KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege"

Transkript

1 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 januari 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde 2 Katrineholms Logistikcentrum KTS-salen, Vita Huset Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege KS/2014: Svar på motion om kommunfullmäktiges presidium KS/2013: Svar på motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun 6 Svar på motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan 7 Styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun 8 Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun KS/2014: KS/2014: KS/2014: KS/2014: Revidering av reglemente för revisorerna, KFS 1.15 KS/2014: Justering av benämning i bildningsnämndens reglemente KS/2014: Delårsrapport 2: januari-augusti 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB KS/2014: Samverkansavtal för gymnasieskolan 2015 KS/2014: Borttagande av suppleanter i kommunala bolag KS/2015: Nr Ärenden till kommunstyrelsen Handl. Sid 14 Begäran om fortsatt användande av extra medel för särskilda satsningar inom skolan KS/2014: Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2015 KS/2015: Val av styrgrupp till Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) KS/2015: Revidering av reglemente för Pensionärsrådet KS/2014: Val av ledamöter och ersättare till folkhälsoutskottet KS/2015: Val av ledamöter och ersättare till personalutskottet KS/2015: KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 1

2 2 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Val av ledamöter till pensionärsrådet KS/2015: Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning KS/2015: Omfördelning av öronmärkta medel till elevutveckling KS/2014: Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål inom del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun Nr Anmälningsärenden KS/2014: Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m Anmälan av Sveriges kommuner och Landstings cirkulär Meddelanden 222 Sid Göran Dahlström Ordförande KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 2

3 3 Dnr KS/2014: Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anse motionen vara besvarad med hänvisning till yttrandena från bildningsnämnden, viadidaktnämnden samt vårdoch omsorgsnämnden. Ärendebeskrivning Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har inkommit med en motion i vilken de yrkar på att alla elever inom vård- och omsorgsutbildningen får möjlighet att helgoch feriearbete. Motionen har följande lydelse: Arbetsplatsförlagt lärande (APL) på vård- och omsorgsprogrammet kan eleven göra inom hemtjänst, service/äldreomsorgsboende, handikappomsorg, psykiatri eller sjukvård. I årskurs 3 gör eleven ett gymnasiearbete som fördjupningskurs och kan även göra en del av APL utomlands. Vad är APL? Enligt gymnasieförordningen ska eleven som läser på ett yrkesprogram vara ute på praktik minst 15 veckor. På Vård- och omsorgsprogrammet på Ellwynska skolan erbjuds eleven 25 veckors praktik under gymnasietiden. Vård och omsorgsprogrammet består av både teori och praktik. Vi tror på att våra studerande behöver befästa de teoretiska kunskaperna med att praktiskt få utföra dem innan de kommer ut i olika vårdyrken eller studerar vidare. En ytterligare möjlighet att få tjäna lite pengar under studietiden och inom utbildningens område, föreslår vi ett komplement till apl:en med helg och feriejobb under utbildningstiden. Exakt när det ska ske under utbildningstiden får utredningen svara på. Elever som vill tjäna lite extra pengar under sin studietid tycker vi ska erbjudas jobb inom omsorgen. Vi Kristdemokrater yrkar på att alla elever inom vård & omsorgsutbildningen får en möjlighet till helg och feriejobb med betalt enligt ovan intentioner. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har yttranden inhämtats från bildningsnämnden, viadidaktnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningen tjänsteutlåtande, Motion om att erbjuda helg och feriejobb till elever på vård & omsorgscollege Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, , 88 Sammanträdesprotokoll från viadidaktnämnden, , 61 Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, , 129 3

4 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Stab Vår handläggare Per Johansson Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege Ärendebeskrivning Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har inkommit med en motion i vilken de yrkar på att alla elever inom vård- och omsorgsutbildningen får möjlighet att helgoch feriearbete. Vård- och omsorgsprogrammet består av både teori och praktik. Motionärerna menar att de studerande behöver befästa sina teoretiska kunskaper genom praktiskt arbete innan de slutligen kommer ut i olika vårdyrken eller studerar vidare. Motionärerna anser att helg- och feriearbete inom vårdyrket kan vara ett komplement till den arbetsplats förlagda praktiken som ingår i utbildningsprogrammet. Till detta kommer att eleverna ges möjlighet till en extra inkomst under studietiden. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har yttranden inhämtats från bildningsnämnden, viadidaktnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Sammanfattning av inkomna yttranden Bildningsnämnden Bildningsnämnden delar motionärernas uppfattning om att teoretiska kunskaper behöver befästas med praktik. Nämnden konstaterar att arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en del av vård- och omsorgsprogrammet. Nämnden anser det vara av godo om den studerande bereds tillfälle till ytterligare praktik, utöver den APL som ingår i utbildningsprogrammet. Detta sker redan idag. Alla elever som är 18 år fyllda erbjuds feriearbete under förutsättning att de genomfört sina praktikperioder på ett tillfredsställande sätt. Åldersgränsen 18 år motiveras av arbetsmiljölagstiftningen: en anställda ska vara 18 år fyllda för att få arbeta självständigt med förekommande arbetsuppgifter inom vården. Bildningsnämnden anser mot bakgrund av detta att motionen ska anses vara besvarad. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 4

5 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Stab Viadidaktnämnden Viadidaktnämnden konstaterar i sitt yttrande att APL är en viktig del av de yrkesinriktade utbildningarna för att befästa de teoretiska kunskaperna. Nämnden anser, vidare att det är till godo om de studerande erbjuds ytterligare möjligheter till praktik under sin utbildning. Detta under förutsättning att det sker inom ramen för gällande regelverk. Viadidaktnämnden anser i sitt yttrande att motionen ska anses vara besvarad. Vård- och omsorgsnämnden Av vård- och omsorgsnämndens yttrande framkommer att vård- och omsorgsförvaltningen bedriver ett nära samarbete med Ellwynska skolan inom ramen för vård- och omsorgscollege (som är att betrakta som en kvalitetsstämpel på utbildning inom vård och omsorg). Skolan håller en hög kvalitet på utbildningen. Det innebär också att kvaliteten på praktikplatserna är av god standard. Vidare, vård- och omsorgsförvaltningen har väl upparbetade och fungerande rutiner för rekrytering av vikarier och ett nära samarbete med Viadidakt beträffande feriearbeten under sommaren. Vård- och omsorgsnämnden menar att det arbete som bedrivs beträffande utbildning inom vård och omsorg ligger helt i linje med motionärernas intentioner. Nämnden anser därför motionen vara besvarad. Kommunledningsförvaltningens bedömning De tre nämnder som yttrat sig över motionen: bildningsnämnden, viadidaktnämnden samt vård- och omsorgsnämnden, anser alla tre att motionen ska anses vara besvarad. Motionärerna yrkar på att på att alla elever som studerar inom vård- och omsorgsprogrammet ska få en möjlighet till arbete vid helger och under ferier. Som framkommer av bildningsnämndens yttrande sker finns dessa möjligheter. Vård- och omsorgsnämnden instämmer i bildningsnämndens uppfattning och hänvisar till det samarbete som finns mellan vård- och omsorgsförvaltningen och Ellwynska skolan. Nämnderna menar att praktik och möjligheter till helg- och feriearbete redan idag bedrivs på ett sätt som i allt väsentlig överensstämmer med motionens intentioner. För kommunledningsförvaltningen Per Johansson KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 5

6 6 Katrineholm MOTION OM ATT ERBJUDA HELG OCH FERIEJOBB TILL ELEVER PÅ VÅRD & OMSORGSCOLLEGE Arbetsplatsförlagt lärande (APL) på vård- och omsorgsprogrammet kan eleven göra inom hemtjänst, service/äldreomsorgsboende, handikappomsorg, psykiatri eller sjukvård. I årskurs 3 gör eleven ett gymnasiearbete som fördjupningskurs och kan även göra en del av APL utomlands. Vad är APL? Enligt gymnasieförordningen ska eleven som läser på ett yrkesprogram vara ute på praktik minst 15 veckor. På Vård- och omsorgsprogrammet på Ellwynska skolan erbjuds eleven 25 veckors praktik under gymnasietiden. Vård och omsorgsprogrammet består av både teori och praktik. Vi tror på att våra studerande behöver befästa de teoretiska kunskaperna med att praktiskt få utföra dem innan de kommer ut i olika vårdyrken eller studerar vidare. En ytterligare möjlighet att få tjäna lite pengar under studietiden och inom utbildningens område, föreslår vi ett komplement till apl:en med helg och feriejobb under utbildningstiden. Exakt när det ska ske under utbildningstiden får utredningen svara på. Elever som vill tjäna lite extra pengar under sin studietid tycker vi ska erbjudas jobb inom omsorgen. Vi Kristdemokrater yrkar på - att alla elever inom vård & omsorgsutbildningen får en möjlighet till helg och feriejobb med betalt enligt ovan intentioner. Marian Loley.. Joha Frondelius 6

7 7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BILDNINGSNÄMNDEN Blad Dnr 2014:70, 609 Handläggare: Helene Björkqvist Yttrande över motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad Reservation Marian Loley (KD) reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat in en motion om att elever inom vård- och omsorgsutbildningen ska ges möjlighet till helg- och feriearbete med betalt. Motionen är översänd till bildningsnämnden, Viadidakt och vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Bildningsförvaltningens yttrande Förvaltningen instämmer i att teoretiska kunskaper behöver befästas genom praktik. Inom vård- och omsorgsprogammet ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) som en del av utbildningen totalt 25 veckor under utbildningstiden. Det är givetvis positivt om eleven under sin studietid får möjlighet till ytterligare praktik. Detta sker redan idag då alla elever som är över 18 år erbjuds feriejobb om de genomfört sina praktikperioder på ett bra sätt. Enligt arbetsmiljölagstiftning måste de anställda vara över 18 år för att få arbeta självständigt med förekommande arbetsuppgifter inom vården. Det är också arbetsgivare inom kommunens äldreomsorg, landsting och privata vårdgivare som beslutar om eventuell anställning. Det är dock viktigt att skolarbetet och APL alltid prioriteras under terminen och läsåret. Flickors och pojkars perspektiv Det är viktigt att alla pojkar och flickor inom vård & omsorgsprogrammet erbjuds samma möjligheter att kunna få ett feriejobb. Könsuppdelad statistik bör följas upp för att se hur utfallet ser ut ur ett genusperspektiv samt även ur andra diskrimineringsgrunders perspektiv. Ärendets handlingar Motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege Bildningsnämndens överläggning Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Marian Loley (KD). Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande 7

8 8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BILDNINGSNÄMNDEN Blad Förslag och yrkanden Marian Loley (KD) yrkar att bildningsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Beslutsgång Efter avslutad överläggning godkänner bildningsnämnden ordförandens förslag till beslutsordning. Därefter ställer ordförande bildningsförvaltningens förslag mot Marian Loleys (KD) förslag och finner att bildningsnämnden beslutar enligt bildningsförvaltningens förslag. Justerandes sign Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 8

9 9 9

10 10 10

11 11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Blad Dnr VON/2014: Handläggare: Aina Almberg Yttrande över motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege Vård- och omsorgsnämndens beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och bedömning. 2. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att anse att motionen är besvarad. Reservation Christina Forss (KD) reserverar sig mot nämndens beslut. Ärendebeskrivning Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att elever inom vård- och omsorgsutbildningen får en möjlighet till betalt helg- och feriearbete. Kommunledningsförvaltningen som bereder ärendet för kommunstyrelsens räkning har ombett vård- och omsorgsnämnden att yttra sig över motionen. Svar önskas senast 9 januari Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande Vård- och omsorgsprogram med kvalitetsstämpel Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar inom vård och omsorg. Certifieringen som vård- och omsorgscollege innebär att skolan håller en hög kvalitet på sin utbildning och att arbetsplatserna håller hög kvalitet på sina praktikplatser. Handledarna ska vid handledningen av såväl ungdoms- som vuxenelelver ha genomgått handledningskurs om minst 100 gymnasiepoäng som grund för sitt arbete. Certifieringen som vård- och omsorgscollege sker i nära samverkan mellan utbildare och arbetsgivare och gynnar både den studerande och arbetsgivaren. Vård- och omsorgsprogrammet på Ellwynska skolan är sedan den 11 juni 2013 certifierat som Vård- och omsorgscollege. Diplom utfärdas till elever som har fullföljt utbildningen vilket är en kvalitetsgaranti som innebär att elever från utbildningen är eftertraktade och har lättare att få jobb. Justerandes sign Feriearbeten Varje sommar erbjuder Katrineholms kommun kommunala feriearbeten för ungdomar. Det kan exempelvis vara arbete inom äldreomsorgen och inom funktionshinderområdet. Vård- och omsorgsförvaltningen har ett nära samarbete med Viadidakt när det gäller Feriearbeten under sommarmånaderna. Feriearbetena i Katrineholm administreras av Viadidakt. Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen, akten Utdragsbestyrkande 11

12 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Blad Rekrytering av vikarier Vård- och omsorgsförvaltningens bedriver verksamhet utifrån biståndsbedömda insatser till personer med särskilda behov och deras anhöriga utifrån gällande lagstiftningar. Vid rekrytering av personal behöver därför särskild hänsyn tas till personlig lämplighet för ändamålet såväl som den sökandes formella kompetens. Enligt arbetsmiljölagstiftning måste de anställda vara över 18 år för att få arbeta självständigt med förekommande arbetsuppgifter inom vården. Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat rutiner för att underlätta rekryteringsarbetet. Chef för pool- och vikariesamordningen ser kontinuerligt över dess rutiner i syfte att alltid ha ett aktuellt tillvägagångssätt vad gäller rekryteringsprocessen. Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning Vård- och omsorgsförvaltningen bedriver idag ett nära samarbete med Ellwynska skolan inom ramen för Vård- och omsorgscollege. Detta innebär att skolan håller en hög kvalitet på sin utbildning och att arbetsplatserna håller hög kvalitet på sina praktikplatser. Vidare har vård- och omsorgsförvaltningen upparbetade rutiner kring rekrytering av vikarier och ett nära samarbete med Viadidakt när det gäller Feriearbeten under sommarmånaderna. Det arbete som idag bedrivs går i linje med motionens intentioner. Den som under sin studietid önskar avlönat arbete kan redan i dag söka tjänster inom vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och bedömning. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att anse att motionen är besvarad. Ärendets handlingar Motion om att erbjuda helg- och feriejobb tillelever på vård- och omsorgscollege Vård- och omsorgsnämndens överläggning Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Monica Johansson (S) och Christina Forss (KD) samt förvaltningschef Per Enarsson. Förslag och yrkande Christina Forss (KD) yrkar bifall till motionen. Justerandes sign Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden sitt eget förslag till beslut mot Christina Forss yrkande om bifall till motionen. Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande 12

13 13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Blad Hon finner att nämnden bifaller ordförandens förslag till beslut. Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande 13

14 14 Dnr KS/2013: Svar på motion om kommunfullmäktiges presidium Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om kommunfullmäktiges presidium, mot bakgrund av den politiska beredningen. Ärendebeskrivning Petter Otterstedt (M) och Lars Härnström (M) har lämnat in en motion om kommunfullmäktiges presidium. Motionen har följande lydelse: Av tradition har kommunfullmäktiges presidium utgjorts av tre personer, nämligen ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Praxis har varit att ordförande och förste vice ordförande har utsetts av majoriteten och andre vice ordförande av oppositionen. Efter valet 2010 beslöt oppositionen att inte besätta posten som andre vice ordförande. Eftersom detta stred mot den dåvarande arbetsordningen för KF (Arb. ordn. antagen ) ändrades arbetsordningen på presidiets initiativ, genom att det medgavs att andre vice ordförandeposten kunde lämnas obesatt (Arb. ordn. ändrad Nuvarande arb.ordn. fastställd ). Observera dock formuleringen: Fullmäktige bör även välja en andre vice ordförande. Denna ordning har visat sig ha påtagliga brister. Enligt vår uppfattning borde därför den tidigare ordningen återinföras. Alltså att presidiet består av tre personer (enligt ovan). Följande argument kan anföras för detta - Ett presidium bestående av endast två personer medför en risk att presidiet blir reducerat till endast en person eller i värsta fall blir helt arbetsoförmöget. - Ett presidium som saknar en företrädare för oppositionen saknar en enkel och naturlig kommunikationsväg till denna opposition. - Ett presidium utan någon representant från oppositionen kan uppfattas som ett avståndstagande från det gemensamma ansvar som samtliga ledamöter har i egenskap av att vara valda till den högsta beslutsfattande direktvalda församlingen i kommunen. Vi yrkar därför att Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras till att presidiet skall bestå av tre personer - Ordförande - Förste vice ordförande - Andre vice ordförande. Vi yrkar vidare att presidiets årsarvoden öronmärks inom den arvodesram som beviljas majoritet och opposition enligt Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda, Årsarvodesbilaga. 14

15 15 Ärendets beredning I ärendet har en politisk beredning gjorts. Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste vice ordförande (presidium). I arbetsordningen anges också att fullmäktige även bör välja en andre vice ordförande. Möjligheten till att presidiet ska bestå av tre personer finns således enligt nu gällande bestämmelser. Kommunfullmäktiges presidium består idag av tre personer; ordförande, vice ordförande samt andre vice ordförande. På kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2014, 219, gjordes revideringar i arvodesbestämmelserna. I den reviderade arvodesbilagan är presidiets årsarvoden öronmärkt inom den arvodesram som beviljats majoriteten och oppositionen. Mot bakgrund av ovanstående, kan motionen om kommunfullmäktiges presidium anses vara besvarad. Ärendets handlingar Skrivelse kommunstyrelsens ordförande, Motion om kommunfullmäktiges presidium,

16 16 1 (1) Datum Vår beteckning KOMMUNSTYRELSEN KS/2013: Vår handläggare Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Svar på motion om kommunfullmäktiges presidium Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste vice ordförande (presidium). I arbetsordningen anges också att fullmäktige även bör välja en andre vice ordförande. Möjligheten till att presidiet ska bestå av tre personer finns således enligt nu gällande bestämmelser. Kommunfullmäktiges presidium består idag av tre personer; ordförande, vice ordförande samt andre vice ordförande. På kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2014, 219, gjordes revideringar i arvodesbestämmelserna. I den reviderade arvodesbilagan är presidiets årsarvoden öronmärkt inom den arvodesram som beviljats majoriteten och oppositionen. Mot bakgrund av ovanstående, kan motionen om kommunfullmäktiges presidium anses vara besvarad. Göran Dahlström (S) Kommunstyrelsens ordförande KOMMUNSTYRELSEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: 16

17 17 MOTION ANGÅENDE KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM Av tradition har kommunfullmäktiges presidium utgjorts av tre personer, nämligen ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Praxis har varit att ordförande och förste vice ordförande har utsetts av majoriteten och andre vice ordförande av oppositionen. Efter valet 2010 beslöt oppositionen att inte besätta posten som andre vice ordförande. Eftersom detta stred mot den dåvarande arbetsordningen för KF (Arb. ordn. antagen ) ändrades arbetsordningen på presidiets initiativ, genom att det medgavs att andre vice ordförandeposten kunde lämnas obesatt (Arb. ordn. ändrad Nuvarande arb.ordn. fastställd ). Observera dock formuleringen: Fullmäktige bör även välja en andre vice ordförande. Denna ordning har visat sig ha påtagliga brister. Enligt vår uppfattning borde därför den tidigare ordningen återinföras. Alltså att presidiet består av tre personer (enligt ovan). Följande argument kan anföras för detta - Ett presidium bestående av endast två personer medför en risk att presidiet blir reducerat till endast en person eller i värsta fall blir helt arbetsoförmöget. - Ett presidium som saknar en företrädare för oppositionen saknar en enkel och naturlig kommunikationsväg till denna opposition. - Ett presidium utan någon representant från oppositionen kan uppfattas som ett avståndstagande från det gemensamma ansvar som samtliga ledamöter har i egenskap av att vara valda till den högsta beslutsfattande direktvalda församlingen i kommunen. Vi yrkar därför att Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras till att presidiet skall bestå av tre personer - Ordförande - Förste vice ordförande - Andre vice ordförande. Vi yrkar vidare att presidiets årsarvoden öronmärks inom den arvodesram som beviljas majoritet och opposition enligt Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda, Årsarvodesbilaga. Katrineholm Petter Otterstedt Lars Härnström 17

18 18 Dnr KS/2014: Svar på motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun, mot bakgrund av den politiska beredningen. Ärendebeskrivning Ewa Callhammar (FP), Lars Levin (FP), Ingegerd Furén (FP), Carina Björk- Andersson (FP), Marianne Körling-Ström (FP) och Agneta Emanuelsson (FP) har lämnat in en motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun. Motionen har följande lydelse: Motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun Katrineholms kommun har en i förhållande till sin storlek stor politisk organisation. I nämnder och styrelser finns ett stort antal ledamöter och ersättare och i många fall finns det två vice ordföranden. Folkpartiet vill ha en mer effektiv politisk organisation och samtidigt minska kostnaderna. Vi vill därför inför nästa mandatperiod se över den politiska organisationen både vad avser antalet nämnder och styrelser, antalet ledamöter och ersättare, för att få en mer effektiv och ekonomisk organisation. Folkpartiet Liberalerna föreslår följande: Att antalet styrelser och nämnder, antalet ledamöter och ordförandeposter ses över för att göra den politiska organisationen mer effektiv och för att minska kostnaderna. Att detta ska vara klart innan valet i september. Ärendets beredning I ärendet har en politisk beredning gjorts. Enligt Kommunallagen ska kommunfullmäktige tillsätta kommunstyrelse. Fullmäktige ska också tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter samt bestämma nämndernas verksamhetsområden. Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun beslutade på sammanträdet i december månad 2014, om val av ledamöter och ersättare för bland annat kommunens nämnder. En förändring som gjordes var att slå samman den tidigare byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden till en nämnd, bygg- och miljönämnden. Antalet ledamöter och ersättare minskades också i kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden samt kommunrevisionen. Den politiska organisationen är således redan fastställd för den kommande mandatperioden. 18

19 19 Då val av ledamöter och ersättare redan har gjorts, föreslås motionen om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun avslås. Ärendets handlingar Skrivelse kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande, Motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun 19

20 20 1 (1) Datum Vår beteckning KOMMUNSTYRELSEN KS/2014: Vår handläggare Ert datum Er beteckning Svar på motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun Enligt Kommunallagen ska kommunfullmäktige tillsätta kommunstyrelse. Fullmäktige ska också tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter samt bestämma nämndernas verksamhetsområden. Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun beslutade på sammanträdet i december månad 2014, om val av ledamöter och ersättare för bland annat kommunens nämnder. En förändring som gjordes var att slå samman den tidigare byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden till en nämnd, bygg- och miljönämnden. Antalet ledamöter och ersättare minskades också i kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden samt kommunrevisionen. Den politiska organisationen är således redan fastställd för den kommande mandatperioden. Då val av ledamöter och ersättare redan har gjorts, föreslås motionen om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun avslås. Göran Dahlström (S) Kommunstyrelsens ordförande Lars Härnström (M) Kommunstyrelsens vice ordförande KOMMUNSTYRELSEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: 20

21 21 Katrineholm Motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun. Katrineholms kommun har en i förhållande till sin storlek stor politisk organisation. I nämnder och styrelser finns ett stort antal ledamöter och ersättare och i många fall finns det två vice ordföranden. Folkpartiet vill ha en mer effektiv politisk organisation och samtidigt minska kostnaderna. Vi vill därför inför nästa mandatperiod se över den politiska organisationen både vad avser antalet nämnder och styrelser, antalet ledamöter och ersättare, för att få en mer effektiv och ekonomisk organisation. Folkpartiet Liberalerna föreslår följande: Att antalet styrelser och nämnder, antalet ledamöter och ordförandeposter ses över för att göra den politiska organisationen mer effektiv och för att minska kostnaderna. Att detta ska vara klart innan valet i september. För Folkpartiet Liberalerna Ewa Callhammar Lars Levin Marianne Körling-Ström Ingegerd Furen Agneta Emanuelsson Carina Björk-Andersson 21

22 22 Dnr KS/2014: Svar på motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande. Ärendebeskrivning Ingegerd Furén (FP), Carina Björk-Andersson (FP) och John-Erik Nyman (FP) har lämnat in en motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan. Motionen har följande lydelse: Stärk föräldrarnas roll och engagemang i skolan Vi vet att föräldrars utbildningsnivå är en viktig faktor för hur barnen ska lyckas i skolan och att i Katrineholm ligger den under rikssnittet, så hur kan vi då kompensera för detta? För en tid sedan anordnades på en enskild lärares initiativ en föräldrautbildning i matematik på Nyhemsskolan. Det blev en succé inte minst sett till deltagarantalet. Inom matematiken har beräkningsmodellerna ändrats mellan generationerna och det bl a kan göra det svårt för föräldrar att hjälpa sina barn med skolarbetet. Vi anser att detta initiativ och den erfarenhet det gav borde tas tillvara. Föräldrautbildningar borde kontinuerligt erbjudas alla föräldrar till barn i olika åldrar (stadier). Eftersom Katrineholms kommun redan ingår i nationella mattesatsningar (Mattelyftet och PISA2015) borde föräldrautbildningar passa väl in och stärka dessa satsningar. Vi vet att föräldrars engagemang i sina barns skolarbete är viktigt för skolresultaten och vi är övertygade om att de allra flesta föräldrar vill stödja och hjälpa sina barn om de bara får rätt förutsättningar. Vi yrkar: Att en föräldrautbildning i matematik skapas och erbjuds i linje med ovanstående. Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2014, 62, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning Bildningsnämndens yttrande Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Bildningsförvaltningen har berett ärendet och konstaterar i sitt yttrande bland annat att föräldrarnas engagemang. Förvaltningen tar upp att det pågår arbete med att ge 22

23 23 föräldrar mjölighet att stödja sina barn. Bland annat så bedrivs matematikutbildning på flera skolor. Kommunledningsförvaltningens bedömning Förvaltningen har tagit del av bildningsförvaltningens yttrande som ligger till grund för bildningsnämndens ställningstagande. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det, enligt bildningsförvaltningens yttrande, inom skolan pågår aktiviteter inom området att stödja föräldrar så att de kan stötta sina barn i skolarbetet samt att detta också är ett utvecklingsområde. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motionen Stärk föräldrars roll och engagemang i skolan, Bildningsnämndens protokoll, , 87 23

24 24 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben Vår beteckning Vår handläggare Marie Sandström Koski Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Svar på motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan Ärendebeskrivning Ingegerd Furén (FP), Carina Björk-Andersson (FP) och John-Erik Nyman (FP) har lämnat in en motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan. Motionärerna yrkar att en föräldrautbildning i matematik skapas och erbjuds i linje med motionen. Bildningsnämndens yttrande Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Bildningsförvaltningen har berett ärendet och konstaterar i sitt yttrande bland annat att föräldrarnas engagemang. Förvaltningen tar upp att det pågår arbete med att ge föräldrar mjölighet att stödja sina barn. Bland annat så bedrivs matematikutbildning på flera skolor. Kommunledningsförvaltningens bedömning Förvaltningen har tagit del av bildningsförvaltningens yttrande som ligger till grund för bildningsnämndens ställningstagande. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det, enligt bildningsförvaltningens yttrande, inom skolan pågår aktiviteter inom området att stödja föräldrar så att de kan stötta sina barn i skolarbetet samt att detta också är ett utvecklingsområde. Ärendets handlingar Motionen Stärk föräldrars roll och engagemang i skolan, Bildningsnämndens protokoll, , 87 Marie Sandström Koski K:\Beredningsmöten\2015\150128\ MSK\ motion skolan.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 24

25 25 MOTION STÄRK FÖRÄLDRARNAS ROLL OCH ENGAGEMANG I SKOLAN Vi vet att föräldrars utbildningsnivå är en viktig faktor för hur barnen ska lyckas i skolan och att i Katrineholm ligger den under rikssnittet, så hur kan vi då kompensera för detta? För en tid sedan anordnades på en enskild lärares initiativ en föräldrautbildning i matematik på Nyhemsskolan. Det blev en succé inte minst sett till deltagarantalet. Inom matematiken har beräkningsmodellerna ändrats mellan generationerna och det bl a kan göra det svårt för föräldrar att hjälpa sina barn med skolarbetet. Vi anser att detta initiativ och den erfarenhet det gav borde tas tillvara. Föräldrautbildningar borde kontinuerligt erbjudas alla föräldrar till barn i olika åldrar (stadier). Eftersom Katrineholms kommun redan ingår i nationella mattesatsningar (Mattelyftet och PISA2015) borde föräldrautbildningar passa väl in och stärka dessa satsningar. Vi vet att föräldrars engagemang i sina barns skolarbete är viktigt för skolresultaten och vi är övertygade om att de allra flesta föräldrar vill stödja och hjälpa sina barn om de bara får rätt förutsättningar. Vi yrkar: Att en föräldrautbildning i matematik skapas och erbjuds i linje med ovanstående Katrineholm Carina Björk-Andersson Ingegerd Furén John-Erik Nyman 25

26 26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BILDNINGSNÄMNDEN Blad Dnr 2014:65, 609 Handläggare: Helene Björkqvist Yttrande över motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är besvarad Reservation Carina Björk-Andersson (FP), Jean Fridh (MP), Marian Loley (KD) och Ann- Charlotte Olsson (C ) reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Ingegerd Furén (FP), Carina Björk-Andersson (FP) och John-Erik Nyman (FP) har lämnat in en motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan. Motionen har skickats till bildningsnämnden för yttrande. Bildningsförvaltningens yttrande Föräldrarnas utbildningsnivå är en viktig faktor för hur barnen ska lyckas i skolan och skolan har ett tydligt kompensatoriskt uppdrag och ska se till att alla barn och elever ges samma möjligheter att nå målen i skolans styrdokument. Föräldrars engagemang i sitt barn skolgång är också viktig. I verksamheten pågår ett ständigt arbete med att se till att möjligheter finns att ge föräldrar förutsättningar att stödja sina barn i skolarbetet. Det handlar om att ha en bra kommunikation med hemmen via föräldramöten, utvecklingssamtal och via Lärknuten. Det pågår också aktiviteter för att öka barn och ungas läsande. Matematikutbildningen för föräldrar, som bedrivs på flera skolor, är ett annat gott exempel. Rektorer och lärare arbetar vidare med att utveckla samarbetet med hemmen utifrån områdets och elevernas specifika behov. Flickors och pojkars perspektiv Det finns studier som visar att pojkar som grupp visar på en något sämre förmåga att ta ansvar för skolarbete och att bildningsnämndens läxpolicy är att om/när läxor ges ska de vara väl förberedda och inte innebära nya moment. Därför ska skolorna om läxor ges erbjuda studie-/läxhjälp för alla både flickor och pojkar. Det finns också studier som visar att det finns en koppling till föräldrarnas egna studieerfarenheter. Hem, där särskilt mamman har högskolestudier har en starkare koppling till högre studieresultat hos eleverna. Vidare finns det studier som visar att lärarnas förväntningar på studieresultat avspeglar sig i deras bemötande vanligtvis förväntar sig inte läraren att pojkar är studiemotiverade. Det leder då till att både elever, lärare och kanske föräldrar nöjer sig med en lägre måluppfyllelse. När man i studien höjde förväntningarna och kraven på pojkarna i samverkan med föräldrarna höjdes pojkarnas resultat. Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande 26

27 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BILDNINGSNÄMNDEN Blad Ärendets handlingar Motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan Bildningsnämndens överläggning Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Carina Björk- Andersson (FP), Jean Fridh (MP), Marian Loley (KD), Ann-Charlotte Olsson (C ). Förslag och yrkanden Carina Björk-Andersson (FP), Jean Fridh (MP), Marian Loley (KD), Ann-Charlotte Olsson (C ) yrkar att bildningsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Beslutsgång Efter avslutad överläggning godkänner bildningsnämnden ordförandens förslag till beslutsordning. Därefter ställer ordförande bildningsförvaltningens förslag mot Carina Björk- Anderssons (FP) med fleras förslag, och finner att bildningsnämnden beslutar enligt bildningsförvaltningens förslag. Justerandes sign Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 27

28 28 Dnr KS/2014: Styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer. Ärendebeskrivning Ett kommungemensamt styrdokument för kvalitetsarbete med våld i nära relationer har arbetats fram av socialnämnden under 2013 på uppdrag av kommunstyrelsen. Socialnämnden beslutade den 19 mars 2014, 35, att överlämna styrdokumentet till kommunstyrelsen för vidare hantering. Följande nämnder har därefter haft dokumentet på remiss: bildningsnämnden, viadidaktnämnden, vård-och omsorgsnämnden samt kultur- och turismnämnden. Styrdokumentet är kommunövergripande och riktar sig till kommunens samtliga nämnder. Styrdokumentet ska verka både som ett anvisningsdokument och som en kunskapsöversikt. Dokumentet avslutas med mål och insatser, inriktade på ökad samverkan, ökad kunskapsspridning och stärkt förebyggande arbete. För det konkreta arbetet är det viktigt att varje nämnd tar fram egna handlingsplaner och insatser utifrån verksamhets- och ansvarsområde med utgångspunkt i styrdokumentets inriktning och mål. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun Socialförvaltningens skrivelse, Socialnämndens protokoll, , 135 Viadidaktnämndens protokoll, , 34 Bildningsnämndens protokoll, , 66 Vård- och omsorgsnämndens protokoll, , 98 28

29 29 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Staben Vår handläggare Utredningssekr Marie Sandström Koski Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun Ärendebeskrivning Socialnämnden har till kommunstyrelsen överlämnat styrdokumentet Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer. Kommunledningsförvaltningen har för kommunstyrelsens räkning remitterat dokumentet till berörda nämnder. Socialförvaltningen har tagit del av inkomna yttrande och bedömt att endast några redaktionella ändringar har behövt göras. Övriga synpunkter kan hanteras utanför dokumentet. Kommunledningsförvaltningens bedömning och förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra mot dokumentet. Förvaltningen konstaterar att ansvaret för att följa dokumentet ligger inom socialnämndens ansvarsområde. Ärendets handlingar Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun Socialförvaltningens skrivelse, Marie Sandström Koski K:\Beredningsmöten\2015\150128\ MSK\ tjänsteutl våld i nära relationer.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 29

30 30 Styrdokument Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer för Katrineholms kommun Socialnämndens förslag (redaktionella ändringar ) Övergripande anvisningsdokument Antagen av kommunfullmäktige 2015-XX-XX, XXX Giltighetstid 2015-XX-XX

31 31 2 (14) KVALITETSARBETE MED VÅLD I NÄRA RELATIONER FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige Förvaltarskap - Inom socialnämndens ansvarsområde Uppföljning Hur: Avstämning mot eventuella lagändringar. När: Innan giltighetstiden upphör. 31

32 32 3 (14) KVALITETSARBETE MED VÅLD I NÄRA RELATIONER FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Definitioner 5 Våld i nära relationer 5 Speciellt utsatta grupper 6 Hedersrelaterat våld 6 Helhetsperspektiv i det enskilda fallet 7 Lagstiftning 8 Inriktning av kommunens arbete med Våld i nära relationer 8 Uppföljningsbara mål 8 Övergripande mål 8 Insatsområden 9 Åtaganden för att nå uppsatta delmål 11 Uppföljning 12 Referenser 14 32

33 33 4 (14) KVALITETSARBETE MED VÅLD I NÄRA RELATIONER FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum Inledning Våld mot kvinnor i nära relationer är ett hinder för kvinnors och barns åtnjutande av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Våldet rymmer allvarliga hälsomässiga, social, ekonomiska och juridiska dimensioner, för såväl individen som samhället som helhet. Utöver avsevärt lidande för enskilda, orsakar våldet stora samhällsekonomiska kostnader per år. Det är med andra ord ett mångfacetterat problem som berör flera verksamheter. 1 Våld i nära relationer kan drabba vem som helst men samtidigt finns det vissa grupper i befolkningen som löper större risk att drabbas. Det är framförallt unga personer, kvinnor och ensamstående föräldrar som oftare rapporterar erfarenhet av våld i nära relationer. Våldet är ett hinder för den enskildes trygghet men också för en fortsatt utveckling mot jämställdhet mellan män och kvinnor. Sammantaget gör det våld i nära relationer till en akut jämställdhetsfråga och ett omfattande folkhälsoproblem. För att förebygga och bekämpa relationsvåld behöver åtgärder vidtas i skilda sammanhang och på olika nivåer. Regeringen presenterade hösten 2007 en omfattande handlingsplan med åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Regeringens skrivelse 2007). Detta styrdokument, aktuell lagstiftning och forskning samt lokala behov utgör en grund för Katrineholms kommuns lokala kvalitetsarbete för att förebygga och minska våld i nära relationer. Det kommungemensamma styrdokumentet har arbetats fram av socialnämnden på uppdrag av kommunstyrelsen den 27 mars En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen, vårdoch omsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen och kultur- och turismförvaltningen har under oktober 2013 februari 2014 arbetat fram styrdokumentet. Styrdokumentet är kommunövergripande och riktar sig till Katrineholm kommuns samtliga nämnder. Styrdokumentet ska verka både som ett anvisningsdokument och som en kunskapsöversikt. Dokumentet avslutas med mål och insatser, inriktade på ökad samverkan, ökad kunskapsspridning och stärkt förebyggande arbete. För det konkreta arbetet är det viktigt att varje nämnd tar fram egna handlingsplaner och insatser utifrån verksamhets- och ansvarsområde med utgångspunkt i styrdokumentets inriktning och mål. 1 Våld Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld art.nr

34 34 5 (14) KVALITETSARBETE MED VÅLD I NÄRA RELATIONER FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum Katrineholms kommunövergripande styrdokument för kvalitetsarbetet mot våld i nära relationer avser att omfatta problematiken kring relationsvåld i sin helhet, vilket innebär våldsförövare och offer oavsett socialdemografisk tillhörighet. På grund av befintlig litteratur och forskning kommer texten i styrdokumentet ofta beskriva män som förövare av relationsvåld. Det ska dock hela tiden has i minnet att resonemangen även avser kvinnor som förövare. Socialnämnden ansvarar för att uppdatera styrdokumentet så att det följer förändringar av lagar, författningar och andra dokument som påverkar området Våld i nära relationer. Definitioner Våld i nära relationer Nära relation - någon som är närstående, såsom make/maka, sambo, släktning, föräldrar eller annan familjemedlem. (www.polisen.se) Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. Fysiskt - Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad. Sexuellt- Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som kvinnan inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld. Psykiskt - Direkta eller indirekta hot mot kvinnan och/eller mot eventuella barn eller att kvinnan blir förlöjligad. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten. Social utsatthet - Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter. Materiellt/ekonomisk utsatthet Kvinnans personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Kan även innebära att hon förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för henne. Kvinnor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost. (Definition: Socialstyrelse, 34

35 35 6 (14) KVALITETSARBETE MED VÅLD I NÄRA RELATIONER FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum Speciellt utsatta grupper I takt med att mäns våld mot kvinnor har uppmärksammats alltmer så har kunskapen om vissa gruppers "särskilda" utsatthet för våld ökat. De grupper som ofta lyfts fram som särskilt utsatta, och för vilka man har identifierat specifika behov, hbtq-personer(homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer), kvinnor som har missbruksproblem kvinnor som lever med funktionsnedsättning kvinnor med utländsk bakgrund kvinnor i trafficking eller prostitution unga kvinnor samt äldre kvinnor (källa: NCK, nationellt centrum för kvinnofrid) Hedersrelaterat våld Den svenska regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen till hot, våld och ibland även dödligt våld. Regeringen tar också upp att även pojkar samt homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet och uttryck kan drabbas. 2 2 Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter (081204) pod_show&navid=65&subnavid=53&subnavinstance=3 35

36 36 7 (14) KVALITETSARBETE MED VÅLD I NÄRA RELATIONER FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum Helhetsperspektiv i det enskilda fallet Våld i nära relationer är ett samhällsproblem och ett folkhälsoproblem men också ett komplext problem för den som blir utsatt. Såväl våldsutsatta personer och barn som bevittnat våld som våldsutövare utgör heterogena grupper och orsakerna till våldet varierar. Enligt WHO är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att generellt bestämma vilka faktorer som orsakar våld. Dessutom är det vanskligt att skilja faktiska orsaker från socioekonomiska och andra omständigheter som förekomst av våld samvarierar med. 3 En ekologisk modell för våld mot kvinnor av närstående Exempel på faktorer som kan öka risken för våld (Modell efter Heise, Lori, L. Violence against women: An intergrated, Ecological Framework i Violence against Women juni 1998, vol 4 nr 3) Samhälle/struktur Normer som medger mäns kontroll över kvinnor Acceptans av våld som sätt att lösa konflikter Maskulinitet förknippas med dominans, heder och aggression Rigida könsroller Grupp/lokalsamhälle Påfrestande sociala förhållanden Umgänge med andra vilkas normer legitimerar våld Isolering av kvinnan och familjen Relationen Bristande förmåga att hantera relationer Äktenskaplig konflikt Våldsutövaren tar kontroll och fattar beslut i famljen Våldsutövaren som individ Bevittna våld i familjen under uppväxt Bristande omvårdnad under uppväxt individualpsykologiska faktorer Missbruk Komplexiteten i sammanhanget och att faktorer på olika nivåer kan samverka med varandra kan åskådliggöras genom den s.k. ekologiska modellen ovan, som i sig ger utrymme för olika teorier inom området. 1 Med utgångspunkt i ovanstående modell tydliggörs och föredras en tillämpning av en helhetssyn på våld i nära relationer utan att det finns någon motsättning att ge individen insatser utifrån nuvarande situation och behov. 2 3 World Report on Violence and Health s : WHO (World Health Organization;

37 37 8 (14) KVALITETSARBETE MED VÅLD I NÄRA RELATIONER FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum Lagstiftning I brottsbalken (SFS-1962:700) finns de lagar som reglerar olika former av våldsbrott och brott mot frihet och frid samt sexalbrott. Kommunens ansvar styrs framförallt av bestämmelserna i socialtjänstlagen, SoL (SFS-2001:453). Kommunen har enligt SoL, 2 kap 2, det yttersta ansvaret för att de som vistats i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Sjukvårdens ansvar styrs främst av hälso- och sjukvårdslagen, HSL (SFS 1982:763) FN:s konvention för barnens rättigheter (FN:s generalförsamling 1989) uttrycker barns medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. Konventionen tar särskilt hänsyn till barnens utsatthet och sårbarheter. Sverige åtog sig att följa Barnkonventionen Inriktning av kommunens arbete med Våld i nära relationer Kommunens kvalitetsarbete ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (3 kap. 3 SoL). Styrdokumentet ska ses som en guide i arbetet som definierar och beskriver omfattningen av problemet. Kvalitetsarbetet syftar till att utveckla kommunens arbete och redan grundad samverkan avseende att förebygga och minska våld i nära relationer. Kvalitetsarbetet utgår från följande punkter: Uppföljningsbara mål Övergripande mål Katrineholms kommun har följande mål: Kommunen kan bidra genom att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upplevelser och gemenskap. Kommunen står för en viktig del av de sociala trygghetssystemen. Tillsammans med staten och landstinget ska vi motverka otrygghet som orsakas av arbetslöshet, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, familjesituation eller åldrande. Kommunen har ett särskilt ansvar för att verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. (KF ) Kvinnor och män ska ha samma makt och förutsättningar att forma samhället och sina egna liv. Kommunen har ett stort ansvar för att det ska bli verklighet i Katrineholm. Alla kommunala verksamheter ska bidra till arbetet med jämställdhet. Beslutet om att all verksamhet ska jämställdhetsintegreras ska genomföras under mandatperioden. Det innebär att alla verksamheter kontinuerligt ska analyseras och vidareutvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv. (KF ). 37

38 38 9 (14) KVALITETSARBETE MED VÅLD I NÄRA RELATIONER FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum Delmål: Att öka omfattningen och kvaliteten på samverkan inom kommunen, mellan myndigheter och frivilligorganisationer Att öka kunskapen om våld i nära relationer inom den kommunala organisationen avseende dess omfattning, konsekvenser, påverkan av teorin om genussystemet samt möjlighet till stöd och skydd Att initiera insatser i den kommunala verksamheten som har en förebyggande effekt på relationsvåld Att statistik på lokalnivå finns tillgänglig gällande våldutsatta kvinnor och män samt flickor och pojkar som varit utsatta och/eller bevittnat våld i en nära relation Att statistiken är analyserad ur ett genusperspektiv Insatsområden Kvalitetsarbetet inriktar sig särskilt på nedanstående områden: Ökad samverkan Våld mot kvinnor är ett mångsidigt problem och kräver samverkan mellan många aktörer, detta lyfts bland annat i propositionen 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. Ett ökat samarbete inom och mellan myndigheter och andra aktörer som kommer i kontakt med våldsutsatta och förövare är av avgörande betydelse för att utsatta personer ska få den hjälp de behöver 4 Förebyggande arbete Ett aktiv och verkningsfullt förebyggande arbete handlar både om att motverka att våld utövas och att avbryta våld som pågår. Ett brett förebyggande arbetet riktar sig till både kvinnor och män, även till dem som inte själva är direkt berörda i sin vardag. Insatser riktade till både potentiella och konstaterade förövare är en central och viktig del i det förebyggande arbetet. Barn och unga är också viktiga målgrupper i det förebyggande arbetet. Därför är det angeläget med tidiga insatser i skolan och i andra sammanhang där barn och ungdomar befinner sig. Rättsväsendets myndigheter, hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten har alla en viktig roll i det förebyggande arbetet genom sina nära kontakter med människor i deras vardag. Genom ett professionellt bemötande, rutiner och dokumentation, samt kunskap om våld i nära relationer ökar förutsättningar för att en våldsutsatt person eller en person som lever under hot och våld får rätt hjälp. Polisen ska vara tillgänglig för att kunna rycka ut och göra snabba insatser när brott begås 2. 4 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Regeringens skrivelse 2007/08:39 38

39 39 10 (14) KVALITETSARBETE MED VÅLD I NÄRA RELATIONER FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum Ökad kunskap Ökade kunskaper är avgörande för alla insatser som görs för att bekämpa våld i nära relationer. Genom bland annat utbildning ska kunskaperna på området öka och fördjupas och kompetensen hos berörda verksamheter och ideella organisationer som kommer i kontakt med våldutsatta förövare utvecklas 2. 39

40 40 11 (14) KVALITETSARBETE MED VÅLD I NÄRA RELATIONER FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum Åtaganden för att nå uppsatta delmål Nedanstående åtaganden tydliggör de olika nämndernas ansvar gällande området våld i nära relationer. Vid framtagande av rutiner, checklistor och utbildningar bör en tydlig koppling till kommunens jämställdhetsarbete göras för att få en förståelse för teorin om genussystemet. Delmål Åtaganden Ansvar Att öka omfattningen och kvaliteten på samverkan inom kommunen, mellan myndigheter och frivilligorganisationer Att initiera insatser i den kommunala verksamheten som har en förebyggande effekt på relationsvåld Att öka kunskapen om våld i nära relationer inom den kommunala organisationen Utvalda nämnder ska utifrån verksamhets- och ansvarsområde utarbeta rutiner kring internsamverkan på övergripandenivå och i enskilda ärenden utifrån det kommunövergripande styrdokumentets mål och inriktning. Socialnämnden ska utifrån fastställda områden utarbeta en aktuell överenskommelse/avtal kring extern samverkan på övergripande nivå och i enskilda ärenden utifrån det kommunövergripande styrdokumentets mål och inriktning. Utvalda nämnder ska utifrån verksamhets- och ansvarsområde utarbeta rutiner och en checklista för tillvägagångssätt vid upptäckt av våld i en nära relation. Utvalda nämnder ska utifrån verksamhets- och ansvarsområde utarbeta rutiner och en checklista för tillvägagångssätt vid misstanke av våld i en nära relation. Utbildning för politiker, chefer och verksamhetsnära personal inom socialnämnden i syfte att öka kunskap om relationsvåld, aktörers verksamhet och ansvar, Socialnämnden, bildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, viadidaktnämnden samt kultur- och turismnämnden Socialnämnden Socialnämnden, bildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, viadidaktnämnden samt kultur- och turismnämnden Socialnämnden, bildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, viadidaktnämnden samt kultur- och turismnämnden Socialnämnden, 40

41 41 12 (14) KVALITETSARBETE MED VÅLD I NÄRA RELATIONER FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum avseende dess omfattning, konsekvenser, teorin om genussystemet samt möjlighet till stöd och skydd Att statistik på lokalnivå finns tillgänglig gällande våldutsatta kvinnor och män samt flickor och pojkar som varit utsatta och/eller bevittnat våld i en nära relation. Statistiken är analyserad ur ett genusperspektiv förebyggande insatser och handlingsrutiner vid upptäckt/misstanke av relationsvåld. I utbildningarna implementera aktuella rutiner och checklistor. Utbildning för politiker, chefer och verksamhetsnära personal vid efterfrågan i syfte att öka kunskap om relationsvåld, socialnämndens verksamhet och ansvar, förebyggande insatser och handlingsrutiner vid upptäckt/misstanke av relationsvåld. I utbildningarna implementera aktuella rutiner och checklistor Utvalda nämnder ska utifrån verksamhets- och ansvarsområde föra statistik över antalet kvinnor har blivit utsatta eller misstänks bli utsatta för våld i en nära relation, samt flickor och pojkar som varit utsatta och/eller bevittnat eller misstänks bevittnat våld i en nära relation Socialnämnden ska göra en kartläggning av kvinnor som utsätts för våld i en nära relation Socialnämnden ansvarar för utbildningarna, övriga nämnder inom respektive nämnd ansvarar för efterfrågan av utbildning inom området Socialnämnden, bildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden Viadidaktnämnden Socialnämnden Uppföljning Styrdokumentet ska vara ett aktivt dokument som utvärderas, omarbetas och antas på nytt varje mandatperiod. Processen förväntas att påbörjas efter kommunfullmäktiges beslut. Uppföljning av målen görs årligen och socialnämnden ansvarar för att uppdatera styrdokumentet så att det följer förändringar och lagar, författningssamlingar och andra dokument som påverkar området Våld i nära relationer. 41

42 42 13 (14) KVALITETSARBETE MED VÅLD I NÄRA RELATIONER FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum Mått för uppföljning Antal utvalda nämnder som har en utarbetad på ledningsnivå beslutad rutin kring internsamverkan samt att rutinerna har tagit hänsyn till teorin om genussystemet Aktuell extern överenskommelse har följts upp inom de två senaste åren samt vara dokumenterad och vid behov reviderad samt att överenskommelsen har tagit hänsyn till teorin om genussystemet Antal förvaltningar i kommunen som har en på ledningsnivå beslutad rutin och en checklista för tillvägagångssätt vid upptäckten av våld i nära relationer samt att rutinerna och checklistorna har tagit hänsyn till teorin om genussystemet Antal förvaltningar i kommunen som har en på ledningsnivå beslutad rutin och en checklista för tillvägagångssätt vid misstanke av våld i nära relationer samt att rutinerna och checklistorna har tagit hänsyn till teorin om genussystemet Antal genomförda utbildningsinsatser per verksamhetsområde och förvaltning samt att man i utbildningarna har tagit förklarat teorin om genussystemet Antal deltagande i utbildningsinsatser, uppdelat på män respektive kvinnor Statistik över antal kvinnor och män som utsatts eller misstänks vara utsatta för våld i en nära relation. Antal flickor respektive pojkar som varit bevittnat utsatta eller misstänks vara utsatta för våld i en nära relation. Statistiken är analyserad ur ett genusperspektiv. Statistik över antal flickor respektive pojkar som bevittnat eller misstänks har bevittnat våld i en nära relation. Statistiken är analyserad ur ett genusperspektiv. 42

43 43 14 (14) KVALITETSARBETE MED VÅLD I NÄRA RELATIONER FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum Referenser - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:9) - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (Socialstyrelsen, artikel nr ) - Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld (SOFS 2009:22) - Våld- handbok om socialnämndens ansvar för våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (Socialstyrelsen, artikelnr ) - Katrineholms styrsystem 43

44 44 1 (1) Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN Öppenvård Vår beteckning Vår handläggare Avdelningschef Linda Qvarnström Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Svar på yttanden över remissen Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun Ärendebeskrivning Ett kommungemensamt styrdokument för kvalitetsarbete med våld i nära relationer har arbetats fram av socialnämnden under 2013 på uppdrag av kommunstyrelsen. En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunledningsförvaltningen, socialförvaltingen, vård- och omsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen och kultur- och turismförvaltningen har under oktober 2013 till februari 2014 arbetat fram styrdokumentet. Socialnämnden beslutade den 19 mars 2014, 35, att överlämna styrdokumentet till kommunstyrelsen för vidare hantering. Följande nämnder har därefter haft dokumentet på remiss: bildningsnämnden, viadidaktnämnden, vård-och omsorgsnämnden samt kultur- och turismnämnden. Socialförvaltningens bedömning av inkomna yttranden De synpunkter som inkommit från vård- och omsorgsnämnden hanteras inte i styrdokumentet, utan är en senare fråga. Viadidaktnämndens synpunkter går att hantera utan förändringar i dokumentet. Bildningsnämndens synpunkter på styrdokumentet har justerats i dokumentet då de är av ringa betydelse. I enlighet med styrsystemet gäller att styrdokumentet är ett anvisningsdokument med giltighetstid till och med den 31 december 2019, uppföljning ska ske vart fjärde år och dokumentet justeras fortlöpande om till exempel lagändring sker. Lorraine Fröberg Förvaltningschef K:\Beredningsmöten\2015\150128\ MSK\yttrande styrdokument våld (2).docx SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 44

45 45 I\atrineholms lcommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ' RIR~HOLMS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN KOIT1m1~r ^','rc~es~f1 Dnr: 2013: Handläggare: Zp~~+ ~~%~`' ~ ~ Johanna Wenn xth er~~;.i.3ti9arg Linda Qvarnst ör~(,(1; ~ ~ ~ Diaria ~mmc._...,...w._.-! _- -r,yp~~~~.. ~t~4 ~,1~~1-~(~~a Slutrapport från projektet Kommungemensam pö icy for arbetet med våld i nära relationer Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget till styrdokument och lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen för fortsatt hantering. 2. Fortsätta driva arbetet med att utveckla kvalitetsarbetet inom Våld i nära relationer utifrån åtagandena som är satta i styrdokumentet. 3. Lägga slutrapporten av projektet till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2013 att ge socialnämnden i uppdrag, i enlighet med socialförvaltningens förslag , att utarbeta ett förslag till en kommungemensam policy för arbetet med våld i nära relationer. Syftet med projektet har varit att samordna och kvalitetssäkra att Katrineholms kommun har en gemensam plattform för att ge alla medborgare, kvinnor och man, flickor och pojkar, i Katrineholm som är utsatta för våld eller bevittnat våld ett snabbt och rättsäkert stöd. Syftet har uppnåtts genom att involvera flera förvaltningar vid ett framtagande av ett kommungemensamt styrdokument för våld i nära relationer. Målsättningen med projektet har varit att kvalitetssäkra Katrineholms kommuns arbete i Våld i nära relationer. Målet uppnås genom att projektet bidragit med ett styrdokument som ger stöd till medarbetare i Katrineholm kommun i deras systematiska kvalitetsarbete gällande Våld i nära relationer. I projektet har ett styrdokument arbetats fram för Katrineholm kommuns kvalitetsarbete inom Våld i nära relationer. Projektdeltagarna har inventerat förekommande handlingar inom området. Inventeringen har utgått ifrån handlingar som baseras på arbetet inom respektive förvaltnings ansvarsområde gällande Våld i nära relationer. För att arbetet inom området Våld i nära relationer ska bli hållbart så rekommenderas fortsatt samverkan mellan berörda förvaltningar vid framtagande av handlingar som möter upp åtagandena i styrdokumentet. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse från kommunledningsf~rvaltningen daterad Protokollsutdrag till ~~~ L"'K ~ l,k"~"~~v~/ ~rl 45

46 46 I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN SammantrAdesdatum Blad Styrdokument Kvalitetsarbetet Våld i nära relationer Slutrapport projektet Våld i nära relationer Nämnden tackar Johanna Wennert för redovisningen. Justerande si Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen ;~; %C ct Utdragsbestyrkande ~`~~ ~~v J~~ 46

47 1\atiuleholms lcomrnun VIADIDAKTNÄMNDEN Dni VIAN/2014: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Handläggare: Sirpa Abben z Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer för Katrineholms kommun Beslut Viadidalctnämnden beslutar i enlighet med tjänsteskrivelse från kvalitetsshateg Sirpa Abben sända följande yttrande till kommunstyrelsen: Viadidalct har inga möjligheter på grund av styrande lagstiftning att föra efterfrågad statistik över kvinnor och män som utsatts eller misstänkt utsatts för våld i näta relation. Däremot kan en diskussion om våld i nära relationer föras inom de utbildningsinsatser som görs gentemot kommunens invånare samt informationsinsatser inom Viadidakts egna verksamheter. ~ ~ Definitionen av våldsutsatta personer i styrdokumentet skulle behöva vara O ~ `~ könsneutralt formulerad för att inte utesluta hbtq-personer. ~ ~~~ ~ ~. ö ' ~ H.. z Y N Ärendebeskrivning och förvaltningens bedömning ~ ~ ~ ~ Det lconunungemensamma styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer ~d liar arbetats fram av socialnämnden på uppdrag av kommunstyz elsen den 27 mars ~ En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunledningsförvaltningen,.~ socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen och kultur- och turismförvaltningen har under oktober 2013 februari 2014 arbetat fram styrdokumentet. Sty~~dokumentet är lcommunövergripande och riktar sig till Katrineholm komanins samtliga nämnder. Styrdokumentet slca verka både som ett anvisningsdokument och som en lcunslcapsöversikt. Dokumentet aysltrtas med mål och insatser, inriktade på ökad samverkan, ökad kunskapsspridning och stärkt förebyggande arbete. Ur follchälsoperspektiv är frågan oexhört betydelsefull och bör beaktas inom rimliga proportioner i respektive förvaltning men Viadidakt liar inga möjligheter på grund av styrande lagstiftning att föra efterfrågad statistik över kvinnor och män som utsatts eller misstänkt utsatts för våld i nära relation. Däremot kan en diskussion om våld i nära relationer föras inom de utbildningsinsatser som görs gentemot kommunens invånare samt informationsinsatser inom Viadidakts egna verksamheter. I de föreslagna insatsoma ådena med ö1{ad if~tern och exte~ f~ sun~l~e~ kai~ och förebyggande at~bete finris en relevans av Viadidakts medverkan i samverkansgrupper med representation av handläggare och kltrator. För att möta behovet i insatsområdet ökad kin~sl~np finns kompetens i Viadidakt för att samordna och ai7 angera utbildningsinsatser. Dock krävs att eventuell finansiering av utbildningsinsatser förs cenh alt i kommunen eller i de enskilda förvaltningarna. Justef ndes sign /`"~ Protokollsutdrag till ~,j ~ '' ~~,,~ ~ 1 ~ Koinmunst yselsen Utdra be tyckande 47

48 ~, ~~~ 1~~itl'llle~101111S ICOri1111L1I1 ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum VIADIDAKT`NÄMNDEN ~ 34 forts Blad Ärendets beredning Efter dislcussioi~ one definitionerna av våldsutsatta personel ställer Thomas Selig följande förslag till tillägg till beslutet: Definitionen av våldsutsatta personer skulle behöva vara könsneutr~lt formulerad föl att inte utesluta hbtq-personer. Carina Björk Andersson instämmer i förslaget. Ordförande föreslår att nämnden besluta i enlighet med förvaltningens fö1 slag till beslut med följande tillägg; Definitionen av våldsutsatta personer skulle behöva vara lcönsneutralt formulerad föa~ att inte utesluta hbtq-personer. Under ärendets behandling yttrar sig Gunilla Magnusson, Thomas Selig, Carina Björk ~idersson, och Sitpa Abben. Ärendets handlingar Förslag till styrdolcumei~t Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer för Kah~ineholins kamnaun Tjänstesl~ ivelse/yttrande från kvalitetsstrateg Sima Abben. sign Konununstyreisen 48

49 49 49

50 50 50

51 51 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BILDNINGSNÄMNDEN Blad Dnr 2014:59, 069 Handläggare: Jörgen Rüdeberg Yttrande över remissen Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande över remissen och översänder det till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över det övergripande anvisningsdokumentet Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer i Katrineholms kommun inför fastställande i kommunfullmäktige. Bildningsförvaltningens synpunkter Bildningsförvaltningen har under arbetets gång haft möjlighet att delta och har representerats av en skolsköterska. Förvaltningen ställer sig bakom anvisningsdokumentet i sin helhet men har följande synpunkter: Inledningens första mening lyder: Våld mot kvinnor i nära relationer är ett hinder för kvinnors och barns åtnjutande av mänskliga och grundläggande friheter. Mot bakgrund av att det i dokumentet längre ner framgår att förövaren i vissa fall även är kvinnor men att detta sällan beskrivs i aktuell litteratur förslår bildningsförvaltningen att meningen ändras till: Våld i nära relationer, där mannen oftast beskrivs som förövaren, är ett hinder för kvinnors och barns åtnjutande av mänskliga och grundläggande friheter. Två synpunkter av redaktionell karaktär: sidan 6; rutan Samhälle/struktur: i stället för man ska det troligen stå mäns. Sidan 7; rad 14; ordet se ska ersättas med ses. Ärendets handlingar Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer för Katrineholms kommun Bildningsnämndens överläggning Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef, Johan Söderberg (S) och Carina Björk-Andersson (FP) och Anneli Hedberg (S). Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande 51

52 52 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Blad Dnr VON/VON/2014: Handläggare: Emma Odén Yttrande över remissen Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens synpunkter och bedömning och översänder dem till kommunledningsförvaltningen. Vård- och omsorgsförvaltningen synpunkter och bedömning redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och omsorgsnämndens handling nr 24/2014. Ärendebeskrivning Kommunledningsförvaltningen har i remiss den 27 juni 2014 översänt förslag till styrdokument Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun för yttrande. Förslaget skall vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 26 september Förslaget har tagits fram av socialnämnden på uppdrag av kommunstyrelsen i Katrineholms kommun den 27 mars Socialnämnden har överlämnat remissen till kommunstyrelsen för vidare hantering. Ett led i hanteringen är att berörda nämnder, däribland vård- och omsorgsförvaltningen, ges möjlighet till yttrande i ärendet. Slutgiltig fastställelse av remissen tas sedan av fullmäktige. Sammanfattning av styrdokumentet Det kommungemensamma styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen och kultur- och turismförvaltningen under oktober 2013 till februari Styrdokumentet är kommunövergripande och riktar sig till Katrineholms kommuns samtliga nämnder. Det omfattar problematiken kring relationsvåld i sin helhet, vilket innebär våldsförövare och offer oavsett socialdemografisk tillhörighet. Styrdokumentet är indelat i en kunskapsöversikt och ett anvisningsdokument för kommunens arbete med våld i nära relationer. Kvalitetsarbetet syftar till att utveckla kommunens arbete och redan grundad samverkan avseende att förebygga och minska våld i nära relationer. I styrdokumentet anges mål och insatsområden, där kvalitetsarbetet ska vara inriktat på tre områden; ökad samverkan, ökad kunskap och stärkt förebyggande arbete. I styrdokumentet anges åtaganden för att nå uppsatta delmål. Åtagandena tydliggör de olika nämndernas ansvar gällande arbetet med våld i nära relationer. Justerandes sign Protokollsutdrag till Kommunledningsförvaltningen, handläggaren, akten Utdragsbestyrkande 52

53 53 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 24/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning Lednings- och verksamhetsstöd VON/2014: Vår handläggare Ert datum Er beteckning Emma Odén, utredare Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över remissen Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun Ärendebeskrivning Kommunledningsförvaltningen har i remiss den 27 juni 2014 översänt förslag till styrdokument Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun för yttrande. Förslaget skall vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 26 september Förslaget har tagits fram av socialnämnden på uppdrag av kommunstyrelsen i Katrineholms kommun den 27 mars Socialnämnden har överlämnat remissen till kommunstyrelsen för vidare hantering. Ett led i hanteringen är att berörda nämnder, däribland vård- och omsorgsförvaltningen, ges möjlighet till yttrande i ärendet. Slutgiltig fastställelse av remissen tas sedan av fullmäktige. Sammanfattning av styrdokumentet Det kommungemensamma styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen och kultur- och turismförvaltningen under oktober 2013 till februari Styrdokumentet är kommunövergripande och riktar sig till Katrineholms kommuns samtliga nämnder. Det omfattar problematiken kring relationsvåld i sin helhet, vilket innebär våldsförövare och offer oavsett socialdemografisk tillhörighet. Styrdokumentet är indelat i en kunskapsöversikt och ett anvisningsdokument för kommunens arbete med våld i nära relationer. Kvalitetsarbetet syftar till att utveckla kommunens arbete och redan grundad samverkan avseende att förebygga och minska våld i nära relationer. I styrdokumentet anges mål och insatsområden, där kvalitetsarbetet ska vara inriktat på tre områden; ökad samverkan, ökad kunskap och stärkt förebyggande arbete. I styrdokumentet anges åtaganden för att nå uppsatta delmål. Åtagandena tydliggör de olika nämndernas ansvar gällande arbetet med våld i nära relationer. I styrdokumentet beskrivs att varje nämnd ska ta fram egna handlingsplaner och insatser utifrån sitt verksamhets- och ansvarsområde med utgångspunkt i styrdokumentets inriktning och mål. Vidare framhållas att vid framtagandet av VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer

54 54 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 24/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (5) Datum Vår beteckning VON/2014: rutiner, checklistor och utbildningar bör en tydlig koppling till kommunens jämställdhetsarbete göras för att få en förståelse för teorin om genussystemet. Uppföljning av målen ska göras årligen. Socialnämnden ansvarar för att uppdatera styrdokumentet så att det följer förändringar av lagar, författningar och andra dokument som påverkar området våld i nära relationer. Styrdokumentet ska vara ett aktivt dokumenten som utvärderas, omarbetas och antas på nytt varje mandatperiod. Processen förväntas att påbörjas efter kommunfullmäktiges beslut. Ärendets beredning Ärendet har beretts genom att företrädare från utföraravdelningen och myndighetsoch specialistavdelningen på vård- och omsorgsförvaltningen har gett synpunkter på styrdokumentet utifrån verksamhetsmässiga aspekter. Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit del av remissen Kvalitetsarbete med våld i nära relationer. Förvaltningens synpunkter på styrdokumentet redovisas i den ordning som de finns beskrivna i dokumentet. Inledningsvis ges synpunkter på kunskapsöversikten och därefter anvisningsdokumentet. Avslutningsvis ges kommentarer kring styrdokumentet. Kunskapsöversikt Förvaltningen ser det som positivt att det tas fram ett kommunövergripande styrdokument för arbetet mot våld i nära relationer och att det tas ett helhetsgrepp på området i kommunen. Det är bra att det ges en kunskapsöversikt, där det finns med definitioner för vad som omfattas av området våld i nära relationer och att speciellt utsatta grupper specificeras. Kunskapsöversikten är bra för att sätta sig in i området, men den är inte tillräcklig för att använda sig av i förvaltningen. Vad gäller kunskapsöversikten så förses området ständigt med ny kunskap och forskningsunderlag. Ett alternativ för att underlätta uppdateringen av styrdokumentet är att kunskapsöversikten ligger som bilaga till anvisningsdokumentet. En vinst med att lägga kunskapsöversikten som bilaga är att den kan bli mer omfattande och fungera som ett bättre stöd i förvaltningens arbete med att genomföra åtagandena. I kunskapsöversikten behövs ett tydliggörande av vad som menas med unga respektive äldre. Förvaltningen saknar en närmare beskrivning över vård- och omsorgsförvaltningens målgrupper. I dokumentet hänvisas till barnkonventionen men det ges ingen beskrivning över gruppen barn utifrån barn som utsatts för våld eller bevittnat våld. Av denna anledning ser förvaltningen gärna en skrivning som beskriver barn och barn med funktionsnedsättning utifrån området. Vidare ser förvaltningen att det finns en skrivning som beaktar Förenta Nationernas (FN) internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utifrån området Yttrande remiss våld 54

55 55 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 24/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (5) Datum Vår beteckning VON/2014: Anvisningsdokument för kommunens arbete med våld i nära relationer Förvaltningen anser att de föreslagna insatsområdena är relevanta utifrån området våld i nära relationer. Dock borde insatsområdena på ett tydligare sätt kopplas samman med respektive delmål och åtagande. Ordningsföljden på åtagandena skulle behöva ändras. Åtaganden som handlar om att få ökade kunskaper på området borde komma först, då kunskap och utbildning är avgörande för alla insatser som görs för att förebygga och minska våld i nära relationer. Ökad kunskap behövs innan förvaltningen kan arbeta med åtagandena som berör ökad samverkan inom kommunen och stärka det förebyggande arbetet mot relationsvåld. De föreslagna åtgärderna är omfattande. Förvaltningen anser att det krävs aktiv stöttning från kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen vid arbete med dessa åtaganden. I anvisningsdokumentet hänvisas vid ett flertal tillfällen till teorin om genussystemet, men denna finns inte beskriven i dokumentet. Det behövs ett tydliggörande kring vad som menas med teorin om genussystemet, samt finnas med hänvisning till litteratur. En skrivning saknas gällande hur personalen ska hantera situationer vid upptäckt/misstanke av våld i nära relationer och om personalen behöver stöd och handledning. Förvaltningen ställer sig frågande till att inte samtliga nämnder finns ansvariga för uppfyllande av delmål och åtaganden. Nedan ges synpunkter på de åtaganden som berör vård- och omsorgsförvaltningen. Åtagandet för ökad samverkan Förvaltning ser det som viktigt att detta görs i samverkan med övriga förvaltningar. Åtagandena för att stärka det förebyggande arbetet Förvaltningen ser det som viktigt att kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen aktivt stöttar förvaltningen i arbetet, och ger handledning och stöd vid framtagande av rutiner och checklistor. Förvaltningen anser att rutiner och checklistor för tillvägagångssätt vid upptäckt/misstanke av våld i nära relationer bör utgå från standardiserade bedömningsmetoder som utformas med utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap. Rutinerna och checklistorna bör tas fram i samverkan mellan förvaltningarna och utformas på ett liknande sätt för hela kommunen. De kan dock anpassas efter den egna nämndens verksamhets- och ansvarsområde. Åtagandet för ökad kunskap Det behövs ett tydliggörande av vad som menas och ingår i åtagandet, då det står beskrivet att: Socialnämnden ansvarar för utbildningarna, övriga nämnder inom respektive nämnd ansvarar för efterfrågan av utbildning inom området. Förvaltningen tolkar det som att, om vård- och omsorgsförvaltningen efterfrågar utbildning inom området vänder vi oss till socialförvaltningen som anordnar utbildningen Yttrande remiss våld 55

56 56 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 24/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (5) Datum Vår beteckning VON/2014: Uppföljning I styrdokumentet står det att en årlig uppföljning av målen ska göras och mått för uppföljning finns beskrivna i dokumentet. Här behövs ett tydliggörande kring vem som har uppföljningsansvar för styrdokumentet och vem som ansvarar för att samla in detta från förvaltningarna. Gällande de två sista punkterna i mått för uppföljning som handlar om statistikuppgifter. Här behövs ett tydliggörande kring kriterierna för insamling av statistikunderlaget och vems misstanke/bedömning som åsyftas. Vidare behövs ett tydliggörande kring hur statistikuppgifterna ska samlas in och registreras i förvaltningarna. Vidare behöver det utredas huruvida insamlingen av dessa statistikuppgifter är förenlig med den svenska lagstiftningen. Styrdokumentet Förvaltningen ser det som viktigt att de framtagna delmålen och åtagandena följer kommunens och förvaltningens övriga struktur för mål och åtaganden, så att dessa sätts in i ett sammanhang. Att arbeta med att förebygga och minska våld i nära relationer är viktigt utifrån ett folkhälsoperspektiv och ett jämställdhetsperspektiv. Styrdokumentet är ett steg i rätt riktning för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegreringen i förvaltningen och kommunen. Vidare är det viktigt att kommunen arbetar utifrån barnkonventionen och beaktar barnperspektivet i arbetet med våld i nära relationer. I styrdokumentet borde det på ett tydligare sätt framgå vad som ska vara tillgängligt och utifrån vilka tillgänglighetsperspektiv. Förvaltningen föreslår att projektet drivs och finansieras centralt för implementering av arbetet och utbildning gällande våld i nära relationer. Ekonomi I styrdokumentet finns ingen skrivning om ekonomiska förutsättningar för att kunna genomföra åtagandena. Ett tydliggörande behövs om arbetet ska inrymmas inom befintlig budget eller inte, med anledning av att det är ett omfattande arbete som krävs av förvaltningen. Vidare anser förvaltningen att styrdokumentet bör belysa hur kostnader som uppstår vid utbildning av politiker, chefer och verksamhetsnära personal inom förvaltningen ska finansieras. Sammanfattning av förvaltningens synpunkter Styrdokumentet behöver förtydligas inom följande områden Ekonomiska förutsättningar. Strukturen för samordning av arbetet med våld i nära relationer. Centrala arbetsgruppens ansvar och roll. Ansvarsfördelning mellan kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Stöttning och handledning från kommunledningsförvaltningen till förvaltningen. Ordningsföljd av åtagandena och vad som ingår i åtagandena Yttrande remiss våld 56

57 57 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 24/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 5 (5) Datum Vår beteckning VON/2014: Uppföljningsansvar för styrdokumentet. Kriterier för insamling av statistikunderlag samt dess förenlighet med den svenska lagstiftningen. Omfattningen gällande kunskapsöversikten samt beskrivning av vård- och omsorgsförvaltningens målgrupper utifrån området. Förvaltningen föreslår att projektet drivs och finansieras centralt för implementering av arbetet och utbildning gällande våld i nära relationer. Vård- och omsorgsförvaltningen bedömning/förslag till beslut Förvaltningen har identifierat ett antal områden i styrdokumentet som behöver förtydligas. Styrdokumentet behöver därför förtydligas innan beslut tas i kommunfullmäktige. Per Enarsson Förvaltningschef Emma Odén Utredare Ärendets handlingar Förslag till styrdokument Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun, Kommunledningsförvaltningens anvisning för remissvar, Yttrande remiss våld 57

58 58 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Blad Sammanfattning av vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter Styrdokumentet behöver förtydligas inom följande områden Ekonomiska förutsättningar. Strukturen för samordning av arbetet med våld i nära relationer. Centrala arbetsgruppens ansvar och roll. Ansvarsfördelning mellan kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Stöttning och handledning från kommunledningsförvaltningen till förvaltningen. Ordningsföljd av åtagandena och vad som ingår i åtagandena. Uppföljningsansvar för styrdokumentet. Kriterier för insamling av statistikunderlag samt dess förenlighet med den svenska lagstiftningen. Omfattningen gällande kunskapsöversikten samt beskrivning av vård- och omsorgsförvaltningens målgrupper utifrån området. Förvaltningen föreslår att projektet drivs och finansieras centralt för implementering av arbetet och utbildning gällande våld i nära relationer. Vård- och omsorgsförvaltningen bedömning/förslag till beslut Förvaltningen har identifierat ett antal områden i styrdokumentet som behöver förtydligas. Styrdokumentet behöver därför förtydligas innan beslut tas i kommunfullmäktige. Ärendets handlingar Förslag till styrdokument Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun, Kommunledningsförvaltningens anvisning för remissvar, Förslag till yttrande över remissen Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsnämndens överläggning Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Monica Johansson (S) och Anita Karlsson (C) samt utredare Emma Odén. Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande 58

59 59 Dnr KS/2014: Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta anvisningsdokumentet Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun. Därmed utgår Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen. Ärendebeskrivning En översyn av Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen, har genomförts. I styrdokumentet finns nu, utöver representation, även anvisningar om gåvor, mutor och jäv. Inkomna yttranden Bildningsnämnden ställer sig bakom anvisningsdokumentet och anser att ett kommungemensamt dokument ger tydliga anvisningar till förvaltningarna gällande representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun. Service- och tekniknämnden välkomnar översynen och anser att det är positivt att dokumentet nu också behandlar gåvor, mutor och jäv. Nämnden bedömer att det i dokumentet, möjligen, kan hänvisas till specifika lagtexter. Kultur- och turismnämnden har inget att erinra mot förslaget. Byggnadsnämnden har inget att erinra mot det nya förslaget till anvisningsdokument. Viadidaktnämnden ser inga hinder i kommunledningsförvaltningens förslag och ställer sig bakom förslaget. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte att erinra mot det nya förslaget till anvisningsdokument. Vård- och omsorgsnämnden önskar en komplettering i dokumentet med hänvisning till Sveriges Kommuner och Landstings vägledning Om mutor och jäv vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner (http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40255_1.pdf). Hänvisning kan också göras till Skatteverkets Allmänna råd. Kommunledningsförvaltningens bedömning Samtliga nämnder ställer sig bakom förslaget till nytt anvisningsdokument. 59

60 60 Service- och tekniknämnden påpekade möjligheten att förtydliga hänvisningar till lagtexter i dokumentet. Kommunledningsförvaltningen har under arbetets gång gjort bedömningen att inga specifika hänvisningar bör göras, då lagtexter och paragrafnummer kontinuerligt förändras och att styrdokumentet då också måste revideras. Vård- och omsorgsnämnden önskade en komplettering av hänvisningar till SKL samt Skatteverket i slutet av dokumentet. Kommunledningsförvaltningen gör även i det fallet bedömningen att ingen hänvisning bör göras. Vid antagande av anvisningsdokumentet Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun utgår Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen. Anvisningsdokumentets giltighetstid bör vara från och med beslutsdatum till och med år Förvaltarskapet bör ligga inom kommunstyrelsens ansvarsområde, kommunledningsförvaltningen. Dokumentet ska följas upp en gång per år för att se så att dokumentet är uppdaterat samt ta in eventuella synpunkter från förvaltningarna. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevald i Katrineholms kommun Sammanträdesprotokoll miljö- och hälsoskyddsnämnden, , 62 Sammanträdesprotokoll viadidaktnämnden, , 62 Sammanträdesprotokoll byggnadsnämnden, , 90 Skrivelse kultur- och turismnämndens ordförande, Sammanträdesprotokoll service- och tekniknämnden, , 62 Sammanträdesprotokoll bildningsnämnden, , 106 Sammanträdesprotokoll vård- och omsorgsnämnden, ,

61 61 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Staben Vår handläggare Karin Rytter Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Ärendebeskrivning En översyn av Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen, har genomförts. I styrdokumentet finns nu, utöver representation, även anvisningar om gåvor, mutor och jäv. Inkomna yttranden Bildningsnämnden ställer sig bakom anvisningsdokumentet och anser att ett kommungemensamt dokument ger tydliga anvisningar till förvaltningarna gällande representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun. Service- och tekniknämnden välkomnar översynen och anser att det är positivt att dokumentet nu också behandlar gåvor, mutor och jäv. Nämnden bedömer att det i dokumentet, möjligen, kan hänvisas till specifika lagtexter. Kultur- och turismnämnden har inget att erinra mot förslaget. Byggnadsnämnden har inget att erinra mot det nya förslaget till anvisningsdokument. Viadidaktnämnden ser inga hinder i kommunledningsförvaltningens förslag och ställer sig bakom förslaget. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte att erinra mot det nya förslaget till anvisningsdokument. Vård- och omsorgsnämnden önskar en komplettering i dokumentet med hänvisning till Sveriges Kommuner och Landstings vägledning Om mutor och jäv vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner (http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40255_1.pdf). Hänvisning kan också göras till Skatteverkets Allmänna råd. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: 61

62 62 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Staben Ärendets beredning Översynen av Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen har genomförts i staben på kommunledningsförvaltningen. I arbetet har handläggare och kommunjurist deltagit. Efter att revideringen genomförts har ärendet skickats ut på remiss till kommunens nämnder. Kommunledningsförvaltningens bedömning Samtliga nämnder ställer sig bakom förslaget till nytt anvisningsdokument. Service- och tekniknämnden påpekade möjligheten till att förtydliga hänvisningar till lagtexter i dokumentet. Kommunledningsförvaltningen har under arbetets gång gjort bedömningen att inga specifika hänvisningar bör göras, då lagtexter och paragrafnummer kontinuerligt förändras och att styrdokumentet då också måste revideras. Vård- och omsorgsnämnden önskade en komplettering av hänvisningar till SKL samt Skatteverket i slutet av dokumentet. Kommunledningsförvaltningen gör även i det fallet bedömningen att ingen hänvisning bör göras. Vid antagande av anvisningsdokumentet Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun utgår Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen. Anvisningsdokumentets giltighetstid bör vara från och med beslutsdatum till och med år Förvaltarskapet bör ligga inom kommunstyrelsens ansvarsområde, kommunledningsförvaltningen. Dokumentet ska följas upp en gång per år för att se så att dokumentet är uppdaterat samt ta in eventuella synpunkter från förvaltningarna. Ärendets handlingar Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevald i Katrineholms kommun Sammanträdesprotokoll miljö- och hälsoskyddsnämnden, , 62 Sammanträdesprotokoll viadidaktnämnden, , 62 Sammanträdesprotokoll byggnadsnämnden, , 90 Skrivelse kultur- och turismnämndens ordförande, Sammanträdesprotokoll service- och tekniknämnden, , 62 Sammanträdesprotokoll bildningsnämnden, , 106 Sammanträdesprotokoll vård- och omsorgsnämnden, , 127 Karin Rytter KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: 62

63 63 Styrdokument Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Kommunledningsförvaltningens förslag Övergripande anvisningsdokument Antagen av kommunfullmäktige 2015-XX-XX, XXX Giltighetstid 2015-XX-XX

64 64 ANVISNINGAR - REPRESENTATION, GÅVOR, MUTOR OCH JÄV FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I KATRINEHOLMS KOMMUN Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum (5) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige Förvaltarskap 1 -Inom kommunstyrelsens ansvarsområde Uppföljning Hur: Inhämta erfarenheter och eventuella synpunkter från förvaltningarna. När: En gång per år. 1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att - dokumentet efterlevs - är tillgängligt - följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet - dokumentet följs upp och revideras - dokumentet är aktuellt och uppdaterat 64

65 65 ANVISNINGAR - REPRESENTATION, GÅVOR, MUTOR OCH JÄV FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I KATRINEHOLMS KOMMUN Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum (5) Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Representation Begreppet representation saknar en mer bestämd definition. I allmänhet avses sedvanlig gästfrihet i form av värdskap, som har direkt samband med ett företags eller kommuns verksamhet. Representation kan vara riktad utåt mot externa intressenter - extern representation, eller inåt mot anställda och förtroendevalda - intern representation. Extern representation riktar sig mot utomstående organisationer, företag och enskilda personer. Representationen ska alltid ha ett omedelbart samband med och direkt värde för verksamheten. Det gäller både tidpunkt och plats för representationen samt de personer mot vilka representationen riktar sig. Kommunen ska vara restriktiv med representation. Detta gäller särskilt i samband med myndighetsutövning, inköp och upphandling, där det i princip inte får förekomma. Med intern representation avses personalfester, interna kurser och möten samt konferenser. Vid representationsmåltider ska måttfullhet iakttas. Av Skatteverkets allmänna råd framgår beloppsgränser för representation och gåvor. Alkoholhaltiga drycker kan förekomma och bekostas av kommunen. Detta gäller dock endast öl och vin eller motsvarande dryck, såsom dessa definieras i alkohollagstiftningen. En nämnd kan anta mer restriktiva regler kring representation. Gåvor till anställda De skattefria gränsvärdena för olika gåvor till anställda följer skatteverkets allmänna råd. Gåva till anställd får inte förekomma med undantag av: Julgåva. Skatteverket har i sina allmänna råd angivit gränsvärde för julgåva. Julgåva ska avse samtliga anställda inom respektive förvaltning. 65

66 66 ANVISNINGAR - REPRESENTATION, GÅVOR, MUTOR OCH JÄV FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I KATRINEHOLMS KOMMUN Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum (5) Uppvaktning vid pensionering eller vid anställningens upphörande. Av inkomstskattelagen framgår vilket värde en sådan gåva får ha utan att vara skattepliktig för den anställde. Uppvaktningar och gåvor vid högtidsdagar, till exempel 40-, 50- eller 60- årsdag. Även här bör värdet ansluta till värdet på julgåvor. Särskilda regler finns för gåvor vid förtjänsttecken, se anvisningsdokumentet Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken m.m. Förmåner av mindre värde som avser att skapa trivsel i arbetet, så kallade personalvårdsförmåner, är skattefria och får förekomma. Förmånerna ska normalt vara tillgängliga för all personal och i regel tillhandahållas på arbetsplatsen. Representationsgåvor Vid studiebesök och till exempel besök hos andra kommuner och i liknande situationer får representationsgåvor förekomma som tack för visad gästfrihet. Skatteverket har i sina allmänna råd angivit gränsvärde för avdragsgilla representationsgåvor som även gäller för kommunen. Reklamgåvor får förekomma om det avser artiklar av förhållandevis obetydligt värde som antingen har direkt anknytning till givarens verksamhet eller utgörs av enklare presentartiklar. För att en gåva ska klassas som reklamgåva bör gåvan lämnas till ett större antal personer och sakna inslag av personlig karaktär. Gåvan ska vara försedd med kommunens namn, märke eller liknande och i enlighet med grafisk profil. Mutor Reglerna för mutor regleras i Brottsbalken. Mutbrott begås när en anställd, uppdragstagare eller förtroendevald tar emot mutor, begär eller inte tackar nej till en otillbörlig förmån i sin tjänsteutövning. Det behöver inte finnas något orsakssamband mellan förmånen eller det sätt som den anställde eller motsvarande utför sitt arbete, det vill säga mottagandet av mutan behöver inte innebära att givaren faktiskt gynnas. 66

67 67 ANVISNINGAR - REPRESENTATION, GÅVOR, MUTOR OCH JÄV FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I KATRINEHOLMS KOMMUN Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum (5) Det ställs särskilt höga krav på offentligt anställda och då särskilt på dem som ägnar sig åt myndighetsutövning, exempelvis tillståndsgivning, beslut om rättigheter, inspektion och på dem som arbetar med upphandling och inköp. Vid osäkerhet om hanterandet av ett erbjudande om en förmån ska kontakt tas med närmsta chef. Jäv Lagreglerna om jäv för offentliganställda och förtroendevalda finns bland annat i förvaltningslagen och i kommunallagen. Reglerna talar om när en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att opartiskhet kan ifrågasättas. I en jävssituation, får den jäviga inte delta i handläggning av ärende. Om detta förekommer, kan beslutet förklaras ogiltigt. Det finns en skyldighet enligt lag att självmant anmäla jäv. Vid svårbedömda situationer ska försiktighet iakttas. 67

68 ~~' ~~ ~ I~atrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 68 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Blad 2 Handläggare: Eva Frykman Yttrande över reviderade anvisningar Representation, gåvor mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att inte ha något att erinra mot det nya förslaget till anvisningsdokument gällande representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun. Under nämndens överläggningar yttrar sig Erik Liljencrantz (M). Z Y~ ~ ~ Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse: ~' ~',.._ ~ ~.~.~ ~ ~ ~ _ $~ Ärendebeskrivning 7, Zö,~ ~,~ En översyn av kommunens Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på ~ Y ~. ~,,~ kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen, har c- ~ ~ genomförts. Vid revideringen har dokumentet kompletterats med anvisningar om _' ~,~ gåvor, mutor och jäv. Anvisningarna om representation och gåvor följer skatteverkets =u allmänna råd. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har sänt dokumentet på remiss till samtliga nämnder för svar senast den 29 december. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser det positivt att även anvisningar om gåvor, mutor och jäv inkluderas i dokumentet, och föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens handling: Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Justerandes sign Protokollsutdrag till /.~ f Kommunledningsförvaltningen ;`~ s f, Utdra sbesl rkand 68

69 69 69

70 I.'!1' ~~~; T~ ~trineholms kommun \ BYGGNADSNÄMNDEN 70 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Handläggare: Eva Frykman Yttrande över reviderade anvisningar Representation, gåvor mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun z c O~ ~ o~, s~ ~G N N ~ c 'v ~ ~ ~:;~ åu ~ ~' cv J ~ " i d `f~ ~ 1 ~.~ 1 ^~',.. gir: w E ~ r f,~ Z ~ N `~ ~ ~ :i~ ~-> Q ~ ;~, -J Y xrj, O :.r Beslut Byggnadsnämnden beslutar att inte ha något att erinra mot det nya förslaget till anvisningsdokument gällande representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun. Under nämndens överläggningar yttrar sig Erik Liljencrantz (M). Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse : Ärendebeskrivning En översyn av kommunens Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen, har genomförts. Vid revideringen har dokumentet kompletterats med anvisningar om gåvor, mutor och jäv. Anvisningarna om representation och gåvor följer skatteverkets allmänna råd. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har sänt dokumentet på remiss till samtliga nämnder för svar senast den 29 december. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser det positivt att även anvisningar om gåvor, mutor och jäv inkluderas i dokumentet, och föreslår att byggnadsnämnden tillstyrker förslaget. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens handling: Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda ikatrineholms kommun. Justerandes sign Utdr gsliestyrkande Protokollsutdrag till Akten Kommunledningsförvaltningen 70

71 ~~ `~ ~~~ T I\atru~eholms kommun \ 71 Datum KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Vår beteckning 1 (1) Vår handläggare Ert datum Er beteckning KATRINEHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen Hdndl.nr, Handl. Dnt D-plan FC, S~oc'.0 ~ ~i = `~ 3~i ' C~~ Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda ikatrineholms kommun. Kultur- och turismnämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslaget till anvisningar för representation, gåvor, mucor och jäv för anställds och förtroendevalda i Katrineholms kommun. Kultur- och turismnämnden konstaterar att det inte finns något att erinra mot förslaget. K~ 1~.TU -OCH TU SMNÄMNDEN I,~, f~, ~'l,~' Cecilia Björk Ordförande Dokument2 KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax E-post: 71 Org.nummer

72 72 72

73 73 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BILDNINGSNÄMNDEN Blad Dnr 2014:76, 000 Handläggare: Helene Björkqvist Yttrande anvisningsdokument Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden instämmer i yttrandet och överlämnar till kommunledningsförvaltningen. Bakgrund En översyn av Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen, har genomförts. Dokumentet har reviderats och innehåller nu utöver representation även anvisningar om gåvor, mutor och jäv. Kommunledningsförvaltningen har översänt dokumentet på remiss till samtliga nämnder för yttrande. Bildningsförvaltningens yttrande Förvaltningen ställer sig bakom anvisningsdokumentet och anser att ett kommungemensamt dokument ger tydliga anvisningar till förvaltningarna gällande representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun. Därmed upphävs tidigare riktlinjer för uppvaktning av anställda inom förvaltningen samt politiker i nämnden, antagna av barn- och ungdomsnämnden Ärendets handlingar Anvisningsdokument Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Bildningsnämndens överläggning Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S). Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande 73

74 74 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Blad Dnr VON/2014: Handläggare: Mona Kjellström Yttrande över remissen Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens bedömning och översänder den till kommunledningsförvaltningen. Ärendebeskrivning Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen. Dokumentet har reviderats och innehåller nu utöver representation även anvisningar om gåvor, mutor och jäv. Kommunledningsförvaltningen har översänt dokumentet på remiss till samtliga nämnder. Svar önskas senast den 29 december Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig bakom anvisningsdokumentet. Förvaltningen föreslår att det sist i dokumentet görs en komplettering med hänvisning till Sveriges Kommuner och Landstings vägledning Om mutor och jäv vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner (http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40255_1.pdf) Där kan även en hänvisning göras till Skatteverkets Allmänna råd. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens bedömning och översänder den till kommunledningsförvaltningen. Ärendets handlingar Remiss med anvisningsdokument Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholm Vård- och omsorgsnämndens överläggning Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Monica Johansson (S). Justerandes sign Protokollsutdrag till Kommunledningsförvaltningen, akten Utdragsbestyrkande 74

75 75 Dnr KS/2014: Revidering av reglemente för revisorerna, KFS 1.15 Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna revidering av reglemente för revisorerna med avseende på 3, avseende antalet förtroendevalda revisorer. Ärendebeskrivning Med anledning av att antalet förtroendevalda revisorer reduceras från sju till sex, måste en revidering av reglementet för revisorerna (KFS 1.15) göras 3 (Revisorernas antal och organisation). Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Reglemente för revisorerna (KFS 1.15) med föreslagen ändring 75

76 76 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Stab Vår handläggare Per Johansson Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för revisorerna, KFS 1.15 Ärendebeskrivning Med anledning av att antalet förtroendevalda revisorer reduceras från sju till fem, måste en revidering av reglementet för revisorerna (KFS 1.15) göras 3 (Revisorernas antal och organisation). Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Förvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige godkänna revideringen i reglementets 3 med avseende på antal förtroendevalda revisorer. Revideringen innebär att antalet kommunrevisorer minskas från nuvarande sju till sex revisorer. Den ursprungliga reduceringen av antalet kommunrevisorer var från sju till fem. Dock har jävssituationer visat sig medföra svårigheter att i alla lägen uppfylla kravet på minimiantalet (fem) beslutsfattare bland revisorerna. Därav föreslås att en revidering görs av reglementet för revisorerna som innebär att kommunrevisionen fortsättningsvis ska bestå av sex revisorer. För kommunledningsförvaltningen Per Johansson KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 76

77 77 Styrdokument Reglemente för revisorerna Kommunledningsförvaltningens förslag till revidering, Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 1.15) Antagen av kommunfullmäktige , 26 77

78 78 2 (6) 1.15 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Styrdokument - Författningssamling Datum Beslutshistorik Antaget av kommunfullmäktige , 26 Reglementet gäller från till dess fullmäktige fattar annat beslut. Ändrat av kommunfullmäktige 2015-XX-XX 78

79 79 3 (6) 1.15 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Styrdokument - Författningssamling Datum Reglemente för revisorerna i Katrineholms kommun Revisionens roll 1 Den övergripande revisionsuppgiften i kommuner och landsting är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig del är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten. Revisionens formella reglering 2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen. Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen. Regler för revision finns också i lagstiftning för andra företagsformer. Revisorernas antal och organisation 3 Kommunrevisionen består av sju sex förtroendevalda revisorer. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden bör fullmäktige förrätta fyllnadsval så snart som möjligt. 4 Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget. 5 Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag. 6 Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice ordförande. Rollen är att vara sammankallande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden. Ordförande väljs ur minoriteten. 79

80 80 4 (6) 1.15 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Styrdokument - Författningssamling Datum Revisorernas ekonomi och förvaltning 7 För beredning av budget till revisorerna, lekmannarevisorerna och av fullmäktige utsedda revisorer i stiftelser skall fullmäktiges presidium utgöra budgetberedning. 8 Fullmäktige beslutar om budget för lekmannarevisorerna och av fullmäktige utsedda revisorer i stiftelser. Kostnaderna belastar respektive företag. 9 För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd. 10 Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning. Revisorernas sakkunniga biträden 11 Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling. 12 Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna. Revisorernas arbetsformer 13 Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. 14 Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas. 80

81 81 5 (6) 1.15 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Styrdokument - Författningssamling Datum De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. 16 En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av ytterligare en person som revisorerna utser. Revisorernas rapportering 17 Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast fem veckor efter det att styrelsen överlämnat årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna. Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. 18 Revisorernas utlåtande om delårsrapporten ska lämnas till styrelsen senast två veckor efter det att styrelsen tagit ställning till delårsrapporten och beslutat att överlämna den till revisorerna för granskning. 19 Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter. Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen. Revisorerna och fullmäktige 20 Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst tre gånger varje år. 81

82 82 6 (6) 1.15 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Styrdokument - Författningssamling Datum Revisorernas arkiv 21 För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente. Reglementets giltighet 22 Reglementet gäller från till dess fullmäktige fattar annat beslut. 82

83 83 Dnr KS/2014: Justering av benämning i bildningsnämndens reglemente Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna bildningsnämndens förslag till justering i 1, bildningsnämndens reglemente, där ordet informationsansvaret ersätts med ordet aktivitetsansvaret. Ärendebeskrivning Från och med den 1 januari 2015 kommer informationsansvaret att benämnas aktivitetsansvaret i skollagen. Mot bakgrund av detta bör texten i bildningsnämnden reglemente anpassas så att det korresponderar med terminologin i skollagen. Ärendets handlingar Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, , 104 Reglemente för bildningsnämnden, KFS 1.03, med föreslagen justering i 1. 83

84 84 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BILDNINGSNÄMNDEN Blad Dnr 2014:83, 003 Handläggare: Helene Björkqvist Justering av benämning i bildningsnämndens reglemente Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra texten i bildningsnämndens reglemente 1, från informationsansvaret till aktivitetsansvaret. Bakgrund Bildningsnämndens reglemente finns angivet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 1.03). Kommunfullmäktige beslutade , att tillföra bildningsnämndens reglemente under 1, Uppgifter enligt speciallagstiftningen följande Bildningsnämnden har ansvaret för information om icke skolpliktiga ungdomar enligt Skollagen 29 kap 9 Ärendebeskrivning Från och med kommer det så kallade informationsansvaret att benämnas aktivitetsansvaret i Skollagen. Texten i bildningsnämndens reglemente 1 bör därför ändras för att följa den nya lagtexten. Ärendets handlingar Reglemente för bildningsnämnden KFS nr1.03 Bildningsnämndens överläggning Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Carina Björk- Andersson (FP) och Anna Thörn verks.chef. Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande 84

85 85 Styrdokument Reglemente för bildningsnämnden Bildningsnämndens förslag till revidering, Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 1.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige , 28 85

86 REGLEMENTE FÖR BILDNINGSNÄMNDEN Styrdokument - Författningssamling Datum (3) Beslutshistorik Antaget av kommunfullmäktige , 27 Ändrat av kommunfullmäktige , 301, , , , XX-XX 86

87 REGLEMENTE FÖR BILDNINGSNÄMNDEN Styrdokument - Författningssamling Datum (3) Reglemente för bildningsnämnden Nämndens verksamhetsområde 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Bildningsnämnden har huvudansvaret för informationsansvaret aktivitetsansvaret enligt Skollagen 29 kap. 9. Nämndens ansvar omfattar även förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Bildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter i register inom nämndens verksamhetsområde. 2 Övriga uppgifter Bildningsnämnden ansvarar för den kommunala kulturskolan. Därutöver ansvarar nämnden för den del av fritidsgårdsverksamheten som avser fritidsgårdarna i Björkvik, Forssjö, Sköldinge och Strångsjö. 3 Processbehörighet I frågor som faller inom dess verksamhetsområde har nämnden att själv eller genom ombud, föra kommunens talan i mål och ärenden där detta inte på grund av särskilt beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ankommer på annan. Därvid innefattas även att med för kommunen bindande verkan sluta förlikning och anta ackord. Nämndens arbetsformer 4 Allmänt nämndreglemente För bildningsnämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna nämndreglementet med arbetsformer för Katrineholms kommuns nämnder. 5 Sammansättning Bildningsnämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare. 6 Utskott m.m. Bildningsnämnden får tillsätta de utskott som nämnden bedömer lämpliga. 7 Förvaltningsorgan Under bildningsnämnden lyder bildningsförvaltningen. 87

88 88 Dnr KS/2014: Delårsrapport 2: januari-augusti 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige lägga delårsrapporten från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har lämnat in sin delårsrapport för perioden januari till augusti Tillrapporten har också lagts revisorernas granskning av delårsrapporten. Av delårsrapporten framkommer det ekonomiska utfallet för perioden januari till och med augusti som uppgår till kronor. Prognosen för helåret 2014 visar på ett positivt resultat på kronor, jämfört med budget. Den samlade bedömningen är att Sörmlands Kollektivtrafik myndighet i allt väsentligt uppfyller en god ekonomisk hushållning. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanträdesprotokoll från direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, , 3 Delårsrapport 2: januari-augusti 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Revisorernas bedömning av delårsrapporten inklusive Ernst & Youngs granskning 88

89 89 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Stab Vår handläggare Per Johansson Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Delårsrapport 2: januari-augusti 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har lämnat in sin delårsrapport för perioden januari till augusti Tillrapporten har också lagts revisorernas granskning av delårsrapporten. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Sammanfattning av delårsrapporten Delårsrapporten omfattar en förvaltningsberättelse, verksamhetens måluppfyllelse under de första åtta månaderna av 2014, verksamhetens förväntade utveckling samt sedvanlig redovisning av räkenskaper. Av delårsrapporten framkommer det ekonomiska utfallet för perioden januari till och med augusti som uppgår till kronor. Prognosen för helåret 2014 visar på ett positivt resultat på kronor, jämfört med budget. Den samlade bedömningen är att Sörmlands Kollektivtrafik myndighet i allt väsentligt uppfyller en god ekonomisk hushållning. Revisorernas bedömning är att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är i överensstämmelse med de verksamhetsmässiga och finansiella mål som förbundsfullmäktige beslutat om. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har vid genomgång av delårsrapporten och revisorernas granskning inte funnit något att erinra mot eller anmärka på. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten till handlingarna. För kommunledningsförvaltningen Per Johansson KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 89

90 90 90

91 91 91

92 92 92

93 93 93

94 94 94

95 95 95

96 96 Delårsrapport 2 januari-augusti 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Fastställd i förbundsdirektionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den

97 97 Sammanfattning Perioden januari till och med augusti månad 2014 har präglats av flera tunga beslut och väsentliga händelser för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets verksamhet. Bland annat har beslut fattats som möjliggjort anskaffning av tågfordon för att därmed realisera regionens tågsatsning, Trafikplan Kommunalförbundets medlemmar har också beslutat att överlåta uppgifter för upphandling och samordning av den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten. Ett beslut som också innebär att myndigheten får ett utökat uppdrag när det gäller beställning och samordning av resor. Trafikmässigt har vi sett en positiv resandeutveckling med ökat antal påstigande i de flesta områden. Totalt har antalet påstigande i busstrafiken, skolkort exkluderade, ökat med 3,3 procent under perioden. Det innebär att efter en svag utveckling, särskilt i stadsbusstrafiken under vårvintern, har utvecklingen under resterande året varit positiv. I tågtrafiken är resandeutvecklingen något mer blandad med några banor som uppvisar positivt resultat och andra negativt. Myndigheten har under perioden deltagit i processen inför Tågplan 2015 med såväl Trafikverket som med SJ och MÄLAB. Generellt har tågplaneprocessen i år varit mer stabil än under förra året även om det kommer vara trångt på spåren också under Parallellt verkar myndigheten i utvecklingsarbete, bland annat i utredningen om järnvägens organisation och i forum avseende översyn av de nu gällande prioriteringskriterierna. Ekonomiskt visar utfallet januari till augusti på en budget som är i fortsatt god balans. Negativ avvikelse finns gällande intäkter från skolkort och biljettintäkter i stadstrafik och landsbygdstrafik. På kostnadssidan följer trafikkostnaderna som helhet budget, såväl avseende buss- som tågtrafik. Trafikkostnaderna har gynnats av en för oss fördelaktig indexutveckling. Något som när det gäller busstrafik täcker de ökade kostnader som vi haft avseende förstärkningstrafik och extra beställningar under perioden. Kollektivtrafikmyndighetens ekonomiska utfall under perioden januari augusti uppgick till tkr. Den ekonomiska prognosen visar på helår, givet nuvarande trafikbeställning och tidtabell, ett positivt resultat på tkr jämfört med budget Intäktsutvecklingen under perioden uppgår till 69 miljoner kronor, vilket är något högre, ca 2,2 procent, jämfört med samma period föregående år. Som en följd av besluten om att etablera ytterligare funktioner i myndigheten identifierades behov för en etableringsorganisation respektive framtida organisation. Bland dessa behov återfanns bland annat resurs för HR-frågor, teknisk kompetens och kvalitetssäkring och rekryteringar har därför företagits och verkställts under perioden. Den samlade bedömningen är att vi i stora delar uppfyller en god ekonomisk hushållning. Åtgärder behöver dock fortsätta under året för att vi ska kunna uppfylla en god samlad ekonomisk hushållning vid årsbokslutet Bland annat behöver intäktsutvecklingen öka och arbetet mot en budget i balans fortsätta. Flera av funktionsmålen är långsiktiga till sin karaktär och några ligger utanför verksamhetens direkta kontroll. Nöjdheten med våra tjänster ligger fortsatt för lågt och kan inte påstås uppfylla målen. Särskilt allmänhetens nöjdhet ligger lågt, under medel för riket, något som kommer att kräva särskilda insatser. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2 Länstrafiken Sörmland AB 97

98 98 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN... 4 DIREKTIONENS ARBETE UNDER PERIODEN... 6 STYRELSEN FÖR LÄNSTRAFIKEN SÖRMLAND ABS ARBETE UNDER PERIODEN... 6 ARBETET I VÅRA DELÄGDA BOLAG, INTRESSEBOLAG OCH MEDLEMSFÖRENINGAR... 7 STRATEGISK SAMVERKAN ÄR VÅRT ARBETSSÄTT... 8 MILJÖPERSPEKTIV... 8 MEDARBETARPERSPEKTIV... 9 MEDBORGARPERSPEKTIV TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPERSPEKTIV TRAFIKSTÖDJANDE FUNKTIONER OCH SYSTEM DE TEKNISKA SYSTEMEN VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE UNDER PERIODEN JANUARI AUGUSTI MÅLEN STYR UTVECKLINGEN FUNKTION TILLGÄNGLIGHET FUNKTION ATTRAKTIVITET FUNKTION MILJÖ FUNKTION EFFEKTIVITET FUNKTION REGIONAL UTVECKLING EKONOMISKT PERSPEKTIV EKONOMISKT UTFALL EKONOMISK ANALYS OCH PROGNOS FINANSIELLA MÅL SAMLAD BEDÖMNING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETENS FÖRVÄNTADE UTVECKLING VÅRA RÄKENSKAPER DRIFTSREDOVISNING RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING NOTER FÖRDELNING PER MEDLEM REDOVISNINGSPRINCIPER Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 3 Länstrafiken Sörmland AB 98

99 99 Förvaltningsberättelse Väsentliga händelser under perioden Perioden har karaktäriserats av flera tunga beslut och väsentliga händelser och bland de större kan noteras att: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets medlemmar godkände att vi tecknar samverkansavtal samt medgav att vi får ingå borgen för anskaffning av tågfordon. Även återstående medlemmar beslutade sig att överlåta uppgifter för upphandling och samordning av den särskilda kollektivtrafiken till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Verksamheten hos Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet kommer att utökas med funktioner för bokning och samordning av resor samt kundtjänst och avtalsuppföljning även för den särskilda kollektivtrafiken. Funktioner som kan samordnas med de för den allmänna kollektivtrafiken. Myndighetens direktion beslutade att inte belägga sträckan Trosa-Liljeholmen med trafikplikt. Detta som följd av att Åkerbergs Trafik AB, som idag har avtalet för den s.k. Trosabussen, meddelade att man kommer att trafikera linjen på kommersiell basis efter avtalsperiodens slut. Resandet med tåg och buss fortsätter totalt sett att öka, om än med blandat utfall. Tågtrafiken med Sörmlandspilen fick under sommaren klartecken för att köra med innevarande tidtabell för resterande delen av tidtabellsåret. Myndigheten har under perioden deltagit i processen inför Tågplan 2015 med såväl Trafikverket som med SJ och MÄLAB. Generellt har tågplaneprocessen i år varit mer stabil än under förra året även om det kommer vara fortsatt trångt på spåren också under Parallellt verkar myndigheten i utvecklingsarbete bland annat kring utredningen om järnvägens organisation och i forum avseende översyn av de nu gällande prioriteringskriterierna. I slutet av föregående bokslutsperiod fick Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet via medlemmen Eskilstuna kommun ett utökat uppdrag utanför verksamhetsplanen. Den första april öppnade nya Station360 och under perioden har utbildning genomförts och redovisningsrutiner fastställts. Hos Station360 säljs färdbevis inom Länstrafikens sortiment samt, som ombud, för SJ:s och TiM:s sortiment. Den 23 april slöts dessutom ett unikt avtal mellan Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Trafikförvaltningen SLL vilket innebar att Station360 blev ombud för SL-Access. Även medborgarna i Katrineholms och Nyköpings kommuner, som i likhet med Eskilstunas medborgare, påverkades av SJAB beslut att avveckla en stor andel resebutiker kan i fortsättningen erbjudas vissa SJ-Kundtjänster. I Katrineholms kommun flyttade Turistbyrån i Katrineholm (KFV Marknadsföring AB) i slutet av maj till Katrineholm Centralstation och verkar som ombud för SJ. I Nyköping blev Pressbyrån, i direkt anslutning till centralstationen ombud för SJ. Under hela perioden har ett fortsatt intensivt arbete med samordning av allmän och särskild kollektivtrafik pågått. Som nämnts överlät även återstående medlemmar genom beslut uppgifterna för upphandling och samordning av den särskilda kollektivtrafiken till kollektivtrafikmyndigheten. Den 24 juni 2014 annonserades upphandlingen avseende Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmland och vid delårsperiodens slut pågick fasen frågor och svar i upphandlingsprocessen. Upphandlingen beräknas kunna tilldelas under oktober månad. Under perioden har projektets styrgrupp sammanträtt vid sex tillfällen och den 15 maj fattade direktionen bland annat beslut om att utöka verksamheten med funktioner för bokning och samordning av resor samt kundtjänst och avtalsuppföljning även för den särskilda kollektivtrafiken. På detta sätt har det i därmed blivit klarlagt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 4 Länstrafiken Sörmland AB 99

100 100 att medlemmarna i hög omfattning väljer att samordna sin allmänna och särskilda kollektivtrafik inom ramen för myndigheten. Utöver detta har perioden främst präglats av arbete med Trafikplan 2017 med fokus kring samverkansavtal och förberedande beslut inför anskaffande av fordon. Under försommaren har beslutsprocessen hanterats avseende Trafikplan 2017 med frågorna om att godkänna att Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet tecknar samverkansavtal respektive medgivande av att Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet får ingå borgen för anskaffning av tåg, vilket samtliga medlemmar biföll. Besluten medförde fortsatt hantering av de formella aspekterna och efter att ha fått lagakraftbeslut av Förvaltningsrätten i Linköping avseende samtliga totalt 12 fattade beslut i Sörmland rörande Trafikplan 2017 tecknade direktionen via delegationsbeslut den 4 september 2014 avtal om avrop/anskaffning och finansiering av spårfordon, högvärdeskomponenter samt strategisk utrustning tillsammans med AB Transitio. AB Transitio skickade den 5 september ut förfrågningsunderlaget för avrop av fordon till fordonsleverantörerna med ramavtal, Bombardier, CAF respektive Stadler. Första fordon uppskattas kunna levereras under fjärde kvartalet 2017 med reservation för den osäkerhet som finns avseende tidsrymden för dels genomförandet av avropet, dels fordonsleverantörernas behov av tid från avtalstecknande till leverans. I busstrafiken gjordes i samband med skolstarten i augusti större förändringar i och omkring Nyköping. Detta som en följd av att kommunens högstadieskolor slogs ihop till en skola i området kring Tessin. Något som innebar stora förändringar av transportbehov för eleverna. En omfattande planeringsinsats, med nära samarbete mellan myndigheten, kommun och skolan, har inneburit att de nya transportbehoven kunde lösas på tillfredställande sätt. Eleverna har kommit dit de ska och i rätt tid. I övrigt har endast mindre justeringar gjorts i länets busstrafik under året. Myndigheten förhandsannonserade den 5 mars 2014 att myndigheten har som avsikt att upphandla busstrafik mellan Trosa-Liljeholmen genom ett så kallat koncessionsavtal med trafikstart sommaren I dialog med nuvarande entreprenör framkom att intresse fanns att i fortsättningen bedriva den aktuella trafiken i kommersiell regi. Som följd av detta gjordes slutsatsen i myndighetens trafikpliktsutredning att den aktuella trafiken inte i dagsläget behöver omfattas av ett särskilt trafikpliktbeslut och att förhandsannonsering om upphandling därmed skulle återkallas. Myndighetens direktion fattade den 15 maj beslut om strategisk inriktning för ett nytt färdbevis- och realtidssystem. Det nya färdbevis- och realtidssystem beslutades utifrån en genomförd förstudie vara ett centraliserat ID-baserat system med öppna gränssnitt. För att underlätta upphandling av nytt biljettsystem samt skapa förutsättningar för effektiv kundhantering och e-handel samt, inte minst, enkelhet för kund kommer såväl zonsstruktur som produktsortiment att modifieras. Detta innebär färre zoner som i stort kommer att motsvara en kommun där produktutbud och prissättning modifieras för att harmonisera med en sådan zonsstruktur. Det innebär att exempelvis periodkort inom länet sannolikt kommer att erbjudas på 1-zonsnivå samt länsnivå. I början på september skedde en allvarlig olycka i busstrafiken. Det var en buss på väg från Nyköping till Gnesta som började brinna på motorvägen i höjd med Tystberga trafikplats. Ombord på bussen fanns ca 15 personer varav samtliga, inklusive bussens förare, klarade sig utan fysiska skador. Bussen blev totalförstörd. Orsaken till branden är i skrivande stund inte fastställd. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 5 Länstrafiken Sörmland AB 100

101 101 Direktionens arbete under perioden Under delårsperioden april till augusti har direktionen sammanträtt enligt plan den 15 maj. Härutöver har direktionen kallats extra samman den 3 april med den enda frågan om beslut om anskaffning, finansiering och förvaltning av tågfordon. Vid sammanträdet den 15 maj hanterades bland annat delårsbokslut 1 för 2014, information om revisorernas granskning av årsredovisning 2013, budget och verksamhetsplan för 2015, planeringsläget avseende Tågplan 2014 och 2015, fråga om allmän trafikplikt för sträckan Trosa- Liljeholmen, beslut om utökning av verksamhet hos Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i form av att etablera funktioner för beställning, samordning och kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken med framställan om medlemsbidrag för utökning av verksamheten, beslut om att inleda upphandling av persontransporter, beslut om Planeringsprocess och beslutsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, beslut om strategisk inriktning vid kravställning av färdbevis- och realtidssystem i Sörmland och beslut om riktlinjer för en tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland. Under sommaren har de formella aspekterna som följd av regionens beslut om att teckna samverkansavtal mm avseende tågtrafiken i Mälardalen hanterats och lagakraftbeslut har inhämtats från Förvaltningsrätten i Linköping avseende samtliga totalt 12 fattade beslut i Sörmland rörande Trafikplan Därefter har avtal kunnat tecknas om avrop/anskaffning och finansiering av spårfordon, högvärdeskomponenter samt strategisk utrustning tillsammans med AB Transitio. Styrelsen för Länstrafiken Sörmland ABs arbete under perioden Styrelsen för Länstrafiken Sörmland AB har enligt plan endast haft ett styrelsesammanträde under året, den 27 februari Kommande ordinarie sammanträde för styrelsen i Länstrafiken Sörmland AB är den 20 november Ett extra styrelsesammanträde med anledning av överlåtelse av aktier i Samtrafiken AB planeras till den 9 oktober. Under delårsperioden har ordinarie årsstämma hållits i Länstrafiken Sörmland AB med sedvanlig stämmohandling. Då bolagsordningen 8 stadgar att ledamöterna tillika ordföranden, lekmannarevisorer jämte suppleanter utses på bolagsstämma för en tid av ett år hade stämman dessa val att hantera. Stämman utsåg följande personer till följande poster: Styrelseledamöter: Åsa Kullgren, tillika styrelsens ordförande, Daniel Portnoff och Magnus Johansson Revisor: Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Tomas Mathiesen Revisorssuppleant: Ernst & Young AB med suppleant Mikael Sjölander Lekmannarevisorer: Kjell Ericson och Ebbe Näslund Lekmannarevisorssuppleanter: Marita Bengtsson och Gösta Johansson Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 6 Länstrafiken Sörmland AB 101

102 102 Arbetet i våra delägda bolag, intressebolag och medlemsföreningar Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger Länstrafiken Sörmland AB till 100 procent, Mälardalstrafik AB (MÄLAB) till 13 procent, AB Transitio till 5 procent samt är aktieägare i Samtrafiken AB. För den senare pågår en överlåtelseprocess av aktieinnehavet från Länstrafiken Sörmland AB till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Härutöver är vi medlemmar i Svensk Kollektivtrafik och medverkar i ett Betal- och biljettprojekt inom ramen för X2AB. För det framtida arbetet inom de nationella ytorna SKL, Svensk Kollektivtrafik, Samtrafiken och X2AB pågår en översyn initierad av ett antal ägare. MÄLAB är i sin tur aktieinnehavare i TiM (Trafik i Mälardalen) till 50 procent och SJAB innehar den andra hälften. Länstrafiken Sörmland AB äger Länstrafiken Mälardalen AB till 33 procent. Under delårsperioden har den 27 maj 2014 hållits ordinarie årsstämma i Länstrafiken Mälardalen AB. Vid stämman valdes som Länstrafiken Sörmland ABs representanter i styrelsen, Åsa Kullgren som ordinarie ledamot och Daniel Portnoff som suppleant, ett val som avser perioden fram till kommande ordinarie årsstämma. Ordinarie styrelsesammanträde var den 19 mars 2014 i Länstrafiken Mälardalen AB och kommande planeras till den 8 oktober Under delårsperioden har Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet enligt tidigare beslut sålt hela sitt aktieinnehav, 13 procent, i Smartpak AB. SmartPak AB såldes den 16 juni 2014 till Bring Express Sverige AB och det var samtliga tidigare aktieägare, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Länstrafiken Örebro, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik, Jönköpings Länstrafik, Västtrafik och Bussgods i Stockholm AB som överlät innehavet. Den planerade processen med försäljningen har varit utsträckt och har väsentligen fördröjts och styrelsens arbete i Smartpak AB har omgärdats av extra sammanträden. Med anledning av försäljningen av Smartpak AB har Länstrafiken Sörmland AB under delårsperioden även sagt upp medlemskapet i Bussgods ekonomisk förening med utträdesdatum per den 1 januari Myndighetens ekonomiska konsekvenser av försäljningen uppgår till cirka SEK och är obudgeterade. Styrelsen för Mälardalstrafik AB (MÄLAB) har med anledning av beslut kopplade till Trafikplan 2017 haft ett intensivt arbete. Den 4 juni 2014 hölls ordinarie styrelsesammanträde och hanterade bland annat frågorna om information om beslutsprocessen avseende samverkansavtal och beslut om allmän trafikplikt, upphandling av övergångsavtal (T1) ny trafik, finansieringsavtal program ny trafik, depåstrategi ny trafik och förstudie försäljningssystem. Den 16 juni 2014 kallades styrelsen extra samman med anledning av den enda frågan avrop av fordon och den 4 juni 2014 hölls ordinarie årsstämma med sedvanliga stämmohandlingar i MÄLAB. Som beredningsyta inför styrelsens sammanträden träffas förvaltningschefer/motsvarande i Mälardalen. Detta företogs den 14 maj och därefter den 17 september. Kommande styrelsesammanträde i MÄLAB är den 8 oktober och aktuella frågor för styrelsen är bland annat kommande trafikavtal samt betallösningar och depåer för trafiken. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 7 Länstrafiken Sörmland AB 102

103 103 Strategisk samverkan är vårt arbetssätt Prioriterade forum och vår medverkan under perioden En bättre sits RKTM-träffar SKL Ägarträffar och styrelsearbete MÄLAB Nätverket för kollektivtrafikhandläggare Regionala transportgruppen Länspensionärsråd samt rådet för funktionshindersfrågor Resenärsgrupper En process för storregional infrastrukturplanering under ledning av Mälardalsrådet. SKL bjuder in förvaltningscheferna till nationella träffar fyra gånger per år. Myndighetschefen har deltagit i det sammanträde som hölls den 19 februari samt vid första dagen under konferens den 3-4 juni. Myndigheten har deltagit vid ägarträff och styrelsesammanträde enligt plan. Detta är vårt mest prioriterade forum för information och beredning av kollektivtrafikfrågor och representanter i detta nätverk är vår främsta resurs för att ta frågor vidare internt hos respektive medlem. Nätverksträffar har företagits enligt plan den 23 maj och den 22 augusti. Regionförbundet sammankallar gruppen som främst arbetar med infrastrukturplanering och prioritering i samverkan. Under perioden har bland annat en workshop kopplad till prioritering av länsplanemedel hållits. Myndigheten deltar vid inbjudan. Myndigheten har på inbjudan deltagit vid möten i föreningen Gnestapendeln. Miljöperspektiv Det har under perioden förts diskussioner med en av våra entreprenörer om möjlighet att införa eldrift på två till tio bussar inom de närmaste 2 åren. Möten som arrangeras av myndigheten förläggs i möjligaste mån så att deltagarna har bra förutsättningar att ta sig till och från möten med kollektivtrafik. I två konsultavtal har en paragraf införts med innebörden att konsulten ska åka kollektivt till möten och uppdrag för myndigheten där så är möjligt. Under perioden har arbete inletts med byggnation av moderniserad tvätt- och reningsanläggning vid depån i Trosa. Två av befintliga trafikavtal, omfattande ungefär hälften av den totala busstrafiken, saknar idag krav på fossilfria bränslen. Samtliga fordon i de två avtalsområdena körs på diesel (med 5 procent inblandning av RME, Rapsmetylester). Grundavtalstiden löper ut i augusti 2016 och det finns möjlighet till förlängning i upp till 3 år. Diskussioner om förlängning har hittills inte lett någon överenskommelse. I nya avtal kommer höga miljökrav att ställas. I övriga trafikavtal gällande busstrafik i länet körs samtliga fordon på fossilfritt bränsle (RME eller biogas). Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 8 Länstrafiken Sörmland AB 103

104 104 Medarbetarperspektiv Som följd av beslut den 15 maj 2014 om att etablera ytterligare funktioner kommer myndigheten fortsätta att växa. Något som kan innebära påfrestning på såväl individer som verksamhet. Den höga förväntan på myndigheten tillsammans med den sedan tidigare eftersatta realiseringen av upphandlingar och verksamhetsresultat innebär fortsatt för hög belastning på flera medarbetare. Som en följd av besluten om att etablera ytterligare funktioner i myndigheten identifierades behov för en etableringsorganisation respektive framtida organisation. Bland dessa behov återfanns bland annat resurs för HR-frågor, teknisk kompetens och kvalitetssäkring. Rekryteringar har därför företagits och verkställts under perioden. För att optimera samarbetet inom myndigheten, öka möjligheten att må bra i arbetet och att leverera rätt har nästan samtliga, 29 personer, under perioden genomfört IPU Profilanalys. IPU är ett självskattningsinstrument som kartlägger beteende (grundbeteende och anpassat beteende) samt drivkrafter. Sedan förra delårsperioden januari till mars har myndigheten haft två verksamhetsdagar, den 2 april och 2 september. Verksamhetsdagar är prioriterade forum för erfarenhetsutbyte men även för att förmedla och förädla verksamhetens mål och värden. Eftersom myndigheten växer och nu har verksamhet på tre fysiska platser har verksamhetsdagarna även blivit viktiga dagar för att etablera kontakt mellan kollegor. För företagshälsovård tecknade myndigheten i förra delårsperioden avtal med Previa AB om tjänster avseende företagshälsovård fram till och med Myndigheten har genom upphandling tillsammans med Landstinget Sörmland AB nu i denna delårsperioden säkerställt fortsatt företagshälsovård genom tecknat avtal för perioden med möjlighet för köparen till förlängning av avtalsperioden med upp till 12 månader. Den sista augusti 2014 hade Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 32 personer anställda. Det totala antalet anställda motsvarar 29,8 helårsarbetskrafter. Andelen heltidsanställda är 75 procent. Könsfördelningen uppgick per den sista augusti till 62 procent kvinnor och 38 procent män. Under årets första 8 månader var sjukfrånvaron 1,6 dagar per anställd. Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, % 12 senaste månaderna per sista augusti 2013 Totalt för alla arbetstagare 1,25 1,35 kvinnor 1,63 1,76 män 0,64 0,5 personer upp till 29 år 1,98 2,89 personer mellan år 1,22 1,04 personer 50 år och äldre 0,37 0,14 > 60 dagar 0 0 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 9 Länstrafiken Sörmland AB 104

105 105 Medborgarperspektiv Kundtjänst Kunder och medborgare som hör av sig till kundtjänst kan göra det via e-post, telefon eller genom att besöka kundcenter och Station360 i Eskilstuna. Under året har omkring kundärenden registrerats, varav under perioden april-augusti. Eskilstuna Station360 som invigdes 1:a april är knutpunkt och servicekontor för Länstrafiken och ombud för Trafik i Mälardalen (TiM) och SJ. Den 28 april blev Station360 även försäljningsombud för SL. Information och kommunikation Under året har 20 pressmeddelanden distribuerats varav 11 sedan senaste delårsbokslutet. Bland annat har det handlat om att Station360 blir försäljningsombud för SL, trafikjusteringar i busstrafiken, lansering av sommarlovskortet och kring Trafikplan Den 2 juni arrangerade myndigheten tillsammans med Trosa kommun och Åkerbergs Trafik AB en gemensam pressträff kring Trosabussens framtid. Vid pressträffen informerades om beslutet, som togs vid direktionens sammanträde den 15 maj, att inte fatta trafikpliktbeslut för busstrafiken mellan Trosa och Liljeholmen. Linjen blir därmed den första upphandlade busslinje som övergår till att bli kommersiell sedan den nya lagen om kollektivtrafik trädde i kraft 1 januari. Något som fick uppmärksamhet nationellt, i första hand genom branschmedia. I media har myndigheten i första hand synts genom lokal media (radio och tidningar), bland annat gällande: Regionens satsning på tågen Invigning av resebutik i Eskilstuna (Station360) Pimpade busskurer i Eskilstuna (aktivitet genom trepartssamverkan i Eskilstuna, se bild till höger) Tågplan 2015 Framtiden för elevkorten i Eskilstuna Färdtjänst i sörmländsk regi - om beslutet kring samordning samt etablering av beställningscentral genom kollektivtrafikmyndigheten Tågstrejken i juni månad som riskerade att omfattade Gnestapendeln Trosabussen blir kommersiell Bussbranden på E4 i höjd med Tystberga trafikplats. Byggande av busskörfält i Eskilstuna Den under perioden allt mer intensifierade valdebatten har också inneburit att kollektivtrafiken har uppmärksammats särskilt. Bland frågor som lyfts på lokal och regional nivå kan nämnas eldriven busstrafik, avgiftsfri kollektivtrafik för barn, ungdomar och pensionärer samt kapaciteten i järnvägens infrastruktur. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 10 Länstrafiken Sörmland AB 105

106 106 Attityder och nöjdhet Attityd- och nöjdhetsmätningarna i KOLBAR visar efter 800 telefonintervjuer i Sörmland att nöjdheten med senaste resan ökat från 77 procent till 80 procent vid jämförelse med samma period (januari-augusti) Kundnöjdheten har enligt mätningarna inte förändrats och ligger nu, liksom under perioden året innan, på 58 procent, vilket är något lägre än riket. Allmänhetens nöjdhet uppgår nu till 41 procent och detta motsvarar en marginell ökning (+ 2 procent) jämfört med året innan men är på en fortsatt låg nivå. Alla tre värden ligger därmed fortfarande något under rikets medelvärde för samma period, framför allt vad gäller allmänhetens nöjdhet. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 11 Länstrafiken Sörmland AB 106

107 107 Trafikförsörjningsperspektiv Trafiken och avtalen I tågtrafiken har inga avtalsförändringar skett under perioden. Avseende tågtrafiken i T14 har under perioden meddelats att operatören MTR senarelägger sin trafikstart in i Detta besked har inneburit att tidtabellen för Sörmlandspilen inte behövde ändras efter sommaren. Något som i sådana fall hade inneburit försämrad konkurrenskraft för regionaltågstrafiken på västra stambanan. Under perioden har myndigheten deltagit vid flera möten med Trafikverket, SLL, MÄLAB och SJ via MÄLAB kring arbetet med tågplan för 2015 (T15). I busstrafiken har större trafikändringar skett i samband med terminsstarten i Nyköping. Detta då kommunens högstadieskolor då samlokaliserades till Tessinområdet. Under våren och försommaren har omfattande planering skett i samverkan med entreprenören Nobina samt Nyköpings kommun inklusive representanter från skolverksamheten för att kunna hantera det förväntade ökade resandet till området. Trafikstarten i augusti avlöpte väl och kommer att följas upp under hösten för att kunna vidta nödvändiga åtgärder i samband med tidtabellskiftet i december för vilket planering i skrivande stund pågår. Bland övriga planeringsåtgärder i busstrafiken kan nämnas en uträtning av linje 1 i Eskilstuna som gjordes i området Glömsta (Torshälla). På grund av en broavstängning i Mellösa har också en tillfällig tidtabell tagits fram för linje 415 mellan Flen och Hälleforsnäs mellan augusti och november månad. Myndigheten har under perioden förhandsannonserat om upphandling av busstrafik i södra och mellersta Sörmland (motsvarande nuvarande avtal med Nobina för Nyköping/Trosa/Gnesta/ Oxelösund respektive Katrineholm/Vingåker/Flen som går ut i augusti 2016). Myndigheten har, efter överenskommelse med Nobina, möjlighet att förlänga avtalet med upp till tre år. Förhandsannonseringen för linjen Trosa-Liljeholmen som gjordes under första kvartalet drogs under perioden tillbaka efter att Åkerbergs Trafik meddelat att man har för avsikt att bedriva trafiken kommersiellt. Under perioden har myndigheten också gått ut med inbjudan att lämna anbud för länets särskilda kollektivtrafik Serviceresor och annan anropsstyrd trafik. Upphandlingen omfattar transportörer för sjukresor i hela länet samt färdtjänst i samtliga kommuner (i Strängnäs kommun som option). Upphandlingen omfattar även särskild skolskjuts i Nyköpings kommun samt option för att även bedriva allmän kollektivtrafik. Skärgårdstrafiken i Nyköpings kommun fick den 7 april ny entreprenör i och med att MS Thor Skärgårdsturer tog över trafikavtalet. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 12 Länstrafiken Sörmland AB 107

108 108 Resandeutvecklingen i trafiken Tågtrafiken Då statistiken släpar efter finns inga siffror tillgängliga för antalet påstigande i tågtrafiken till och med augusti; istället redovisas siffrorna för de första två kvartalen, det vill säga januari till juni Utvecklingen på banorna som berör länet var blandad, med ökat resande på Nyköpingsbanan och Sörmlandspilen. För Sörmlandspilens del är det främst Katrineholm som lyfter siffrorna, antagligen sker fortfarande en viss överflyttning från SJ:s kommersiella snabbtåg till regionaltågen. Även Flen och Gnesta bidrar till den totala ökningen. Nyköpingsbanans siffror är positiva med ökat resande från både Nyköping och Vagnhärad, men en positiv utveckling redovisas också för stationerna längs banan utanför länet. Utvecklingen på Svealandsbanan och UVEN är däremot negativ. För UVEN:s del är det främst en minskning i Katrineholm som påverkar negativt, möjligtvis ligger ett minskat antal byten till/från snabbtågen bakom denna utveckling. På Svealandsbanan skedde en minskning från samtliga stationer i Sörmland och det verkar vara resor till främst Stockholm C och Kungsör som har minskat. Från Kungsör bidrar sannolikt den parallella busstrafik som körs av VL mellan Kungsör och Eskilstuna till minskningen. Även antalet påstigande i Gnesta på SL:s Gnestapendel har minskat jämfört med samma period året innan, bakomliggande orsak är främst minskad pendling till skolorna i Södertälje. Bana Antal påstigande (jan-juni 2014) Förändring Svealandsbanan (Sthlm-Eskilstuna-Arboga) ,5 % Sörmlandspilen (Sthlm-Katrineholm-Hallsberg) ,0 % Nyköpingsbanan (Sthlm-Nyköping-Linköping) ,2 % UVEN (Sala-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping) ,0 % Gnestapendeln (Gnesta-Södertälje) ,5 % 1 Siffran avser endast påstigande i Gnesta, ej hela banan Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 13 Länstrafiken Sörmland AB 108

109 109 Busstrafiken Totalt registrerades nästan 6,1 miljoner påstigande i den av myndigheten upphandlade busstrafiken under perioden januari-augusti. Detta motsvarar en ökning på 1,5 procent jämfört med samma period Efter trafikomläggningen vid årsskiftet 2012/13 präglades första halvåret 2013 (=jämförelseperiod) av en svag utveckling med minskat resande i landsbygdstrafiken. Sedan hösten 2013 har resandet vänt upp igen och i de flesta områdena ligger nu antalet påstigande över fjolårets nivå, det gäller även stadstrafikområdena. Stadstrafiken i Katrineholm sticker ut negativt, här har dock en återhämtning synts under våren och sommaren. I många områden minskar antalet resor med skolkort på grund av vikande elevunderlag, vilket tynger den totala resandeutveckling något (se även avsnitt Produktsortiment och val av produkt ). Allmänhetens resande Om man enbart tittar på allmänhetens resande, det vill säga resandet exklusive skolkort, är ökningstakten större. Antal påstigande ökade i samtliga områden, i vissa mycket kraftigt, och totalt för hela länet ökade allmänhetens resor med 3,3 procent. Generellt sett är det de regionala linjerna, och då främst linjerna 820 (Strängnäs-Eskilstuna), 765 (Nyköping-Katrineholm), 805 (Nyköping-E4- Trosa), 801 (snabbuss Eskilstuna-Nyköping) samt 759 (Gnesta-Nyköping), som har haft en mycket positiv resandeutveckling. De lokala landsbygdslinjerna har en sämre utveckling, delvis på grund av en överflyttning av resandet till regionala linjer. Av de lokala linjerna har linjerna 9/29 (Eskilstuna kommun) och 402 (Vingåkers kommun) den bästa resandeutveckling. Något som till stor del kan härröras till migrationsverkets boenden för nyanlända i Hållsta respektive Högsjö. Också i stadstrafiken utvecklades allmänhetens resande positivt med ökat resande i alla stadstrafikområden. Störst ökning återfinns i Strängnäs, där särskilt ungdomskortet (månadskort med lägre pris för ungdomar) står för en stor ökning. Totalt Påstigande Förändring Landsbygd och stad ,5% därav allmänhet ,3% därav med periodkort ,3% Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 14 Länstrafiken Sörmland AB 109

110 110 Påstigande Landsbygdstrafiken (buss) (jan-aug 2014) Förändring Eskilstuna, totalt ,8% därav allmänhet ,9% därav med periodkort ,1% Flen, totalt ,1% därav allmänhet ,0% därav med periodkort ,3% Gnesta, totalt ,6% därav allmänhet ,1% därav med periodkort ,9% Katrineholm, totalt ,7% därav allmänhet ,2% därav med periodkort ,8% Nyköping, totalt ,6% därav allmänhet ,4% därav med periodkort ,2% Oxelösund, totalt ,3% därav allmänhet ,6% därav med periodkort ,9% Strängnäs, totalt ,8% därav allmänhet ,2% därav med periodkort ,8% Trosa, totalt (exkl. Trosabussen 2 ) ,6% därav allmänhet ,7% därav med periodkort ,8% Vingåker, totalt ,2% därav allmänhet ,6% därav med periodkort ,4% Utanför länet ,6% därav allmänhet ,7% därav med periodkort ,5% Landsbygd, totalt ,8% därav allmänhet ,7% därav med periodkort ,6% resor med regionala linjer (totalt) ,7% 2 Resandet med Trosabussen, som kommer att drivas kommersiellt från och med sommaren 2015 utvecklas stabilt. Det är främst resandet på helgerna och under sommaren som har utvecklats positivt. Det har under perioden varit problem att säkerställa statistik från biljettsystemet varför inga exakta siffror redovisas för Trosabussen. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 15 Länstrafiken Sörmland AB 110

111 111 Stadstrafiken (buss) Påstigande (jan-aug 2014) Förändring Eskilstuna, totalt ,1% därav allmänhet ,8% därav med periodkort ,8% Katrineholm, totalt ,0% därav allmänhet ,6% därav med periodkort ,7% Nyköping, totalt ,2% därav allmänhet ,4% därav med periodkort ,0% Strängnäs, totalt ,3% därav allmänhet ,6% därav med periodkort ,6% Trafikstödjande funktioner och system Produktsortiment och val av produkt Generellt sett - för hela länet - är skolkorten den vanligaste produkten med mer än 2,1 miljoner resor mellan januari och augusti. Antal resor med skolkort minskade dock med 1,8 procent, mest i stadstrafiken Katrineholm (överflyttning till regionala linjer) samt i Nyköping samt på de lokala landsbygdslinjerna (sannolikt på grund av vikande elevunderlag). Antal resor med pendlarprodukter (= resor med Pendlar-, Sörmlands- samt Stadskort, totalt närmare 1,7 miljoner resor) ökade inom samtliga kommuner i landsbygdstrafiken och även stadstrafiken. Undantaget är Flens kommun, där flera vägarbeten pågått under året. Sett till hela länet genomfördes drygt 6 procent fler resor med periodkort under januari-augusti vilket är positivt med tanke på att ökad arbetspendling med kollektivtrafik har hög prioritet. Resor med Rabattkort (drygt ) samt Kontantresor (här ingår kortbetalning ombord samt SMS/App biljetter, totalt drygt resor) ökade något. Resor med Ungdomskorten har ökat markant (14 procent) och det genomfördes drygt resor med denna produkt. Resandet med Ungdomskort ökade mest i stadstrafiken Nyköping och Strängnäs samt i regional landsbygdstrafik. Antalet resor med övriga produkter minskade något till knappt resor. I denna siffra ingår bland annat Sommarlovskorten som ökade med drygt resor (20 procent). Valet av de olika produkterna skiljer sig åt något mellan de olika områdena. Exempelvis har Ungdomskorten i stadstrafiken Eskilstuna bara marginell betydelse, vilket beror på att de så kallade Elevkorten delas ut avgiftsfritt till samtliga skolelever. Andelen resor med skolkort är störst i Eskilstuna stad och den lokala landsbygdstrafiken, men liten i Nyköpings stadstrafik. För övriga produkter är skillnaderna mellan områdena inte lika tydliga. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 16 Länstrafiken Sörmland AB 111

112 112 Antal påstigande efter produkt (typ av färdbevis) och område januari-augusti 2014: Procentuell förändring jämfört med samma period året innan. Andel resor i procent med våra produkter efter område januari-augusti Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 17 Länstrafiken Sörmland AB 112

113 113 Depåerna i Sörmland Under året kommer ordinarie plan för drift och underhåll på Länstrafiken Sörmland ABs sju depåer realiseras. Extra fokus kommer även i år att läggas på att förbättra bussvärmeramperna inför vintersäsongen. I första hand prioriteras bussvärmeramperna i Katrineholm och Flen. Depån i Trosa har haft ett förläggande avseende tvättanläggningen för buss där krav funnits att anläggningen måste få en bättre rening än dagens oljeavskiljning. Under perioden har entreprenaden upphandlats och arbetet påbörjats med beräknat färdigställande under oktober månad. Förutom ny tvätt- och reningsanläggning kommer bland annat golvet och värmefunktion att förbättras. Det kommer också möjliggöras genomkörning i tvätthall. Vid depån i Eskilstuna pågår ett arbete tillsammans med Eskilstuna energi och miljö för att leva upp till de krav som ställs av berörda myndigheter avseende hantering av biogas. Bakgrunden är att uppgraderad biogas behandlas analogt med naturgas. Parallellt pågår en förstudie avseende Eskilstunadepån där åtgärder på kort och lång sikt studeras. Förstudien skall ge förslag på åtgärder samt ge en kostnadsbild för investeringarna. De tekniska systemen Betal- och distributionssystem Dagens biljettsystem i Sörmland har levererats av ERG (numera VIX Technology). Systemet installerades under och ska nu bytas ut till ett modernt system som är väl anpassat för såväl dagens som framtidens krav. Under våren har kunskap från marknaden inhämtats för hur ett modernt system bör vara utformat och presenterats i en förstudie. En arbetsgrupp har skaptas med en extern projektledare. Kravdokument är författade och upphandlingsprocessen är påbörjad i form av att en inbjudan om att lämna ansökan om anbudsgivning gick ut till marknaden under första delen av september. Målet är att betalsystemet ska vara helt driftsatt under våren Upphandlingen inkluderar även en option för att kunna hantera den regionala tågtrafiken från december 2016 (Trafikplan 2017). Realtidssystem Realtidssystemet (AVL2000) levererades i mitten av 2000-talet av TC-Connect och bygger på en modern plattform med kommunikation via GPRS mellan fordon och centralsystem. I systemet ingår även trafikledningsapplikation. Antalet bussar är ca 45 stycken (stadstrafiken i Eskilstuna). En upphandling av ett nytt centralsystem för realtid är gjord tillsammans med Örebro län. Dock har tilldelningsbeslutet överklagats och dragit ut på tiden, vilket har inneburit att lämnade anbud har hunnit bli ogiltiga. I upphandlingen av nytt betalsystem kommer funktioner för realtidssystem att ingå. Kommunikationsradiosystem Under hösten 2013 gjordes en utvärdering av nuvarande system på Eskilstunas samtliga fordon. Utvärderingen påvisade få fel på kommunikationsradion. Det som främst hittades var underhållsbrister såsom antenner med felaktig längd, paneler som inte var rätt monterade samt täckningsgraden från fordonen som till stor del berodde på antennernas utformning. Alla fordon (78 stycken) är åtgärdade. Resultatet av utvärderingen i Eskilstuna, visar att det inte är nödvändigt, rent funktionellt, att byta ut komradiosystemet. Enligt leverantören finns reservdelar för lång tid framöver, då samma system används av stora aktörer i Sverige och Norden. Ett riktningsbeslut gällande kommunikationsradiosystem kommer att tas under Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 18 Länstrafiken Sörmland AB 113

114 114 Verksamhetens måluppfyllelse under perioden januari augusti 2014 Myndigheten ska svara för att den regionala kollektivtrafiken utförs på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional utveckling, god miljö och tillgodoser invånarnas behov av kollektivtrafik. Det övergripande målet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling. Vid utformningen av myndigheten togs utgångspunkt i vissa grundläggande principer för att skapa en myndighet lämpad för att hantera dess uppdrag och uppnå ägarnas vision. Dessa så kallade designprinciper, som påverkar den organisatoriska strukturen, är: Strategisk ledning för kollektivtrafiken i fokus Kunden i centrum Effektiv organisation Målen styr utvecklingen Kollektivtrafikmyndighetens övergripande mål Skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling är uppdelad på fem olika funktionsområden: Tillgänglighet Attraktivitet Miljö Effektivitet Regional utveckling Myndighetens ekonomiska hushållning bedöms genom en samlad bedömning av måluppfyllelse inom de fem funktionerna Tillgänglighet, Attraktivitet, Miljö, Effektivitet och Regional utveckling samt ekonomi och personal. Arbetet under perioden inom respektive funktionsområde beskrivs i följande kapitel. Ett antal indikatorer används som stöd i att mäta måluppfyllelsen i verksamheten Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 19 Länstrafiken Sörmland AB 114

115 115 Funktion Tillgänglighet Mål kopplade till tillgänglighet är generellt långsiktiga i sin karaktär och är svåra att värdera för kortare perioder. Under 2014 framträder avgörande steg för en ökad tillgänglighet i form av att myndigheten har fått i uppdrag att upphandla den särskilda kollektivtrafiken med möjlighet att samordna resurser i denna med den allmänna kollektivtrafiken. Denna organisatoriska växling har ingen direkt ekonomisk effekt. Successivt kommer ekonomisk effektivisering genom samordningen att uppnås. Myndigheten har också tagit fram riktlinjer för tillgänglighet som kommer att fungera som utgångspunkt för framtida arbete med tillgänglighet. De indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse för tillgänglighet visar på en oförändrad och i vissa fall en något förbättrad situation. För indikatorn nöjdhet bland kunder och allmänhet kan vi inte anses ha nått måluppfyllelse förrän vi ligger i linje med den nöjdhet nationellt sett. För nöjdhet allmänhet ligger vi allvarligt lågt. Lägger vi till de beslut som fattats kopplat till Trafikplan 2017 samt överlåtelse av uppgifter för att samordna den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken får vår samlade bedömning av god ekonomisk hushållning avseende funktionsområde tillgänglighet ändå sammanfattas som god måluppfyllelse. Samverka med kommuner och Trafikverket för att anpassa gångvägar, hållplatser och terminaler Myndigheten har under perioden deltagit tillsammans med Strängnäs och Nyköpings kommuner i arbetet med utformning av framtida resecentrum. Vad gäller Strängnäs resecentrum har detaljplanen vunnit laga kraft och myndigheten har arbetat i nära samarbete med kommunen och Trafikverket för att säkerställa busstrafikens utformning. Stärk kopplingen mellan kollektivtrafik- och bebyggelseplanering Myndigheten svarar kontinuerligt på kommunernas remisser av detaljplaner och översiktsplaner. I Eskilstuna kommun har myndigheten tillsammans med kommunen initierat ett arbete kring busskörfält för ökad framkomlighet i Eskilstunas busstrafik. Öka samordningen mellan allmän och särskild kollektivtrafik Medlemmarna i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har beslutat sig för att överlåta uppgifter för upphandling och samordning av den särskilda kollektivtrafiken till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. I den pågående upphandlingen av transportörer avseende Serviceresor och annan anropsstyrd trafik (särskild kollektivtrafik med mera) finns optioner för att kunna avropa mindre fordon till allmän kollektivtrafik. Detta är en förberedelse för att bland annat kunna utföra turer med låg beläggning med mindre fordon i större utsträckning än det görs i dag. Kringtjänster såsom kundtjänst och bokning för allmän och särskild kollektivtrafik kommer att samordnas genom byte av affärsmodell avseende dessa tjänster i den särskilda kollektivtrafiken under första delen av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 20 Länstrafiken Sörmland AB 115

116 116 Utvecklad information gentemot resenärsgrupper med särskilda behov, såsom äldre och funktionsnedsatta Under 2013 togs ett förslag till riktlinjer för en tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland fram i samarbete med länets medlemmar och övriga aktörer. Efter flera samråd med olika instanser sändes en kompletterande remissversion för formell hantering till berörda instanser. Efter justering med anledning av inspel i samråd och remiss fastställdes riktlinjerna för en tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland vid direktionens sammanträde den 15 maj Uppföljning av målet tillgänglighet Nöjdhet allmänhet och kund 41 % (+ 2) respektive 58 % (± 0) Måluppfyllelsen mäts mot utfallet i den nationella nöjdheten där vi minst bör utfalla i linje med den nationella nivån av nöjdhet. I jämförelse med vårt eget resultat har dock en liten förbättring skett i allmänhetens nöjdhet. Andel tillgänglighetsanpassade fordon Styrs till stor del av avtalsperioder och ingen förändring har skett under delårsperioden. Arbete pågår med upphandling avseende nytt system för realtidsinformation som kommer möjliggöra att samtlig busstrafik utrustas med audiovisuellt utrop. Myndighetens tjänster gällande audiovisuellt utrop ligger idag på en låg nivå. Andel tillgänglighetsanpassade hållplatser Andelen tillgänglighetsanpassade hållplatser är större i städerna än på landsbygden. I Eskilstuna är cirka 70 procent av de totalt 351 hållplatser, där kommunen är väghållare, tillgänglighetsanpassade. Alla hållplatser på linje 1 till och med 6 är åtgärdade i Eskilstuna. Hållplatser som åtgärdas eller nyanläggs anpassas för tillgänglighet. Anslutningar med varierande nivåskillnader vid Gnesta station (Foto: Matthias Pfeil) Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 21 Länstrafiken Sörmland AB 116

117 117 Funktion Attraktivitet Resandet har under perioden ökat och beräknas också göra det för hela Med detta följer en positiv intäktsutveckling om än inte helt i enlighet med budget. Nöjdheten ligger förhållandevis still på en låg nivå vilket bedöms allvarligt. Arbete med ny hemsida har inletts under perioden vilket i kombination med nytt betalsystem kommer stärka försäljningskanaler och förenkla för våra kunder. Bland annat genom möjligheten att via mina sidor via mobiltelefon eller dator ladda periodkort och reskassa. Ett profilarbete, som harmoniserar med regionens satsning på tågtrafik, har inletts under perioden. Härutöver har det under perioden blivit klart att en innevarande attraktiv och samhällsbetald linje övergår till att bli kommersiell under Det fortsatt ökande resandet, beslut som ger mer trafik i stomstråk från december 2014 samt viktiga beslut kopplade till Trafikplan 2017, med förstärkt tågtrafik i pendlingsstråken från 2017, innebär att den samlade bedömningen ändå får anses vara positiv vad gäller måluppfyllelse. Nöjdheten generellt bland kunder och i synnerhet avseende allmänheten är allvarligt låg och bredvid myndighetens prioritering avseende en budget i balans, är åtgärder för att öka nöjdheten bland såväl resenärer som allmänhet prioriterat arbete. Trafikutbudet ska differentieras och resurser ska prioriteras till stomstråk och strategiska målpunkter I samband med det nya linjenätet som infördes i december 2012 gjordes flera satsningar på så kallade starka stråk, såväl inom som mellan kommuner. Detta arbete fortsätter kontinuerligt i samband med att framtidens kollektivtrafik utvecklas. Under perioden har myndigheten fått beställning från Landstinget om utökningar av tågtrafik på Svealandsbanan (Örebro-Eskilstuna) och Gnestapendeln med trafikstart i december Landstinget har även beställt utökad direktbusstrafik i det starka pendlingsstråket Strängnäs-Södertälje med start i december Koncentrera marknadsarbetet till att kommunicera sådana faktorer som ökar resandet Under perioden har kampanjer fokuserat kring sommarlovskort samt basinformation såsom förändrad tidtabell. Informations- och marknadsarbetet behöver under kommande år stärkas och riktas tydligare mot ett ökat resande och förtroende från medborgarna. Etablera avtalsformer som ger incitament att öka resande och marknadsandel Under perioden har beslut tagits om att inte fatta trafikpliktbeslut och därmed inte upphandla busstrafik mellan Trosa och Liljeholmen (Trosabussen). Trafiken kommer därmed övergå till att trafikeras på kommersiell basis av nuvarande entreprenör Åkerbergs Trafik. Uppföljning av målet attraktivitet Nöjdhet allmänhet och kund 41 % (+ 2) respektive 58 % (± 0). Se kommentar under tillgänglighet. Antal påstigande (exklusive skolkort) Totalt sett har påstigningar företagits i länets busstrafik av betalande resenärer under perioden januari-augusti Det är en ökning med 3,3 procent av andelen betalande resenärer jämfört med samma period Resandestatistiken i tågtrafiken under perioden januari till juni var blandad. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 22 Länstrafiken Sörmland AB 117

118 118 Restidskvot i större pendlingsrelationer Redovisas endast på årsnivå. Punktlighet Redovisas endast på årsnivå. För busstrafiken kan punktligheten mätas först vid realtidsinvestering. För tågtrafiken publicerar Trafikverket kontinuerligt punktlighetsstatistik (mäts i försening >5 minuter). För perioden har punktligheten i tågtrafiken varit konstant runt 93 procent för Svealandsbanan. På övriga banor har punktligheten varit mer varierad. Sörmlandspilen i regel mellan 90 och 95 procent (i juni dock bara 86 procent), Nyköpingsbanan mellan 85 och 93 procent fram till april, därefter sjunkande till under 85 procent (varav juli 77 procent) samt UVEN mellan 90 och 95 procent (juni och juli dock bara runt 85 procent). Sommaren var präglad av delvis stora störningar till följd av ihållande värme (solkurvor och åsknedslag). Marknadsandel totalt och av arbetspendling i starka stråk Redovisas endast på årsnivå var marknadsandelen totalt cirka procent och i starka stråk procent. Funktion Miljö Miljö, är precis som funktionsområde tillgänglighet, långsiktig i sin karaktär och styrs till stor del av entreprenörsavtal. Mer direkta miljöåtgärder kan tas av myndighetens samlade medarbetarstyrka såsom att i första hand prioritera kollektiva resmöjligheter vid tjänsteresor, sopsortering samt utskrifter. Härutöver har viktiga åtgärder tagits, bland annat när det gäller ombyggnad av depån i Trosa samt steg mot att kunna nyttja mindre fordon på lågt belagda turer. Utformningen av nya avtal med höga miljökrav är avgörande för den fortsatta bedömningen. Den samlade bedömningen för denna period är ett på totalen oförändrat utfall men med flera positiva insatser som verkställts eller är under beredning enligt beskrivning nedan. Öka satsningen på förnybara bränslen I Eskilstuna kommer kommunen, Veolia och myndigheten att delta i ett projekt för att visa upp elbussar i två veckor någon gång under perioden november 2014 mars Diskussioner pågår också med entreprenören Veolia Transport om att två tillkommande bussar i Eskilstunas stadstrafik ska vara eldrivna. Om överenskommelse träffas beräknas dessa vara i trafik i slutet av Regionförbundet, Biogas Öst AB och myndigheten har i augusti startat ett projekt som gäller prov med gashybridbuss i regiontrafik. Syftet med projektet är att testa och utvärdera en buss med biogas-el hybridteknik (gashybrid) samt att skapa intresse och marknad för biogas i Södermanland. Projekttiden är preliminärt satt till Öka beläggningsgrad ombord på fordonen I Eskilstuna körs viss trafik med normalbuss i stället för ledbuss på tider med lägre beläggning. Vid tidtabellsskiftet i december 2013 flyttades ytterligare en del trafik med buss över till mindre fordon som körs av taxientreprenörerna. I den pågående upphandlingen av transportörer avseende Serviceresor och annan anropsstyrd trafik (särskild kollektivtrafik med mera) finns optioner för att kunna avropa mindre fordon till allmän kollektivtrafik. Detta är en förberedelse för att bland annat kunna utföra turer med låg beläggning med mindre fordon i större utsträckning än det görs i dag. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 23 Länstrafiken Sörmland AB 118

119 119 Uppföljning av målet miljö Andel fordon som drivs med förnybara bränslen Redovisas endast på årsnivå. För 2013: o Av 233 bussar körs 103 (44 %) på förnybara bränslen. o 50 bussar går på fordonsgas (21 %) o o 53 bussar med dieselmotorer använder RME som bränsle Övriga bussar i länet körs på fossilt dieselbränsle med inblandning av fem procent RME. Fordonens utsläpp (emissioner) totalt och per resa Redovisas endast på årsnivå. För 2013: o o o Partiklar (P) 0,43 ton och 0,05 gram/resa Kväveoxid (NOx) 60 ton och 6,4 gram/ resa Kolväten (HC) 3,6 ton och 0,4 gram/ resa Energiförbrukning per resa Redovisas endast på årsnivå. För 2013 är energiförbrukningen för den uppskattade genomsnittsresan 0,007 kwh. Andel fordon som drivs med förnybara bränslen kommer att öka i takt med nya avtal (Foto: Matthias Pfeil) Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 24 Länstrafiken Sörmland AB 119

120 120 Funktion Effektivitet Effektivitet handlar om såväl effektiv organisation som effektiv trafik. Under perioden har beslut tagits som möjliggör samordning, optimering och effektivisering avseende länets samlade resurser. Detta återspeglas såväl för trafikslagen tåg, buss samt Serviceresor samt för kringtjänster såsom bokning, kundtjänst, avtalsuppföljning, betallösningar mm. Periodens utfall av ökade intäkter, trots oförändrade biljettpriser, samt att beslut tagits att efter Trosabussens avtalsperiod låta trafiken bedrivas på kommersiell basis, kan särskilt nämnas vid samlad bedömning av funktionsområde effektivitet. Tillsammans gör detta att den samlade bedömningen avseende funktionsområde effektivitet sammanfattas som positiv. Öka beläggningsgraden ombord på fordonen Se kommentar under funktionsområde Miljö. Grunda kollektivtrafikens taxesättning på marknadsmässiga bedömningar av resenärernas betalningsvilja Under året har inga prisjusteringar gjorts vilket innebär att priserna är oförändrade gentemot 2013 års nivå. Ett större arbete kring prissättning sker inom ramen för projekt kring nytt betalsystem samt i samband med arbetet med Mälardalstaxa kopplat till Trafikplan Stimulera etablering av trafik på rent kommersiell basis Under perioden har beslut tagits om att inte fatta trafikpliktbeslut och därmed inte upphandla busstrafik mellan Trosa och Liljeholmen (Trosabussen). Trafiken kommer därmed övergå till att trafikeras på kommersiell basis av nuvarande entreprenör Åkerbergs Trafik. Arbeta för lösningar som lutar sig mot nationell standard Upphandlingsansvarig har deltagit och kommer att delta i Svensk Kollektivtrafiks upphandlarnätverk bland annat med syftet att standardisera krav i kommande upphandlingar. I upphandlingen av nytt betalsystem kommer krav ställas på standardkomponenter och öppna gränssnitt. Uppföljning av målet effektivitet Intäktsutveckling Biljettintäkterna från allmänheten uppgick under perioden till 69 miljoner kronor (+ 2,2 procent) och skolkort till 36,6 miljoner kronor (-2,9 procent). Kostnadstäckningsgrad: totalt och per linje och/eller stråk Den totala kostnadstäckningsgraden uppgår till 24 procent, räknar man in intäkterna från skolkorten uppgår kostnadstäckningen till 37 procent. Kostnadstäckningsgrad i busstrafiken, uppdelat per trafikområde Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 25 Länstrafiken Sörmland AB 120

Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02, 86. Förvaltarskap - Inom socialnämndens ansvarsområde. Uppföljning Avstämning mot eventuella lagändringar.

Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02, 86. Förvaltarskap - Inom socialnämndens ansvarsområde. Uppföljning Avstämning mot eventuella lagändringar. Styrdokument Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer för Katrineholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 86 Giltighetstid 2019-12-31 2 (14) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-03-16 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-16 1. Kompletterande val av

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-11-25, 272 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: SEKTORCHEF VÄLFÄRD GÄLLER

Läs mer

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Serviceförvaltningen Staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.5-729/2016 Sida 1 (5) 2016-11-04 Handläggare Lars Ericsson Telefon: 08 508 11 818 Till Servicenämnden 2016-11-22 Förslag till program mot våld i nära

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Handlingsplan Våld i nära relationer Författare: Nadja Aria-Garystone Datum: 2014-10-19 Reviderad Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Innehållsförteckning Förord... 3 Handlingsplanens

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-02 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm klockan 18.00-20.05 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-28 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2011-12-15 Stockholms

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer

Våld i nära relationer Riktlinjer Riktlinjer Beslutad av: Kommunstyrelsen 130 Beslutsdatum: 2017-08-30 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad: Diarienummer: KS/2017:267

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016. Dnr /2016. Äldrenämndens beslut

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016. Dnr /2016. Äldrenämndens beslut Sida 8 (33) 8 Remiss av förslag till Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020 Remiss från kommunstyrelsen, dnr 155-1324/2016 Dnr 150-658/2016 Äldrenämndens beslut

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 28(36) t:' 2014 214 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun Dnr 2014/813 INLEDNING Eva Axelsson (KD) och

Läs mer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer Social resursförvaltning Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014 2018 www.goteborg.se Innehåll Det här är en kortversion av Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer. I september 2015

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid 1. Upprop Val av protokollsjusterare Fastställande av dagordning TEMA Familjeenheten

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid 1. Upprop Val av protokollsjusterare Fastställande av dagordning TEMA Familjeenheten KALLELSE Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN 2014-03-11 Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Onsdagen den 19 mars 2014 kl. 15:00 Plats Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm Nr Ärenden Handl. Sid 1. Upprop - -

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer Bilaga Dnr 3.1-0532/2011 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012 2014 Förslag september 2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Förord

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med Antaget av kommunfullmäktige 2012-09-24, 164 Gäller från och med 2012-10-01 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallagen och i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN JE~ SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 3 Diariekod: 707 Kommunstyrelsen Policy för arbete mot våld i nära relationer Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213

Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-14 288 Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Svar på motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun

Svar på motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun I "" bilaga "" 2014/212/1 SALA KOMMUN 1(2) 2014-10-14 DIARIENR: 2014/813 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ink. 2014-10- 1 5 OJarienr JvIJ I '1 AklbllaQa 4 Svar på motion om boende för äldre med missbruk i

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: 22/2015 (SN) 113/2015 (KF) Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Remiss från Socialstyrelsen Remisstid den 27 januari 2014

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Remiss från Socialstyrelsen Remisstid den 27 januari 2014 PM 2014:12 RVII (Dnr 325-1784/2013) Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Remiss från Socialstyrelsen Remisstid den 27 januari 2014 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

KALLELSE. 6 Begränsning av förtroendevald revisors

KALLELSE. 6 Begränsning av förtroendevald revisors 1 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-02-11 Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 2 mars 2015 kl. 18.00 Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Nr Ärenden Handl.

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-25 GSN-2013/75.112 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss -

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer

Handlingsplan Våld i nära relationer Handlingsplan Våld i nära relationer Sn 2015-01-14 8 2 Inledning Våld i nära relationer är förutom att vara ett allvarligt brott, även ett stort folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden Bildningsnämnden 2008-12-03 1 Plats och tid Konfernssalen, Safiren, kl 13:30 16:15 Beslutande Anneli Hedberg (s) ordf., Lars Härnström (m), Anna Hagberg (s), Sven-Åke Johansson (s), Anette Larsson-Fredriksson

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Carina Björk-Andersson (FP), Jean Fridh (MP)

Carina Björk-Andersson (FP), Jean Fridh (MP) ~.~~. ~~ ~ TI ~ ~ 1\ati~ineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Biad FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2011-09-05 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande,

Läs mer

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner,

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, 30, den 27 oktober 2011, 185 samt den 24 september

Läs mer

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP)

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2016-09-21 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15.00-16.45 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH).

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). Dnr. 15/SN069 Datum 2015-05-21 Reviderat enl beslut SN 81/15 Antaget av Kommunfullmäktige KF 100/15, 2015-09-14 Sidan 1 av 7 Reglemente för socialnämnden i Torsås kommun NÄMNDENS VERKSAMHET Sakområde 1

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

Yttrande över remiss om motion (2015:4) om hedersvåld KS 269/2015

Yttrande över remiss om motion (2015:4) om hedersvåld KS 269/2015 Skärholmens stadsdelsförvaltning Relationsvåldsteamet Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-04-24 Handläggare Anna Tsekas Telefon: 08-508 24 103 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Yttrande över remiss om motion

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD

HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD Handlingsprogram Uppdaterad 2015-01-01 1 Vision Skellefteå strävar efter att vara en kommun där mänskliga rättigheter omfattar alla och där barn, ungdomar

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Beslutsdatum: 2016-05-17, 81 Dokumentansvarig

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I anslutning till det som sägs i socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, föräldrabalken, hälso- och sjukvårdslagen, andra författningar

Läs mer

Rutin Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer på vård- och omsorgsförvaltningen

Rutin Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer på vård- och omsorgsförvaltningen RUTIN Sid: 1 (10) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare på VOF och utförare inom 1 2016-05-11 hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Chef

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på äldreboende (KSKF/2016:512)

Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på äldreboende (KSKF/2016:512) Torshälla stads nämnd 2017-01-03 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:151 Karin Engstad 016-710 73 43 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på

Läs mer

Förslag till ny skolorganisation

Förslag till ny skolorganisation BILDNINGSNÄMNDEN 2012-05-29 55 2 Dnr 2012:37, 001 Handläggare: Jörgen Rüdeberg Förslag till ny skolorganisation Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Nävertorpsskolan

Läs mer

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L), Ylva G. Karlsson (MP)

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L), Ylva G. Karlsson (MP) FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2016-02-10 1 Plats och tid Ateljén, Vasavägen 16 Katrineholm, kl 10:00 11:30 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L),

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (6) REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I anslutning till det som sägs i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, andra författningar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn Styrdokument 1 (8) 2016-10-28 Fastställd: Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-11-15? Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Enhetschef IFO Reviderad: 16-11-15 Dnr : 68080? Riktlinjer

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M)

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M) i 1\atrineholms kommun ~ FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-02-13 1 Biad Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.40 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande, Pat Werner

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) Ersätter KFS 2009:33 2016:12 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (socialtjänstlagen,

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid kl. 18:00 Plats. Kommunfullmäktige. Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Sammanträdande organ. Tid kl. 18:00 Plats. Kommunfullmäktige. Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm KALLELSE KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-01-13 Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid 2016-01-18 kl. 18:00 Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Ärende Beteckning 1. Allmänhetens fråga 2.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

14. Motion om inrättande av förtroenderåd svar Dnr 2014/

14. Motion om inrättande av förtroenderåd svar Dnr 2014/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 22 (37) 2016-06-20 Kf Ks 202 14. Motion om inrättande av förtroenderåd svar Dnr 2014/387-109 Leif Svensson (V) har 28 juni 2014 väckt en motion om förtroenderåd

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Socialnämnden 2014-12-04 2 (9) Inledning Vuxna personer som blivit utsatta för våld av eller utövat våld mot närstående är en viktig målgrupp i s arbete mot våld

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

En kränkning av barns och ungas rätt till integritet?

En kränkning av barns och ungas rätt till integritet? Hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och unga En kränkning av barns och ungas rätt till integritet? Anna Kaldal och Emelie Kankaanpää Juridiska institutionen, Stockholms universitet Bakgrund Två

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Yttrande över motion om handlingsplan mot hedersförtryck

Yttrande över motion om handlingsplan mot hedersförtryck Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-22 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitet och kommunikation BUN/2016:338 Rona MacDonald 016-710 50 86 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över motion om

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden 1/7 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2017:8 DIARIENUMMER KS/2017:717-003 Reglemente och arbetsformer för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2017-10-30, 100 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer