Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att"

Transkript

1 Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. Årsredovisning 2009

2 Innehåll Koncernen i sammandrag fliken Året i sammandrag 2 Året per kvartal 3 Ordförande har ordet 4 Koncernchefen har ordet 5 Aktien 7 Verksamhet Affärsmodell, affärsidé, strategiska och finansiella mål 11 Koncernöversikt 14 Trafiksäkerhet i Europa 20 Vägmarkeringsmarknaden 23 Tjeckien 28 Affärsområde Entreprenad 31 Affärsområde Materialförsäljning 35 Produktion 39 Produkter och Produktutveckling 42 ITS Intelligenta TransportSystem 45 Medarbetare, Hälsa och Säkerhet 47 Miljö 50 Finansiell information Förvaltningsberättelse 53 Resultaträkning, koncernen 58 Balansräkning, koncernen 59 Kassaflödesanalys, koncernen 60 Förändring eget kapital, koncernen 61 Resultaträkning, moderbolaget 62 Förändring eget kapital, moderbolaget 62 Balansräkning, moderbolaget 63 Kassaflödesanalys, moderbolaget 64 Redovisningsprinciper 65 Noter 71 Förslag till vinstdisposition 84 Revisionsberättelse 85 Bolagsstyrningsrapport 86 Styrelsens rapport om intern kontroll 95 Styrelse och revisorer 96 Koncernledning 98 Övrigt Finansiell riskhantering och känslighetsanalys 100 Fem år i sammandrag 103 Kvartalsöversikt 104 Definitioner 105 Ordlista 106 Information om ny hemsida 107 Historik 108 Adresser 110 Årsstämma 112 Anmälningstalong årsstämma bakre flik Kort om Geveko Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag med starka varumärken och positioner på flertalet marknader. Verksamheten är inriktad på produktion och försäljning av vägmarkeringsprodukter samt entreprenadtjänster. Samverkan över nationsgränser mellan olika enheter i koncernen möjliggör ökad konkurrenskraft, operativ effektivitet och lönsamhet. Geveko erbjuder miljövänliga och innovativa produkter av hög kvalitet med målsättningen att skapa en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos mission och affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. Gevekos B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm AB. Finansiella rapporter Samtliga rapporter publiceras på svenska och engelska. Årsredovisning distribueras i tryckt version till de aktieägare som uttryckligen begärt en sådan. Rapporterna finns tillgängliga på Gevekos hemsida vid publiceringstillfället. Rapporter kan även beställas hos AB Geveko, Box 2137, Göteborg, telefon , fax och e-post, Rapporter för verksamhetsåret 2010 offentliggörs enligt följande: Delårsrapport 3 månader 26 april 2010 Delårsrapport 6 månader 14 juli 2010 Delårsrapport 9 månader 29 oktober 2010 Bokslutskommuniké 2010 Publiceras februari 2011 Årsredovisning 2010 Publiceras april 2011 Omslagsbild Geveko bedriver entreprenadverksamhet med hel- och delägda bolag i 11 länder i Europa. Geveko är marknadsledare i Europa såväl vad avser vägmarkeringsprodukter som entreprenadverksamhet. Bilden visar entreprenaduppdrag i Kungsbacka. Foto: Nils-Olof Sjödén

3 Koncernen i sammandrag Koncernen Gevekos mission är att vara en kompetent partner och ledande aktör i trafiksäkerhetsarbetet. Verksamheten är inriktad på tillverkning och försäljning av vägmarkeringsmaterial samt entreprenadtjänster och är organiserad i två affärsområden; Entreprenad och Materialförsäljning. Vägmarkeringsprodukter och system ska bidra till att förtydliga trafikregler och öka trafikantens säkerhet. Geveko har entreprenadverksamhet i de nordiska länderna, i Polen, Slovakien, Tjeckien, Turkiet, Rumänien, Storbritannien och Ungern samt materialförsäljning till i stort sett samtliga länder i Europa. Produktion Geveko har åtta produktionsenheter belägna i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Utveckling bedrivs med fokus på miljövänliga vägmarkeringsprodukter och på vägmarkeringars synbarhet i mörker och väta. Geveko producerar cirka ton vägmarkeringsmaterial per år, varav cirka ton används inom den egna entreprenadverksamheten. Inom området ITS (Intelligenta Transportsystem) utvecklar Geveko elektroniskt styrda produkter. Tekniken innebär bland annat att vägmarkeringar ska kunna kommunicera med fordon och trafikanter och bidra till att ytterligare förstärka trafiksäkerheten. Affärsområde Entreprenad Geveko bedriver entreprenadverksamhet med hel- och delägda bolag i 11 länder i Europa. Entreprenaduppdragen varierar i omfattning från ettårskontrakt till fleråriga funktionsentreprenader. Kunder är främst vägverk, luftfartsverk och kommuner, men även län samt större företag inom vägunderhåll. Entreprenadverksamheten har på grund av väderförhållanden låg aktivitet i början och slutet av året och uppvisar därför stor säsongsvariation. Entreprenadverksamheten svarar för cirka 75% av koncernens omsättning. Affärsområde Materialförsäljning Försäljning av vägmarkeringsmaterial utgörs av termoplastiskt material, vattenoch lösningsmedelsburen färg, 2-komponentprodukter och Premark, prefabricerade termoplastprodukter samt glaspärlor som ingår i vägmarkeringsmaterial. Olikheter vad gäller vägstandard, geografiska förhållanden och appliceringsmetoder i Europa, påverkar valet av vägmarkeringsmaterial. Materialförsäljning sker till länder, även till marknader i Europa där Geveko idag inte är etablerad, såsom Island, de baltiska staterna, Slovenien och Bulgarien och länder i övriga världen.

4 Utveckling Mkr Nettoomsättning Omsättningen ökade med 0,5% och uppgick till mkr. Vägmarkeringsmarknaden kännetecknades av stabil utveckling på de flesta marknaderna i Europa, där satsningar på infrastruktur och ökat vägunderhåll ökade efterfrågan på Gevekos produkter. På några marknader, däribland Ryssland, Polen, Baltikum och Ungern, föll efterfrågan dramatiskt under 2009, vilket inte uppvägdes av den goda utvecklingen på övriga marknader. Gevekos rörelseresultat försämrades och uppgick till -40 mkr. 0 Andel av affärsområdets omsättning Mkr Andel producerat material Glaspärlor 11% Vattenbaserad färg/2-komponentprodukter 16% Premark 16% Andel av affärsområdets omsättning Termoplast 57% Produktion Under 2009 uppgick produktionen av termoplastiska produkter inklusive Premark till ton medan produktion av färg och 2-komponentprodukter uppgick till ton. Marknadsacceptansen för miljövänliga vattenbaserade färger är stor i norra Europa, medan införandet av dessa produkter går långsamt i Central- och Östeuropa Under beslutades att flytta färgtillverkningen i Göteborg till produktionsenheten i Kristianstad. Omsättning andel av koncernen Andel av affärsområdets omsättning Entreprenad 70% Affärsområde Entreprenad Efterfrågan på entreprenadtjänster var god i hela Europa under 2009 med undantag för Polen och Ungern. På de nordiska marknaderna stärkte Gevekos bolag sina positioner i framförallt Finland och Danmark, medan ny konkurrenssituation i Norge medförde minskade volymer. I Polen och Ungern minskade omsättningen med 50% repektive 25%. Minskningen i Ungern var väntad varvid anpassning av produktionskapacitet kunde ske tidigt och förluster undvikas, vilket inte blev fallet i Polen där rörelseresultat inklusive nedskrivningar och strukturkostnader uppgick till -61 mkr. Omsättning andel av koncernen Materialförsäljning 26% Affärsområde Materialförsäljning Efterfrågan på vägmarkeringsmaterial i Europa under 2009 liknade i stor utsträckning utvecklingen inom Entreprenad. För Gevekos materialförsäljning innebar 2009 stark ökning på marknaderna i Tyskland, Frankrike, Belgien, Holland, Danmark och Ukraina, medan Polen och Ryssland utvecklades negativt. Försäljningen av prefabricerade termoplastprodukter, Premark, ökade med 12% under 2009.

5 Gevekos affärsmodell bygger på marknadsledande positioner på prioriterade marknader i Europa och är inriktad på produktion och försäljning av högkvalitativa, miljövänliga vägmarkeringsprodukter samt entreprenadverksamhet. Geveko I Årsredovisning

6 Året i sammandrag % Nettoomsättning Mkr Rörelseresultat/Rörelsemarginal Mkr % Rörelseresultat Rörelsemarginal Nettoomsättning/EBITA Mkr Nettoomsättning EBITA Operativt kapital/avkastning Mkr Operativt kapital Avkastning operativt kapital % % Mkr Året i sammandrag Nettoomsättning ökade med 0,5% och uppgick till 1 435,0 (1 427,5) mkr. Rörelseresultatet uppgick till -40,0 (24,3) mkr. Rörelseresultatet har belastats med nedskrivningar och förluster i den polska verksamheten med -61 mkr. Som ett led i Gevekos strategi att renodla och koncentrera verksamheten till Vägmarkeringar avyttrades verksamheterna Rostskydd och Märkspray. För att ytterligare koncentrera affärsverksamheten mot ökad effektivitet och förbättrad lönsamhet infördes 2009 en ny organisationsstruktur med en indelning av Mkr % verksamheten i två affärsområden: Entreprenad och Materialförsäljning Vägmarkeringsmarknaden 60 6kännetecknades under 2009 av stabil utveckling i västra Europa där satsningar på infrastruktur och ökat vägunderhåll ökade efterfrågan på Gevekos produkter. 4 Såväl entreprenadverksamhet som materialförsälj ning utvecklades i stort sett som planerat. I östra Europa var bilden mer splittrad och 15 kännetecknades av kraftiga 2 upp- och nedgångar i både volym och resultat Rörelseresultat Förslag om nyemssion Rörelsemarginal För att stärka Gevekos långsiktiga finansiella ställning och flexibilitet föreslår styrelsen genomförande av en nyemission om cirka 160 mkr. Nyemissionen är till fullo garanterad genom teckningsåtaganden och garantier från Gevekos huvudägare, institutionella ägare samt ett antal externa parter. Mkr % Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret Nyckeltal Mkr Nettoomsättning Resultat efter skatt EBITA, % -57,0-53,6-24,6 116,3 Avkastning eget kapital, % -15,7-12,5-3,8 14,6 Kassaflöde -66,8 3,7-31,1 38,9 Nettoomsättning 1 435, , , ,0 Mkr % 800 Rörelseresultat 1) 10-40,0 24,3 18,6 38,6 Rörelsemarginal, % -2,8 1,7 1,7 3,7 600 EBITA 8-8,4 46,4 32,3 54,3 EBITA, % 6-0,6 3,3 3,0 5,3 400 Avkastning operativt kapital, % 4-4,9 3,3 6,8 6,9 200 Aktiedata 2 Resultat 0 efter skatt, kr per 0aktie -14:15-12:95-4:85 28:20 Kassaflöde, kr per 2007 aktie :80 0:85-7:40 9:20 Aktiekurs, Operativt kr per kapital aktie Avkastning Antal operativt anställda kapital 64: : : : ) Fr o m 2007 ingår moderbolagets indirekta kostnader i rörelseresultatet. 2 Geveko I Årsredovisning 2009

7 Året per kvartal Året per kvartal 1 Första kvartalet - Ytterligare renodling mot vägmarkeringar Säsongsmässigt redovisas betydande underskott under årets första kvartal. Vägmarkeringsverksamheten i centrala och norra Europa är mycket säsongsmässig och inleds först under andra kvartalet. Cirka 7-8% av årsomsättningen är därför normalt hänförlig till årets första kvartal. Nettoomsättningen uppgick till 115,2 (124,7) mkr. Rörelseresultatet blev -107,4 (-81,8) mkr. Resultatförsämringen jämfört med föregående år orsakas av att ökad entreprenadverksamhet förstärker effekterna av rörelsens säsongsmässighet. 2 Andra kvartalet - Starkt förbättrat resultat och god orderingång Rörelseresultatet förbättrades med 64% jämfört med föregående år och uppgick till 74,9 (45,7) mkr. Verksamheterna Rostskydd och Märkspray avyttrades under våren liksom kvarvarande innehav i moderbolagets Aktieportfölj. Avyttringarna är ett led i Gevekos strategi att renodla och koncentrera verksamheten till horisontella vägmarkeringar. Kapitalbindningen vid periodens utgång blev högre än normalt beroende på sena betalningar från kommuner och nationella vägverk i östra Europa. För att bättre kunna tillvarata samordningsvinster inom koncernen infördes en ny organisation. Verksamheten bedrivs från och med den 1 maj 2009 i två affärsområden: Entreprenad och Materialförsäljning. 3 Tredje kvartalet Generellt god marknadsutveckling i västra Europa, men fortsatt finansiell oro i Central- och Östeuropa Nettoomsättningen minskade med 5,6% och uppgick till 503,2 (532,8) mkr. Rörelseresultatet försämrades jämfört med föregående år och uppgick till 47,7 (73,9) mkr. Resultatminskningen beror på snabbt försämrade marknadsförutsättningar för materialförsäljning i Ryssland samt entreprenadverksamhet i Polen och Ungern. 4 Fjärde kvartalet Störningar i polska verksamheten påverkade resultatet mycket negativt Nettoomsättningen uppgick till 306,4 (336,7) mkr. Rörelseresultatet uppgick till -55,2 (-13,5) mkr och har belastats med engångskostnader om 40 mkr vilka i huvudsak avser neddragning och anpassning av entreprenadverksamheten i Polen. Övriga marknader utvecklades tillfredsställande under fjärde kvartalet. Den höga kapitalbindningen till följd av sena betalningar från offentliga kunder i östra Europa har förbättrats något mot slutet av året, men är fortfarande på en besvärande hög nivå. Geveko I Årsredovisning

8 Ordförande har ordet Ordförande har ordet 2009 blev ett år med några större besvikelser, men också ett år då arbetet med att skapa en fokuserad och samordnad vägmarkeringsrörelse drivits systematiskt framåt, dock utan att få tillräcklig effekt beträffande lönsamhet och kapitalbindning. Den största besvikelsen är det misslyckade övertagandet av förvärvade entreprenadbolag i Polen. Planerade positiva intäkter byttes mot stora förluster. Misslyckandet får delvis hänföras till en mindre framgångsrik hantering av integrationsprocessen, men är också i hög grad hänförlig till oegentligheter av tidigare ägare. En kännbar förlust var också att den under 2008 betydande exporten av vägmarkeringsfärg och termoplastmaterial till Ryssland i stort sett helt avstannade under Våra nationella uppdragsgivare, speciellt i Central- och Östeuropa, har tyvärr under 2009 haft svårigheter att fullfölja sina betalningsåtaganden. Detta har inneburit att kapitalbindningen under året varit onormalt hög, vilket påverkat vårt kassaflöde negativt. Å andra sidan är Gevekos löpande investeringsbehov cirka hälften av våra avskrivningar, vilket bidragit positivt till kassaflödet, men påverkar naturligtvis det redovisade resultatet negativt. De förhållandevis höga avskrivningarna beror bland annat på att utgifterna för tidigare förvärv till övervägande del hänförts till anläggningstillgångar, vilka i motsats till goodwill skrivs av löpande. För att få mer fokus på vår affärsverksamhet och skapa en grund för ökad effektivitet och förbättrad lönsamhet genomfördes under 2009 en organisa tionsförändring. Verksamheten bedrivs nu i en operativ och samordnad organisationsmodell uppdelad i två affärsområden; Entreprenad och Materialförsäljning. Det är glädjande att vår entreprenadverksamhet har starka marknadsledande positioner i samtliga nordiska länder utom Island samt i Tjeckien, Slovakien, Ungern och Rumänien. Positivt under 2009 var att flera länder i Västeuropa beslutade om ökade infrastruktursatsningar och anslag till vägunderhåll, vilket är till stor fördel för Gevekos verksamhet blir ett år då bolaget behöver konsolidera sina positioner för att förbättra både lönsamhet och kapitalanvändning. Vi har kunniga, erfarna och engagerade medarbetare. Nu gäller det att deras kompetens och kapacitet kan komma Geveko tillgodo genom att med skicklighet balansera mellan behovet av lokala initiativ och lokal entreprenörsanda och en samordnad ledningsfunktion. Under 2010 lämnar både jag och VD Hans Ljungkvist våra befattningar. Jag slutar vid årsstämman och Hans Ljungkvist senare under Hans Ljungkvist började som ordförande och anställdes 2001 som verkställande direktör för att leda investmentbolaget Geveko, ett arbete som han genomfört på ett mycket framgångsrikt sätt. Vi är tacksamma för Hans Ljungkvists insatser för Geveko och att han stått till förfogande för behövlig kontinuitet vid övergången till ett renodlat och fokuserat industribolag. Trots svag lönsamhetsutveckling är jag dock tillfredsställd med att vi kraftfullt påbörjat arbetet med att skapa ett samordnat nord- och centraleuropeiskt vägmarkeringsföretag med ambitionen att vidareutvecklas inom trafiksäkerhetssektorn. Göteborg i mars 2010 Ove Mattsson Styrelseordförande 4 Geveko I Årsredovisning 2009

9 Koncernchefen har ordet Koncernchefen har ordet Strategi för marknadsledarskap Gevekos övergripande strategiska målsättning är att befästa och stärka marknadsledarskapet inom vägmarkeringar i Europa samt att vara pådrivande i branschens nödvändiga omstrukturering. Under de senaste 3-5 åren har vi fokuserat på att stärka positionen på den viktiga nordiska hemmamarknaden och samtidigt nå marknadsledande positioner på snabbväxande marknader i Central- och Östeuropa. Detta är nu i huvudsak uppnått genom det 10-tal förvärv som genomförts sedan Geveko har idag en heltäckande entreprenad rörelse från Norden i norr till Svarta Havet i söder. Det finns ingen annan aktör i branschen som har Gevekos bredd och täckning, såväl inom produktledet som geografiskt. Våra etableringar i Central europa är noga utvalda och ligger strategiskt placerade där dagens stora infrastrukturprojekt lägger grunden för betydande framtida växande vägmarkeringsmarknad. Koncernen går nu in i ett annat utvecklingsskede där fokus kommer att flyttas från förvärvstillväxt till konsolidering av uppnådda positioner. Nya verksam heter ska samordnas i den under 2009 fastställda affärs- och marknadsorienterade organisationsstrukturen. Vi ska offensivt utnyttja våra uppnådda positioner som distributionskanal för koncernens produktsortiment, t ex prefabricerade symboler och miljövänliga produkter. Därigenom kan ytterligare skalfördelar och synergier tillvaratas. Upp- och nedgångar 2009 Under 2009 var efterfrågan på Gevekos produkter och entreprenadtjänster stabil på de flesta marknaderna i västra Europa. Satsningar på infrastruktur och ökat vägunderhåll är de främsta drivkrafterna bakom utvecklingen. Utvecklingen i Östeuropa var däremot mer splittrad och karaktäriserades av kraftiga upp- och nedgångar såväl avseende volym som resultat. Av rörelseresultatet på -40 mkr är -70 mkr hänförligt till materialförsäljning i Ryssland och entreprenad i Polen. Båda marknaderna har kännetecknats av drastiska nedgångar, bland annat för orsakade av minskade budgetanslag från staten. Förlusten 2009 hade sannolikt blivit lägre om vi haft bättre beredskap och förmåga att hantera de snabbt ändrade förutsättningarna på dessa marknader. Däremot har flera marknader redovisat mycket god omsättningsoch resultattillväxt Koncernens operativa kassaflöde förbättrades och uppgick till +40 mkr. Entreprenadverksamheterna i Norden utvecklades i stort sett som planerat. I Norge skärptes konkurrensen, då en tidigare mindre aktör vann flera större upphandlingar. Anpassningar av produktionskapaciteten till en något lägre volym har genomförts under året. Den danska entreprenadrörelsen återhämtade sig både omsättnings- och resultatmässigt efter den nedgång som följde på 2007 års kommunreform. De engelska och svenska verksamheterna utvecklades i nivå med föregående år. I östra Europa utvecklades den rumänska entreprenadrörelsen starkt under året. Inbrytning på kommunsektorn och deltagande i flera infrastrukturprojekt ligger bakom ökningen. Det ungerska vägverket tvingades till mycket drastiska nedskärningar av vägunderhåll inför 2009 till följd av svaga statsfinanser. Omsättningen i Gevekos ungerska bolag minskade med 25%, men redovisade trots det positivt resultat. Geveko I Årsredovisning

10 Koncernchefen har ordet Verksamheten i den polska entreprenadrörelsen utvecklades mycket negativt. Cleanosol Polska drabbades särskilt hårt av nedgången på den polska marknaden och minskade omsättningen med nästan 50%. Anpassning av kostnader har skett löpande under året i takt med minskade volymer. Rörelseresultatet i den polska entreprenadverksamheten uppgick till -61 mkr, varav 30 mkr avser nedskrivningar av immateriella tillgångar och strukturkostnader. Produktions kapaciteten är nu anpassad till den volym som uppnåddes 2009 och ny ledning har utsetts för den polska verksamheten. Polen är en av Europas mest intressanta marknader med potential för tillväxt, där endast en mindre del av alla beslutade infrastrukturprojekt hittills genomförts. Materialförsäljningen har utvecklats väl på i stort sett samtliga marknader i västra Europa. Statliga stimulanser för ökat vägunderhåll är bakomliggande drivkraft för marknadstillväxten. I östra Europa minskade efterfrågan kraftigt i Ryssland, Baltikum och Ungern. Materialförsäljningen i Ukraina visade kraftig tillväxt för tredje året i följd. Resultatförbättringsprogram Den affärsorienterade organisationen som infördes under 2009 har inneburit nya möjligheter att förbättra samordning och därmed öka effektiviteten inom koncernen. Ett första resultatförbättringsprogram för 2010 och 2011 har utarbetats och är under genomförande. Resultateffekterna under innevarande år är beräknade till cirka 60 mkr med en helårseffekt om cirka 80 mkr. Nyemission I anslutning till övergången från investmentbolag till rörelsedrivande industrikoncern genomfördes en större aktie utdelning om 363 mkr eller 86 kr per aktie. Till grund för denna låg beräkningar om framtida kapitalbehov baserat på gällande affärsplan. Omsättningstillväxten i östra Europa har bundit mer rörelsekapital än förväntat samtidigt som det tagit längre tid att nå samordningsvinster, vilket medfört att den finansiella handlingsfriheten begränsats. Styrelsen har därför föreslagit att en nyemission om cirka 160 mkr ska genomföras under inledningen av Nyemissionen skapar den finansiella styrka och flexibilitet som krävs för att fortsätta genomförandet av Gevekos strategiska plan och samtidigt tillvarata nya affärsmöjligheter. En stark finansiell position ger oss möjlighet att ytterligare befästa och stärka positionen som Europas ledande företag inom vägmarkeringar möjligheter och hot För 2010 ser vi både möjligheter och hot. Satsningar på infrastruktur och ökat vägunderhåll på flera marknader i västra Europa som inleddes under 2009 kommer att ha positiv påverkan också på Vi lyckades tillvarata flera av dessa möjligheter under föregående år och avser att göra detsamma under På marknaderna i östra Europa är bilden samma som inför 2009, dvs splittrad med skiftande negativa och positiva prognoser. Hotet utgörs av svaga statsfinanser som tvingar länder till sparåtgärder. På den positiva sidan finns beslutade och finansierade stora infrastrukturprojekt som på flera håll fortfarande befinner sig i ett förberedande skede. Dessutom finns ett stort behov av ökad trafiksäkerhet till följd av en stark ökning av antalet fordon på vägarna. Varmt tack till aktieägare, affärspartners och medarbetare Mina tio år i Geveko har präglats av stora och spännande utmaningar och möten med många engagerade människor från olika kulturer. Med detta mitt sista VD-ord vill jag framföra ett varmt tack till aktieägare och affärspartners, så även till alla medarbetare som med stor entusiasm och lojalitet bidragit till koncernens utveckling. Ett särskilt tack vill jag framföra till Gevekos avgående ordförande Ove Mattsson som med sitt pådrivande och samtidigt stödjande engagemang varit en katalysator för mig och vår organisation. Göteborg i mars 2010 Hans Ljungkvist VD och Koncernchef 6 Geveko I Årsredovisning 2009

11 Aktien och aktieägarna Aktien och aktieägarna Geveko ändrade inriktning från investmentbolag till rörelsedrivande industrikoncern 2007, vilket har medfört att Geveko-aktien värderas mer utifrån rörelsens förmåga att skapa resultat än substansvärdets utveckling och utdelningskapacitet. Det är Gevekos ambition att aktien ska uppfattas som ett attraktivt placeringsalternativ för privatpersoner och institutionella placerare. Noteringsplats Gevekos B-aktie registrerades 1983 vid Stockholmsbörsen (A-listan) blev aktien noterad på O-listan. Gevekoaktien är sedan 2006 noterad på Nordiska listan, Small Cap. Gevekos B-aktie har kodbeteckningen GVKO B. Aktiestruktur Vid utgången av 2009 uppgick antalet aktier till , varav A- aktier och B-aktier. Varje A- aktie motsvarar 1 röst och varje B-aktie 1/10 röst. Aktieägare Enligt Euroclear Sweden AB:s ägarförteckning uppgick antalet aktieägare den 31 december 2009 till (3 252). Institutionella ägare minskade under året från 55% till 51% av kapitalet och från 63% till 61% av rösterna. Ägare registrerade i utlandet svarade för 16,3% av kapitalet respektive 6,4% av rösterna, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Avtal mellan A-aktieägare Mellan A-aktieägare som tillsammans förfogar över mer än 50% av röstetalet, finns konsortialavtal. Teckningsoptioner På årsstämman 2009 beslutades om ett aktierelaterat optionsprogram riktat till cirka 20 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Erbjudandet omfattade högst teckningsoptioner med en löptid från 2 maj 2011 till 15 maj Teckningsoptionerna förvärvades av deltagarna i programmet till marknadspris. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i bolaget för 77 kr. Teckningsoptionsprogrammet omfattade mellan och optioner per person i garanterad tilldelning. 82% av de personer som erbjöds köpa optioner deltog i programmet. Kursutveckling och omsättning Kursen för Geveko-aktien uppgick den 31 december 2009 till 64:25 (68:-) kr. Under året var högsta noterade betalkurs 79:75 kr och den lägsta 56 kr. Under året omsattes aktier för 113,6 (76,8) mkr med en genomsnittlig dagsomsättning om 452 (292) tkr. Omsättningshastigheten uppgick till 48 (24) % och avslut gjordes 97 (93) % av samtliga börsdagar. Totalavkastning Geveko B-aktiens avkastning inklusive utdelning uppgick till -2,5% att jämföras med SIX Return Index 52,5%. Under femårsperioden har Gevekos genomsnittliga totalavkastning uppgått till -2,3% per år. Motsvarande siffra för SIX Return Index är 14,2% per år. Utdelningspolicy Gevekos utdelningspolicy anpassades 2008 till bolagets förändrade inriktning från investmentbolag till rörelsedrivande. Utdelningspolicyn innebär att ordinarie utdelning ska uppgå till cirka 50% av resultatet efter skatt. Utdelning I april 2009 utdelades 2 kr per aktie som utdelning för verksamhetsåret För verksamhetsåret 2009 föreslår styrelsen att ingen utdelning ska utgå. Nyemission Under april månad 2010 kommer en garanterad nyemission om cirka160 mkr med företrädesrätt för Gevekos aktieägare att genomföras. Nyemissionen är till 100% garanterad genom teckningsåtaganden och garantier från Gevekos huvudägare, institutionella ägare samt ett antal externa garanter. Nyemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma den 31 mars 2010 och givet sådant godkännande avses teckningstiden löpa från 12 april till och med 28 april Villkoren för nyemissionen meddelas den 29 mars Aktieägarinformation Geveko eftersträvar att löpande lämna utförlig och snabb information till aktieägare och aktiemarknad om företagets utveckling och finansiella ställning. Den externa informationsgivningen består bland annat av kontinuerlig rapporteringen dvs bokslutskommuniké, årsredovisning, delårsrapporter och beslut på årsstämma. Gevekos publicering av rapporter och pressmeddelanden distribueras via företaget Hugin-online och finns tillgängliga på Gevekos hemsida, vid publiceringstillfället. På Gevekos och Huginonlines hemsida finns möjlighet för aktieägare och övriga intressenter att prenumerera på information. Geveko I Årsredovisning

12 Aktien och aktieägarna Distributionspolicy Samtliga rapporter publiceras på svenska och engelska. Årsredovisning distribueras i tryckt version till de aktie ägare som uttryckligen begärt en sådan. Rapporterna kan även beställas per post: AB Geveko, Box 2137, Göteborg, telefon , fax eller e-post Företagspresentationer Geveko presenterade verksamheten under året vid Finansanalytikerträffar samt vid ett flertal arrangemang anordnade av lokala Aktiesparföreningar. Analyser av Geveko Geveko har under 2009 följts av det oberoende analysföretaget Redeye och dess aktieanalytiker Henrik Alveskog. Ägarstruktur största ägare 31 december 2009, röstsorterade Antal Antal Kapital, Röster, Största ägarna A-aktier B-aktier % % Gunnar och Märtha Bergendahls Stiftelse ,3 32,7 Stiftelsen Bergendala ,6 15,1 Ergel, Jarl ,4 3,8 Dunberger, Klas m familj ,2 2,2 Ergel, Magnus ,7 2,2 Dunberger, Marie ,8 2,0 Dunberger, Ulf ,6 2,0 Ergel, Gunilla m familj ,2 2,0 Kamprad, Ingvar ,0 2,0 Bergendahl, David ,5 1,7 Mellon AAM Omnibus Fond, USA ,7 1,5 Länsförsäkringar Småbolagsfond ,5 1,4 Bergendahl, Henrik ,4 1,4 Lewerth, Lars ,0 1,2 Mattsson, Anders ,3 1,1 Försäkrings AB Avanza Pension ,7 1,1 Mattsson, Claes-Göran ,2 0,9 Svenska Handelsbanken S.A ,7 0,7 Luxemburg Övriga ,2 25,0 Totalt ,0 100,0 Största utländska aktieägarna 31 december 2009 Antal Kapital, Röster, Aktieägare aktier % % Kamprad, Ingvar, Schweiz ,0 2,0 Mellon AAM Omnibus Fond, USA ,7 1,5 CBNY-DFA International, USA ,9 0,3 CBLDN-Dalepole, Cypern ,6 0,3 Altraplan Bermuda Ltd, Bermuda ,6 0,2 ABN Amro Bank, Schweiz ,5 0,2 Handelsbanken Life & Pension, Irland ,4 0,2 BGL BNP Paribas, Luxemburg ,4 0,1 Totalt ,1 4,8 Aktieägare i storleksklasser 31 december 2009 Antal Antal Antal Kapital, Röster, Storleksklass ägare A-aktier B-aktier % % ,8 4, ,7 3, ,9 7, ,4 4, ,9 4, ,5 2, ,8 72,7 Totalt ,0 100,0 8 Geveko I Årsredovisning 2009

13 Aktien och aktieägarna Antal aktieägare 31 december 2009 per geografiskt område Antal Kapital, Röster Geografiskt område aktier % % Sverige ,9 83,7 Övriga Norden 20 0,6 0,3 Övriga Europa (exkl Sverige och övriga Norden) 74 2,0 9,7 USA 9 0,2 4,9 Övriga världen 11 0,3 1,4 Totalt ,0 100,0 Geografisk aktieägarfördelning de största länderna 2009 Länder Procent Sverige 83,7 Schweiz 6,0 USA 5,0 Irland 1,2 Cypern 0,7 Luxemburg 0,6 Bermuda 0,6 Övriga 2,2 Totalt Andel av affärsområdets omsättning 100,0 Ägarkategorier 31 december (Innehav %) Ägarkategorier Finansiella företag 3,6 4,4 6,9 10,2 Statliga och kommunala bolag 1,9 1,8 0,5 0,3 Intresseorganisationer, stiftelser och liknande 18,7 19,2 19,2 18,9 Övriga svenska juridiska ägare 8,0 7,7 8,1 11,6 Utlandsboende ägare 25,0 26,8 25,9 16,2 Svenska fysiska ägare 42,8 40,1 39,4 42,8 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 Ägarkategorier Svenska fysiska ägare 42,8% Finansiella företag 10,2% Stat och Kommun 0,3% Intresseorganisationer och stiftelser 18,9% Övriga svenska juridiska ägare 11,6% Utlandsboende ägare 16,2% Antal aktieägare 31 december , Juridiska fysiska personer Juridiska fysiska personer Fysiska ägare varav Sverigeboende Juridiska ägare varav Sverigeboende Totalt antal aktieägare Åldersfördelning svenska aktieägare Antal Innehav, Ålder aktieägare % , , , , ,9 Totalt ,8 Källa samtliga tabeller: Euro clear Sweden AB, direkt- och förvaltarregistrerade innehav. Geveko I Årsredovisning

14 Aktien och aktieägarna Aktiedata Börsvärde, mkr Geveko, B Aktiekurs 30 december, kr/aktie 64:25 68:- 125:50 218:- 209:- Högsta/lägsta aktiekurs, kr/aktie 79:75/56 135/55 323/ / /170 Resultat per aktie, kr 1) -14:15-12:95-4:85 28:20 37:70 Kassaflöde per aktie, kr 1) -15:80 0:85-7:40 9:20 17:- Utdelning per aktie, kr 2) 0:- 2:- 6:- 11:- 11:- Direktavkastning, % 0,0 2,9 4,8 5,0 5,3 Aktiens avkastning, % 3) -2, SIX Return Index, % Genomsnittlig omsättning per börsdag, tkr Genomsnittligt värde per avslut, tkr Andel börsdagar med avslut, % Andel av antal aktier som omsatts, % Antal aktieägare Antal aktier vid årets slut ) Antal aktier före och efter utspädning. Aktiekursen understiger teckningskursen på optionerna på balansdagen, varför ingen utspädningseffekt beräknats. Koncernen har utestående teckningsoptioner men inga utestående konverteringslån. 2) Föreslagen utdelning för 2009, 0 kr per aktie. 3) Kursförändring under året plus betald utdelning i förhållande till kursen vid årets ingång. Geveko-aktien inkl. utdelning jämförd med Six Return Geveko Index Totalavkastning B Aktien (inkl. utdelning) SIX Return Index Omsatt antal aktier tal Geveko-aktien jämförd med OMX Stockholm Geveko 5år Price Index 1/ / B Aktien OMX Stockholm_PI NASDAQ OMX Utdelning till aktieägarna NASDAQ OMX Geveko-aktien jämförd med OMX Stockholm Geveko 1år Price Index 1/ / Utdelning till aktieägare B Aktie OMX Stockholm_PI Kr % JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN NASDAQ OMX Utdelning inkl. bonus Direktavkastning, % 10 Geveko I Årsredovisning 2009

15 Affärsmodell, affärsidé, strategiska och finansiella mål Affärsmodell, affärsidé, strategiska och finansiella mål Affärsidé Gevekos affärsidé är att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa genom att erbjuda vägmarkeringsprodukter och entreprenadtjänster och därmed bidra till en säker trafikmiljö. Affärsmodell Gevekos affärsmodell bygger på marknadsledande positioner på prioriterade marknader i Europa och är inriktad på produktion och försäljning av högkvalitativa, miljövänliga vägmarkeringsprodukter samt entreprenadverksamhet. Genom samverkan över nationsgränser mellan olika enheter i koncernen skapas såväl operativa som finansiella synergier och skalfördelar. Affärsmodellen bygger på nära samarbete med kunder och myndigheter, vilket ger värdefull kunskap i utvecklingsarbetet och ökar möjligheten att skapa mervärde för kunden. Ambitionen är att stärka positionen på de europeiska marknaderna genom både organisk tillväxt och förvärv. På de marknader där etablering skett genom förvärv under senare år ska Gevekos produkter introduceras successivt och bidra till ökad konkurrenskraft. Utveckling av nya miljövänliga produkter inriktade mot ökad kvalitet och mervärde för kunderna utgör grunden för den organiska tllväxten. Gevekos entreprenadverksamhet är också distributionskanal för nya produkter. Affärsmodellen ska stödja Gevekos affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa med målsättningen att skapa en säker trafikmiljö. Strategiska mål Befästa och stärka positionen som Europas ledande företag inom området Vägmarkeringar. Uppnå marknadsledande positioner på prioriterade marknader. Vara pådrivande i strukturförändring av vägmarkeringsbranschen. Vara pådrivande i användandet av miljövänliga produkter. Utveckla produkter som leder till konkurrentförsprång och förbättrad lönsamhet. Värdesätta, stimulera och utveckla medarbetare. Gevekos mål är att befästa och stärka marknadsledarskapet i Europa genom såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt. Målsättningen är att uppnå marknadsledande positioner på samtliga prioriterade marknader. Geveko går nu in i en fas där nya enheter ska integreras fullt ut i koncernen samtidigt som synergier och skalfördelar ska säkerställas. Lönsamheten ska förbättras och ligga stabilt på en högre nivå än dagens, innan en ny expansion baserat på förvärv inleds igen. Under de senaste åren har ett flertal förvärv genomförts på strategiskt viktiga marknader för Geveko. Genom dessa förvärv har konkurrenskraften stärkts på den viktiga nordiska hemmamarknaden samtidigt som ledande positioner kunnat uppnås på snabbväxande marknader i Central- och Östeuropa. Den europeiska branschen för vägmarkeringar är mycket fragmenterad och kännetecknas av ett stort antal nationella och lokala företag som i huvudsak endast opererar på sina respektive hemmamarknader. Strategiska mål affärsområden Affärsområde Entreprenad Försvara marknadsledande positioner. Etablera ledande positioner på snabb växande marknader i Centraloch Öst europa. Verka för att funktion och kvalitet prioriteras i myndigheternas upphandlingar. Behålla hög servicenivå. Affärsområde Materialförsäljning Erbjuda ett komplett produktprogram. Tillgodose kundernas individuella krav. Verka för ett kundnära samarbete. Erbjuda miljövänliga produkter med hög kvalitet. Geveko I Årsredovisning

16 Affärsmodell, affärsidé, strategiska och finansiella mål Geveko bedömer att det finns stora möjligheter att genom ökad grad av industrialisering och konsolidering förbättra branschens lönsamhet. Geveko ska vara pådrivande i den utvecklingen. Målmedveten utveckling av nya produkter och produktsystem ska leda till konkurrentförsprång, högre förädlingsvärde och förbättrad lönsamhet. Motvierade medarbetare skapas till stor del av ett tydligt och öppet ledarskap. Genom att värdesätta, stimulera och utveckla medarbetare skapas goda förutsättningar att omsätta kompetens till värden för företaget. Finansiella mål Avkastningen på eget kapital ska uppgå till lägst 13% per år. Rörelsemarginalen ska uppgå till 8%. Avkastning på operativt kapital ska uppgå till 14%. Soliditeten ska inte understiga 35% vid årsskiftet. Koncernens övergripande målsättning är att avkastningen på eget kapital ska uppgå till lägst 13% per år. Geveko har fastställt en affärsplan för koncernens operationella verksamhet för perioden Målsättningen är att uppnå en rörelsemarginal om 8%. I den interna styrningen av koncernen är målsättningen att avkastning på operativt kapital ska uppgå till 14%. Samtidigt ska kapitalbindningen uttryckt i operativt arbetande kapital minskas från nuvarande cirka 23% till maximalt 15% av omsättningen. Prognos Verksamheten inom Vägmarkeringar är starkt säsongsmässig med tonvikten förlagd till andra och tredje kvartalet. En stor del av volymerna i vägmarkeringsbranschen avgörs genom upphand lingar som äger rum under första halvåret. Säsongsmässigheten inne bär således att Gevekos huvudsakliga resultat genereras under det andra halvåret. Geveko anger därför ingen resultatprognos för helåret förrän tidigast i samband med bolagets delårsrapport efter andra kvartalet. 12 Geveko I Årsredovisning 2009

17 Affärsmodell, affärsidé, strategiska och finansiella mål Prioriterade områden strategiska och finansiella mål Organisk tillväxt Nya produkter Målmedveten satsning på nya produkter som skapar mervärde för kunderna. Vattenbaserade miljövänliga färger. Utveckling av prefabricerade symboler. Elektroniska vägmarkeringar i vägbanan. Nya marknader Etablering på nya marknader med stor potential för Geveko. Marknader främst i Central- och Östeuropa med hög tillväxt. Förvärvsbaserad tillväxt Tilläggsförvärv Kompletteringsförvärv på marknader där Geveko är etablerad idag och som skapar goda synergier och skalfördelar. Strukturförvärv Förvärv på marknad där Geveko är etablerad eller inte opererar idag och som bidrar till konsolidering av vägmarkeringsbranschen i Europa. Operationell excellens Kostnadseffektiv produktion Utnyttjande av skalfördelar och synergier. Förbättrade processer inom både produktion av material och entreprenad. Samverkan över nationsgränser mellan olika enheter i koncernen. Införande av benchmark och best practice. Införande av gemensamma standards och IT-plattform. Hög servicenivå Decentraliserat och kundnära arbetssätt. Medarbetares kompetensutveckling. Uppföljning prioriterade områden strategiska mål Organisk tillväxt Kraftfulla marknadssatsningar inom området Premark. Ökade volymer och marknadsandelar i Ukraina. Inbrytning på kommunsektorn i Rumänien. Förvärvsbaserad tillväxt Tilläggsförvärv i Norge genom förvärvet av Mestas vägmarkeringsrörelse. Strukturförvärv i Finland genom övertagandet av Destias vägmarkeringsrörelse. Operationell excellens Introduktion av koncerngemensam IT-plattform. Införande av ny funktionell organisation. Beslut om koncentrerad färgproduktion i Norden. Uppföljning finansiella mål Organisk/förvärvsbaserad tillväxt Övergripande mål Avkastning eget kapital, % -15,7-12,5-3,8 14,6 23,1 Soliditet, % 30,0 31,0 37,0 60,2 60,2 Operationella mål Rörelsemarginal, % -2,8 1,7 1,7 3,7 5,1 EBITA, % -0,6 3,3 3,0 5,3 6,3 Operativt arbetande kapital i % av omsättning 26,0 23,1 23,4 21,3 20,8 Rörelsemarginalen under åren har belastats med avskrivningar av förvärvsgoodwill. Exkluderas dessa avskrivningar ökar marginalen 2009 med 2,2%-enheter, vilket återspeglas i EBITA, %. Förvärvsbaserad tillväxt n 2004 Förvärv av NCC:s vägmarkerings rörelse i Polen. n 2005 Förvärv i Tjeckien samt ökat ägande i Rumänien. n 2006 Förvärv av Preformed Markings Ltd, Storbritannien. n 2007 Förvärv i Polen och Slovakien samt ökat ägande i Ungern. n 2008 Förvärv i Norge. n 2009 Förvärv i Finland och ökat ägande i Skottland. Organisk tillväxt n 2005 Etablering i Turkiet. n 2007 Nya marknader i Västeuropa för prefabricerade vägmarkeringssymboler. n 2009 Ökade volymer i Ukraina. Geveko I Årsredovisning

18 Koncernöversikt * Moderbolag Geveko Huvudkontor i Göteborg, Sverige Produktion Entreprenad Materialförsäljning SVERIGE FINLAND RYSSLAND NORGE * DANMARK STORBRITANNIEN NEDER- LÄNDERNA POLEN BELGIEN TYSKLAND UKRAINA TJECKIEN SLOVAKIEN FRANKRIKE SCHWEIZ UNGERN RUMÄNIEN ITALIEN SPANIEN TURKIET 14 Geveko I Årsredovisning 2009

19 Koncernöversikt Koncernöversikt Starka marknadspositioner inger förhoppningar om god tillväxt Verksamhet Geveko är marknadsledare i Europa såväl vad avser tillverkning av horisontella vägmarkeringsprodukter som entreprenadtjänster inom detta område. Verksamheten är organiserad i två affärs områden: Entreprenad och Materialförsäljning och bedrivs i flertalet länder i Europa via dotterbolag, försäljningskontor och filialer. Produktionsanläggningarna ingår i en produktionsenhet med samlat ansvar. Koncernbolagen ägs till 100% förutom bolaget Plastidrum i Rumänien som ägs till 69% och det ungerska bolaget Magyar Plastiroute där Gevekos ägarandel uppgår till 64%. I Turkiet opererar intressebolaget Cleanosol Yol i vilket Gevekos ägarandel är 30%. Affärsområde Entreprenad Geveko bedriver entreprenadverksamhet med hel- och delägda bolag i 11 länder i Europa. Entreprenaduppdragen varierar i omfattning från ettårskontrakt till fleråriga funktionsentreprenader. Organisationsstruktur Kunder är främst vägverk, luftfartsverk och kommuner samt större företag inom vägunderhåll. Affärsområde Entreprenad som är beroende av väderförhållanden i sin verksamhet har låg aktivitet i början och slutet av året och uppvisar därför stor säsongsvariation. Entreprenadverksamheten svarar för cirka 2/3- delar av koncernens omsättning. Affärsområde Materialförsäljning Försäljning av vägmarkeringsmaterial utgörs av termoplastiskt material, vatten- och lösningsmedelsburen färg, 2-komponentprodukter och Premark, prefabricerade termoplastprodukter samt glaspärlor som ingår i vägmarkeringsmaterial. Olikheter vad gäller vägstandard, geografiska förhållanden och appliceringsmetoder i Europa, påverkar valet av vägmarkeringsmaterial. Materialförsäljning sker till länder, alltså även till marknader där Geveko inte är etablerad, såsom Island, de baltiska staterna, Slovenien, Bulgarien och övriga världen. AB GEVEKO Huvudkontor Göteborg, Sverige Omsättning (1 427) mkr Rörelseresultat (24) mkr Antal anställda (832) Verksamhet Tillverkning och försäljning av vägmarkeringsprodukter samt entre - prenadtjänster. Affärsområden Entreprenad och Materialförsäljning. Marknader 97% av omsättningen är hänförlig till Europa. Tyngdpunkten av verksamheten är förlagd till norra, centrala och östra Europa. Kunder Vägverk, luftfartsverk och kommuner, län och större företag i respektive land. AB GEveko Administration/Finans Konkurrenter Största konkurrenter är Swarco, Ennis Andel av affärsområdets omsättning Paint, Saferoad och Eurovia. VÄGMARKERING Andel av koncernens omsättning Produktion Norden, Tyskland och Storbritannien Affärsområde Entreprenad Affärsområde Materialförsäljning Övrigt 4% Materialförsäljning 26% Entreprenad 70% Etableringar Norden, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien, Ungern Storbritannien Marknader Norden, Europa Övriga världen Geveko I Årsredovisning

20 ä Koncernöversikt Värdekedja Total produktion ton Målsättning Cirka 75% av förädlings värdet kommer från entreprenad. Produktion Geveko har produktionsenheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Produktutveckling bedrivs med fokus på miljövänliga vägmarkeringsprodukter och på vägmarkeringars synbarhet i mörker och väta, men också inom området elektroniskt styrda produkter för kommunikation mellan fordon och infrastruktur. Geveko producerar cirka ton vägmarkeringsmaterial per år. Cirka ton används inom egen entreprenadverksamhet. Vägmarkeringsprodukter ska bidra till ökad trafiksäkerhet och uppfylla högt ställda krav på funktion, miljösäkerhet, leveransprecision och teknisk utveckling. Valet av vägmarkeringsmaterial påverkas av de olikheter som förekommer på de olika marknaderna i Europa vad gäller vägstandard, trafikintensitet och geografiska förhållanden. Målsättning att öka andelen entreprenad. ä Egen entreprenad ton Förvärvsstrategi och renodling mot vägmarkeringskoncern Inom området horisontella vägmarkeringar är Geveko den största aktören på den europeiska marknaden. Vägmarkeringsbranschen i Europa är mycket fragmenterad och kännetecknas av många små aktörer som oftast opererar bara på en marknad. Endast en handfull bolag är Pan-europeiska och bedriver verksamhet på flera marknader i Europa. Branschen karaktäriseras av stor överkapacitet, vilket innebär hård priskonkurrens och generellt sett svag lönsamhet. Under flera år har Geveko deltagit i omstruktureringen av vägmarkeringsbranschen bland annat genom förvärv samt sammanslagningar och effektiviseringar av verksamheter. Förvärv Gevekos uppfattning är att branschen måste konsolideras för att de olika aktörerna ska uppnå tillfredsställande lönsamhet. Därigenom kan mer resurser läggas på forskning och utveckling av såväl produkter som appliceringsmetoder till gagn för såväl ökad trafiksäkerhet som effektivare användande av skattemedel. Förändring av upphandlingsmetoder, standardisering samt krav på miljövänligare produkter och maskiner driver utvecklingen i denna riktning. Ett strategiskt viktigt mål för Geveko har varit att dels befästa marknadsledarskapet på den viktiga hemmamarknaden i Norden, dels att etablera ledande positioner på snabbväxande marknader i framförallt centrala och östra Europa, där den årliga tillväxten varit 5-8% under de senaste 5 åren. Genom de etableringar och förvärv som genomförts sedan 2001 har Geveko idag, förutom den starka närvaron i Norden, en heltäckande entreprenadverksamhet från Östersjön i norr till Svarta Havet i söder. Gevekos bolag har marknadsledande positioner i Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien och Ukraina, dvs på marknader med nästan 150 miljoner invånare och med omfattande planer på förbättrad infrastruktur och ökad trafiksäkerhet. I fabrikerna i Sverige, Finland och Tyskland tillverkas vattenbaserad vägmarkeringsfärg, så kallade 2-komponentprodukter och lösningsmedelsbaserade färger. Produktionsvolymen uppgår till cirka ton per år. Termoplastiskt vägmarkeringsmaterial tillverkas i Norge, England, Danmark och Sverige. I Danmark tillverkas dessutom samtliga prefabricerade produkter, Premark. Produktionsvolymen av termoplastmaterial uppgår till cirka ton per år. Omsättning Land Verksamhet förvärvsår, mkr 2004 Danmark Entreprenadbolag 150 Norge inom vägmarkering. Polen Sverige 2005 Tjeckien Vägmarkeringsentreprenad Slovakien Vägmarkeringsentreprenad Polen Vägmarkeringsentreprenad 46 Polen Vägmarkeringsentreprenad 15 Skottland Glaspärltillverkning, 50% 2008 Norge Vägmarkeringsentreprenad 80 Finland Vägmarkeringsentreprenad Skottland Glaspärltillverkning, 50% 16 Geveko I Årsredovisning 2009

INNEHÅLL. Koncernöversikt 1. VD har ordet 2. Aktien och aktieägarna 5. Förvaltning av värdepapper 8. Industrirörelsen 14. Miljö, Hälsa, Säkerhet 22

INNEHÅLL. Koncernöversikt 1. VD har ordet 2. Aktien och aktieägarna 5. Förvaltning av värdepapper 8. Industrirörelsen 14. Miljö, Hälsa, Säkerhet 22 ÅRSREDOVISNING 2001 INNEHÅLL Detta är Geveko Året i sammandrag omslagets insida omslagets insida Koncernöversikt 1 VD har ordet 2 Aktien och aktieägarna 5 Förvaltning av värdepapper 8 Industrirörelsen

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2009

Lindab Årsredovisning 2009 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2009 1959 2009 50 år av förenklat byggande lindab 1959 2009 AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där Lindabs

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag SCA Årsredovisning 2011 Vi gör skillnad i människors vardag Innehåll n Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCA-aktien... 4 Strategi... 6 n Koncernen Verksamhet och struktur... 12 Förvärv, investeringar

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1997 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 VD har ordet... 4 Ekonomisk översikt... 8 NIBE-aktien... 12 Verksamheten Affärsområde NIBE Element...

Läs mer

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Årsredovisning 2012 2012 i sammandrag Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Anticimex avyttrat IRR 24% Kvarvarande innehav

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75 Årsredovisning 2014 Viktiga händelser... 2 Finansiella nyckeltal... 3 Koncernchefens kommentar... 4 Marknadsöversikt... 6 Strategi för lönsam tillväxt... 8 Finansiella mål... 11 Scandi Standard-aktien...

Läs mer

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar

Läs mer

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg Färg Europaskalan 100%gul 90% cyan Årsredovisning 2000 Året i sammandrag, Kort om Scandic II VD-kommentar 2 3 Aktieägarinformation 4 7 STRATEGISK ÖVERSIKT, VARUMÄRKE OCH KUNDRELATIONER 8 15 Vision Affärsidé

Läs mer

22 länder. Online. B2B-informa. dande media. Inledning. Verksamheten

22 länder. Online. B2B-informa. dande media. Inledning. Verksamheten årsredovisning 2000 B2B-informa dande media Online 22 länder Inledning Ekonomisk information....................................3 Bolagsstämma................................................3 Inledning........................................................4

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

SCA Årsredovisning 2007

SCA Årsredovisning 2007 SCA Årsredovisning 2007 sdf asdf jk lsd fo sdf lkj df sdjwer wei sdf l sdfj skj dfop sd lfkj sdlfks jif dslfjk sdfjkas slkdfj dfsoi sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja

Läs mer

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN:

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN: ÅRSREDOVISNING 2013 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer