Världsbibliotekets och Macondos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världsbibliotekets och Macondos"

Transkript

1 1 Utvärdering av användning och användbarhet av Världsbibliotekets och Macondos digitala tjänster Helena Sundman, Mats Wingborg, Jonas Söderström, Ny version, klar internationella kvinnodagen 2008

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 BAKGRUND...4 DEL 1 ANALYS AV GENOMSLAGET FÖR DE DIGITALA TJÄNSTER SOM ERBJUDS GENOM VÄRDSBIBLIOTEKET OCH MACONDO....7 ANALYS AV GENOMSLAG GENOM TELEFONINTERVJUER MED BIBLIOTEK...7 ANALYS AV GENOMSLAG GENOM MÄTNING AV BESÖK PÅ BERÖRDA HEMSIDOR ANALYS AV GENOMSLAGET UTIFRÅN INTERVJUMATERIALET...12 SLUTSATSER ANGÅENDE GENOMSLAGET FÖR VÄRLDSBIBLIOTEKETS OCH MACONDOS DIGITALA TJÄNSTER...12 DEL 2 ANALYS UTIFRÅN ANVÄNDARE/FOKUSGRUPPER...14 METOD...14 ALLMÄNNA POSITIVA OMDÖMEN OM HELA DEN DIGITALA SATSNINGEN...16 SYNPUNKTER UPPDELADE EFTER OLIKA WEBBSIDOR...17 YTTERLIGARE KOMMENTARER OCH FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR...26 INNEHÅLLS- OCH TEXTANALYS...28 DEL 3 ANALYS AV WEBBSIDORNAS LAYOUT OCH FUNKTIONER...38 SLUTKOMMENTAR...53 BILAGA A: KOMMENTARER OM GLOBARKIVET SOM ÄR UNDER UPPBYGGNAD...55 BILAGA B: ENKÄT FÖR BIBLIOTEKARIER OM GENOMSLAGET FÖR VÄRLDSBIBLIOTEKETS OCH MACONDOS DIGITALA TJÄNSTER...56 BILAGA C: ENKÄT FÖR ANVÄNDARE/FOKUSGRUPPER...57 BILAGA D. DELAR AV UNDERLAG FÖR STATISTIK OM ANTAL BESÖKARE AV DE DIGITALA TJÄNSTERNA...58

3 3 Sammanfattning Världsbiblioteket och Macondo erbjuder en rad digitala tjänster bland annat genom omfattande information om: - utländska författare från utvecklingsländer, - böcker översatta till svenska, - böcker och tidskrifter inom olika temaområden, - mängder med artiklar, uppsatser, länkar etc som gör det möjligt att samla information och kunskap om en rad utvecklingsfrågor. Därtill finns möjlighet att beställa en stor del av dessa böcker och tidskrifter genom Världsbiblioteket. Ytterligare en poäng är att Världsbiblioteket är en del av Solidaritetshuset. I samma miljö finns följaktligen en rad folkrörelser och solidaritetsorganisationer som kan erbjuda ytterligare information och kunskap om utvecklingsländer och en rad centrala utvecklingsfrågor. Denna studie innehåller tre delar. I den första undersöks de digitala satsningarnas genomslag. I den andra analyseras innehållet, framför med hjälp av fokusgrupper. I den tredje granskas den digitala layouten. Analysen när det gäller genomslaget visar att många bibliotekarier använder de digitala tjänsterna. Analysen tyder dock på att genomslaget framför allt finns i Stockholmsområdet, där det också finns en närhet till Världsbiblioteket. Resultatet är ändå imponerande. Av 37 undersökta stadsdelsbibliotek i Stockholm använder sig 22 av Världsbibliotekets/Macondos digitala tjänster. Likaså visar granskningen av besökare på hemsidorna av en relativt stor besökargrupp, men där Världsbibliotekets tjänster används mer än Macondos. Även fokusgrupperna, med framför allt lärare tyder på ett stort genomslag (men där underlaget är mindre och urvalet mer problematiskt). Den övergripande bilden är sålunda att Världsbiblioteket/Macondo redan idag når ett av sina mål: att nå många människor.

4 4 Den som slår på Världsbiblioteket på Google kommer att finna att Världsbiblioteket blir det första alternativet. Samma sak gäller för Macondo. Samtidigt kan åtgärder vidtas för att ytterligare öka genomslaget. I studien pekas på några konkreta slutsatser. Del 2 och del 3 av studien handlar om fingranskning av de digitala satsningarna, både när det gäller innehåll och layout. Utifrån detta underlag kan en åtgärdslista utformas som ytterligare skulle kunna finslipa tillgängligheten. Bakgrund Context redovisar härmed en studie om Världsbibliotekets digitala tjänster. Studien har genomförts i enlighet med det anbud som Context lämnade den 29 november Studien har genomförts av Mats Wingborg, Helena Sundman och Jonas Söderström (som anlitats av Context som extern konsult). Enligt det anbud som lämnades av Context skulle Tommy Sundström användas som extern konsult. Han blev dock tvungen att avbryta sitt åtagande på grund av dödsfall i familjen. Som ersättare anlitade Context Jonas Söderström. Denna förändring har också meddelats Maria Bergstrand vid Världsbiblioteket. Enligt uppdragsbeskrivningen skulle studien syfta till: Att undersöka projekt Möt världen i Solidaritetshusets digitala tjänsters användbarhet, användning och utvecklingspotential. Rapporten ska belysa styrkor och brister i projektet med avseende på dessa och ge användbara kunskaper och insikter inför utvecklingen av projektet. I utvärderingens slutsatser ska därför också ingå rekommendationer och förslag om förbättringar, som kan fungera som underlag för beslut om strategier och vägval på längre sikt.

5 5 Enligt ett inledande möte mellan uppdragsgivare och uppdragstagare definierades relevanta webbsidor som Världsbibliotekets hemsida (www.solidaritetshuset.nu/cgibin/solhus.cgi?d=s&w=107), katalogen (www.solidaritetshuset.nu/cgibin/solhus.cgi?d=s&w=342 respektive samt macondo (http:// /index.htm) plus därtill hörande funktioner och tjänster. Uppdragsgivaren presenterade synpunkter på en första version av studien vid ett möte den 22 mars. Därefter har studien utökats och på en del punkter omarbetats. Studien består av tre separata delar: a) Analys av genomslaget för de digitala tjänster som erbjuds genom Värdsbiblioteket och Macondo. Tre metoder har använts för att undersöka genomslaget. För det första en telefonenkät till bibliotek (ett mindre urval av bibliotek i andra kommuner plus stadsdelsbibliotek i Stockholm). En särskilt frågemall har använts för enkäten. För det andra har den digitala statistiken över antalet besökare på hemsidorna analyserats. För det tredje refereras till uppfattningar från fokusgrupperna (se nästa punkt). b) Analys utifrån användare/fokusgrupper plus innehållsanalys: Context undersöker hur användarna uppfattar Solidaritetshusets digitala tjänsters användbarhet. En särskild frågemall utarbetas inför intervjuerna och svaren sammanställas utifrån olika kategorier och sakområden. I denna del av utvärderingen betonas hur användarna uppfattar webbsidorna, men Context utför också en innehållsanalys (vad som tas upp, hur det presenteras, vad som inte behandlas etc). Ett underlag till analyserna har varit textdiskussioner i fokusgrupperna och med intervjuade personer. Innehållsanalysen innehåller både analys av vilken språklig stil som används i webbsatsningen och vilka sakfrågor som behandlas. c) Analys av de berörda webbsidornas utformning och tillgänglighet: Utgångspunkten här är webbsidornas layout och tekniska utformning. Grundfrågan är om webbsidorna är lättillgängliga, lättanvända och överskådliga. Denna del av studien är utförd av Jonas Söderström, en expert på webbsidor.

6 6 Studien kommer också följa detta upplägg. Först presenteras en analys av de digitala satsningarnas genomslag. Därefter redovisas en analys utifrån användare/fokusgrupper plus en innehållsanalys. Sist redovisas den granskning som utförts av webbsidornas layout och teknisk utformning (Jonas Söderström). Avslutningsvis följer slutsatser (Mats Wingborg & Helena Sundman). De tre delarna av studien kan användas separat. Egentligen handlar det snarare om tre olika studier, som delvis korsar varandra, men från olika utgångspunkter. Ytterligare ett skäl till att se det som flera studier är att den första i huvudsak redovisar uppfattningar hos bibliotekarier, den andra hos fokusgrupper, medan den tredje bygger på en analys av en webbsidesexpert. I vissa fall får till och med olika åsikter som förs fram stå i motsättning till varandra. Den 18 januari fick Context mejladress om den ytterligare webbsida som är under uppbyggnad, det vill säga Globalarkivet. Detta var för sent för att webbsidan skulle kunna ingå i Jonas Söderströms analys och dessutom hade huvuddelen av intervjuerna med fokusgrupperna redan genomförts. Några intervjuer återstod dock. Några synpunkter på Globalarkivet kunde därigenom samlas in. Dessa finns redovisade i bilaga A. Upplägget av studien har lett till att den blivit något längre än vad som önskades i anbudsförfrågan. Studien levereras både på papper och digitalt.

7 7 Del 1 Analys av genomslaget för de digitala tjänster som erbjuds genom Värdsbiblioteket och Macondo. Analys av genomslag genom telefonintervjuer med bibliotek Denna del av studien har genomförts med hjälp av telefonenkäter. Som underlag har ett särskilt frågeformulär använts (se bilaga B). Samtliga intervjuer har genom telefonintervjuer med bibliotekarier vid berörda bibliotek. Det bör dock understrykas att endast en bibliotekarie har intervjuats vid varje bibliotek. I synnerhet vid större bibliotek kan det dock förekomma att vissa men inte alla bibliotekarier är förtrogna med Världsbiblioteket/Macondo. Det går därför inte att dra säkra slutsatser om kunskaperna vid respektive bibliotek. Men de intervjuade bibliotekarierna kan både ha mer eller mindre om kunskap om Världsbiblioteket/Macondo än andra bibliotekarier vid det berörda biblioteket. Summan av denna felkälla blir därför minimal när man drar generella slutsatser om genomslaget. I en första omgång har tio bibliotekarier vid huvudbibliotek utanför Stockholms stad intervjuats (Arboga, Boden, Borlänge, Eskilstuna, Falköping, Gränna, Hudiksvall, Köping, Sölvesborg, Växjö). Av dessa var det endast bibliotekarierna vid Växjö och Boden som kände till Världsbibliotekets och Macondos digitala tjänster. Ingen av dessa använde sig dock av tjänsterna i sin yrkesutövning. Av detta har vi dragit slutsatsen att de digitala tjänsterna framför allt används av bibliotek i Stockholmsområdet, där det också finns en närhet till Världsbiblioteket. Den fortsatta undersökningen inriktade sig följaktligen på stadsdelsbibliotek i Stockholm, där resultatet också blev ett helt annat. I omgång två har bibliotekarier vid 37 utvalda stadsdelsbibliotek i Stockholms stad intervjuats. Svarsfrekvensen är 100 procent.

8 8 De 37 stadsdelsbibliotek som har ingått i undersökningen är: Akalla, Alvik, Aspudden, Björkhagen, Blackeberg, Bredäng, Brommaplan, Enskede, Farsta, Fruängen, Gamla Stan, Gubbängen, Hagsätra, Hjorthagen, Husby, Hässelby strand, Hässelby villastad, Högdalen, Kista, Kulturhuset/Läsesalongen, Kungsholmen, Luma, Serafen, Skapnäck, Skärholmen, Sköndal, Spånga, Stadsbiblioteket (Odenplan), Stora Essinge, Telefonplan, Tellus, Tensta, Vällingby, Årsta, Älvsjö, Örby och Östermalm Resultatet av undersökningen blev följande: Vid åtta av de intervjuade biblioteken hade bibliotekarierna aldrig hört talas om varken Världsbiblioteket och Macondo: (Hagsätra, Kulturhusets Läsesalong, Hässelby Villastad, Vällingby, Serafen, Sköndal, Spånga, och Bredäng). Vid sex av de undersökta biblioteken kände den intervjuade bibliotekarierna till Värlsbilotekets och Macondo, men man använde sig inte av de digitala tjänsterna: (Farsta, Husby, Kista, Blackeberg, Fruängen, Skarpnäck). Motiveringarna: Av dem som kände till Världsbibliotekets och Macondos digitala satsning, men ändå inte nyttjade tjänster dominerade två förklaringar. Nästan alla hänvisar till att man istället använder katalogsystemet Alex, som biblioteken prenumererar på (det finns för övrigt även en hänvisning till Alex även i Världsbiblioteket under fliken Databaser ). Flera hänvisade också till samarbetet med Internationella biblioteket (som är ett annex till stadsbibliotekets byggnad vid Odenplan). Vid 23 av stadsdelsbiblioteken uppgav de intervjuade bibliotekarierna att man nyttjade Världsbibliotekets/Macondos digitala tjänster. (Akalla, Alvik, Aspudden, Björkhagen, Brommaplan, Enskede, Gamla Stan, Gubbängen, Hjorthagen, Hässelby strand, Högdalen, Kungsholmen, Luma, Skärholmen, Stadsbiblioteket-Odenplan, Stora Essinge, Telefonplan, Tellus, Tensta, Årsta, Älvsjö, Örby och Östermalm). Den helt dominerade bilden var dock att man nyttjade tjänsterna då och då, vid vissa speciella tillfällen, när det finns efterfrågan av sådana tjänster etc. Ingen av de intervjuade använde tjänsterna dagligen.

9 9 När använde man då de digitala tjänsterna? Följande svar gav av de intervjuade: när vi ska köpa in nya böcker (5 stycken), när besökare frågar efter litteratur från specifika länder (16 stycken), när utländska författarskap efterfrågas (14 stycken), när gymnasieelever kommer hit oh efterfrågar litteratur om specifika länder (7 stycken), när högskolestudenter kommer hit och vill ha underlag till specialarbeten om villkor i andra länder (4 stycken), särskilt när ungdomar kommer hit (12 stycken), när vi lägger in bokmärken i våra datorer (2 stycken) samt till invandrare som letar efter litteratur från sina hemländer ( 1 styck). På frågan om de använde både Världsbibliotekets digitala tjänster och de tjänster som fanns på Macondo blev svaret att samtliga 22 bibliotek som uppgav att man utnyttjade systemen också hävdade att man använde Världsbibliotekets digitala tjänster, medan endast 11 hänvisade till att man också använde Macondo. (Akalla, Aspudden, Björkhagen, Brommaplan, Enskede, Gamla Stan, Högdalen, Luma, Skärholmen, Stadsbiblioteket- Odenplan och Östermalm). Flera av de intervjuade påstod sig vara förtrogna med Världsbiblioteket, men var osäkra på vad Macondo var för något. (Alvik, Gubbängen, Hjorthagen, Hässelby strand, Telefonplan, Tellus, Tensta, Årsta och Älvsjö). Av de undersökta biblioteken hävdade 9 att de stundtals brukade hänvisa låntagare till Världsbiblioteket/Macondis digitala satsningar. (Björkhagen, Brommaplan, Enskede, Gamla Stan, Högdalen, Kungsholmen, Luma, Årsta och Östermalm.) Av de intervjuade bibliotekarierna hade 15 själva besökt Världsbiblioteket. (De anställda vid följande bibliotek: Björkhagen, Brommaplan, Enskede, Gamla Stan, Hässelby strand, Högdalen, Kungsholmen, Luma, Skärholmen, Stadsbiblioteket-Odenplan, Tensta, Årsta, Älvsjö, Örby och Östermalm). Av dessa var det dock endast fyra som besökt biblioteket under det senaste året. På frågan hur man fått information om Världsbibliotekets/Macondos digitala satsning uppgav 12 att man tagit del av information från Världsbiblioteket/Macondo. (Alvik, Aspudden,

10 10 Björkhagen, Brommaplan, Gamla Stan, Hässelby strand, Högdalen, Kista, Kungsholmen, Luma, Stadsbiblioteket-Odenplan och Östermalm). Den vanligaste formen av information var: Att någon på biblioteket, men inte man själv fått information (10 stycken), att man läst broschyr (1 styck), att man sett affisch (1 styck). Kommentar: Ingen av de intervjuade hade själv deltagit i muntlig information om de digitala satsningarna. De kunde inte heller riktigt precisera hur broschyr respektive affisch sett ut (finns sådana överhuvudtaget?!). Därutöver uppgav fyra av de intervjuade att de fått information om Världsbiblioteket/Macondo genom tips från personer som jobbade eller hade jobbat på Världsbiblioteket (5 stycken), genom andra bibliotekarier (3 stycken), från vänner (2 stycken), från aktiva inom solidaritetsorganisationer (1 styck). Analys av genomslag genom mätning av besök på berörda hemsidor. Det underlag som använts för analysen har varit solidaritetshusets statistik, webbhotellets statistik och statistiken för macondo. Utvärderarna har haft tillgång till relevanta lösenord. Resultat av mätningarna av besökare av webbsidor Antalet digitala besökare på Världsbibliotekets hemsida kan mätas från juni Under perioden 1 januari till sista februari 2008 besökte i genomsnitt 120 användare hemsidan varje dag. Det högsta antalet unika besökare fanns under sommarmånaderna 2007 (med en topp på 234 besökare per dag i juli). En möjlig förklaring är till detta är att det finns ett ganska stort antal individuella besökare av sidan (och inte bara institutioner som bibliotek), som sökte information under semestern (dessutom var det ovanligt regnigt!). Jämfört med den statistik som finns för de sista sju månaderna 2006 (äldre statistik finns inte tillgänglig) finns en tydlig tendens till allt fler unika besökare. Under de sju månaderna 2006

11 11 var det genomsnittliga antalet 50,5 besökare per dag, vilket betyder att antalet besökare har fördubblats. Flest besökare finns på Solidaritetshusets hemsida, därifrån söker sig sedan många vidare. Ungefär lika många går in på någon av föreningarnas sidor som de som går in på Världsbibliotekets webbsida. Under den mätbara perioden är antalet väldigt jämnt, med variationer för olika månader. 120 individuella och unika besökare per dag på Världsbibliotekets hemsida visar på ett tydligt genomslag. Det betyder nästan besökare per år. Samtidigt finns en kapacitet att få ännu fler besökare. Om flera fick kännedom om de digitala tjänster som erbjuds skulle förmodligen antalet besökare kunna mångdubblas. Webbhotellets statistik ger en bild av det sammantagna antalet besökare till Solidaritetshusets. Det sammantagna antalet besökare har under de senaste månaderna legat kring per månad, men med tydligt högre siffror under augusti och september (toppen nåddes i september 2007 med drygt besökare). Statistikredovisningen för besökare av Macondo är uppdelad på: hemsidan, fliken aktuellt, fliken sök, fliken Afrika och fliken barn. Statistiken visar antalet unika besökare i genomsnitt per dag. För närvarande är antalet: För hemsidan : 16 stycken. För aktuellt : 5 stycken. För sök : 4 stycken. För Afrika : 11 stycken. För barn : 4 stycken. Kommentar: Antalet besökare på Macondo per dag är acceptabelt högt, men betydligt lägre jämfört med antalet besökare av Världsbibliotekets digitala tjänster. Utan tvekan finns här en stor potential att öka antalet besökare. Av de olika underflikarna har Afrika flest besökare. Det kan ge en fingervisning om vad digitala besökare förväntar sig och söker för information.

12 12 Det är troligt att man framför allt använder sig av sidan när man söker information om litteratur från omvärlden, medan exempelvis ingången barn inte är lika självklar. Analys av genomslaget utifrån intervjumaterialet Sammantaget har 27 personer direktintervjuats som underlag för denna studie. Av dessa är 22 lärare (varav flest på gymnasienivå), 3 bibliotekarier, dessutom en handledare och en dataansvarig vid skola. Av dessa 27 personer kände 18 till Världsbibliotekets digitala satsning sedan tidigare. 15 stycken nyttjade återkommande tjänsterna. Detta underlag har dock en metodologisk brist. Urvalet av personer har gjorts Vid Stockholms stads Mediotek och i klassrum i skolor, där personer som var intresserade att svara på frågor om Världsbibliotekets/Macondos digiala satsningar efterlysts. Det finns följaktligen skäl att tro att själva urvalsprocessen lett till en överrepresentation av personer som redan från början var förtrogna med de digitala satsningarna. Däremot finns skäl att framhålla att flera av de intervjuade utryckte stor uppskattning av de digitala tjänsterna (se kommentarer i nästa kapitel). Slutsatser angående genomslaget för Världsbibliotekets och Macondos digitala tjänster Genomslaget för Världsbibliotekets och Macondos digitala satsning är stort och användarna är mycket nöjda med funktionerna. Studien visar på att antalet besökare av webbsidorna ökar. Samtidigt är det uppenbart Världsbiblioteket har långt fler besökare än Macondo. Intrycket är att Macondo behöver marknadsföras mer intensivt, där finns en betydande potential.

13 13 Intervjuundersökningen med bibliotekarier visar att Världsbiblioteket/Macondo är föga känt utanför Stockholm. Det är dock inte uppenbart vad detta leder till för slutsats. En skulle kunna vara att Världsbiblioteket är beläget i Stockholm och att det därför är naturligt att i första hand nå en Stockholmspublik. En annan skulle kunna vara att de digitala tjänsterna är lika relevanta oavsett var man bor i Sverige och att det därför behövs någon form av marknadsföring som riktar sig till bibliotek och kanske till skolor utanför Stockholmsområdet. Världsbibliotekets och Macondos digitala tjänster är dock mycket välkända och använda på Stockholms stads stadsdelsbibliotek. Några av de intervjuade bibliotekarierna nämner emellertid att de känner till de digitala tjänsterna, men inte använder dem därför att de istället använder sig av katalogsystemet Alex och istället hänvisar till Internationella biblioteket (som är ett annex till stadsbibliotekets byggnad vid Odenplan). Men Alex är i själva verket främst inriktat på västerländska författare (även om många andra också finns) och Internationella biblioteket erbjuder inte några avancerade digitala satsningar. Det finns följaktligen stora möjligheter för Världsbiblioteket/Macondo att ta ytterligare andelar av webbsökningarna genom riktade informationssatsningar. En slutsats är att Världsbiblioteket i framtida informationssatsningar till stadsdelsbiblioteken tydligt borde informera om vad Världsbiblioteket/Macondo kan erbjuda för digitala tjänster som inte Alex eller Internationella biblioteket klarar av. Överhuvudtaget finns en stor potential för Världsbiblioteket/Macondo att få många ytterligare besökare. De tre viktigaste målgrupperna förfaller att vara: Stadsdelsbibliotek i Stockholm. Högstadie-, gymnasieskolor och universitet i Stockholmsområdet. Enskilda personer som är intresserade av internationella frågor och utländska författarskap (dessa når man till en viss del redan idag genom samarbetet med de solidaritetsrörelser som finns i Solidaritetshuset.

14 14 Del 2 Analys utifrån användare/fokusgrupper Metod Context har utvecklat ett frågeformulär som använts vid intervjuer med fokusgrupper och användare (se bilaga C). Många av detaljsynpunkterna har deltagarna dock tagit upp spontant. Uppgifterna om antalet personer som kommer med olika typer av svar är därför inte systematiskt, men ger ändå en fingervisning om vad de intervjuade personerna tyckte var viktigast. Villkoren vid intervjutillfällena har också varierat kraftigt. Ibland har det rått tidsbrist, ibland har de intervjuade inte yttrat sig om alla relevanta webbsidor, ibland har de intervjuade varit engagerade, i några fall har de haft ett måttligt intresse för Världsbiblioteket/Macondo, ibland har flera intervjuats samtidigt, ibland har personerna intervjuats en och en. Sammanställningen av intervjusvaren bör sålunda ses som ett antal röster om Världsbibliotekets/Macondos digitla tjänster. Intervjuerna har vidare fått något olika upplägg beroende på om personerna sedan tidigare varit användare av sidorna. I samtliga fall har intervjuare och intervjuad tittat på sidorna tillsammans, men hälften av de intervjuade hade använt sidorna tidigare (och kunde ibland därför ge mer reflekterande svar). Av de intervjuade personerna hade 18 nyttjat webbsidorna tidigare (men i de flesta fall bara någon enstaka gång). En svaghet med intervjuerna har varit att personerna sällan haft en överblick över hela Världsbibliotekets digitala satsning. Även de som tidigare använt tjänsterna hade bara nyttjat en liten del av vad webbsidorna erbjuder. Deras uppfattningar gäller alltså i allmänhet en liten del av de digitala tjänsterna (som de använt eller som de tittat på direkt före intervjuerna). Några av intervjupersonerna fick särskilt analysera ett tiotal olika sidor (lite olika sidor vid olika intervjuer). Dessa synpunkter har även använts som underlag för de innehålls- och textanalyser som genomförts.

15 15 Tillvägagångssätt En fokusgrupp bestående av tolv personer har anordnats genom Stockholms stads Mediotek (kontaktperson har varit Elisabeth Söder). Samtliga personer som ingått i denna grupp är lärare på högstadiet eller gymnasieskolan. Mötet med fokusgruppen arrangerades i samband med en kurs som Medioteket höll om Palestina. Det är därför troligt att deltagarna hade ett större internationellt intresse än vad som är vanligt hos lärare. Vidare har fyra separata intervjuer genomförts med en biblioteksansvarig och en lärare på Långholmens folkhögskola, en som ansvarar för handledning av elevers temaarbeten (pedagogassistent) som också är biblioteksansvarig på Globala gymnasiet samt dataansvarig och mentor åt elever på högstadiet på Katarina Norra skola, alla skolor i Stockholm. Alla dessa ägnar stor eller viss del till studier av internationella frågor, har många internationella elever eller har projekt tillsammans med skolor i tredje världen. Vidare har två bibliotekarier som särskilt arbetar med webbfrågor intervjuats (en verksam i Stockholm och en i Växjö). Efter synpunkter från uppdragsgivaren genomfördes kompletterande intervjuer med ytterligare 9 personer i början av mars. Av dessa var sju gymnasielärare (i samhällsinriktade ämnen vid Kärrtorps gymnasium respektive Åsö gymnasium) och två skolbibliotekarier (vid dessa skolor). Dessa intervjuer har använts för att samla in synpunkter på hela den digitala satsningen, men också för att få in specifika synpunkter på delar av den digitala satsningen som inte togs upp i de inledande intervjuerna. Sammantaget har sålunda 27 personer intervjuats (22 lärare, 3 bibliotekarier, en handledare och en dataansvarig vid skola). Samtliga intervjuer har genomförts av Context genom möten med personerna i fokusgrupperna. Svaren har varit muntliga och Context har antecknat svaren. Den sammanställning nedan som följer av svaren är en sammanvägning av samtliga dessa svar. Men redan urvalet av personerna är snedvridet, eftersom de som ställt upp och tagits sig

16 16 tid för att svara på frågorna varit positivt inställda redan från början till Världsbiblioteket/Macondo och till internationella frågor. Allmänna positiva omdömen om hela den digitala satsningen Många positiva omdömen har kommit fram genom intervjuerna. I princip samtliga intervjuade nämner att sidorna är överskådliga, enkla att begripa, tydliga etc. Flera nämner också som något positivt att Världsbibliotekets digitala satsning andas engagemang. En av de intervjuade säger: Det märks att de brinner för litteratur från tredje världen. Det är positivt. Fyra av de intervjuade har varit regelbundna användare av de digitala tjänsterna (samtliga lärare). De har använt webbsidorna i undervisningen. Eleverna har arbetat med teman kring olika länder, då har dessa lärare betonat att man genom skönlitteraturen också kan lära mycket om länderna. Genom Världsbiblioteket/Macondo har man hittat relevanta författarskap. En majoritet av de intervjuade framhåller också hur viktigt det är att litteratur och författarskap från länder utanför Europa och Nordamerika lyfts fram. Åtta av de intervjuade beskriver att den västerländska kulturen och utbud i media är ensidigt och att Världsbibliotekets digitala satsning är en bra motvikt. Många positiva åsikter gäller också att sidorna ger bra kunskap och källor för de som är specialintresserade av världskultur, litteratur och internationella frågor. De kan inspirera till att läsa något nytt och för att kunna få idéer till beställningar till det egna biblioteket. De kan även inspirera till att till exempel söka mer kunskap om till exempel latinamerikansk litteratur eller en viss indisk författare på ett tillgängligt, snabbt och enkelt sätt. Överskådligheten och den pigga, roliga presentationen på macondo understryks av flera medverkande. En majoritet av de intervjuade nämner specifikt att något positivt är den digitala satsningen erbjuder beskrivningar och presentationer av författare och litterära verk. Användaren får en bra överblick av tidskrifter och aktuella titlar om och från vissa länder och världsdelar. Sökfunktionerna, speciellt på macondo, är lättillgängliga och roligt presenterade.

17 17 En biblioteksansvarig sa till exempel: När vi arbetar med en speciell invandrargrupp, till exempel thailändare, då är det bra att kunna leta upp vilken thailändsk litteratur som är översatt. De som tidigare använt webbsidorna hävdar genomgående att de ofta söker upplysningar om författare och böcker genom sidorna. Av dem som för första gången kom i kontakt med sidorna sade flera att de var övertygade om att de skulle fortsätta att använda macondo för att ta reda på mer om författare och böcker. Enligt de intervjuade personerna utmärker sig tjänsterna genom att vara mer effektiva än om elever och personal skulle söka allmänt på internet om en specifik fråga. En av de medverkande i svaren sökte på aids och Botswana och fick direkt upp ett resultat. Det här är riktigt användbart för det rör sig om riktiga titlar, inte som de breda svar man får genom en googlesökning, var hennes kommentar. Ett par kommenterade att tjänsterna är lyxiga och intressanta (lärare). Vad som lockar användarna på Världsbiblioteket har (enligt de intervjuade vid Långholmens folkhögskola och det Globala gymnasiet) särskilt varit sökfunktionerna, nyinköpt, världsmusik, världslitteratur till viss del en dikt. Sammanfattningsvis är användarvänligheten god. Att de här typerna av tjänster, om världskultur och internationella frågor, finns samlade på detta sätt känns för en person mycket användbart. Synpunkter uppdelade efter olika webbsidor Världsbibliotekets huvudsida (www.solidaritetshuset.nu/cgibin/solhus.cgi?d=s&w=107): En majoritet av de intervjuade tycker att webbsidan är tydlig, men fem (fyra lärare och en bibliotekarie) tycker att sidan kan bli mer överskådlig.

18 18 Sju av de intervjuade (sex lärare och en bibliotekarie) tycker att bilderna på biblioteket och personalen håller får låg kvalitet. Det ger ett amatörmässigt intryck, säger en av de intervjuade. En säger att den bristande bildkvaliteten drar ner intrycket. En menar att bilderna borde vara mer högupplösta en annan att de borde hålla bättre fotografisk kvalitet. En säger det syns på bilderna att de har vänsteråsikter. En av de intervjuade (lärare), som annars är kritisk, tycker valet av rött och grått är snyggt och att flikar är överskådligt. Men några påpekar att det stora antalet flikar kan göra det svårt att veta vad som är kategoriserat under vad. Enligt en av de intervjuade (dataansvarig på skola) känns det fel att den flik man klickar på blir mörkare grå än den som man just då inte är intresserad av, och inte tvärtom. Han efterlyser även mer kontrast mellan den ljusa och den mörka grå tonen, om grått ska användas. Egentligen tycker han att två toner av grått är trist när den enda kontrasten är röd. Sök i katalogen (www.solidaritetshuset.nu/cgi-bin/solhus.cgi?d=s&w=342): Det finns bara positiva omdömen om sidan (och underfunktionerna enkel sökning respektive avancerad sökning ). Genomgående anser de intervjuade att funktionerna är tydliga, begripliga, enkla att använda etc. Tio av de intervjuade (sju lärare tre bibliotekarier) efterlyser att få veta om boken man söker finns tillgänglig. Webbsidesanvändarna är numera vana vid, från andra bibliotek, att få den informationen direkt på webben och inte behöva lyfta telefonen för att kolla detta, påpekar de. En intervjuad lärare nämnde att han rekommenderat elever att använda funktionen för att få fram böcker från utvecklingsländer och att elever därigenom hittat titlar på relevanta böcker, men sedan hade haft svårt att få fram böckerna (de hade inte haft tid att besöka Världsbiblioteket, utan sökt böckerna på skolbibliotek och andra lokala bibliotek, läraren visste inte om de hade försökt att beställa böckerna eller kontaktat Världsbiblioteket).

19 19 Nyinköp ett urval (www.solidaritetshuset.nu/cgi-bin/solhus.cgi?d=s&w=169): De intervjuade är genomgående mycket positiva. Även här efterfrågar dock två (lärare) upplysningar om huruvida böckerna finns för utlåning på Världsbiblioteket. Världslitteratur (www.solidaritetshuset.nu/cgi-bin/solhus.cgi?d=s&w=164): De intervjuade är åter igen genomgående positiva. Fyra (lärare) tycker dock att det är förvirrande att man kommer till samma nya sida oavsett om man klickar på: - en unik samling skönlitteratur - macondo.nu - ett digitalt uppslagsverk - klassikerutgivning - nomineringar till ALMA-priset - den hemliga trädgården - nätverk för barn- och ungdomslitteratur. Två av de intervjuade (lärare) tyckte att informationen om ALMA-priset inte riktigt hörde hemma i sammanhanget. Världsmusik (www.solidaritetshuset.nu/cgi-bin/solhus.cgi?d=s&w=165): De intervjuade ansåg tyckte sidan var spännande och var mycket positiva till att musiken fick en egen länk. Sex av de intervjuade (4 lärare och 2 bibliotekarier) påpekade emellertid att man saknade en förteckning över vilka CD-skivor som finns att låna på Världsbiblioteket. Två (lärare) önskade också mer information om litteratur om musik. En efterlyste särskilt mer information om kinesisk och indisk musik. Tidskrifter (www.solidaritetshuset.nu/cgi-bin/solhus.cgi?d=s&w=170): Samtliga intervjuade var mycket positiva till denna webbsida. Två (lärare + bibliotekarie) sade att se skulle ha sidan som bokmärken på sina jobbdatorer. En intervjuad (lärare) tyckte

20 20 att sidan kunde kompletteras med ännu fler referenser till internationella tidningar (bland annat: Ytterligare en person (lärare) önskade fler länkar till indiska och kinesiska tidningar. En person i fokusgruppen tyckte också att det var oklart att man kom direkt till tidningarna genom att klicka på dem (först trodde han bara att det var en förteckning på tidningar som fanns i biblioteket). Se även ytterligare synpunkter på denna sida senare i studien. Fråga Världsbiblioteket (www.solidaritetshuset.nu/cgi-bin/solhus.cgi?d=s&w=168): Webbsidan fick positiva omdömen. Bra idé, svarade två (lärare). En intervjuad (lärare) föreslog att sidan skulle kompletteras med Frequently Asked Questions (FAQ), Vanliga frågor. Det kan vara ett sätt för användare att se vad andra ställt för frågor och det marknadsför sidan. Bokkaffe (www.solidaritetshuset.nu/cgi-bin/solhus.cgi?d=s&w=171): Det var särskilt svårt att få reaktioner på denna sida från de intervjuade. Inga negativa synpunkter framfördes dock. En (lärare) tyckte dock att det borde vara något extra spännande möte varje termin som man annonserade om. Han såg gärna att mötena skulle handla om aktuell litteratur från Kina och Indien. Denna person upptäckte dock sedan att det fanns delvis annan information om möten under fliken Kalendarium, dessutom finns fliken Föredrags- och kursmaterial. Han ansåg därför att all information om möten och föredrag borde samlas till endast ett ställe. En dikt (www.solidaritetshuset.nu/cgi-bin/solhus.cgi?d=s&w=166): En mindre grupp av de intervjuade hade något att säga om denna sida. Tre (två lärare och en bibliotekarie) var dock mycket positiva till att poesin lyfts fram.

Statistikbilaga Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberättelse 2011

Statistikbilaga Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberättelse 2011 Statistikbilaga Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberättelse 211 Öppethållande Antal öppethållandetimmar 29 21 211 Stadsbiblioteken 63 399 64998 6516 Kulturhusets bibliotek 3 843 4 232 6251 Totalt

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Bibliotek i rörelse. Strukturplan för Stockholms stadsbibliotek 2012-2015 STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK

Bibliotek i rörelse. Strukturplan för Stockholms stadsbibliotek 2012-2015 STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK Bibliotek i rörelse Strukturplan för Stockholms stadsbibliotek 2012-2015 STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK Inledning... 2 Angelägna, tillgängliga och effektiva bibliotek... 4 Tillgänglighet... 4 Angelägenhet...

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009 Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA 2009 1 13 oktober 2009 Data för undersökningen samlades in genom intervjuer med ett urval av besökarna. Vid utgången tillfrågades 661 slumpvis utvalda besökare. Av dem

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Källkritisk tänkande i den digitala världen. Ulf Jämterud

Källkritisk tänkande i den digitala världen. Ulf Jämterud Källkritisk tänkande i den digitala världen Ulf Jämterud 1 Källkritik blir allt viktigare Medaljens baksida Ytinlärning och brist på källkritik 2 (Från Emanuel Karlstens Facebook) Källkritik i skolan 3

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben!

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben! Sök effektivt 1. Uppslagsböcker - i biblioteket eller på webben 2. Sök böcker direkt på hyllan eller använd ämnesdatabaser - eventuellt också tidningsartiklar 3. Länkbibliotek - kvalitetskontrollerade

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Vi bryter segregationen!

Vi bryter segregationen! www.stockholmsvanstern.se Kungsholmen Rinkeby- Kista Spånga- Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Norrmalm Östermalm Södermalm Hägersten- Liljeholmen Skärholmen Älvsjö Enskede-Årsta- Vantör Farsta Skarpnäck

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Svenskar flyttar ut när invandrare flyttar in

Svenskar flyttar ut när invandrare flyttar in Svenskar flyttar ut när invandrare flyttar in Hur många svenskar vill åka Orientexpressen hem? Inte så många. Det folkliga namnet på tunnelbanan till Akalla och Hjulsta kan driva bort svenskar från bostadsområden

Läs mer

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Detta är en bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Bildpolicyn ger riktlinjer för hur bilder används i skolans kommunikation.

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Vad tycker läsarna om e-boken? bokhora

Vad tycker läsarna om e-boken? bokhora Vad tycker läsarna om e-boken? bokhora Innehåll Allmänt om undersökningen Erfarenheter av e-böcker och läsplattor Attityder till e-böcker och läsplattor Piratkopiering Tankar om framtiden 1011 personer

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning version 1.0

Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning version 1.0 Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning En medieinventering är ett steg i att ta fram en lokal klimateffektprofil. Här gör man en genomgång av lokaltidningarna och letar

Läs mer

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING 1 RÖSTMÄKLARNA SYFTE OCH MÅL Serien Röstmäklarna är ett av flera program i UR:s utbud som syftar till att väcka intresse för och ge kunskap om demokratifrågor. Studier visar

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper:

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper: Kursplan Globalkurs Östafrika 2013 2014 Kurstider: HT: 20130826 20131220 VT: 20140107 20140605 Översikt höstterminen 2013: Veckor:17 veckor V 35 36 V 37 43 V 44 (distans) V 45 51 Lägerdagar, introduktionsveckor

Läs mer

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

FÖA110 Informationssökningsövningar facit

FÖA110 Informationssökningsövningar facit FÖA110 Informationssökningsövningar facit Övningar i boksökning 1. Sök någon av böckerna i din kurslitteraturlista i bibliotekets katalog. Tips: Sök på ISBN-numret eller sök på något eller några ord t.ex.

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Lathund för beställning av läromedel via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Kommunala Mediacentralen KMC Hur hittar jag till Läromedel via SLI: Gå till KMC:s hemsida www.kmc.sodertalje.se.

Läs mer

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Varför ska vi bedöma bilder och hur kan vi som fotografer utvecklas av det? Sammanställt av Eds Fotoklubb www.edsfotoklubb.se Frågan varför och hur vi

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se

Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Stora Tänkare i tillämpad form Alla ämnen har sina Stora Tänkare, men inom vissa är

Läs mer

Resultat, användningstester. 2010, v37

Resultat, användningstester. 2010, v37 Resultat, användningstester 2010, v37 Om testet 6 testpersoner 19-21 år, 1 kvinna & 5 män 4 tp i åk 1 och 2 tp i åk2 2 tp gick Fysik del 2, materialfysik och Algebra och geometri Rekrytering skedde genom

Läs mer

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek Upphovsrätt i praktiken en biblioteksfråga http://mediaeducationlab.com/copyright Lagen om

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz

Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz Kundundersökning Rådhusgruppen Av Magnus Gerentz 25/6 2007 1 Inledning Nedan följer en rapport om kundundersökningen som genomfördes på uppdrag av Rådhusgruppen mellan den 11/6 och 19/6 2007. Kontaktuppgifter

Läs mer

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD?

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD? Rapport från Svensk Handel HAR FRIHANDELS- Johan Norberg Paula Werenfels Röttorp HAR FRIHANDELS- september 2000 SVENSK HANDEL 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Positiva till frihandel 6 U-landsfrågan 7

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Min sida = startsida där du ser eventuelle vänner, meddelanden med mera. Här kan du även redigera din egen profil.

Min sida = startsida där du ser eventuelle vänner, meddelanden med mera. Här kan du även redigera din egen profil. Basetool version 3 Genom att lägga in information om ditt företag/verksamhet i Basetool syns du automatiskt på vastgotalandet.se, skaraborg.nu, vastergotland.se och vastsverige.com Webbadress: www.basetool.se

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor Wordpresshandledning fördistrikt,lokalavdelningaroch personsidor 1 Index Adminpanel... 5 Användare... 21 BWS Plugins... 15 inlägg... 6 Inlägg skapa och hantera... 7 Kategorier... 7 Inställningar... 14

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg 1 FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg Enkätundersökning hösten 24 Kommunledningskontoret/Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kommunledningskontoret

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer