»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

2 PHONERA 2007 INNEHÅLL ÅRET I SIFFROR 2 I BACKSPELN 2 ÅRET I KORTHET 3 PHONERA I KORTHET 4 VD HAR ORDET 5 AFFÄRSKONCEPTET 7 FÖRVÄRV 9 MARKNADEN 11 TJÄNSTER 14 VERKSAMHETEN AFFÄRSOMRÅDE TELEFONI 17 AFFÄRSOMRÅDE MANAGED SERVICES 20 KUNDVÅRD 23 ETT KLIMATSMART PHONERA 24 MEDARBETARNA 25 AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 27 BOLAGSSTYRNING 29 STYRELSEN 34 LEDNINGEN 35 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 36 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR 40 NOTER 44 REVISIONSBERÄTTELSE 53 KONTAKT 54 ORDLISTA 54 Året i siffror Nettoomsättningen uppgick till 297,4 (228,4) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 25,2 (6,2) mkr. Resultat efter skatt uppgick till 24,6 (3,9) mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,4 (-1,1) mkr. Resultat per aktie uppgick till 0,16 (0,03) kr. Totalt antal kunder är (59 500), varav företagskunder (48 000). Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning om 0,05 (0) kr per aktie lämnas för EKONOMISK ÖVERSIKT Nettoomsättning mkr 297,4 228,4 177,1 Rörelseresultat mkr 25,2 6,2 17,6 Resultat efter skatt mkr 24,6 3,9 12,2 Resultat per aktie kr 0,16 0,03 - Omsättningstillväxt från föregående år % 30,2 29,0 - Rörelsemarginal % 8,5 2,7 9,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten mkr 38,2-1,1 6,0 Soliditet % 31,2 29,7 - Nettoupplåning mkr 33,3 15,8 12,9 Eget kapital mkr 70,9 33,5-3,7 Utdelning per aktie (styrelsens förslag) kr 0, TELEFONI Antal kunder vid årets slut varav företagskunder MANAGED SERVICES Antal kunder vid årets slut varav företagskunder TOTALT ANTAL KUNDER Antal anställda, medeltal I backspegeln 2000 Phonera grundas och fokuserar initialt på direktförsäljning av förvalstelefoni till företag. Antal företagskunder vid årets slut: Samarbetsavtal tecknas med Telenor. Antal företagskunder vid årets slut: Efter ett strategiskt vägval fokuseras verksamheten till att via telemarketing erbjuda förvalstelefoni till små och medelstora företag. Antal företagskunder vid årets slut: Börsnoterade Viking Telecom förvärvar verksamheten i Phonera och tar namnet Phonera AB. Verksamheten är därmed noterad på Stockholmsbörsens Nordiska Lista. Omsättningen upp 29%. Antal företagskunder vid årets slut: Telitel förvärvas och företagskunderna överförs till Phonera. Antal företagskunder vid årets slut: Via tre strategiska förvärv (Rix Telecom, NetCamp och Rekall) stärker Phonera närvaro, kompetens och produktutbud på marknaden för IP-telefoni och IP-tjänster. Omsättningen upp 30%. Antal företagskunder vid årets slut: Phonera AB ÅRSREDOVISNING 2007

3 Året i korthet - MED FOKUS PÅ MÅLUPPFYLLELSE UNDER FORTSATT TILLVÄXT Helåret KUNDINTAGET ÖKADE MED 43% Phonera ökade under 2007 kundstocken med över nya kunder. Ökningen har skett via nyförsäljning och via de förvärv som har genomförts under året. December ÖKNING AV ANTAL UTESTÅENDE AKTIER I samband med förvärv av Rix Telecom AB (publ) genomförde Phonera en riktad nyemission. Denna ökar Phoneras totala antal aktier med , vilket motsvarar lika många röster. Antal aktier och röster uppgick per den 30 november till Nyemissionen ligger inom ramen för det bemyndigande som gavs styrelsen vid årsstämman December Augusti FÖRVÄRV AV VERKSAMHETEN I REKALL Som en del i lagd förvärvsstrategi förstärkte Phonera i augusti utbud och organisation inom affärsområdet Managed Services genom förvärvet av verksamheten i hostingbolaget Rekall AB. Hostingbolaget Rekall är idag integrerat i Phoneras övriga verksamhet inom affärsområdet Managed Services. Tjänster som erbjuds är s.k hosting av affärskritiska it-lösningar som e-post, webb, affärssystem, databas och andra typer av lösningar åt små och stora företag. FÖRVÄRV AV NETCAMP I december träffades en överenskommelse med grundarna till Linköpingsbaserade NetCamp AB om att förvärva 100% av aktierna i bolaget. Med NetCamp förstärker Phonera sin satsning kring hostingrelaterade tjänster med en breddad produktportfölj samt en lönsam kundbas av små- och medelstora bolag. NetCamp har fyra anställda i Linköping och omsatte 7,3 mkr med ett rörelseresultat om 1,4 mkr under Köpeskillingen för förvärvet av aktierna uppgår till 6 mkr kontant vid övertagandet och en tillläggsköpeskilling på maximalt 4,5 mkr. November PHONERA FÖRVÄRVAR RIX TELECOM Under årets sista kvartal slutförde Phonera förvärvet av 92% av aktierna i Rix Telecom AB. Köpeskillingen är uppdelad i en kontantbetalning på 44,6 mkr samt nyemitterade aktier. Phoneras avsikt är att förvärva resterande 8% av aktierna och övriga aktieägare har därför erbjudits 5,50 kr per aktie kontant. Per den 25 mars 2008 har ytterligare 2,9% av aktierna förvärvats, vilket gör att Phonera nu äger 95,8% av aktierna i Rix Telecom AB. Övriga aktier kommer att inlösas. Rix Telecom omsatte 116 mkr och hade ett resultat efter skatt på 5,1 mkr under årets första nio månader. Bolaget växer inom både IPtelefoni och IP-tjänster och har knappt 40 medarbetare i Stockholm och Göteborg. December PHONERA HAR SKRIVIT AVTAL MED TELELOCATION OM HOSTING Phonera har tecknat avtal med Telelocation Sverige AB om hosting av 30 serverskåp. Affären är värd 1,4 mkr på årsbasis. I konkurrens med Sveriges stora hostingleverantörer valde Telelocation att lägga hela sin affärskritiska verksamhet i Phoneras nya serverhall. Förutom skåpplatser, kyla, släcksystem och reservkraft omfattar affären även leverans av internetkapacitet till Telelocations servrar. Phonera AB ÅRSREDOVISNING

4 PHONERA I KORTHET Ledande utmanare på företagsmarknaden Phonera är en entreprenörsdriven utmanare med god tillväxt på marknaden för tele- och datakommunikation samt datatjänster. Vår primära målgrupp är små och medelstora företag. Phonera strävar efter att alltid erbjuda prisvärda tjänster av hög kvalitet kopplat med en kundtjänst som har tid och intresse av att ta hand om kunden på bästa sätt. Phonera har företagskunder. Initialt har vi byggt upp en stark position inom förvalstelefoni och telefoniabonnemang riktat mot små företag med upp till 19 anställda. Förutsättningarna har varit mycket gynnsamma för detta med en avreglerad marknad och med en kostnadseffektiv försäljningsorganisation i telemarketing. Inom detta område är Phonera idag en ledande aktör med en betydande marknadsandel. Under 2007 har Phonera utökat sin marknad genom att också bearbeta medelstora företag med upp till 200 anställda. Denna marknad AFFÄRSIDÉ Phonera tillgodoser små och medelstora företags behov av pålitliga och prisvärda kommunikationstjänster inom telefoni och data. Till dessa företag erbjuder vi en hög tillgänglighet och servicenivå. Grunden för Bolagets lönsamhet är en stor kundlojalitet förenat med effektiva affärsprocesser och en smidig och flexibel organisation som minimerar kostnaderna. MÅL Phonera ska leverera tjänster som kunderna efterfrågar och som tillfredställer deras behov. Vi ska alltid vara tillgängliga för våra kunder och uppfattas som en attraktiv partner. Endast om vi uppfyller detta kan vi öka försäljningen och förbättra lönsamheten, vilket skapar värdetillväxt för aktieägarna. Phonera ska ha en årlig omsättningstillväxt om minst 15%. Rörelsemarginalen ska uppgå till 6 10%. är större för Phoneras tjänster jämfört med Bolagets ursprungliga marknad. Förutsättningarna för Phonera på denna marknad är goda då vi har breddat vårt tjänsteutbud inom främst IP-baserade tjänster samt förstärkt vår försäljningsorganisation med egna utesäljare och en återförsäljarorganisation. Phonera verkar även på marknaden för konsument. Till denna ska Phonera leverera funktionella och prisvärda tjänster. Antalet aktiva kunder i detta segment uppgick vid årsskiftet till För aktieägarna ska vi vara ett tillväxtbolag med god lönsamhet och en stark självfinansierad tillväxt. Phonera har verksamhet i Göteborg, Malmö, Stockholm och Linköping. Vår aktie handlas på Stockholmsbörsens Nordiska lista, Small Cap, listnamn PHON. Phoneras tillväxt i nettoomsättning 2000 till 2007 (mkr). 4 Phonera AB ÅRSREDOVISNING 2007

5 VD HAR ORDET Vd Henric Wiklund Phonera redovisar en förbättrad lönsamhet för 2007 beroende på högre marginaler och större volymer för affärsområde Telefoni. Affärsområde Managed Services expanderar verksamheten genom två strategiskt viktiga förvärv under fjärde kvartalet. Affärsområdet Telefoni redovisar en kraftig resultatförbättring under Rörelseresultatet för affärsområdet uppgår till 38,5 mkr, vilket är en förbättring med 161% jämfört med Det förbättrade resultatet under 2007 beror både på högre bruttomarginaler och större volymer för förvalstelefoni. Antalet aktiva företag med förvalstelefoni uppgår vid årsskiftet till , en ökning med 5% jämfört med Stora försäljningskostnader har under året tagits för att öka antalet abonnemang för fast telefoni i syfte att öka kundlojaliteten. Antal abonnemang för fast telefoni till företag har ökat med 89% till Utsikterna för 2008 är fortsatt goda med höga marginaler för förvalstelefoni. Under 2007 har vi påbörjat satsningen på IP-baserade tjänster till företag genom bildandet av affärsområdet Managed Services. För att bredda Bolagets erbjudanden inom Managed Services samt för att påskynda tillväxten har vi genomfört tre strategiskt viktiga förvärv i Rix Telecom AB, NetCamp AB och verksamheten i Rekall. I november förvärvade vi Rix Telecom AB, en av Sveriges tio främsta internetleverantörer med en bred tjänsteportfölj av avancerade IPtjänster. Med förvärvet tillförs Phonera en strategiskt viktig kundbas och kompetens inom IP-telefoni, hosting och internetbaserade tjänster. Allt fler företag och konsumenter efterfrågar telefoni över Internet (IP-telefoni). Phoneras erbjudande innehåller både en enkel tjänst anpassad för småföretagare och konsumenter samt en mer avancerad företagstjänst med all den funktionalitet en vanlig företagsväxel har. För företag är Phoneras IP-telefoni ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella telefoniväxlar. Med vår IP-telefonilösning får även det mindre företaget tillgång till alla funktioner som normalt endast kan erhållas i stora dyra telefonväxlar. För Phonera innebär IP-telefoni till företag en möjlighet till en större intäkt per kund och förbättrade marginaler jämfört med traditionell fast telefoni. Genom förvärvet av Rix Telecom får Phonera tillgång till datahallar och ett brett utbud av hostingtjänster. Exempelvis kan vi erbjuda colocation för kunder som behöver plats för internetservrar i en miljö med största tillgänglighet och enorm kapacitet mot Internet. För mindre behov erbjuder vi kunder att hyra en egen dedikerad server eller en virtuell privat server. I takt med den kraftiga tillväxten av kommunikation över Internet och med ett växande behov av tillgänglighet och lagring av affärskritisk data ökar efterfrågan av hostingtjänster. För att företag i egen regi ska kunna säkerställa tillgänglighet och driftsäkerhet krävs mycket stora investeringar både i lokal och i internetkapacitet. Phonera erbjuder datahallar i världsklass kopplat med snabb och säker internetförbindelse som tillfredställer de mest krävande kundernas behov. Framförallt är det företag med affärskritiska webbapplikationer som kräver både en säker driftsmiljö och mycket bandbredd som föredrar att förlägga sina servrar hos Phonera. Efterfrågan på Phoneras hostingtjänster har varit mycket stor. Under hösten öppnades vår nya datahall i Stockholm. Satsningen på att bygga en ny datahall har visat sig vara mycket lyckad. En förutsättning för att kunna leverera hostingtjänster och IP-telefoni med hög kvalitet är god tillgång till Internet. Phonera har ett kraftfullt stamnät i Norden med förgreningar till Amsterdam och London och vidare till USA. Med ett eget nät säkerställer vi kvalitet och har kontroll över kostnader. Efterfrågan på bandbredd växer hela tiden i takt med att användandet av Internet ökar. Phonera AB ÅRSREDOVISNING

6 I december genomförde vi förvärvet av NetCamp AB. Förvärvet förstärker ytterligare vår expansion inom hostingtjänster. Med Net- Camp tillförs vi både en lönsam kundstock och kapacitet för fortsatt expansion. Integrationen med Rix Telecom innebär en rad synergier och kostnadsbesparingar. Rix Telecom och Phonera Networks kommer att gemensamt bilda stommen i Managed Services. Bolagens tjänster och infrastruktur integreras vilket medför betydande kostnadsbesparingar. Vi har flyttat ihop bolagens Stockholmskontor i gemensamma lokaler samt renodlat verksamheten till IP-telefoni, hosting och Internet. Som ett led i sammanslagningen med Rix Telecom och en renodling av verksamheten inom Managed Services har vi genomfört försäljning av UNC Systems AB under inledningen av UNC är verksamt inom webbpublicering vilket inte ingår i vår tillväxtstrategi för IP-baserade tjänster. Givet den begränsade kopplingen mellan verksamheten i UNC Systems och våra övriga tillväxtområden har beslut om avyttring tagits. Tidigare i Phoneras historia har vi varit helt fokuserade på att bygga upp en kundstock inom förvalstelefoni. Vår målgrupp har varit små företag med upp till 19 anställda. Förutsättningarna har varit mycket gynnsamma med en avreglerad marknad för förvalstelefoni och med en kostnadseffektiv försäljningskanal i telemarketing. En viktig del i Phoneras tillväxtstrategi för 2008 är, förutom fortsatt tillväxt inom traditionell telefoni, att addera fler tjänster som IP-telefoni och bredbandsanslutningar till dessa företag. Vi har breddat vårt tjänsteutbud både inom IP-baserade tjänster och inom traditionella telefonitjänster. Vi har breddat vår försäljningsorganisation med egna utesäljare och en återförsäljarorganisation. Kombinationen av ett mer komplett utbud av tjänster och en bredare försäljningsorganisation gör att vi nu även kommer att bearbeta medelstora företag med anställda. Inför 2008 står vi väl rustade med fortsatt mycket goda marginaler för fast telefoni och med ett spännande tjänsteutbud. Vi ser god tillväxtpotential inom IP-baserade tjänster till företag både inom segmentet små företag och medelstora företag. Tillväxten kommer att ske organiskt samtidigt som vi aktivt kommer att leta efter kompletterande förvärv. Särskilt intressant är förvärv av kompletterande kundstockar inom IP-baserade tjänster och traditionell telefoni där det finns stora volymfördelar. År 2007 var ett mycket händelserikt år för Phonera. Vi slog ännu en gång lönsamhetsrekord och vi etablerade oss på nya marknader med nya produkter, nya försäljningskanaler med en stark tillväxt av vår kundstock till följd. Detta hade inte varit möjligt utan alla våra medarbetares goda insatser. Våra starka finanser och kompetenta organisation har lagt grunden till vår fortsatta expansion. Jag ser med tillförsikt fram emot ett 2008 med tillväxt, fortsatt god lönsamhet och starka kassaflöden. Henric Wiklund Verkställande direktör 6 Phonera AB ÅRSREDOVISNING 2007

7 AFFÄRSKONCEPTET Phonera är ett tillväxtbolag och en ledande utmanare på den svenska marknaden för tele- och datakommunikationen samt datatjänster till små och medelstora företag. Genom attraktiva tjänstepaketeringar och priser kopplat till en effektiv försäljningsorganisation har Phonera uppnått en stark tillväxt med god lönsamhet. Till detta erbjuder vi en engagerad kundtjänst med god tillgänglighet som tar hand om kunderna på bästa sätt. Phonera har en smidig och flexibel organisation med en kostnadseffektiv teknikplattform för att minimera kostnader. STRATEGIER Phoneras övergripande målsättning är att vara en tillväxtkoncern med god lönsamhet och med en uthållig värdetillväxt för våra aktieägare. Detta kan endast uppnås om vi lyckas skaffa, behålla och stärka relationen med våra kunder i kombination med hög kostnadseffektivitet. Prisvärda tjänster som skapar kundnytta Phonera tillvaratar attraktiva affärsmöjligheter som skapas på en marknad för tele- och datakommunikation som genomgår betydande förändringar. Förändringar i teknik, regleringar, kund- och konkurrentbeteenden skapar förutsättningar för nya typer av erbjudanden till kunder och betydande kostnadssänkningar. På denna föränderliga marknad skapar Phonera tillväxt genom att paketera och erbjuda prisvärda tjänster av högsta kvalitet som skapar maximal kundnytta i utvalda segment. Utökad marknad Phonera har historiskt sett fokuserat på att bygga upp en kundstock inom traditionell förvalstelefoni. Målgruppen har varit små företag med upp till 19 anställda. En viktig del i Phoneras tillväxtstrategi är, förutom fortsatt tillväxt inom traditionell telefoni, att addera IPbaserade tjänster till denna målgrupp. Med ett bredare tjänsteutbud, både inom IP-baserade tjänster och inom traditionella telefonitjänster, expanderar vår marknad till att även inkludera medelstora företag med anställda. Försäljning Phonera arbetar primärt med direktförsäljning. Försäljningsaktiviteter och erbjudanden utvärderas och anpassas kontinuerligt för att uppnå bästa relation mellan försäljningskostnad, förväntad intjäning per kund och upplevd kundnytta. En viktig del i Phoneras historiska tillväxt har varit telemarketing. Vi har under året breddat försäljningsorganisationen med egna utesäljare och i en återförsäljar-organisation. Försäljningen innehåller tre huvudstrategier: Expandera kundstocken genom direktförsäljning av telefonitjänster till små företag. Korsförsäljning av IP-baserade tjänster till befintliga kunder. Expandera kundstocken genom direktförsäljning av telefonioch IP-baserade tjänster till medelstora företag. Rätt fokus och tillgänglighet Tyngdpunkten i Phoneras verksamhet ska ligga där vi möter våra kunder, i försäljningen och i kundtjänst, så att organisationens handlingskraft koncentreras till rätt ställe. Övrig organisation ska stödja och ge support till de medarbetare som har direktkontakt med kunderna. Målsättningen med organisationen är att uppnå högsta möjliga tillgänglighet för våra kunder. Hög kostnadseffektivitet i förvaltning av kunder Phonera har effektiva affärsprocesser och system för kundhantering och fakturering för att till fullo kunna tillvarata de betydande stordriftsfördelar som vår verksamhet erbjuder. Genom tillväxt i antal kunder och att hela tiden utveckla och förbättra kundhanteringsprocesser minskar Phoneras omkostnader per kund. Utökad marknad - En viktig del i Phoneras tillväxtstrategi är, förutom fortsatt tillväxt inom traditionell telefoni, att addera IP-baserade tjänster till denna målgrupp. Kostnadsmedvetenhet Phonera köper i första hand nätkapacitet från andra operatörer och investerar endast i egen infrastruktur om kostnaden för detta blir Phonera AB ÅRSREDOVISNING

8 Utdelningspolicy Det är styrelsens mål att Phonera långsiktigt ska lämna en utdelning motsvarande 30% av resultat efter skatt, givet att soliditetsmålet infriats. Styrelsen kommer vid varje givet tillfälle göra en bedömning av huruvida det finns alternativ kapitalanvändning, så som organiska tillväxtsatsningar eller förvärv som förväntas skapa bättre avkastning. lägre än att köpa kapacitet på marknaden eller om inte specifik tjänst kan erhållas externt. Vi samarbetar med flera nätoperatörer för att kunna erbjuda kunderna marknadens bästa lösningar. Förvärv Förutom de organiska strategiska prioriteringar som beskrivs ovan kan även förvärv av andra bolag vara ett attraktivt sätt att tillvarata tillväxtmöjligheter. Phonera utvärderar löpande olika möjligheter till förvärv som komplement till organisk tillväxt. Särskilt intressant är förvärv av kompletterande kundstockar inom IP-baserade tjänster och traditionell telefoni där det finns stora volymfördelar. FINANSIELLA MÅL Tillväxt och lönsamhet Styrelsens mål är att Phonera ska ha en årlig omsättningstillväxt om minst 15%. Rörelsemarginalen ska uppgå till 6-10%. Tillväxt ska ske både organiskt och genom förvärv. Kapitalstruktur Styrelsens mål är att koncernens soliditet i genomsnitt ska uppgå till lägst 30% under den kommande femårsperioden. Avkastningskrav Avkastningen på koncernens eget kapital ska enligt styrelsens målsättning i genomsnitt uppgå till 15% under den kommande femårsperioden. Finanspolicy Det övergripande målet är att Phonera ska minimera de finansiella riskerna och se till att det finns en finansiell beredskap. För Phonera handlar det om att på ett optimalt sätt hantera in- och utbetalningar och att placera likvida överskott eller finansiera likvida underskott på bästa sätt. Med dagens låga räntenivå är möjligheterna relativt små att placeringsmässigt öka avkastningen, men med ett framtida högre ränteläge ökar den möjligheten. Den likvida handlingsberedskapen ska normalt täckas av Phoneras löpande factoringkredit. Eftersom vår försäljning kommer från ett stort antal kunder där ingen är dominerande bedöms likviditetsrisken från uteblivna betalningar vara liten. Den ökande försäljningen medför behov på en effektiv kreditprövning av nya kunder, samt kontinuerlig bevakning av de större kunderna. Löpande investeringar ska främst finansieras med egna medel. Finansiering Det är styrelsens uppfattning att de finansiella resurserna är tillräckliga för att finansiera verksamheten samt att rörelsekapitalet är tillräckligt för de behov Phonera ser framför sig under överskådlig tid och åtminstone de närmaste 12 månaderna med nuvarande verksamhetsinriktning. De rörelsekapitalsvängningar som verksamheten uppvisar beror primärt på hur mycket resurser som läggs på kundanskaffning och kan således till stor del styras av Phonera. Underskottsavdrag Koncernens underskottsavdrag uppgick per 31 december 2007 till 104,0 mkr varav 26,9 mkr är hänförliga till moderbolaget. Moderbolaget och ett dotterbolag fick under året igenom underskottsavdrag om 29,5 mkr för tidigare års taxering. För 2007 redovisar koncernen en uppskjuten skattefordran på 22 mkr, vilket motsvarar ca 78 mkr i avdragsgilla temporära skillnader. Med andra ord har koncernen per 31 december 2007 anteciperat värdet av uteblivna framtida skatteutbetalningar motsvarande ca 78 mkr i framtida vinster. Dessutom finns det i dotterbolagen avdragsgilla temporära skillnader om 115,5 mkr vilka kan utnyttjas mot framtida vinster. 8 Phonera AB ÅRSREDOVISNING 2007

9 FÖRVÄRV Phonera har under 2000-talet byggt en stark position inom Förvalstelefoni och Telefoniabonnemang riktad till små företag med 0-19 anställda. Inom detta område har Phonera idag kunder och är därmed en ledande aktör med en betydande marknadsandel. Tillväxtmöjligheterna inom detta område är medelgoda. Andra områden erbjuder bättre tillväxtmöjligheter för Phonera. Dels finns det ungefär lika många anställda inom medelstora företag ( anställda) som inom små företag. Denna marknad har inte bearbetats aktivt av Phonera och utgör således en tillväxtmöjlighet för Phonera. Vidare finns betydande möjligheter att erbjuda olika typer av IP-baserade tjänster, dels till existerande kunder för att kunna erbjuda ett mer attraktivt totalpaket. Att bearbeta existerande kunder med nya tjänster har historiskt visat sig framgångsrikt. Dessutom ökar kundlojaliteten. Vidare finns goda möjligheter att erbjuda IP-baserade tjänster till medelstora företag. Detta innebär att Phonera dels söker bygga en ny bas inom IPbaserade tjänster och dels en ny bas inom medelstora företag som framgår av bilden nedan. Strategiska satsningsområden inom IP-tjänster och medelstora företag STRATEGISKA SATSNINGSOMRÅDEN INOM IP- TJÄNSTER OCH MEDELSTORA FÖRETAG Mot bakgrund av detta har tre strategiska satsningsområden definierats, där tillväxt genom förvärv utgör ett viktigt komplement till organisk tillväxt: 1. Tillväxt inom det traditionella området förvalstelefoni och telefoniabonnemang till små företag. Den organiska tillväxten kompletteras med selektiva försök att expandera genom förvärv av kundstockar. Betydande skalfördelar finns givet den storlek Phonera har inom denna marknad och exempelvis uppstår ytterst små marginalkostnader vid ett förvärv av kundstockar med kunder. 2. Väsentlig tillväxt inom IP-baserade tjänster. Målet är att nå en mer balanserad omsättningsfördelning mellan telefoni och IP-baserade tjänster redan under För att uppnå målet bedöms förvärv inom prioriterade områden vara nödvändiga. Prioriterade produktområden är IP-telefoni och IPcentrex, internet- och VPN-anslutningar, samt hostingtjänster. 3. Tillväxt inom medelstora företag med IP-baserade tjänster och direktansluten telefoni, det vill säga anslutning av kundens kontorsväxel till Phonera. Även här kommer förvärv att erbjuda en snabbare väg till tillväxt. Phonera AB ÅRSREDOVISNING

10 FÖRVÄRVSPROCESSEN Mot bakgrund av ambitionen att växa snabbt med god lönsamhet inom de tre tidigare nämnda satsningsområdena har Phonera under 2007 utvärderat ett 10-tal olika förvärvsmöjligheter. Av dessa har tre förvärv genomförts. Alla förvärvssituationer har hanterats på ett likartat sätt. Processen ser ut på följande vis: 1. Etablering av hypotes om värde kontra förväntat pris. I detta tidiga skede försöker vi a) bedöma bolagets intjäningsförmåga som en självständig enhet, samt b) etablera ett bästa estimat för möjliga synergier med existerande Phoneraverksamheter och slutligen c) jämföra detta med förväntat eller kommunicerat pris. Detta sammanställs i ett business case. Om vi bedömer att det finns en möjlighet att skapa värde för Phoneras aktieägare söker vi gå vidare till en ordentlig genomlysning (due diligence) av bolagets verksamhet. 2. I due diligence fasen går vi igenom bolaget utifrån ett affärsmässigt och strategiskt perspektiv, samt genomför en genomgång av redovisning och bolagets legala risker. I samband med detta uppdateras business caset från steg 1 med de nya insikterna som uppkommit. Under 2007 har 6 olika due diligence processer genomförts. 3. Kontraktsförhandling och utarbetande av nödvändig avtalsdokumentation. Vanligtvis uppkommer här ett antal frågor där vi som köpare och säljaren kan ha olika uppfattningar. Normalt vill vi ha ordentliga garantier och avstår hellre från en affär om detta inte kan uppnås oberoende av hur strategiskt viktig den är eller hur stort värdeskapandet kan förväntas bli. 4. Integration och samordning av det förvärvade bolaget. Speciella resurser tillsätts för att ta hem identifierade samordningsvinster och organisationer förändras på bästa sätt för att nå uppsatta mål. Typiskt sätt har vi lyckats få fram större realistiska samordningsvinster i detta skedde än vad som bedömdes vara nåbart i slutet av fas 2 ovan. Under 2007 har tre förvärv genomförts: VERKSAMHETEN I REKALL AB Phonera förvärvade verksamheten i hostingbolaget Rekall AB den 1 augusti Genom förvärvet tillfördes Phonera en breddad kompetens och produktportfölj inom affärsområdet Managed Services. Rekall omsatte ca 3 mkr och hanterar affärskritiska it-lösningar som e-post, webb, affärssystem, databas och andra typer av lösningar åt små och medelstora företag. RIX TELECOM AB Phonera har per den 20 november slutfört förvärvet av 92% av aktierna i Rix Telecom AB (publ). Köpeskillingen är uppdelad i en kontantbetalning på 44,6 mkr samt nyemitterade aktier. Phoneras avsikt är att förvärva resterande 8% av aktierna och övriga aktieägare har därför erbjudits 5,50 kr per aktie kontant. Per den 25 mars 2008 har ytterligare 2,9% av aktierna förvärvats, vilket gör att Phonera nu äger 95,8% av aktierna i Rix Telecom AB. Övriga aktier kommer att inlösas. Rix Telecom AB startade sin verksamhet som virtuell telefonioperatör 1988 för att året efter investera i en egen AXE-växel. Rix Telecom har sedan 2004 utåt verkat under namnet Rix Port80, ett resultatet av samgåendet med internetoperatören Port80. Rix Port80 är idag en av landets tio främsta internetleverantörer med en bred tjänsteportfölj av avancerade IP-tjänster. Rix Telecoms strategiska inriktning har under senare år skiftat från traditionella telefonitjänster mot konsumentmarknaden till att erbjuda IP-baserade tjänster till små och medelstora företag. Denna satsning redovisar en kraftig tillväxt och kommer att bilda kärnan i Phoneras fortsatta satsning på IP-telefoni och IP-baserade tjänster som hosting och internetförbindelser till små och medelstora företag. Tillsammans blir de sammanslagna bolagen en ledande aktör inom IP-telefoni och IP-tjänster till små och medelstora företag på den svenska marknaden. Rix Port80 omsatte ,9 mkr och organisationen består av knappt 40 medarbetare fördelat mellan Stockholm och Göteborg. NETCAMP AB Phonera träffade i slutet av december 2007 en överenskommelse med grundarna till Linköpingsbaserade NetCamp AB om förvärv av 100% av aktierna. NetCamp AB startades 1999 och är idag en etablerad aktör inom hosting och serverdrift. Genom förvärvet tar Phonera ytterligare ett steg i sin tillväxtstrategi inom segmentet för IP-relaterade tjänster. Med NetCamp AB förstärker Phonera sin satsning kring hostingrelaterade tjänster med en breddad produktportfölj samt en lönsam kundbas av små- och medelstora bolag. Med de försäljningsresurser som Phonera har och med den goda kvalitet och kompetens som NetCamp levererar kommer bolagen gemensamt att kunna öka tillväxten de närmaste åren. Köpeskillingen för förvärvet av aktierna uppgår till 6 mkr kontant vid övertagandet och en tilläggsköpeskilling på maximalt 4,5 mkr. NetCamp har fyra anställda och bolaget omsatte under verksamhetsåret ,7 mkr med ett resultat efter finansiella poster på 0,5 mkr. Bolagets omsättning har under 2007 ökat till en omsättning på 7,3 mkr. NÄSTA STEG I nuläget läggs mycket kraft på att ta hem samordningsvinster mellan de under året förvärvade bolagen samt det under 2006 förvärvade Nocom Networks. Potentialen för kostnadsbesparingar och intäktshöjande åtgärder har visat sig vara större än beräknat och beräknas nå full effekt från och med det fjärde kvartalet Samtidigt kommer vissa icke relaterade verksamheter att avyttras. I början av 2008 såldes därför 100% av aktierna i UNC Systems AB. Phoneras IP-baserade tjänster börjar nu nå kritisk massa och kraftig organisk tillväxt kommer därför att blandas med förvärv inom vissa selektivt prioriterade områden. 10 Phonera AB ÅRSREDOVISNING 2007

11 MARKNADEN Phonera verkar på den svenska marknaden för tele- och datakommunikation samt datatjänster till små och medelstora företag samt konsumenter. Det är en marknad som genomgår stora förändringar när det gäller ny teknik, regleringar samt kund- och konkurrentbeteenden. Phoneras huvudsakliga marknad är Sveriges samtliga företag med upp till 200 anställda. Totalt så finns det drygt företag i detta segment (källa: PAR). Marknaden för fast telefoni Phoneras viktigaste marknad, marknaden för förvalstelefoni och fasttelefoniabonnemang (TAB) till företag mätt i antal aktiva företagslinjer, ökar. Det betyder att mellan 2003 och 2007 har fler företag valt att ansluta sin telefoni till en annan operatör än Telia Sonera. Totalt uppgick denna marknad till linjer under första halvåret Den totala marknaden för fast telefoni till företag mätt i intäkter består dels av en marknad för fasta abonnemang och dels av en trafikmarknad för samtalsminuter. Marknaden hade under första halvåret 2007 ett värde på 3,2 miljarder kr (enligt PTS avseende 2007). Marknaden minskar i värde till följd av ett minskat antal utgående trafikminuter samt lägre priser framförallt på samtal till mobilnäten. Marknaden för abonnemang hade under första halvåret 2007 ett värde på 1,2 miljarder kr (enligt PTS avseende 2007) och har haft en relativt stabil utveckling sedan Trafikmarknaden för samtalsminuter hade under första halvåret ett värde på 1,9 miljarder kr (enligt PTS avseende 2007). Marknaden har minskat både i värde och i trafikminuter sedan PTS beslut om sänkta samtrafikavgifter för samtal till mobilnäten har bidragit till att pressa ner priserna och minskat totalvärdet på marknaden. Phoneras bruttobidrag bibehålls dock eftersom även kostnaderna minskar. Den totala marknaden för fast telefoni till företag kommer att fortsätta minska under de närmsta åren både vad gäller trafikminuter och värde. Det är Phoneras uppfattning att marknaden inte kom- STATISTIK ÖVER 1:A HALVÅRET Intäkter fasta samtalstjänster (mkr) varav abonnemang Antal utgående trafikminuter (miljoner) Antal aktiva företagsabonnemang (tusental) Antal företagslinjer i tusental via TAB och förval (Källa: Post- och Telestyrelsen, Svenska telemarknaden för första halvåret 2007 ) Källa: Post- och Telestyrelsen, Svenska telemarknaden för första halvåret 2007 Phonera AB ÅRSREDOVISNING

12 mer att minska i samma takt i totala intäkter som under åren 2005 till Anledningen till detta är att de genomsnittliga priserna på mobilsamtal inte förväntas sjunka lika snabbt under kommande år. Marknaden för IP-telefoni Antalet företag med IP-telefoni på den svenska marknaden ökar. Från 2006 till 2007 har antalet företagsabonnemang med IP-telefoni ökat med 107% till nästan (Enligt PTS avseende 2007). IP-telefoni utgör dock fortfarande en relativt liten del av den totala företagsmarknaden med en marknadsandel kring 2% av totalt antal abonnemang. Intresset för tjänster som inte bara ersätter den befintliga telefonin utan även adderar ny funktionalitet ökar. Det är Phoneras uppfattning att efterfrågan av funktionell telefoni, eller IPcentrex tjänster kommer att driva tillväxten för IP-telefoni mot företag. Enligt en rapport* publicerad av marknadsundersökningsföretaget Gartner kommer marknaden för IP-telefoni och IPcentrex att växa kraftigt de närmaste åren för att 2011 omsätta 6 miljarder dollar globalt. Phonera har som uttalad ambition att ta en ledande position på denna växande marknad. Antal företagslinjer i tusental via IP-telefoni. (Källa: Post- och Telestyrelsen, Svenska telemarknaden för första halvåret 2007 ) Marknaden för internetanslutningar och datakommunikationstjänster Marknaden för fasta internetaccesser och datakommunikationslösningar för företag hade ett värde på ca mkr under första halvåret 2007 enligt PTS. Marknaden för fasta internetaccesser växer i antal men krymper i intäkter under Anslutningar via DSL har vuxit kraftigt under senare år men det finns fortfarande företag som kommer att ersätta uppringt Internet med någon typ av fast förbindelse. Antalet portar på marknaden för datakommunikationstjänster har vuxit under de sista åren och då speciellt med kostnadseffektiva tekniker. Detta medför att intäkterna har legat ganska så stabilt de sista åren. STATISTIK ÖVER 1:A HALVÅRET Totalt antal anslutningar/portar för datakommunikationstjänster till slutkund STATISTIK ÖVER 1:A HALVÅRET Internetkunder - företag (tusental) varav PSTN (modem upp till 56 kbps) varav ISDN varav DSL varav övriga Intäkter för internetaccess - företag (mkr) varav intäkter från fast anslutning varav intäkter från uppringd anslutning Källa: Svenska telemarknaden första halvåret varav Frame varav IP-VPN varav hyrda förbindelser Totala intäkter för datakommunikationstjänster till slutkund (mkr) Källa: Svenska telemarknaden första halvåret Phonera AB ÅRSREDOVISNING 2007

13 Marknaden är till stor del lokal. De olika operatörernas förmåga att leverera konkurrentkraftiga erbjudanden kan variera stort mellan olika orter. Genom att både producera tjänster i eget nät och köpa kapacitet från flera nätoperatörer är Phoneras erbjudande bland marknadens bästa med god geografisk täckning. Underlag för de tjänster som vi producerar själva finns huvudsakligen i storstadsregionerna. Marknaden för hosting Hosting är en växande marknad. Allt fler företag kommer inom de närmaste åren att behöva investera i ny teknik och nya arbetssätt för att möta marknadens krav på tillgänglighet. Genom att låta en extern leverantör sköta hela eller delar av företagets IT-drift får kunden en säker, stabil, flexibel och anpassad lösning utan att behöva lägga ner tid på drift och installation. Phonera har en god spridning både geografiskt och storleksmässigt på befintliga kunder inom hosting. Aktiv bearbetning sker dock främst på marknader i anslutning till Phoneras datahallar. Marknaden för IP-baserade tjänster Marknaden för IP-baserade tjänster förväntas följa den trend av kraftig tillväxt som råder för outsourcing av IT. I takt med att företagen blir mer beroende av tillgänglighet och lagring av affärskritisk data blir det mer kostsamt och svårare för dem att ta hand om detta på egen hand. Konsumentmarknaden Phonera verkar även på marknaden för kommunikationstjänster till konsumenter. Marknaden för fasta telefonitjänster till konsument har ett värde om ca 6 miljarder kr under första halvåret 2007 (enligt PTS avseende 2007). Både årsvärdet och antalet abonnemang visar en sjunkande trend. Abonnemang för IP-telefoni ökar på konsumentmarknaden och förväntas öka i betydelse. Marknaden för fasta internetförbindelser ökar både i antal och i intäkter. Denna marknad uppgick till 3,2 miljarder kr under första halvåret 2007 (enligt PTS avseende 2007). PHONERAS PLATS PÅ MARKNADEN Konkurrentsituationen på företagsmarknaden för fast telefoni är stabil efter ett antal turbulenta år i samband med avregleringar och därpå följande etableringar av ett stort antal nya aktörer. Antalet aktörer har minskat och prisnivåerna utvecklas idag på ett mer förutsägbart och stabilt sätt. Tillsammans med Phonera representerar de fyra aktörerna TeliaSonera, Tele2, Ventelo och Verizon nästan hela marknaden för fast telefoni till små och medelstora företag. Phoneras andel av den totala marknaden för fast telefoni understiger varför det finns betydande utrymme för tillväxt. Marknaden för datakommunikation med tillhörande tjänster kännetecknas av många aktörer, både stora och små, samt en stor variation av bade tjänster och paketeringar. Vi upplever dock att en konsolidering av antalet aktörer på marknaden pågår. Phonera har än så länge endast en liten andel av marknaden avseende dessa tjänster vilket innebär att det finns goda möjligheter för tillväxt. * Forecast: Emerging Communications Services (Hosted IP Telephony, IPcentrex and CaaS), Worldwide, (G ). Phonera AB ÅRSREDOVISNING

14 TJÄNSTER TELEFONI Fast Telefoni Förvalstelefoni är idag Phoneras största och viktigaste tjänst. Förval innebär att kunden ringer med Phonera från sin fasta telefon. Inom förvalstelefoni är Phonera en virtuell operatör och köper kapacitet från befintliga nätoperatörer. Fördelen med att vara virtuell är att vi slipper de stora investeringar och kostnader som en egen teknisk plattform kräver. Länge behöll TeliaSonera greppet om kunderna genom att ha monopol på det fasta telefoniabonnemanget. Det innebar att kunden fick två fakturor, en från Phonera för teletrafik och en från Telia Sonera för det fasta abonnemanget. Sedan 2005 erbjuder Phonera även det fasta abonnemanget, vilket för kunden innebär lägre pris och faktura från en leverantör istället för två. Phonera erbjuder även direktanslutning till större företag med en egen växel och med stora samtalsvolymer. IP-telefoni IP-telefoni innebär att kunden nyttjar Internet för att ringa telefonsamtal. Kunden kan spara pengar genom de låga samtalspriserna och möjligheten att avsluta sitt fasta abonnemang och istället utnyttja sin bredbandsanslutning även för telefoni. Med IPcentrex får kunden full växelfunktionalitet utan att själv behöva investera i växelutrustning och telenät som en traditionell analog växel skulle innebära. Tjänsten är flexibel och anpassas efter varje företags unika behov både idag och efter hur behoven förändras över tiden. Totalkostnaden för telefonin blir normalt mycket lägre för företaget med IPcentrex. Både den fasta och de rörliga kostnaderna blir lägre som följd av att befintliga telefoniabonnemang kan avslutas och att samtalstaxorna blir lägre med IP-telefoni. Mobiltelefoni Inom mobiltelefoni har det hittills inte varit möjligt att få tillräckligt attraktiva inköpspriser på nätkapacitet för att ekonomiskt kunna motivera en satsning på en egen mobiltjänst. Phonera erbjuder istället mobiltelefoni i egenskap av återförsäljare för Telenor. Telekonferens Phoneras telekonferenstjänst innebär att kunderna kan genomföra telekonferenser och endast debiteras vanlig samtalstaxa. Vem som helst kan använda sig av tjänsten genom att ringa ett angivet nummer och kan genast påbörja en telefonkonferens med upp till 15 personer. För bolag som vill profilera sig eller utöka tjänsten går det att beställa en anpassad telefonkonferens med bland annat eget talsvar eller med fritt antal deltagare. INTERNET Internetanslutningar Phonera erbjuder internetanslutningar med permanent uppkoppling via det befintliga telefonjacket via ADSL och SHDSL samt fiberanslutningar. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) möjliggör snabbare datatransmission över koppartelefonlinjer än det med vanliga analoga modem. Asymmetrisk i förkortningen står för att bandbredden ner till abonnenten i normalfallet är flera gånger större än bandbredden från abonnenten. SHDSL är en teknik för internetanslutning som är ett företagsanpassat alternativ till ADSL. SHDSL använder ett separat kopparpar för datatrafiken vilket innebär en tekniskt säkrare och stabilare lösning. SHDSL ger en hög överföringskvalitet som upp till viss bandbredd kan jämföras med fiber med samma hastighet uppströms och nedströms. För de företag med störst krav på sin internetförbindelse erbjuder Phonera även fiberanslutningar. För kunder som är i behov av att kunna knyta samman geografiskt spridda kontor i ett gemensamt säkert IP-nätverk kan vi även leverera olika VPN-lösningar. IP-nät Phonera har ett kraftfullt internationellt IP-nät med förgreningar i Europa och USA. Med ett eget nät kan Phonera hantera de mest krävande kunderna med stora behov av trafikflöden samtidigt som vi säkerställer kvaliteten och har kontroll över kostnader. Enligt branschorganisationen Caida ( rankas Phoneras IP- 14 Phonera AB ÅRSREDOVISNING 2007

15 Phoneras IP-nät har även förgreningar till USA. Branschorganisationen Caida ( rankar Phoneras IP-nät bland de 40 mest förgrenade näten i världen. nät bland de 40 mest förgrenade näten i världen (av ca se tabell ovan) och placerar oss i absoluta toppen bland våra nordiska konkurrenter. Denna position har vi uppnått dels genom det egna nätet men främst genom väletablerade peeringavtal. Att peera innebär att vi har avtal med andra internetoperatörer världen över för att skapa den snabbaste och kortaste vägen till de olika destinationerna. HOSTING Hosting är samlingstermen för tjänster där Phonera tillgängliggör serverkapacitet från våra datahallar till kunderna. Datahallen är skapad för att uppfylla de hårda krav som ställs på driftsmiljöer för dataservrar. Phoneras datahallar ska hålla högsta kvalitet kopplat med snabb och säker internetförbindelse för att tillfredsställa de mest krävande kundernas behov. Hallarna övervakas dygnet runt, året om och är utrustade med avancerad klimatanläggning och system för brandskydd. Strömförsörjningen säkerställs genom att hallarna är utrustade med UPS:er och reservkraftverk i form av dieselgeneratorer. Vi erbjuder tjänster för drift av servrar och IT-miljöer till företag som vill säkra och effektivisera sin IT-verksamhet. Alla tjänster är producerade i våra egna datahallar. Vi erbjuder flera alternativ inom hosting: Phoneras webbhotell erbjuder företag som inte har en egen webbserver att publicera sidor på Internet eller hantera mail-konton. Dedikerad server innebär att kunden hyr en komplett server där det ingår hosting och internetkapacitet till en fast avgift. Virtuella servrar, eller serverkonsolidering, innebär att man kör flera serverinstanser på en och samma hårdvara. I praktiken innebär det att man får bättra utnyttjande av hårdvaran och därmed en mera kostnadseffektiv miljö. Colocation innebär att kunden hyr del av ett skåp, ett helt skåp eller del av datahall med möjlighet att komma åt servrar när som helst under dygnet. En förutsättning för att kunna leverera hostingtjänster med hög kvalitet är god tillgång till Internet. Med Phoneras kraftfulla IP-nät tillgodoses de mest krävande kundernas behov. Förutom internetkapacitet erbjuder vi tilläggstjänster som brandväggar, lastdelning och backup. ÖVRIGA TJÄNSTER Phonera levererar en bred portfölj av serverbaserade kommunikationstjänster för företag. Tjänsterna består av säkerhetslösningar, Phonera Online backup, e-posttjänster och webbtjänster som präglas av funktionalitet, enkelhet och driftsäkerhet. Phonera AB ÅRSREDOVISNING

16 VERKSAMHETEN 2007 Under 2007 har Phonera ökat takten i satsningen på IP-baserade tjänster till företag. För att bredda vårt erbjudande och för att påskynda tillväxten har vi genomfört tre strategiskt viktiga förvärv under året i Rix Telecom AB, NetCamp AB och verksamheten i Rekall. Andelen IP-baserade tjänster har vuxit kraftigt och är nu en betydande del av totala intäkter. KUNDSTOCKEN Phoneras primära kundsegment är små och medelstora företag. Målsättningen är att erbjuda dessa företag enkla och prisvärda tjänster inom tele- och datakommunikation samt datatjänster. I december hade Phonera företagskunder (se graf nedan). Phonera verkar även på marknaden för konsument. Till dessa kunder erbjuder vi fast telefoni, IP-telefoni och internetanslutningar. Vi har gjort bedömningen att Phonera får betydligt bättre avkastning på företagsmarknaden och har därför valt att inte prioritera konsumentmarknaden under Vid utgången av 2007 hade Phonera konsumentkunder. Initialt har vi fokuserat på att bygga upp en kundstock inom förvalstelefoni. Vår målgrupp har varit små företag med upp till 19 anställda. Förutsättningarna har varit mycket gynnsamma med en avreglerad marknad för förvalstelefoni och med en kostnadseffektiv försäljningskanal i telemarketing. I december 2007 hade Phonera över företagskunder inom förvalstelefoni. SATSNING PÅ IP-BASERADE TJÄNSTER En viktig del av Phoneras tillväxtstrategi är att addera fler tjänster till befintliga kunder. Som ett led i detta lanserade vi först fasttelefoniabonnemang under hösten Under 2006 påbörjade Phonera satsningen på IP-baserade tjänster. För att bredda vårt erbjudande inom IP-baserade tjänster har fyra strategiskt viktiga förvärv genomförts i Nocom Networks AB, Rix Telecom AB, NetCampAB samt verksamheten i Rekall AB. Med förvärven har Phonera tillförts kundstockar, kompetens och tjänster inom IP-telefoni, hosting och internetbaserade tjänster. Med ett bredare tjänsteutbud både inom IP-baserade tjänster och traditionella telefonitjänster har Phonera påbörjat bearbetning av medelstora företag med upp till 200 anställda. Från att 2005 ha varit helt beroende av förvalstelefoni har Phonera vuxit kraftigt inom IP-baserade tjänster och fasttelefoniabonnemang. Med dessa tjänster har även andelen fasta avgifter av total fakturering ökat. Att andelen fasta avgifter ökar gör att faktureringen blir mer förutsägbar och påverkas mindre av skillnader i konsumtion mellan olika årstider. Antal aktiva företagskunder i Phonera per 31 december. Jämförelse fördelning av tjänster till slutkund (exklusive operatörer) i Phonera per 31 december Phonera AB ÅRSREDOVISNING 2007

17 AFFÄRSOMRÅDE TELEFONI Phonera är en ledande utmanare inom marknaden för fast telefoni till små företag. Affärsområde Telefoni erbjuder enklare tjänster som fast telefoni, IP-telefoni och internetanslutningar. AFFÄRSOMRÅDE TELEFONI Ansvarig: Robert Öjfelth Marknadssegment: Företag med upp till 19 anställda samt konsument. Tjänster: Färdigpaketerade tjänster som förvalstelefoni, fasttelefoniabonnemang, IP-telefoni, internetanslutningar samt enklare IP-tjänster. Nettomsättning 2007: 262,7 (226,3) mkr Antal anställda per : 103 (141) personer Affärsområdets primära kundsegment är små företag med upp till 19 anställda. Målsättningen är att erbjuda dessa företag enkla och prisvärda tjänster som förvalstelefoni, IP-telefoni och internetanslutningar kopplat till en engagerad kundservice med god tillgänglighet. Försäljningen bedrivs huvudsakligen via telemarketing både genom egen verksamhet och via externa partners. Inom affärsområdet agerar Phonera som virtuell operatör och äger inget eget nät. Phonera har haft en kraftig tillväxt inom förvalstelefoni till små företag sedan verksamhetsstarten år Med (46 300) företagskunder är Phonera en ledande aktör inom detta segment. Det finns betydande möjligheter att erbjuda olika typer av IP-baserade tjänster eller attraktiva totalpaket till dessa företag. Att erbjuda fler tjänster till existerande kunder är en viktig del i affärsområdets tillväxtsstrategi. Affärsområdet arbetar även mot konsumentmarknaden. Verksamheten bedrivs i princip på samma sätt som mot företagsmarknaden, det vill säga Phonera agerar som virtuell operatör och försäljningen sker via vår egen telemarketingverksamhet. Vid utgången av 2007 hade affärsområdet (10 300) konsumentkunder. TJÄNSTER Affärsområdet erbjuder enkla och prisvärda tjänster inom tele- och datakommunikation. Phoneras och affärsområdets första tjänst var förvalstelefoni. Sedan 2005 erbjuder Phonera även fasttelefoniabonnemang och mobiltelefoni (som återförsäljare till Telenor). Som ett led i Phoneras organiska tillväxtstrategi kommer kontinuerligt nya tjänster att lanseras. Under 2007 har vi påbörjat satsningen på IP-telefoni, ADSL och säkerhetstjänster. Antalet aktiva företagskunder förvalstelefoni per 31 december (Källa: Post- och Telestyrelsen, Svenska telemarknaden för första halvåret 2007 ) Antal kunder som även har abonnemanget hos Phonera (Källa: Post- och Telestyrelsen, Svenska telemarknaden för första halvåret 2007 ) Phonera AB ÅRSREDOVISNING

18 Tjänst Företag Konsument Förvalstelefoni x x Abonnemang x x Telekonferens x x Mobiltelefoni* x - IP-telefoni x - IPcentrex x - ADSL x - Tjänster ** x - * Phonera agerar återförsäljare för Telenor ** Phonera Online backup, e-posttjänster, Anti-Virus, Anti-Spam, faxbrevlåda. FELICITAS Affärsområdets försäljning sker huvudsakligen genom telemarketing. Genom telemarketing når Phoneras säljare samtliga Sveriges företag oavsett hemvist på ett kostnadseffektivt sätt. Phonera kan aktivt styra vilka kunder som ska bearbetas vilket underlättar möjligheten för marknadssegmentering och tjänstepaketering, något som blir allt viktigare med en bredare tjänsteportfölj. Phonera arbetar både med externa telemarketingaktörer och genom det egna bolaget Felicitas. Med en egen telemarketingverksamhet har vi full kontroll över kvalitet och volymer i försäljningen. Vi får även en bättre kontinuitet i verksamheten när vi kan arbeta mer långsiktigt. Felicitas bedriver verksamhet i Malmö och Stockholm och hade vid årsskiftet 62 anställda. FRAMTIDEN Phonera är en ledande aktör med en betydande marknadsandel inom fast telefoni till företag med upp till 19 anställda. Denna marknad är viktig för Phonera men tillväxtmöjligheterna inom området är inte lika stora som de varit historiskt. Störst organisk tillväxtpotential finns inom fasta telefoniabonnemang eftersom det fortfarande finns många företag som endast köper teletrafiken från Phonera. Den organiska tillväxten kompletteras med expansion av kundstocken genom förvärv. Det finns betydande möjligheter att erbjuda olika typer av IPbaserade tjänster till både existerande kunder och till nya kunder. Att bearbeta existerande kunder med nya tjänster har historiskt visat sig framgångsrikt. Dessutom så ökar kundlojaliteten. Idag har de flesta kunderna endast en tjänst från Phonera. Intresset på marknaden är stort för funktionell telefoni som IPcentrex. Tjänsten är väl anpassad för små företag och fungerar bra att sälja via telemarketing. Internetförbindelser förväntas växa under 2008 dels som egen tjänst men också via sampaketeringar med IPcentrex. Andra tjänster som kommer att prioriteras i försäljningen är Phonera Online backup, faxbrevlåda och säkerhetstjänster. Lönsamheten för affärsområdet förväntas vara fortsatt god med höga marginaler på telefoni. Tillväxten under 2008 förväntas komma både från ökad försäljning av traditionella telefonitjänster och från en större andel IP-baserade tjänster. Phonera har också som målsättning att vara marknadsledande avseende kundservice och för att nå dit kommer detta område att prioriteras även under MARKNAD Affärsområdets primära marknad är svenska företag med upp till 19 anställda. Totalt så finns det i Sverige ca företag i detta segment. ÅRET SOM GICK Affärsområdet har under 2007 haft en kraftig tillväxt både i omsättning och i rörelseresultat. Antalet företagskunder inom förvalstelefoni har ökat samtidigt som allt fler företag väljer att också ha det fasta abonnemanget hos Phonera. Antalet fasta företagsabonnemang har nästan fördubblats till under året. Marginalerna för fast telefoni har stadigt förbättrats som följd av bättre inköpsvillkor för telefoni. Även försäljningen av ADSL har utvecklats positivt under Ett antal nya tjänster har lanserats inom affärsområdet i IP-telefoni, Phonera Online backup, säkerhetstjänster som virusskydd och filter mot spam samt faxbrevlåda. Inom affärsområdet har arbetet med att förbättra servicenivån mot kund och på så vis öka kundlojaliteten varit viktigt under året. Främst så är det arbetet med att höja kvalitén i kundtjänst som har prioriterats. Åtgärderna omfattar både utvecklande av nya system, utbildning av medarbetare, effektivare coachning samt tydligare uppföljning av arbetet. Programmet har gett resultat med mer kompetenta medarbetare, högre svarsfrekvens och kortare väntetider. Under hösten förvärvades Rix Telecom AB vilket bidrog med ca nya företagskunder inom förvalstelefoni. Förvärvet har även intensifierat satsningen på IP-telefoni. 18 Phonera AB ÅRSREDOVISNING 2007

19 KUNDINTERVJU: MARKUS REINEHOLM, MARKNADSCHEF PÅ GOLVBOLAGET AB. Phonera ger oss kvalitet för våra pengar! Golvbolaget AB är ett väletablerat företag inom golventreprenad med över 30 års branscherfarenhet. Företagets huvudkontor är beläget i Arlöv och man åtar sig både större och mindre uppdrag. Turning Torso är ett av företagets många framgångsrika referensprojekt. Golvbolaget AB har sedan 1970-talet utfört golventreprenader åt små och stora företag. Företagets kundkrets utgörs till största delen av byggföretag, offentlig verksamhet och fastighetsförvaltande företag. Marknaden företaget agerar i präglas av ständiga förändringar och ett högt tempo vilket medför att verksamheten är i stort behov av fungerande och stabila kommunikationslösningar. Phonera har levererat telefoni och internetanslutningar till Golvbolaget sedan år Företagets marknadschef, Markus Reineholm, berättar att de alltid varit väldigt nöjda med Phonera som leverantör. Man får en hög kvalitet till ett väldigt lågt pris menar Markus och betonar vidare hur viktigt det är att ett företags kommunikationslösningar alltid fungerar. Phonera har alltid levererat säkra tjänster med en hög funktionalitet berättar Markus. Hur har ni upplevt åren som kunder hos Phonera? - Vi är väldigt nöjda med Phonera. Vi får låga priser kombinerat med en god service. Vi har aldrig haft några problem med vare sig vår telefoni eller våra internetanslutningar. Kvaliteten Phonera levererar med sina tjänster är en avgörande faktor för oss i vårt val av leverantör. Har ni någon gång övervägt att byta leverantör? - Nej, i verksamheten vi bedriver är det väldigt viktigt att kommunikationslösningarna fungerar och att allt systematiskt flyter på. I Phonera har vi en trygg och stabil leverantör med priser som står sig bra på marknaden. Vi har alltid blivit väl bemötta på Phonera och har därför aldrig haft någon anledning att överväga ett byte av leverantör. Ni är både telefoni - och ADSL-kunder hos Phonera hur upplever ni det är att ha Phonera som helhetsleverantör? - Det är väldig smidigt med en samlad faktura som ger oss en god översikt på våra utgifter gällande telefoni och internetanslutningar. Vidare är vi ju som sagt nöjda med Phonera som leverantör och då känns det naturligt att även använda er för båda tjänsterna. Finns det någonting som Phonera kan förändra för att ännu bättre motsvara era önskemål? - Nej, inte vad vi kan komma på i dagsläget. Vi är som sagt nöjda med både priser, kvaliteten och den goda servicen. Hur ser ni på framtiden gällande era kommunikationslösningar? - Vi kommer att fortsätta med Phonera som leverantör på både telefoni- och ADSL-tjänsterna. Vi har diskuterat IP-telefoni som ett möjligt alternativ gällande telefonin någon gång i framtiden men det är inget som är aktuellt i dagsläget. Vi vill naturligtvis vara kvar som kunder hos Phonera och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete! Phonera AB ÅRSREDOVISNING

20 AFFÄRSOMRÅDE MANAGED SERVICES Inom affärsområdet Managed Services tillhandahåller Phonera affärskritiska tjänster inom hosting, telefoni och internetaccesser till medelstora företag. AFFÄRSOMRÅDE MANAGED SERVICES Ansvarig: Per Jansson Marknadssegment: Företrädesvis företag med anställda Tjänster: Flexibla lösningar för kunder med höga krav på funktionalitet som colocation, IP-transit, internetaccesser, IPcentrex, direktanslutningar m.m. Nettomsättning 2007: 34,7 (2,2) mkr Antal anställda per : 55 (11) personer Affärsområdets primära kundsegment är medelstora företag med upp till 200 anställda. Till dessa erbjuder Phonera lösningar inom främst hosting, IP-telefoni och direktansluten telefoni samt internetförbindelser kopplat med hög funktionalitet, prestanda och kvalitet. Försäljningen sker huvudsakligen genom egna utesäljare och genom återförsäljare. Inom affärsområdet har Phonera (1 700) företagskunder. I december 2006 påbörjade Phonera satsningen på IP-baserade tjänster till företag genom förvärvet av Nocom Networks och bildandet av affärsområdet Managed Services. Syftet med satsningen på IP-baserade tjänster är att tillvarata de tillväxtmöjligheter som marknaden erbjuder. Tillväxten drivs av att allt mer information digitaliseras samt av en allt större integration mellan data- och telekommunikation. För att bredda Phoneras erbjudanden inom affärsområdet samt för att accelerera tillväxten har tre strategiskt viktiga förvärv i Rix Telecom, NetCamp samt verksamheten i Rekall AB genomförts under Med förvärven tillförs Phonera strategiskt viktiga kundbaser och kompetens inom IP-telefoni, hosting och internetbaserade tjänster. Inom affärsområdet finns all Phoneras infrastruktur i form av datahallar och IP-nät. Vi kommer fortsätta att producera tjänster i egen regi under förutsättning att vi kan uppnå nödvändiga skalfördelar och kan producera tjänsten till en lägre kostnad än att köpa den externt med motsvarande kvalitet. Inom affärsområdet finns även (1 700) konsumentkunder inom IP-telefoni och bredbandsanslutningar. TJÄNSTER Affärsområdet levererar telefoni och IP-baserade tjänster till medelstora företag med upp till 200 anställda. Inom telefoni är det främst direktanslutningar och IPcentrex som är tjänster vilka är anpassade för lite större företag. Bland övriga IP-baserade tjänster är det internetförbindelser och hostingtjänster som dominerar. Tjänst Företag Konsument Hosting x - Internetanslutningar x x DA-telefoni x - IPcentrex x - IP-telefoni x x Förvalstelefoni x x Telekonferens x - Carriertjänster x - Tjänster* x - *Phonera Online backup, e-posttjänster, Anti-Virus, Anti-Spam, faxbrevlåda. MARKNAD Affärsområdets primära marknad är svenska företag med mellan 20 och 200 anställda. Det finns i Sverige ca företag i detta segment. Med Phoneras moderna datahallar i kombination med ett kraftfullt IP-nät kan affärsområdet även erbjuda hostingtjänster och internetkapacitet mot större företag, både svenska och internationella. 20 Phonera AB ÅRSREDOVISNING 2007

» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007 «

» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007 « Bokslutskommuniké PHONERA AB (publ.)» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under «Helår Nettoomsättningen uppgick till 297,4 (228,4) mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

»Omsättningen ökade med 33% till 189,2 mkr under första halvåret 2008«

»Omsättningen ökade med 33% till 189,2 mkr under första halvåret 2008« Delårsrapport 1 januari- 30 juni PHONERA AB (publ.)»omsättningen ökade med 33% till 189,2 mkr under första halvåret «Perioden 1 april 30 juni Nettoomsättningen ökade med 36% till 94,6 (69,8) mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

»PHONERA ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005«

»PHONERA ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005« ÅRSREDOVISNING 2006 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005« PHONERA 2006 INNEHÅLL PHONERA 2006 2 VD HAR

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 2 Helår och Q4 mot finansiella mål 2008: 23% tillväxt inom tjänsteverksamheten, Q4: 21% Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten

Läs mer

»Renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet« Global Reports LLC

»Renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet« Global Reports LLC ÅRSREDOVISNING 2008 PHONERA AB (publ)»renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet« Nytt lönsamhetsrekord inom fast telefoni

Läs mer

»PHONERA ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet fler företagskunder än 2005« Global Reports LLC

»PHONERA ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet fler företagskunder än 2005« Global Reports LLC ÅRSREDOVISNING 2006 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005« PHONERA 2006 INNEHÅLL PHONERA 2006 2 VD HAR

Läs mer

»Renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet«

»Renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet« ÅRSREDOVISNING 2008 PHONERA AB (publ)»renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet« Nytt lönsamhetsrekord inom fast telefoni

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Resultatet uppgick till 1,0 Mkr (f.å. 244 Tkr) Omsättningen under perioden uppgick till 3,63 Mkr (f.å. 849 Tkr) Etableringen

Läs mer

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja JOHN ZETTERBERG Styrelseordförande CASPER TAMM CFO Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och andra som efterfrågar proffskvalitet.

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1 Årsredovisning 2011 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Helåret 2011 1 12 år 2 Phonera har två tydliga affärer 3 VD-intervju 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Phonera

Läs mer

Delårsrapport Q2 2009

Delårsrapport Q2 2009 1 DGC ONE AB (publ) Delårsrapport Q2 2009 1 APRIL 30 JUNI (jämfört med motsvarande period föregående år) Nettoomsättning 62,9 mkr (57,3) Tillväxt i tjänsteverksamheten om 13,1% (20,3) Rörelseresultat 8,4

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Koncernens verksamhet i sammandrag Nyckeltal för perioden: Faktiskt utfall Proforma * ** Omsättning: 46,8 Mkr (39,0 Mkr) 46,8

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC)

ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC) 1 ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC) 2 Entreprenad- och serviceföretaget inom Telekom och IT-miljö ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Räkenskapsåret 2006 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 Ekonomisk översikt 2010 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning jämförbar verksamhet** mkr 335,4 309,0 294,8 245,5 188,9 Nettoomsättning** mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 1 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 2 DGC One AB - Bokslutskommuniké 2009 1 OKTOBER 31 DECEMBER Q4 2009 Q4 2008 Nettoomsättning, mkr 68,9 64,8 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 7,5 20,6 Rörelseresultat,

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007)

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Fortsatt förbättring för Doro: Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Jérôme Arnaud ny VD i Doro Kraftig förbättring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr) Efter genomförda avyttringar uppgick

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 2010-05-19 Utveckling 12 månader AllTele Phonera OMX40 Bredband2 Källa:DI 3.5.2010 Helår 2009 Stark tillväxt och god lönsamhet Nettoomsättning 228,2 (169,3) Kassaflöde löpande verksamhet 38,1 (37,5) EBITDA

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 Ekonomisk översikt 2010 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning jämförbar verksamhet** mkr 335,4 309,0 294,8 245,5 188,9 Nettoomsättning** mkr

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 - Resultat under perioden uppgick till 1 750 tkr. - Omsättningen under perioden uppgick till 8 258 tkr. - Avtal med Canal

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AllTele Bra, enkel och prisvärd tele- och datakommunikation Enkla och fungerande tjänster/produkter till lägre priser än konkurrenternas All inhouse TM, KT, TS, FS och försäljning En av de 5 största tele-

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Delårsrapport

HomeMaid AB (publ) Delårsrapport HomeMaid AB (publ) Delårsrapport 2008-01-01-2008-09-30 Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 21 020 kkr (16 513 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 27% Tillväxten inom affärsområdet

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Pressinformation den 20 februari Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående

Läs mer

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Januari-december 2005 Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Rörelseresultatet uppgick till -4 514 (-3 024) KSEK Resultat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 28 11 37 47 53 EBIT-marginal 8% 4% 11% 13% 14%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 28 11 37 47 53 EBIT-marginal 8% 4% 11% 13% 14% BOLAGSANALYS 18 mars 2010 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Nystädad tillväxtoperatör Phonera är en operatör som erbjuder telefoni- och datakommunikationstjänster. Kärnaffären finns inom affärsområdet

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2011 Period 1 april - 30 juni 2011 - Nettoomsättningen uppgår till 36 429 (33 191) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Den organiska

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2011 Period 1 juli - 30 september 2011 - Nettoomsättningen uppgår till 33 124 (29 762) kkr motsvarande en tillväxt om 11 %. Den organiska

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Drottninggatan 65 SE-111 36 Stockholm Telefon 0771-518 500 info@skycom.se www.skycom.se 1

Sky Communication in Sweden AB (publ) Drottninggatan 65 SE-111 36 Stockholm Telefon 0771-518 500 info@skycom.se www.skycom.se 1 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport Q1 2008 2008-05-19 SkyCom renodlad bredbandsoperatör - med fokus på lönsam tillväxt! Kundtillväxten under första kvartalet var 3 370 unika bredbandskunder

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning.

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning. G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2008 Fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet. Nettoomsättningen steg med 10 procent till 756,8 (685,6). Rörelseresultatet ökade till 108,1

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

DO Networks Sverige AB (publ) Delårsrapport för 1 januari 30 mars 2008

DO Networks Sverige AB (publ) Delårsrapport för 1 januari 30 mars 2008 DO Networks Sverige AB (publ) Delårsrapport för 1 januari 30 mars Perioden januari mars Periodens nettoomsättning uppgick till cirka 2,536 Mkr (4,083) Periodens resultat före finansiella poster uppgick

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer