Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att"

Transkript

1 Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. Årsredovisning 2009

2 Innehåll Koncernen i sammandrag fliken Året i sammandrag 2 Året per kvartal 3 Ordförande har ordet 4 Koncernchefen har ordet 5 Aktien 7 Verksamhet Affärsmodell, affärsidé, strategiska och finansiella mål 11 Koncernöversikt 14 Trafiksäkerhet i Europa 20 Vägmarkeringsmarknaden 23 Tjeckien 28 Affärsområde Entreprenad 31 Affärsområde Materialförsäljning 35 Produktion 39 Produkter och Produktutveckling 42 ITS Intelligenta TransportSystem 45 Medarbetare, Hälsa och Säkerhet 47 Miljö 50 Finansiell information Förvaltningsberättelse 53 Resultaträkning, koncernen 58 Balansräkning, koncernen 59 Kassaflödesanalys, koncernen 60 Förändring eget kapital, koncernen 61 Resultaträkning, moderbolaget 62 Förändring eget kapital, moderbolaget 62 Balansräkning, moderbolaget 63 Kassaflödesanalys, moderbolaget 64 Redovisningsprinciper 65 Noter 71 Förslag till vinstdisposition 84 Revisionsberättelse 85 Bolagsstyrningsrapport 86 Styrelsens rapport om intern kontroll 95 Styrelse och revisorer 96 Koncernledning 98 Övrigt Finansiell riskhantering och känslighetsanalys 100 Fem år i sammandrag 103 Kvartalsöversikt 104 Definitioner 105 Ordlista 106 Information om ny hemsida 107 Historik 108 Adresser 110 Årsstämma 112 Anmälningstalong årsstämma bakre flik Kort om Geveko Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag med starka varumärken och positioner på flertalet marknader. Verksamheten är inriktad på produktion och försäljning av vägmarkeringsprodukter samt entreprenadtjänster. Samverkan över nationsgränser mellan olika enheter i koncernen möjliggör ökad konkurrenskraft, operativ effektivitet och lönsamhet. Geveko erbjuder miljövänliga och innovativa produkter av hög kvalitet med målsättningen att skapa en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos mission och affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. Gevekos B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm AB. Finansiella rapporter Samtliga rapporter publiceras på svenska och engelska. Årsredovisning distribueras i tryckt version till de aktieägare som uttryckligen begärt en sådan. Rapporterna finns tillgängliga på Gevekos hemsida vid publiceringstillfället. Rapporter kan även beställas hos AB Geveko, Box 2137, Göteborg, telefon , fax och e-post, Rapporter för verksamhetsåret 2010 offentliggörs enligt följande: Delårsrapport 3 månader 26 april 2010 Delårsrapport 6 månader 14 juli 2010 Delårsrapport 9 månader 29 oktober 2010 Bokslutskommuniké 2010 Publiceras februari 2011 Årsredovisning 2010 Publiceras april 2011 Omslagsbild Geveko bedriver entreprenadverksamhet med hel- och delägda bolag i 11 länder i Europa. Geveko är marknadsledare i Europa såväl vad avser vägmarkeringsprodukter som entreprenadverksamhet. Bilden visar entreprenaduppdrag i Kungsbacka. Foto: Nils-Olof Sjödén

3 Koncernen i sammandrag Koncernen Gevekos mission är att vara en kompetent partner och ledande aktör i trafiksäkerhetsarbetet. Verksamheten är inriktad på tillverkning och försäljning av vägmarkeringsmaterial samt entreprenadtjänster och är organiserad i två affärsområden; Entreprenad och Materialförsäljning. Vägmarkeringsprodukter och system ska bidra till att förtydliga trafikregler och öka trafikantens säkerhet. Geveko har entreprenadverksamhet i de nordiska länderna, i Polen, Slovakien, Tjeckien, Turkiet, Rumänien, Storbritannien och Ungern samt materialförsäljning till i stort sett samtliga länder i Europa. Produktion Geveko har åtta produktionsenheter belägna i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Utveckling bedrivs med fokus på miljövänliga vägmarkeringsprodukter och på vägmarkeringars synbarhet i mörker och väta. Geveko producerar cirka ton vägmarkeringsmaterial per år, varav cirka ton används inom den egna entreprenadverksamheten. Inom området ITS (Intelligenta Transportsystem) utvecklar Geveko elektroniskt styrda produkter. Tekniken innebär bland annat att vägmarkeringar ska kunna kommunicera med fordon och trafikanter och bidra till att ytterligare förstärka trafiksäkerheten. Affärsområde Entreprenad Geveko bedriver entreprenadverksamhet med hel- och delägda bolag i 11 länder i Europa. Entreprenaduppdragen varierar i omfattning från ettårskontrakt till fleråriga funktionsentreprenader. Kunder är främst vägverk, luftfartsverk och kommuner, men även län samt större företag inom vägunderhåll. Entreprenadverksamheten har på grund av väderförhållanden låg aktivitet i början och slutet av året och uppvisar därför stor säsongsvariation. Entreprenadverksamheten svarar för cirka 75% av koncernens omsättning. Affärsområde Materialförsäljning Försäljning av vägmarkeringsmaterial utgörs av termoplastiskt material, vattenoch lösningsmedelsburen färg, 2-komponentprodukter och Premark, prefabricerade termoplastprodukter samt glaspärlor som ingår i vägmarkeringsmaterial. Olikheter vad gäller vägstandard, geografiska förhållanden och appliceringsmetoder i Europa, påverkar valet av vägmarkeringsmaterial. Materialförsäljning sker till länder, även till marknader i Europa där Geveko idag inte är etablerad, såsom Island, de baltiska staterna, Slovenien och Bulgarien och länder i övriga världen.

4 Utveckling Mkr Nettoomsättning Omsättningen ökade med 0,5% och uppgick till mkr. Vägmarkeringsmarknaden kännetecknades av stabil utveckling på de flesta marknaderna i Europa, där satsningar på infrastruktur och ökat vägunderhåll ökade efterfrågan på Gevekos produkter. På några marknader, däribland Ryssland, Polen, Baltikum och Ungern, föll efterfrågan dramatiskt under 2009, vilket inte uppvägdes av den goda utvecklingen på övriga marknader. Gevekos rörelseresultat försämrades och uppgick till -40 mkr. 0 Andel av affärsområdets omsättning Mkr Andel producerat material Glaspärlor 11% Vattenbaserad färg/2-komponentprodukter 16% Premark 16% Andel av affärsområdets omsättning Termoplast 57% Produktion Under 2009 uppgick produktionen av termoplastiska produkter inklusive Premark till ton medan produktion av färg och 2-komponentprodukter uppgick till ton. Marknadsacceptansen för miljövänliga vattenbaserade färger är stor i norra Europa, medan införandet av dessa produkter går långsamt i Central- och Östeuropa Under beslutades att flytta färgtillverkningen i Göteborg till produktionsenheten i Kristianstad. Omsättning andel av koncernen Andel av affärsområdets omsättning Entreprenad 70% Affärsområde Entreprenad Efterfrågan på entreprenadtjänster var god i hela Europa under 2009 med undantag för Polen och Ungern. På de nordiska marknaderna stärkte Gevekos bolag sina positioner i framförallt Finland och Danmark, medan ny konkurrenssituation i Norge medförde minskade volymer. I Polen och Ungern minskade omsättningen med 50% repektive 25%. Minskningen i Ungern var väntad varvid anpassning av produktionskapacitet kunde ske tidigt och förluster undvikas, vilket inte blev fallet i Polen där rörelseresultat inklusive nedskrivningar och strukturkostnader uppgick till -61 mkr. Omsättning andel av koncernen Materialförsäljning 26% Affärsområde Materialförsäljning Efterfrågan på vägmarkeringsmaterial i Europa under 2009 liknade i stor utsträckning utvecklingen inom Entreprenad. För Gevekos materialförsäljning innebar 2009 stark ökning på marknaderna i Tyskland, Frankrike, Belgien, Holland, Danmark och Ukraina, medan Polen och Ryssland utvecklades negativt. Försäljningen av prefabricerade termoplastprodukter, Premark, ökade med 12% under 2009.

5 Gevekos affärsmodell bygger på marknadsledande positioner på prioriterade marknader i Europa och är inriktad på produktion och försäljning av högkvalitativa, miljövänliga vägmarkeringsprodukter samt entreprenadverksamhet. Geveko I Årsredovisning

6 Året i sammandrag % Nettoomsättning Mkr Rörelseresultat/Rörelsemarginal Mkr % Rörelseresultat Rörelsemarginal Nettoomsättning/EBITA Mkr Nettoomsättning EBITA Operativt kapital/avkastning Mkr Operativt kapital Avkastning operativt kapital % % Mkr Året i sammandrag Nettoomsättning ökade med 0,5% och uppgick till 1 435,0 (1 427,5) mkr. Rörelseresultatet uppgick till -40,0 (24,3) mkr. Rörelseresultatet har belastats med nedskrivningar och förluster i den polska verksamheten med -61 mkr. Som ett led i Gevekos strategi att renodla och koncentrera verksamheten till Vägmarkeringar avyttrades verksamheterna Rostskydd och Märkspray. För att ytterligare koncentrera affärsverksamheten mot ökad effektivitet och förbättrad lönsamhet infördes 2009 en ny organisationsstruktur med en indelning av Mkr % verksamheten i två affärsområden: Entreprenad och Materialförsäljning Vägmarkeringsmarknaden 60 6kännetecknades under 2009 av stabil utveckling i västra Europa där satsningar på infrastruktur och ökat vägunderhåll ökade efterfrågan på Gevekos produkter. 4 Såväl entreprenadverksamhet som materialförsälj ning utvecklades i stort sett som planerat. I östra Europa var bilden mer splittrad och 15 kännetecknades av kraftiga 2 upp- och nedgångar i både volym och resultat Rörelseresultat Förslag om nyemssion Rörelsemarginal För att stärka Gevekos långsiktiga finansiella ställning och flexibilitet föreslår styrelsen genomförande av en nyemission om cirka 160 mkr. Nyemissionen är till fullo garanterad genom teckningsåtaganden och garantier från Gevekos huvudägare, institutionella ägare samt ett antal externa parter. Mkr % Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret Nyckeltal Mkr Nettoomsättning Resultat efter skatt EBITA, % -57,0-53,6-24,6 116,3 Avkastning eget kapital, % -15,7-12,5-3,8 14,6 Kassaflöde -66,8 3,7-31,1 38,9 Nettoomsättning 1 435, , , ,0 Mkr % 800 Rörelseresultat 1) 10-40,0 24,3 18,6 38,6 Rörelsemarginal, % -2,8 1,7 1,7 3,7 600 EBITA 8-8,4 46,4 32,3 54,3 EBITA, % 6-0,6 3,3 3,0 5,3 400 Avkastning operativt kapital, % 4-4,9 3,3 6,8 6,9 200 Aktiedata 2 Resultat 0 efter skatt, kr per 0aktie -14:15-12:95-4:85 28:20 Kassaflöde, kr per 2007 aktie :80 0:85-7:40 9:20 Aktiekurs, Operativt kr per kapital aktie Avkastning Antal operativt anställda kapital 64: : : : ) Fr o m 2007 ingår moderbolagets indirekta kostnader i rörelseresultatet. 2 Geveko I Årsredovisning 2009

7 Året per kvartal Året per kvartal 1 Första kvartalet - Ytterligare renodling mot vägmarkeringar Säsongsmässigt redovisas betydande underskott under årets första kvartal. Vägmarkeringsverksamheten i centrala och norra Europa är mycket säsongsmässig och inleds först under andra kvartalet. Cirka 7-8% av årsomsättningen är därför normalt hänförlig till årets första kvartal. Nettoomsättningen uppgick till 115,2 (124,7) mkr. Rörelseresultatet blev -107,4 (-81,8) mkr. Resultatförsämringen jämfört med föregående år orsakas av att ökad entreprenadverksamhet förstärker effekterna av rörelsens säsongsmässighet. 2 Andra kvartalet - Starkt förbättrat resultat och god orderingång Rörelseresultatet förbättrades med 64% jämfört med föregående år och uppgick till 74,9 (45,7) mkr. Verksamheterna Rostskydd och Märkspray avyttrades under våren liksom kvarvarande innehav i moderbolagets Aktieportfölj. Avyttringarna är ett led i Gevekos strategi att renodla och koncentrera verksamheten till horisontella vägmarkeringar. Kapitalbindningen vid periodens utgång blev högre än normalt beroende på sena betalningar från kommuner och nationella vägverk i östra Europa. För att bättre kunna tillvarata samordningsvinster inom koncernen infördes en ny organisation. Verksamheten bedrivs från och med den 1 maj 2009 i två affärsområden: Entreprenad och Materialförsäljning. 3 Tredje kvartalet Generellt god marknadsutveckling i västra Europa, men fortsatt finansiell oro i Central- och Östeuropa Nettoomsättningen minskade med 5,6% och uppgick till 503,2 (532,8) mkr. Rörelseresultatet försämrades jämfört med föregående år och uppgick till 47,7 (73,9) mkr. Resultatminskningen beror på snabbt försämrade marknadsförutsättningar för materialförsäljning i Ryssland samt entreprenadverksamhet i Polen och Ungern. 4 Fjärde kvartalet Störningar i polska verksamheten påverkade resultatet mycket negativt Nettoomsättningen uppgick till 306,4 (336,7) mkr. Rörelseresultatet uppgick till -55,2 (-13,5) mkr och har belastats med engångskostnader om 40 mkr vilka i huvudsak avser neddragning och anpassning av entreprenadverksamheten i Polen. Övriga marknader utvecklades tillfredsställande under fjärde kvartalet. Den höga kapitalbindningen till följd av sena betalningar från offentliga kunder i östra Europa har förbättrats något mot slutet av året, men är fortfarande på en besvärande hög nivå. Geveko I Årsredovisning

8 Ordförande har ordet Ordförande har ordet 2009 blev ett år med några större besvikelser, men också ett år då arbetet med att skapa en fokuserad och samordnad vägmarkeringsrörelse drivits systematiskt framåt, dock utan att få tillräcklig effekt beträffande lönsamhet och kapitalbindning. Den största besvikelsen är det misslyckade övertagandet av förvärvade entreprenadbolag i Polen. Planerade positiva intäkter byttes mot stora förluster. Misslyckandet får delvis hänföras till en mindre framgångsrik hantering av integrationsprocessen, men är också i hög grad hänförlig till oegentligheter av tidigare ägare. En kännbar förlust var också att den under 2008 betydande exporten av vägmarkeringsfärg och termoplastmaterial till Ryssland i stort sett helt avstannade under Våra nationella uppdragsgivare, speciellt i Central- och Östeuropa, har tyvärr under 2009 haft svårigheter att fullfölja sina betalningsåtaganden. Detta har inneburit att kapitalbindningen under året varit onormalt hög, vilket påverkat vårt kassaflöde negativt. Å andra sidan är Gevekos löpande investeringsbehov cirka hälften av våra avskrivningar, vilket bidragit positivt till kassaflödet, men påverkar naturligtvis det redovisade resultatet negativt. De förhållandevis höga avskrivningarna beror bland annat på att utgifterna för tidigare förvärv till övervägande del hänförts till anläggningstillgångar, vilka i motsats till goodwill skrivs av löpande. För att få mer fokus på vår affärsverksamhet och skapa en grund för ökad effektivitet och förbättrad lönsamhet genomfördes under 2009 en organisa tionsförändring. Verksamheten bedrivs nu i en operativ och samordnad organisationsmodell uppdelad i två affärsområden; Entreprenad och Materialförsäljning. Det är glädjande att vår entreprenadverksamhet har starka marknadsledande positioner i samtliga nordiska länder utom Island samt i Tjeckien, Slovakien, Ungern och Rumänien. Positivt under 2009 var att flera länder i Västeuropa beslutade om ökade infrastruktursatsningar och anslag till vägunderhåll, vilket är till stor fördel för Gevekos verksamhet blir ett år då bolaget behöver konsolidera sina positioner för att förbättra både lönsamhet och kapitalanvändning. Vi har kunniga, erfarna och engagerade medarbetare. Nu gäller det att deras kompetens och kapacitet kan komma Geveko tillgodo genom att med skicklighet balansera mellan behovet av lokala initiativ och lokal entreprenörsanda och en samordnad ledningsfunktion. Under 2010 lämnar både jag och VD Hans Ljungkvist våra befattningar. Jag slutar vid årsstämman och Hans Ljungkvist senare under Hans Ljungkvist började som ordförande och anställdes 2001 som verkställande direktör för att leda investmentbolaget Geveko, ett arbete som han genomfört på ett mycket framgångsrikt sätt. Vi är tacksamma för Hans Ljungkvists insatser för Geveko och att han stått till förfogande för behövlig kontinuitet vid övergången till ett renodlat och fokuserat industribolag. Trots svag lönsamhetsutveckling är jag dock tillfredsställd med att vi kraftfullt påbörjat arbetet med att skapa ett samordnat nord- och centraleuropeiskt vägmarkeringsföretag med ambitionen att vidareutvecklas inom trafiksäkerhetssektorn. Göteborg i mars 2010 Ove Mattsson Styrelseordförande 4 Geveko I Årsredovisning 2009

9 Koncernchefen har ordet Koncernchefen har ordet Strategi för marknadsledarskap Gevekos övergripande strategiska målsättning är att befästa och stärka marknadsledarskapet inom vägmarkeringar i Europa samt att vara pådrivande i branschens nödvändiga omstrukturering. Under de senaste 3-5 åren har vi fokuserat på att stärka positionen på den viktiga nordiska hemmamarknaden och samtidigt nå marknadsledande positioner på snabbväxande marknader i Central- och Östeuropa. Detta är nu i huvudsak uppnått genom det 10-tal förvärv som genomförts sedan Geveko har idag en heltäckande entreprenad rörelse från Norden i norr till Svarta Havet i söder. Det finns ingen annan aktör i branschen som har Gevekos bredd och täckning, såväl inom produktledet som geografiskt. Våra etableringar i Central europa är noga utvalda och ligger strategiskt placerade där dagens stora infrastrukturprojekt lägger grunden för betydande framtida växande vägmarkeringsmarknad. Koncernen går nu in i ett annat utvecklingsskede där fokus kommer att flyttas från förvärvstillväxt till konsolidering av uppnådda positioner. Nya verksam heter ska samordnas i den under 2009 fastställda affärs- och marknadsorienterade organisationsstrukturen. Vi ska offensivt utnyttja våra uppnådda positioner som distributionskanal för koncernens produktsortiment, t ex prefabricerade symboler och miljövänliga produkter. Därigenom kan ytterligare skalfördelar och synergier tillvaratas. Upp- och nedgångar 2009 Under 2009 var efterfrågan på Gevekos produkter och entreprenadtjänster stabil på de flesta marknaderna i västra Europa. Satsningar på infrastruktur och ökat vägunderhåll är de främsta drivkrafterna bakom utvecklingen. Utvecklingen i Östeuropa var däremot mer splittrad och karaktäriserades av kraftiga upp- och nedgångar såväl avseende volym som resultat. Av rörelseresultatet på -40 mkr är -70 mkr hänförligt till materialförsäljning i Ryssland och entreprenad i Polen. Båda marknaderna har kännetecknats av drastiska nedgångar, bland annat för orsakade av minskade budgetanslag från staten. Förlusten 2009 hade sannolikt blivit lägre om vi haft bättre beredskap och förmåga att hantera de snabbt ändrade förutsättningarna på dessa marknader. Däremot har flera marknader redovisat mycket god omsättningsoch resultattillväxt Koncernens operativa kassaflöde förbättrades och uppgick till +40 mkr. Entreprenadverksamheterna i Norden utvecklades i stort sett som planerat. I Norge skärptes konkurrensen, då en tidigare mindre aktör vann flera större upphandlingar. Anpassningar av produktionskapaciteten till en något lägre volym har genomförts under året. Den danska entreprenadrörelsen återhämtade sig både omsättnings- och resultatmässigt efter den nedgång som följde på 2007 års kommunreform. De engelska och svenska verksamheterna utvecklades i nivå med föregående år. I östra Europa utvecklades den rumänska entreprenadrörelsen starkt under året. Inbrytning på kommunsektorn och deltagande i flera infrastrukturprojekt ligger bakom ökningen. Det ungerska vägverket tvingades till mycket drastiska nedskärningar av vägunderhåll inför 2009 till följd av svaga statsfinanser. Omsättningen i Gevekos ungerska bolag minskade med 25%, men redovisade trots det positivt resultat. Geveko I Årsredovisning

10 Koncernchefen har ordet Verksamheten i den polska entreprenadrörelsen utvecklades mycket negativt. Cleanosol Polska drabbades särskilt hårt av nedgången på den polska marknaden och minskade omsättningen med nästan 50%. Anpassning av kostnader har skett löpande under året i takt med minskade volymer. Rörelseresultatet i den polska entreprenadverksamheten uppgick till -61 mkr, varav 30 mkr avser nedskrivningar av immateriella tillgångar och strukturkostnader. Produktions kapaciteten är nu anpassad till den volym som uppnåddes 2009 och ny ledning har utsetts för den polska verksamheten. Polen är en av Europas mest intressanta marknader med potential för tillväxt, där endast en mindre del av alla beslutade infrastrukturprojekt hittills genomförts. Materialförsäljningen har utvecklats väl på i stort sett samtliga marknader i västra Europa. Statliga stimulanser för ökat vägunderhåll är bakomliggande drivkraft för marknadstillväxten. I östra Europa minskade efterfrågan kraftigt i Ryssland, Baltikum och Ungern. Materialförsäljningen i Ukraina visade kraftig tillväxt för tredje året i följd. Resultatförbättringsprogram Den affärsorienterade organisationen som infördes under 2009 har inneburit nya möjligheter att förbättra samordning och därmed öka effektiviteten inom koncernen. Ett första resultatförbättringsprogram för 2010 och 2011 har utarbetats och är under genomförande. Resultateffekterna under innevarande år är beräknade till cirka 60 mkr med en helårseffekt om cirka 80 mkr. Nyemission I anslutning till övergången från investmentbolag till rörelsedrivande industrikoncern genomfördes en större aktie utdelning om 363 mkr eller 86 kr per aktie. Till grund för denna låg beräkningar om framtida kapitalbehov baserat på gällande affärsplan. Omsättningstillväxten i östra Europa har bundit mer rörelsekapital än förväntat samtidigt som det tagit längre tid att nå samordningsvinster, vilket medfört att den finansiella handlingsfriheten begränsats. Styrelsen har därför föreslagit att en nyemission om cirka 160 mkr ska genomföras under inledningen av Nyemissionen skapar den finansiella styrka och flexibilitet som krävs för att fortsätta genomförandet av Gevekos strategiska plan och samtidigt tillvarata nya affärsmöjligheter. En stark finansiell position ger oss möjlighet att ytterligare befästa och stärka positionen som Europas ledande företag inom vägmarkeringar möjligheter och hot För 2010 ser vi både möjligheter och hot. Satsningar på infrastruktur och ökat vägunderhåll på flera marknader i västra Europa som inleddes under 2009 kommer att ha positiv påverkan också på Vi lyckades tillvarata flera av dessa möjligheter under föregående år och avser att göra detsamma under På marknaderna i östra Europa är bilden samma som inför 2009, dvs splittrad med skiftande negativa och positiva prognoser. Hotet utgörs av svaga statsfinanser som tvingar länder till sparåtgärder. På den positiva sidan finns beslutade och finansierade stora infrastrukturprojekt som på flera håll fortfarande befinner sig i ett förberedande skede. Dessutom finns ett stort behov av ökad trafiksäkerhet till följd av en stark ökning av antalet fordon på vägarna. Varmt tack till aktieägare, affärspartners och medarbetare Mina tio år i Geveko har präglats av stora och spännande utmaningar och möten med många engagerade människor från olika kulturer. Med detta mitt sista VD-ord vill jag framföra ett varmt tack till aktieägare och affärspartners, så även till alla medarbetare som med stor entusiasm och lojalitet bidragit till koncernens utveckling. Ett särskilt tack vill jag framföra till Gevekos avgående ordförande Ove Mattsson som med sitt pådrivande och samtidigt stödjande engagemang varit en katalysator för mig och vår organisation. Göteborg i mars 2010 Hans Ljungkvist VD och Koncernchef 6 Geveko I Årsredovisning 2009

11 Aktien och aktieägarna Aktien och aktieägarna Geveko ändrade inriktning från investmentbolag till rörelsedrivande industrikoncern 2007, vilket har medfört att Geveko-aktien värderas mer utifrån rörelsens förmåga att skapa resultat än substansvärdets utveckling och utdelningskapacitet. Det är Gevekos ambition att aktien ska uppfattas som ett attraktivt placeringsalternativ för privatpersoner och institutionella placerare. Noteringsplats Gevekos B-aktie registrerades 1983 vid Stockholmsbörsen (A-listan) blev aktien noterad på O-listan. Gevekoaktien är sedan 2006 noterad på Nordiska listan, Small Cap. Gevekos B-aktie har kodbeteckningen GVKO B. Aktiestruktur Vid utgången av 2009 uppgick antalet aktier till , varav A- aktier och B-aktier. Varje A- aktie motsvarar 1 röst och varje B-aktie 1/10 röst. Aktieägare Enligt Euroclear Sweden AB:s ägarförteckning uppgick antalet aktieägare den 31 december 2009 till (3 252). Institutionella ägare minskade under året från 55% till 51% av kapitalet och från 63% till 61% av rösterna. Ägare registrerade i utlandet svarade för 16,3% av kapitalet respektive 6,4% av rösterna, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Avtal mellan A-aktieägare Mellan A-aktieägare som tillsammans förfogar över mer än 50% av röstetalet, finns konsortialavtal. Teckningsoptioner På årsstämman 2009 beslutades om ett aktierelaterat optionsprogram riktat till cirka 20 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Erbjudandet omfattade högst teckningsoptioner med en löptid från 2 maj 2011 till 15 maj Teckningsoptionerna förvärvades av deltagarna i programmet till marknadspris. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i bolaget för 77 kr. Teckningsoptionsprogrammet omfattade mellan och optioner per person i garanterad tilldelning. 82% av de personer som erbjöds köpa optioner deltog i programmet. Kursutveckling och omsättning Kursen för Geveko-aktien uppgick den 31 december 2009 till 64:25 (68:-) kr. Under året var högsta noterade betalkurs 79:75 kr och den lägsta 56 kr. Under året omsattes aktier för 113,6 (76,8) mkr med en genomsnittlig dagsomsättning om 452 (292) tkr. Omsättningshastigheten uppgick till 48 (24) % och avslut gjordes 97 (93) % av samtliga börsdagar. Totalavkastning Geveko B-aktiens avkastning inklusive utdelning uppgick till -2,5% att jämföras med SIX Return Index 52,5%. Under femårsperioden har Gevekos genomsnittliga totalavkastning uppgått till -2,3% per år. Motsvarande siffra för SIX Return Index är 14,2% per år. Utdelningspolicy Gevekos utdelningspolicy anpassades 2008 till bolagets förändrade inriktning från investmentbolag till rörelsedrivande. Utdelningspolicyn innebär att ordinarie utdelning ska uppgå till cirka 50% av resultatet efter skatt. Utdelning I april 2009 utdelades 2 kr per aktie som utdelning för verksamhetsåret För verksamhetsåret 2009 föreslår styrelsen att ingen utdelning ska utgå. Nyemission Under april månad 2010 kommer en garanterad nyemission om cirka160 mkr med företrädesrätt för Gevekos aktieägare att genomföras. Nyemissionen är till 100% garanterad genom teckningsåtaganden och garantier från Gevekos huvudägare, institutionella ägare samt ett antal externa garanter. Nyemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma den 31 mars 2010 och givet sådant godkännande avses teckningstiden löpa från 12 april till och med 28 april Villkoren för nyemissionen meddelas den 29 mars Aktieägarinformation Geveko eftersträvar att löpande lämna utförlig och snabb information till aktieägare och aktiemarknad om företagets utveckling och finansiella ställning. Den externa informationsgivningen består bland annat av kontinuerlig rapporteringen dvs bokslutskommuniké, årsredovisning, delårsrapporter och beslut på årsstämma. Gevekos publicering av rapporter och pressmeddelanden distribueras via företaget Hugin-online och finns tillgängliga på Gevekos hemsida, vid publiceringstillfället. På Gevekos och Huginonlines hemsida finns möjlighet för aktieägare och övriga intressenter att prenumerera på information. Geveko I Årsredovisning

12 Aktien och aktieägarna Distributionspolicy Samtliga rapporter publiceras på svenska och engelska. Årsredovisning distribueras i tryckt version till de aktie ägare som uttryckligen begärt en sådan. Rapporterna kan även beställas per post: AB Geveko, Box 2137, Göteborg, telefon , fax eller e-post Företagspresentationer Geveko presenterade verksamheten under året vid Finansanalytikerträffar samt vid ett flertal arrangemang anordnade av lokala Aktiesparföreningar. Analyser av Geveko Geveko har under 2009 följts av det oberoende analysföretaget Redeye och dess aktieanalytiker Henrik Alveskog. Ägarstruktur största ägare 31 december 2009, röstsorterade Antal Antal Kapital, Röster, Största ägarna A-aktier B-aktier % % Gunnar och Märtha Bergendahls Stiftelse ,3 32,7 Stiftelsen Bergendala ,6 15,1 Ergel, Jarl ,4 3,8 Dunberger, Klas m familj ,2 2,2 Ergel, Magnus ,7 2,2 Dunberger, Marie ,8 2,0 Dunberger, Ulf ,6 2,0 Ergel, Gunilla m familj ,2 2,0 Kamprad, Ingvar ,0 2,0 Bergendahl, David ,5 1,7 Mellon AAM Omnibus Fond, USA ,7 1,5 Länsförsäkringar Småbolagsfond ,5 1,4 Bergendahl, Henrik ,4 1,4 Lewerth, Lars ,0 1,2 Mattsson, Anders ,3 1,1 Försäkrings AB Avanza Pension ,7 1,1 Mattsson, Claes-Göran ,2 0,9 Svenska Handelsbanken S.A ,7 0,7 Luxemburg Övriga ,2 25,0 Totalt ,0 100,0 Största utländska aktieägarna 31 december 2009 Antal Kapital, Röster, Aktieägare aktier % % Kamprad, Ingvar, Schweiz ,0 2,0 Mellon AAM Omnibus Fond, USA ,7 1,5 CBNY-DFA International, USA ,9 0,3 CBLDN-Dalepole, Cypern ,6 0,3 Altraplan Bermuda Ltd, Bermuda ,6 0,2 ABN Amro Bank, Schweiz ,5 0,2 Handelsbanken Life & Pension, Irland ,4 0,2 BGL BNP Paribas, Luxemburg ,4 0,1 Totalt ,1 4,8 Aktieägare i storleksklasser 31 december 2009 Antal Antal Antal Kapital, Röster, Storleksklass ägare A-aktier B-aktier % % ,8 4, ,7 3, ,9 7, ,4 4, ,9 4, ,5 2, ,8 72,7 Totalt ,0 100,0 8 Geveko I Årsredovisning 2009

13 Aktien och aktieägarna Antal aktieägare 31 december 2009 per geografiskt område Antal Kapital, Röster Geografiskt område aktier % % Sverige ,9 83,7 Övriga Norden 20 0,6 0,3 Övriga Europa (exkl Sverige och övriga Norden) 74 2,0 9,7 USA 9 0,2 4,9 Övriga världen 11 0,3 1,4 Totalt ,0 100,0 Geografisk aktieägarfördelning de största länderna 2009 Länder Procent Sverige 83,7 Schweiz 6,0 USA 5,0 Irland 1,2 Cypern 0,7 Luxemburg 0,6 Bermuda 0,6 Övriga 2,2 Totalt Andel av affärsområdets omsättning 100,0 Ägarkategorier 31 december (Innehav %) Ägarkategorier Finansiella företag 3,6 4,4 6,9 10,2 Statliga och kommunala bolag 1,9 1,8 0,5 0,3 Intresseorganisationer, stiftelser och liknande 18,7 19,2 19,2 18,9 Övriga svenska juridiska ägare 8,0 7,7 8,1 11,6 Utlandsboende ägare 25,0 26,8 25,9 16,2 Svenska fysiska ägare 42,8 40,1 39,4 42,8 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 Ägarkategorier Svenska fysiska ägare 42,8% Finansiella företag 10,2% Stat och Kommun 0,3% Intresseorganisationer och stiftelser 18,9% Övriga svenska juridiska ägare 11,6% Utlandsboende ägare 16,2% Antal aktieägare 31 december , Juridiska fysiska personer Juridiska fysiska personer Fysiska ägare varav Sverigeboende Juridiska ägare varav Sverigeboende Totalt antal aktieägare Åldersfördelning svenska aktieägare Antal Innehav, Ålder aktieägare % , , , , ,9 Totalt ,8 Källa samtliga tabeller: Euro clear Sweden AB, direkt- och förvaltarregistrerade innehav. Geveko I Årsredovisning

14 Aktien och aktieägarna Aktiedata Börsvärde, mkr Geveko, B Aktiekurs 30 december, kr/aktie 64:25 68:- 125:50 218:- 209:- Högsta/lägsta aktiekurs, kr/aktie 79:75/56 135/55 323/ / /170 Resultat per aktie, kr 1) -14:15-12:95-4:85 28:20 37:70 Kassaflöde per aktie, kr 1) -15:80 0:85-7:40 9:20 17:- Utdelning per aktie, kr 2) 0:- 2:- 6:- 11:- 11:- Direktavkastning, % 0,0 2,9 4,8 5,0 5,3 Aktiens avkastning, % 3) -2, SIX Return Index, % Genomsnittlig omsättning per börsdag, tkr Genomsnittligt värde per avslut, tkr Andel börsdagar med avslut, % Andel av antal aktier som omsatts, % Antal aktieägare Antal aktier vid årets slut ) Antal aktier före och efter utspädning. Aktiekursen understiger teckningskursen på optionerna på balansdagen, varför ingen utspädningseffekt beräknats. Koncernen har utestående teckningsoptioner men inga utestående konverteringslån. 2) Föreslagen utdelning för 2009, 0 kr per aktie. 3) Kursförändring under året plus betald utdelning i förhållande till kursen vid årets ingång. Geveko-aktien inkl. utdelning jämförd med Six Return Geveko Index Totalavkastning B Aktien (inkl. utdelning) SIX Return Index Omsatt antal aktier tal Geveko-aktien jämförd med OMX Stockholm Geveko 5år Price Index 1/ / B Aktien OMX Stockholm_PI NASDAQ OMX Utdelning till aktieägarna NASDAQ OMX Geveko-aktien jämförd med OMX Stockholm Geveko 1år Price Index 1/ / Utdelning till aktieägare B Aktie OMX Stockholm_PI Kr % JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN NASDAQ OMX Utdelning inkl. bonus Direktavkastning, % 10 Geveko I Årsredovisning 2009

15 Affärsmodell, affärsidé, strategiska och finansiella mål Affärsmodell, affärsidé, strategiska och finansiella mål Affärsidé Gevekos affärsidé är att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa genom att erbjuda vägmarkeringsprodukter och entreprenadtjänster och därmed bidra till en säker trafikmiljö. Affärsmodell Gevekos affärsmodell bygger på marknadsledande positioner på prioriterade marknader i Europa och är inriktad på produktion och försäljning av högkvalitativa, miljövänliga vägmarkeringsprodukter samt entreprenadverksamhet. Genom samverkan över nationsgränser mellan olika enheter i koncernen skapas såväl operativa som finansiella synergier och skalfördelar. Affärsmodellen bygger på nära samarbete med kunder och myndigheter, vilket ger värdefull kunskap i utvecklingsarbetet och ökar möjligheten att skapa mervärde för kunden. Ambitionen är att stärka positionen på de europeiska marknaderna genom både organisk tillväxt och förvärv. På de marknader där etablering skett genom förvärv under senare år ska Gevekos produkter introduceras successivt och bidra till ökad konkurrenskraft. Utveckling av nya miljövänliga produkter inriktade mot ökad kvalitet och mervärde för kunderna utgör grunden för den organiska tllväxten. Gevekos entreprenadverksamhet är också distributionskanal för nya produkter. Affärsmodellen ska stödja Gevekos affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa med målsättningen att skapa en säker trafikmiljö. Strategiska mål Befästa och stärka positionen som Europas ledande företag inom området Vägmarkeringar. Uppnå marknadsledande positioner på prioriterade marknader. Vara pådrivande i strukturförändring av vägmarkeringsbranschen. Vara pådrivande i användandet av miljövänliga produkter. Utveckla produkter som leder till konkurrentförsprång och förbättrad lönsamhet. Värdesätta, stimulera och utveckla medarbetare. Gevekos mål är att befästa och stärka marknadsledarskapet i Europa genom såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt. Målsättningen är att uppnå marknadsledande positioner på samtliga prioriterade marknader. Geveko går nu in i en fas där nya enheter ska integreras fullt ut i koncernen samtidigt som synergier och skalfördelar ska säkerställas. Lönsamheten ska förbättras och ligga stabilt på en högre nivå än dagens, innan en ny expansion baserat på förvärv inleds igen. Under de senaste åren har ett flertal förvärv genomförts på strategiskt viktiga marknader för Geveko. Genom dessa förvärv har konkurrenskraften stärkts på den viktiga nordiska hemmamarknaden samtidigt som ledande positioner kunnat uppnås på snabbväxande marknader i Central- och Östeuropa. Den europeiska branschen för vägmarkeringar är mycket fragmenterad och kännetecknas av ett stort antal nationella och lokala företag som i huvudsak endast opererar på sina respektive hemmamarknader. Strategiska mål affärsområden Affärsområde Entreprenad Försvara marknadsledande positioner. Etablera ledande positioner på snabb växande marknader i Centraloch Öst europa. Verka för att funktion och kvalitet prioriteras i myndigheternas upphandlingar. Behålla hög servicenivå. Affärsområde Materialförsäljning Erbjuda ett komplett produktprogram. Tillgodose kundernas individuella krav. Verka för ett kundnära samarbete. Erbjuda miljövänliga produkter med hög kvalitet. Geveko I Årsredovisning

16 Affärsmodell, affärsidé, strategiska och finansiella mål Geveko bedömer att det finns stora möjligheter att genom ökad grad av industrialisering och konsolidering förbättra branschens lönsamhet. Geveko ska vara pådrivande i den utvecklingen. Målmedveten utveckling av nya produkter och produktsystem ska leda till konkurrentförsprång, högre förädlingsvärde och förbättrad lönsamhet. Motvierade medarbetare skapas till stor del av ett tydligt och öppet ledarskap. Genom att värdesätta, stimulera och utveckla medarbetare skapas goda förutsättningar att omsätta kompetens till värden för företaget. Finansiella mål Avkastningen på eget kapital ska uppgå till lägst 13% per år. Rörelsemarginalen ska uppgå till 8%. Avkastning på operativt kapital ska uppgå till 14%. Soliditeten ska inte understiga 35% vid årsskiftet. Koncernens övergripande målsättning är att avkastningen på eget kapital ska uppgå till lägst 13% per år. Geveko har fastställt en affärsplan för koncernens operationella verksamhet för perioden Målsättningen är att uppnå en rörelsemarginal om 8%. I den interna styrningen av koncernen är målsättningen att avkastning på operativt kapital ska uppgå till 14%. Samtidigt ska kapitalbindningen uttryckt i operativt arbetande kapital minskas från nuvarande cirka 23% till maximalt 15% av omsättningen. Prognos Verksamheten inom Vägmarkeringar är starkt säsongsmässig med tonvikten förlagd till andra och tredje kvartalet. En stor del av volymerna i vägmarkeringsbranschen avgörs genom upphand lingar som äger rum under första halvåret. Säsongsmässigheten inne bär således att Gevekos huvudsakliga resultat genereras under det andra halvåret. Geveko anger därför ingen resultatprognos för helåret förrän tidigast i samband med bolagets delårsrapport efter andra kvartalet. 12 Geveko I Årsredovisning 2009

17 Affärsmodell, affärsidé, strategiska och finansiella mål Prioriterade områden strategiska och finansiella mål Organisk tillväxt Nya produkter Målmedveten satsning på nya produkter som skapar mervärde för kunderna. Vattenbaserade miljövänliga färger. Utveckling av prefabricerade symboler. Elektroniska vägmarkeringar i vägbanan. Nya marknader Etablering på nya marknader med stor potential för Geveko. Marknader främst i Central- och Östeuropa med hög tillväxt. Förvärvsbaserad tillväxt Tilläggsförvärv Kompletteringsförvärv på marknader där Geveko är etablerad idag och som skapar goda synergier och skalfördelar. Strukturförvärv Förvärv på marknad där Geveko är etablerad eller inte opererar idag och som bidrar till konsolidering av vägmarkeringsbranschen i Europa. Operationell excellens Kostnadseffektiv produktion Utnyttjande av skalfördelar och synergier. Förbättrade processer inom både produktion av material och entreprenad. Samverkan över nationsgränser mellan olika enheter i koncernen. Införande av benchmark och best practice. Införande av gemensamma standards och IT-plattform. Hög servicenivå Decentraliserat och kundnära arbetssätt. Medarbetares kompetensutveckling. Uppföljning prioriterade områden strategiska mål Organisk tillväxt Kraftfulla marknadssatsningar inom området Premark. Ökade volymer och marknadsandelar i Ukraina. Inbrytning på kommunsektorn i Rumänien. Förvärvsbaserad tillväxt Tilläggsförvärv i Norge genom förvärvet av Mestas vägmarkeringsrörelse. Strukturförvärv i Finland genom övertagandet av Destias vägmarkeringsrörelse. Operationell excellens Introduktion av koncerngemensam IT-plattform. Införande av ny funktionell organisation. Beslut om koncentrerad färgproduktion i Norden. Uppföljning finansiella mål Organisk/förvärvsbaserad tillväxt Övergripande mål Avkastning eget kapital, % -15,7-12,5-3,8 14,6 23,1 Soliditet, % 30,0 31,0 37,0 60,2 60,2 Operationella mål Rörelsemarginal, % -2,8 1,7 1,7 3,7 5,1 EBITA, % -0,6 3,3 3,0 5,3 6,3 Operativt arbetande kapital i % av omsättning 26,0 23,1 23,4 21,3 20,8 Rörelsemarginalen under åren har belastats med avskrivningar av förvärvsgoodwill. Exkluderas dessa avskrivningar ökar marginalen 2009 med 2,2%-enheter, vilket återspeglas i EBITA, %. Förvärvsbaserad tillväxt n 2004 Förvärv av NCC:s vägmarkerings rörelse i Polen. n 2005 Förvärv i Tjeckien samt ökat ägande i Rumänien. n 2006 Förvärv av Preformed Markings Ltd, Storbritannien. n 2007 Förvärv i Polen och Slovakien samt ökat ägande i Ungern. n 2008 Förvärv i Norge. n 2009 Förvärv i Finland och ökat ägande i Skottland. Organisk tillväxt n 2005 Etablering i Turkiet. n 2007 Nya marknader i Västeuropa för prefabricerade vägmarkeringssymboler. n 2009 Ökade volymer i Ukraina. Geveko I Årsredovisning

18 Koncernöversikt * Moderbolag Geveko Huvudkontor i Göteborg, Sverige Produktion Entreprenad Materialförsäljning SVERIGE FINLAND RYSSLAND NORGE * DANMARK STORBRITANNIEN NEDER- LÄNDERNA POLEN BELGIEN TYSKLAND UKRAINA TJECKIEN SLOVAKIEN FRANKRIKE SCHWEIZ UNGERN RUMÄNIEN ITALIEN SPANIEN TURKIET 14 Geveko I Årsredovisning 2009

19 Koncernöversikt Koncernöversikt Starka marknadspositioner inger förhoppningar om god tillväxt Verksamhet Geveko är marknadsledare i Europa såväl vad avser tillverkning av horisontella vägmarkeringsprodukter som entreprenadtjänster inom detta område. Verksamheten är organiserad i två affärs områden: Entreprenad och Materialförsäljning och bedrivs i flertalet länder i Europa via dotterbolag, försäljningskontor och filialer. Produktionsanläggningarna ingår i en produktionsenhet med samlat ansvar. Koncernbolagen ägs till 100% förutom bolaget Plastidrum i Rumänien som ägs till 69% och det ungerska bolaget Magyar Plastiroute där Gevekos ägarandel uppgår till 64%. I Turkiet opererar intressebolaget Cleanosol Yol i vilket Gevekos ägarandel är 30%. Affärsområde Entreprenad Geveko bedriver entreprenadverksamhet med hel- och delägda bolag i 11 länder i Europa. Entreprenaduppdragen varierar i omfattning från ettårskontrakt till fleråriga funktionsentreprenader. Organisationsstruktur Kunder är främst vägverk, luftfartsverk och kommuner samt större företag inom vägunderhåll. Affärsområde Entreprenad som är beroende av väderförhållanden i sin verksamhet har låg aktivitet i början och slutet av året och uppvisar därför stor säsongsvariation. Entreprenadverksamheten svarar för cirka 2/3- delar av koncernens omsättning. Affärsområde Materialförsäljning Försäljning av vägmarkeringsmaterial utgörs av termoplastiskt material, vatten- och lösningsmedelsburen färg, 2-komponentprodukter och Premark, prefabricerade termoplastprodukter samt glaspärlor som ingår i vägmarkeringsmaterial. Olikheter vad gäller vägstandard, geografiska förhållanden och appliceringsmetoder i Europa, påverkar valet av vägmarkeringsmaterial. Materialförsäljning sker till länder, alltså även till marknader där Geveko inte är etablerad, såsom Island, de baltiska staterna, Slovenien, Bulgarien och övriga världen. AB GEVEKO Huvudkontor Göteborg, Sverige Omsättning (1 427) mkr Rörelseresultat (24) mkr Antal anställda (832) Verksamhet Tillverkning och försäljning av vägmarkeringsprodukter samt entre - prenadtjänster. Affärsområden Entreprenad och Materialförsäljning. Marknader 97% av omsättningen är hänförlig till Europa. Tyngdpunkten av verksamheten är förlagd till norra, centrala och östra Europa. Kunder Vägverk, luftfartsverk och kommuner, län och större företag i respektive land. AB GEveko Administration/Finans Konkurrenter Största konkurrenter är Swarco, Ennis Andel av affärsområdets omsättning Paint, Saferoad och Eurovia. VÄGMARKERING Andel av koncernens omsättning Produktion Norden, Tyskland och Storbritannien Affärsområde Entreprenad Affärsområde Materialförsäljning Övrigt 4% Materialförsäljning 26% Entreprenad 70% Etableringar Norden, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien, Ungern Storbritannien Marknader Norden, Europa Övriga världen Geveko I Årsredovisning

20 ä Koncernöversikt Värdekedja Total produktion ton Målsättning Cirka 75% av förädlings värdet kommer från entreprenad. Produktion Geveko har produktionsenheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Produktutveckling bedrivs med fokus på miljövänliga vägmarkeringsprodukter och på vägmarkeringars synbarhet i mörker och väta, men också inom området elektroniskt styrda produkter för kommunikation mellan fordon och infrastruktur. Geveko producerar cirka ton vägmarkeringsmaterial per år. Cirka ton används inom egen entreprenadverksamhet. Vägmarkeringsprodukter ska bidra till ökad trafiksäkerhet och uppfylla högt ställda krav på funktion, miljösäkerhet, leveransprecision och teknisk utveckling. Valet av vägmarkeringsmaterial påverkas av de olikheter som förekommer på de olika marknaderna i Europa vad gäller vägstandard, trafikintensitet och geografiska förhållanden. Målsättning att öka andelen entreprenad. ä Egen entreprenad ton Förvärvsstrategi och renodling mot vägmarkeringskoncern Inom området horisontella vägmarkeringar är Geveko den största aktören på den europeiska marknaden. Vägmarkeringsbranschen i Europa är mycket fragmenterad och kännetecknas av många små aktörer som oftast opererar bara på en marknad. Endast en handfull bolag är Pan-europeiska och bedriver verksamhet på flera marknader i Europa. Branschen karaktäriseras av stor överkapacitet, vilket innebär hård priskonkurrens och generellt sett svag lönsamhet. Under flera år har Geveko deltagit i omstruktureringen av vägmarkeringsbranschen bland annat genom förvärv samt sammanslagningar och effektiviseringar av verksamheter. Förvärv Gevekos uppfattning är att branschen måste konsolideras för att de olika aktörerna ska uppnå tillfredsställande lönsamhet. Därigenom kan mer resurser läggas på forskning och utveckling av såväl produkter som appliceringsmetoder till gagn för såväl ökad trafiksäkerhet som effektivare användande av skattemedel. Förändring av upphandlingsmetoder, standardisering samt krav på miljövänligare produkter och maskiner driver utvecklingen i denna riktning. Ett strategiskt viktigt mål för Geveko har varit att dels befästa marknadsledarskapet på den viktiga hemmamarknaden i Norden, dels att etablera ledande positioner på snabbväxande marknader i framförallt centrala och östra Europa, där den årliga tillväxten varit 5-8% under de senaste 5 åren. Genom de etableringar och förvärv som genomförts sedan 2001 har Geveko idag, förutom den starka närvaron i Norden, en heltäckande entreprenadverksamhet från Östersjön i norr till Svarta Havet i söder. Gevekos bolag har marknadsledande positioner i Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien och Ukraina, dvs på marknader med nästan 150 miljoner invånare och med omfattande planer på förbättrad infrastruktur och ökad trafiksäkerhet. I fabrikerna i Sverige, Finland och Tyskland tillverkas vattenbaserad vägmarkeringsfärg, så kallade 2-komponentprodukter och lösningsmedelsbaserade färger. Produktionsvolymen uppgår till cirka ton per år. Termoplastiskt vägmarkeringsmaterial tillverkas i Norge, England, Danmark och Sverige. I Danmark tillverkas dessutom samtliga prefabricerade produkter, Premark. Produktionsvolymen av termoplastmaterial uppgår till cirka ton per år. Omsättning Land Verksamhet förvärvsår, mkr 2004 Danmark Entreprenadbolag 150 Norge inom vägmarkering. Polen Sverige 2005 Tjeckien Vägmarkeringsentreprenad Slovakien Vägmarkeringsentreprenad Polen Vägmarkeringsentreprenad 46 Polen Vägmarkeringsentreprenad 15 Skottland Glaspärltillverkning, 50% 2008 Norge Vägmarkeringsentreprenad 80 Finland Vägmarkeringsentreprenad Skottland Glaspärltillverkning, 50% 16 Geveko I Årsredovisning 2009

14 KONCERNÖVERSIKT I GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2010. Moderbolag Geveko Huvudkontor i Göteborg, Sverige Produktion Entreprenad Materialförsäljning

14 KONCERNÖVERSIKT I GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2010. Moderbolag Geveko Huvudkontor i Göteborg, Sverige Produktion Entreprenad Materialförsäljning * Moderbolag Geveko Huvudkontor i Göteborg, Sverige SVERIGE FINLAND RYSSLAND NORGE * DANMARK STORBRITANNIEN NEDER- LNDERNA POLEN BELGIEN TYSKLAND UKRAINA TJECKIEN SLOVAKIEN FRANKRIKE SCHWEIZ UNGERN RUMNIEN

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2009

Delårsrapport januari-september 2009 Delårsrapport januari-september 2009 SAMMANDRAG Generellt god marknadsutveckling i västra Europa men fortsatt finansiell oro i östra Europa Tredje kvartalet Nettoomsättningen minskade med 5,6% och uppgick

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2011

Välkommen till Årsstämma 2011 Välkommen till Årsstämma 2011 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2010 Marknadsituationen Geveko idag Strategiska vägval Inledningen av 2011 Framtid Verksamheten 2010 - Koncernen i sammandrag (mkr) 2010

Läs mer

KORT OM GEVEKO OMSLAGSBILD

KORT OM GEVEKO OMSLAGSBILD Årsredovisning 2008 KORT OM GEVEKO Geveko är Europas ledande vägmarkerings - företag med starka varumärken på flertalet marknader i Europa. Produkter och tjänster av högsta kvalitet ska bidra till en säkrare

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

2004 i sammandrag MÅL UTFALL. Industrirörelsen. Aktieportföljen. Geveko-aktien. Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% Rörelsemarginal 8,5% Lönsamhet 22,4%

2004 i sammandrag MÅL UTFALL. Industrirörelsen. Aktieportföljen. Geveko-aktien. Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% Rörelsemarginal 8,5% Lönsamhet 22,4% 2004 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 8,5% Lönsamhet 22,4% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +11,0% AFGX +17,5% Geveko-aktien Total avkastning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 DELÅRSRAPPORT OKTOBER-DECEMBER 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 DELÅRSRAPPORT OKTOBER-DECEMBER 2011 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 DELÅRSRAPPORT OKTOBER-DECEMBER 2011 Styrelsen beslutade i december 2011 att avyttra entreprenadverksamheterna i Polen, Rumänien, Slovakien, Storbritannien och Tjeckien, vilka är

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Innehåll. Året i korthet...3 Koncernchefen har ordet...4 Aktien och aktieägarna...6 Affärsidé, strategiska och finansiella mål...10.

Innehåll. Året i korthet...3 Koncernchefen har ordet...4 Aktien och aktieägarna...6 Affärsidé, strategiska och finansiella mål...10. Årsredovisning 2007 Innehåll Året i korthet.........................................3 Koncernchefen har ordet.............................4 Aktien och aktieägarna...............................6 Affärsidé,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 AB Geveko avnoteras och får ny huvudägare Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 308,5 (314,5) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 13,8 (42,3) mkr. Koncernens

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 DELÅRSRAPPORT OKTOBER - DECEMBER 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 DELÅRSRAPPORT OKTOBER - DECEMBER 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ DELÅRSRAPPORT OKTOBER - DECEMBER Geveko redovisar positivt rörelseresultat för helåret Januari december Nettoomsättningen ökade och uppgick till 962,4 (875,0) mkr. Omsättningsökningen

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Innehåll. Verksamhet. Finansiell information

Innehåll. Verksamhet. Finansiell information Årsredovisning 2010 Innehåll Koncernen i sammandrag flik Året i sammandrag 2 Året per kvartal 3 Koncernchefen har ordet 4 Aktien 6 Verksamhet Affärsmodell, affärsidé, strategiska och finansiella mål 10

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

VD-anförande Årsstämma den 26 april 2007

VD-anförande Årsstämma den 26 april 2007 VD-anförande Årsstämma den 26 april 2007 Herr ordförande, hedersordförande, ärade aktieägare och stämmodeltagare! 2006 blev ett minst sagt omtumlande år med stora svängningar såväl på börsen som i vår

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer