-Små lands ste nar och Skepps hult- Fördjupning av kommunomfattande översiktsplan för. Utställningsversionen oktober 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-Små lands ste nar och Skepps hult- Fördjupning av kommunomfattande översiktsplan för. Utställningsversionen oktober 1998"

Transkript

1 Fördjupning av kommunomfattande översiktsplan för -Små lands ste nar och Skepps hult- Antagen av Kommunfullmäktige Kf Utställningsversionen oktober Planeringsenheten Gislaveds kommun

2 Innehåll Dokumentet är uppdelat i huvudsak tre delar. Den för sta beskrivet hela planområdet och inne hål ler be skriv ning ar och riktlinjer för de övergripande sys te men opch struk ture rna. De andra två delarna be hand lar orterna Små lands ste nar och Skeppshult i separata delar. De tal je - rings ni vån är högre i del två och tre än i den för sta. Förord 3 Planhantering Syfte Fördjupningens handlingar Organisation av arbetet Tidplan Genomförande 1. Gemensamma riktlinjer Befolkningsutveckling och prog nos Naturresurser 5 Vatten Mark Luft Kulturmiljöer 13 Tätorterna Kulturlandskapet Fornlämningar Trafikstrukturen 16 Förbifart Smålandsstenar/ Skeppshult Järnvägen Hälsa och säkerhet 19 Räddningsstation Skyddsobjekt Riskobjekt Mellankommunala intressen Smålandsstenar Trädgårdssamhället 22 - en utvecklingsidé - Karaktären 23 Tätortens framväxt Värdefulla miljöer och bebyggelse Service 24 Kommunala servicefunktioner 25 Barnomsorg Skola Äldreomsorg Fritid och kultur Trafiksystem 29 Förslag till internt trafi ksystem Centrala Smålandsstenar Gång- och cykelvägssystem Kollektivtrafi k Smålandsstenars centrum 33 Idé -3T Kommunalteknisk infrastruktur 35 Vattenförsörjning Spillvattenbehandling Dagvatten Avfallshantering Bostäder 37 Obebyggda tomter Riktlinjer för olika områden Verksamheter 41 Riktlinjer för verksamhetsområdena 3.Skeppshult Karaktärsdragen 45 Utvecklingsidé Befolkningsutveckling Områden/ byggnader av särskilt värde Service 48 Offentlig service Trafik 51 Tung trafi k Gc- trafi k Kollektivtrafi k Bostäder 53 Verksamheter 54 Kommunalteknisk infrastruktur 55 Vattenförsörjning Spillvatten Dagvatten Plankarta 2

3 Förord PLANHANTERING Kommunfullmäktige antog ett program för ar be tet med fördjupningen av över siktsplanen för Små landsstenar och Skeppshult första gång en Pro gram met reviderades av full mäktige Under perioden var fördjupningen föemål för samråd. Parallellt med fördjupningsarbetet har Väg ver ket arbetat fram ett förslag till ar betsplan för en förbifart öster om Små landsstenar och Skepps hult. Under 1996 var kom munen mycket engagerad i arbetsplanearbetet och den efterföljande detaljstudien av centrala Små-landsstenar, två ar be ten som nu ligger som grund till för slaget. Sedan samrådet har även lag stiftningen förändrats avseende översikts-planeringens uppgifter och innehåll. Planeringsperspektivet är idag förskjutet från expansionstänkande till förvaltande av den redan byggda miljön. Förändringen syns i fördjupningens avsnitt om framtida behov av bostäder och verksamhetsområden. SYFTE Fördjupningens syfte är att vidarutveckla or terna Smålandsstenar och Skeppshult efter sina respektive förutsättningar genom att klargöra orternas karaktär och re dovisa en handlingslinje för framtida utseende och ut veckling. att klargöra markberedskapen för byggande och reservera mark för grönområden, gång- och cy kelvägar och gator samt lyfta fram Nissan i tätortsbilderna. att redovisa en handlingsplan för trafiksystemet. att utreda hälsa, säkerhets-, och miljöaspekterna. FÖRDJUPNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE HANDLIGAR 1. Gemensamma rikt linjer 2. Smålandsstenar 3. Skeppshult Plankarta Följande häften finns (upprättade 1993) Teknisk Service 2. Orternas framväxt 8. Naturresurser, grönytor och parker 3. Befolkning 4. Bostäder 9. Trafik 5. Industri 10. Miljö 6. Service 11. Smålandsstenars centrum ORGANISATION AV ARBETET Kommunstyrelsens arbetsutskott för planeringsfrågor, bestående av KSau och byggnadsnämndens presidium, utgör led ningsgrupp för arbetet med fördjupningen. En tjäns temanna grupp bestående av kommundirektör Karin Gustafsson, stadsarkitekt Sven-Olof Nilsson och planarkitekt Iréne Ljungskog hade fram t.o.m.1996 ansvaret förplanarbetet. Från 1997 har planarktitekt Henrik Haglund och Iréne Ljung skog arbetet med planförslaget. Be rörda förvaltningar har lämnat syn punkter och underlagsmaterial. TIDPLAN FÖR PLANERINGSARBETE Planprogram 1987 Revidering av planprogram 1992 Planarbete 1993 Samråd 1994 Samrådsredogörelse Utställning okt jan Antagen 19 augusti GENOMFÖRANDE Planeringsperioden är tio - femton år från antagandet. Det långsiktiga planeringsperspektivet sträcker sig mycket längre. 3

4 1. Gemensamma riktlinjer Befolkningsutveckling Både Smålandsstenar och Skeppshult har un der 1900-talet haft en positiv be folkningsut veck ling. Den större av de båda orterna - Små-landsstenar - dominerar när det gäller folk-mängdens utveckling. År1940, när Skeppshult första gången pre senteras som tätort i statistiska sammanhang, bodde knappt 81 av be folk ning en i området i Små landsste nar. Idag bor ca 92 av be folkningen i Små lands ste nar. Det är främst under och 1960-talet som Små landsstenar ökar mer pro cen tu ellt än Skepps hult. Båda orterna vi sar på myck et stark utveckling un der 1970-talet. Un der 1980-talet var folk mäng den i stort sett oför änd rad medan en svag ökning av be folkning en åter kunnat skönjas under 1990-talet. Vid det se nas te årsskiftet, 1997/-98, uppgick den sum merade tätortsfolkmängden i området till per soner, varav i Små landsstenar. Under 1990-talet har de flesta åldersgrupper ökat. Ett undantag är ungdomar samt yngre pen si o nä rer. Störst pro cen tu ell ökning visar gruppen äld re pen sionärer som sett till det se naste decenniet nästan fördubblats i de båda tätorterna. Antalet medelålders har blivit avsevärt fler och sam ma sak gäl ler för förs kolebarnen. Den senare gruppen började dock mins ka kraftigt under De närmaste åren förväntas folk mängden i Smålandsstenar och Skeppshult vara stabil, med en svag ökning vissa år. Kring 2005 finns tecken som ty der på en tyd ligare ökning av befolkningen. Endast åldersklassen för grundskolebarn förväntas öka markant de närmaste fem åren. Övriga ål dersgrupper kommer att befinna sig på ungefär nu varande nivå eller i enstaka fall minska. Ökningen vid mitten av nästa decennium inträder när år gånga rna från babyboomen kring 1990 når övre ton åren. Strax innan 2010 börjar också de yngre pensionärerna öka kraftigt. Folkmängdens utveckling i Smålandsstenar och Skeppshult prognos t.o.m

5 Naturresurser VATTEN Sjöar och vattendrag Smålandsstenar-Skeppshultsområdet av-vattnas direkt till Nissan förutom området direkt väster om Bananenområdet, där vattnet istället rinner västerut till Österån. Det ytvatten som sätter sin prägel på Smålandsstenar och Skeppshult är Nissan. Vatten dra get är i detta område lugnflytande och meandrande och några avsnörda korvsjöar (även kallade ävjor) finns i anslutning till ån. Två fördämningar finns vid Ågårdsfors och Skepps hults Bruk. Båda utgör ett sätt att ta tillvara na turresurserna genom kraftproduktion samtidigt som de är ett effektivt vandringshinder för strömlevande öring. Ned ströms Skeppshult finns en sträcka där vattenhastigheten är högre vilket tillsammans med bottenförhållandena skulle kunna göra om rå det värdefullt för strömlevande öring. Nissan utgör också recipient för dagvatten från tätorterna, utsläpp från industriprocesser och för två avloppsreningsverk. Hörsjön och Wallentins damm är särskilt vär de ful la därför att det inte finns så många vattendrag. Små vattendrag som har kvar delar av sitt na tur li ga lopp ger möjligheter att ha högre na tur vär den. Bäckar som i hyser olika typer av na turvärden är Hålabäcken vid Ågårdsfors, samt Örbäcken söder om Svenshult. Vattenkvalitet Näringsämnen Fosfor är det näringsämne vars mängd i söt vatten bestämmer vilka typer av djur och växter som fö re kom mer och i vilken om fattning. Fos for ut släpp kommer från reningsverk, jord bruk och vissa industriprocesser. För höga halter av fosfor kan ge upphov till över göd - ning och syrebrist i vattnet. Fosforhalterna i Nissan varierar, även i förhållande till bakgrundshalterna, från ett måttligt nä ringsrikt tillstånd till ett näringsrikt tillstånd. Över en längre tidsperiod har fos forpåverkan på Nissan minskat. Kväveföreningar är näringsämnen som inte bidrar till övergödningen i sötvatten. Däremot utgör kväve ett bidrag till övergödningen i havet. Kvä vekällor är biltrafik, jord- och skogsbruk och av loppsreningsverk. Nissan uppströms Små landsstenar är starkt påverkad och nedströms Skeppshult mycket starkt påverkad av kväveföreningar. 5 Wallentin damm

6 Naturresurser Försurning Försurningen utgör ett av våra största miljö pro blem. Mark och vatten får ta emot av sevärda mängder av försurande luftföroreningar, vilket får till följd att alla sjöar och vattendrag är mer eller mindre försurningsbelastade. I Nissan i höjd med Smålandsstenar och Skepps hult bedöms numera motståndskraften mot för sur ning (buffertkapaciteten) som god. Men vid vår flö den visar dock mätningar att ph-vär de na kan komma nära nivåer, där känsliga arter kan skadas. Metallföroreningar Olika metaller i vatten kan göra stor skada på vattenlevande organismer. De kan också utgöra en hälsorisk om de lagras i fisk som sedan kon sumeras av människor. Utsläppskällor är bl a olika typer av bl a industriverksamhet, diffusa nerfall, trafiken och direkta utsläpp från exempelvis ytbehandlingsindustrin. Industriutsläppen har minskat genom utveckling av re nings processer. I anslutning till Smålandsstenar och Skeppshult har halterna av kvicksilver och bly mins kat under 1990-talet medan halterna av kad mi um inte förändrats. Undersökningar av metaller i bot tensediment från början av talet visar på en stark påverkan av kvicksilver i Nissan söder om Skeppshult. Zinkhalterna i Nissan ökar från en obetydlig påverkan uppströms Smålandsstenar till en tydlig nedströms Skeppshult vilket tyder på att några former av lokala föroreningskällor finns. Grundvatten Nissans dalgång består av isälvsavlagringar vilka utgörs av grus- och sandförekomster. Grus ås ar na är både viktiga naturliga re ningsverk och ma ga sin för grundvattnet. Området längs Nissan har goda grund vattentillgångar. Grusmaterialet i avlagringarna har hög vattengenomsläpplighet, över 10 m/h. I anslutning till Nissan genom Små landsste nar består avlagringarna av finare material som inte har samma kapacitet för grundvattenföring. På båda sidorna om Nissan mellan Smålandsstenar och Skeppshult finns grusavlagringar med mycket god grundvattenförande kapacitet och genomströmningsförmåga. Området är intressat för att studera möjligheterna till en re servvattentäkt. Nya uttag av naturgrus får inte ske i området och olika verksamheter måste prövas noga. Mål - Utsläppen av zink identifieras och åtgärdas under planeringsperioden. - Mängden kväve i Nissan skall minskas under planeringsperioden. - Vid om-, till- och nybyggnationer där dagvattenhanteringen påverkas skall en 6

7 Naturresurser Vattentäkten I åsen norr om Smålandsstenar finns den kommunala grundvattentäkten placerad. Ka pa ci te ten är betydligt högre än det uttag som sker i dags lä get. Täkten försörjer både Små lands ste nar och Skepps hult, ca personer. Grävda brunnar i an slutning till vattenverket fungerar som reservvattentäkt. Dessa har en kapacitet som väl motsvarar dagens förbrukning. I Fållinge finns en gam mal källa, som tidigare utgjorde vattentäkt för Smålandsste nar. Denna täkt kan vid ett ex tremt nödläge anslutas. Grundvattnet i området bedöms ha en god kva li tet men är försurningspåverkat (1997 ph 6,2-6,9). Grundvattnet är känsligt för föroreningar genom att grusåsarna har ett grovt material där främ man de ämnen snabbt kan sprida sig. Väg 26 passerar genom vat tenskyddsområdet. Det finns behov av att skydda dricksvattenförsörjningen genom att täta dikena utmed väg sträck an genom täkten. Olämpligt pla ce ra de verksamheter i anslutning till täkten bör på sikt omlokaliseras. Inre skyddsområde för vattentäkten Yttre skydds om rå de för vattentäkten N Trioplast N. Nissastigen Västbo Transport AB Grundvattnet i åsen rör sig ner mot Nissan. Infi ltrationshastigheten i området är hela 10m/ timme vilket är en hög siffra. Källa Scandiakonsult Väst AB, Göteborg Vattentäkt Vattentäktsgräns Inre vattenskyddsområde Yttre vattenskyddsområde Utredningsområde för säkerställande av ett dricksvattenkvaliteten Meters Kommunikationsleder Förbifart Matning tung trafik Järnväg Nissan Plangräns Mål - Vägområdet genom vattentäkten skall tätas för att minska risken för föroreningar. - Området kring vattentäkten utreds i syfte att sä ker stäl la ett långsiktigt skydd för dricksvattenreserven. - Reservvattentäkter säkerställs under planeringsperioden. 7

8 Naturresurser MARK Vegetationen i området är allmänt relativt artfattig beroende på de förutsättningar som berggrund och jordarter ger. Det ytliga grundvattnet i sluttning ar ner mot Nissan ger dock en ökad variation av floran samt en ökad skogstillväxt. Flera områden har sedan länge hållits öppna genom kreatursbete och utvecklat hag marker med trädslag som björk, rönn, ek och en. Kant zo ner mellan jordbruksmark och skogsmark ger en va rierad flora med rester av bokbestånd, aspdungar, björk, ek, sälg och rönn. Jord bruks mar ken med vanliga inslag av stengärdesgårdar och odlingsrösen ger förutsätt ning ar för ett ökat insekts- och fågelliv. Fållinge utgör kanske det bästa exemplet i om rå det på ett sådant jord brukslandskap. Nissans strandvegetation, med den ka rakte ris tis ka albården och ävjorna ger en rik miljö för flora och fauna. Exempelvis finns uppgifter om både häck ande kungsfiskare och forsärla vid Nissan längs sträckan Villstad- Ågårdsfors. Nissan är en viktig vattenkälla för djur livet i området då andra större vattendrag och sjöar saknas. Speciellt värdefulla naturområden Områden med speciella, dokumenterade, naturvärden. 1. Smålandsstenars domarringar Domarringarnas naturvärden präglas av männis kans påverkan. Genom slåtter och tramp har en örtrik ljunghed med fö rekomst av back tim jan, kattfot och jungfrulin utvecklats. Hed bloms ter har här sin enda kända lokal i länet. Området utgör klass 1 - högsta be varandevärde - i Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventeringen och finns med i Läns styrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet. Nyckelbiotoper Skogsvårdsstyrelsen identiferar områden som hyser hotade arter. Dessa områden kallas för nyckelbiotoper och kan skyddas genom sk biotopskydd eller frivilliga överrenskommelser. 2. Sagobäcken-Hålabäcken Bäckravin vid Ågårdsfors med olikåldrig al och gran men med inslag av björk, tall, rönn och lönn. 3. Kärr vid Brudstenarna Alkärr vid Nissan norr om lv 153 som ej detaljinventerats men som bedöms ha höga naturvärden och nyckelbiotopstatus. 4. Örbäckens utlopp vid Nissan Område längs västra sidan av Nissan söder om skjut ba nan vid Örbäckens utlopp har ej detaljinventerats men hyser höga naturvärden och har nyckelbiotopstatus. Örbäcken har också i vat tendragsinventeringen bedömts som ett lämp ligt lekområde för öring. 8

9 Naturresurser Övriga områden med höga naturvärden 5. Ekbestånd i södra delen av Fållinge. Rena ekbestånd är ovanligt i området och många andra naturvärden är knutna till trädslaget. 7. Bäckdal söder om Svenshult Bäckdal mellan inägor som domineras av al med inslag av gammal björk. 6. Bestånd av backsippa vid Fållinge Ågård. Backsippan är en fridlyst växt som fö rekom mer på magra, torra och öppna marker och gynnas av bete Nissastigen Värdefulla naturområden Grönområde Rekreationsområden Värdefulla biotoper Planerad förbifart 1. Smålandsstenar domarringar 2. Sagobäcken - Hålabäcken 3. Kärr vid Brudstenarna 4. Örbäckens utlopp vid Nissan 5. Ekbestånd i södra Fållinge 6. Backsippa vid Fållinge Ågård 7. Bäckdal söder om Svenshult N Meter 9

10 Naturresurser Grusförekomster Längs Nissan både norr och söder om Smålandsstenar finns avlagringar med grövre material, natur grus. Behovet av grusmaterial är stort då an vändningsområdena är många bl a vägbyggnad, vägunderhåll, byggnation mm. Naturgruset har ta gits ut i så stor omfattning att det i denna re gi on börjar bli en bristvara. Grusåsarna är en mycket viktig naturresurs, då de utgör grundvattenmagasin. För att spara på naturgruset finns därför nu en strävan att övergå till ned krossning av berg material. I området, längs Nissan, finns grusåsar som har varit och är, föremål för mycket om fattande täktverksamhet. Några av de täkter som fort farande används finns i Bölaryd och Brän ne. Norr om Små landsstenar finns ansökning ar om att ex ploatera ytterligare i täkter som lig ger inom skyddsområdet för Smålandsstenars vattentäkt. Kommunen anser att det är olämpligt med hänsyn till be hovet av grundvattenskydd. Mål - De naturresurser som finns i området skall i största möjliga utsträckning skyddas och bevaras. - Vid uttag av naturgrus skall stor hänsyn tas till grundvattenresursen. Områden som kan komma ifråga för dricksvattenförsörjning är särskilt viktiga. - Nissan skall lyftas fram i tätortsbilderna. Ån och dess stränder skall göras möjliga att använda för friluftsliv och rekreation. - Samarbetet med Skogsvårdsstyrelsen skall utvecklas för att säkerställa skyddsvärda biotoper och andra naturvärden. - De kommunala fastigheternas naturvärden skall särskilt uppmärksammas. 10

11 Naturresurser LUFT Luftföroreningar är gränsöverskridande och utgör ofta internationella och storskaliga miljö pro blem. I denna region av Sverige har det utländska tillskottet mycket stor betydelse för miljöpåverkan. Även lokala ut släppskällor har dock betydelse för den lokala situation. Utsläpp av kväveoxider i Smålandsstenar- Skeppshultsområdet Kväveoxider bildas vid förbränning och i höga halter skadar de växtlighet och människors häl sa. I höga kon cen tra tio ner är de skadliga att an das in. VOC släpps ut vid ofullständig förbrän ning, vid användningen av färg, lack och lös nings me del samt vid hanteringen av pet roleumprodukter. Utomhus bildar de marknära ozon tillsammans med kväveoxider under inverkan av värme och solljus. I slutet av 1980-talet påtalades utsläppen av VOC i Små landsstenarområdet där framförallt lösningsmedel uppmärksammades. Sedan dess har åtgärder gjorts på ett antal områden. Totalutsläppen av VOC i området ligger på knappt 600 ton om året och där nästan hälften utgörs av utsläpp från punktkällor, dvs in du - stri er och bensinstationer. Punktutsläppen har minskat med 27 ton per år mellan 1994 och Den största delen av kvä veoxiderna kommer från ut länd ska källor. Av utsläppen av kväveoxider på cirka 265 ton om året i om rådet kommer tre fjärdedelar från vägtrafi ken. Utsläppen är så stora att luften i centrala Smålandsstenar nästan inte uppfyller kraven för god luftkvalitet enligt Naturvårdsverket. Utsläpp av VOC i Smålandsstenar-Skeppshultsområdet Flyktiga organiska kolväten, VOC, är en samlingsbeteckning för en mängd olika ämnen med olika kemiska egenskaper. Den näst största utsläppskällan i området ut görs av uppvärmning, ca 30. Den småskaliga vedeldningen är ett förnyelsebart energislag men om inte rätt utrustning finns och eldningen inte sker på rätt sätt utgör den en stor utsläppskälla av VOC. Åtgärder som mins kar utsläppen från vedeldning är användning av ackumulatortankar och miljögodkända vedpannor. 11

12 Naturresurser Koldioxidutsläpp i Smålandsstenar- Skeppshultsområdet Koldioxid bildas vid fullständig förbränning och är den mest förekommande växt husgasen. Svavelutsläpp Svavelutsläpp kommer från olika förbränningsprocesser då sva veldioxid bidas. Den övervägande delen av svavelföroreningarna kom mer från främst ut ländska källor. Utsläppen i områ det på 3-4 ton per år är endast en bråk del jäm fört med nedfallet från de utländska källorna. Av det totala lokala utsläppet ut gör uppvärmningen av bostädet och lo kaler 50. I Smålandsstenar-Skeppshultsområdet domi ne ras koldioxidutsläppen helt av tillskottet från vägtrafiken, som svarar för ca 56. All koldioxid från trafiken kommer från fossila bränslen. Näst största källan utgörs av koldioxid från upp värm ning med ca 20. Drygt en tredjedel av till skot tet från uppvärmning utgörs av biobränsle. Mål - Utsläppen av organiska kolväten, VOC, skall minska under planeringsperioden. - Vid investeringar i biobränslebaserade uppvärmningssystem skall om möjligt ackumulatortank och miljögodkänd panna installeras. 12

13 Kulturmiljöer Haghultsområdet TÄTORTERNA Smålandssternar/ Skepps hults om rå det är ett område där tätortsbebyggelsen är ung. Större delen av de båda orterna har vuxit upp efter det att järnvägen drogs fram. Traktens historia och flera av kulturvärdena är dock be tydligt äldre. Emilias stuga i södra delen av Små landsste nar har bevarats. Stugan ligger i gränszo nen mellan ett av grönstråken och bostadsbebyggelsen. KULTURLANDSKAPET Landskapet innehåller både ängs- och hagmar ker, mark för aktiv jordbruksproduktion, stengärdesgårdar och vattendrag. Fållinge och Haghult är exempel på oldingslandskap med olika för ut sätt ning ar. Fållinge i ett sydvästläge med milsvidd utsikt och Haghult i österläge inbäddat i skogs- och våtmarker. Haghult är ett populärt ströv om rå de som breder ut sig längs den gamla häradsvägen. Fållinge används av många för aktivt friluftsliv. Båda odlingslandskapen ligger högre än tätorten Smålandsstenar. Fållinge är intressant för framtida exploatering. Det befintliga kul turlandskapet tål viss etablering av ytterligare bostäder. 13 Svenshult, mellan Smålandsstenar och Skeppshult, består av en rad gårdar. Landska pet öppnar sig mot söder och slutar inte förrän söder om Stor ga tan i Skeppshult. Utmed Nissans stränder finns en rad lämning ar som bör uppmärksammas. Framförallt är det dammarna med sina kraftverk och kvarnar i Ågårdsfors och Skeppshult som fortfarande märks. Det äldsta tydliga kulturminnet i området är domarringarna i Smålandsstenar. Fornlämningen ligger i en unik biotop och gränsar till hembygdsparken Mål - Kulturlandskapet i området tillhör ortenas identitet och bevaras i största möjliga utsträckning. - Kulturmiljöerna skall göras tillgängligare och marknadsföras för besökare.

14 Kulturmiljöer FORNLÄMNINGAR I Smålandsstenarområdet finns det gott om läm ning ar från tidigare generationer. Forn min - ne na talar om hur människor levt och verkat i bygden under århundradena. Slutt ningarna mot Nissan innehåller en mängd intressanta lämningar. Do marringarna i Smålandsstenar är de mest kända N Fornlämnigar inom planområdet Meters # Kartan visar kända forn läm ning ar i området enligt Fornlämningsregistret, Siffror i rött visar lämning ar som kan komma i konfl ikt med framtida expansionsplaner eller riktlinjer i fördjupningen. 14

15 Kulturmiljöer Fornminnen som kan kom ma att påverkas av fördjupningens rikt lin jer Nr. Typ 46 Gravfält 50 Rest sten, borttagen 51 Högliknande bildning 52 Gravfält 55 Domarringar 61 Borttagen rygg åsstuga 62 Gravfält 70 Milstolpe 72 Klockstapel, bort tagen 77 Domarringar, bort tagna 78 Lommabacken, gravfält 79 Borttaget röse 126 Röjningsrösen, kol botten 128 Bebyggelselämningar, sentida 153 Högliknande läm ningar 154 Minnessten 155 Minnessten 179 F.D Gästgivargård 199 Väghållningssten 200 Hembygdsgård, lösfynd, mil stolpe, väghållningssten 212 Bebyggelselämningar, sentida torpställe 291 Högliknande lämningar 295 Takhäll till borttagen hällkista 297 Hålvägar 298 Fyndplats flinta, lösfynd 305 Fyndplats 307 Fyndplats, lösfynd Övriga fornminnen inom planområdet 44 Offerkälla, förstörd 45 Grop 53 Domarringar 54 Högar. Fyndplats flinta 60 Gravfält 68 Hällkista (borttagen) 69 Stensättning (borttagen) 71 Rösen 88 Bebyggelselämningar Hultet 91 Bebyggelselämningar Alkvists 92 Bebyggelselämningar Bygget 94 Kvarnplats 96 Bebyggelselämningar Agnetaryd 98 Röjningsrösen 99 Röjningsrösen 100 Väghållningssten 103 Röjningsrösen 106 Bebyggelselämningar Liden 107 Bebyggelselämningar Svinåsen 108 Fyndplats för mynt 112 Röjningsrösen 113 Kvarnplats 114 Fyndplats för lösfynd 121 Väghållningssten 122 Bebyggelse lämningar torpställe 124 Gravfält 127 Väghållningssten 196 Bebyggelselämningar 197 Väghållningssten 198 Bebyggelse 204 Brofäste 206 Torpställe 214 Bebyggelselämningar. Lösfynd 215 Fyndplats för flintskärvor. Lösfynd 271 Bebyggelselämningar Branten 272 Bebyggelselämningar 273 Fyndplats för stenyxa. Lösfynd 283 Lösfynd 284 Fångstgrop 285 Tjärbränningsplats. Gropar med traditioner 286 Fyndplats för flintayxa 296 Hålväg 304 Bebyggelseplats 305 Fyndplats 15 Mål - Fornminnena skyddas enligt fornminneslagen. - När tillgängligheten till fornminnena kan ökas skall så ske.

16 Tra fi k sys tem ALLMÄNT Smålandsstenar är uppbyggt kring olika kom mu ni ka tions le der. Nis sa sti gen är som kommunikationsled ett kulturminne. Stråket användes flitigt redan under tidig medeltid och troligen ännu mycket tidigare. Nissastigen av idag har ut vecklats till ett viktigt kommunikationsstråk genom södra Sverige. Myck et tung trafik lämnar och angör lan det via hamnarna i Varberg, Halm stad, Helsingborg och Trelleborg. Smålandsstenar är i detta per spektiv en flask hals för ge nomfartstrafi ken och ge nomfartstrafi ken är en stor barriär för Smålandsstenarborna. Diskussioner om en för bi fart har förts sedan 1950-talet. Redan då ansåg Villstads kommun att trafikintensiteten var för hög. Vägverket har arbetat fram ett för slag till arbets plan för ett östligt läge. Mål - Målsättningen är att un der planeringsperioden skapa ett tra fiksystem som skyddar de oskyddade tra fi kante rna, mins kar barriäreffekter och emis sioner, ökar trivsel och tillgänglighet samt stär ker re gionens konkurrenskraft. Nyck eln till trafiksystemet i Smålandsstenar- och Skeppshultsområdet är en för bifart. 16

17 Tra fi k sys tem FÖRBIFART SMÅLANDSSTENAR/ SKEPPSHULT Kommunen har vid val av sträck ning, i samarbete med Vägverket, kommit fram till att ett östligt al ternativ är att före dra. Detta med hänsyn till att kopp lingarna till mellan väg 26 och väg 153 samt att tra fi ken ge nom vattentäkten kommer att mins ka Alternativet förbättrar även möj ligheterna att expandera de västliga delarna av Smålandsstenar. Det föreslagna al ternativet kräver ändå skyddsåtgärder vid vattentäkten utmed nu varan de sträck ning av Nissastigen, eftersom den kom mer att vara en av infarterna. Från Isberga, norr om Villstad, till Boarp, sö der om Skepps hult, ska förbifarten passera Små lands ste nar och Skeppshult öster om orterna. Vägen kommer att passera över Nissan söder om Villstad och kom ma tillbaka till västra sidan söder om Östra Kal set. Totalt är vägsträck an 16 km plus an slut ning av väg 153 ca 1,5 km. Huvudinfart till Små landsstenar skall i för sta hand vara väg 153, Värnamovägen. Nissastigen Burserydsvägen Smålandsstenar Värnamoväge Skeppshult Halmstad - Nässjö banan Väg Planerad sträckning 26 Mål - Förbifarten skall börja byggas under planeringsperioden. - Infartsvägarna förskönas för att ge ett positivt in tryck av Smålandsstenar och Skeppshult. 17

18 Tra fi k sys tem Centrumplan mot Järnvägsstation. JÄRNVÄGEN Halmstad - Nässjö järnväg invigde sin station i området Stationsläget var det som skapade förutsättningarna för både Smålandsstenar och Skeppshult. Den västra bebyggelsegruppen i Skeppshult och centrala delen av Smålandsstenar har tecken som visar att de är uppbyggda efter normer för hur ett stationssamhälle skulle byggas. Banan knyter samman Västkustbanan och Södra stambanan. Den utgör en avlastning i fråga om godstransporter genom södra delen av landet. Underlaget för persontrafik har under en längre tid varit varierande. I dagsläget, 1998, trafikeras banan av länstrafikbolagen i Jönköpings och Hallands län. Stationen i Smålandsstenar försörjer hela området. Hållplatsen i Skeppshult avvecklades under Banan utgör en av komminikationsmöjligheterna för näringsliv och allmänhet i. Godstransporter på järnväg är problematiska i regionen då stora delar är styckegods. Det finns utvecklingsmöjligheter för godshantering på östra sidan av stations-området i Smålandsstenar. För att persontrafiken långsiktigt skall överleva behöver standarden på banan och komforten i resandet höjas. Banan är ett regionalt intresse när det gäller persontrafik och både ett regionalt och nationellt intresse avseende godstrafik. Kommunen kommer att fortsätta medverka i diskussionen med berörda parter avseende banans framtid. Stationsområdet i Smålandsstenar kommer under planeringsperioden utvecklas för att öka kom for ten i resandet. Kopplingen mellan buss och tåg skall underlättas och angöringsmöjligheten för bilar och cyklar skall för bättras. Det skall finnas vä der skydd för väntande i an slutning till stationen. Mål - Trafiken på järnvägen bevaras och ut vecklas under planeringsperioden. Kom forten kring stationen i Smålandsstenar ökas. Den östra sidan av järn vä gen, i anslutning till Östra Järnvägsgatan, utvecklas för gods hantering. 18

19 Hälsa och säkerhet Räddningsstationen i Smålandsstenar RÄDDNINGSSTATION I SMÅ LANDS - STENAR Stationen ligger i ett villaområde, vilket kan medföra konflikter med utryckning. In satsti der na till större riskobjekt blir långa. Under planeringsperioden bör ett ställningstagande om lokalisering av räddningsstation i Små landsstenar göras. SKYDDSOBJEKT I samhället finns objekt där så mycket männis kor vistas att åtskilliga kan skadas eller om kom ma vid en olycka. Dit hör Ha gagården, Mariagården, sim hallen, Torghuset, Villstads-, Åtterås- och Nord inskolan, övriga samlingslokaler samt de större affärerna. I Skepps hult är det framförallt Skepps hultssko lan, Trivargården, Missionskyrkan och Idrotts plat sen som är att betrakta som skyddsobjekt. Andra skyddsvärda objekt är bl a Nissan och grundvattentillgångarna. Skyddet av grundvattnet, som finns under stora delar av Små lands ste nar, kan ska pas genom att medvetenheten kring problematiken uppmärksammas i samhäl let. Särskilt viktigt är skyddet av grundvattentäkten norr om Smålandsstenar då den försörjer båda tätorterna med dricksvatten 19

20 Hälsa och säkerhet RISKOBJEKT Det finns verksamhet som medför risker för om givningen. Omfattande trafik med farligt gods på väg 26, väg 153 och väg 576 (Burserydsvägen) medför risk för allvarlig olycka, där de personella och /eller materiella förlusterna kan bli stora. Störst risk för män nis ko liv är den gasol som trans porteras till och från ga solcisternen på Förrådsgatan. San no lik he ten för en olycka är liten, men konsekvenserna kan bli förödande för en del av sam hället. Under planeringsperioden löper tillståndet som finns för gasoltanken ut. Om inte ett naturgasnät finns eta blerat i Smålandsstenar vid till stån dets utgång, skall gasoltanken lo kaliseras till södra industriområdet. Objekt Risk Konsekvenser Gasoltanken Gasexplosion Person- och egendomsskador Weland AB Gasexplosion Person- och egendomsskador Bilspedition Gummirök Egendomsskador Trioplast norra Gasexplosion, rök (polyeten) Per son- och egendomsskador Varmförzinkningen Gasexplosion Person- och egendomsskador Trioplast, Ö. industriomr. Rök (polyeten) Egendomsskador Simhallen Klorgas Person- och egendomsskador Järnkarl Gasflaskor Person- och egendomsskador EAB Gasexplosion Person- och egendomsskador Järnvägen Kollisionsolyckor, Olyckor med farligt gods, Person- och egendomsskador buller och vibrationer. Väg 26 Tra fik o lyck or och Person- och egendomsskador utsläpp av farliga ämnen. Mark- och vattenföroreningar. Västbo Galvan Brand Mark- och vattenföroreningar. Statoil, väg 26 Skeppshult Drivmedelsleveranser, brand Mark- och vattenföroreningar. Shell, väg 26 Smålandsstenar Drivmedelsleveranser, brand Mark- och vattenföroreningar Ulf Karlsson Bilservice Uno X Drivmedelsleveranser, brand Mark- och vattenföroreningar Skjutbanor Personskador, markföroreningar Finnvedens Bil AB Drivmedelsleveranser, brand Mark- och vattenföroreningar Smålandsstenars Bilservice Pump Drivmedelsleveranser, brand Mark- och vattenföroreningar Svenstigs Bil AB Drivmedelsleveranser, brand Mark- och vattenföroreningar Skeppshults Bensin o Livs AB Drivmedelsleveranser, brand Mark- och vattenföroreningar Vägverket Drivmedel, brand Mark- och vattenföroreningar Västbo Lastbilscentral Drivmedel, brand Mark- och vattenföroreningar Västbo Transport AB Drivmedel, brand Mark- och vattenföroreningar Mål. - Gasoltanken vid Burserydsvägen skall avvecklas under första delen av planeringsperioden. - Dricksvattenförsörjningen skall säkras under planeringsperioden. 20

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser 7. Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser I detta kapitel redovisas miljökonsekvensbeskrivningens olika ämnen gällande hälsa, miljö och hushållning med naturresurser. Påverkan under

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

En liten bok om vatten

En liten bok om vatten En liten bok om vatten Vatten är liv och vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Del 2 Hur ska vi nå framtiden?

Del 2 Hur ska vi nå framtiden? Del 2 Hur ska vi nå framtiden? I avsnittet Hur vi ska nå framtiden beskrivs de strategier, inom varje målområde, som vi behöver arbeta efter för att visionen och målen ska nås. Utifrån vår vision ska vi

Läs mer

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Bilaga 1 Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Beslutshandling Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledning: SWECO Studio plan, Peter Lindroos Fotografier: Lin Wiklund, Joe Lindström,

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN Del 2. Bakgrundsinformation och Stefan Uppenberg, Mats Almemark, Magnus Brandel, Lars-Gunnar Lindfors, Hans-Olof Marcus, Håkan Stripple, Alexandra Wachtmeister, Lars Zetterberg

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Förslag till miljökonsekvensbeskrivning REMISSHANDLING 13 juni 28 november 2008 1 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering,

Läs mer

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STADSFÖRNYELSE STATION I BÅSTADS KO STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS I BÅSTADS KOMMUN KOM ÖRSLÖVS STATION STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS KOMM STADSFÖRNYELSE I

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer