Samfällighetsföreningen Skogsliljan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samfällighetsföreningen Skogsliljan"

Transkript

1 MÖTESHANDLINGAR till ordinarie föreningsstämma i Trollbodaskolans matsal tisdag den 12 mars 2013 kl Innehållsförteckning Dagordning...2 Verksamhetsberättelse för Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse...8 Budget Propositioner Motioner Förslag till debiteringslängd

2 Dagordning Vid ordinarie föreningsstämma 12 mars Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Stämmans behöriga utlysande 4. Fastställande av röstlängd 5. Val av ordförande för stämman 6. Val av sekreterare för stämman 7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 8. Verksamhetsberättelse 2012 samt årsbokslut Revisorernas berättelse 10. Fastställande av årsbokslut 2012 samt ansvarsfrihet för styrelsen 11. Ersättning till styrelse och revisorer 12. Propositioner och motioner 13. Styrelsens förslag till budget 2013 och fastställande av debiteringslängd 14. Styrelsens sammansättning a. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter b. Val av valberedning c. Val av revisorer och suppleanter 15. Övriga frågor 16. Stämmans avslutande 2

3 Verksamhetsberättelse 2012 Från i mars 2012 har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande Tommy Stiernerlantz nr: 86 Kassör Sofia Liljeholm nr: 2 Sekreterare Lisbet Markland nr: 128 Ledamot Malin Andersson nr: 98 Ledamot Mats Westman nr: 36 Suppleant Lina Olsén nr: 96 Suppleant Sara Wiberg nr: 28 Till och med årsmötet 2013 har styrelsen haft tio protokollförda möten. Dessutom har vi: Genomfört årlig besiktning och service av samfällighetens garageportar. Genomfört utvändigt underhåll av samtliga garagelängor i form av visst byte av panel samt ommålning. Förhandlat om avtal avseende kabel-tv. Inköp av farthinder att montera på respektive innergård. Meddelat Länsstyrelsen om ändrad sammansättning av styrelse. Lämnat blommor och informationsblad om samfälligheten till nyinflyttade. Arrangerat vårstädning. Arrangerat höststädning. Delat ut informationsblad, sommarbrev samt julhälsning. Löpande besiktning av våra träd och buskar samt åtgärdat de värsta problemen. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att vara språkrör för de boende men också att vara den länk de boende har för att få svar på frågor som är gemensamma för hela samfälligheten. Detta har under året inneburit att vi löpande haft kontakt med medlemmar gällande såväl praktiska frågor (rörande garage, lagar, regler, felanmälan för att nämna några) men också kring trivselfrågor som rör området. 3

4 Balansrapport txt Samfällighetsföreningen Skogslil Balansrapport Sida: 1 Räkenskapsår: :25 Uppställning enligt BFL Preliminär Datum: Senaste vernr: 144 Ing balans Perioden Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa 18,60 0,00 18, Postgiro , , , Checkräkningskonto , , , Riksgälden , , , Kundfordringar 0, , , Övr interimsfordringar , , ,75 S:a Omsättningstillgångar , , ,12 Anläggningstillgångar 1150 Sopanläggningar , , ,50 S:a Anläggningstillgångar , , ,50 S:A TILLGÅNGAR , , ,62 SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder Kortfristiga skulder 2941 Upplupna sociala avgifter ,00 0, , Övr uppl kostn/förutbet intäkter , , , Personalens källskatt , , ,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,00 Långfristiga skulder 2399 Övr långfristiga skulder , , ,00 S:a Långfristiga skulder , , ,00 Obeskattade reserver 2116 Reparationsfond ,00 0, , Underhållsfond ,00 0, , Vinterunderhållsfond ,00 0, , Gårdsförnyelsefond ,00 0, ,00 S:a Obeskattade reserver ,00 0, ,00 S:a Skulder , , ,00 Page 1 4

5 Balansrapport txt Eget kapital 2091 Balanserad vinst/förlust ,43 0, ,43 S:a Eget kapital ,43 0, ,43 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL , , ,43 BERÄKNAT RESULTAT 0, , ,81 Page 2 5

6 Resultatrapport txt Samfällighetsföreningen Skogsli Resultatrapport Sida: 1 Räkenskapsår: :26 Uppställning enligt ÅRL Preliminär Datum: Senaste vernr: 144 Föregående år: Helår/ Årsbudget Föreg år Ack Budget Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3020 Medlemsavgifter , , , Påminnelseavgifter 400,00 0,00 0,00 S:a Nettoomsättning , , ,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , , ,00 Bruttovinst , , ,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5020 El , , , Vinterunderhåll , , , Sommarunderhåll -208,85-235, , Com Hem , , , Vatten , , , Förbrukningsinventarier 0,00 0, , Förbrukningsmaterial ,84-139, , Reparation och underhåll , , , Gårdsförnyelse , , , Vårstädning , , , Höststädning , , , Sophämtning , , , Möteskostnader , , , Styrelsearvode , , , Revisionsarvode 1 235, , , Övr förvaltningskostnader , , , IT-tjänster -298,75 0,00 0, Bankkostnader -247,50-705,00 0, Föreningsavg avdr gill ,00 0, , Föreningsavg ej avdr gill 0, ,00 0, Övr ej avdr gill kostn 0,00-500,00 0,00 S:a Övriga externa kostnader , , ,00 Personalkostnader 7510 Arbetsgivaravgifter , , ,00 S:a Personalkostnader , , ,00 S:a Rörelsens kostnader inkl Page 1 6

7 Resultatrapport txt råvaror mm , , ,00 Rörelseresultat före avskrivningar , , ,00 Avskrivningar 7780 Avskrivningar enligt plan , , ,00 S:a Avskrivningar , , ,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , , ,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , , ,00 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 7 166, , ,00 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 166, , ,00 Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader , , ,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter , , ,00 S:a Resultat från finansiella investeringar , , ,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , ,81 52,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , ,81 52,00 Bokslutsdispositioner 8816 Avs reparationsfond ,00 0,00 0,00 S:a Bokslutsdispositioner ,00 0,00 0,00 Resultat före skatt , ,81 52,00 Beräknat resultat , ,81 52,00 Page 2 7

8 Revisionsberättelse 8

9 Budget för år 2013 År 2013 Medlemsavgifter 660, Ränteintäkter 5, Pengar in 665, El 45, Vinterunderhåll 75, Sommarunderhåll 4, Com Hem 50, Vatten 115, Förbrukningsinventarier 5, Förbrukningsmaterial 1, Reparation och underhåll 70, Gårdsförnyelse 30, Vårstädning 15, Höststädning 10, Sophämtning 45, Möteskostnader 2, Styrelsearvode 42, Revisionsarvode 1, Övr förvaltningskostnader 3, Föreningsavg ej avdr gill 10, Arbetsgivaravgifter 13, Avskrivningar enligt plan 60, Räntekostnader 30, Avs reparationsfond 30, Pengar ut 658, Årets överskott/underskott 6,

10 Propositioner Inga propositioner att presentera. 10

11 Inkomna motioner Motion avseende utökning av parkeringsplatser Bakgrund Samfälligheten har konstant brist på parkeringsplatser för de boende och inga p-platser för besökande. I samband med att samfällighetens fastighetsinnehav föryngras genom att unga familjer med barn flyttar in så ökar behovet av parkeringsplatser. De yngre familjerna har ofta två bilar för att klara av dagis- och skolskjutsning vilket medför att belastningen på befintliga parkeringsplatser ökar. Många av våra bilar får stå utanför området på gatan vilket medför klagomål från närliggande fastighetsägare. Alternativa lösningar Vi har tittat på ett antal olika lösningar bestående av utbyggnad av parkeringsplatser på olika ställen inom området, se bilaga. Alternativ 1 Utökning med 14 nya P-platser En rad med 6 platser på gräsytan mittemot avfallsanläggningen samt en rad med 8 platser på inre gräsmattan mitt emot befintlig parkering. Om befintlig väg används som infart minskar anläggningskostnaden. Alternativ 2 Utökning med 12 nya P-platser Två rader á 6 platser på yttre gräsytan mitt emot avfallsanläggningen. Alternativ 3 Utökning med 8 nya P-platser En rad med 8 platser på inre gräsmattan mitt emot befintlig parkering. Alternativ 4 Utökning med 16 nya P-platser Två rader á 8 platser på inre gräsmattan mitt emot befintlig parkering. Argument för & emot olika placeringar Behovet av parkering är störst på den innersta delen. Många bilar åker in i området för att leta plats där det oftast är fullt. Därför uppfyller något av alternativen 1, 3 eller 4 behovet för de boende på de inre gårdarna. Alternativ 3 med endast 8 platser uppfyller knappt behovet av platser med tanke på hur många bilar som nattetid står utanför området. 11

12 Alternativ 2 med 12 platser på den yttre gräsytan medför inte att letandet efter parkering på de inre parkeringarna torde minska i någon större utsträckning. Kostnad/finansiering m2-yta Kostnad Antal Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Anläggningskostnad per m2 har vid marknadskontroll konstaterats vara ca 300 kr inklusive moms (budgetofferter har tagits in) Föreningen lånar upp kr på ett 5-årigt lån för att finansiera utbyggnad av parkering och nyttjar del av fonderade medel alternativ nyttjar fonderade medel. Uthyrning av P-platser Ett alternativt sätt att finansiera kostnaden för utbyggnad av parkering är att upplåta parkeringar via hyresavtal. Ytterligare argument för uthyrning utöver snabb finansiering av anläggningskostnaden är att letandet efter lediga parkeringsplatser helt elimineras och minskar trafiken inom området. Om endast nya parkerinar uthyres blir återbetalningstiden enligt följande. Antal platser Hyra / mån Månatlig summa Årlig summa Återbet period (antalår) , , ,4 Om samtliga platser (32 gamla plus 14 nya) uthyres för 100 kr per månad blir återbetalningstiden för anläggningskostnaden 1,5 år. Denna lösning skulle därefter generera ett tillskott till kommande budget med drygt per år. Inlämnad av Mats Westman och Tommy Stiernerlantz. 12

13 BILAGA Alternativ 1 8 nya P MC p 6 nya P Alternativ 2 13

14 Alternativ 3 8 nya P MC p Alternativ 4 16 nya P MC p 14

15 Förslag till debiteringslängd 2013 Hus Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Totalt nr Nr Namn 13/03/31 13/06/30 13/09/30 13/12/ Liljeholm, Roger & Sofia 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Lundgren, Per 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Zamore, Kristian / Kampenborg, Sofia 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Klingberg, Claes / Gröndal, Ann-Christine 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Wiren, Johan / Renheim,Ulrika 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Bergström, Stig 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Engström, Jonas / Larsson, Maria 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Heurlin, Anders & Irene 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Siim, Mari 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Lafquist, Karin / Pettersson, Håkan 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Johansson, Fredrik 2,500 2,500 2,500 2,500 10, von Bahr, Mikael / Hedman, Ulrika 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Åse, AnnaCarin & Lars-Johan 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Wiberg, Sara / Hedman, Magnus 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Wilkinson, Danny & Catarina 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Danfelter Mikael / Forsberg Anna 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Eklund, Kenneth & Karin 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Westman, Mats & Inger 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Thorén, Karin & Peter 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Brink, Kurt & Maj 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Lorich, Magnus & Gunnel 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Majak, Joakim & Yasmin 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Perman, Hans / Jonasson, Kerstin 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Thimrén, Bengt & Monica 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Olofsson, Thomas 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Bergqvist Björn / Fröberg, Ann-Lie 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Wahlberg, Ingvar & Anita 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Jansson, Jesper & Jennie 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Forsberg, Per / Sharif Zadeh, Ameneh 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Karlman, Gustav 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Jordansson, Lennart & Malin 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Hammarlund, Katarina 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Forsberg, Gunnar & Siv 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Ramström, Britt-Marie 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Ricknäs, Björn & Katarina 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Oscarsson, Susanne & Johnny 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Engström, Johan & Marie 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Tisäter, Jacob & Anna 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Wiklund, Maud 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Nordström, Peter 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Skolling, Patrik & Sophia 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Berglöf, Jan & Marie 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Stiernerlantz, Tommy & Veronika 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Powers, Michael / Nilsson, Bodil 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Forsberg, Stig & Kirsti 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Ericsson, Börje & Kristina 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 15

16 Hus Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Totalt nr Nr 13/03/31 13/06/30 13/09/30 13/12/ Gustafsson, Bengt / Lundblad, Marianne 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Olsen, Lina / Johan Lindberg 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Andersson, Daniel & Malin 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Lindholm, Terje & Maria 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Tångring, Lars & Judit 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Jansson, Robert & Birgitta 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Widell, Lennart & Monica 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Sundberg, Lars & Karin 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Rådberg, Micke / Fahlman, Anna 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Allee, Harriet 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Laasonen, Ari & Kerstin 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Sundström, Regina 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Vase, Jonas & Mary 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Peters, Gert & Eva-Lena 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Genfors, Lars & Ingrid 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Anagrius, Kristina/ Barrionuevo, Juan 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Enström, Stefan / Örnberg, Gun 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Kinnunen, Mikael / Markland, Lisbet 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Lundh, Staffan / Sellin, Gunilla 2,500 2,500 2,500 2,500 10, Wallnöfer, Johann / Fors, Anki 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 Summa 165, ,000 16

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 5 Org. nr. 769612-3251 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - innehållsförteckning 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se sida 1/18 Årsstämma 17 november 2011 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste den närvarande ha med en fullmakt från den andre

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 22/3 2010 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201 BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr Årsredovisning År 2014 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - Innehållsförteckning 3 - Kallelse och dagordning

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer