stol med en repa på ett icke synligt ställe), om varan inte kan ersättas eller om kunden inte går med på ett nedsatt pris kan avtalet hävas och pengarna återbetalas. Om försäljaren vägrar gå med på att ersätta varan så kan konsumenten ta kontakt med konsumentombudsmannen och göra en reklamation. Tvistemålet går vidare till tingsrätten om inte konsumentombudsmannen eller konsumtentklagonämnden lyckas få till stånd en förlikning mellan parterna. Försäljaren har ansvar för att varan är hel eller att tjänsten fungerar. Om det finns en garanti på varan eller tjänsten kan den åberopas vid reklamationen. Konsumentskyddslagen gäller endast privatpersoners köp för privat bruk av näringsidkare. 6. Hur ingås äktenskap, samboskap och registrerade partnerskap? Hur upplöses de, och vilka rättsverkningar har de, vart och ett av dem? Äktenskap ingås via vigsel, medan ett samboförhållande inte kräver några andra åtgärder än att två personer väljer att bo tillsammans. Ett registrerat parförhållande ingås via en borgerlig vigsel mellan två personer av samma kön. Samboförhållandet upphör när parterna inte längre bor tillsammans. Äktenskap och registrerade parförhållanden upphör när en av makarna dör eller vid äktenskapsskillnad. Äktenskap och registrerat parförhållande innebär att giftorätt tillämpas. Om ett äktenskap slutar i skilsmässa ska vårdnaden om barnen avtalas om. Ett äktenskap kan ingås via en borgerlig eller kyrklig vigsel. Ett äktenskap kan inte ingås om makarna är gifta från tidigare, för nära släkt eller underåriga. Makarna väljer om de vill ha samma efternamn, eller om de behåller sina efternamn, eller om de väljer ett nytt efternamn. Makarna har rätt att adoptera varandras barn, vilket parterna i ett reigstrerat parförhållande inte har. Makarna har inte ansvar för varandras skulder, men däremot har de gemensamt ansvar för all gemensam egendom och gemensamma skulder. Vid skilsmässa kan en av makarna bli skyldig att betala underhåll till den andra maken. Ett registrerat parförhållande innebär rent juridiskt samma sak för parterna, med undantag för att efternamnet inte byts annat än via en separat namnändring, och parterna får inte intern adoptionsrätt. OBS! Från och med 2011 har lagen som gäller sambon förändrats. T.ex. sambon som bott tillsammans minst 5 år eller har barn tillsammans rätt till gottgörelse om den ena parten ekonomiskt stött den andra eller om en av parterna skött om hushållet och barnen vilket möjliggjort att den andra parten satsat på sin karriär. 7. Budgeten för Europeiska unionen uppgick år 2008 till ca 129 miljarder euro. I unionens finansieringsram för åren utgör jordbrukets andel ca 35 % av utgifterna. Varför är jordbrukspolitiken en fråga som skapat motsättningar i Europeiska unionen?

4 Jordbruket är viktigt i många stora EU-länder (t.ex. Frankrike och Polen). Jordbrukspolitiska beslut fattas helt på EU-nivå där olika jordbruksstöd (miljöstöd, direktstöd) väckt diskussion. Alla länder strävar efter att stöda sin egen produktion och EU betalar ut stöd till jordbrukarna för att de ska få ersättning för sitt arbete. Vissa länder är nettobetalare och andra är nettomottagare när det gäller EUbidrag, vilket skapar schismer mellan länderna. EU-stöden har uppfattats som byråkratiska och otillräckliga. Jordbrukare kan få stöd för att odla ekologiskt eller för att låta jorden ligga i träda. Åkerarealen avgör oftast hur stort stöd en jordbrukare får. I Finland behövs bidragen för att alls kunna producera något speciellt i norra delarna av Finland, vilket väcker avundsjuka hos jordbrukare på sydligare och varmare breddgrader. Kvaliteten på jordbruksprodukterna och EU:s mål att stöda landsbygden och regional utveckling är en väsentlig del av jordbrukspolitiken, vilket också förklarar dess stora andel av budgeten. Jordbrukspolitiken strävar till mångsidig produktion. EU har ofta en överproduktion på jordbruksprodukter vilket pressar ner priserna och ökar behovet av EU-stöd. EU subventionerar sin egen produktion vilket gör att konkurrensen på världsmarknaden snedvrids och många länder kritiserar EU för att förstöra jordbruksproduktionen i speciellt U-länder p.g.a. låga priser. 8. Nedan ser du en skämtteckning som illustrerar förslaget till grundlag för Europeiska unionen. Det har senare ersatts av ett förslag till grundfördrag för Europeiska unionen (det s.k. Lissabonfördraget). (Se bifogat prov!) a) Tolka bildens syn på förslaget till grundlag för Europeiska unionen och mottagandet av förslaget bland européerna. b) Varför har man velat ersätta grundlagen med ett grundfördrag för Europeiska unionen, och vilka centrala förändringar skulle grundfördraget, i fall att det träder i kraft, ge upphov till i europeiska unionens beslutsorganisation? a) Teckningen föreställer medborgarnas rädsla för EU:s grundlag i form av ett monster som symboliserar de olika EU-länderna. Medborgarna skriker att de röstar med fötterna genom att fly undan och visar sina åsikter på det sättet. b) 1 2 poäng: Begreppet grundlag skapade problem för många länder eftersom det uppstod en rädsla för att EU utvecklas till en federal stat. I Frankrike och Holland ordnades det folkomröstningar om grundlagen och där röstade medborgarna emot det, vilket ledde till att Lissabonfördraget skapades och ordet grundlag slutade användas. I Lissabonfördraget får Europaparlamentet (EP) större makt och för att förenkla EU:s samarbete inom och utanför gränserna skapades en president och en utrikesminister. 3-4 poäng: I Lissabonfördraget jämställs EP med ministerrådet inom många områden, t.ex. går allt fler lagar via både EP och Ministerrådet. En miljon EU-medborgare kan lägga fram ett lagförslag för Kommissionen som väljer hur den går vidare med förslaget. Medlemsländer kan välja att utträda ur unionen. EU blir en juridisk person istället för EG. Europeiska rådet blir en officiell institution i EU. Lissabonfördraget fastställer egentligen sådant som redan varit status quo under en längre tid och strävar till att effektivera och förtydliga EU:s institutioners arbete.

5 +9. Nedan återges två ställningstaganden om invandring och en figur som visar invandring och utvandring samt nettoinvandring i Finland (Se bifogat prov!) a) Hur har nettoinvandringen och dess komponenter utvecklats ? b) Hur skiljer sig jussi Halla-ahos och Matti Vanhanens sätt att se på invandring från varandra? Hur motiverar de sina synsätt? c) Behandla orsaker bakom utvecklingen av invandringen samt faktorer som bidrar till integreringen av invandrare ur olika invandrargrupeprs synvinkel? a) 2 poäng Utflyttning från landet var som störst på 70-talet för att minska på 80-talet under 2000-talet har den ökat igen. Inflyttningen till landet var som lägst i mitten av 70-talet och har varit som störst under talet. Nettoinflyttningen var störst 1990 då över personer flyttade in till landet, medan den var som lägst då personer flyttade ut från landet. b) 3 poäng Halla-aho ser negativt på inflyttningen till landet, medan Vanhanen ser positivt på den. Halla-aho ser inflyttare som ett hot och orsaken till konflikter i samhället, medan Vanhanen anser att de nyinflyttade behövs som arbetskraft och att de inte är ett hot mot det finländska samhället. Enligt Halla-aho ökar rasismen eftersom finländare tror att integrationen av invandrare misslyckats, trots att det är invandrarna och mångkulturalismen som skapar konflikterna och han hänvisar till andra länders erfarenheter av samma problem. Vanhanen vill inte tro på överdrivna hotbilder av invandrare utan han ser hellre att gränserna mellan stater suddas ut och att murar mellan människor rivs. c)1 2 poäng Inflyttarna kommer till Finland av olika orsaker. Vissa finländare flyttar tillbaka från utlandet, utlänningar kommer till Finland som flyktingar, asylsökande, studerande. Utlänningar flyttar efter arbete eller för att de gift sig med en finländare. Integrationen kräver språkkunskaper och en möjlighet att studera eller arbeta i landet. 3 4 poäng Flyttningsrörelserna påverkas av globaliseringen och förändringar på arbetsmarknaden. Det blir allt lättare att flytta och arbeta i ett annat land, t.ex. som EU-medborgare. Finland är ett attraktivt land att flytta till p.g.a goda möjligheter att studera och hög levnadsstandard. Katastrofer runt om i världen ökar andelen flyktingar som flyr undan krig och miljökatastrofer. De finländska myndigheterna försöker integrera t.ex. flyktingar genom att utbilda dem (via språkkurser och kurser i finländska sedvänjor) och hjälpa dem hitta arbete Följande citat gäller finska statens ekonomiska politik och den ekonomiska stimulansen under de sista åren av 2000-talet? (Se bifogat prov!) a) Förklara slutledningskedjan i det understrukna partiet. b) Jämför med varandra Jyrki Katainens och Markku Lehmus synsätt och de ekonomiska grunderna för den. c) Vilka problem hamnade den globala ekonomin i år 2008, och med vilka medel försöker finska staten för sin del svara på problemen? a) 2 poäng: Sänkt inkomstskatt ökar hushållens tillgångar och sänkt mervärdesskatt sänker priserna på varor och tjänster vilket ökar konsumtionen. Efterfrågan kan vid ekonomiska kriser ökas på detta sätt.

6 b) 3 poäng: Katainen anser att skattesänkningarna kommer att öka efterfrågan. Han ser dock en risk med att öka statens utgifter samtidigt genom åtgärder som inte nödvändigtvis leder till den ekonomiska stimulans som man väntat sig och antagligen kräver att staten tar lån för att klara av både minskade intäkter och ökade utgifter. Lehmus vill hellre se att staten ökar sina utgifter eftersom åtgärderna då kan riktas mot rätt håll och stimulera på rätt områden. Via skattesänkningar kan inte konsumtion garanteras eftersom människor antagligen sparar en del av pengarna. c) 1 2 poäng: Finanskrisen 2008 som fick sin början i USA spred sig till övriga världen. Bankerna hade lånat av varandra vilket ledde till en global kreditkris när tillgången till kredit och kapital minskade drastiskt. Kurserna på aktiemarknaden sjönk och produktionen i i-länderna minskade kraftigt. Finska staten försökte stöda den inhemska efterfrågan och ökade p.g.a. det sin skuldbörda. Staterna var tvungna att ta över konkurshotade banker och gick in för insättningsgarantier för att sparare inte skulle ta ut sina pengar. Vissa banker gick i konkurs vilket ökade oron både på finansmarknaden och bland sparare. USA:s finanspolitik hade gjort det lätt att få bostadslån utan säkerhet. Bostadspriserna steg kraftigt och bubblan fortsatte växa tills värdet på bostäderna började sjunka och amerikanerna visade sig ha stora svårigheter att betala tillbaka sina lån. Bostadslånen hade placerats i diverse värdepapper vilkas värde sjönk när bolånebubblan i USA sprack. Detta ledde till stora förluster bland investerare och sparare. Bankerna tog över de obetalda husen och fick i sin tur svårt att betala bankens skulder vilket ledde till en kedjereaktion runtom i världen. Finanskrisen ledde till att bl.a. ECB gick in för att sänka styrräntan. (Amerikanska Federal Reserv sänkte sin styrränta till en rekordlåg nivå på 0 % - 0, 25 % 2009). Finska staten sänkte skatterna för att stimulera ekonomin och sysselsättningen och undvek att göra stora nedskärningar i den offentliga sektorn vilket skulle ha förvärrat situationen för hushållen. Läget på världsmarknaden har fortsatt vara instabil och många länder kämpar fortsättningsvis med stora budgetunderskott, samt stora statsskulder.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Samhällslära 14.3.2012

Samhällslära 14.3.2012 Samhällslära 14.3.2012 1. Hur väljs republikens president enligt Finlands grundlag? 3-4 poäng Presidenten väljs via direkta folkval vart 6 år. Riksdagspartier kan ställa upp kandidater. I första omgången

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Sverige i EU. Svenska representanter i EU

Sverige i EU. Svenska representanter i EU ! EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad innebär det att Sverige är med i EU? Hur arbetar regeringen och riksdagen med EUfrågor? Varför har inte Sverige euro? Sverige i EU

Läs mer

Sverige i EU. FAkTABlAD FRÅn EU- UPPlySnIngEn VID SVERIgES RIkSDAg MAJ 2010

Sverige i EU. FAkTABlAD FRÅn EU- UPPlySnIngEn VID SVERIgES RIkSDAg MAJ 2010 FAKTA Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad innebär det att Sverige är med i EU? Hur arbetar regeringen och riksdagen med EU-frågor? Varför har inte Sverige euro? Sverige i EU FAkTABlAD FRÅn

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET

EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET TILLÄGGSMATERIAL Christer Lindholm ÖVNINGAR till del 1 1. Placera in följande ekonomiska beslut i rätt kategori (privatekonomi, företagsekonomi, samhällsekonomi). a) Att köpa

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Turism- och kosthållsbranschen

Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Turism- och kosthållsbranschen Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Turism- och kosthållsbranschen Vad är VOSE-projektet? Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi Nationell modell för identifiering

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11

Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11 Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11 1. Kombinera rätt (3 poäng) a) Kombinera med ett streck land och offentlig skuld av BNP. (1 poäng) USA Japan Finland 1 2 3 Offentlig skuld 250 200 % av BNP 1

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

Sambor och deras gemensamma hem

Sambor och deras gemensamma hem Sambor och deras gemensamma hem kortfattad information om sambolagen Sambolagen Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande upphör. Lagen definierar

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Sveriges kostnader på grund av EU-medlemskapet

Sveriges kostnader på grund av EU-medlemskapet Sveriges kostnader på grund av EU-medlemskapet Sverige har förlorat ca 1200 miljarder kronor, sedan vi gick med i EU. Vårt land förlorar varje år ca 100 miljarder kronor som en följd av vårt EU-medlemskap.

Läs mer

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/) 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 10 LEKTION 10: 8 maj 2015 1. Finanskris och skuldkris Före: Gör multimediaövningarna på ekonomiskt ordförråd (se hemsidan)! (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

Provet i samhällslära 15.9.2008 - svarsförslag

Provet i samhällslära 15.9.2008 - svarsförslag Provet i samhällslära 15.9.2008 - svarsförslag 1. Hur är uppgifterna för den utrikespolitiska ledningen fördelade mellan olika statliga organ? Enligt grundlagen leds Finlands utrikespolitik av presidenten

Läs mer

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad FRÅGA 1. 12 poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning När hålls valet till Europaparlamentet? I Sverige hålls valet den 25 maj 2014. De övriga 27 medlemsländerna röstar alla inom

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Business Arena 17 september 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Miljarder kronor Minusränta och tillgångsköp Mycket låg reporänta Köp av statsobligationer

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi. Utbud och efterfrågan

Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi. Utbud och efterfrågan Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi Utbud och efterfrågan 1 Exempeluppgift 1: Elasticiteter När inkomsterna ökade med 7 % ökade efterfrågan på bussresor med

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Samhällslära 25.3.2011

Samhällslära 25.3.2011 Samhällslära 25.3.2011 1. Vilka rättigheter och skyldigheter har en kommuninvånare i förhållande till sin hemkommun? Kommuninvånare är personer som är skrivna i kommunen. Både rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras!

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! amtiden r f h c o n e t a M? Vart är vi på väg Susanne Gäre Gunnar Lyckhage Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! Sverige saknar en livsmedelsstrategi! Jordbrukarna

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Samhällslära 22.9.2010

Samhällslära 22.9.2010 Samhällslära 22.9.2010 1. Jämför Finlands riksdag och Europaparlamentet med avseende på ställning och uppgifter. Riksdagen (RD) och Europaparlamentet (EP) väljs båda genom val. RD har den lagstiftande

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av 9 a lagen om pension för arbetstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om pension

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Finlands Bank. Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, 00101 Helsingfors Telefon 010 8311 (växel) Telefon 010 19 57 01 (informationen)

Finlands Bank. Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, 00101 Helsingfors Telefon 010 8311 (växel) Telefon 010 19 57 01 (informationen) Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, 00101 Helsingfors Telefon 010 8311 (växel) Telefon 010 19 57 01 (informationen) www.finlandsbank.fi www.rahamuseo.fi/sv www.euro.fi/s Finlands Bank ISBN 978-952-462-580-7

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010 Fakta snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad?

EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad? EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad? Efter Finlands anslutning till Europeiska unionen har medborgarnas, sammanslutningarnas och företagens möjligheter att få sin sak prövad utvidgats.

Läs mer

Finansiell verksamhet

Finansiell verksamhet Finansiering och försäkring 2013 Finansiell verksamhet Kreditkort 2012 Kreditkortsförsäljningen steg och kreditkortsförlusterna minskade år 2012 Värdet av försäljningen med inhemska kreditkort i Finland

Läs mer

Samhällslära 30.9.2011

Samhällslära 30.9.2011 Samhällslära 30.9.2011 1. Förklara på vilket sätt man försöker förverkliga Finlands grundlag i praktiken: a) Denpersonliga integriteten får inte kränkas och ingen får berövas sin frihet godtyckligt eller

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag Mats Persson Den europeiska skuldkrisen SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 info@sns.se www.sns.se SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Läs mer

BIRKA LINE ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BIRKA LINE ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BIRKA LINE ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Omsättningen steg till 88,33 miljoner euro (86,93 miljoner euro år 2001). Rörelseresultatet förbättrades med 27 % till 18,70 miljoner euro (14,66 miljoner euro). Resultatet

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi och marknadsföring

PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi och marknadsföring Helsingfors universitet Urvalsprovet 30.5.2012 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi

Läs mer