»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

2 PHONERA 2007 INNEHÅLL ÅRET I SIFFROR 2 I BACKSPELN 2 ÅRET I KORTHET 3 PHONERA I KORTHET 4 VD HAR ORDET 5 AFFÄRSKONCEPTET 7 FÖRVÄRV 9 MARKNADEN 11 TJÄNSTER 14 VERKSAMHETEN AFFÄRSOMRÅDE TELEFONI 17 AFFÄRSOMRÅDE MANAGED SERVICES 20 KUNDVÅRD 23 ETT KLIMATSMART PHONERA 24 MEDARBETARNA 25 AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 27 BOLAGSSTYRNING 29 STYRELSEN 34 LEDNINGEN 35 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 36 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR 40 NOTER 44 REVISIONSBERÄTTELSE 53 KONTAKT 54 ORDLISTA 54 Året i siffror Nettoomsättningen uppgick till 297,4 (228,4) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 25,2 (6,2) mkr. Resultat efter skatt uppgick till 24,6 (3,9) mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,4 (-1,1) mkr. Resultat per aktie uppgick till 0,16 (0,03) kr. Totalt antal kunder är (59 500), varav företagskunder (48 000). Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning om 0,05 (0) kr per aktie lämnas för EKONOMISK ÖVERSIKT Nettoomsättning mkr 297,4 228,4 177,1 Rörelseresultat mkr 25,2 6,2 17,6 Resultat efter skatt mkr 24,6 3,9 12,2 Resultat per aktie kr 0,16 0,03 - Omsättningstillväxt från föregående år % 30,2 29,0 - Rörelsemarginal % 8,5 2,7 9,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten mkr 38,2-1,1 6,0 Soliditet % 31,2 29,7 - Nettoupplåning mkr 33,3 15,8 12,9 Eget kapital mkr 70,9 33,5-3,7 Utdelning per aktie (styrelsens förslag) kr 0, TELEFONI Antal kunder vid årets slut varav företagskunder MANAGED SERVICES Antal kunder vid årets slut varav företagskunder TOTALT ANTAL KUNDER Antal anställda, medeltal I backspegeln 2000 Phonera grundas och fokuserar initialt på direktförsäljning av förvalstelefoni till företag. Antal företagskunder vid årets slut: Samarbetsavtal tecknas med Telenor. Antal företagskunder vid årets slut: Efter ett strategiskt vägval fokuseras verksamheten till att via telemarketing erbjuda förvalstelefoni till små och medelstora företag. Antal företagskunder vid årets slut: Börsnoterade Viking Telecom förvärvar verksamheten i Phonera och tar namnet Phonera AB. Verksamheten är därmed noterad på Stockholmsbörsens Nordiska Lista. Omsättningen upp 29%. Antal företagskunder vid årets slut: Telitel förvärvas och företagskunderna överförs till Phonera. Antal företagskunder vid årets slut: Via tre strategiska förvärv (Rix Telecom, NetCamp och Rekall) stärker Phonera närvaro, kompetens och produktutbud på marknaden för IP-telefoni och IP-tjänster. Omsättningen upp 30%. Antal företagskunder vid årets slut: Phonera AB ÅRSREDOVISNING 2007

3 Året i korthet - MED FOKUS PÅ MÅLUPPFYLLELSE UNDER FORTSATT TILLVÄXT Helåret KUNDINTAGET ÖKADE MED 43% Phonera ökade under 2007 kundstocken med över nya kunder. Ökningen har skett via nyförsäljning och via de förvärv som har genomförts under året. December ÖKNING AV ANTAL UTESTÅENDE AKTIER I samband med förvärv av Rix Telecom AB (publ) genomförde Phonera en riktad nyemission. Denna ökar Phoneras totala antal aktier med , vilket motsvarar lika många röster. Antal aktier och röster uppgick per den 30 november till Nyemissionen ligger inom ramen för det bemyndigande som gavs styrelsen vid årsstämman December Augusti FÖRVÄRV AV VERKSAMHETEN I REKALL Som en del i lagd förvärvsstrategi förstärkte Phonera i augusti utbud och organisation inom affärsområdet Managed Services genom förvärvet av verksamheten i hostingbolaget Rekall AB. Hostingbolaget Rekall är idag integrerat i Phoneras övriga verksamhet inom affärsområdet Managed Services. Tjänster som erbjuds är s.k hosting av affärskritiska it-lösningar som e-post, webb, affärssystem, databas och andra typer av lösningar åt små och stora företag. FÖRVÄRV AV NETCAMP I december träffades en överenskommelse med grundarna till Linköpingsbaserade NetCamp AB om att förvärva 100% av aktierna i bolaget. Med NetCamp förstärker Phonera sin satsning kring hostingrelaterade tjänster med en breddad produktportfölj samt en lönsam kundbas av små- och medelstora bolag. NetCamp har fyra anställda i Linköping och omsatte 7,3 mkr med ett rörelseresultat om 1,4 mkr under Köpeskillingen för förvärvet av aktierna uppgår till 6 mkr kontant vid övertagandet och en tillläggsköpeskilling på maximalt 4,5 mkr. November PHONERA FÖRVÄRVAR RIX TELECOM Under årets sista kvartal slutförde Phonera förvärvet av 92% av aktierna i Rix Telecom AB. Köpeskillingen är uppdelad i en kontantbetalning på 44,6 mkr samt nyemitterade aktier. Phoneras avsikt är att förvärva resterande 8% av aktierna och övriga aktieägare har därför erbjudits 5,50 kr per aktie kontant. Per den 25 mars 2008 har ytterligare 2,9% av aktierna förvärvats, vilket gör att Phonera nu äger 95,8% av aktierna i Rix Telecom AB. Övriga aktier kommer att inlösas. Rix Telecom omsatte 116 mkr och hade ett resultat efter skatt på 5,1 mkr under årets första nio månader. Bolaget växer inom både IPtelefoni och IP-tjänster och har knappt 40 medarbetare i Stockholm och Göteborg. December PHONERA HAR SKRIVIT AVTAL MED TELELOCATION OM HOSTING Phonera har tecknat avtal med Telelocation Sverige AB om hosting av 30 serverskåp. Affären är värd 1,4 mkr på årsbasis. I konkurrens med Sveriges stora hostingleverantörer valde Telelocation att lägga hela sin affärskritiska verksamhet i Phoneras nya serverhall. Förutom skåpplatser, kyla, släcksystem och reservkraft omfattar affären även leverans av internetkapacitet till Telelocations servrar. Phonera AB ÅRSREDOVISNING

4 PHONERA I KORTHET Ledande utmanare på företagsmarknaden Phonera är en entreprenörsdriven utmanare med god tillväxt på marknaden för tele- och datakommunikation samt datatjänster. Vår primära målgrupp är små och medelstora företag. Phonera strävar efter att alltid erbjuda prisvärda tjänster av hög kvalitet kopplat med en kundtjänst som har tid och intresse av att ta hand om kunden på bästa sätt. Phonera har företagskunder. Initialt har vi byggt upp en stark position inom förvalstelefoni och telefoniabonnemang riktat mot små företag med upp till 19 anställda. Förutsättningarna har varit mycket gynnsamma för detta med en avreglerad marknad och med en kostnadseffektiv försäljningsorganisation i telemarketing. Inom detta område är Phonera idag en ledande aktör med en betydande marknadsandel. Under 2007 har Phonera utökat sin marknad genom att också bearbeta medelstora företag med upp till 200 anställda. Denna marknad AFFÄRSIDÉ Phonera tillgodoser små och medelstora företags behov av pålitliga och prisvärda kommunikationstjänster inom telefoni och data. Till dessa företag erbjuder vi en hög tillgänglighet och servicenivå. Grunden för Bolagets lönsamhet är en stor kundlojalitet förenat med effektiva affärsprocesser och en smidig och flexibel organisation som minimerar kostnaderna. MÅL Phonera ska leverera tjänster som kunderna efterfrågar och som tillfredställer deras behov. Vi ska alltid vara tillgängliga för våra kunder och uppfattas som en attraktiv partner. Endast om vi uppfyller detta kan vi öka försäljningen och förbättra lönsamheten, vilket skapar värdetillväxt för aktieägarna. Phonera ska ha en årlig omsättningstillväxt om minst 15%. Rörelsemarginalen ska uppgå till 6 10%. är större för Phoneras tjänster jämfört med Bolagets ursprungliga marknad. Förutsättningarna för Phonera på denna marknad är goda då vi har breddat vårt tjänsteutbud inom främst IP-baserade tjänster samt förstärkt vår försäljningsorganisation med egna utesäljare och en återförsäljarorganisation. Phonera verkar även på marknaden för konsument. Till denna ska Phonera leverera funktionella och prisvärda tjänster. Antalet aktiva kunder i detta segment uppgick vid årsskiftet till För aktieägarna ska vi vara ett tillväxtbolag med god lönsamhet och en stark självfinansierad tillväxt. Phonera har verksamhet i Göteborg, Malmö, Stockholm och Linköping. Vår aktie handlas på Stockholmsbörsens Nordiska lista, Small Cap, listnamn PHON. Phoneras tillväxt i nettoomsättning 2000 till 2007 (mkr). 4 Phonera AB ÅRSREDOVISNING 2007

5 VD HAR ORDET Vd Henric Wiklund Phonera redovisar en förbättrad lönsamhet för 2007 beroende på högre marginaler och större volymer för affärsområde Telefoni. Affärsområde Managed Services expanderar verksamheten genom två strategiskt viktiga förvärv under fjärde kvartalet. Affärsområdet Telefoni redovisar en kraftig resultatförbättring under Rörelseresultatet för affärsområdet uppgår till 38,5 mkr, vilket är en förbättring med 161% jämfört med Det förbättrade resultatet under 2007 beror både på högre bruttomarginaler och större volymer för förvalstelefoni. Antalet aktiva företag med förvalstelefoni uppgår vid årsskiftet till , en ökning med 5% jämfört med Stora försäljningskostnader har under året tagits för att öka antalet abonnemang för fast telefoni i syfte att öka kundlojaliteten. Antal abonnemang för fast telefoni till företag har ökat med 89% till Utsikterna för 2008 är fortsatt goda med höga marginaler för förvalstelefoni. Under 2007 har vi påbörjat satsningen på IP-baserade tjänster till företag genom bildandet av affärsområdet Managed Services. För att bredda Bolagets erbjudanden inom Managed Services samt för att påskynda tillväxten har vi genomfört tre strategiskt viktiga förvärv i Rix Telecom AB, NetCamp AB och verksamheten i Rekall. I november förvärvade vi Rix Telecom AB, en av Sveriges tio främsta internetleverantörer med en bred tjänsteportfölj av avancerade IPtjänster. Med förvärvet tillförs Phonera en strategiskt viktig kundbas och kompetens inom IP-telefoni, hosting och internetbaserade tjänster. Allt fler företag och konsumenter efterfrågar telefoni över Internet (IP-telefoni). Phoneras erbjudande innehåller både en enkel tjänst anpassad för småföretagare och konsumenter samt en mer avancerad företagstjänst med all den funktionalitet en vanlig företagsväxel har. För företag är Phoneras IP-telefoni ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella telefoniväxlar. Med vår IP-telefonilösning får även det mindre företaget tillgång till alla funktioner som normalt endast kan erhållas i stora dyra telefonväxlar. För Phonera innebär IP-telefoni till företag en möjlighet till en större intäkt per kund och förbättrade marginaler jämfört med traditionell fast telefoni. Genom förvärvet av Rix Telecom får Phonera tillgång till datahallar och ett brett utbud av hostingtjänster. Exempelvis kan vi erbjuda colocation för kunder som behöver plats för internetservrar i en miljö med största tillgänglighet och enorm kapacitet mot Internet. För mindre behov erbjuder vi kunder att hyra en egen dedikerad server eller en virtuell privat server. I takt med den kraftiga tillväxten av kommunikation över Internet och med ett växande behov av tillgänglighet och lagring av affärskritisk data ökar efterfrågan av hostingtjänster. För att företag i egen regi ska kunna säkerställa tillgänglighet och driftsäkerhet krävs mycket stora investeringar både i lokal och i internetkapacitet. Phonera erbjuder datahallar i världsklass kopplat med snabb och säker internetförbindelse som tillfredställer de mest krävande kundernas behov. Framförallt är det företag med affärskritiska webbapplikationer som kräver både en säker driftsmiljö och mycket bandbredd som föredrar att förlägga sina servrar hos Phonera. Efterfrågan på Phoneras hostingtjänster har varit mycket stor. Under hösten öppnades vår nya datahall i Stockholm. Satsningen på att bygga en ny datahall har visat sig vara mycket lyckad. En förutsättning för att kunna leverera hostingtjänster och IP-telefoni med hög kvalitet är god tillgång till Internet. Phonera har ett kraftfullt stamnät i Norden med förgreningar till Amsterdam och London och vidare till USA. Med ett eget nät säkerställer vi kvalitet och har kontroll över kostnader. Efterfrågan på bandbredd växer hela tiden i takt med att användandet av Internet ökar. Phonera AB ÅRSREDOVISNING

6 I december genomförde vi förvärvet av NetCamp AB. Förvärvet förstärker ytterligare vår expansion inom hostingtjänster. Med Net- Camp tillförs vi både en lönsam kundstock och kapacitet för fortsatt expansion. Integrationen med Rix Telecom innebär en rad synergier och kostnadsbesparingar. Rix Telecom och Phonera Networks kommer att gemensamt bilda stommen i Managed Services. Bolagens tjänster och infrastruktur integreras vilket medför betydande kostnadsbesparingar. Vi har flyttat ihop bolagens Stockholmskontor i gemensamma lokaler samt renodlat verksamheten till IP-telefoni, hosting och Internet. Som ett led i sammanslagningen med Rix Telecom och en renodling av verksamheten inom Managed Services har vi genomfört försäljning av UNC Systems AB under inledningen av UNC är verksamt inom webbpublicering vilket inte ingår i vår tillväxtstrategi för IP-baserade tjänster. Givet den begränsade kopplingen mellan verksamheten i UNC Systems och våra övriga tillväxtområden har beslut om avyttring tagits. Tidigare i Phoneras historia har vi varit helt fokuserade på att bygga upp en kundstock inom förvalstelefoni. Vår målgrupp har varit små företag med upp till 19 anställda. Förutsättningarna har varit mycket gynnsamma med en avreglerad marknad för förvalstelefoni och med en kostnadseffektiv försäljningskanal i telemarketing. En viktig del i Phoneras tillväxtstrategi för 2008 är, förutom fortsatt tillväxt inom traditionell telefoni, att addera fler tjänster som IP-telefoni och bredbandsanslutningar till dessa företag. Vi har breddat vårt tjänsteutbud både inom IP-baserade tjänster och inom traditionella telefonitjänster. Vi har breddat vår försäljningsorganisation med egna utesäljare och en återförsäljarorganisation. Kombinationen av ett mer komplett utbud av tjänster och en bredare försäljningsorganisation gör att vi nu även kommer att bearbeta medelstora företag med anställda. Inför 2008 står vi väl rustade med fortsatt mycket goda marginaler för fast telefoni och med ett spännande tjänsteutbud. Vi ser god tillväxtpotential inom IP-baserade tjänster till företag både inom segmentet små företag och medelstora företag. Tillväxten kommer att ske organiskt samtidigt som vi aktivt kommer att leta efter kompletterande förvärv. Särskilt intressant är förvärv av kompletterande kundstockar inom IP-baserade tjänster och traditionell telefoni där det finns stora volymfördelar. År 2007 var ett mycket händelserikt år för Phonera. Vi slog ännu en gång lönsamhetsrekord och vi etablerade oss på nya marknader med nya produkter, nya försäljningskanaler med en stark tillväxt av vår kundstock till följd. Detta hade inte varit möjligt utan alla våra medarbetares goda insatser. Våra starka finanser och kompetenta organisation har lagt grunden till vår fortsatta expansion. Jag ser med tillförsikt fram emot ett 2008 med tillväxt, fortsatt god lönsamhet och starka kassaflöden. Henric Wiklund Verkställande direktör 6 Phonera AB ÅRSREDOVISNING 2007

7 AFFÄRSKONCEPTET Phonera är ett tillväxtbolag och en ledande utmanare på den svenska marknaden för tele- och datakommunikationen samt datatjänster till små och medelstora företag. Genom attraktiva tjänstepaketeringar och priser kopplat till en effektiv försäljningsorganisation har Phonera uppnått en stark tillväxt med god lönsamhet. Till detta erbjuder vi en engagerad kundtjänst med god tillgänglighet som tar hand om kunderna på bästa sätt. Phonera har en smidig och flexibel organisation med en kostnadseffektiv teknikplattform för att minimera kostnader. STRATEGIER Phoneras övergripande målsättning är att vara en tillväxtkoncern med god lönsamhet och med en uthållig värdetillväxt för våra aktieägare. Detta kan endast uppnås om vi lyckas skaffa, behålla och stärka relationen med våra kunder i kombination med hög kostnadseffektivitet. Prisvärda tjänster som skapar kundnytta Phonera tillvaratar attraktiva affärsmöjligheter som skapas på en marknad för tele- och datakommunikation som genomgår betydande förändringar. Förändringar i teknik, regleringar, kund- och konkurrentbeteenden skapar förutsättningar för nya typer av erbjudanden till kunder och betydande kostnadssänkningar. På denna föränderliga marknad skapar Phonera tillväxt genom att paketera och erbjuda prisvärda tjänster av högsta kvalitet som skapar maximal kundnytta i utvalda segment. Utökad marknad Phonera har historiskt sett fokuserat på att bygga upp en kundstock inom traditionell förvalstelefoni. Målgruppen har varit små företag med upp till 19 anställda. En viktig del i Phoneras tillväxtstrategi är, förutom fortsatt tillväxt inom traditionell telefoni, att addera IPbaserade tjänster till denna målgrupp. Med ett bredare tjänsteutbud, både inom IP-baserade tjänster och inom traditionella telefonitjänster, expanderar vår marknad till att även inkludera medelstora företag med anställda. Försäljning Phonera arbetar primärt med direktförsäljning. Försäljningsaktiviteter och erbjudanden utvärderas och anpassas kontinuerligt för att uppnå bästa relation mellan försäljningskostnad, förväntad intjäning per kund och upplevd kundnytta. En viktig del i Phoneras historiska tillväxt har varit telemarketing. Vi har under året breddat försäljningsorganisationen med egna utesäljare och i en återförsäljar-organisation. Försäljningen innehåller tre huvudstrategier: Expandera kundstocken genom direktförsäljning av telefonitjänster till små företag. Korsförsäljning av IP-baserade tjänster till befintliga kunder. Expandera kundstocken genom direktförsäljning av telefonioch IP-baserade tjänster till medelstora företag. Rätt fokus och tillgänglighet Tyngdpunkten i Phoneras verksamhet ska ligga där vi möter våra kunder, i försäljningen och i kundtjänst, så att organisationens handlingskraft koncentreras till rätt ställe. Övrig organisation ska stödja och ge support till de medarbetare som har direktkontakt med kunderna. Målsättningen med organisationen är att uppnå högsta möjliga tillgänglighet för våra kunder. Hög kostnadseffektivitet i förvaltning av kunder Phonera har effektiva affärsprocesser och system för kundhantering och fakturering för att till fullo kunna tillvarata de betydande stordriftsfördelar som vår verksamhet erbjuder. Genom tillväxt i antal kunder och att hela tiden utveckla och förbättra kundhanteringsprocesser minskar Phoneras omkostnader per kund. Utökad marknad - En viktig del i Phoneras tillväxtstrategi är, förutom fortsatt tillväxt inom traditionell telefoni, att addera IP-baserade tjänster till denna målgrupp. Kostnadsmedvetenhet Phonera köper i första hand nätkapacitet från andra operatörer och investerar endast i egen infrastruktur om kostnaden för detta blir Phonera AB ÅRSREDOVISNING

8 Utdelningspolicy Det är styrelsens mål att Phonera långsiktigt ska lämna en utdelning motsvarande 30% av resultat efter skatt, givet att soliditetsmålet infriats. Styrelsen kommer vid varje givet tillfälle göra en bedömning av huruvida det finns alternativ kapitalanvändning, så som organiska tillväxtsatsningar eller förvärv som förväntas skapa bättre avkastning. lägre än att köpa kapacitet på marknaden eller om inte specifik tjänst kan erhållas externt. Vi samarbetar med flera nätoperatörer för att kunna erbjuda kunderna marknadens bästa lösningar. Förvärv Förutom de organiska strategiska prioriteringar som beskrivs ovan kan även förvärv av andra bolag vara ett attraktivt sätt att tillvarata tillväxtmöjligheter. Phonera utvärderar löpande olika möjligheter till förvärv som komplement till organisk tillväxt. Särskilt intressant är förvärv av kompletterande kundstockar inom IP-baserade tjänster och traditionell telefoni där det finns stora volymfördelar. FINANSIELLA MÅL Tillväxt och lönsamhet Styrelsens mål är att Phonera ska ha en årlig omsättningstillväxt om minst 15%. Rörelsemarginalen ska uppgå till 6-10%. Tillväxt ska ske både organiskt och genom förvärv. Kapitalstruktur Styrelsens mål är att koncernens soliditet i genomsnitt ska uppgå till lägst 30% under den kommande femårsperioden. Avkastningskrav Avkastningen på koncernens eget kapital ska enligt styrelsens målsättning i genomsnitt uppgå till 15% under den kommande femårsperioden. Finanspolicy Det övergripande målet är att Phonera ska minimera de finansiella riskerna och se till att det finns en finansiell beredskap. För Phonera handlar det om att på ett optimalt sätt hantera in- och utbetalningar och att placera likvida överskott eller finansiera likvida underskott på bästa sätt. Med dagens låga räntenivå är möjligheterna relativt små att placeringsmässigt öka avkastningen, men med ett framtida högre ränteläge ökar den möjligheten. Den likvida handlingsberedskapen ska normalt täckas av Phoneras löpande factoringkredit. Eftersom vår försäljning kommer från ett stort antal kunder där ingen är dominerande bedöms likviditetsrisken från uteblivna betalningar vara liten. Den ökande försäljningen medför behov på en effektiv kreditprövning av nya kunder, samt kontinuerlig bevakning av de större kunderna. Löpande investeringar ska främst finansieras med egna medel. Finansiering Det är styrelsens uppfattning att de finansiella resurserna är tillräckliga för att finansiera verksamheten samt att rörelsekapitalet är tillräckligt för de behov Phonera ser framför sig under överskådlig tid och åtminstone de närmaste 12 månaderna med nuvarande verksamhetsinriktning. De rörelsekapitalsvängningar som verksamheten uppvisar beror primärt på hur mycket resurser som läggs på kundanskaffning och kan således till stor del styras av Phonera. Underskottsavdrag Koncernens underskottsavdrag uppgick per 31 december 2007 till 104,0 mkr varav 26,9 mkr är hänförliga till moderbolaget. Moderbolaget och ett dotterbolag fick under året igenom underskottsavdrag om 29,5 mkr för tidigare års taxering. För 2007 redovisar koncernen en uppskjuten skattefordran på 22 mkr, vilket motsvarar ca 78 mkr i avdragsgilla temporära skillnader. Med andra ord har koncernen per 31 december 2007 anteciperat värdet av uteblivna framtida skatteutbetalningar motsvarande ca 78 mkr i framtida vinster. Dessutom finns det i dotterbolagen avdragsgilla temporära skillnader om 115,5 mkr vilka kan utnyttjas mot framtida vinster. 8 Phonera AB ÅRSREDOVISNING 2007

9 FÖRVÄRV Phonera har under 2000-talet byggt en stark position inom Förvalstelefoni och Telefoniabonnemang riktad till små företag med 0-19 anställda. Inom detta område har Phonera idag kunder och är därmed en ledande aktör med en betydande marknadsandel. Tillväxtmöjligheterna inom detta område är medelgoda. Andra områden erbjuder bättre tillväxtmöjligheter för Phonera. Dels finns det ungefär lika många anställda inom medelstora företag ( anställda) som inom små företag. Denna marknad har inte bearbetats aktivt av Phonera och utgör således en tillväxtmöjlighet för Phonera. Vidare finns betydande möjligheter att erbjuda olika typer av IP-baserade tjänster, dels till existerande kunder för att kunna erbjuda ett mer attraktivt totalpaket. Att bearbeta existerande kunder med nya tjänster har historiskt visat sig framgångsrikt. Dessutom ökar kundlojaliteten. Vidare finns goda möjligheter att erbjuda IP-baserade tjänster till medelstora företag. Detta innebär att Phonera dels söker bygga en ny bas inom IPbaserade tjänster och dels en ny bas inom medelstora företag som framgår av bilden nedan. Strategiska satsningsområden inom IP-tjänster och medelstora företag STRATEGISKA SATSNINGSOMRÅDEN INOM IP- TJÄNSTER OCH MEDELSTORA FÖRETAG Mot bakgrund av detta har tre strategiska satsningsområden definierats, där tillväxt genom förvärv utgör ett viktigt komplement till organisk tillväxt: 1. Tillväxt inom det traditionella området förvalstelefoni och telefoniabonnemang till små företag. Den organiska tillväxten kompletteras med selektiva försök att expandera genom förvärv av kundstockar. Betydande skalfördelar finns givet den storlek Phonera har inom denna marknad och exempelvis uppstår ytterst små marginalkostnader vid ett förvärv av kundstockar med kunder. 2. Väsentlig tillväxt inom IP-baserade tjänster. Målet är att nå en mer balanserad omsättningsfördelning mellan telefoni och IP-baserade tjänster redan under För att uppnå målet bedöms förvärv inom prioriterade områden vara nödvändiga. Prioriterade produktområden är IP-telefoni och IPcentrex, internet- och VPN-anslutningar, samt hostingtjänster. 3. Tillväxt inom medelstora företag med IP-baserade tjänster och direktansluten telefoni, det vill säga anslutning av kundens kontorsväxel till Phonera. Även här kommer förvärv att erbjuda en snabbare väg till tillväxt. Phonera AB ÅRSREDOVISNING

10 FÖRVÄRVSPROCESSEN Mot bakgrund av ambitionen att växa snabbt med god lönsamhet inom de tre tidigare nämnda satsningsområdena har Phonera under 2007 utvärderat ett 10-tal olika förvärvsmöjligheter. Av dessa har tre förvärv genomförts. Alla förvärvssituationer har hanterats på ett likartat sätt. Processen ser ut på följande vis: 1. Etablering av hypotes om värde kontra förväntat pris. I detta tidiga skede försöker vi a) bedöma bolagets intjäningsförmåga som en självständig enhet, samt b) etablera ett bästa estimat för möjliga synergier med existerande Phoneraverksamheter och slutligen c) jämföra detta med förväntat eller kommunicerat pris. Detta sammanställs i ett business case. Om vi bedömer att det finns en möjlighet att skapa värde för Phoneras aktieägare söker vi gå vidare till en ordentlig genomlysning (due diligence) av bolagets verksamhet. 2. I due diligence fasen går vi igenom bolaget utifrån ett affärsmässigt och strategiskt perspektiv, samt genomför en genomgång av redovisning och bolagets legala risker. I samband med detta uppdateras business caset från steg 1 med de nya insikterna som uppkommit. Under 2007 har 6 olika due diligence processer genomförts. 3. Kontraktsförhandling och utarbetande av nödvändig avtalsdokumentation. Vanligtvis uppkommer här ett antal frågor där vi som köpare och säljaren kan ha olika uppfattningar. Normalt vill vi ha ordentliga garantier och avstår hellre från en affär om detta inte kan uppnås oberoende av hur strategiskt viktig den är eller hur stort värdeskapandet kan förväntas bli. 4. Integration och samordning av det förvärvade bolaget. Speciella resurser tillsätts för att ta hem identifierade samordningsvinster och organisationer förändras på bästa sätt för att nå uppsatta mål. Typiskt sätt har vi lyckats få fram större realistiska samordningsvinster i detta skedde än vad som bedömdes vara nåbart i slutet av fas 2 ovan. Under 2007 har tre förvärv genomförts: VERKSAMHETEN I REKALL AB Phonera förvärvade verksamheten i hostingbolaget Rekall AB den 1 augusti Genom förvärvet tillfördes Phonera en breddad kompetens och produktportfölj inom affärsområdet Managed Services. Rekall omsatte ca 3 mkr och hanterar affärskritiska it-lösningar som e-post, webb, affärssystem, databas och andra typer av lösningar åt små och medelstora företag. RIX TELECOM AB Phonera har per den 20 november slutfört förvärvet av 92% av aktierna i Rix Telecom AB (publ). Köpeskillingen är uppdelad i en kontantbetalning på 44,6 mkr samt nyemitterade aktier. Phoneras avsikt är att förvärva resterande 8% av aktierna och övriga aktieägare har därför erbjudits 5,50 kr per aktie kontant. Per den 25 mars 2008 har ytterligare 2,9% av aktierna förvärvats, vilket gör att Phonera nu äger 95,8% av aktierna i Rix Telecom AB. Övriga aktier kommer att inlösas. Rix Telecom AB startade sin verksamhet som virtuell telefonioperatör 1988 för att året efter investera i en egen AXE-växel. Rix Telecom har sedan 2004 utåt verkat under namnet Rix Port80, ett resultatet av samgåendet med internetoperatören Port80. Rix Port80 är idag en av landets tio främsta internetleverantörer med en bred tjänsteportfölj av avancerade IP-tjänster. Rix Telecoms strategiska inriktning har under senare år skiftat från traditionella telefonitjänster mot konsumentmarknaden till att erbjuda IP-baserade tjänster till små och medelstora företag. Denna satsning redovisar en kraftig tillväxt och kommer att bilda kärnan i Phoneras fortsatta satsning på IP-telefoni och IP-baserade tjänster som hosting och internetförbindelser till små och medelstora företag. Tillsammans blir de sammanslagna bolagen en ledande aktör inom IP-telefoni och IP-tjänster till små och medelstora företag på den svenska marknaden. Rix Port80 omsatte ,9 mkr och organisationen består av knappt 40 medarbetare fördelat mellan Stockholm och Göteborg. NETCAMP AB Phonera träffade i slutet av december 2007 en överenskommelse med grundarna till Linköpingsbaserade NetCamp AB om förvärv av 100% av aktierna. NetCamp AB startades 1999 och är idag en etablerad aktör inom hosting och serverdrift. Genom förvärvet tar Phonera ytterligare ett steg i sin tillväxtstrategi inom segmentet för IP-relaterade tjänster. Med NetCamp AB förstärker Phonera sin satsning kring hostingrelaterade tjänster med en breddad produktportfölj samt en lönsam kundbas av små- och medelstora bolag. Med de försäljningsresurser som Phonera har och med den goda kvalitet och kompetens som NetCamp levererar kommer bolagen gemensamt att kunna öka tillväxten de närmaste åren. Köpeskillingen för förvärvet av aktierna uppgår till 6 mkr kontant vid övertagandet och en tilläggsköpeskilling på maximalt 4,5 mkr. NetCamp har fyra anställda och bolaget omsatte under verksamhetsåret ,7 mkr med ett resultat efter finansiella poster på 0,5 mkr. Bolagets omsättning har under 2007 ökat till en omsättning på 7,3 mkr. NÄSTA STEG I nuläget läggs mycket kraft på att ta hem samordningsvinster mellan de under året förvärvade bolagen samt det under 2006 förvärvade Nocom Networks. Potentialen för kostnadsbesparingar och intäktshöjande åtgärder har visat sig vara större än beräknat och beräknas nå full effekt från och med det fjärde kvartalet Samtidigt kommer vissa icke relaterade verksamheter att avyttras. I början av 2008 såldes därför 100% av aktierna i UNC Systems AB. Phoneras IP-baserade tjänster börjar nu nå kritisk massa och kraftig organisk tillväxt kommer därför att blandas med förvärv inom vissa selektivt prioriterade områden. 10 Phonera AB ÅRSREDOVISNING 2007

»PHONERA ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005«

»PHONERA ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005« ÅRSREDOVISNING 2006 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005« PHONERA 2006 INNEHÅLL PHONERA 2006 2 VD HAR

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1 Årsredovisning 2011 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Helåret 2011 1 12 år 2 Phonera har två tydliga affärer 3 VD-intervju 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Phonera

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 Ekonomisk översikt 2010 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning jämförbar verksamhet** mkr 335,4 309,0 294,8 245,5 188,9 Nettoomsättning** mkr

Läs mer

Phonera AB. Noteringsdokument 2006 PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 1

Phonera AB. Noteringsdokument 2006 PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 1 Phonera AB Noteringsdokument 2006 PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 1 Phonera är en virtuell teleoperatör som skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda sina kunder enkla och begripliga

Läs mer

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING Delårsrapport januari september Q3 INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING tember Januari september Nettoomsättningen uppgår till 95,4 (96,4) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella

Läs mer

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s.

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s. Årsredovisning 2014 Redo för vår resa Com Hems mål är att förändra hela vår verksamhet till att bli centrerad kring vad våra kunder efterfrågar och behöver. Vi förenklar människors liv genom att förse

Läs mer

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB i Tele5 Voice Services AB Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Röststyrda växlar, Mobil/pushmail, IPtelefoni, Serverbackup, Webhosting/mail, Exchange/Office. Allt. Genast! Innehåll Erbjudandet

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Affärsidé. Mål. Strategi

Affärsidé. Mål. Strategi Årsredovisning 2001 Affärsidé Mål Strategi Utfors ska leverera marknadens mest kostnadseffektiva och högkvalitativa bredbandsbaserade kommunikationstjänster, baserade på den senaste generationens IP-nätverk.

Läs mer

Nu skapar vi nya värden människor emellan. Årsredovisning 1999

Nu skapar vi nya värden människor emellan. Årsredovisning 1999 Nu skapar vi nya värden människor emellan Årsredovisning 1999 1999 i korthet 1999 var ett både framgångsrikt och dramatiskt år i Telias historia. Det operativa resultatet uppgick till 6 727 MSEK, en ökning

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

2011 / DGC One AB (publ) Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning

2011 / DGC One AB (publ) Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2011 / DGC One AB (publ) Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning Innehåll: Verksamhetsberättelse Kort om DGC 4 Vd har ordet 6 2011 kvartal för kvartal 10 Vår historik 12 Vårt nät 13 Våra strategier 14

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Finansiella highlights 2012 29 Koncernens balansräkning 2 Affärsidé, strategi och vision 30 Koncernens kassaflödesanalys 4 VD har ordet

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagspresentation 2010

Företagspresentation 2010 Företagspresentation 2010 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Vision och strategi 7 TeliaSonera-aktien 9 Trender 10 Marknader och varumärken 13 Vår verksamhet

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2012 I sammandrag 3 Vd har ordet 4 Beskrivning av Online group 6 Online groups erbjudande 10 Marknad 15 Aktiekapital och ägarförhållanden 21 Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Nyemission 2008 Villkor för nyemissionen i sammandrag Teckning med företrädesrätt: Innehav av tre (3) aktier berättigar

Läs mer

Taking it to the next level!

Taking it to the next level! Tele2 Årsredovisning 2009 Taking it to the next level! Året i korthet Bästa operativa utvecklingen någonsin för Tele2 koncernen under 2009 Trots det krävande ekonomiska klimatet under 2009 presterade Tele2

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ OMX Stockholm med anledning av apportemission i samband med förvärv VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer