INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008"

Transkript

1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008

2 II VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt Varje befintlig aktie av serie A i Getinge berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A och varje befintlig aktie av serie B berättigar till en (1) teckningsrätt av serie B. Nio (9) teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie av respektive aktieslag (primär företrädesrätt). I den utsträckning nya aktier inte tecknas med primär företrädesrätt skall dessa erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Emissionskurs 83,50 SEK per aktie Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen 28 november 2008 Teckningstid 3 december 18 december 2008 Handel med teckningsrätter 3 december 15 december 2008 Teckning med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning Teckning med stöd av subsidiär företrädesrätt Anmälan om teckning med stöd av subsidiär företrädesrätt skall ske till Skandinaviska Enskilda Banken ( SEB ) senast den 18 december Tilldelade aktier skall betalas kontant enligt anvisningar på tilldelningsbeskedet. Övrigt ISIN-kod: SE INNEHÅLL Sammanfattning 2 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Getinge 9 Bakgrund och motiv 10 Villkor och anvisningar 11 Koncernchefens kommentarer 13 Marknadsöversikt 14 Verksamhetsbeskrivning 15 Finansiell information i sammandrag 34 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 36 Styrelse, ledande befattnings havare och revisorer 41 Bolagsstyrning 45 Aktiekapital och ägarförhållanden 50 Bolagsordning och övrig information 53 Legala frågor och kompletterande information 55 Skattefrågor i Sverige 58 Information till investerare utanför Sverige 60 Delårsrapport januari september Räkenskaper Revisionsberättelse Revisionsberättelse Revisionsberättelse Ordlista 11 7 Adresser 11 8 Tidpunkt för ekonomisk information m m Bokslutskommuniké januari 2009 Årsstämma 21 april 2009

3 1 Med Getinge eller Bolaget avses i detta prospekt, beroende på sammanhanget, Getinge AB (publ) eller den koncern vari Getinge är moderbolag eller ett dotterbolag i koncernen. Med koncernen avses den koncern vari Getinge AB (publ) är moderbolag. De siffror som redovisas i detta prospekt har i vissa fall avrundats varför tabeller inte alltid summerar. SEB Enskilda, Skandinaviska Enskilda Banken AB ( SEB Enskilda ) är Getinges fi nansiella rådgivare i samband med nyemissionen. Information till investerare Detta prospekt har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ), kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 samt lagen (1991:980) om handel med fi nansiella instrument. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med fi nansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga. Teckningsrätterna och de nya aktierna har inte godkänts av Securities and Exchange Commission i USA eller någon värdepappers- eller tillsynsmyndighet i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Vidare har sådana tillsynsmyndigheter inte granskat eller rekommenderat erbjudandet enligt prospektet, ej heller bedömt huruvida prospektet kan anses korrekt eller tillräckligt. Att påstå motsatsen är en straffbar handling i USA. För prospektet och erbjudandet enligt prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i prospektet, erbjudandet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ( Securities Act ), någon provinslag i Kanada eller i någon annan jurisdiktion än Sverige. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna får, i avsaknad av registrering eller tillämplighet av något undantag från krav på registrering enligt Securities Act, erbjudas, säljas, pantsättas eller överlåtas inom USA eller till US persons (såsom dessa defi - nieras i Regulation S enligt Securities Act). Erbjudandet enligt prospektet riktar sig inte heller till aktieägare med hemvist i Kanada, Australien, Hongkong eller Japan, ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får följaktligen inte distribueras i något land där distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land eller jurisdiktion. Förvärv av teckningsrätter eller nya aktier i strid med ovanstående kan vara ogiltig. Ifråga om de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har implementerat Prospektdirektivet förutom Sverige, Danmark, Storbritannien och Irland kan erbjudandet enligt prospektet endast lämnas under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt i sådana länder enligt artikel 3 i Prospektdirektivet. För en mer detaljerad beskrivning av de restriktioner som hänför sig till erbjudandet, se Information till investerare utanför Sverige restriktioner avseende försäljning och överlåtelse av teckningsrätter och nya aktier m m. SEB Enskilda ombesörjer att de teckningsrätter som tillkommer aktieägare som inte äger rätt att delta i erbjudandet enligt prospektet kommer att säljas under perioden 3 december 15 december 2008 för dessa aktieägares räkning. Försäljningslikviden från denna försäljning, med avdrag för eventuell kupongskatt, kommer att distribueras pro rata i förhållande till innehav till berättigade aktieägare. Informationen i prospektet har sammanställts av Getinge och från källor som Getinge anser vara tillförlitliga. Ingen garanti, vare sig uttryckligen eller underförstådd, lämnas av SEB Enskilda vad gäller riktigheten eller fullständigheten i den information som fi nns i prospektet och ingenting i prospektet är eller skall ses som en utfästelse eller garanti, oavsett om det avser förfl uten tid eller framtiden. Den som skall fatta ett investeringsbeslut måste förlita sig på sin egen undersökning av Getinge och erbjudandet enligt prospektet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker, och investerare får endast förlita sig på informationen i prospektet samt eventuella tillägg till prospektet som offentliggörs av Getinge och uttryckligen utgör ändring av prospektet. Ingen person har fått tillåtelse att lämna någon annan information eller göra några andra utlåtanden än de som fi nns i prospektet och, om så ändå sker, skall sådan information eller sådana utlåtanden inte anses ha godkänts av Getinge eller av SEB Enskilda. Varken offentliggörandet av prospektet eller köp eller försäljningar med stöd härav skall, under några omständigheter, anses innebära att det inte förekommit någon förändring i koncernens affärsverksamhet sedan dagen för prospektet eller att informationen i detta prospektet är korrekt för tiden efter denna dag. Som ett villkor för att få utnyttja teckningsrätter eller förvärva nya aktier enligt erbjudandet i prospektet, kommer varje utnyttjande innehavare eller förvärvare anses ha gjort respektive lämnat, eller, i en del fall, ombedjas göra vissa utfästelser och lämna vissa garantier, vilka Getinge, SEB Enskilda och andra kommer att förlita sig på. Se Information till investerare utanför Sverige restriktioner avseende försäljning och överlåtelse av teckningsrätter och nya aktier m m. Getinge förbehåller sig rätten att, efter eget bestämmande, avvisa varje förvärv av nya aktier som Getinge eller dess uppdragstagare anser kan ge upphov till överträdelse av eller brott mot någon lagstiftning, regel eller föreskrift. Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Getinges aktuella syn på framtida händelser samt fi nansiell och operativ utveckling. Ord som avses, bedöms, förväntas, kan, planerar, uppskattar och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Getinge anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Getinge inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktande uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information på grund av: Förändringar i ersättningssystem Konjunkturutveckling Kunders betalningsförmåga Produktionsstörningar Konkurrens Beroende av nyckelpersoner Myndigheters och kontrollorgans framtida föreskrifter Resultatet av forskning och utveckling Produktansvar och skadeståndskrav Möjligheten att hitta lämpliga förvärvsobjekt och fi nansiera sådana förvärv Förmågan att skydda immateriella rättigheter Finansiella risker Andra faktorer som kan medföra att Getinges faktiska verksamhetsresultat eller prestationer avviker från innehållet i framåtriktade uttalanden innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet Riskfaktorer. Framåtriktade uttalanden i prospektet gäller endast vid tidpunkten för prospektet. Getinge gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar. Prospektet innehåller marknadsinformation och branschprognoser, däribland information avseende storleken på marknader där koncernen är verksam. Även om Getinge anser att dessa källor är tillförlitliga, har Getinge inte oberoende verifi erat informationen. Viss information bygger också, förutom de ovan angivna oberoende källorna, på uppskattningar av Getinge. Presentation av finansiell information Finansiell information i detta dokument har i viss utsträckning granskats av Getinges revisor. Getinges reviderade koncernredovisning för 2007, 2006 och 2005 samt Getinges översiktligt granskade delårsrapport för niomånadersperioden januari till september 2008 har upprättats i enlighet med internationella redovisningsrekommendationer ( IFRS ). Finansiell information för räkenskapsåret 2003 har upprättats och presenterats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och Redovisningsrådets rekommendationer. Getinges reviderade koncernredovisning för innehåller, i enlighet med IFRS, jämförelsesiffror för och upprättade i enlighet med IFRS. De fi nansiella rapporterna för 2007, 2006 och 2005, som intagits i prospektet, har reviderats av Getinges tidigare revisor Deloitte AB enligt vad som framgår av de bilag da revisorsyttranden.

4 2 Sammanfattning SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut att investera i Getinge-aktien skall baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungna att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifterna som ingår eller saknas i sammanfattningen, eller en översättning av den, bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. NYEMISSIONEN I SAMMANDRAG Med anledning av det tidigare offentliggjorda publika uppköpserbjudandet till aktieägarna i amerikanska Datascope Corp ( Datascope ) samt i syfte att skapa den finansiella styrka som krävs för att kunna tillvarata andra attraktiva förvärvsmöjligheter har Getinges styrelse den 21 november 2008, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 14 november 2008, fattat beslut om en nyemission med företrädesrätt för Getinges aktieägare. Emissionsbeslutet innebär att de som på avstämningsdagen den 28 november 2008 är registrerade som aktieägare i Getinge 1) får teckna en (1) ny aktie av serie A respektive serie B för varje nio (9) befintliga aktier av serie A respektive serie B. Nyemis sionen kommer, om den fulltecknas, att öka Bolagets aktiekapital med ,50 SEK från nuvarande SEK till ,50 SEK. Emissions kursen har fastställts till 83,50 SEK per aktie, vilket innebär att nyemissionen, om den fulltecknas, kommer att tillföra Bolaget cirka MSEK före avdrag för emissionskostnader 2). Teckning av aktier skall ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 3 december till och med den 18 december Getinges huvudaktieägare Carl Bennet AB, representerande 18,0 procent av kapitalet och 48,8 procent av rösterna i Getinge, har förbundit sig att teckna sin del av nyemissionen. Vidare har Carl Bennet AB i avtal med Getinge åtagit sig att till ovan angiven emissionskurs teckna de aktier som inte tecknas och betalas av övriga aktieägare. För ytterligare information se avsnittet Legala frågor och kompletterande information. GETINGE I KORTHET Getinge är ett medicinteknikföretag verksamt inom kirurgi, intensivvård, infektionsbekämpning, vårdergonomi och sårvård. Getinge bedömer att koncernen innehar ledande positioner inom de flesta av sina produktområden. Koncernen består idag av tre affärsområden: Medical Systems produktsortimentet omfattar operationsbord, operationslampor, takkonsoler för medicinteknisk utrustning, produkter för hjärt- och kärlkirurgi och ventilatorer. Kunderna utgörs av sjukhus världen över. Extended Care produktsortimentet omfattar patientlyftar, hygiensystem, sjukhussängar, produkter för sårvård, trombos- och trycksårsprevention, samt diagnostikprodukter. Affärsområdets kunder återfinns inom äldrevården, sjukvården och hemsjukvården. Infection Control system för infektionskontroll omfattar desinfektions- och sterilisationsprodukter, beskickningslösningar, samt IT-baserade informations- och kvalitetssystem. Affärsområdets kunder återfinns inom sjukvården, Life Science-industrin och den institutionella äldrevården. Inom affärsområdena arbetar Bolaget med tre över gripande varumärken: MAQUET inom affärsområdet Medical Systems med produkter inom kirurgi och intensivvård. ARJOHUNTLEIGH inom affärsområdet Extended Care med produkter inom vårdergonomi, sårvård och trombosprofylax. GETINGE inom affärsområdet Infection Control med produkter inom infektionsbekämpning. Getinge bedömer att respektive varumärke är ledande inom sina områden. HISTORIK Grunden till Getinge lades år 1904 av Olander Larsson, då Bolaget tillverkade och sålde jordbruksredskap. Det första steget mot den nuvarande verksamheten togs 1932 när Bolaget tillverkade och sålde den första sterilisationsutrustningen. År 1964 förvärvades Bolaget av Electrolux och övergick därmed till att vara en del av en internationellt verksam företagsgrupp. Rune Andersson och Carl Bennet förvärvade Bolaget 1989, varefter en period av expansion och tillväxt började. Getinge noterades på Stockholmsbörsen År 1997 blev Carl Bennet AB huvudägare och Johan Malmquist utnämndes till koncernchef och VD. Sedan börsintroduktionen 1993 har Getinge expanderat kraftigt både organiskt och via förvärv med en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt om cirka 23 procent. Totalt har 40 förvärv genomförts under perioden. 1) Med förbehåll för de restriktioner som framgår av prospektet. 2) Emissionskostnaderna uppskattas till cirka 28 MSEK, varav cirka 20 MSEK utgör garantiprovision.

5 Sammanfattning 3 GETINGES AFFÄRSIDÉ Getinges affärsidé är att erbjuda lösningar bestående av produkter, tjänster och kunskap som bidrar till en högre effektivitet inom vården för att på så sätt frigöra resurser för ytterligare vårdproduktion. Getinges erbjudande skall också bidra till högre kvalitet och säkerhet inom vården. Bolagets erbjudande omfattar idag breda, integrerade lösningar inom infektionsbekämpning, kirurgi, intensivvård, vårdergonomi och sårvård. MARKNAD Det finns ett flertal faktorer som talar för att den globala efterfrågan på kvalificerad sjukvård och god äldrevård fortsätter att öka under överskådlig tid: Den demografiska utvecklingen med en större andel äldre som behöver vård. Ökningen av vällevnadssjukdomar. Teknologiska landvinningar och nya läkemedel som innebär att allt fler sjukdomar kan behandlas. Den globala välfärdsutvecklingen som leder till att allt fler länder har råd att bygga upp en kvalificerad sjukvård. Sammantaget bedöms detta leda till att efterfrågan på vård växer snabbare än de ekonomiska anslagen. Politiska beslutsfattare försöker därför att överbrygga det gap som uppstår mellan utbud och efterfrågan genom att göra vården effektivare. En metod för att uppnå detta är att introducera nya typer av ersättningssystem som premierar effektiva verksamheter inom vården. En annan vanlig metod är att konkurrensutsätta vårdsektorn genom att öppna marknaden för privata aktörer. Ett tydligt exempel på detta är den amerikanska marknaden som till stor del består av privata vårdkedjor verksamma på regional eller nationell nivå. Ökade inslag av privatisering och nya ersättningssystem driver fram en konsolidering av vårdproducenter och ökade krav på produkter och tjänster som är inriktade på att öka effektiviteten i vården. Ovanstående leder i sin tur till en konsolidering även på leverantörssidan. avse såväl nya och ledande produktområden som förvärv som kompletterar och förstärker de befintliga verksamheterna. Förvärv av ledande produktområden skall genomsnittligt bidra till resultattillväxten (mätt som resultat före skatt) med 7 8 procent, medan utveckling av befintliga verksamheter (organisk tillväxt och kompletterande förvärv) skall stå för resterande 7 8 procent. Vad gäller lönsamhet och kassaflöde är Getinges mål att nå och upprätthålla en rörelsemarginal (EBITA) för nuvarande koncernstruktur på procent och ha ett kassaflöde som möjliggör en fortsatt förvärvsledd expansion om 10 procent utan ytterligare tillskott från aktieägarna. STRATEGI För att fortsatt vara en intressant leverantör på en marknad där storlek blir allt viktigare arbetar Getinge kontinuerligt för att förstärka sina positioner som en av sjukvårdens preferred partners. Detta arbete sker enligt två huvudlinjer: förvärvsledd expansion och organisk tillväxt genom en kontinuerlig utveckling av de befintliga verksamheterna. Den förvärvsledda expansionen är i detta perspektiv ett effektivt sätt att snabbt bygga storlek och bredda koncernens erbjudande av konkurrenskraftiga lösningar. Den organiska utvecklingen drivs framför allt genom koncernens strävan att etablera globalt marknadsledarskap, erbjuda integrerade lösningar och genom distribution i egen regi skapa starka kundrelationer. FÖRVÄRVET AV DATASCOPE Den 15 september 2008 offentliggjorde Getinge ett publikt uppköpserbjudande till aktieägarna i amerikanska Datascope. Genom förvärvet av Datascope får Getinge en betydande förstärkning av sitt produktsortiment inom den prioriterade Cardiovascular -divisionen. Datascope som omsatte cirka 231 MUSD under räkenskapsåret 1 juli juni 2008 och har 765 medarbetare, är globalt ledande inom Cardiac Assist -området (hjärtstöd) och innehar över 70 procent av den globala marknaden för så kallad Intra Aortic Balloon Pumping. Datascope har även en mycket intressant produktportfölj inom kärlkirurgi och kärlinterventionsområdet med såväl syntetiska kärlgrafter som endovaskulära stent-produkter, som väl kompletterar Getinges befintliga kärlkirurgiprogram. Getinge räknar med att ett förvärv av Datascope skall leda till betydande intäktssynergier under kommande år. Datascopes produktprogram såväl som bolagets geografiska täckning kompletterar mycket väl Medical Systems befintliga produkter och marknadsorganisation. Förvärvet kommer också att skapa möjligheter till ökad effektivitet i organisationen. Sammantaget räknar koncernen med att förvärvet kommer att bidra till koncernens vinst före skatt från 2010, inräknat avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden samt finansiering av förvärvet. 1) FINANSIELLA MÅL Resultattillväxten (mätt som resultat före skatt) skall genomsnittligt uppgå till 15 procent per år och uppnås genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Förvärven kan RISKFAKTORER Getinges verksamhet är förenad med risker relaterade till ersättningssystem, konjunkturutveckling, kunder, produktion, konkurrenter och prisbild, beroende av nyckelpersoner, myndigheter och kontrollorgan, forskning och utveckling, produktansvar och skadeståndskrav, förvärv och finansiering av förvärv, skydd av immateriella rättigheter, valutarisker, ränterisker, finansierings- och likviditetsrisk, kredit- och motpartsrisk samt 1) För att förvärvet skall kunna genomföras krävs godkännande från konkurrensmyndig heten i USA, se vidare Förvärv i avsnittet Legala frågor och kompletterande information.

6 4 Sammanfattning aktierelaterade risker. Ovan nämnda risker utgör ett urval av riskfaktorer som har betydelse för Getinges verksamhet, finansiella ställning och resultat samt därmed en investering i Getinge-aktien. För en mer utförlig beskrivning, se avsnittet Riskfaktorer. FÖREVISADE DOKUMENT Getinges bolagsordning och finansiell information för koncernen (årsredovisning och delårsrapporter sedan 1997) finns tillgängliga i elektroniskt format på Bolagets hemsida, Getinges revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Magnus Willfors och medrevisor Johan Rippe. För mer information om styrelsens ledamöter, ledande befattningshavare samt Bolagets revisor, se avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Antalet anställda i koncernen uppgick till personer per den 30 september Finansiella rådgivare Getinges finansiella rådgivare i samband med nyemissionen är SEB Enskilda. ÖVRIGT Styrelse, företagsledning, revisorer och anställda Getinges styrelse utgörs av Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge, Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist (koncernchef och VD), Jan Forslund (arbetstagarrepresentant), Margaret a Norell Bergendahl, Bo Sehlin (arbetstagarrepresentant) och Johan Stern. Suppleanter är Sten Börjesson (arbetstagarrepresentant) och Daniel Moggia (arbetstagarrepre sentant). Ledande befattningshavare är Johan Malmquist (koncernchef och VD), Heribert Ballhaus, Michael Berg, Ulf Grunander, Magnus Lundbäck, Michael Rieder och Christer Ström. Större aktieägare och transaktioner med närstående parter Getinges största aktieägare är Carl Bennet AB som innehade 18,0 procent av kapitalet och 48,8 procent av rösterna per den 31 oktober För vidare information, se avsnittet Aktiekapital och ägarförhållanden. För information kring transaktioner med närstående, inklusive tecknings åtagande och emissionsgaranti från Carl Bennet AB, se avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Omsättning per affärsområde, ) Omsättning per kundsegment, ) Omsättning per marknad, ) Medical Systems 37 % Extended Care 37 % Infection Control 26 % Sjukhus 74 % Äldrevård 18 % Life Science 8 % Europa 59 % Nordamerika 26 % Asien och Australien 12 % Övriga världen 3 % 1) Exklusive Boston Scientifics divisioner för hjärt- och kärlkirurgi och det planerade förvärvet av Datascope.

7 Sammanfattning 5 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG Nedan presenteras Getinges finansiella utveckling i sammandrag för perioden samt för de första nio månaderna 2007 och Getinge har fram till och med räkenskapsåret 2003 upprättat sina formella räkenskaper enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Redovisningsrådets rekommendationer. Från och med 2004 har räkenskaperna omräknats i enlighet med IFRS. Redovisningsrådets rekommendationer IFRS (MSEK) ) ) ) ) ) ) ) Jan Sept Jan Sept Nettoomsättning Försäljningstillväxt i % n/a 18,9 9,1 9,4 26,5 25,3 4) 13,8 4) EBITA före omstrukturerings- och integrationskostnader EBITA-marginal före omstrukturerings- och integrationskostnader, % 15,8 16,1 15,4 15,5 16,3 14,0 15,7 Rörelseresultat (EBIT) Vinst per aktie efter full skatt, SEK 3) 3,71 5,48 5,49 6,01 6,02 2,96 3,74 Eget kapital Nettolåneskuld, inklusive pensionsskulder Räntabilitet på eget kapital, % 23,9 29,4 24,3 22,6 20,3 19,9 20,9 Räntabilitet på arbetande kapital, % 18,6 20,4 18,5 19,2 19,7 19,4 15,4 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,37 1,10 0,95 0,93 1,57 1,70 1,80 Soliditet, % 29,3 34,3 37,0 37,8 28,8 27,4 27,4 Antal anställda vid periodens slut ) Reviderade. 2) Översiktligt granskade. 3) Nyckeltal per aktie har omräknats med antal aktier efter nyemissionen som registrerades den 15 april 2008, beräknat som det vägda genomsnittet antal aktier för perioden januari september ) Tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år.

8 6 Riskfaktorer RISKFAKTORER Getinges verksamhet påverkas av ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av Bolaget. Nedan beskrivs de faktorer som bedöms ha särskild betydelse för Getinges framtida utveckling. Den nedanstående redovisningen av riskfaktorer gör ej anspråk på fullständighet, ej heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse. Samtliga faktorer beskrivs ej i detalj utan en komplett utvärdering måste innefatta all information i detta prospekt samt en allmän omvärldsbedömning. MARKNADSRISKER OCH OPERATIONELLA RISKER Ersättningssystem Förändringar i vårdens ersättningssystem kan få stora effekter på enskilda marknader genom att anslagen minskas eller skjuts på framtiden. Genom att Getinge är verksamt på ett stort antal geografiska marknader, begränsas denna risk för Bolaget som helhet. Konjunkturutveckling Getinges framtida försäljning är till viss del beroende av den generella konjunkturutvecklingen. En konjunkturnedgång på de marknader där Bolaget verkar skulle kunna minska efterfrågan på Bolagets produkter, vilket negativt kan påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Denna risk begränsas dels genom att Bolaget är verksamt på ett stort antal geografiska marknader, dels genom att Getinges kunder i stor utsträckning finansieras med offentliga medel. Kunder Verksamheten som bedrivs av Getinges kunder finansieras som regel direkt eller indirekt med offentliga medel och betalningsförmågan är i de allra flesta fall mycket god, även om betalningsbeteendet varierar mellan olika länder. Det kan inte uteslutas att enskilda kunder kan komma att få betalningssvårigheter. För att begränsa denna risk gör Getinge en riskbedömning av affärer med kunder utanför OECD -länderna och utifrån den bedömningen väljer Getinge att betalningssäkra vissa transaktioner. Produktion Getinges produktionsverksamhet består av en kedja av processer där avbrott eller störningar i något led kan få konsekvenser för Bolagets förmåga att uppfylla dess åtaganden gentemot kund. Sådana avbrott eller störningar kan därför komma att inverka negativt på Getinges verksamhet, finansiella ställning och resultat. För att minimera denna typ av produktionsrisk bedrivs vid koncernens egna anläggningar ett kontinuerligt arbete av den koncerngemensamma Risk Management-gruppen. Getinge har dessutom avbrottsförsäkringar för att på så vis skydda sig mot omedelbara ekonomiska förluster i samband med störningar eller avbrott i produktionsverksamheten. Konkurrenter och prisbild Getinge verkar på en konkurrensutsatt marknad vilket innebär att en ökad konkurrens kan komma att inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. T ex kan kunder komma att i högre utsträckning än tidigare föredra produkter som konkurrerar med Getinges nuvarande och framtida produktutbud och det är inte heller uteslutet att en ökad konkurrens kan komma att påverka Getinges nuvarande marginaler. Risken begränsas så länge Bolaget lyckas ta fram framgångsrika produkter som höjer effektiviteten i kundernas verksamhet. Getinges verksamhet kännetecknas dessutom av långvariga och starka kundrelationer vilket i viss utsträckning ger Bolaget möjlighet att uppfatta och reagera på förändringar i konkurrenternas beteenden och kundernas preferenser. Beroende av nyckelpersoner Det är viktigt att kunna attrahera och behålla kvalificerad personal och ledning. Nyckelpersoner har stor betydelse för Bolagets framtida framgång. Om nyckelpersoner lämnar Getinge eller om Getinge inte kan attrahera kvalificerad personal kan detta få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Beroendet av enskilda individer begränsas genom Bolagets decentraliserade organisationsstruktur. Myndigheter och kontrollorgan Delar av Getinges produktsortiment omfattas av lagstiftning som bland annat stipulerar betydande utvärdering, kvalitetskontroll och dokumentation. Det kan inte uteslutas att Getinges verksamhet, finansiella ställning och resultat i framtiden kan komma att påverkas negativt av svårigheter att bemöta myndigheters och kontrollorgans befintliga föreskrifter och krav eller förändringar av dessa. För att i största mån begränsa dessa risker bedriver Getinge ett omfattande arbete kring kvalitet och regulatoriska frågor. Respektive affärsområde har en övergripande QRM-ansvarig. Dessa tre personer utgör också koncernens Quality and Regulatory Council som regelbundet rapporterar till koncernledningen, bl a vad gäller efterlevnad av amerikanska FDAs regelverk. Koncernens produktionsanläggningar är certifierade enligt den medicintekniska kvalitetsstandarden ISO och/eller den allmänna kvalitetsstandarden ISO 9001.

9 Riskfaktorer 7 Forskning och utveckling Getinges framtida tillväxt är i viss omfattning beroende av att Bolaget lyckas utveckla nya och framgångsrika produkter. Arbete med forskning och utveckling är kostsam och det är omöjligt att garantera att utvecklade produkter är kommersiellt lyckosamma. För att maximera avkastningen av forskningsoch utvecklingsansträngningarna har koncernen en strukturerad urvals- och planeringsprocess för att säkerställa att Bolaget prioriterar rätt i valet av potentiella projekt. Denna process omfattar noggranna analyser av marknad, teknikutveckling, val av produktionsmetod och underleverantörer. Utvecklingsarbetet bedrivs även det på ett strukturerat sätt och varje enskilt projekt genomgår ett antal fasta kontrollpunkter. Produktansvar och skadeståndskrav Sjukvårdsleverantörer riskerar, likt andra aktörer inom sjuk- och hälsovård, att bli föremål för anspråk avseende produktansvar, garantiansvar samt andra rättsliga anspråk. Sådana anspråk kan röra stora belopp och betydande juridiska kostnader, särskilt med beaktande av att det i de branscher som Getinge verkar regelmässigt förutsätts långtgående garanti- och andra åtaganden från leverantörer. Getinge kan inte lämna några garantier för att dess verksamhet inte kommer att utsättas för ersättningskrav. För de egendoms- och ansvarsrisker (t ex produktansvar) som koncernen är utsatt för finns för verksamheten anpassade försäkringsprogram. Genom åren har Getinge endast i mycket begränsad omfattning varit föremål för krav avseende ansvarsskador. Förvärv och finansiering av förvärv Getinge har sedan länge arbetat utifrån en aktiv förvärvsstrategi med en rad framgångsrika förvärv som följd. Även fortsättningsvis kommer en del av Getinges tillväxtstrategi att utgöras av strategiska förvärv. Det kan inte garanteras att Getinge kommer att kunna hitta lämpliga förvärvsobjekt eller erhålla erforderlig finansiering för framtida förvärvsobjekt på för Bolaget acceptabla villkor. Detta kan komma att leda till en minskad eller avtagande tillväxt för Getinge. Genomförandet av förvärv medför också risker. Utöver bolagsspecifika risker kan det förvärvade företagets relationer med nyckelpersoner, kunder och leverantörer komma att påverkas negativt. Det finns också en risk att integreringsprocesser kan komma att ta längre tid eller bli mer kostsamma än beräknat och att förväntade synergier helt eller delvis uteblir. Skydd av immateriella rättigheter Getinge satsar betydande belopp på produktutveckling. För att säkerställa avkastningen på dessa investeringar hävdar Bolaget aktivt sin rätt och följer konkurrenternas verksamhet noga. Om så krävs skyddar Bolaget sina immateriella rättigheter genom juridiska processer. Det kan dock inte garanteras att Getinge kommer att kunna skydda erhållna patent, varumärken och andra immateriella rättigheter eller att inlämnade registreringsansökningar beviljas. Vidare uppvisar de branscher som Getinge verkar på en snabb teknisk utveckling. Det finns därför en risk att nya teknologier och produkter utvecklas som kringgår eller ersätter Getinges immateriella rättigheter. Getinge kan inte ge några garantier för att Bolaget inte kan anses göra intrång i annans immateriella rättighet. Intrångstvister kan, i likhet med tvister i allmänhet, vara kostsamma samt tidskrävande och därför ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet. FINANSIELLA RISKER Valutarisker Valutakursrisken består i att valutakursförändringar har en påverkan på Bolagets resultat och eget kapital. Valutaexponering uppstår i samband med betalningsflöden i utländsk valuta (transaktionsexponering) och vid omräkning av utländska dotterföretags balans- och resultaträkningar i svenska kronor (omräkningsexponering). Bolaget arbetar aktivt för att minimera förekommande risker. De viktigaste valutorna i Bolagets betalningsflöden i är SEK, USD, EUR, CAD och GBP. För att begränsa valutaexponering som påverkar koncernens resultat, kurssäkrar Getinge hela den prognostiserade nettofaktureringen i utländska valutor för kommande sex månader och maximalt upp till 18 månader. Säkring sker med hjälp av valutaterminer, valutaswappar och valutaoptioner. Vid omräkning av de utländska koncernbolagens resultat till svenska kronor uppstår en valutaexponering som vid valutakursförändringar påverkar Bolagets resultat. För att minimera effekterna av den valutaexponering som uppstår när de utländska koncernbolagens nettotillgångar omräknas till svenska kronor säkras Bolagets omräkningsexponering med lån i motsvarande valuta. Ränterisker Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar Bolagets räntenetto. Hur snabbt en ränteförändring får genomslag i räntenettot beror på lånens räntebindningstid. Koncernens finanspolicy föreskriver att räntebindningen skall vara maximalt två år. I syfte att nå önskad räntebindningstid i skuldportföljen nyttjas räntederivat såsom ränteswapavtal. Finansierings- och likviditetsrisk Koncernens likvida medel placeras kortsiktigt och målsättningen är att överskottslikviditet skall användas för amortering av lån. Refinansieringsrisken hanteras genom att Bolaget tecknar långfristiga bindande kreditlöften.

10 8 Riskfaktorer Kredit- och motpartsrisk Getinge begränsar sin kredit- och motpartsrisk genom att endast acceptera motparter med god kreditvärdighet samt genom fastställda limiter. Kreditriskerna i utestående derivat begränsas av de kvittningsregler som avtalats med respektive motpart i så kallade ISDA-avtal. Bolagets likviditet placeras som bankinlåning med försumbar kreditrisk. Kommersiella kreditrisker begränsas av en diversifierad kundstock med god kreditvärdighet. De kundfordringar som bedömts vara osäkra har reserverats och påverkat rörelseresultatet. AKTIERELATERADE RISKER Risk och risktagande är en oundviklig del av aktieägande. Eftersom en investering i aktier både kan komma att stiga och sjunka i värde kan det inte garanteras att en investerare kan komma att få tillbaka det satsade kapitalet. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika och andra är knutna till aktiemarknaden som helhet. Det är omöjligt för ett enskilt bolag att kontrollera alla de faktorer som kan komma att påverka dess aktiekurs, varför varje investeringsbeslut avseende aktier bör föregås av en noggrann analys.

11 Inbjudan till teckning av aktier i Getinge 9 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE Med anledning av det tidigare offentliggjorda publika uppköpserbjudandet till aktieägarna i amerikanska Datascope samt i syfte att skapa den finansiella styrka som krävs för att kunna tillvarata andra attraktiva förvärvsmöjligheter beslutade Getinges styrelse den 21 november 2008, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 14 november 2008, att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission med företrädesrätt för Getinges aktieägare. Nyemissionen kommer om den fulltecknas att öka Bolagets aktiekapital med ,50 SEK från nuvarande SEK till ,50 SEK, genom nyemission av aktier. Bolagets aktie ägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i Getinge i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger i Bolaget. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att teckna de nya aktierna är fredagen den 2 8 november Teckning skall ske under perioden från och med onsdagen den 3 december 2008 till och med torsdagen den 18 december 2008, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Emissionsbeslutet innebär att aktieägare får teckna en (1) ny aktie av serie A respektive serie B för nio (9) befintliga aktier av serie A respektive serie B i Bolaget (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). 1) Teckning av aktier utan stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt får inte ske. Emissionskursen har fastställts till 83,50 SEK per aktie, vilket innebär att emissionen sammanlagt tillför Getinge cirka MSEK. 2) De nya aktierna skall medföra samma rätt som de nuvarande aktierna i Bolaget. TECKNINGS ÅTAGANDE OCH EMISSIONSGARANTI 3) Getinges huvudaktieägare, Carl Bennet AB, representerande 18,0 procent av aktiekapitalet och 48,8 procent av rösterna, har förbundit sig att teckna sin andel i nyemissionen. Getinge har den 21 november 2008 ingått avtal avseende en emissionsgaranti med Carl Bennet AB. Emissionsgarantin omfattar samtliga aktier i nyemissionen som inte tecknas av andra aktieägare. Getinge skall för denna garanti erlägga en ersättning om 1, 25 procent av garanterat belopp, motsvarande en garantiersättning om cirka 20 MSEK. Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, aktieägarna i Getinge att med företrädesrätt teckna nya aktier i Getinge. Getinge den 26 november 2008 Getinge AB (publ) Styrelsen 1) Se vidare avsnitt Villkor och anvisningar. 2) Från emissionsbeloppet om cirka MSEK uppskattas avdrag göras för kostnader hänförliga till ersättning till emissionsinstitutet, garant och uppskattade övriga transaktions kostnader föranledda av nyemissionen (emissionskostnader) om cirka 28 MSEK, varav 20,4 MSEK utgör garantiprovision. Netto beräknas Bolaget tillföras cirka MSEK. 3) Se vidare avsnitt Legala frågor och kompletterande information.

12 10 Bakgrund och motiv BAKGRUND OCH MOTIV Getinges övergripande strategiska mål är att skapa en verksamhet som genom sin storlek, sitt produkterbjudande och sin kompetens är en ledande leverantör av medicinteknisk utrustning och instrument till den globala marknaden. Detta arbete sker enligt två huvudlinjer: organisk tillväxt och förvärv av ledande verksamheter. Sedan börsintroduktionen 1993 har denna strategi bland annat inneburit att koncernen genomfört 40 förvärv samt ökat omsättningen med i genomsnitt cirka 23 procent per år. Resultattillväxten (EBITA) har under samma period uppgått till i genomsnitt 20,4 procent per år. Den höga resultattillväxten har bland annat inneburit att flertalet förvärv finansierats med internt genererat kassaflöde. I linje med Bolagets strategiska mål genomfördes under 2007 respektive 2008 tre större förvärv. I januari 2007 förvärvades engelska Huntleigh för cirka MSEK, i januari 2008 förvärvades Boston Scientifics divisioner för hjärt- och kärlkirurgi för cirka MSEK och den 15 september 2008 riktade Getinge ett publikt uppköpserbjudande till aktieägarna i amerikanska Datascope. Datascope-erbjudandet om 53 USD per aktie värderar Datascope till ett så kallat enterprise value om 616 MUSD. Genom förvärvet av Datascope får Getinge en betydande förstärkning av sitt produktsortiment inom det prioriterade hjärt- och kärlområdet. 1) Datascope, som omsatte cirka 231 MUSD under räkenskapsåret 1 juli juni 2008 och har 765 medarbetare, är globalt ledande inom Cardiac Assist - området (hjärtstöd) och innehar över 70 procent av den globala marknaden för så kallad Intra Aortic Balloon Pumping. Datascope har även en mycket intressant produktportfölj inom kärlkirurgi och kärlinterventionsområdet med såväl syntetiska kärlgrafter som endovaskulära stent-produkter, som väl kompletterar affärsområdets befintliga kärlkirurgiprogram. För att finansiera förvärvet av Datascope samt i syfte att skapa den finansiella styrka som krävs för att kunna tillvarata andra attraktiva förvärvsmöjligheter har Getinges styrelse den 21 november 2008, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 14 november 2008, fattat beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Getinges aktieägare om cirka MSEK. I övrigt hänvisar styrelsen till redogörelsen i detta prospekt, vilket har upprättats av Getinges styrelse med anledning av föreliggande nyemission. Styrelsen för Getinge är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till efter att ha vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att så är fallet, uppgifterna i detta prospekt överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting som skulle kunna påverka den bild av Getinge som skapats av prospektet är utelämnat. Getinge den 26 november 2008 Getinge AB (publ) Styrelsen 1) För att förvärvet skall kunna genomföras krävs godkännande från konkurrensmyndighete n i USA, se vidare Förvärv i avsnittet Legala frågor och kompletterande information.

13 Villkor och anvisningar 11 VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING Primär företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 28 november 2008 är registrerade som aktieägare i Getinge äger primär företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie av serie A respektive serie B för varje nio (9) befintliga aktier av serie A respektive serie B. Subsidiär företrädesrätt Aktier som ej tecknats med primär företrädesrätt erbjuds de som på avstämningsdagen den 28 november 2008 är registrerade som aktieägare i Getinge till teckning. Se även avsnittet Bolags ordning och övrig information. EMISSIONSKURS De nya aktierna emitteras till en kurs om 83,50 SEK per aktie. AVSTÄMNINGSDAG Avstämningsdag hos VPC AB ( VPC ) för fastställande av vilka som skall erhålla teckningsrätter är fredagen den 28 november Aktierna i Getinge noterades exklusive rätt till deltagande i nyemissionen från och med onsdagen den 26 november Sista dag för handel i Getinge-aktien med rätt till deltagande i nyemissionen var således tisdagen den 25 november EMISSIONSREDOVISNING TILL DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE Prospekt och förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi avseende teckning av nya aktier skickas till direktregistrerade aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag var registrerade i den av VPC för Getinges räkning förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. De som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare med flera meddelas separat. VP-avi avseende registreringen av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto skickas ej ut. FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEINNEHAV Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från VPC. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Observera att även anmälan om teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt skall ske genom förvaltaren. TECKNINGSRÄTTER För varje registrerad aktie av serie A respektive serie B i Getinge erhålls en teckningsrätt av motsvarande serie. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av samma serie i Getinge. HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER Handel med teckningsrätter äger rum vid NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med den 3 december 2008 till och med den 15 december Skandinaviska Enskilda Banken ( SEB ) samt andra värdepappersinstitut står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning måste säljas för att inte förfalla värdelösa. VPC kommer efter teckningstidens utgång att boka bort outnyttjade teckningsrätter från aktieägarens VP-konto. I samband med detta utsänds ingen VP-avi. CENTRAL FÖRSÄLJNING AV ÖVERSKJUTANDE TECKNINGSRÄTTER Aktieägare vars innehav ej är jämnt delbart med nio (9) erhåller utöver det antal teckningsrätter som är jämnt delbart med nio (9) (mellan en (1) och åtta (8)) överskjutande teckningsrätter. Överskjutande teckningsrätter kommer att bokas bort från aktie ägarnas VP- konton den 2 december 2008 för att därefter säljas centralt till gällande marknadspris. Försäljningen verkställs av SEB på uppdrag av Getinge. Försäljning slikviden kommer att redovisas till re spektive aktieägare genom VPC s försorg. Vid central försäljning av överskjutande teckningsrätter utgår ej courtage. Observera att sedan överskjutande teckningsrätter bokats bort kommer de som har teckningsrätter på sitt VP-konto att ha ett innehav som är jämnt delbart med nio (9). Om aktieägare önskar köpa teckningsrätter för att teckna fler aktier skall köpet avse ett antal som är jämnt delbart med nio (9). TECKNINGSTID Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 3 december 2008 till och med den 18 december Efter den 18 december 2008 blir outnyttjade teckningsrätter ogil tiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från VPC, att bokas bort från VP-kontot. Styrelsen för Getinge förbehåller sig rätten att förlänga tecknings tiden och tiden för betalning. TECKNING OCH BETALNING A. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter (primär före trädesrätt) Teckning av aktier med primär företrädesrätt sker genom betalning av teckningslikviden 83,50 SEK per aktie vid något av SEB s kontor eller på annat valfritt svenskt bankkontor. Aktieägarna har från VPC erhållit en förtryckt bankgiroavi. Teckning och betalning skall göras antingen med den utsända bankgiroavin med angivande av det förtryckta OCR -numret eller med anmälningssedel enligt fastställt formulär i enlighet med nedanstående alter nativ.

14 12 Villkor och anvisningar 1. Bankgiroavi För det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta bankgiroavin användas som underlag för teckning genom betalning. Inga tillägg eller ändringar får göras på bankgiroavin. 2. Anmälningssedel För det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall särskild anmälningssedel (tredelad) användas som underlag för teckning genom betalning. Likvid skall erläggas samtidigt som anmälan sker vid något av SEB s kontor, eller på annat valfritt svenskt bankkontor, i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln. Sådan anmälningssedel kan erhållas från SEB Emissioner eller från något av SEB s kontor. Den förtryckta bankgiroavin skall ej användas. 3. Utländska aktieägare Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som inte är undantagna från erbjudandet i enlighet med vad som anges i avsnittet Information till investerare utanför Sverige tecknar genom att: sända korrekt ifylld anmälningssedel till SEB på adressen nedan; och betala teckningslikviden via SWIFT eller Telex. Ange namn och personnummer samt, om möjligt, VP-kontonummer. SEB Emissioner R B Stockholm Kontonummer: IBAN: SE SWIFT: ESSE SE SS Telex: essebs s Anmälningssedel och betalning måste därvid sändas i god tid före sista teckningsdag för att kunna vara SEB Emissioner tillhanda senast klockan 17:00 den 18 december Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 4. Betalda tecknade aktier Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Sedan nyemissionen registrerats vid Bolagsverket kommer BTA, utan avisering från VPC, att omvandlas till vanliga aktier. Registrering vid Bolagsverket beräknas ske omkring den 5 januari Observera att teckning skall ske senast den 18 december Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 18 december kommer teckningsrätter som inte utnyttjats att bokas bort från VP-kontot utan avisering från VPC. B. Teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt Teckning av aktier kan även ske med stöd av subsidiär företrädesrätt. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med primär företrädesrätt skall dessa fördelas mellan dem som tecknat aktier med subsidiär företrädesrätt baserat på det antal aktier dessa förut äger på avstämningsdagen och i övrigt i enlighet med vad som anges i Getinges bolagsordning. Anmälan för teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt sker genom att särskild anmälningssedel fylls i, undertecknas och lämnas in vid något av SEB s kontor eller på annat valfritt svenskt bankkontor, eller sänds till SEB Emissioner enligt anvisning på anmälningssedeln. Sådan anmälningssedel kan erhållas från SEB Emissioner, eller något av SEB s kontor eller på Getinges hemsida (www.getingegroup.com). Likvid för tilldelade aktier skall erläggas genom kontant betalning, enligt anvisningar på avräkningsnota. Något meddelande lämnas inte till dem som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för mellanskillnaden. Sedan betalning av tecknade och tilldelade aktier skett och nyemis sionen registrerats vid Bolagsverket, kommer VPavi att sändas från VPC med bekräftelse på att inbokning av tecknade och tilldelade aktier skett på tecknarens VP-konto. Registrering vid Bolagsverket beräknas ske omkring den 19 januari Observera att för aktieägare vars innehav är förvaltar registrerat hos bank eller förvaltare gäller att anmälan om teckning med subsidiär företrädesrätt och därefter betalning skall ske genom förvaltaren. NOTERING AV BTA, M M Notering av betalda tecknade aktier (BTA) avseende aktier av serie B beräknas ske från och med den 3 december 2008 och sista dag för handel med BTA beräknas bli omkring den 2 januari De nya aktierna av serie B förväntas bli föremål för handel vid NASDAQ OMX Stockholm från och med den 9 januari RÄTT TILL UTDELNING De nya aktierna medför rätt till utdelning som beslutas av bolagsstämman från och med för verksamhetsåret 2008 under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av VPC förda aktieboken före avstämningsdagen för utdelning. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av VPC. Beträffande Getinges utdelningspolitik, se Utdelning och övrig information i avsnittet Aktiekapital och ägarförhållanden. OFFENTLIGGÖRANDE AV TECKNINGSRESULTATET I NYEMISSIONEN Preliminärt teckningsresultat i Getinges nyemission kommer att offentliggöras via ett pressmeddelande från Bolaget, vilket beräknas ske omkring den 23 december Slutligt teckningsresultat beräknas komma att offentliggöras via ett pressmeddelande omkring den 13 januari 2009.

15 Koncernchefens kommentarer 13 KONCERNCHEFENS KOMMENTARER Bäste aktieägare, Getinge har sedan börsintroduktionen 1993 arbetat konsekvent för att skapa ett starkt företag med ett brett och attraktivt utbud av produkter och tjänster för koncernens kunder. Detta arbete har skett efter två huvudlinjer: Organisk tillväxt och förvärv av kompletterande och världsledande verksamheter. I takt med att Getinges utbud av produkter och tjänster har vuxit, har koncernen blivit en allt attraktivare leverantör och partner till våra kunder på en marknad där storlek blir allt viktigare. Getinge är idag ett brett och globalt ledande medicinteknikbolag med bland annat en växande verksamhet inom hjärt-kärlområdet genom divisionen Cardiovascular. Getinge har sedan tidigare uttryckt en stark ambition att utveckla denna division till en världsledande verksamhet med tyngdpunkt på hjärtkirugi, kärlinterventioner samt hjärtstöd (cardiac assist). Ett förvärv av Datascope kommer att innebära ett viktigt steg i denna ambition och innebär en betydande förstärkning av såväl produktprogrammet som marknadsorganisationen. Efter transaktionen kommer Getinges försäljning inom Cardiovascular-divisionen att uppgå till cirka 5 miljarder kronor. Marknaden för hjärt-kärlrelaterade produkter och implantat är sjukvårdsmarknadens största och mest dynamiska delmarknad med god tillväxt. Genom ett förvärv av Datascope kommer Getinge uppnå ett flertal fördelar: Divisionen Cardiovascular stärker sin position inom hjärt-kärlområdet ytterligare. Verksamheten vidgas till att också omfatta ett brett och ledande sortiment av produkter för hjärtstöd. Marknadsorganisationen inom hjärt-kärlområdet förstärks ytterligare. Nya kundkontakter skapas inom den växande marknaden för interventionell kardiologi. Affärsområdets utvecklingsportfölj förstärks med ett antal lovande produkter. Förvärvet kommer också att skapa förutsättningar för intäktssynergier och en god organisk utveckling. Försäljningssynergierna är ett resultat av en mycket god komplementaritet mellan bolagen såväl vad avser produktportföljerna som den geografiska täckningen. Genom förvärvet får Getinge en ökad exponering mot kunder inom interventionell kardiologi som är en växande kundgrupp för Datascope. Det senare är av betydelse inte minst för den förestående lanseringen av Getinges egna och nya hjärtstödsprodukt Cardiohelp. Därutöver har Datascope en mycket lovande produkt-pipeline som kompletterar Getinges nuvarande produktportfölj. Förvärvet av Data scope förväntas dessutom leda till värdefulla kostnadssynergier genom en effektivare marknadsorganisation och administration. Johan Malmquist Koncernchef och verkställande direktör

16 14 Marknadsöversikt MARKNADSÖVERSIKT Getinge bedömer att efterfrågan på medicinteknisk utrustning förväntas växa stabilt under överskådlig tid den demografiska utvecklingen, ökningen av vällevnadssjukdomar, teknologiska landvinningar och nya läkemedel med mera, bidrar till en ökad efterfrågan på god sjukvård. Den ökande efterfrågan leder till att sjukvården försöker finna vägar att producera mer och bättre vård till bibehållen eller lägre kostnad. I sjukhussegmentet finns det i många länder därför en tydlig trend mot privata lösningar och aktivitetsbaserade ersättningssystem. Vårdens resurser begränsas framför allt av samhällsekonomi och politiska prioriteringar. Konsekvensen av konstant växande efterfrågan och begränsade ekonomiska resurser blir att vårdsektorn kontinuerligt måste effektivisera sin verksamhet för att kunna möta patienters förväntningar och krav. Det finns ett flertal faktorer som talar för att den globala efterfrågan på kvalificerad sjukvård och god äldrevård fortsätter att öka under överskådlig tid: Den demografiska utvecklingen med en större andel äldre som behöver vård. Ökningen av vällevnadssjukdomar. Teknologiska landvinningar och nya läkemedel som innebär att allt fler sjukdomar kan behandlas. Den globala välfärdsutvecklingen som leder till att allt fler länder har råd att bygga upp en kvalificerad sjukvård. Sammantaget bedöms detta leda till att efterfrågan på vård växer snabbare än de ekonomiska anslagen. Politiska beslutsfattare försöker därför att överbrygga det gap som uppstår mellan utbud och efterfrågan genom att göra vården effektivare. En metod för att uppnå detta är att introducera nya typer av ersättningssystem som premierar effektiva verksamheter inom vården. En annan vanlig metod är att konkurrensutsätta vårdsektorn genom att öppna upp marknaden för privata aktörer. Ett tydligt exempel på detta är den amerikanska marknaden som till stor del består av privata vårdkedjor verksamma på regional eller nationell nivå. Ökade inslag av privatisering och nya ersättningssystem driver fram en konsolidering av vårdproducenter och ökade krav på produkter och tjänster som är inriktade på att öka effektiviteten i vården. Ovanstående leder i sin tur till en konsolidering även på leverantörssidan. MARKNAD Mer än hälften av Getinges försäljning sker på den europeiska marknaden. Under de senaste åren har koncernen gjort betydande investeringar för att öka närvaron på stora tillväxtmarknader såsom Brasilien, Indien, Kina och Ryssland. Liknande satsningar har också skett i Nordamerika och Japan, där koncernens marknadsandelar är lägre och förutsättningarna att växa bedöms som goda. Under 2007 och 2008 har utbyggnaden av existerande organisationer i Nordamerika och på tillväxtmarknaderna fortsatt. Koncernen räknar med att effekterna av dessa satsningar kommer att leda till ett minskat beroende av den europeiska marknaden under kommande år. ERSÄTTNINGSSYSTEM Från att tidigare ha varit kostnadsbaserade ändras ersättningssystemen på flertalet utvecklade marknader till att vara aktivitetsbaserade. Detta innebär, kort uttryckt, att sjukvården får en i förväg bestämd ersättning per aktivitet ifrån sina beställare i stället för täckning av faktiska kostnader som uppstår. Syftet med de aktivitetsbaserade ersättningssystemen är att de skall premiera effektivitet inom vården.

17 Verksamhetsbeskrivning 15 VERKSAMHETSBESKRIVNING Getinge är ett medicinteknikföretag verksamt inom kirurgi, intensivvård, infektionsbekämpning, vårdergonomi och sårvård. Koncernen bedöms upprätthålla ledande positioner inom de flesta av koncernens produktområden och består idag av tre affärsområden: Medical Systems produktsortimentet omfattar operationsbord, operationslampor, takkonsoler för medicinteknisk utrustning, produkter för hjärt- och kärlkirurgi och ventilatorer. Kunderna utgörs av sjukhus världen över. Extended Care produktsortimentet omfattar patientlyftar, hygiensystem, sjukhussängar, produkter för sårvård, trombosoch trycksårsprevention, samt diagnostikprodukter. Affärsområdets kunder återfinns inom äldrevården, sjukvården och hemsjukvården. Infection Control system för infektionskontroll omfattar desinfektions- och sterilisationsprodukter, beskickningslösningar, samt IT-baserade informations- och kvalitetssystem. Affärsområdets kunder återfinns inom sjukvården, Life Science-industrin och den institutionella äldrevården. GETINGES VERKSAMHET I VÄRLDEN Länder med både produktion och säljbolag. Länder med egna säljbolag. Samarbete med distributör kan förekomma. Länder utan egen representation. Försäljning genom agenter och distributörer.

18 16 Verksamhetsbeskrivning AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Affärsidé Getinges affärsidé är att erbjuda lösningar bestående av produkter, tjänster och kunskap som bidrar till en högre effektivitet inom vården för att på så sätt frigöra resurser för ytterligare vårdproduktion. Getinges erbjudande skall också bidra till högre kvalitet och säkerhet inom vården. Koncernens erbjudande omfattar idag breda, integrerade lösningar inom infektionsbekämpning, kirurgiska arbetsstationer, hjärt-kärlkirurgi, intensivvård, vårdergonomi och sårvård. Finansiella mål Resultattillväxten (mätt som resultat före skatt) skall genomsnittligt uppgå till 15 procent per år och uppnås genom att en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Förvärven kan avse såväl nya och ledande produktområden som förvärv som kompletterar och förstärker de befintliga verksamheterna. Förvärv av ledande produktområden skall genomsnittligt bidra till resultattillväxten (mätt som resultat före skatt) med 7 8 procent, medan utveckling av befintliga verksamheter (organisk tillväxt och kompletterande förvärv) skall stå för resterande 7 8 procent. Vad det gäller lönsamhet och kassaflöde är Getinges mål att nå och upprätthålla en rörelsemarginal (EBITA ) för nuvarande koncernstruktur på procent och ha ett kassaflöde som möjliggör en fortsatt förvärvsledd expansion om 10 procent utan ytterligare tillskott från aktieägarna. Strategisk inriktning Getinges strategiska inriktning och konkurrensfördelar kan sammanfattas i tre punkter: Globalt marknadsledarskap. Getinge strävar efter att vara nummer ett eller två inom koncernens samtliga produktom råden. Genom att etablera marknadsledande positioner skapar koncernen skalfördelar inom produktutveckling, produktion och marknadsföring. Integrerade lösningar. Genom att kombinera koncernens produkter och tjänster med förståelse för kundernas verksamhet kan Getinge erbjuda lösningar som leder till betydande process- och effektivitetsförbättringar. Genom att kundernas verksamhet effektiviseras frigörs resurser för ytterligare vårdproduktion. Distribution i egen regi vilket skapar förutsättningar för goda kundrelationer i en bransch där förtroende är en förutsättning för långsiktiga och djupa relationer. Genom att ha direktkontakt med kunderna har Getinge möjlighet att påverka kundens kvalitetsupplevelse och får tillgång till den attraktiva eftermarknaden med dess naturligt långvariga relationer. Koncernen har under senare år också utvecklat ett tjänsteerbjudande som ytterligare fördjupar kundrelationerna. Framgångsfaktorer För att kontinuerligt förbättra koncernens konkurrenskraft i termer av såväl organisk tillväxt som kostnadseffektivitet arbetar Getinge fortlöpande med förbättringar inom fyra centrala områden: Effektivisering av koncernens supply chain För att öka koncernens konkurrenskraft kommer Getinge fortsätta de kontinuerliga förbättringarna av koncernens supply chain. Denna inriktning kommer bland annat att innebära: Effektivare logistiklösningar. Lägre produktionsdjup och högre grad av specialisering vid de producerande enheterna som kommer att fokusera på kvalitetssäkring och montering. Ökat inslag av produktion i lågkostnadsländer. Förskjutning av leverantörsbasen till länder som Kina, Polen och Turkiet där Getinge redan är etablerat med egna organisationer. Reducerat antal producerande enheter. Internationalisering av marknadsorganisationen Getinge har den uttalade ambitionen att förstärka närvaron på marknader där tillväxtmöjligheterna är särskilt goda. I praktiken innebär detta en stegvis expansion av försäljnings- och serviceorganisationerna på den nordamerikanska marknaden där koncernen har förhållandevis låg marknadsandel samt etablering av egna distributionskanaler på ett flertal intressanta tillväxtmarknader. Produktutveckling Även om Getinge i absoluta tal redan satsar mer än sina konkurrenter på innovation och produktförnyelse avser koncernen att ytterligare öka innovationstakten och produktförnyelsen. Produktutvecklingen som leder till en breddning av produktsortimentet blir därmed ett medel att öka den organiska tillväxten och växa snabbare än marknaden. Affärsområdet Medical Systems har sedan ett antal år genomfört betydande satsningar på produktutveckling, men även koncernens övriga affärsområden Extended Care och Infection Control kommer successivt att öka investeringarna i produktutveckling. Förvärv Getinges förvärvsstrategi har som övergripande mål att etablera koncernen som en preferred partner till sjukvården. De allt högre kraven på effektivisering gör att sjukvårdens aktörer i allt högre grad söker sig till leverantörer som genom sitt erbjudande kan bidra till att lösa problem och skapa effektivare vårdprocesser. Ju fler områden som Getinge kan erbjuda lösningar och specialistkunskap inom, desto intressantare blir koncernen som leverantör. Förvärv spelar därför fortsatt en central roll för Getinge. Det finns potentiella förvärvskandidater för koncernens samtliga affärsområden. Fokus för den förvärvsledda expansionen ligger för närvarande inom Medical Systems.

19 Verksamhetsbeskrivning 17 HISTORIK 1904 Getinge grundas av Olander Larsson Den första sterilisationsutrustningen tillverkas Electrolux förvärvar Bolaget Rune Andersson och Carl Bennet förvärvar Getinge från Electrolux Getinge förvärvar desinfektionsbolaget Scott Western i England och etablerar säljbolag i Danmark, Finland, Norge, Polen, Österrike och Hongkong samt säljkontor i Slovenien, Italien och Kina Getinge Industrier AB noteras på Stockholmsbörsen. Det brittiska sterilisationsföretaget British Sterilizer och det franska desinfektionsbolaget Stirn Industries förvärvas. Antal anställda uppgår till personer Det franska desinfektionsföretaget Lancer och försäljningsbolagen D.S.E. i Nederländerna och D.S.E. i Belgien förvärvas. Getinges försäljning överstiger 1 miljard SEK Getinge går samman med det svenska bolaget Arjo, specialiserat och världsledande inom produkter för äldrevård relaterad till hygien och patienthantering. Samgåendet utgör basen för det framtida affärsområdet Extended Care. Därtill förvärvas Peristel i Frankrike and Anzy Sterilizer i Sydafrika, båda verksamma inom sterilisation mot sjukhussektorn. Distributionsföretaget Lic Care (nu Lifco) förvärvas. Getinges försäljning uppgår till cirka MSEK och antal anställda överstiger personer MDT Corporation i USA förvärvas och bildar en stor del av affärsområdet Infection Control Carl Bennet AB blir huvudaktieägare. Getinges försäljning uppgår till MSEK och koncernen har anställda. Johan Malmquist utnämns till koncernchef och VD Getinges affärsområde Infection Control expanderar via förvärven av Kemiterm i Danmark, MTP i USA, Omasa i Italien, Royal Linden i Nederländerna och SMI/BBC i Frankrike. Inom affärsområdet Extended Care förvärvas Pegasus och Egerton i Storbritannien samt Medibol i Nederländerna. Produktområdet Wound Care bildas i samband med förvärvet av Pegasus. Dotterbolaget Lifco delas ut till aktieägarna Getinges affärsområde Extended Care expanderar genom förvärven av Parker Bath i Storbritannien, Lenken Healthcare på Irland och Gestion Techno- Médic i Kanada. Den tyska koncernen Maquet, som är en världsledande tillverkare av operationsbord, förvärvas och bildar basen för det nya affärsområdet Medical Systems. Getinges försäljning överstiger MSEK och antalet anställda överstiger personer Det franska bolaget ALM som är världsledande inom kirurgiska lampor och kompletterar produktbredden affärsområdet Medical Systems förvärvas. Antalet anställda uppgår till personer och försäljningen uppgår till drygt MSEK Effektiviseringsprogram mot förbättrad produktionsstruktur för sterilisationsutrustningar slutförs och ger ett stort positivt genomslag på resultatet med effekt från och med Under följande år fortsätter arbetet mot att förbättra effektiviteten i produktionen vid anläggningen i Rochester, USA Jostra förvärvas med verksamheter i bland annat Tyskland, Sverige och Danmark. Verksamheten utgör grunden för MAQUET Cardiopulmonary (dagens MAQUET Cardiovascular). Siemens Life Support Systems (numera MAQUET Critical Care) förvärvas, ett världsledande företag inom ventilatorteknologi. Ett antal aktiviteter genomförs för att förstärka Getinges profil som systemleverantör. I Frankrike är Getinge involverat i en joint venture som driver ett sterilisationscenter som förser ett flertal sjukhus i Parisregionen med desinficerade och steriliserade instrument på kontraktbasis. Förändringsprocessen som påbörjades under 2002 fortsätter. Produktionen i Frank rike och delar av produktionen i USA flyttas till Sverige. Enheten i USA är nu en renodlad monteringsanläggning och integrerad i den totala produktionsstrukturen. Två center med globalt ansvar för sterilisation och desinficering etableras i Getinge och Växjö. Re spektive enhet är ansvarig för utveckling och produktion. Försäljningsorganisationen har senare kompletterats med specialister i T-DOC (ett ITbaserat system för att styra och kvalitetssäkra arbetet på sterilcentraler) i avsikt att stödja försäljningen av denna strategiskt viktiga produkt Getinge förvärvar 25 procent av företaget Lunatronic i Danmark och börja därmed marknadsföra IT-sytemet T-DOC sterilcentraler världen över.

20 18 Verksamhetsbeskrivning 2004 Under 2004 påbörjas en större investering på den kinesiska marknaden med beslut att både etablera affärsområdenas egen tillverkning i Suzhou och kraftigt expandera den kinesiska försäljningsorganisationen. Den amerikanska monteringsanläggningen rapporterar under året kraftigt förbättrad lönsamhet. Den australiensiska anläggningen avvecklas som ett led i specialiseringen och koncentrationen av produktionen Getinge förvärvar divisionerna Cardiac Surgery och Vascular Surgery av amerikanska Boston Scientific. Genom förvärvet lägger Getinge en bas för att under kommande år bygga en stark och globalt ledande verksamhet även inom hjärtkirurgiområdet. Den 15 september 2008 offentligg ör Getinge ett publikt uppköpserbjudande till aktieägarna i amerikanska Datascope Det franska bolaget La Calhène förvärvas under andra kvartalet 2005 för att flytta fram positionen inom Life Science-området. Aktiviteter på den asiatiska marknaden, inkluderade etableringen av ett säljbolag i Singapore för att möjliggöra en effektiv hantering av de växande marknaderna i Sydostasien. För att förstärka den kommersiella expertisen inom sjukhussegmentet utses under andra kvartalet 2005 en ny ledning för den amerikanska marknadsorganisationen Omsättning och resultatutveckling sedan Lansering av den revolutionerande ventilatorteknologin NAVA och det banbrytande operationsbordet Magnus Getinge förvärvar Huntleigh. Affärsområdet Extended Care blir i och med detta världsledande inom integrerade lösningar för vård av patienter med nedsatt rörelseförmåga Omsättning Resultat före skatt 500 0

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB:s (publ) NYEMISSION 2008

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB:s (publ) NYEMISSION 2008 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB:s (publ) NYEMISSION 2008 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt Varje befintlig aktie av serie A i Getinge berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 AroCells aktier är upptagna till handel på AktieTorget men Bolaget avser att under första halvåret 2016 lämna in en ansökan

Läs mer

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 5 mars 2012 Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) ( Episurf eller Bolaget ), 556767-0541, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen SSAB offentliggör villkoren för SSAB AB (publ) ( SSAB eller Bolaget ) offentliggjorde den 22 april 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämman den 27

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB Informationsmemorandum Företrädesemission i Aqeri Holding AB Maj Juni 2012 Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktig information... 2

Läs mer

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor PRESSMEDDELANDE 2011-10-10 kl. 14:00 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan. KappAhl genomför

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:01 2014-01-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2014-01-21.

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) INNEHÅLL 1 Företrädesemissionen i sammandrag 2 Bakgrund och motiv 3 Villkor och anvisningar 6 Så här gör du 7 Riskfaktorer 9 Kontakt VIKTIG

Läs mer

MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20)

MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20) MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20) Styrelsen anser det vara till fördel för bolaget att nyckelpersoner i koncernen har ett

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Fundior investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ)

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) 1 Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) Innehåll Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende

Läs mer

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK Pressmeddelande den 28 april 2014 A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK A-Com AB offentliggör idag kallelse till årsstämma den 28 maj 2014 enligt vad som framgår av kallelse

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012) LTV 2012 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 3 maj 2012 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Collector genomför företrädesemission om cirka 500 MSEK

Collector genomför företrädesemission om cirka 500 MSEK EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK PRESSMEDDELANDE 2017-06-12 Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK Uppsala, 12 juni, 2017 - Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan 2011 samt B. Säkringsåtgärder genom (i) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 Balder förvärvar ytterligare 22,9 procent av SATO ger i uppdrag till Carnegie och SEB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i syfte att delfinansiera

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer